ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון ב' אדר ב' | ג' אדר ב' | ד' אדר ב' | ה' אדר ב' | ז' אדר ב' | ח' אדר ב' | ט' אדר ב' | י"א אדר ב' | י"ב אדר ב' | ט"ז אדר ב' | י"ז אדר ב' | י"ח אדר ב' | כ"א אדר ב'  | כ"ד אדר ב' | כ"ה אדר ב' | כ"ו אדר ב' | מכתב כללי - כ"ו אדר ב


בעזה"י יום ג' לסדר ויקרא ב' אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך הגעתי אתמול בלילה וכבר אני משתוקק לחזור, ובעזרתו יתברך אחזור יומיים אחר פורים, ולכן חבל לך לבוא לפה לפורים, כי אני כבר חוזר.

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל השמחה שאני רואה איך שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה מתפתחת ביתר שאת ביתר עוז, אשריך שיש לך חלק בקהילה קדושה כזו, אשר בקרוב מאד מתחילים לבנות דירות לרווחת אנשי שלומינו, ויהיה לכל אחד בית דירה משלו.

העיקר רק תתחזק להיות בשמחה, בפרט עכשיו בחודש השמחה תהיה רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה לאדם להגיע אליה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות והעצלות והמרירות והדכאון וכו' וכו', עם כל זאת צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, כמובא בזוהר (תצוה קפד:) על הפסוק (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, אם אדם שמח נמשך עליו שמחה מלמעלה, וכן הוא בזוהר (וישב ק"פ:) דהא חמינן דשכינתא לא שריא באתר עציבו אלא באתר דאית ביה חדוה. אי חדוה לית ביה לא שריא שכינתא בההוא אתר. כמה דאת אמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה" דהא שכינתא ודאי לא שריא באתר עציבו; היינו שהשכינה שורה רק במקום שמחה, וראוי לשמוע כל יום כלי זמר, כדי לבוא לשמחה, ובפרט עכשיו כל חודש אדר ראוי לשמוח מאד מאד, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר (מלכים ב' ג') "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה".

מה אומר לך ראה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ובפרט השבוע שהתחילו לקרות פרשת ויקרא, וכן תתמיד בלימוד משניות, ועל כולם תהיה חזק בלימוד הדף היומי אפילו בגירסא, כי אין אתה יכול לתאר ולשער מה דף גמרא יעשה לנשמתך, ואפילו שאתה לא מבין, תהיה חזק לגרוס את הדף היומי יום אחר יום, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואל יהיה דבר זה קל בעיניך, כי אם תהיה רגיל בזה אפילו לומר את הדף היומי, לבסוף תזכה להארה גדולה מן השמים, שאי אפשר להסביר את זה, העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ויקרא ג' אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך בכל הכוחות שבעולם, ואל תסתכל על כל מה שעובר עליך צרות ויסורים מרירות ומכאובים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ב סימן א') אין לך אדם בלא יסורין אשריו לאדם שיסורין באין עליו מן התורה, ואני מוכרח להגיד לך כשיש לאדם שכל וקובע לעצמו עיתים לתורה, קצת חומש ורש"י ותרגום מפרשת השבוע, קצת משניות, דף היומי גמרא, קצת הלכות וכו' וכו', אזי הוא הכי מאושר בחיים, ולכן מה לך להתבלבל מכל מה שעובר עליך? ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, כי השמחה זה רפואה לכל בין בגשמיות בין ברוחניות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) כל השמח ביסורין שבאין עליו, מביא ישועה לעולם, ולכן חזק ואמץ מאד מאד לא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואם תהיה חזק באמונה פשוטה בו יתברך, אז תראה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי אדם צריך לבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, ולידע ולהודיע ולהוודע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן למה צריכים כל כך להתפעל מהיסורים שעוברים עליו? כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא כי תצא) צריך אדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שהיסורין באין עליו, למה? שהיסורין מושכין את האדם אל הקדוש ברוך הוא, ולכן למה לך להתפעל ממישהו? הדבק את עצמך באין סוף ברוך הוא, ותהיה הכי מאושר בחייך.

רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן רמ"ט) כעס בא מפגם הברית הוצאת זרע לבטלה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן זה צריך להיות התיקון שלך לקחת חבילה של ספרי רביז"ל ולהפיצם לכל עובר ושב, וזה כבר יעשה את העבודה, כי ידוע אשר ספרי רביז"ל ובפרט החוברות הם המחזירים בתשובה את נשמות ישראל, ורוב רובם מאנשי שלומינו שנתקרבו אל רביז"ל בלמעלה מחצי יובל הזה, היה רק על ידי הקונטרסים והחוברות וכו', ואפילו אלו שכבר נקראים משפיעים בין אנשי שלומינו, גם כן חזרו בתשובה על ידי החוברות והקונטרסים, ולכן תראה להפיץ אותם וזה יהיה התיקון שלך, עכשיו יש מבצע של כל האוצרות וכו', ולכן תיקח כמות גדולה ותפיץ אותם, ואתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיהיה לך לקרב את נשמות ישראל אליו יתברך.

רק תהיה בשמחה כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן צריכים להתאמץ ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריח את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראה לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא ד' אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

דע לך שהחכם מכל אדם אומר (קהלת א' ג') "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש", רואים בחוש שבני אדם עמלים קשה מאד ולא יוצא להם מזה שום דבר, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, כנראה בחוש, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה יג סימן ז') על הפסוק (בראשית ב') "ואדם אין לעבוד את האדמה" לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה, ואם לא זכה הוא עמל בארץ, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה, היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, היום עושים סיום בסדרת הדף היומי על מסכת זבחים, ומחר בערב שבת קודש מתחילים כבר ללמוד מסכת מנחות, אף שהמסכתות האלו קשות מאד, כי הם הלכתא דמשיחא, עם כל זאת אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שלומד דף גמרא בכל יום, שזה מציל אותו מכל מיני פרעניות, בין ביודעים בין בלא יודעים, ואפילו מי שלא מבין את כל הדף, על כל פנים שילמד את זה בגירסא, וזה זכות מאד גדולה, כי הזכרת שמות התנאים והאמוראים זה בעצמו יציל אותו מכל רע, וימשיך עליו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ולכן ראה היום לגרוס את הדף היומי זבחים ק"כ ובזה תעשה סיום על מסכת זבחים, ומחר תתחיל כבר ללמוד מסכת מנחות אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, הלוואי שהיית מציית אותי ומתחיל כבר מחר מסכת מנחות בסדרת הדף היומי, ותהיה חזק בזה מאד מאד, כי כך מובא (זוהר צו לה.) על הפסוק (ישעיה נ"א) "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך" וגו'. תנינן כל בר נש דאשתדל במלי דאורייתא ושפוותיה מרחשן אורייתא. קודשא בריך הוא חפי עליה ושכינתא פרשא עליה גדפהא. הדא הוא דכתיב "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך" ולא עוד אלא דהוא מקיים עלמא וקודשא בריך הוא חדי עמיה כאלו ההוא יומא נטע שמיא וארעא הדא הוא דכתיב (שם) "לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה".

העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא להתפלל בבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, ואמרו (ברכות ו.) מנין לעשרה שמתפללים בבית הכנסת ששכינה עמהם, שנאמר (תהלים פ"ב א') "אלהים נצב בעדת אל", ותראה להקפיד מאד מאד בכל פעם כשאתה נכנס להתפלל תפלה הקבועה או שחרית או

מנחה או ערבית, שתכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

ראה למסור את נפשך שיהיה שלום בביתך, ואף שזה קשה לך מאד מאד, עם כל זאת זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ואמרו (שם) לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה, והקדוש ברוך הוא מאד מאד מקפיד על דבר זה מי שמצער את אשתו וכו' וכו', שמכה אותו אחר כך בעניות גדולה מאד, ולכן תראה לכבד ולייקר את אשתך, ותזכה לפרנסה ברווח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקרא ה' אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך היום מתחילים ללמוד בסדרת הדף היומי מסכת מנחות, ולכן אל תהיה בטלן, אלא תקפוץ על העגלה, וגם אתה תתחיל ללמוד היום מסכת מנחות, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של האדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו אם לא מבינים הכל עם כל זאת כדאי ללמוד את הדף אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן תעשה כל מיני מאמצים ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.

מה אומר לך ידידי היקר, רואים מי שלא בטלן חוטף בכל יום טוב אמתי ונצחי, וראוי לו לשמוח עם זה מאד מאד, הנה באים שלש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה מעריב, שעל ידי זה ממשיך על עצמו זכות האבות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) ועל ידי זה הוא מסתתר בסתר צל כנפיו יתברך, וכן אשרי מי שלומד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שנים מקרא ואחד תרגום, ועל ידי זה יזכה לאריכות ימים ושנים, וכן אשרי מי שילמד בכל יום הרבה פרקים משניות, ויזכה על ידי זה לפרנסה בשפע, על כל פנים אל יחסר לאדם את השלש לימודים האלו בכל יום מקרא משנה גמרא, שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד. ולכן על השלש לימודים האלו צריכים למסור את נפשו בכל יום, כי זה ילוה אותו בעולם הזה ומכל שכן בעולם הבא.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר צו ז' אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי האמונה זה החיזוק הכי גדול, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן צריכים רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, שאין למעלה מזה, כי כשבר ישראל מאמין שהכל ממנו יתברך, על ידי זה הוא נכלל בו יתברך, כי כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, האמונה היא הדביקות והדביקות היא האמונה.

היום זה ז' אדר יום ההסתלקות של משה רבינו, ידוע שבכל הילולא של צדיק עושים יום טוב ושמחה, מה שאין כן בהסתלקות של משה רבינו, אז הוא יום צום של החברא קדישא, והם קוראים ויחל כדין תענית ציבור, ומה גם אחר כך עושים סעודה, ודבר זה פלא מאד וצריך טעם וכו', ויש לומר כי הנה כל ענין של משה רבינו היה התורה הקדושה, כי הוא הוריד לנו את התורה, והוא גילה לנו חשיבות התורה, וממה התורה מצלת, והתורה הקדושה מגלית את הקדוש ברוך הוא, והנה ידוע שהתכלית בזה העולם הוא רק להכיר בהקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, וזה כלל מצוות התורה לקשר את הגשמיות לרוחניות, וכל זמן שאדם חי עליו רק לחפש ולבקש אחריו יתברך, וכשמגיע הזמן לצאת מזה העולם, אז מלווים אותו כל המצוות שזכה לעשות בימי חיי הבלו, וכל התפלות והבקשות השיחות שהתפלל ודיבר אל הקדוש ברוך הוא במשך כל ימי חייו, ועל כולם התורה שזכה ללמוד מקרא משנה גמרא מדרש הלכות ואגדות, הם המלווים אותו וניצול מהכל, מה שאין כן אם אדם לא חוזר בתשובה, מסכן אינו מקיים את המצוות, אינו מתפלל לבורא כל העולמים, אינו לומד תורה, עליו רחמנות גדול מאד, וכך סיפרו המון אנשי חברא קדישא שהם ראו בעצמם דברים מבהילים, לא פעם אחד שהכניסו נפטר בקבר וכו', ולפני שעוד היה להם הזדמנות לכסות את הנפטר עם עפר, כבר נתמלא הקבר עם עכברושים פרועים וכו', והתחילו לאכול את המת, וכמה שלא ניסו לגרשם לא הועיל שום דבר, וזה היה דבר מבהיל מאד, וכן סיפרו אנשי חברא קדישא, שלא פעם אחד מצאו נחשים ארסיים בקבר טרי שאך קברו מת וכו', ואף אחד לא שם לב אל דברים כאלו כי זה מאד מפחיד, ואף אחד לא רוצה לשמוע דבר שמפחיד אותו, אבל רביז"ל מחזק ומעודד ומשמח אותנו שנזכה לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך מתוך שמחה, ולכן אשרי האדם שחוזר בתשובה, ולוקח את עצמו בידים, ומתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות ומספר לו את כל מה שעובר עליו כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית שמצלת את האדם מכל רע, וכמובא (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפלות הם המלווים אותו עד שמגיע לבית עולמו, רואים בני אדם נכנסים בתוך עצמם וכו', ונופלים בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', עד שקשה להם לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) מה שאדם לא יכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה בא לו מחמת העצבות והמרירות שמסבבים אותו, ולכן צריכים לזכור את זה טוב טוב, אשר מה שיציל את האדם זה רק הדיבורים שידבר אליו יתברך, ולכן חבל לבטל את הזמן היקר שלו בפטפוטי דברים בטלים, בשעה שיכול אותו זמן לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ועל כולם להרגיל את עצמו ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש וכו', שרק זה מציל אותו מכל רע, כי מי שרגיל ללמוד בכל יום תורה, התורה שומרת אותו בחייו ובמותו והולכת לפניו תמיד, ולכן אל תהיה בטלן, רק תעשה התחלה חדשה קודם כל להיות בשמחה שאתה מקורב אל צדיק כזה שלא נותן לך מנוח, ומעורר אותך יום יום שתחזור אליו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה שבבית הכנסת, וכן תרגיל את עצמך ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים, ועל כולם ללמוד בכל יום הרבה פרקים משניות שזה שומר את הנשמה

מכל מיני מזיקים ומשחיתים וכו' וכו', כי משנה אותיות נשמה, ומי שמרבה בלימוד משניות נשמר מכל רע, וכן אשרי האדם שזוכה לגרוס בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי, כך הוא יהיה בטוח שכל יום ילמד דף גמרא, שזה חיות להנפש, ואפילו שלא מבין מה שלומד, הגירסא בעצמו שגורס את הדף גמרא, זה עוזרת לו מאד הדף גמרא של היום זה מנחות ד', אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, וחושב בכל יום על תכליתו, ומי שזוכה לעשות חסד עם הזולת ועוזר להשני, ניצול מפגעי ומקרי הזמן, ובפרט מחבלי מיתה וכו' שמאד מאד מר וכו', וזוכה להיות דבוק בחי החיים בו יתברך, וזה אי אפשר להסביר מעלת האדם הזוכה לצאת להפצה לקרב נשמות ישראל אליו יתברך, שהזכות הזה עולה על כל הזכויות, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שאדם לא יקרב את הזולת, כי מי שזוכה לקרב את הזולת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ומובא בזוהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחשך אור לישרים" וגו', ולכן אני מאד מבקש אותך תראה לרחם עליך, ותקרב רחוקים אליו יתברך, ועל ידי זה תנצל מחיבוט הקבר וכו', ותזכה שיאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר צו ח' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

עלינו להתחזק עכשיו ביתר שאת ביתר עוז במידת החסד לעזור להזולת, כי חסד אל כל היום, וכל העולם כולו נברא רק על חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הפינת יקרת של הקדוש ברוך הוא, הפינה היקרה ששם עושים חסד עם רעבים וצמאים, ומי שבאה לעזור, הקדוש ברוך הוא עוזר לה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן המקום ירחם עליך, וכן אמרו (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהווי רחמנין בארעא, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב מידת החסד והרחמים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם, ומי יודע כמה דינים ועונשים קשים ומרים וכו' וכו', הבית התבשיל הזה מוריד מעם ישראל, ובוודאי כואב מאד עכשיו הטבח שטבחו רוצחים פראי אדם פסולת האנושי וכו', משפחה שלימה, אבא אמא ושלוש ילדים, ועלינו לבקש את הקדוש ברוך הוא שיאמר למלאך המשחית הרף בזכות הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ובנוייה על החסד ועל הרחמים, שכבר יגן על כלל נשמות ישראל, ויהיו נצלים מכל מיני משחיתים ורוצחים ופראי אדם.

נא ונא הרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח לומר סך הכל פחות מחצי שעה, אבל זה מביא ישועות גדולות, כי דוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא בשעה שיאמרו את מזמורי תהלים שלו, יומשך עלינו חסדים ורחמים מרובים, ולכן אני מאד מבקש אותך, כדי להנצל מכל רע, וכן להציל את כלל נשמות ישראל מכל מיני פורעניות ומשחיתים, שתרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", שהזכות הזה גדול ונורא מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר צו ט' אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים עכשיו בימי אדר הקדושים, שכל יום ויום מאיר אורו הגנוז בגילוי רב ונורא מאד, כי הימים האלו הם ימי שמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה", ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה, ואף שעם ישראל עוברים עכשיו צרות ויסורים וכו', ויש הרבה חולים לא עלינו שצריכים רפואה שלימה, ומה גם המקרה המזעזע של הטבח הנורא וכו', עם כל זאת צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולידע שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, עלינו רק להיות בשמחה עצומה, ועל ידי זה יתרחב לבנו לבקש ממנו יתברך כל מה שאנחנו צריכים, כי העיקר בזה העולם הוא רק תפלה, לבקש ממנו יתברך בתמימות ופשיטות גמור בלי שום חכמות כל מה שצריכים, וכמו שגילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.

העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, ותהיה נזהר מאד לפני שאתה הולך להתפלל, להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר צו י"א אדר ב' (תענית אסתר) ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

הנה אנחנו מכינים את עצמינו אל חג גדול ונורא מאד, שהוא חג הפורים, שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ד) שעכשיו כל ההתחלות מפורים, והענין הוא כי כל הצרות והיסורים והמרירות שעם ישראל סובלים, זה רק מהספיקות שנכנס בהם, שזה בא מעמלק, כי עמל"ק עולה כמספר ספ"ק, והוא מכניס ספיקות באדם (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין" ומשם נמשך כל הצרות לעם ישראל, ובפרט מידת הגאות וישות שיש באדם, זה בא מעמלק, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה י"ג סימן ה') גיאות אדם תשפילנה זה עמלק שנתגאה על הקדוש ברוך הוא בחירופיו וגידופיו וכו', כי הרגע שאדם שוכח כביכול את הקדוש ברוך הוא, כבר נכנס בו ישות וגאות, ונדמה לו שהוא כבר משהו, ועל ידי זה מגרש את השכינה, כי (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם, וזה קליפת עמלק שמכניס באדם ספיקות, ועל ידי זה מגרש ממנו את שכינת עוזו יתברך, ולכן עלינו למסור את נפשינו לגלות ולפרסם קודם לעצמינו את אמתת מציאותו יתברך, וכן לגלות ולפרסם להזולת אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות נח.) לך הוי"ה הממלכה זו מלחמת עמלק, בזה שמגלים לכולם אשר אין בלעדו יתברך כלל, בזה מכניעים את עמלק שרוצה להכניס בנו ספיקות, ולכן דייקא עכשיו בתענית אסתר שאנו מכינים את עצמינו לשבת קודש פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, שהוא מצות עשה לבוא ולשמוע את קריאת התורה, תיכף ומיד אחר כך נכנסים לחג הפורים, שאז מאיר אורות עליונים, גילוי אלקות בתכלית מדריגה עליונה, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב משלי ט') כל המועדים יהיו בטלין וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם, (ולכאורה איך יכול להיות דבר כזה, כי הרי אנחנו יודעים שלא ישתנה שום דבר, שזה אחד מעקרי האמונה, ואיך יכולים לומר שכל המועדים יהיו בטלים?), אלא רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שכל חג קורא ומביא ומגלה את הרצון העליון, שמשם נמשך השמחה, ולכן כשנזכה לראות במחיית עמלק, שכבר לא יהיה שום ספיקות בגילוי אמתת מציאותו יתברך, אז יהיה שמחה כל כך גדולה שיעלה על כל השמחות, ולכן זה הפירוש "כל המועדים יהיו בטלין" היינו השמחה של כל חג מחגי ישראל פסח שבועות סוכות, יהיו בטלין "וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם", היינו השמחה של פורים זה יהיה למעלה מכל החגים, כי בזה שמוחקים את המן עמלק, זה השמחה הכי גדולה, כי כשבר ישראל חזק באמונה בו יתברך ואין לו שום ספיקות אחריו יתברך, זה השמחה הכי גדולה, ולכן ראה כבר להמשיך על עצמך שמחת פורים, ותהיה רק שש ושמח באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מה השמחה פועלת למעלה כשבר ישראל המסובב בצרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ואף על פי כן הוא מוצא בעצמו נקודות טובות והוא שש ושמח, אז היית תמיד שמח, ואל תיקח את זה בקלות, כי למעלה מאד מאד מתחשבים עם שמחה של כל יהודי, והעיקר ראה לשמח את אשתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, וכן תכניס שמחה בכל בר ישראל, אשר אין למעלה ממצוה זו, וזה מעלת הפצת הקונטרסים, להחדיר בנשמות ישראל אמונה ושמחה, אשרי מי שיעסוק בכל יום בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ועל כל פנים שיצא פעם בשבוע עם הקונטרסים שהם תמצית דברי רביז"ל, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר צו י"ב אדר ב' (שבת זכור) ה'תשע"א

שלום וברכה אל ...נ"י

הנה השבת הזו זה שבת זכור, ומצוה גדולה לשמוע פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, וזה מצוות עשה, ואסור להקל בזה, ולכן תשתדל לבוא לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור, וכן תיתן לאשתך שתבוא לשמוע קריאת פרשת זכור בבית הכנסת.

עיקר זכירת מעשה עמלק, שנזכור מה שעשה לנו שקירר את הנפשות הנפולות והמרוחקות, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להזהר מעמלק הזה שמכניס בנו קרירות באמונה בהקדוש ברוך הוא, ובאמונת חכמים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ט) שעמלק הוא אבן נגף להפיל את נשמות ישראל וכו', ולכן אנחנו צריכים לשמור מאד שלא יהיה שום מחלוקת ומריבות ואי הבנות בקהילתינו הקדושה, ולעשות התחלה חדשה מהפורים הזה.

כבר עוררתי כמה וכמה פעמים ששמחת פורים זה דבר גדול מאד, ובפורים יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, יותר מכל השנה, כי על זה רמזו הצדיקים מאמרם ז"ל (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל מי שהוא פושט יד ליטול נותנין לו, שזה סובב על תפלה, שכל מה שמבקשים ממנו יתברך מקבלים, ולכן מספיק לשתות שתים או שלוש כוסות יין דייקא, (לא ערק ולא שום משקה המשכר אחר, שפשוט מסוכן מאד), העיקר לשמוח ולרקוד יחד, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, יעזור הקדוש ברוך הוא שבפורים הזה נזכה כבר לפעול אצלו יתברך, שנזכה לראות במו עינינו בבניין בית המקדש, ובגילוי שכינה על ידי משיח צדקינו.

נא ונא ראה לשמור מאד מאד לקדש את שם רביז"ל, ושיהיה בינינו רק אהבה ואחווה וריעות, ושלא ימצא בינינו בשום פנים ואופן איזה אדם שהוא מפיר את החוק וכו', אנחנו לא רוצים כלום, רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתורה ובתפלה, ולקיים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה.

חזק ואמץ וצא מהעצבות והמרירות והדכאון שלך, ותשתדל מאד שיהיה לך שלום בית אמיתי, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך שבת שלום ופורים שמח

 

בעזה"י יום ג' לסדר שמיני ט"ז אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה נכנס בנו חג הפורים ולמחרתו שושן פורים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ד) שעכשיו כל ההתחלות מפורים וכו', ולכן ראה לעשות עכשיו התחלה חדשה רק להיות בשמחה, ואל תניח את העצבות אצלך כרגע, כי כל הצרות והיסורים והמרירות והדכאונות שעוברים על האדם, זה רק מחמת שעוזב את עצמו וכו', ונכנס בעצבות וכו', וזה מה שהורס לו את כל החיים, ולכן תראה להכריח את עצמך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה בא לאדם יותר קשה מהכל, עם כל זאת ידוע לנו שרביז"ל הזהירנו מאד מאד להיות בשמחה, ואמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) אתם צריכים מאד לשמוח שיש לכם רבי כזה, ואמרו על זה אנשי שלומינו אם אנחנו לא שמחים עם רביז"ל, סימן שאין לו אמונת חכמים, כי אם הוא אמר שראוי לנו לשמוח שיש לנו רבי כזה, אז אנחנו צריכים באמת לרקוד מרוב שמחה, כי מה היינו עושים בלעדיו? ויש שיחה מרביז"ל שאמר "מכם תדעו מה שעובר על כל העולם", מה אנחנו ששומעים כל כך הרבה חיזוק וכו', הדרכות והנהגות ישרות וכו', ואף על פי כן עובר עלינו מה שעובר, מה יעשו אנשי העולם שבכלל לא שומעים דיבורים כאלו וכו', התחזקות כאלו וכו', וכשעובר עליהם איזה משבר במה הם מתחזקים? ולכן ראוי לנו לשמוח מאד עם עצות רביז"ל.

אני תמיד אומר וחוזר על זה פעמים אין מספר, הדבר הראשון שקיבלנו מרביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, ואמר (שיחות הר"ן סימן ו') שיכולים לרוץ אחר מישהו וכו', וחושבים שיש אצלו מה שאנחנו צריכים וכו', ובסוף פותח את היד ורואים שאין בידו כלום וכו', ולכן הדבר הראשון אתה צריך תמיד להסתכל מה בידך, "כי מה שביד בטוח", תמיד תהיה מקורב אל אחד שמעורר אותך מהשינה העמוקה שאתה יושן, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') יש בני אדם שישנים את ימיהם, ויכולים לישון את השבעים שנה שאף אחד לא שם לב שהנה יום הנה לילה וכו', הנה שבוע והנה חודש והנה זה כבר שנה, והכל פרח לו, ולכן אשרי אדם ששם לפני עיניו את דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) שפירש את הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, דע לך שאין לך רק את היום הזה, ורואים שרוב בני אדם מאבדים טוב אמיתי ונצחי מפני שתמיד חושבים מה היה אתמול וכו', או מה יהיה מחר וכו', אבל את היום שוכחים וכו', וכך דוחים מיום אל יום, ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת מדרש קצת הלכה וכו' וכו', וכן מתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, וכן נותן כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה, וכך מילא את היום עם טוב אמיתי ונצחי, ובין כך עבר לו היום וחטף הרבה טוב, ומכל שכן כשבא שבת ועושה חשבון שהנה עבר לו שש ימים, ובא להכנס בשבת עם טוב אמיתי ונצחי, למד את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י, למד בכל יום לכל הפחות פרק אחד משניות, אזי יש לו כבר שש פרקים, למד כל יום דף היומי דף גמרא, אזי יש לו כבר שש דפים גמרא וכו' וכו', ואם זכה ללמוד יותר אזי יש לו יותר, כל אחד כפי הדעת והשכל שלו שידע איך להכין את עצמו על שבת קודש, וכן כל שבוע שמצטבר עד שזכה למלאות את החודש עם טוב אמיתי ונצחי, וכן כל השנה וכו' וכו', הכל מתחיל עם היום הזה, תרגיל את עצמך לא להיות בכעס היום הזה, ואל תתעצבן, ותחטוף טוב אמיתי ונצחי, אזי תהיה הכי מאושר בחייך.

נא ונא תיקח את עצמך בידיך ובשום פנים ואופן שלא יהיה לך עסק עם אף אחד, כי כל אחד לטובת עצמו הוא דורש, אל תאמין לאף אחד, כמה פעמים אני צריך לחזור על זה? היום אסור להאמין לאף אחד, כל אחד מחפש רק את הטובה של עצמו, ולא של הזולת לצערינו הרב וכו', ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שהעצות של המון עם הם עצות של העולם הזה, וצריכים להזהר מאד מאד מעצתם וכו', מה שאין כן העצות של הצדיק האמת שכבר גר למעלה יותר מאשר גר למטה וכו', העצות שלו הם עצות מעולם הבא, כי הוא נותן לך עצות מה יהיה לך דייקא טוב בעולם הזה ובעולם הבא, ולכן אני מאד מבקש אותך תכניס את הדברים האלו טוב טוב בלבך, ואל תטעה את עצמך, ובכל יום ראה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, כי כל דיבור ודיבור עושה רושם בשמים, ומהפך עולמות, ואם היית יודע מה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היית מתמיד בזה, לדעתי תעשה לעצמך קביעות ללמוד ולעיין בכל יום כמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל", ושם תמצא מרגוע לנפשך, ותראה מה טוב בעדך (או תעבור על כל המכתבים שכתבת לך במשך השנים, ואז תתוודע אם הייתי צודק או לא).

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני י"ז אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד . . . נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתקח את עצמך בידיך, ותקנה לעצמך את מידת הסבלנות, שזה מאד מאד חשוב בחיי האדם, כי על כל אחד עובר בכל יום בכל שעה בכל רגע ממש משברים וגלים וכו' וכו', כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) שאדם צריך לראות שיהיה שלום בינו לבין עצמו, כי באמת מצד אחד הנשמה שהיא חלק אלוקי ממעל, תמיד מושכת למעלה אל רוחניות, ולהיפך הגוף הגשמי סוחבת למטה אל תאוות ומידות רעות, וזה המחלוקת שיש אצל האדם בעצמו שהוא לא מיושב, ועל זה מתחנן דוד המלך (תהלים ל"ח ד') "אין שלום בעצמי מפני חטאתי, כי עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני", ובשביל זה אדם תמיד עצבני ונמצא במועקה ובמצוקה נפשית וכו' וכו', כי באמת אדם צריך להגיע למדריגה כזו לדעת שמלא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה, ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ולמצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, ואז יזכה להיות מיושב בדעתו, ששום דבר לא יוכל לשבור אותו וכו' וכו', אבל מחמת שאדם עדיין לא זכה למדריגה כזו שיהיה שלום בין הגוף להנשמה וכו', מפני זה הוא סובל סבל גדול עד מאד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שאדם צריך להגיע למדריגה כזו שדייקא מבשר גופו יזכה לראות אלקות, כמו שכתוב (איוב י"ט) "מבשרי אחזה אלוקי", היינו על ידי בשר הגוף יחזה אלוקי, כי צריך לזכך כל כך את הגוף, עד שיהיה כסא להנשמה, וזה זוכים על ידי שיחה בינו לבין קונו, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכן לעשות מצוות מעשיות דייקא, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תהלה לאל נבראת מזרע ישראל ויש לך מצוות כל כך יקרות כמו ציצית תפלין מזוזה וכו', כל יום אתה לובש ציצית ותפלין, מנשק את המזוזה, ראוי לך לשמוח עם המצוות האלו מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (מנחות מג:) כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא, אם רק שמח עם זה בשמחה אין סופית, וזה יש לכל בר ישראל, ומכל שכן שגם אתה נזהר לא לחלל שבת, ולא לאכול טריפות ונבילות וכו' וכו', בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד, כי כל מצוה ומצוה שבר ישראל מקיים, על ידי זה ממשיך על עצמו אור גדול ונורא מכל העולמות, אבל צריכים לשמוח עם המצוות, כי זה עיקר השלימות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק א' סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה, סימן שלבו שלם עם אלקיו, וכשאדם עושה מצוות בשמחה מוחלין לו על כל עוונותיו, רק תשמור לא להכנס בדכאון ובעצבות וכו', שזה יכניס אותך בעצבנות שתהיה עצבני מכל דבר קטן, וזה יהרוס לך את כל הבריאות בגשמיות וברוחניות, ולכן ראה לקנות לעצמך את המידה היקרה של סבלנות, ואל תוציא את העצבים שלך על אשתך ועל בני ביתך וכו', ואם אתה עצבני אל תוציא את העצבים שלך על הזולת, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלזכות לאריכות אפיים שזה המידה היקרה של סבלנות, זה זוכים על ידי תוקף האמונה, שאדם צריך תמיד לחשוב ממנו יתברך, להחדיר בדעתו שאין בלעדו יתברך כלל, וזה מה שרביז"ל רוצה לזכות אותנו, ולכן אל תהיה בטלן תשמע בקולי, ותצליח לעבור את חיי ימי הבלך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמיני י"ח אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד . . . נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותהיה רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שכל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ומאד מאד אני מבקש אותך אם אתה יכול ללמוד בכל יום אפילו קצת "לקוטי מוהר"ן", בזה תהיה דבוק ברביז"ל, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו הם נמצאים בתוך הספר, ולכן אשרי האדם שמתמיד תמיד בספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", אשר אמר לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו עד שידעו אותו בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו כלל, אל תהיה בטלן רק בלימוד "לקוטי מוהר"ן", בזה מתקשרים אל רביז"ל, וכן צריכים להיות בקיאים בשיחותיו הקדושים המודפסים בחיי מוהר"ן ובשיחות הר"ן, וכתבם מוהרנ"ת ז"ל, וגילה לנו רביז"ל שבכל שיחה ושיחה יכולים להיות איש כשר כמו שאני יודע מה זה איש כשר, תאמין לי אם תתמיד בספרי רביז"ל, תרגיש כל מיני נועם ועריבות מאד מאד ולא תצטרך את אף אחד בעולם.

העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, וראה להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר תזריע כ"א אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מה אומר לך החיים לא קלים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) כנראה שכאן זה הגיהנום, כפי הצרות והיסורים והעמל שבני אדם סובלים ועומלים בזה העולם, ולכן אין עצה אחרת רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, להיות רגיל לדבר עמו יתברך כמו שלימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) התבודדות היא מעלה עליונה מהכל, דהיינו שאדם מרגיל את עצמו לספר את כל הלב שלו אליו יתברך בתמימות ובפשיטות להזולת וכו', ואמר שנעשה מזה שעשועים כאלו שעוד לא עלו שעשועים למעלה בכל העולמות כמו שעולים מהשיחה והדיבור שאדם מדבר עמו יתברך, כי הרי עובר על כל אחד צרות ויסורים ומרירות אחרים, ולכן כל אחד כשמספר את לבו אליו יתברך בלי שום חכמות והשכלות כלל, על ידי זה גורם למעלה שעשועים גדולים, והקדוש ברוך הוא נהנה משיחה זו, ולכן אל תהיה בטלן הרגל עצמך לדבר עמו יתברך.

וכן צריכים לברוח אליו יתברך על ידי התורה, כמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) אם ראה אדם שיסורין באין עליו רוץ לחדרי תורה וירווח לך, כי אין עוד טוב מתורה, ודבר זה אי אפשר להסביר כלל, כי מי שטועם טעם התורה כבר אינו רוצה שום דבר, רק ללמוד ולגרוס תורה הקדושה, ורביז"ל אמר לאחד אם התורה תראה לך את פניה כבר לא תרצה שום שכר, רק תרצה את התורה בעצמה.

והנה אברך בעילום שם הקים עכשיו כולל ערב משעה שבע וחצי עד תשע, ובדיוק בתשע מתפללים ערבית, ואמרתי לקרוא את הכולל "תפארת נתן" על שם מוהרנ"ת ז"ל שמסר נפשו לפרסם את רביז"ל בעולם, ולכן מאד רציתי אם תוכל להשתתף בכולל הזה שזה לאברכים שעסוקים כל היום, בעבודה ובערב רוצים ללמוד קצת זה בדיוק מתאים הכולל הזה לשעה וחצי, ובו לומדים עכשיו "הלכות פסח" ואחר כך "עין יעקב", וידוע שרביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל התמידו בלימוד "עין יעקב", וזה סגולה גדולה ללמוד אגדת חז"ל, ולכן תעשה כל מיני השתדלות לבוא לכולל ערב "תפארת נתן" המגיד שיעור הוא הרב הלל אמדדי נ"י, בא ותיקח חלק בזה וטעמו וראו כי טוב, אשרי השומע לי וישתתף בשיעור הזה ואני מוכרח לומר לך שהקהילה שלנו זה קהילה של תורה ותפילה וחסד, אני לא יתן שיסתובבו בקהילתינו סתם עוברי בטל או תמהוניים וכו', או מופקרים וכו', כמו שיש במקומות אחרים וכו', כאן בקהילתנו אני לא יתן להסתובב שום תמהונים ומופקרים ואני עומד חזק על זה.

יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה לראות כבר קצת נחת בזה העולם, והיה זה שכרי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תזריע כ"ד אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה תהילה לאל השבת נתפלל בבית הכנסת הגדול, וביום ראשון בשעה ארבע אני עושה הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת חמי וחמותי עליהם השלום, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתבוא עם אשתך ועם הילדים.

מה אומר לך פעלתי אצל הקבלן רק על שבת זו להכנס, אבל דע לך שחסר עוד המון המון כסף כדי שנוכל להיכנס, ולכן אני מאד מבקש אותך אם אתה יכול להשיג עוד מטר או שתי מטר, ואהיה לך אסיר תודה, כי פשוט אי אפשר להיכנס אחרת, רק פעלתי על שבת זו לכבוד הכנסת ספר תורה, ודע לך שלמצוה רבה יחשב לך, כי חכמינו הקדושים אמרו אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, ויש קונה עולמו בשעה אחת, ועכשיו זה השעה, ולכן אני מאד מבקש אותך איפה שאתה רק יכול להשיג איזה מטר, דע לך שאתה בנית את הבית הכנסת פשוטו כמשמעו בלי שום גוזמא כלל.

נא ונא ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז, ותלמד ממני אחר כל הצרות והיסורים והמרירות והאכזבות וכו' וכו' שאני עובר, עם כל זאת אני מתחזק, והלוואי שהיה לי בימי נעורי שו"ת "אשר בנחל", ולכן אם אתה צריך התחזקות ראה לעיין בכל יום במכתבים בשו"ת "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך, כי בזה העולם צריכים רק התחזקות להתחזק בכל המצבים שרק עוברים על בני אדם.

רק חזק ואמץ לבוא להתפלל שלש פעמים ביום בבית הכנסת ובמניין דייקא, שהוא דבר גדול מאד מאד, וכן ראה לקבוע עיתים לתורה, וכבר ידעת שפתחנו כולל ערב בשם "תפארת נתן" על שם מוהרנ"ת ז"ל שלומדים בכל ערב משבע וחצי עד תשע, ותיכף ומיד אחר זה ערבית, וזה שתי שיעורים מאד מעניינים שיעור א' הלכות פסח, ושיעור ב' עין יעקב, והמגיד שיעור הוא הרב הלל אמדדי נ"י, וכדאי לך שתצטרף, או שתבוא בכל בוקר בשעה עשר בכולל "תפארת בנימין" שלומדים אז את הדף היומי מידי יום ביומו, וחבל על כל יום שעובר בלי לימוד תורה הקדושה, כי כך אמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומצוות ומעשים טובים בלבד.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתעשה רצוני ותתן את הדחיפה הנכונה כדי שיסתיים בניין בית הכנסת.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד, והעיקר תהיה תמיד שש ושמח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תזריע כ"ה אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאוד ... נ"י

הנה יצא לי לאחרונה להיות בכמה חתונות של אנשי שלומנו ומאוד מאוד כואב לי אנשים שבקושי יש להם מה לאכול וכו' עד כדי כך שאלמלא לא היה בית התבשיל לא היה להם אוכל חם , וכשבא לעשות חתונה מחפשים אחר האולם הכי יקר ומבזבזים ל ליליה אחת סך הכל לארבע שעות חמישים אלף ש"ח ממש על כלום וכו' ואחר כך נעשים בעל חוב על כמה שנים וכו' זה ממש עוולה שאין כמוהו ועל זה נאמר ( משלי י"ט) איוולת אדם תסלף דרכו ועל הויה יזעף לבו, אדם עושה איוולת ואחר כך יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא , שהוא בעל חוב , בשעה שהוא בעצמו גרם לו את הצרה הזאת, ולכן באתי לבקש אותך חוס ורחם על עצמך ואל תעשה את השטות הזה כמו שאמר רביז"ל ( ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) בשביל רבע שעה יכולים לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא ביחד, ולכן שמור מאוד משטויות ודמיונות כאלו ובכלל מי ייתן שכל אנשי שלומנו הגרים ביבנאל שיעשו את החתונה בצפון דייקא בטבריה או בעפולה הן שזה יותר זול והן שאנשי שלומנו יכולים לבוא כי אם זה במרכז חוזרים הביתה בשעה שתים ואחר כך קמים מאוחר והילדים מחסירים תלמוד תורה ובית הספר וכל היום כבר מבולבל.
מה אומר לך כל כך חבל על יום שלא לומדים אפילו קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא יבוא היום שתתחרט על זה ודע לך שכל יום בעולם הזה יש כנגדו יום בעולם הבא וכל כך חבל שדייקא ביום הזה ובשבוע הזו ובחודש זה ובשנה הזאת חסר לך יום שהחסרת בו קצת חומש עם התרגום מפרשת השבוע פרק משניות , דף גמרא בסדרת דף היומי, וכן פתחתי כולל ערב שבו לומדים הלכות פסח ועין יעקב וכל כך חבל שלא תצטרף כי הרי התורה מעשרת גם בגשמיות ומכל שכן שכל מה שעובר עליך זה רק מחמת שלא למדת היום קצת תורה שזה מזון להנשמה , ואם היית מרגיש מה זה תורה לא היית מתרשל מלימוד תורה הקדושה שזה חיות לנפש.
נא ונא הרגל  עצמך לדבר אל עמו יתברך כמו שלימד אותנו רביז"ל אשר אין עוד טוב מזה , וזה מה שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה וכמובא ( תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו ) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות הם אשר מלווים אותו עד שמגיע לבית עולמו.
אשרי מי שמחזק עצמו להיות בשמחה בכל הכוחות שעל ידי זה ימשיך על עצמו עריבות זיו שכינת עוזו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר תזריע כ"ו אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאוד מאוד אני מבקש אותך שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, אף שמנסים אותנו בכל מיני ניסיונות קשים ומרים וכו' על כל זאת עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז אשר הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ולא יעזבנו ולא יטשנו ומוהרנ"ת ז"ל בעת צרותיו המרובים שעברו עליו מאינשי דלא מעלי היה חוזר את הפסוק (שופטים י"ג) " לו חפץ הוי"ה להמיתנו לא לקח מידנו עולה ומנחה ולא הראנו את כל אלה וכעט לא השמיענו כזאת " דהיינו אפילו בתוקף הצרות והמריבות והמחלוקות שעבר על אנשי שלומינו עם כל זאת השאירנו רביז"ל השארה כזאת היינו ספרים כאלו עצות והתחזקות כאלו, וכמו כן אנחנו כאן ביבנאל אחרי שעבר עלינו כבר מה שעבר עם כל זאת זכינו בניסים נגלים לבנות בית הכנסת פאר כזו, אזי בודאי לא יעזבנו ועוד יעשה עמנו ניסים נגלים יותר ויותר עוד נראה כאן שידוד הטבע מה שהוא יתברך יעשה לנו, ולכן אסור לנו לפול בדעותינו.
ולכן חזק ואמץ באמונה פשוטה ואז תראה אל מה תזכה, כי אמונה היא השער להיכנס אל כל המדרגות  שבעולם, ועיקר האמונה לידע אשר דבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל ויודע ועד אשר סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ונזכה להטוב אמיתי והנצחי לכלל בו יתברך.
אני מבקש אותך שתתבונן היטיב בבית הכנסת ותבין ותשכיל מה זה ניסים?
ומה זה חסד מהקדוש ברוך הוא והלוואי שתעמוד על ימיני לעזור לי לגמור את בנין בית הכנסת כי אמרו חכמינו הקדושים ( סוטה י"ג : ) אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה ולכן תעשה עכשיו קצת מסירות נפש ולתרום עוד מטר וזה יעזור לראות בגמר בנין הבית כנסת וביחד נזכה לקבל פני משיח צדקינו.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום ו' עש"ק  לסדר תזריע  כ"ו אדר ב' ה'תשע"א

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים, "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שזכינו להתקרב אל רביז"ל ולכן עלינו להתנהג רק על פי דרכו, כי קהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה בנויה אך ורק על פי דעת רביז"ל, וכולנו תלמידיו, ואשרי התלמיד המציית את רבו.
דעו לכם שרביז"ל אמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן ר"ט) אני רוצה שתפרסמו אותי, ותגלו לילדיכם מה קורה אצלי , היינו רביז"ל רצה מאוד שנחנך את ילדינו להתנהג על פי דרכו. ולכן כדי לחנך את ילדינו אנחנו צריכים להתנהג בדרכו.
א. הדבר הראשון אצל רביז"ל היה עניין דרך ארץ עד כדי כך שהתבטא " אם קסרים ומלכים היו יודעים איך אני מנהיג את אנשי בדרך ארץ, היו שולחים את בניהם אלי ללמוד דרך ארץ, וזה יסוד היסודות בחדרו של רביז"ל לא להתנהג בשום פראות חס ושלום כדי לא להוציא שם רע על רביז"ל וכמו שאמר (ספר המידות אות צדיק סימן ס"ט ) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע ואמר רביז"ל ( ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע' ) יש בני אדם שעל ידי מעשיהם ודיבוריהם הם מרחקים מהצדיק, ולכן כל מי שנקרא על שם רביז"ל צריך להתנהג בהתאם רצון רביז"ל לשמור מאוד מאוד על התנהגותו בדרך ארץ גדול הן בדיבור והן בלבוש, כי רביז"ל הקפיד גם על הלבוש ללכת בבגדים נקיים ולא קרועים ואמר ( ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ז ) שהבגדים תובעים את האדם אם לא נזהר בשמירתן.
ב. אצל רביז"ל היה יסוד גדול להרגיל עצמו לדבר עימו יתברך כל מה שמעיק לו וזה נקרא התבודדות ואמר ( ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כה' ) שזה מעלה עליונה מהכול להרגיל עצמו לשיח ולספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך ונעשה מזה שעשועים גדולים למעלה בשמים שעדיין לא עלו שעשועים כאלו מימות עולם , כי בזה שבר ישראל שופך את לבבו אליו יתברך נעשים צירופים חדשים בכל העולמות ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר עימו יתברך בכל יום ויום אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ולשער כלל, אז הייתם מתמידים בזה כל היום ובמקום לדבר ולפטפט סתם דברים בטלים הייתם מדברים עמו יתברך ומספרים לפניו יתברך את כל מה שבלבבכם ואז היה מקל מכם הכל, כי כשבר ישראל שופך שיח ותפילה לפני הקדוש ברוך הוא אזי מוריד ממנו את לב האבן וזוכה להגיע אל לב בשר, ולכן אשרי מי שזוכה בכל יום לדבר עמו יתברך.
ג. רביז"ל אמר ( שיחות הר"ן סימן י"ט ) נכספתי מאוד למשוך את העולם אל עשייה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום חוק ולא יעבור ואז אפילו כשאדם נפל במקום שנפל וכו' ואפילו עכשיו עובר עליו מה שעובר הכוח של התורה תוציאו ממצודתו הרעה וכו' ולכן אל תהיו בטלנים ראו לגנוב עתים לתורה, כי היא חיינו ואורך ימינו ואמרו חכמינו הקדושים ( ירושלמי פרק ד' הלכה ח' ) כיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל רק קובע עיתים לתורה, יש לנו כולל להוראה "תפארת בנימין" יש לנו כולל "אור המאיר" שיכולים ללמוד שם כל היום ויש לנו כולל ערב "תפארת נתן" אשרי מי שיש לו שכל ובורח קצת לבית המדרש ללמוד תורה אפילו קצת דקצת כי כך אמרו חכמינו הקדושים ( במדבר רבה פרשה י"ב סימן י"א ) למה נמשלה בתאנה שהתאנה נלקטת מעט מעט, וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים וכו.

דעו לכם שהקהילה שלנו נבנתה רק על תורה ועבודה וגמילות חסדים, להתפלל במניין בכל יום ויום , ולקבוע עיתים לתורה , ולעסוק בחסד אחד עם השני ומי שאינו יכול לעמוד בזה אין לו מה לחפש כאן, והיות שאנחנו תלמידי רביז"ל זכרו היטיב מה שאמר למוהרנ"ת ז"ל  "מעט גם כן טוב" ולכן אשרי מי שמציית את רביז"ל אשר עיקר ההתקרבות אליו תלוי רק בלציית אותו כמובא בדבריו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא להתקשר אל הצדיק ולציית אותו ועל כל אשר יאמר כי הוא יקיים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שנזכה להיות מחוברים יחד ואיש את רעהו יאמר חזק בהד' אמות שלנו זר אל יתקרב כלל, ושלא יהיה נמצא בנינו שום מחלוקת ואי הבנות, רק השלום והאהבה יהיה מנת חלקנו.

המאחל לכם שבת שלום


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: יהודה
      תודה רבה לאנשי המערכת היקרים שדואגים לעדכן את מכתבי הצדיק מדי יום ביומו אני פשוט מכור למכתבים האלה הם מחיים אותי בכל יום מחדש! אשריינו מה טוב חלקנו אשר בנחל שם גורלנו!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup