ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הוא היה אומר - חג השבועות
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הוא היה אומר - חג השבועות

אל מה יכולים לזכות ביום קבלת התורה ומה מיוחד במקווה של שבועות? אספנו מספר אמרות קודש שבהן מדבר מוהרא"ש זצוק"ל על חשיבות היום הקדוש

ג' בסיון תשע"ה, 21/05/2015 | 10:20 | נחמן מעהל ודן כהן


"בחג השבועות אנחנו מקבלים את התורה מחדש" (צילום Maxim Donduk)

הכנה לחג מתן תורה

 • "בני ובנותי היקרים! מאחר שעבר עליכם כבר מה שעבר, בואו והכינו עצמכם לקראת מתן תורה, ותקבלו על עצמכם מהיום והלאה ללכת אל חכמי ישראל, צדיקי הדור, ולשמוע את התורה מפיהם. כדאי לכולכם לעשות לעצמכם קביעות, ללכת אל שיעורי תורה, וברגע שאדם לומד תורה, שומע את התורה, כל חייו משתנים לגמרי" (קונטרס "מתן תורה)
 • "בואו נקבל על עלינו עתה "מתן תורה", ולא נסתכל על שום בריה שבעולם, אין לנו שום דבר בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, הרגילו את עצמכם לדבר אליו יתברך בשפת האם שלכם" (קונטרס "מתן תורה")
 • "ככל שאנחנו מתקרבים אל קבלת התורה, עלינו לשמוח מאוד מאוד, כי עם ישראל הם עם רק על ידי התורה הקדושה, ורק בזכות התורה הקדושה אנחנו מתקיימים כבשה אחת בין שבעים אומות, כי באמת אין עוד הצלת העולם כמו לימוד תורה הקדושה" (מכתבי מוהרא"ש, ג' בסיון תשע"ב)
 • "נא ונא ראה לשמוח מאוד מאוד שאנו זוכים עכשיו להכין את עצמינו לקבלת התורה, וכפי שמכינים את עצמינו לקבלת התורה כך נזכה לקבל את התורה, כי התורה הקדושה צריכה הכנה, ועיקר ההכנה זה שמחה, כי כשבר ישראל שש ושמח על נקודת יהדותו, אזי יקבל את התורה בשמחה עצומה, ואמר האריז"ל לתלמידו רבי חיים וויטאל שהעיקר מה שזכה להגיע למדריגותיו היה רק על ידי שמחת המצוות שהיה שש ושמח בשעה שקיים מצוה" (מכתבי מוהרא"ש, ג' בסיון תשע"א)
שמחת החג
 • "בחג השבועות אנחנו מקבלים את התורה מחדש, ומצפים ומתפללים להקדוש ברוך הוא שנזכה מהיום והלאה לעשות התחלה חדשה וללמוד תורה הרבה. ולכן ראוי להגדיל השמחה אז מאוד, כי אפילו מי שלא זכה ללמוד עד עכשיו, אבל מחג השבועות יכול לעשות התחלה חדשה, ולקבל על עצמו כל מיני קבלות טובות ללמוד הרבה תורה עד חג השבועות הבא. ולכן הוא יום שמחת תורה ממש, וראוי לשמוח בו הרבה" (שיחות מוהרא"ש)
 • "אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, וזה תכלית קבלת התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את עצמו בתוך תורתו" (מכתבי מוהרא"ש, ד' בסיון תשע"ד)
 • "ראה לשמוח מאוד מאוד שהנה זכינו להגיע אל חג החגים קבלת התורה, ועלינו לקבלה בשמחה עצומה, ועיקר השמחה שקיבלנו את התורה שהיא חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, זה צריך להיות השמחה הכי גדולה שלנו, כי בלי קבלת התורה מי היה יודע מה היה מאתנו" (מכתבי מוהרא"ש, ה' בסיון תשע"א)
 • "היום הזה הוא היום שכל העולם כולו עומד בזכותו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאוד מאוד בחג השבועות שאנחנו זוכים לקבל את התורה מחדש, ובזה אנחנו מחיים את כל הבריאה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה מ"ז סימן ד') 'אמר הקדוש ברוך הוא שאלולי שקבלתם תורתי הייתי מחזיר העולם לתוהו ובוהו'; נמצא שעם ישראל שקיבלו את התורה, הם מחיים את כל העולם כולו, ולכן ראוי להם לשמוח מאוד מאוד, והשמחה הזו מאוד חשובה בשמים, כי כשהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל שמחים עם התורה, אז הוא מוסיף שמחה על שמחתינו" (מכתבי מוהרא"ש, ערב חג השבועות תשע"ג)

מעלת ליל חג השבועות
 • "ליל שבועות הוא עת רצון נפלא מאוד, ולכן צריכין לשמור על כל רגע ורגע של לילה קדוש זה. ומבואר בכתבי האריז"ל, שליל שבועות הוא הוראת חיי האדם לכל השנה כולה, ובפרט בלימוד התורה הקדושה. כי איך שישמור האדם את הזמן היקר בלילה זה בעסק התורה הקדושה ובתפילה וכו' כמו כן יהיה אצלו כל השנה כולה. כי הלילה הזה הוא הדוגמא של כל השנה כולה, ובמה שיעסוק האדם בלילה זה, בזה יהיה עסקו כל השנה" (שיחות מוהרא"ש חלק י')
 • "עלינו לשמוח מאוד מאוד היום בלילה ולהשתדל להיות ער כל הלילה, ואומרים פסוק ראשון ופסוק אחרון מכל פרשה ופרשה מחמשה חומשי תורה, וכן מנביאים וכתובים, וכן לחזור על התרי"ג מצוות, ולהתבודד עמו יתברך, וקודם עלות השחר ללכת למקוה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) שמקוה של שבועות הוא שער נ', שממשיכים על עצמו אור ודעת ושכל להכלל באין סוף ברוך הוא, כי שבועות הוא שכל גדול וגבוה מאד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, ולכן כשטובלים אז במקוה, ממשיכים על עצמו מוחין עילאין" (מכתבי מוהרא"ש, ה' בסיון תשע"ד)
 • "עניין גדול מאוד לעסוק בלימוד התרי"ג מצוות בשבועות, כי אז קבלנו כל תרי"ג מצוות התורה הקדושה, ואפילו אם אין אנו זוכין לקיים את כולם, לפחות נזכה לעסוק בתורת כולם, ובזה יהיה נחשב כאילו קיימנום. מי שיכול לעסוק בתורת התרי"ג מצוות מתוך הספרים הגדולים כמו: החינוך, או הסמ"ג, או ספר חרדים וכו' - אשרי לו ואשרי חלקו. ומי שאינו יכול, לפחות יאמר את סדר התרי"ג מצוות מתוך "תיקון ליל שבועות", שבזה שמזכיר כל מצווה ומצווה של התורה הקדושה, יהיה נחשב כאילו קיימן" (שיחות מוהרא"ש חלק י')
 • "העיקר להיזהר מאוד מלדבר דברים בטלים במשך כל ליל שבועות, כי עיקר התיקון הוא לעוון ביטול תורה, ולכן צריך להיזהר לא להוסיף עוון על עוונו חס ושלום, ואם גמר כל סדר אמירת הפסוקים והתרי"ג מצוות, יכול ללמוד במה שלבו חפץ, ולטעום קצת מכל שיעורי תורה שרוצה ללמוד בהם כל השנה" (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ז)
 • "בליל שבועות נפתח שער הנו"ן של הקדושה, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, והוא עת רצון ורחמים נפלאים עד מאוד, ובפרט שזוכין לילך למקווה בליל שבועות קודם עלות השחר. אז מתגלה המקווה של שער הנו"ן וזוכין לשכל ודעת עליונה מאוד ולפעול כל מיני ישועות" (שיחות מוהרא"ש חלק י')
 • "אמירת תיקון ליל שבועות בליל התקדש חג של שבועות הוא תיקון נפלא מאוד, והוא תיקון לעוון ביטול תורה של כל השנה, ומסוגל מאד לעורר באדם חשק ואהבת התורה לכל השנה כולה. ואחר אמירת סדר התנ"ך, ראוי לומר סדר התרי"ג מצוות, הנדפס בתיקון ליל שבועות, כי למחר בבוקר מקבלים את התורה, שהוא קבלת המצוות, ואם כן צריכין לדעת מה כתוב בתורה ומה הן המצוות, ואז תהיה קבלתו קבלה אמיתית" (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ז)
 • "אשרי מי שלא מבטל את הלילה הקדושה הזו, שנקראת ליליא דכלה, וצריכים מאוד מאוד לשמור לא לדבר אז דברים בטלים, כי כפי שיתנהגו בלילה זו כך נזכה לקבל את התורה בבוקר השכם" (מכתבי מוהרא"ש, ה' בסיון תשע"ד)
מקווה של שבועות
 • "אף על פי שטבילה במקווה כל השנה היא דבר גדול ועליון מאוד, כי המקווה מטהר מכל הטומאות, וממשיך על אדם רוח טהרה, ועושה אותו כלי קדוש להיות דבוק בו יתברך באמת, אף על פי כן המקווה של חג השבועות עוד יותר למעלה מזה, כי הוא מקווה עליון ונורא מאוד, שנמשך משער החמישים של הקדושה. והטבילה אז מביאה את האדם להתבטלות נוראה באור האין סוף ברוך הוא, וממשכת עליו קדושה עליונה מאוד" (שיחות מוהרא"ש)

» חג השבועות בברסלב סיטי

» הוא היה אומר - אמרות טהורות מפיו של מוהרא"ש זצוק"ל

» למאמרים נוספים של חסידות ברסלב


עוד בנושא זה:שו"ת ברסלב
לחג השבועות

שיעורי וידאו ממוהרא"ש
לחג השבועות

ישיבת 'תפארת התורה'
מתכוננים לקבלת התורה


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup