ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אייר ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' דר"ח אייר | ב' דר"ח אייר | ב' אייר | ד' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | י' אייר | י"ב אייר | י"ד אייר | ט"ו אייר | ט"ז אייר | י"ז אייר | י"ח אייר | כ"א אייר | כ"ב אייר | כ"ג אייר | כ"ג אייר מכתב כללי | כ"ד אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר | כ"ח אייר | כ"ט אייר


בעזה"י יום א' לסדר טהרה א' דר"ח אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
חסדי השם יתברך שהיום חזרתי לביתי, ואין לתאר ואין לשער את החסד הגדול שעשה עימי הקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את נשמתי, אשר באמת כל יהודי צריך לתת תודה בכל יום להקדוש ברוך הוא שהחזיר לו את נשמתו, בלילה אדם הולך לישון ומפקיד את נשמתו אצלו יתברך, ובבוקר הקדוש ברוך הוא מחזיר לו נשמה חדשה, בשביל זה אנחנו אומרים ברכה בכל יום "המחזיר נשמות לפגרים מתים", אדם אפילו לא שם לב על גודל החסד והנפלאות שעושה איתו הקדוש ברוך הוא בכל יום, הוא חושב שזה דבר טבעי שכך צריך להיות הולך לישון וצריך לקום, והוא לא שם לב על גודל החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל יום ויום, כי אם אדם היה יודע איך שכל החיים שלו זה נס אחד גדול, ובכל יום כשאדם הולך לישון הוא טועם טעם מיתה ממש, כמאמרם ז"ל השינה הוא אחד משישים ממיתה, ולמחרתו הקדוש ברוך הוא מחזיר לו את הנשמה חדשה לגמרי, ואם אדם היה מתבונן בזה היה נותן תודה בכל יום בחודש להקדוש ברוך הוא שהחזיר לו את נשמתו, והיה עושה תוכניות על כל היום איזה טוב וחסד הוא יכול לעשות עם הזולת? או איך ילך לו השלש תפילות שחרית מנחה ערבית היום שלא הלך לו עד עכשיו? או איזה לימודים הוא ילמד היום במקרא במשנה בגמרא במדרש וכו' וכו', וזה נקרא ישוב הדעת אמיתי, שאדם בלילה מחזיר את נשמתו להקדוש ברוך הוא, ובבוקר הקדוש ברוך הוא מחזיר לו את הנשמה, וצריכים תמיד להתבונן ולקבל על עצמו קבלות חזקות על היום החדש שילך בצורה חדשה לגמרי, כי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, ובזה שאדם עושה צדקה וחסד עם הזולת עוזר לבני אדם בכל מיני עזרה, בזה הוא מוריד את שכינת עוזו יתברך אל זה העולם, ומשלים את כוונת הבריאה בשלימות, ומכל שכן כשזוכה ללמוד תורה הקדושה שהיא חכמתו יתברך, הוא מוריד את אורו לזה העולם, וכן כשמתפלל את התפילות שלו אליו יתברך, בזה הוא מעלה שעשועים גדולים ונחת רוח להבורא יתברך שמו.
ולכן מאחר שקרה עימי נס בתוך נס שהחזיר לי הקדוש ברוך הוא את נשמתי, ולכן אמרתי לתקן תיקונים חדשים בקהילתנו הקדושה הן ביבנאל והן בעיירות אחרות שיש לנו שמה קהילות ביתר שאת וביתר עוז, ואם עד עכשיו כל הקהילות שלנו עסקו בצדקה וחסד לעזור להזולת, עכשיו נעשה את זה אלף פעמים ככה, כי מה יתרון לאדם שיעמול תחת השמש, אם לא לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שיהודי עושה עם השני, ובפרט כשמקרבים עוד יהודי להקדוש ברוך הוא, זה עולה על הכל, וכן מתחיל עכשיו עונת הקיץ, צריכים לנצל כל יום ויום עם לימוד תורה הקדושה, קצת מקרא מפרשת השבוע, קצת משנה כסדרן, והעולה על הכל ללמוד בכל יום דף גמרא, שאין למעלה מזה, הדף היומי של היום זה מעילה דף ז', שרציתי שכל אחד מאנשי שלומינו היקרים הקשורים אל קהילתנו שיחטפו בכל יום דף גמרא, אשר זה שמירה על כל היום, כי על ידי לימוד דף גמרא הנשמה נשמרת מכל מיני קליפות ומשחיתים, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות הארבע מלאכים ששומרים על האדם ג'בריאל מ'כאל ר'פאל א'וריאל, תאמין לי שיבוא היום שתצטרך את אלו הדפים גמרא, ואף שנדמה לך שאתה רק קורא את הדף וכו', עם כל זאת דע לך שזכות התנאים והאמוראים שאתה מזכיר את שמותיהם, הם יבואו בעזרתך בעת שתצטרך.
אני מאד מאד מודה לך על התפילות שהתפללת על החלמתי המהירה, ואני מבקש אותך שתמשיך להתפלל כי עדיין אני מאד מאד חלש, יעזור הקדוש ברוך הוא שיקויים עכשיו חדש ימינו כקדם ביתר שאת וביתר עוז, ותהילה לאל ביבנאל בונים המון דירות לאנשי שלומינו אשרי מי שיקנה לעצמו עכשיו דירה לפני שהמחירים עולים עוד יותר ועוד יותר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

יום ב' לסדר טהרה ב' דר"ח אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מה אומר לך ככל שעובר יום ואני מרגיש איך שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את נשמתי פשוטו כמשמעו, אחרי שעברתי ארבעה התקפות לב וכו', עד שהוצרכתי לעבור ניתוח לב פתוח מסובך מאד, שהרופאים הכי מומחים אמרו שהם לא יודעים אם אוכל לעבור את זה וכו'.
והנה גדלה רחמנותו יתברך עלי והחזיר לי את נשמתי, ולכן בזאת אהלל ואשבח להבורא יתברך שמו על כל החסדים שעשה עמדי בפרטיות וכן בכלליות, שקהילתינו הקדושה ביבנאל כבר מונה למעלה מארבע מאות משפחות מטובי אנשי שלומינו חסידי ברסלב, ותהלה לאל לומדים אצלינו במשך היום שש שיעורים נפרדים את הדף היומי, מי שמע כזאת מי ראה כזאת, מקום שלא היה שם שום זכר של יהדות, ועכשיו המקום פורח עד שיהיה שש שיעורים רק על הדף היומי, מלבד שכמעט כל אחד מאנשי שלומינו היקרים יש לו את השיעורים כסדרן שלו, שלומד על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל, ועל כולם שיהיה במושבה נדחת וכו' מנין אחר מנין, מותיקין עד חצות לילה, זהו חידוש אפילו בעיירות הגדולים, ומכל שכן במקום כזה וכו', ולכן זהו שמחתי יותר מהכל, שהמקום נתקדש בקדושת שמו יתברך.
זכור גם תזכור שיש לנו כאן ביבנאל תלמוד תורה לבנים, ובית ספר לבנות, שמונה כבר יותר מתשע מאות ילדים, שמתחנכים על דרך ישראל סבא, כולם הולכים על פי דרכי רביז"ל, הילדים גדלים בחממה של אמונה הקדושה.
והעולה על הכל הוא החסד והצדקה שיש בין אנשי שלומינו "בית התבשיל אהל אברהם" שפתוח לכל דכפין, זה זכותי, זה תקוותי, זה חיותי ממש, האהבה והאחדות שהכנסתי בין אנשי שלומינו קשה למצוא.
ולכן ראה לחזק עצמך שאתה נמצא בקהילה כל כך קדושה, ממש חממה של אמונה, ומשתדלים ביותר להחזיק עצמם באהבה ולקיים את ציווי של רביז"ל "העולם ראוי שיתמהו על גודל האהבה שיהיה בניכם"
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להפגש תמיד בשמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

יום ג' לסדר טהרה ב' אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאני מבריא בכל יום ויום יותר ויותר אחרי שעברתי ארבעה התקפות לב קשים מאד, עד שהוצרכו לעשות לי ניתוח לב פתוח וכו'.
אני נותן לך תודה רבה על כל התפלות שאתה מתפלל עלי, ואני מבקש אותך להמשיך להתפלל עבורי, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב תפלה, ואם היה האדם יודע מעלת התפלה בשמים, לא היה מפסיק מלהתפלל, ורביז"ל גילה לנו נוראות נפלאות שמשיח צדקנו יכניס בעולם, את גודל מעלת התפלה והשיחה בינו לבין קונו, ובזה יכבוש את כל העולם כולו.
אבל אל תפלה צריכים הרבה סבלנות, לא לדחוק את השעה, שהקדוש ברוך הוא מוכרח לעשות דייקא רצוני וכו', ודייקא אני צריך להוושע וכו', צריכים רק לבקש רחמים ותחנונים, אם יתן יתן וכו', ובשביל זה תפלה נקראת בבחינת חוטם, כי בו תלוי אריכת אפים מדת הסבלנות, לא לדחוק את השעה.
אני מאד מבקש אותך שהיות שביום חמישי יהיה הכל סגור וכו' וכו', ולכן תעשה עובדא לנסוע עם כל המשפחה אל ציון רבי שמעון בן יוחאי ולהתפלל עבורי ועבורך וכל המשפחה.
רק חזק ואמץ מאד, ותלמד ממני איך אף שעבר עלי מה שעבר וכו', והרופאים אמרו מה שאמרו וכו' וכו', אף על פי כן אני מחזיק מעמד, ומתחזק במדת הסבלנות, ומתחזק עם עצות רביז"ל להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה על הכל.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתבשר לי תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

יום ה' לסדר טהרה ד' אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ואין זה עצה ליפול בדעתך כלל, כי הכל הבל ורעות רוח שהס"מ מכניס באדם חלישות הדעת של שטויות וכו', ובשביל זה הוא מנתק עצמו ממנו יתברך שזה העונש הכי קשה שרק יש וכו'.
כי אדם צריך תמיד להכניס בדעתו אשר מלא כל הארץ כבודו, ואין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, וככל שמכניס ידיעות אלו בדעתו, הוא נגאל מכל צרותיו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') אשר אמונה תפלה ונסים תלויים זה בזה, הרגע שאדם מאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין מבלעדיו נמצא, תיכף ומיד יפתח פיו וידבר עמו יתברך, ותיכף ומיד כשידבר עמו יתברך, יראה נסים על כל שעל ושעל, על כל פסיעה ופסיעה.
מה עושה הס"מ, מכניס באדם יאוש ודכאון עצבות ומרירות וחלישות הדעת וכו', ועל ידי זה הוא לוכד אותו במצודתו ונשבר לגמרי, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ב') חלישות הדעת, היינו עצבות, על ידי זה בא רוע מזל, ועל ידי רוע מזל מדת הדין שולט.
ולכן אל תהיה בטלן, קח את עצמך בידיך ותרגיל עצמך לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות דייקא בלי שום חכמות, ותדע שכל דיבור נשמע ונתקבל בכל העולמות.
אני מוכרח לומר לך שעברתי נסיון קשה מאד מאד, ותהלה לאל התגברתי על הכל רק על ידי שהרגלתי עצמי זה קרוב לששים שנים שאני רגיל לדבר עמו יתברך, וזה מה שליוה אותי בהזמנים הכי קשים בחיי, שכמעט כמעט פרחה נשמתי וכו', בלי שום גוזמא כלל.
וקיימתי מה שכתוב (תהלים כ"ג) "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי", את"ה זה האותיות מאל"ף עד תי"ו, וה' מוצאות הפה, על ידי הדיבור שמדבר עמו יתברך, אזי אפילו שאדם ימצא כבר בצל מוות, הוא לא מפחד מאף אחד בעולם, כי הוא תמיד רק חושב ממנו יתברך, ותאמין לי שרק זה מה שהציל את חיי, ולכן אני מעורר אותך תמיד לדבר עמו יתברך, שזה יסוד היסודות בחסידות ברסלב, וזה יגלה משיח לכל העולם כולו (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב'), ואף שאני יודע שאתה נופל בכל פעם בחלישות הדעת, אבל כבר גילה לנו רביז"ל שזה רק כמו קורי העכביש שמונח על השער והפתח וכו', ואם כן כל מי שרוצה לכבוש איזה עיר או מדינה בשביל שיש קורי העכביש הוא יחזור? הרי לשוטה יחשב.
נא ונא ראה למסור נפשך עבור להתפלל בכל יום במנין את השלוש תפלות, וכן ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר אחרי קדושים ז' אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

מאד מאד אבקש אותך שתתחזק להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל החלאים רעים באים רק מחמת העצבות והמרירות וכו' וכו'.
חסדי השם יתברך רפואתי מתקדמת בקצב רב מאד, עד שהרופאים מתפלאים איך זה אחר ארבע התקפי לב וצינתור וניתוח לב פתוח שאתקדם כל כך, שזה נגד השכל הבריא וכו', אבל הם לא יודעים מהעצות של רביז"ל שמחה והתבודדות, אשר הם שתי הגדרות על הגשר צר שהאדם צריך לעבור על זה בזה העולם.
העולם הזה הוא גשר צר מאד מאד, והאדם צריך לעבור על זה, והכלל והעיקר שלא להתפחד כלל, ואיך זה? אלא כשיש את השתי גדרים משתי הצדדים, מצד אחד גדר השמחה לשמוח עם נקודת יהדותו "שלא עשני גוי", ומצד שני גדר ההתבודדות לדבר עמו יתברך בקביעות, על ידי זה יכולים לעבור בקלות.
תהלה לאל זה כבר למעלה מחמישים ושש שנים שאני יודע מרביז"ל, ומקיים את שתי העצות האלו, והם התומכים בי כל ימי חיי הבלי וכו', ובכל המשברים וגלים שרק עברתי בחיי, רק אלו העצות שעמדו לי.
מה אומר לך רביז"ל צעק (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד, עברתי בחיים משברים וגלים עד מאד מבית ומבחוץ, ממש נתקיים בי בלי שום גוזמא כלל (תהילים מ"ב ח') "כל משבריך וגליך עלי עברו", מי שמסתובב אצלי רואה את זה בכל התקופות וכו', מה רק לא עבר עלי? עם כל זאת כל חיותי על ידי שיחה ביני לבין קוני, שהזהירנו על זה רביז"ל. ולכן אל תהיה בטלן, תשפוך את נפשך אליו יתברך בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבנו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
נא ונא תמסור נפשך ללמוד בכל יום ויום מקרא משנה גמרא, שזה עיקר העשירות של האדם, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, תלמד קצת מקרא מפרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, קצת משנה, ללמוד כמה פרקים משניות כסדרן, שזה חיות לנפש, קצת גמרא, על כל פנים ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שזה חיוב על כל בר ישראל, נא ונא אל תטעה את עצמך כלל.

תאמין לי כמעט שהייתי כבר לגמרי למעלה וכו', ולכן תציית אותי ולא תתחרט לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


בעזה"י יום ב' לסדר אחרי קדושים ח' אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אבקש אותך אישית שתהיה חזק באמונה פשוטה בו יתברך כאשר לימד אותנו רביז"ל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, ויש בני אדם שסובלים חולאים רעים וכו', הכל מחמת חסרון אמונה. ומסביר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) במה מתבטא האמונה? אלא אם האדם מדבר עמו יתברך זה סימן שאמונתו ברורה ומזוככת, כי המאמין האמיתי שמאמין שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ומלוא כל הארץ כבודו, אזי תמיד ידבר עמו יתברך.
ולכן דייקא בהמצב שאני נמצא בו עכשיו בחלישות כח כל כך גדול, ויען שיש לך שייכות גדול אלי, ואתה גר ביבנאל שהוא המקום שבחר בשבילי הקדוש ברוך הוא, ועל כן יש לי מחויבות לכתוב לך שורותיים אלו, כי תהלה לאל עוד לא הטעתי שום בריה, ואני יכול להתפאר עתה בעת חולשתי, שלא לקחתי פרוטה מאף אחד לצורכי, כל מה שקבלתי כבר הלך לצורכי ציבור ועזרתי להזולת וכו', חסדי השם יתברך שאני מאנשי הבעל תפלה שכסף וממון מסריח אצלנו וכו', לא צריכים להיות להוטים אחר זה וכו', כי כבר אמר דוד המלך (תהלים מ"ט) אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו.
ועל כן שאלתי ובקשתי מאתך שתהיה חזק באמונה בו יתברך, ותבקש רחמים מלפניו יתברך כי אין כוחנו אלא בפינו, וכל מה שאתה צריך תבקש רק ממנו יתברך, וכשתתפלל בעדך תתפלל כבר גם בעדי, ותזכיר את הטוב שקיבלת אצלי, מקרא, משנה, גמרא וכו' וכו', ובאמת ראוי לך לחטוף בכל יום קצת מקרא מפרשת השבוע וקצת משנה כסדרן וגמרא דף היומי וכו', ועוד טוב אמיתי ונצחי כי (אבות פרק ו') אין מלווין לו להאדם לא כסף ולא זהב, אלא תורה ומצוות ומעשים טובים לבד. ואמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחה ותפלה, הם המלווים לו להאדם עד שמגיע לבית עולמו.
כל זה בקשתי האישית אליך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי קדושים ט' אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אין מילים בפי להודות לך על גודל החסד חינם שאתה עושה עמי שאתה מתפלל על בריאותי, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא צב.) כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה.
מה אומר לך מוהרנ"ת ז"ל היה רגיל לומר שצריכים לכוון היטב בכל יום באמירת "מודים", נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורים בידך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהרים, הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קוינו לך: את גודל החסדים והנסים שעשה עמי הקדוש ברוך הוא זה אי אפשר לתאר ולשער כלל.
והנה מצינו שאמר רבי שמעון בן יוחאי בשעה שיצא מהמערה (שבת לג:) הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא וכו', שהיה מקום ספק טומאה וכו', והיה צער להכהנים לעבור וכו', והוא תיקן להם דרך וכו', עיין שם. לזאת מאחר שהקדוש ברוך הוא "פדה בשלום נפשי", אני רוצה להחדיר בקהילתנו הקדושה יותר ויותר את המידת החסד שאחד יעזור להשני, ולעקור מאתנו את כל מיני מחלוקת ומריבות ואי הבנות וכו' וכו', שיקויים אצלינו (ישעיה מ"א ו') "איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק", אני רוצה לעקור מקהילתנו את הלשון הרע והרכילות והליצנות והאכזריות וכו' וכו', כי כולנו נגועים בזה, כי הס"מ לא עוזב אותנו וכו', ולכן עלינו לעקור מאתנו את כל המידות מגונות של רשעות ואכזריות שאחד מתאכזר על השני על לא דבר, רק מפני הדמים שלא עבד בהם את הקדוש ברוך הוא, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ה) מידת הנצחון והמחלוקת והמלחמות באים מהדמים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך, וצריכים לזכך את הדמים, וזה נעשה על ידי ריבוי תורה ותפלה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') על מאמרם ז"ל (ברכות נד:) מחנה ישראל כמה הוי, תלתא פרסא, היינו כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות בכל יום, הוא נמצא במחנה ישראל, ואיך שהוא רק מתקרר ומתחיל להתרשל מאיזה תפלה לא להתפלל במנין, זה כבר קליפת עוג מלך הבשן שיעקור אותו מהיהדות, ולכן שדבר זה יהיה אצלך חוק ולא יעבור, ובפרט בשבתות ובימים טובים.
תהיה חזק בלימוד דף גמרא בכל יום אשר אין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואפילו בגירסא, ואפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס את הדף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך, הדף היומי של היום זהו מעילה ט"ז, תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד את הדף היומי, ותהלה לאל יש בקהילתנו שש שיעורים במשך היום שלומדים את הדף היומי, ומסבירים את זה בטוב טעם ודעת, מלבד זאת ידוע שרביז"ל הקפיד מאד על שולחן ערוך, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, ולכן תעשה לעצמך קביעות בקיצור שולחן ערוך ללמוד עם אשתך וילדיך בכל יום שתים או שלוש סעיפים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה כח:) כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כי בלי לימוד שולחן ערוך אדם הוא לא יהודי, ולכן מוכרחים להיות בקי בהלכה, ובפרט בהלכות המצויים בכל יום ויום, ואם לומדים בכל יום כמה סעיפים כסדרן בקיצור שולחן ערוך, ולבסוף מסיימים ולא לוקח הרבה זמן ובקיאים בכל ההלכות הכי נחוצות ביהדות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי קדושים י' אייר (ספירת רביז"ל נצח שבנצח) ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מודה לך שאתה מתפלל בכל יום על בריאותי, על מהירות החלמתי, ואני מבקש אותך שתמשיך להתפלל עבורי, כי אין דבר שמועיל לאדם כמו תפלה, והלוואי שכל עם ישראל היו שומעים בקול רביז"ל שאין שום עצה בזה העולם רק לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') אשר משיח יכבוש את העולם רק על ידי תפלה, כי זה עיקר כלי זיינו, היינו שיכניס את כל הענין של תפלה בעם ישראל, שיהיה דבר פשוט אצל כולם שכל דבר מה שצריכים וכו' וכו', תיכף ומיד לבקש רק ממנו יתברך, כי אין כוחינו אלא בפה, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
תאמין לי שעליך לשמוח שזכינו לדעת מרביז"ל ומעצותיו הקדושים, אשר יסוד היסודות של עצותיו הקדושים הוא שמחה והתבודדות, ולכן מצד אחד תרבה הרבה לדבר עמו יתברך, ומצד שני חזק ואמץ מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי קדושים י"ב אייר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שבכל יום ויום אני מחלים יותר ויותר, ואני מודה לך מאד על התפלות שאתה מתפלל עבורי, יעזור הקדוש ברוך הוא שאוכל לשלם לך את זה חזרה בשמחות.
העיקר בזה העולם להרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן עם אביו, בלי שום חכמות והשכלות כלל, וזה יסוד היסודות אצל רביז"ל, ומי שמרגיל את עצמו ללכת בדרך זה, הוא הכי מוצלח והולך על דרך הכי בטוחה, אבל כדי להגיע לזה צריכים לזרוק את השכל העצמי שלו, כי כל זמן שאדם חושב שיש לו שכל וכו' וכו', הוא לא ידבר עמו יתברך, כי הדיבור לדבר אל הקדוש ברוך הוא זה תלוי רק כפי התמימות שהחדיר בנו רביז"ל, שאמר מוהרנ"ת ז"ל אשר התמימות של רביז"ל הוא עמוק עמוק מי ימצאנו, ולכן סוד הצלחתי זה רק שהרגלתי את עצמי לדבר אל הקדוש ברוך הוא מאז שהתקרבתי אל רביז"ל בהיותי בגיל שש עשרה, וראיתי את זה בכל החיים שאין למי לפנות בעת צרה, אלא אל הבורא כל עולמים, ולכן גם אתה תהיה חזק בזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרון כמו השיחה בינו לבין קונו, וכבר אמר רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן איעצך ויהי אלקים עמך, שתאחוז במידה היקרה הזו של תפלה והתבודדות, ואז תראה ישועה גדולה מן השמים, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה.
נא ונא תלך לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ובפרט בשבת קודש, ואפילו שאתה קם מאוחר, תהלה לאל יש אצלינו מנין אחר מנין עד חצות היום, ולכן חבל שתחסיר תפלה אחד בלי מנין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר אמור י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הזה הוא יום גדול מאד "פסח שני" שמרמז לנו שאין שום יאוש בעולם כלל, אחרי שבאו אנשים למשה ואהרן שהיו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח וכו', ואמרו (במדבר ט' ז') "למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן הוי"ה במועדו", אז נתחדש כל הענין של פסח שני, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות גביית חוב מהיתומים הלכה ג' אות י"ח) כשבר ישראל בא אל הקדוש ברוך הוא ולא מתייאש אפילו שעובר עליו מה שעובר וכו', ואומר "למה נגרע", על ידי זה מתחדש בשבילו מצוה חדשה, שהוא כן יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, היינו שבזה מרמזין שאין שום יאוש בעולם, כי אפילו מי שהוא טמא או בדרך רחוקה מאד מהשם יתברך ואינו יכול להקריב את קרבן השם במועדו, שאינו זוכה לעבוד עבודתו תמיד כסדר במועדו ובזמנו כראוי לאיש ישראל, אף על פי כן אם אינו מייאש עצמו מחמת זה, והולך אל הצדיק האמת שהוא בחינת משה, לדרוש את השם יתברך, ושואל ומבקש "למה נגרע להקריב את קרבן הוי"ה" וכו', כי אף על פי שטמאתי את נפשי ונתרחקתי מהשם יתברך וכו' וכו', אף על פי כן אני שואל עצה ותחבולה איך להתקרב להשם יתברך, כי בודאי יש עצה גם בשבילי איך להתקרב להשם יתברך אף על פי שהייתי טמא ובדרך רחוקה מהשם יתברך, ואזי השם יתברך מלא רחמים עליו וזוכה על ידי זה לתכלית העליה, וזוכה על ידי זה להוסיף פרשה בתורה. כי על ידי שמבקשין ומחפשין איה מקום כבודו, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שעל ידי זה זוכין לבחינת איה שהוא תכלית העליה, ולכן אתה צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז לעשות התחלה חדשה ביום הזה דייקא, כי (קהלת א' ג') "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש", ומה נשאר לאדם רק מה שזוכה לחטוף בכל יום להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ומתוך הסידור מילה במילה, שאלו השלוש תפלות עושים רעש בכל העולמות, ואם אדם היה יודע מה זה להתפלל את השלוש תפלות בכל יום במנין ומתוך הסידור מילה במילה, ואיזה תיקונים זה גורם בכל העולמות, היה נזהר בזה מאד מאד, אבל אדם מפני שאין לו אמונה בעצמו, וחושב מה כבר יהיה מהתפלות שלי וכו'? ומה זה פועל למעלה וכו'? על ידי זה הוא מתרשל ומאבד טוב אמיתי ונצחי, שיבוא היום שיתחרט שהיה אצלו אוצרות ואוצרי אוצרות והוא פיספס את זה, ולכן תעשה התחלה מהיום להתפלל בכוונה פירוש המילות, ואמר הרב הקדוש השר שלום מבעלזא, אם אדם היה מכוון פירוש המילות מהתחלת התפלה עד הסוף, היה זוכה להגיע לרוח הקודש, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (סוטה מח:) מאי דכתיב (זכריה ד' י') "כי מי בז ליום קטנות" מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שצריכים שיהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, כך צריך להתחזק שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, תעשה התחלה חדשה להתפלל את השלוש תפלות מתוך הסידור דייקא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) כשבר ישראל מתפלל את השלוש תפלות, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו זכות האבות, ויכול להצליח להכניע את כל שונאיו.
השבוע יגיעו המון אורחים ליבנאל, כי היום זה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס, וביום חמישי יהיה ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, על ידי זה רבים רבים באים אל הצפון לבקר אצל קברי צדיקים, ולכן רציתי מאד מאד שתקרב את כל אורח, ותהלה לאל יהיה שתיה חמה ומזונות לכל מי שבא, ותראה לקרב אותם בהתקרבות אמיתי, ובזה תקדש את שמו יתברך ואת שם רביז"ל, שאנשים מבחוץ יראו את גודל האהבה והחסד שיש בין אנשי שלומינו, ובזה גורמים קידוש שם שמים ברבים שזה דבר גדול מאד, וכן קידוש שם רביז"ל.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לקדש שמו יתברך, אשר זה דבר גדול מאד, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה חלק ב' סימן ט"ז) על ידי תורה בא לאמונה, ועל ידי אמונה בא לקידוש השם; ולכן ראה להתמיד מאד מאד בלימוד דף גמרא ליום, שזה חיות להנפש, ומי יתן שלא תעזוב את הדף היומי כל ימי חייך, כי כל זמן שאדם חזק בלימוד דף גמרא אפילו בלא הבנה, הוא תמיד ישאר יהודי ירא שמים, וזכור גם זכור אשר אין עוד הצלת העולם כמו לימוד תורה הקדושה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נח) על הפסוק (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" אי זה הוא ברית שנוהג ביום ובלילה? זו תלמוד, וכן הוא אומר (שם) "כה אמר הוי"ה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי" וגו', ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" ואף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות, שנאמר (ישעיה נ"ט) "ואני זאת בריתי אותם אמר הוי"ה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו" וגו' ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, וכל זה תזכה אם תלמד בכל יום את הדף היומי, ואל יקל בעיניך דבר זה, וזכור כי בנפשך היא.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר אמור ט"ו אייר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקרבים אל יום המיוחס, והוא ההילולא קדישא של התנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, אשר בוודאי תהיה שם, כי אז ביום ההילולא הוא נותן מתנות לכל הבאים לחתונתו והיא שמחה גדולה בכל העולמות, כמובא באידרא זוטא (זוהר האזינו), ועכשיו ראיתי בספר דבר נפלא שמקובל שבל"ג בעומר התנא רבי שמעון בן יוחאי יצא גם מהמערה, והוא חידוש גדול, על כל פנים איך שהוא שתהיה במירון בל"ג בעומר אודה מאד מאד שתזכירני בתפלתך.
ראה לשמור מאד מאד על הנוער שלנו כי היום כל הרחובות הפקר, וצריכים לשמור מאד מאד על הילדים שלא יתחברו עם פרחחים וחברים רעים, וכל אבא מחויב לשמור על ילדיו, ומי שלא עושה את זה הוא בכלל רוצח.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
היום הזה מתחילים ללמוד במסגרת דף היומי מסכת קנים ואף שזה מסכת קשה, עם כל זאת ראה גם אתה לחטוף את הדף גמרא, כי חבל על כל יום שלא לומדים דף גמרא, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע.
חסדי השם יתברך שמאתמול פסח שני יהיה פתוח הבית התבשיל כל היום והכל כדי להחדיר בקהילתינו הקדושה מדת החסד, ורציתי מאד מאד שתתחזק גם אתה לעשות חסד עם הזולת, שזה יחודתו של קהילתינו הקדושה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ל"א) על ידי צדקה מהפך המשפט והדין למידת חסד, ולכן תראה להרבות בצדקה בכל יום בכלליות ובפרט לפני שהולכים להתפלל, להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר אמור ט"ז אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר והנעלה ... נ"י

אני מאד מאד מודה לך על כל התפלות שאתה מתפלל עבור בריאותי, תהלה לאל הייתי אצל הרופא המנתח היום, ופשוט היה נדהם, ואמר לי שהתקדמתי למעלה מכל המשוער, חמישים ששים אחוז יותר מהרגיל וכו', ואני בטוח שזה רק בזכות כל התפלות שהתפללו עבורי, ולכן תמשיך להתפלל עבורי, ואהיה לך אסיר תודה, כי אין לנו בזה העולם רק תפלה, וזה מה שקבלנו מרביז"ל, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ד) שהשער והפתח להכנס אל הקדוש ברוך הוא זה רק על ידי תפלה, אשרי מי שירגיל את עצמו תמיד לדבר אליו יתברך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, אשר אין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
תאמין לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה, וכמו שאמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית, וגילה לנו תיקון נורא ונפלא מאד לומר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", ובפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן קמ"א) שזה תיקון גמור לפגם הברית, והתפאר שכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על ענין זה ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור. וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה. וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה, ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלימות. וענין תיקון זה על ידי אמירת העשרה קפיטל תהלים ט"ז ל"ב מ"א מ"ב נ"ט ע"ז צ' ק"ה קל"ז ק"נ הוא דבר חדש לגמרי חידוש נפלא כי הוא תיקון נפלא ונורא מאד וכו', ומי שיוכל לילך למקוה ואחר כך יאמרם בוודאי מה טוב, אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול כגון שהוא חולה או שהוא בדרך, אף על פי כן אם יאמרם אשרי לו. כי הם תיקון גדול ונורא מאד. ואם יאמרם בכוונה כראוי בודאי מה טוב, אך גם האמירה בעצמה מסוגלת מאד. ואמר כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם, וכן אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שתיקון הכללי מסוגל לפרנסה בנקל, והוא גם תיקון לכל החטאים שבעולם, כי לתקן כל העבירות בפרטיות הם רבים מאד, וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל לאו ולאו. בכן צריך לתקן כלליות הגידים, שהוא בחינת (דברים ד') "ויגד לכם את בריתו", ואז על ידי תיקון הברית, שהוא כלליות הגידין, נתתקן ממילא כל הלאוין שעבר, ונמשך להם לבנונית. ועל שם זה נקרא כלליות הגידין שהוא הברית קודש, 'שדי', על שם ששדי ויורה כחץ לבנונית ותיקונים לכל פרט ופרט כפי צרכו, ואפילו למקומות הצרים והדקים. כי יש מקומות צרים ודקים שאי אפשר לבוא לשם שום תיקון כי אם על ידי תיקון הכללי, שהוא זורק לבנונית ותיקונים גם למקומות הצרים והדקים. בבחינת (איוב כ"ב) "והיה שדי בצריך" ששדי ויורה תיקונין לכל מקומות הצרים וכו', עיין שם. ובשביל זה אנשי שלומינו היקרים נזהרים בכל יום אחר תפלת שחרית בעודם עם תפילין דרבינו תם שאומרים את התיקון הכללי, שהוא תיקון גמור להכל, ובפרט שזוכים על ידי זה לפרנסה בנקל, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו ומקיים את דברי רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, כי אם רביז"ל אמר שזה תיקון, אז לא צריכים בכלל לשאול מה? מי? ואיך? וכו'.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשנה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר אמור י"ז אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום בלילה זה ההילולא של התנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, שהתפאר (סוכה מה:) יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואלמלא אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו, רואים מזה גדולתו של רבי שמעון בן יוחאי, וזה כל הענין שלו לפטור את כל העולם כולו מן הדין, כי הוא הצדיק שמלמד זכות על כלל נשמות ישראל, כי הוא סבל מאד ממלכות הרשעה הרומאים ימח שמם, והוצרך להתחבאות במערה שלוש עשרה שנה, והכל מפני שגילה את פרצופם האמיתי של הנוצרים, ואמר עליהם (שבת לג:) כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס, ועל זה נגזר עליו מיתה. עם כל זאת הקדוש ברוך הוא היה בעזרו שדייקא בזה שהתחבא שלוש עשרה שנה במערה, הגיע למדריגה כזו הוא ובנו רבי אלעזר, שיכולים לפטור את כל העולם כולו מן הדין, ואם היה לו גם את יותם בן עוזיהו היה פוטר את כל העולם עד סוף כל הדורות. מי היה יותם, ומה מעשהו שהוא כל כך גדול? אלא ידוע שעוזיהו נעשה מצורע, והוצרך לרדת מהמלוכה, אבל בנו יותם לא רצה לקבל את המלוכה כל זמן שאביו חי, ולכן מפני גודל המצוה של כיבוד אב, זכה לזכות כזה שרבי שמעון בן יוחאי מצרף אותו ליום הדין שיפטרו את כלל נשמות ישראל ואת כל העולם כולו [רואים מכל זה מעלת כיבוד אב ואם, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא], על כל פנים איך שהוא, רבי שמעון בן יוחאי זכה למדריגה כזו שהוא פוטר את כל העולם כולו מן הדין, כי הוא ידע את הסבל מה עם ישראל סובלים ויסבלו מהרומאים הנוצרים ימח שמם, כמה נחלי דמים יעברו על עם ישראל, הם הרגו במשך אלפיים שנה מיליונים על גבי מיליונים נשמות ישראל בכל מיני אכזריות שרק יכול להיות, ואף פעם לא נדע את המספר המדויק, אבל זה ברור שזה מיליונים על גבי מיליונים, והם עוד עדיין מטיפים לנו "אהבה", בשעה שהם רוצחים בדם קר, והכל בשם דת וכו'. ורבי שמעון בן יוחאי ראה את זה מראש, ולכן יש בכוחו ללמד זכות על כל נשמות ישראל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל להיות בל"ג בעומר במירון, הכי טוב להיות היום בערב, כי בלילה אין חום, ולכן אין פריצות וכו'. ודע לך שרבי שמעון בן יוחאי נותן מתנות לכל הבאים אל ציונו הקדוש ביום ההילולא שלו, ואני מבקש אותך אישית שתתפלל עבורי, כי זה חצי יובל שנים שאני נוסע לל"ג בעומר למירון. ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית שתפלל הרבה עבורי, כי כל מה שאני מתקדם בהחלמה, זה הכל בזכות התפלות של אנשי שלומינו היקרים, יעזור הקדוש ברוך הוא שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
אם אני כבר כותב מהתנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, ואיך שהוא מצרף אליו את בנו רבי אלעזר ואת יותם בן עוזיהו, רואים מכל זה גודל מצוות כיבוד אב ואם, ולכן ראה מאד מאד לשמור על מצוה היקרה הזו של כיבוד אב ואם, שזה המצוה הכי חמורה, ואף שזה בא קשה, עם כל זאת צריכים להרגיל את עצמו פעם ביום חוק ולא יעבור לצלצל לאבא ולאמא ולשאול בשלומם, בזה מקיימים מצוות עשה, ובזכות זה זוכים לאריכות ימים ושנים טובות, ומה שעושים להורים מקבלים חזרה מהילדים שלו אם לטוב ואם להיפך חס ושלום, ולכן צריכים מאד מאד להזהר בכיבוד אב ואם.
אני חוזר פעם אחר פעם אודות לימוד דף גמרא בכל יום, אין לי בזה שום כוונה אישית, אלא אני יודע מה זה גורם בשמים, איזה נחת רוח עולה מזה, ואיזה שמירה אדם נשמר על ידי זה, ולכן אני מאד מבקש אותך ומתחנן אליך, חטוף ואכול כל יום דף גמרא, זה יתן לך סיפוק נפשי, אל תסתכל על האתמול שלא למדת וכו', ועל המחר שאתה לא יודע מה יהיה וכו', דע לך שאין לך רק היום הזה, והיום הזה תתפוס דף גמרא, וזה יציל אותך מכל רע, וכן תקפיד מאד להתפלל במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, אפילו שיגיע לך במסירות נפש, ובפרט שתהלה לאל בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, מתי שבאים כבר יש מנין, אזי חבל מאד שלא להתפלל במנין, ועל כולם אני מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות.
גם רציתי לעורר על דבר נחוץ מאד מאד, מצד אחד אני נותן לך תודה רבה מאד שאירגנתם נסיעות לקברי צדיקים, שזה דבר גדול מאד מאד להתפלל עבורי, ותהלה לאל זה עזר לי מאד מאד, ובפרט הלילה תסעו כלל אנשי שלומינו אל ציון רבי שמעון בן יוחאי, ובוודאי תפעלו שמה מה שאתם צריכים לפעול, אבל רציתי לבקש בקשה אישית לא לארגן יותר נסיעה כללית עם אוטובוסים ונסיעות, כי צריכים מאד מאד לשמור על הילדים וכו', וכן יש בזה ביטול תורה גדול מאד וכו', ונמצא יצא שכרו בהפסדו, אם יחידים רוצים לנסוע לציון רבי מאיר בעל הנס שזה סך הכל עשר דקות מיבנאל, מה טוב ומה נעים, אבל לא כדאי עוד פעם לארגן נסיעות כלליות, כי יוצא מזה המון ביטול תורה, אקווה שתבין אותי ותעשה רצוני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר אמור י"ח אייר (ל"ג בעומר) ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שזכינו להגיע ליום הזה, יום ההילולא של התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי, שהתפאר (סוכה מה:) יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, ואמר הצדיק הקדוש רבי אהרן מקארלין זי"ע מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רבי שמעון לכל אפילו לפחותין, כי הוא יורד אל רגלין שברגלין, היינו הוד שבהוד וכו', וכל הירודים והנפולין והמושלכין וכו', עד כדי כך שאמר רבי חייא (זוהר ויקרא כא:) מאן חפי עינך בעפרא רבי שמעון בן יוחאי, דאנת באתרך, ואנת מרעיש טורייא עלאי, ואפילו צפורי שמיא וכלא חדאן במלולך וכו', עיין שם, ותהלה לאל לנו תלמידי רביז"ל יש שייכות הכי גדולה אל התנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, על ידי רביז"ל שאמר "ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה שאפילו העיר וקדיש מן שמיא גם כן מקבל משם", ורביז"ל גילה נוראות נפלאות מהתנא רבי שמעון בן יוחאי, שעוד משה רבינו ניבא עליו ואמר (דברים ל"א כ"א) והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי' לא' תשכח' מפי' זרעו' וגו', היינו אחר שיעברו על עם ישראל כל מיני צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', ועל ידי ספרי הזוהר והתיקונים, נזכה לצאת מהגלות המר והארוך הזה, וכדי להבין את דבריו שזה שייך לכל אחד ואחד מאתנו, על ידי זה אנחנו צריכים את הנחל נובע מקור חכמה, שהוא הלימודים העמוקים של רביז"ל, שמחייה את כל הנפשות השבורים והרצוצים והרחוקים וכו' וכו', ומגלה לנו נוראות ונפלאות מאד, ולכן מהיום עלינו לעשות לעצמינו קביעות חזקה הן בלימוד בכל יום כמה דפים זוהר וכמה דפים תיקונים [האריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה שיגרוס בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים, והיום זה מאד קל לקיים את זה, כי תהלה לאל יש מהדורה של זוהר ותיקונים עם אותיות גדולות ועם נקודות, שזה קל מאד לגרוס בזה], וכן לקבל על עצמינו ללמוד בכל יום שיעור ב"לקוטי מוהר"ן" וב"סיפורי מעשיות" ו"ספר המדות", ושיחותיו הקדושים שב"חיי מוהר"ן" וב"שיחות הר"ן" וראוי לנו לשמוח מאד מאד ביום זה, ולקבל על עצמינו המון שמחה והתחזקות, ולעשות צדקה וחסד אחד עם השני, והעיקר הוא אהבה בין התלמידים, כי בפירוש גילה לנו התנא רבי שמעון בן יוחאי (זוהר נשא קכח.) "אנן בחביבותא תלייא", אנחנו תלויים רק באהבה, ואמרו אנשי שלומינו רמז נפלא, א'נ'ן' ראשי תיבות א'נשי נ'חל נ'ובע בחביבותא תלייא, אנשי שלומינו מוכרחים להחזיק את עצמם ביחד באהבה גדולה מאד, ולקיים את דברי רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה צריך להיות יסוד גדול אצל חסידי ברסלב, שיהיה ביניהם תמיד אהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל תמיד עורר את אנשי שלומינו שתהיה אהבת חברים, ואמר אתם לא יכולים לתאר אם הייתם מחזיקים את עצמכם ביחד, אל איזה מדריגות רביז"ל היה מביא אתכם וכו', אבל שטנא נצח שהס"מ עובד שעות נוספות העיקר שיהיה פירודים בין אנשי שלומינו חסידי ברסלב, ולכן אני מאד מבקש אותך, לכל הפחות בקהילתינו הקדושה ביבנאל שתשרה אהבה ואחדות, ואף אחד שלא יחטט בהרע של הזולת וכו', כי אפילו בהרע שלו אסור לחטט אלא לחזור בתשובה שלימה, ומכל שכן לא לחטט אצל הזולת, דע לך שרבי שמעון בן יוחאי אמר (ספרי עקב סימן ד') כיכר ומקל ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אם תעשו את התורה הרי כיכר לאכול, ואם לא הרי מקל ללקות בו, והיכן פירושו של דבר הרי הוא אומר (ישעיה א') "אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי הוי"ה דיבר", עיין שם, ולכן היום זה יום המיוחס, ראוי לנו לקבל על עצמינו קבלות חזקות הן בהתמדת ספרי רביז"ל, והן בהתמדת ספרי רבי שמעון בן יוחאי שהם הזוהר והתיקונים, אשר אין ערוך אליה, עד כדי כך שהפליג רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קכ"ח) מאד מאד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התקוני זוהר. והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימי אלול. ואמר רביז"ל שבספר התיקונים כלולים כל החכמות שבעולם וכו', וכן אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו' על כל מצוה ועבודה. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו' וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, ולכן אשרי מי שקובע את עצמו ללמוד בכל יום אפילו בגירסא כמה דפים זוהר וכמה דפים תיקונים, שזה מזכך את הנפש מכל מיני חלודה, ומדביק את הנשמה באין סוף ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם בית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשנה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, וזה היה רצונו של רבי שמעון בן יוחאי, שיהיה אהבה גדולה בין תלמידיו, ודייקא על ידי זה נזכה להגאל, ואיזה אהבה יכול להיות יותר מלעשות חסד אחד עם השני? ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור שלא יכנס בגבולינו בעל מחלוקת אחד וכו', או תמהוני וכו', או מסומם וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהילים ז') כל המרחם על אכזרי סופו להתאכזר על הרחמנים, ולכן עלינו לשמור מאד שלא יכנסו בקהילתינו שום בעל מחלוקת וכו', או מי שמציק את הזולת וכו', אצלינו אין לו מקום, שילך במקומות אחרים, ואנחנו צריכים להיות חזקים על דבר זה מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר בהר בחוקותי כ"א אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהגיעני עד היום הזה (תהילים צ"ב ט"ו) "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" הקדוש ברוך הוא עשה אתי נסים ונפלאות שידוד הטבע ממש, שהחזיר לי את חיי וכבר אמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א.) דרש רב יוסף מאי דכתיב (ישעיה י"ב) אודך הוי"ה כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב (תהלים ע"ב) עושה נפלאות (גדולות) לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו; אדם צריך תמיד לזכור את הנסים והנפלאות שעושה עמו הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל עת ובכל שעה, שזה מה שאנחנו אומרים שלש פעמים ביום "נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל נסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובקר וצהרים, הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קוינו לך" ואם היינו מכוונים בעת שאנו אומרים את זה על כל פנים פירוש המילות, אזי כל חיינו היו הולכים בצורה אחרת, כי רואים שרוב בני אדם יש להם רק טענות נגד הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', ואינם שמים לב על הנסים ונפלאות שהוא עושה עם כל אחד ואחד מעמנו, כמאמרם ז"ל (מדרש שמואל ט') אמר רבי אליעזר, אדם הזה ישן על מטתו והנחש מכוון לפני מטתו. מה הקדוש ברוך הוא עושה, מכניס בו רוח חזזית מפשיט בידיו ומפשיט ברגליו ולובש כליו הפוכין, והנחש שומע ובורח, הדא היא דכתיב, עושה גדולות ולא נדע, אמר רבי לוי, הקדוש ברוך הוא יודע נפלאותיו שהוא עושה לבריותיו, ובריותיו אינן יודעין נפלאות שהוא עושה עמהן; ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שאדם צריך להרגיל את עצמו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה, ובכל רגע ממש, וזה שעשוע עולם הבא, כי בזה שאדם מכיר בחסדיו יתברך שעושה עמו כל יום ויום וכל שעה ושעה, על ידי זה ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, ולכן מאחר שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה רבי רחמן כזה, רבי שפותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן עלינו להרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאנו צריכים בתמימות ופשיטות גמור, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, אשרי מי שמרגיל את עצמו ללכת בדרך זה, אני לא יכול להסביר לך את הנועם והעריבות, את ההצלחה שהשיחה בינו לבין קונו מביא לאדם, זיכני הקדוש ברוך הוא להתקרב אל רביז"ל עוד קודם היותי בגיל שש עשרה, ותיכף ומיד איך שרק התחלתי ללמוד ספרי רביז"ל נכנס בי תשוקה עצומה לעבודה הקדושה הזו, וזה לי כבר חמשים ושש שנים שאני עוסק בזה, ואני רואה בחוש שכל מה שהצלחתי בחיי וכו', ואיך שעברתי את כל המרירות והצרות והיסורים וכו' וכו', שעברו עלי במשך שנות חיי וכו' וכו', הכל היה רק בזכות השיחה בינו לבין קונו שהרגלתי את עצמי מאז שזכיתי להתקרב אל רביז"ל וזה מה שהחזיק אותי בכל המצבים הכי קשים, עד שהרגשתי את זה על עור בשרי, מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו. כי בדיוק לפני חודש ימים בשעה שישבתי בחדרי בשעה שתים בלילה וקבלתי התקפת לב כזו שאין לתאר ואין לשער בשכל אנושי מה זה נקרא כאבי תופת וכו', (עד שהרופאים אמרו לי בפירוש שאחר דבר כזה פורחת הנשמה וכו') ואני בתומי התחלתי לדבר אל הקדוש ברוך הוא בעת הכאבים העזים, ובקשתי ממנו יתברך שאעלה לביתי ואוכל לשכוב על מטתי וכו', והרבתי בתפלה, ולאט לאט חזרתי לעצמי ועליתי ארבע קומות עד דירתי, בחלישות כח מאד, ונשכבתי על מטתי וקראתי קריאת שמע שעל המיטה והלכתי לישון וכו', ואז ראיתי מה זה שאדם צריך להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא עד הרגע האחרונה, כי אין מי שילווה אותו רק אלו השיחות והתפילות שמרגיל את עצמו עוד מימי צעירותו, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, וזוכר טוב שיש לנו רבי גדול שמעורר אותנו מן השינה, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה, ועל ידי זה נפתח הפה לדבר עמו יתברך, הלוואי היית גם כן מקיים את זה, ובמקום לפטפט עם פלוני או עם אלמוני על דא או על הא וכו' וכו', היית מספר את כל מה שעובר עליך אליו יתברך, ומה שבני אדם מתרשלים בזה? כי הם לא יודעים אשר כל דיבור ודיבור ממש זה הצלחה נצחית, ועושה רעש גדול בשמים, בני אדם חושבים שצריכים לדבר שעה או שעתיים, הם שוכחים שאפילו דיבור אחד שמדברים עמו יתברך זה מרעיש כל העולמות, ואם אדם מרגיל את עצמו לדבר אפילו דיבור אחד, אז ידבר עוד דיבור ועוד דיבור, עד שמרגיל את עצמו בצורה כזו שאי אפשר לו להפריד את עצמו ממנו יתברך כלל, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"מ) אפילו כשאין יכולים לדבר בהתבודדות רק תיבת ריבונו של עולם גם כן טוב מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה להתחזק בעבודה הקדושה הזו לדבר תמיד אל הקדוש ברוך הוא, ואל תתייאש, ודע לך שהוא יתברך אב הרחמן המרחם על בריותיו, ואמר דוד המלך (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי" בזה שאני יודע שאתה רבונו של עולם אב הרחמן, זה מחזק אותי.
מאחר שהיום יום הולדת שלי, אני מברך אותך בכל הברכות, ומכיר לך טובה על כל התפילות שהתפללת בשבילי בשביל רפואתי והחלמתי המהירה, כי בדרך הטבע אומרים טובי הרופאים שזה בלתי אפשרי, ואני מקבל עלי עכשיו רק לבנות את קהילתנו הקדושה, וכן בכלליות העולם כל תלמידי "היכל הקודש" על יסוד מוסד של מדת החסד, שנחדיר בעצמנו חסד לעזור אחד להשני, כי רק דבר זה חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; אני לא רוצה שימצא אחד או אחת בכל חבורתינו בקהילתינו אחד שמתאכזר על השני וכו' וכו', כי אין עוד מדה מגונה מאדם שרק מציק להזולת, ומשלם רעה תחת טובה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכור ממנו, ונילך במידותיו אך ורק לעשות טוב להזולת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בהר בחוקותי כ"ב אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להחיות את עצמך עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, כי תהלה לאל כל בר ישראל מלא מצוות כרמון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שאדם צריך תמיד לדון את עצמו לכף זכות, ולחפש ולבקש ולמצוא בעצמו את הנקודות טובות שיש בו, ועל ידי זה דייקא יתעלה בתכלית העליה, ובאמת אם מתבוננים רואים שיש תחת ידינו המון מצוות, והם אינם חשובים אצלנו, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן ראוי לנו לשמוח בכל יום ויום עם הנקודות טובות שיש בנו, והשמחה מרחבת את הדעת, ומביא לאדם שפע בגשמיות ושפע ברוחניות, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתחזק להיות בשמחה, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומר לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר בהר בחוקותי כ"ג אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאני מתקדם בבריאותי כל יום ויום, אך עדיין אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להתפלל עבורי, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל מעלת תפלת הרבים, שזה מאד מאד מקובל בשמים, וכשבר ישראל מתפלל על הזולת, אזי נמשך עליו חסד ורחמים מן השמים, כי מזדקקין עם האדם על זה שמתפלל על הזולת וכו' וכו', כי שואלים למעלה בשמים זה שמתפלל על הזולת מה יש לו עם הזולת? וכך נתגלה הקשר שיש ביניהם, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא משלם לו חזרה שפע ברכה והצלחה, ומלבד זאת ידוע מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן י"א) תפלת אחר מועיל יותר מתפלת עצמו, ואפילו צדיק צריך לתפלת אחרים, ולכן אבקש ממך שתרבה להתפלל עבור החלמתי המהירה, ואזכה לרפואה שלימה לגמרי, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן י"ז) תפלת יחיד אינו נשמעת אלא אם כן לבו מכוון, ותפלת ציבור נשמעת אף על פי שאין לב כולם שלם, ולכן זה דבר גדול מאד כשכל אנשי שלומינו ינדבו איזה תפלה עבור החלמתי, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה חלק ב' סימן י"ב) לפעמים אינו בא הישועה אלא עד שיתפללו כמה בני אדם ולא די בתפלת יחיד, ולכן אהיה לך אסיר תודה מאד אם תרבה להתפלל עלי, כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים.
נא ונא ראה לדון את כל אחד לכף זכות, אשר אין למעלה מזה, ורביז"ל עמד על זה מאד מאד, עד שגילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) כשבר ישראל דן את הזולת לכף זכות, הוא יכול להחזירו בתשובה, וכמובן קודם צריכים לדון את עצמו לכף זכות, כי בדרך כלל אדם ממורמר והוא שונא את עצמו, הוא שונא גם את אחרים, כשאינו מלמד זכות על עצמו, בוודאי אינו מלמד זכות על אחרים, ולכן זה דבר גדול מאד להרגיל את עצמו, ללמד זכות על עצמו, וכן ללמד זכות על הזולת, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן נ"ט) מי שמלמד זכות על ישראל על ידי זה מעורר תשועה והתשועה באה על ידו, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק ללמד זכות על הזולת, כי מה אתה יודע מה שעובר עליו? קל מאד לדון את האדם וכו', ובפרט כשאינך יודע מה שעובר עליו וכו' וכו'.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

  

בעזה"י יום ג' לסדר בהר בחוקותי כ"ג אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שקהילתינו הקדושה מתרחבת בגשמיות וברוחניות, והולך לי בחיים שהקהילה שלנו תהיה "קהילת חסד", כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב צדקה וחסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, וכן אמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן כל חיותי הוא שיהיה חסד בין אנשי שלומינו, ובשביל זה פתחתי את הבית התבשיל - אהל אברהם על כל היום, שיהיה לרווחת אנשי שלומינו, ואשרי מי שיכול לתת יד וכתף לעזור בכל מה שרק יכול, כי דבר זה תהלה לאל הוא חידוש שבחידושים שאין בשום מקום.
אתם כולכם יודעים איך שהולך לי בחיים שיהיה לי שלושים ושש צדיקים מתנדבי מד"א, ועדיין חסר לי עוד עשר צדיקים, ולכן פעלתי שיעשו עוד קורס חדש, ואשרי מי שירשם אצל האברך אברהם בן חמו נ"י להצטרף לקורס הזה, כי זה גרם קידוש השם נורא מאד במירון, שכולם ראו את אנשי שלומינו עוזרים במסירות נפש, וכן היה קידוש שם רביז"ל גדול מאד, וכן קידוש שם קהילתינו הקדושה, ולכן רציתי שמי שרק יכול להצטרף לקורס החדש, תבוא עליו ברכה.
ובכלל רציתי מאד מאד לשמור על השם טוב שלנו, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע; ולכן אני לא רוצה שימצא בקהילתנו אחד תמהוני וכו', או אלים וכו', או מסומם וכו', או אכזר וכו', זה לא שייך בכלל בהד' אמות שלנו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ביצה לב:) כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו.
אני מאד מקווה שתשתף פעולה איתי שהקהילה הקדושה שלנו תהיה מבוססת רק על חסד, ואם יש חסד יש כבר הכל, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ד') על ידי דעת נמשך חסד; ואמרו חכמינו הקדושים (נדרים מא) דעת קנית מה חסרת, אם יש לאדם דעת יש לו הכל, ואם אדם עושה חסד עם הזולת, בידוע שהוא בר דעת, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בהר בחוקותי כ"ד אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים אצל רביז"ל, וזה צריך להיות עיקר שמחתינו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמיתית, וזכור גם זכור אשר עיקר ההתקרבות אל רביז"ל, הוא על ידי לימוד ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", שגילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו שמ"ז) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ומאחר שיצא בעולם אני חפץ שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול להשם יתברך, אשר אין ערוך אליה, ואמר שמצוה גדולה ללמוד בספרו הרבה, ויכולים להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו וכו', ומה טוב ומה נעים לעשות לעצמו שיעור גם בשיחותיו הקדושים שרשמם מוהרנ"ת ז"ל, שהם "חיי מוהר"ן" "שיחות הר"ן", כי כבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם.], ומה טוב ומה נעים כשכל אחד מאנשי שלומינו ילמד עם אשתו וילדיו בעת הסעודה, ובפרט בשבתות שאז יושבים ביחד, את ספר "סיפורי מעשיות", ולהסביר להם כפי שכלם, כי באמת צריכים הרבה להשקיע בחינוך הילדים, ובפרט עכשיו שהדור כל כך פרוץ והפקר, כל אבא ואמא מחוייבים להשקיע בהילדים, כי אנחנו אומרים בכל יום בבוקר ובערב "ושננתם לבניך" וגו', וכן "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" וגו', וזה מצות עשה להשקיע בהילדים, חינוך זה לא סתם שאני רוצה שיהיה לי ילדים טובים וכו' וכו', חינוך זה מצות עשה להשקיע בהילדים אמונה, אמונה פשוטה בו יתברך, כמו שכתוב (ישעיה ל"ח י"ט) "אב לבנים יודיע אל אמתך", ולכן אם כל אבא היה מרגיל את עצמו לדבר בבית עם אשתו וילדיו רק דיבורי אמונה והשגחה פרטית, אזי כל הבית היה מלא עם שכינת עוזו יתברך, ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, וזה אי אפשר להסביר, ולכן אני מאד מאד מבקש לטובתך הנצחית, מי יודע איך שהדור יורד ויורד וכו' וכו', שתשתדל לעשות התחלה מעכשיו, שבבית שלך מדברים רק מהקדוש ברוך הוא, ורק דיבורי אמונה, ואת זה צריכים להחדיר בהאשה ובהילדים, ואז הכל ילך לך כבר אחר לגמרי, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", כשמכניסים את עצמם בתוך האמונה הקדושה, נשפע עליו פרנסה בשפע, אבל האמונה צריך להיות ברורה ומזוככת שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך במוחש, ואיך זוכים לזה? אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תולה בפה של אדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", היינו על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. ומחמת זה צריך להזהר מאד מדיבורים של כפירה ואפיקורסות, אף על פי שאינו אומרם מלבו; היינו שהוא בעצמו מאמין ואינו כופר חס ושלום, רק שהוא חוזר ואומר דברי אפיקורסות ששמע בשם אחרים, שהם אפיקורסים, והוא מתלוצץ מהם, אף על פי כן גם מזה צריך להזהר מאד, כי הדיבור הזה של כפירה מזיק לאמונה. גם הוא איסור גמור, כי על השם יתברך ברוך הוא, אסור לומר דברי הלצות, אפילו בדרך שחוק וכו', עיין שם. ורואים שבארץ ישראל הכניסו האפיקורסים זלזול כזה, עד שתמיד מזכירים את שם השם לשוא וכו', שזה לאו בתורה להזכיר את שמו יתברך לשוא, כגון אלקים וכו', שהמון עם מדברים ככה חופשית וכו', זה מפני שהרשעים האפיקורסים רצו להוריד את הערך של האמונה והקדושה, ולכן צריכים מאד מאד להזהר לא להזכיר שם שמים לשוא, כי זה איסור חמור מאד מאד, ובשביל זה באים על אדם כל מיני קללות וכו' וכו', צריכים רק לדבר דיבורי אמונה עם כל אחד, ואם זה לא יועיל לאחרים, יועיל לעצמו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם חבירו ביראת שמים, נעשה אור ישר ואור חוזר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר, כשהמקבל יש לו מוח קטן ואין יכול לקבל דברי חבירו, כי אז קודם שמקבל חבירו ממנו שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחבירו, ואזי האור חוזר קודם לאור ישר, כי כשמדברין עם חבירו ביראת שמים. אף שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחבירו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחבירו, על ידי זה חוזר האור אליו וכו', ועל כן אם היה מדבר אלו הדיבורים בינו לבין עצמו, יכול להיות שלא היה מתעורר מהם כלל, ועל ידי שדיברם לחבירו, נתעורר מהם אף שחבירו לא נתעורר, כי בזה שמדברים עם החבר, על ידי זה קופץ הדיבורים חזרה אליו.
נא ונא ראה לחטוף בכל יום דף גמרא אפילו במסירות נפש, כי דף גמרא זהו חיות לנפש, וזיכוך הגוף, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט) לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובאמת אי אפשר להסביר מעלת זה הענין, והרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מקצאק זי"ע אמר מילא עם השכל יכולים להשיג אלקות, כי אם מתבוננים היטיב יכולים להבין אלקות, אבל איך גם גוף הגשמי של האדם ישיג אלקות? זה אי אפשר בשום אופן אלא על ידי דף גמרא, ולכן תהיה חזק בזה, כי דף גמרא ביום זה החיות של היום, ולכן תהיה חזק בזה חוק ולא יעבור, ואם אפשר ללמוד ולחזור את הדף עם חברותא, אין למעלה מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בהר בחוקותי כ"ה אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

תאמין לי שראוי לנו לרקוד בכל יום על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו שנפלנו בחלקו של רביז"ל, ותמיד היה שגור אצל אנשי שלומינו הפתגם הזה "יש לנו רבי שלפני מאתיים שנה, ולכן עלינו לציית אותו עם לב אמת כמו שהוא רצה, ולא להיות חסידים של היום, ולהחזיק ברבי שלפני מאתיים שנה, אלא לציית אותו כמו שהוא רצה שנתנהג לפני מאתיים שנה", ולכן בזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית.
ועיקר השמחה שיש לנו לשמוח, שהוא מעורר אותנו מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים וכו' וכו', מסתובבים עצובים ממורמרים וכו', בשעה שהוא פותח לנו את הפה לדבר אליו יתברך, שזה השמחה העולה על כל השמחות, כי כל זמן שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר האיש אל רעהו, אז הוא אף פעם לא לבד, איפה שהוא רק הולך הקדוש ברוך הוא נמצא איתו עמו ואצלו, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט דברים רמז תתכ"ה) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מעשה בספינה אחת שהיתה כולה של נכרים והיה בתוכה יהודי אחד הגיעו לנמל אחד אמרו לאותו יהודי טול מעות ועלה לנמל וקח לנו משם מאומה, אמר להם לא אכסנאי אני ואיני מכיר להיכן אלך, אמרו לו יש יהודי אכסנאי? בכל מקום שאתה הולך אלקיך עמך, הוי "אשר לו אלקים קרובים אליו", זאת אומרת יהודי הוא אף פעם לא לבד, איפה שהוא הולך הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, שאדם יודע שמלא כל הארץ כבודו והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואמרו (יומא לח) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה, אפילו כמלוא נימה, ואמרו (ברכות נח) אפילו ריש גרגירתא מן שמיא נחתינן ליה (זה שממונה על הביובין שזה משרה קטנה, גם הוא ממונה מהקדוש ברוך הוא), ובידיעות אלו שאדם יודע שהכל אלקות, ואלקות זה הכל, זה השמחה הכי גדולה, וזה מה שאנחנו מקבלים מרביז"ל, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, ועל יסוד זה בניתי את קהילתנו שהיא חממה של אמונה, שתמיד נדבר עם יוצאי חלצינו באמונה, וצריך שתדע שמוהרנ"ת ז"ל אמר אצלו חינוך הילדים כל כך חשוב כמו אמירת תיקון חצות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמור על ילדיך, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן ס"ד) צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו, ודע לך שדרך ארץ הילדים לומדים מהמבוגרים, כי הם מחקים את המבוגרים, ולכן אני מאד רוצה שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, והעיקר לשמור על הנקיון, שזה יסוד גדול ביהדות ובאנושות, שהמקום צריך להיות נקי, ולדאוג שאחר האוכל זורקים את הכל בפח, וזה צריכים ללמד את עצמו וגם את הילדים שתיכף ומיד כשגומרים לאכול בבית התבשיל, לוקחים את הצלחת הריקה וכו' וכו', וזורקים בפח, ואני מאד מבקש אותך שתעמוד על זה, והעולה על הכל למסור את נפשו שהברכות יברכו בקול גדול מאד, כי כל החיים שלי תלויים רק בבית התבשיל הזה, כי רק בזכות זה אני חי, ומי שיברך בקול גדול, הוא מוסיף לי חיים, וצריכים מאד לדאוג שהמקום יהיה תמיד נקי, שלא יהיה חס ושלום חילול השם, כי באים המון אורחים, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.
 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר בהר בחוקותי כ"ו אייר ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה ספירה "יסוד שביסוד", והוא יום מסוגל מאד מאד לתקן את כל העבר שלו, ולכן אשרי אדם שמקבל על עצמו מהיום והלאה לשמור על המחשבה, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ד) שצריכים מאד מאד לשמור על המחשבה שלא יכנס בו שום הרהור רע, כי זה פוגם מאד מאד בכל העולמות, כי עיקר האדם הוא המחשבה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א)  במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן צריכים להרגיל את עצמו רק לחשוב ממנו יתברך, וכל הצרות שעובר על בני אדם, זה רק מפני שלא שומר על המחשבה שלו, מהרהר הרהורים רעים, וזה מכניס בו דמינות, עד שיש בני אדם שמפחדים מעצמם, והכל מחמת המחשבות זרות והרהורים רעים שהרגילו את עצמם בהם מגיל צעיר, ולכן צריכים הרבה לבקש על קדושת וטהרת המחשבה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ') המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה, ואמר שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל, ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כרחה אל הדרך הישר, לחשוב מה שראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר, שתופסין אותו באפסר וכיוצא, ומחזירין אותו בעל כרחו אל הדרך הישר, כמו כן במחשבה ממש, שיכולין לתופסה בעל כרחה להשיבה אל הדרך הראוי; ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שישמור על מחשבתו, ותמיד יחשוב ממנו יתברך, ויחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, כי באמת עיקר כל הצרות של אדם, זה בא רק מהמחשבות זרות והרהורים רעים שנדבקו בו, שהן הן הקליפות שמסבבים אותו ומשגעים אותו, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נזיקין הלכה ד' אות ג') צריך כל אדם לידע שחוט השערה יקר מאד מאד, והוא תלוי בכל עת בחוט השערה שיכול האדם לקלקל הרבה מאד על ידי חוט השערה שמהרהר איזה הרהור רע וכו', או איזה קושיא עליו יתברך חס ושלום וכו', ומכל שכן וכל שכל שיכול לתקן הרבה על ידי חוט השערה, כי מדה טובה מרובה ממדת פורעניות, כי אם אדם מחדיר בעצמו בכל עת ורגע אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, בזה מקיים מצוות עשה של "יחוד הבורא יתברך שמו", שזה מצווה תדירה, ובכל דקה שאדם רק מושך את עצמו אפילו כחוט השערה לחשוב איי איי "מלא כל הארץ כבודו" הקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, בזה הוא כבר נכלל בו יתברך, ולהיפך אם מתחיל לחשוב מחשבות זרות והרהורים רעים, רחמנא ליצלן הוא יכול ליפול עד נוקבא דתהומא רבה, כי זה יודע כל אדם בנפשו שעיקר קלקול ופגמיו וחטאיו רחמנא ליצלן, כולם התחילו רק בחוט השערה. על ידי שלא נזהר בתחילה לשמור מח מחשבתו היטב, ונמשך אחר המסית מעט מעט רחמנא ליצלן, כמו שכתוב (ישעיה ה' י"ח) "הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה", וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קה:) כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד, וכפי התגברות היצר הרע על האדם בכל פעם, היה חס ושלום אפס תקוה. אבל מדה טובה מרובה. כי חוט השערה בקדושה יקר מאד מאד. והשם יתברך ברחמיו זיכה אותנו במצוות רבות בכל יום. וכל אחד מישראל מושך עצמו מהרע אל הטוב בכל יום ויום. כי הולך מביתו לבית הכנסת להתפלל, וכן הולך לבית המדרש ללמוד וכו' וכו', וכן בכל יום ויום הוא מניח טלית ותפילין ומתפלל ועונה אמן יהא שמיה רבא, ועושה כמה מצוות וכו' וכו'. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, וכן אמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ואף על פי שיש גם בהמצוות שלו תערובות פסולת הרבה וכו' וכו', אף על פי כן צריכים להתחזק ולדעת שיש במצוותיו על כל פנים כמה נקודות טובות שהם שערות דקדושה, שהם יקרים אצלו יתברך מאד מאד. וכן אפילו בענייני התאוות והרהורים שמתגברים על האדם בכל יום וכו' וכו', ומי שהוא איש כשר קצת יש לו בוודאי יסורים גדולים מזה, ומתגבר בכל עת נגד המחשבות וההרהורים רעים שמתגברים עליו. צריכים לדעת שכל תנועה שמנתק עצמו מהם כחוט השערה, הוא יקר בעיניו יתברך מאד מאד, כי הוא יתברך יודע יצרנו וכו', ויודע איך הוא מתגבר על כל אחד ואחד וכו', על כן יקר בעיניו יתברך כל תנועה ותנועה שבר ישראל מושך את עצמו אליו יתברך, אפילו היא כחוט השערה ממש, ולכן דייקא היום שהוא ספירת "יסוד שביסוד", צריכים לקבל על עצמו לשמור על מחשבתו, שבזה תלוי כל האדם, אשרי מי שמכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, ואז כבר תמיד יהיה בשלום עם כל אחד.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ח אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הוא יום ההילולא של שמואל הנביא, והוא נולד רק בזכות תפלת אמו חנה, וכל הלכות תפלה לומדים ממנה, איך שהיא התעקשה וביקשה ממנו יתברך שיתן לה בן משלה, עד שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה א') על הפסוק (שמואל א' א' י"ב) "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה" מכאן שכל המרבה בתפלה נענה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להתפלל על ילדינו שיהיו ילדים מוצלחים, והרבה מאנשי שלומינו התפארו שזכו לילדים טובים, מפני ששפכו דמעות כמים, וגם השקיעו הרבה בחינוכם, כי ילדים טובים לא צומחים על העץ וכו', כי אפילו עץ צריכים להשקות ולטפח אותו, כי אם לא יוצא פירות רקובים וכו', ולכן מצוה על כל בר ישראל לשמור על ילדיו, אין תירוץ אני טרוד וכו', או אין לי סבלנות, כל מי שלא דואג לחינוך ילדיו, הרי הוא רוצח, אדם צריך למסור את נפשו בשביל חינוך הילדים, ועל כל פנים יתפלל בכל יום על הצלחתם הגשמי והרוחני, ורואים מחנה שהתפללה כל כך הרבה עד שזכתה לראות בן ששקלוהו כמשה ואהרן, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ה:) שקלתני כמשה ואהרן דכתיב (תהלים צ"ט ו') "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו", ולכן אשרי מי שמתפלל על ילדיו, וידוע שמקובל שבערב ראש חודש סיון אם מתפללים את התפלה שתיקן השל"ה הקדוש בשביל ילדים טובים, נענים בהתפלה, ולכן יען שאתה גר סך הכל רבע שעה מהציון של השל"ה הקדוש, הייתי מייעץ לך אם לא קשה לך, לנסוע עוד הלילה שאין שמה הרבה אנשים, כי מחר זה ערב ראש חודש, ויהיה שמה המון אנשים, וגם בלילה זה כבר ערב ראש חודש, להתפלל את תפלה זו (שמאחורי הדף), ואם אתה כבר שמה, תיגש אצל רבי יוחנן בן זכאי עם חמש תלמידיו, וכן אצל הרמב"ם, ותתפלל הרבה על רפואתי, והקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל, ישמע גם בתפלתך.

 

תפלה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הקדוש:

אַתָּה הוּא יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּגִין לְהִשְׁתְּמוֹדָעָא אֱלָקוּתָךְ בְּאֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֻמּוֹת, וְנָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, וְקֵרַבְתָּם לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:
וְעַל קִיּוּם הָעוֹלָם וְעַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמְּךָ יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צִוּוּיִים, כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "פְּרוּ וּרְבוּ", וְכָתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אׂתָם אֶת בְּנֵיכֶם", וְהַכַּוָּנָה בִשְׁתֵּיהֶן אֶחָת, כִּי לֹא לְתׂהוּ בָרָאתָ כִּי אִם לָשֶׁבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִיׂתָ, כְּדֵי שֶּׁנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְהׂוָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי כֻּלָּנוּ יַעַסְקוּ בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִלְמׂד וּלְלַמֵּד לִשְׁמׂר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ:
אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים וּבְרוּכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּרַחֲמִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ "לוּ [יִשְׁמָעאֵל] יִחְיֶה לְפָנֶיךָ", וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּיִרְאָתֶךָ":
כִּי עַל כֵּן, בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר, וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁר בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי מִשְׁנָה, מָארֵי תַלְמוּד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת תְּרוּמִיּוֹת, וְיַעַבְדוּךָ בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִצוֹנִית, וְתֵן לְכָל גְּוִיָּה וּגְּוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בְּכָבוֹד, וְתֶן לָהֶם בְּרִיאוּת וְכָבוֹד וָכׂחַ, וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְשָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מִזֶּרַע צַדִּיקִים, וְגַם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּמוֹתָם כְּכָל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן:
אַתָּה יְהׂוָה יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי יְהׂוָה עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקׂב, וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁרְשָׁם, וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדְּךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה, הַמְשׁוֹרֵר בְּרוּחַ קָדְשֶׁךָ:
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא יְהׂוָה הַהׂלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תׂאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּׂרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבׂרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְהׂוָה: יְבָרֶכְךָ יְהׂוָה מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָםִ כּׂל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל: אָנָא יְהׂוָה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה יְקֻיַּם בָּנוּ הַפָּסוּק וַאֲנִי זׂאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר יְהׂוָה רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְהׂוָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:  יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהׂוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר במדבר כ"ט אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז שהנה אנחנו מתקרבים לחודש קבלת התורה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו,  וצריכים לחזק את עצמו ביתר שאת ויתר עוז בכל הכוחות, כי הס"מ רוצה לשבור את האדם לגמרי, ולהכניס בו יאוש ודכאון, וכאילו כבר אין לו שום תקוה ותוחלת וכו' וכו', הוא מקרר אותו מיסודות הדת שהוא אמונה פשוטה בו יתברך, אשר כל רגע ורגע שאדם רק חושב ממנו יתברך הוא מקיים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, ומכל שכן וכל שכן כשמדבר אפילו דיבור אחד אליו יתברך, זה עושה רעש גדול בשמים, וממשיך על האדם אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, על אחת כמה וכמה כשבר ישראל בא שלש פעמים לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, אשר עצם לבא לבית הכנסת זה כבר מטהר את האדם מכל הכתמים וכו' וכו', כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; וכן מי שנזהר לבא לבית הכנסת שלש פעמים להתפלל, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחת הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, על אחת כמה וכמה באין ערך כשבר ישראל זוכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא שאז הוא העשיר הכי גדול כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; ורק זה מה שמלוה את האדם כמאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד.
מה אומר לך, עכשיו יותר מאי פעם אני מדבר אתך פתוח, הייתי כבר תשעים ותשע פסיק תשעים ותשע אחוז וכו' אחר המיתה, בלי שום גוזמא כלל, הקדוש ברוך הוא עשה אתי ממש תחיית המתים, לא יכולים להסביר את זה, ולכן דייקא אני יכול לכתוב לך את הדבר הזה, אדם שיש לו שכל ולומד כל יום קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, זה הנצחית שלו, אדם לומד בכל יום פרק או שתי פרקים וכו' משניות זה הנצחית שלו, אדם ילמד בכל יום דף גמרא זה הנצחית שלו, השבוע ביום רביעי מתחילים ללמוד בסדרת דף היומי מסכת נדה, וזה המסכת האחרונה, אחר שבע שנים למדו יום יום דף גמרא הולכים לסיים את כל הש"ס בט"ו באב, ולכן אני מבקש ומתחנן אליך, תעשה למען טובתך הנצחית, שזה מה שילווה אותך, שלבל יחסר לך יום אחד מבלי לימוד מקרא משנה גמרא, זה ישמור אותך לאורך כל הדרך עד היום האחרון, מי כמוני יודע את זאת כל כך טוב? ועל כולם להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה מה שילווה אותך עד הרגע האחרונה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו. זה למדתי על בשרי במשך קרוב לששים שנה, שרק שיחה בינו לבין קונו מלווה את האדם, הלוואי שתציית אותי ותראה שלא יחסר לך שום דבר. 
 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

 

פה אני שולח עוד פעם את התפלה של השל"ה הקדוש שתאמר את זה היום דייקא.

תפלה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הקדוש:

אַתָּה הוּא יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּגִין לְהִשְׁתְּמוֹדָעָא אֱלָקוּתָךְ בְּאֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֻמּוֹת, וְנָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, וְקֵרַבְתָּם לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:
וְעַל קִיּוּם הָעוֹלָם וְעַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמְּךָ יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צִוּוּיִים, כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "פְּרוּ וּרְבוּ", וְכָתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אׂתָם אֶת בְּנֵיכֶם", וְהַכַּוָּנָה בִשְׁתֵּיהֶן אֶחָת, כִּי לֹא לְתׂהוּ בָרָאתָ כִּי אִם לָשֶׁבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִיׂתָ, כְּדֵי שֶּׁנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְהׂוָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי כֻּלָּנוּ יַעַסְקוּ בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִלְמׂד וּלְלַמֵּד לִשְׁמׂר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ:
אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים וּבְרוּכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּרַחֲמִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ "לוּ [יִשְׁמָעאֵל] יִחְיֶה לְפָנֶיךָ", וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּיִרְאָתֶךָ":
כִּי עַל כֵּן, בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר, וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁר בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי מִשְׁנָה, מָארֵי תַלְמוּד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת תְּרוּמִיּוֹת, וְיַעַבְדוּךָ בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִצוֹנִית, וְתֵן לְכָל גְּוִיָּה וּגְּוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בְּכָבוֹד, וְתֶן לָהֶם בְּרִיאוּת וְכָבוֹד וָכׂחַ, וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְשָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מִזֶּרַע צַדִּיקִים, וְגַם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּמוֹתָם כְּכָל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן:
אַתָּה יְהׂוָה יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי יְהׂוָה עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקׂב, וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁרְשָׁם, וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדְּךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה, הַמְשׁוֹרֵר בְּרוּחַ קָדְשֶׁךָ:
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא יְהׂוָה הַהׂלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תׂאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּׂרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבׂרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְהׂוָה: יְבָרֶכְךָ יְהׂוָה מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָםִ כּׂל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל: אָנָא יְהׂוָה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה יְקֻיַּם בָּנוּ הַפָּסוּק וַאֲנִי זׂאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר יְהׂוָה רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְהׂוָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:  יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהׂוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי:4 תגובות

  • 1.
  • אני פשןט אוהב את הצדיק ,,,,,
   מאת: משה
  • 4.
  • מאת: יהודה בן ציפורה
   תודה רבה לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א שבזכות החיזוקים של הצדיק זכיתי לסיים את מסכת בכורות בהבנה עם פירוש שפה ברורה (שהצדיק חיזק בהילולא של הרבנית מלכה) והיום אני בדף לג' דמסכת סוטה עם הבנה. ללא החיזוקים של הצדיק המסכתות היו ממשיכות לעלות אבק בספרייה.. בתקוה שתודתי תגיע לכ' קדושת מוהרא"ש שליט"א
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup