ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון א' אדר א' | ג' אדר א' | ז' אדר א' | ט' אדר א' | י' אדר א' | י' אדר א' - מכתב כללי | י"א אדר א' | י"א אדר א' - מכתב כללי | י"ב אדר א' | י"ד אדר א' | ט"ז אדר א' | י"ז אדר א' | י"ח אדר א'  | י"ט אדר א' | כ' אדר א' | כ"א אדר א' | כ"ג אדר א' | כ"ה אדר א' | כ"ז אדר א'


בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר תרומה א' דר"ח אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה אל ... נ"י

חכמינו הקדושים אמרו (תענית כט) משנכנס אדר מרבים בשמחה, והשנה יש לנו שתי חודשי שמחה, ולכן צריכים לנצל את החודשים האלו רק להיות בשמחה, כי השמחה זה יסוד היסודות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) ששמחה באה לאדם יותר קשה מכל העבודה שבעולם, ולכן צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, והרגע שאדם בשמחה אז הוא מרגיע את העצבים שלו וכו', כי כל אלו שסובלים על העצבים זה רק בא מחמת מרירות ומרה שחורה שבאה מפגמי הברית רחמנא ליצלן, ולכן כיון שנכנס עכשיו שני חודשי אדר, תראה להשתדל רק להיות בשמחה בשתי החודשים האלו, שזה הכנה לחודש ניסן שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יא) בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, ועיקר הגאולה תהיה רק בזכות השמחה.

והנה כל שבת ושבת זה מעין עולם הבא וצריכים לשמוח כל השבת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים להיות בשמחה, וכשאדם שש ושמח כל השבת מוחלים לו על כל עוונותיו, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קיח) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, והעיקר שמחת השבת, שבזה הוא מגלה שהוא מאמין בשבת, ולכן צריכים מאד לשמור שבשבת לא לעשות שום מריבות בבית, כי הס"מ אורב על כל אחד ואחד שיהיה לו מחלוקות עם אשתו ועם ילדיו בשבת, ולכן צריכים להכריח את עצמו כל השבת להיות רק בשמחה, ולשמור מאד מאד לא להיות בכעס בשבת, ומספרים על הצדיק הקדוש הרבי רבי מנחם מנדל מויטפסק זי"ע (הטמון בבית העלמין הישן של טבריה) שכל שבת ראו אצלו שזה היה אצלו השבת הראשונה והאחרונה, היינו שהיה כל כך שמח, כאילו זה הפעם הראשונה שמקיים מצוות שמירת שבת, וכאילו זה השבת האחרונה בחייו שכבר לא יהיה לו שבת כזאת, כך הוא היה שמח בכל שבת, ולכן אשרי מי ששמח בכל שבת ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות באין סוף ברוך הוא.

 

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ג' אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני חוזר על זה יום יום שעה שעה וכו', תאמין לי כפי הירידות והנפילות וההשלכות שיש לכל אחד צריכים לחזק אותו בכל רגע, לכן אני מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידך, קודם כל להוציא ממך את העצבות והעצלות, שזה אבי אבות הטומאה, כי אצלו יתברך שרוי רק השמחה, כי עוז וחדוה במקומו, ולכן בזה תדע אם אתה בקדושה או להיפך בטומאה, אם אתה שש ושמח תמיד ומחייה את עצמך עם המצוות שיש בך סימן שאתה בקדושה, ולהיפך חס ושלום להיפך וכו' וכו', ולכן תהילה לאל יש לך כל כך הרבה מצוות שאתה אפילו לא קולט שאתה מסובב במצוות, ולמה אתה צריך להיות עצוב וממורמר? הרי כל יום ויום אדם מברך מאה ברכות שזה נקרא מאה מצוות, ולכן אשרי מי שבא לבית הכנסת שלש פעמים להתפלל שחרית מנחה ערבית, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ט) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין, וביחד במשך היום אתה מקבץ מאה ברכות שאתה אפילו לא שם לב לזה, וכל ברכה חותכת בריכה עליונה להמשיך עליך אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, ואם היית רק מכוון פרוש המילות אל מה שאתה אומר, היית מרגיש אור על נשמתך, ולכן עושה הס"מ כל מה שהוא יכול רק לשבור אותך שלא תבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות, שחרית מנחה ערבית, כי אם היית יודע מה זה, היית רץ בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק ח') מי שהוא משכים ומעריב לבתי כנסיות ולבתי מדרשות להשלים עשרה עליהן הוא אומר "פדה בשלום נפשי", ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא כל יום שלש פעמים לבית הכנסת ותמשיך על עצמך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידך, וחכמינו הקדושים אמרו (פסיקתא דרב כהנא שמיני) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהם, ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, ולכן אל תהיה בטלן תבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות, ומי יתן שתהיה רק שש ושמח על הזכות הזאת שאתה בא לבית הכנסת להתפלל ולבית המדרש ללמוד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאין מלאין מצוות, ולכן תפסיק להיות עצוב וממורמר ומדוכא וכו' וכו', ולעשות ביקורת על עצמך ועל הזולת וכו', תתחזק בשמחה עצומה שזכית להיות יהודי ושלא עשני גוי שזה השמחה הכי גדולה.

אני מאד מבקש אותך שתתן לאשתך הלילה שתבוא לדרשה מאד מאד נחוצה שזה גם יהיה לטובתך, ולכן תראה לעשות כל מיני מאמצים שאשתך תופיע לדרשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תצוה ז' אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני רואה איך שקהילתינו הקדושה מתפתחת יותר ויותר בגשמיות וברוחניות, והעולה על הכל איך שהבית הכנסת הגדול הולך ונבנה עד שבקרוב מאד נוכל כבר להכנס ולהתפלל שמה, כבר אמר רביז"ל נצחתי ואנצח כי מדתו נצח.

נא ונא ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואף שיש דברים שאנחנו לא מבינים וכו', אז לא מבינים וכו', לא צריכים להכנס בחקירות וכו', יהודי צריך תמיד להאמין שכל מה שקורה איתו זה הכל לטובה, וכל המניעות לבסוף מתהפכת לנעימות, וזה מה שלימד אותנו רביז"ל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתלמד בכל יום "לקוטי מוהר"ן", שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו, אשרי מי שלומד בקביעות בכל יום שיעור ב"לקוטי מוהר"ן", שפותח את קשיות הגידים ומכניס באדם הרהור תשובה וכו', ומושך את לבבו אליו יתברך.

אתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולא בחנם שהס"מ חורק את שיניו עלינו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ז') שקודם שירדה נשמתו צעק הס"מ, אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות בעולם וכו', וידוע מה שאמר הרב החסיד ר' ישראל קרדונר ז"ל, עכשיו שנשמת רביז"ל כבר נמצאת בעולם, אזי הס"מ יכול לקפוץ משמים לארץ ומארץ לשמים ולא יועיל לו שום דבר, כי רביז"ל אמר נצחתי ואנצח, ולכן העיקר הוא ללמוד "לקוטי מוהר"ן", ובזה אנחנו מקורבים אל רביז"ל, כי כך אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצא בתוך ספרו, ולכן מי שרוצה להכיר את רביז"ל, עליו להתמיד ביותר בלימוד "לקוטי מוהר"ן".

תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל במנין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין, ואין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וצריכים להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

העיקר ראה למסור את נפשך להיות רק בשמחה עצומה על נועם חלקיך על "אשר בנחל" שם חלקיך, וצריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ועיקר השמחה לשמוח בנקודת יהדותינו, אשר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, וכבר כתב הרמב"ם (פרק ח' מהלכות לולב הלכה ט"ו) השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר (דברים כ"ח) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלהיך בשמחה ובטוב לבב" וכל המגיס דעתו

וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר (משלי כ"ה) "אל תתהדר לפני מלך". וכל המשפיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר (שמואל ב' ו') "ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני", ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר (שמואל ב' ו') "והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני הוי"ה".

ראה לקבוע לעצמך קביעות חזקה לעיין בכל יום בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל", ושם תמצא מרגוע לנפשך, כי כל המכתבים שנדפסו עד עכשיו פ"ז כרכים, שהם תשע עשרה אלף וחמש מאות מכתבים, נכתבו בשבילך לחזקך לאמצך ולעודדך ולשמחך, שתהיה תמיד דבוק בו יתברך, אשרי מי שיעיין בכל יום בכמה מכתבים, ואז נכון לבו יהיה בטוח שלא יתרחק מהקדוש ברוך הוא, ויזכה להיות דבוק בחי החיים בו יתברך.

העיקר ראה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא ט' אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ותשתדל למסור את נפשך פשוטו כמשמעו להיות בשמחה, ובפרט עכשיו בחודש השמחה עלינו לשמוח מאד מאד, שזה המתקת הדינים, כידוע שבעת שרביז"ל אמר את המאמר בלקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י' המדבר מהמחאת כף וריקודים שממתיקים את הדינים, ענה ואמר רביז"ל הנה עכשיו הולך להיות חודש אדר ופורים, וכלל ישראל ימחאו כף אל כף וירקדו, ועל ידי זה ימתיקו את הדינים שעכשיו גוזרים וכו', וכך באמת היה, כי אז יצא הגזירה מהצאר ימ"ש לחטוף ילדים קטנים וכו', ורביז"ל פעל בשמים שדחו את הגזירה עשרים וחמש שנה, וידוע שרביז"ל אמר אז, אם הצדיקים היו אוחזים עמו, היו מבטלים לגמרי את הגזירה וכו', על כל פנים רואים מזה שעל ידי המחאת כף וריקודים נמתקים הדינים, ולכן אשרי מי שזוכה להיות בשמחה, ומשמח את אחרים, שעל ידי זה ימתיק מעצמו את כל הדינים ויבטלם לגמרי, וכמובן שהתחלת השמחה צריך להיות בבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, כי טבע של האשה שתמיד  נמשכת אחר העצבות, ולכן צריכים תמיד לשמח אותה, ואשרי הבעל שתמיד משמח את אשתו בכל מיני אופנים שבעולם, וזה מצוה גדולה מאד, וכמו שכתוב (דברים כ"ד ה') "ושמח את אשתו אשר לקח", ואף שהמצוה הזו רק לשנה ראשונה, עם כל זאת מובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות פריה ורביה הלכה ג' אות ב') שאת האשה צריכים תמיד לשמח, ומה גם כי כתיב (שם) "כי יקח איש אשה חדשה", רק אז המצוה לשמח את האשה שנה ראשונה, עם כל זאת אדם צריך תמיד להודות להלל לשבח את הקדוש ברוך הוא שזיכה אותו למצוא את בת זוגו, שזה חלק מנשמתו, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"ה) שלמעלה בשמים האיש והאשה נשמה אחד, וכשמוצאים את עצמם מתאחדים חזרה יחדיו, ולכן האשה צריכה להיות בעיניו בכל פעם חדשה, ולכן מצוה לשמחה תמיד, ואשרי הבעל שתמיד משמח ומייקר ומחבב את אשתו, שעל ידי זה יבוא לו פרנסה בשפע, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ולכן אל תהיה בטלן, תהיה שמח ותשמח את אשתך, וכן תשמח את כל בר ישראל, כי זה מצוה עצומה עד מאד, ולצערינו הרב מסתובבים כל כך הרבה אנשים שבורים ורצוצים וכו' וכו', ואין להם במה לחזק את עצמם, וכשבא אדם עם פנים שמחות, הוא פשוט מציל אותם, ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל לאנשי שלומינו (שיחות הר"ן סימן מ"ג) על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים ונוראים רחמנא ליצלן ואי אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. והם הולכים מלאים יסורים ודאגות, וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש, ולהחיות אדם אינו דבר ריק כי הוא דבר גדול מאד, ולכן חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ותשמח תמיד את נשמות ישראל, אשר הזכות הזה יגן עליך שגם אתה תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל רע, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) אם אדם בשמחה הקדוש ברוך הוא שומר אותו מפגם הברית שלא יכשל חס ושלום בשום עבירה.

נא ונא אל תהיה בטלן, היום מתחיל שבוע חדשה פרשת כי תשא, ולכן תתחיל ללמוד את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י, וכן תשתדל לגרוס כמה פרקים משניות, ועל כולם היום תלמד את הדף היומי זבחים צ"ה אפילו בגירסא, העיקר שלא יחסר לך יום אחד מבלי לגרוס דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואי אפשר להסביר לאדם מעלת הזוכה לגרוס דף גמרא, שזה שומר את האדם מכל מיני


קליפות ומשחיתים, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות ד' מלאכי השמירה, ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואשרי האדם שלא מטעה את עצמו, כי אלו הדפים שזוכה לחטוף בכל יום ישמרו אותו שלא יחטפו אותו הקליפות.

ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ותמיד כשאתה בא לבית הכנסת כבר תצרף אליך עוד תשע אנשים ותעשה מנין, כי זה דבר גדול מאד להתפלל במנין, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ותהיה זהיר מאד לפני שאתה הולך להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יהיה קל בעיניך דבר זה, כי פה זה נראה כדבר קטן מה יהיה כבר כשאני אכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות? אבל בשמים זה דבר גדול מאד, והוא מדינא דגמרא וכן פסק הרמב"ם והשולחן ערוך, ולכן אל יהיה בעיניך דבר זה קל, אלא לפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה שבבית הכנסת, וכן בשעה שאתה אוכל תכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות לצדקה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י' אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר בזה העולם צריכים הרבה התחזקות כפי מקרה ופגעי הזמן שעובר על כל אחד ואחד וכו' וכו', ולכן צריכים הרבה רחמי שמים שאדם תיכף ומיד כשקם בבוקר התפלה הראשונה שצריך לבקש הוא על עצמו ועל אשתו ועל ילדיו, שהיו שמורים כל היום מכל פגע ונגע וכו', ומכל מחלה וכו', ומכל מיני פורעניות המתרחשות בעולם וכו', כי צריכים להקדים תפלה להצרה, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ב') טוב מאד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ודרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בענין אחר, הוא מרוצה להתנהג בענין אחר כרצונו יתברך, וכן כשמגיע שבת או יום טוב אזי אני מוסר כל ההתנהגות וכל הענינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואזי איך שמתנהג באותו השבת ויום טוב שוב אינו חושב וחושש כלל שמא לא יצא ידי חובה בהנהגת קדושת אותו היום, מאחר שכבר מסר הכל להשם יתברך וסמך עליו יתברך לבד, הלוואי שנזכה לקיים את השיחה הזו, כי רביז"ל רצה מאד שנחקה אותו בהנהגותיו הקדושים, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שעם כל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו, יכולים להיות על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו, כמו שאני יודע מה זה איש כשר וצדיק, ובפרט היום ששומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו, צריכים תמיד לבקש תיכף ומיד בבוקר כשקם, הן על עצמו והן על אשתו והן על ילדיו שיעבור עליהם היום בשלום ובשמירה ובהצלחה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל דבר קטן מה שעושים ברוחניות, עושה רעש גדול בשמים, ואם היו בני אדם יודעים מה נעשה עם כל שיחה ועם כל תפלה למעלה, היו מתמידים לדבר אליו יתברך בכל זמן פנוי, כי תפלה היא הדביקות באין סוף ברוך הוא, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; אשרי מי שמקיים את כל הנאמר כאן בתמימות ופשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י' אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב הגרים ביבנאל עיר ברסלב הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

לאור האסון שקרה בקהילתינו, אני מבקש את כלל אנשי שלומינו שבקהילתינו, לפשפש במעשינו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ה:) מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דיינא; כי כל מה שקורה יש בזה חשבון צדק ומדיוק, ולכן מאחר שקרה לנו מה שקרה וכו', עלינו לפשפש במעשינו על מה בא לנו הצרה הזאת? והנה שמעתי שיש בין אנשי שלומינו לצערי הרב כמה אנשים ששונאים אחד את השני, ולא מדברים אחד עם השני, וכו', וכו', ומה גם שעוד מדברים רע אחד על השני וכו' וכו', ולכן אני מוכרח להזהיר ולהריע את גודל העוון הזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא ט.) מקדש שני חרב רק בשביל שנאת חנם, וכמה שאני לא יכניס בין אנשי שלומינו שלכל הפחות בקהילה שלנו תשרה השלום ואחד לא ירכל על השני, זה לא מועיל, ולכן אני מאד מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו שתשלימו אחד עם השני, ואמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק ט') אם שמרת פיך מלשון הרע, תהא כל ימיך לשלום, ואמרו (ילקוט יתרו רמז רע"ג) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ממצרים, והיו חלוקים אלו על אלו והיו אומרים בכל שעה ניתנה ראש ונשובה מצרימה מה כתיב ויסעו מסכות ויחנו באיתם היו נוסעין במריבה וחונין במריבה כשבאו לסיני הושוו כולם אגודה אחת ויחנו שם ישראל אין כתיב כאן אלא ויחן שם ישראל נעשו הומניא אחת אמר הקדוש ברוך הוא התורה כולה שלום ולמי אני נותנה לאומה שהיא אוהבת שלום הוי כל נתיבותיה שלום; ולכן אני מתחנן לכל אנשי שלומינו למען טובת הילד נחמן נתן בן הדסה, שכל אחד יקבל על עצמו להשלים עם הזולת, ולא לרכל ולא לדבר לשון הרע ולא לשנאות את אף אחד מקהילתינו, ועל ידי זה ישמרינו הקדוש ברוך הוא מכל צרה ומכל צוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"א אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך את האמונה הפשוטה בו יתברך, אשר דבר זה היה עיקר גדול אצל רביז"ל, לסלק את דעתו ואת חכמתו לגמרי, כי אי אפשר להגיע אל שום אור ודביקות באין סוף ברוך הוא, אלא על ידי מידת התמימות והפשיטות, שזה סוד "אורים ותומים", אם אדם רוצה שיאיר לו אורו האין סוף ברוך הוא בהארה נוראה ונפלאה מאד, עד שירגיש את אמתת מציאותו יתברך, איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עליו לסלק את חכמתו המדומית לגמרי, ולהתנהג בתמימות ופשיטות, וירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, שאין עוד טוב מזה, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, ולכן בזה אדם יכול לבחון את עצמו אם הוא מקורב אל רביז"ל או לא, אם הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא ומספר לו יתברך כל מה שעובר עליו בלי שום חכמות כלל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שעל ידי ששומעים את ההתעוררות של הצדיק, על ידי זה מתחילים לדבר אליו יתברך, ופירש את המשנה (תרומות פרק ב') חרש אינו שומע ואינו מדבר, אם אדם אינו שומע את קול הצדיק, על ידי זה הוא לא יכול לדבר אליו יתברך, ורמזתי את זה בפסוק (תהלים י"ט) "אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם", אם לא שומעים את קול הצדיק, אז אין אומר ואין דיבורים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום ובכל שעה ושעה, כי באמת חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה טז.) אדם נידון בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, ולכן אשרי אדם שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו דיבור אחד, וצריך שתדע שאלו הדיבורים שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, מצטרפים אחר כך ומוציאים אותו מהשאול תחתית ומתחתיו, העיקר להרגיל את עצמו להוציא מפיו את הרצונות והכיסופים שיש לו אליו יתברך, שזה יביאהו לידי מעשה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כשאדם מוציא את הרצונות והכיסופים שלו מפיו, על ידי זה יזכה לקיימם, והאריך מוהרנ"ת ז"ל שיחה ארוכה בעניין מעלת האדם שמוציא מפיו את הרצונות והכיסופים שיש לו, בלקוטי הלכות (אומנין הלכה ד') קחהו משם.

מה אומר לך אין עוד דבר יותר טוב וחשוב כמו מי שמרגיל את עצמו להשיח ולספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך, שאז עולמו ירגיש בחייו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.

כך אמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל אלא השלום, וכבר אמר מוהרנ"ת ז"ל לאנשי שלומינו, אם הייתם מחזיקים את עצמכם ביחד, אתם לא יכולים לתאר אל איזה אורות והשגות רביז"ל היה מביא אתכם אליה, ולכן אני מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, חזקו ואמצו ותחזיקו את עצמכם ביחד, כי אין עוד דבר יותר חשוב מהאחדות, וזה הצלחתינו, כי אנחנו חזקים לעזור אחד להשני, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, וזה סוד הצלחת עם ישראל כשהם מאוחדים יחד, שעל ידי זה ממשיכים את אורו הגנוז ביניהם, כי אין עוד כלי להמשיך אורו יתברך כמו האחדות והאהבה, וזה סוד הצלחתינו, ולכן אני מאד מבקש שכל אחד מאנשי שלומינו שישמור את עצמו ממחלוקת, ואיש את רעהו יאמר חזק, ובפרט מי שיכול לתמוך במשפחת דונר שיחיו, תבוא עליו ברכה מהשמים, כי מה שהם עוברים וכו' וכו', זה אי אפשר להסביר

בשכל אנושי, ולכן אשרי מי שעוזר להם במה שרק יכול, ויתברך מפי אל עליון, זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ולכן תראה תמיד לעסוק בלעשות חסד בין אנשי שלומינו, ולהתמיד בתורה ולהתפלל במנין דייקא את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם.

נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להתחזק ולא להשבר משום דבר, וכן תחזק את אשתך ובני ביתך ואת זולתך, אשר זה מה שהזהירנו רביז"ל ביותר, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן מ"ג) על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים ונוראים רחמנא ליצלן ואי אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. והם הולכים מלאים יסורים ודאגות, וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש, ולהחיות אדם אינו דבר רק כי הוא דבר גדול מאד, אשרי מי שעוסק בזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"א אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים, "חסידי ברסלב" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

אני מאד מאד מבקש ומתחנן אל אנשי שלומינו היקרים, תחזיקו את עצמכם ביחד, ואל תתנו בשום פנים ואופן לעשות חס ושלום פירודים ביניכם, כי עולם הפירוד שם הסטרא אחרא והטומאה שורה, מה שאין כן במקום האחדות שם השכינה שרויה, ואני מאד מקפיד שבקהילתינו הקדושה לא ימצא ולא יזכר איזה בעל לשון הרע והולך רכיל אחד על השני, כי זה יותר חמור מכל העבירות שבעולם, ולדעתי כל מה שאנחנו סובלים, זה רק מפני שאין אנו נזהרים בדבר זה, ולכן אני מתחנן לאנשי שלומינו היקרים, תחזיקו את עצמכם ביחד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אני מתחנן אליכם תחזיקו עצמכם באחדות ואהבה, ואז השכינה תשרה תמיד בתוכינו.

וכאן המקום לעורר שאני לא רוצה שבקהילתינו ימצא שום תמהוני וכו', כי משונה קרן חצי נזק וכו', אף שהוא לא עושה שום דבר וכו', אבל הוא רק משונה ומוזר וכו', זה כבר חצי נזק, ואני לא רוצה שכאלו יסתובבו בינינו, הקהילה הקדושה שבניתי ביזע ובדם במסירות נפש הכי גדולה, היא יותר מדי קדוש בעיני, ואני לא יתן שיבואו מבחוץ ויחריבו אותה, אשרי מי שיעזור לי לבנות את הקהילה ביתר שאת ביתר עוז, ואז אל רב טוב הגנוז יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ב אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לבוא להתפלל בכל יום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואפילו שאתה בא מאוחר, תאסוף איתך עוד תשע אנשים ותיכף ומיד תעשו מנין, כידוע שרביז"ל הקפיד מאד שלא לדלג בתפלה (אף שעל פי הלכה מותר), עם כל זאת הקפיד רביז"ל שיתפללו כסדרן דייקא, כי כל נוסח התפלה מסודרת כפי תיקון העולמות העליונים, ויש כוונה מיוחדת על כל פרט ופרט בהתפלה, ולכן אם אחד בא מאוחר, וכבר עומד מנין ומתפלל, שיאסוף עוד תשע אנשים שעדיין לא התפללו, ויתחיל מהתחלת התפלה, וזה דבר גדול מאד מאד, ומובא בשם הצדיק הקדוש השר שלום מבעלזא זי"ע, אם אדם מכוון פירוש המילות מהתחלת התפלה עד הסוף, הוא יכול לזכות על ידי זה לרוח הקודש.

העיקר שצריכים לשמור מאד על קדושת בית הכנסת, כמובא בזוהר (תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], ואת גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל בבית הכנסת, זה אי אפשר להסביר כלל, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה א') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה, אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא, ולכן אשרי מי שמקפיד לבוא להתפלל את השלוש תפלות בבית הכנסת דייקא, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע, ולכן תראה להקפיד מאד מאד לבוא בכל יום לבית הכנסת להתפלל, ועל ידי זה תמשיך על עצמך השגחה שלימה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל לו.

נא ונא אל תהיה בטלן, תראה לגנוב בכל יום קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, וכן תלמוד כמה פרקים משניות, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, על ידי לימוד משנה מזכך את נשמתו, וכן משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, אם אדם לומד משנה בכל יום, אזי פרנסתו מצויה לו, וכן תהיה חזק מאד ללמוד בכל יום דף גמרא, ואם תזכה ללמוד בסדרת הדף היומי אין למעלה מזה, הדף של היום זה זבחים צ"ח, ואל יקל בעיניך דף גמרא, כי כל מי שנזהר בלימוד גמרא, הוא ממשיך על עצמו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ועל כולם תלמוד בכל יום הלכה, כי רביז"ל הזהירנו על לימוד הלכה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, וחכמינו הקדושים אמרו (מגילה כט) כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא.

מה אומר לך ידידי היקר, ימי שנותינו הבל, לא ישאר מאתנו רק את הטוב שנזכה לחטוף בכל יום, ורואים בחוש הנה יום והנה לילה והנה שבוע והנה חודש והנה שנה וכו' וכו', והנה הכל פרח כצל עובר, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אשרי מי שגונב בכל יום לימוד תורה, שמטהרת את הנפש מכל מיני חלודה, ומצלת את האדם מכל מיני פורעניות שבעולם, ואמרו חכמינו

הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם; ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד.

רק תהיה בשמחה כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן צריכים להתאמץ ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריח את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראה לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר כי תשא י"ד אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדל מאד להיות בשמחה, ואם היית יודע מה זה שמחה? ומה זה גורם בכל העולמות? אז היית רוקד מרוב שמחה, כי למעלה בשמים שורה רק שמחה, כי (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן כשבר ישראל תמיד בשמחה ובפרט בשבת קודש, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מלמעלה, כמובא בזוהר (תצוה קפד:) על הפסוק (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תהיה רק בשמחה, ותשמח את אשתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ובכלל טוב מאד שבבית יהיה אוירה של שמחה, ואז תדע שהקדושה שורה בתוך הבית, ואני מוכרח להגיד לך ששמחה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, ואל תחשוב שבקלות תגיע לזה, צריכים למסור את נפשו עבור זה, ועיקר השמחה לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל, כמו שאמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן קע"ז) יש לכם לשמוח שיש לכם רבי כזה, ואמרו אנשי שלומינו היקרים, אם לא שמחים עם רביז"ל, סימן שיש פגם באמונת חכמים, וידוע מה שאמר מוהרנ"ת ז"ל על הפסוק (שמות י"ח) "ויצא משה לקראת חותנו וישתחוו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האהלה", שאותו דבר גם בעניין התקרבות אל הצדיק האמת, תיכף ומיד כשבא אחד להתקרב אל הצדיק האמת, אף שהוא עדיין רחוק מהצדיק וכו', והוא עדיין במדריגת כהן מדין שהיה ראש הכומרים וכו', אבל תיכף כשבא להצדיק בהכנעה, תיכף יורד אליו הצדיק עד שהתורה הקדושה מכנה אותו בשם רעהו, כי זה עבודתו של הצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד, שיכול להחיות ולהאיר אפילו למדריגות הכי פחותות את אמתת מציאותו יתברך, ועל ידי זה מאיר להם תמיד אורו יתברך ואוהבים את הצדיק, כי עיקר ההתקרבות אל הצדיק הוא לאהוב את הצדיק, עד שלא יכול בלי הצדיק המקרבו אליו יתברך, ומאיר בו אמתת מציאותו יתברך, וכן מכניס בו חשק ללמוד תורה הקדושה, כי זה חלקינו לנצח.

אני מאד מאד מבקש אותך שתשמור מעצבות וממרירות ודכאון שזה הס"מ והקליפות, ובזכות השמחה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן תשתדל שכל השבת תהיה רק בשמחה, וזה יעזור לך מאד מאד בכל הענינים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל ט"ז אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י
 
ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, לידע להודיע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וככל שאדם מחדיר בעצמו את האמונה פשוטה הזו, מקיים מצוות עשה של יחוד הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, ורביז"ל שם דגש מאד מאד חזק על אמונה פשוטה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה מתגלה על ידי שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בתמימות ופשיטות גמור, ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר בכל יום אל הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא התבודדות שיחה בינו לבין קונו, ובזה הוא בונה את האמונה שלו, כי לא ידבר אדם עמו יתברך אלא שיש לו אמונה ברורה ומזוככת שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא ושומע כל דיבור ודיבור שאדם מדבר אליו יתברך, ולכן יסוד גדול בחסידות ברסלב לדבר ולספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך, אבל להגיע לאמונה ולתפלה, צריכים הרבה שמחה, כי אדם נשבר מכל דבר קטן, מפגעי ומקרי הזמן שעובר על כל אחד ואחד, ולכן ההכרח להתחזק להיות תמיד בשמחה עצומה, וזה הדבר הכי קשה, ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ותשמור מאד מאד לא להתערב בריב שלא שייך אליך, כמו שאמר החכם מכל האדם (משלי כ"ו י"ז) "מחזיק באוזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו", ולכן אשרי מי שקובע עיתים לתורה, ואינו מבלבל את עצמו משום בריה שבעולם, וחי את החיים שלו שאין למעלה מזה.

אני עומד כבר בגמר בניין בית הכנסת הגדול, ואשרי מי שיכול עוד להוסיף להביא מטר לבנייה מידידיו ומבני משפחתו וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל י"ז אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י
 
ראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ותקנה לעצמך את מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יפה לאדם כמו מי שסובל על כל מה שעובר עליו, ואל זה יכולים לזכות אומר רביז"ל  (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי תוקף האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה יש לו כח הגודל וכח הצומח, ושום רוח רעה לא יכול לעקרו ולשברו וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תקנה לעצמך מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה כל כך יקרה כמו מדת הסבלנות לסבול הכל, וידוע הפתגם שאנשי שלומינו אומרים בשם מוהרנ"ת ז"ל "אם לא רוצים לסבול מעט סובלים הרבה" ולכן אשרי מי שקונה לעצמו את מדת הסבלנות, ואינו נכנס בכעס ובעצבנות שאז יעבור את זה העולם בשמחה ובשלום, ורוב רובם של הצרות שנופל על בני אדם הוא רק מחמת שנכנסים בעצבים, ומוציאים את כעסם על נשותיהם ועל ילדיהם, וכו', וכו', וכבר אמר החכם "אין לאדם שמחה שלימה כי אם עם אשתו ובניו" ולכן למה צריכים להתעצבן? הרי כשאדם זוכה להגיע למדת הסבלנות, אין יותר טוב מזה, כי אז כל החיים שלו משתנים לטובה, ולכן אתה צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במדת הסבלנות, ובפרט בביתך על אשתך תשתדל להיות סבלן גדול מאד, ואמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", ואמר "באורך אפיים תנוח הנפש", ואל תחשוב שאני בא לשכנע אותך בזה, אלא אני רוצה שתחזור הרבה את דברי רביז"ל, שגילה לנו בפירוש אשר מדת אריכת אפיים תלוי באמונה פשוטה בו יתברך, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שאמונה תפלה ואריכת אפיים תלויים זה בזה, ככל שאדם יותר מתקרב אל הצדיק האמת, על ידי זה נבנה אצלו האמונה, וזוכה לאריכות אפיים, ושום דבר לא יכול לשבור אותו, ותאמין לי שאין עוד דבר מה שאדם צריך בחיים, כמו מדת הסבלנות, וכך אמר החכם "הדאגה מקצרת החיים ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו", ולכן חזק ואמץ מאד לקנות לעצמך מדת הסבלנות, ותהיה תמיד שש ושמח עם נועם חלקך על "אשר בנחל" שם גורליך, ומי יתן שתעשה לעצמך שיעור כסדרן לעיין בכל יום בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל", ושם תמצא מרגוע לנפשך, ותהלה לאל עכשיו כבר יוצא לאור חלק פ"ח, יעזור הקדוש ברוך הוא שיודפס כל החלקים שמוכנים לדפוס, ותאמין לי אם תעשה לעצמך קביעות בכל יום בהם, לא תצטרך כבר התחזקות מאף אחד, אלא עוד יהיה לך דיבורים לחזק את אחרים, אשר זה מצוה גדולה מאד מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל י"ח אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך עם כל הכוחות שבעולם להיות רק שש ושמח, ותרגיל את עצמך לידום ולשתוק אם מבזים אותך וכו', כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ואמרתי רמז (תהלים ק"ז) י'שלח ד'ברו ו'ירפאם ו'ימלט מ'שחיתותם, ראשי תיבות י'ד'ו'ם', הרגע שאדם שולח את דיבוריו (היינו שאינו מדבר), וירפאם (כבר יש לו רפואה כי רוב הצרות באים לאדם מחמת ריבוי הדיבור, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שעל ידי הדיבור שאינו צריך נלחץ לו המוח, ולכן כשאינו מדבר, יש לו רפואה), ועל ידי זה וימלט משחיתותם, (יתבטל כל השחיתות שיש בזה העולם, כי הכל מושחת, ולא כדאי אפילו להתחיל להתערב עם בני אדם, שכולם מושחתים), וביותר צריכים לשמור לא לענות לאשתו כשהיא מתפרצת עליו וכו', ואף שזה נסיון קשה מאד מאד, כי טבע של הבעל שמוכרח לענות לאשתו ולהשפיל אותה וכו' וכו', עם כל זאת צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תמורה טז.) אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת, ולכן צריכים לדון אותה לכף זכות ולא להתפרץ עליה, ובזכות זה יזכה שהקדוש ברוך הוא ימשיך עליו שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ואמרו (שם) לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה, ואמרו (שם) לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר (תהלים קמ"ז) "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא, ולכן אין עוד דבר יותר חשוב כמו לדון את אשתו לכף זכות, ולא להתפרץ עליה, אדרבה לשמח אותה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ובבית ששרוי תמיד השמחה והאהבה, שם השכינה מצויה, ובמקום שהשכינה מצויה שם הברכה מצויה, ולכן ראה מה לפניך, ותתחזק ביתר שאת ביתר עוז בדבר זה לא לענות לאשתך כשהיא מציקה לך וכו', ואז בו ברגע תראה שמלך הכבוד בעצמו יתגלה אליך בהארה נוראה ונפלאה מאד, אשרי מי שיכול להחזיק בזה.
 תלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תלמד בכל יום פרק משניות כסדרן, ועל כולם תלמד את הדף היומי, אם תוכל עם חברותא אין למעלה מזה, ואם לא אז תלמד רק בגירסא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ועל כולם תלמד הלכה, שרביז"ל הזהירנו על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, והעולה על הכל להיות רק בשמחה, כי השמחה רפואה בין בגשמיות בין ברוחניות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל י"ט אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

 
מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להחזיק מעמד, כי עכשיו יותר מתמיד הס"מ יורה את כל החיצים שלו של כפירות ואפיקורסות בעולם, ואנחנו צריכים לשמור מאד שלא יכנס בנו שום רבב וכו', של איזה ספיקות בו יתברך, שזה קליפת עמל"ק העולה כמספר ספ"ק, כי בר ישראל צריך להיות חזק באמונה ברורה ומזוככת, עד שלא יהיה לו שום ספיקות וספק ספיקא באמתת מציאותו יתברך, ככל שאדם חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, וכשאדם חזק באמונה אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת, כי כך גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) כי כשיש לאדם אמונה, אז החיים שלו חיים חזקים מאד מאד, והוא יכול לעבור את זה העולם העובר בקלות, וחי חיים נעימים חיים מאושרים, אבל תיכף ומיד כשנכנס באדם איזה ספק או ספק ספיקא באמונה הקדושה, רחמנא לישזבן הוא עלול ליפול בנוקבא דתהומא רבה, ולחיות חיי סבל, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולהרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך, וכן לחנך את ילדינו רק לאמונה פשוטה בו יתברך, ואל יהיה דבר זה קל בעיניך, כי החינוך זה צריך להיות בראש מעיינינו, ומי שמזלזל בחינוך ילדיו, הוא פשוט רוצח פשוטו כמשמעו, כי בלי חינוך הילדים יגדלו מופקרים וכו', פושעים וכו', גנבים וכו', לוקחי סמים וכו', ולכן כל אבא ואמא מוכרחים להשקיע בהילדים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (פסחים קיג:) מי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה הרי הוא מנודה לשמים, ולכן כל אבא ואמא מוכרחים למסור את נפשם עבור ילדיהם, ולשמור איפה הם הולכים, ועם מי הם מתחברים, ואם הם לא עושים את זה, הרי הם מופקרים לגמרי, וחכמינו הקדושים אמרו (שמות רבה פרשה א' סימן א') על הפסוק (משלי י"ג) "חושך שבטו שונא בנו" ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו שכן מצינו בישמעאל שהיו לו געגועים על אברהם אביו ולא רידהו ויצא לתרבות רעה ושנאהו והוציאו מביתו ריקם מה עשה ישמעאל כשהיה בן ט"ו שנה התחיל להביא צלם מן השוק והיה מצחק בו ועובדו כמו שראה מאחרים, ודבר זה שייך גם עכשיו, אם לא שומרים על הילדים ולא מתעניינים איפה הם הולכים וכו', ועם מי הם מתחברים וכו', ומה הם עושים וכו', לבסוף יצאו לתרבות רעה, ואין לההורים לבוא אחר כך בטענות אל אף אחד רק אל עצמם, אבל זה יהיה כבר מאוחר, ולכן צריכים לחנך את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך ובקיום מצוות מעשיות, ולשמור לא לדבר לשון הרע רכילות וליצנות וכו', כי הילדים מחקים את ההורים, ואם ההורים מתנהגים בהפקירות וכו', ועל כל דבר אומרים "מה אני יעשה אין לי זמן" "אני טרוד להביא פרנסה" "אני שבור אין לי התחזקות, ואיך אחזק את ילדיי?" כל זה פתגמים של הס"מ, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוט משלי רמז תתק"נ) על הפסוק (משלי י"ג) "חושך שבטו שונא בנו", וכי יש אדם ששונא בנו? אלא מתוך שאינו מוכיחו על התורה ועל החכמה ודרך ארץ, עתיד לשנאותו, אבל אם מוכיחו נעשה אוהבו, ולכן אשרי מי שמחנך את עצמו עם אמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד מדבר רק מהקדוש ברוך הוא, ושומר מאד מאד על דיבור פיו ולא מנוולו, וכן קובע את עצמו בקביעות עצומה לבוא לבית הכנסת להתפלל שלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן קובע עיתים לתורה אפילו קצת דקצת וכו' וכו', זה החינוך הכי חיובי להילדים, כי אתה צריך לדעת שהילדים מחקים את האבא והאמא, ואמרו חכמינו הקדושים (סוכה נו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהילדים מדברים בחוץ שמעו את זה בבית או מהאבא או מהאמא, ולכן חינוך מתחיל עם עצמו, ואל תיקח את זה בקלות, כי חס ושלום אתה יכול לאבד את עולמך כרגע, מה שמשקיעים בתלמוד תורה ובבית ספר וכו', תוך שעה הכל הולך לאיבוד אם הילדים מתחברים לחברים רעים, ולכן אני מאד מבקש אותך תמסור את נפשך עבור חינוך ילדיך, ודע לך שעם מכות שבא בדרך כלל מעצבים, לא מחנכים ילדים, ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד לא להכות ילדים בשום פנים ואופן, אלא להסביר להם ולקנות אותם עם אהבה וקירוב לבבות, שזה יסוד מוסד,
 
אשרי מי שמכניס את הדברים האלו בתוך לבו, ואז יזכה לילדים טובים, וצריכים הרבה רחמים רבים בעיתים הללו שהילדים יצליחו בחייהם.
 
נא ונא אני מבקש אותך ומתחנן אליך שתגנוב בכל יום חמש או עשר דקות ותוזיל דמעות להקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עליך, ועל אשתך ועל בני ביתך, שלא יקרה לך שום דבר, כי מה שאני שומע כל יום מקרים מזעזעים מחלות וחלאים רעים שקורה היום בעולם, יכולים פשוט להשתגע רק מהשמיעה וכו' וכו', ולכן אל תהיה מופקר, אלא כל מה שאתה צריך תבקש ממנו יתברך, ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואפילו שאתה לא נענה בפעם הראשונה, תבקש עוד פעם ועוד פעם, כמאמרם ז"ל (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ואל יהיה דבר זה קל בעיניך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה כל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך שאתה תהיה בריא ואשתך תהיה בריאה והילדים יהיו בריאים, ואל יקל דבר זה בעיניך, ואם תציית אותי לא תפסיד לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא. היום בלילה בשעה תשע בדיוק יהיה שיעור לכלל אנשי שלומינו בהבית מדרש הגדול.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקהל כ' אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותשתדל מאד מאד להחדיר בעצמך איך שאין בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודע לך שמחשבה אחד לחשוב ממנו יתברך אפילו לדקה, בזה הוא מקיים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, שבזה תלוי כל המצוות, כי (תהלים קי"ט) "כל מצוותיך אמונה" כל המצוות צריכים להביא את האדם לאמונה בו יתברך.

והנה הלילה הוא יום ההילולא של הצדיק הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, שספרו "נועם אלימלך" נקרא ספרן של צדיקים, שהוא מדבר הרבה ממעלת הצדיק האמת הדבוק בו יתברך, ואת עבודתו ומדרגתו הגדולה וכו' וכו', וידוע שרביז"ל הפליג במעלת הספר הקדוש "נועם אלימלך" ואמר "אף שהספר גבוה מאד מאד, עם כל זאת הבעל מחבר היה הרבה יותר גדול מהספר", מכל זה יכולים להבין מעלת וגדולת הצדיקים, שיש צדיקים שמחברים ספרים ואנשים מאד מתפעלים מהספרים הקדושים שחיברו הצדיקים, בהגילוי אלקות שיש שמה וכו', ובאמת עליהם לדעת שיש צדיקים שהם הרבה יותר גבוהים מספריהם, ועל זה צריכים להתחזק מאד מאד באמונת חכמים, ולהשתדל מאד להתמיד בספרי רביז"ל, וכן בספרי שאר הצדיקים, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ח) ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וילמוד את כולם, כדי שיהיה בכל מקום, ולעתיד בעולם הבא מזכירים אותו כל מה שלמד בעולם הזה, ובאמת מי שמכניס את עצמו בתוך ספרים, אין עוד טוב מזה, ולכן אל תהיה בטלן, תקבע לעצמך שיעורים בספרי חסידות, ושם תראה מעלת הצדיקים הגבוהים וכו', ומעלת דבריהם שהם מחדירים אמונה פשוטה בו יתברך, ומגלים את אמתת מציאותו יתברך בדיבורים כל כך פשוטים, אשרי מי שמכניס את עצמו בתוך ספרי הצדיקים, כי ימינו כצל עובר, ומה ישאר מאתנו? רק אלו הדקות שאנו זוכים לחשוב ממנו יתברך, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה לשמור על מח מחשבתו, ובמקום לחשוב בשטויות וכו' וכו', ומכל שכן בהרהורי עבירה שקשים מעבירה וכו' וכו', הוא חושב רק ממנו יתברך, ומצייר בדעתו איך שכל העולם כולו הוא אור אין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור, הרי אין עוד תענוג כתענוג הדביקות באין סוף ברוך הוא, ואין עוד חיות לנפש כמו מי שחושב תמיד ממנו יתברך, ואז יושפע עליו שפע גדול מאד, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מהרהורים רעים ומחשבות זרות, אשר רביז"ל דיבר הרבה מזה איך שאדם צריך לשמור את מח מחשבתו שלא יכנס בו איזה הרהור רע וכו' וכו', ואל כל זה יכולים לזכות אם ישמור את עצמו מאיסור יחוד, אשר לפי דברי חכמינו הקדושים היא איסור מן התורה, כמאמרם ז"ל (קידושין פ:) רמז ליחוד מן התורה מנין? שנאמר (דברים י"ג ז') "כי יסיתך אחיך בן אמך" וגו', וכן הוא (עבודה זרה לו:) שיחוד עם בת ישראל הוי דאורייתא, ואתא דוד וגזר אפילו על יחוד פנויה, וכן דעת הסמ"ג לאווין סימן קכ"ו איסור יחוד הוא מן התורה, וכן מובא (ספר החינוך מצוה קפ"ח) אסור להתייחד עם כל העריות מהתורה, שהיחוד לגלות ערוה הוא גורם, ודבר זה חמור מאד מאד, וצריכים לעורר דבר זה את בעלי תשובה, שעד שחזרו בתשובה הרגילו אותם להיות מעורבבים בין בנים ובין בנות וכו' וכו', שזה אביזרייהו דגילוי עריות, עד שזה נעשה אצלהם קל, ולא יודעים שאיסור יחוד זה חמור מאד מאד ואיסור דאורייתא, ומה גם שמנתק את המח מחשבה ממנו יתברך, ומביא אחר כך לכל הרעות, ולכן שלא יהיה דבר זה קל בעיניך, כי הרגע שאדם מתיר לעצמו לדבר חופשית עם אשת איש וכו' וכו', לבסוף יכשל בעבירות חמורות רחמנא לישזבן, ואחר כך הוא בוכה שאין לו פרנסה וכו', והוא מלא חובות וכו', בשעה שהחכם מכל אדם אומר (משלי ו' ל"ב) "נואף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה, נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה", ולכן אשרי מי ששומר את עצמו מאיסור יחוד, וכן ישמור את עצמו לא לדבר עם אשת איש וכו' וכו', ואז אל רב טוב הגנוז יזכה, והמיקל בזה מיקל בחייו.

ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, ימינו כצל עובר, הנה אנחנו כאן והנה אנחנו נצטרך לצאת מזה העולם, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים וכו', ולכן אף אחד לא שם לב שמה שהורג אותו וכו', ומציק לו וכו', ולא נותן לו מנוחה בימי חיי הבלו, זה הוא בעצמו, על ידי שאינו חושב תמיד רק ממנו יתברך, אלא מדמיין לעצמו דמיונות וכו', שזה מה שהורס את האדם לגמרי, כמאמרם ז"ל (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול.

ולכן תיקח את עצמך בידיך, ותתחיל רק לחשוב ממנו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, שזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.

תאמין לי שאתה לא יכול לתאר ולשער איזה צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', אני עובר שנים על גבי שנים וכו' וכו', ועיקר התחזקותי בא רק מהלימוד הזה שרביז"ל לימד אותנו לברוח רק אליו יתברך, ולהתחבאות בסתר צל כנפיו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויקהל כ"א אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

יסוד היסודות של קהילתינו זה מידת החסד לעזור אחד להשני, כי רק בזה תלוי הגאולה שיתחיל בגליל, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, ואם היית יודע את החשיבות למעלה בשמים של בר ישראל שעושה חסד עם הזולת, ואינו דואג תמיד רק לכיסו וכו', היית עוסק תמיד בחסד, ותאמין לי גם לאמץ בחורים צעירים שמסתובבים בלא מעש וכו', לחזקם לעודדם ולשמחם לקרבם וללמוד עמהם וכו', זה גם כן יסוד היסודות של חסד, ורק בזכות החסד נזכה להגאל, והולך לי בחיים שבקהילה שלנו לא ימצא אחד ששונא את הזולת וכו', בכל שנה לפני תקיעת שופר אני מכריז "מי שיש לו שנאה וטינה בלב על הזולת, או שישלים עמו או שיעזוב את הבית הכנסת", כי באמת אצלו יתברך מאד מאד חשוב אהבה ואחדות בין נשמות ישראל, ואנחנו כל כך קרובים אל הגאולה, ולמה נדחה את הגאולה מפני קטנוניות וכו' וכו'?

מוהרנ"ת ז"ל היה לו תלמיד בשם ר' דוב בער מליפאוויץ ז"ל, והיה מאד מאד הדוק אליו, עד כדי כך בשעה שנסע מוהרנ"ת ז"ל לארץ ישראל בשנת תקפ"ב ליווה ר' דוב בער ז"ל את מוהרנ"ת ז"ל עד אדסה ששם היה הנמל, והיה תמיד מספר איך שמוהרנ"ת ז"ל החייה את עצמו כשראה שיש אהבה ואחדות בין אנשי שלומינו, ותמיד אמר על אלו שעשו מחלוקת מבפנים בזה הלשון, "תאמינו לי שכואב לי יותר המחלוקת מבפנים, מהמחלוקת מבחוץ", ולכן עלינו למסור את נפשינו אחד עבור השני, כי הס"מ אורב על כל אחד ואחד מאתנו להכניס בו דעות נפסדות וכו', ומחשבות פגומות וכו', אחד על השני, וזה הסם והרעל של הס"מ שיהיה רק פירודים בין נשמות ישראל, ועוד סיפר ר' דוב בער ז"ל שהוא היה צמוד הרבה אל מוהרנ"ת ז"ל, וראה את כל הצרות והיסורים והמכאובים שרק עבר עליו, הן מביתו והן מאנשי שלומינו, ובפרט מהמחלוקת בחוץ וכו' וכו', ואף על פי כן החייה את עצמו מאד מאד והכריח את עצמו להיות בשמחה, ובמצבים הכי קשים היה לומד תורה שיעורים כסדרן בשקידה רבה מאד, ואף שהיה לו ימים קשים מאד, אף על פי כן חטף טוב אמיתי ונצחי, למד בקביעות שולחן ערוך כרצונו של רביז"ל, וכן שקד בלימוד ח"י פרקים משניות שציווה עליו רביז"ל לסיים בכל יום, ולמד הרבה גמרא בתמימות ופשיטות כסדרן דייקא, וכן זוהר ותיקונים, הלוואי שנזכה לחקות אותו, ולהתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולקיים את כל זה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פקודי כ"ג אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להכניס את עצמך בתוך האמונה הקדושה בו יתברך, אשר אין עוד טוב מזה כשאדם מכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, ויודע ועד שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, זה התענוג הכי גדול, עולם הבא בעולם הזה, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו הרבה על אמונה, עד שאמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה זה בתמימות ופשיטות לדעת שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה אדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה היסוד היסודות בדרכי רביז"ל, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו בתמימות ופשיטות גמור, וככל שאדם חזק באמונה כמו כן ידבר אליו יתברך, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפלה ושומע התפלה, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו, נמצא ששיחה בינו לבין קונו תלוי כפי מידת האמונה שיש בו, ולכן אין עוד טוב לאדם כמו האמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, ולדבר אליו יתברך, שאז ינצל מכל מיני טעויות שנדבק באדם על ידי חטאות נעורים וכו', כי על ידי העוונות שאדם חוטא רחמנא לישזבן, משתבש לו דעתו, ומהפך את הרע לטוב ואת הטוב לרע, כמו שאמר הנביא (ישעיה ה' כ') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר", ועל ידי שאדם מרבה לדבר אליו יתברך, מזדכך מוחו ודעתו ואי אפשר להטעותו בשום פנים ואופן, כי תפלה והתבודדות זה הכלי זיין של איש הישראלי לנצח בו את המלחמה, ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולשפוט את עצמו על כל מה שעושה, וכך אף פעם לא יבוא לידי טעות, אדרבה זה יקרב אותו יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי ריבוי תפלה והתבודדות שיחה בינו לבין קונו, יזכה להגיע לשמחה כזו ששום דבר בעולם לא יוכל להוריד אותו בעצבות ובמרירות, מאחר שיהיה כבר דבוק בחי החיים בו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, רק תהיה חזק מאד מאד בעבודה הקדושה הזו לדבר בכל יום עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, והעיקר תבקש על שמחה, כי שמחה היא אור גדול מאד מאד, ואי אפשר להגיע אל זה רק על ידי תפלה, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר פקודי כ"ה אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז, על אף כל הנסיונות הקשים והמרים שעוברים עליך וכו' וכו', כי אין אדם בזה העולם שלא יעבור עליו איזה משבר בכל יום, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ז) שכל אחד מישראל אפילו צדיק גדול צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום, וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר, כמו שכתוב (קהלת א') יוסיף דעת יוסיף מכאוב, ולכן צריכים להתחזק בכל יום ובכל שעה ובכל רגע מחדש, ועיקר ההתחזקות צריכים באמונה פשוטה בו יתברך, לידע שכל מה שעובר עליו זה נסיונות קשים ומרים שמנסים אותו לראות איך הוא יחזיק מעמד ומתחזק וכו', וזה גדולת בר ישראל יותר מכל המלאכים והאופנים והחיות הקודש וכו' וכו' שנמצא בזה העולם המלא עולמות והסתרות, המלא שיקוץ ותיעוב זיהום וניאוף וכו' וכו', שמצד הגוף נמשך מאד אחר כל מיני הבל ולכלוך וזוהמא וכו' כו', אבל מצד נשמתו נמשך רק להשיג את פנימיות חיות אלוקות שנמצא בתוך הבריאה וכו' וכו', וזה הנסיונות הקשים שיש לאדם, מצד הגוף נמשך לגשמיות, ומצד הנשמה נמשך תמיד אחר הרוחניות, וזה המלחמה התדירה שיש אצל כל אדם, מצד אחד הוא רואה גשמיות וכו' כסף וכו' ניאוף וכו' תאוות וכו', והוא נמשך מאד מאד אחר זה, אבל מצד שני הצדיק מחזק ומעודד ומשמח אותו ומראה לו שיש דברים הרבה יותר עליונים מזה להשיג את רוחניות חיות אלוקות שבתוך הבריאה, אבל זה כבר מאד קשה לאדם להשיג, ובפרט כשלכלך את עצמו בכל מיני זבל ולכלוך ימים ושנים וכו', קשה לו מאד מאד להשיג רוחניות, ונדמה לו כאילו שזה למעלה מיכולתו להגיע לזה, וזה מעלת האדם שמקורב אל הצדיק האמת, שלא עוזב אותו יום יום ומושך אותו חזרה אל הקדוש ברוך הוא, ומראה לו שיש דברים יותר עליונים מלגנוב ולגזול ולעשות עוולות להשני וכו', ויש דברים יותר יקרים מכל מיני תאוות וכו' וכו', כי הדביקות באין סוף ברוך הוא זה אי אפשר לתאר ולשער את התענוג הזה, כי כל זמן שאדם מלובש בלבוש גשמי מאד מאד קשה לו להשיג איך שהוא יתברך טמון וגנוז בתוך הבריאה, ואיך שדומם צומח חי מדבר זה רק לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, כי סוף כל סוף אדם נמצא בגשמיות וחי בגשמיות ומתעסק בגשמיות וכו' וכו', איך הוא יכול להשיג רוחניות? ולכן לא בחינם שנכנסים לאדם קושיות וספיקות הן על הקדוש ברוך הוא (שמות י"ז) היש הוי"ה בקרבנו אם אין, שזה כלל הכפירות והאפיקורסות שנכנסים בלב כל אדם, והן קושיות על הצדיק האם הוא באמת אוחז בזה? האם זה האמת מה שהוא מדבר ככה? כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) שבהכרח שיהיה קושיות על הקדוש ברוך הוא ועל הצדיק, כי גשם אי אפשר לו  להשיג רוחני, ועל זה צריכים התחזקות חדשה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, ולכן אל תהיה בטלן תהיה חזק בנקודת ההתקרבות אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל, ואף אחד שלא יבלבל לך את המוח כאילו כל העניין של רביז"ל הוא מי יודע מה וכו', רביז"ל רוצה להחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שנאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה עימנו ואצלנו, ונרגיל את עצמנו לדבר אליו יתברך, כאשר ידבר האיש אל רעהו והבן אל אביו, שזה מכניס שמחה באדם, כי עיקר המרירות והדיכאון שעוברים על בני אדם מפני שאין לו אל מי לדבר, ואל מי לשיח ולספר את כל אשר עם לבבו, אבל תיכף ומיד כשנתברר אצלו כל העניין של תפילה והתבודדות שיכולים תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא תמיד שמח, כי אין עוד שמחה כשמחת הדביקות באין סוף ברוך הוא, אני מאד מאד מבקש אותך שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ותחזור על זה הרבה פעמים כי תצטרך את זה במשך חיי הבלך, כי עובר על כל אחד ואחד נסיונות קשים ומרים שזה בעצמו מפיל את האדם, ובפרט שהיום יש כל כך הרבה מתחזים וכו' ועובדים על בני אדם וכו', וזה הנסיון הכי קשה, אני חושב אם תקבע את עצמך להיות חזקה בכל יום בשו"ת "אשר בנחל" אז יפתח לך עיניך ולבבך ותראה מה לפניך, כי גם בדבר רביז"ל יכולים להטעות את עצמם מאד מאד, ויכולים לעבור את היום בהבל וריק וכו' וכו', וכן כל יום ויום יעבור עליו בלי תפילה בציבור, ובלי שיעורים קבועים, והמכתבים שבשו"ת "אשר בנחל" לא יתנו לך מנוח וימשכו אותך רק אליו יתברך, ועל ידי כל מכתב ומכתב רק תרוויח רווח נצחי, אדרבה תנסה ותווכח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר פקודי כ"ז אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" הגרים ביבנאל "עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה השבת זה שבת שקלים ושבת מברכין אדר ב', וחכמינו הקדושים אמרו (נדרים לא) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, כי המן הוא מזרע עמלק שרצה להכניס ספיקות בעם ישראל (שמות יז) היש הוי"ה בקרבנו אם אין, ובזה שעם ישראל הביאו שקלים לנדבת המשכן ולקרבנות, על ידי זה בטלו מחשבות המן עמלק להכניס באדם ספיקות באמונה, ולכן אשרי מי שיש לו חלק בלעזור לבנות את הבית הכנסת הגדול, כי עם השקלים האלו שאנשי שלומינו מנדבים, וכן מתרימים אחרים בזה נסיים את בניין בית הכנסת הגדול, כי אנחנו עומדים כבר בגמר שיהיה בית הכנסת מפואר מאד, אך עדיין צריכים לשלם וכו' וכו', ולכן אשרי מי שיהיה לו חלק לעזור לגמור את בניין בית הכנסת, כי אין המצוה קרויה אלא על שם גומרה, ומאחר שכל אחד מאנשי שלומינו כבר עזר, עם כל זאת מי שיכול עוד לעזור כדי שנוכל לגמור את הבית הכנסת הגדול תבוא עליו ברכה.

מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים תחזיקו את עצמכם ביחד, ולשמור מאד מאד שלא יהיה שום מריבות או חילוקי דעות או לשון הרע ורכילות, או הסתות וכו' וכו' אחד על השני, כי אצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד שנוי המחלוקת, וזה מה שגורם את כל הצרות לעם ישראל, כי היינו יכולים כבר מזמן להיגאל אם היה אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ומכל שכן לעקור את הגזענות הארורה, ולכן אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים שלא יתערבו בשום מחלוקת מה שקורה בחוץ, זה לא העניין שלנו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י''ח) כמה קשה המחלוקת שכל העוזר במחלוקת הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו, ורביז"ל רצה מאד מאד שיהיה אהבה גדולה בין אנשי שלומינו, ולכן דעו לכם שזה יסוד היסודות בהד' אמות שלנו, שאף אחד לא יתערב במעשה השני וכו' וכו', כל אחד יש לו את הצרות והבעיות שלו ולא צריכים להוסיף לו מלח על הפצעים וכו', ולכן אשרי מי שיכול לעזור אחד להשני, כי כל אנשי שלומינו בקהילתנו הקדושה זה כמו משפחה אחת גדולה, ואיזה יופי של משפחה שאוחזים את עצמם ביחד באהבה אחוה ורעות, ואם בכל זאת יש אחד שהוא בעל מחלוקת וכו', בעל לשון הרע ורכילות וכו', ולא יכול להתאפק מלחטט מומים של אחרים וכו', יעשה טובה שיעזוב את הקהילה שלנו, אנחנו רוצים רק שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, וזה יסוד היסודות של קהילתנו.

נא ונא שכל אחד מאנשי שלומינו ישתדל מאד לבוא להתפלל במנין את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית, ומתי שבא, שכבר יאסוף עוד תשע ויעשה מנין ויתפלל, כי תהילה לאל יש לנו מניינים מותיקין עד חצות לילה, וזה דבר גדול מאד להתפלל במנין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין, ומי שמתפלל במנין הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עונותיו, ואל יהא דבר זה קל בעיניכם, כי כל היהדות תלויה בזה, כי הרגע שאדם מתרשל להתפלל בבית הכנסת במנין וכו', בזה מתחיל להתרשל מהיהדות שלו רחמנא ליצלן, ולכן מה שרק לא יהיה תשתדלו לבוא להתפלל במנין, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין, וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכסין לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאים מלאין מצוות, ולכן אשרי מי שזהיר לבוא בכל יום בבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות ואז נמשך עליו השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו: ) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו.

כל מי שצריך התחזקות שיעשה לעצמו קביעות חזקה בשו"ת "אשר בנחל" ושם ימצא מרגוע לנפשו, אשרי מי שיקנה את כל הסט, כי נדפס כבר עד עכשיו פ"ח חלקים.

אשרי מי שיוצא בכל יום להפיץ את ספרי רביז"ל, ויהיה לו חלק בקירוב הגאולה, כי אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, ואלה הספרים והקונטרסים מחזירים את נשמות ישראל בתשובה כמפורסם לכל, ולכן בזה שיוצאים להפיץ ומקרבים יהודים אל הקדוש ברוך הוא, בזה מקרבים את הגאולה.

אגב רציתי לפרסם לכל אנשי שלומינו ושהם יפרסמו את זה הלאה, שתהילה לאל פתחנו חנות של תשמישי קדושה שבקרוב יוכלו להשיג שמה כל מה שרק יהודי צריך, ציצית תפילין כיפות טליתות ספרים וכו' וכו', וכמובן את כל ספרי רביז"ל, וזה חלק מהפעילות של הקהילה הקדושה שלנו.

המאחל לך שבת שלום

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: אוריאן
      ואני תפלה לה יתברך לרפואה לילד נחמן נתן בן הדסה שיהיה לו רפואה שלימה בזכות הצדיק שלנו איפה נמצא צדיק כזה רחמן אם לא ביבנאל אאאאאששששששששררריייינננננננוווווו
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup