ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים• חודש אייר ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' אייר | ו' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | י"א אייר | י"ג אייר | י"ד אייר | י"ח אייר - ל"ג בעומר | כ' אייר | כ"ב אייר | כ"ג אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר | כ"ח אייר


 

בעזה"י יום ה' לסדר אמור ב' דר"ח אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

מה מאד גדלה שמחתי בראותי איך שתהילה לאל קהילתנו רק גודלת ופורחת, ולכן אני מבקש אותך ממך תעזור לי לחזק ולבסס יותר ויותר את קהילתנו והעולה על הכל תזכור מה שדיברנו שהקהילה הקדושה שלנו זה חממה של אמונה ואנחנו שייכים להבעל תפילה ולכן כסף צריך להיות אצלנו מוקצה מחמת מיאוס לא לדבר כל היום מכסף תאוות ממון זה צריך להיות משוקץ אלינו, בוודאי כל אחד צריך שיהיה שפע ופרנסה בנקל אבל לעשות עיקר מכסף שכל היום רק ידברו מכסף כמה עשית? כמה נתנו לך? היית כבר אצל עשיר הזה? מילים כאלו צריך להגעיל אותנו.
רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') עיקר כלי זינו של משיח יהיה תפילה וכמו שפירש מוהרנ"ת ז"ל שמשיח יכניס בכל אחד מעם ישראל שיש לו  נשק הכי משוכלל והוא תפילה כי תפילה זהו החרב שלנו כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים קמ"ח) פיהם של ישראל זה חרבם, ולכן אם היית יודע מעלת פיך איך שאתה יכול בקלות לכבוש את הכל על ידי תפילה על ידי זה היית תמיד משתמש עם כלי זיין שלך שהיא תפלה וכל דבר היית פועל הכל הן בריאות הן פרנסה הן נחת וכו' וכו'. כי העיקר הוא תפילה אשרי מי שתמיד מתפלל ומבקש את כל מה שהוא צריך ואינו בוטח בבשר ודם.
יען שעכשיו ראש חודש אייר ומעכשיו עד ל"ג בעומר מתו תלמידי רבי עקיבא מפני שלא נהגו כבוד זה בזה ולכן אנחנו צריכים לשמור מאוד מאוד שיהיה אהבה ואחדות בין אנשי שלומינו ולשמור מאוד שבתוך קהילתנו שלא תהיה שום מחלוקת חס ושלום ואיש את רעהו יאמר חזק.
נא ונא זכור מה שדיברנו תתחיל לגרוס עוד היום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים זה בצלחה לנשמה וכן תתמיד בספרי רביז"ל על כל פנים בכל יום תורה אחת מליקוטי מוהר"ן ותאמר עליה התפילה וכן קצת סיפורי מעשיות שמסוגל לעורר מהשנה והעולה על הכל להיות בקי בספר המדות אשר המדות הם עיקר האדם.
דע לך שיש לנו כולל ערב "תפארת נתן" משעה 7:30 עד שעה 9:00 ואחר כך ערבית וזה כולל נפלא לאלו שעובדים כל היום כי חבל שיעבור עליך יום מבלי לימוד תורה.
רק חזק ואמץ להיות בשמחה, וכן תזכור שמצווה לחזק גם אחרים שהיו בשמחה.  

המאחל לך חודש מבורך

 

בעזה"י יום ג' לסדר בהר ו' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

מאוד מאוד אני מבקש אותך שתדין את כל בר ישראל לכף זכות אשר דבר זה הוא יסוד היסודות אצל רביז"ל שגילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) אשר צריך לדון את עצמו לכף זכות, ולדון את הזולת לכף זכות, ובאמת זה תלוי בזה, למה רואים אדם עצוב וממורמר ומדוכא וכו' וכו' רק מחמת שאין לו ביטחון עצמי, ואין לו אמונה בעצמו, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך להאמין בו יתברך, כן צריך להאמין בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך. ואם אין לאדם אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך אפילו שנראה כמו שנראה וכו' בזה הוא מראה שאין אמונתו שלמה בו יתברך, ולכן הוא שונא את עצמו, וממילא מזה בא שהוא שונא את הזולת ואינו דן את אף אחד לכף זכות, והוא מעורר מדנים בין נשמות ישראל שעל ידי זה הוא גורם לגרש ולסלק את השכינה מהעולם, וזה עבודת הס"מ רק פירודים בין נשמות ישראל.
מה אומר לך ראוי לנו לשמח שיש לנו רבי כזה שלא נותן לנו לישון אלא מעורר אותנו מהשינה העמוקה (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר את האדם מהשינה ועל ידי זה הוא מדבר עמו יתברך ולכן הרגל עצמך לדבר אליו יתברך שזה נקרא "התבודדות" שזה עולה על הכל אדם גשמי וכו' בורח אליו יתברך זה מעלה שעשועים גדולים למעלה בכל העולמות.
נא ונא ראה לקחת עצמך בידך ושום דבר לא ישבור אותך וברח לך מחברים רעים שבקלות יכולים לקרר אותך מיראת שמים וכן תשמור על אשתך שלא תתקרב עם נשים קלי דעת וחוסר יראת שמים כי רבים חללים הפילה נשים כאלו.

מחר ביום רביעי בערב בשעה תשע וחצי (9:30) יהיה שיעור להנשים, תעשה כל מיני מאמצים שאשתך תוכל לבוא, כי זה מאד נחוץ שהנשים יתחזקו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר בהר ז' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

מה אומר לך ככל שאדם זוכה ללמוד את ספרי רביז"ל על ידי זה ימצא חיות להחיות את נפשו הרעבה והצמאה, ולכן מי יתן שהיית עושה קביעות ללמוד בכל יום בספרי רביז"ל אפילו קצת דקצת וכו' כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו גנוזים וטמונים בדבריו ולכן כל מי שרוצה להכיר היטיב את רביז"ל, כבר אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל "מעט גם כן טוב" ולכן ראה ללמוד בכל יום קצת "ליקוטי מוהר"ן" קצת "ספר המדות" קצת "סיפורי מעשיות" חק ולא יעבור כל יום, ועל ידי זה תהיה מקושר אל רביז"ל. כי עיקר ההתקרבות אליו זה רק על ידי לימוד ספריו הקדושים.
דע לך שרביז"ל אמר (שיחות הר"ו סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאוד, ולכן ברח לך מכל מיני שקרים ודמיונות וכזבים שנכנסים בך, או מכניסים בך, כאילו אתה כבר לא שווה לשום דבר, הכל הבל ורעות רוח וכו'. כבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמת סימן מ"א) מי שאוהב כזבים, הוא מבזה את הצדיק, גם הוא בעצמו נתבזה. כי באמת אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, כי מלא כל הארץ כבודו, ולא שייך לומר שהוא רחוק ממנו יתברך, כי (תהלים קל"ט) אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך. אדם צריך להחדיר בעצמו כל כך אמתת מציאותו יתברך, עד שלא יכלו להטעות אותו בכזבים ובדמיונות של שווא על הצדיק ועל עצמו, ועליך לדעת כי הס"מ אורב עליך להפילך ולהשליך אותך בשאול תחתית שתהיה תמיד עצוב וממורמר וכו' ובשביל זה מסית אותך מה לך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפילות, כי הוא מאד מאד מפחד מבר ישראל שבא בכל יום אל תוך בית הכנסת שאז אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח') היא עת רצון ואמרו (מדרש אגדה) כל מי שבא לבית הכנסת להתפלל ועונה אמן מיד מוחלים לו על כל עוונותיו ולכן הס"מ עושה כל מה שביכולתו למנוע ממך מלבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית, ואם היית יודע מה אתה תרוויח בשעה שתתאמץ לבא בבית הכנסת להתפלל במניין דייקא, אז היית רץ בכל יום להתפלל בבית הכנסת את התפילות הקבועים, כי על ידי זה ממשיך על עצמו הארת האין סוף ברוך הוא ונמשך עליו השגחה שלימה כמאמרם ז"ל (ברכות ו.) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו, איפה אדם הזה ולמה לא בא? ולכן אל תהיה בטלן קום וקח את עצמך בידיך ותבוא להתפלל את התפילות הקבועות בבית הכנסת דייקא.
דע לך שיש לנו כולל ערב "תפארת נתן" על שם מוהרנ"ת ז"ל בכל ערב משעה שבע וחצי (7:30) עד תשע (9:00) ואחר כך מתפללים ערבית וכדאי להצטרף אל הכולל הזה שלומדים שם הלכות נחוצות בשולחן ערוך ועין יעקב אגדות חז"ל. אני מבקש אותך אל תטעה את עצמך כלל, קהילתנו היא חממה של אמונה תורה וחסד, ולכן כל מי שלא אוחז בזה ממילא קודם או אחר כך יעזוב את קהילתנו כי מי שמסתובב בטל מסכן גדול, ולא שייך בכלל בקהילתנו או שלומדים ומתפללים, או שעסוקים במצוות לקרב רחוקים בהפצת מעיינות החכמה חוצה, או שעובדים, כי טוב תורה עם דרך ארץ, וקובעים עיתים לתורה, אבל סתם להסתובב בטל על זה אין זמן ואמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ"ט.) הבטלה מביאה לידי זימה לידי שעמום (שיגעון).
תעזור לי עם בני הנעורים לקרבם ולחזקם כי הם אישון עיני.
היום יש שיעור להנשים תן לאשתך לבא ואל תמנע ממנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בהר ח' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי  ... נרו יאיר ויזרח

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז באמונה פשוטה בו אשר דבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון והכל מתנהג בהשגחה פרטי פרטית אין דבר כזה טבע מקרה מזל וכו' זה רק מצד החיצוניות הקליפה של הפרי וכו' אבל בפנימיות הדבר היינו הפרי בעצמו זהו כולו השגחה ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) אשר באמת אי אפשר לנו לדעת מה זה טבע השגחה כי גם הטבע היא השגחה וככל שאדם מחדיר בדעתו אמיתת מציאותו יתברך יותר נהפך אצלו הטב"ע אל שם אלקי"ם הכל ממנו יתברך ובידיעות אלו אין האדם מתיירא ומתפחד משום דבר ומשום בריה וחי חיים מאושרים חיים של שלוה ומנוחה ואינו מפחד משום דבר מאחר שיודע ועד אשר הכל ממנו יתברך.
נא ונא הרגל עצמך רק לדבר אליו יתברך כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) הטבע מחייבת כך והתפילה משנה את הטבע ולכן אשרי מי שרגיל לדבר עימו יתברך ואז תזכה לראות ניסים נגלים שלא תיארת מימיך, וכל כך חבל, אדם שזוכה להיות מקורב אל רביז"ל שלא ידבר עמו יתברך אפילו רק כמה דיבורים, כי הרי כל דיבור ודיבור כל תחינה ובקשה שאדם מבקש ממנו יתברך זהו עושה רושם גדול למעלה בכל העולמות עין לא ראתה זולתך יעשה למחכה לו. ולכן אל תהיה בטלן אל תבלה את הזמן היקר שלך מתי שאתה  יכול זרוק מפיך כמה דיבורים אליו יתברך אשר דבר זה מרעיש עולמות.
בימים הקרובים צריכים מאד לשמור וכו' ולבקש רחמים שלא ינזק חס ושלום כי בני ישמעאל רק רוצים להרע לנו, ועלינו רק להרבות בתפילה ששום בר ישראל לא ינזק ומי שיכול שישמור בשלושה הימים הבאים לא להסתובב אם לא צריך, במקומות מסוכנים וכו' ואשרי יושבי ביתך כתיב והחכם עיניו בראשו לא להסתובב אם לא צריך, רק ישב בבית המדרש ויחטוף טוב אמיתי ונצחי וירבה באמירת תהלים ויגרוס פרקים משניות אשר אין למעלה מזה.
זכור וגם זכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ג) אשרי מי שאוכל בכל יום כמה פרקים משניות ושותה אחר כך  כמה מזמורי תהלים ומתלבש עצמו במצוות.
נא ונא ברח לך ממושב לצים ואל תאכל בשום מקום שאין שם הכשר טוב מיראי ה' ובפרט ביבנאל אל תאכל רק במקום שיש הכשר מבית הוראה שלנו כי מאכלים אסורים גורמים רק נזק לגוף.
שמור על השלום בית שלך כי הקדוש ברוך הוא, מקפיד על זה ביותר מהכל כי איש ואשה זכו שכינה ביניהם ובמקום השכינה שם הברכה מצויה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהר ט' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

הנה אנחנו נכנסים אל שבת קודש, שבת שעדיין לא היה לנו שבת כזו, ומספרים על הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדל מויטבסק זי"ע אשר כל שבת היה אצלו שבת חדש כאילו עוד הפעם לא טעם מה זה שבת וכאילו זה השבת הראשונה שלו, והיה רק בשמחה כל השבת, ובאמת רביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה בשבת ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להיזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, וצריכים רק להיות בשמחה כל השבת, וכל מי ששש ושמח כל השבת מוחלין על כל עוונותיו כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו עוונותיו, עד כדי כך גדולה שבת, אפילו שנפל לעומקא דתהומא רבה וכפר בעיקר רחמנא לישזבן אבל מקבל מהשבת הזאת לשמור שבת ולהיות בשמחה כל השבת מוחלין לו על עוונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה התחלה מהשבת הזאת, ותשמור מאד מאד לא להפקיר פיך כל השבת כי חכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ג:) שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול ובפרט תשמור מאד מאד שלא תהיה שום מריבה או ויכוח ביום השבת כי הס"מ ימ"ש אורב מאד מאד לתפוס את האדם ודייקא בשבת הוא גורם לו לריב עם אשתו וכו' ומהפך לו את הבית וכו' ולכן תקבל את השבת באהבה גדולה מאד וזה יביא לך פרנסה ושפע על כל ימי השבוע כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת השבת.
וצריך שתדע שבשבת מאיר האור האין סוף ברוך הוא בגילוי רב ונורא מאד ולכן אשרי מי ששש ושמח כל השבת והאריז"ל אמר ככל שאדם יותר שמח כן מאירה בו נשמתו שהיא חלק אלוק ממעל ממש ושכינת עוזו יתברך שוכן בו ומכל שכן מי שמהדר לילך בבגדים לבנים בשבת זה ממשיך הארה עצומה על האדם וזוכה לראות עולמו בחייו.
והנה בכל העולם כולו קשה לילך בבגדים לבנים שלא יהיה כמו חתן בין אבלים וכו' ושלא ילעיגו עליו וכו' אבל כאן ביבנאל עיר ברסלב תקנו תקנה נפלאה שכולם הולכים בבגדים לבנים כמו שהזהיר האריז"ל ולכן אין מה להתבייש כלל אדרבה מי שהולך בבגדים שחורים כמו אבל צריך להתבייש, וידוע שגם רביז"ל הלך בבגדים לבנים וגילה סודות רבות על זה (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט).
נא ונא  ראה לבוא להתפלל את השלש תפילות בשבת בבית הכנסת דייקא ותשמע קריאת התורה שהיא מצווה רבה עד מאד ותהילה לאל יש אצלינו הרבה מנינים מתפילת ותיקין עד חצות תבחר איזה מניין טוב בעדך העיקר תבוא להתפלל במניין בשבת קודש ותהיה רק בשמחה עצומה שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ותשמור מאד מאד לא להיכנס בויכוחים עם אף אחד כי הס"מ ימ"ש אורב על כל אחד מאנשי שלומינו להפיל בקושיות וספיקות על הצדיק ולכן אסור להתווכח עם אף אחד.
עלינו רק להדביק את נשמתנו בו יתברך כי הרי אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל ומי שיש לו עיניים זכות רואה ומרגיש את אלקותו בגילוי ממש כי אין עוד מקום כל כך יפה יבנאל עיר ברסלב איפה שרק תסתכל תראה את יופי הבריאה וכו' ולכן לא בחינם שיש עלינו כל כך הרבה רדיפות ומניעות כי כל מקום שיש שם יותר קדושה יש שם יותר מניעות ועיכובים וכו' אבל עלינו רק להתחזק יותר ויותר בסבלנות.
הקדוש ברוך הוא יעזור שלכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו בית משלו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בחוקותי י"א אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

זכור גם זכור מה שדברנו בשבת קודש איך שצריכים להחזיק את עצמו ביחד אחד עם השני ובפרטיות עכשיו בימי ספרית העומר לתקן את הפגם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה וכו'.
"וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו" ופרש"י אל תניחהו שירד וייפול ויהא קשה להקימו אלא חזקהו משעת מוטת היד, כל זמן שיכולים לשמור על אחד שלא יפול דבר גדול, כי כשנופל אפילו חמשה לא יכולים להקימו, ובאמת רואים בחוש אחד שמסתובב ממורמר או עצוב וכו' וכו' מאיזה סיבה שרק לא תהיה כל זמן שיכולים לחזקו ולעודדו ולשמחו יכולים עדיין להצילו, אבל אם נופל בייאוש וכו' אז אפילו חמישה אנשים לא יוכלו להקימו ולכן הזהרנו רביז"ל (ליקוטי מהור"ן חלק ב' סימן כג') לחטוף את הבעל המרה שחורה אל תוך השמחה. ואין לתאר ולשער כלל את מעלת בר ישראל שמשמח את הזולת אבל כדי שיוכל לחזק ולשמח את אחרים הוא צריך להיות חזק ושמח, ואל זה זוכים רק על ידי לימוד תורה ולכן אשרי מי שלומד כל יום קצת מקרא מפרשת השבוע כמה פרקין משניות כסדרן וללמוד את הדף היומי אפילו בגירסא.
נא ונא אל תהיה בטלן כל כך חבל שאתה לא לוקט כל יום אפילו קצת תורה שזה מזון לנפש שלך וכבר אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"ב י"א) למה נמשלה תורה בתאנה, שהתאנה נלקטת מעט מעט, וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים וכו' היינו בזה לוקט כל יום לימודי תורה הקדושה מקרא משנה גמרא הלכה וכו' לאט לאט זזים הדפים וזוכים לסיים ששה סדרי משנה וכן בבלי ירושלמי תוספתא וכו' רק אל תהיה בטלן כי אפילו הגירסא זהו חיות לנפש ולמה אדם שבור מפני שאינו נותן מזון לנפשו והיא מרגישה רעבה וצמאה, ומזה העצבות והמרה שחורה, כי התורה הקדושה היא הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול כי הוא וחכמתו אחת היא ולכן אשרי מי שלומד תורה בכל יום ואז תמיד יהיה בשמחה, כי אין עוד שמחה כמי שנכנס אל תוך חכמתו יתברך, בוודאי בהתחלה כל מי שרוצה להרגיש חמידו דאורייתא חשק התורה ירגיש מרירות גדול כי אדם שחטא רחמנא ליצלן וניתק עצמו מרוחניות ועכשיו שרוצה לטעום טעם תורה ירגיש כל מיני מרירות וכבידות גדול מאד אבל אם יתגבר על עצמו בכל הכוחות לבסוף ירגיש עריבות נעימות זיו וחיות כזה שלא טעם מימיו ואת זה אי אפשר להסביר להזולת כלל ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"א) אשרי הזוכה להרגיש נעימות התורה כי יש נעימות בתורה וזה העיקר להרגיש הנעימות שיש בתורה ואז כשטועם טעם נעימות התורה יכנס בו שמחה עצומה שאין לתאר ולשער כלל.
ולכן ראה לקחת עצמך בידיך ושום דבר לא יוכל לשבור אותך ותמסור נפשך רק להיות בשמחה עצומה על נועם חלקיך בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ותראה להפיץ אמונה בין נשמות ישראל ובא תבוא על שכרך.
נא ונא תמסור נפשך להתפלל את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת דייקא כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה א') כל מי שאינו נכנס לבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעולם הבא, ולכן קח את הגוף שלך המלא עצלות וכבידות ותביא אותו אל בית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית כי בו יבוא היום שתתחרט על כל יום ויום שלא נכנסת לבית הכנסת שהיא משכן השכינה.
אני מאד מבקש אותך ראה לאמץ אחד מהבחורים לחזקו לעודדו ולשמחו כי בני הנעורים צריכים חיזוק ותשומת לב והיה זה חלקך לנצח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בחוקתי י"ג אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

ראה להיות חזק באמונה פשוטה בו יתברך ודע לך שדבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ודבר זה אי אפשר להסביר איך ששני הפכים הם מתאחדים, היינו מצד אחד רואים בחוץ רק את הקליפה "כל דאלים גבר" כל מי שמשקר יותר ועובד על בני אדם יותר הוא מפורסם בעולם ומחזיקים ממנו וכו' ולהיפוך ככל שאדם בטל ומבוטל באין סוף ברוך הוא, ונכלל לגמרי בו יתברך, בשמות ויחודים וכו' ועוסק בתורה ועבודה ביום ובלילה וכו' דייקא עליו מדברים כל דבר רע וכו' וחושדים אותו בדיוק ההיפוך וכו' דבר זה נפלאות תמים דעים, איך ששניהם בהשגחה פרטי פרטית, ושניהם צריכים לתקן משהו בעולם וכו' ולכן אשרי מי שחושדין  בו ואין בו, אוי לו למי שמחזיקים ממנו והוא גנב נואף מפורסם וכולם מחזיקים ממנו.
מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (תורת כוהנים) והוא בפרש"י מפרשת השבוע "אם בחוקתי תלכו" שתהיו עמלים בתורה ובאמת מה עניין של עמל תורה? מה צריכים כל כך עמל? אלא אדם על ידי חטאיו המרובים גורם לעצמון המון צרות ויסורים כי הוא נעשה מסובב עם קליפות שהם המחשבות זרות והרהורים שמסבבים אותו ומציקים לו מאד מאד, עד שיש בני אדם שנפלו כל כך עד שאומרים בפה מלא הלוואי שהיו מתים וכו' מרוב מרירות ועצבות ודיכאון שמסבב אותם וכו' ויש שהולכים עם מחשבות של מ'אבד ע'צמו ל'דעת ולכן אם אדם מכניס עצמו בע'מ'ל' התורה שבתחילה בא הדבר מאד מאד קשה כי מי שחטא וכו' ומסובב עם כל מיני קליפות שהם מחשבות הטורדות את האדם ומפחידים ומבלבלים אותו וכו' הוא מסתובב תמיד מבוהל ומבולבל ומלא פחדים וכו' וקשה לו ללמוד תורה, אבל מי שמתגבר על יצרו ועל החושך שמסבב אותו ולומד בכל יום קצת מקרא מפרשת השבוע קצת משנה קצת גמרא וכו' זה שורף לו את כל הרע שנכנס בו, והזה נקרא ע'מ'ל' התורה שהוא צריך לעמול מאד מאד עד שיוריד ממנו את כל הקליפות שברא מחמת עוונותיו. ולכן בתחילה מרגישים אלף טעמי מיתות בעת שצריך ללמוד תורה אבל אם הוא ע'מ'ל' מאד על עצמו על ידי זה מוריד ממנו את המרירות של מ'אבד ע'צמו ל'דעת וממשיך על עצמו עריבות ידידות זיוו שכינת עוזו יתברך.
ולכן אל תהיה בטלן קח את עצמך בידיך ולא יחסר לך יום מבלי ללמוד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא שזה העשירות הכי גדולה כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) ובביתי ריקם ואין בו לחם ושמלה זה שאין בידו מקרא משנה גמרא על כל פנים את שלוש הלימודים האלו צריך ללמוד בכל יום אף שבא לך קשה בזה תהרוס את הרע שנכנס בך ויאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.
מחר בערב יהיה דרשה לנשים תן לאשתך לבא כי כבר לא יצא לי לתת דרשה לנשים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בחוקתי י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

ראה לחזק עצמך היום יותר מִאֵי פעם כי היום זה "פסח שני" אשר מוהרנ"ת ז"ל מסביר אשר ממצוה זו יכולים ללמוד איך שאין שום יאוש כלל אפילו שהיו טמאי מתים עם כל זאת שאלו "למה נגרע" אזי כבר קיבלו תקנה שהנה יש פסח שני ויכולים לחזור אליו יתברך.
ולכן אל תהיה בטלן תיקח עצמך בידיך רק תהיה תמיד בשמחה עצומה, שזה מרחיב את הדעת ותיכף ומיד שיש לאדם ישוב הדעת כבר לא יעשה שטויות ולא יכנס בכעס ובלחץ וכו' שבא על פי רוב כשאין ישוב הדעת.
מה אומר לך רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי אמונה זוכים לאריכת אפיים שזה המידה היקרה של סבלנות אשר אין עוד מידה טובה יותר מזו כי הסבלן חי את החיים שלו כמו בגן עדן ממש, ולהיפוך מי שאין לו ישוב הדעת וסבלנות הוא תמיד עצבני ומוציא את העצבים שלו על הזולת וכו' וזה מה שאומר החכם מכל אדם (משלי י"ד) ארך אפיים רב תבונה וקצר רוח מרים איוולת כשיש לאדם סבלנות זה מראה שיש לו שכל ודעת ותבונה ולהיפוך מי שהוא קצר רוח ועצבני תמיד, הרי הוא עושה תמיד שטויות ואיוולת ומוציא את כל העצבים שלו על אשתו וילדיו.
כל כך חבל על כל יום שהולך לך לאיבוד בלי כלום כי השעמום הורג אותך, או תתפלל או תלמד או תצא להפצה ותדבר עם אנשים לחזקם לעודדם ולשמחם סתם להסתובב בלי כלום זה רעל לגוף ולהנשמה כי (משלי י"ד) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות אדם חושב שהוא הולך על דרך ישר וכו' אבל לבסוף הוא נופל בדרך מסוכן מאד מאד כי אתה צריך לדעת אם לא באים בכל יום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית זה הפסד גדול וכן אם לא לומדים בכל יום קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע וכן משניות וגמרא זה הפסד שאי אפשר להסביר ולכן אל תהיה בטלן חזק ונתחזק ואז טוב לך כל הימים.
בערב בשעה שבע וחצי עד שעה תשע יש כולל "תפארת נתן" שהאברך היקר ר' הלל אמדדי נותן שיעור נפלא כדאי לך להצטרף ולא תפסיד.
הלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור לנשות אנשי שלומינו תן לאשתך לבוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר במדבר ל"ג בעומר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נרו יאיר ויזרח

היום הוא ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי שהוא יום מאד מאד מסוגל לכל טוב אמיתי ונצחי יום שיכולים לקבל על עצמו קבלות טובות.
ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות בית הכנסת הלכה ד' אות ה') שביום הזה הוא התיקון של הוד שבהוד רגלין דרגלין אפילו אלו שנפלו כבר בנוקבא דתהומא רבה יכולים לצאת משם על ידי תוקף הרצון שיהיה לכל בר ישראל אליו יתברך, ולכן ראה לעשות היום התחלה חדשה להשתוקק ברצונות וכיסופין אחריו יתברך ואל תיתן שהס"מ ישבור אותך ויכניס בך דיכאון פנימי אדרבא תתחזק ביתר שאת להשתוקק אחריו יתברך, ומעלת הרצון זה אין לתאר ולשער כלל.
מה אומר לך תעשה היום הזה התחלה לקבל על עצמך להתפלל את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא וכן עכשיו מתחילים סדר במדבר שתלמד כל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע שזה סגולה לאריכות ימים וכן תגרוס כמה פרקים משניות כסדרן דייקא ועל כולם דף גמרא בסדר הדף היומי אפילו שאתה לא מבין תגרוס את הדף וזה סגולה לזכך את הנשמה מכל מיני חלודה ולהמשיך על עצמו הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל ואי אפשר להסביר את מעלת האדם שאפילו רק גורס את הדף גמרא איך שיכול וכו' כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר.
תאמין לי אתה תמיד אומר שאתה אוהב אותי וכו' וכו' אני מוכרח לומר לך שאני לא כל כך מאמין לך רק אם תציית אותי לגנוב בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא שזה העשירות הכי גדולה ואני רוצה לזכות אותך עם העשירות הזאת כי רק זה מה שיישאר ממך ולכן אל תהיה בטלן זכור וגם זכור אני לא צריך ממך כלום רק שתציית את רביז"ל שאמר (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם כי העולם מטעה מאד ואמר האם לא הייתי יכול להיות מפורסם כמו כל המפורסמים וכו' אלא עזבתי הכל כדי שתהיו יראי השם וחושבי שמו.
ולכן אני מבקש אותך אל תהיה בטלן ראה להיות בשמחה עצומה ותקנה לעצמך מדת הסבלנות אשר זה יסוד היסודות בחיי יום יום ואשרי מי שקונה לעצמו את המדה היקרה הזו אשר אי אפשר להגיע אליה רק על ידי תוקף האמונה הקדושה לידע שהכל מושגח ממנו יתברך.
ביום שלישי בערב בשעה 8:30 יתן הקדוש ברוך הוא את החיים אני עושה סעודת יום הולדת במתחם בית התבשיל "אוהל אברהם" רצתי שתבוא ותשמח עמי יחד אבקש אותך שתפלל בעדי לבריאות ואריכות ימים ושנים טובות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר כ' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה אני מזמין אותך אישית שתבוא היום בערב בשעה שמונה וחצי בדיוק לסעודת יום הולדת שאני עושה, יתן הקדוש ברוך הוא את החיים, וצריכים להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עימדי עד כה, יעזור הקדוש ברוך הוא הלאה ויוציא אותי מכל הצרות שאני מסובב בהם וכו' וכו'.

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז, ותקבע לעצמך שיעור לעיין בכל יום בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל", שהם בנויים על ספרי רביז"ל, ומשם תקבל המון התחזקות, כי בזה העולם צריכים המון התחזקות כפי שעובר על כל אחד ואחד מבית ומחוץ, והעיקר לקנות לעצמו את המידה היקרה של סבלנות, שאין עוד מידה יותר יפה מזו וכו' וכו', כי הרבה פעמים אדם כמעט מתפוצץ מרוב צער ועגמת נפש ויסורים וכו' שאחרים גורמים לו, עם כל זאת התרופה זה "סבלנות", כשאדם מתאזר במידת הסבלנות אז הוא המנצח, ולהגיע לסבלנות גילה רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) זה זוכים על ידי תוקף האמונה, אם אדם מאמין שאין בלעדיו יתברך כלל אזי הוא סבלן הכי גדול.

המצפה לראותך בערב

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר כ"ב אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי  ... נרו יאיר ויזרח

חסדי השם יתברך שהגעתי ליום הזה, ועכשיו מתחיל אצלי ענין חדש לגמרי, יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה לקדש שם שמים כל זמן שאהיה בזה העולם.
מה אומר לך, עבר עלי בחיי מה שעבר, כל משבריך וגליך עלי עברו, ועיקר התחזקותי זה רק מספרי רביז"ל ששקדתי בימי נעורי, שזה כל חיותי, ועכשיו אני יכול לומר בפה מלא מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"א) אשר השבעים שנה פורח לאדם כרבע שעה, ואני רואה את זה בחוש, הנה הייתי ילד קטן שעשו לו חלאקה (אני זוכר את זה כמו שהיה היום) והנה הגעני הקדוש ברוך הוא לגיל שבעים, והכל עבר ופרח כמו רבע שעה ממש, ואחר התבוננות אמיתי אני מתבונן מה נשאר מכל יום ויום שבוע ושבוע חודש בחדשו שנה בשנה וכו', רק מה שחטפו טוב אמיתי ונצחי להתפלל בכל יום במנין דייקא, לחטוף בכל יום הרבה מצוות מעשיות, ציצית תפילין מזוזה וכו', אכילת כשרות וכו', והעולה על הכל ללמוד מקרא לסיים את התורה עשיריות פעמים, וכן לסיים מאות פעמים ששה סדרי משנה, ועשיריות פעמים ש"ס בבלי ירושלמי תוספתא וכל המדרשים כולם, וספרי הזוהר והתיקונים, ספרי הפוסקים וכו' וכו', וזה אי אפשר להסביר איזה קורת רוח יש לאדם שבילה רוב שנותיו עם כל זה, ועל כולם שיחה בינו לבין קונו, דביקות בבורא יתברך שמו, ועשיית צדקה וחסד עם הזולת, שמירת שבת וחגי ישראל, אשר אין טוב מזה.
ולכן לא בחינם עוררתי אתמול בלילה את כל אנשי שלומינו שלא יהיו בטלנים, ואף אחד שלא יעבוד עליהם עם כל מיני שטויות ודמיונות וכו', אשר נמצאים כהיום וכו', שלא צריכים את זה וכו', או זה לא ענין רביז"ל וכו', כל מיני הזיות ושטויות וכו', כי כבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, ויש כהיום כל מיני טעויות שרצים אחרי בני אדם וכו', ומטעים את עצמם מאד, ולבסוף מאומה אין בידם, כי יש בזה העולם הרבה דברים המרבים הבל וכו', ותמיד צריכים להסתכל מה יש לי ביד? ואחרת הוא מטעה את עצמו, ומטעה את אחרים, [יש ספר "כוכבי אור" הספר הזה חיברו רבי אברהם ברבי נחמן ז"ל, והוא מחולק בארבע חלקים, חלק אחד נקרא בשם "ששון ושמחה" ושם כותב בפירוש שפעם דיברו אנשי שלומינו פתוח מהתכלית "איך שיגיע היום שיצטרך האדם לעזוב את זה העולם" וכו', וכותב שם בזה הלשון כהיום אין אנשי שלומינו מדברים מזה בכלל, ולכן הוא כותב בלשון תפלה איך נראים הרגעים של האדם קודם שיוצא מזה העולם, ומה יהיה איתו וכו', ומה ישאר ממנו וכו', וכדאי שתעיין שם ותראה מה אני מרבה לדבר וכן לכתוב לאנשי שלומינו שלא יטעה אתכם אף אחד, רק לראות לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, ולהיות בשמחה עם זה, כי רק זה שלך, ורק זה ילך לפניך להצילך, ואת זה אף אחד לא יוכל לקחת ממך].
זכור וגם זכור אתה ממילא מתפלל בכל יום ויום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, למה לא תתפלל מתוך הסידור ולכוון פירוש המילות, ולהדביק עצמך אל תיבות התפלה? למה לא תתפלל בשמחה עצומה שאז אתה מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והאריז"ל אמר אם אדם מתפלל בשמחה עצומה, יזכה שיאיר לו אור גדול עד מאד, ויזכה להרגיש את אמתת מציאותו יתברך.
אדם ממילא הולך כל היום עם ציצית, למה לא יחייה עצמו עם מצוות ציצית, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שציצית מצלת מתאוות ניאוף, ומכניס באדם אמונה, וזוכה לקבל את עצות הצדיק, וכן כל בר ישראל מניח בכל יום תפילין, למה שלא ישמח עם התפילין, וכן עם כל מצוה ומצוה, וגילה האריז"ל לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל שהעיקר שזכה להגיע אל מדריגתו היה רק על ידי ששמח מאד מאד בקיום כל מצוה ומצוה שזכה לקיים, וזה פתח לו את כל העולמות, וכן הוא בלימוד תורה הקדושה, כל פסוק, כל משנה, כל מימרא בגמרא, כל הלכה וכו', שרק זוכים ללמוד ושמחים על הלימוד הזה, הרי זה מאיר עליו שכל ודעת וכו', וזה חלקו בעולם הנצח, כל כך קשה להכניס את הדעת הזה בדעת האדם וכו', כי יש בזה העולם כל כך הרבה דברים המרבים הבל, והבלי הבלים וכו', בני אדם רצים ומתרוצצים אחרי כל מיני דמויות משונות וכו', ושמחים שהם מקורבים אל המפלצת הזה וכו' וכו', ולבסוף מאומה אין בידך וכו', וכל כך חבל הרי ימי שנותינו בהם שבעים שנה ופורח כמו רבע שעה, וכדאי לאבד את העולם הזה בשביל רבע שעה? כדאי לאבד את העולם הבא בשביל רבע שעה?
ולכן הירבתי לדבר אתמול בלילה מזה, כי הנה אני ראיתי בעיני איך פרחו לי השבעים שנה, ומחמת שחיפשתי אחר האמת של רביז"ל שהאמת שלו זה ענין אחר לגמרי, ולכן לא הטעתי עצמי תהלה לאל, ואף שעבר עלי בימי חיי צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', שאי אפשר להסביר את זה בדיבורים כלל, וביותר עבר עלי מחלוקת ושנאת חינם שלא יאומן כי יסופר, ישיחו בי כל יושבי שער ושותי שכר וכו', ובפרטיות מה שעבר עלי מיום שנכנסתי לגור ביבנאל שהקמתי שם קהילה נפלאה, אשר מגיע כבר למעלה משלוש מאות משפחות נהדרות, ומערכת חינוך שלימה, תלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות, ישיבה קטנה ישיבה גדולה, כולל אברכים וכולל להוראה, ובית התבשיל, ומנינים אחר מנינים וכו' וכו', ועוד ידי נטויה אם יתן הקדוש ברוך הוא את החיים לבנות אלף דירות לאנשי שלומינו [שנדמה עכשיו כחלום], ותהלה לאל הקדוש ברוך הוא חנן אותי עם עצבים של ברזל שסובל וסובל וכו' וכו', עד שתהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה.
ולכן אני מבקש אותך מאד מאד, אל תהיה בטלן, קח עצמך בידיך ותהיה תמיד רק בשמחה, וכן תשמור עצמך לא לעשות שטויות וכו', כי הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, ותתבודד עצמך עמו יתברך בכל יום ויום, אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית, ותשתדל מאד לדון את אשתך לכף זכות, ואל תריב עמה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, תשתדל לדונה לכף זכות, ותן לצאת פעמיים בשבוע לערב שמחה, ודע לך שבזכות השלום בית והאהבה שיהיה ביניכם, ישפיע עליך הקדוש ברוך הוא שפע גדול מאד, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נט.) אוקיירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שכל הכסף בא לו לאדם רק בזכות האשה.
כל זה אני כותב לך היום ביום הולדת השבעים שלי, ואין לי שום כוונה רק להביאך אל תכליתך הנצחי, ושלא יחסר לך לא בגשמיות ומכל שכן לא ברוחניות.
נא ונא להתפלל עלי על אריכת ימים ושנים טובות.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר כ"ג אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון את כל אחד לכף זכות, אפילו רשע גמור צריכים לדון אותו לכף זכות, ועל ידי זה שדנים אותו לכף זכות, יכולים להחזיר אותו בתשובה, עם כל זאת גילה לנו רביז"ל בפירוש (ספר המידות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית; מי שמסית ומדיח פתוח נגד הקדוש ברוך הוא ונגד כל הקדוש לעם ישראל, ומכל שכן וכל שכן שהוא קל שבקלים ומזלזל במצוות ועושה צחוק מהכל, על האדם הזה אסור ללמד זכות כי הוא מסית ומדיח נגדו יתברך, ואלו הם המנהיגים הרשעים שמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ואני יכול להעיד על זה שעם ישראל הם קדושים וטהורים, אלמלא אלו המפורסמים של שקר הרע בנים שעושים צחוק מעם ישראל, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קלט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, עם ישראל הם קדושים אלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה, אך מה לעשות הם הטילו אימה כל כך, עד שאסור אפילו לדבר מזה, ואוי ואבוי מי שפותח את העינים להזולת ואומר את האמת, רוצים לבלוע אותו חיים וכו' וכו'. עם כל זאת את כלל נשמות ישראל צריכים לדון לכף זכות, כי כולם קדושים וטהורים וצדיקים, כמו שאמר הנביא (ישעיה ס' כ"א) "ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר" ואמר רביז"ל כמו שצריכים לדון את הזולת לכף זכות, כך צריכים לדון את עצמו לכף זכות, כי רוב הנפילות והירידות שעובר על האדם הוא מפני שאינו דן את עצמו לכף זכות, אדרבה הס"מ מכניס בכל אחד מרירות ומרה שחורה כאילו הוא הכי גרוע, וכאילו אין לו שום תקוה לחזור אליו יתברך, ומכניס בו יאוש, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שצריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כמו כן צריך כל בר ישראל שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, וזה נעשה על ידי שהוא איש שמח בחלקו, ולכן הוא דן את כולם לכף זכות וכן דן את עצמו לכף זכות, כי אדם שהוא תמיד מאושר ושמח בחלקו תמיד ושש ושמח עם נקודת המצוות, הוא אף פעם לא ידון את הזולת, כי מה יש לו עם אחרים, אדרבה הוא רוצה לזכות את כלל נשמות ישראל שגם הם יתקרבו אליו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ותבקש הרבה ממנו יתברך שתזכה להיות שמח בחלקיך, ותהיה איש מאושר, ועל ידי זה לא יחסר לך שום דבר, ואף פעם לא תדון את אחרים לכף חוב, ואי אפשר להסביר מעלת האדם שהוא שש ושמח בחלקו תמיד, והוא מרגיש שהוא הכי מאושר, האדם הזה זוכה לירש את עולמו עוד בחיים חיותו, והוא תמיד בשמחה, ומשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; ולכן תעשה כל מה שביכלתך רק לדון את הזולת לכף זכות וכן את עצמך תדון לכף זכות, והעולה על הכל תדון את אשתך לכף זכות, כי היא סובלת הרבה מאד, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד. על כן ראוי לרחם עליהם, ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקיירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו', וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא'; מה אומר לך, אל תהיה בטלן, הרי אתה יכול להיות הכי מאושר בחייך, אם רק תציית אותי, הרי אני לא מחדש שום דבר חדש, אני רק חוזר דברי רביז"ל ולכן ראה לדון את עצמך לכף זכות, ואל תיפול בדעתך כלל, ואז תהיה הכי מאושר בחייך.
תעשה לעצמך קביעות להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וקודם כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר נשא כ"ה אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה השבוע אנחנו מכינים את עצמינו לקבל את ראש חודש סיון, שהיא חודש של קבלת התורה, ולכן אשרי מי שיודע לנצל את הימים הקדושים האלו בתורה ובתפלה ובמעשים טובים, כי סוף כל סוף לא ישאר מהאדם רק מה שזוכה לחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, ואת זה לא יכולים להסביר לאף אחד, כי הס"מ אורב על כל אדם העיקר שלא ילמד תורה, כי מתורה הוא מאד מפחד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שהתורה הוא צורת מקל, ומכניע את היצר הרע ושובר אותו, ולכן יעשה כל מיני פעולות שבעולם ואפילו יתלבש במצוות העיקר שלא ילמד תורה, וידוע מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור. ואמר שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה, בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד.
וכל עיקר מגמתו וחפצו של רביז"ל היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה בלי שום חכמות כלל, רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות דהיינו להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום ולהרבות בתפלה ותחנונים תמיד והכל בפשיטות בלי שום חכמות כלל. והזהיר מאד להיות בשמחה תמיד והרבה מאד לדבר עמנו מזה מענין שמחה, איך שצריכים להיות תמיד בשמחה, ולהתחזק בכל המצבים הכי קשים שרק עוברים על בני אדם ולא להשבר משום דבר, רק להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה בין בגשמי ובין ברוחני, כי בזה שאדם שש ושמח על ידי זה נתרחב לו דעתו וזוכה ליישוב הדעת, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') כי עיקר מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא ונשברים וכו' ונופלים בחלישות הדעת וכו', זה רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, והסיבה לזה מפני שכל אחד שרוי בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן אשרי מי ששש ושמח תמיד וגונב בכל יום קצת מקרא, חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכמה פרקים משניות, ודף גמרא, שזה חיות לנפש, ולכן אל תהיה בטלן, תראה למלאות את השבוע הזאת עם טוב אמתי ונצחי, כי רק זה מה שישאר ממך.
רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן רמ"ט) כעס בא מפגם הברית הוצאת זרע לבטלה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן זה צריך להיות התיקון שלך לקחת חבילה של ספרי רביז"ל ולהפיצם לכל עובר ושב, וזה כבר יעשה את העבודה, כי ידוע אשר ספרי רביז"ל ובפרט החוברות הם המחזירים בתשובה את נשמות ישראל, ורוב רובם מאנשי שלומינו שנתקרבו אל רביז"ל בלמעלה מחצי יובל הזה, היה רק על ידי הקונטרסים והחוברות וכו', ואפילו אלו שכבר נקראים משפיעים בין אנשי שלומינו, גם כן חזרו בתשובה על ידי החוברות והקונטרסים, ולכן תראה להפיץ אותם וזה יהיה התיקון שלך. ואם אתה לא יכול להפיץ ראה לקנות קונטרסים ולתת את זה לאברכי אנשי שלומינו שהם יפיצו את זה, שזה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נשא כ"ו אייר (יסוד שביסוד) ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך, שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז בכל מה שעובר עליך, ותמיד תזכור שדייקא בירידה ונפילה אז יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא בקלות, כי כתיב (תהלים נא) "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" בשעה שאדם שבור כחרס הנשבר וכואב לו איך נפל ונכשל וכו' וכו', אזי בו ברגע ממתיק ממנו כל הדינים, והקדוש ברוך הוא לא מבזה אותו, אדרבה מקרב אותו, בשעה שבא אליו יתברך, ושופך שיח ותפלה ובוכה ומבכה שמים וארץ רבונו של עולם איך נפלתי משמים לארץ? ואיך נתלכלכתי בעוונות מגושמים כאלו? ומה יהיה עמדי? ומה אשיב כשישאלו אותי איך לא התגברת על יצרך? תאמין לי אם תבוא אליו יתברך ותפתח את פיך ותדבר עמו יתברך בלשון רחמים ותחנונים בתמימות ופשיטות, ותספר לו יתברך את שברון לבך, ואת כל מה שעובר עליך, אזי תנצח את יצרך, וימחול לך הקדוש ברוך הוא על הכל, וכעין שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן סימן קכ"ד) שיר מזמור למנצח, 'זמרו למי שמנצחין אותו ושמח' (פסחים קיט.) כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול, והשם יתברך יש לו תענוג מזה. על כן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, כדי לקבל התענוג. כי בלא זה בודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא, אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דיבורים וטענות לנצח אותו, ולכן אל תהיה בטלן, הרגל את עצמך לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבנו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה התחזקות, הן ממה שעובר עליו בעצמו, והן ממה שעובר עליו מהזולת, שזה עוד יותר מסוכן, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן פ') בני אדם יש להם כח למנוע ולהסית את האדם לרחקו מעבודת הבורא ומצדיקי אמת יותר מן היצר הרע. כי היצר הרע אין לו יכולת רק כפי כוחו כפי בחינת היצר הרע מאיזה העולם שהוא. אבל האדם הוא כלליות, שכלול מכל העולמות ועל כן מניעות של בני אדם הם יותר ממניעות היצר הרע, ולכן חזק ואמץ מאד לא להתפעל משום בריה שבעולם, ותהיה עקשן גדול מאד לא להתבלבל מאף מונע ומעכב, אלא כל הרצונות שלך יהיה להכלל באין סוף ברוך הוא, ועל ידי זה יומשך עליך אור וזיו וחיות ודביקות מאין סוף.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נשא כ"ח אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

היום בערב בשעה תשע בדיוק יהיה שיעור בבית הכנסת ורציתי שתבוא ונתחזק יחד, כי באמת כפי מה שעובר על כל אחד ואחד מרירות דמרירות וכו' וכו', צריכים התחזקות בכל יום ובכל שעה, ובפרט שיש מסיתים ומדיחים מבית ומבחוץ לשבור את האדם וכו', כי טבע של אדם שתמיד רק רואה את החצי כוס החסרה, ולכן חסר לו הרבה, והצדיק הוא ממלא לנו את החצי כוס החסרה, אז אנחנו זוכים לשפע כפולה, וכבר לא חסר לנו שום דבר.
אני מאד מאד מבקש אתכם שתשמרו ממסיתים וממדיחים וכו', שועלים קטנים המחבלים כרמים וכו', את הכרם הנפלא שאני בניתי ביזע ובדם זה חצי יובל שנים, אני לא יתן ששום תולעת סרוח יקלקל לי את זה, תהילה לאל אני לא כופה את דעתי על אף אחד, אני רק פותח לכם את העיניים שלא תלכו אחרי עם עיניים סגורות, ותהיו כמו שרביז"ל אומר (שיחות הר"ן סימן ו') שאחד רץ עם יד סגורה וכולם רצים אחריו, ולבסוף הוא פותח את היד ורואים שאין בו כלום, וחבל שרצנו אחריו זה ימים ושנים וכו' וכו', תהלה לאל היד שלי פתוחה ואני מראה לכם מה יש לי ביד למכור וכו', מקרא משנה גמרא מדרש זוהר תיקונים וכו' וכו', תפלה בציבור, ברכת המזון מתוך הסידור וכו' וכו', ואת זה מה שאני מוכר, ומי שמציית אשרי לו ואשרי חלקו, כי כך אמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד, תהלה לאל אני לא מוכר לכם שום שטויות, יגיע היום שאתם עוזבים את זה העולם וכו', שם מתחיל עניין אחר לגמרי לגמרי, שומר הפתח שואל הדבר הראשון ערוך מקרא שקרית, משנה ששנית, וגמרא שלמדת וכו', ואם אין את זה, אין עוד בושה יותר גדולה מזו, וזה אי אפשר להסביר בשום פנים ואופן, כי כל זמן שאדם חי הוא חושב שיש לו פה עוד אלף שנים לחיות, והוא לא יודע שכל יום כל שעה כל רגע זה נס שהוא חי, ומה יקח איתו, רק מקרא משנה גמרא וכו' וכו', זה מה שישמור אותו בקבר וכו', ולמעלה למעלה וכו', ולכן תראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, העיקר לשמור על הילדים שלא יעשו שטויות, כי חבל מאד מאד, כי היום כל הדרכים בחזקת סכנה, וצריכים לשמור על הילדים שלא יתחברו עם חברים רעים.
היום זה היארצייט של שמואל הנביא שזכה למה שזכה, עד שהוא שקול כמשה ואהרן, רק מפני שהיה לו אבא כמו אלקנה, שעורר את נשמות ישראל לעלות למשכן שילה ואמא חנה ששפכה דמעות כמים שהקדוש ברוך הוא יתן לה בן, ולכן אשרי ההורים שמתפללים בכל יום על הצלחת ילדיהם, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: ליאור טוביאס
      אחד מהמכתבים הכי יפים שקראתי אי פעם
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup