ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו

 
 המכתב החדש
 - מתחת למכתב זה מופיעים מכתבי החודש מסודרים בסדר כתיבתם -

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

חסדי השם יתברך יתן הקדוש ברוך הוא את החיים אני נוסע כבר אל ציון רביז"ל, ואני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אם אתה גם כן נוסע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, תקבל על עצמך במשך כל הזמן שאתה נמצא שמה לא להכנס בוויכוחים עם אף אחד וכו', כי לא בשביל זה מסרת את נפשך וכו', ולא בשביל זה בזבזת כל כך הרבה כסף וכו', שב על יד ציון רביז"ל ותשפוך את נפשך אליו יתברך שבזכות רביז"ל יתקבל תפילתך לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

דע לך שבראש השנה אז דנים את האדם על כל השנה, וחבל מאד שהימים האלו שאתה נמצא אצל ציון רביז"ל שבאת לשם במסירות נפש הכי גדולה שילך לך בהבל וריק וכו' וכו', אצל ציון רביז"ל יכולים לפעול מה שרק רוצים כי השמים שם פתוחים, ואי אפשר להסביר את זה אל מה יכולים להגיע כשזוכים להתעקש בתפילה לבקש ולהתחנן ברחמים ובתחנונים ממנו יתברך, תאמין לי שאין לי שום כוונה במכתבי זה רק לטובתך הנצחי, כי ימינו כצל עובר וכו', במקום לדבר מבשר ודם וכו', שהיום כאן ומחר בקבר, עדיף לדבר רק מהקדוש ברוך הוא דיבורי אמונה והשגחה פרטיית.

החתם סופר זי"ע אמר פעם לאחד (מרוב עוותנותו) הנה אני הקמתי ישיבה גדולה ויש לי תלמידים הרבה שאני מלמד אותם וכו', וכשנעשים גדולים ולמדנים וכו', הם מכירים בי שאני עם הארץ ועוזבים אותי וכו', ואני לוקח תלמידים אחרים ומתחיל מחדש ללמד אותם, וכשנעשים גדולים ולמדנים וכו', הם מכירים בי שאני עם הארץ ועוזבים אותי וכו', וכן אצלי תמיד, כך סיים החתם סופר זי"ע, והמשכיל יבין בעצמו איך זה חוזר חלילה בכל דור ודור, ולכן חבל לקבל לשון הרע וכו', העיקר להכניס בעצמו אמתת מציאותו יתברך, ולעשות לעצמו חשבון הנפש, מי חיזק אותי בעת שהייתי בצרה גדולה וכו'? מי הביא אותי עד לכאן? מי זיכה אותי עם מקרא משנה גמרא וכו' וכו'? ואז ממילא כבר לא יהיה זמן לכל החקירות והוויכוחים של הבל וכו' וכו', ובפרט במקום ציון רביז"ל צריכים לקבל על עצמו תענית דיבור לא לדבר עם אף אחד רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, וזה יועיל לך מאד לקראת השנה החדשה.

זה לא יועיל לאף אחד שום דבר, יבנאל יהיה עיר ברסלב במלוא מובן המילה, וכל אחד מאנשי שלומינו מי שיגור שמה יהיה לו בית דירה משלו, ורכב משלו, אשרי המאמין ויזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר שופטים ג' אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז להיות רק בשמחה, כי עיקר התשובה זה שמחה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", וצריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך שיזכה להיות בשמחה, כי השמחה זה הקדושה, ולהיפך העצבות והמרירות והדכאון זה הקליפות שברא אדם מחמת עוונותיו המרובים, ולכן סימן אם אדם חזר בתשובה, אם הוא שש ושמח בקיום מצוותיו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה, זה סימן שלבו שלם לאלוקיו, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, ועיקר השמחה שתהלה לאל אתה נבראת מזרע ישראל, ואל יקל בעיניך דבר זה כלל, ואם תשמח בזה אזי תמשיך על עצמך שמחה מכל העולמות כמובא בזוהר (תצוה קפד:) על הפסוק (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עילאה, אם אדם שמח עם המצוות, על ידי זה נמשך עליו שמחה מלמעלה, וכן הוא בזוהר (וישב ק"פ:) דהא חמינן דשכינתא לא שריא באתר עציבו אלא באתר דאית ביה חדוה. אי חדוה לית ביה לא שריא שכינתא בההוא אתר. כמה דאת אמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה" דהא שכינתא ודאי לא שריא באתר עציבו; אנחנו רואים שהשכינה לא שורה במקום של עצבות אלא במקום שיש שמחה, ולכן דע לך שעיקר התשובה זה שמחה, וכל זמן שאתה לא בשמחה עם נקודות השמחה עם המצוות שאתה מקיים כל יום, סימן שעדיין לא חזרת בתשובה, ולכן אני מאד מבקש אותך אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים מבית ומבחוץ, עם כל זאת ראה הדבר הראשון לשמח את אשתך, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ואם תשמח את אשתך יהיה לך כבר את הכל, כי האשה היא עיקר הבית, ונקראת עקרת הבית, ולכן צריכים לשמח מאד מאד את האשה, אתה לא יכול לתאר ולשער אל איזה מדרגות תגיע אם תהיה בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר.

אני מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, נשאר לנו שלושים יום עד ראש השנה, ולכן ראה דייקא בימים אלו לתקן מה שעבר עליך כל האחד עשרה חודשים וכו' וכו', מה שעשית וכו' וכו', העיקר לא לריב כי הס"מ הוא הבעל מחלוקת כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור שבהקהילה שלנו לא ימצא ולא יזכר איזה בעל מחלוקת, ומוהרנ"ת ז"ל את הכל רביז"ל יכול לקבל אבל לא בעל מחלוקת, והולך לי בחיים שאף אחד לא ידקור את השני, ושלא יכניסו חשבונות פרטיים, כי מי שעושה את זה הוא מצער אותי מאד, כי אני פה ביבנאל כבר חצי יובל שנים, ודם אני יורק בהקמת קהילה קדושה שאין כדוגמתה בכל העולם כולו, אשר בקהילה אחת ימצא קיבוץ גדול מכל העדות ומכל הזרמים ומכל החסידיות וכו' וכו', דבר זה אין בשום מקום בעולם, כאשר יודה מי שמסתכל בעין האמת, ולכן מאחר שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, וזה ממש כעין קיבוץ גלויות, ולכן לא בחינם שאני סובל כל כך הרבה צרות, ולכן אני מבקש אותך שתראה שממך לא יהיה שום דינים ושום עיכוב ושלא יהיה לך שום חשבונות פרטיים עם הזולת, כי אני מאד מאד מקפיד על זה, כי מי שרב עם הזולת על חשבונות פרטיים הוא פשוט מצער אותי, וגורם לי צער ועגמת נפש עד שאני נחלה מזה רחמנא לישזבן, כי אני לא יכול לסבול מחלוקת, מספיק שיש עלי מחלוקת זה קרוב לחמישים שנה מבחוץ וכו', ועכשיו שיהיה גם בפנים? זה אני בשום פנים ואופן לא מוכן, ומי שלא יכול לעמוד בזה אני מבקש אותו שיעזוב אותי וילך לחיים ולשלום, אסור לערב חשבונות פרטיים בהקהילה, ולרדוף אחד את השני, זה גועל נפש וזה מצער אותי מאד מאד, ועוד פעם אני מזכיר שאין דבר כזה להכנס אצלי רק עם כסף, רחמנא לישזבן מהאי דעתא שפילה, אני אף פעם לא ביקשתי מאף אחד כסף, תהלה לאל אני אוהב את כל בר ישראל, ואני מוכן למסור את נפשי עבור הזולת וכו', ולכן לפרסם לכולם שאין דבר כזה שלא יכולים להכנס אצלי בלי כסף וכו', רק ראה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן לגרוס משניות וללמוד בכל יום את הדף היומי, שעומדים כבר לסיים מסכת שבועות, ומתחילים כבר ביום שני הבא מסכת עבודה זרה, ולכן חבל שלא תקפוץ על העגלה וגם כן תלמד דף היומי, אפילו בגירסא, ואם יהיה לך חבר אין למעלה מזה, וכן מה טוב ומה נעים אשר בכל לילה לפני שאתה הולך לישון תלמד עם אשתך שתי הלכות מקיצור שולחן ערוך, וזה יועיל לכם מאד, כי אי אפשר להיות יהודי בלי לימוד הלכה פשוטו כמשמעו, ועל כולם ראה להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ועכשיו בימי אלול ראה לומר סליחות כל יום, ויש אצלנו כמה מנינים לסליחות, וזה דבר גדול מאד לבקש סליחה וכפרה ממנו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום ושנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ה' אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה אנחנו מתקרבים אל יום הדין הקדוש והנורא שבו דנים את האדם על כל השנה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שנשאר לנו עוד שלוש שבועות עד ראש השנה לחטוף בכל יום "יום תהלים", אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, ולכן אשרי מי שזוכה לומר בחודש זה הרבה תהלים, וכן להתמיד בלימוד משניות, ומובא מהחיד"א ז"ל (ברכי יוסף סימן תקפ"א) הרמז לזה (בראשית מ"א מ"ג) "וירכב אותו במרכבת המשנה א'שר ל'ו ו'יקראו ל'פניו", ראשי תיבות אלו"ל, שבאלול ראוי ביותר להתמיד בלימוד משניות, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה שמזכך ומטהר את הנשמה, ועל כולם ראוי להרבות בשיחה בינו לבין קונו בימי אלול הקדושים אשר אין למעלה מזה, ולכן אל תהיה בטלן, חבל לבטל את הזמן היקר של חודש אלול בהבל וריק וכו' וכו', ראה לנצל את זה באמירת תהלים ומשניות, ואם תוכל לגרוס בכל יום חמש דפים תיקוני זוהר, על ידי זה תזכה לסיים את כל ספר התיקונים עד ראש השנה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קכ"ז) שמה שנוהגים לומר תיקונים באלול, שהניגון של התיקונים וכן זה שאדם נשאר בבית המדרש ואומר אז תיקוני זוהר, מכל זה נעשים דברים עליונים ותיקונים עליונים למעלה בכל העולמות, ולכן ראה לקחת את עצמך בידיך ותהיה בשמחה עצומה, וחבל מאד שתסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', ולא תעשה שום דבר, בימים אלו תרבה בצדקה, בכל פעם שאתה נכנס לבית הכנסת להתפלל שחרית או מנחה או ערבית תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, כי אדם צריך להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, העיקר תהיה רק בשמחה שזה יביא לך ישוב הדעת כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא מפני שאין לו ישוב הדעת ולמה אין לו ישוב הדעת מפני שהוא לא בשמחה, ולמה הוא לא בשמחה מפני שלא מוצא בעצמו את הנקודות טובות שיש בו, ולכן תתחזק והיית לאיש, ויש לומר א'י'ש' ראשי תיבות א'ין ש'ום י'אוש, אדם אסור לו להתייאש בשום פנים ואופן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ו' אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה אנחנו כבר ששה ימים בימי אלול הקדושים, וחבל שכל יום ילך לנו בהבל וריק וכו', אם אדם לא שמח עם המצוות שזוכה לקיים בכל יום, זה נקרא הבל וריק, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קיט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים לד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ותאמין לי שצריכים להיות חכם גדול לדעת איך לשמוח עם שמחת המצוות, שבזה הוא מגלה את טוהר לבבו, כמובא בדברי רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלום לאלקיו; וידוע שהרב הקדוש מראפשיץ זי"ע גינה מאד שוטה וטיפש, ואמר שרחמנות גדול על אדם שהוא שוטה וטיפש, כי החכם אותו אף פעם לא יכולים לרחק מהקדוש ברוך הוא כי תמיד מוצא בעצמו נקודות טובות מהמצוות שעושה וכו', וכן הוא תמיד מוצא את הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, וכו', מה שאין כן השוטה והטיפש תמיד שורה בעצבות ובמרירות, ויש לו טענות אל הקדוש ברוך הוא וכו', והיה רגיל לומר לחתנים  תיכף ומיד אחר החופה בזה הלשון "להיות חכם זה מצוות עשה, ולא להיות שוטה וטיפש זה מצוות לא תעשה" ורבים מתלמידיו הקדושים לא ידעו פירוש על דיבורים אלו, ולדעתי הפירוש הפשוט הוא, כי אם אדם הוא חכם אזי ירבה במצוות עשה, וישמח בהם, אבל אם האדם הוא שוטה וטיפש מסכן יעבור על הרבה לאוין, היינו לא תעשה, כי אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ג') אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות; וצריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, כי כל בר ישראל, מלאים מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ועל כן צריכים רק לשמוח, ובזה עובר היום עם הרבה טוב, מה שאין כן כשאדם בעצבות, אפילו מה שיש בו אינו עושה, ולכן עכשיו בימי אלול הקדושים ראוי לנו לשמוח מאד שזה עיקר התשובה להרבות במצוות מעשיות, ותהלה לאל יש לכל בר ישראל הרבה מצוות, הוא רק צריך לשמוח בהם, ואל יקל בעיניך דבר זה כלל.

היום מתחילים ללמוד מסכת עבודה זרה בסדרת הדף היומי, ראה לקפוץ על העגלה, וגם אתה תלמד בכל יום דף גמרא, אם תוכל  בחברותא ובהבנה אין למעלה מזה, אבל אם לא תוכל, על כל פנים תלמד בגירסא, שזה גם כן דבר גדול מאד מאד, כי כך תהיה מקושר בכל יום אל דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך את הד' מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

רק חזק מאד להיות בשמחה, ואף שאני חוזר על עצמי בכל יום מחדש, תאמין לי שכמה שלא נכתוב וכמה שלא נדבר איך שצריכים להתחזק לא מספיק, כי עובר על כל אחד בכל יום משברים וגלים שאי אפשר לתאר ולשער כלל, כאשר יודע כל אחד בנפשו, ולכן צריכים התחזקות חדשה בכל יום, ובאמת אדם צריך להגיע למדרגה כזו שהמח מחשבה שלו תמיד תחשוב מהקדוש ברוך הוא, אבל לא כל אחד זוכה לזה, כי מחמת עוונותיו של האדם ובפרט פגמי הברית רחמנא לישזבן, על ידי זה באים לו מחשבות זרות שהן הן הקליפות שברא מחמת עוונותיו, והן המקיפים אותו ומכניסים בו פחדים ובלבולים שונים, ולכן צריכים לבקש ממנו יתברך בכל יום ויום על קדושת וטהרת המחשבה, כי במקום שאדם חושב שם כל האדם, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א), ובאמת אם אדם היה נזהר על המחשבה שלו, והיה רק חושב דברים טובים וכו', הכל טוב וכו', ויהיה טוב וכו', אז באמת היה ממשיך על עצמו טובות רבות, ורביז"ל גילה לנו (שם) שבחודש אלול יכולים לזכות להחליף את המחשבות שלו, שזה (משלי ל"ד) "ל'בושה ו'תשחק ל'יום א'חרון, ראשי תיבות אל'ו'ל', כי הלבוש של האדם זה המח מחשבה שלו, שהיא לבוש הנשמה, ולכן אשרי האדם שזוכה לשמור על מח מחשבתו לא להרהר הרהורים רעים וכו', וזה זוכים על ידי שמחה כי כשאדם שש ושמח, על ידי זה הוא יכול להנהיג את המחשבה שלו כמו שהוא רוצה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י'), וזה אשר מחשבה אותיות בשמחה, אם אדם שש ושמח על ידי זה יש לו מח נקי, שצריכים הרבה להתייגע להגיע אל זה, כי מי שזוכה לשמור על מחשבתו, הוא מתפטר מכל הצרות, כי יש בני אדם שהמחשבות הם אשר רודפים אותו, שזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול.
העיקר מה שאני מבקש אותך שתשתדל לראות שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו היקרים בהקהילה הקדושה שלנו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מה אומר לך אדם צריך לבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך ורק לחשוב תמיד איך שכל העולם כולו היא אורו יתברך, והוא נמצא בתוך האור, ואין עוד תענוג כתענוג זה שאדם מחדיר בעצמו שכל הבריאה כולה זה אין סוף ברוך הוא, ומי שמרגיל את עצמו לחשוב דבר זה, נמחל לו כל עוונותיו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא, על כל עוונותיך, כי עוונות עושים מחיצה בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר הנביא (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונתיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", ועיקר המחיצה הם על ידי שאדם חוטא הוא בורא קליפות ומשחיתים שהם מסבבים אותו לגמרי, שזה כלל המחשבות זרות והרעיונות רעים שמשגעים את האדם, ומכניסים בו פחדים של הבל וכו', כי באמת המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, הוא לא צריך לפחד משום דבר, כי רק הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ובלעדו יתברך לא יכולים לעשות לו שום דבר, ולכן אלו הצדיקים אשר דבקים תמיד בו יתברך, ואין ביניהם שום מחיצה בינם לבין הקדוש ברוך הוא, והם תמיד דבקים בו יתברך, ומוכנים בכל רגע למסור את נפשם על קידוש השם, צדיקים אלו נמשך עליהם תמיד השגחתו הפרטי פרטיית, ואינם יראים ומפחדים משום דבר, כי הם יודעים אשר בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם נסתתר, ועיקר הצרה זה אדם שמרוב עוונותיו המחשבות זרות והרהורים רעים הן הן הקליפות המעלימים ומסתירים את אמתת מציאותו יתברך, ומזה בא כל המחלוקת והמריבות שיש בין איש לאשתו וכו', כי אם לא אלו הדמיונות שיש בו היה תמיד שורה אהבה בינו לבין אשתו, כי הרי הם שני נשמות שהיו למעלה בשמים נשמה אחת, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן רס"ה) שלמעלה בשמים הנשמה של האיש והאשה היו אחד, וכשיורדים למטה מתפצלים, זה יורד מזוג הורים אחד, וזאת יורדת מזוג הורים אחרים, וכשמוצאים זה את זה אזי נתאחדים עוד פעם, ועיקר הריחוק שנעשה מהם על ידי מחלוקת, זה בא רק מחמת פגם הברית שבורא קליפות ומשחיתים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ז), והזמן לתקן את זה זה בחודש אלול, בסוד (בראשית כ"ד) "ו'אם ל'א תאבה האשה ל'לכת א'חריך", שעל ידי כוונת אלול על ידי זה תאבה האשה, תרצה האשה לחזור אליך, ועיקר גדולת אלול מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') הוא לשמוע בזיונו לדום ולשתוק, לא כל פעם צריכים לענות להאשה וכו' וכו', ואז יהיה לך שלום, כי עיקר השלום בית תלוי רק במדת הסבלנות והוותרנות וכו', אך זה עיקר הצער שעל ידי שחטא בפגם הברית הוצאת זרע לבטלה, על ידי זה גרם לעצמו רעות רבות, שהן הקליפות והמשחיתים שברא שהם מסבבים אותו לגמרי, ומכניסים בו פחדים של הבל וכו' , ודמיונות על אשתו וכו', וכן דמיונות על הזולת, ולכן אשרי מי שזוכה עכשיו בחודש אלול לחזור בתשובה שלימה, ומתחיל רק להתבונן איך שכל העולם כולו אלקות גמור הוא, כי מלא כל הארץ כבודו ואין בלעדו יתברך כלל, על ידי זה ינצל מכל הדמיונות, וזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, אשרי מי שזוכה להגיע לזה.

בפרשת השבוע "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו הוי"ה אלוקיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה", ויש לומר "כי תצא למלחמה על אויבך" ועיקר האויבים הם הקליפות שברא מעוונותיו שהם כלל המחשבות הטורדות אותו והורסים אותו לגמרי, העצה לזה להצליח לבטל אותם, "ונתנו הוי"ה אלוקיך בידיך" היינו שירבה בצדקה בידיו כי צדקה נותנים בשתי ידים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדקה סימן כ"ז) יתן לצדקה בשתי ידים, ויהיה תפלתו נשמעת" וזה "ושבית שביו וראית בשביה אש"ת יפ"ת תוא"ר וחשקת בה", ואמר הרב הקדוש מרופשיץ זי"ע (זרע קודש - כי תצא) אש"ת יפ"ת תוא"ר נוטריקון א'דני ש'פתי ת'פתח ו'פי י'גיד ת'הלתך, "ולקחת לך לאשה" היינו על ידי צדקה שיתן בידיו יבטל את כל הקליפות שברא מחמת רוב עוונותיו, ויזכה להתפלל אליו יתברך בלי שום מחשבות זרות, בשביל זה צריכים להזהר מאד מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ולכן ראה לקיים את זה בתמימות ופשיטות בכל יום ויום לפני כל תפילה שחרית מנחה ערבית תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, וכן לפני האוכל וכן לפני כל מצוה ומצוה שאדם מקיים עליו להכניס כמה פרוטות לצדקה, ואז המצוה שיעשה יהיה לו עליה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י' אלול ה'תש"ע

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

רק חזק ואמץ מאד ואל תשכח שאנחנו נמצאים כעת בימי אלול הקדושים, ועכשיו יכולים לתקן כל מה שקלקלנו כל השנה, וחבל מאד שהימים הקדושים האלו שמאיר בהם אורו יתברך בהתגלות נוראה ונפלאה מאד ונפתחים הי"ג מדות הרחמים, ויכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרוצים וכו', ודייקא בימים האלו הס"מ מפיל על האדם עצבות ויאוש ודכאון וכו', וכו', שזה מביא לאדם עצלות עד שאין האדם עושה שום דבר, וכל כך חבל במקום שאחד יחזק את השני וכו' כל אחד מתווכח עם השני וכו', ועושים מהעיקר טפל, ומהטפל עיקר, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה בימים אלו להתבודד בכל יום אליו יתברך ולבקש הרבה על שמחה, כי הרגע שאדם שמח אזי זוכה לישוב הדעת, כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה אין להם ישוב הדעת, מפני שלא מוצאים בעצמם נקודות טובות, ולכן אשרי מי שזוכה לחזק את עצמו בימים אלו להיות בשמחה, וכן לחזק את הזולת, והעיקר לשמור שהימים הקדושים האלו ימי אלול לא ילכו להבל ולריק, אלא לחטוף טוב אמתי ונצחי, אפילו מעט דמעט, כי למעלה בשמים זה מאד מאד חשוב, כי כל דיבור ודיבור שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא זה עושה רעש גדול בשמים, וחכמינו הקדושים אמרו (חולין צא:) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם; ולכן ראה מה לפניך, וזכור שעכשיו זה ימי אלול, אל תתערב בשום וויכוח ובשום מחלוקת, כי משלמים על זה אחר כך מחיר גבוה, פעם כשרק דברו מחודש אלול נפל על האדם פחד, הלוואי שגם עכשיו יפול עלינו פחד, כי הנה יום הדין הגדול והנורא בא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם תמיד שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר כי תבא י"ב אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל ... נ"י

בכל שנה כשהגיע פרשת כי תבא היה מוהרנ"ת ז"ל נוהג לכתוב לאנשי שלומינו "כי תבא לאומן" לעורר ולהזכיר לאנשי שלומינו שיזכו לבא על ראש השנה אל רביז"ל, והנה אנחנו רואים איך שהשנה פרחה וכו', אף שהיה שנה קשה מאד לעם ישראל בגשמיות וברוחניות וכו' וכו', עם כל זאת השנה פרחה כצל עובר, ומזה ראוי לנו להתעורר איך שהחיים הם כענן כלה, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אין שום תכלית אחר רק להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולקיים את המצוות בשמחה עצומה, כי רק זה מה שישאר מאתנו, ותהלה לאל כל בר ישראל הוא מלא מצוות כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קיט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים לד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ודבר זה עושה כל בר ישראל, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם לאלקיו; ולכן העיקר רק לשמוח עם המצוות שאנחנו זוכים לקיים בכל יום ויום, ורואים שבני אדם נכנסים בצרות וכו', ומסתבכים בכל מיני סיבוכים וכו', וסובלים עניות ודחקות וכו', הכל מפני שאינם שמחים עם המצוות שזוכים לקיים בכל יום, והעולה על כל השמחות לשמוח בשמחת נקודת יהדותו אשר אין ערך לשמחה זו, וגילה האריז"ל לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל, שזכה להגיע למדריגתו רק על ידי שמחת המצוות, שבשעה שקיים מצוה היה שש ושמח כמוצא שלל רב, ומובא (בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן - חג השבועות אות יג) שפעם אחת שמעו איך שהרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע דילג בברכת השחר הברכה שלא עשני גוי, וכששאלו לו על זה השיב שבקומו ממטתו בזה היום היה לו שברון לב מאוד ולא היה לו במה לחזק עצמו עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל ובירך בשמחה רבה הברכה שלא עשני גוי, ובזה השיב את נפשו; רואים מזה שאפילו צדיק קדוש ונורא כזה שרביז"ל קראו פאר הדור, וכו', התפילין של הקדוש ברוך הוא וכו', שגם הוא לא היה לו במה להתחזק אלא עם הברכה שלא עשני גוי, על אחת כמה וכמה שאנחנו קטני ערך צריכים להתחזק עם נקודת יהדותינו ולהיות רק בשמחה, כי כל הצרות שאדם סובל זה רק מחמת חסרון השמחה,  ולכן אדם מחויב להכריח את עצמו להיות בשמחה, בכל מיני עצות שבעולם, ולא לדחות את השמחה מיום לחבירו, ומשעה לחברתה, וכו', כי מה אתה יודע מה יהיה? וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ומובא בספר שם משמואל (פרשת שמות שנת תרע"ז) שסיפרו על הרבי רבי יהונתן מאייבשיץ זי"ע בעל "אורים ותומים", שהאזינו אחריו שלא ברך שלא עשני גוי, ונשאל על זה, והשיב כי בקומו ממטתו ונזכר שהוא יהודי נתרגש באהבה ובהגבהת הלב לשמים עד שלא עצר כח להמתין בברכת שלא עשני גוי לאמרה בתוך סדר הברכות ואמרה תיכף; רואים מזה שכל הצדיקים האמתיים החיו את עצמם עם נקודת יהדותם.

ולכן ראה להכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה, "קרן הצדיק" ותתפלל אז בזכות רבי מאיר בעל הנס, ותבקש כל מה שאתה צריך, ותראה שיהיה לך ישועה, ואפילו רק כמה פרוטות תכניס בכל יום וזה יעזור לך מאד, ומכל שכן להכניס כמה פרוטות לפני כל תפלה ותפלה, שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת בקופת הצדקה, ודע לך שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ועליך לדעת אשר זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה רבי המחיה אותנו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבא י"ג אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי הנסיונות קשים ומרים ועל כל אחד ואחד עובר בכל יום נסיונות גדולים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ט"ז) שאדם בא לאיזה נסיון ידע שיעמוד בזה הנסיון הקדוש ברוך הוא, יעשה לו נס, ולכן תעמוד בהנסיון הקשה שלך, כי את כל אחד מנסים בנסיון אחר, ועיקר הנסיון שמנסים את האדם לראות בשעה שעובר עליו איזה משבר וכו', אם הוא נכנס בעצבות ובדכאון, כי אדם צריך למסור את נפשו להיות בשמחה, כי השמחה זה בא לאדם יותר קשה מהכל, כי השמחה זה הקדושה, ואצלו יתברך שורה רק השמחה כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן אני מאד מבקש אותך תעמוד בהנסיון ותהיה בשמחה, ובפרט שהנה ראש השנה בא ונזכה להיות אצל רביז"ל, שהוא יודע מה זה ראש השנה, ובפירוש גילה לנו שמי שהיה אצלו בראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה, רק אל תכנס בעצמך וכו', ואפילו שעובר עליך משברים וגלים וכו', חזק ואמץ מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע.

הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך בוקע רקיעים, ואם האדם היה יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, לא היה מפסיק מלדבר כל היום, כי התפילה והשיחה בינו לבין קונו מקשרת ומייחדת את כל העולמות יחד, וממשיך על האדם שפע אלוקי, ולכן לא בחנם שהס"מ אורב מאד מאד על כל אדם שלא ידבר אליו יתברך, כי מזה הוא מפחד מאד מאד, כי בזה שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מוחק את הס"מ שכל ענינו רק להעלים ולהסתיר את אמתת מציאותו יתברך, ובזה שאדם כן מדבר אל הקדוש ברוך הוא, בזה נתגלה לו שיש אלקים חיים ומלך עולם.

אני מאד מבקש אותך שתראה שמצדך יהיה שלום בתוך הבית ותכבד ותייקר את אשתך, כי רק בזכותה יהיה לך פרנסה, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, רק תקנה לעצמך מידת הסבלנות ואז תהיה הגיבור המנצח.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבא י"ד אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל ...  נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, תהלה לאל ביום ראשון נפתח התלמוד תורה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתף פעולה עם המלמדים, ואם חס ושלום יש איזה תקרית אי נעימה לפנות רק אל המנהל הרב טולדנו נ"י וחס ושלום לא להתנפל על המלמד, זה צריכים שכל לא לדבר רע על המלמד, ולא להתפרץ על המלמד, כי לטובת החינוך של הילדים צריכים מאד לכבד את המלמד, כי הוא משקיע את נפשו בהילדים, זה בכלל לא קל להיות מלמד, וכו', יש פתגם "קל להיות מבקר מלהיות מחבר" אחד מתייגע וכותב ספר ביום ובלילה וכו' וכו', ומכניס את כל הנשמה שלו בהספר וכו' וכו', ובא איזה פלוני או איזה אלמוני וכו', ומבקר, פה זה לא טוב וכו', שמה זה לא טוב וכו', ויש לו כל מיני הערות על הספר וכו', בא תהיה אתה ער לילות וימים ותכתוב ספר יותר יפה וכו', כמו כן הוא מלמד שמשקיע את חלבו ודמו בהתלמידים וזה לא קל בכלל להיות מלמד, הורים לא יכולים להסתדר עם שתים שלש בנים, וכו', ומלמד צריך להחזיק כתה של עשרים וחמש תלמידים שבאים מכל מיני בתים וכו' וכו', ולכן קל מאד להיות מבקר על מלמד, בא ונראה אם המבקר יכול להיות מלמד? הוא לא יחזיק מעמד אפילו חמש דקות, בלי שום גוזמא, ואני מדבר את זה מנסיון אישי, ולכן אני מאד מבקש אותך אם יש לך ילדים בתלמוד תורה שתשתף פעולה עם המלמדים, היום יותר מאי פעם צריכים לשמור על הילדים שלא יצאו לתרבות רעה, כי בחוץ נושבת רוח של כפירות ואפיקורסות וכו', רוח של ניאוף וכו', ועלינו למסור את נפשינו לחנך את הילדים שלנו על טהרת הקודש, שיהיו תלמידים אמתיים, יראי השם וחושבי שמו, אבל על זה צריכים להשקיע הרבה, ולכן אני מאד מבקש אותך אם יש לך ילדים בתלמוד תורה שתשתף פעולה עם המלמדים והמנהל.

מובא מצדיקים שאם לא משלמים שכר לימוד על הילדים אזי הם יצאו לבסוף לתרבות רעה, אדם מבזבז כסף על כל מיני מותרות שבעולם, וכו', וכשבא לשלם שכר לימוד שזה פשוט כסף קטן שמה מקמצים וכו', פה בארצות הברית אפילו העני שבעניים שאין לו פת לחם בלי שום גוזמא, אם הוא לא משלם שכר לימוד כבר שולחים את הילדים שלו הביתה, ולכן צריכים להתחשב עם המצב הכספי שלנו בתלמוד תורה ואשרי ההורים שמשלמים כל חודש את השכר לימוד, ולא יצטרכו לרוץ אחריהם וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, ותשתדל מאד לעזור לי לבנות את הקהילה שיהיה קהילה חסידי לחלוטין, נגמר העידן להקראות בעל תשובה, ולהסתובב עם כיפה לבנה וכו' וכו', הקהילה שלנו זה קהילה חרדית חסידית בכל המובנים, ואני יעמוד על זה חזק, כי אנחנו מקווים ומצפים בכל יום לקבל את פני משיח צדקינו, אשר מובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם. ולכן עלינו להכין את עצמינו לקבלו כמו יהודי חרדי חסידי וכו' וכו', ולא להסתובב עם מלבושים משונים, והיה זה שכרי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבא לאומן ט"ו אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל ...  נ"י

בוודאי תתפלא למה אני כותב לך כל יום מכתב וכו', אבל באמת כפי מה שאני רואה מה שעובר על כל אחד ואחד צרות ויסורים מרירות ומכאובים חלישות הדעת הן מעצמו הן מאחרים וכו', ובפרט בעניני שלום בית שאדם לא יודע איך להתנהג, על כל דבר קטן הוא צריך לעשות ביקורת על אשתו וכו', ויוצא מזה מריבות וכו', ואז מר לו החיים, וכל כך חבל שיש לנו רבי כל כך גדול שהשאיר לנו אוצרי אוצרות של יראת שמים כמו שאמר בעצמו (חיי מוהר"ן סימן רצד) אני אוצר של יראת שמים, שכל מי שרוצה יכול לקבל ממני, ולמה לא תחפשו אחרי; ושאל אותו מוהרנ"ת ז"ל (שם רצ"ה) רבי איך מחפשים? ענה ואמר בפיו ובלבבו, כמו שכתוב (דברים ל' יד)  בפיך ובלבבך לעשותו; היינו אדם צריך להרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בתמימות ופשיטות גמור, ואם אדם היה יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו דקה אחד היה מתאמץ ביותר לצעוק רבונו של עולם אני אוהב אותך, ואני רוצה שתוציא אותי מהשאול תחתית שנפלתי אליה, שזה גורם לי להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון, אנא ממך רבונו של עולם תשמח את נפשי השבורה והרצוצה הרעבה והצמאה, ואזכה להרגיש איך שאין בלעדיך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואזכה ליראת שמים שלימה, שארגיש שאתה עומד תמיד ממולי, ואתה מחיה ומהווה אותי לגמרי, נא ונא תוריד ממני את כל הקליפות המסבבים אותי, שהם כלל המחשבות זרות שנכנס בי, שאני מדמיין כל מיני דמיונות על הזולת ועל עצמי, אנא חוס וחמול עלי שאזכה לזכור את גודל רחמנותך עלי, איך שאתה מחיה אותי ושומר אותי ועל ידי הזכרון הזה אזכה לחזור בתשובה שלימה, ולתקן את מעשיי, ואזכה להכלל בך תמיד, וכו', וכו', תאמין לי אם היית מרגיש איך שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, כל החיים שלך היו חיים אחרים לגמרי, אל תשכח אנחנו נמצאים באמצע חודש אלול ובדיוק עוד שבועיים יהיה ראש השנה הקדוש והנורא, ונזכה להיות אצל ציון רביז"ל ולכן תתעורר מהשינה העמוקה שאתה ישן במרה שחורה ובעצבות ובמרירות ובקושיות וספיקות עליו יתברך שכל זה הם הקליפות הקשות שבראת על ידי עוונותיך, אם היית מיישב את עצמך מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו דקה אחד, היית גונב עוד דקה ועוד דקה וכו' וכו', אך כל הבעיה של כל אדם שהוא חושב בעצמו מה כבר יהיה אם אני ידבר דיבור אחד אל הקדוש ברוך הוא? האם זה יעזור לי? האם שומעים אותי? וזה הכפירות ואפיקורסות שיש בכל אדם, וכו', וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן סב) שלזכות לישרות לב הוא על ידי לימוד שולחן ערוך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתציית את רביז"ל ותלמד בכל יום הלכה, כי בפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן כט) שכל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום איזה דין חדש.

נא ונא שמור על הילדים וכו', וכל אבא מחוייב לשמור על הבנים שלו, ואמר מוהרנ"ת ז"ל אצלי חינוך הילדים שלי כל כך חשוב כמו עבודת חצות וכו', כי הוא היה נוהג לשמור על הילדים שלו שיטלו ידים לאכילה ויברכו ברכת המזון מתוך הסידור וכו', והיה מדבר עמהם דיבורי התחזקות והתעוררות, ולכן מאחר שעובר על כל אחד מה שעובר ולא יכול להסתדר וכו' וכו', ולכן אמרתי לכתוב לך מכתב כל יום אולי נזכה להתחזק יחד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבא ט"ז אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, ואל תניח את העצבות והעצלות אצלך כרגע, כי עצבות זה אבי אבות הטומאה, הקליפות והסטרא אחרא שברא מחמת עוונותיו המרובים, כי באמת אדם צריך תמיד רק לחשוב ממנו יתברך ולהכניס בדעתו אמתת מציאותו יתברך ובזה צריך לשוטט כל מח מחשבתו, ובפרט בעת התפלה, אבל מי שחטא ובפרט בפגם הברית רחמנא לישזבן, הוא מסובב בקליפות ומשחיתים שהם המחשבות זרות שלו, עד שהם רודפים אותו בעצמו, ונתקיים אצלו מה שכתוב בהתוכחה (ויקרא כו) "וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם" ורואים בחוש שבני אדם תמיד מתערבים בעסק של הזולת, וכו', ומזה נתהווה כל המריבות והמחלוקת, וכו', וכו', כל אחד מתערב בעסק של השני, וכל אחד חושד שהשני גונב וכו', ושהשני עושה עוולות וכו', אשר כל זה בא מהמחשבות רעות שלו, שמטרידים אותו לגמרי, והן הן הקליפות המסבבים אותו כי אם אדם היה יודע את האמת אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי אף פעם לא היה מתערב בעסק של הזולת, ולא היה מפחד מהזולת, כי אף אחד לא יכול לקחת ממנו שום דבר, כמאמרם ז"ל (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא; ולכן צריכים לדעת שזה הקללה הכי גדולה לאדם שמדמיין דמיונות על הזולת, שזה בעצמו הס"מ שנמצא בתוכו, שתמיד חושב מה עושה הזולת, וכו', והרעיונות האלו הורגים אותו ממש, ואלו הם הקליפות והמשחיתים שנבראו מחמת עוונותיו, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) ולמה נקרא שמו קטב מרירי שממרר חיי האדם; ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון; ולכן ראה מהיום והלאה לא להסתכל על הזולת, ולא להתערב בעסק הזולת, ואז תחיה חיים טובים חיים נעימים.

אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבא י"ז אלול ה'תש"ע

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

הנה השבת הזה זה ח"י אלול יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ואמר על זה הבעל התניא זי"ע שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע הכניס חיות באלול, כי עד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע היה באלול התשובה מחמת יראה ופחד מעונשים קשים ומרים וכו' וכו', והבעל שם טוב הקדוש זי"ע הכניס חיות באלול שהתשובה יהיה מרוב שמחה, כי האדם צריך לחזור בתשובה מאהבה, שמחמת גודל האהבה שאוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא חוזר בתשובה, ותשובה מאהבה עולה על הכל, שאדם בא להכרה אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ולכן אני חוזר בתשובה אל אבי שבשמים, שזה נקרא תשובה מחמת שמחה, שמרוב שמחה ששמח עם נקודת יהדותו הרי הוא חוזר בתשובה, וזה ההפרש בין דרך המוסר לבין דרך החסידות, כי דרך המוסר זה תשובה מיראה, ודרך החסידות זה תשובה מאהבה, ולכן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע החיה את האלול, שאפילו שאנחנו חוזרים בתשובה שיהיה מחמת גודל אהבה שיש לנו לאבינו שבשמים.

אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ותתחיל התחלה חדשה מהשבת הזה, כי נשאר שתים עשרה ימים עד ראש השנה, ואמר הבעל התניא זי"ע ששמע מרבו המגיד ממעזריטש זי"ע, שבשתים עשרה ימים האלו, יכולים לתקן מה שפגמנו בשתים עשרה חדשים, כי כל יום הוא נגד חודש אחר, ולכן מהשבת הזו צריכים כבר לתקן מה שקלקלנו כל השתים עשרה חדשים, אבל הכל צריך להיות בשמחה, ולשמור מאד לא להכנס בוויכוחים עם אף אחד, שזה מביא אחר כך מחלוקת, והורסת את האדם בגשמיות ברוחניות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה לח סימן ו') רבי אומר גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט בהן כיון ששלום ביניהם שנאמר (הושע ד) "חבור עצבים אפרים הנח לו" אבל משנחלקו מה הוא אומר (שם) "חלק לבם עתה יאשמו" הא למדת גדול השלום ושנואה המחלוקת; ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד על השלום ואהבה.

במוצאי שבת קודש מתארגנים הרבה מאנשי שלומינו לנסוע אצל ציון רבי מאיר בעל הנס לומר שם סליחות, וזה דבר גדול מאד, ולכן כל מי שיכול לנסוע זה יהיה קידוש שם שמים גדול מאד, כי נתנו לנו רשות להיות שמה בחצות לילה, ותאמין לי שכולנו זקוקים לרחמי שמים מרובים שנכתב בספר החיים, ושנזכה לשנה טובה ומתוקה.

באם אתה נוסע במוצאי שבת אל ציון רבי מאיר בעל הנס לומר שם סליחות, אבקש אותך שתתפלל גם עלי, שאני צריך רחמים מרובים, רק חזק ואמץ מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותהלה לאל יש לנו רבי גדול וראוי לנו לשמוח עמו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר נצבים וילך י"ט אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תחזור איך שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואת זה צריכים הרבה לחזור, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תלויה בפה של האדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי" על ידי שמדברים האמונה בפה זה בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה, ואמר הנביא (ירמיה ז') "אבדה האמונה ונכרתה בפיהם" היינו מפני מה נאבדה האמונה מהאדם? על ידי שנכרתו מפיהם, שלא חוזרים ומדברים בפיהם תמיד דיבורי אמונה, כי בר ישראל צריך תמיד לדבר מאמונה, וזה טוב לעצמו, כי על ידי זה הוא נזכר ממנו יתברך, וזה טוב גם לאחרים, להזכירם את האמונה הקדושה, וזה מה שאמר דוד המלך (תהלים קט"ז) "האמנתי כי אדבר" האמונה בא לי כי אני מדבר מזה, ולכן ראה תמיד לדבר רק דיבורי אמונה, ובפרט עכשיו שאנחנו מכינים את עצמינו לראש השנה הקדוש והנורא שהיא יום הדין, שאז דנים את האדם על כל השנה, וכן ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ולכן כבר צריכים עכשיו להרגיל את עצמינו לדבר הרבה דיבורי אמונה, ולבקש ממנו יתברך שיכתוב אותנו בספר החיים, ושיהיה לנו פרנסה טובה בהרחבה, וכו', וכו', כל מה שאדם צריך שכבר ירגיל את עצמו עכשיו לבקש ממנו יתברך כדי שיוכל לבקש את זה גם בראש השנה שאז הוא יום הדין שדנים את כל אחד ואחד, ולכן כל מי שבא אל ציון רביז"ל על ראש השנה שיהיה לו שכל, ולא יכנס שמה בוויכוחים עם אף אחד ולא ידבר שמה דברים בטלים וכו' וכו' כי כל אחד יודע בעצמו כמה קשה לו להגיע אצל ציון רביז"ל על ראש השנה וכמה מניעות יש לו מבית ומבחוץ על ראש השנה, וכו' וכו', וכשזוכה כבר לשבור את כל המניעות ולהגיע כבר על ציון רביז"ל דייקא שם מתגבר הס"מ ומטעה את האדם וכו' ונכנס בוויכוחים עם פלוני ועם אלמוני, וכו', איפה כדאי להתפלל, ואיפה לא כדאי להתפלל וכו', וכל מיני דיבורים של שטות והבל, אשר כל כך חבל, אם כבר שברו את כל המניעות והגיעו אצל ציון רביז"ל שמה אין זמן לדבר מהרגע שנוחתים ומגיעים לאומן צריכים לקבל על עצמו תענית דיבור, אני לא מדבר רק דיבורי אמונה והשגחה פרטית עם כל אחד, וכן לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך בזכות הצדיק הקדוש הנמצא כאן, ותהיה חזק בזה, והעיקר איפה שאתה מתחמם ומתחזק כל השנה, שם תישאר גם בראש השנה, ודי לחכימא.

רציתי מאד שתביא חבילה קטנה עמך עם ספרי רביז"ל, (היינו שביקשתי מקרן הדפסה שיכניסו עשר ספרים מספרי רביז"ל בחבילה קטנה, ויביאו את זה אלי באומן, ושם נפיץ את זה, ולכן תראה להביא לי חבילה קטנה, וביחד יהיה לנו המון ספרים להפיץ שמה).

כל שנה כשאנשי שלומינו נוסעים על ראש השנה לאומן ונשארים הנשים לבד ביבנאל, קורה גניבות ל"ע, ולכן החלטתי שהשנה אני שוכר חברת אבטחה, שמירה במשך כל השלש ימים, וזה עולה המון כסף ולכן אני מבקש שכל אחד מאנשי שלומינו הגרים ביבנאל, שיצטרף עם ההוצאות ויתן רק ח"י שקלים, וזה מאד מאד נחוץ, כי הנשים מפחדות, וכך יהיה לנו חברת אבטחה ושמירה, והקדוש ברוך הוא השומר את עם ישראל ישמור אותנו מכל רע. הוכפל הדבר שכל אחד יביא להמשרד ח"י שקלים עבור חברת אבטחה ושמירה, כי זה לטובת כל הקהילה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים וילך כ"א אלול ה'תש"ע

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו מתקרבים אל יום הקדוש והנורא, ראש השנה, יום הדין אשר כל העולם כולו רועדים וזוחלים מאימת הדין, ותהלה לאל יש לנו רבי גדול שאמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) כל העולם כולו תלויים ועומדים על ראש השנה שלי; וכבר הבטיח מוהרנ"ת ז"ל שכל מי שיהיה על ראש השנה באומן יש לו חלק בהגאולה העתידה, שזה מה שאמר הנביא (ישעיה כ"ד י"ח) "כי א'רבות מ'מרום נ'פתחו ו'ירעשו מוסדי ארץ" שקודם הגאולה ירעשו כל הארץ "רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ" וגו', "והיה ביום ההוא יפקוד הוי"ה על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה" וגו', והכל יתחיל מציון רביז"ל אשר נמצא בא'ו'מ'ן', ולכן הזהירנו רביז"ל כל כך לבא אליו על ראש השנה באומן.

עם כל זאת צריך כל אחד מאנשי שלומינו היקרים שלא יכול לנסוע מאיזה סיבה שרק לא תהיה, ובפרט אלו שיש להם צו עיכוב וכו', שלא ישברו, אלא שיבואו ויתפללו יחד ביבנאל, כי בפירוש אמר מוהרנ"ת ז"ל כל מקום בעולם איפה שיתקבצו עשרה מאנשי שלומינו ויתפללו יחד, בהתקשרות אל רביז"ל אזי ימשיכו אותו אליהם, ולכן כל מי שלא יכול לנסוע מאיזה סיבה לאומן על ראש השנה שיבוא ויתפלל ביבנאל, וראה זה פלא כי אומן עולה עם הכולל 98 וכן יבנאל עולה עם החמש אותיות 98, ובוודאי דבר הוא ולכן כל אלו שנשארים שלא ישברו ובוודאי גם הם יזכו אל התיקון של רביז"ל ובלבד שיתפללו יחד באהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי העיקר תלוי באהבה ואחדות, כי אם רוצים לבנות קהילה שיצליח בגדול, מוכרחים את האחדות בין אנשי הקהילה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר נצבים וילך כ"ג אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ככל שמתקרב יום הדין הקדוש והנורא, ראוי ליפול עלינו יראה ופחד גדולה מאד, איך יקום דבר, וכו', איך ידונו אותנו, וכו', אמת אנו בטוחים על כוחו של הנחל נובע מקור חכמה, זי"ע שהזהירנו לבא אליו על ראש השנה, עם כל זאת צריכים לבא באימה וביראה ברתת ובזיע וכו', כי מי יודע מה יהיה אתנו? השנה ראינו דברים מזעזעים משפחות שלימות נעקרו ל"ע גברים ונשים צעירים נחטפו ונפטרו בחטף וכו', ילדים קטנים קבלו את המחלה רחמנא ליצלן, ולכן אימת הדין צריך ליפול עלינו, ולא לקחת את הדברים בקלות, רואים גברים מזלזלים בתפלה במנין, וכו', בכלל לא באים להתפלל במנין, וכו', או מדברים באמצע התפלה, אשר הוא עונש קשה מאד, כמובא בזוהר (תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה] ואנשים לוקחים את זה בקלות מאד, ולכן עכשיו לפני ראש השנה עלינו לחזור בתשובה על שזלזלנו בתפלה בציבור, וכן כשבאנו כבר לבית הכנסת, דברנו שם בפלפון וכו', או עם חברינו באמצע קדושה וקדיש, וכו', וצריכים לקבל על עצמו דייקא עכשיו קבלות טובות, להקפיד להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואפילו שזה בא במסירות נפש כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; כי אין עוד דבר כל כך חשוב אצלו יתברך כמו שבר ישראל בא להתפלל במנין, ותהלה לאל הקיבוץ הקדוש שלנו כל כך התרבה ונתרחב קהילתינו אשר בכל פעם אשר אדם בא לבית הכנסת הן שחרית הן מנחה הן ערבית, כבר יכול להכריז מעריב מעריב וכו' וכו' מנחה מנחה וכו' וכו', וכבר יאסוף עשר אנשים ויעמוד להתפלל, זה אי אפשר להסביר את גודל התיקון שעושה למעלה תפלה בציבור, וכן עניית אמן זה מהדברים הכי עליונים, כמאמרם ז"ל (שבת קיט:) כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן; ואמרו (דברים רבה פרשה ז' סימן א') כל מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעתיד לבא וכו' כל מי שנכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות בעולם הזה זוכה ליכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לעתיד לבא; אשרי מי שמכניס דברים אלו לתוך לבו, ומקבל על עצמו קבלה חזקה שמהיום יהיה נזהר בדברים אלו מאד מאד.

דבר אחד אתה צריך לדעת, אין דבר כזה שאין כסף, אין דבר כזה שאין פרנסה, רביז"ל נתן לנו מתנה הפצה, ומי שיוצא להפצה חוזר עם שפע של כסף, וזה יכולים להעיד אלו שמפיצים לשם שמים, באים חזרה עם שפע, ולכן שלא יאמר אחד שאין לו, הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה.

נא ונא ראה לקחת את עצמך בידיך כי ימינו כצל עובר, הנה עכשיו היה ראש השנה תש"ע וכבר אנחנו עומדים לפני ראש השנה תשע"א, כי הזמן פורח, וכמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן על אף שעובר עליך כל מיני צרות ויסורים ומכאובים, ראה לברוח אל חדרי תורה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ו') אם ראית שיסורין ממשמשין ובאין עליך רוץ לחדרי תורה ומיד היסורין בורחין ממך; ולכן תקבע לעצמך שיעורים בכל יום במקרא במשנה בגמרא בהלכה, וכו', וכו', על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ע"ו) ואז תראה שהכל יומתק ממך. ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהלים פרשה קיט סימן נח פסוק מ"ט) "סעדני ואושעה ואשעה בחוקיך תמיד" כך אמר דוד סעדני שיהא בי כח לעמוד ביסורין שאתה מביא עלי בשביל שתושיעני הלכתי לשנות פרק א' ולא היה בי כח סעדני, אם תבא לידי מצוה לא הייתי יכול לעשותה סעדני ואושעה, וכן הוא אומר (תהלים יח לו) "וימינך תסעדני", מכאן אתה למד שאין הקדוש ברוך הוא מושיע לישראל אלא על שעוסקים בתורה, לכך נאמר "סעדני ואושעה"; אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדברים האלו לתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תש"ע

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

חסדי השם יתברך יתן הקדוש ברוך הוא את החיים אני נוסע כבר אל ציון רביז"ל, ואני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אם אתה גם כן נוסע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, תקבל על עצמך במשך כל הזמן שאתה נמצא שמה לא להכנס בוויכוחים עם אף אחד וכו', כי לא בשביל זה מסרת את נפשך וכו', ולא בשביל זה בזבזת כל כך הרבה כסף וכו', שב על יד ציון רביז"ל ותשפוך את נפשך אליו יתברך שבזכות רביז"ל יתקבל תפילתך לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

דע לך שבראש השנה אז דנים את האדם על כל השנה, וחבל מאד שהימים האלו שאתה נמצא אצל ציון רביז"ל שבאת לשם במסירות נפש הכי גדולה שילך לך בהבל וריק וכו' וכו', אצל ציון רביז"ל יכולים לפעול מה שרק רוצים כי השמים שם פתוחים, ואי אפשר להסביר את זה אל מה יכולים להגיע כשזוכים להתעקש בתפילה לבקש ולהתחנן ברחמים ובתחנונים ממנו יתברך, תאמין לי שאין לי שום כוונה במכתבי זה רק לטובתך הנצחי, כי ימינו כצל עובר וכו', במקום לדבר מבשר ודם וכו', שהיום כאן ומחר בקבר, עדיף לדבר רק מהקדוש ברוך הוא דיבורי אמונה והשגחה פרטיית.

החתם סופר זי"ע אמר פעם לאחד (מרוב עוותנותו) הנה אני הקמתי ישיבה גדולה ויש לי תלמידים הרבה שאני מלמד אותם וכו', וכשנעשים גדולים ולמדנים וכו', הם מכירים בי שאני עם הארץ ועוזבים אותי וכו', ואני לוקח תלמידים אחרים ומתחיל מחדש ללמד אותם, וכשנעשים גדולים ולמדנים וכו', הם מכירים בי שאני עם הארץ ועוזבים אותי וכו', וכן אצלי תמיד, כך סיים החתם סופר זי"ע, והמשכיל יבין בעצמו איך זה חוזר חלילה בכל דור ודור, ולכן חבל לקבל לשון הרע וכו', העיקר להכניס בעצמו אמתת מציאותו יתברך, ולעשות לעצמו חשבון הנפש, מי חיזק אותי בעת שהייתי בצרה גדולה וכו'? מי הביא אותי עד לכאן? מי זיכה אותי עם מקרא משנה גמרא וכו' וכו'? ואז ממילא כבר לא יהיה זמן לכל החקירות והוויכוחים של הבל וכו' וכו', ובפרט במקום ציון רביז"ל צריכים לקבל על עצמו תענית דיבור לא לדבר עם אף אחד רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, וזה יועיל לך מאד לקראת השנה החדשה.

זה לא יועיל לאף אחד שום דבר, יבנאל יהיה עיר ברסלב במלוא מובן המילה, וכל אחד מאנשי שלומינו מי שיגור שמה יהיה לו בית דירה משלו, ורכב משלו, אשרי המאמין ויזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup