ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אב ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' אב | ב' אב | ג' אב | ד' אב | ה' אב | ז' אב | ח' אב | י' אב | י"א אב | י"ב אב
י"ג אב | י"ד אב | ט"ו אב | ט"ז אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ' אב | כ"א אב | כ"ב אב | כ"ג אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ו אב | כ"ט אב | כ"ט אב - מכתב כללי


בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה מהיום מתחיל ימי אבל, וצריכים להקפיד על זה מאד מאד, כי זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך ואי אפשר לשנות את זה בשום פנים ואופן, ולכן ראוי לכל אחד ואחד ללמוד עכשיו דיני חודש אב, בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א, וזה מאד מאד נחוץ, ואין בזה שום הפרש בין אשכנזים לספרדים, כי התשע ימים האלו, מראש חודש עד אחר תשעה באב הם ימים חמורים מאד, שצריכים לשמור על זה מאד מאד, וכך כתוב שם בשולחן ערוך "משנכנס אב ממעטין בשמחה ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה דריע מזליה" וכו', מראש חודש עד התענית ממעטים במשא ומתן ובבנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו או בנין של ציור וכיור ובנטיעה של שמחה כגון אבורנקי של מלכים שנוטעים לצל להסתופף בצלו או מיני הדס ומיני אהלים ואם היה כותלו נוטה ליפול אף על פי שהוא של שמחה מותר לבנות וכו', והם הלכות מפורשות שכל אחד ואחד מחויב ללמוד כדי לדעת איך להתנהג, ועלינו להתאבל על חורבן בית המקדש שנחרב בעוונותינו הרבים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי יומא פרק א' הלכה א') שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו; ובפרט עכשיו שגם נארע דבר מזעזע כל כך שהרגו צדיק תמים על לא דבר, עלינו לפשפש במעשינו מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יח:) ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו; ולכן צריכים מאד מאד לשמור על כל עניני אבל בתשע ימים האלו, לא לאכול בשר, ולא לכבס כביסה, ולא לשמוע כלי זמר, ולשמור מריקודים וכו' וכו', [וכך מובא במגן אברהם (סימן תקנ"א סעיף קטן י') דאסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז בתמוז ואילך; ואנחנו מאד מאד מקפידים בזה]. וגם אצל אנשי שלומינו היקרים כל הדורות הקפידו מאד מאד על אלו שעושים סיום מסכת בתשעה ימים כדי לאכול בשר, כי כדאי בית אלקינו לסגף את עצמו בימים אלו לא לאכול בשר, על כל פנים איך שהוא בימים האלו צריכים הרבה לבקש על גלות השכינה ועל צרות ישראל, ובפרט השנה היה שנה מאד קשה שהמון נשמות ישראל גברים נשים צעירים נחטפו מהעולם במיתות משונות, ועל זה עלינו לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא שיאמר למלאך המשחית הרף וכו', שכבר כלל ישראל יתחילו לראות רק נחת ושיהיה בינינו שלום ואהבה, ושנשרוף את השנאת חנם שהס"מ זורע בין נשמות ישראל וכו' וכו', אבל אנחנו צריכים לראות מעצמינו לשמור שלא יכנס בתוכינו איזה מטורף וכו', או איזה תמהוני וכו', או איזה אלים וכו', או לוקח סמים וכו', כי מהיום צריכים לשמור על זה יותר ויותר, כי אם היה יכול לקרות דבר כזה וכו' וכו', אזי עלינו לנקות את קהילתינו לגמרי, שלא ימצא  ולא יזכר איזה משונה קרן, ואני יעמוד על זה מאד מאד חזק, ואני מבקש אותך אישית שתעזור לי לגלות אם יש בינינו אחד כזה, כי הקהילה הקדושה שבניתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה אני רוצה לשמור עליה מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, וכבר נזכה במו עינינו לראות בבנין בית המקדש, ובגילוי שכינה ונחמת ישראל.

המאחל לך נחמה כפולה

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז במידת הבטחון לבטוח בו יתברך, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וחלישות הדעת וכו' וכו', עם כל זאת עליך להתחזק בבטחון יוצא מן הכלל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מנחות כ"ט:(כל התולה בטחונו בהקדוש ברוך הוא הרי לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא, כי אין עוד דבר שמכסה את האדם מכל מיני פורעניות כמו מידת הבטחון, וכשבר ישראל בוטח בו יתברך, אזי הוא נכלל בו יתברך, כמאמרם ז"ל(דברים רבה פרשה ה'סימן ח') כל מי שבוטח בהקדוש ברוך הוא זוכה להיות כיוצא בו, מנין שנאמר (ירמיה י"ז) "ברוך הגבר אשר יבטח בהוי"ה והיה הוי"ה מבטחו", כי הרגע שאדם יודע שאין לו אף אחד בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, ובוטח בו, אז הוא נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואי אפשר להסביר את המדריגה הזו שאדם יהיה בטל ומבוטל לגמרי אל האין סוף ברוך הוא וכו', ואמר רביז"ל (ספר המדות אות בטחון סימן ט') על ידי בטחון אדם ניצול מדאגה, בוודאי עובר עליך כל מיני צרות ויסורים ומרירות ודאגות וחלישות הדעת, אבל אם היית מתחזק בבטחון חזק בו יתברך שהוא לא יעזוב אותך, והיית בא ומתחנן אליו רבונו של עולם חוס וחמול עלי, וזכיני להיות נכלל בך עד שלא אדאג כלל, ואני מאמין באמונה שלימה שאתה לא תעזוב אותי, ואפילו שעובר עלי עכשיו משברים וגלים ואני מסובך בחובות עצומים, ורודפים אותי מכל הצדדים, עם כל זאת אני מאמין באמונה אמיתיית ובוטח בבטחון חזק שאתה לא תעזוב אותי, ותמשיך עלי ישועה גדולה מן השמים, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה, תאמין לי אם היית רק מתפלל להקדוש ברוך הוא בעת צרתך, היית רואה ישועות גדולות, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת הדין סימן כ"ט) על ידי בטחון נמתק הדין ונמשך החסד, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, כאשר הזהירנו רביז"ל על זה יותר מהכל, והשיחה בינו לבין קונך יכניס בך ישוב הדעת, ועל ידי זה תנצל מכל מיני צרות שרק יכול להיות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן ע"ז) מי שעושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת נעשה בעל חוב, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, רק מתחזק בכל מיני אופנים שבעולם לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, כי אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים.

 


הרבה אנשים שואלים אותי איך קרה דבר כזה שיבוא רוצח נתעב, ועוד למד שיעור בגמרא ברבים לפני זה, כאשר עכשיו נתפרסם, ויכנס אל צדיק תמים וידקור אותו בלבו, וירצח אותו בדם קר וכו', אזי אני עונה לכולם שמהשמים מרמזים ומעוררים אותנו לחזור בתשובה שלימה, איך שבאים רשעים ארורים ומדברים כל דבר אסור על צדיקים הדבקים באין סוף ברוך הוא, שהם כבר נמצאים יותר למעלה וכו', מאשר פה למטה וכו', והרשעים הארורים האלו שופכים דמם של צדיקים בחירופים וגידופים, ומעלילים עליהם עלילות שוא ורשע וכו', ומה גם שיש בין הרשעים כאלו שהצדיקים עזרו להם בעת צרתם וכו', והוציאו אותם מהבוץ והלכלוך שהיו שם והחזירו אותם בתשובה וכו', ובמקום לתת להם תודה ולהכיר להם טוב, הם עוד מתחצפים נגדיהם ומדברים עליהם כל דבר אסור, ועל זה בא לנו הצרה הזאת כדי לעורר אותנו בתשובה שלימה, שאוי ואבוי אם יהיה בינינו אחד שרק ישמע שכלב טמא ידבר על צדיקים הדבוקים באין סוף ברוך הוא, שתיכף ומיד נמחה על זה, ומצינו (בבא מציעא פד:) שאשתו של רבי אלעזר בן רבי שמעון ראתה שיוצא תולעת מאזנו אחר מיתתו, וחלשה דעתה מאד איך יכול להיות דבר כזה? ובא אליה רבי אלעזר בחלום ואמר, כל זה הגיע לי מפני ששמעתי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחיתי, ולכן עלינו לפשפש עכשיו במעשינו על שאנחנו שומעים בזילותא של צדיקים הדבקים בו יתברך ולא מוחים על זה, ובשביל זה בא עלינו הרעה הזאת, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יח:) ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו; ולכן דייקא בימים אלו שאנחנו בוכים ומבכים על חורבן בית המקדש, עלינו גם לבכות על אלו הרשעים הארורים שנובחים ככלבים על צדיקים שדבוקים בו יתברך, ומעלילים עליהם כל מיני עלילות שוא וכו' וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שיבוא בעל הכרם ויכלה את הקוצים מהכרם.

 


הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה יח:) שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו; ולכן צריכים מאד מאד לשמור על כל עניני אבל בתשע ימים האלו, לא לאכול בשר, ולא לכבס כביסה, ולא לשמוע כלי זמר, ולשמור מריקודים וכו' וכו', והשנה לצערינו הרב יש לכל זה משמעות אחרת לגמרי, כי אצל כלל ישראל עדיין לא שמעו דבר כזה יהודי אחד שצריך להיות מלמד וכו' ועוד למד קודם גמרא וכו' ואחר כך הלך ודקר בלב איש צדיק תמים על לא דבר, אחרי שעוד לא עבר שבועיים שגם כן קרה דבר כזה כאן שיהודי אחד חטף ילד בן תשע שיצא מהתלמוד תורה וחתך אותו לחתיכות עם סכין גדול, ולפני זה עוד התפלל הרוצח מנחה מעריב, שומו שמים להיכן התדרדרו בדור הזה, ואף אחד שלא יטעון שאלו הם משוגעים וכו' הם פשוט רוצחים בדם קר, כי אם הוא היה משוגע היה חותך לעצמו את הגרון וכו', או היה דוקר את עצמו וכו', וכל זה אני כותב כדי שנתעורר בתשובה שלימה, כי לא בחינם קרה דבר כזה, רוצח אחד יחתוך ילד לחתיכות כשהוא עדיין חי רחמנא לישזבן, ורוצח אחד ידקור בלב איש צדיק תמים, והמוסר השכל מה שאני מוציא מזה כי אי אפשר לתאר ולשער כמה בני הנעורים לאלפים ורבבות בלי שום גוזמא חתכו את נפשם לחתיכות, מלמדים שלא יודעים בין ימינם לשמאלם בחינוך וכו' השפילו וביזו והיכו תלמידים בצורה מחפירה, ודבר זה קורה בכל העולם כולו, ילדים שעוברים מהמלמדים מתלמוד תורה או מהמורים בבתי ספר, וכן אצל הבנות שיש מורות שלא יודעות איך להיות מורה משפילים תלמידים ותלמידות וכו', שהם נעשים אחר כך בעלי מומים בנפשם על כל ימי חייהם, וזה בדיוק כמו שחתכו אותם לחתיכות וכו', וכן יש אנשים קלים וריקים ופוחזים רשעים ארורים ששופכים דם של צדיק הדבוק בו יתברך, ומדברים עליו כל דבר אסור, ומעלילים עליו כל מיני עלילות שוא, וכולם מקבלים את כל הלשון הרע, אשר לדעתי הגיע הזמן שנתעורר בתשובה למה חתכו את הילד לחתיכות? כדי לעורר אותנו שלצערינו הרב כך חותכים אלפים ורבבות בני הנעורים בנפש, על ידי שמשפילים אותם ומבזים אותם ולא יודעים איך לחנך אותם וכו', וכן דקרו עם סכין בלב צדיק תמים, כדי שנתעורר איך שקורה בדור הזה שאנשים פוחזים וקלים גנבים לאור יום לא מתביישים לחרף ולגדף צדיקים הדבוקים בו יתברך, וזה צריך להיות לנו מוסר השכל לתקן את שתי הפגמים האלו שנמצא עכשיו בין כלל ישראל.
רציתי מאד שהיום בלילה תבא לבית הכנסת שלנו בדיוק בשעה תשע, שאז אשא הספד מר על הצדיק תמים שנדקר למוות, וכן ילד חף מפשע שנחתך לחתיכות באכזריות נוראה מאד, שלא שמעו דברים כאלו הרבה דורות שקרה בין נשמות ישראל, ויש לי לגלות כמה דברים מזעזעים, ולכן אל תפספס ותבא.
הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, וינחמינו בכפליים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... נ"י

הנה בימים קשים אלו צריכים להדביק את מח מחשבתו באין סוף ברוך הוא, היינו שצריכים לצייר בדעתו איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכפי שמחדירים את זה במח מחשבתו, כך זוכים לישוב הדעת אמיתי, ואין עוד תענוג יותר גדול מזה, ועל ידי זה יתפרדו כל פועלי אוון, שלא יוכלו לו שום שונא, ואף אחד לא יוכל לשבור אותו וכו' וכו'.

מובא בספר "מאור עינים" (פרשת דברים) סוד כל הגלות הוא על ידי שמפילין הדעת במיצר וקטנות שעובדין את השם יתברך בדעת קטן מאד ובלי תענוג, ונשארין תמיד למטה מקום הדינין ועל ידי זה הם בגלות כמו שכתוב (איכה א' ג') "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" מפני מה השיגוה כל רודפיה? מפני שהם בין המצרים שהדעת שלהן נפל בקטנות ומיצר עד שיתמלא הארץ דעה את הוי"ה ויהיה גאולה שלימה בריבוי הדעת.

ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לבוא לגדלות המוחין, לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה כולה בהשגחה נוראה ונפלאה מאד, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; ואמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, ולכן בידיעות אלו יומתק ממנו כל הדינים.

העיקר צריך שתדע שקהילתינו הקדושה היא קהילה מיוחדת במינה, והיסוד מוסד אצלינו זה רק תמימות ופשיטות בלי שום חכמות והשכלות כלל, לקיים את עצות רביז"ל, הן בשמחה הן בסדר דרך הלימוד שלו, והן בשיחה בינו לבין קונו, לצאת בשדה או בהר וכו', ולהתבודד עמו יתברך, והן לעשות חסד עם הזולת, והעיקר לברוח מכל מיני ליצנים, ולראות שלא יהיה להם שום דריסת הרגל בקהילתינו הקדושה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ח:) דרש רבי שמעון בן פזי, מאי דכתיב (תהלים א') אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? ומאחר שלא עמד, היכן ישב? ומאחר שלא ישב, היכן לץ? אלא לומר לך, שאם הלך, סופו לעמוד. ואם עמד, סופו לישב. ואם ישב, סופו ללוץ. ואם לץ, עליו הכתוב אומר (משלי ט') "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא" , אשרי מי שמכניס את הדיבורים אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

זכור וגם זכור אשר רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה,שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, ולכן בכל יום לפני שאתה הולך להתפלל, תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה בבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן קודם שאתה יוצא לאיזה נסיעה, תכניס צדקה בקופת הצדקה, כי הוא שמירה על הדרך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר דברים ה' מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט היום שהוא יום ההילולא של האריז"ל, והוא הזהיר את תלמידיו מאד מאד על אהבה, וגילה להם את מעלת אהבת התלמידים שאוהבים אחד את השני, שעל ידי זה יכולים להמשיך על עצמם אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדל שמצדך לא יהיה שום מחלוקת מאף אחד, ואז תהיה הכי מאושר, ואם כל אחד יחשוב אותו מחשבה שעל כל פנים הוא לא יהיה בעל מחלוקת וכו', אז באמת לא יהיה שום מחלוקת ואי הבנות וכו' וכו', ולכן תחזיק את עצמך עם כולם, ותרחם על כל אחד ואחד, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') "כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם", הרי שלך לפניך שבוודאי צריכים לרחם על כל בר ישראל, אבל על רשע ארור שמציק לנו, או על רוצח שרוצח את הזולת בדם קר, או אחד גוזל כסף מהזולת, אסור לרחם עליו, וזה דיבור של רביז"ל, ולכן עלינו לבקש הרבה ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו ויאמר סוף לצרותינו, וכבר אמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד".

הגיע הזמן שניקח מוסר השכל אל מה שנאה עיוורת יכולה להביא, עד רציחה רחמנא לישזבן, ולכן נקבל על עצמינו לאהוב אחד את השני ולעזור אחד להשני, ומי שלא שייך אלינו שילך לחיים ולשלום, כי אצלינו בד' אמות שלנו מוכרח להיות רק שלום ואהבה גדולה מאד, תהלה לאל הד' אמות שלנו נעשה פינת יקרת, ורוב רובם של אנשי שלומינו היקרים רוצים ללמוד, ונעשה קהילתינו קהילה של תורה, מי היה מאמין דבר כזה שבמדבר שמם המלא נחשים ועקרבים וכו', שיתהפך ויהיה נעשה מקום תורה, זה אחד מפלאי הבורא יתברך שמו במקום רחוק כזה שלא היה פה ריח של יהדות וכו', שהיום יתהפך ויהיה מקום תורה, אשר אין לנו להתבייש משום קהילה בעולם.

רק דבר אחד אני מבקש אותך שתשתדל שיהיה שלום ואהבה בינינו, ונחזיק את עצמינו ביחד, ולא נטעה את עצמינו וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, וכמו שצעק הנביא (ישעיה ה' כ' כ"א) "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר", ולכן חזק ואמץ מאד לבקש בכל יום את הקדוש ברוך הוא, שלא תטעה את עצמך ולא יטעו אותך אחרים, רק חטוף ואכול בכל יום תורה ותפלה, שזה חלקך לנצח נצחים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך כי אמונה זה שמירה לאדם, ומי שמכניס את עצמו בתוך אמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה נשמר מכל הקליפות שבעולם, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על אמונה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה זה דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד; ועיקר אמונה זה תמימות ופשיטות להחדיר בעצמו שאין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ג') בראותך שינוי מעשה אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה הוא השגחת השם יתברך.

היה גאון וצדיק גדול בשם רבי חיים סופר זי"ע בעל מחבר ספרי שו"ת "מחנה חיים" הוא היה תלמיד של החתם סופר זי"ע, ופעם נסע ברכבת עם קבוצה של תלמידיו, ובעת הנסיעה ראו תלמידיו שיושב לו יהודי באיזה פינה ברכבת ואוכל סנדוויטש עם בשר חזיר, והתחילו לריב אתו, היתכן שיהודי יאכל חזיר? ויצא מהם וויכוח סוער וכו', וכששמע הרב את הוויכוח שאל את תלמידיו מהו רעש הויכוח שאני שומע? ענו ואמרו לו, יהודי יושב ואוכל חזיר, ענה ואמר הרב, לא זה הדרך להתנפל על יהודי וכו', אלא תשאלו אותו איפה הוא גר? ומאיזה מקום הוא בא? והנה היהודי ניגש ואמר אל הרב שהוא בא מעיר אַרַאד, (עיר ברומניה) ושום כולם אוכלים את זה וכו', ענה ואמר הרב לתלמידיו, מה אתם רוצים ממנו, הוא לא חייב כלום, אלא ידוע שהרב המקומי בעיר אראד היה רשע מרושע בשם אהרן חורינער, והוא היה חוטא ומחטיא את הרבים, והתיר להם את האיסורים וכו', [כידוע שהחתם סופר זי"ע קרא אותו דבר אחר, כי היה חותם את שמו א'הרן ח'ורינער ר'בינער, שהוא ראשי תיבות א'ח'ר'] ענה ואמר הרב לתלמידיו מה אתם רוצים מהיהודי הזה שאוכל חזיר, הרי הרב המקומי הוא היה קל שבקלים, והתיר להם את האיסורים וכו' וכו', ולכן אסור לדון את היהודי הזה, מסכן זה מה שקיבל מהמקום שגר שם, ומי שיודע מה שעבר על אנשי שלומינו במשך חצי יובל בשנים האלו, וממי סבלנו וכו', כבר לא יפלא אצלו שום פלא, ולכן עלינו רק לידום ולשתוק, ולא לענות שום דבר, והקדוש ברוך הוא יבא ויכלה הקוצים שבכרם שלו, וכלל נשמות ישראל יחזרו בתשובה שלימה, וביחד נזכה לקבל פני משיח צדקינו.

המאחל לך נחמה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום בלילה אם נזכה, אזי יהיה בנין בית המקדש במשך היום, ולכן עלינו להתעורר עכשיו ביתר שאת ויתר עוז, ולעשות בדק הבית בתוכינו, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשינו. אך כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשינו, ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בנין בית המקדש, רק להשתדל בבניינו. על כן מאד צריך ליזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו, על כן צריך ליזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון (ישעיה ס"א) לשום לאבלי ציון "פאר תחת אפר". וכל זה כל השנה צריכים להקפיד מאד להיות ער בעת חצות, וזה יסוד גדול אצל חסידי ברסלב, על אחת כמה וכמה ביום תשעה באב עלינו להיות מתאבלים על חורבן בית המקדש, ולזכור היטב אשר חורבן בית המקדש נארע רק על ידי שנאת חנם שאחד שונא את חבירו.

וגם בזה צריכים לפשפש הרבה במעשינו, כי הס"מ עובד "הפוך על הפוך" כמו שאמר הנביא (ישעיה ה') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר" אלו הרשעים הארורים ששופכים דמם של צדיקים ומנתקים את נשמות ישראל ממנו יתברך מכשילים את הרבים בעבירות חמורים, המקוה אינה כשרה כלל, נמצא שעוברים על איסורי כריתות, לוחם נגד חינוך הטהור, גורם להאכיל טריפות ונבילות וכו' וכו', וכשמורדים ולא רוצים להכנע אליו, אזי הוא צועק שנאת חנם, אני רוצה שלום, ורק שלום, ואתם לא רוצים שלום ורוצים רק מחלוקת וכו' וכו', אזי מי שיש לו שכל בקדקדו רואה תיכף ומיד את התרגיל הסרוח, הוי טמא מטומא הכשלת את כולנו באיסור כריתות, כי לא היה מים באוצר של מי גשמים, נמצא שהמקוה היתה אמבטיה וכו', וכאילו לא טבלה כלל וכו', לא נתן לתקן את העירוב וכו', נמצא שהכשיל את כולם באיסורי שבת החמורה וכו', מסר את השוחט וכו', הכשיל את כל הישוב עם בשר טריפות ונבילות וכו', ועל כולם עד היום לוחם נגד חינוך הטהור שלמעלה משבע מאות ילדים צריכים ללמוד בקרוואנים סרוחים המזכירים את הבאראקים של אושוויץ בירקנאו מיידנהאק טרבלינקה וכו' וכו', ולבסוף כשאנחנו לא רוצים בשום פנים להכנע אל הטומאה ואנחנו חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ולא נזוז כהוא זה מהתורה הקדושה ומקיום המצוות מעשיות, ולומדים תורה מתוך הדחק וכו', אזי צועקים שאנחנו מודבקים בשנאת חנם... שונאים את הרע על לא דבר...

ואת הבדק הבית הזה אנחנו צריכים לזכור טוב טוב, כי אם לא אזי בקלות יכולים ליפול בשאול תחתית ומתחתיו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן פ') בני אדם יש להם כוח למנוע ולהסית את האדם לרחקו מעבודת הבורא יתברך שמו ומצדיקי אמת יותר מן היצר הרע. כי היצר הרע אין לו יכולת רק כפי כוחו כפי בחינת היצר הרע מאיזה העולם שהוא. אבל האדם הוא כלליות, שכלול מכל העולמות ועל כן מניעות של בני אדם הם יותר ממניעות היצר הרע; ואת זה צריכים להחדיר טוב טוב, ולא להתפעל משום בריה שבעולם, רק לאחוז בדרך התם והישר שקבלנו מאבותינו ומאבות אבותינו וכו' וכו', אבל הבחירה חפשית, אדם שליכלכך עלינו בכל מיני ליכלוכים בערב שבת הזה בכלי שופכים, וכתב על קהילתינו כל מיני שקרים ועלילות שיקוץ תיעוב וכו', והוא עוד צועק שהוא רוצה שלום וכו', אני לא עשיתי את זה... את כל זה אני מזכיר עכשיו לפני תשעה באב, שלא יכנס במחשבה של אדם כאילו אנחנו הם המעוררים שנאת חנם, ידוע שהיה צדיק קדוש רבינו יואל מסאטמאר זי"ע שהוא היה היחידי שצעק נגד כל התועבות שנעשים וכו' וכו', ומה היה הסוף? שכל מתנגדיו קראו אותו "שונא ישראל" "שונא ציון" (עפרא לפומייהו) הרי שלך לפניך שהרודף בוכה כתנין שהוא הנרדף...

ולכן עלינו לקבל על עצמינו לידום ולשתוק למחרפינו ולמבזי נפשינו, ולא לענות שום דבר, אלא לקיים את דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תגיב ולא תענה ולא לעשות שום דבר, רק לשתוק, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך, ואמר (שם אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיה ראויין לבוא עליו, ואמר (שם סימן כ"ט) מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו, ואמר (שם אות המתקת דין סימן פ"ד) על ידי שתיקה נמתק הדין. ואמר (שם אות אמונה סימן ט"ז) כשמחרפין אותך ואתה שותק תזכה להבין תירוץ על קשיותיך, ותזכה לרוח בינה, וצריכים לקיים עכשיו מה אמר הנביא (עמוס ה') "המשכיל בעת ההיא ידום".

באתי לעורר על כמה נקודות השייכים לתשעה באב.
א. מנהגינו לומר מגילת איכה בלילה ולחזור על זה בבוקר כמנהג הגר"א. ומי שרוצה להוסיף קינות ינהוג כמנהג אבותיו וכו'.
ב. יען שזה תענית דרבנן, וגם התענית מתחלת מהלילה, ולכן לא צריכים לחכות שבעים ושתים דקות, אלא בזמן הראשון כשיטת הגאונים יכולים כבר להתפלל ערבית ולאכול.
ג. אשה בהריון או מינקת וכו', תשאל שאלה בבית הוראה, כי אין בזה כלל.
ד. מנחה בתשעה באב מתפללים על פי רוב משעה שלש ואילך, כי צריכים להתעטף בטלית ותפילין.
ה. אחר שעה שלש אחר הצהרים ואחר שהתפללו מנחה, יש שלומדים את השיעורים שלהם שרגילים ללמוד בכל יום חוק ולא יעבור, כמו חומש ורש"י עם התרגום, ומשניות, ודף היומי, וכו'.
העיקר לשמור מאד לא להסתובב בתשעה באב בטל, וישמור מאד לא להתקבץ יחד עם יושבי קרנות, ולפטפט דברי ליצנות וכו', כי צריכים למעט בשחוק מפני צער חורבן בית המקדש וכו', ויותר טוב ללכת לישון, גם יש ליזהר לא לנסוע נסיעות.

הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את היום הזה לששון ושמחה, ונזכה כבר לראות בבנין בית המקדש שיבנה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמאמרם ז"ל (בבא קמא ס:) אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון שנאמר (איכה ד' י"א) ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב' ט')"ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה".

המאחל לך נחמה שלימה

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, יהודי אף פעם אסור לו לשאול שאלות למה? יהודי צריך תמיד להגיד ככה! שזה "אשרי העם שככה לו", ורביז"ל אמר פעם למוהרנ"ת ז"ל ווי אזוי? האט אזוי! [איך זה? ככה זה!], ואמר מוהרנ"ת ז"ל שאז מהדיבור הזה הבין מרביז"ל איך הולך השגחתו הפרטי הפרטיית עם כל אחד ואחד, כי יש הרבה בני אדם שלא מבינים מה קורה איתם בפרטי פרטיות וכו', ולכן עולה להם קושיות וספיקות וטענות עליו יתברך וכו', וכשבר ישראל יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, ואפילו שאנחנו לא מבינים את הטובה וכו', בזה אנחנו מבינים את השגחתו הפרטי פרטיית.

והנה נתקיים מה שאמר הנביא (ירמיה ח' כ') "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו", עדיין הבית המקדש לא נבנה, ולכן אסור לנו ליפול בשום קושיות וספיקות עליו יתברך, אלא להאמין באמונה פשוטה ולידע שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה בוודאי לטובה, ואף שאנחנו לא מבינים כל דבר וכו', וכן הוא בכל פרט ופרט אצל כל אדם, אשר קשה מאד להבין איך אלו הרשעים המחרפים והמגדפים את הצדיקים וכו', עדיין לא קורה להם שום דבר וכו', וצוחקים מהכל וכו', אומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) בשביל זה רבים נתרחקו מהאמונה בשביל דברים כאלו, אבל מי שמבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, ומסתתר בסתר צל כנפיו יתברך בסוד (ישעיה נ"א) "ובצל ידי כסיתיך", ואף שרואה שהרשעים זוכים בדין וכו', ולא קורה להם שום דבר וכו', הוא לא שואל שום קושיות, אלא יודע כי (דברים ל"ב ד') "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא", אזי לבסוף הוא המנצח, ולהרשעים יש מפלה גדולה וכו'.

אתה צריך להבין שבזה העולם אנחנו גרים, כי היום אנחנו כאן ומחר אנחנו יוצאים מפה וכו', וכמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אסור להכניס בדעתו שום קושיות וספיקות אחריו יתברך, כי בוודאי הכל בצדק ובמשפט בחסד וברחמים, אף שיש דברים שאנחנו לא מבינים, וכמו שסיפר יהודי אחד לבנו של החפץ חיים ז"ל, אני יליד עיר קודינוב, ופעם בא אביכם לעירנו להפיץ את ספריו כדרכו שהיה נוסע מעיר לעיר להפיץ את ספריו הקדושים, וניגש אל אביכם יהודי קשה יום ושפך את כל לבו המר לפניו וכו', והיה מלא טענות כביכול נגד הקדוש ברוך הוא וכו', ואביכם החפץ חיים ז"ל הרגיע את היהודי ואמר לו בוא אני יספר לך סיפור, פעם אחת התאכסן יהודי בבית מלון ונתנו לו שם חדר מפואר עם כל הנוחיות וכו', ולמחרת שאלו בעל הבית של המלון, מה אתם אומרים בכלל על המלון? ובפרט על החדר שקיבלתם? ענה ואמר האורח, הכל טוב ויפה, אבל אם הייתם משנים את החלונות במקום מדרום לצפון, הייתם צריכים לבנות ממזרח למערב וכו', וכן אם הייתם משנים את הדלת במקום שיהיה במקום זה שיהיה במקום אחר וכו', וכן אם הכיור של מים היה בפינה אחרת וכו' (כך המשיך האורח להסביר להבעל מלון מה עליו לשנות עוד דברים), פתאום קטע הבעל מלון את האורח ושואל אותו, על כמה זמן אתם נמצאים פה? ענה ואמר האורח ליום אחד, ענה ואמר לו הבעל מלון ר' יהודי תעשה לי טובה ולך מאיפה שבאת, אם היית נשאר פה זמן רב מאד, הייתי מסכים איתך לשנות את זה וכו', ואת זה וכו', אבל היות שאתה רק עכשיו באת ואתה כבר נוסע, מה אתה אומר לי דעות מה לעשות? וסיים החפץ חיים ז"ל להיהודי הזה "אתה יש לך טענות על הקדוש ברוך הוא שהיה צריך לעשות ככה וכו', וככה וכו', כאילו באת פה לחיות אלף שנים וכו', הלא בין יום ללילה אתה יוצא מפה, איך אתה רוצה להבין את דרכי המקום ברוך הוא יתברך שמו"? והבין היהודי מה שאמר לו החפץ חיים ז"ל, כמו כן בני אדם שואלים קושיות על הקדוש ברוך הוא, וכן אומרים אם הקדוש ברוך הוא היה עושה ככה וכו', או ככה וכו', היה הכל בסדר וכו', הלא אנחנו פה אורחים ליום אחד וכו', ואיך עלינו להבין את דרכי המקום ברוך הוא יתברך שמו? ולכן עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולא לשאול שום קושיות על הקדוש ברוך הוא, כי צדיק וישר הוא, וכל מעשהו באמונה.

היום בלילה לא יהיה שיעור.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

העיקר בזה העולם הוא התחזקות, כמו שרביז"ל אמר בפירוש בזה הלשון "דער עיקר איז מה שקורין דער האלטין זיך", כי בזה העולם מוכרחים להתחזק בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, כי התכלית שאדם נברא בזה העולם, הוא רק להכיר את הקדוש ברוך הוא, לידע ולהודיע ולהוודע אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ורק בשביל זה נברא כל העולם כולו, שיצאו נשמות ישראל ויקבלו את התורה, והם יכירו את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שאיש הישראלי צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר, היינו על החיות אלקות המחייה את הדבר הזה, כי דומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, ואי אפשר להסביר את התענוג והנועם הנפלא הזה שאדם מרגיש את אמיתת מציאותו יתברך מכל הבריאה, שזה התענוג הכי גדול שבעודו נמצא בזה העולם בגופו הגשמי, וזוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, אשר אין עוד תענוג יותר גדולה מזו, כי בשעה שהנשמה נמצאה כבר למעלה וכו', אין זה חידוש ומעלה שמכירה את הקדוש ברוך הוא, כי שם הנשמה בלי לבוש וכו', ובלי ניסיונות קשים ומרים וכו', כי שמה אין הס"מ וכו', אבל כשבר ישראל נמצא בזה העולם הגשמי והחומרי ועובר עליו מה שעובר, צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', העלמות והסתרות שהס"מ הרשע מעלים ומסתיר את אלקותו יתברך, ומהפך את האור לחושך ואת המתוק למר וכו', את הטהור לטמא, את המותר לאסור, את הטרף לכשר וכו' וכו', ורואים שכל דאלים גבר וכו', ומי שיותר חצוף ומנוול וכו', יש לו הצלחה וכו', ואף על פי כן בר ישראל לא מתפעל מכל זה, אלא יודע שהכל ניסיונות שמנסים אותו מן השמים לראות אל מי יפנה בעת צרתו וכו', ומרגיל את עצמו לדבר אליו יתברך, זה עיקר מעלת בר ישראל, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו שעובר עליך מה שעובר, צרות ומכאובים וכו' וכו', ואתה עובר ניסיונות קשים ומרים שהס"מ בוער בך כמו תנור, ומכניס בך קושיות וספיקות על הצדיקים הדבוקים באין סוף ברוך הוא וכו', ואף על פי כן אתה מתחזק באמונה בו יתברך, ובאמונת חכמים וכו', דע לך שזה מאד מאד חשוב למעלה, ולכן אני מאד מבקש אותך, יען שזכינו להתקרב אל רביז"ל, תעשה כל מה שביכולתך להתמיד בספרו הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", ומי יתן שתאמר על כל תורה את התפלה ב"לקוטי תפלות", שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלת העושה מתורתו תפלות, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה), ואמר שנעשה מזה שעשועים למעלה שלא עלו שעשועים כאלו מימות עולם, ומוהרנ"ת ז"ל אמר שהתפלות שלו הם באים משער נ', ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום תורה אחת ב"לקוטי מוהר"ן", ולומר עליה התפלה ב"לקוטי תפלות".

נא ונא חזק ואמץ לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ואל תסתכל על שום בריה שבעולם, ואפילו שנדמה לך שאף אחד לא שומע אותך, דע לך שהכל הסתת הס"מ שרוצה להעלים ולהסתיר ממך את אמיתת מציאותו יתברך, ועליך לזכור שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, רק תפתח את הפה ותדבר אליו יתברך, ותרגיש עולם הבא בעולם הזה, ואי אפשר להסביר לבני אדם בזה העולם מה התועלת של התבודדות שיחה בינו לבין קונו, אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה, ולכן תרגיל את עצמך לדבר בכל יום אליו יתברך אפילו כמה מילים, ותבקש ממנו יתברך שיעביר את רוח הטומאה מן הארץ ויתבטל הס"מ לגמרי, המעלים ומסתיר את אמתת מציאותו יתברך, ואת יופי הצדיקים שהם היופי והפאר של כל הדור, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק הוא היופי והחן והפאר של כל העולם כולו, וכשהוא יתגלה בעולם, אזי כולם יחזרו בתשובה שלימה, ולכן תשתדל מאד להפיץ את אור רביז"ל, אשר אין למעלה מזה, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן זה צריך להיות כל עבודתך, להחזיר אנשים אליו יתברך, אשר אין עוד דבר יותר חשוב מזה, כמובא בזהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחשך אור לישרים" וגו'.

מי היה מאמין שבמקום רחוק כזה כמו יבנאל ששם העבירו על הדת שתי עדות קדושות, עדת התימנים ועדת התוניסאים, ועקרו מהם את היהדות ואת האמונה, ושם הוא משכנו של הס"מ בעצמו, ובכל העולם זה רק השליחים שלו וכו' וכו', ודייקא במקום כזה הקמנו קהילה קדושה מיוחדת במינה, שמונה כבר למעלה משלוש מאות וחמישים משפחות כן ירבו חסידי ברסלב, ותהלה לאל יש לנו מוסדות של צדקה וחסד, וגנים לבנים ולבנות, שבהם מתחנכים למעלה ממאתיים וחמישים ילדים כן ירבו, וכן תלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות, שמונים למעלה מחמש מאות בנים ובנות, ויכולים לבוא ולבדוק את זה וכו', וכן ישיבה קטנה וישיבה גדולה, וכולל לבעלי בתים, וכולל ערב, וגולת הכותרת כולל להוראה שבו מתחנכים חמישים אברכים שלומדים את ההוראה, ועל כולם מי היה מאמין שבמקום נידח כזה שעד שלא באנו ליבנאל, אף אחד לא ידע אם זה נמצא על המפה, ועכשיו יש שמה שבע מנינים קבועים לשחרית, מתפלת הותיקין עד חצות היום, וארבע מנינים של מנחה, וארבע מנינים של ערבית, ואלו מנינים קבועים, מלבד שבכל פעם שבאים עשרה אנשים עושים מנין, אף אחד לא היה יכול להאמין שיש דבר כזה בכל הצפון, דבר כזה לא נמצא לא בצפת ולא בטבריה, שהם העיירות הכי גדולות בהצפון, ופה ביבנאל שיהיה דבר כזה אי אפשר לתאר ולשער קדושת המקום הזה, ודייקא מפה נזכה להגאל במפלת הס"מ ובהתגלות השכינה, אשרי מי שבא לבקר ביבנאל עיר ברסלב, ואשרי ואשרי מי שנכנס לגור בה, ואז יטעם טעם עולם הבא בעולם הזה פשוטו כמשמעו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ואתחנן י"ב מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י 

חסדי השם יתברך שהגענו לשבת נחמו, שבת שבה הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל, תתאר לעצמך עברת משבר וכו', ולא סתם משבר וכו', שברו לך את הבית וכו', חשכו לך כל האורות וכו' וכו', ויצאת בגולה וכו', ונדמה לך שזהו זה, גמרתי עם החיים שלי וכו' וכו', והנה בא האבא, אבינו שבשמים בעצמו, ואומר לנו (ישעיה מ') "נחמו נחמו עמי" תנחמו כי הנה אני הולך להתגלות אליכם כמו שכתוב (שם) "ונגלה כבוד הוי"ה וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי"ה דיבר", איזה שמחה צריך להיות לנו? הרי ראוי לנו לרקוד מרוב שמחה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו דואג לנחמינו ולשמחינו, היש עוד שמחה יותר גדולה מזו? שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנחם אותנו, ואומר לנו אף שעבר עליכם ועובר עליכם מה שעבר ועובר וכו' וכו', עם כל זאת זכרו היטב כי אני נמצא פה איתכם עמכם ואצלכם, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ובזה שאדם מחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, זה ההתחזקות הכי עצומה, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן המרחם על כל בריותיו, וזה מה שאמר דוד המלך בעת שעבר עליו מה שעבר (תהלים י"ח ב') "ארחמך הוי"ה חזקי", בזה שאתה רבונו של עולם מרחם עלי, זה בעצמו ההתחזקות שלי, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל האהבה שיש להקדוש ברוך הוא לכל בר ישראל, אלא הס"מ מחדיר באדם כאילו לא צריכים אותו וכו', וכאילו ממנו כבר לא יהיה שום דבר וכו'.

ובאמת הכל הבל ורעות רוח שזה היצר הרע בעצמו, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שהיום נקרא היצר הרע הס"מ כח המדמה, שמכניס באדם דמיונות כאילו שונאים אותו מלמעלה ולא רוצים אותו וכו' וכו', ובאמת הכל הבל ורעות רוח, כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ורוצה שנפתח את הפה שלנו ונדבר אליו, שזה הגילוי שגילה לנו רביז"ל, שכל בר ישראל במקום שרק נמצא, שירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, ויספר לו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, ובזה בעצמו הוא ממשיך על עצמו גילוי אלקות, כי למה אדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא? וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) מפני שאין אמונתו שלימה, כי באמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, שמלא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפלה ושומע התפלה, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד ומכוון את דבריו, ובשביל שאדם אינו יודע זאת בידיעה בלב שלם, בשביל זה הוא מתרשל בתפלה, ולכן שולח לנו הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור צדיקים שהם ראשי עם, המחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ומקרבם אליו יתברך, וממשיכים את רחמנותו יתברך אל כל בר ישראל, וכך כל אחד חוזר אליו יתברך, ולכן עלינו להיות מקושרים אל רביז"ל על ידי לימוד ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", שכל תורה ומאמר הוא מירשם למחלה אחרת, לרפאות את נפשו, ולהוציאו משאול תחתיות ומתחתיו איפה שנפל.

ולכן אשרי מי שילמוד בכל יום "לקוטי מוהר"ן", שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר בתוך דבריו שם פניו שכלו ונשמתו גנוזים, וככל שמתמידים בספרו של רביז"ל, כמו כן מאיר בו אורו הגנוז של רביז"ל, ולכן לא בחינם שרביז"ל רצה כל כך שנלמד את הספר שלו, עד שבפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה, עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו, ועושה לעצמו שיעור קבוע בכל יום בספרו הקדוש והנורא של רביז"ל שהוא ספרו של משיח, שהמשיח יגיד פירוש על דברי רביז"ל ב"לקוטי מוהר"ן", והספר הקדוש הזה כלול מכל ספרי קבלה וכו', ועל ידי ההקדמות הנוראות שלו יכולים לעשות לעצמו דרך בכתבי האריז"ל ובזוהר ובתיקונים, כי ספרו עמוק עמוק מי ימצאנו, והסימן אם אדם נכנס בתוך הספר באמת וכו', אם הוא מתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שמרגיש את אמתת מציאותו יתברך על פניו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה, כי יכולים להסתובב בזה העולם וכו' וכו', אך המח שלו יושן, ועליו הראיה הוא לא יכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל הדבר הזה מוזר בעיניו וכו', מה זאת אומרת לדבר אל הקדוש ברוך הוא? האם שומעים אותי? האם צריכים אותי? אבל תיכף ומיד כשאדם מקורב אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל, ומתמיד בספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" נפתח לו הלב והמח להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נפתח הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

 ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כל שיחה ותפלה כל תחינה ובקשה שתתפלל ותתחנן ותבקש ממנו יתברך, נשמע ונתקבל, ואפילו שבהתחלה ידמה לך שלא צריכים אותך וכו' וכו', דע לך שכל זה מהס"מ הרשע שמכניס בך מחשבות של הבל, כאילו אין לך שום תקוה וכו', וכאילו אף אחד לא שומע אותך וכו', וכאילו לא צריכים אותך וכו', ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן אני מאד מבקש אותך, תצא מהמרה שחורה והעצבות והעצלות והחלישות הדעת שמסבבים אותך, ותעשה התחלה חדשה מהשבת הזו, ותזכור טוב שהאבא שבשמים מנחם אותנו, אף שעברנו את החורבן בית המקדש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי יומא פרק א' הלכה א') כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו; וזה הצרה הכי גדולה שלנו שאנחנו צריכים לראות בכל יום ובכל שעה ובכל רגע איך שהבית המקדש חרב ונחרב (איכה ה') "על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו", שכל טמא וזב ומצורע וכו', מסתובב שמה, במקום קודש הקדשים, ועל זה דווה לבנו וכו', עם כל זאת הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו השבת הזו, ומבטיח לנו שעוד יהיה לנו טוב, ומה גם שעכשיו אני נמצא איתכם, כמו שכתוב (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ילקוט שמעוני דברים רמז תתכ"ה) בכל לשון שישראל קוראין להקדוש ברוך הוא עונה אותם, אשרי מי שמכניס בלבו את הדברים האלו, ואינו נשבר משום דבר, ואפילו בין כך מחרפין ומגדפין אותו רשעים ארורים וכו', ואינו מתפעל מהם, אלא הוא בורח רק אל הקדוש ברוך הוא, בו ברגע נפתח לו האור אין סוף ברוך הוא ומתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, אשרי לו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר ואתחנן י"ג מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה השבת הזה ניחם אותנו הקדוש ברוך הוא, על חורבן בית המקדש, ועיקר הנחמה זה הדעת, כי כשיש לאדם דעת ושכל, אז הוא יכול להתנחם, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין צב.) כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, נמצא אם נכניס בעצמנו את הדעת האמת, הרי שיהיה לנו את הבית המקדש, ומה זה דעת האמת? להכניס בדעתו את אמיתת מציאותו יתברך, כמו שכתוב (דברים ד' ל"ה) "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", כי אדם צריך להחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וככל שמכניס את זה בדעתו, כן נתרחב דעתו, ותמיד מדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, שזה כל הענין של התבודדות שגילה לנו רביז"ל, שאדם צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, ולבקש ולהתחנן ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, וזה מה שהנביא אומר (ישעיה מ') "נחמו נחמו עמי", תנחמו עם ישראל, ואיך, על ידי "יאמר אלקיכם", היינו שהפה שלכם ידבר תמיד מהקדוש ברוך הוא, וזה (שם) "ונגלה כבוד הוי"ה וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי"ה דיבר", כי כולם יראו את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, ועל ידי זה הפה ידבר תמיד ממנו יתברך, שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תשתדל מאד מאד לגנוב כמה דקות בכל שעה, ולדבר עמו יתברך, אשר כל זמן שאדם מלבוש בלבוש גשמי, הוא לא יכול להבין את מעלת הדיבורים המעטים שמדבר עמו יתברך, מה זה עושה בכל העולמות, כי אם היה האדם יודע מה זה, לא היה לו על זה שום בחירה ונסיון.


עכשיו שבאים כל כך הרבה אורחים, ראה לקבל את כולם בסבר פנים יפות, וזה יהיה קידוש שם שמים, וקידוש שם רביז"ל, כי הס"מ הרשע ימח שמו וזכרו לכלך עלינו כל כך בכל מקום, ולכן אדרבה בואו ונראה את השקר של השקרן.


הקדוש ברוך הוא המנחם את עם ישראל ינחם אותנו, שנזכה כבר להתפטר מהרשעים שרודפים אותנו זה חצי יובל שנים, ונזכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום בלילה זה בט"ו באב, שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כו:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, ושואלת הגמרא (שם ל:) בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות, אלא חמשה עשר באב מאי היא? אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, ועדיין צריך ביאור מה הקשר ביניהם, אלא ידוע שיום הכיפורים מכפר על העוונות שבין אדם למקום, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם למקום אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, והנה בחמשה עשר באב אז הותרו שבט בנימין לבוא בקהל, זאת אומרת שעם ישראל השלימו אחד עם השני, ולכן חמשה עשר באב זה יום טוב כמו יום הכיפורים, כי ביום הכיפורים מתכפר העוונות בין אדם למקום, וכן בחמשה עשר באב שעם ישראל משלימים זה עם זה, אז מתכפר להם.


והנה מחמשה עשר באב עד ראש השנה יש ארבעים יום, שצריכים להכין את עצמינו על יום הגדול והנורא ראש השנה יום הדין, ולהיות אצל ציון רביז"ל על ראש השנה, איש בל יעדר, וידוע שרביז"ל רצה מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו היקרים, עד כדי כך שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו, ולכן אני מאד מבקש אותך, תעשה כל מיני מאמצים שבעולם שמצדך יהיה שלום ואהבה בקהילתינו הקדושה, שהיא קהילה מיוחדת במינה, חממה של אמונה, ולא בחינם שהס"מ כל כך משתולל עלינו זה חצי יובל שנים, אין יום ואין שעה שלא יחשוב מזימות איך להכשילנו וכו', ומזה יכולים לראות גדולת קהילתינו, שאנחנו קוצים בעיניו וכו', כמו שכתב רביז"ל לאנשי שלומינו על הס"מ, ש"עיניו לטש ושיניו חרק עלינו", ולכן אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט עכשיו שבאים כל כך הרבה נופשים ביבנאל וכו', ותמיד יש יפי נפש וכו', שחושבים שפה יש איזה מחלוקת בין רבנים וכו', ואולי יש איזה דרך לעשות שלום וכו', אזי אני מוכרח לחזור פעם אחר פעם להודיע ולהזכיר לאנשי שלומינו שאלו שלא יודעים וכו', או ששכחו וכו', מהרגע שאנחנו נכנסו פה, הרשע הזה רודף אותנו ביודעים ובלא יודעים, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית; הוא מסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו ביום ובלילה, במקום שיעשה משהו להיהדות וכו', הוא רק מונע כל דבר ששייך להקדושה, יש בידינו מכתב שכתב להגורמים שלא צריכים פה עוד בית הכנסת, כי יש ביבנאל שבעה בתי כנסיות... המקוה של הנשים לא היה מים באוצרות, שומו שמים הכשיל את כולם בכריתות רחמנא לישזבן, כשרצו לתקן את העירוב, ופתח תיק במשטרה נגד זה שרצה לתקן, ובשום פנים ואופן לא רצה לתקן, והכשיל את כולם באיסורי חילול שבת, את השוחט כשר שלנו מסר, והכשיל את כל תושבי המקום עם בשר פיגולים, לא מפסיק מהרגע הראשון שפתחנו את התלמוד תורה ואת הבית ספר לרדוף אותנו, ולמסור אותנו על ימין ועל שמאל וכו', [אם אכתוב את כל הרשעות שהוא עושה לנו מאז שאנחנו פה, יקצרו המון יריעות, ולקצר אני בא, רק רשמתי את זה לאיזכור לאלו היפי נפש שרוצים לעשות שלום, או לאנשי שלומינו שעדיין לא יודעים מה קורה וכו', שידעו שיש לנו פה עסק עם מסית ומדיח פשוטו כמשמעו, ויש המון תושבי המקום שיכולים להעיד שדייקא הוא הרחיק אותם מהיהדות וכו' וכו'], את כל זה אני מוכרח לכתוב מידי פעם לפעם, כדי שלא נשכח עם מי יש לנו עסק, ולכן עלינו להתרחק ממנו כמו שמתרחקים ממסית ומדיח.


מכל זה יש לנו להתעורר מאד מאד, הן אמת שעכשיו נכנס חמשה עשר באב, ועם ישראל צריכים להתאחד יחד ולאהוב אחד את השני, ולעזור אחד להשני וכו', על כל פנים צריכים לזכור הכל טוב ויפה, עד להתרחק ממסית ומדיח בתכלית הריחוק, ואני מוכרח לכתוב לך את זה, כי איך שהוא באים הרבה נופשים ושואלים ומתענינים מה קורה פה? אזי צריכים לענות וכו', על כל אבן אחת פשוטו כמשמעו היה מסירות וכו', זה לא יאומן כי יסופר מה שאנחנו סובלים פה במשך עשרים וחמש שנה שאנחנו נמצאים ביבנאל, ואף על פי כן זכינו להקים קהילה כל כך יפה, עם כל המוסדות הקדושים, עד שיש לנו כבר בהגנים ובהתלמוד תורה ובהבית ספר, למעלה משבע מאות ילדים כן ירבו, מלבד זאת יש לנו כולל לאברכים כללי קרוב לשמונים אברכים, וכולל להוראה שבו לומדים חמישים אברכים צעירים שלומדים את ההוראה, מלבד זאת יש לנו ישיבה קטנה וישיבה גדולה, וישיבה לבעלי תשובה, ועכשיו אנחנו פותחים גם מדרשיה לבנות בעלות תשובה, ועוד מוסדות צדקה וחסד, וגולת הכותרת הבית התבשיל - אהל אברהם שמאכיל בכל יום רעבים וכו', ומחלקים בכל ערב למעלה משש מאות מנות חמות, ואת כל זה יכולים לבוא ולבדוק, ואני כותב את זה דייקא עכשיו, כדי שתדע מה להשיב מי שישאל אותך, כי לצערינו הרב יש להבחירה כח גדול מאד וכו', ובקלות יכולים להסית את האדם וכו', הנה ביום שישי שעבר היה עלינו כתבה כל כך מלוכלכת וכו', שאפילו החילונים שמכירים אותנו מקרוב מאד, אמרו שהפעם הגזימו לכתוב עלינו כל דבר רע וכו', ואתם צריכים לדעת שרק טמא אחד עומד תחת זה, הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, אבל אני מאד מאד מבקש אותך שאתה תשתדל להיות באהבה אחווה וריעות עם אנשי שלומינו היקרים, כי רביז"ל לא סובל בעלי מחלוקת, ואני לא יתן בשום פנים ואופן שבקהילתינו יהיו בעלי מחלוקת, העיקר עלינו עכשיו להתמקד על ראש השנה, שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש  ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו באב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה חמשה עשר באב, שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כו:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, ולכן היום הוא יום שמחה מאד מאד גדולה, עד כדי כך שמובא (ספר פרי צדיק לחמשה עשר באב אות ג')שביום טוב של ט"ו באב ראוי לעשות בו סעודה של משתה ושמחה וכו', כי מובא בפסיקתא שבנין בית המקדש דלעתיד יהיה במזל אריה זה אב, שהמכוון על ט"ו באב וכו', עיין שם, ומוהרנ"ת ז"ל אמר (ליקוטי הלכות גטין הלכה ג' אות כ"ג) כי שניהם בחינה אחת, כי ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ל:) שבתשעה באב היתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא סוד התיקון וההמתקה של תשעה באב, ועל כן הוא כמו יום הכיפורים, כי כשזוכין בתשעה באב להתעורר בתשובה על ידי שרואין גודל ירידתו ומאמינים ששם דייקא נסתר ונעלם השם יתברך בעצמו, על ידי זה זוכין לתשובה עילאה, שזה סוד יום הכפורים שאז עולין עד הבינה, כי תשעה באב אז היה חורבן בית המקדש, חורבן בית המוחין וכו', עד שנדמה לאדם שאבד מנוס ותקוה ממנו, וכבר לא יהיה ממנו שום דבר וכו', אבל אם אדם לוקח את עצמו בידיו, ויודע שאפילו בתוך החושך וכו', ובתוך החורבן גם שם נמצא אלופו של עולם, וחוזר בתשובה אמיתיית, על ידי זה הוא עולה עד הבינה, שזה סוד יום הכיפורים שנמחל לו כל עוונותיו, והנה מתי מדבר נגזר עליהם המוות, מפני שהלכו אחר עצת המרגלים וכו', ובט"ו באב פסקו מלמות, כי אז מתחיל להאיר אור ראש השנה, ויכולים כבר לברך אחד את השני בברכת שנה טובה, כי מט"ו באב מתחיל הברכה, כמובא (ספר קדושת לוי לשבת נחמו) חודש אב, פירוש א'ב', היינו מתחילת חודש אב עד ט"ו באב נקרא א'רור, ומחמשה עשר באב, נקרא ב'רוך, וזהו א"ב, ראשי תיבות א'רור ב'רוך, ולכן מהיום כבר מכינים את עצמינו לראש השנה, וצריכים להתמיד בלימוד תורה הקדושה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"א) סגולה להתמדה שלא ידבר על שום בר ישראל, שזה האחדות שנעשה בט"ו באב, שאז הותרו השבטים לבוא זה בזה, שזה האחדות והאהבה שנעשה בין עם ישראל מט"ו באב, ומובא (ספר תפארת שלמה על התורה פרשת דברים) ביום ט"ו באב מתחיל להתנוצץ ימי הרצון להיות הכנה על ראש השנה הבא עלינו לטובה, ולכן צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחבירו להיות עומד ומצפה לראות בטובתו, וזה הרמז מה שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ל:) יום שהותרו השבטים לבא זה בזה. פירוש שכל אחד מבני ישראל צריך שישפיע מברכתו וטובתו גם על חבירו, היפך הס"מ שכל הענין שלו זה רק קללה, לקלל את הזולת, ולעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי הכח שלו הפרד ומשול, ולכן ביום זה ט"ו באב הוא שמחה גדולה מאד מאד, ועל כן ראה לנצל את היום הזה להיות בשמחה, ולהתאחד ביחד עם נשמות ישראל, והאחדות הזה מבטלת את הס"מ לגמרי, ומתחיל להאיר עלינו הארת ראש השנה.


הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להיות בראש השנה אצל רביז"ל בעיר אומן, ונפעול כל מה שאנחנו צריכים לפעול, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז מנחם אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה נכנסנו בארבעים יום שקודם ראש השנה, ואנחנו צריכים להכין את עצמינו לקראת יום הדין הקדוש והנורא, שאז דנים את האדם על כל פרט ופרט, מי לחיים ומי למוות, מי יעני ומי יעשר וכו' וכו', ולכן עלינו לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך ולירא ולפחוד מיום הדין הנורא, והנה על הרשעים נאמר (ישעיה מ"ד י"ח) "לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל" הם לא שמים לב שעל כל פרט ופרט עליהם יתנו את הדין, וכל אחד יקבל את העונש שלו כפי שמציק ומצער את הזולת, אין העולם הפקר כלל, ומי ששופך דמם של הצדיקים, ומחרף ומבזה את הצדיקים הדבקים באין סוף ברוך הוא, והם בטלים ומבוטלים לגמרי בו יתברך, לא ינקו רעה ועל זה אמר החכם מכל אדם (קהלת יב) "כי את כל מעשה האלקים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע", ולכן עלינו לפשפש במעשינו אם אין לנו יד בשפיכת דם הצדיק וכו', ואל ייקל דבר זה בעינינו, כי הקדוש ברוך הוא מאד מקפיד על דמו של הצדיק שנשפך כמים, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום חלק עם אלו שמחרפים ומבזים ושופכים דם הצדיק הדבוק בו יתברך, כי הקדוש ברוך הוא אינו מוחל על זה בשום פנים ואופן, הוא יתברך מחכה ומחכה עד שנותן את המכה, ולכן עלינו לחפש ולבקש ולפשפש במעשינו אם אין בנו החטא הזה של שפיכת דם הצדיק הדבוק בו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות לשון הרע סימן י"א) מי שאין מקבל לשון הרע על צדיק על ידי זה יכול להמנות עם הצדיקים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שצריכים לחזור בתשובה שלימה על פגם אמונת חכמים, ועל זה אנחנו צריכים תמיד לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לנו חלק עם אלו הרשעים המחרפים ומבזים את הצדיק, כי הוא יתברך ינקום בם ובילדיו רחמנא לישזבן.

והנה יש לנו ארבעים יום עד ראש השנה לחזור בתשובה שלימה אם נכנס בנו איזה הרהור או קושיא או ספיקות על הצדיק.

נא ונא ראה לקחת את עצמך בידיך בארבעים ימים האלו, מט"ו באב עד ראש השנה לשמור מאד מאד להתפלל במנין ערב ובוקר וצהרים דייקא, ולהרבות בצדקה לפני כל תפלה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ולכן צריכים להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ובזכות הצדקה שאדם נותן לפני כל תפלה, על ידי זה נמחל לו על חטא שפגם באמונת חכמים, ורביז"ל הזהירנו על זה מאד, ואמר (ספר המדות אות צדיק סימן נ"ב) המלגלג על דברי חכמים הוא נענש במיתה, ולכן אשרי מי שמתחזק את עצמו באמונת חכמים, שזה יסוד מוסד בחזרה בתשובה, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לקרר את האדם מאמונת חכמים, ועושה ממנו כל מיני צחוק וכו', ומי שיש לו שכל הוא בורח ממנו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר הם לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ובשביל הבחירה והנסיון ברא את הס"מ שיעלים ויסתיר את אמתת מציאותו יתברך, וזה על ידי מידת הגיאות והישות וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם; כי באמת אדם צריך לבטל את עצמו לגמרי מכל וכל רק אליו יתברך, ולהתקשר יחד עם כלל נשמות ישראל, כי כולם בני הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב (דברים ד') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", ואמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ה') חביבין ישראל שנקראים בנים למקום; וזה עיקר השלימות כשמחזיקים את עצמם ביחד, ואין אחד מתגבר ומתנשא על השני, ובשביל זה ציוה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לתת מחצית השקל, כדי למחוק את המן עמלק, שמכניס כפירות באדם, להורות שכל בר ישראל הוא רק חצי, והוא תמיד צריך גם את החצי השני, זאת אומרת יהודים צריכים להחזיק את עצמם ביחד, והס"מ כל הכח שלו רק להתנשאות על הזולת, ועל ידי זה עושה פירודים בין נשמות ישראל, בשביל זה הוא נקרא סמ"ך מ"ם, אני שישים ואתה רק ארבעים וכו', שמכניס באדם גיאות וישות שהוא יותר ממך, ומזה נעשה הפירודים בין עם ישראל, ושוכחים לגמרי ממנו יתברך, ולכן עיקר השלימות להתאחד יחד עם כלל ישראל, ולאהוב את כולם, אלא לדעת שכולם רק חצי, וכדי שיהיה דבר השלם אז צריכים להתאחד יחד, כי שתי חצאין נעשה דבר השלם.

נא ונא ראה למסור את נפשך רק להיות בשמחה, שבזה מכניעים את כל הקליפות המעלימים ומסתירים את אמתת מציאותו יתברך, כי אצלו יתברך כתיב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.

כל כך חבל שיום בא ויום עובר בלי כלום, בשעה שהיית יכול לחטוף כל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, אפילו שאתה לא תבין את הכל, על כל פנים תגרוס את הדף גמרא, וכך תהיה מקושר אל הגמרא, ודע לך שכל זמן שבר ישראל מקושר אל הגמרא, שום משחית וקליפה לא יכולים לו, ולכן תתחיל מהיום הזה ללמוד בכל יום את הדף היומי, יש תהלה לאל אצלינו בהקהילה כמה פעמים ביום את השיעור דף היומי, ואם אתה לא יכול, אז תלמד בחברותא, ואם אין לך, אז תלמד לבד אפילו שאתה לא מבין הכל, תגרוס את הדף, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", ומובא בזוהר (קדושים פה:) ומאן דתיאובתיה למלעי באורייתא [ומי שיש לו רצון ללמוד תורה] ולא אשכח מאן דיוליף ליה [ולא מוצא מי שילמד אותו] והוא ברחימותא דאורייתא לעי בה [והוא מרוב אהבה לומד תורה] ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע. [ומגמגם בלימוד ולא מבין מה שלומד] כל מלה ומלה סלקא [כל מילה ומילה עולית למעלה בשמים] וקודשא בריך הוא חדי בההיא מלה [והקדוש ברוך הוא שמח עם המילים שהוא גורס] וקביל לה ונטע לה סחרניה דההוא נחלא [ומקבל אותם מילים ונוטע מזה אילנות סביב על נחל העליון] ואתעבידו מאלין מלין אילנין רברבין ואקרון ערבי נחל [ונעשים מאלו המילים שמגמגם בתורה, אפילו שהוא לא מבין אילנות גדולות, ונקראים ערבי נחל], מכל זה רואים את מעלת האדם שזוכה אפילו לגמגם בתורה, איך שזה מאד מאד חשוב למעלה, ועל כן תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום דף גמרא, וזה יציל אותך מכל רע, ואני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית שתציית אותי ולא תתחרט הדף היומי של היום זה חולין נ"ב.

ראה להכניס בכל יום בקופת הצדקה "קרן הצדיק" הרבה פרוטות לצדקה, ואל יקל בעיניך הפרוטות האלו שאתה מכניס, כי רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה,שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.

עכשיו יבנאל מלאה אורחים ונופשים, ראה לקבל את כולם בסבר פנים יפות, ובזה תקדש את שמו יתברך ושם רביז"ל.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר עקב י"ח אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך בזה העולם צריכים להתחדש בכל יום בהתחדשות חדשה וכו', ולעשות בכל פעם התחלה חדשה וכו', כפי ריבוי המניעות והבלבולים והחלישות הדעת שעוברים על כל אחד ואחד, ההכרח לחדש את עצמו בכל יום, וזה הגילוי גילה רביז"ל בזה שאמר (חיי מוהר"ן סימן רמ"ז) חידוש כמוני עדיין לא היה בעולם, ואמרו אנשי שלומינו שזה סובב על דרך רביז"ל, שכל ההתגלות שגילה בזה העולם, הוא בענין התחדשות, שצריכים לחדש את עצמו בכל יום בכל שעה ובכל רגע, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות בשר וחלב הלכה ד' אות א') כי באמת אם יסתכל האדם על עצמו טוב טוב, יראה שכל הבלבולים והנפילות והירידות שיש לו וכו' וכו', הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות, מיום שעבר ליום הבא, וכן משעה לשעה וכו', ורוב רובם של העולם הם כזקנים בעיני עצמן וכו', וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזדקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב ולהשתנות וכו', ומחמת שיודע בעצמו שהוא רחוק וכו', ולכן יש הרבה אנשים שמתייאשים לגמרי וכו', ולכן צריכים לעשות בכל פעם התחלה חדשה וכו', ומי שמחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, האדם הזה בוודאי לא יפול בשום פנים ואופן, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, כי העיקר בזה העולם רק לשכוח את העבר, ולעשות בכל פעם התחלה חדשה, ובפרט עכשיו שאנחנו מכינים את עצמינו לקראת יום הקדוש והנורא יום ראש השנה, שנזכה להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, בזה אנחנו צריכים להתחזק מאד מאד, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ק"ג) שהראש שלי עולה על הכל, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שמאמין בו שיהיה אצלו על ראש השנה, לא יחסר איש, ומי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאד מאד כל השנה, ולכן מאחר שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ובפרטי פרטיות שזכינו להקים קהילה קדושה בגליל התחתון על שם רביז"ל, קהילה קדושה ונוראה, שאין בכל העולם כולו קהילה כזו, חממה של אמונה, ממש במדבר שמם שהיה שמה נחשים ועקרבים וכו' וכו', ואנחנו זכינו להפוך את המקום הזה למקום תורה ותפלה וחסד, ורואים עכשיו מרבים לבוא אורחים ונופשים ביבנאל ובכל המושבים סביב וכו', וכולם מתפעלים איך יכול להיות דבר כזה שממדבר שמם שלא היה שמה אף פעם זכר של יהדות, שהיום יתהפך כל כך מההיפך אל ההיפך, ויהיו מוסדות חינוך על טהרת הקודש למעלה משבע מאות ילדים כן ירבו, וכן ישיבה קטנה וישיבה גדולה בחורי חמד, שהכרת פניהם ענתה עליהם שהם יראי השם, וכן כולל אברכים "אור המאיר", שבו לומדים קרוב למאה אברכים, וכן כולל "תפארת בנימין", שהיא כולל להוראה, שבו לומדים למעלה מחמישים אברכים את ההוראה, שרוצים להיות מורה הוראה בישראל, מי היה מאמין דבר כזה שבמקום רחוק וכו', יתהפך המקום למקום תורה, מלבד זאת שיש לנו עוד מוסדות להבנות וכו', ועוד מוסדות וצדקה וחסד, שכל מי שרק בא מתפלא והוא לא מאמין מה שהוא רואה, מנין אחר מנין מותיקין עד חצות לילה, שדבר זה לא נמצא בכל הגליל פשוטו כמשמעו, רק בירושלים ובבני ברק וכו', והנה פה באיזה מושבה שאף אחד אפילו לא ידע שהיא נמצאת על המפה, והנה תהלה לאל אחר יגיעות וטרחות של חצי יובל שנים של מסירות נפש, שהוצרכנו להשקיע פה, תראו אל איזה הישגים הגענו וכו', על אף שהס"מ עבד ועובד קשה למנוע אותנו על כל פרט ופרט וכו', שכמעט אין בכל העולם כולו מונעים כאלו, כמו שהוא וגונדא דיליה עומדים על כל פרט קטן למנוע ולעכב, ותהלה לאל אנשי שלומינו היקרים מחזיקים מעמד ולא נשברים, אדרבה מתחזקים ביתר שאת ביתר עוז, ובכל פעם נכנסים לגור משפחות חדשות, ובקרוב מאד עומדים לבנות דירות חדשות שיהיה מקום לכולם, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

העיקר שבכל העיקרים שאתה צריך להתחזק באמונה בו יתברך, ולבטל את עצמך לגמרי באין סוף ברוך הוא, שעל ידי זה נתבטל הישות והגיאות שנמצא בכל אחד מאתנו וכו' וכו', ולכן ככל שנחדיר בעצמינו את אמתת מציאותו יתברך, כמו כן יתבטל מאתנו הישות והגיאות, וצריכים להיות מאד מאד חזקים באמונה לידע שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה בעצמו יהיה בטל בעיני עצמו לגמרי, ואז יהיה כלי להמשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, וכל אלו שנפלו משורשם, היה רק מחמת הגיאות והישות שנכנס בהם וכו', וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) סימן שאדם מקורב להצדיק האמת, אם נופל עליו שפלות, כי הצדיק האמת מחדיר בנו כל כך את אמתת מציאותו יתברך, עד שאף אחד לא רוצה שום דבר להתנשאות ולהתגאות על הזולת וכו', אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום "לקוטי מוהר"ן", שדייקא על ידי זה יהיה מקורב אל רביז"ל, כי כך גילה לנו בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן כל מי שרוצה להכיר את רביז"ל, שיתמיד בספרו הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", עד שיהיה שגור על פיו ממש.

אני מאד מבקש אותך שתהיה שמח שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו, שאין בכל העולם כולו, ומי ששייך אצלינו ממילא ישאר ויבנה לעצמו וילה בית דירה מפוארת משלו וכו', ולא יחסר לו שום דבר וכו', ומי שלא שייך אצלינו ממילא לבסוף ילך מאתנו וכו', כי תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו נבנית רק על תורה ותפלה וחסד, ולפרסם את הצדיק האמת בעולם, אין לנו שום כוונה אחרת, ולכן לא בחינם שהס"מ רוצה רק לבלוע אותנו, אבל כבר אמר רביז"ל "נצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור", ורואים שדבר אחד מדברי רביז"ל לא הולך לריק, כי תהלה לאל הקהילה שלנו גודלת מיום ליום ממש, ובקרוב תראו פה פלאות פלאי פלאות שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, דברים שאתה לא יכול לתאר ולשער, אשרי מי שיהיה חזק עד הרגע האחרונה, ולא להשבר רק לעשות בכל פעם התחלה חדשה, ולבוא להתפלל במנין שחרית מנחה ערבית, ויהיה לו חלק בהגאולה העתידה לבוא, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב י"ט אב ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך איך שהוא מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, וככל שאדם מחדיר בעצמו ידיעות אלו, כמו כן הוא זוכה לטהר את עצמו ברוחניות ובגשמיות, כי האמונה זה כמו שאדם טובל במקוה בגשמיות וברוחניות, וזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל לו) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" ואומר (ירמיה יז) "מקוה ישראל הוי"ה" מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, היינו חידוש שהתנא הקדוש רבי עקיבא מחדש, כמו מקוה גשמיות כשאדם טמא ונכנס לתוכה וטובל יוצא טהור, כמו כן בר ישראל שמדבק את עצמו בו יתברך ומחדיר בעצמו את אמתת מציאותו יתברך על ידי זה נשמתו נטהרת, ולכן אשרי מי שזוכה תמיד להכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, ומצייר בדעתו איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור, ואז הוא יכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו.

וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) הסיבה שאדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא כי אין אמונתו ברורה ומזוככת, כי באמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפלה ושומע תפילתו, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו, ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך ואינו מדקדק כל כך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רל"ט) שאי אפשר לדבר אל הקדוש ברוך הוא אלא כשיהיה לו שלום עם כל בר ישראל, כמו שכתוב (תהלים קכ"ב) "אדברה נא שלום" על כן צריך כל אחד קודם התפלה לקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת לריעך כמוך, כדי שעל ידי זה שיש אהבה ושלום, על ידי זה יכול לדבר בתפלה, ובזה נבין למה דייקא רבי עקיבא אמר (תורת כהנים קדושים) 'ואהבת לרעך כמוך' זה כלל גדול בתורה, כי חכמינו הקדושים אמרו (ברכות לא.) כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה מפני כריעות והשתחויות: ופירוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע (נועם אלימלך - פרשת ויחי) כשהיה מתפלל בצבור היה מקצר ועולה, רוצה לומר שהיה מקטין את עצמו אל הקטנות והחזיק עצמו שהוא מקצר בעבודת הבורא, ועולה אחר כך ומגביה את העולם עמו, וכשהתפלל ביחיד, רוצה לומר כשהיה במדרגה גדולה באחדות העליון. אדם מניחו בזוויות זו, רוצה לומר שהעולם היו סוברים שהוא בעולם הזה, ומצאו בזוית אחרת, שעמד בעולמות העליונים שהיה כל כך בגדלות; והכלל, מחמת שרבי עקיבא היה כל כך חזק במצוות אהבת ישראל שמסר את נפשו שיהיה שלום ואהבה בין עם ישראל, דייקא הוא היה יכול להתפלל ולהגביה את כל הציבור, וכן היה נמצא בזוית זו, חשבו שהוא נמצא בזה העולם, אבל באמת מצאו במקום אחר, שעמד אז בעולמות העליונים, היינו שצדיק הדבוק בו יתברך ואינו מסיח דעתו ממנו יתברך כלל, הוא אוהב את כל בר ישראל, ומעלה את כולם שגם הם יוכלו לדבר אליו יתברך, והוא מחדיר בהם אמתת מציאותו יתברך, אבל זה לעומת זה עומד הס"מ והוא רק עושה פירודים בין נשמות ישראל, כי הוא מסטרא דפרודא, ולכן קשה להתפלל, ומזלזלים בתפלה.

ולכן אני מאד מבקש אותך, חוס וחמול על עצמך, מאחר שזכינו להתקרב אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל, והוא מחדיר בנו אהבת ישראל, ובפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו, כי מאד מאד רצה שיהיה אהבה ואחוה וריעות בין אנשי שלומינו ותלמידיו, ועל כן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שבידך שיהיה אהבה אחווה וריעות בין אנשי שלומינו, ובפרט בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה עלינו למסור את נפשנו על אהבה ואחדות.

זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים  (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות; ולכן אני מאד מבקש אותך שתיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה [ודע לך שבכל שבוע אני מקבל דו"ח מאלו שהכניסו את קופת הצדקה בהמשרד שלנו].

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י מוצש"ק לסדר עקב כ' אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהקמתי קהילה קדושה כזו שאין בכל העולם כולו קהילה כזו, תהלה לאל אצלינו אין גזענות וכו', ומשתדלים מאד מאד לעשות חסד אחד עם השני, שזה יסוד היסודות ביהדות לעזור אחד לשני, וזה סימן שהוא בר ישראל, כמאמרם ז"ל (ביצה לב:) כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, בוודאי יש עוד הרבה מה לתקן אצלינו, כי אף אחד לא יכול להתפאר שאצלו הוא כליל השלימות וכו', אבל יחסית למקומות אחרים ראוי לנו לשמוח מאד מאד על שאנחנו נמצאים בקהילה שיש להם את הרצון והכיסופין להתעלות ברוחניות וכו'.
והנה יסוד היסודות במדת החסד לשמור מאד מאד על מצוות של בין אדם לחבירו, שזה עולה על הכל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לנגוע בכסף של הזולת, ולא לנגוע בחפץ של הזולת, ואסור להורות לעצמו שום היתר של מה בכך וכו', ומפני חומר הענין של מצוות בין אדם לחבירו הקמתי תהלה לאל "בית הוראה" שבו יושבים ארבע דיינים מומחים, ואני מוכרח להגיד לך וכן תגיד לידידיך וחבריך וכו' שלעם ישראל יש שולחן ערוך, ורביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד שולחן ערוך ולקיים את השולחן ערוך, והנה לאחרונה שמעתי שיש כמה וכמה דיני דברים בין אדם לחבירו וכו' וכו', ויש שלא רוצים ללכת לבית דין, ויש שלא מקיימים את פסק הבית דין, ולכן אני מוכרח להודיע לך שתודיע גם לאחרים, אנחנו יהודים, וחייבים לשמוע את דעת תורה, אנשים חזרו בתשובה הם צריכים לדעת שזה לא הפקר, לנו יש מורי הוראה, וצריכים לציית את הפסק שפסקו הדיינים, אחרת אין למשפחה זו שום דריסת הרגל בקהילתינו, הקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על תורה ועל חסד, ולכן מוכרחים לציית לבית דין, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות פחד סימן י"ז) מי ששומע ואצית לדין תורה ניצול מפחד, ואמר (שם אות דין סימן ב') על ידי שהדין תורה הולך ונתמעט על ידי זה הפרנסה נתמעטת, וכן להיפך, ולכן אני מאד מבקש אותך חד משמעית, בהקהילה שלנו צריכים לשמוע ולציית פסק דין של "בית הוראה", הלוואי הלוואי שאף אחד לא יצטרך לבא לדין תורה, אלא שיפשרו ביניהם בדרך שלום ואהבה וכו', אבל אם כבר קוראים את מישהו לדין תורה, הוא מוכרח לעמוד לפני הבית הוראה, ואני מאד מאד מקפיד על זה, כי זה עיקר היהדות לציית את התורה הקדושה, ומי שלא מציית את התורה הוא בכלל (דברים כז) "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם".
הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה תמיד שלום ואהבה בין אנשי קהילתינו, ולא יצטרכו אף פעם לבא לדין תורה אלא שיבואו לפשרה ביניהם באהבה לפני שבאים לבית הוראה.

המאחל לך שבוע טוב וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר ראה כ"א אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תחשוב ממנו יתברך, ועל ידי זה ילך ממך כל הפחדים שנמצאים עכשיו בארץ ישראל, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן נ"ד) מי שיש לו אמונה אינו ירא מאויבים, אף שבאמת עם ישראל צריכים עכשיו רחמים מרובים שיפול שר של ישמעאל למעלה וכו', וממילא יהיה להם פה למטה מפלה גדולה מאד וכו', עם כל זאת צריכים להתחזק עכשיו יותר ויותר באמונה, ולדבר אחד עם השני רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, שבזה שמדברים מאמונה, נמשך עליו אמונה, וצריכים לקרב את כל האורחים והנופשים ולקבל פניהם בסבר פנים יפות, ולשמור מאד מאד לא לבקש מאף אחד כסף וכו', כי אנשי הבעל תפלה היו נזהרים מדברים אלו מאד מאד, וידוע שרביז"ל הוא הוא הבעל תפלה שעל ידו יהיה הגאולה, והוא יאסוף את כל אנשי המלך יחד וכו'.

ולכן צריכים מאד מאד לשמור שלא יצא שם רע על רביז"ל, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע, ואני מאד מאד מקפיד על דבר זה, כי זה לי למעלה מיובל שנים שאני מוסר את נפשי שיתגלה ויתפרסם שמו הקדוש של רביז"ל בעולם, והשקעתי בזה חלבי ודמי וכו', ואיבדתי על ידי זה את שמי וכו', עם כל זאת כל זמן שאחייה והקדוש ברוך הוא יתן את החיים, אעסוק בדבר זה לגלות ולפרסם את רביז"ל, וידוע אשר אצל רביז"ל היה ענין לרוץ אחר כסף הדבר הכי מגונה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ג) אשר אלו אשר רודפים אחר הכסף, הם בכלל עובדי עבודה זרה ממש, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לרוץ אחר בני אדם לקבל כסף, כי זה גועל נפש, ואמר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה י"ב) מכל התאוות יכולים להוציא את האדם אבל לא מתאוות ממון, ולכן אשרי האדם ששומר את עצמו לא להיות להוט אחר הממון והכסף, וכלל זה תיקח בידיך "כל הרודף אחר הכסף, הכסף בורח ממנו, וכל הבורח מהכסף, הכסף  רודפת אחריו", וזה בדוק ומנוסה, עלינו רק לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, לעסוק בהפצת ספרי רביז"ל, ואם חורשים וזורעים רוחניות, אז הקדוש ברוך הוא מצמיח לאדם גשמיות וכו', אבל לא לרוץ אחר בני אדם אחר כסף, שזה מראה את גריעות נפשו ושפלות מעשיו וכו' וכו'.

נא ונא ראה למסור את נפשך להתפלל במנין דייקא, כי מי שזוכה להקפיד להתפלל את  השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, הקדוש ברוך הוא ממלא לו את חסרונו, ואם היית יודע מעלת האדם שמתפלל בכל יום במנין, היית מוסר את נפשך בשביל זה, ולכן אני מאד מבקש אותך לטובת נפשך, שאל יחסר לך יום אחד מלהתפלל את השלוש תפלות במנין, ואז ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולא יחסר לך שום דבר, אך דע לך שהס"מ ונוקבא דיליה מסיתים את האדם לא להתפלל במנין, כך גילה הצדיק הקדוש רבי יצחק חי טייב זי"ע (המכונה רבי חי טייב לא מת), ויש המון סיפורים ממנו איך שעורר עד מסירות נפש אנשים להתפלל במנין, וראו ברכה במעשיהם, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה לטובתך ותבוא לבית הכנסת שלנו להתפלל את השלוש תפלות, ואז תראה את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

המאחל כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ"ב אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בך אמונת חכמים, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים אדם יודע איך להתנהג, והרגע שהוא פוגם באמונת חכמים, אז עולים לו צואה בראש, ועשנים סרוחים מסבבים את ראשו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, וזה עוד סובב בחיים חיותו, לא כמו שבני אדם חושבים שאת העונש מקבלים בעולם הבא וכו', אלא העונש מקבלים עוד בזה העולם, שרחמנא לישזבן המח שלו מתחיל להסתובב וכו', ומתחיל לשכוח עד שהוא עובד עצות וכו' וכו', ולכן אשרי מי שמחזק את עצמו באמונת חכמים, אשר אין טוב מזה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ו) אלו האנשים כשרים שיש להם אמונת חכמים ומאמין שכל דבריו אמת וצדק ובכוונה מכוונת וכו', לבסוף רואים נסים ונפלאות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה; וכן אמר (שם אות בנים סימן ק"א) על ידי אמונת צדיקים הבנים חיים וקיימים; וההיפך מובן ממילא, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה נכשל בפגם אמונת חכמים, כי יכולים לקבל על זה עונש כל כך חמור, שאחר כך אין חזרה, כי באמת הצדיק דבוק בו יתברך, ואין לו בזה העולם כלום רק את אמתת מציאותו יתברך, ומי שמחרף ומבזה אותו, הוא מחרף ומבזה את הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול, כי הצדיק נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, וכל היום ולרבות הלילה הוא רק עוסק בתפלה והתבודדות שיחה בינו לבין קונו, ולכן אשרי מי שבא לעזרת הצדיק בעת שנמצא בעת צרה, ואשרי ואשרי מי שעוסק תמיד לספר בשבח הצדיקים, שאז אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) זוכה שדבריו נשמעים ונתקבלים בפני כל מי שצריכים, ולכן היו נוהגים אנשי שלומינו בשעה שהיו צריכים איזה ישועה, שהיו משבחים ומפארים את הצדיק, וזה סגולה נוראה מאד מאד להצלחה, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קס"א) על ידי שבח שמשבחים את הצדיקים, מפילים את הרשעים נפילה גדולה.

הרמב"ם אומר (פרק ג' מהלכות דעות הלכה ב') צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד, ויהיה שבתו וקומו ודיבורו הכל לעומת זה הדבר, כיצד כשישא ויתן או יעשה מלאכה ליטול שכר לא יהיה בלבו לקבוץ ממון בלבד, אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשה, וכן כשיאכל וישתה וכו', לא ישים בלבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד עד שנמצא שאינו אוכל ושותה אלא המתוק לחיך וכו', כדי ליהנות, אלא ישים על לבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד, לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאוה ככלב וחמור, אלא יאכל דברים המועילים לגוף אם מרים אם מתוקים ולא יאכל דברים הרעים לגוף אף על פי שהן מתוקים לחיך, ומי שיתנהג כך, מובטח לו שכל מעשיו הוא לשם שמים, והקדוש ברוך הוא ישמור אותו מכל רע, ולכן שמור מאד מה שאתה אוכל שלא יהיה בזה שום פקפוק של שאלה וכו', כי היום יכולים להכשל בקלות באכילת נבילות וטריפות, וצריכים מאד מאד לשמור מה אוכלים וכו', ולהתפלל ולבקש ממנו יתברך שלא יכשל אף פעם בשום אכילות של טריפות, ועל ידי זה יראה ברכה בכל מעשיו.

המאחל כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ"ג אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לקבוע עיתים לתורה אשר זה הדבר הראשון ששואלים את האדם למעלה (שבת ל"א) קבעת עיתים לתורה ופירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) ששואלים את האדם האם גזלת מזמנך ללמוד תורה? ידעתי וגם ידעתי שאתה טרוד כל יום ויום בטרידה אחרת ובפרטיות עכשיו כשאתה יוצא לחופש ולנופש וכו' אבל מהקדוש ברוך הוא לא יכולים להסתתר, והוא יתברך והתורה הם אחד ולכן תראה בתוקף טרדתך לחטוף היום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע שזה סגולה לאריכות ימים כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו וזה סובב על כל יום ויום כי כך מבואר בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ג') מיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור [והוא מדינה דגמרא] ולכן דייקא עכשיו שאתה נוסע נסיעות סגולה להיות שמור מהמזיקים וכו' ומהמחבלים וכו' ומפיגועים וכו' ללמוד כל יום חלק מפרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פרש"י והוא סגולה להינצל וכו' ואל יקל בעיניך ותציית אותי בזה, ויהיה לך שמירה.

נא ונא חטוף ואכול "דף היומי" כי דף גמרא חיות לנפש ואם היית יודע מה זה ללמד בכל יום "דף גמרא" אפילו בגירסא לא הייתה מחסר יום אחד מללמוד את "הדף היומי" אפילו שאתה לא מבין וכלל זה תיקח בידך כל זמן שתהיה נזהר ללמוד בכל יום דף גמרא תהיה שמור מכפירות ואפיקורסות וכו' וממחשבות לא טהורות וכו' ותהיה נשאר יהודי מאמין בהשם יתברך אבל יום אחד שתחסיר מללמוד "דף גמרא" נכון יהיה לבך בטוח שתקרר מהיהדות וכו' ויכנס בך מחשבות של כפירות ואפיקורסות וכו' ותהיה בסכנה גדולה  זכור כי הזהרתיך ואל תיקח את זה בקלות כי בנפשך הוא, ורואים בחוש כל מי שזלזל בלימוד גמרא אפילו רק בגירסא לבסוף עזב את היהדות רחמנא ליצלן.

ומסופר שבפולין היה אדמו"ר אחד מצאצאי היהודי הקדוש מפשסיחא זי"ע שהיה לו הרבה חסידים אנשים פשוטים עד מאד אבל תמימים למרבה והיו אנשים קשי יום עובדים במלאכה וביגיעת כפיים כשיצא רבי מאיר שפירא זצ"ל עם הרעיון של "הדף היומי" הנהיג גם בין חסידיו דבר זה וציווה שכל אחד ילמד את "הדף היומי" ובאו אליו חסידיו ואמרו רבי אתם בוודאי יודעים שאנו אנשים רחוקים מלהבין דף גמרא בקושי אנו מבינים קצת "עין יעקב" וכן משניות אבל איך נבין "דף גמרא" ובפרט כל יום ללמוד דף? ענה להם הצדיק דעו לכם שלימוד התורה ברבים זה זכות גדול עד מאוד בשמים ולכן תתאספו בכל עיר בבתי כנסיות שלנו [היה לאדמו"ר הרבה בתי כנסיות בהרבה עיירות בפולניה] ותאמרו את הדף של אותו יום, יחד כמו כל עם ישראל לומדים את "הדף היומי", והזכות הזה תגן גם עליכם. ומסופר שלא עבר זמן רב כל אלו האנשים הפשוטים הישרים והתמימים התרגלו ללשונות הגמרא ולדרך לימוד מאמרי חז"ל ולשקלא וטריא בגמרא ונעשו לבני תורה עד שרבים וכן שלימים נעשו למדנים ונכנס בהם חמידו דאורייתא ולמדו כבר בחברותות יחד.

לכן אני מבקש אותך גם כן ראה וגם ראה גם אתה להיות חזק בלימוד "דף היומי" אפילו באמירה לבד ותראה מה יצא לך מזה אחר כך.

נא ונא החזק עצמך ביחד עם אנשי שלומינו היקרים ותשמור עצמך ממחלוקת ולשון הרע שזה הקליפה והטומאה של הס"מ רק "הפרד ומשול" ובזכות זה שנזכה להיות מאוחדים רביז"ל יהיה עמנו וישרה את השארותיו עלינו אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

מחר בשעה תשע וחצי 9:30 אתן שיעור לנשים תשתדל להיות בבית כדי שאשתך תוכל להצטרף אל השיעור.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נרו יאיר

מאד מאד אבקש אותך שתקשיב לי מה שאני מבקש אותך, שתלך בדך שכבש והכין לנו רביז"ל, ואתה מקבל על עצמך כן, אני אציית וכו', ובוודאי זה דבר טוב וכו' איזה דיבורים נפלאים מוהרא"ש כותב לי וכו' אבל בין כך עובר יום אחר יום, הנה יום והנה לילה, והנה שבוע, והנה חודש, ואנחנו כבר סמוכים ועומדים לשבת מברכים חודש אלול מדוע לא תציית אותי על כל פנים מהרגע הזה?

הרי אתה זכית להתקרב ולהיוודע מרביז"ל אור העולם למה לא תציית מה שמבקש מאתנו שנרגיל עצמינו לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות שזה נקרא "התבודדות אשר כל דיבור ודיבור הוא הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ולשער כלל, כי כל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר כאן למטה עושה רושם בכל העולמות ויכולים לפעול אצלו יתברך, כל מה שמבקשים כמו שכתוב (דברים ד' ז') כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) בכל לשון שישראל קורא אותי מיד אני עונה להם, ולכן למה תתרשל יום יום ולא תדבר עמו יתברך שדבר זה הצלחה נצחיית ואם היית יודע מה אתה גורם בזה בכל העולמות איזה שעשוע עולה ממך כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) שעל ידי התבודדות ושיחה בינו לבין קונו גורם למעלה שעשועים כאלו שלא עלו מעולם. וכן אם היית יודע איך שהיית פועל מה שאתה צריך פרנסה בריאות זיווג ילדים וכו' וכו' לא היית מפסיק מלדבר עמו יתברך, אך הס"מ מסנוור את העיניים שלא יראה ולא ירגיש אלקותו יתברך המלאה כל הארץ, ומכניס בך חלישות הדעת וכו' עצבות ועצלות ודיכאון וכו' וזה אשר מונע ממך מלדבר עמו יתברך, ובמקום זה אתה מבטל כל היום בהבל וריק ופטפוטי דברים בטלים עם זה או עם זה, ובין כך עובר היום כל כך חבל, עכשיו שאין עליך עול כל כך וכו' אתה ממשיך עליך עול היצר הרע וכו' ששובר אותך.

ולכן איעצך ברח לך במקום פנוי שאין שם בני אדם בשדה או בהר וכו' ותשיח ותספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך תהילה לאל כאן ביבנאל יש לנו הר שדה בית (עין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') ואתה בקלות יכול לקיים זאת וזה יביא לך את כל הישועות שבעולם כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה אדרבה תתחיל ותנסה ותראה אשר אין טוב מתפילה ושיחה בינך לבין קונך ובמקום לפטפט סתם עם בני אדם שאין בזה תועלת תדבר עמו יתברך אפילו דיבור אחד יקר בעיניו יתברך ומכל שכן שתשפוך את כל לבך לפניו ואם תזכה תברח אל קברי צדיקים ומכאן יבנאל עד רבי מאיר בעל הנס ושאר קברי צדיקים רבי עקיבא רבי חייא ובניו רבי יוחנן בן זכאי וחמשה תלמידיו זה לא רחוק רק נסיעה של רבע שעה, אשר מעלת האדם הנוסע אל קברי צדיקים מאד מסוגל שהתפילות תתקבלנה לרחמים ולרצון ולכן אשריך שאתה נמצא כאן בגליל התחתון ואתה יכול לקפוץ מפעם לפעם אל קברי צדיקים ולהתפלל על עצמך ועל בני משפחתך.

העיקר תעבוד על נקודת השמחה אשר אין טוב מזה כי השמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מביאה את האדם לידי יישוב הדעת וגדלות המוחין.

נא ונא ראה למסור נפשך להתפלל במניין דייקא וכאן ביבנאל אין תירוץ לא להתפלל במניין כי תהילה לאל יש לנו מנינים מתפילת ותיקין עד חצות לילה לא יאומן כי יסופר איזה מהפכה נעשתה כאן בגליל מקום שאף אחד לא ידע שהיא נמצאת במפה וכו' ועכשיו יש שם מנינים אחר מנינים הן לשחרית והן למנחה והן לערבית דבר כזה אין בעיירות הגדולות בגליל ואת זה יכולים לבדוק וגודל מעלת האדם המתפלל במניין זה אי אפשר לתאר ולשער כלל כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללים על ידי תפילה בציבור ימחלו לך על כל עוונותיך ותזכה לפרנסה בשפע.

אשרי מי שזוכה לפרסם את רביז"ל בעולם ועל ידי זה יקרב את הגאולה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר ראה כ"ה אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל  ... נרו יאיר ויזרח

רק חזק ואמץ להיות בשמחה שאתה יודע מרבי אמת כזה, אתה צריך לדעת שעיקר ההתקרבות אל רביז"ל תלוי רק כפי שמתמיד בספריו הקדושים ולכן תעשה לעצמך חק ולא יעבור ללמוד בכל יום בספר "ליקוטי מוהר"ן "סיפורי מעשיות "ספר המדות" אפילו קצת דקצת וכך יהיה לך קשר חזק עם רביז"ל כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך ספרו, ולכן אשרי מי שמתמיד בספריו הקדושים בכל יום וכן בשיחותיו הקדושים בספרי "שיחות הר"ן" "חיי מוהר"ן" ששם מתגלה רצונו ולכן שאל יטעו אותך טפשי עולם מה זה ברסלב? דע לך אנו אין לנו אלא דברי בן השמחה הנכלל במקור השמחה ועוסק לקשרנו בשורש השמחה. אני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ומרירות וחלישות הדעת וכו' עם כל זאת כבר הורינו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ותמיד יהיה לך אנפין נהורין פנים שמחות שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) כשיש לאדם אנפין נהורין יכולים לראות בפניו פני הצדיק ולכן תבקש בכל יום ויום ממנו יתברך שתזכה להיות בשמחה תמיד.

יהי רצון מלפניך אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, שאזכה להיות תמיד בשמחה, עם נקודת יהדותי, ואזכה להיות תמיד באנפין נהורין, ויהיה לי פנים שמחות, שפני הצדיק יאירו בפני תמיד, ואזכה להחיות עצמי עם כל נקודה טובה שיש בי, ומרוב שמחה אזכה להכלל בך לגמרי מעתה ועד עולם אמן סלה.

המאחל לך שמחה אמתית
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ראה כ"ו אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

מאד מאד אבקש אותך שתזכור כי השבת הזו היא שבת מברכים חודש אלול וידוע שהיו צדיקים שרק שמעו את הכרזת חודש אלול נפל עליהם פחד אימה ויראה וכו' ולצערנו הרב לבנו כל כך אטום עד שאנחנו לא נרגשים כלל בשעה שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א סימן קמ"א) שחודש אלול מסוגל לפתוח את קושיות גידי הלב.

ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז לקבל את השבת הזו בשמחה עצומה התעוררות לקראת חודש אלול צריך להיות מתוך התחזקות עצומה שהנה יום הדין בא ונזכה להיות כולנו אצל רביז"ל באומן על ראש השנה.
הרב הקדוש רבי מנחם מענדל מויטפסק זי"ע היה אצלו כל שבת, שבת חדש לגמרי כאילו עוד אף פעם לא היה אצלו שבת וכן היה אצלו השבת כאילו זה השבת אחרונה שלו, ולכן היה מאוד מאד שמח בכל שבת, רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים להיות רק בשמחה כל השבת וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא בראשית) עונג שבת כמו אלף תעניות ולכן אשרי מי ששמח כל השבת ושומר שלא יהיה מריבות בביתו עם אישתו וכו' כי הס"מ אורב על זה מאד יותר מהכל.

ולכן תקבל על עצמך לשמוח כל השבת ובפרט עכשיו שבת מברכים חודש אלול תתעורר משנתך עברו כבר שתיים עשרה חודשים [השנה הייתה שנה מעוברת] אם היית מציית אותי היה עמך היום כבר 365 דפים גמרא אשרי מי שלומד בכל יום את הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות נצחי וכן פרק משניות, וכן ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע.

נא ונא תעשה התחלה מעכשיו ותהיה שמח שתזכה להיות אצל רביז"ל באומן על ראש השנה וכן תרגיל עצמך לדבר עמו יתברך אשר אין למעלה מזה.

מה אומר לך הרבה אנשים מבקשים ממני התחזקות וכו' ולכן אני מייעץ לך שתעשה לעצמך קביעות עצומה לעיין בכל יום בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל" עד היום כבר יצא לאור צ"ב חלקים שמסתכם לעשרים ואחת אלף מכתבים ודע לך שכל המכתבים נכתבו רק בשבילך ואז יהיה לך תמיד התחזקות.

המאחל לך שבת שלום ומבורך

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ער"ח אלול ה'תשע"א

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הוי"ה ישרה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מנהג ישראל מקדם לערוך בערב ראש חודש סדר יום כיפור קטן וכך נוהגים אנשי שלומינו עוד מימי מוהרנ"ת ז"ל שהיה רגיל לבוא אז אל ציון רביז"ל ברוב עם וביחד עוררו רחמי שמים בסדר יום כיפור קטן.

והנה יען שעכשיו עם ישראל נמצאים בכל העולם במצב מאד קשה, בכלליות, ובפרטיות, ובפרטי פרטיות, וכן קהילתנו נרדפת מאד מהס"מ שרוצה לבלענו ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ולכן החלטתי שנתאסף יחד כלליות אנשי שלומינו הגברים הנשים והילדים אצל ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ולבקש על נפשינו , ועל פדות נשמתינו, להוציאנו ממקום שנפלנו שם וכו' ונזכה כבר יחד להפטר מרודפינו ומשונאי נפשנו, ויעזור הקדוש ברוך הוא ויקויים "ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ" וכבר יהיה שלום ואהבה ואחדות בין נשמות ישראל שרק זה יחיש את גאולתנו.

על כל פנים נבקש שבקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה שיהיה אהבה אחווה וריעות ואיש את רעהו יעזור ומי שלא שייך אלינו שיסתלק מעלינו באופן שיתקיים על ידי בי כנישתא חדא נגאל [זאת אומרת אם יהיה רק בית הכנסת אחד בעולם יהיו באחדות בזכותם תהיה הגאולה] לזאת אבקש את אנשי שלומינו היקרים הנה עכשיו נכנסים בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות שנזכה לנצל את הזמן היקר הזה כל חודש אלול לחטוף טוב אמיתי ונצחי ונכין עצמינו לראש השנה הקדוש והנורא להיות אצל רביז"ל וכל אחד שישתדל להביא לרביז"ל מתנות מכל השנה זה מקרא זה משנה זה גמרא זה מדרש זה שולחן ערוך זה זוהר ותיקונים וכו' וכו' כל אחד כפי כוחו וכך נהגו מקדמת דנא להביא מתנות לרביז"ל.

נא ונא אל תהיו בטלנים ותראו לנצל את כל החודש אלול עם נקודות טובות והעיקר אהבה אחווה וריעות ושלום וכו' ולגרש מאיתנו כל מי שמעורר מחלוקת ומריבות שהם שליחי הס"מ וכו' אנחנו תלויים רק באהבה ואחדות ולעשות חסד אחד עם השני ורק זה יחיש את גאולתנו וביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש השלישי.

 

המאחל לך חודש מבורך

 

 

 

 

הסדר הוא מתחילים "תפילה לעני" וכו' ואחר כך מתפללים מנחה, קרבנות אשרי שמונה עשרה ואחר חזרת הש"ץ מתחילים "לכו ונשובה" וכו' ולפני קדיש שלם  מתחילים לומר "מזמור לדוד ה' אורי וישעי" ואומרים את זה עד שמחת תורה בבוקר.

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ער"ח אלול ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

הנה אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול חודש הרחמים והסליחות והוא הכנה לראש השנה הקדוש והנורא שנזכה להיות יחד אצל רביז"ל באומן אשר בפירוש אמר לנו שכל העולם כולו עומד על ראש השנה שלו ומוהרנ"ת ז"ל אמר כל מי שהיה בראש השנה באומן יש לו חלק בהגאולה.

ולכן עלינו להכין את עצמינו כל חודש אלול אשרי מי שיאמר בכל יום חמש דפים תיקונים כדי לזכות לסיים את כל תיקוני הזוהר עד ראש השנה ואמר רביז"ל שמהחלישות הלב שיש לאדם שאומר אחר התפילה חמש דפים תיקונים נעשה מזה למעלה מה שנעשה.

העיקר זכור גם זכור שעיקר כוונת אלול גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') להתחזק אפילו שנמצא בשואל תחתיות ומתחתיו וכו' אסור להיות בעצבות ובמרה שחורה ואסור להתייאש כי צריכים בקיאות אמיתי איך להחזיק מעמד.

ודע לך אשר למעלה בשמים כל נקודה טובה שבר ישראל עושה בשביל הקדוש ברוך הוא זה יקר מאד מאד ולכן אל תהיה בטלן כל חודש אלול תהיה רק בשמחה ותרגיל עצמך לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שאדם מדבר עמו יתברך זהו זכות גדול מאד וכן כל פרוטה לצדקה שאדם נותן זה עושה רעש למעלה וכן כל מזמור תהילים וכו' וכו'.

ולמה אדם מתרשל מכל זה כי חושב מה כבר יעזור לי דיבור אחד לדבר עמו יתברך? מה כבר יעזור לי שאכניס בקופת הצדקה לפני כל תפילה פרוטה לצדקה? מה כבר יעזור לי מזמור אחד בתהילים שאומר? ובשביל שאינו מאמין בעצמו ואינו מאמין שלמעלה בשמים דייקא אלו הנקודות מאד חשובים בכל העולמות הוא מתרשל ואינו עושה מה שבקלות היה יכול לעשות ובשביל זה הוא מתרחק ממנו יתברך.
ולכן אל תהיה בטלן קח את עצמך בידיך ודע לך שכל דבר חשוב למעלה בשמים רק לא לבטל את הזמן היקר כי אין אבדה כאבדת הזמן.

נא ונא בא להתפלל בכל יום בבית הכנסת שחרית מנחה ערבית במניין דייקא ובפרטיות עכשיו בחודש אלול שאומרים בכל יום בשחרית ובמנחה "מזמור לדוד הוי"ה אורי וישעי וגו" ודרשו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) אורי בראש השנה וישעי ביום הכיפורים וכן נוהגים לתקוע בשופר בבוקר לפני עלינו לשבח תשר"ת תש"ת תר"ת לעורר את לבבנו בתשובה ולכן תבוא להתפלל במניין ודע לך שעדות המזרח מתחילים לומר מיום חמישי סליחות לפני התפילה ולכן תשתדל מאד לומר בכל יום סדר סליחות שזה דבר גדול מאד [ואם לא תוכל בבוקר יהיה מניין גם בצהריים העיקר תאמר בכל יום סדר סליחות].

רק חזק ואמץ מאד וראה ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך וחבל מאד שתסתובב שבור רצוץ מדוכא וכו' בדיכאון פנימי וכו' ראה להיות תמיד בשמחה על נקודת יהדותך אשר זה בעצמו מצוה כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ואל יקל בעיניך דבר זה כי כשבר ישראל שש ושמח על נקודת יהדותו בזה נכלל בו יתברך וזהו מצוה תדירית לזכור ממנו יתברך ולדבק עצמו בו יתברך. כי באמת אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם ולכן מה לך להיות עצוב? תהילה לאל נבראת מזרע ישראל ואתה אומר בכל יום ברכה "שלא עשני גוי" אשר אין למעלה מזה ולכן תהיה שמח ותשמח את אישתך ובני ביתך וזה עיקר כוונת אלול שאפילו שאני נמצא בשאול תחתית מתחתיו עם כל זאת אני מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך ולכן אל תהיה בטל חזק ואמץ מאד מאד להיות בשמחה. ואני מאד מבקש אותך תרחם על נשמתך חטוף היום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא וכו' כי רק זה שלך. ורק זה יישאר ממך.

אשרי מי שלומד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, הדף היומי של היום זה חולין ס"ד.
אשרינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו שאנחנו יודעים מרבי כזה.

 

המאחל לך חודש מבורך

 


 

 

 

היום בצהריים נאמר יחד כל הקהילה הקדושה שלנו סדר יום כיפור קטן בציון רבי מאיר בעל הנס תשתדל גם לבוא.0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup