ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הוא היה אומר - ל"ג בעומר והזוהר הקדוש
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הוא היה אומר - ל"ג בעומר והזוהר הקדוש

מה כל כך מיוחד ביום הילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי? אספנו מספר אמרות קודש שבהן מסביר מוהרא"ש זצוק"ל למה יכולים לזכות ביום הזה

י"ז באייר תשע"ה, 06/05/2015 | 10:00 | נחמן מעהל ודן כהן


"ביום הזה יכולים לפעול הרבה". מוהרא"ש מגיע לתפילה בציון הרשב"י (צילום: ארכיון נחמן מעהל)

סגולת ל"ג בעומר והעליה למירון

 • "אם הייתם יודעים גודל הזכות להיות ביום ל"ג בעומר בהר מירון, מקום גניזתו של התנא הקדוש רבי שמעון, הייתם עוזבים הכל, ונוסעים ורצים העיקר להגיע לשם, אף בשביל דקות ספורות, להיות ביום זה סמוך ונראה אצל הציון הקדוש הזה, כי אז מקבלים ממנו מתנות. ומי מאיתנו אינו צריך מתנה?!" (קונטרס סגולת ל"ג בעומר)
 • "מי שלא היה פעם בל"ג בעומר במירון, הוא לא טעם טעם שמחה מימיו" (אמרי מוהרא"ש, חלק ב', סימן תתקעג)
 • "ביום ל"ג בעומר נמתקים כל הדינים" (קונטרס מעלת ל"ג בעומר)
 • "אם בני אדם היו יודעים מה יכולים לפעול ביום ל"ג בעומר, היו מבלים כמה שעות ביום הזה בתפילות ובקשות ממנו יתברך" (אמרי מוהרא"ש, חלק ב', סימן תתקעח)
 • "ל"ג בעומר אז הוא ההילולא [החתונה] של התנא אלקי רבי שמעון בן יוחאי, ויש שמחה גדולה בכל העולמות, כי רבי שמעון אמר (סוכה מה:) יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, רבי שמעון בן יוחאי מלמד זכות על כל בר ישראל. וזה מנהג קדמון לנסוע ביום ההילולא שלו בל"ג בעומר במירון, וכן נהג האריז"ל שעלה עם כל משפחתו בל"ג בעומר במירון, ומי לנו גדול ממנו?" (שו"ת ברסלב 235)
 • "כל מי שהוא קשה יום, ועוברים עליו צרות ויסורים, דינים ומכאובים, כדאי לו לבוא אל מקום גניזתו של רבי שמעון בן יוחאי, כי כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" (קונטרס זכות ל"ג בעומר)
 • "היום הקדוש והנורא ל"ג בעומר, יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, הוא יום בהיר ושמח עד מאוד, יום שמאיר בכל העולמות, ועל-כן ביום הזה יכולים לפעול הרבה אצלו יתברך כל מה שצריכים" (קונטרס גדולת ל"ג בעומר)
 • "מי שזוכה להיות בל"ג בעומר בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, יזכה לקבל הרבה מתנות ממנו, כל אחד מה שרוצה וצריך" (קונטרס גדולת ל"ג בעומר)
 • "צריך שתדע שלא צריכים להיות דייקא בפנים המערה, כי בל"ג בעומר כל ההר הקדוש והנורא מקודש, ואיפה שרק אדם לא יעמוד או ישב, יכול שם לבכות ולבקש על נפשו, ויקבל את כל מבוקשו כאשר כל אחד ואחד מספר את הנסים והנפלאות שראה ביום ל"ג בעומר במירון, ובפרט חשוכי בנים שהבטיחו שיתנו שם על שם התנא רבי שמעון בן יוחאי, נפקדו בזרע של קיימא" (שו"ת ברסלב 235)
 • "אמר מוהרא"ש שיכול להיות שאחד כבר יושב במירון בפועל ממש בציון רבי שמעון בר יוחאי, אבל אין לו שום שייכות כלל לרבי שמעון, כי סתם מבלה שם את זמנו בשטויות ובהבלים, ורואה ומסתכל בכל פעם אילו תיירים הגיעו עכשיו, ואיך יכולים להוציא מהם כסף וכו', ואלו מזמורי התהילים שהוא חוטף בין "עסקיו הרבים", היה יכול לומר גם בביתו, ולא לחלל את קדושת המקום של מצבת קבורתו של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, וגם לא הוצרך מחמת זה לצער את אשתו ובני ביתו בחינם, ולברוח מהם, ולישב במירון כל  כך הרבה זמן, בשעה שבאמת אינו עוסק שם בעבודת השם כלל" (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו)
מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים
 • "מי שמרגיל עצמו ללמוד ולגרוס זוהר ותיקוני זוהר, נפתחים לו המוחין בתשוקה עצומה אחריו יתברך, ורואה איך שהכל רוחניות, ונתקשר אצלו העולם הזה אל העולם הבא, כי הלימוד בזוהר ובתיקונים מעורר את הלב מאוד" (שו"ת ברסלב 235)
 • "אמר מוהרא"ש שלא היה יכול לפעול בעצמו לילך לישון בכל ליל שבת קודש, עד שסיים את הזוהר של פרשת השבוע" (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו)
 • "פעם כשהתאכסן מוהרא"ש בליל שבת קודש אצל איש אחד, שהיה נקרא איש חשוב מאוד, וראה איך שההוא בילה את כל הלילה בלא כלום (מה שאין כן מוהרא"ש, בילה כל הלילה בלימוד הזוהר), ואחר כך החיה את עצמו בזה מאוד, ואמר: הנה האיש הזה הוא נחשב לאיש חשוב מאוד, אבל עבר אצלו כל ליל השבת קודש בלא כלום, ואני, ברוך השם, הייתי כל הלילה אצל רבי שמעון..." (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו)
 • "ספר הזוהר מחבר ומדביק נשמות האדם בו יתברך, ופותח את לבבו להבין שיש בורא עולם, ואיך שכל הבריאה כולה היא חתיכה אחת של אלוקות, אשרי הזוכה להגות בה הרבה. היום שכבר הדפיסו את ספרי הזוהר בכמה מיני דפוסים מהודרים עם ניקוד מלא, אין שום תירוץ שלא ליגרוס בספרי הזוהר והתיקונים בכל יום" (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו)
 • "דבר גדול מאוד להיות רגיל לומר זוהר ותיקונים אפילו כשהוא בחור צעיר, והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים, ואשרי מי שזוכה לקיים את זה" (שו"ת ברסלב 09)
 • "ראה להתמיד בלימוד זוהר ותיקונים שזה דבר גדול מאוד, עד כדי כך שרבינו ז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאוד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רבינו ז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך" (שו"ת ברסלב 4675)
 • "צריכים להרגיל את עצמו ללמוד בכל יום הרבה דפים זוהר והרבה דפים תיקונים כסדרן, וכשזוכים לסיים מתחילים עוד פעם ועוד פעם ככה כל ימי חייו, וזה מעורר אותו מאוד אליו יתברך, ומקשר את ליבו אל העולמות העליונים, וככל שאדם לומד זוהר על ידי זה נפתחים לו השמים ושמי השמים וכו' וכו', כי מי שמרגיל את עצמו ללמוד זוהר מקבל תמונה אחרת של כל החיים" (שו"ת ברסלב 4315)
 • "תדעו נאמנה, שמי שזוכה לישב בקרן זוית ולומד ספרי הזוהר הקדוש וספר התיקונים, הוא נמצא ממש אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון, וכאילו הוא משתטח עכשיו על ציונו הקדוש, ויכול להרגיש בתוך לימודו את כל הטעמים הנפלאים הנ"ל, ואיך שנשמתו מידבקת בנשמת רבי שמעון ממש" (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו)

» ל"ג בעומר וימי הספירה בברסלב סיטי

» הוא היה אומר - אמרות טהורות מפיו של מוהרא"ש זצוק"ל

» למאמרים נוספים של חסידות ברסלב


עוד בנושא זה:האם לנסוע למירון בל"ג בעומר
למרות הדוחק וחוסר הצניעות?

גדולת רשב"י
כל מה שלא ידעתם על
מנהגי מוהרא"ש בל"ג בעומר


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup