ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הוא היה אומר - חג פורים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הוא היה אומר - חג פורים

מוהרא"ש מסביר כיצד צריכים להתנהג בחג פורים ומגלה איך בדיוק יכולים לפעול את כל הישועות ולהגיע לדרגות הכי גבוהות ביום קדוש זה

כ"א באדר א' תשע"ו, 01/03/2016 | 12:45 | נחמן מעהל ודן כהן


מוהרא"ש הקדוש זי"ע בשמחת פורים (צילום: ברסלב סיטי)

השמיים פתוחים!

 • "בחג הפורים צריכים לעסוק ביותר בתפילה ובקשה אל השם יתברך, וגם לברך את כל בר ישראל בכל מיני ברכות, כי אז השמיים פתוחים, ויכולים לפעול אז הכול. וכמו שפרשו צדיקים מאמרם ז"ל הנאמר על חג הפורים 'כל מי שהוא פושט ידו ליטול – נותנים לו', שזה סובב ביותר על עניין התפילה, שמי שפושט ידו בתפילה ובקשה להשם יתברך ביום הקדוש הזה בוודאי מתקבלות בקשותיו. וכן מי שמברך זולתו בכל מיני ברכות גם כן מתקבלות  אז ברכותיו בשמים. ועל כן אשרי מי ששומר פיו ביום פורים הקדוש, ועוסק כל היום בתפילה ונותן רק ברכות לאחרים, כי על ידי זה בוודאי יפעל הרבה מאוד ברוחניות ובגשמיות וימשיך על עצמו שפע על כל השנה" (שיחות מוהרא"ש חלק י"א, ערך פורים)
 • "יכולים לפעול בימי הפורים ישועות גדולות, אם אדם לא יהיה בטלן, ויבקש מהקב"ה ביום הפורים כל צרכיו - יקבל הכול. כמאמרם ז"ל  (ירושלמי, מגילה ה)  'כל הפושט ידו ליטול – נותנים לו'" (אוצר פורים עמוד צ"ו)
 • "כבר עוררתי כמה וכמה פעמים ששמחת פורים זה דבר גדול מאוד, ובפורים יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, יותר מכל השנה, כי על זה רמזו הצדיקים מאמרם ז"ל  (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד')  כל מי שהוא פושט יד ליטול נותנין לו, שזה סובב על תפילה, שכל מה שמבקשים ממנו יתברך מקבלים, ולכן מספיק לשתות שתים או שלוש כוסות יין דייקא, (לא ערק ולא שום משקה המשכר אחר, שפשוט מסוכן מאד), העיקר לשמוח ולרקוד יחד, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, יעזור הקדוש ברוך הוא שבפורים הזה נזכה כבר לפעול אצלו יתברך, שנזכה לראות במו עינינו בבניין בית המקדש, ובגילוי שכינה על ידי משיח צדקינו" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"ב באדר ב' ה'תשע"א)
 • "דע לך שחג הפורים שהוא חג החגים מתקרב ובא, והחג הזה הוא דוגמת החג שיהיה לעתיד לבוא בביאת המשיח, שיגדל השמחה מאוד מאוד בעולם, וכל אחד ייצא מההגבלות שלו, וכמובא בדברי רבינו ז"ל  (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג)  שזה אורייתא דעתיקא סתימאה, שיתגלה אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב בלי לבושים כלל, שכל אחד יוכל להראות באצבעו ויאמר (ישעיה כ"ה ט') 'ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה הוי"ה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו', ואמר רבינו ז"ל שיהיה גילוי אלוקות כזה, שכל אחד יוכל להראות עם אצבעו 'אל זה קיווינו וציפינו בעת ההתבודדות לראות כך את הקדוש ברוך הוא', כי יהיה גילוי אלוקות בגילוי רב כזה שכל אחד ירגיש את אמיתת מציאותו יתברך. ומעין זה נעשה בפורים, שאז מתגלה מוחין עליונים עד מאוד, עד שנתבטל הכל וכו', וכבר לא יודעים הפרש בין ארור המן לברוך מרדכי וכו' וכו', כי שם בעתיק דעתיקין הכל אחד וכו', ולכן עלינו רק לשמוח ולהחדיר בדעתינו את אמיתת מציאותו יתברך, ולהרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר אין עוד תענוג גדול מזה" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"א באדר ה'תשע"ב)
שמחת פורים
 • "בני ובנותי היקרים! אם אתם רוצים לזכות לפרנסה בשפע, תתחילו לשמוח מיום הפורים הזה" (אוצר פורים עמוד שנ"ג)
 • "על ידי שמחת פורים יכולים לפעול כמו שפועלים ביום הכיפורים בעת התפילות, כי מובא (תיקוני זוהר נז:) אשר נקרא יום כיפורים - היינו שפורים יותר גבוה ממנו" (אמרי מוהרא"ש, חלק ב', סימן תתכ"ה)
 • "אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שהוא שש ושמח כל השנה, ובפרטיות באלו ימי הפורים הקדושים, שאז יכולים לפעול בשמחה דברים עליונים מאוד מאוד, והס"מ מכניס באדם דיכאון פנימי וכו', ושולח לו כל מיני סיבות העיקר שלא יהיה בשמחה, ולכן מוכרחים להכריח את עצמו להיות בשמחה" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"א באדר ה'תשע"ג)
 • "אמר מוהרא"ש, שבעת המשתה ושמחת פורים, כדאי להזמין גם עניים ולשמח אותם, כי היא שמחה עצומה בשמיים, כשמשמחים לבבות נשברים" (אמרי מוהרא"ש, חלק ב', סימן תתכ"ז)
 • "עיקר המצווה בכל חודש אדר היא רק להיות בשמחה, כי חכמינו הקדושים אמרו 'משנכנס אדר מרבים בשמחה', ועל כן אין עצה אחרת, אין עבודה אחרת, רק להיות בשמחה עצומה וזה התיקון של האדם" (אמרי מוהרא"ש ,חלק ב, סימן תתיח)
 • "רבינו ז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שכל חג קורא ומביא ומגלה את הרצון העליון, שמשם נמשך השמחה, ולכן כשנזכה לראות במחיית עמלק, שכבר לא יהיה שום ספיקות בגילוי אמיתת מציאותו יתברך, אז יהיה שמחה כל כך גדולה שיעלה על כל השמחות. ולכן זה הפירוש 'כל המועדים יהיו בטלין' - היינו השמחה של כל חג מחגי ישראל פסח שבועות סוכות, יהיו בטלין. 'וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם' - היינו השמחה של פורים זה יהיה למעלה מכל החגים, כי בזה שמוחקים את המן עמלק, זה השמחה הכי גדולה, כי כשבר ישראל חזק באמונה בו יתברך ואין לו שום ספיקות אחריו יתברך, זה השמחה הכי גדולה. ולכן ראה כבר להמשיך על עצמך שמחת פורים, ותהיה רק שש ושמח באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מה השמחה פועלת למעלה כשבר ישראל המסובב בצרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ואף על פי כן הוא מוצא בעצמו נקודות טובות והוא שש ושמח, אז היית תמיד שמח, ואל תיקח את זה בקלות, כי למעלה מאוד מאוד מתחשבים עם שמחה של כל יהודי, והעיקר ראה לשמח את אשתך" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"א באדר ב' ה'תשע"א)
כמה צריך לשתות?
 • "באתי לעורר את אנשי שלומינו, יום פורים הוא יום מסוגל מאוד לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, כל מה שצריכים, כמאמרם ז"ל (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים - כל מה שאדם מבקש בפורים, הוא יקבל. ולכן אף שזה מצוה לשתות, עם כל זאת צריכים לזכור מה שאמר רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שעל ידי שכרות שוכחים את כל האזהרות שהזהירנו משה רבינו, וכן שוכחים את הרמ"ח מצוות עשה, עיין שם, ולכן מספיק לשתות שתיים או שלוש כוסות ולא יותר, ורוקדים ורוקדים ורוקדים, ושמחים ושמחים ושמחים, ובתוך כך בוכים ומבקשים את הקדוש ברוך הוא כל מה שצריכים, אבל הרגע שאדם משתכר והוא מאבד את השיווי משקל שלו וכו', ומכל שכן כשמזיק להשני וכו', בזה הוא מראה שהוא עדיין רחוק מאוד מאוד מהשלימות, וחבל לפספס יום קדוש כזה שהוא אפילו יותר גדול מיום הכיפורים" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"ב באדר ה'תשע"ג)
 • "אף שבפורים מצוה גדולה לשתות, אבל מספיק שתיים או שלוש כוסות, והעיקר לרקוד ולשמוח וכו', והרמ"א היה הולך בכל מוצאי פורים לעורר את אנשי עירו קראקא אם בירכו ברכת המזון שהוא דאורייתא, ואם התפללו ערבית, בדרך כלל כשאדם שותה יותר מדי, שוכח לברך ברכת המזון שזה דאורייתא, ומכל שכן ששוכח להתפלל תפלת ערבית שזה דרבנן, כי באמת עליך לדעת שעיקר שלימות השכרות והשתיה בפורים, צריך לדעת שיזכור יותר ויותר את הקדוש ברוך הוא, ולא יצא מדיני התורה כלל" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"ב באדר ה'תשע"ג)
עוד על מצוות היום
 • "עיקר זמן נתינת צדקה של ארץ ישראל הוא בחודש אדר, והסביר מוהרא"ש, כי אז בחודש אדר הוא הזמן של מחיית עמלק כמו שהיה בימי הפורים הקדושים, ועיקר מחיית עמלק נעשה על ידי שנותנין צדקה לצדיק, היינו להפיץ את דעתו הקדושה בעולם, שזה נחשב לצדקות בארץ ישראל" (שיחות מוהרא"ש, חלק ו', ערך פורים)
 • "עלינו לזכור טוב טוב, כי סוף כל סוף גאולתינו קרובה מאוד מאוד, אבל אנחנו צריכים לראות שלא נהיה מאלו שדוחקים את הגאולה, כי אין עוד דבר שמעכב את הגאולה, כמו שנאת חינם. ולכן כל המצוה של פורים זה רק אהבה אחווה וריעות, שזה משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, שאיש את רעהו יאמר חזק. ובפרט בקהילתינו אנחנו צריכים למסור את נפשינו שיהיה אחדות ואהבה גדולה בין אנשי שלומינו ואחד לא יקטרג על השני, שעל ידי זה הוא מעורר את הדינים של המן עמלק ימח שמו, שהשר שלו זה הס"מ ימח שמו, וכבר אמר רבינו ז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אנחנו צריכים לעמוד חזק בציווי של רבינו ז"ל, זה הנקודה עיקרית של "שבת זכור", וכן של חג הפורים, שיהיה בינינו אהבה גדולה מאוד מאוד, שזה יגרום שמחה גדולה מאד בכל העולמות. ולכן עלינו למסור את נפשינו שבקהילתינו הקדושה שמתנהגת על פי דעת רבינו ז"ל, שיהיה אחדות ואהבה גדולה מאוד, ואיש את רעהו יתמכו ויעזרו, ואנחנו כמו משפחה אחת גדולה" (מכתב מוהרא"ש מתאריך י"ב באדר ה'תשע"ג)
 • "עיקר המצוה בחג הפורים – לשלוח מנות איש לרעהו, לשלוח מתנות זה לזה, להראות שאנו כן אוהבים את הזולת, ומתנות לאביונים, שאנו עוזרים לדלים ולאומללים. לצערנו הרב, כמה אלמנות צעירות ישנן, עם יתומים ויתומות, ומי דואג להן?! האם אנו מחפשים ומבקשים נצרכים, שבורי לב ונדכאים, לעוזרם?! האם אנו מתעניינים ביהודים גלמודים, שחיים לבדם, לשמחם, לחזקם, ולעודדם?! האם אנו הולכים לחפש אחר אנשים קשישים לסייע להם?! הלא אנו גרים באותו בניין, ויכולים לעבור יום אחר יום עשרות פעמים ליד דלתו של שכן גלמוד, ולא ננקוש על דלתו להתעניין בו וכו', בקומה שמתחתינו או מעלינו יכולים לגור זוג קשישים, שאין להם אף אחד שיעזור להם, האם אנו שולחים את ילדינו להגיש להם סיוע?! לשאול אם זקוקים הם לאיזה עזר, קנייה וכדו'?! הלוא זוהי המידה היפה ביותר של עם ישראל, רחמנים בני רחמנים, ואומרים חכמינו הקדושים: 'בזמן שאתה רחמן, המקום ירחם עליך' - וזה סוד חג פורים" (אוצר פורים עמוד צ"ד)

» חג פורים בברסלב סיטי

» הוא היה אומר - אמרות טהורות מפיו של מוהרא"ש זצוק"ל

» למאמרים נוספים של חסידות ברסלב


עוד בנושא זה:עַד דְּלָא יָדַע: חגיגת פורים
בשנה האחרונה לחיי מוהרא"ש

מהם ההנהגות של אנשי שלומנו
ביום הפורים ובמשתה היין?

האזינו: מוהרא"ש מדבר
על חג הפורים הקדוש

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup