ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אדר א' ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אדר א' ה'תשע"ד

 

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' אדר א' | ג' אדר א' | ד' אדר א' | ה' אדר א' | ו' אדר א' | ז' אדר א' | ט' אדר א' | י' אדר א' | י"א אדר א' | י"ב אדר א' | י"ג אדר א' | י"ד אדר א' | ט"ז אדר א' | י"ז אדר א' | י"ח אדר א' | י"ט אדר א' | כ' אדר א' | כ"א אדר א' | כ"ג אדר א' | כ"ד אדר א' | כ"ה אדר א' | כ"ו אדר א' | כ"ז אדר א' | כ"ח אדר א'

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה א' דראש חודש אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה חכמינו הקדושים אמרו (תענית כ"ט.) משנכנס אדר מרבין בשמחה, ולכן עלינו למסור את נפשינו עכשיו יותר מאי פעם להיות רק בשמחה עצומה, כי רק בזכות זה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי, ובפרט בערב שבת ראוי מאד מאד לשמוח ולשמוע את קול הקריאה שהקדוש ברוך הוא קורא אותנו לקבל את המתנה היקרה שהוא הולך לתת לנו, שהוא יום השבת קודש, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ואמרו צדיקים שזכי השמיעה עדיין יכולים לשמוע את הקול של הקדוש ברוך הוא שאמר למשה שילך להודיע לנו את המתנה היקרה של שבת, ואנחנו רואים שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם דייקא בערב שבת שיהיה כל מיני מחלוקת בהבתים, כמובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; [היו שתי אנשים שרבו ביניהם כל ערב שבת, והתנא רבי מאיר הגיע למקום ההוא והתיישב ביניהם, וכמובן לפניו התביישו מלריב והפסיקו לריב, אז שמעו קול שהשטן אמר ווי לי שגירש אותי מהבית הזה], הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו'.
זכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם הייתה יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
נא ונא ראה לחזור בתשובה שלימה על כל פנים מהשבת הזה, כמובא כמו שלפני חודש תשרי יש חודש אלול שאז הוא תשובה מיראה, כמו כן לפני חודש ניסן יש חודש אדר שאז הוא תשובה מאהבה, כי יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, (ראש השנה י:) תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם; רבי אליעזר מדבר עם דרי מעלה, אזי הוא אומר בתשרי נברא העולם, ולכן צריכים להקדים חודש תשובה מיראה, ורבי יהושע מדבר עם דרי מטה, אזי הוא אומר בניסן נברא העולם, ולכן צריכים להקדים חודש תשובה מאהבה, ועל כן עכשיו שנכנס חודש אדר עלינו לשמוח מאד מאד ולחזור בתשובה שלימה מרוב אהבה שיש לנו אל הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה נזכה כבר להגאל גאולת עולם, ונתפטר מהגלות הארוך והמר הזה.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ב' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, והעיקר ההתחזקות צריך להיות בשמחה, כי על דבר זה הס"מ אורב על האדם לארכו ולרחבו, העיקר שלא יהיה בשמחה, ומכניס בו דאגות מדאגות שונות, העיקר לשבור אותו, ולכן קח את עצמך בידיך ותעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, ומה היינו עושים בלי רביז"ל? ולכן ראוי לנו ללמוד בכל יום בספריו הקדושים, "לקוטי מוהר"ן" "סיפורי מעשיות" "ספר המדות" ושיחותיו הקדושים שבספרי "חיי מוהר"ן" "שיחות הר"ן", וידוע מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו הם בתוך הספר שלו, ולכן אשרי מי שעושה לעצמו שיעור בכל יום אפילו קטע אחד מכל ספר של ספריו הקדושים, שבזה הוא מתדבק ברביז"ל, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ב) כשלומדים ספרי הצדיק נעשה בחינת נשיקין וכו' וכו', ואם מסדרים לעצמם זמנים מיוחדים ללמוד בספריו הקדושים, יכולים להתחיל בהם ולסיימם, וזה לא כל כך קשה אם אדם מסודר בסדר נכון, וגודל מעלת לימוד ספרי רביז"ל אין לתאר ואין לשער כלל, כי בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; אשרי מי שלא מחסר יום אחד מבלי לימוד ספרי רביז"ל, וזה יכניס בו את האור הגנוז של רביז"ל, ויפתח לבבו ופיו לדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף על פי שנדמה שהם מתפללים ולומדים וכו' וכו', אבל הכל בחינת שינה, כי כל זמן שאין האדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וישפוך את לבבו אליו יתברך כמו שבן יקיר שופך את לבבו אל אביו שאוהבו מאד, עדיין הוא בבחינת שינה שהמוחין שלו ישנים, והוא לא מרגיש את אמתת מציאותו יתברך וכו', אבל תיכף ומיד כשאדם שומע את קול הצדיק המעורר מהשינה, על ידי זה נפתח פיו לדבר עמו יתברך, וזה רואים פלא עד שלא לומדים את ספרי רביז"ל, לא מבינים מה הענין של לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואדרבה בני אדם צוחקים מזה וכו' וכו', וכל זה בא מהכפירות ואפיקורסות שנדבק בו על ידי עוונותיו המרובים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם; ואמר הנביא (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", ולכן אשרי מי שמתמיד בספרי רביז"ל, ואז יכנס בלבו הארה נוראה ונפלאה מאד, עד שיתלהב לבו אליו יתברך, וככל שילמד יותר את ספרי רביז"ל, יותר תבערת הלב אליו יתברך יהיה בו.
הנה אנחנו נכנסים עכשיו בחודש אדר חודש השמחה, ולכן צריכים למסור את הנפש להיות בשמחה תמיד, ואז כשאדם שש ושמח אזי הוא הכי מאושר בחייו, וכבר גילה רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) ששאלו הסבי דבי אתונא איפה האמצע של העולם? והראה רבי יהושע בן חנניה עם אצבעו פה, שאלו אותו מי אומר שכך הוא? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, תביאו חבלים ותמדדו ותראו שאני צודק, ומגלה רביז"ל שיש בזה סוד נפלא מאד, כשמתחיל הבלבולים עם האדם איפה המקום שלו להיות ולגור? אזי העצה להגיד לו פה, איפה שאני נמצא שם אמצע העולם, ועם כל זאת כשהקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו מבלבלים אותו ושואלים מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? ואחר כך כשילך למקום אחר וכו', גם שמה יגידו לו מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? כי כשאדם חוטא בפגם הברית אזי הוא בורא קליפות ומשחיתים, והם מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבו וכו', בקושיות וספיקות, ולא מוצא את המקום שלו, אבל אם אדם מאמין בו יתברך, ומכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, על ידי זה איפה שרק תשים אותו הוא יהיה רק שמח, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה בהשם יתברך.
ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואף שאני יודע שהס"מ אורב עליך מאד מאד שלא תבוא למנין להתפלל בבוקר השכם הוא אומר לך עדיין טוב לשכב במיטה וכו', וקשה לי לצאת מהבית וכו', כמו שעצלן אומר, בחוץ קר וכו', או יורד גשם וכו', וכן אחר הצהרים הוא בתוך העסק, אז הוא אומר איך אני יכול לגנוב חמש עשרה דקות לרוץ להתפלל מנחה במנין, וכן הוא בערב כשבא הביתה מעבודה קשה, אזי הוא מתעצל לבוא לבית הכנסת להתפלל במנין, ואתה צריך לדעת אשר הס"מ יש לו כבר את כל העצות למנוע את האדם העיקר שלא יתפלל במנין, כי הוא מאד מאד מפחד שבר ישראל יכנס להתפלל במנין, אזי אין לו כבר מה לעשות אצל האדם הזה, ולכן הוא מפיל עצלות על כל אדם העיקר שלא יבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, ואתה מוכרח לדעת שעצלות זה המדה הכי מגונה, וכמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו) "אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות: הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו: טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ח' סימן ו') רבנן אמרי ז' דברים אמר שלמה על העצל, ומה שאמר משה היה גדול מכולם, כיצד אמרו לעצל רבך בעיר לך ולמוד תורה ממנו, והוא משיב אותן ואומר להן, מתיירא אני מן הארי שבדרך, מנין, שנאמר (משלי כ"ו) "אמר עצל שחל בדרך" אמרו לו הרי רבך בתוך המדינה עמוד ולך אצלו, אמר להן מתיירא אני שלא יהא ארי בתוך הרחובות, שנאמר "ארי ברחובות", אמרו לו הרי הוא דר אצל ביתך, אמר להן והארי בחוץ, שנאמר "אמר עצל ארי בחוץ" אמרו לו בתוך הבית, השיב להן ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול אני מחזר ובא, אמרו לו פתוח הוא, מנין שנאמר (שם) "הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו" לסוף שלא היה יודע מה להשיב, אומר להן או הדלת פתוח או נעול מבקש אני לישן עוד מעט, מנין שנאמר (שם) "עד מתי עצל תשכב" וגו', עמד משנתו בבוקר נתנו לפניו לאכול הוא מתעצל לתת לתוך פיו, מנין שנאמר (שם י"ט) "טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו" וכו', עיין שם, הרי שלך לפניך מה העצלות יבוא להביא את האדם, עד לאמלל אותו לגמרי, ולכן ראה למסור את נפשך פשוטו כמשמעו לבוא להתפלל בבית הכנסת את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; אשרינו שיש לנו רבי כזה שלא נותן לנו מנוח ומקרבינו אליו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ג' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ורביז"ל הזהירנו על דבר זה יותר מהכל, כי כל זמן שאדם חזק באמונה בו יתברך, על ידי זה הוא מחוסן מכל פגע רע שבעולם, כי כשאדם מחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, אזי הוא מדבר עמו יתברך, ומספר לו יתברך את כל אשר עם לבבו, ועל ידי זה הוא מחוסן מכל הפגעים והמקרים רעים, אבל תיכף ומיד כשאדם מאבד את האמונה שלו, הוא עלול ליפול בנפילה אחר נפילה, ואף אחד לא יוכל לעזור לו, וכמאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע איך מענישים את האדם? תיכף ומיד כשלוקחים ממנו את האמונה והבטחון, הוא כבר מעונש בעצמו, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ח') מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממך, הוא מחמת הכפירות שיש בך; וכן אמר (שם סימן ל"ב) מי שאין לו אמונה בידוע שהקדוש ברוך הוא סילק חסדו ממנו; ולכן העיקר שבכל העיקרים בדעת רביז"ל להיות חזק באמונה פשוטה בו יתברך, שאז נכון לבו יהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא ימחול לו על כל עוונותיו, כמו שאמר (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן רק תחזור על האמונה הקדושה בכל יום בכל שעה ובכל רגע, כי זה העיקר מה שאדם צריך בזה העולם רק לסלק את חכמתו המדומית ולהאמין בתמימות ובפשיטות בו יתברך, כי באמת אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של האדם מכניס כפירה באדם, אדם כשחוטא בר מינן זה בעצמו מכניס בו כפירות ואפיקורסות, ונעשה מסך המבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר הנביא (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", ואז הוא מתחיל לסבול את הסבל הכי גדול שרק יש לסבול, כי מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים, ולהיפך מי שיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, ויודע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, הוא חי כמו בגן עדן ממש, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) אמונה הוא ענין חזק מאד וחייו חזקים מאד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה, ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא. אבל מחקר שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו. והמשכיל יבין דברים אלו מאליו ויבין דבר מתוך דבר כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. והכלל שעיקר הוא האמונה בלי שום חקירות כלל, ובזה יהיה חזק לעולם בעולם הזה ובעולם הבא ולעולם לא ימוט אשרי לו.
תאמין לי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף היומי ב'בלי, ודף היומי י'רושלמי, ופרק ת'וספתא, יש לו מה לשמוח כי ימינו כצל עובר וכו', ומה ישאר מאתנו, רק הב'י'ת' הנצחי שזכינו לבנות כל יום ויום, חבל מאד שבני אדם לא קולטים שהנה יום, והנה לילה, והנה כבר יום אחר וכו', ולכן מי שזכה ביום הזה ללמוד דף היומי ב'בלי, ודף היומי י'רושלמי, ופרק ת'וספתא, עם האותיות של התורה שבעל פה שלמד הוא בונה לעצמו ב'י'ת' נצחי, כי כל האותיות מצטרפים לצירופים גדולים למילי מילארדים וכו' וכו', ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הנחת רוח שיהיה לנשמתו שם בעולם העליון, וכל כך חבל שבני אדם יש להם יהלומים תחת ידיהם וכו', ובמקום להתכופף ולקחת את זה בשבילם וכו', הם מבלים את הזמן בהבל ובריק, ולכן תיקח את עצמך בידיך, ואפילו שאתה לא מבין את כל מה שאתה לומד וכו', כבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי חזק בלימוד תורה שבעל פה וכו', ומדפדף את הגמרא יום יום, יהיה בטוח שישאר יהודי ירא שמים וכו', ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
חזק ואמץ מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולספר לפניו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, שאין למעלה מזה, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן כל מה שאתה צריך, תבקש רק ממנו יתברך.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא את קופת הצדקה להמשרד, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ד' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהיום מסיימים מסכת יומא כפי סדר הלימוד בדף היומי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה גם אתה להצטרף לעשות היום סיום עם הדף האחרונה, כדי שתוכל אחר כך להתחיל ביום רביעי מסכת סוכה, מה אומר לך אין עוד שמחה להנשמה כמו שזוכים ללמוד בכל יום דף גמרא, כי זה שמירה להנפש, ואי אפשר להסביר לאדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, וכל כך חבל שבני אדם לא מצטרפים אל זה, כל אחד חושב שזה כל כך קשה, כי הס"מ מקשה על האדם ללמוד גמרא, כי הוא יודע שעל ידי לימוד גמרא מוחקים אותו לגמרי, ולכן הוא עושה כל מיני פעולות שבעולם להכביד את האדם מללמוד גמרא, כי הוא יודע על ידי לימוד גמרא עוקרים אותו לגמרי, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד גימטריא הקליפה לילי"ת שמחטאת את האדם בפגם הברית, ולכן אשרי מי שלוקח לעצמו קביעות חזקה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו שלא מבין את הכל, עליו להיות חזק אפילו באמירת דף גמרא, שמצלת את האדם מכל רע, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"ו:) גמרא גמור זמורתא תהא; ופירשו צדיקים "גמרא גמור", אם אתה תלמוד גמרא, אזי "זמורתא תהא" מלשון אזמר כל עריצים ולהכרית את כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה שזה נשמת האדם, אם אדם לומד הרבה גמרא, על ידי זה הוא מכרית ממנו את הקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו, ולכן אל תהיה בטלן, תראה היום ללמוד את הדף האחרונה של מסכת יומא, ומחר תיכף ומיד תתחיל ללמוד מסכת סוכה שאין למעלה מזה, שמבטל מהאדם את כל הדינים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן נ"ז) למחלוקת ילמד מסכת סוכה; והמחלוקת הזה זה בכל מיני אופנים, הן שאדם הוא מחולק בעצמו, היינו שיש לו עקמומיות בלבו וכו', והן שיש לו מחלוקת בבית וכו', והן שיש לו מחלוקת עם הזולת וכו', על ידי לימוד מסכת סוכה הוא זוכה לבטל את כל המחלוקת מעצמו, וזוכה להסתר בסתר צל כנפיו יתברך.
נא ונא אל תיקח את זה בקלות, הלימוד דף גמרא ביום לפי סדרת דף היומי, כי כל כך חבל שאדם הולך לישון בשעה שעדיין לא למד דף גמרא, וכל זמן שאדם מדפדף את הגמרא הוא ישאר יהודי ירא שמים, ויהיה שמור מכל מיני מזיקים, ואפילו שהוא לא מבין את כל מה שהוא לומד, עם כל זאת יהיה חזק בזה מאד מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובוודאי מה שאדם למד בזה העולם מזכירים לו אחר כך בשמים, כמובא בדברי האריז"ל (לקוטי תורה עקב), ובדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח, אשרי המבלה ימיו בתורה.
רק חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, ותצייר בדעתך איך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וצריך שתדע שבידיעה זו יכנס בך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, וכשיתברר לך בבירור גמור שאין בלעדו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אז בקלות תוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה ה' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, רואים בחוש הנה יום והנה לילה, ומה נשאר לאדם, רק מה שחטף איזה טוב אמיתי ונצחי, שזה נשאר לנצח נצחים, ואף אחד לא יכול לקחת את זה מאתנו, ידוע אימרת אנשי שלומינו בשם מוהרנ"ת ז"ל שעיקר הספר מוסר של האדם זה יום האתמול, שזה פירוש (בראשית ל"א מ"ב) "ויוכח אמש", אדם צריך רק להסתכל על יום האתמול, ואז יראה איך עבר עליו היום? ויתחיל להתבייש מעצמו וכו', כל היום הסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', האם זה עזר לו? לא התפלל במנין את השלוש תפלות, האם זה הביא אותו לאיזה מקום? וכן הלאה והלאה וכו' וכו', ולכן אני מבקש אותך מאחר שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, עלינו לזכור את הלימוד העמוק שלימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; וכן הוא בכל פרט ופרט בחייך, אם תזכור שאין לך רק היום הזה וכו', ומה שתחטוף איזה טוב ביום הזה וכו', זה נשאר לך לנצח נצחים, כי סוף כל סוף ימינו כצל עובר, הנה אנחנו פה והנה אנחנו יוצאים מפה לא יועיל שום דבר מוכרחים לצאת מזה העולם, ולכן כל זמן שאנחנו פה צריכים לחטוף בכל יום נקודות טובות, ותהלה לאל יש בכל בר ישראל המון טוב, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן אני מאד מבקש אותך קח את עצמך בידיך וזכור גם זכור שיבוא היום שכל אלו הנקודות טובות שאתה חוטף בכל יום, זה מה שיצילך, הן עוד בעולם הזה ומכל שכן בעולם הבא, ולכן למה לא תהיה בשמחה בשעה שאתה מקיים את המאה מצוות האלו? ועל כולם אני רוצה לבקש אותך ומתחנן לפניך היום התחילו ללמוד מסכת סוכה בסדרת הדף היומי, למה שאתה לא תקפוץ על העגלה ותלמוד גם כן בכל יום במסירות נפש דף גמרא, ואפילו שאתה לא מבין הכל מה שאתה לומד, זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ולכן אל תהיה בטלן תחטוף בכל יום דף גמרא, שזה חיות לנפש, ואשרי מי שלא מטעה את עצמו, ואם היית יודע מה זה ללמוד דף גמרא ליום אפילו בגירסא, היית מקפיד על זה מאד מאד, כי דף גמרא שומרת את האדם מכל פגעי ונגעי הזמן וכו', ג'מ'ר'א' זה ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל, מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שמי שחזק בלימוד דף גמרא ליום ממשיך על עצמו את הארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו, ועל כן תעשה כל מה שביכולתך או בעצמך תגרוס את הדף גמרא, או תלך עם חברותא ללמוד את הדף גמרא, או שתשמע איזה שיעור שיש בקהילתינו תהלה לאל שש שיעורים במשך היום שלומדים את הדף היומי, אבל אני מאד מתחנן אליך לטובתך הנצחי תתחיל היום מסכת סוכה בעקשנות גדולה מאד מאד, ומובא מצדיקים סגולה גדולה למי שדינים שורים עליו או מחלוקת או שאר יסורים רחמנא ליצלן, ילמוד מסכת סוכה וינצל מכל רע, וזה בדוק ומנוסה, והסימן הוא (תהילים כ"ז ה') "כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו", ורביז"ל אמר (ספר המידות אות מריבה סימן נ"ז) למחלוקת ילמד מסכת סוכה; והמחלוקת הזה שייך בכל מיני אופנים, הן שאדם הוא מחולק בעצמו היינו שיש לו עקמומיות בלבו וכו', והן שיש לו מחלוקת בבית וכו', והן שיש לו מחלוקת עם הזולת וכו', על ידי לימוד מסכת סוכה הוא זוכה לבטל את כל המחלוקת מעצמו, וזוכה להסתר בסתר צל כנפיו יתברך, ולכן עכשיו יש לך הזדמנות פז גם כן להתחבר אל לומדי דף היומי, שזה מתנה מרביז"ל שנתן לרבי מאיר שפירא זצ"ל כידוע בין אנשי שלומינו,
כל כך חבל אם אתה לא תיקח היום על עצמך להתחיל ללמוד דף היומי מסכת סוכה, שאין לתאר ואין לשער כלל את ההפסד שתפסיד, כי הנה יום והנה לילה ומה תעשה ביום המחרת? ולכן אל תדחה ליום המחרת, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ז א') "אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום", ודע לך שדף גמרא ליום זה הצלת נפשות, ואפילו אמירה בעלמא את הדף גמרא זה ישמור אותך מכל פגעי ומקרי הזמן, ויוציא אותך מהשאול תחתית ומתחתיו וכו', שאתה נמצא שם וכו', ולכן תשמע בקולי ותקיים את בקשתי שאני מבקש בשביל נפשך, ואמר החכם "מחר תבכה – מאשר היום תשחק", היינו אם תעשה צחוק מזה, מחר תבכה על היום הזה שצחקת מכל זה, ואמר החכם מכל אדם (משלי ט' י"ב) "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"; תאמין לי שאין לי פה שום נגיעות עצמיים, אלא אני אומר לך מה חשוב שמה למעלה בשמים וכו', ולכן שאף אחד לא יטעה אותך כאילו יש דבר יותר טוב מזה וכו', כאילו זה לא נקרא לימוד וכו', הרי גם פרק 'איזהו מקומן' אתה אומר כל יום ואינך יודע בין ימינך לשמאלך, ואף על פי כן אתה אומר את זה, ולכן למה לא תהיה חזק בלימוד דף היומי, ותתחיל היום דייקא מסכת סוכה?
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, כי אני כותב את זה עם דם לבבי ולא עם דיו.
נא ונא ראה להתפלל עלי ועל אשתי שאנחנו זקוקים לרחמים מרובים ממנו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תצוה ו' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מה מאד גדלה שמחתי שאני רואה שמסתופפים ספסלים בבית המדרש, שיותר ויותר אנשי שלומינו באים ללמוד בכל יום ומצטרפים אל לימוד הדף היומי שאין למעלה מזה, ודף גמרא ליום זה חיות להנפש, וידוע אשר הגלות המר והארוך הזה נקרא חושך, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן; כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היה יוצא משם כל האור לכל העולם כולו, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה ל"ו סימן א') כשם שהשמן מאיר כך בית המקדש מאיר לכל העולם, שנאמר (ישעיה ס') "והלכו גוים לאורך", ואמרו (בראשית רבה פרשה ג' סימן ד') מהיכן נבראת האורה? ממקום בית המקדש, ואמרו (במדבר רבה פרשה ט"ו סימן ב') כשאדם בונה בית עושה חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים, ושלמה שבנה בית המקדש עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ; ועכשיו כשהבית המקדש חרב, אזי החושך מתפשט בכל העולם כולו, עם כל זאת אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, ועל הבית המקדש אמרו חכמינו הקדושים (תענית ט"ז.) מאי הר המוריה, הר שיצא ממנו הוראה לישראל; נמצא כשלומדים עכשיו תלמוד בבלי, שמשם יוצא ההוראה, כי סוף כל סוף כל ההלכות יוצאים מתלמוד בבלי, וכשלומדים תלמוד בבלי, על ידי זה מאירים על עצמם אור במשך ימי הגלות, כי הגמרא מאיר לנו בתוך הגלות, ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, שיאיר את נשמתו באור וזיו אלקותו יתברך, ויאיר לו מוחו בהארה נוראה ונפלאה מאד באורו יתברך, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.
מה אומר לך אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שבקהילתינו הקדושה מקפידים ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שלא יהיה אחד שלא ילמד בכל יום דף גמרא, כי קהילתינו נבנה רק על יסוד של תורה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') על התורה נתקבל כל התפלות שאנחנו מבקשים ומתפללים להקדוש ברוך הוא, כדי שיתקבלו תפלתנו שאנחנו מתפללים להקדוש ברוך הוא בשיחה בינו לבין קונו, עלינו גם ללמוד תורה, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח ט') "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה", ועל לימוד תורה ותפלה אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט משלי רמז תתקל"ז) על הפסוק (משלה ה' י"ט) "דדיה ירווך בכל עת", שלא תאמרו אשתקד שמענו אותה, שנאמר (משלי כ"ג כ"ב) "אל תבוז כי זקנה אמך", ואם אמרתם כך אף אני יכול לומר לכם למה אתם קוראים את שמע פעמים ביום למה אתם מתפללים שלשה פעמים ביום, שמא אתם מחדשי דבר, אם געלתם בדברי תורה אף אני איני שומע תפלתכם, שנאמר (משלי כ"ח ט') "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה", ולכן אני מאד מבקש אותך מאחר שהתחילו ללמוד אתמול מסכת סוכה, שתצטרף אל לימוד הדף היומי, ואל תתחמק מזה כי מהחיים אתה מתחמק וכו', כי התורה היא חיינו ואורך ימינו וכו', ואם אדם מתחמק מהתורה הוא מתחמק מהחיים שלו וכו', ואין לך עוד קיצור ימים ושנים וכו', כמו מי שמתרשל מלימוד התורה הקדושה, אבל בזה שאדם לומד דף אחד גמרא, עליך לדעת שחכמינו הקדושים אמרו
(סנהדרין כ"ד.) למה נקראת תלמוד בבלי? אמר רבי יוחנן שהיא בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד; הרי שלך לפניך כשלומדים דף גמרא, כאילו כבר למדו מקרא משנה גמרא, ולכן תהיה חזק מאד מאד בלימוד דף היומי, ואפילו שלא תבין את הכל וכו', מה בכך, הרי אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובוודאי מה שאדם למד בזה העולם מזכירים לו אחר כך בשמים, כמובא בדברי האריז"ל (לקוטי תורה עקב), ובדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, והאריז"ל אמר שצריכים לתת צדקה בעת שאומר "ואתה מושל בכל", ומובא מצדיקים שהפרוטות האלו שנותנים אז זה סגולה לפרנסה בנקל, וכן קודם שאומרים תיקון הכללי אמר רביז"ל לתת פרוטה לצדקה, וכן בעת האוכל כדאי לתת צדקה, וכן קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) כדאי לתת צדקה כדי להנצל מסכנות שיש בדרכים מתאונות דרכים וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ד') כל הדרכים בחזקת סכנה; ולכן תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא להמשרד את קופת הצדקה, והם מדווחים לי מי שהביא את הקופה שבזה אנחנו מחזיקים את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר תצוה ז' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים בעוד שבת, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שזכינו להבראות מעם ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה את יום השבת שזה שייך רק לעם ישראל, כמו שכתוב (שמות ל"א י"ז) "ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם כי ששת ימים עשה הוי"ה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש", ולכן כל מי ששש ושמח כל השבת ומתענג בנועם השבת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, וכל כך פלא שבשבת מאיר אור האין סוף ברוך הוא בלי שום לבושים, ואדם לא צריך לעשות שום דבר, רק לשמור לא לעשות שום מלאכה בשבת, על ידי זה הוא נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ומוחלין על עוונותיו, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; אף על פי כן הס"מ עושה את כל מה שביכולתו רק לשבור את האדם ביום השבת שיהיה כל השבת עצוב מדוכא שבור ורצוץ וכו' וכו', וכן גורם שיהיה לו מחלוקת עם אשתו דייקא ביום השבת, כי אז הס"מ אורב על כל בר ישראל שלא יהיה לו מנוחה בשבת, ולכן החכם עיניו בראשו כבר מקדים ביום שישי שמכין בעצמו את הבית לכבוד שבת, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים על תנאים ואמוראים איך שקיבלו את השבת בשמחה עצומה, והם בעצמם עשו את העבודה לכבוד שבת, (עיין שבת קי"ט.) רב ספרא מחריך רישא, רבא מלח שיבוטא, רב הונא מדליק שרגי, רב פפא גדיל פתילתא, רב חסדא פרים סילקא, רבה ורב יוסף מצלחי ציבי, רבי זירא מצתת צתותי, רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק וכו', ופירש רש"י מחריך רישא - אם היה שם ראש בהמה לחרוך, מחרכו הוא בעצמו וכו', מצתת צתותי - מצית האור בעצים דקים, מכתף ועייל מכתף ונפיק - בערב שבת יוצא ונכנס להביא תמיד משואות כלי תשמיש ובגדי חופש ומגדים, כאדם שמקבל את רבו בביתו, ומראה לו שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילו; הרי שלך לפניך איך תנאים ואמוראים לא התביישו לעשות בעצמם את העבודה לכבוד שבת, וניקו וסידרו את הבית לכבוד שבת, על אחת כמה וכמה באין ערך אנחנו צריכים לראות למסור את נפשינו בערב שבת לעזור להאשה ולנקות את הבית ולהכין את הכל לכבוד שבת קודש, ואף שאנחנו רואים ומרגישים ושומעים מה שחכמינו הקדושים אומרים שבשבת מאיר אור האין סוף ברוך הוא, אף על פי כן הס"מ שובר אותנו עוד ביום שישי ועושה מחלוקת עם האשה וכו' וכו', ונכנסים בלחץ, וכך כל השבת הם ברוגז ולא מדברים, ויש מריבות בבית, ולא שמים לב שבידים מאבדים את הטוב הנצחי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כי אם אדם היה שש ושמח כל השבת, היה זוכה לכל האורות שרק יכולים לזכות בזה העולם, כי נשמות ישראל הם חלק אלוק ממעל, עם כל זאת הנסיון מאד מאד גדול, כמובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; [היו שתי אנשים שרבו ביניהם כל ערב שבת, והתנא רבי מאיר הגיע למקום ההוא והתיישב ביניהם, וכמובן לפניו התביישו מלריב והפסיקו לריב, אז שמעו קול שהשטן אמר ווי לי שגירש אותי מהבית הזה], הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו', ולכן תעשה כל מה שאתה יכול רק להיות בשמחה בערב שבת, ותכין את עצמך לקבל את המתנה הגדולה שהוא יום השבת, ואז תהיה בטוח שלא יחסר לך פרנסה בששת ימי החול, כי מה שבני אדם הם כל כך בצמצום ובעניות ודחקות כל ימות השבוע, ונסתבכים בחובות וכו', ואין להם מאיפה לשלם וכו', זה רק מחמת שלא מכבדים את השבת, כי עיקר העשירות בא לאדם רק בזכות שבת, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט.) על הפסוק (דברים י"ד כ"ב) "עשר תעשר" עשר בשביל שתתעשר, במה הן זוכין לזה? בשביל שמכבדין את השבת, דאמר רבי חייא בר אבא פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא, והביאו לפניו שולחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם, ושש עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים, וכשמניחים אותו אומרים (תהלים כ"ד) "להוי"ה הארץ ומלואה" וגו', וכשמסלקין אותו אומרים (תהלים קט"ו ט"ו) "השמים שמים להוי"ה והארץ נתן לבני אדם", אמרתי לו בני במה זכית לכך? אמר לי קצב הייתי, ומכל בהמה שהיתה נאה אמרתי זו תהא לשבת, אמרתי לו אשריך שזכית וברוך המקום שזיכך לכך; רואים מזה שאפילו קצב בעל איטליז פשוט שאינו לא יודע מחייו כלל וכו', אלא במשך כל השבוע הוא חשב על כל חתיכת בשר אה זה יהיה טוב בשביל שבת להתענג בו וכו', ואחר כך כשמצא חתיכת בשר יותר טוב וטעים, אמר אה זה יהיה בשביל שבת להתענג בו וכו', רק בשביל שכר זה זכה לעשירות מופלגת, ובאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכל בר ישראל כל טוב וכל העשירות שבעולם, אלא האדם מאבד את השכל שלו והוא שוכח מה זה שבת? ואל מה יכולים להגיע על ידי שמחת השבת? ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תהיה רק שש ושמח כל השבת, ואל תריב עם אשתך, ואם בוער בך הכעס והרציחה כן לריב עם אשתך, דע לך שזה הס"מ שכל הענין שלו זה "הפרד ומשול", כי כך מובא בזוהר (בא מ"ב.) הס"מ זה היצר הרע, ועל כן ראה מה לפניך, הוא רוצה לעקור אותך משתי העולמות, מחכה עליך עשירות גדולה מאד מאד אם אתה תשמור את השבת בשמחה עצומה, ואתה תשמור את עצמך לא לריב עם אשתך ועם ילדיך, אז דייקא תזכה לזה, ומה עושה הס"מ שמכניס אותך דייקא בכעס ורציחה שכן תריב עם אשתך ותתווכח עמה, עד ששובר אותך לגמרי, ואין לך כבר מנוחת השבת, ולכן החכם עיניו בראשו להקדים כבר מערב שבת לשמור שלא יהיה בבית שום מריבות ומחלוקות עם אשתו, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז תזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא ט' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתחזק ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ובעיתים הללו צריכים להתחזק ביתר שאת וביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, כי רוח הכפירות והאפיקורסות מגיע גם בפנים רחמנא ליצלן, כי כל העיתונים והכלי תקשורת הן דתיים הן חילונים ידברו מהכל רק לא מהקדוש ברוך הוא, ונכנס באדם דמיון של הבל כאילו הכל טבע מקרה ומזל וכו', ולא יודעים שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בכל יום בכל שעה על ידי אסונות שקורה וכו', ואף אחד לא יודע במה לתלות את זה וכו', כל אחד אומר את הסברות שלו וכו', שהכל כפירות ואפיקורסות, כי אדם צריך להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וככל שאדם מכניס בעצמו את האמונה פשוטה הזו, כן זוכה לטהר את עצמו מהכל, כי הכפירות והאפיקורסות, ואפילו מחשבות של טבע מקרה ומזל זה אבי אבות הטומאה וכו', ולהיפך כשבר ישראל מחדיר בעצמו אמונה בו יתברך שהכל ממנו יתברך ואין דבר שלא יהיה ממנו יתברך זה הטהרה, ולכן אשרי מי שמכניס בעצמו עכשיו את האמונה הקדושה יותר מאי פעם, כי לצערינו הרב לאחרונה רוח המחלוקת והלשון הרע והרכילות שנכנס גם ברחובות ובבתי החרדים אין לתאר ואין לשער כלל ממש גועל נפש שמחרפים ומגדפים תלמידי חכמים, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) אמר רבי יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת הוי"ה בעמו עד לאין מרפא" מאי עד לאין מרפא? אמר רב יהודה אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ט"ז) אתה מוצא שלא לקה קרח ועדתו אלא על שפשט ידו במשה ואהרן, וכן אנשי ירושלים לקו על שבזו הנביאים שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים" וכתיב (ירמיה ה') "חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב" לכך הזהיר הקדוש ברוך הוא על כבודן של זקנים ושל צדיקים; ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא קהלת פרשה ט' סימן י"ח) כל הנוגע בתלמיד חכם כאילו נוגע בשכינה; וזה מאד מאד חמור, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט מלכים א' רמז ר"א) חס הקדוש ברוך הוא על כבודם של צדיקים יותר מכבודו; ולכן אשרי מי שמתרחק עכשיו מאלו המדברים לשון הרע רכילות ועושים ליצנות מגדולי ישראל, יהיה מאיזה צד שיהיה, אנחנו צריכים לעמוד מהצד ולא לקחת שום צד, כי אוי לו מי שיתערב בזה וכו', ומספיק אנחנו סובלים מהטמא הידוע ביבנאל שרודף אותנו בכל מיני אופנים שבעולם, זה חצי יובל שנים ביודעים ובלא יודעים וכו', ומנבל את פיו עלי וכו', והכל בשביל הבחירה והנסיון, ואשרי מי שמקיים עכשיו מה שאמר הנביא (עמוס ה' י"ג) "לכן המשכיל בעת ההיא ידום כי עת רעה היא", כי בוודאי הכל ממנו יתברך ואנחנו צריכים רק לשתוק ולקיים את דברי רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תגיב ולא תענה ולא לעשות שום דבר, רק לשתוק, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך; ואמר (שם אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיה ראויין לבוא עליו; ואמר (שם סימן כ"ט) מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו; ואמר (שם אות המתקת דין סימן פ"ד) על ידי שתיקה נמתק הדין. ואמר (שם אות אמונה סימן ט"ז) כשמחרפין אותך ואתה שותק תזכה להבין תירוץ על קשיותיך, ותזכה לרוח בינה; ובכלל טוב מאד להרגיל את עצמו לשמור על הפה לא לדבר על אף אחד, כי יכולים לקבל עונש כזה שלא חלמו, ובפרט מי שמדבר על רבו, לא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח לו, ואמרתי רמז (תהלים ק"ז) י'שלח ד'ברו ו'ירפאם ו'ימלט מ'שחיתותם, ראשי תיבות י'ד'ו'ם', הרגע שאדם שולח את דיבוריו (היינו שאינו מדבר), וירפאם (כבר יש לו רפואה כי רוב הצרות באים לאדם מחמת ריבוי הדיבור, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שעל ידי הדיבור שאינו צריך נלחץ לו המוח, ולכן כשאינו מדבר, יש לו רפואה), ועל ידי זה וימלט משחיתותם, (יתבטל כל השחיתות שיש בזה העולם, כי הכל מושחת, ולא כדאי אפילו להתחיל להתערב עם בני אדם, שכולם מושחתים).
אני מאד מאד מבקש אותך שתקפיד להתפלל בכל יום את השלוש תפלות במנין דייקא, שזה סגולה לפרנסה בנקל, כי מי שמתפלל במנין, יש לו דבר שבמנין, ומה גם שמטהר את האדם, כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ולכן אשרי מי שמקפיד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה הוא מכניס כמה פרוטות לצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה; ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום סוכה ו', אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק כי בזה העולם צריכים המון המון חיזוק, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל על כל כפית התעוררות צריכים צלחת שלימה של התחזקות, כי עובר על כל אחד נסיונות קשים ומרים עד מאד, כמו שאמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקי"ט) כל מה שאתה רואה בעולם הוא רק בשביל הבחירה, כי כל העולם ומלואו לא נברא רק בשביל הבחירה, כי מנסים את כל אחד בכל מיני נסיונות לראות במה יבחר וכו', ולכן אשרי אדם שזוכה לבחור במדת השמחה, והוא תמיד שש ושמח, ואפילו שעובר עליו משברים וגלים, הוא יודע שהכל ממנו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, ואל תחשוב שזה כל כך קל, כי בשעה שעובר על אדם איזה צרה וכו', נדמה לו שזה סוף העולם וכו', ולא רואה את הסוף מהמנהרה החשוכה שסיבבו אותו וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל איך שיכולים להפוך את המרירות למתיקות, את החושך לאור, וכמובא בזוהר (הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, ואף שזה לא קל, כי אתה צריך לדעת שאין לך אדם שלא עובר עליו משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', עם כל זאת ראוי לנו לילך עם הגילוי שגילה רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) על הפסוק (תהלים ד') "בצר הרחבת לי" היינו שגם אפילו בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לנו, כי אם יסתכל האדם על חסדי השם יתברך, יראה שאפילו בעת שהשם יתברך מצר לו, גם בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לו, ומגדיל חסדו עמו, וזה "בצר הרחבת לי", היינו אפילו בתוך הצרה בעצמה, נתת לי הרחבה בתוכה, מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך יושיענו בקרוב מכל הצרות, וייטיב עמנו מאד, אך אפילו גם בהצרה בעצמה מרחיב לנו; כי אתה צריך לדעת שכל אחד ואחד חושב שהצרה שלו זה הצרה הכי גדולה, ורע ומר לו החיים יותר מכל העולם כולו וכו', אשר באמת זה לא כך, כי אם רק רואים ושומעים מה שקורה בעולם, אנשים חולים במחלות אנושות וכו', יש ילדים בעלי מומין בנפשם וכו', או בגופם וכו', וצריכים לשבת איתם בכל מיני בתי חולים ימים שלימים וכו', ועוד כל מיני צרות ויסורים שיש רק בעולם וכו' וכו', ואם אדם לא יציית את רביז"ל הוא יכול להשתגע מרוב המרירות והצער שעובר, ובאמת צריכים לזכור אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, וכשמכניסים את עצמם באמונה פשוטה בו יתברך, אזי רואים איך החיים כל כך יפים, רק צריכים תמיד להסתכל על יופי החיים וכו', ולהסתכל על החצי כוס המליאה, לא על חצי כוס הריקה, ואז נהנים מהחיים כל דקה, ונותנים תודה להקדוש ברוך הוא בכל יום בכל שעה ובכל רגע, כי באמת אדם מלא נסים, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל תרד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים י"ח) לא כל מי שהוא אומר שירה אומר, אלא כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו; זאת אומרת כשאדם מכיר את מקומו ויודע שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ועושה איתו נסים ונפלאות בכל יום בכל שעה ובכל רגע, ואומר שירה להקדוש ברוך הוא על זה, על ידי זה מובטח לו שימחלו לו על כל עוונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה להחזיק מעמד ולא להשבר מכל מה שעובר עליך, רק תחפש את הטוב שבך, ותדין את עצמך לכף זכות, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, ותספר לו יתברך כל מה שעובר עליך בפרטי פרטיות, כי אי אפשר להסביר כלל מה זה גורם בכל העולמות, כי כשבר ישראל מרגיל את עצמו לספר להקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, כביכול אליו יתברך את כל כאב לבו, על ידי זה הכל מתהפך לטובה, וזוכה לראות נסי נסים ונסים נגלים, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לשבת במקום אחד שאין שמה בני אדם ויפרש את כל שיחתו עמו יתברך, היה עושה את זה, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, וגילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ד) "שיר מזמור למנצח", 'זמרו למי שמנצחין אותו ושמח' (פסחים קי"ט), כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול, והשם יתברך יש לו תענוג מזה. על כן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, כדי לקבל התענוג. כי בלא זה בודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא, אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו; ויש לו תענוג גדול מאד מאד כשבר ישראל בא ומספר לו יתברך את כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, והוא גורם שעשועים גדולים למעלה, ולכן אל תהיה בטלן, אף שעובר עליך משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ממך או מאשתך או מילדיך או משאר אנשים וכו' וכו', ראה להפוך הכל לטובה, ואל זה תזכה רק אם תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה יקל ממך מאד מאד, כי תוריד את כל האבנים שמונחים על לבך וכו', והקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותך, ותראה איך שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, מלבד שתהיה חזק ואמיץ לבוא בכל יום אליו יתברך, ולספר לו כל מה שמעיק לך ומציק לך.
מה אומר לך יום יום אני מעורר אותך שתזכה לחטוף קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה, אשר זה חלקך לנצח, כי אין עוד הצלה להאדם כמו לימוד תורה הקדושה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נח) על הפסוק (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" איזהו ברית שנוהג ביום ובלילה? זו תלמוד, וכן הוא אומר (שם) "כה אמר הוי"ה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי" וגו', ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" ואף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות, שנאמר (ישעיה נ"ט) "ואני זאת בריתי אותם אמר הוי"ה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו" וגו' ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שהדיבורים האלו יכנסו אל לבך, ואז טוב לך כל הימים אשר אתה נמצא בזה העולם העובר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"א אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להיות בשמחה עצומה שזה מרחיב את הדעת, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך? הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך, אך דע שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי.
אני מוכרח להגיד לך שאדם מסוגל לעשות את כל העבודות שבעולם, תעניתים וסיגופים ואפילו גלגול שלג וכו' וכו', אבל עבודת השמחה זה העבודה הכי קשה שרק יכול להיות, והס"מ אורב מאד מאד על כל אדם שלא יהיה שמח, כי הרגע שאדם נכנס בעצבות או במרירות ודכאון וכו' וכו', כבר הוא מוציא את העצבים שלו על אשתו או על הילדים או על אנשים אחרים וכו', וכך ממרר לעצמו את החיים, וממרר לאחרים את החיים, ולכן שמחה זה עבודה הכי קדושה שאדם צריך להגיע אל זה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ובזה אדם יכול למדוד את עצמו היכן הוא עומד בקדושה או בטומאה, אם הוא תמיד עצוב וממורמר ושרוי בדכאון פנימי וכו', ידע שהוא נמצא עכשיו בשיא הטומאה, אבל אם הוא תמיד שש ושמח ומשמח את אחרים, ידע שהוא נמצא עכשיו בשיא הקדושה, ולכן ראה מה לפניך, אל תהיה בטלן אני יודע שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת אל תתן שרוח הזמן יפיל אותך, אדרבה תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולשמח את אחרים אשר אין למעלה מזה, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם].
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה למסור את נפשך על מידת השמחה, כי דע לך ששמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות אליה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, ומובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
אתה צריך לדעת אם אתה רוצה להצליח עם הילדים, אתה מוכרח להראות להם דוגמא, כי הילדים מחקים את ההורים, ולכן תראה להקפיד עם כל הכוחות לבוא לבית הכנסת שלוש פעמים להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן תלמד בכל יום אפילו במסירות נפש שיעור במקרא, שיעור במשנה, שיעור בגמרא, שיעור בהלכה, ואז תראה איך שהילדים שלך ילכו בדרכיך, ותרווה רוב נחת דקדושה מהם, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשר לי בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ב אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מבקש אותך שתראה להתחזק להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה להיות בשמחה, עם כל זאת כבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, כפי הצער כן השכר, היינו אם אדם תמיד סוחב אותו לעצבות למרירות ולדכאון וכו', ואף על פי כן הוא מוסר את נפשו להיות רק בשמחה, כך השכר שלו גדול מאד, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמח את אשתך שחכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, וכן תשמח את הילדים שלך, אף פעם אל תלך איתם בדינים ובמכות וכו' וכו', כי רביז"ל הזהירנו על זה מאד לא להרביץ ילדים וכו', וכן תשתדל תמיד לשמח את אחרים, על ידי זה כולם יאהבו אותך.
אתה צריך לדעת כי העולם הזה מלא נסיונות קשים ומרים, ועובר על כל אחד ואחד משברים וגלים בכל יום ויום, ואי אפשר להנצל מזה אלא כשבורחים שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, וכן בורחים מדי פעם אל בית המדרש ללמוד קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה וכו' וכו', כי אין בית מנוס אלא התורה, שרק היא הבית מנוס של האדם, וחבל מאד שעובר עליך יום אחר יום שאתה לא קולט איך שהימים עוברים לך וכו', וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט דברים רמז תתע"ג) אם יום תעזבני יומיים אעזבך; (ועיין רש"י דברים י"א י"ג) משל לשני בני אדם שנפטרים זה מזה, זה הולך דרך יום לצד מזרח, וזה הולך דרך יום לצד מערב, נמצא שרחוקים זה מזה מהלך שני ימים, כן המשל בתורה) היינו אם אדם לא לומד יום אחד תורה, זה כבר כמו שלא למד שתי ימים תורה, ואם לא למד יומיים תורה, זה כמו שלא למד ארבע ימים תורה וכו', וכן הלאה וכו', אזי מאיפה ישיג את אהבת התורה? ולכן אל תהיה בטלן, ראה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תלמד פרק או שתי פרקים או יותר משניות כסדרן, ועל כולם תלמד את הדף היומי בכל יום, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, וכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ורק זה בית מנוס של אדם לברוח מכל הצרות שרק עובר על כל אחד ואחד, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדיר בעצמך את הדיבורים האלו, ואז תהיה שמח שאתה זוכה להיות מקורב אל רביז"ל שהוא מלמד אותנו לימודים עמוקים כאלו, ובדרך פשוטה כזו, אשרי מי שיתמיד בכל יום בספרי רביז"ל, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר כי תשא י"ג אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ואל תשטה את עצמך וכו', רואים בחוש הנה יום והנה לילה, והס"מ יש לו את התירוצים שלו העיקר שלא תפתח דף גמרא, כי הוא מאד מאד מפחד מלימוד גמרא, והוא ירשה לך ללמוד את הכל אבל לא גמרא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד עולה כמספר הקליפה לילי"ת, המחטאת את האדם בפגם הברית, ומכניס בו הרהורים רעים ומחשבות זרות, שהם הם הקליפות המסבבים את האדם, כמאמרם ז"ל (ברכות ו.) אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין וכו', אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, ואלו הקליפות שמסבבים אותו מכניסים בו עצבות ומרירות ודכאון, עד שמרגיש כבידות גדולה מאד וכו', ונשבר לגמרי, ונדמה לו כאילו הוא רחוק ממנו יתברך וכו', ולכן אל תהיה בטלן, אפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, אבל אתה מוכרח עם כל הכוחות אפילו במסירות נפש ללמוד בכל יום דף גמרא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ושמירה לאדם מכל הקליפות שמסבבים אותו, כי מי שזוכה ללמוד דף גמרא ביום, אזי הוא מסובב עם הד' מלאכי השמירה שראשי תיבות שלהם זה ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואל תאמר שאין לך זמן וכו', ואתה עסוק וכו', כי כבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) לאדם אחד שהתנצל לפני רביז"ל שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר לו רביז"ל אף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום, ואמר, שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א) ששואלין את האדם קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש"; היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטירדא והעסק דייקא; והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"ו:) גמרא גמור זמורתא תהא; ופירשו צדיקים "גמרא גמור", אם אתה תלמוד גמרא, אזי "זמורתא תהא" מלשון אזמר כל עריצים ולהכרית את כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה שזה נשמת האדם, אם אדם לומד הרבה גמרא, על ידי זה הוא מכרית ממנו את הקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו, ולכן אשרי מי שקובע את עצמו ללמוד בכל יום את הדף היומי, ואפילו רק בגירסא, זה ישמור אותו מכל רע, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לגרוס דף גמרא, ואמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך, ואל תאמר שאתה טרוד וכו', או עסוק וכו', כי דף גמרא זה אויר לנשימה, ואל תיקח את זה בקלות וכו', היה בין אנשי שלומינו יהודי בשם רבי אברהם שטרנהרץ ז"ל, הוא היה נכד של הרב מטשערין ז"ל, ונכד ממוהרנ"ת ז"ל, הוא אמר שיש לו קבלה מהסבא שלו עד מוהרנ"ת ז"ל, שרביז"ל הזהיר ללמוד בכל יום דף גמרא, ולכן הדבר הראשון תבדוק את עצמך אם גרסת היום דף גמרא, דע לך שאתה הולך על הדרך הנכונה, אבל אם לא גרסת דף גמרא וכו', לא פתחת גמרא וכו', דע לך שאתה הולך בדרך עקמומי וכו', ותכשל לבסוף, כי אין לך עוד שמירה לאדם כמו לימוד גמרא ואפילו בגירסא, כי כל זמן שיש לאדם שייכות אל הגמרא, הוא ישאר יהודי ירא שמים.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תשא י"ד אדר א' (פורים קטן) ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה יום שמחה גדולה מאד מאד הן שזה ערב שבת קודש, שאנחנו מכינים את עצמינו לעוד שבת אחד בזה העולם, אשר אין אפשר לתאר ולשער את גדולת האדם הזוכה לשמור את השבת קודש, כי השבת הוא המתנה הכי יפה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, וכמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ואמרו צדיקים שזכי השמיעה שומעים בכל ערב שבת את הקול שמשה רבינו מודיע לעם ישראל את המתנה הכי יפה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, והוא לנוח בשבת קודש, ולכן בערב שבת זה שמחה מאד מאד גדולה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד היום, וכן להשתדל להכין בעצמינו את הבית לכבוד שבת קודש, וזה דבר גדול מאד לטרוח בעצמו בערב שבת בשביל קדושת השבת, כמו שגילו לנו חכמינו הקדושים על תנאים ואמוראים איך שקיבלו את השבת בשמחה עצומה, והם בעצמם עשו את העבודה לכבוד שבת, (עיין שבת קי"ט.) רב ספרא מחריך רישא, רבא מלח שיבוטא, רב הונא מדליק שרגי, רב פפא גדיל פתילתא, רב חסדא פרים סילקא, רבה ורב יוסף מצלחי ציבי, רבי זירא מצתת צתותי, רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק וכו', ופירש רש"י מחריך רישא - אם היה שם ראש בהמה לחרוך, מחרכו הוא בעצמו וכו', מצתת צתותי - מצית האור בעצים דקים, מכתף ועייל מכתף ונפיק - בערב שבת יוצא ונכנס להביא תמיד משואות כלי תשמיש ובגדי חופש ומגדים, כאדם שמקבל את רבו בביתו, ומראה לו שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילו; הרי שלך לפניך איך תנאים ואמוראים לא התביישו לעשות בעצמם את העבודה לכבוד שבת, וניקו וסידרו את הבית לכבוד שבת, על אחת כמה וכמה באין ערך אנחנו צריכים לראות למסור את נפשינו בערב שבת לעזור להאשה ולנקות את הבית ולהכין את הכל לכבוד שבת קודש, וכן זה פורים קטן שזה דבר גדול מאד מאד, כמו שגילה לנו מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות דיינים הלכה ג' אות י"ט) שסוד פורים גדול ופורים קטן שעושין בשנת העיבור, כי (ראש השנה ז.) אין מעברין אלא אדר, כי אדר הוא סוד האמת, כמו שאמר רביז"ל (השמטות חיי מוהר"ן) אדר הוא ראשי תיבות (תהלים קי"ט ק"ס) ר'אש ד'ברך א'מת, ועל כן עיקר הנס של פורים היה באדר שבו מעברין את השנה, כי סוד העיבור הוא סוד מחיית זכר עמלק, כי עיבור שנה זה הוא חיבור חמה ולבנה, שזה שני בחינות האמת, היינו שם הוי"ה שהוא חסד זה אמת, וכן שם אלקים שהוא דין זה אמת, והשלימות הוא כשמחברים יחד ונעשה הכל אחד, כי אמת הוא אחד כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"א), וזה סוד שם שלם שהוא שם הוי"ה אלקים שנעשין אחד, בסוד הוי"ה אחד ושמו אחד, שזהו העיקר לייחד את שתי השמות יחד, כמו שכתוב (ירמיה י' י') "והוי"ה אלקים אמת הוא אלקים חיים ומלך עולם", שזה בעצמו סוד מחיית המן עמלק, כי נשבע הקדוש ברוך הוא שאין השם שלם ואין הכסא שלם. עד שימחה זכר עמלק, כי עמלק הוא זוהמת הנחש שורש השקר, אשר השר שלו זה הס"מ בעצמו, ועמלק כפר בעיקר שזה פגם התפילה, והוא עיקר החושך והבלבולים המתגברים על האדם בשעת התפילה. ועיקר התגברותו הוא רק על החלושי כח שבישראל, כמו שכתוב (דברים כ"ה) "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע" וגו', היינו על אותן שתפילתן חלושה, שהאמת שלהם הוא רק בבחינת חלון ששם רוצה להתגבר חס ושלום, להפוך את האמת לשקר, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט'), ומסבב בשקרים שהם המחשבות זרות והבלבולים ואינו מניח להתפלל, ועל כן עיקר מפלת המן עמלק הוא על ידי תפילה, היינו כשמתגברין ומעוררין האמת על עצמו לחבר ולייחד שם הוי"ה לשם אלקים, שזה שלימות הדעת, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שאז נשלם הדעת של האדם שיודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, ועל ידי זה הוא יכול להתפלל להקדוש ברוך הוא, כי נשלם דעתו ויצא מכל הספיקות והעקמומיות שהכניס בו הס"מ ימ"ש להכניס בו עצבות ועצלות ומרירות ודכאון וכו', ולכן דייקא בפורים קטן, אז נעשה היחוד הגדול, ולכן גם בפורים קטן זה זמן של שמחה לשמח את עצמו עמו יתברך, שעל ידי זה נמחל כל העוונות, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ולכן גם בפורים קטן צריכים לשמוח מאד מאד, כי זה הכנה לפורים גדול, שאז שלימות השמחה, שמתחברים יחד שם הוי"ה אל שם אלקים, שזה מה שמצינו אצל אליהו הנביא בשעה שהכניע את עובדי הבעל שכולם צעקו שני פעמים הוי"ה הוא האלקים, כמו שכתוב (מלכים א' י"ח ל"ט) "וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו הוי"ה הוא האלקים הוי"ה הוא האלקים", שזה נגד פורים קטן ופורים גדול, ולכן זה שמחה מאד מאד גדולה היום בפורים קטן, כי נתגלה אמתת מציאותו יתברך אפילו להכי נמוכים וירודים וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק להיות היום בשמחה עצומה, וכן כל השבת תבלה את השבת עם שמחה עצומה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות; ואמרו (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ורואים שהס"מ אורב על כל בר ישראל דייקא בשבת להפר לו את השבת על ידי מחלוקת שקורה בינו לבין אשתו, ובינו לבין הילדים וכו' וכו', ולכן תעשה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה אצלך שבת שלום, וכל השבת תשרה בשלום בית עם אשתך ועם ילדיך, ותשמור מאד מאד מכעס שזה מה שהורס לאדם את כל הפרנסה שלו בששת ימי החול, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שהכעס דוחה מהאדם את כל הפרנסה, ואפילו שנגזר עליו שיהיה לו הרבה כסף וכו', על ידי כעס הוא במו ידיו דוחה את זה וכו', ומדת הכעס זה המדה הכי מגונה שרק יכול להיות, עד כדי כך שאמרו בזוהר (תצוה קפ"ב.) במאי אתידע לקרבא בר נש בהדיה או לאתמנעא מניה, [איך יכולים לדעת אם מותר להתקרב אל האדם הזה או להתרחק ממנו?], ברוגזיה ממש ידע ליה בר נש, וישתמודע מאן איהו, [בכעסו של אדם מתוודע מהות כל האדם ומתגלה מי הוא], אי ההיא נשמתא קדישא נטר בשעתא דרוגזוי אתי עליה, דלא יעקר לה מאתרהא, בגין למשרי תחותה ההוא אל זר, [אם אדם שומר על עצמו לא להיות בכעס כדי שלא יהיה נעקר ממנו נשמתו], דא איהו בר נש כדקא יאות, דא איהו עבדא דמאריה, דא איהו גבר שלים. [זה הוא אדם כמו שצריך להיות, הוא עבד של הקדוש ברוך הוא והוא אדם השלם], ואי ההוא בר נש לא נטיר לה, ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה, למשרי באתריה סטרא אחרא, ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה, ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה, [ואם אדם הזה לא שומר על עצמו לא להיות בכעס, והוא עוקר את הקדושה ממנו, ונכנס בו סטרא אחרא, אדם הזה הוא מורד בהקדוש ברוך הוא ואסור להתקרב אליו], ודא איהו (איוב י"ח ד') "טורף נפשו באפו", איהו טריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה, ואשרי בגויה אל זר [אדם שהוא בכעס הוא עוקר את הנפש שלו ושורה בו הסטרא אחרא], ועל דא כתיב (שם) "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו", דההיא נשמתא קדישא טריף לה, וסאיב לה בגין אפו [מי שבכעס הנשמה שלו בורחת ממנו, והוא מטמא את עצמו]; ואמר האריז"ל את כל העבירות יכולים לתקן וכו', אבל מי שכועס הוא עוקר את הנשמה שלו לגמרי וכו', וקשה להחזיר לו את נשמתו וכו', ולכן סובל מה שסובל וכו'.
מאד מאד אני מבקש אותך שתשמור על הילדים שלך שלא יסתובבו בהפקר כל השבת, כי אם אתה לא תשמור עליהם, דע לך שאחר כך תתחרט, ואתה לא תוכל להאשים את אף אחד רק את עצמך, ולכן תהיה חכם ותשמור על הילדים שלך, ואל תניח אותם שיסתובבו סתם בלי מעש כל השבת, תציית אותי ולא תתחרט וכו', והקדוש ברוך הוא יעזור שנשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל ט"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שהנסיון האחרון קודם הגאולה תהיה שיתפשט הכפירות והאפיקורסות בעולם, ויהיה נסיונות מאד מאד קשים לעמוד באמונה פשוטה בו יתברך, ואמר אף שאני מזהיר על זה שיהיה מאד מאד מר, כי יהיה נסיונות קשים ומרים מאד מאד, כי הכלי תקשורת של האפיקורסים המפורסמים יתפשט בעולם, ויעשו שמות בין נשמות ישראל, ויקויים מה שאמר הנביא דניאל (דניאל י"ב י') "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו", עם כל זאת מעט דמעט שיחזיקו מעמד באמונה פשוטה בו יתברך, והם יתחזקו בזה שדיברתי כבר מזה קודם, והזהרתי שלא יסחבו אחרי המינות והאפיקורסות והזוהמא שיתפשט בעולם, כי באמת זה הולך יחד, כפירות ואפיקורסות וניאוף שיקוץ ועירום, כמאמרם ז"ל (ברכות י"ב:) על הפסוק (במדבר ט"ו ל"ט) "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם", אחרי לבבכם זו מינות, אחרי עיניכם זה הרהור עבירה; וכמו שרואים בחוש שנתפשט הכפירות והאפיקורסות בעולם, שכל אלו הרשעים הארורים שהם בעצמם נואפים ככלבים וחיים את חייהם כמו חיות בלי שום בושה כלל, אוכלים טריפות ונבילות בשר החזיר והשפנים וכו', מחללים שבתות בפרהסיא וכו', מתלוצצים מכל הקדוש לעם ישראל, והם חושבים שהם ילמדו את הקומץ הקטן שנשאר באמונה פשוטה בו יתברך איך להתנהג וכו', וכן רואים איך שנתפשט מאד הפריצות והזוהמא השיקוץ תיעוב ועירום וכו', ונכשלים בפגם הברית שזה אבי אבות הטומאה, ולכן אשרי מי שזוכה בעיתים הללו להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, להחדיר בעצמו אשר הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ולהרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו בעקשנות גדולה מאד, ואף שבהתחלה יהיה לו קשה מאד מאד, כי בפירוש אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם; מרוב החטאים נכנס באדם כפירות ואפיקורסות, עד שנתקיים מה שאמר הנביא (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שנהיה חזקים בלדבר אל הקדוש ברוך הוא, בלי שום חכמות והשכלות כלל, ולספר לו יתברך כל מה שעובר עלינו וכו', ועל ידי זה שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה ניצול מתאוות ניאוף הבוער בו וכו', כי אי אפשר להנצל מתאוות ניאוף אלא על ידי אמונה פשוטה בו יתברך, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) כשבוער באדם תאוות ניאוף עיקר העצה לקרר עצמו מתאווה זו לומר את שתי הפסוקים האלו "שמע ישראל הוי"ה אלקינו הוי"ה אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", והאריך בזה מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות קריאת שמע הלכה ד' אות ה') שהכוונה הפשוטה הוא להנצל מתאוות ניאוף אי אפשר רק על ידי אמונה פשוטה בו יתברך, ובתורתו הקדושה, שדבר זה מקבלים רק מהצדיק האמת שבדור הזה שהוא רביז"ל, כי עיקר הוא האמונה, הן בכלליות התורה, והן בפרטיות מה שעובר על כל אדם ואדם, לידע שהכל מושגח ממנו יתברך בשביל הבחירה והנסיון לראות אל מי יפנה בעת צרתו, וצריכים לדעת אשר בכל דור ודור מוכרחים להתקרב להצדיק האמת שבכל דור ודור, ולקבל ממנו עצות איך להחזיק מעמד ולעבור את הגלות המר שאנחנו סובלים וכו', והעיקר הוא האמונה שצריך לבטל דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת עצמו כלל, ויסתכל רק על האמת לאמיתו, וימשוך עצמו רק אל האמת שהוא סוד האמונה הקדושה, ולא יטעה את עצמו כלל, ואז בדרך זה בוודאי יזכה לקבל עצות קדושות ותיקון גדול מהצדיק האמת ותורתו שגילה; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תראה מה שקורה עכשיו בחוץ, מצד אחד הכפירות והאפיקורסות והליצנות שעושים מכל דבר ששייך ליהדות מתגברת ומתפשטת בעולם, ומצד שני ההפקירות של הפריצות והעירום והשיקוץ תאוות ניאוף גם כן מתגברת ומתפשטת בעולם בצורה כזו כמו שהיה בדור המבול ובדור הפלגה, ולכן אין עצה אחרת איך להנצל מזה, אלא להתחבא בתוך תיבות התפלה, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, וכל מה שהוא צריך שיבקש רק ממנו יתברך, כי מה שתפלה פועלת שום דבר לא פועל, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ודע לך שכל בר ישראל שרוצה שאשתו תלך בצניעות וילדיו ישארו יהודים תמימים יראי השם וחושבי שמו, מוכרח לדבר כל יום ויום בבית דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולספר סיפורי צדיקים, כי הילדים מחקים את האבא, ואם האבא חזק באמונה פשוטה בו יתברך ומדבר תמיד רק ממנו יתברך, וכן הוא בעצמו מוסר את נפשו לבוא שלוש פעמים ביום להתפלל בבית הכנסת שחרית מנחה ערבית, וכן קובע עיתים לתורה, אזי נכון לבו יהיה בטוח שגם אשתו וגם ילדיו ישארו יראים ושלמים באמונה פשוטה בו יתברך, אבל אם הוא יתקרר מהאמונה הקדושה וכו', ולא יבוא להתפלל בבית הכנסת במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, וכן לא יקבע לעצמו עיתים לתורה וכו', אזי מה יש לו להתלונן שהילדים שלו יצאו נושרים ופרקו עול לגמרי וכו' וכו', כי רק הוא חייב בזה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך ומתחנן אליך, חוס וחמול על עצמך ועל הדורות שיוצאים ממך ותיקח את עצמך בידיך, כי הנסיונות עכשיו מאד מאד קשים לבני הנעורים, ולכן האבא צריך להיות דוגמא לכל המשפחה, הן להאשה והן להילדים, אסור לך ללכת בשום פנים ואופן באלימות וכו', לא אלימות פיזית ולא אלימות מילולית, רביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, ובפירוש אמר למוהרנ"ת ז"ל ילדים מכים? והזהיר אותנו מאד מאד ללכת בבית בניחותא ובסבלנות, ורק ככה יכולים להצליח עמהם.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, כי דע לך שכל העתיד שלך ושל הילדים שלך תלוי רק בזה, ולכן אל תיקח את זה בקלות כי בנפשך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל י"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, אשר כל רגע ורגע שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, שבזה כלול כל המצוות, ובעיתים הללו צריכים רק להתחזק באמונה פשוטה ולהשליך מעצמו את כל החכמות והדעות נפסדות שיש בעולם, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד לחזור בכל יום ויום כמה וכמה פעמים על אמונה פשוטה, הן עם עצמו והן עם אשתו והן עם ילדיו, ובפירוש הזהירנו מאד מאד ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) אשר קודם הגאולה יהיה נסיון מאד מאד קשה בענין אמונה פשוטה בו יתברך, כי יתרבה הקליפות מאד מאד בעולם, ואמר (חיי מוהר"ן סימן תקל"ז) לענין המפורסמים של שקר שנמצאים עכשיו בעולם וכו', כי על הבעל דבר קשה מאד לטרוח עם כל העולם להטעותם מדרך הישר, על כן העמיד מפורסם אחד במקום פלוני וכו', ומפורסם אחד במקום פלוני וכו', ואמר על מפורסם אחד שהוא עקר ראש אלף אנשים, שבודאי לא יקומו בתחיית המתים; רואים מכל זה איך שצריכים לשמור מכל מיני ש'קרנים ר'מאים צ'בועים ש'ר'ץ' השורץ על הארץ שעובדים על בני אדם, ובקלות יכולים להפיל אותך לנוקבא דתהומא רבה שלא תוכל לצאת מזה.
הכלל הזה אתה צריך לקחת בידיך, אם אין אתה משתנה לטובה על ידו, תברח ממנו יהיה מי שיהיה וכו', ואף שחכמינו הקדושים אמרו (אבות פרק א') עשה לך רב, עם כל זאת צריכים לשמור מאד מאד מי הוא הרב, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאוה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ וכו'. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום וכו', כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם כולו, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו; וכן הוא אצל רבנים וכו', אדם רץ אחר מישהו ימים ושנים וכו', והוא מכור אליו לגמרי וכו', ונדמה לו שישועתו תלוי ברב זה וכו', וההוא עובד עליו ומוריק לו את הכיסים וכו', או מהפנט אותו לגמרי, ומוציא לו את השכל מהדעת וכו', ולבסוף ההוא פותח את היד ורואה שהכל כלום וכו', וסתם ביליתי את הימים והשבועות והחודשים והשנים הכי טובות שלי בימי חיי, ומאומה אין בידי וכו' וכו', אבל זה כבר מאוחר וכו', ולכן כשאדם מתקרב אל איזה רב יהיה מי שיהיה, צריך תמיד לזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, אם לא מקבלים מהרב תיכף ומיד מה שהוא צריך וכו', צריכים לדעת שהוא חי בדמיון ובטעות גדולה וכו', ומה צריך אדם? שכל ודעת, ועיקר הדעת והשכל הוא (דברים ד') "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", שיחדיר בו אמונה פשוטה בו יתברך, וילמד אותו איך מדברים אל הקדוש ברוך הוא, שזה יש לו תיכף ומיד ביד, "ומה שביד בטוח", כי למדתי אצל הצדיק הזה איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולדעת שאני עצמאי ואין לי אף אחד בזה העולם רק הקדוש ברוך הוא, ורק הוא יתברך יכול לעזור לי, וכן הרב צריך להכניס בו תשוקה עצומה ללמוד תורה הקדושה, ולכן צריך לזכור "מה שביד בטוח", אם אני התחלתי ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו', בזכות הרב הזה, ולא החסרתי יום אחד מבלי לימוד תורה הקדושה וכו', אזי עלי לדעת "מה שביד בטוח", וכן אם הרב מוסר את נפשו שיהיה שלום בית בינו לבין אשתו, צריכים לזכור "מה שביד בטוח", ואם חס ושלום לא מקבלים את זה מהרב, צריכים לדעת שהכל דמיון גדול מאד, ולבסוף יפתח את היד ויראו שאין ביד שום דבר, וסתם רצתי אחריו ימים ושנים, ואיבדתי את שנותיי היקרים.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה  נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, שאנחנו נמצאים בהיכלא דמלכא "היכל הקודש" שבונה הצדיק האמת שהוא רביז"ל (עיין לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט), וראוי לנו לשמוח בזה מאד מאד, ותהלה לאל יש לנו קהילה קדושה כזו שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם, אבל אני מאד מבקש אותך שתעזור לי עם הנוער, הן בעצמך תשמור על הילדים שלך, והן תעזור שנזכה לחנך אותם בדרך התורה והיראה שנרווה רוב נחת דקדושה מהם, כי סוף כל סוף הילדים הם העינים שלנו, וכמו שאדם שומר על העינים שלו שלא יכנס אפילו גרגיר עפר, כך צריכים לשמור על הילדים שלנו שלא יכנס בהם שום רוח שנושף עכשיו בחוץ על הרחובות וכו', הפקירות ופריצות וכו', וכל אבא מוכרח לשמור על הילדים שלו, ואין תירוץ שהוא לא יכול ואין לו כח וכו', כי בחוץ בוער אש וכו', ובקלות הילדים יכולים להשרף באש הס"מ של ניאוף וכפירות ביחד, ולכן חוב קדוש על כל אבא ואמא לשמור על הילדים שלהם, וזה הנסיון הכי אחרון שיש לנו בדור הזה.
מאד מאד אני מבקש אותך עכשיו בחודש אדר רק להיות בשמחה, ולהכניס אוירה של שמחה בתוך הבית, ותשמור מאד מאד לא להכניס אימה יתירה בתוך ביתך, וחכמינו הקדושים הזהירנו על זה מאד מאד, ואמרו (גיטין ו:) אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל, אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת, ולכן אל תהיה בטלן, ותראה לדון את אשתך לכף זכות, ותראה שיהיה רק שמחה בביתך, תעקור מעצמך את המדה הרעה של כעס וקפידות וכו', ותשמור מאד מאד לא להכניס את אשתך בלחץ וכו', ואל תלחיץ אותה, ואל תתפרץ עליה וכו', אלא תדון אותה לכף זכות וכו', ואז תראה אל איזה טוב אמיתי ונצחי תזכה, כי רביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד; תכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל י"ח אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, על אף שעוברים עליך כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ואתה מסובך עם כל מיני חובות וכו' וכו', עם כל זאת חזק ואמץ מאד מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי יסורין, ולכן אסור לבעוט ביסורים אלא לזכור שכל זה בא לו כדי לעורר אותו שיחזור בתשובה, ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא; ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים צ"ד) חביבין יסורין, שכשם שהקרבנות מרצין כך הייסורין מרצין, בקרבנות הוא אומר (ויקרא א' ד') "ונרצה לו לכפר עליו", ובייסורין הוא אומר (שם כ"ו מ"א) "אז ירצו את עונם", ולא עוד אלא שייסורין חביבין מן הקרבנות, שהקרבן בממון והייסורין בגוף; ולכן מכל מה שעובר עליך ראה לא לקרוא תגר כביכול עליו יתברך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט איוב רמז תתק"ח) איוב אילולא לא קרא תגר כשבאו עליו יסורין, כשם שאומרים עכשיו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, כך היו אומרים אלהי איוב וכו', אבל איוב לא יכל לעצור את עצמו, והוצרך מרוב יסוריו לדבר כלפי מעלה וכו' וכו', רואים מזה שגם על אברהם יצחק ויעקב עברו יסורים מרים וקשים מאד, ועיקר מעלתם שלא קראו תגר כלפי מעלה, אלא סבלו את יסוריהם בדממה.
ובענין חובות וכו', אתה צריך לזכור מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן ע"ז) מי שעושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת, נעשה בעל חוב; וכן אמר (שם אות תשובה סימן מ"ו) מי שרוצה לשוב יזהר מלהיות בעל חוב; ולכן מהיום והלאה תשמור מאד מאד לא להכנס בחובות, וזה תזכה את תקבע לעצמך קביעות ללמוד בכל יום באיזה לימוד תורה במקרא, במשנה, בגמרא, כי ח'ו'ב' ראשי תיבות ו'תן ח'לקינו ב'תורתך, אם אדם קובע עיתים לתורה על ידי זה ניצול מלהיות בעל חוב, וכן אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קכ"ב) שאם לא היה ממתין בבטחון לישועת השם כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשיו. והכוונה כי אמר זאת לענין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צרכי הבית שעל פי רוב חסר לאדם הרבה. כגון, לזה חסר מלבוש פשוט, ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה וכו'. שצריכין להמתין לישועת השם ולבלי לדחוק את השעה (ערובין יג:) למלאות החסרון תכף ומיד. רק צריכין להמתין עד ירחם השם, ואמר רביז"ל על עצמו שאם לא היה ממתין, כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דווקא תיכף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב עד שהיה מוכרח להיות נוסע ומטולטל. כמו שאנו יודעים ענין הנוסעים שהם מוכרחים תמיד ליסע על המדינה מחמת שהם תמיד בעלי חובות, וענין זה צריכים לידע מאד. וצריכין ללמד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאד. כי לכל אדם חסר הרבה אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים, מכל שכן מקבלים אפילו החשובים והגדולים. וצריך לזה להסתפק במיעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. ואם נדמה לו שצריך מלבוש או לאשתו ובניו, אף על פי שמוכרח לו אל ידחק השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב, אך ימתין עד שיבוא עיתו. וטוב לסבול דוחק אפילו במזונות וכל שכן במלבושים ודירות וכו' ולא להיות בעל חוב. ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו או לבני ביתו במלבושים מלהיות בעל חוב להחנוני או לאחרים. כי בכל עניני פרנסה צריכין להמתין עד שיבוא עיתו, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה ט"ו) "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו"; הלוואי שבני אדם היו מכניסים את הדיבורים האלו בתוך לבם, כי רואים בני אדם מסתבכים בחובות על לא דבר, ואחר כך הם סובלים מאד מאד סבל קשה שהם לא יכולים לצאת מזה, ולכן המשכיל האמיתי יודע איך שצריכים לשמור מחובות.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתהיה שמור מכל הצרות, ומכל החובות, ותהיה הכי מאושר בחייך.
אני מאד רציתי שמחר בלילה תהיה בביתך מוקדם, כדי שאשתך תוכל לבוא אל הדרשה בבית הכנסת הגדול שאתן להנשים בדיוק בשעה תשע וחצי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל י"ט אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי עיקר הצלחת האדם בזה העולם, הוא רק כשהוא בשמחה, ותיכף ומיד כשאדם נכנס בחלישות הדעת ובקטנות המוחין, כבר הוא מיועד ליפול בכשלון בחייו וכו', ולכן תעשה כל מיני מאמצים רק להיות בשמחה, ולא בחינם שרביז"ל שם את הדגש שלו העיקר על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; והרגע שאדם בשמחה זוכה לגדלות המוחין להרחבת הדעת, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך? הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך, אך דע שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי.
תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום סוכה ט"ז אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
היום בלילה יהיה דרשה להנשים, תראה להיות בבית כדי שאשתך תוכל לבוא להדרשה, כי זה מאד מאד נחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקהל כ' אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגעו וירדפו אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדל להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד קשה לך מכל הצרות והיסורים שעוברים עליך בגשמיות וברוחניות, עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל לימוד עמוק מאד מאד, ואומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) שזה מה שדוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא ואומר לו (תהילים ד') בצר הרחבת לי, רבונו של עולם בכל הצרות שרק עובר עלי בגשמיות וברוחניות אני מוצא הרחבות שאתה מרחיב לי, ולכן אני מבקש אותך חונני ושמע תפילתי, כי אדם צריך תמיד למצוא בתוך הצרות שלו הרחבות, ולהודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על החסדים שהוא עושה אתו, ועל ידי זה יש לו כח וחשק ורצון להתפלל הלאה, כי מה שאדם מתרשל מתפילה זה רק מחמת שנדמה לו שזה סוף העולם והוא כבר לא יצא מהצרות שלו, אבל בזה שהוא מוצא הרחבות בתוך צרותיו, הוא יכול להודות ולשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא גם להבא.
ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, קח את עצמך בידך, ותעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להחזיק מעמד ולא להישבר, אין זה חכמה להישבר ולהיכנס בתוך עצמו וכו', ולשרות בייאוש ובדכאון וכו', עיקר החכמה איך מהפכים את החושך לאור, את המר למתוק, ובשביל זה אנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא מדריך אותנו איך להחיות את עצמנו עם כל נקודה טובה שיש בנו, ועל ידי זה נוכל לצאת מכל צרותינו.
נאו נא אל תהיה בטלן חבל מאד שתבלה את הזמן היקר שלך, כי הבטלה מביאה לידי שעמום ולידי זימה (כתובות נ"ט) בזה שאדם מבטל את הזמן שלו הוא בא להרבה רעות, וסובל הרבה צרות, ואמרו חכמינו הקדושים (אבות דרבי נתן פרק י"א ) אין אדם מת אלא מתוך הבטלה, ולכן תראה לגרוס כל יום הרבה פרקים משניות, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, בזה שתגרוס הרבה פרקים משניות בכל יום יושפע עליך שפע, גורסים פרק אחר פרק וזה מטהר את הנשמה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, בזה שגורסים הרבה משניות בזה זוכים שהנשמה מזדככת מכל מיני חלודה שנדבק בה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך כל כך חבל על הזמן היקר לבטל, או שתתפלל, או שתלמד, או שתאכל, או שתישן, או שתלך לעבוד ותביא פרנסה בתוך ביתך, כי (אבות פרק ב')  טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון, אדם צריך להיות עסוק עם משהו, כדי שלא ישתגע משעמום, או שתצא הפצה להפיץ לעם ישראל את ספרי רביז"ל כי החוברות והקונטרסים הם המצילים את נשמות ישראל, אי אפשר להסביר במילים את מעלת האדם שזוכה להפיץ את אור רבי"זל להמון העם, לקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא, היום הניסיונות כל כך קשים ומרים כל אחד סובל מה שסובל, ורק רביז"ל מבין את כולם, ולכן במקום שתסתובב בלא כלום וכו', בלי מעש וכו', צא להפצה ותדבר עם יהודים דיבורי אמונה שאין למעלה מזה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקהל כ"א אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ

הנה נכנס שבת קודש שבת שעדיין לא היה בעולם, ראה לקבל את השבת בשמחה עצומה, ותשתדל מאד שיהיה בבית אוירה של שמחה, ותשמח את אשתך שזה מעיקר שמחת שבת, כי על פי רוב בני אדם נכנסים בלחץ דייקא בשבת ורבים עם האישה, וכל זה מהס"מ הרשע ימ"ש שמעביר באדם את אש הכעס, ועל זה הזהירנו הקדוש ברוך הוא (בפרשת השבוע ויקהל) לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ומובא בזוהר לא תבערו אש הכעס ביום השבת, כי הס"מ לא יכול לסבול שהאדם יהיה לו מנוחה בשבת, אז הוא מסית אותו להיות בכעס בשבת, ומוציא את העצבים שלו על אשתו ועל ילדיו וכו', העיקר שלא יהיה שמח בשבת.
לכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה כל השבת, ותמסור את נפשך לבוא להתפלל את השלש תפילות בשבת במניין דייקא, כי אף שבכל יום ויום זה מצווה מאד גדולה לבוא להתפלל את השלש תפילות במניין ובבית הכנסת, לאין ערך כלל שבת, צריך להקפיד על זה יותר ויותר, בליל שבת כשבר ישאל בא לבית הכנסת, אומרים חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו, שתי מלאכי השרת המלווים לו לאדם מניחים ידיהן על ראשו ואומרים לו סר עוונך וכופר, כי בשעה שאדם נמצא בבית הכנסת ומעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא נעשה שותפות להקדוש ברוך הוא בבריאת שמים וארץ, וכשהולך לבית מלווים אותו שתי המלאכים אחד מימינו ואחד משמאלו, ולכן צריכים מאד לשמור בליל שבת לא לדבר לשון הרע ורכילות וליצנות וכו' וכו', כי שתי מלאכי השרת מלווים אותך אחד מימינו ואחד משמאלו, ואוי ואבוי אם אתה תדבר שטויות אז וכו', איזה בושה צריך ליפול על פניך וכו', ולכן בליל שבת תבוא לבית הכנסת ותתפלל בשמחה עצומה, ותקפיד שהילדים יעמדו על ידך, וכשאתה חוזר לביתך תתחיל לשיר מלאכי השרת מלאכי עליון וכו' וכו', ותהיה רק שמח ותשמח את אשתך וכו', וכן שבת בבוקר תשכים ותרוץ למקווה לטבול ותשתדל להתפלל במניין, ולשמוע קריאת התורה, ולהתפלל מוסף, ולחזור הביתה לאכול סעודת שבת בשמחה עצומה, ותנוח כי שינה בשבת תענוג, ואחר כך תזדרז לבוא להתפלל מנחה בבית הכנסת דייקא, ושם תאכל סעודה שלישית, ותקפיד לשמוע איזה דבר תורה מתלמיד חכם שזה דבר גדול מאד מאד, ודע לך שאז הוא עת רצון גדול בשמים, ואחר כך תתפלל ערבית ותשתדל תמיד לא לעשות שום מלאכה אסורה לפני שבעים ושתים דקות אחר השקיעה, כי תוספת שבת זה דאורייתא, ולכן המוסיף את השבת לחול מוספים לו שפע בפרנסה, שפע בבריאות, ושפע בכל מעשיו.תקפיד מאד לעשות בעצמך הבדלה, כי על ידי זה אתה מבדיל בין קודש לחול, והס"מ ישרף ויעזוב אותך, כי מעלת ההבדלה אין לתאר ואין לשער כלל, כי בזה הוא מגלה את ההפרש בין עם ישראל לאומות העולם , אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רבי כזה.

המאחל לך שבת שלום

 

 

 

בעזה"י יום א' לסדר פקודי כ"ג אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, אני מוכרח להגיד לך שעל כל אחד ואחד בזה העולם עובר ניסיונות קשים ומרים וכו', זה בעניות ודחקות אשר זה הצער הכי גדול, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש רבה משפטים) אין עוד צער יותר מעני ואם שמים את כל הצרות בכף מאזנים אחת והעניות בכף מאזנים שניה, אזי כף מאזנים של העניות יכריע, כי הצער של עניות זה צער גדול מאד, עד שאמרו חכמינו הקדושים (עירובין מ"א.) עניות מעברת את האדם על דעתו ועל דעת קונו, את זה מנסים שאין לו שלום בית, ואת זה מנסים שאין לו ילדים, ואת זה מנסים שאין לו נחת מהילדים וכו' וכו', כל אחד סובל את הסבל שלו וכו' וכו', ורביז"ל מלמד אותנו איך להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר, רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך לידע שהכל לטובה, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, ולכן העיקר להתחזק, ועיקר ההתחזקות זה שמחה, לעשות כל מיני פעולות שבעולם לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם לשמוח ולשמח את אשתך כי זה חלקך, ואמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ק''ו) אשה בעלה משמחה, ואמרו (ירושלמי מועד קטן פרק' ב' הלכה ד') שמחה לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו, ותחייה את עצמך שסוף כל סוף יש לך אשה, אתה צריך לדעת שהשלום בית תלוי בך, אם יהיה לך שכל לדון את אשתך לכף זכות ותשמח עמה, והשמחה הזאת יביא עליך רוח הקודש, כמאמרם ז"ל (ירושלמי סוכה פרק ה' הלכה א') אין רוח הקדוש שורה אלא על לב שמח, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ו) מה זה נקרא רוח הקודש? שיש לו בכל פעם דיבורים חדשים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי באמת אם תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא יש לך כבר בית מנוס איפה לברוח, כי באמת אין טוב כמו השיחה בינו לבין קונו, שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו את כל מה שעובר עליו, שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל, ואם תרגיל את עצמך לדבר כל יום עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, אז אתה כבר לא צריך שום דבר בעולם כי הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ואשרי מי שבורח אליו יתברך בשעה שעובר עליו משברים וגלים. העיקר אל תייאש את עצמך, כי סוף כל סוף תצא מהצרות שלך, רק תהיה עקשן גדול לא להישבר, ולהיות בשמחה ותשמח את אשתך ולדבר אל הקדוש ברוך הוא.
יש מאמר החכם "הכרח אם לא ישובח לא יגונה", אף פעם לא ביקשתי מאף אחד כסף, כי אין זה דרכי כלל אך עכשיו נפלתי בחובות עצומות וכו', חובות פרטים, והבעלי חובות דוחקים אותי ואני מאד מתבייש מהם וכו', ולכן אם תוכל לעזור לי במה שתוכל וכו', אפילו עם משהו וכו', יהיה לי ישועה גדולה, וזכור אשר בדי הארון היו מחוברים אל הארון, ובדי השולחן היו מחוברים אל השולחן, בזכות העזרה שתעזרו לי לצאת מהחובות יהיה לך חלק בתורתי ובשולחני הפרטי, כי הבדים הם מרמזים על תומכי אורייתא.
נא ונא ראה להתפלל עבורי, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים, והקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתך שאתה מתפלל עלי, וכל המתפלל עבור חברו, והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פקודי כ"ד אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד... נ"י

בכל יום ויום אנחנו צריכים לתת תודה להקדוש ברוך הוא מחדש שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא מחזק ומעודד ומשמח אותנו, בתוקף הצרות והיסורים והמרירות שאנחנו עוברים בגשמיות וברוחניות, כי אין אדם שלא יעבור איזה צער בכל יום, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ז) שכל אדם צריך לעבור בכל יום איזה צער ויסורים, וכפי הגדלת הדעת כן היסורים יותר גדולים, כמו שאמר החכם מכל אדם (קהלת א') "יוסיף דעת יוסיף מכאוב", כי אין דבר כזה שלא יעבור על האדם איזה משבר בחיים וכו' וכו', ולפעמים הרבה משברים וכו' וכו', אך עיקר גדולת האדם שזוכה למצוא הרחבות בתוך הצרות שלו, כמו שלימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) על הפסוק (תהילים ד') "בצר הרחבת לי", היינו בתוך הצרות והיסורים שעוברים על כל אחד, צריכים למצוא גם את ההרחבות שהקדוש ברוך הוא מרחיב לו בגשמיות וברוחניות גם יחד, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק ב' הלכה ט') אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא כל צרה שהייתי נכנס לה אתה היית מרחיבה לי, נכנסתי לצרה של בת שבע נתת לי את שלמה, נכנסתי לצרתן של ישראל ונתתי לי את בית המקדש, היינו שגם דוד המלך הלך בדרך זה שגילה לנו רביז"ל, שצריכים למצוא הרחבות בתוך הצרות, וכך הוא עבר את החיים שלו, כי עוד לא היה אדם שעבר כל כך הרבה צרות מבית ומחוץ כמו דוד המלך, ואף על פי כן החזיק מעמד, ועיקר הכח שהיה לו להחזיק מעמד היה רק על ידי תפילה, שהיה רגיל לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו כל אשר עם לבבו, ושפך שברון ליבו אליו יתברך, וזה מה שגילה לנו רביז"ל שאין לאדם אף אחד רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכשעובר עליו איזה משבר עליו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יתברך מבין אותו, וכן אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה א') אם באה על האדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא אל הקדוש ברוך הוא לבד, ואת הלימוד הזה קיבלנו מרביז"ל.
ולכן אם אתה רוצה להיות מקורב אל רביז"ל תהיה רגיל כל יום לבוא לספר לו יתברך את כל מה שעובר עלך בין בגשמי בין ברוחני, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות, ואף שאני מעורר אותך על זה כמעט כל יום, כי אני רואה שהס"מ שהוא השטן והמלאך המוות מסית את האדם שלא יכנס לבית הכנסת להתפלל, ולבית המדרש ללמוד, וכל כך חבל כי זה הבית מנוס היחידי שלנו, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ג') כל מי שאינו נכנס לבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעולם הבא, וכל כך חבל צריכים רק לקחת את הגוף ולהביא אותו לבית הכנסת להתפלל, ולבית המדרש ללמוד, אפילו מעט דמעט והוא כבר ניצל מעונש בעולם הזה ובעולם הבא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה הנחלים הללו בני אדם יורדים לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין כשהן טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסים לתוכן כשהן מלאים עוונות ויוצאים כשהן מלאים מצוות, ולכן למה שלא תבוא שלש פעמים ביום להתפלל שחרית מנחה ערבית במניין דייקא, שאין דבר יותר חשוב מזה, וכן יש לנו שני כוללים, כולל אחד לבעלי בתים "אור המאיר" שמי שרוצה נכנס לשמה ולומד את השיעורים, קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה וכו', וכן יש לנו כולל להוראה "תפארת בנימין" ששמה לומדים הלכה לעובדא למעשה, וכן יש אצלנו כמה וכמה שיעורים במשך היום בדף היומי, אשר אין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ולכן אל תהיה בטלן זה נראה מאד מאד קשה, כי הס"מ מקשה על האדם שלא יקיים את זה, אבל זה כל כך קל לקחת את הגוף ולהכניס אותו לבית הכנסת להתפלל, ולקחת את הגוף לבית המדרש ללמוד, וזה יביא לך כל מיני השפעות שבעולם.
מה אומר לך אני מאד מתבייש לכתוב לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל"ו:) האי מאן דאכיל מחבריה בהית לאסתכליה [מי שאוכל מהחבר שלו הוא מתבייש להסתכל בפניו] החכם אמר "ההכרח אם לא ישובח לא יגונה", אני מאד מאד מתבייש לבקש וכו', כי אף פעם לא ביקשתי מאף אחד כסף, כי אני מתנגד על זה ואין זה דרכי כלל, אבל עכשיו נכנסתי בחובות עצומים, פרטיים, והבעלי חובות דוחקים אותי, ואני מאד מאד מתבייש מהם, כי אצלי מילה זה מילה, אם אני הבטחתי לשלם בזמן אז אני מקיים את דברי, ועכשיו נתקעתי כל כך שאין לי מנוס אחר אלא להיות פושט יד וכו', ואני מאד מאד מתבייש וכו', ולכן אם תוכל לעזור לי במה שתוכל וכו', יהיה לי ישועה גדולה, ואני מוכרח לחזור עוד פעם אשר בדי הארון היו מחוברים אל הארון ששם היו הלוחות שהם כלל התורה, ובדי השולחן היו מחוברים אל השולחן שממנו נהנו הכהנים, ולכן בזכות העזרה שתעזור לי לצאת מהחובות יהיה לך חלק בתורתי ובשולחני הפרטי, כי הבדים הם מרמזים על תומכי אורייתא, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוט שופטים רמז ס"ד)  כל מי שהוא עושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר בכל רחמנא ליצלן, ולכן תראה לעשות עמי חסד ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור אותך שלא תצטרך אף פעם טובות מבני אדם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר פקודי כ"ה אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ותשמח את עצמך, ותשמח את אשתך, ותשמח את ילדיך, ואף פעם אל תלך איתם ביד קשה, כי רביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, ואמר ילדים לא מכים, וצריכים ללכת איתם רק באהבה ולהוריד את עצמו אליהם, וחכמינו הקדושים אמרו (סוכה מ"ו:) לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה משום דאתי לאגמוריה שיקרא, לא להבטיח לילד שאני אתן לך משהו ולא נותן, כי בזה הוא מלמד אותו איך לשקר, הכלל שחינוך הילדים זה יסוד גדול ביהדות, וחינוך מתחיל עם עצמו, אם אתה רוצה שהילדים שלך יגדלו מוצלחים בחייהם הפרטי וכו', ראה לחנך את עצמך, כי הילדים מחקים את ההורים, כמו שהוא רואה בבית ככה הוא מתנהג, אם הוא רואה שהאבא אלים בבית אזי גם הוא אלים בחוץ עם הילדים, ובכיתה עם התלמידים, ואם הוא רואה שהאבא אף פעם לא הולך לבית הכנסת להתפלל אז גם הוא לא רוצה ללכת לבית הכנסת להתפלל, ואם האבא עושה עוול לזולת אזי גם הוא יעשה עוול וכו', ולכן חינוך מתחיל עם עצמו, אם רוצים להצליח עם הילדים צריכים להתחיל עם עצמו.
נא ונא אל תהיה בטלן אל תסתובב בלא מעש, כי הבטלה מביאה לידי שיגעון, כמאמרם ז"ל (כתובות נט:) הבטלה מביאה לידי שעמום ולידי זימה, החיים כל כך קצרים אין זמן להסתובב ולא לעשות כלום, אשר זה גורם שיהיה מחלוקות ומריבות בבית וכו', והוא תמיד מסתובב בתוך הבית וכו' ועושה ביקורת על אשתו וכו', וכך יוצא מחלוקות ומריבות וכו', וגירושין וכו', וכל זה בא כשהבעל אין לו מה לעשות, הוא יושב בבית וכו', בלא מעש וכו', אדם צריך ללכת בכל יום לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות במניין דייקא, אדם צריך לקבוע עיתים לתורה, ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו', אדם צריך לצאת לעבוד ולפרנס את אשתו ואת ילדיו, אין דבר כזה לשבת לבד ולא לעשות כלום, כי חכמינו הקדושים אמרו (אבות דרבי נתן פרק י"א) אין אדם מת אלא מתוך הבטלה, ולכן תקח את עצמך בידך ותתחיל לשמוח בשמחה אין סופית שזכית להתקרב אל רביז"ל שהוא המלמד אותנו איך לעבור את זה העולם בשלום ובאהבה ובשמחה עצומה, ומה היינו עושים בלי רביז"ל? ומה היינו עושים בלי הלימודים שלו? ולכן תתן תודה להקדוש ברוך הוא שאתה זוכה לדעת מרביז"ל, ואל תבלבל את עצמך משום בריה שבעולם, כי גדול אדוננו ורב להושיע.
מחר בערב בשעה 9:30 יהיה דרשה לנשים בבית הכנסת הגדול, ואני מאד מבקש אותך שתתן לאשתך לבוא בלי שום תירוצים, לא נורא שאתה תשמור על הילדים לשעה או שעתיים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פקודי כ"ו אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק עם כל נקודה ונקודה שיש לך, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) מי שהולך בדרך זה אפילו שיהיה רשע גמור יכול לצאת מהירידות והנפילות שלו וכו', ולעלות אל תכלית המדרגה העליונה.
העיקר שתהיה כל מצווה ומצווה חשובה בעיניך, כי אדם מאד מאד מתרשל מלעשות מצוות, כי חושב מה זה יעזור לי כבר וכו', ואינו יודע מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל"ט:) כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו דומה כמי שמקיים כל התורה כולה, ולכן אל תהיה בטלן כל מצווה ומצווה שאתה זוכה לקיים זה זכותך לנצח, וזה ילווה אותך כל ימי חייך וישמרך מכל מיני צער ומכאובים ויסורים וכו' וכו', וזכור גם תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ס"ג.) כל העושה מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות, ולכן כל מצווה ומצווה שאתה מקיים תהיה רק בשמחה שאתה עושה את רצונו יתברך, כי המצוות הן רצונו יתברך.
החפץ חיים זי"ע אמר מה זה סוחר טוב? שהוא  עושה מכלום הון רב וכו', מנייר וסמרטוטים וכו' עושה זהב וכו', ומה זה טיפש? שמזהב וכסף הוא עושה סמרטוטים ונייר לאריזה וכו', והסביר את עצמו, יהודי בעל שכל כל ברכה שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום ובכל שעה ושעה זה אצלו קרן נפלא, ואף שזה נראה בעיניו כמצווה קטנה, מה יהיה כבר אם אני אומר את הברכה? אלא כל גדר קטן שהוא רק עושה למען הקדוש ברוך הוא, כגון כמה פרוטות לצדקה מידי פעם לפעם, זה קרן נפלא, ומכל שכן וכל שכן כשזוכה לברך ברכת המזון בשמחה עצומה שזה סגולה לעשירות נפלאה, כי מי שמברך ברכת המזון מתוך הסידור בשמחה עצומה מובטח לו שיהיה עשיר גדול, ובני אדם מזלזלים בזה, כי דייקא ברכת המזון שהוא כל כך גדול, שמשה רבנו, יהושע בן נון, ודוד המלך תיקנו ברכת המזון, דייקא בזה בני אדם מתרשלים, וכן הוא במשך היום יש לאדם כל כך הרבה מצוות לקיים לשמח לחזק ולעודד אנשים שזה הגמילות חסד הכי גדולה, ובני אדם מתרשלים בזה, שזה טיפשות גדולה וכו' וכו', יש לך כל כך הרבה אוצרות תחת ידיך, למה אתה לא מוציא את זה מהכח אל הפועל? ולכן תהיה סוחר טוב וכל נקודה ונקודה טובה שאתה זוכה לחטוף בזה העולם למען השם יתברך שזה יהיה אצלך יקר מאד מאד, ותרקוד מרוב שמחה, כי אתה מכריע עכשיו את כל העולם כולו לכף זכות.
נא ונא ראה להתפלל את התפילות שחרית מנחה ערבית מתוך הסידור דייקא ואל תחסר שום חלק מהתפילות, כי הם נבנים על סדר העולמות, ואני שומע שהרבה אנשים מזלזלים באמירת קורבנות וכו', שזה טיפשות, כי מי שאומר בכל יום את סדר הקורבנות כאילו הקריב את כל הקורבנות, והקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ודייקא את זה האדם בטיפשותו מחסיר, כמה זמן לוקח להגיד את הקורבנות? בשביל שבע שמונה דקות כדאי לך להפסיד מלהקריב קורבנות כל יום? ולכן מהיום תקפיד על זה מאד מאד, והקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך.
נא ונא ראה להתפלל עבורי שאני אצא מהחובות שלי, ותעזור לי במה שרק אתה יכול, ואני אהיה לך אסיר תודה, כי נקלעתי לאחרונה לחובות גדולים, ואני מאד מקווה שיהיה לך חלק בלעזור לי.
ראה להניח לאשתך לבוא היום לדרשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר פקודי כ"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מה מאד גדולה שמחתי שאני רואה איך שקהילתנו הקדושה מתרחבת יותר ויותר, מי היה מאמין שבמדבר שמם שלא היה פה אף פעם ריח של יהדות וכו' וכו', ועוד העבירו פה על הדת נשמות ישראל וכו' וכו', דייקא במקום הזה תפרח קהילה כל כך יפה עם מערכת חינוך שלמה, פעוטונים, גנים, בית ספר לבנות, תלמוד תורה לבנים, סמינר לבנות, ישיבה גדולה לבנים, ישיבה לבעלי תשובה, כולל לבעלי בתים, כולל להוראה לאברכים מצוינים, מניינים אחר מניינים מוותיקין עד חצות לילה וכו' וכו', מי היה מאמין שמכלום פשוטו כמשמעו נבנה קהילה כל כך קדושה, חממה של אמונה שמתנהגת על פי דרכי רביז"ל, על אף שהס"מ שם לנו רגלים איפה שרק יכול למנוע ולעכב שלא נוכל להתפתח וכו' וכו', אבל על אפו ועל חמתו לא מועיל לו שום דבר, כי אנחנו רק מתרחבים ומתרחבים יותר ויותר.
אין לתאר ואין לשער את גודל הסבל שאנחנו סובלים פה וכו', אף על פי כן העקשנות דקדושא זה מה שמצליח את דרכנו.
ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תהיה חלק בבניין קהילתנו הקדושה, ותמסור את נפשך פשוטו כמשמעו לבוא להתפלל במניין דייקא את השלש תפילות, שחרית מנחה ערבית, ואל יקל בעינך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהם, ולכן אל תהיה בטלן תעשה כל מה שביכולתך לבוא לבית הכנסת להתפלל במניין דייקא, לבוא לבית המדרש ללמוד שיעור קבוע, קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, אשר אין למעלה מזה, והעיקר לעסוק בגמילות חסד, ואין עוד גמילות חסד יותר גדול מזה שזוכים לקרב עוד יהודי אל הקדוש ברוך הוא ולהחדיר בו אמונה פשוטה בו יתברך, ולכן עניין ההפצה עולה על הכל, כמו שהזהירנו רביז"ל ללכת ולדבר עם אנשים ולקרבם אליו יתברך, להחדיר בהם את האמונה הקדושה בתמימות ובפשיטות גמור.
מה אומר לך ידידי היקר אל תהיה בטלן, אל תבטל את הזמן שלך בשטויות וכו', או שתתפלל, או שתלמד תורה, או שתלך לעבוד ולפרנס את אשתך ובני ביתך, שזה גם כן צדקה גדולה מאד, כמאמרם ז"ל (כתובות מ"ט:) עושה צדקה בכל עת זה המפרנס את אשתו ואת ילדיו, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח') כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם, האם זה לא משתלם לעשות גמילות חסד עם האשה ועם הילדים, וכן עם כל אדם לקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא, וכן להתפלל במניין שעל ידי זה אתה מוציא את השכינה מהגלות המרה והארורה שאנחנו נמצאים בה.
אם תוכל לעזור לי לצאת מהחובות שלי יהיה לך אסיר תודה ואתה יכול לפנות גם אל קרובי משפחתך, והיה מעשה הצדקה שלום.
מאד מאד אני מבקש אותך שתקפיד ללכת בשבת בבגדים לבנים, כי האריז"ל אמר שמי שהולך בשבת עם בגדים לבנים מוחלים לו על כל עוונותיו, ויען שבכל העולם לא יכולים ללכת ככה, כי אנחנו נמצאים בגלות וכו', אבל תהילה לאל ביבנאל אנחנו כולנו הולכים בשבת עם בגדים לבנים, ולכן גם אתה תקפיד על זה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פקודי כ"ח אדר א' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

השבת הזאת היא שבת מיוחדת, כי מסיימים את ספר שמות, וכן מברכים את חודש אדר ב', וכן הוא ערב ראש חודש, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בשבת הזאת יותר מכל השבתות, כי ראש חודש אדר זה הכנה לגאולתנו, שאנחנו מצפים ומקווים שיהיה בראש חודש ניסן, כמאמרם ז"ל (ראש השנה י"א.) בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, ולכן מקדימים חודש אחד של שמחה, כי הגאולה תהיה רק בזכות שמחה (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", כי אי אפשר לצאת מהגלות המר רק על ידי תוקף השמחה, כי כל הגלות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') זה רק מחמת חסרון האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, והוא איתו עמו ואצלו, אזי הוא תמיד בשמחה, כי אין עוד שמחה כהתרת הספקות, ואין עוד צרה מרה עד מאד כמו הספקות, כי עמל"ק עולה כמספר ספ"ק, אשר המן עמלק מכניס ספקות בעם ישראל, (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", וזה עיקר הגלות שהאדם לא חזק באמונה בו יתברך, ולכן הוא מסתובב עצוב מדוכא שבור רצוץ וכו' וכו', אבל תיכף ומיד שהאדם מכניס בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, ומתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נעשה בשמחה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, וזה נעשה בכל שבת ושבת, כי שבת הוא שמו יתברך שבו מתגלה עצם עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים, ומכל שכן עכשיו שגם מברכים את חודש אדר, וכבר עבר לנו חודש אדר אחד, ובשנה זו יש לנו כפליים לתושייה, שני חודשי אדר, ועל זה לבד ראוי לנו לשמוח כל השבת, ולשמור לכבד את השבת בשמחה עצומה, ולשמח את האשה ואת הילדים, כי השמחה בשבת מאיר על האדם אור נורא ונפלא מאד.
ולכן אני מבקש אותך אל תהיה בטלן, תראה להשלים עם אשתך, ותשמור מאד מאד לא לריב כל השבת, לא עם אשתך, לא עם הילדים, ולא עם אף אחד, כי שבת שלום, ואמרו חכמנו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, בזכות שמחת שבת זוכים לעשירות, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) כשהס"מ רואה שצריך לבוא לאדם שפע גדול, אזי הוא מביא לו כעס, שיכעס על אשתו, או על ילדיו, או על שאר בני אדם, וכך הוא בא לעניות גדולה, שמאבד את כל השפע שהכינו לו, ולכן אל תהיה בטלן תשמור מאד מאד לא להיות בשבת בכעס וברציחה וכו', וכל שכן וכל שכן שלא תהיה עצוב ומדוכא, רק תהיה בשמחה כל השבת קודש, ותקפיד מאד לאכול את השלש סעודות שבת, ואל תקל בהם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח.) כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינו של גהינם, וממלחמת גוג ומגוג, ואל תיקח את זה בקלות, כי אנחנו עדים איך שבכל העולם האומות מתגרים זו בזו, וזה סימן מובהק על התקרבות גאולתנו, ולכן אני מאד מבקש אותך שכל השבת תהיה רק שמח, וכן תשמח יהודים אחרים, אשר זה המצווה הכי גדולה.
נא ונא תשתדל בשבת קודש להתפלל במניין דייקא, הן בקבלת שבת, והן בשבת בבוקר, והן במנחה בשבת, כי אף שאלו שמתפללים בכל יום במניין דייקא הקדוש ברוך הוא מאיר את השגחתו הפרטית עליהם בגילוי רב ונפלא מאד, כמאמרם ז"ל (ברכות ו':) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת, ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיל בו, איפה האדם הזה? רואים מזה אם אדם מקפיד לבוא בכל יום להתפלל במניין דייקא, על ידי זה נשפע עליו השגחה נוראה ונפלאה מאד, והקדוש ברוך הוא ממלא את חסרונו, על אחד כמה וכמה לאין ערך כשבר ישראל מתפלל בשבת במניין דייקא, לא יכולים לתאר ולשער את האור והזיו והחיות שנשמתו תרגיש, ולכן ראה למסור את נפשך לבוא לבית הכנסת בשבת ולשמוע קריאת התורה, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.

המאחל לך שבת שלום

 

11 תגובות

  • 1.
  • צדיק האמת !!!
   מאת: יעקוב
  • 3.
  • כ''ק עט''ר מוהרא''ש מברסלב תודה רבה רבה
   מאת: חיים מרדכי רוזנבוים
  • 4.
  • רפואה שלמה לצדיק ולרבנית !!! אמן,,
   מאת: עם ישראל
  • 6.
  • מאת: י ודה
   השם האיר ליהודה שיש הקוראים לצדיק מוהרא"ש ויש שקוראים והר"ש ועל זה אמרו חכמיינו הקדושים זכה נעשה לראש ל זכה נעשה רש. מי שחי ונושם את מכתבי הצדיק בודאי נעשה לראש.

  • 7.
  • באנו חושך לגרש הצדיק מגיע שימחה גדולה !!!!
   מאת: משה
  • 9.
  • ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
   מאת: דוד
  • 10.
  • צו השעה עכשיו מי באמת אוהב את הצדיק ליפתוח את היד !!
   מאת: עם ישראל
  • 12.
  • אים הצדיק הגיעהלמצב הדחוק מה יגידו אזובי הקיר קדימה ליפתוח את הכיס !!!
   מאת: משה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup