ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אדר ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' אדר | ג' אדר | ד' אדר | ה' אדר | ו' אדר | ז' אדר | ח' אדר | ט' אדר | י' אדר | י"א אדר | י"ב אדר | י"ג אדר | י"ז אדר | י"ח אדר | י"ט אדר | כ' אדר | כ"ב אדר | כ"ד אדר | כ"ה אדר |
כ"ו אדר
 | כ"ז אדר | כ"ח אדר


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה ב' דר"ח אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לשמוח מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם גורלינו, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי באמת רביז"ל אמר (ספר המדות אות צדיק סימן צ"ח) מהות האדם ניכר על ידי התקרבותו כשרואים למי הוא מקורב; ותהלה לאל אצלינו בקהילתינו הקדושה אין חכמות, מוכרחים לקיים את עצות רביז"ל בתמימות ופשיטות גמור, אחרת ירגיש האדם שזה לא המקום בשבילו, וילך לחפש כיתה אחרת, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל ואמר (חיי מוהר"ן סימן שי"ט) אני אעשה מכם כיתות כיתות; ולכן שכל אחד ילך אל כיתה שהוא בוחר, הכיתה של "היכל הקודש" זה רק תמימות ופשיטות, תורה ותפלה, צדקה וחסד, הפצת ספרי רביז"ל, שיחה בינו לבין קונו, ושיעורים כסדרן כפי סדר דרך הלימוד של רביז"ל, ומי שלא יכול לעמוד בזה, שיבחור לעצמו כיתה אחרת, ולכן אתה צריך לשמוח מאד מאד שאתה נמצא בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ולהחזיק מעמד לא להשבר משום דבר, כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ועיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד.
נא ונא עכשיו בימי אדר הקדושים ראה לנצל את כל יום ויום להיות רק בשמחה כי רק על ידי זה נזכה לראות במפלת המן עמלק שמאיים עכשיו על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') כשיש דינים על ישראל על ידי המחאת כף אל כף וריקודים ממתיקים את כל הדינים; ולכן דייקא עכשיו בחודש אדר עלינו רק לשמוח ולשמח את הזולת, ואת הראשון שצריכין לשמח זה האשה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו:) אשה בעלה משמחה.
כשבר ישראל שש ושמח רק בו יתברך הקדוש ברוך הוא משפיע לו שפע גדול מאד, וזה היה עבודת הבעל תפלה שהכניס באנשיו שלא יהיו כל כך להוטים אחר כסף (עיין סיפורי מעשיות סיפור י"ב מהבעל תפלה), ואדרבה אם אדם רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא אזי יכול לפעול בתפלה הרבה יותר ממה שיפעול עם דאגות או טרחות או יגיעות וכו', כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ג) שמי שנכנס בתאות ממון הוא תמיד מסתובב בפנים חשוכים, היינו מרה שחורה, כי זה עבודה זרה, שזה פירוש (שמות כ') "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" היינו על פני אדם שתמיד מסתובב במרה שחורה ובפנים נפולות, זה מראה שהוא דבוק בעבודה זרה רחמנא ליצלן, כי אלו בני אדם הנופלים בתאוות ממון ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את האדם בסיבה קלה, ורודפים אחר פרנסתם ביגיעות גדולות, והם אוכלי לחם בעצבון, כמו שכתוב (בראשית ג') "בעצבון תאכלנה" ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה ראשו ורבו משוקע בכסף, ומביא רביז"ל את הזוהר (עיין תיקוני זוהר, תיקון ג' בהתיקונים האחרונים) חייכית בהון בעותרא בהאי עלמא ולבתר קטלית להון; היינו הכסף משחק עם האדם בזה העולם ואחר כך הוא ממית אותו, וידוע שדבר זה רימז רביז"ל על ר' ליפא ז"ל [שהוא קירב את מוהרנ"ת ז"ל ואת ר' נפתלי ז"ל אל רביז"ל] והסיפור היה שרביז"ל כשאמר חלק מהתורה הזו [תורה כ"ג] וזה היה בסעודה שלישית, ורביז"ל האריך מאד בסעודה שלישית עד שהיה כבר הרבה אחר יציאת השבת, אבל רביז"ל עדיין ישב עם אנשי שלומינו ודרש להם את התורה הנפלאה הזו, והנה בסוף השולחן ישב ר' ליפא ז"ל עם עוד סוחר גדול של דבש ועשו ביניהם עסק בקניית דבש וכו', אף שיצא כבר השבת מכל מקום בשולחן רביז"ל יושבים ושומעים מה הוא מדבר אבל לא מדברים בענין עסקים ומעניני כסף, כי עדיין עוד לא הבדילו וכו' וכו', וזה גרם שאחר כך ר' ליפא התרחק מרביז"ל, כי אצל רביז"ל מדברים רק מהתכלית, ואם נמשכים רק אחר התכלית הנצחי הקדוש ברוך הוא ממילא משפיע על האדם שפע ברכה והצלחה בהרחבה גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ל"ג) בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים; ולכן מאחר שאנחנו מקורבים אל רביז"ל דרך "היכל הקודש", אז אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, הדבר הראשון תהיה רק בשמחה, ותשמח את הזולת, ובפרט את אשתך. הדבר השני שתרבה לדבר אליו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל. הדבר השלישי שתעשה לעצמך קביעות לבא להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת ובמנין דייקא, הדבר הרביעי, שתקבע לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שזה מה שישאר ממך. הדבר החמישי שתרבה לתת בכל יום פרוטות לצדקה לפני כל תפלה מהתפילות הקבועות, ובעת האכילה ולפני שאתה יוצא לדרך, כי אלו הפרוטות שנותנים לצדקה זה יציל אותך, כמו שכתוב (משלי י"א) "לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות" היינו בזכות הצדקה אדם ניצול ממיתה משונה וכו', מתאונת דרכים וכו', או ממחלות וחלאים רעים וכו', וכן לאחר אריכות ימים ושנים הצדקה הזה תלך לפניך, כמו שכתוב (ישעיה נח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" היינו בעת שכבוד הוי"ה יאספך אליו, אז אלו הפרוטות שנתת בכל יום ילכו לפניך, ולכן אל תהיה בטלן, זה מה שקבלנו מרביז"ל וזה מה שאנחנו צריכים לקיים בתמימות ופשיטות גמור בלי שום חכמות, ואם תקיים את זה תהיה הכי מאושר בחייך, ולא יחסר לך שום דבר.
תאמין לי שהגעתי כבר בגיל שיבה וכו' ותהלה לאל אני לומד ספרי רביז"ל חמשים ושבע שנים, ותהלה לאל לא נתתי שאף פירחח יעבוד עלי, אלא קיימתי את דברי רביז"ל בתמימות ופשיטות בלי שום חכמות כלל, ותהלה לאל לא הפסדתי במשך ימי חיי, אף שעבר עלי מה שעבר וכו' וכו', ובפרט ביבנאל מהס"מ והמסירות שלו וכו' וכו', עם כל זאת החזקתי מעמד על ידי ההקדמות שקיבלתי מרביז"ל וכבר אמר (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם.]
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך

 

  

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ג' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

ראה לבטל את עצמך לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, ודע לך כפי שאדם מכניס בעצמו שאין בלעדיו יתברך כלל, כך נמתק ממנו כל הדינים, כי העיקר הוא הביטול אל האין סוף ברוך הוא, ואז חיים, חיים נעימים, והולך לו הכל כסדר, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ב) למה הולך לאדם שלא כסדר, מפני שיש לו גאוה וישות "אנא אמלוך", והבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר שכל אלו שמשתגעים רחמנא לישזבן ומשתבש דעתם, זה רק מחמת תוקף הגאות שנכנס בהם רחמנא לישזבן, ומובא מהרב הקדוש מקאמרנא זי"ע כל גאה שוטה ונסתלק ממנו האור, ובזה נעשה נגע צרעת עד שיתפשט לנגע טמא שידח נפשו אל הקליפות לנוקבא דתהומא רבה, וכל זה ראינו בעינינו כמה אנשים שנפלו ממדריגתן ונעשו קלי הדעת, כל זה היה שלא נטהרו מהגאוה, וצריך לזה בדיקה רבה ויתירה לשרש עבודה זרה זאת, כי כמה אנשים נעקרו רחמנא ליצלן מעולם הזה ומעולם הבא, צא ולמד מירבעם בן נבט וחביריו וגילגולו כולם נאבדו מעולם הזה ומעולם הבא מחמת הגאוה להתגאות אני ואפסי עוד.
ולכן אדם צריך להתקרב אל הצדיק האמת יותר ויותר, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) שסימן שאדם מקורב אל הצדיק האמת, אם נופל עליו שפלות, סימן שהוא מקורב אל הצדיק האמת, מה שאין כן אם נופל על האדם גדלות אני ואפסי עוד, סימן שהוא מקורב אל שקרן ורמאי וצבוע, ולכן תעשה התחלה חדשה להתקרב אל רביז"ל, שהוא הצדיק האמת, ותקבע לעצמך שיעור בכל יום קצת ב"לקוטי מוהר"ן" קצת ב"סיפורי מעשיות", וקצת ב"ספר המדות", וקצת בשיחותיו הקדושים, שרק בזה תלוי ההתקרבות אליו ז"ל, כמובא בדבריו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך ספרו.
נא ונא ראה להיות בשמחה עצומה, ולהחיות את עצמך עם כל נקודה שיש בך, ותפריד ממך את העצבות והמרירות והדכאון, שזה הסטרא אחרא שנדבק בך על ידי עוונותיך המרובים, וסימן אמיתי אם אדם מקורב אל הצדיק או לא וכו', ואם הוא נמצא אצל הקדושה או לא וכו', אם תמיד משתדל להיות בשמחה ולהחיות את עצמו עם כל מה שיכול, ולכן אל תהיה בטלן, עכשיו אנחנו בחודש השמחה, ראה רק להיות בשמחה, שזה אור גדול ונורא מאד, כי למה בר ישראל בשמחה? כי אני מאמין באמונה אמיתית אשר אין בלעדו יתברך כלל, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וככל שאדם מחדיר בעצמו את הידיעות האלו, אז הוא תמיד שמח, כי מה יש לו להפסיד בזה העולם, ולכן כל החודש הזה רק תהיה בשמחה ותשמח את אשתך, וזה יביא אותך אל תכלית הקדושה.
אני מוכרח להגיד לך שיסוד היסודות זה לימוד תורה הקדושה, שזה העשירות הכי גדולה, כי בלי תורה אדם הוא עני הכי גדול, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ולכן תעשה לעצמך קביעות ללמוד בכל יום חומש ורש"י מפרשת השבוע, ותחייה את עצמך עם זה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ד' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל השמחה שראוי לך לשמוח שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, אשר אין בעולם קהילה קדושה כזו בלי שום גוזמא כלל, תהילה לאל אצלינו אין שום גזענות הארורה, אצלינו יש מקום לכל יהודי, נכנסנו לגור במדבר שמם שמלא נחשים ועקרבים וכו', כי פה העבירו על הדת וכו', וגם הס"מ שורץ פה וכו', עם כל זאת זכינו לבנות קהילה יפה כזו שצריכים לחפש בעולם קהילה כזו, האחדות והאהבה שיש בין אנשי שלומינו, זה אין בשום מקום בעולם, אנחנו כבר קרוב לארבע מאות משפחות, ובשקט בונים בתים על ימין ועל שמאל, ובקרוב מאד הולכים לבנות אלף דירות, יראו עינינו וישמח לבנו ותגיל נפשנו בישועתו יתברך, מי היה מאמין שבמקום נידח כזה יהיה מנינים אחר מנינים, מותיקין עד חצות לילה, ושש שיעורים דף היומי, מלבד שתי כוללים, אחד לאנשי שלומינו שרוצים ללמוד סדר דרך הלימוד של רביז"ל, ואחד לאברכים שמשלימים את עצמם בהוראה, זה דבר שלא נתפס בשכל אנושי, אחר כל כך הרבה צרות ויסורים ומרירות שאכלנו פה וכו' וכו', שנוכל להחזיק מעמד, ותהילה לאל יש לנו בית ספר לבנות וסמינר לבנות, תלמוד תורה לבנים, וישיבה קטנה וישיבה גדולה לבחורי חמד, שכולם מונים כבר למעלה משבע מאות ילדים לרבות הגנים והפעוטונים וכו' וכו', מי היה מאמין שבמקום רחוק כזה שנזכה להקים אימפריה כזו בלי שום עזר מבחוץ כלל, הנשמע כדבר הזה? הנראה כדבר הזה? וכבר לא מדברים בית הכנסת מפואר שלא רואים דבר כזה בשום מקום, את החסד שנעשה בין אנשי שלומינו זה גם כן לא רואים בשום מקום, הן בית התבשיל - אהל אברהם שנותן לאכול לכל הרעבים, והן העזר ליולדות זה חסד מהקדוש ברוך הוא, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות לו תמיד נחת רוח, כי רק בשביל זה נוצרנו, לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו, ועל זה עלינו לרקוד בכל יום אחר כל תפלה ותפלה על נועם חלקינו, על "אשר בנחל" שם גורלינו.
נא ונא ראה להחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך, ותדע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, וככל שתחדיר בעצמך ידיעות אלו, שהכל לכל אלקות גמור הוא, כמו כן יושפע עליך שפע גדול, שפע גשמי שפע רוחני, רק תחדיר במחשבתך שאין בלעדו יתברך כלל, ותצא מהקטנות והחלישות הדעת וכו' וכו', ועל ידי זה תהיה עשיר הכי גדול, כמאמרם ז"ל (נדרים מא) דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, כי אין עני אלא מדעת, ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) שמי שהוא חסרון דעת צריך הבעל דעת להשכילו וכו', ולכן עלינו לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, כי קיבלנו מרביז"ל מתנה שנקרא הפצה, להפיץ את ספריו הקדושים בתוך שכבת העם, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שילך להפיץ, תמיד יהיה לו כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה, כי מי שזורע רוחניות צומח לו גשמיות, הלוואי שהיית מציית את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ואז אף פעם לא היה חסר לך כסף בכיס, והיית צוחק מכל המתנגדים והליצנים שמתלוצצים מזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ה' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

בכל יום ויום הקהילה שלנו יותר מתפתחת, ועלינו לשמוח מאד מאד על הזכות הגדול הזה שאנחנו נמצאים בקהילה כל כך קדושה, שהיא חממה של אמונה, והנה יחודיות של קהילתינו שיש בה מה שאין בקהילות אחרות בין אנשי שלומינו חסידי ברסלב, זה האחדות והאהבה והעזרה שאחד עוזר להשני, והעולה על הכל מידת החסד שתהלה לאל יש בקהילתינו, שאיש את רעהו יעזורו ויאמרו חזק אחד להשני, ותהלה לאל יש לנו בית התבשיל - אהל אברהם שזה חידוש שבחידושים שמחלקת בכל יום למעלה משבע מאות מנות אוכל חם לגברים נשים וילדים, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ולכן אשרי מי שמצטרף לקהילתינו הקדושה, ותהלה לאל בונים עכשיו דירות לאנשי שלומינו חסידי ברסלב, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.
רביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ובאמת מי שמתבונן היטב הדק, הדק היטב, כל הענין של תפלה זה למעלה משכל אנושי, אדם מדבר בשפת האם שלו ומבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך וכו' וכו', הוא עדיין נמצא בשאול תחתית ומתחתיו וכו', ואף על פי כן מדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, ומבקש ממנו יתברך כל מה שצריך וכו', אבל בין כך הס"מ מכניס באדם התרשלות ויאוש וכו' וכו', איך אתה מתפלל? מי שומע אותך? אתה כל כך רחוק ממנו יתברך, מה אתה רוצה שיענו לך? ובשביל זה בני אדם מתרשלים בשיחה בינו לבין קונו, וזה הטעות הכי חמורה, כי אם אדם היה יודע מה כל דיבור ודיבור עושה רושם בכל העולמות, ואיזה יחודים ושעשועים זה עושה למעלה אפילו מהכי ירודים והכי פחותים וכו' וכו', אזי תמיד היה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולא היה מבלבל את עצמו אם כן שומעים אותו או לא שומעים אותו וכו' וכו', הוא היה מדבר תמיד אל הקדוש ברוך הוא, וזה השלימות שרביז"ל רוצה להחדיר בנו שנזרוק את שכלנו לגמרי, כי באמת שכל האדם זה מלא דמיונות מרוב עוונותיו ומפגמי הברית שלו, ואיך הוא יכול להבין רוחניות? ולכן ההשכלה הארורה שנכנסה בעולם במשך המאה ועשרים שנה האחרונה, זה מה שהביא את כל הצרות לעם ישראל, אבל דבר רביז"ל הולכת וכובשת את כל העולם כולו, ואשרי זה מאנשי שלומינו שעוזר שדבר רביז"ל יתפשט בין המון עם, כי כל הענין של רביז"ל זה רק אמונה פשוטה בלי שום חכמות כלל, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה דבר קטן, אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול, ועיקר אמונה זה כמו שהנשים והילדים מאמינים בלי שום חכמות כלל, ובאמת מי שמרגיל את עצמו לעבודה הקדושה הזו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיש טעם אחר בחייו, ואפילו שבין כך עובר עליו משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', עם כל זאת כשאדם חזק לדבר עמו יתברך ולהתחבאות בסתר צל כנפיו יתברך, זה מרגיש טעם עולם הבא בעולם הזה ממש, ולכן אל תהיה בטלן, תזרוק את כל החכמות שלך (שזה באמת השטויות שלך, כי לגבי אין סוף ברוך הוא החכמה שלנו זה שטויות וחסרון דעת וכו' וכו').
ומחמת שכל ענין רביז"ל זה תמימות ופשיטות גמור מאד, כמו התם הקדוש (עיין סיפורי מעשיות ט' מהחכם והתם), בשביל זה בני אדם לא יכולים לקבל את זה כל כך מהר, כי כל אחד נגוע עם חכמות של הבל, (אשר זה הכל שטויות וכו', כי כל זמן שאדם לא בטל ומבוטל אל עצם עצמיות אלקותו יתברך, עליו לדעת שהוא עדיין חי בדמיון מאד גדול), ולכן מאד מאד קשה לבני אדם להשליך את חכמתם המדומה, בשביל זה מאד קשה להם לקבל את הענין של תפלה והתבודדות, שיחה בינו לבין קונו, ומכל שכן את סדר דרך הלימוד של רביז"ל להיות רגיל לומר הרבה תנ"ך ששה סדרי משנה, בבלי ירושלמי תוספתא רמב"ם טור שולחן ערוך, זוהר ותיקונים, וכל המדרשים וכו' וכו', כי רוב בני אדם חיים בחכמות של הבל, ולכן מאד קשה להם להשליך מאיתם את שכלם המדומה, כי אתה צריך להבין שאי אפשר להשיג את אור רביז"ל אלא כשזוכים לזרוק את שכלו לגמרי, עד שיודע שבאמת אין לו שום שכל, אלא מה שמקבל מרביז"ל, וזה נקרא התקרבות והתקשרות אל הצדיק האמת, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו לקשר את עצמו אל הצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר גדול ודבר קטן, ולבלי לנטות חס ושלום מדבריו ימין ושמאל, ולהשליך מאתו כל החכמות ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור, וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמי, אינו בשלימות ואינו מקושר אל הצדיק, והדבר הזה מאד מאד קשה להכניס בבני אדם, ולכן דע לך שזה יסוד מוסד בקהילתינו הקדושה, להשליך את החכמות המדומית מעצמו, ולציית את רביז"ל על כל אשר יאמר כי הוא זה, ותהלה לאל יש לנו שדות והרים וכו', להתבודד שם, וכל אחד יוצא לדרך שלו וכו', ומתבודד להקדוש ברוך הוא, אשרי עין ראתה זאת, ובפרט אלו שזוכים לצאת בלילה בשדה או בהר וכו', אין למעלה מזה, ותהלה לאל ביבנאל עיר ברסלב, יש לכל אחד בית שדה והר, ויכולים לקיים מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י'), הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולינו בתלמידים, ונזכה ביחד לראות בגאולתינו השלימה שתתחיל מיבנאל שהיא גליל התחתון שאין תחתון ממנה, וכמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה ו' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים עוד יום בחודש אדר חודש השמחה, שזה חודש של תשובה מאהבה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם חלקינו וגורלינו, והיום בלילה זה ההילולא של משה רעיא מהימנא, שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ט) אשר משה מסר נפשו בעד ישראל, כי ידע שפלותו באמת, וידע חשיבות וגדולת ישראל, כמו שכתוב (במדבר י"ב) "והאיש משה עניו מאד מכל האדם", ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעדם, ולכן אומר רביז"ל מי שהוא צדיק באמת ויודע שפלותו ויכיר חשיבות ישראל, יכול למסור את נפשו בעדם, ורואים בחוש שכל מי שהוא נמצא בלב נשבר וכו', ויודע את שפלותו האמיתי וכו', ואינו מטעה את עצמו כלל וכו', דייקא הוא הולך להפיץ את ספרי רביז"ל, כי מי שיש לו שפלות אמיתי, הוא מכיר בגדולת נשמות ישראל, והולך לו בחיים שכולם יחזרו בתשובה שלימה, ויתפשט אורו יתברך בעולם, ולכן צריך שתדע שקיבלנו מרביז"ל מתנה שנקרא הפצה, להפיץ את ספריו הקדושים בתוך שכבת העם, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שילך להפיץ, תמיד יהיה לו כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה, כי מי שזורע רוחניות צומח לו גשמיות, הלוואי שהיית מציית את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ואז אף פעם לא היה חסר לך כסף בכיס, והיית צוחק מכל המתנגדים והליצנים שמתלוצצים מזה.
נא ונא תשתדל עכשיו בימי אדר הקדושים לרקוד בכל יום, ודייקא על ידי זה נזכה להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כלל ישראל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי המחאת כף על כף נעשה המתקת הדינים, וראוי לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואני מאד מאד מבקש אותך שתצטרף אל אחד מהשיעורים שלומדים את הדף היומי, שאין למעלה מזה ללמוד דף גמרא ביום, זה שומר את האדם מכל מיני צרות ויסורים, כי על ידי לימוד גמרא הוא ממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה, ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, ומי שלא יכול להצטרף באיזה שיעור שנותנים בקהילתינו בדף היומי במשך היום, עליך לדעת אשר בערב יש שיעור של דף היומי אצל הרב תומר דניאל נ"י שלומד ברבים בבית הכנסת הגדול, ושמעתי שהוא מאד מאד מסביר את הדף היומי בצורה שכולם מבינים, ולכן הייתי מייעץ לך שתצטרף אל השיעור הזה, ולא תתחרט, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות לימוד סימן י') כל ידיעה במשפטי התורה הן מצות שבין אדם לחבירו, הן מצות שבין אדם לקונו, הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש.
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יש על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו' תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון, ובפרט שכל הצרות והיסורים שעוברים על בני אדם, זה או שהמזוזות פסולות, או שהתפילין שלו פסולות, ולכן מחוייבים לבדוק את התפילין והמזוזות, כי לצערינו הרב היום נעשה הפקר בתחום הזה של מזוזות ותפילין וכו', שלא יודעים מי הסופרים וכו', וחבל מאד לקנות סתם מכל הבא לידו מפני שזה עולה כמה שקלים פחות, הלא תפילין או מזוזות, זה דבר שקונים רק פעם אחת בחיים, למה שלא לקנות את זה מסופר ירא שמים שמדקדק ללכת במקוה לפני שהוא כותב וכו', וכן יודעים מי הוא וכו', והכל כדי לזכות את נשמות ישראל עם תשמישי קדושה, והכל מוכרח לעבור דרך פיקוח "בית הוראה" שלנו, ששמה יושבים ארבע דיינים יראי השם, שמפורסמים אצל אנשי שלומינו לאנשים רציניים וכו'.
מה אומר לך, החנות הזה "ברסלב סנטר" יהיה חידוש שבחידושים לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וכו' וכו', וכל תשמישי קדושה מה שיהודי צריך, ולכן אני רוצה שתקנה שם כל מה שאתה צריך לפורים, הן מתנות לאשתך, והן להילדים כל מיני תחפושות וכו' וכו', והשנה אני רוצה למכור שלוש מצות מהודרות עבודת יד לליל הסדר, אשרי מי שכבר נרשם בהחנות שהוא רוצה את השלוש מצות המיוחדות עבודת יד לליל הסדר.
רק חזק ואמץ מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תצוה ז' אדר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה היום הילולא של משה רבינו, וראוי לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם גורלינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ט) משה רבינו מסר נפשו בעד ישראל, כי ידע שפלותו באמת, וידע חשיבות וגדולת ישראל, כמו שכתוב (במדבר י"ב) "והאיש משה ענו מאד מכל האדם על פני האדמה", ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעד כלל ישראל, כי ככל שאדם זוכה לבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כך יש לו הרגשה בנשמות ישראל, והוא דן אותם לכף זכות, והוא מתפלל בעדם, ומוסר את נפשו בעד כלל ישראל, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנו מקורבים אל רביז"ל, שהוא המנהיג האמיתי בחינת משה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') מי שהוא רחמן הוא יכול להיות מנהיג, ורחמן כזה היה רק משה רבינו, שמסר את נפשו בשביל כלל ישראל, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ז' סימן י') אמר משה לפניו רבונו של עולם ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תנזק ציפורנו של אחד מהם, כל כך היה מוכן למסור את נפשו עבור עם ישראל, ועיקר הרחמנות הוא לרחם על נשמות ישראל להוציאם מעוונות, כי מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל וכלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דקותם ורוחניותם, ועל כן כל היסורים שבעולם אינם נחשבים למשאוי כנגד המשאוי הכבד של עוונות חס ושלום, וזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת נח) אין יסורין בלא עוון, כי כשאין בהם עוון אינם יסורים כלל, כי עיקר היסורים הם רק כשנופלים בעוונות חס ושלום, וזה עיקר גדולת הצדיק שהוא מרחם על נשמות ישראל להוציאם מהמשאוי הכבד של עוונות, ולכן אנחנו צריכים ללכת בדרכו ולהפיץ כל יום את אור רביז"ל בעולם, ולקרב נשמות ישראל אליו יתברך, ולהחדיר בהם את הענין של שיחה בינו לבין קונו, שזה מה שרביז"ל ביקש לפני הסתלקותו בראש השנה האחרון, (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שצריכים להוסיף שכנים אל בית התפלה, היינו לקרב עוד יהודים שגם הם ידברו אל הקדוש ברוך הוא, ומזה נעשה צירופים בכל העולמות עד אין סוף, ולכן מלבד שאתה צריך לקחת את עצמך בידיך ולהתחיל להתבודד בכל יום עמו יתברך, ראה להחדיר גם באחרים את ענין שיחה בינו לבין קונו, ועל ידי זה תוסיף שכנים אל בית התפלה, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תצוה ח' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

השבת הזה נקרא "שבת זכור", על שם שקוראים את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים וגו', ובאמת זה מצוות עשה לזכור את מעשה עמלק, ובפרט אנחנו בדור הזה אסור לנו לשכוח מה שהעמלקים ימח שמם וזכרם עשו למילי מליונים מאחינו בני ישראל, (אומרים שזה היה שש מליון, אבל היום נתברר שהיה הרבה הרבה יותר מזה), ולכן עלינו לבקש בכל יום ממנו יתברך שנזכה לראות במו עינינו נקמת דם עבדיו השפוך, שהרגו ושרפו וחנקו בכל מיני מיתות משונות מיתות אכזריות אנשים נשים וטף חפים מפשע אך ורק מפני שהיו יהודים, ולכן מצוות עשה לזכור מעשה עמלק, וכן כל אחד שיש בו אכזריות שמתאכזר על הזולת, שורשו הוא מעמלק וכו', ואם רואים שאחד רק מציק להשני וכו', כמו שאנחנו חשים את זה פה ביבנאל על בשרינו, צריכים לדעת שאיזה גיד שלו הוא מעמלק בלי שום ספק כלל, כי חכמינו הקדושים אמרו (יבמות דף עט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב בעבור תהיה יראתו על פניכם גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; כי הסימן ליהודי כשר וטהור בלי שבאיזהו שלב התבולל בין גויים אכזרים וכו' וכו', אם הוא רחמן, כי עמלק זה אכזרי, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט חוקת רמז תשס"ו) אמר עשיו לעמלק כמה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי, תן דעתך לתבוע נקמתי, רואים מזה מה זה רשעות הגויים, ואפילו מי שיש בו ליצנות, צריכים לדעת שיש בו גיד של עמלק, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ז סימן ו') לץ תכה זה עמלק, כי רואים הרבה פעמים אנשים עושים ליצנות מהזולת, ושופכים את דמיו על לא דבר, ובפרט אלו הרשעים הארורים שמתלוצצים מהצדיק, הם מגלים את טינוף מעשיהם, כמאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא פרק ו') תחילת עבירה הרהור הלב, שניה לה ליצנות, זאת אומרת אם רואים אחד עושה ליצנות, צריכים לדעת שרחמנא ליצלן הוא עבר עבירה חמורה מאד, וישלם על זה מחיר כבד, ויש בו גיד של גוי וכו', ולכן עלינו לבקש הרבה את הקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע אל מידת הצדקה והחסד לעזור אחד להשני, ולהתבייש אחד מהשני, ולרחם אחד על השני, שזה סימן של יהודי טהור, ודייקא על ידי זה נזכה למחוק את עמלק, וזכור גם זכור מה שאומרים חכמינו הקדושים (ברכות נח.) לך הוי"ה הממלכה, זו מלחמת עמלק, בזה שמגלים את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך ומלכותו בכל משלה, בזה בעצמו נמחק עמלק, כי כל הענין של עמלק זה רק להכניס באדם ספיקות (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", כי עמל"ק עולה כמספר ספ"ק, ומכניס באדם ספיקות באמונה, ולכן תכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו בתמימות ובפשיטות גמור, וכל דיבור ודיבור צריך להיות אצלך יקר מאד, כי כשבר ישראל מדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא בוקע את כל הרקיעים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י מוצאי ערב שבת קודש לסדר תצוה ט' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך בשבוע זה נזכה שיהיה חג הפורים שהוא חג החגים, שבו נזכה לראות במחיית עמלק, שאחר כך בא בניין בית המקדש, ואחר כך בא מינוי מלך המשיח, יעזור הקדוש ברוך הוא שכלל נשמות ישראל ביחד נזכה כבר לראות את זה.
והנה מבואר בתיקונים שיום הפורים יותר גבוה מיום הכיפורים, ויש לומר הטעם כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; היינו ביום הכיפורים כשאדם חוזר בתשובה שלימה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על עוונות שבין אדם למקום, ובשום פנים לא מתכפר לו עוונות שבין אדם לחבירו, ובפורים אז מתאחדים יחד נשמות ישראל ועוזרים אחד להשני, שזה המצוות שיש בפורים "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים", כי אחד נכלל בהשני, כי המן הרשע ימח שמו קטרג על עם ישראל ואמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל הענין של המן עמלק שבכל דור ודור, הוא להפריד בין נשמות ישראל, להסית מאחד על השני וכו', כי זה תרגיל טוב "הפרד ומשול", ואיפה שנמצא רשע כזה שמפורר ומפריד בין נשמות ישראל, שורשו הוא מעמלק נכדו של עשיו, ששרו הוא הס"מ, מה שאין כן הצדיק האמת אף שהוא עכשיו בבחינת הסתרה בסוד אסתר וכו', הוא עוסק בלקבץ את נשמות ישראל כמו שעשתה אסתר המלכה, ואמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", כי כל הענין של הצדיקים רק לקבץ ולייחד את נשמות ישראל באחדות אחד, כי מי ששורשו למעלה בעולמות העליונים בסוד היחוד העליון וכו', ונכלל בעתיק דעתיקין וכו', כל ענינו רק אחדות בין נשמות ישראל, והולך לו בחיים שלא יהיה גזענות הארורה וכו', ולכן עלינו להתאחד יחד ביתר שאת ביתר עוז, ורק בזכות זה נזכה כבר להגאל גאולה שלימה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אחדות ואהבה, יעזור הקדוש ברוך הוא שבקהילתינו הקדושה ישרה רק השלום והאהבה והאחדות, ושלא יהיה שמה שום גזענות הארורה, ועל ידי זה נזכה שמקהילתינו הקדושה תתחיל הגאולה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשיהודים מתאחדים יחד.
אני מאד מאד מבקש אותך עכשיו כשאנחנו מתקרבים אל פורים, ראה לחזק את עצמך להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה.

  המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא י' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבוע הזה תרקוד בכל יום, ותהיה רק שש ושמח, כי תהילה לאל השבוע נזכה לחג החגים שהוא חג הפורים, שאז זוכים לקבל מוחין כאלו להיות דבוק בחי החיים בו יתברך, עד שאין הפרש אצלו בין ארור המן לברוך מרדכי, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) כשאדם זוכה להגיע למדריגה זו להיות בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא ולדעת שאין בלעדו יתברך כלל, ועולה עד עתיק דעתיקין וכו' וכו', שם כבר כולו טוב כולו רחמים וכו' וכו', ואל מדריגה זו זוכים בפורים, ולכן ראוי לנו כבר עכשיו לשמוח בשמחה אין סופית שאנחנו יהודים מאמינים בו יתברך ומוסרים את נפשינו עבורו יתברך, בזה בעצמו עלינו לשמוח מאד מאד, כי בוא יבוא יום ישועתינו שנזכה לראות במחיית עמלק ובבניין בית המקדש ובהמלכת מלך המשיח, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין דף כ:) שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה, ובאמת שלושתם תלויים זה בזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות השמחה שנזכה לשמוח כל השבוע, נזכה לראות כבר בישועתם ובגאולתם של עם ישראל.
אל תחשוב ששמחה מגיע לאדם בקלות, צריכים הרבה תפלה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיזכה להגיע אל שמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) ששמחה בא לאדם מאד מאד קשה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות והמרירות והדכאון שמסבב אותו וכו' וכו', ולכן צריכים למסור את נפשו עבור שמחה, והעיקר לבקש תמיד ממנו יתברך:
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכול לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה. תאמין לי שאני יודע מה שעובר עליך משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים, עניות ודחקות, שהם שוברים אותך לגמרי וכו' וכו', עם כל זאת זכור וגם זכור מה שמובא (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ולכן אל תהיה בטלן, עיקר גדולת בר ישראל שיכול להפוך את הירידות והנפילות לעליות גדולות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל בר ישראל, והס"מ מכניס באדם שברון וטמטום לב שיחשוב כאילו הקדוש ברוך הוא ברוגז עליו וכו', וכאילו לא צריכים אותו וכו', שהכל זה דמיון אחד גדול, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאד מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (חולין צא:) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם, ולכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל שעה ושעה במשך כל היום, כי אפילו דיבור אחד לדבר אליו יתברך, זה מאד מאד חשוב בכל העולמות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י"א אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

דע לך שחג הפורים שהוא חג החגים מתקרב ובא, והחג הזה הוא דוגמת החג שיהיה לעתיד לבוא בביאת המשיח, שיגדל השמחה מאד מאד בעולם, וכל אחד יצא מההגבלות שלו, וכמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) שזה אורייתא דעתיקא סתימאה, שיתגלה אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב בלי לבושים כלל, שכל אחד יוכל להראות באצבעו ויאמר (ישעיה כ"ה ט') "ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו, זה הוי"ה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", ואמר רביז"ל שיהיה גילוי אלקות כזה, שכל אחד יוכל להראות עם אצבעו "אל זה קוינו וציפינו" בעת ההתבודדות לראות כך את הקדוש ברוך הוא, כי יהיה גילוי אלקות בגילוי רב כזה שכל אחד ירגיש את אמתת מציאותו יתברך, ומעין זה נעשה בפורים, שאז מתגלה מוחין עליונים עד מאד, עד שנתבטל הכל וכו', וכבר לא יודעים הפרש בין ארור המן לברוך מרדכי וכו' וכו', כי שם בעתיק דעתיקין הכל אחד וכו', ולכן עלינו רק לשמוח ולהחדיר בדעתינו את אמתת מציאותו יתברך, ולהרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר אין עוד תענוג גדול מזה.
בכל שנה אני מזהיר את אנשי שלומינו לא צריכים לשתות יותר משתים או שלוש כוסות יין, וזה הכל, העיקר זה השמחה, ולזכור אשר חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל מי שפושט ליטול נותנים לו, ופירשו הצדיקים שבפורים כל מה שאדם מבקש הוא מקבל, ולכן צריכים לנצל את היום הזה רק עם שמחה עצומה, לרקוד מרוב שמחה, וכן לבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, ולא להתבייש לבקש ממנו יתברך גדולות הן גשמיות והן רוחניות, והוא בוודאי יקבל את זה, אם רק יהיה תמים בתכלית התמימות והפשיטות, וכבר גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
נא ונא תקבל על עצמך לבוא להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, אפילו שזה יבוא לך במסירות נפש הכי גדולה, כי על ידי תפלה בציבור ממשיך על עצמו השגחה שלימה ממנו יתברך, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ואל תיקח את זה בקלות, כי מי שעושה לעצמו גדר חזק שלא יחסור יום אחד להתפלל במנין, על ידי זה אף פעם לא יחסר לו דבר שבמנין שזה שפע בפרנסה, וזה בדוק ומנוסה.
וזכור תזכור שלפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה בבית הכנסת, ואל יקל בעיניך דבר זה ולומר כי אני בעצמי עני ואין לי וכו' וכו', כי זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ואין לך עוד זמן הכי טוב לתת צדקה אפילו כמה פרוטות כמו לפני התפלה, שאז יתקבל תפלתו לפניו יתברך, ואני מאד מבקש אותך שתהיה חזק בזה, ואל תאמר מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמר דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת כל יום ישמור אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר.
העיקר מה שאני מבקש אותך שהשבוע תהיה "משונה פרייליך", ואל יקל בעיניך השמחה בשבוע זו, כי יש מנהגים שכבר מיום י"א בחודש לא אומרים תחנון עד י"ז בחודש, ולכן חזק ואמץ מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו עומדים יום לפני תענית אסתר, ולכן עלינו כבר להכין את עצמינו לחג החגים שזה חג הפורים, שאז מתקיים "כל הפושט יד נותנים לו" ופירשו הצדיקים שכל מה שאדם מבקש הוא מקבל, ולכן צריכים להקדים יום לפני פורים להתפלל ולהתחנן אליו יתברך על כלליות ישראל שיומתקו כל הגזירות והדינים רעים מעלינו ומעל כל בת ישראל, וכן כל אחד צריך לבקש רחמים על עצמו, כי היום הזה תענית אסתר מאד מאד מסוגל לבקש הרבה ממנו יתברך, כי כן ציוותה אסתר להתפלל ועוד פעם להתפלל ועוד פעם להתפלל וכו' וכו' וכו', וזה מה שעזר לעם ישראל לראות במפלתו של המן עמלק שהוא נתלה על העץ, ולכן גם אנחנו צריכים להתבודד להקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל דבר מה שאנחנו צריכים בתמימות ובפשיטות גמור, ממש להשליך את השכל המדומה וכו' וכו', כי בדרך כלל אדם שפגם בברית הס"מ אורב עליו מאד וכו', ומכניס בו חכמות של הבל כאילו הוא גם כן יודע משהו, וכאילו יש לו איזה השגה, ובאמת הכל הבל ודמיון, כי כשבר ישראל חוטא חס ושלום, אזי מסבבים אותו קליפות ומשחיתים, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.) תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין, אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה; [כל אחד ואחד מאתנו מסובבים אותו קליפות ומשחיתים אלפים משמאלו ורבבות מימינו], ולכן דייקא עכשיו ראוי לנו הרבה להתפלל להקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, ולידע שאין לנו שכל, ועל ידי זה דייקא נזכה להגיע אל השכל האמיתי שהוא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') להסתכל בהשכל שיש בכל דבר, שהוא החיות אלקות המלובש בדומם צומח חי מדבר, שעל ידי שאדם מסתכל תמיד רק על רוחניות, על ידי זה נפתח לו הלב והמח לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, כי למה אדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא ולא מתפלל אליו? כי אצל כל אחד ואחד נכנס בו חכמות והשכלות כאילו יש לו איזה השגה באלקות וכו', ובאמת רביז"ל אמר שאדם צריך לזרוק את השכל שלו, ולעשות עצמו כבהמה פשוטו כמשמעו, ואמר (שיחות הר"ן סימן ט"ו) שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, וזה בחינת (שמות ל"ו א') "כל אשר נתן הוי"ה חכמה בהמה", היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ה:) על פסוק (תהלים ל"ו ז') "אדם ובהמה תושיע הוי"ה", אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, וכמו שאמר אסף (תהלים ע"ג כ"ב) "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך", ודבר זה אי אפשר להסביר לאדם שעדיין הוא חכם בעיני עצמו, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אשרי מי שמנצל את יום תענית אסתר בהרבה שיחות ותפלות אליו יתברך, שאז יזכה לפורים אחר לגמרי.
נא ונא ראה להיות בשמחה עצומה ולרקוד מרוב שמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה", ובפרט עכשיו לפני פורים זהו הזמן.
באתי לבקש את אנשי שלומינו היקרים דבר מאד מאד נחוץ, הן מצד החוק והן מצד הסכנה והן מצד פיקוח נפש, שלא ימצא אצל שום ילד או ילדה נפצים או קפצונים, כי זה גרם כבר המון אסונות לבני הנעורים בכל העולם כולו, אלו איבדו אצבעות רחמנא ליצלן, אלו איבדו עין רחמנא לישזבן, ולכן חמירא סכנתא מאיסורא, צריכים מאד מאד לשמור על זה מאד מאד.
היום בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור, אם תוכל לבוא לבית הכנסת מה טוב ומה נעים, והוא הכנה לפורים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך פורים שמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ג אדר (תענית אסתר) ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה חסדי השם יתברך אנחנו עומדים יום לפני החג הפורים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזק ותחזק את אשתך ואת ילדיך, ותקנה לעצמך את מידת הסבלנות, כי זה המידה הכי יפה שצריכים לקנות, כי מי שיש לו סבלנות יש לו הכל והוא המנצח, וסבלנות זוכים על ידי אמונה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי תוקף אמונה זוכים לאריכת אפיים שהיא מידה של סבלנות.
והנה אכתוב לך כמה הנהגות שמאד מאד נחוץ לימי הפורים.
א, קודם מנחה נותנים "מחצית השקל", והסכום הוא בשקלים כמה שווה חצי דולר אמריקאי, כי זה הכסף שמקובל בכל העולם.
ב, ביום הפורים מאיר אור גדול מאד להנשמה, ומי שמכין את עצמו לקבל את האור הזה, יאיר לו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה על כל השנה, ולכן תראה את השלוש תפלות להתפלל בכוונה גדולה, פירוש המילות מתוך הסידור דייקא, היינו מתפלת ערבית הלילה שתראה לכוון פירוש המילות, ותחשוב מה שאתה מדבר, וכן תפלת שחרית ותפלת מנחה, כי התפלות של פורים מאירה באופן אחר לגמרי, ויוצא מזה יחודים נוראים ונפלאים מאד בשמים ובשמי השמים.
ג, בקריאת המגילה תכוון מאד מאד על מה שהבעל קורא קורא, ונוהגים לרשום על הסוליה של הנעליים עם גיר בנעל אחד המן, ובנעל אחד ס"מ, ובכל פעם שמזכירים בקריאת המגילה המן, נותנים בעיטה עם הרגלים על הריצפה ולא יותר, לא צריכים להכות ולעשות רעש וכו' וכו', זה רק בשביל הילדים לחנך אותם שהמן עמלק והס"מ הם הם שונאי ישראל, וכל מי ששונא את ישראל שונא את הקדוש ברוך הוא.
ד, בבוקר להשתדל להתפלל תפלת שחרית מה שיותר מוקדם, ולקרוא עוד פעם את המגילה, ולכוון בכל מה שקוראים.
ה, מקיימים מצוות משלוח מנות איש לרעהו, שזה מצוה מדברי סופרים, וזה מאד מאד חשוב, כי בזה אנחנו מראים להקדוש ברוך הוא שאנחנו מאוחדים יחד, וצריכים לפייס אחד את השני אם חס ושלום אחד לקח ממישהו משהו וכו', או פגע בו וכו'.
ו, מתנות לאביונים אחד נותן להשני, כי כולנו אביונים וכו', עד שירחם הקדוש ברוך הוא עלינו וירחיב לנו בגשמיות וברוחניות, ונהיה תמיד ממחלקי צדקה ולא ממקבלי צדקה.
ז, סעודת פורים זה מצוה גדולה מאד לקיים את זה בצוותא, כי המן הרשע רצה למחוק את גופינו, ולכן זה מצוה גדולה ליטול ידים לסעודה גדולה סעודת פורים, ובענין השכרות של פורים, מספיק לשתות שתים או שלוש כוסות של יין עד שהראש שלו יסתובב, והעיקר לרקוד הרבה, אבל בשום פנים ואופן אסור לשתות שום יין שרף או ערק וכו', שזה פשוט מסוכן, וגם בענין שכרות צריכים לדעת שיעור, כי אחרת מאבדים ברכת המזון שהיא דאורייתא, וכן מאבדים את המעריב של מוצאי פורים, ולכן החכם עיניו בראשו שישמור מאד מאד על עצמו.
ח, מי ששתה אסור לו באיסור חמור לנהוג רכב, כי הוא בכלל רוצח שיכול להרוג או להרג וכו', וזה לא צחוק, כי רבים חללים הפילה השכרות של פורים, ומכל שכן שאסור לעשות שום היזקות לאף אחד, כי על פי רוב אלו העזי פנים מלבישים עצמם בלבוש של שכרות ונותנים מכות להזולת, והם סתם עזי פנים וכו'.
אני אתפלל עליך אישית בפורים שכבר יגמר אצלך כל הצרות, ותזכה לכל הישועות שבעולם, אבל אני מבקש גם אותך שתתפלל, כי על פורים אמרו "וכל הפושט יד נותנים לו", ופירשו צדיקים שזה סובב על תפלה, מה שמבקשים בפורים מקבלים, ולכן אל תהיה בטלן, תנצל את יום הפורים עם שמחה עצומה, תשמח את אשתך ואת הילדים שלך ואת חבריך ואת ידידיך ואת שכניך, וכל בר ישראל, וכמו שיהיה לו פורים כך יהיה בעת הגאולה הבא עלינו לטובה.

  המאחל לך פורים שמח

 

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל פקודי י"ז אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שבידך להתחזק ולא להשבר משום דבר, כי עובר על כל אחד צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ואשרי האדם שמחזיק מעמד ולא נשבר, וזה גדולתו של בר ישראל שיכול להפוך את החושך לאור וכו', וכמובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, ולכן תעשה כל מה שביכלתך להתחזק ולא להשבר, ולא להכנס בתוך עצמך וכו', כי העצבות והמרירות והדכאון זה אבי אבות הטומאה וכו', והס"מ רוצה להכניס את האדם רק בשאול תחתית ומתחתיו על ידי שממשיך עליו עצבות ומרירות ודכאון, ולכן אין עצה אחרת רק להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה ולשמח את אחרים אשר אין למעלה מזה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם חבירו ביראת שמים נעשה אור ישר ואור חוזר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר, כשהמקבל יש לו מח קטן ואין יכול לקבל דברי חבירו, כי אז קודם שמקבל חבירו ממנו שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחבירו, ואזי האור חוזר קודם לאור ישר. כי כשמדברין עם חבירו ביראת שמים. אף שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחבירו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדבורים מפיו לחבירו, על ידי  זה חוזר האור אליו, כמו מי שמכה בכותל שחוזר הדבר אליו, כמו כן כשמדבר לחבירו אף על פי שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר מהם על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים לגבי חבירו והכו בו וחזרו אליו, ועל כן אם היה מדבר אלו הדבורים בינו לבין עצמו יכול להיות שלא היה מתעורר מהם כלל, ועל ידי שדיברם לחבירו, נתעורר מהם אף שחבירו לא נתעורר, כי חזרו אליו על ידי בחינת ההכאה. ולכן איעצך ויהי אלקים עמך, תרגיל את עצמך תמיד לדבר עם הזולת דיבורי אמונה והשגחה פרטיות, ולשמח ולבדח אותו, ולהרחיב את דעתו, וזה יועיל גם לך, כי בזה שאתה מדבר עם הזולת וכו' וכו', הדיבורים האלו יחזרו אליך, ולכן שזה יהיה אצלך טבע שני שתמיד תקדים שלום לחבירך, אשר חכמינו הקדושים סיפרו לנו (ברכות יז.) אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק; וכך אתה תתנהג להקדים שלום לכל אחד, וכבר להתחיל לחזק אותו להיות בשמחה, ולהזהר להתפלל את השלש תפילות במנין דייקא, ויקבע עתים לתורה, העיקר לדבר עמו דיבורי אמונה, ואפילו שלא יקבל ממך וכו', עם כל זאת הדיבורים יקפצו חזרה אליך, שזה בחינה מה שאמרו חכמינו הקדושים (פסחים כה:) הרי זה בא ללמד ונמצא למד; ואם תדבר עם בני אדם בצורה כזו שלעולם אתה מכוון לדבר אל עצמך, רק אתה מדבר את זה בקול שחבירך ישמע, על ידי זה שניכם תתעוררו, ובזה פירש הרב הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע (נועם אלימלך פרשת תולדות) מאמרם ז"ל (מדרש אגדה) דברים היוצאין מן הלב נכנסים ללב פירוש לאותו לב עצמו שיצאו ממנו באמת אותן הדברים חוזרים ונכנסים בלבו ומוסיפים לו עוד קדושה.
אשרי מי שהוא חזק בדעתו, ואינו נשבר משום דבר, אדרבה עושה כל מה שביכלתו לחזק את עצמו ולחזק את אחרים. אשר זה נקרא יהודי צדיק. אשרי לו.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל פקודי י"ח אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי שמחה זה הגאולה, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", כמו שיהיה גאולה כללית שכל עם ישראל יגאלו גאולת עולם, וכל העולם יכירו במלכות שד"י, וכולם ידברו אליו יתברך, כמו שכתוב (צפניה ג') "כי אז אהפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא אל הוי"ה", כמו כן יכולים לזכות כבר עכשיו לגאולה פרטיית, בסוד "קרבה אל נפשי גאלה", שאדם אפילו עכשיו כשכולם נמצאים בגלות גדול, הוא יכול להגאל לגמרי, על ידי שיהיה שמח מאד מאד, ויחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, ויכניס בדעתו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וככל שיחדיר בעצמו ידיעות אלו, יהיה בטל ומבוטל אליו יתברך, ואז יגאל מכל צרותיו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ה) ששם אצלו יתברך אין שום רע כלל, הכל טוב, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה רק בשמחה, ותמסור את נפשך להיות בשמחה, וזה ירחיב לך את הדעת שתוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אשר אין עוד מדריגה גדולה מזה שאדם מדבר פנים אל פנים אל הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך, ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; אתה לא יכול לתאר ולשער אל מה יכולים לזכות בזה העולם אם אדם רק בשמחה, והאריז"ל גילה לתלמידיו שהעיקר איך זכה להגיע לכל המדריגות שלו שיהיו פתוחים לפניו כל העולמות וכו', ואליהו הנביא היה בקביעות אצלו וכו' וכו', זה רק מחמת תוקף השמחה שהיה בו, בשעה שקיים מצוה היה כל כך שמח, שאפילו אם אדם היה מרוויח את כל הכסף שבעולם, לא מגיע אל השמחה שהיה לו בעת קיום מצוה אחד, ותהלה לאל לנו יש כל כך הרבה מצוות בכל יום ויום, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ראוי לנו לרקוד מרוב שמחה, אף אחד מאתנו לא שם לב איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לנו בכל יום, ואנחנו מזלזלים בזה, ולכן אני מאד מתחנן אליך, תמסור את נפשך להיות רק בשמחה, ותראה שזה יביא לך שפע בגשמי ושפע ברוחני, כי השמחה מרחבת את הדעת, והס"מ יתן לאדם לעשות את הכל אבל רק לא להיות בשמחה, כי משמחה הוא מפחד מאד מאד, כי שמחת המצוות שורף אותו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן כ"ד) על ידי שמחה של מצוה הקדוש ברוך הוא מסוכך עליו, ובפרט כשזוכים לשמח את הצדיק, אז יראה ישועה גדולה מאד, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן י"א) מי שצריך לאיזה ישועה ישמח את הצדיק.
היות שאנחנו סובלים עכשיו פחדים גדולים מאד, כי לא יודעים מה המחר יביא, כי שרו של ישמעאל הוא השתגע לגמרי, והוא רואה שהנה בא סופו וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית למען טובתך וטובת אשתך וילדיך הנצחיית והגשמי, שתיתן לבדוק את המזוזות שלך, כי זה דבר מאד מאד נחוץ וחשוב כדי להנצל עכשיו מכל רע, כי כשיש מזוזות כשרות בבית אין מה לפחד כלל, כי כך מובא בתיקוני זוהר (תיקון י') על הפסוק (דברים ו' ט') "וכתבתם על מזזות ביתך", מזוזת כתיב זז מות, [היינו מזוזת הם שתי מילים זז מות, בבית שיש מזוזה שמה לא יקרה מות, ולכן צריכים להזהר מאד מאד לבדוק את המזוזות של הבית], וכן מובא בזוהר (ואתחנן רס"ג:) פקודא למקבע בר נש מזוזה לתרעיה למהוי כל בר נש נטיר מעם קודשא בריך הוא [מצוה לאדם לקבוע מזוזה בפתח ביתו, כדי שיהיה כל אדם שמור מהקדוש ברוך הוא] כד נפיק וכד עייל [כשיוצא מפתח ביתו וכשנכנס לביתו] ורזא (תהלים קכ"א) "הוי"ה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם" בגין דרזא דמזוזה איהו קאים תדיר לפתחא [מפני שסוד המזוזה תמיד מונחת בפתח של הבית] ודא איהו פתחא דלעילא [שזה נגד הפתח העליון ממנו יתברך] ודא איהו דרגא דאקרי שומר לאשתכחא בנטירו [וזה סוד השמירה ששומר את האדם] דבר נש לאו איהו נטיר בר נטירו דקודשא בריך הוא דאיהו נטיר תדיר וקאים לפתחא ובר נש לגו [כי אדם הוא לא שומר, ולא יכול להשמר, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר תמיד ונמצא בפתח הבית, והאדם נמצא בפנים] ותו דלא ינשי בר נש דוכרנא דקודשא בריך הוא לעלמין [ועוד טעם למה המזוזה בפתח הבית, כדי שאדם תמיד יזכור בהקדוש ברוך הוא ביציאתו מהבית, ובכניסתו אל הבית], ולכן אשרי האדם שבודק את המזוזות שלו, ובפרט בעיתים הללו ששורה דינים וכו', אזי צריכים לשמור מאד מאד שיהיה לו מזוזות כשרות, ואסור להקל בזה, כי המקל בזה מקל בחייו, ותיכף ומיד כשאין על פתח הבית מזוזות כשרות, צריכים לחשוש שלא יקרה חס ושלום משהו, וכך מובא (זוהר חדש רות) בפתח המצוי מזוזה אין מזיק ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו.
רציתי מאד שתרשם בהחנות "ברסלב סנטר" בשביל לקבל שלוש מצות שמורה לליל הסדר, תחת ההכשר של "בית הוראה" שלנו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל פקודי י"ט אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך לטובתך הנצחי, שאל תניח את עצמך ליפול, כי כל אלו המחשבות שנכנס בך כאילו לא רוצים אותך מלמעלה, זה הכל דמיון שהס"מ אורג וכו', במוחך כאילו אתה כבר לא שווה לשום דבר וכו', אם היית יודע מה הדיבורים שאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, עושה בכל העולמות, היית מתמיד בזה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל שאפילו רק מדברים דיבור אחד  אליו יתברך, נעשה מזה מה שנעשה, מכל שכן כשבר ישראל שופך את לבו ומספר לו יתברך את כל צרותיו וכל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, אין לתאר ואין לשער מה זה גורם למעלה, ובשביל שאדם לא יודע את זה, אזי הוא מתרשל מזה, ויבוא היום שיתחרט שהיה יכול לדבר עוד דיבור ועוד דיבור, והיה פוטר את עצמו מכל הדינים וכו', כי כשבר ישראל בא אל הקדוש ברוך הוא ושופך את לבו, ומספר לו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, ואיך שהס"מ רודף אותו וכו', ומכשיל אותו בעבירות חמורות וכו', ובוכה וכו' וכו', ונוסף על כל צרותיו הוא עוד עני בגשמי, וסובל דחקות כזה וכו', אין לתאר ואין לשער מה התפלות האלו גורמים למעלה בשמים, עד כדי כך שאמרו בזוהר (בלק קצ"ה.) שיש שלוש תפלות "תפלה למשה" "תפלה לדוד" "תפלה לעני", אנחנו יכולים לתאר מה זה תפלה של משה רבינו? ומה זה תפלה של דוד המלך? עם כל זאת אומר הזוהר שתפלה לעני הרבה יותר גבוה מתפלתם, כי כתוב (תהלים ק"ב) "תפלה לעני כי יעטוף", שהוא עוטף את התפלות של כל הצדיקים וכו' וכו', כי באמת אתה צריך לדעת שעני בגשמיות עני ברוחניות, כשהוא בא אל הקדוש ברוך הוא ובוכה לפניו ומספר לו את כל צרותיו, הוא שובר את כל המנעולים של כל העולמות, והולך מעלה מעלה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, מאחר שעובר עליך כל כך הרבה משברים וגלים, אל תשמע להסתת הס"מ שמסית אותך שאתה כבר לא שווה לשום דבר וכו' וכו', וכאילו לא שומעים אותך למעלה וכו' וכו', ולא צריכים אותך וכו' וכו', תלעג לו, כי כל דיבור וכל תחינה וכל בקשה מאד מאד חשוב בשמים, ובוקע את כל העולמות, וכל כך חבל שאתה לא מציית את רביז"ל ואתה לא מדבר אליו יתברך, יבוא היום שתתחרט, כי יכלת כל כך הרבה לדבר עמו יתברך והתרשלת מזה, ולכן אל תהיה בטלן, תציית את רביז"ל ותתחיל כבר לדבר אליו יתברך, ואפילו שלא תוכל לדבר רק דיבור אחד כבר היה שווה שתרד לזה העולם, ומכל שכן וכל שכן כשתזכה גם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, אין לתאר ואין לשער את זכותך בשמים, וכן אם תזכה ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה וכו' וכו', ראוי לך לרקוד מרוב שמחה, כי זה חלקך לנצח.
אני מבקש אותך שתרשום עצמך בהחנות "ברסלב סנטר", כדי שתקבל את השלוש מצות שמורה לליל הסדר בהכשר של "בית הוראה" שלנו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל פקודי כ' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום בלילה יהיה ההילולא של הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, אשר ידוע שרביז"ל הפליג מאד במעלתו, ואמר אף שהספר שלו גדול וגבוה מאד, עם כל זאת מעלת הצדיק הזה הרבה יותר גדול מספרו, כי אף שהספר מלא מאורות רוחניות וכו' וכו', עם כל זאת מעלתו הייתה הרבה מאד יותר מה שאין לנו מושג כלל, ועיקר גדולתו זכה על ידי שהיה בשפלות תמיד, כי כל הספר "נועם אלימלך", מדבר משתי נקודות, א' גדולת האדם המתקרב אל הצדיק, ב' משפלות עצמו, שאדם יכיר את מקומו, וידוע שהוא החזיק את עצמו להכי גרוע בעולם וכו' וכו', ולכן זכה אל מה שזכה שאין בן אדם יכול לתאר ולשער כלל, ומקובל ממוהרנ"ת ז"ל שאחד מהשמונה זקנים המסופר במעשה י"ג מיום א', סובב על הרבי רבי אלימלך זי"ע, כל כך הפליג רביז"ל במעלתו, ולכן ראה גם אתה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להתקרב אל רביז"ל שהוא הצדיק שבדור הזה, ותתמיד בספריו הקדושים, כי רק בזה נקרא אדם מקורב אל רביז"ל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו הם בתוך ספרו, ולכן ככל שאדם לומד יותר את ספרי רביז"ל, כך הוא יותר מקורב אליו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) שהסימן אם אדם מקורב אל צדיק האמת או לא, אם נופל עליו שפלות ומכיר את מקומו, אז סימן שהוא מקורב אל הצדיק האמת, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה שבור מכל מה שעובר עליך, אדרבה תתחזק ותדע דייקא שאתה כל כך שבור ממעשיך וכו' וכו', זה סימן שהתקרבת אל רביז"ל, והוא פותח לך את העינים שתתחיל להסתכל על עצמך, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהעיקר להסתכל על עצמו איך הוא אוחז בהד' יסודות שלו, אש רוח מים עפר, אשר משם בא כל התאוות, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כעס בא מכח האש, דברים בטלים באים מכח הרוח, התאוות באים מכח המים, העצלות והמרירות והדכאון בא מכח העפר, ולכן אשרי אדם שמכיר את מקומו וחוזר אליו יתברך, שעל ידי זה יתעלה בעליה אחר עליה, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקע"ח) על הפסוק (שמות ל"ד א') "פסל לך", ודרשו חכמינו הקדושים (נדרים לח.) פסל לך, פסולתן יהא שלך, ומפרש רביז"ל שמשה רבינו איפה שרק הסתכל וראה איזה פסולת, אמר שזה שלו, ועל ידי זה נתעשר, היינו ששלימות ענווה הוא כשרואים חסרון במישהו, צריכים לתלות את החסרון בו, ועל ידי זה זוכים להגיע למדריגה גבוהה בעבודת השם יתברך, אבל מי שרק מסתכל על הרע של הזולת וכו', אזי נופל נפילה אחר נפילה וכו', ועוד יש לו טענות על כל העולם כולו, ופלא על גבי פלא שרואים נואפים ככלבים וכו' וכו', שתמיד רק מדברים אני אני אני וכו' וכו', אבל מי שבאמת מקורב אל רביז"ל, הוא יודע שהוא כלום וכו', ומשתדל להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ובוכה ומבכה שמים וארץ על כל מה שעובר עליו וכו', ולכן אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך ותתחיל להתמיד בספרי רביז"ל, ודייקא על ידי זה תהיה מקורב אל רביז"ל בשלימות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק ויקהל פקודי כ''ב אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

חסיד השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים אל שבת חדשה, שבת שעדיין לא היה בעולם כלל. וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שאנו זוכים לקבל את השבת שהיא אות בין הקדוש ברוך הוא, ובין עם ישראל, ומשבת נשפע כל הברכות וכל הישועות על ששת ימי השבוע, וכפי שמחת השבת כמו כן נשפע השפע על ימי השבוע.

ולכן הזהרנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) ביותר על שמחת השבת להיות בשמחה כל השבת ובזכות זה יושפע עליו שפע על ששת ימי החול, ולכן ככל שאדם יותר שש ושמח יותר שפע נשפע עליו בששת ימי החול עד שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת השבת כי כל הברכות באים ונמשכים רק מהשבת, והנה שבת זה רוחניות חיות אלקות וכלן מבחינת "אין" נברא העולם בששת ימי השבוע כי שבת הוא בחינת אין סוף רוחניות אלקות שירדה כביכול ונתלבשה בששת ימי החול.

ובזה נבין גודל המעלה של סעודת מלוה מלכה במוצאי שבת עד שיש סימן שלם בשולחן ערוך (אורח חיים סימן ש') לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כי ללוות את השבת אפילו אינו צריך אלא כזית, כי קודם הבריאה היתה רק שבת אור אין סוף ואחר כך כביכול ירד ונתלבש בששת ימי החול וכבל פעם שבא שבת מתחלת הבריאה מחדש. ולכן בצאת השבת אנו עושים סעודת מלוה מלכה, והיא סעודת הודיה שהנה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ואת כל הבריאה, ותכלית כל הבריאה היתה כדי לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, וכדי שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים כמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו נתהווה שיהיה לו דירה בתחתונים.

וכן סעודה זו נקראת על שם דוד המלך שביקש את הקדוש ברוך הוא שיאמר לו מתי יסתלק מזה העולם ואמר לו בשבת, ולכן בכל מוצאי שבת עשה סעודת הודיה שנשאר עוד שבוע בזה העולם.

נמצא שסעודת מלוה מלכה זה סעודת הודיה וצריכים להזהר בזה מאד וחסידים ואנשי מעשה עושים את הסעודה בצוותא ומספרים אז סיפורי צדיקים שזה דבר גדול מאד ואמר רביז"ל (ספר המדות אות בגדים חלק ב' סימן א') על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם ודוחה הרבה חושך וצורת מן העולם, וצריכים לזכור שכל מנהג ישראל זה מאד מאד חשוב ובפרט מנהג שנתקבל בכל תפוצות ישראל לספר סיפורי מעשיות מצדיקים בעת מלוה מלכה.

על כל פנים איך שהוא ראה להיות חזק באמונה בו יתברך שבזכות שאתה זוכה לשמוח כל השבת אזי בצאת השבת תראה ללוות את השבת ועל ידי זה תמשיך את קדושת השבת בששת ימי החול (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שזה דבר גדול מאד, ורביז"ל מקשר שם ענין של תודה והודאה וענין להמשיך קדושת שבת בששת ימי החול אשרי עין ראתה אל מה יכולים לזכות בזה העולם.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום א' לסדר ויקרא כ''ד אדר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתעזור לי השנה שאזכה לחלק לכל משפחות אנשי שלומינו "קמחא דפיסחא" ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תכ"ט) שכל יהודי צריך להשתתף בזה וידוע מה שרביז"ל אמר (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"א) צ'דקה ת'ציל מ'מוות ראשי תיבות מ'צ'ת' ותיכף ומיד אומר סגולה לחולי נופל רחמנא ליצלן לפזר צדקה כי פ'יזר נ'תן ל'אביונים ראשי תיבות נ'פ'ל' ונפילה שייך הן בגשמיות שיש לו מחלת המח רחמנא ליצלן. שיכול להביא לשיתוק הגוף וליפול רחמנא ליצלן, וכן נפילה ברוחניות, ולכן אשרי מי שמשתתף במעות חיטים על ידי זה ינצל הוא ואשתו וכל הילדים מהמחלה האיומה הזו וכן אשרי מי שיתן תרומה חד פעמי על "קמחא דפסחא" מאה שמונים ש"ח (עשר פעמים ח"י) וינצל מכל המחלות הבאים מהמח, וכך יהיה לכולם על פסח וכשיבוא ליל הסדר ויכריז "כל דכפין ייתי ויאכל" זה לא יהיה מהשפה ולחוץ אדרבה הוא קיים את שלו וידוע מרביז"ל שאמר ממי שאני מקבל אני נותן ולכן כל יהודי מחויב לתרום סכום על קמחא דפסחא, ובזה יהיה גם לו שפע גדול על פסח.
הרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר ז"ל היה נזהר מאד במצווה זו לקבץ בין אנשי שלומינו על "קמחא דפסחא" ויהיה אומר לכל אחד מאנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל אתה מחויב לתת ואם לא אתה תקבל וכו' ובאמת בזה שנותנים על קמחא דפסחא יש אחר כך לכולם כי הרי כולם יקבלו.
ואני מבקש אותך אפילו שיהיה לך איזה שפע שתקבל מגמ"ח לחלק, תכניס את זה בתוך המשרד וכך נוכל לחלק לכל אחד מאנשי שלומינו סל מלא, לא שכל אחד יתן רק לחברים שלו, אין דבר כזה אצלי, צריכים לחלק לכולם שפע כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) אין עניות בציבור, וזה רואים בחוש אם כולם מתאחדים יחד היינו שכל המחשבה של אדם שלכולם יהיה אז יש גם לו שפע גדול, לא כן כשרק חושב מכמה חברים שלו אזי גם לו לא יהיה ולכן עדיף שכלל אנשי שלומינו יתאחדו יחד תחת המשרד בעזר שבת וכולם יביאו וכך יהיה לכולם ויהיה פסח שמח לכולם שלא יצטרכו לקנות כולם כי יבוא לו שפע גדול מי יודע אם לא מחכים למעלה על הצדקות שלנו ובזכותנו נגאל כבר.
הוכפל הדבר ראה לצרף עצמך במגבית של קמחא דפסחא מאה ושמונים ש"ח (עשר פעמים ח"י) ולבקש קבלה ולומר שזה עבור קמחא דפסחא ובזכות זה היה לכולם שפע גדולה על חג ומה גם ינצל מנפילה בגשמיות ומנפילה ברוחניות.
ואני חוזר ומדגיש שהמשרד שייך אלי ואני שומר על כל פרט ופרט, ותהילה לאל הקהילה שלנו רק גודלת ומסודרת עכשיו בסדר נפלא אשרי מי שיש לו חלק בלתמוך במשרד "ישמח צדיק" וכן בהחנות "ברסלב סנטר" וכן לזכות אחרים הן על קמחא דפסחא, והן על חלוקת קופות "קרן הצדיק" ויתברך מאל עליון.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ב'  לסדר ויקרא כ''ה אדר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

 

מאד מאד אבקש אותך שתהיה זהיר בדבר אחד, והוא לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית כי אתה לא יכול לתאר את גודל התועלת שיהיה לך מזה אפילו שאני יודע שאתה שבור ורצוץ ונמצא במצב קשה בין בגשמי בין ברוחני והכל חשוך לך וכו' עם כל זאת דע לך, עצם זה שתביא את הגוף שלך לבית הכנסת שלש פעמים ביום שחרית מנחה ערבית הקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדים לתוכן שהם טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסים לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאין מלאין מצוות, כי עצם זה שאתה נכנס שלש פעמים ביום לתוך הבית הכנסת ועונה אמן, אמן יהא שמיה רבה, קדושה וברכו, מוחלין לך על כל עוונותיך.

ולכן אף שאתה שבור ומונח בדיכאון וכו' דע לך שזה הס"מ ששובר אותך עד כדי יאוש ומסית אותך שלא תבוא להתפלל בבית הכנסת וכו' ואדרבה מסית אותך תתפלל בבית וכו' וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב') צריך אדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה, ולכן אל תהיה בטלן קח את גופך בכל יום ותביאו אל הבית הכנסת שלש פעמים ביום ותתגבר על הכבידות והעצלות שנופל עליך בכל פעם, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ג') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא, ולכן אל תהסס לרגע תעשה לעצמך טבע שני לבא בכל יום שלש פעמים לבית הכנסת ותראה ברכה בכל מעשי ידך, כי מי שנזהר בזה משרה עליו שכינת עוזו יתברך כמאמרם ז"ל (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מצרין בביתי כנסיות ובבתי מדרשות הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהם.

אף שאני מבקש אותך כמעט כל יום על לימוד דף גמרא אפילו בגירסא עם כל זאת לא אעזוב אותך גם עכשיו, הדף היומי של היום זה תמורה ל"ג. דע לך שמחר מסיימין את מסכת תמורה ומתחילין כבר מסכת כריתות ואף שאלו הם מסכתות קשות להבין, אפילו פשוטן של דברים, מכל שכן את כל הסוגיא וכו' עם כל זאת כבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעלום ליגרס איניש אף על גב דלא ידע מאי קאמר ואף דמשכח, כי מעלת לימוד דף אפילו בגירסא ימשיך עליך הד' מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל והיום צריכים שמירה יותר מְאֵי פעם כי כל הדרכים בחזקת סכנה ויש רוצחים ומחבלים ופיגועים וכו', ובזה שגורס דף גמרא ממשיך על עצמו הד' מלאכי השמירה.

ותהילה לאל בקהילתינו יש לנו במשך היום שש מגידי שיעור שלומדים ברבים את הדף היומי בזמנים אחרים, ואתה יכול להצטרף אל איזה שיעור שנוח לך, העיקר אל תחסר כל יום את הדף היומי.

נא ונא תעזור לי לחלק השנה קמחא דפסחא ותשתדל לתרום מאה ושמונים ש"ח (עשר פעמים ח"י) ואתה יכול לתת את זה מכספי מעשר או מכספי צדקה או אתה יכול לקבץ את זה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"א) מ'צ'ת' ראשי תיבות צ'דקה ת'ציל מ'מות יורים טילים וכו' יש תאונות דרכים וכו' עכשיו זה הזמן להציל עצמו ממות על ידי השתתפות לקמחא דפסחא שיהיה לכלל אנשי שלומינו סל מאד מכובד וכן אמר רביז"ל (שם) פ'יזר נ'תן ל'אביונים ראשי תיבות נ'פ'ל' כי על ידי צדקה של קמחא דפסחא ניצולים ממחלת הנפילה בין בגשמי בין ברוחני ולכן ראה לעשות כל מיני מאמצים להשתתף בזה ואתה יכול לתת במשרד ותקבל קבלה שזה על קמחא דפסחא, וממילא מוסרים לי את הרשימה.

הקדוש ברוך הוא ימתיק ממך את כל הדינים ויומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשי ידך.

 

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג'  לסדר ויקרא כ''ו אדר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדל שמחר בערב בשעה תשע וחצי שתהיה בבית, כדי שאשתך תוכל להגיע להשיעור שאתן לנשים בבית הכנסת הגדול, וזה מאד מאד מוכרח, כי השיעור הזה לכבוד חג הפסח.

העיקר ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז, ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותך, ואתה צריך לדעת שעל כל אחד עובר כל יום כל מיני חלישות הדעת וכו', צרות ויסורים ומרירות וכו', עם כל זאת גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד, ולא להישבר משום דבר, והעצה על זה לחזק את אחרים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין לחזק את אחרים, כי כך אחד ואחד יש לו דיבורים לחזק את אחרים, ובזה שמחזק את אחרים הדיבורים קופצים אליו חזרה והוא מתחזק.

אני מאד מאד מבקש אותך היום סיימו בסדרת דף היומי מסכת תמורה ומחר מתחילים מסכת כריתות, ואף שזה מסכת קשה מאד, עם כל זאת זה מסכת מאד נחוצה, כי מי שנכשל חס וחלילה באיסור כריתות, על ידי שלומד את המסכת הזאת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, ולכן תתחיל לגרוס ממחר כל יום את הדף היומי של מסכת כריתות, ותהילה לאל יש לנו במשך היום שש שיעורים ממגידי שיעורים שמלמדים את הדף היומי, ולכן תראה להצטרף אל אחד מהשיעורים, ובפרט בערב יש השיעור של הרב תומר דניאל נ"י, שהוא מסביר מאד מאד יפה את הדף גמרא, וחבל שתפספס את זה, כי סוף כל סוף מה ישאר מאיתנו רק את הדף גמרא שאנחנו לומדים בכל יום, עם כל זאת אם אתה לא יכול להצטרף לאחד מהשיעורים, תראה על כל פנים לגרוס את הדף היומי, שהגרסא בעצמה זה דבר גדול מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעולם לגרוס איניש אף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואף על פי שמשכח וכו', ואל תקח את זה בקלות, כי סוף כל סוף אנחנו צריכים שמירה, כי שומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו מה שקורה בעולם, פיגועים ורציחות ממחבלים רשעים ימח שמם וכו', מתאונות דרכים וכו', ושאר פורעניות שיש בעולם וכו', ועל ידי שרק גורסים את הדף גמרא, מסובבים את עצמם עם הד' מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'כאל ר'פאל א'וריאל, ואל תקח את זה בקלות, תציית אותי ולא תתחרט.

העיקר תהיה תמיד בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד קשה לך מרוב העניות והדחקות שמסובבים אותך, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תשיג שום דבר, רק תסתבך יותר וכו', אז מה אתה צריך להיות עצוב? האם זה יעזור לך? וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן חטוף שמחה היום ותשמח יהודים אחרים שזה המצוה הכי גדולה.

אני מאד מבקש אותך שתרשם בחנות ברסלב סנטר אודות שלש מצות שמורות עבודת יד עם כל החומרות בפיקוח של בית ההוראה, וכדאי לך לכל הפחות לליל הסדר לקחת את השלש מצות האלו, פשוט אני רוצה לזכות אותך, ולכן ראה להזדרז עוד היום, כי עוד יום כבר אופים את המצות.

נא ונא ראה ביום חמישי בשעה שתים להופיע בבית הכנסת הגדול, כי תהיה דרשה לכל אנשי שלומינו מדברים מאד מאד נחוצים, עבור חודש ניסן וחג הפסח, אקווה לראותך שם.

  המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד'  לסדר ויקרא כ''ז אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותך כי החיים לא קלים וכו' וכו' על כל אחד עובר משברים וגלים ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר וזה עיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד מכל מה שעובר עליו וכו' וכו'.
היום התחילו ללמוד בסדרת דף היומי מסכת כריתות ואני מאד מאד מבקש אותך שתצטרף בלימוד דף היומי או שתצטרף עם אחד משיעורים שיש בקהילתנו, כי תהילה לאל יש לנו שש שיעורים בשש זמנים שונים שלומדים את הדף היומי, ואם אתה לא יכול להצטרף ובפרט עכשיו שיכנס חג הפסח יהיה החג וגם חול המועד, אני לא יודע איך שיסתדר השיעורים, על כל פנים תקבל על עצמך ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואל יקל בעינך דבר זה כי רחמנא לשזבן אם אדם חטא בחטא של כרת הוא נכרת מהעולם הזה ומהעולם הבא רחמנא לשזבן. ולכן בזה שלומדים את המסכת כריתות מתפטרים מעונש כרת וכו' מי יכול להתפאר שהוא נקי מאחד מאיסור כריתות רחמנא ליצלן? ולכן צריכים לעשות כל מה שביכולתו ללמוד בכל יום דף גמרא כריתות בסדרת הדף היומי וחכמינו הקדושים אמרו (מנחות ק"י.) כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם, ולכן תעשה לך חשבון הנפש איסור כרת זה איסור חמור מאד מאד הוא נכרת - ילדיו נכרתים מן העולם וכו' וכו', ופה יש לך תיקון נפלא מאד ללמוד בכל יום דף גמרא כסדרת דף היומי במסכת כריתות. ולכן אני מבקש אותך שעוד היום תתחיל ללמוד את הדף היומי ואפילו בגירסא ואף אחד שלא יעשה ממך צחוק וכו' כאילו מה שווה כבר הלימוד שאתה גורס ולא מבין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) ואמר רבא לעולם ילמד אדם תורה ואח"כ יהגה שנאמר בתורת הוי"ה והדר ובתורתו יהגה ואמר רבא לעולם ליגריס אינש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי כאמר וכו' עיין שם. וזה גמרא מפורשת ואף אחד לא יכול לחלוק על גמרא מפורשת כזו ולכן אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית אף אחד מאתנו לא נקי מכריתות רחמנא לשזבן בשוגג או חלילה וחס במזיד וכו' ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, ולכן תתחיל היום ללמוד דף גמרא ממסכת כריתות.
אני מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, סוף כל סוף אנחנו נמצאים עכשיו במצב מאד מאד לא נעים, כי יש גזירות על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לבטל את זה, וזה זוכים על ידי צדקה, ולכן אני מבקש ממך שתיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק" ותכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה ואל תאמר מה כבר יעזור הפרוטות האלו, תאמין לי שלא צריכים את הכסף שלך אלא כדי שתנצל מגזרות רעות שנגזרו למעלה וכו', ובזה שאתה תכניס  כל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס זה יצטרף לחשבון גדול כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי לפזר קופות של צדקה בין משפחתך בין ידידיך ובין קרוביך וכו' וכו', כי זה המתקת הדינים, השר של ישמעאל מתפרע מאד מאד, והנה נכנס חודש ניסן, וידוע מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע שבניסן מחליפים את השרים ואנחנו צריכים הרבה זכויות ולכן תראה להכניס בכל יום כמה פרוטות צדקה והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך ומבני ביתך את כל הדינים.
השנה אני רוצה לחלק לאנשי שלומינו סל מכובד בעניין קמחא דפסחא שיהיה לכולם שפע גדול שעדיין לא היה להם על חג הפסח בלי שום גוזמא, ולכן אני צריך את ההצטרפות שלך שתנדב מאה ושמונים ₪, וזה יעזור לכולנו. מלבד זאת, עשר פעמים ח"י זה כנגד עשר הכוחות שבנפש האדם שצריך לשעבד את זה להקדוש ברוך הוא. יעזור הקדוש ברוך הוא שיומתק מאיתנו כל הדינים ונזכה לקבל את חג הפסח בשמחה עצומה ומי יודע אם כבר לא יבנה בית המקדש ונזכה ביחד להקריב את קרבן חג הפסח בבית המקדש, ולכן אני מבקש אותך מאד שתראה להשתתף במאה ושמונים ש"ח ואתה יכול לקחת את זה מכספי מעשר או מכספי צדקה כי אין עוד צדקה יותר גדולה מלעזור לעניים ואתה בתוכם, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ו סימן ג') הרבה פעמים שאדם מכוון בלבו לעשות צדקה ויצר הרע שבתוכו אומר מה לך לעשות מצווה ומחסר את נכסיך עד שאתה נותן לאחרים תן לבניך וכו'. ולכן אל תהיה בטלן בזה שאתה נותן לקמחא דפסחא אתה מציל את עצמך ואתה מציל את נפש בני ביתך כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"א) מ'צ'ת' ראשי תיבות צ'דקה ת'ציל מ'מות. הקדוש ברוך ימתיק מאתנו כל הדינים ונזכה כבר לראות בישועתן וגאולתן של עם ישראל.

אני מאד מאד רוצה שתבוא מחר בשעה שתים לדרשה בבית הכנסת הגדול כי יש לי עניינים נחוצים מאד לדבר בעניין הפסח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא כ''ח אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

אבקש אותך מאד שתראה להתחזק ולחזק גם אחרים, אשר צדקה זו אין ערוך אליה, כי זהו הצדקה הכי גדולה, שאין עוד צדקה יותר גדולה מלהציל את נשמות ישראל, ולכן מצוות הפצת מעיינות החכמה חוצה זהו מצוה הכי גדולה, כי עובר על בני אדם בזה העולם משברים וגלים וכו' וכשנותנים להם איזה ספר מספרי רביז"ל זה החיות שלהם כידוע ומפורסם דבר זה כבר אצל כלל אנשי שלומינו, אשר רובם ככולם נתקרבו אל דעת רביז"ל רק על ידי ספריו הקדושים, וכן זה מצוה גדולה לדבר עם כל אחד דיבורי אמונה והשגחה פרטית, ועצם הדיבור שמדברים עם הזולת דיבור אמונה זה בעצמו כבר אמונה כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תולה בפה של אדם כמו שכתוב (תהלים פ"ט) אודיע אמונתך בפי היינו על ידי שמדברים האמונה בפה זהו בעצמו אמונה.
רביז"ל אמר (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') על ידי תוקף האמונה זוכים לרפואה, ולכן בזכות דיבורי האמונה שתדברו יומשך עליכם רפואה שלימה וגם עלי כי אני צריך רפואה שלימה.
רביז"ל אמר (ספר המדות אות צדיק סימן קצ"ו) התקשרות לצדיק הוא רפואה גדולה, ולכן עלינו להתקשר אל הצדיק שבדור שהוא רביז"ל בעצמו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילת ישראל ישמע בתפילתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: יהודה בן ציפורה
      בכל בית כנסת ובית מדרש בכל רחבי תבל צריך להיות מסך גדול המתעדכן בכל יום עם המכתבים העדכניים של הצדיק מיבנאל מוהרא"ש הקדוש.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup