ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אב ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אב ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ראש חודש | ב' אב | ג' אב | ד' אב | ה' אב כללי | ה' אב | ז' אב | ח' אב | י' אב | י"א אב | י"ב אב | י"ד אב | ט"ו אב | ט"ז אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ"ב אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ח אב | כ"ט אב - כללי | כ"ט אב

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה נכנס עכשיו חודש מנחם אב, ועלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם כביכול לנחם אותו יתברך, כי באמת אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נשא) בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, את העולם נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים, כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתנו, וזה עבודת רביז"ל שהוא הצדיק שבדור הזה להחדיר בכל מקורביו ובכל עם ישראל שירגילו את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלהם בתמימות ובפשיטות גמור, כמו שמדבר איש אל רעהו, ועל זה צריכים להרגיש שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ולצערינו הרב על ידי חטאינו המרובים חטאות נעורים שלנו דחינו את השכינה מאיתנו, כמאמרם ז"ל (סוטה ג:) בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, שנאמר (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחניך" כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם, שנאמר (שם) "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", ולכן בא מאד מאד קשה לאדם לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי אם הוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא פה אתו עמו ואצלו, זה נקרא סילוק שכינה שאדם חושב שהקדוש ברוך הוא מתחבא באיזה מקום בעולמות העליונים, אבל כיון שאדם זוכה לאמונה ברורה ומזוככת, אזי הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא שהנה הוא נמצא פה איתו עמו ואצלו, ויכול לטייל עמו כמו שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, ותשמור מאד שלא יהיה מריבות בינך לבין אשתך, ובפרט עכשיו בקיץ שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה וכו', וזה חם מאד וכו', אזי כל אחד מוציא את העצבים שלו על אשתו ועל ילדיו וכו' וכו', ולכן על ידי תוקף השמחה זוכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא פה איתו עמו ואצלו, וזוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומוריד את השכינה בזה העולם, וזה נקרא נחמה שאנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא, ומפייסים אותו יתברך כביכול על שסילקנו את השכינה למעלה, ועכשיו אנחנו בכח הצדיק האמת שהוא רביז"ל מורידים את השכינה חזרה לזה העולם, שכל אחד ואחד מאתנו מרגיש שהקדוש ברוך הוא פה, מלא כל הארץ כבודו, והכל מושגח בהשגחה פרטי פרטיית, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן עם אמונה ברורה ומזוככת כזו, שהכל בהשגחה פרטיית, אין לנו להתערב בשום פוליטיקה של שקר וכו', ואף אחד שלא יפחיד אתכם וכו', וכל הגזירות רעות באים עלינו וכו', רק כדי להלחיץ אותנו שנתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו 'רבונו של עולם חוס וחמול על כלל נשמות ישראל, ותמלוך אתה הוא הוי"ה אלקינו מהרה לבדך, על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קדשך, ונזכה כבר לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו'.
עכשיו בחופש הגדול ראה לשמור מאד על הילדים שלך, הן הבנים והן הבנות שצריכים שמירה גדולה מאד, כי יש כל מיני מושחתים ומנוולים וכו' וכו', ואוי לו למי שילדיו נופלים בידיהם, ולכן אל תתחמק, רק שיהיה לך שבע עינים וכו', לשמור על ילדיך, כי הילדים הם העינים שלנו, וכמו ששומרים על העינים, כך צריכים לשמור על הילדים, ואין תירוץ שאני לא יכול וכו', אין לי כח וכו', אבא ואמא צריכים לשמור על הילדים שלהם, וכמובן הכל באהבה ובקירוב לבבות, לא ללכת עם יד חזקה בשום פנים ואופן, כמו שהזהירנו רביז"ל לא להכות ילדים, ועם טוב יכולים לפעול הרבה יותר קל.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

הנה נכנסנו בימי אבל על חורבן בית המקדש, שאמרו חכמינו הקדושים (יומא ט) שנחרב על שנאת חינם, ועדיין מרקד בינן, זאת אומרת שאנחנו עדיין לא נקיים מזה, ובאמת בוא להתבונן מה זה שנאת חינם? ומי מפיץ שנאת חינם? בארץ ישראל יש פתגם "הפוך על הפוך", שבגולה קראו את זה "קוזאק הנגזל", גנב נכנס בבית ותפסו אותו על חם וכו', אזי הוא מתחיל לצעוק רוצחים אותי... מביישים אותי... אני לא מוחל לכם... ומסכן אדם הנגנב הוא מואשם שהוא זה שזורע שנאת חינם... למה? כי הוא גילה את הגנב על חם, ולכן לא בחינם שהגנב צועק רוצחים אותי... מביישים אותי... אני לא מוחל לכם... ובשביל זה אמר החכם מכל אדם (קהלת ג' ט"ו) "מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלקים יבקש את נרדף", ויש לעיין למה כתוב והאלקים יבקש את נרדף? למה לא כתוב והאלקים יראה את הנרדף? אלא באים שתי אנשים זה בוכה שרודפים אותי ויש פה שנאת חינם וכו', והשני צועק לא, רודפים אותי ויש פה שנאת חינם, ואם כן איפה האמת? אחד משניהם צריך להיות שקרן וכו', בשביל זה כתוב "והאלקים יבקש את הנרדף", אתה צועק שרודפים אותך, בוא נבין למה רודפים אותך, ואז מתגלה האמת מי באמת רודף את מי, ומי זורע שנאת חינם על מי, ולכן כתוב "והאלקים יבקש את הנרדף" למה רודפים אותך, ולא כתוב והאלקים יראה את הנרדף, כי מבחוץ כל אחד בוכה שרודפים אותו, ומשמיצים אותו, וזורעים שנאת חינם, ולכן צריכים לדעת למה באמת רודפים אותך? ואז נתגלה האמת שהגנב האמיתי הוא מה שבוכה שרודפים אותו, והוא הגנב זורע שנאת חינם, ועל זה אנחנו בוכים עכשיו בתשעה ימי אבל האלו, על הגנבים לאור יום, והמושחתים שעושים פרצוף אומלל כאילו רודפים אותם, והוא אשר זורע שנאת חינם, להסית את אחרים ראו חושדים אותי בגניבות וכו', ובשחיתויות וכו', ובין כך הנגנב והנגזל וזה שסובל עליו הופכים את הכל שהוא אשר זורע שנאת חינם וכו', והוא אשר עושה חילול השם, והבעיה הכי גדולה שעוד נותנים להגנב ולהגזלן ולהמושחת את הצדק, ועל זה ממשיך החכם מכל אדם (שם ט"ז) "ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע", היינו ששלמה המלך החכם מכל אדם מלמד אותנו שכבר היה לעולמים דבר כזה, וכן הוא מדור דור, אלו הגנבים והמושחתים וכו' וכו', הם אשר צועקים על אנשים יראי השם וחושבי שמו ולומדים תורה מתוך הדחק והלחץ, ומתנהגים ביושר עם כולם וכו' וכו', אתם גנבים, אתם מושחתים, אתם זורעים שנאת חינם, ועל זה צועק ומתמרמר הנביא ירמיהו (איכה א' ט"ז) "על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב", ובין כך מסכנים הבני הנעורים שנתקיים אצלם (איכה ד') "תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות: בני ציון היקרים המסולאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר", וזה כל הגלות המר שאנחנו עוברים כבר קרוב לאלפיים שנה, שהגנבים והמושחתים וכו' וכו', רודפים את האנשים חפים מפשע וכו', ועל זה בוודאי יש על מה לבכות ולהתאונן וכו'.
ובאמת החודש הזה נקרא גם מנחם אב, שכביכול הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בכל מיני נחמות, כמו שכתוב (ירמיה ל"א) "כה אמר הוי"ה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו: כה אמר הוי"ה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום הוי"ה ושבו מארץ אויב", ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להתבלבל משום דבר בעולם, רק להיות חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וסוף כל סוף האמת תנצח, ומה הוא האמת? הקדוש ברוך הוא אמת, התורה הוא אמת, ועם ישראל הם אמת, אשרי מי שמתחזק עכשיו באמונה פשוטה בו יתברך, ואז טוב לו לנצח, ועיקר האמונה צריך להתבטא דרך הדיבור, היינו אדם צריך להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה, והעצה על זה לעקור מעצמו את הכפירות והאפיקורסות שנכנס בו, שמזה נובע העקמומיות וקושיות בלב עליו יתברך וכו', הוא ללמוד שולחן ערוך, שזה (תהילים קי"ט ז') "אודך ביושר לבב בלמדי משפטי צדקך", אם אתה רוצה לזכות ליישרות לב, שלא יהיה לך שום קושיות על האמונה הקדושה, אזי תלמד הרבה משפטי התורה שזה שולחן ערוך, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד ללמוד שולחן ערוך, ולהקפיד מאד מאד לא לזוז מהשולחן ערוך כהוא זה, וזה היסוד של קהילתינו הקדושה ללכת רק על פי השולחן ערוך, ואם יש למישהו איזה דין ודברים, שלא יעשה דין לעצמו, אלא יפנה אל "בית ההוראה" שלנו, כי יש דין ויש דיין, ואין העולם הפקר, על הכל משלמים חזרה.
הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ויגאלנו גאולת עולם בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו, שנזכה עוד לראות אותו במו עינינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

ידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד על דרך ארץ להילדים, ואמר (ספר המדות אות בנים סימן ס"ד) צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו; ואצל רביז"ל היה העיקר שבכל העיקרים מדת הדרך ארץ, עד כדי כך שהתבטא ואמר "קיסרים ומלכים היו צריכים לשלוח את הילדים שלהם אלי ללמוד דרך ארץ", כי גודל הדרך ארץ שהחדיר רביז"ל אצל אנשיו, זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, אף פעם לא דחפו את עצמם אליו לקבל שלום וכו', וכן לא דחפו את עצמם לקבל ממנו שיריים וכו', אלא כולם עברו בתור בדרך ארץ גדול מאד, וכל אחד לקח רק קצת, והשאיר לחבירו, ודבר זה אי אפשר להסביר כלל, איזה גודל דרך ארץ היה אצל רביז"ל, ואת זה הוא החדיר בין אנשי שלומינו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה למסור את נפשך להחדיר בילדיך מדת הדרך ארץ, שאף פעם לא יקללו ולא ינבלו את פיהם, ולא יחציפו בעזות נגד מבוגר מהם, וזה יסוד מוסד אצל רביז"ל, ויען שקהילתינו הקדושה הולכת רק על פי הנהגת רביז"ל, ולכן אני מאד מבקש ומתחנן אליך, שאתה ואשתך תעשו כל מיני אופנים שבעולם ללמד את הילדים דרך ארץ מנעוריהם, שאף פעם לא יוצאים נגד הזולת יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה וכו', לא הולכים להפגנות וכו', לא מחציפים פנים אל אף יהודי וכו', ומכל שכן שלא מגביהים ידים על אף יהודי, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט שמות רמז קס"ז) אמר רבי שמעון בן לקיש כל המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע; וצריכים מאד מאד להזהיר את הילדים שלא יתחילו עם שכנים, ולא יציקו להם וכו' וכו', ולא כמו שנוהג אצל משפחות מופרעות וכו', שבמקום לרסן את ילדיהם שלא יעשו היזקות אצל השכנים וכו', אלא עוד ההורים מסיתים את הילדים שילכו לעשות היזקות, שזה מראה שההורים אינם שפויים בדעתם וכו', ולא יקח הרבה זמן שהילדים שלהם יציקו להם בעצמם וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים המציית את רביז"ל, תראו למסור את נפשכם לחנך את ילדיכם על מדת הדרך ארץ, ועוד מגיל קטנות להחדיר בהם שאסור להתחצף לאדם מבוגר יהיה איך שיהיה, וכשמחדירים בהילדים דרך ארץ מנעוריהם, אזי מצליחים מאד איתם, ותמיד אני חוזר ומדגיש אשר חינוך מתחיל מהבית, אם הבעל והאמא לא יקללו אחד את השני, ולא ינבלו את פיהם בביתם וכו' וכו', על ידי זה הילדים יגדלו בריאים בנפשם ובשכלם, ויהיו בעלי דרך ארץ, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ולכן ההורים צריכים קודם לחנך את עצמם, ואחר כך לתבוע גם מהילדים, כי אנחנו חיים עכשיו בדור פרוע מאד שהילדים נמצאים בסכנה מאד מאד גדולה ברוחניות וגם בגשמיות, בקלות יכולים להדרדר עד התהום ולקחת סמים ולגנוב ולגזול ולגמור בבית סוהר וכו' וכו', וכל זה חייבים ההורים בעצמם שלא חינכו את ילדיהם כשהיו בגיל צעיר וכו', תמיד אמרו מה זה סתם ילד צעיר, יש לי עוד זמן לחנך אותו וכו' וכו', ופה מונח הטעות כי רביז"ל אמר שצריכים ללמוד את הילדים דרך ארץ מנעוריהם, והחכם מכל אדם אמר (משלי כ"ב ו') "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה".
נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, ותשמח את אשתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, וכן לשמח את הילדים, כי בבית ששורה אוירה של שמחה, אז באותו בית יש אוירה של רגיעה, אף פעם לא נכנסים בלחץ, ואף פעם לא נמצאים עם כעס ורציחה, וממילא הילדים גודלים בריאים בנפשם ובשכלם, אבל הרגע שבבית יש מלחמה בין הבעל והאשה ורבים תמיד ומקללים ומנבלים את הפה אחד על השני, אזי מה יכולים כבר לצפות מהילדים איך שיגדלו?
הרגל את עצמך לדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל דבר קטן מה שאתה צריך, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; והלוואי הלוואי שהיינו כבר מצייתים את רביז"ל, והיינו מרגילים את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאנחנו צריכים בתמימות ובפשיטות גמור, ובפרט על הצלחת ילדינו.
שאלו את הגאון האלקי הבעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר כל לילה בעת תיקון חצות מלאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה.
וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'; אשרי האבא והאמא שיכניסו את הדברים האלו בתוך לבם, ואזי יזכו לילדים מוצלחים, וירוו רוב נחת דקדושה מהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ותחזיק מעמד כי עובר על כל אחד ואחד בזה העולם משברים וגלים, ועיקר גדולת בר ישראל שזוכה להחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, ויכול להפוך את החושך לאור, ואת המר למתוק, כמובא (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, וזה מה שרביז"ל רוצה שנעשה, להפוך את היגון והאנחה לשמחה עצומה, (עיין לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) להוציא מעצמו לגמרי את המרירות והדכאון וכו' וכו', ואף שזה בא מאד מאד קשה לאדם, עם כל זאת זה גדולת בר ישראל, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח אפילו שאנחנו כמו שאנחנו וכו' וכו', כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזו עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי, ומתחיל להסתכל על החיים בצורה אחרת, שהמצב אצלו לא כל כך גרוע, ולא כמו שמסית אותו הס"מ כאילו אבד מנוס ותקוה ממנו, כי באמת כל בר ישראל זוכה לעשות בכל יום הרבה מצוות, והוא אפילו לא קולט את המצוות האלו שהוא עושה כל יום, כי הס"מ שובר אותו כל כך, עד שחושב שהוא לא שווה לשום דבר, ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולא בחינם שהזהירנו רביז"ל להיות רק בשמחה, ולרקוד בכל יום מרוב שמחה על נקודת יהדותינו, שזה מגלה את טוהר לבבו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים.
וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים, ולא כמו אלו החדשים מקרוב באו שמסלפים את דברי רביז"ל, ומהפכים דברי אלקים חיים.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ה' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

השבת הזה נקרא "שבת חזון" על שם ההפטרה שקוראים "חזון ישעיהו", הקדוש ברוך הוא מתחנן "בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי", ולכן עלינו למסור את נפשינו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, שעל כל פנים אנחנו נהיה ראויים להקראות בנים למקום ברוך הוא יתברך שמו, כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", ועלינו למסור את נפשינו להפיץ את אור רביז"ל בעולם, לקרב את נשמות ישראל אל הקדוש ברוך הוא, שגם הם יכירו אותו יתברך, כי הכל תלוי כפי המנהיגים, וחכמינו הקדושים אמרו (בבא קמא נ"ב.) כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא, ופירש  רש"י [כשהרועה בכעס על צאנו, אזי] מנקר עיניה [הוא מעוור את הראש של העדר] ונכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה, כך כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להן פרנסים שאינן מהוגנין; ולצערינו הרב זה מה שקרה לדורותינו אלו שהמנהיגים מזניחים את העם וכו', ולא מבינים אותם וכו', ומזה יוצא מה שיוצא, ולכן עלינו נפל חובת היום להפיץ את אור רביז"ל בעולם, כי הוא נשלח לדורותינו אלו לגלות ולפרסם את אמתת מציאותו יתברך ולפתוח לנו את העינים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אשריהם אלו שעוסקים בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ולקרב נשמות ישראל אליו יתברך, שזה חובה גדולה מאד, כי גודל השנאת חינם ששורה עכשיו בין נשמות ישראל, זה איום ונורא, שמזמן לא ראינו דברים כאלו, והנה אנחנו עומדים לפני תשעה באב שהבית המקדש חרב רק מפני שנאת חינם, שנגרם על ידי המנהיגים של שקר, ולכן עלינו לגלות ולפרסם את רביז"ל בעולם שהוא המנהיג הרחמן היודע להנהיג את עם ישראל ברחמנות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שהצדיק הוא המנהיג הרחמן, והוא יודע איך להתנהג עם הרחמנות, ולכן חובה על כל אחד מאנשי שלומינו להפיץ לכל הפחות שתים או שלוש ספרים בכל יום, לקרובי משפחתו, ולחביריו, ולידידיו וכו' וכו', כי אין עוד ספרים שמקרבים את נשמות ישראל אל הקדוש ברוך הוא כמו ספרי רביז"ל, ובפרט שעכשיו יצא מהדפוס "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב" חלק ד', אשרי מי שיכול להפיץ את זה על כל פנים למשפחתו ולקרוביו ולידידיו וכו', שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לעשות עם נשמות ישראל, ובזה נקיים את סוף נבואת ישעיהו "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואין עוד צדקה יותר גדולה מלהפיץ את ספרי רביז"ל, אשרי מי שיהיה לו חלק בזה.

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ה' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, אשר את זה צריך תמיד לחקוק בדעתו שאינו יודע כלל, רק מאמין בו יתברך בלי שום חכמות והשכלות כלל, שזה בעצמו שלימות הדעת, כי תכלית הידיעה שלא נדע, וכמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אחר כל ההשגות שזיכני הקדוש ברוך הוא להשיג וכו' וכו', אני מסלק את שכלי לגמרי, ועובד את הקדוש ברוך הוא כמו בער וכו', ומצינו שגם דוד המלך קורא את עצמו בער, כמו שכתוב (תהילים ע"ג כ"ב) "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך", ואמרו חכמינו הקדושים (חולין ה:) אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה; וכן שלמה המלך החכם מכל אדם קורא את עצמו בער, כמו שכתוב (משלי ל' ב') "כי בער אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי", ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ט"ו) שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, וזה בחינת (שמות ל"ו א') "כל אשר נתן הוי"ה חכמה בהמה", היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה; היינו לסלק את דעתו לגמרי ולהאמין בו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום חכמות והשכלות כלל, שזה עיקר שלימות הדעת, שבזה תלוי עיקר שלימות בנין בית המקדש, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ג) אשר הדעת הוא בנין בית המקדש הפרטי של האדם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ג) מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, ולכן עליך להתחזק עכשיו ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולהחדיר במחשבתך ובדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ובזה תלוי בנין בית המקדש הפרטי של כל אחד ואחד, שזה שלימות הדעת שיזכה לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, ואת זה אנחנו צריכים לתקן עכשיו בשבוע שחל להיות בו תשעה באב, וכשיהיה נשלם דעתינו, על ידי זה נזכה שיושלם גם הדעת הכלליות שזה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו מצפים ומקווים כל יום וכל שעה וכל רגע שנזכה להגאל גאולת עולם, כי רבות סבלו עם ישראל במשך אלף ותשע מאות וארבעים וחמש שנה מאז חורבן בית המקדש, כל מיני מיתות משונות והריגות ורציחות עברו על עם ישראל על לא דבר, רק מפני שאנחנו יהודים עם קדוש שקיבלנו את התורה בהר סיני, והנה חכמינו הקדושים אמרו (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים; אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים; ולכן עכשיו אנחנו צריכים לעסוק הרבה בימים אלו באהבת חינם, לאהוב את כל בר ישראל כנפשו, ולדון אותו לכף זכות, והעיקר צריכים לשמור מאלו המסיתים והמדיחים שהם הערב רב, שהם חייבים בכל הצרות שעם ישראל סובלים, כמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכ"ה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ואני יכול להעיד על זה שעם ישראל הם קדושים וטהורים, אלמלא אלו המפורסמים של שקר הרע בנים שעושים צחוק מעם ישראל וכו' וכו', הקימו בורים ועמי הארצות שלא קראו ולא שנו ולא שימשו תלמידי חכמים, והם נעשו הרע בנים, והדיינים, בשעה שאין להם שום מושג מה זה תורה וכו', ומה זה חכמה וכו', ועוד לועגים וצוחקים על אלו התלמידי חכמים שמוסרים את נפשם כל ימיהם על לימוד תורה הקדושה, ומעמידים תלמידים למאות וכו', אך אלו העזי פנים הם אשר מדכאים את המון עם וכו', ועובדים עליהם וכו', ומטילים אימה עליהם וכו', ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קל"ט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, עם ישראל הם קדושים אלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה, אך מה לעשות הם הטילו אימה כל כך, עד שאסור אפילו לדבר מזה, ואוי ואבוי מי שפותח את העינים להזולת ואומר את האמת, רוצים לבלוע אותו חיים, ופותחים נגדו כל מיני תיקים וכו' וכו', ולכן עלינו להתאחד יחד ולדבר דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולחזק איש את רעהו, והעיקר לעשות חסד אחד עם השני, שעל קוטב זה נבנה קהילתינו הקדושה, ושנזכה בד' אמות שלנו ישרה תמיד רק שכינת עוזו יתברך על ידי שתמיד נדבר ממנו יתברך, ומאהבה ושלום, ולהתרחק מכל אלו הש'קרנים הר'מאים הצ'בועים ש'ר'ץ' השורץ על הארץ, אשר רואים בחוש כאן ביבנאל עד שלא באנו לכאן, לא היה פה לא תורה, ולא תפלה, ולא גמילות חסדים, המקום היה שמם מיהדות וכו', ותהלה לאל מאז שבאנו לפה המקום פורח הן בתורה, שיש המון שיעורי תורה במשך היום ברבים, תהלה לאל במדבר שמם יש כבר שש שיעורים של לימוד דף היומי ברבים בזמנים שונים וכו', מלבד עוד שיעורים, הן בתפלה שיש מנינים מותיקין עד חצות לילה מנין אחר מנין, מי ראה כזאת? מי שמע כזאת? רק בעיירות הגדולות יש דבר כזה, ולא באיזה מושבה נדחת שאפילו לא ידעו שהיא קיימת על המפה וכו', ועל כולם מדת החסד שיש בין אנשי שלומינו, ובפרט הבית התבשיל - אהל אברהם שמחלק למעלה מאלף מנות אוכל חם בחינם לכל רעב וצמא, ורק בזכות זה נזכה להגאל, כמו שכתוב (ישעיה א') "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, ולכן אשרי מי שיחזיק קופה של צדקה "קרן הצדיק" בביתו, ויעזור לנו לפתח יותר ויותר את הקהילה הקדושה שלנו, וכבר אמרו (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ולכן ראה שזה יהיה מקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ושוכנת בגליל התחתון, ומובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, ולכן בזכות התורה שלומדים פה, והתפלות שמתפללים פה, והעולה על הכל החסד שעושים פה, יעזור הקדוש ברוך הוא שמכאן מהגליל התחתון יתחיל הגאולה במהרה בימינו, ונגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

עלינו להתחזק דייקא עכשיו כשהחושך כל כך מתגבר וכו', ועיקר החושך שנעלם ונסתר אמתת מציאותו יתברך וכו', וחושבים שהכל טבע מקרה ומזל וכו', ושטנא נצח וכו', כי הנה כבר אלף תשע מאות וארבעים וחמש שנה מעת חורבן בית המקדש וכו', ועדיין לא נושענו וכו', עם כל זאת דייקא עכשיו עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולדעת את האמת אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, והכל בחשבון צדק, ודייקא היום הכי שחור לעם ישראל שנחרב בו הבית המקדש, שמשם יצא האור לכלל נשמות ישראל ולכל העולם כולו, דייקא ביום הזה נולד משיח שיגאלנו גאולת עולם, וזה מראה לדעת שמתכלית החושך נזכה שיתהפך סוף כל סוף הכל לאור גדול, ואף שקשה להבין את זה, עם כל זאת זה מציאות שכך יהיה.
ואנחנו רואים פה ביבנאל שעברנו צרות ויסורים ומרירות ומכאובים מהס"מ וגונדא דיליה שאי אפשר לתאר כלל, ואי אפשר להסביר את זה לאחרים באיזה רציחה הרשע מרושע הלך נגדינו, ומה סבלנו וכו', ומה ילדינו סבלו? ועם כל זאת ברוך הוא וברוך שמו הקמנו קהילה נפלאה מאד מאד, המונה כבר למעלה מארבע מאות משפחות כן ירבו, מי היה מאמין לדבר כזה? ממש יש מאין הגמור וכו', כמו כן יקויים נבואת הנביא (מלאכי ג' א') "פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים", אף שלא יכולים להבין את זה, איך? ומה? ואימת? אבל עליך להסתכל על הבית הכנסת שלנו שהוא מקדש מעט, שחיכינו על זה כבר קרוב לעשרים וחמש שנה, והס"מ עמד לאורכו ולרוחבו שלא יבנה, והנה פתאום זה עומד ביופי והדורו וכו' וכו', כן נזכה פתאום לראות את גאולתינו ובניין בית מקדשינו וקיבוץ גלויותינו, וביחד נקבל פני משיח צדקינו.
רק חזק ואמץ מאד לא להכנס ביאוש ובדכאון, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואנחנו צריכים לתת תודה להקדוש ברוך הוא שקירבנו אל כלליות הקדושה שזה רביז"ל, שלימד אותנו שאסור להתייאש, ועלינו להרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר זה המתנה הכי יפה שקיבלנו ממנו, ואת הדבר הזה יכניס משיח צדקינו בעולם, כמו שכתוב (צפניה ג' ט') "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי"ה לעבדו שכם אחד", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

עלינו להתחזק מאד מאד ביתר שאת ביתר עוז, ולדעת שאין יודעים כלל, ובוודאי אנחנו יותר קרובים אל הגאולה, ויותר קרובים אל בנין בית המקדש, ואף שנתקיים (ירמיה ח' כ') "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו", עם כל זאת הקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטוב מאתנו, ועלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שנבראנו מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וזה צריך להיות שמחתינו, ולא להשבר משום דבר, אדרבה אנחנו עם ישראל הם עם קשי עורף, לא עוזבים לרגע את הקדוש ברוך הוא בכל המצבים שרק עובר עלינו, וזה השבח של עם ישראל, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא בחוקותי) אילו היו יודעין האומות שבשביל עוונות ישראל הם לוקין, היו מעמידים להם שתי שומרים לכל אחד ואחד מישראל כדי שישמרו את התורה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז יותר ויותר לקיים את התורה והמצוות, ולמסור את נפשינו לבוא שלוש פעמים ביום להתפלל בבית הכנסת שחרית מנחה ערבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ה' סימן ג') "אני ישנה" בבית המקדש, "וליבי ער" לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים פרשה ב' סימן כ"ד) על הפסוק (שיר השירים ב' ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו" אחר כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, "משגיח מן החלונות" מבין כתפיהם של כהנים, "מציץ מן החרכים" מבין אצבעותיהם של כהנים; כי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שמתפללים שם והכהנים עולים לדוכן, על ידי זה ממשיכים את שכינת עוזו יתברך אלינו, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהן, ולכן אל תהיה בטלן, תמסור את נפשך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ולא יהיה הדבר הזה קל בעיניך, כי אתה יכול לזכות על ידי זה לכל טוב אמיתי ונצחי.
זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ח) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי מה אני מבקש מכם, אלא שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו מכבדין זה את זה, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו מתחיל החופש הגדול, ויבואו המון אורחים, תקבל את כולם בסבר פנים יפות, ולקדש את שם רביז"ל, תשמור מאד מאד על הילדים שלך שלא יזיקו ולא ינזקו, ואל תיקח את זה בקלות, כי המון אסונות קרה לצערינו הרב על ידי שההורים לא שמרו על ילדיהם וניזוקו, ולכן תשמור מאד מאד על הילדים שלך, ואל תגיד שאין לך כוח ואתה לא יכול וכו' וכו', כי בנפשך הדבר הזה, ההורים צריכים לשמור על ילדיהם, אפילו שזה חופש הגדול וכו' וכו', אדרבה עכשיו צריכים לשמור על הילדים יותר ויותר שלא יזיקו ולא ינזקו.
הקדוש ברוך הוא השומר את עם ישראל ישמור אותנו ואת ילדינו, ואת כל עם ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואתה צריך לדעת שמנסים את כל אחד בנסיונות קשים ומרים בכל יום ויום וכו' וכו', ואשרי מי שמחזיק מעמד בעת הנסיון, ולא נשבר משום דבר, ועיקר ההתחזקות זה על ידי אמונה פשוטה שצריכים להחדיר בעצמו תמיד שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא תמיד בשמחה, ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך? ועל כן הוא שמח תמיד, וכן משמח את אחרים וכו', ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום וכו', אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך שמביא עליו היסורין הוא בודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה וכו', אם למרק עוונותיו וכו', ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי רק לטובה, ובודאי ישוב השם יתברך וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות הוא בזה שתחזק את אחרים, אזי הדיבורים יקפצו חזרה אליך, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד ובשיחות הר"ן סימן צ"ט) בשעה שאדם מדבר עם אחרים, על ידי זה אפילו שלא יפעול אצלו, אז לכל הפחות הדיבורים חוזרים אליו שהוא מתחזק מהדיבורים של עצמו, ולכן זה מצוה גדולה לדבר עם הזולת מעבודת השם יתברך, ולחזק אותו להיות בשמחה, ויחטוף טוב אמיתי ונצחי בכל יום.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לבוא להתפלל במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין.
והעולה על הכל תראה לשמור על הילדים שלא יזיקו ולא ינזקו וכו', כי עכשיו בהחופש הגדול ילדים מתירים לעצמם הרבה דברים וכו', ולכן על ההורים לשמור מאד מאד על הילדים, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ס"ד) צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו; אשרי מי שמציית את רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן י"ב אב (שבת נחמו) התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ב) שיש קליפה שנקראת אריך אנפין, שאיפה שרק מסתכל רחמנא לישזבן הוא צריך לראות זבל וניאוף וכו', ובפרט עכשיו בקיץ שהוציא הקדוש ברוך הוא את החמה מנרתיקה וכו', והיצר הרע משתולל ברחובות וכו', ונכשלים בראיות אסורות אשר זה מאד מאד חמור, כי זה משגע את האדם, כמו שכתוב (דברים כ"ח ל"ד) "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", כי מי שלא שומר על העינים שלו נעשה משוגע ממש פשוטו כמשמעו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) שרוב המשוגעים משתגעים רק מחמת תאוות ניאוף, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים", ולכן כדי להנצל מזה, גילה לנו רביז"ל הוא להרבות בצדקה, כי צדקה הוא סגולה גדולה מאד להנצל מהרהורי ניאוף, ולכן תעשה לעצמך הרגל גדול שכל יום לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה של בית הכנסת, שעל ידי זה התפלות מתקבלות לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, וכן לפני שיוצאים לנסיעה, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שצריכים לתת צדקה כדי להנצל מכל מיני תאונות דרכים ומכל מיני מרעין בישין וכו' וכו', וכן בעת האוכל צריכים להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואל יקל בעיניך אלו הפרוטות הקטנות שאתה מכניס בכל יום ויום, כי רק זה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וכן זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.
וזכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן צדקה מיד הקדוש ברוך הוא אומר אין רשות למלאך לשלוט בו, כי שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה אין רשות למלאך לשלוט בו, אני קדמתי רשותי וקדמה לרשותו, כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים, ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להצילו ממות.
ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לקחת קופת צדקה "קרן הצדיק" מהמשרד של קהילתינו, וכך תוכל בכל פעם להכניס כמה פרוטות לצדקה, שזה חלקך לנצח, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון", לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ואם היית יודע מעלת הפרוטות לצדקה שאתה נותן כל יום, לא היית מהסס לרגע, כי מצוות צדקה עולה על הכל, וכמו שצריכים להניח תפילין, ולהתעטף בציצית בכל יום, כך צריכים לתת בכל יום כמה פרוטות לצדקה.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום פסחים כ"ט, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, ושתתן צדקה בכל יום, כדי שתהיה הכי מאושר בחייך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ודע לך שכל רגע ודקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצות עשה של "ודבקת בו", וכל המצוות שאדם מקיים צריך להביא אותו לאמונה ברורה ומזוככת, כמו שכתוב (תהלים קי"ט) "כל מצוותיך אמונה" כל המצוות צריכים להביא את האדם לאמונה, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת האמונה פשוטה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; וכל הצרות שאדם רק סובל, זה רק מחמת חסרון אמונה, כי מי שמחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שזה נקרא התבודדות, על ידי זה ניצול מכל הצרות והיסורים, ומתחבא בסתר צל כנפיו יתברך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה זהיר להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ותבוא בכל יום לבית הכנסת אפילו במסירות נפש גדול מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים פרשה ב' סימן כ"ד) על הפסוק (שיר השירים ב' ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו" אחר כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, "משגיח מן החלונות" מבין כתפיהם של כהנים, "מציץ מן החרכים" מבין אצבעותיהם של כהנים; כי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שמתפללים שם והכהנים עולים לדוכן, על ידי זה ממשיכים את שכינת עוזו יתברך אלינו, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהן, ולכן אל תהיה בטלן, תמסור את נפשך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ולא יהיה הדבר הזה קל בעיניך, כי אתה יכול לזכות על ידי זה לכל טוב אמיתי ונצחי.
מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, וכך מובא מספרי קדמונים, התפלה במנין יש לה כח לשנות הטבע, וכן להנצל מן הסכנה, וכן הכח התפלה במנין לבטל את כל אשר נגזר כבר עליו, ולכן אשרי מי שאינו בטלן, אלא מוסר את נפשו להתפלל במנין דייקא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הוא חמשה עשר באב, ומובא בספר "בני יששכר" שמהיום עד ראש השנה יש ארבעים יום, ולכן מהיום כבר מתחיל הארה של ראש השנה, ולכן עלינו להכין את עצמינו להיות אצל רביז"ל על ראש השנה באומן, ואף שזה בא לכל אחד ואחד קשה מאד, עם כל זאת עלינו לזכור אשר ביקש מאתנו רביז"ל, ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה; ולכן אשרי מי שמתחיל כבר עכשיו להתפלל אל הקדוש ברוך הוא שיזכה להיות אצל רביז"ל בראש השנה באומן.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (תענית ל:) אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים: בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות, אלא חמשה עשר באב מאי היא, אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה; ויש לומר בפשיטות, ביום הכיפורים אז הקדוש ברוך הוא מכפר על עוונות שבין אדם למקום, אבל עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, ויען שבחמשה עשר באב הותרו השבטים לבוא זה בזה, כי נעשה השלום הכי גדול בין השבטים, שזה ענין של לפייס אחד את השני וכו', ולכן לא בחינם שבחמשה עשר באב הוא חג כל כך גדול כמו יום הכיפורים, כי מכפרים את העוונות שיש בין אדם לחבירו, ולכן כבר צריכים לפייס אחד את השני, כי לזכות שיהיה לו שנה טובה ומתוקה צריכים לפייס אחד את השני, ולעשות כל מיני פעולות שבעולם להשלים אחד עם השני, כי הס"מ אורב מאד מאד שיהיה מחלוקת ומריבות בין נשמות ישראל, שכל הכח הטומאה שלו זה "הפרד ומשול", להפריד בין נשמות ישראל, והוא בא בתרגילים וכו', כאילו שהוא רוצה שלום, אבל תחת הלשון החלקלקה שלו מונח כל מיני ארס וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; וכך הם גם בני ישמעאל שבאים במתק לשונם וכו', שרוצים רק שלום וכו', אבל תחת הגב שלהם יש להם סכין וכו', רחמנא לישזבן משלום כזה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מהס"מ שעובד עלינו מאד מאד, ורק מדבר כל יום משלום ושלום וכו' וכו', וצריכים להתרחק ממנו כמו שמתרחקים ממצורע וכו'.
נא ונא תעשה התחלה חדשה דייקא ביום הזה, כי מחמשה עשר באב מתחיל הלילה להתארך, ואשרי מי שזוכה להתחיל להתמיד בתורה, כמאמרם ז"ל (תענית ל"א.) מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף, ופירש רש"י מכאן ואילך: מחמשה עשר באב ואילך, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו: דלא יוסיף: לעסוק בתורה בלילות, תקבריה אימיה: כלומר ימות בלא עתו; ולכן תראה דייקא מהיום להתמיד יותר ויותר בלימוד תורה הקדושה, ותראה שלא יחסר לך יום אחד מבלי ללמוד שיעור במקרא, שיעור במשנה, שיעור בגמרא ושיעור בהלכה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

עכשיו שכבר נכנסו בארבעים יום קודם ראש השנה, עלינו למסור את נפשינו על אהבה אחווה וריעות בין אנשי שלומינו, ולשמור מאד מאד ממריבות או ויכוחים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ח' סימן י"ז) אמר הקדוש ברוך הוא תנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה ולא תקנאו זה את זה ולא תחרחרו זה עם זה ולא תביישו זה לזה שלא יאמרו מלאכי השרת לפני רבונו של עולם תורה שנתת להם לישראל אינן עוסקין בה והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם; ולכן עלינו למסור את נפשינו פשוטו כמשמעו שבד' אמות שלנו לא יהיה שום מריבות ושום מחלוקות או ויכוחים, כי חבל על הזמן להוציא על שטויות ועל דמיונות וכו' וכו', כי ימינו כצל עובר, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן כדאי לנו לנצל את הזמן היקר שלנו, עם מצוות ומעשים טובים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ב סימן ו') עושה אדם מצוה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך אחד, עושה ב' מצוות נותן לו ב' מלאכים, עושה הרבה מצוות, נותן לו הקדוש ברוך הוא חצי מחנהו; הרי שלך לפניך שמכל מצוה ומצוה שאדם עושה, בורא מזה מלאכי השמירה ששומרים עליו, ואלמלא המלאכים האלו ששומרים עליו, היה ניזוק, וכן צריכים לעזור להזולת, ולעשות חסד אחד עם השני, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ובזה צריך להיות כל הראש שלנו איך יכולים לעשות מצוות ומעשים טובים, ואיך יכולים לעזור להזולת, ורק זה מה שילווה אותנו.
נא ונא ראה לשמור על הילדים שלך, שהם העינים שלנו, וכמו שאדם שומר על אישון עינו שלא יכנס בזה אפילו גרגיר עפר וכו', כמו כן ויותר מכן צריכים לשמור על הילדים שלנו עם מי הם מתחברים? ואיפה הם הולכים? כי היום הנוער שלנו בסכנה גדולה מאד, וכל ההורים מוכרחים לשמור על הילדים שלהם, ולא יקילו עם כל מיני קולות לומר אין לנו זמן וכו', אין לנו סבלנות וכו', כי דע לך שהחינוך זה יסוד היסודות בהיהדות, שאנחנו צריכים למסור את התורה ואת האמונה להילדים שלנו, כמו שכתוב (תהילים פ"ט ב') "לדור ודור אודיע אמונתך בפי", וככל שאדם שומר על ילדיו, כן יזכה אחר כך לראות מהם הרבה נחת, ואתה צריך לדעת שלזכות לילדים טובים על זה צריכים הרבה להשקיע, כי הילדים לא צומחים לבד וכו', וכמו אילן כדי שיוציא פירות יפים, צריכים לטפל בזה הרבה, ולהשקות את זה יום יום וכו' וכו', כמו כן ויותר מכן הילדים שלנו צריכים לתת להם הרבה תשומת לב, ואז נזכה לראות מהם הרבה נחת.
שאלו את הגאון האלקי הבעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר כל לילה בעת תיקון חצות מלאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה.
וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק ולא להשבר כרגע, כי הנסיונות הקשים והמרים עוברים על כל אחד ואחד כפי בחינתו, ואשרי מי שמחזיק מעמד, ועיקר החיזוק זה על ידי שיודעים שהקדוש ברוך הוא רחמן, כמו שאמר דוד המלך (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי", דוד המלך מתפאר בזה שאני יודע רבונו של עולם שאתה אב הרחמן, זה ההתחזקות שלי, ובזה אנו צריכים מאד מאד להתחזק שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שמקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ומפיח בנו רוח חיים להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ונזכה לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, וכן מעורר אותנו ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, כדי לסיים כל שבוע שנים מקרא ואחד תרגום, שזה מסוגל לאריכות ימים ושנים, וכן מעורר אותנו ללמוד בכל יום משניות, שזה מסוגל לזכך את הנשמה, ועל כולם מעורר אותנו ללמוד בכל יום דף גמרא, אשר היא חיות להנפש, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.
ובאמת רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שהצדיק הוא הרחמן שממשיך את רחמנותו יתברך עלינו, כי הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, כמאמרם ז"ל (פסחים פ"ז:) אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים, והקדוש ברוך הוא רוצה שגם אנחנו נלך ברחמים אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז הן לדעת שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, והולך איתנו ברחמנות, וכן עלינו ללכת עם הזולת ברחמנות, וכך נוכל להחזיק מעמד בעולם העובר הזה, כי העיקר הוא רחמנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ספרי עקב) ללכת בכל דרכיו, אלו דרכי הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, מה המקום נקרא רחום וחנון, אף אתה הוי רחום וחנון, ובאיתערותא דלתתא איתער לעילא, כמו שמתנהגים כאן למטה, כך מתנהגים איתנו למעלה, ולכן עלינו להתחזק ללכת במדת הרחמים, וכך הקדוש ברוך הוא ילך איתנו במדת הרחמים.
היום בערב יהיה דרשה להנשים בדיוק בשעה תשע וחצי, (כי אחר כך יהיה חתונה, ולכן שכל הנשים תבואו בזמן, ותשתדל מאד לתת לאשתך שתבוא לדרשה שזה מאד מאד נחוץ להקהילה).

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר עקב י"ח אב התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד הגדול והנפלא שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שקירב אותנו אל רביז"ל שהוא פותח לנו את העינים כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') הצדיק פותח את העינים והעיקר להסתכל על עצמו, אדם צריך הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יטע את עצמו כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד ותראו שלא יטעו אתכם, כי בקלות יכולים להטעות את בני אדם, אדם יכול לחשוב שמי יודע מי הוא? והוא מסתכל על כולם כאילו הם טיפשים וכו', ובין כך הוא לא קולט שהוא הטיפש וכו', כי שלמות האדם הוא לא להסתל על אף בריה שבעלם כמו שגילה לנו רביז"ל על הפסוק (יחזקאל ל"ג) אחד היה אברהם גדולתו של אברהם אבינו היה שלא הסתכל על אף אחד בעולם כי כשאדם מרגיל את עצמו להסתכל רק על עצמו ועוסק לתקן רק את עצמו הוא כבר בא אל השלמות, הרגע שהוא חושב שהוא צריך לתקן את זה וכו', או את זה וכו', אבל העיקר לא את עצמו הוא כבר מטעה את עצמו וזה מה שרביז"ל מגלה לנו שהעיקר להסתכל על עצמו, אדם צריך לדעת איך הוא אוחז בתיקון הארבע יסודות שלו אש רוח מים עפר שאמר רבזי"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שמשם באים כל התאוות כל והמידות רעות מכח האש הכעס והרציחה וכו', מכוח הרוח בא הדברים בטלים והלשון הרע והרכילות וכו', מכח המים המים באים כל התאוות לאדם תאוות ממון תאוות ניאוף וכו' וכו', מכח העפר בא לאדם העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', ולכן כשאדם חושב איך הוא יכול לתקן את עצמו ולא מסתכל על שום בריה שבעולם אז הוא הכי מאושר בחיים, כי אלו שסובלים מדכאון פנימי וכו' מעצבות ומרה שחורה וכו', זה בא להם מפני שתמיד מסתכלים על הזולת ומקנאים את הזולת והקנאה זה המידה הכי מגונה שרק יכול להיות עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קנ"ב:) כי מי שיש לו קנאה בליבו עצמותיו מרקיבים, היינו בחיים חיותו שעדיין חי מרוב קנאה הוא אוכל את עצמו וכו' עצמותיו מרקיבים וכו' ונעשה בכעס ורציחה כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה ט' סימן ז') אין קנאה אלא לשון כעס.
ולכן אני מאד מבקש אותך יען שאתה מקורב אל רביז"ל תסתכל רק על עצמך ותתקן רק את עצמך ואל תדאג לתקן את אחרים וכו' וכו', כי יש לך עוד הרבה הרבה מה לתקן לפני שאתם מתקן את הזולת.
אם אתה כן רוצה לעזור לזולת תעסוק במידת החסד שאין לך מידה יותר יפה ויקרה כמו חסד כי אצלו יתברך מאד חשוב חסד שיהודי עושה עם הזולת עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט שופטים רמז ס"ד) כל מי שהוא עושה חסד כאילו הוא מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר בהקדוש ברוך הוא, ולכן דע לך שהקהילה שלנו מיוסדת רק על מידת החסד לעזור לכולם באכילה ושתיה וכו' ולחזק את אחרים וכו' לקבל את פניו בסבר פנים יפות והעיקר לגלות גם להם את האור הגנוז של רביז"ל.
מאד מאד אני מבקש אותך שחסדי השם יתברך עדיין אני חי שאף אחד בעולם לא יגיד לך דבר בשמי לא בכתב ולא בעל פה לפני שאתה בודק את זה איתי אם זה נכון או לא, אף אחד שלא יספר לך סיפורים בשמי ואני מאד מאד מקפיד על זה כי מה שיש לי להגיד אני אומר ברבים וכן כותב את זה וכן מדפיס את זה ומפרסם את זה ברבים וכל דבר שאומרים בשמי שאין על זה שום מקור אל תאמין בזה כי לא חסר אנשים שמסלפים את דברי הן מבפנים והן מבחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב י"ט אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך תתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ואל תתן שהס"מ ישבור אותך, כי באמת רביז"ל הגיע לזה העולם רק לחזק ולעודד ולשמח את כל הנשמות הנפולות שמלוכלכות בתאוותיהם ובמידותיהם הרעות, ולכן עלינו רק לציית את רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל אין דבר כזה להתייאש, ולכן אל תשבר משום דבר ממה שעובר עליך כי הכל נסיונות קשים ומרים שמנסים אותך לראות את ההרחבה בתוך הצרה.
דרכו של אדם שנכנס בצרה אזי הוא מפחד מאד מאד ממה שעובר עליו, ועל זה ציותה לנו התורה הקדושה (דברים ז' כ"א) לא תערוץ מפניהם כי הוי"ה אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא וגו', כל זמן שאדם מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שמלא כל הארץ כבודו, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין אין לו מה לפחד כלל, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על אמונה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר אמונה וכל מה אדם סובל מחלות וחולאים רעים זה הכל מחמת חסרון האמונה, ולכן אל תהיה בטלן אל תפחד משום בריה שבעולם, כל זמן שאתה מרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא שום בריה שבעולם לא יכולה לעשות לך שום דבר.
ולכן אני מאד מבקש אותך קח את עצמך בידך על כל פנים משבת זו, שתהיה בשמחה כל השבת, ותדע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון וזה יכניס בך שמחה עצומה שמהשמחה הזו תתברך בעשירות גדולה בגשמיות וברוחניות ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, ולכן תהיה כל השבת שש ושמח ותשמח את אשתך ואת ילדיך, ותשמור עליהם כל השבת כי הילדים צריכים שמירה, אסור להניח את הילדים הפקר כרגע וכו'
נא ונא תשמור מאד שאף אחד לא ידבר בשמי לפני שאתה שומע את זה בשמי או מפי כתבי, תהלה לאל יש לי קהילה קדושה שרק אני מנהיג אותה בעזרתו יתברך בלי שום עוזרים ויועצים וכו', ולכן ראה לשמור מאד מאד שלא יוליכו אותך שולל בשמי, כי אין הקדוש ברוך הוא מוחל על זה ובקלות יכולים לעקר מהעולם רחמנא לישזבן, תהלה לאל הקדוש ברוך הוא עזר לי להקים קהילה כל כך נפלאה חממה של אמונה ולכן אני לא יתן ששועלים קטנים יחבלו את הכרם הנפלא שנטעתי.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ''ב אב התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך וזה יסוד היסודות בחסידות ברסלב, שלימד אותנו רביז"ל שצריכים להתחזק בכל הכוחות, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים וכו' מפגעי ומקרי הזמן, כי אין אדם שלא יעבור עליו איזה משבר בחיים וכו', ולכן עיקר גדולת בר ישראל להחזיק מעמד ולא להשבר אלא להיות בשמחה עצומה.
רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ו) לפעמים צריך האדם שיהיה לו גדלות כמו שכתוב (דברי הימים ב' י"ז) ויגבה לבו בדרכי הוי"ה, אדם צריך להתחזק ולא להשבר ולחפש ולמצוא בעצמו נקודות טובות ששם אינו רשע כלל, כמובא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שאדם צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו רק הטוב שיש בו ואז ממילא הרע יפול.
ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן תחזיק מעמד ותתחזק רק להיות בשמחה, כי שמחה זה מקור הקדושה שמחה יכניס בך בטחון עצמי, שמחה יוציא אותך מכל הצרות שרק יש, ולכן לא בחינם שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להכניס באדם דיכאון פנימי שלא יהיה בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן כ"ב) השמחה היא סימן שהוא זרע ברך השם, בזה שהוא תמיד שמח הוא מראה שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא כי הבן תמיד שמח עם האבא, לכן אל תהיה בטלן תחזיק מעמד ותתחבר אל כל בר ישראל ותאהב אותו כנפשך, כי בזה תלוי כל הגאולה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) אתה מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו אגודה אחת, ולא בחינם שרביז"ל הזהרנו מאד על אהבה ואחדות בין אנשי שלומינו היקרים, ולכן אנחנו צריכים מאד לשמור על אהבה ואחדות שאחד יחזק את חברו ורואים שכל הצרות שהס"מ מביא על בני אדם זה רק הפירודים כי כל כח הטומאה זה רק הפרד ומשול, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה בראשית) בעולם הזה מפני שאין מתחברים זה עם זה מקנאים זה בזה, אבל לעתיד לבוא כשיתחברו זה עם זה יתעלו, ורביז"ל ממשיך עלינו הארת עולם הבא בעולם הזה, ולכן עלינו להתאחד ביתר שאת ביתר עז באחדות אחד ובזה נקרב את הגאולה.
אני מאד מבקש אותך חוס ורחם על עצמך, ותראה לדבר על הקדוש ברוך הוא כל יום אפילו כמה דיבורים, כי זה יכניס בך ישוב הדעת אחר לגמרי, כי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא מתחיל לחשוב על אחרים בצורה אחרת לגמרי, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה, ולכן הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ותראה איך שהכל יתהפך לך לטובה.
נא ונא ראה לחטוף את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, וכל זמן שאדם אוחז בדף גמרא נכון יהיה לבו שישאר יהודי, כי הגמרא זה מה שמציל את האדם, וממשיך על האדם את הארבע מלאכי שמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל הדף היומי של היום הוא פסחים ל"ט, ולכן אל תהיה בטלן תעשה כל מיני אופנים שבעולם לחטוף היום את הדף היומי אפילו שלא למדת אתמול וכו' ואפילו שאתה לא יודע מה יהיה מחר, לכל הפחות היום חטפת דף גמרא שזה יציל אותך מתאוות ניאוף הבוער בך, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"א) תלמו"ד עולה כמספר הקליפה שמחטיאה את האדם שנקראת לילי"ת שמכניסה יללה באדם מרירות באדם עצבות באדם, וכשאדם לומד דף גמרא בקביעות כל יום זה מציל אותו מהכל והוא מרגיש אחרת לגמרי .
בכלל טוב מאד שאדם ילמד בכל יום מקרא משנה גמרא שזה עיקר העשירות של האדם, כמאמרם ז"ל (שבת ק"כ.) ובביתי אין לחם ואין שמלה זה שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא, זה עיקר העניות של האדם שאין לו מקרא משנה גמרא.
ראה לקרב את כל האורחים והתיירים הבאים ביבנאל כדי לקדש את שם רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ''ד אב התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

זכור וגם תזכור שהנה יום והנה לילה והנה הכל פורח ואדם לא קולט איפה שהזמן רץ, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ והלוואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף, אדם לא קולט איך שהזמן בורח לו, וכל יום ויום זה יום, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהילים צ"ה) היום אם בקולו אם אתם רוצים לשמו בקולו יתברך דעו לכם שאין לכם רק היום הזה, ואם אדם היה לו שכל והיה קולט איך שהיום הזה אף פעם לא יחזור אליו היה משתדל להכניס ביום הזה כל מיני שטוב שבעולם, לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית שאין למעלה מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ח') מי שהוא משכים ומעריב לבית הכנסת או לבית המדרש להשלים עשרה, עליהם הוא אומר פדה בשלום נפשי, בזה שאדם בא לבית הכנסת או לבית המדרש ומשלים מניין ועונה אמן יהיה שמיה רבה כביכול הוא פודה את השכינה, היש עוד דבר יותר חשוב מזה?
ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אתה לא יודע מה התפילות שלך עושות למעלה בשמים אפילו שזה מלא מחשבות זרות וכו' בלבולים וכו', אם כל זאת גם אתה וגם תפלתך פודים את השכינה מהגלות לאט לאט, הבעיה שאין לך אמונה בעצמך אתה כל כך שבור ומיואש שנדמה לך מה כבר יהיה שאני יכנס היום לבית הכנסת ולהתפלל וכו', אבל אל תאמר זאת כי בשמים זה מאד מאד חשוב, וכך אמרו חכמינו הקדושים (פיסקא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהם.
ולכן ראה שהיום הזה לא יעבור לך בלא כלום על כל פנים תתן כמה פרוטות לצדקה שזה יציל אותך ממות בטוח, כי צדקה תציל ממות לא מבקשים ממך שתתן מי יודע מה וכו' וכו', אלא הרגל את עצמך לתת כל יום כמה פרוטות לצדקה, לפני כל תפילה ותפילה ובאמצע האוכל ולפני שאתה יוצא לדרך, כדי שתהיה שמור על הדרך מכל מיני תאונות דרכים וכו' וכו', אם היית יודע איזה אורות אתה מדליק בכל העולמות, על ידי שאתה נותן בכל יום כמה פרוטות בכל יום לצדקה היית רוקד מרוב שמחה, ואותו דבר אתה צריך לשמוח עם הציצית והתפילין והמזוזה שיש לך ואל תיקח את זה בקלות, כי בזה שאתה תשמח עם המצוות האלו אתה מגלה את טוהר לבבך, כמו שאמר רביז"ל (ספר  המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה  מצווה בשמחה בידו שלבו שלם עם אלוקיו.
כל כך חבל שהיום הזה אתה יכול לדבר כמה דיבורים אל הקדוש ברוך הוא לעשות כמה מצוות להקדוש ברוך הוא וזה ישאר לך לנצח, ועל כולם אם תזכה ללמוד גם קצת מקרא חומש ורשי עם התרגום מפרשת השבוע, קצת משנה כסדרן, דף גמרא בסדרת הדף היומי, אתה לא יודע איך תהיה הכי מאושר בחייך, ולכן אני מאד מבקש אותך תתיישב היטב היטב בדעתך שהיום הזה יפרח ויברח לך וכו' ולא ישאר לך רק הנקודות הטובות שאתה עושה.
דע לך שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא לשתות שום משקה המשקר נקודה! לא בירה לא ערק ולא יין אלא לקידוש ולהבדלה ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהרן ב' סימן כ'"ו) שעל ידי שכרות שוכחים את הקדוש ברוך הוא ושוכחים את כל המצוות, ולכן אני מאד מקפיד שבשום שמחה שעושים, שלא ימצא שמה שום משקה המשכר לא בירה ולא שום משקאות חריפים, כי זה נגד דעת רביז"ל והוא מקפיד על זה מאד מאד, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שכרות סימן ד') הקדוש ברוך הוא אוהב מי שאינו משתכר, ולכן תשמור מאד מאד לא לשתות שום משקה המשכר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ראה כ''ה אב התשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ולעשות התחלה חדשה, וכך לימד אותנו רביז"ל שבכל יום ובכל שעה ובכל רגע צריכים להתחיל מחדש, ואז דייקא יחייה חיים טובים חיים נעימים כי רוב הצרות שבני אדם סובלים זה רק מחמת שנופלים בבחינת שינה היינו שמיישנים את עצמם ונופלים בשינה עמוקה כאילו זה כבר דבר ישן לגמרי וכו', ומזה בא כל היאוש שנכנס באדם, אבל כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא מחייה ומהווה ומקיים את הבריאה כל רגע וכל שניה מחדש, אז היה יכול להתחיל בכל פעם מחדש ולא היה נשבר משום דבר.
ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן ראה לא ליפול בדעתך כרגע, אלא תעשה התחלה חדשה בכל יום בכל רגע מחדש ואז שום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.
רביז"ל לימד אותנו לימוד עמוק עמוק באמונה הקדושה והוא שנרגיל את עצמנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלנו שזה נקרא התבודדות, לשיח ולספר כל אשר עם לבבו עמו יתברך אשר אין טוב מזה, וכל דיבור ודיבור שרק מדברים עמו יתברך זה מרעיש את כל העולמות כולם, ועיקר הבעיה של האדם שהוא לא מאמין בעצמו שהדיבורים שלו עושים רושם בשמים, כי אם הוא היה מאמין בעצמו שהדיבורים שלו בונים עולמות ומהפכים עולמות וכו' וכו', לא היה מפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא מהרגע שקם עד הרגע שהולך לישון, ולכן אם אתה רוצה להיות מקורב לרביז"ל הרגל את עצמך לדבר רק אל הקדוש ברוך הוא כי רק הוא מבין אותך, ובזה שתדבר אל הקדוש ברוך הוא תצא מכל הדמיונות שיש היום בעולם וכו' וכו', המעלימים ומסתירים את אמיתת מציאותו יתברך.
נא ונא שאף אחד לא יבלבל לך את דעתך, חסידות ברסלב היא רק לציית את רביז"ל, והוא הזהיר אותנו מאד מאד ללמוד את ספריו הקדושים אשר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך ספריו, ולכן שאף אחד לא יבלבל את דעתך עם דמיונות ומחשבות של הבל וריק, אם אנחנו רוצים להתקרב אל רביז"ל ואנחנו מוכרחים ללמוד רק את ספריו הקדושים ולציית אותם כי אחרת מטעים את עצמנו ומטעים את אחרים.
נא ונא ראה להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא כי אז הוא עת רצון מאד גדול בשמים וחבל שתפספס את העת רצון הזה, וקודם כל תפילה תכניס כמה פרוטות לצדקה כדי שתתפלתך תתקבל ברצון לפני אדון כל.
חוס ורחם על עצמך ותחטוף היום הזה דף גמרא כפי סדרת דף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש וממשיך על עצמו אור וזיו חיות ודבקות, הדף היומי של היום הוא פסחים מ"ב, ולכן תקח גמרא ותחטוף את הדף הזה אפילו שלא למדת אתמול ואתה לא יודע מה יהיה מחר, על כל פנים היום תחטוף את הדף היומי וזה יציל אותך מכל רע וימישך עליך ברכה והצלחה בכל מעשיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר שופטים כ''ח אב התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

אין לי מילים להודות לכם על גודל העזרה שאתם עוזרים לי בקהילה שבניתי ביזע ובדם, ומי שרק בא מבחוץ לא יודע איך להתפעל מהיופי של הקהילה הן בתורה והן בתפילה והן בגמילות חסדים.
אבל אני מאד מבקש אתכם שאף אחד לא יוליך אתכם שולל לרגע כאילו אחד עובד עלי או אחד מנחה אותי, שזה בעצמו חוצפה מאד מאד גדולה, ורביז"ל אמר (שיחות הרן סימן נ'א)  את זה תקבלו ממני של יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, ולכן תזכרו היטב שאת החיים שלי מסרתי בשביל היופי של קהילתינו שהצלחנו בגדול, ולא בחינם שהס"מ אורב עלינו מאד ורוצה רק להטביע אותנו וכו' וכו', אבל על קהילתינו הקדושה יקויים מה שאמר הנביא (ישיעה נ"ד) "כל כלי יוצר עליך לא יוצלח", כי סוד היופי של קהילתינו הוא האחדות ואהבה שיש ביננו, וזה מה שאני רוצה שישאר, כי זה סוד הצלחתנו שאנחנו מאוחדים יחד תחת דגלו של רביז"ל, תהילה לאל לא הולכתי שולל את אף אחד, מי שרק הלך אפילו רק כמה פסיעות בהיכל הקודש יצא זה עם מקרא זה עם משנה וזה עם גמרא וכו' וכו', לא הולכתי אתכם שולל, ולכן אני מאד מבקש אותך שאף אחד לא יעבוד עליך וייסת אותך נגדי כי הוא מראה מי הוא וכו', חכמינו הקדושים אמרו (תענית י"ב) כל מי שיש לו עזות פנים בידוע שנכשל באשת איש, ואני לא צריך לפרט בפרטיות על אלו שמדברים עלי כל דבר אסור כי פיהם מכשילם וכו' ומעשיהם מתגלים וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם שלא ישבור אותך, תעזור לי לשקם את הקהילה יותר ויותר.
ואני מאד מבקש אותך שלא תתחבר עם שום פרחח וכו', או ש'קרן ר'מאי צ'בוע שהוא שר"ץ השורץ על הארץ, ואני לא יתן שתולעת אחת תחריב לי את הכרם שנטעתי ביזע ובדם.
נא ונא תבוא להתפלל שלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואז תהיה בטוח שיהיה לך דבר שבמניין ולא תחסר לך פרנסה.
וכן תשמור מאד מאד ללמוד דף גמרא מסדרת הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ובפיו גילה לנו שיעשה מאיתנו כיתות כיתות, ותהילה לאל אנחנו נמצאים בכיתה כזו שלא רוצים שום דבר רק לקיים את רצון רביז"ל ללמוד ולהתפלל ולעשות חסד עם  הזולת, אשרי מי שיתחבר אל הכיתה שלנו.
שוב פעם אני מאד מבקש אותך שאף אחד לא ידבר "בשם מוהרא"ש", עדיין אני חי ויכולים לשאול אותי כל דבר, ואני מוכן לענות לכולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים כ"ט אב (ערב ראש חודש אלול) התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה אנחנו נכנסים עכשיו בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות, ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים, שיתאחדו יותר ויותר באחדות גדול מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ודורשי רשומות דרשו (שמות י"ח ז') ו'ישאלו א'יש ל'רעהו ל'שלום ראשי תיבות א'ל'ו'ל', וביותר צריכים בחודש הזה להקפיד על שלום ואהבה ואחוה וריעות בין אחד להשני, כי הס"מ אורב מאד מאד לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי כל כוחו זה רק "הפרד ומשול", כמו שאנחנו חשים את זה על עורינו ובשרינו, ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים שאף אחד לא יתערב בבחירות הבאות, תהלה לאל אני יודע מה שאני עושה, ושאף אחד לא יתערב לי, ואל תאבו ואל תשמעו לשום בריה שבעולם, רק מה שאני יאמר לכם, כי המלחמה עלינו מבית ומבחוץ, אבל בכוחו יתברך נזכה לעבור על הכל, עלינו רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה כל החודש הזה, ולהתבודד עמו יתברך, וללמוד את השיעורים כסדרן במקרא במשנה בגמרא ובמדרש וכו' וכו'.
מנהגינו הוא כבר להתחיל מיום ראשון של ראש חודש אלול לתקוע בשופר, ועיקר תקיעת שופר הוא לעקור את השנאה מליבנו, כמובא בדברי האריז"ל (דברים כ"ט י"ז) ש'ורש פ'ורה ר'אש ו'לענה ראשי תיבות ש'ו'פ'ר' ופירש רש"י שורש מגדל עשב מר כגידין שהם מרים, כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם; היינו שתקיעת שופר צריך להוציא מאתנו את המרירות שנמצא בנו ואת הרשעות שיש בתוכינו שלא נעשה רע להזולת, וכן התחילו לומר מזמור כ"ז "לדוד הוי"ה אורי וישעי" ממנחה ערב ראש חודש אלול, ואומרים את זה עד שחרית בשמחת תורה, בבוקר אומרים את המזמור אחר שיר של יום, ובמנחה אומרים את זה תיכף ומיד אחר שמונה עשרה לפני אמירת תתקבל, והעיקר לכוון מה שאומרים, כי במזמור זה מרומז אלול וראש השנה ויום הכיפורים וסוכות.
העיקר שנעבוד על נקודת השמחה, ולעשות צדקה וחסד עם הזולת במשך כל החודש הזה, שהיא חודש הרחמים והסליחות.

המאחל לכם חודש מבורך ותשובה שלימה

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים כ"ט אב (ערב ראש חודש אלול) התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה עכשיו נכנס חודש אלול, ראה להקפיד ביותר להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאין דבר יותר גדול מזה, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, וכן תהיה זהיר ללמוד בכל יום בחודש אלול כמה דפים תיקוני זוהר, שזה מזכך את הנשמה מכל מיני חלודה, ועל כולם תראה להתבודד להקדוש ברוך הוא אשר אין למעלה מזה, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק; אשרי מי שחזק בזה כל ימות השנה, ובפרט בחודש אלול, ומי יתן שתזכה ללמוד בכל יום את המאמר בלקוטי מוהר"ן, המדבר מחודש אלול, ולומר עליה התפלה מלקוטי תפלות, שזה מסוגל מאד מאד להתעוררות, ולחזור בתשובה שלימה:
תורה קמ"א
אִם יִזְכֶּה שֶׁיַּרְגִּישׁ בֶּאֱמֶת כְּאֵב חֲטָאָיו הַיְנוּ כְּשֶׁיָּמוּל אֶת עָרְלַת לְבָבוֹ. כִּי כָּל זְמַן שֶׁלִּבּוֹ עָרֵל וְאָטוּם, אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהַרְגִּישׁ בֶּאֱמֶת, רַק כְּשֶׁיָּמוּל אֶת עָרְלַת לְבָבוֹ, וְיִהְיֶה לוֹ חָלָל בַּלֵּב, וַאֲזַי יַרְגִּישׁ לְבָבוֹ בֶּאֱמֶת גֹּדֶל כְּאֵבוֹ, וְיִצְטַעֵר וְיִתְחָרֵט בֶּאֱמֶת. וַאֲזַי מִגֹּדֶל הַחֲרָטָה, יַרְגִּישׁוּ גַּם כָּל הַלְּבָבוֹת שֶׁל כָּל הַטִּפּוֹת שֶׁנִּמְשְׁכוּ מִמֶּנּוּ, וּלְכָל מָקוֹם שֶׁנִּמְשְׁכוּ, יַרְגִּישׁוּ שָׁם בַּמָּקוֹם שֶׁהֵם, הֵן אוֹתָם שֶׁנִּמְשְׁכוּ מִמֶּנּוּ וְנִתְהַוּוּ מֵהֶם בָּנָיו מִמִּין בְּנֵי אָדָם, וְהֵן אוֹתָם שֶׁנִּמְשְׁכוּ מִמֶּנוּ לְמָקוֹם אַחֵר חַס וְשָׁלוֹם, וְגַם שָׁם יֵשׁ לָהֶם לֵב וּשְׁאָר אֵיבָרִים. וַאֲזַי כְּשֶׁיָּמוּל אֶת לְבָבוֹ, וְיַרְגִּישׁ לְבָבוֹ גֹּדֶל כְּאֵבוֹ, וְיַתְחִיל לְהִצְטַעֵר וּלְהִתְחָרֵט בֶּאֱמֶת, אֲזַי יַרְגִּישׁוּ שָׁם כָּל הַלְּבָבוֹת שֶׁל הַטִּפּוֹת, וְיִתְוַדַּע לָהֶם הָאֱמֶת הַאֵיךְ הֵם מֻטָּלִים בִּמְקוֹם טִנּוֹפוֹת בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּית. כִּי מִתְּחִלָּה נִדְמֶה לָהֶם שֶׁטּוֹב לָהֶם, כִּי הֵן מַזִּיקֵי עָלְמָא. רַק אַחַר כָּךְ כְּשֶׁנִּמּוֹל לְבָבָם, עַל יְדֵי שֶׁנִּמּוֹל לְבַב אֲבִיהֶם, אֲזַי מַרְגִּישִׁין הֵיכָן הֵם, וּמַתְחִילִין לְקוֹנֵן וּלְהִצְטַעֵר, וְנַעֲשֶׂה שָׁם רַעַשׁ גָּדוֹל בֵּינֵיהֶם. וְזֶהוּ (דְּבָרִים ל) "וּמָל הוי"ה אֶת לְבָבְךָ, וְאֶת לְבַב זַרְעֲךָ", הַיְנוּ כְּשֶׁיָּמוּל ה' אֶת לְבָבוֹ, יִמּוֹל גַּם לְבַב זַרְעוֹ. וּלְהֵיכָן שֶׁנִּמְשָׁךְ הַזֶּרַע, הֵן לְמִין בְּנֵי אָדָם, אֲזַי מְחֻיָּבִים בָּנָיו שֶׁיַּרְגִּישׁוּ גַּם - כֵּן הִרְהוּר תְּשׁוּבָה עַל יְדֵי שֶׁנִּמּוֹל לְבַב אֲבִיהֶם. וְכֵן אִם נִמְשָׁךְ לְמָקוֹם אַחֵר חַס וְשָׁלוֹם, אֲזַי יִמּוֹלוּ שָׁם הַלְּבָבוֹת וְיַרְגִּישׁוּ כַּנַּ"ל:
וְהַזְּמַן הַמְּסֻגָּל לָזֶה הוּא חֹדֶשׁ אֱלוּל, כִּי אֱלוּל רָאשֵׁי - תֵּבוֹת אֶ'ת לְ'בָבְךָ וְ'אֶת לְ'בַב. הַיְנוּ שֶׁיָּמוּל ה' אֶת לְבָבוֹ וְאֶת לְבַב סְתָם הַתָּלוּי בּוֹ, לְהֵיכָן שֶׁנִּמְשָׁךְ כַּנַּ"ל. הַיְנוּ הַלֵּב שֶׁל הַטִּפּוֹת לְאֵיזֶה מָקוֹם שֶׁנִּמְשְׁכוּ, אִם שֶׁנִּמְשְׁכוּ וְנִתְהַוּוּ מֵהֶם בָּנָיו מִין בְּנֵי אָדָם, וְהֵן שֶׁנִּמְשְׁכוּ, חַס וְשָׁלוֹם, לְמָקוֹם אַחֵר וְגַם הֵם בָּנָיו, וְהֵם תְּלוּיִים בּוֹ. וְעַל כֵּן כְּשֶׁנִּפְטָר הָאָדָם הֵם הוֹלְכִים אַחַר הַמִּטָּה וּמְקוֹנְנִים עָלָיו, כְּמוֹ בָּנָיו מַמָּשׁ מִמִּין אָדָם, אַךְ שֶׁזֶּה שֶׁהֵם הוֹלְכִים וּמְקוֹנְנִים אַחֲרָיו, הוּא לוֹ לְבִזָּיוֹן וּלְחֶרְפָּה גְּדוֹלָה, רַחֲמָנָא לִצְלָן רַחֲמָנָא לִצְלָן מֵעֳנָשִׁים הַלָּלוּ כַּיָּדוּעַ:

תפלה פ"ה המיוסד על תורה זו
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי, שֶׁתַּעַזְרֵנִי וְתוֹשִׁיעֵנוּ וּתְזַכֵּנִי בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וּבַחֲסָדֶיךָ הָעֲצוּמִים, שֶׁאֶזְכֶּה מְהֵרָה לְהַרְגִּישׁ בֶּאֱמֶת כְּאֵב חֲטָאַי וַעֲווֹנוֹתַי וּפְשָׁעַי הָרַבִּים וְהַגְּדוֹלִים וְהָעֲצוּמִים מְאֹד מְאֹד עַד גָּבְהֵי שְׁמֵי שָׁמַיִם, וְעָמְקוּ מִתְּהוֹם רַבָּה וְכָבְדוּ מֵחוֹל יַמִּים, וְרַבּוּ מֵעֲפַר הָאָרֶץ, וְעָצְמוּ מִשַּׂעֲרוֹת רֹאשֵׁינוּ, וְגָבְהוּ מִנִּשְׁמַת רוּחַ אַפֵּנוּ וּבִפְרָט הַחֲטָאִים שֶׁל פְּגַם הַבְּרִית, פְּגַם טִפֵּי הַמֹּחַ שֶׁיָּצְאוּ מִמֶּנִּי לְבַטָּלָה בְּשׁוֹגֵג וּבְמֵזִיד בְּאֹנֶס וּבְרָצוֹן, אֲשֶׁר אִם הָיִיתִי מַתְחִיל לְהַרְגִּישׁ עֹצֶם הַכְּאֵב שֶׁל הַפְּגַם הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא הַזֶּה, אֵינִי יוֹדֵעַ אִם הָיִיתִי יָכוֹל לִחְיוֹת אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת, כַּאֲשֶׁר הוֹדַעְתָּ לָנוּ עַל יְדֵי צַדִּיקֶיךָ הָאֲמִתִּיִּים עֹצֶם הַפְּגַם הַזֶּה, אֲשֶׁר עַל יְדֵי זֶה מַאֲרִיכִין חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וּמְעַכְּבִין הַגְּאֻלָּה וּמוֹרִידִין אֶת הַשְּׁכִינָה בַּגָּלוּת חַס וְשָׁלוֹם, וּמַמְשִׁיכִין נְשָׁמוֹת עַרְטִלָּאִין בִּמְדוֹר הַקְּלִפּוֹת, וְנִבְרָאִין מִכָּל טִפָּה וְטִפָּה מַזִּיקֵי עָלְמָא רַחֲמָנָא לִצְלָן רַחֲמָנָא לִצְלָן, וּשְׁאָר פְּגָמִים עֲצוּמִים וְנוֹרָאִים הַנַּעֲשִׂים עַל-יְדֵי-זֶה כִּי כָל הַתּוֹרָה תְּלוּיָה בְּתִקּוּן הַבְּרִית שֶׁהוּא יְסוֹד הַכֹּל, וּבֶעָוֹן זֶה פּוֹגְמִין בְּכָל הַכ"ב אָתְוָן דְּאוֹרַיְיתָא שֶׁהַטִּפָּה כְּלוּלָה מֵהֶם וְכוּ' וְכוּ' וּבֶאֱמֶת לִבִּי אָטוּם וּמְבֻלְבָּל וּמְעֻקָּם כָּל כָּךְ עַד שֶׁאֵינִי מַרְגִּישׁ כְּלָל כְּאֵב עֲווֹנוֹתַי הָעֲצוּמִים וְהָרַבִּים וְהַגְּדוֹלִים מְאֹד מְאֹד, אֲפִלּוּ כְּשֶׁאֲנִי מְדַבֵּר מֵהֶם אוֹי לִי וַי לִי, אוֹי לִי וַי לִי, וְאִם אוֹמַר אֶלֶף פְּעָמִים אוֹי לִי וַי לִי, עֲדַיִן אֵינִי מַרְגִּישׁ כְּלָל מָה אוֹמַר מָה אֲדַבֵּר, מָה אֶתְאוֹנֵן מָה אוֹמַר מָה אֲדַבֵּר מָה אֶצְטַדָּק, אַךְ אַתָּה מְרַחֵם עַל כָּל בָּשָׂר וְאַתָּה צוֹפֶה וּמַבִּיט עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת וְאַתָּה עָתִיד לְתַקֵּן אוֹתָנוּ כֻּלָּנוּ כַּאֲשֶׁר הִבְטַחְתָּנוּ, עַל-כֵּן שִׁטַּחְתִּי אֵלֶיךָ כַפָּי, גּוֹאֵל חָזָק הֱיֵה בְּעֶזְרִי וְלַמְּדֵנִי וְהוֹרֵנִי בְּכָל עֵת, בְּאֵיזֶה דֶּרֶךְ בְּאֵיזֶה אֹפֶן אֶזְכֶּה לָשׁוּב אֵלֶיךָ בֶּאֱמֶת, מֵרַע לְטוֹב מִמָּוֶת לְחַיִּים, כִּי מַר לִי מְאֹד:
אָבִי יוֹצְרִי וְגוֹאֲלִי וּפוֹדִי, עָזְרֵנִי וְהוֹשִׁיעֵנִי חִישׁ קַל מְהֵרָה שֶׁאֶזְכֶּה לָשׁוּב אֵלֶיךָ בֶּאֱמֶת וּבְלֵב שָׁלֵם וּמֹל אֶת עָרְלַת לִבִּי הָרָע, וְתִפְתַּח אֶת לִבִּי בְּאֹפֶן שֶׁאֶזְכֶּה לְהַרְגִּישׁ כְּאֵב וּמַכְאוֹב עֲווֹנוֹתַי הָעֲצוּמִים עַד שֶׁאֶזְכֶּה לִצְעֹק מִן הַלֵּב זְעָקָה גְדוֹלָה וּמָרָה כְּמוֹ שֶׁרָאוּי לִי לִזְעֹק וְלִצְעֹק עַל עֲווֹנוֹת רַבִּים וּגְדוֹלִים כָּאֵלֶּה אוֹי אוֹי אוֹי, וְאֶזְעֹק וְאֶצְעֹק וַאֲשַׁוֵּעַ אֵלֶיךָ בֶּאֱמֶת וּבְלֵב שָׁלֵם בְּלֵב נִשְׁבָּר וְנִדְכֶּה מִקִּירוֹת הַלֵּב, עַד שֶׁיַּרְגִּישׁוּ גַּם כָּל הַלְּבָבוֹת שֶׁל כָּל הַטִּפּוֹת שֶׁנִּמְשְׁכוּ מִמֶּנִּי לְכָל מָקוֹם שֶׁנִּמְשְׁכוּ, הֵן אוֹתָן הַטִּפּוֹת שֶׁנִּמְשְׁכוּ בְּהֶתֵּר וְנִתְהַוּוּ מֵהֶם בָּנַי שֶׁיִּחְיוּ לְאֹרֶךְ יָמִים וְשָׁנִים טוֹבִים, הֵן לְהַבְדִּיל אוֹתָן הַטִּפּוֹת שֶׁיָּצְאוּ מִמֶּנִּי לְבַטָּלָה בְּשׁוֹגֵג אוֹ בְּמֵזִיד, וְנַעֲשָׂה מִכָּל טִפָּה וְטִפָּה מַה שֶּׁנַּעֲשָׂה אוֹי לִי וַי לִי, וְכֻלָּם יִהְיֶה נִמּוֹל לְבָבָם, וְיַרְגִּישׁוּ כֻלָּם בְּכָל מָקוֹם שֶׁהֵם אֶת עֹצֶם כְּאֵבָם וְצַעֲרָם וְהֵיכָן הֵם מֻנָּחִים בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת בִּמְקוֹמוֹת הַמְּטֻנָּפִים שֶׁלֹּא נִתַּן לְהִזָּכֵר וְיִהְיֶה נַעֲשֶׂה רַעַשׁ גָּדוֹל בֵּינֵיהֶם, וְיִתְעוֹרְרוּ כֻלָּם לָשׁוּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בֶּאֱמֶת וְיַתְחִילוּ לְהִתְגַּעְגֵּעַ וּלְהִצְטַעֵר וְלִכְסֹף בֶּאֱמֶת לְהִתְתַּקֵּן וְלָשׁוּב אֶל יְהֹוָה בֶּאֱמֶת עַד שֶׁתְּעוֹרֵר רַחֲמֶיךָ הַטּוֹבִים, רַחֲמֶיךָ הַגְּנוּזִים, רַחֲמֶיךָ הַפְּשׁוּטִים, רַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, עָלַי וַעֲלֵיהֶם וְתַעֲסֹק בְּתִקּוּנֵנוּ, וְתִגְאָלֵנוּ מְהֵרָה מִבְּאֵר שַׁחַת מִטִּיט הַיָּוֵן וּמִכָּל מְקוֹמוֹת הַמְּטֻנָּפִים וְהַמְקֻלְקָלִים מִכֻּלָּם תִּגְאָלֵנוּ וְתִפְדֵּנוּ וְתוֹצִיאֵנוּ לְשָׁלוֹם וּתְתַקְּנֵנוּ וְיָשִׁיב הַמֶּלֶךְ אֶת נִדָּחָיו מְהֵרָה, כִּי אַתָּה חוֹשֵׁב מַחֲשָׁבוֹת לְבַל יִדַּח מִמְּךָ נִדָּח וּמֹל אֶת לְבָבֵינוּ לְאַהֲבָה אֶת שְׁמֶךָ, כְּמָה שֶּׁכָּתוּב: "וּמָל יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לְבַב זַרְעֶךָ לְאַהֲבָה אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ לְמַעַן חַיֶּיךָ".
אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ אֵל חַי חֶלְקֵנוּ צוּרֵנוּ צַוֵּה לְהַצִּיל יְדִידוּת שְׁאֵרֵינוּ מִשַּׁחַת לְמַעַן בְּרִיתְךָ אֲשֶׁר שַׂמְתָּ בִּבְשָׂרֵנוּ, זַכֵּנִי מְהֵרָה לָמוּל אֶת עָרְלַת לְבָבִי וּלְבַב זַרְעִי, וּבִפְרָט בִּימֵי אֱלוּל הַקְּדוֹשִׁים זַכֵּנִי מֵעַתָּה שֶׁאֶזְכֶּה לְהָכִין עַצְמִי בֶּאֱמֶת, בְּאֹפֶן שֶׁאֶזְכֶּה בִּימֵי אֱלוּל הַקְּדוֹשִׁים שֶׁיִּהְיֶה נִמּוֹל בִּשְׁלֵמוּת לְבָבִי וּלְבַב זַרְעִי בֶּאֱמֶת, עַד שֶׁאֶזְכֶּה בַּחַיִּים חַיּוּתִי שֶׁיְּתַקְּנוּ אוֹתִי הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים בִּשְׁלֵמוּת אוֹתִי וְאֶת זַרְעִי וְאֶת כָּל הַתְּלוּיִים בִּי לְמַעַן לֹא אֵבוֹשׁ וְלֹא אֶכָּלֵם וְלֹא אֶכָּשֵׁל לְעוֹלָם וָעֶד וְלֹא אֵעוּל בְּכִסּוּפָא קַמָּךְ, וְלֹא יִהְיֶה כֹחַ לְהַחַטָּאת לִרְבוֹץ עַל פֶּתַח קִבְרִי חַס וְשָׁלוֹם, רַק אֶזְכֶּה לְתַקֵּן הַכֹּל בַּחַיִּים חַיּוּתִי, בְּכֹחַ וּזְכוּת הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים, כִּי אֵין לִי שׁוּם תִּקְוָה וּסְמִיכָה כִּי אִם עֲלֵיהֶם לְבַד, וּבְכֹחָם וְהַבְטָחָתָם אָנוּ מְצַפִּים עֲדַיִן לְכָל טוֹב.
מָלֵא רַחֲמִים חוּס וְרַחֵם עָלַי וְהַצִּילֵנִי מֵחֶרְפּוֹת וּבִזְיוֹנוֹת, שֶׁלֹּא יִהְיֶה כֹּחַ לְשׁוּם מַזִּיק וּמַשְׁחִית לְהִתְקָרֵב אֵלַי בְּעֵת מִיתָתִי וְלֹא יֵלְכוּ אַחַר מִטָּתִי חַס וְשָׁלוֹם, רַק בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים תְּגָרְשֵׁם מִמֶּנִּי וּתְבַטְּלֵם בְּבִטּוּל גָּמוּר מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם וְתָחוֹס עָלַי בְּחֶמְלָתְךָ הַגְּדוֹלָה וּבַחֲנִינוֹתֶיךָ הָעֲצוּמִים, שֶׁאֶזְכֶּה לְתַקֵּן בְּחַיַּי אֶת כָּל אֲשֶׁר שִׁחַתְתִּי, וְתָחוֹס וְתִמְחַל וְתִסְלַח לִי עַל הַכֹּל בַּחַיִּים חַיּוּתִי, בְּאֹפֶן שֶׁלֹּא יִהְיֶה עָלַי שׁוּם דִּין וּמִשְׁפָּט אַחַר כַּךְ אִם אָמְנָם יָדַעְתִּי בֶּאֱמֶת כִּי אֲנִי רָחוֹק מִישׁוּעָה כָּזֹאת, כִּי בַּמֶּה יִזְכֶּה נַעַר כָּמֹנִי לָזֶה, אַךְ עַל רַחֲמֶיךָ הָרַבִּים אֲנִי בּוֹטֵחַ, וְעַל חַסְדְּךָ אֲנִי נִשְׁעָן וְלִסְלִיחוֹתֶיךָ אֲנִי מְקַוֶּה, וְלִישׁוּעָתְךָ אֲנִי מְצַפֶּה, בְּכֹחַ וּזְכוּת הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שֶׁבְּדוֹרֵנוּ, וּבִזְכוּת כָּל הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שׁוֹכְנֵי עָפָר עֲלֵיהֶם אָנוּ נִשְׁעָנִים, בָּהֶם תָּמַכְתִּי יְתֵדוֹתַי לִשְׁאֹל כָּל אֵלֶּה מִלְּפָנֶיךָ, עַל כֵּן עֲדַיִן אֲנִי עוֹמֵד וּמְצַפֶּה וּמְקַוֶּה וּמְיַחֵל לִישׁוּעָתְךָ הַגְּדוֹלָה שֶׁאֶזְכֶּה מְהֵרָה לְכָל מַה שֶּׁבִּקַּשְׁתִּי מִלְּפָנֶיךָ כִּי אַתָּה צוֹפֶה לָרָשָׁע וְחָפֵץ בְּהִצָּדְקוֹ, וְאִם אֲנִי מִתְמַהְמֵהַּ הַרְבֵּה לָשׁוּב, וְעוֹד הוֹסַפְתִּי קִלְקוּלִים וַעֲווֹנוֹת הַרְבֵּה גְדוֹלִים וַעֲצוּמִים בְּכָל יוֹם, אַף-עַל-פִּי-כֵן עֲדַיִן אֲנִי מְחַכֶּה בְּכָל יוֹם שֶׁיָּבֹא גְאֻלָּתִי וּפְדוּת נַפְשִׁי, שֶׁאֶזְכֶּה מְהֵרָה לְהִתְעוֹרֵר מִשְּׁנָתִי וְלָקוּם מִנְּפִילָתִי וְלַעֲמֹד מִירִידָתִי וְלִחְיוֹת מִמִּיתָתִי וְלָשׁוּב אֵלֶיךָ בֶּאֱמֶת וּבְלֵב שָׁלֵם לִהְיוֹת כִּרְצוֹנְךָ הַטּוֹב בֶּאֱמֶת אֲנִי וְזַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי וְכָל זֶרַע עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם, אָמֵן סֶלָה:
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך ותשובה שלימה

6 תגובות

  • 2.
  • תודה לאבא בשמיים שנתן לנו צדיק אוהבב את עם ישראל
   מאת: משה
  • 3.
  • זה הבת קול שיוצאת בכל יום מן השמיים....! תודה לבורא עולם ! אשרנו !
   מאת: מ.נ.ו
  • 4.
  • זו בת הקול שיוצאת מן המשמיים
   מאת: מנדי
  • 5.
  • מאת: מרדכי
   תודה רבה לך רבונו של עולם שקירבת אותי למוהרא״ש אם לא היתה מקרב אותי למוהרא״ש אני לא יודע אם הייתי חי בזה העולם
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup