ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אלול ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
 א' אלול | ב' אלול מכתב כלליב' אלול | ג' אלול | ד' אלול | ה' אלול | ו' אלול | ח' אלול | ט' אלול | י' אלול | י"א אלול | י"ב אלול | י"ג אלול | ט"ו אלול מכתב כללי | ט"ו אלול | ט"ז אלול | י"ז אלול | י"ח אלול | י"ט אלול | כ' אלול | כ"ב אלול | כ"ג אלול | כ"ד אלול | כ"ה אלול

בעזה"י יום א' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה ראש חודש אלול חודש התשובה, מתחילים כבר לתקוע בשופר ולהתעורר בתשובה שלימה, וכמו שאמר הנביא (עמוס ג' ו') "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", וידוע מה שאני תמיד חוזר בשם האריז"ל על הפסוק (דברים כ"ט י"ז) "פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה" ופירש רש"י שורש מגדל עשב מר כגידין שהם מרים כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם, היינו שהשופר צריך להוציא את הרשעות שנמצא באדם וכו', כי בר ישראל צריך תמיד לעשות רק צדקה וחסד, ועל זה נבנה קהילתינו הקדושה חממה של אמונה, שרק נעשה חסד אחד עם השני, ואני מאד רוצה שתעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, אשר אין למעלה מזכות הזה לתת לאכול לעניים, כי הרי בהכרח לתת כל יום צדקה, כי זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה, כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ולכן אם אין לך רק כמה פרוטות וכו', תתן כמה פרוטות בכל יום לפני כל תפלה, ותכניס בקופת הצדקה, וכן בעת האוכל תכניס בקופת הצדקה, כי אין למעלה מהזכות הזה, וכתיב (דברים ט"ו ז') "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון", ופירש רש"י "מאחיך האביון", אם לא תתן לו סופך להיות אחיו של אביון, ולכן אשרי מי שמכניס בקופת הצדקה בכל יום לפני כל תפלה כמה פרוטות לצדקה, וכן בעת אכילה יכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות לצדקה, אתה לא יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות הפעוטות יעזרו לך בעת שתצטרך אל זה, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, ועיקר המניעה של אדם שלא נותן צדקה מה שהוא מחוייב כמו הנחת תפילין וכו', מפני שחושב שצריך לתת סכום עצום, ואין לו, אז הוא לא נותן כלום, בשעה שכל פרוטה ופרוטה חשובה למעלה, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע הס"מ בא לאדם בשני אופנים למנוע אותו מלעשות מצוה, פעם הוא בא ומראה לו שזה כל כך כבד וקשה מאד, ופעם הוא בא ומראה לו מה כבר יהיה אם תקיים מצוה כל כך פשוטה, היינו פעם הוא מגדיל ומכביד את המצוה וכו', ופעם הוא מקיל ועושה פשוט את המצוה וכו', ואין עוד דבר מצוה שכל כך פשוט ומזולזל אצל בני אדם, כמו להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה לצדקה לפני התפלה, ובעת האוכל, ולפני שיוצאים לדרך כדי שיהיה לו שמירה, כי אדם חושב מה כבר יהיה עם הפרוטות האלו? ומה זה יעזור לי? בשעה שכל אחד יכול להראות את זה, כי לכל אחד יש כמה פרוטות בכיס, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון", לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול.
נא ונא ראה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, כי כך אמר הרב הקדוש רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע שביום שאדם לומד חומש ורש"י, ביום הזה הוא לא יחטא, וכן תגרוס הרבה פרקים משניות, כי משנה מזככת את הנפש מכל מיני חלודה, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להכנס שם, ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ועל כולם ראה להיות חזק בללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, הדף היומי של היום זה ברכות י"ח, הנה עכשיו רק התחילו את הש"ס וכבר מחזיקים בדף י"ח, ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל מהיום ולא תתחרט.
אני מאד מבקש אותך שתרשום את עצמך תיכף ומיד בהחנות "ברסלב סנטר", למען קניית ד' מינים, שבשנה הזו נמכור ד' מינים מובחרים, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, רציתי מאד שתקנה דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ב' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה נכנס עכשיו ימי אלול הקדושים שהם ימי תשובה, ימי הרחמים והסליחות, ומנהג אצל עדות המזרח שמתחילים כבר לומר סליחות במשך כל החודש, ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, שישתדל עכשיו בחודש האחרון של השנה, על כל פנים לבוא אל אחד מהמנינים של אמירת סליחות, וזה מאד מאד חשוב בשמים, כי עכשיו בימי אלול הקדושים הם עת רצון גדול בשמים, ויכולים לפעול כל מה שרוצים וכו', ויש עלינו כל כך הרבה דינים וכו', ולכן אשרי מי שאומר בכל יום את סדר הסליחות, שעל ידי זה ימשיך על עצמו חסד ורחמים מלמעלה.
יש מנין לאמירת סליחות שעה קודם מנין הנץ.
וכן יש מנין לאמירת סליחות בשעה 12:45 בכולל "אור המאיר".
וכן יש מנין לאמירת סליחות בשעה 3:00 בכולל "תפארת בנימין".
וכן יש מנין לאמירת סליחות בלילה בשעה 12:00 בכולל "חצות".
ולכן תשתדלו לבחור אחד מהזמנים האלו, ותקפידו לומר בכל יום את סדר הסליחות, כי סוף כל סוף אנחנו צריכים רחמים מרובים כל אחד כפי ענינו וכו', וכפי משפחתו, ולכן אשרי מי שינצל את הימים האלו ימי הרחמים והסליחות חודש אלול.
אשרי ואשרי מי שיכול לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח בערך חצי שעה, אבל רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה. כי יש נון שערי תשובה, ומ"ט שערים יכול כל אדם להכנס בהם ולהשיגם, אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול וכו', ועל ידי אמירת תהלים יכולים להכנס בשער החמישים וכו', ויש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לו; ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת תהלים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהלים להגיע אל השער ואות השייך לו ולפתוח השער. נמצא שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה; ולכן אל תהיו בטלנים, אשרי מי שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שעל ידי זה ימשיך על עצמו ישועה גדולה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן כ"ז) על ידי אמירת תהלים נתרומם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם תמיד שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ב' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתקנה לעצמך את מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יקרה כמו מדה זו, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלזכות לאריכות אפיים זה זוכים על ידי תוקף האמונה, כשבר ישראל מחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל זה אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי ידיעה זו יזכה לאריכות אפיים ויהיה לו כח הגודל וכח הצומח, ושום רוח רעה ושום רוח סערה לא יוכל לעקור אותו וכו', ולכן תראה שתכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
ודע לך שינסו אותך בהרבה נסיונות קשות ומרים שתהיה בכעס וכו', אבל אם תוכל לעצור את הכעס שלך ולהיות סבלן, אזי יאיר עליך מלך הכבוד בהארה נוראה ונפלאה מאד, ולכן דייקא עכשיו בחודש אלול צריכים לקיים בתמימות ובפשיטות מה שהזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') לשמוע בזיונו ידום וישתוק, אפילו שיהיה לו איזה בזיון מאשתו או משאר אנשים, ירגיל את עצמו לידום ולשתוק בסבלנות גדולה מאד, כי זה נסיון מאד מאד קשה, כי טבע של אדם שעל כל דבר קטן הוא כבר מתעצבן ונכנס בכעס וכו', שזה גובל עם עבודה זרה, כמאמרם ז"ל (זוהר חדש נח) לה יהיה בך אל זר, שלא תהיה נח לכעוס, כי הכעס הוא עבודה זרה ממש, ומובא בזוהר (פקודי רס"ג) מי שזורק מידו דבר מרוב כעס, יש ממונה מצד הסטרא אחרא שלוקח את זה וכו', ויוצא כרוז בכל הרקיעים, אוי לו לפלוני שסטה אחר אל זר ועבד עבודה זרה, כל כך חמור הכעס והעצבים, ולכן דייקא עכשיו בחודש אלול צריכים לעבוד מאד מאד על נקודה זו שתקנה לעצמך מדת הסבלנות ובפרט לגבי אשתך וכו', תקיים ישמע בזיונו ידום וישתוק, לא בכל פעם אתה צריך להיות צודק, תהיה חכם ולא צודק וכו', ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעל ידי שאדם שומע בזיונו ושותק, על ידי זה נכנע הדמים הרעים שבאים מחלל השמאלי שמשם כל התאוות והמדות רעות וכו', וכשבר ישראל זוכה לידום ולשתוק על בזיונו, מוחלין לו על כל עוונותיו, אך טבע של אדם שהוא לא יכול להתאפק וכו', ותיכף ומיד כשאשתו מקניטתו, הוא כבר נכנס בלחץ וכו', ומתעצבן ומוציא את כל הכעס שלו עליה וכו', וכן על הילדים כשרק מעצבנים אותו וכו', הוא נכנס בכעס כזו שנותן להם מכות רצח, ולכן זכור גם זכור עכשיו בימי אלול הקדושים לעבוד על נקודה זו לידום ולשתוק למחרפי ולמבזי נפשך, ואמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", כי על זה צריכים גבורה עצומה, שיזכה להאריך אפו על כל מה שעובר עליו.
ראה גם ראה מה שאני סובל מהס"מ הרשע ימ"ש זה חצי יובל שנים, ואף על פי כן אני סובל וסובל וסובל וכו' וכו', ותהלה לאל בניתי על אפו וחמתו קהילה קדושה כזו אימפריה שלימה, שגם בעיירות הכי גדולות זה היה חידוש שבחידושים, ומכל שכן באיזה מושבה נדחת שאף פעם לא ידעו שזה נמצא על המפה וכו', שכבר יגורו ארבע מאות משפחות, ויש לנו מוסדות עם קרוב לאלף ילדים וכו', וכן יש לנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים, ושני כוללים, ומלבד זאת יש לנו מנינים מותיקין עד חצות לילה מנין אחר מנין, שרק בירושלים ובבני ברק יש דבר כזה וכו', והכל זכיתי רק על ידי מדת הסבלנות לגבי הרשע הזה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שגם אתה תתאזר במדת הסבלנות, ואף שיהיה לך נסיונות קשים ומרים על דבר זה, שתוק שתוק ואל תענה למחרפי ולמבזי נפשך שום דבר, כי הכעס הוא מדה מגונה מאד, וראוי להתרחק מזה, ואמר החכם "האדם הכעסן דומה לחיות המזיקות", אני יודע שזה יהיה לך מאד מאד קשה, אבל אתה צריך לדעת שבזה שאדם קונה לעצמו מדת הסבלנות, מוחלין לו על כל עוונותיו, כי בו ברגע שצריך לכעוס על אשתו, או על ילדיו וכו' וכו', והוא עוצר את הכעס שלו, בו ברגע מוחלין לו על כל עוונתיו, אבל אדם יש לו קושי כל כך גדול להגיע אל מדת הסבלנות, עד שזה נעשה אצלו עבודה קשה מאד מאד, ולכן ראה מה לפניך.
מסופר על הרב הקדוש איש אלקי רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע שהיה לו בירושה תפילין מאביו הקדוש, שרצו לשלם לו על זה הון תועפות, והוא לא רצה למכור את זה בשום פנים ואופן, כי ידע בקדושת התפילין האלו, ואף שבביתו היה מחוסר לחם פשוטו כמשמעו, כי הילדים היו רעבים מאד, ואשתו הרבנית הסיתה אותו שימכור את זה וכך יוכלו להתפרנס בכבוד גדול, אך הוא לא רצה בשום פנים ואופן, והנה הגיע לפני חג הסוכות ועדיין לא היה לו אתרוג, ובא סוחר עם אתרוגים והיה לו אתרוג מהודר שבמהודרים, אבל ביקש על זה המון כסף, כמובן הצדיק לא היה לו אגורה שחוקה וכו', ונמלך בדעתו היות שהיום כבר הנחתי תפילין, ועכשיו יהיה שמונה ימים של חג שלא מניחים תפילין, הלך ומכר את התפילין שלו שהיה שווה הון תועפות, וקנה עם הכסף את האתרוג והביא את זה הביתה בשמחה עצומה שעכשיו יש לו אתרוג מהודר וכו', והנה הרבנית ראתה איך שביזבז כל הכסף הון תועפות בשביל לקנות אתרוג, ולה אין אגורה שחוקה לקנות צרכי החג, והילדים רעבים וכו', ונכנסה בכעס גדול ולקחה את האתרוג ונשכה את הפיטם של האתרוג, וכמובן שנפסל האתרוג, ענה ואמר הצדיק הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע, רבונו של עולם כסף אין לי כבר, ואתרוג גם כן אין לי כבר, עכשיו הס"מ מסית אותי להיות בכעס וכו', האם כדאי לי להכשל בכעס? ולקח את בגדיו בגדי החג אל המקוה לטבול לכבוד החג, ומזה נעשה רעש גדול בשמים שאדם שהיה לו נסיון כל כך גדול להכנס בעצבים ולהיות בכעס, וספג את הכל וכו', בזה גרם נחת רוח גדול בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך גם אתה תעצור את עצמך בשעה שאתה צריך להיות בכעס, ותקנה לעצמך מדת הסבלנות, שזה המדה הכי יפה, ובפרט עכשיו בימי אלול הקדושים.
אני מאד מבקש אותך שתרשום את שמך תיכף ומיד בהחנות "ברסלב סנטר", למען קניית ד' מינים, שבשנה הזו נמכור ד' מינים מובחרים, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, רציתי מאד שתקנה דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולים וקטנים וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקנה את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים, אשרי מי שיתן לי יד וכתף לפתח יותר ויותר את החנות הזה שזה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שופטים ג' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
אתה יודע שאצל רביז"ל היה העיקר לימוד תורה הקדושה, כי זה חלקינו לנצח, ופעם שאל אחד את רביז"ל סגולה ללמוד תורה, והשיב (שיחות הר"ן סימן צ"א) סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלימודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלימות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלימות. כמו כן התורה נקראת כלה כמו שכתוב (דברים ל"ג ד') "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז. פסחים מ"ט:) "אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל, ועל כן בודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלימות. אבל כשיזהר מלדבר על שום בר ישראל ולבלי למצוא שום חסרון בשום בר ישראל נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלימוד התורה מגודל האהבה, וזהו (תהלים י"ט ח') "תורת הוי"ה תמימה" היינו כשתורת הוי"ה היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהיינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי למצוא שום חסרון בשום בר ישראל שהוא אות מהתורה, נמצא שאז תורת הוי"ה תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. כי אז דייקא זוכין לאהבת התורה ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון, ואז זוכין להתמדה, ולכן אנחנו צריכים למסור את נפשינו שיהיה אחדות ואהבה בקהילתינו, ויהיה אהבה גדולה בין אנשי שלומינו, שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה מאד מאד חשוב האחדות והאהבה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה, רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה.
חסדי השם יתברך שהקמתי קהילה קדושה ביבנאל, חממה של אמונה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד בשמחה אין סופית שאנחנו נמצאים במקום כזה, ותהלה לאל יש שש שיעורים בדף היומי בכל יום ויום, ואשרי מי שזוכה להצטרף אל שיעור אחד, כי אין עוד טוב כמו דף גמרא.
אני מאד מבקש אותך שתרשום את שמך תיכף ומיד בהחנות "ברסלב סנטר", למען קניית ד' מינים, שבשנה הזו נמכור ד' מינים מובחרים, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, רציתי מאד שתקנה דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולות וקטנות וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקנה את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים, אשרי מי שיתן לי יד וכתף לפתח יותר ויותר את החנות הזה שזה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ד' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל .... נ"י  

הנה אנחנו נמצאים בהתחלת חודש אלול, וראוי לנו להתעורר ביתר שאת ביתר עוז באחדות ובאהבת ישראל, כי החודש הזה חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועלינו למסור את נפשינו שיהיה רק אהבה ואחווה בין נשמות ישראל, ובזה בעצמו יש להס"מ מפלה, כי כל העניין שלו זה רק "הפרד ומשול", ובזה שעם ישראל מתאחדים יחד ומוותרים אחד להשני, בזה מוחקים את הטומאה והזוהמא של הס"מ שרק מקטרג על נשמות ישראל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תראה שמצדך לא יהיה שום שייכות למחלוקת ולויכוחים, ואז תחייה חיים טובים חיים נעימים, ואל כל זה יכולים לזכות רק על ידי שמרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שזה התבודדות שרביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, שכל אחד ואחד ירגיל את עצמו לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם בשמים, ואנשי שלומינו היו רגילים לומר אם לא היינו זוכים להתקרב אל רביז"ל רק להתוודע מהעצה של התבודדות, כבר היה כדאי, ומכל שכן וכל שכן שזכינו לקבל כל כך הרבה הנהגות והדרכות על כל פרט ופרט מהחיים, ולכן העיקר להתמיד בספרי רביז"ל ובפרט בשיחותיו הקדושים המודפסים בספרי "שיחות הר"ן" "חיי מוהר"ן", אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם].
מה אומר לך אחר מסירות נפש של עשרים וחמש שנה שהשקעתי ביבנאל, זכיתי להקים קהילה כל כך יפה חממה של אמונה, על אפו וחמתו של הס"מ הרשע שמנע את זה מאתנו מהרגע הראשון שנכנסנו לגור ביבנאל, ותהלה לאל נתקיים דיבורו של רביז"ל "נצחתי ואנצח", וקהילתינו הקדושה היא מקור של חסד, ממש לתפארת ביבנאל, שעד עכשיו היה שם מדבר שמם מהיהדות וכו', ומאז שיסדו את יבנאל בשנת תרס"א עד שבאנו לשם, לא היה זכר של יהדות וכו', אדרבה לחמו נגד כל הקדוש לעם ישראל וכו', ותהלה לאל היום המקום פורח ברוחניות, מי שרק נכנס שמה לא יכול להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו, חושב שהוא נמצא בירושלים, או בבני ברק, או בברוקלין, בלי שום גוזמא כלל, קודם יש מנינים מותיקין עד חצות לילה, שחרית מנחה ערבית מנין אחר מנין, שדבר כזה אין רק בעיירות הגדולות, אבל לא באיזה מושבה נידחת שלא ידעו אי פעם איפה זה על המפה וכו', אחר כך יש לנו מקוה מפואר ענקי לגברים עם שלוש בורות לטבילה, וכן יש לנו מקוה טהרה מפואר לנשים (אגב שמסוגל מאד לפקידת עקרות, כי נבנה במסירות נפש הכי גדולה כמו במחתרת ברוסיה לפני שבעים שנה), ועל כולם יש לנו בית התבשיל - אהל אברהם שמחלק אוכל בחינם לכל מי שרק רעב, ובכל יום מתפילת ותיקין עד עשר בערב זה פתוח לכולם, גברים ונשים וילדים, ובכל יום מחלקים קרוב לאלף מנות אוכל טרי וטעים וכו', ועכשיו בבין הזמנים שבכל יום ויום באו מאות נופשים מכל הסביבה, לא יכלו להאמין שיש דבר כזה שמחלקים אוכל בשפע לכל רעב וכו', ולא יכלו מספיק להתפלא על מחזה נורא כזה, שזה חידוש שבחידושים וכו', מלבד זאת יש לנו כולל לבעלי בתים "אור המאיר", שלומדים שמה קרוב למאה אברכים, וכן כולל להוראה "תפארת בנימין", שלומדים שמה חמישים אברכים את ההוראה, ויש לנו פעוטונים, גנים לבנים ולבנות, בית ספר לבנות, וסמינר לבנות, תלמוד תורה לבנים, וישיבה קטנה וישיבה גדולה לבחורים מצויינים, וכן יש לנו ישיבה של בעלי תשובה, ומדרשיה לבעלות תשובה, אשרי עין ראתה זאת במו עיניו, והמקום שוקק ביהדות, יש לנו במשך היום שש שיעורים נפרדים בדף היומי, ופה מדברים מאיזה מושבה נדחת שאף אחד לא ידע אי פעם איפה שזה נמצאת וכו', ועכשיו תהלה לאל יש כבר למעלה מארבע מאות משפחות חסידי ברסלב, ועכשיו בונים אלף דירות חדשות בשביל אנשי שלומינו, ובקרוב יתגלה לפניך דבר שאתה לא יכול לתאר בשכל וכו', איך יכול להיות דבר כזה וכו'.
והנה מחמת זיכוי הרבים פתחתי חנות יודאיקה שבאים מארבעים מושבות וישובים סביב יבנאל לקנות צרכי קדושה, כגון ציצית, תפילין, מזוזות, טליתות, כיפות וכו', זה ממש זכות הרבים גדולה ונוראה מאד, דבר שמנעו את היהדות מהם במשך עשרות שנים, עכשיו הביאו להם את זה סמוך לבית וכו', וכולם שמחים ועליזים, ומי כעמך ישראל גוי קדוש, שרואים איך שבאים ומתענינים ביהדות, וקונים כל מיני דברים ששייכים ליהדות וכו', זה ממש נחת לראות וכו', ואני מוכרח לומר את זה בפה מלא שהחנות הזה "ברסלב סנטר", זה חידוש שבחידושים בזיכוי הרבים, כי מנעו מאחינו בני ישראל עשרות שנים מיהדות כאן ביבנאל וכו', ותהלה לאל עכשיו רוב תושבי המקום נכנסים וקונים, וזה הנחת הכי גדול לראות איך שעם ישראל הם עם קדוש, ומשתוקקים לחזור אליו יתברך, ויען שהשנה יהיה לנו כל צרכי החגים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתרשום את שמך תיכף ומיד בהחנות "ברסלב סנטר", למען קניית ד' מינים, שבשנה הזו נמכור ד' מינים מובחרים, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, רציתי מאד שתקנה דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולות וקטנות וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקנה את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ה' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ..... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק, ועיקר ההתחזקות הוא שתהיה בשמחה שאתה יודע מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, אשר לא עוזב אותנו יום יום, ומחזק אותנו להיות בשמחה עצומה עם נקודת יהדותינו, ועל ידי זה יתרחב לבנו ודעתנו, ונוכל לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך.
אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אדם שיושב בפינה שלו, ויושב ולומד תורה הקדושה שיעורים כסדרן בכל יום, קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה וכו' וכו', ואני כותב רק קצת וכו', כי הס"מ מסית את האדם איך תוכל ללמוד? הרי יש כל כך הרבה ללמוד, ומתי תזכה לסיים את הכל? ולכן הוא מייאש  אותו עד שלא פותחים לא חומש, לא משניות, לא גמרא וכו' וכו', ובאמת אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל את הכלל הזה "אביסעל איז אויך גיט", מעט גם כן טוב, אדם צריך לדעת שעליו להתחיל עם פסוק אחד, ואז ירצה ללמוד עוד פסוק ועוד פסוק וכו' וכו', וכן להתחיל עם משנה אחת, ואז ירצה ללמוד עוד משנה ועוד משנה וכו' וכו', וכמו כן להתחיל עם כמה שורות גמרא, אז ירצה ללמוד עוד כמה שורות ועוד כמה שורות וכו' וכו', וזה סגולה ללמוד תורה בתשוקה עצומה, ובאמת כבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס י"א) למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטין באחד והתאנה נלקטת מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים; וכן אמרו (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כי זה חלקך לנצח, כי אתה צריך לדעת אשר כל יום ויום הוא דור חדש, כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על פסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא", אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא; ולכן אשרי מי שזוכה להיות בכל יום בשמחה עצומה על נועם חלקו שנברא מזרע ישראל ולא עשני גוי כגויי הארצות, וזוכה להתפלל שלוש פעמים במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, וזוכה לחטוף בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש וכו', שאין עוד שמחה יותר גדולה מזו, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', עם כל זאת ראה להחזיק מעמד, ותשמח מאד מאד שיש לך רבי כזה, אשר בפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה.
אבל אני מוכרח להגיד לך שהיום צריכים מאד מאד לשמור לא ליפול ברשת הס"מ, שמסית ומדיח לדבר נגד צדיקי הדור הדבקים בו יתברך, ונגד ראשי ישיבות המפיצים תורה זה חמישים שישים שנה וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) אמר רבי יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת הוי"ה בעמו עד לאין מרפא" מאי עד לאין מרפא? אמר רב יהודה אמר רב כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ט"ז) אתה מוצא שלא לקה קרח ועדתו אלא על שפשט ידו במשה ואהרן, וכן אנשי ירושלים לקו על שבזו הנביאים שנאמר (דברי הימים ב' ל"ו ט"ז) "ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים" וכתיב (ירמיה ה') "חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב" לכך הזהיר הקדוש ברוך הוא על כבודן של זקנים ושל צדיקים; אשרי מי שיושב בפינה שלו ולא מתבלבל מאף בריה שבעולם, רק מדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, ומכניס בדעתו אמתת מציאותו יתברך, שזה הנועם העליון המובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"א) אשר יש מוחין של ארץ ישראל, שזה גילוי אלקות בתכלית מדריגה עליונה, (דברים י"א י"ב) "ארץ אשר הוי"ה אלקיך דורש אותה תמיד עיני הוי"ה אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ויש מוחין של חוץ לארץ שזה הסטרא אחרא והקליפות, כמאמרם ז"ל (שבת י"ד:) גזרו טומאה על ארץ העמים וכו', ואמרו (כתובות ק"י:) כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה; ודע, כי מוחין של ארץ ישראל הם בחינת נועם, ומוחין של חוץ לארץ הם בחינת חובלים, כמו שכתוב (זכריה י"א) "לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים". ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ד) 'נועם' 'אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה', 'חובלים' 'אלו תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, שחובלים זה לזה בהלכה'; נמצא מי שיש בו אמונה פשוטה בו יתברך, ומדביק את עצמו לגמרי באין סוף ברוך הוא, על ידי זה נמשך עליו מוחין של ארץ ישראל שזה אמונה, ועל ידי זה מנעימים אחד להשני וכו', ועוזרים להזולת וכו', ומי שרחוק ממנו יתברך והולך אחר ההבל ומשוקע בתאוות ממון וכו', וכל הראש שלו זה רק איך משיגים תקציבים וכו', ואיך גונבים מהזולת כסף וכו', על ידי זה נמשך עליו מוחין של חוץ לארץ שזה כפירות ואפיקורסות, והם אשר גורמים מחלוקת, כי הם חובלים זה את זה.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה בעצמך הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש, והנה אנחנו עומדים כבר עוד פעם בחודש אלול, מוכנים ועומדים לנסוע אל רביז"ל על ראש השנה, ולכן ראה לחטוף עוד מה שיש לחטוף, ויהיה לך טוב כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ו' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחוס ותרחם על עצמך, הנה אנחנו נכנסים בעוד שבת, וזה המתנה הכי יפה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ובשבת אז מאיר הקדוש ברוך הוא בעצמו בלי שום לבושים, ויכולים לזכות לצאת מכל הדמיונות, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שהיצר הרע של דורותינו אלו נקרא כח המדמה, כי רוב בני אדם סובלים מהדמיונות שמטרידים אותם וכו', והם רודפים את עצמם מעצמם וכו', וכמאמרם ז"ל (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ולזכות לזה אי אפשר אלא על ידי כשמקבלים את השבת בשמחה עצומה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שעל ידי שמחה של שבת יוצאים מכל מיני פחדים של הבל וכו', וידוע כשבר ישראל שש ושמח בשבת, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מברך אותו שיהיה לו פרנסה כל השבוע, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", כי באמת אמרו חכמינו הקדושים (עירובין מ"א:) עניות מעברת על דעתו ועל דעת קונו, ואמרו (שמות רבה פרשה ל"א סימן י"ב) אין בעולם קשה מן העניות שהוא קשה מכל יסורין שבעולם אמרו רבותינו כל היסורין לצד אחד והעניות לצד אחד וכו', אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב מה אתה רוצה עניות או יסורין? אמר לו איוב רבון העולם מקבל אני עלי כל יסורין שבעולם, ולא עניות כשאצא לשוק ואין בידי פרוטה לקנות מה אוכל וכו', ובזה שאדם שש ושמח כל השבת ושומר מאד לא להיות בכעס וקפידות כל השבת, על ידי זה זוכה לצאת מכל הדמיונות, ונשפע עליו שפע גדול מאד בפרנסתו.
אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך לחטוף בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו שש שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות, ואם אתה לא יכול, על כל פנים תלמד בעצמך את הדף היומי, ולרב טוב הצפון תזכה.
השנה יהיה לנו מבחר של אתרוגים מהודרים כל אחד כפי רצונו וכו' וכו', בהחנות שהקמתי "ברסלב סנטר", אבל צריכים לרשום את עצמו קודם בהחנות, ויפה שעה אחת קודם, והכל בהשגחת "בית הוראה" שלנו, כי כל אחד רוצה אתרוג אחר, זה עם פיטם, וזה בלי פיטם, זה גדול וזה קטן, וזה מפרדס זה וכו' וכו', הכל יהיה, אבל צריכים לרשום את עצמו קודם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתחזק ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת אין זה עצה ליפול בדעתו, אדרבה גדולת בר ישראל כשזוכה להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, ובזה נמדד גדולת כל יהודי שיכול להחזיק מעמד ולא נשבר ממה שעובר עליו יום יום.
עליך לדעת שעיקר ההתחזקות מקבלים רק על ידי שמחה, ולכן צריכים לעשות כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שזה הדבר הכי קשה להגיע אל זה וכו', כי מרוב צרות ויסורים ומרירות והרפתקאות שעוברים על כל אחד ואחד, הוא נמשך אחר העצבות והעצלות וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי אדם שיש לו שכל וקולט תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליו עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשימשיך את עצמו אל השמחה, ולפקח את דעתו, זה בא מהקדושה, ולכן תראה מה לפניך, תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
מה טוב ומה נעים באם תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה ברכות כ"ה, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא, מרגיש סיפוק לנפש מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
חזק ואמץ מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולספר לפניו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, שאין למעלה מזה, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן כל מה שאתה צריך, תבקש רק ממנו יתברך.
באתי לבקש ולהזהיר את כל אחד מאנשי שלומינו שידוע ומפורסם דבר זה, שגדולי גאוני הדור מהדור הקודם אמרו בזה הלשון "אם היו הבית דין צדק מוציאים פסק למען לחוקק חוקי התנועה, היו מחמירים פי אלף מאשר המשטרה בכל מדינה ומדינה, כי רכב זה נשק מסוכן, ובטעות הכי קטנה יכולים להרוג בני אדם", ולכן אוי לו לאדם שהוא מופקר ונוהג בלי רשיון וכו', או עם רכב בלי טסט וללא ביטוח וכו', שהאדם הזה הוא מתחייב בנפשו, כי בקלות יכול להרוג את מישהו רחמנא לישזבן, ואחר כך שלא יבוא לבכות שהכניסו אותו במעצר וכו', רכב זה נשק מסוכן, ומי שלא יודע לנהוג וכו', ואם הוא נוהג הוא פשוט רוצח וכו', ולכן אשרי מי ששומר על דברים אלו, כי בנפשו הוא, כי לאחרונה שומעים תאונות מחרידות בעולם מיהודים חרדים וכו', ולבסוף מתגלה שנהגו בלי שידעו איך לנהוג, ומכל שכן בלי רשיון וכו', ולבסוף גרמו תאונה קטלנית, ולכן צריכים להזהר בזה מאד מאד, וזה בכלל מצות עשה של שמירת הנפש, אשרי מי שנזהר בזה.
אני מאד מבקש אותך שתרשום את שמך תיכף ומיד בהחנות "ברסלב סנטר", למען קניית ד' מינים, שבשנה הזו נמכור ד' מינים מובחרים, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, רציתי מאד שתקנה דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולים וקטנים וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקנה את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים, אשרי מי שיתן לי יד וכתף לפתח יותר ויותר את החנות הזה שזה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך זה היום עשה עמנו חסד גדול ונפלא מאד, ולכן נגילה ונשמחה ביום הזה, שנפתח שנת הלימודים בתלמוד תורה ובבית ספר ובהגנים שביחד אנו מונים למעלה מאלף ילדים, מי היה מאמין שבמושבה נידחת שאף אחד לא ידע איפה זה נמצא אפילו במפה וכו', ולא היה פה זכר של יהדות וכו', ועכשיו נתחנכים פה ביבנאל למעלה מאלף ילדים כן ירבו, זה שמחה גדולה בשמים, ומתפארים אתנו מאד מאד, אחר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים שעברנו פה מרשע מרושע וכו', ששם לנו רגלים איפה שרק יכולים וכו', והנה על אפו וחמתו נפתח עכשיו השנה החדשה שנת לימודים עם למעלה מאלף ילדים, מי היה מאמין דבר כזה? ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, ועם כוחו של אותו זקן רביז"ל, שאמר על עצמו (חיי מוהר"ן סימן רע"ב) אני סבא דסבין וכו', נצחתי ואנצח וכו', בתוקף הרצונות והכיסופים של אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב, שמוסרים את נפשם פה ביבנאל זה עשרים וחמש שנה, נזכה לפתוח את שנת הלימודים עם למעלה מאלף ילדים, זה השמחה הכי גדולה.
חכמינו הקדושים אמרו (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים; ואני בטוח באלף אחוז שזה סובב על הילדים האלו שלומדים תורה הקדושה כאן ביבנאל, מקום שהעבירו על הדת וכו', ועדיין יש פה הסתה פרועה נגדינו על ידי רשע מרושע וכו', עם כל זאת אנחנו מחזיקים מעמד, זה מה שמציל את עם ישראל מכל מיני פורעניות שלא תבוא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בשמחה עצומה, ותעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאצליח בגדול עם התלמוד תורה ועם הבית ספר ועם הגנים, ותהלה לאל נכנסים לגור משפחות חדשות, ועוד פעם צר לנו המקום להכיל את הילדים וכו', עם כל זאת אני בטוח שעל ידי תוקף הרצונות והכיסופים והתפלות והתחנונים שאתה תעזור לי לבקש את הקדוש ברוך הוא, אזכה בקרוב מאד לבנות עוד מבנים להתלמוד תורה ולהבית ספר ולהגנים, כי הכל תלוי רק בתפלה ובקשה, כי אין כוחינו אלא בפה, וזה מה שלימד אותנו רביז"ל, ורק בזכות זה אנחנו מתפתחים יותר ויותר על אפם וחמתם של שונאינו ומתנגדינו וכו'.
חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא כי תצא) אמר רבי אדא רמ"ח מצות עשה יש בתורה כמנין איברין שבאדם, ובכל יום ויום צועקים על האדם עשה אותנו שתחיה בזכותינו ותאריך ימים, ושס"ה מצות לא תעשה כמנין ימות החמה, ובכל יום ויום שהחמה זורחת עד שהיא שוקעת צווחת ואומרת לאדם גוזרני עליך במי שהגיע ימיך ליום הזה אל תעבור בי את העבירה הזאת, ואל תכריע אותך ואת העולם כולו לכף חובה; ולכן עלינו לשמוע את הכרוז הזה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, ולהתחזק עם כל הכוחות להיות רק בשמחה עצומה, כי כשבר ישראל שש ושמח עם כל מצוה ומצוה, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) על ידי זה עולה מתוקף הקליפות עד למעלה מנפשין רוחין ונשמתין, עד שמגיע אל עולם האצילות, כל כך חשוב למעלה שמחת המצוות, ואפילו כשלא עוברים עבירה חס ושלום, ושמחים עם זה, זה גם כן מאד חשוב למעלה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם לאלקיו; ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, ותהלה לאל יש לנו מצוות מלאים כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם".
מה טוב ומה נעים באם תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה ברכות כ"ו, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא, מרגיש סיפוק לנפש מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
חזק ואמץ מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולספר לפניו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, שאין למעלה מזה, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן כל מה שאתה צריך, תבקש רק ממנו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא י' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך אין יותר נחת גדול מזה שאתמול נפתחה שנת הלימודים בתלמוד תורה ובבית ספר ובגנים אצלי ביבנאל, זה כל חיותי לראות אחר יגיעה וטרחה של עשרים וחמש שנה ששפכו את דמי פה וכו', והנה שתיפתח שנת הלימודים עם למעלה מאלף תלמידים, זה הנחת הכי גדול, וזה כל החיים שלי, אני כבר לא מדבר שתהלה לאל יש לנו שני כוללים, כולל אחד להוראה, שבו לומדים חמישים אברכים, וכולל אחד לבעלי בתים, שלומדים קרוב למאה אברכים, וישיבה קטנה וישיבה גדולה, ועוד מוסדות של צדקה וחסד, זה נחמתי שאני רואה שיגיעי לא הלכה לריק, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך היות שאני מאד חלש, ואני צריך עדיין רפואה שלימה, ראה לעזור לי לפתח את המוסדות שלנו יותר ויותר, וזה על ידי שתעמוד לי בעזר בכל הענינים, כי קהילה נבנית רק כשיש אהבה ואחדות, ובפרט שקהילתינו הקדושה הולכת רק על פי דרכו הקדושה של רביז"ל, והוא בפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ועלינו לקיים את השיחה הזו ולהשתדל מאד שיהיה בינינו אהבה גדולה ואיש את רעהו יאמר חזק, כי הקהילה שלנו בנויה העיקר על יסוד החסד והצדקה שאחד יעשה עם הזולת, ולכן צריכים מאד מאד לשמור שלא יהיה בינינו שום מריבות ומחלוקת וכו', ואם יש איזה דין ודברים בין אחד להשני, על זה הקמנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים שיכולים לפתור את כל הבעיות הכספיות, כי יסוד היסודות בהשולחן ערוך שאסור ללכת אל ערכאות, רק אל דייני ישראל שהולכים על פי התורה, כמובא (שולחן ערוך חושן משפט סימן כ"ו סעיף א') אסור לדון בפני דייני עכו"ם ובערכאות שלהם, פירוש מושב הקבוע לשרים לדון בו אפילו בדין שדנים כדיני ישראל, ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם אסור, וכל הבא לידון בפניהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו וכו', עיין שם, וזה מאד מאד חמור ללכת לבית משפט לפני שהלכו בדין תורה וכו', ולכן הקמתי את "בית הוראה" שאם יהיה דין ודברים כספי בין איש לרעהו, שיהיה לו איפה לפנות, והם דיינים מומחים יראי השם.
אשרי ואשרי כשבאים לידי פשרה לפני שבאים לדין, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אם נחזיק את עצמינו ביחד באהבה גדולה מאד, ואחד יעזור להשני, הקהילה שלנו רק תוגדל ותוגדל, תהלה לאל אין שבוע שלא יכנסו משפחות חדשות, כי יופי קהילתינו נשמע כבר בכל קהילות ברסלב איך אצלינו העיקר להתנהג רק על פי דרכי רביז"ל, הן בענין שמחה, והן בתפלה בציבור, והן בשיעורים כסדרן, והן בחצות, והן בצדקה וחסד וכו' וכו'.
מה טוב ומה נעים באם תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה ברכות כ"ז, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא, מרגיש סיפוק לנפש מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
היום זה יום הילולא של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, אשר רביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו, ואמר אשרי העינים שראו את רבי פנחס, וידוע את גודל האמת שהיה אצלו, כי הוא עבד מאד מאד על מדת האמת, וידוע מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, כי האמת של רביז"ל זה אמת אחרת לגמרי לגמרי וכו', האמת של רביז"ל זה לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא בשיחה בינו לבין קונו, שדבר זה מזכך את הדמים, עד שזוכים לישוב הדעת אמיתי ונצחי, ולכן אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כל יום ויום חוק ולא יעבור, ותהיה חזק בזה, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי יבוא היום שכל אלו הדיבורים יבואו לך לעזרה וכו'.
מסופר שאביו של הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, היה שמו רבי אברהם ז"ל, והיה איש ישר ותם דרך, והיה לו מנהג שלא לדבר לפני התפלה, פעם בא אליו גוי ואמר לו שמצא איזה דבר ואינו יודע אם הוא חתיכת זהב או מתכת אחרת, וברצונו שיקנה אותה ממנו, אבל היות שלא דיבר לפני התפלה רמז לו שיבוא אליו לאחר התפלה, אולם הגוי לא חיכה עליו ובינתיים מכר את המתכת לאיש אחר, והקונה אכן נתעשר מאד מזה, ונעשה רעש בשמים שרבי אברהם הפסיד את העשירות מחמת מנהגו הכשר, ונמנו וגמרו שיתנו לו בן שיהיה חתיכת זהב לעולם, ואז נולד הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, רואים מזה מנהג טוב לא לדבר לפני התפלה וכו', לצערינו הרב רואים אנשים משעה שקמים עד שהולכים למקוה וכו', ועד שהולכים להתפלל וכו', יכול להתבזבז להם לכל הפחות שעתיים בהבל וריק, שיחות של מה בכך עם פלאפון, מפטפטים עם זה או עם זה וכו', ואלו הדברים בטלים לפני התפלה גורם אחר כך מסך המבדיל לאדם, שלא יתקבל תפלתו, ולכן אל תהיה בטלן, אלא תיכף ומיד כשאתה קם ואתה אומר ברכת התורה וכו', רוץ למקוה ומשם לבית הכנסת להתפלל שחרית, ואז תראה איך שיבוא לך כל ההשפעות שבעולם, וצריכים להזהר על זה מאד מאד שתיכף ומיד בבוקר כשהגיע זמן התפלה, לא לבלות את הזמן היקר בהבל וריק וכו'.
רק תהיה חזק להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכשמגיע הזמן התפלה, דע לך שהדבר הראשון הולכים להתפלל, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"א) ראוי להזדרז להתפלל תמיד בבוקר השכם בכל מה שיוכל, כי לפי גודל מעלת התפלה שיקרה מעלתה מאד מאד, מי יודע אם יזכה אחר כך להתפלל, על כן כל מה שיוכל להקדים עצמו ראוי לו לזרז מאד ולהקדים; ומקובל אצל אנשי שלומינו שזה סובב גם על תפלת מנחה, שתיכף ומיד כשמגיע זמן מנחה קטנה שהיא מתשעה שעות ומחצה, כבר ראוי להתפלל ולא לחכות עד הרגע האחרונה, וכמו כן תפלת ערבית, איך שמגיע זמן התפלה, כדאי להתפלל כבר ערבית, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של השלוש תפלות שהאבות תקנו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) שעל ידי השלוש תפלות ממשיכים על עצמם את הארת האבות הקדושים, ובמקום שהאבות נמצאים, שם השכינה נמצאת, אשרי מי שחזק בזה ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא י"א אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך פעם ולתמיד ולהיות רק בשמחה, כי השמחה רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, והס"מ אורב על כל אדם להפילו בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ועיקר השמחה לשמוח בנקודת יהדותו, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שהשמחה הזו זה עולה על כל השמחות, ואת השמחה הזו אי אפשר לבטל, ובאמת אנחנו אומרים תמיד את הברכה "שלא עשני גוי", ונשאלה השאלה למה שלא נאמר ברכה שעשני יהודי? אלא בלשון שלילה "שלא עשני גוי", והתירוץ הפשוט הוא, כי אם אדם היה אומר ברכה "שעשני יהודי", אזי הס"מ היה שובר אותו כך נראה יהודי? והיה מזכיר לו את כל הרע שלו וכו', אבל כשאדם אומר את הברכה בלשון שלילה "שלא עשני גוי", אזי אף פעם הס"מ לא יכול לשבור אותו, כי כל מה שרק יבוא אליו וינסה להפיל אותו וכו', יענה לו מה שרק לא יהיה גוי אני לא, ובזה פירש מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ראשית הגז הלכה ד' אות ד') את הפסוק (עמוס ט' ז') "הלוא כבני כושים אתם לי בני ישראל נאם הוי"ה" וגו', והוא פליאה נשגבה מאד, וכל הרואה ישתומם על זה איך יעלה על הדעת שהשם יתברך ידמה את ישראל חס ושלום לבני כושים, הלא כבר בחר בנו מכל עם, והבטיחנו שלא יעזוב אותנו לעולם ולא יחליף אותנו באומה אחרת לעולם וכו', ואיך יאמר הוא יתברך כדברים האלה על ישראל עם קרובו? וכן איך התחיל לגנות את ישראל וכל הבזיונות שמבזה אותם לפעמים בדרך בזיון? אלא צריכים לדעת שהכל לטובה גדולה, כדי ללמד עליהם זכות וחסד, כדי שישובו אליו באמת, כי לפעמים כשישראל מקלקלין מעשיהם מאד מאד, עד שכמעט אין ניכר מעט דמעט הטוב שבהם, מעוצם ריבוי הפשעים והקלקולים רחמנא ליצלן שנפלו וקלקלו וכו' וכו', ואם ירצה השם יתברך ללמד עליהם זכות על ידי מעט הטוב שבהם, יתעוררו המקטריגים חס ושלום ויצאו כנגד זה אלפים פעמים להיפך וכו', אבל השם יתברך חפץ חסד הוא, ואף על פי כן הוא רוצה בעמו וחפץ להטות עליהם כלפי חסד, אז בטובו וחכמתו הנפלאה הוא בעצמו מבזה את ישראל בתכלית הבזיון, ואומר עליהם שכבר הם אצלו חס ושלום כמו כל האומות וכו', מאחר שכבר קלקלו כל כך, ותיכף ומיד שהשם יתברך מהפך הדבר ואומר על ישראל שהם כמו האומות ממש, אזי תיכף נתראה אמתת הנקודות טובות שבהם, כי בודאי בתחילה לא היה נחשב הטוב שבהם כלל, עד שכמעט לא היה נראה כלל, כי בודאי לפי קדושת ישראל בשורשם אפילו אם פוגמין כל ימיו כחוט השערה אחת חס ושלום, הוא גם כן פגם גדול ונורא מאד, כי ישראל רחוקים לגמרי מעון, ומכל מיני פגמים וכו', ומכל שכן כשפוגמים חס ושלום יותר מחוט השערה, ומכל שכן וכל שכן כשפוגמים וחוטאים ועוברים עבירות ממש רחמנא ליצלן וכו', עד שמעט הטוב כמעט אינו ניכר כלל, בפרט כי גם מעט הטוב מעורב בפסולת הרבה, בודאי כשירצה להסתכל על עוצם ריבוי הפגמים שלהם לפי קדושת ישראל, כמעט אפס תקוה חס ושלום, כי כפי עוצם קדושת ישראל כפי מה שראוי להם להיות, בודאי כמעט אי אפשר לסבול הפגמים שלהם חס ושלום, ואין ניכר כלל הטוב שבהם, אבל השם יתברך רב חסד ואמת, וחפץ בקיום העולם, כי הוא יודע יצרינו מהיכן האדם נלקח, והיכן הוא כבוש בזה העולם וכו', על כן ברחמיו העצומים הוא בעצמו מהפך הדבר ומתחיל להשוות את עם ישראל לכל האומות, שזה "הלא כבני כושים אתם לי בני ישראל" וכו', ותיכף כשמדמה ומשוה אותם לשאר אומות העולם, בודאי הכל יודו ויאמרו בפה מלא שעדיין יש חילוק רב ונפלא כרחוק מזרח ממערב בין ישראל בין אומות העולם, כי כנגד אומות העולם נמצא תמיד בעם ישראל נקודות טובות לאלפים ורבבות, כי אפילו כשבר ישראל נמצא בדיוטא התחתונה מאד, עדיין אפילו הגרוע שבהם מלא מצות כרמון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, נמצא שדייקא על ידי שמדמה את עם ישראל לבני כושים ולשאר אומות העולם, על ידי זה דייקא מלמד עליהם זכות, כי על ידי זה נתגלה ומאיר לעין כל הזכות והטוב שיש בעם ישראל, כי כנגד אומות העולם עם ישראל כולם צדיקים, כי כולנו מניחים טלית ותפילין בכל יום, ושומרים שבת, ואוכלים מאכלים כשרים, ומתענים ביום כיפור וכו' וכו', נמצא שכוונת השם יתברך לטובה ושבח גדול לישראל מה שדימה אותם לבני כושים, רואים מכל זה כשמדמים את נשמות ישראל לגויים, אז רואים את ההפרש בין שמים לארץ ביניהם, ולכן אנחנו מברכים בכל יום "שלא עשני גוי", וזה שמחתינו שאנחנו צריכים לשמוח עם זה תמיד, והשמחה הזה עולה על כל השמחות, וכל הצדיקים הגדולים המופלגים במעלה גדולה מאד, גם כן החייו את עצמם עם "שלא עשני גוי", כמובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות י"ג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, ולכן ראה להחיות את עצמך עם כל הטוב שיש בך, ואל תתן שהס"מ ישבור אותך בשום פנים ואופן, ותעשה כל מה שביכולתך לבוא בכל יום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ולכן אל תהיה בטלן, יש לפניך אוצרות ואוצרי אוצרות להרוויח כשאתה נכנס לבית הכנסת להתפלל, ועונה אמן יהא שמיה רבה, קדושה, וברכו, הקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך, ולכן דייקא עכשיו בחודש הרחמים והסליחות תקפיד על זה ביותר, ובזכות זה תזכה לכל טוב אמיתי ונצחי, רק אל תהיה בטלן כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא י"ב אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה רק להחיות את עצמך וכל המח מחשבה שלך יחשוב רק בטוב, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ג) דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאד שיהיה לו ממון, בודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. והמחשבה תקיפה כל כך, עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש, דהיינו שירגיש צער המיתה ממש, על ידי שיקבל על עצמו בדעתו שהוא מרוצה למסור נפשו על קידוש השם באיזה מיתה שתהיה. ואפשר לחזק ולגבר המחשבה כל כך, עד שבשעה שמקבל במחשבתו שהוא מרוצה למסור נפשו למות על קדוש השם, אזי ירגיש צער המיתה ממש וכו', ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד לשמור על המחשבה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן תכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ומוהרנ"ת ז"ל מפרש (לקוטי הלכות חושן משפט מעקה ושמירת הנפש הלכה ד' אות א') את הפסוק (דברים כ"ב ח') "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים בביתך כי יפול הנופל ממנו", כי אדם צריך תמיד לבנות בית חדש, היינו מחשבה חדשה ולחשוב רק ממנו יתברך, ואיך יכולים לעשות טובות וחסד לבני אדם וכו' וכו', אשר המחשבות האלו הם בית חדש, כי בכל פעם שאדם חושב מחשבה חדשה ממנו יתברך, ומטוב של עם ישראל, ואיך שיכולים לעשות חסד לכולם וכו', זה נקרא השגה חדשה, אבל תיכף ומיד צריכים לעשות "מעקה לגגיך", שלא יצא המח מחשבה להרהר הרהורים רעים וכו', מחשבות של כפירות ואפיקורסות וכו', מחשבות של ניאוף וכו', ומחשבות איך להציק להשני וכו', ועל זה צריכים תמיד לשמור שלא יצא מחשבתו לשטויות של הבלי עולם הזה, שאז "כי יפול הנופל ממנו", בוודאי יפול, כי עיקר הנפילה של אדם הוא רק על ידי מחשבות זרות והרהורים רעים, כי כשאדם חושב טוב אזי תמיד יהיה לו טוב, וכשאדם חושב רע תמיד יהיה לו רע, ולכן אשרי אדם שזוכה לשמור על מחשבתו ויוצא מכל הדמיונות וכו', שנדבק בו על ידי חטאות הנעורים וכו', כי אי אפשר להסביר מה זה קדושת המחשבה, ואל מה אדם יכול לזכות על ידי קדושת וטהרת המח מחשבה, כי עם מחשבה יכולים לעלות עד אין סוף, ולבנות עולמות על גבי עולמות וכו' וכו', ולטייל בגן עדן וכו', וכמובא בדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן מ"ו) אשר עם המחשבה יכולים לעלות עד אין סוף, ולכן אל תהיה בטלן, תכניס בעצמך אמתת מציאותו יתברך, ואז תראה שכל החיים שלך יהיו חיים אחרים לגמרי, תרגיש נועם ועריבות וזיו שכינת עוזו יתברך, אשר זה התענוג יותר מכל התענוגים, ואדם יכול עוד בחיים חיותו להרגיש טעם גן עדן וכו', שעשוע עולם הבא בעולם הזה וכו', העיקר רק לשמור על מחשבתו, ולחשוב רק מחשבות טובות, שעל ידי זה יהיה לו רק טוב.
אני מאד מבקש אותך תראה לרחם על עצמך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אני יודע שזה קשה לך וכו', עם כל זאת ראה למסור את נפשך לבוא להתפלל בבית הכנסת דייקא את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, אשר אין למעלה מזה, ובזכות זה ישרה עליך שכינת עוזו יתברך, תעשה כל מיני מאמצים שבעולם שלא יחסר לך תפלה אחד בלי מנין, כי רק עצם שאתה בא לבית הכנסת ואומר קדושה, ברכו, אמן יהא שמיה רבה, מוחלין לו על כל עוונותיך, אז מה אתה מפסיד פה? רק מרוויח רווח שאתה לא צריך להשקיע בזה כלום, ובוודאי צריכים לשמור בבית הכנסת מאד לא לדבר ולא לעשות שמה עסקים, כי כך מובא בזוהר (תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], תאמין לי שאני רק רוצה את הטוב שלך, אין לי פה שום מחשבות אחרות וכו', אני כבר יותר למעלה ממה שאני פה למטה מרוב חולשתי וכו' וכו', ואני יודע מה חשוב למעלה, כל אמן, וכל קדושה וכו' וכו', זה שווה למעלה מילי מליונים וכו', ואתה לא צריך להשקיע כלל, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ה) רווח העולם הזה אין לשער, דהיינו מה שהאדם יכול להרויח בזה העולם, ואין צריך על זה הוצאות משלו, שקורין אויש לאג, רק ממה שהכין לפניו הבורא יתברך, יכול להרחיב ידו ולהרויח הרבה מאד. עין לא ראתה וכו'; תאמין לי שיגיע יום שתתחרט על כל אמן שהיית יכול לענות ולא ענית וכו', ולכן תעשה על כל פנים עכשיו התחלה, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש  אגדה בראשית) עם הארץ שאינן יודעין לא לקרות ולא לשנות ולא לדרוש כמדבר שאינו מגדל פירות, והן נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומברכין ברוך יוצר המאורות, ומחיה מתים שהוא ברא ומחיה מתים, והן עונים אחריו אמן, ואומרים מאמינין אנו שהוא מחיה מתים, והוא שברא את העולם, אפילו אין בידן אלא שכר אמן זה דים; ולכן מה תפסיד אם תבוא לבית הכנסת? הרי רק תרוויח אוצרי אוצרות, ומה גם שתמשיך על עצמך על ידי זה השגחתו הפרטיית, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
אני מאד מבקש אותך ומתחנן אליך, תחוס על נפשך, ותהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה ברכות כ"ט, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא, מרגיש סיפוק לנפש מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך.

המאחל לך ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י"ג אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך אנחנו צריכים לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא שהנה נכנס עוד שבת אחת, איזה שמחה צריך להיות לנו כל השבת, שאנחנו זוכים לשמור את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי שבת היא אות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כמו שכתוב (שמות ל"א י"ג) "אך את שבתותי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני הוי"ה מקדשכם", ולכן ככל שאדם שש ושמח יותר בשבת, מוחלין לו על כל עוונותיו, ונמשך לו השפעה גדולה על כל השבוע, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, על ידי שמירת שבת ושמחת השבת, אתה יכול לזכות שיושפע עליך שפע על כל השבוע, ולא תצטרך להתייגע כל כך ויומחל לך כל עוונותיו, מדוע שלא תהיה שמח כל השבת? ומה צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים, מכל זה רואים מה זה לשמוח בשבת, ולאכול את השלוש סעודות שלומדים חכמינו הקדושים (שבת קי"ז:) מפסוק זה, יען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, ואמרו חכמינו הקדושים (שם) וכבדתו, שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, כי בשבת צריכים ללכת עם מלבושים מיוחדים לכבוד שבת, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, לך בשבת עם בגדים לבנים דייקא, כי מי שהולך עם בגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, ואמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תלך עם בגדים לבנים בשבת, ובפרט שבכל העולם לא יכולים לקיים את זה רק ביבנאל, ולכן אשרי מי שגר ביבנאל ולובש בגדים לבנים בשבת, ואז נכון לבו יהיה בטוח שיש לו חלק בהגאולה הקרובה
והנה מובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא ט"ו אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

עלי להודיע לכם שגם השנה יש הרבה מאנשי שלומינו שזה לא מתאפשר להם בשום פנים ואופן לנסוע אצל ציון רביז"ל מפני כמה טעמים וכו', עם כל זאת אסור להם ליפול בדעתם כלל וכו', כי בוודאי הכל בהשגחה פרטיית, כי הכל בחשבון צדק, ואסור להכנס בעצבות ובמרירות ובדכאון בשביל זה, אלא דעו לכם שגם השנה יהיה מנין גדול כאן ביבנאל אצלינו, ויהיה הקיבוץ פה, ואני בטוח שרביז"ל גם כן יהיה איתכם, וכשמתקבצים יחד אנשי שלומינו בלב אחד ובדעת אחד, אזי מצליחים בגדול, ולכן אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו מי שנשאר בראש השנה ביבנאל, שיבוא להתפלל אך ורק בבית הכנסת שלנו, שיהיו בעלי תפלות טובים, ובעל תוקע, וכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה, שנה שניפטר כבר מכל הצרות וכו', מכל העניות והדחקות וכו', והעולה על הכל ששונאי ישראל בני ישמעאל ובני עשיו לא יוכלו לנו, ויפול עליהם אימה ופחד וכו', שלא יהינו להציק לעם ישראל וכו', וכבר נזכה לשנת שלום ואחדות בין נשמות ישראל, וזה יקרב את גאולתינו ופדות נפשינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, ושיהיה לכם ראש השנה נפלא מאד ביבנאל, ואתם תתפללו מפה ואנחנו נתפלל משם, וביחד יעלה תפלתינו לרחמים ולרצון אליו יתברך.

המאחל לכם כתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה

בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא לאומן ט"ו אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל  נ"י 

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בשבוע חדש, ומתקרבים כבר לנסיעה הקדושה אל רביז"ל על ראש השנה, ולכן עלינו לעשות חשבון הנפש איך עבר עלינו כל השנה וכו', אם היה בסדר, אז ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ואם לא היה בסדר, ראוי לנו לעשות התחלה חדשה מהשבוע הזה.
מה זה נקרא בסדר? כשבר ישראל מתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין בכל יום, ואף שבא לו מאד קשה, עם כל זאת הוא מוסר את נפשו פשוטו כמשמעו לבוא לבית הכנסת ולהתפלל, אין למעלה מזה, כי עצם ביאתו לבית הכנסת זה כבר ממשיך על עצמו השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, וכשבר ישראל בא לבית הכנסת אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; וכן מי שזוכה ללמוד בכל יום שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מפרשת השבוע, הרי זה זוכה לאריכות ימים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו; וכן מי שזוכה לעשות לעצמו סדר לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, אין למעלה מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להכנס שם, ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ואמרו (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; ולכן כל מי שגורס משניות, יש לו חלק בהתקרבות הגאולה, ועל כולם שזוכה ללמוד בכל יום את הדף היומי, אשר אין למעלה מזה, כי אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שיכלתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
ותאמין לי שזה עיקר העשירות של אדם כשזוכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא, כמאמרם ז"ל (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד.
יכול מאד להיות שתהיה שבור ביום וכו', ויעבור עליך איזה משבר וכו', ותהיה בחלישות הדעת גדולה מאד וכו', שיהיה לך מאד מאד קשה ללכת לבית הכנסת להתפלל במנין וכו', וכן יהיה לך מאד קשה ללמוד קצת מקרא קצת משנה ודף היומי וכו', עם כל זאת תקיים את זה במסירות נפש גדול מאד, אזי כשבא סוף השנה, לא תתאר איזה עשירות זכית בזה השנה וכו', ובאים אל רביז"ל באופן אחר לגמרי וכו'.
ודבר זה שייך בכל פרט ופרט, כשאדם רק מדבר בכל פעם איזה דיבור להקדוש ברוך הוא, זה כבר עושה רושם בכל העולמות, וכמו כן כשאדם נותן בכל יום רק כמה פרוטות לצדקה, היינו לפני כל תפלה, וכן בעת האכילה, וכן לפני שיוצא לדרך, אזי אין לתאר ואין לשער זכותו בשמים, ולמה אדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא? ולא נותן צדקה? כי הוא חושב כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא צריכים לכל הפחות כמה שעות, והיות שהוא מבולבל וכו', אזי אפילו כמה דיבורים הוא לא מדבר, ואותו דבר עם צדקה, למה אדם לא נותן צדקה? כי נדמה לו שהוא צריך לתת סכום גדול, ויען שאין לו, אז הוא לא נותן כלום, אבל אם היה יודע שהכמה פרוטות שהוא מכניס לפני כל תפלה ותפלה או בעת האוכל או לפני שנוסע לדרך כדי שיהיה לו שמירה, שזה עושה רושם למעלה, לא היה מתעצל בזה, כי מי אין לו כמה אגורות?
ולכן אני מאד מבקש אותך אם לא עשית את זה כל השנה, תתחיל לכל הפחות עכשיו בשבוע האחרון לפני ראש השנה, תקבל על עצמך מהיום והלאה להמשיך בעבודה הקדושה הזו, ואז יאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לכם כתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה

 

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבוא ט"ז אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תשכח מהתכלית הנצחי, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) צריכים לשמור על הזכרון שלא יפול לשכחה, ועיקר הזכרון הוא תמיד לזכור בעלמא דאתי, שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד, ועל ידי מה שמדבק מחשבתו בעלמא דאתי, על ידי זה יהיה נעשה יחוד בין הוי"ה לאלקים וכו', ויש לומר בפשיטות כשבר ישראל רק מכניס במח מחשבתו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו הוא תמיד הולך, זה מטהר אותו מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ועל ידי זה נתקיים מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.
ולכן צריכים הרבה להתבודד להקדוש ברוך הוא, כי השיחה בינו לבין קונו מכניס דעת ושכל באדם, כי בלי התבודדות אדם מבוהל ומבולבל לגמרי, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ח) בוודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם "פלייטיס" מבוהלים ומבולבלים. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם יהיו מעורבבים ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול וכו', אין עוד מתנה שקבלנו מרביז"ל כמו השיחה בינו לבין קונו, שאדם ירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר המתנה הזה יכניס משיח צדקינו בכל עם ישראל ובכל העולם כולו, וכשבר ישראל זוכה תמיד לדבר מהקדוש ברוך הוא ולא יעשה שום דבר לפני שמתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה יהיה ניצול מכל רע, ולכן יסוד היסודות בחסידות ברסלב להרגיל את עצמו לדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, וזה מכניס באדם ישוב הדעת ושכל אחר לגמרי וכו', ולא נעשה פזיז וכו', ולא עושה דברים בלי ישוב הדעת וכו', ועל ידי זה אינו נופל בפח וכו', ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם טעם התבודדות, כי זה המפתח בחסידות ברסלב, לא לעשות שום דבר לפני שהוא מתיישב בינו לבין קונו האם לעשות דבר זה וכו', או לא וכו', כי השיחה בינו לבין קונו מכניס באדם שכל ודעת וכו', והעיקר מתינות וסבלנות וישוב הדעת, כי מי שמתבודד עמו יתברך, הישוב הדעת שלו זה כבר ענין אחר לגמרי, שאי אפשר להסביר את זה, וכבר אמר רביז"ל שיכולים להכיר באדם אם יש לו התבודדות או לא וכו', וזה תלוי כפי הישוב הדעת שיש לו וכו', כי אם אחד מאד מיושב בדעתו, וכל דבר מה שהוא עושה זה בחשבון וכו', אזי סימן שהוא מתבודד עמו יתברך, וכל דבר שהוא עושה הוא מתייעץ קודם עמו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן צ"ט) הלוא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, אזי ההתבודדות הוא כאשר ידבר איש אל רעהו; ואחר ההתבודדות האמיתית נכנס באדם שמחה עצומה, ומרגיש דביקות באין סוף ברוך הוא, וזה סימן שבאמת התבודד עמו יתברך, כשאחר כך נכנס בו ישוב הדעת אמיתי, ויודע שהכל לכל מושגח בהשגחה פרטיית, ואין לו כבר שום טענות על אף אחד, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי י"ט ג') "איולת אדם תסלף דרכו ועל הוי"ה יזעף לבו" הרבה פעמים אדם עושה בחיים טעויות וכו', ואחר כך יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, צריכים לברוח ממחלוקת כמו שבורחים מאש וכו', ואם קרה לו היזק והפסד ממון וכו' וכו', שיהיה שכל ודעת בפעם הבאה וכו', ויהיה חכם הרואה את הנולד וכו'.
דייקא עכשיו בחודש אלול ובפרט שבועיים לפני ראש השנה, הס"מ מטשטש לנו את הראש והמח וכו', שנשכח שאנחנו באמצע חודש אלול חודש הרחמים והסליחות, שיכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, כי עכשיו נתקיים (קהלת ה' ח') "מלך לשדה נעבד", שמובא בכל ספרי חסידות שזה סובב על חודש אלול, שאז כביכול הקדוש ברוך הוא פתח את י"ג שערי רחמים, ואפילו אלו הפחותים והפשוטים שנמצאים בשדה וכו', והם בחינת עבדים וכו', גם להם מאיר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תתערב בשום מחלוקת ומריבות, ואל תגיד שום דיעות, כי צריכים לברוח מזה כמו שבורחים מאש שורף, כי מה לו להתערב על ריב לא לו, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו י"ז) "מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו", כמו שאדם תופס את האוזן של הכלב, בוודאי יקבל נשיכה וכו', כך כשאדם מתערב על ריב שלא שייך אליו, הוא יקבל את המכות וכו', ולכן צריכים לברוח מכל מיני מריבות או ויכוחים שזה בכלל לא שייך אליו וכו'.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי השמחה מכניס באדם ישוב הדעת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך? הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך.
אך דע, שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ז אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חכמינו הקדושים אמרו (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ודייקא עכשיו שכולנו מוכנים לנסוע אל ציון רביז"ל, וכל אחד ואחד עם השכל הפרטי שלו וכו', בא אל ראש השנה אל רביז"ל, שהוא שכל הכולל, כמובא בדבריו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) וכל אחד צריך לבטל את השכל הפרטי שלו, ולהכלל בהשכל הכולל, שזה נעשה בראש השנה, ועל ידי זה יהיה נעשה שמחה, כי כשנכללים יחד כל הנפשות נעשה שמחה, כמו שכתוב (משלי י"ג) "אור צדיקים ישמח", ורואים בחוש שדייקא בראש השנה זו שאנחנו מאד מקווים שיהיה השנה דברים עליונים מאד, ת'הא ש'נת ג'אולה ע'ליונה, דייקא השנה הס"מ גורם פירודים בין אנשי שלומינו וכו', ויש טענות ומענות אחד על השני וכו', ושוכחים מה זה אלול חודש התשובה והרחמים, אשר צריך להיות שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, כי (שמות י"ח ז') ו'ישאלו א'יש ל'רעהו ל'שלום ראשי תיבות אלול, בחודש אלול צריכים להשתדל מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בין נשמות ישראל, ובא הס"מ הרשע ומהפך את הקערה על פיה וכו', וגורם רק פירודים, כי כל הכח של הסטרא אחרא זה רק פירודים בין נשמות ישראל בכלל, ובין אנשי שלומינו בפרט, ולכן עלינו לעשות כל מה שביכולתינו שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, ושלא יהיה שום לשון הרע ורכילות וכו' וכו', אחד על השני, והרב החסיד רבי אפרים ז"ל בנו של רבי נפתלי ז"ל תלמידו של רביז"ל, אמר ששמע מאביו ששמע מרביז"ל פעם, אשר עושר ראשי תיבות (תהילים ל"ז י"א) וענוים יירשו ארץ ו'התענגו ע'ל ר'וב ש'לום, כי דייקא על ידי שלום שיהיה בין אנשי שלומינו, יזכו לעשירות, וכדי שיהיה אחדות ביניהם, צריכים להגיע אל מדת הענווה, שזה "וענוים ירשו ארץ", ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) סימן שמקורבים אל צדיק אמיתי, אם נופל עליו שפלות גדול, והוא לא רוצה להתנשא על הזולת וכו', עיין שם, וכן אמר בשם רביז"ל ששמע ממנו פעם שהתבטא (תהילים קמ"ז י"ד) "השם גבולך שלום, חלב חיטים ישביעך", אם היה בין אנשי שלומינו שלום, לא היה חסר להם פרנסה (ובוודאי לא היה חסר כסף על כרטיס לנסוע לרביז"ל בראש השנה), ודבר זה מרומז בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) לפי הגדלת הדעת כן הפרנסה בניקל, כי פרנסה בניקל תולה בדעת, כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגע וטורח אחר פרנסה ביותר, גם לפי הגדלת הדעת כן נתרבה השלום, כי שלום תלוי בדעת, כי כעס ואכזריות הוא בהעדר השלום, וכל מה שמתרבה הדעת נתרבה הרחמנות והשלום, ועל כן הפרנסה בניקל, כמו שכתוב (תהלים קמ"ז) "השם גבולך שלום חלב חיטים ישביעך", עיין שם, ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו, דייקא עכשיו בימי אלול הקדושים, ואנחנו כבר עומדים ומוכנים לנסוע בשבוע הבא בעזרתו יתברך שמו על ציון רביז"ל בראש השנה, צריכים מאד מאד להקפיד על נקודה זו שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, ושלא ניתן שהס"מ ישבור אותנו ויכניס בנו ספיקות וכו', ויכוחים ומריבות וכו', אלא נתאחד יחד באחדות אחד, ונסע בלב אחד בלב שלם אל הצדיק האמת על ראש השנה שהוא השכל הכולל, וכל השכליים פרטיים יתבטלו לגבי השכל הכולל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבוא י"ח אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום ח"י אלול זה בדיוק שתים עשרה יום עד ראש השנה, ומובא מצדיקים שבשתים עשרה ימים האלו יכולים לתקן כל יום נגד החודש של שנה הזו שעברה, כגון היום יכולים לבקש רחמים רבים וכו', שנזכה לתקן מה שפגמנו בכל חודש תשרי, מחר יכולים לבקש רחמים רבים וכו', שנזכה לתקן מה שפגמנו כל חודש חשוון וכו', וכן עד ראש השנה, ולכן עלינו לנצל את השתים עשרה ימים האלו בשיחה בינו לבין קונו, ולבקש ממנו יתברך בכל יום שימחול לנו יום לחודש יום לחודש וכו', והעיקר שיהיה הכל מרוב שמחה, כי כשבר ישראל שש ושמח בו יתברך, לא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא מוחל לו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", והשמחה שאדם שמח עמו יתברך, זה גילוי פנימיות נפשו שמקושרת בשורשה בעולמות העליונים למעלה מכל בחינות דין וכו', כי השמחה באין סוף ברוך הוא, זה משרה על האדם ישוב הדעת אחרת לגמרי, ולכן הס"מ עושה כל מה שביכולתו לבלבל את האדם עם כל מיני שטויות שנקראים חדשות וכו', העיקר לבלבל את דעת האדם שלא יחשוב ממנו יתברך, ולכן אשרי מי שזוכה להיות שש ושמח כל יום ויום, וזה הדבר הכי קשה לאדם וכו', כי אדם יכול לצום וכן לעשות כל עבודות הכי קשות, אבל בא אל שמחה, זה הוא בשום פנים ואופן לא יכול, כי הס"מ מאד מאד מפחד כשבר ישראל יהיה שש ושמח, ולכן לא בחינם שרביז"ל הדגיש מאד מאד על שמחה, כי שמחה בעצמה זה גילוי האור האין סוף ברוך הוא בנפש האדם, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו איפה הוא אוחז וכו', כי אם אדם שש ושמח, סימן שתשובתו נתקבלה בשמים, ואם האדם עדיין לא שש ושמח, סימן שיש לו עוד הרבה על מה לשוב, והכלל ששמחה היא מקור הקדושה, גילוי אלקות בתכלית מדריגה העליונה, גילוי יחידה שבנפשו, שמראה שאמונתו מאד מאד חזקה, ולכן אל תהיה בטלן, עם כל הבלבולים והטרדות וכו' וכו', הדחקות והעניות וכו' וכו', הצרות והחלישות הדעת וכו' וכו', שעוברים עליך עכשיו, אל תתן שהס"מ ימשוך אותך אל העצבות והמרירות והדכאון וכו', כי בזה לא תפעול שום דבר, אלא אדרבה תסתבך יותר ויותר, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, עם כל זאת השמחה הכי גדולה שהנה בא ראש השנה ונזכה להיות אצל רביז"ל באומן, אשר בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) מי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה; ואפילו אלו שמפני סיבות פרטיות וכו', לא יוכלו להיות באומן על ראש השנה, גם כן אסור להם להשבר בשום פנים ואופן, כי כבר אמר מוהרנ"ת ז"ל איפה שמתקבצים עשרה מאנשי שלומינו בהתקשרות לרביז"ל, אזי ממשיכים את רביז"ל שמה, והוא יהיה שם, ולכן גם השנה יהיה קיבוץ ביבנאל לכל אלו מאנשי שלומינו שמפני סיבות על גבי סיבות צריכים להשאר וכו', העיקר רק להיות בשמחה, שזה העבודה הכי קשה להגיע אליה, ועל זה אנחנו צריכים למסור את נפשינו פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה, וכך מובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בליבך.
מה טוב ומה נעים באם תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה ברכות ל"ה, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא, מרגיש סיפוק לנפש מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך, ואפילו עכשיו שיש טרדות גדולות בענין לנסוע לאומן וכו', ולהיות באומן וכו', עם כל זאת אל תשכח יום אחד מללמוד את הדף היומי חוק ולא יעבור, כי זה צריך להיות אצלך חזק כמו הנחת תפלין, כמובא בספר "ווי העמודים" לבן השל"ה הקדוש שדף גמרא ליום צריך להיות חיוב אצל אדם כמו הנחת תפילין בכל יום.
חזק ואמץ מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולספר לפניו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, שאין למעלה מזה, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבוא י"ט אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו קרובים מאד אל יום הדין הגדול והנורא ראש השנה, ולכן אל תהיה בטלן, תראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תתן שהס"מ יחליש את דעתך ויפיל אותך בנוקבא דתהומא רבה, כי על כל בר ישראל הרוצה לחזור בתשובה שלימה, קורה דבר זה שהס"מ מכניס בו חלישות הדעת, כמובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות בשר וחלב הלכה ה' אות כ"ט) על הפסוק (משלי ל"א) "לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים"; שזה סוד עזות דקדושה וכו'. שכל הבא להכנס בקדושה ורוצה לחזור בתשובה שלימה, עליו לזכור את הכלל הזה, מה שדרשו חכמינו הקדושים (סנהדרין י"ז.) אל תקרי שנים אלא שניים, היינו שכל דברי התורה מלובשים בכפל; "נתון תתן", "הענק תעניק", "פתוח תפתח", כל אלו מצילין אותו מגיהנום של שלג וכו', היינו שזה עזות ועקשנות דקדושה, שצריך כל הבא להכנס אל הקדושה שילביש את עצמו עם מדת העקשנות, כמו שהזהיר אותנו רביז"ל ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) שצריך האדם להיות עקשן גדול בעבודת השם יתברך, וזה הענין של העקשנות הוא התחזקות נפלא לבלי ליפול בשום אופן בעולם, היינו שכל קיום התורה תלוי בזה, שיתחזק לשנות ולכפול כל עובדא טובה, הן לימוד התורה שהתחיל להרגיל עצמו בזה וכו', והן תפלה והתבודדות שיחה בינו לבין קונו, שהתחיל להרגיל עצמו בזה וכו', והן צדקה שהתחיל להרגיל עצמו בזה וכו', הוא צריך שיתחזק בכל פעם לחזור ולעשות אותו הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים, אפילו אם עובר עליו מה שעובר וכו', כי זה עיקר קיום התורה, שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת השם יתברך, לעשות את הדבר שבקדושה אפילו אלפים פעמים וכו', ולבלי להסתכל על שום חלישות הדעת שהס"מ ימ"ש והסיטרא אחרא והליצנים המגושמים וכו', מחלישין דעתו, רק על כל בר ישראל לעשות ולחזור ולעשות הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים, וזה פירוש "לא תירא לביתה משלג", היינו הגיהנום של שלג, כי יש גיהנום של אש, וגיהנום של שלג, היינו יש גיהנום של אש שמגיע להאדם על שנתחמם לדבר עבירה, רחמנא ליצלן, אבל יש גיהנום של שלג, שמגיע להאדם על חלישותו וקרירותו מעבודת השם יתברך, ולכן כל אחד שחוזר בתשובה עליו לדעת שהס"מ יחליש לו את דעתו, ויקרר אותו מלחזור בתשובה, כי עיקר עיכובו של האדם מתשובה, הוא מחמת חלישות הדעת, שנדמה לו שאינו מועיל לו עוד תשובה לריבוי עוונותיו העצומים מאד. ובפרט אותן שהתחילו כבר להתעורר משינתם להתחיל לשוב להשם יתברך, ועסקו בתורה ובתפלה ובמצוות וכו', איזה זמן זמנים ואחר כך נפלו מזה וכו', העיקר בא להם רק מחמת חלישות הדעת וכו', שהליצים מחלישים את דעתו וכו', ועל זה בא לו גיהנום של שלג, שנתקרר מעבודת השם יתברך בחזרה בתשובה וכו', אבל אם הוא עקשן גדול מאד ולא נותן את עצמו ליפול, אלא בכל פעם מתחיל מחדש וכו', כאילו עדיין לא חזר בתשובה וכו', אלא הוא עקשן גדול, על ידי זה ינצל מהגיהום של שלג, וזה פירוש "לא תירא לביתה משלג" אתה לא צריך לפחד מגיהנום של שלג שמגיע לאדם שנפל בחלישות הדעת וקירר את עצמו מעבודת השם יתברך, "כי כל ביתה לבוש שנים", אל תקרא שנים אלא שניים, היינו כל דבר שבקדושה שקיבל על עצמו כגון לימוד תורה הקדושה, או להתפלל במנין, או לתת צדקה וכו' וכו', אינו מפסיק מהחלישות הדעת שיש לו וכו', אלא פעם אחר פעם מתחיל אפילו אלף פעמים שנופל וכו', הוא לא מתפעל אלא מתחיל מחדש, על ידי זה אין לו מה לפחד מגיהנום של שלג, וזה התחזקות עצומה לכל מי שרוצה לחזור בתשובה שלימה, עליו לדעת כמו שאסור להתחמם לעבירה וכו', שעל זה מגיע גיהנום של אש וכו', כמו כן אסור להתקרר בעבודת השם יתברך ובחזרה בתשובה שהתחיל, שעל זה מגיע גיהנום של שלג וכו' וכו', וצריך שתדע אשר ענין גיהנום של אש או של שלג, זה עוד שייך בזה העולם, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שאין דבר כזה עולם הזה, יש או גן עדן או גיהנום, כי בזה העולם מה שעובר על כל אחד ואחד וכו', רואים שפה הגיהנום, ולכן מי שמתחמם מעבירה רחמנא ליצלן, עובר עליו בזה העולם גיהנום של אש שהוא נשרף מרוב התאוות שבוערים בו וכו', ונכנס בכעס ועצבים וכו', וכן אם כבר חזר בתשובה וכו', ואחר כך מתחרט ונחלש וכו', עובר עליו בזה העולם גיהנום של שלג שהוא מתקרר לגמרי מהיהדות וכו', ונעשה קל שבקלים וכו', ולכן כל אחד שבא לחזור בתשובה, עליו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לא להסתכל על אף אחד, רק שיהיה רגיל לברוח אל הקדוש ברוך הוא בעקשנות גדולה מאד מאד, ולא יחלש דעתו משום בריה שבעולם, ואם יהיה עקשן בדבר זה, אז יזכה לדברים עליונים מאד, כי חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ל"ד.) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד; ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, והס"מ מאד מאד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו, ולכן אל תהיה בטלן, תראה מה לפניך.
מאד מאד רציתי שבמוצאי שבת קודש הזה תצטרף עם אנשי שלומינו שנוסעים אל ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, לומר שם סליחות, ולבקש רחמים על כלל נשמות ישראל, שכולנו נזכה כבר לשנת גאולה וישועה, וישמרנו הקדוש ברוך הוא מבני ישמעאל ומבני עשיו, ונזכה שיתקיים כבר ת'הא ש'נת ג'אולת ע'ולם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא כ' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ואל תתן שהס"מ ישבור אותך, ואף שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת רביז"ל גילה לנו שבשום פנים ואופן אסור להשבר, אדרבה כשאדם נפל בקטנות המוחין, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עליו להכניס את אחרים בגדלות המוחין, היינו לחזק ולעודד ולשמח את הזולת, וזה הצדקה הכי גדולה.
מה אומר לך ידידי היקר, כשזוכים לשמוח בשבת, נמחל כל העוונות, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שבערב שבת יהיה מחלוקת בבית וכו' וכו', כמובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו'.
ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמור מאד לא לקבל לשון הרע על אף אחד, כי הס"מ לא עוזב את האדם לרגע, ומנסה להפילו ככל שהוא יכול, כמו שכתוב (בראשית ד' ז') "לפתח חטאת רובץ", היינו לפתחי פה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ח) שהס"מ רובץ על הפה של אדם להכשילו בכל פעם בלשון הרע אחר, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מזה וכו', כי כל הצרות שאדם סובל, רק מפני שהוא מקבל לשון הרע, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תשמ"א) מי היה אויביו של דוד, אותם שהיו רצו לעשוק ולחמוס ולא הניחם וכו', ודי לחכימא.
אני מאד מבקש אותך אם אתה יכול להצטרף להנסיעה במוצאי שבת אל הציון הקדוש של התנא רבי מאיר בעל הנס, לעורר רחמים רבים על עצמך ועל משפחתך ועל כלל נשמות ישראל, וגם אותי תזכיר לטובה, כי עם ישראל זקוקים לרחמים מרובים.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לקבל את השבת בשמחה עצומה, ועל ידי זה נזכה להכלל באין סוף ברוך הוא.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום א' לסדר נצבים כ"ב אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שבשבוע זו יתן הקדוש ברוך הוא את החיים ונזכה לנסוע אל רביז"ל על ראש השנה, שזה הזכות הכי גדולה שרק יכולים לזכות לזה, וכל זמן שאדם מלובש בלבוש גשמי וחומרי וכו', אי אפשר להסביר לו את זה בשום פנים ואופן, מה זה המעלה להיות בראש השנה אצל רביז"ל, אשר הבטיח לנו ואמר לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות; עיין שם, תתאר לעצמך נשמה שנפטרה וכו', היינו הורידה את הגוף הגשמי והחומרי וכו', והיא משוטטת עכשיו באויר העולם וכו', ואין לה מנוח, ומחפשת תיקון וכו', אין לתאר ולשער את הצער שלה וכו', אדם שהוא חי ומלובש בלבוש גשמי וחומרי הוא לא יכול להבין מה זה נשמה משוטטת נע ונד כציפור שלא מוצאת את קינה וכו', זה צער הכי גדול שרק יכול להיות להנשמה, לא נותנים לה להכנס למעלה וכו', ולמטה היא כבר לא נמצאת כי הגוף בקבר מונח וכו', והיא הנשמה מסכנה משוטטת ומחפשת כדת מה עושים עכשיו? והנה אומרים לה שבאומן יש צדיק שהבטיח שכל מי שתבוא לשם על ראש השנה, גם לה יהיה תיקון וכו', היעלה על הדעת שלהנשמה הזו יהיה איזה מניעה לעוף ולהגיע אל ציון רביז"ל? הרי היא טעמה כבר טעם של כף הקלע וכו', שהנשמה משוטטת בלי שום תכלית וכו', ואין לה מנוח וכו', השייך שאדם יכול להחליש את דעתה? הרי לצחוק מכאיב יהיה וכו', סוף כל סוף היא צריכה תיקון, היא משוטטת נע ונד, ומר לה מאד מאד מפני השדים והרוחות שמשוטטים גם כן באויר העולם וכו', כך כשאדם זוכה להגיע להתבודדות אמיתי שזה ישוב הדעת אמיתי, חושב לעצמו הרי סוף כל סוף אני צריך תיקון וכו', אני נמצא במצב מאד מאד עגום וקשה וכו', הן פרנסה לא הולך לי וכו', הן שלום בית אין לי וכו', הן צרות מהילדים יש לי וכו', הן צרות צרורות יש לי מבני אדם וכו', היעלה על הדעת אחר ישוב הדעת אמיתי כזה יכול להיות לו איזה מניעה?
מה אומר לך זה גדולת הצדיקים שעוד בחיים חיותם הם נעשים שכנים לעפר, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) אשר עיקר הגדולה הוא שפלות, שאדם הוא שפל בעיני עצמו, עד שהוא מרגיש את עצמו ללא כלום, והצדיקים מדמים לעצמם כאילו כבר יצאו מזה העולם וכו', שאז דייקא מאיר עליהם אור השכינה בקביעות וכו', האם אנחנו כשעדיין מלובשים בגוף גשמי יכולים לתאר דבר כזה? בוודאי לא, אבל אמר רביז"ל (שם) שעל ידי שמתקרבים אל הצדיק האמת, נכנס בו שפלות אמיתי, עד שנתקיים אצלו מה שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה ח) מי שנעשה שכן לעפר בחייו וכו', כי הצדיק האמת מכניס באדם שפלות, שידע את מצבו האמיתית וכו', וכך הוא חוזר בתשובה שלימה אליו יתברך, ועוזב את כל השטויות שלו וכו', וכבר לא מעניין אותו שום דבר בעולם, ולכן אשרי מי שזוכה להיות אצל רביז"ל בראש השנה, שאז יזכה לתיקון הנצחי שיבוא עליו שפלות אמיתי, שיסתכל בעין האמת על עצמו וכו' וכו', שאז כל החיים שלו יתחילו ללכת בצורה אחרת לגמרי, אשרי מי שזוכה להגיע אל זה, ואז יאיר לו מלך הכבוד בעצמו.
היות שכמעט כל אנשי שלומינו נוסעים השנה לראש השנה לאומן, ולכן רציתי גם השנה לשכור שמירה, מחברת שמירה, על הנשים ועל הילדים ועל הרכוש שלא יסתובבו גנבים וכו' וכו', ויען שהשנה יצא גם שבת אזי יהיה חמש לילות לשמירה, ולכן רציתי שתשתתף עם סכום פעוט של עשרים וחמש ש"ח, כי זה עולה קרוב לעשר אלף ש"ח, לכל הפחות שיהיה לך חלק בזה, ונראה אם איכפת לך על אשתך ועל ילדיך ועל הרכוש שלך וכו', וזה ענין של פיקוח נפש בלי שום ספק כלל, כי בעבר הסתובבו גם ערבים וכו', ולכן רציתי מאד שתיקח את זה לתשומת לבך, כי זה מאד מאד נחוץ שמירה.
הקדוש ברוך הוא השומר את עמו ישראל, ישמור אותנו, ואמר החכם מכל אדם (משלי כ"א ל"א) "סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה".

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים כ"ג אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

אף שאני יודע שאתה טרוד מאד מאד עכשיו בענין הנסיעה אל רביז"ל על ראש השנה וכו', ואני יודע שגם שמה תהיה טרוד כנהוג וכו', עם כל זאת אני מאד מאד מבקש אותך שתיקח איתך גמרא ברכות, ותהיה חזק בלימוד דף גמרא בכל יום בסדרת הדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות הזה של לימוד דף גמרא בכל יום, ותהיה על זה עקשן גדול מאד, ודייקא בימים שאתה מלא בלבולים וכו', והטרדות עולים לך למעלה מראש וכו', עם כל זאת חטוף דף גמרא אפילו בגירסא, שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
מה אומר לך אין עוד לימוד יותר חשוב כמו לימוד גמרא, רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') שעל ידי לימוד גמרא ובפרט בלילה על ידי זה לא יזיק לא שום קול של מנגן רשע, ופירש מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות אפוטרופוס הלכה ג') שלא רק ממנגנים רשעים לימוד גמרא מציל אלא אפילו מכל הקולות של הרשעים זה מציל, היינו כי צריכים מאד לשמור מקול של רשע, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) שהדיבורים של הרשע שהוא בר דעת מולידים ניאוף בהשומע וכו', ועל ידי שאדם זהיר בלימוד גמרא ניצל מכל אלו הקולות של הרשעים שלא יזיק לו, ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא שזה מציל מכל הצרות ופגעי ומקרי הזמן וכו', ואם בני אדם היו יודעים מזה לימוד דף גמרא בכל יום וכו', היו מוסרים את נפשם שהלימוד הראשון ביום צריך להיות דף גמרא.
הרב הקדוש רבי יהושע מבעלזא זי"ע, אמר בשם אביו הקדוש השר שלום זי"ע, דף גמרא עם רש"י מסוגל להצלחה, והוא בעצמו אמר ראיתי אנשים שכבר היו בנעוריהם בדיוטא התחתונה רחמנא ליצלן וכו', אבל לקחו את עצמם ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו מנסיונות הקשים שעבר עליהם וכו', זה שעמד להם ונחלצו מבור תחתיות, והצליחו להתחזק ולהתגבר על היצר, עד שעלו ונתעלו לתלמידי חכמים מופלגים ומורי הוראה בישראל, הרי שלך לפניך מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, והעיד יהודי בשם ר' אברהם לוי ז"ל שהיה חשוך בנים הרבה שנים, ונסע אל השר שלום מבעלזא זי"ע, וביקש מאד על ילדים, ענה ואמר לו בזה הלשון "אברך, הלא אתה יכול ללמוד, אם תלמד בכל יום דף גמרא, תזכה לזרע של קיימא", וקיים את זה בעקשנות גדול מאד, ונולדו לו אחר כך שבע עשרה ילדים, אשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא, ומוסר את נפשו על לימוד זה.
נא ונא תשתדל מאד להיות בשמחה עצומה, כי השמחה מכניסה באדם ישוב הדעת אמיתי, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.
אף שכתבתי לך אתמול כבר את כל זאת, עם כל זה מחמת נחיצות הענין אחזור על דבריי עוד פעם, דע לך שכמעט כל אנשי שלומינו נוסעים השנה לראש השנה לאומן, ולכן רציתי גם השנה לשכור שמירה, מחברת שמירה, על הנשים ועל הילדים ועל הרכוש שלא יסתובבו גנבים בכל יבנאל וכו' וכו', ויען שהשנה יוצא גם שבת אזי יהיה חמשה לילות לשמירה, ולכן רציתי שתשתתף עם סכום פעוט לכל משפחה של עשרים וחמש ש"ח, כי זה עולה קרוב לעשר אלף ש"ח, לכל הפחות שיהיה לך חלק בזה, ונראה אם איכפת לך על אשתך ועל ילדיך ועל הרכוש שלך וכו', וזה ענין של פיקוח נפש בלי שום ספק כלל, כי בעבר הסתובבו גם ערבים וכו', ולכן רציתי מאד שתיקח את זה לתשומת לבך, כי זה מאד מאד נחוץ שמירה, ואני מקווה שתעשה רצוני, שזה רק לשמור על אשתך ועל ילדיך ועל הרכוש שלך, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות שמורים בגשמיות וברוחניות גם יחד תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים כ"ד אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

הנה מתקרב היום שאנחנו נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, וזה צריך להכניס בנו שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כמו הבן שרואה מרחוק את אביו וכו', אז הוא רץ אליו בשמחה עצומה, ושום דבר בעולם לא יכול לעצור אותו וכו', והנה חכמינו הקדושים אומרים (סנהדרין יט:) כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו; ועיקר חכמתינו למדנו אצל רביז"ל, ולכן זה שמחה עצומה לרוץ ולטוס אל רביז"ל להיות עמו בראש השנה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.
תאמין לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ומה היינו עושים בלעדו? ורביז"ל התבטא פעם בזה הלשון "מכם אתם יכולים לתאר מה קורה עם אנשי העולם" (כאומר מה אתם יש לכם כל כך הרבה הקדמות וכו', והתחזקות וכו', ועדיין עובר עליכם מה שעובר וכו', תתארו לעצמכם מי שאין לו את ההקדמות וההתחזקות האלו, ועובר עליו מה שעובר וכו', מה הוא יעשה? ואיך יחזיק מעמד?) ולכן עלינו לשמוח מאד מאד "בך רבינו נגילה, בך רבינו ונשמחה" ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה.
העיקר שלימות ההתקרבות לרביז"ל, הוא לציית אותו בתמימות ופשיטות גמור, בלי שום חכמות והשכלות כלל, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, והיות שהוא כל כך ביקש אותנו שנרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלנו, שזה התבודדות שיחה בינו לבין קונו, שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אל תהיה בטלן, מעכשיו איפה שרק תגיע וכו', תשאיר שמה כמה דיבורים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי מה אתה יודע למה באת למקום הזה, אם לא לדבר שמה דיבורים אליו יתברך, אשר אין ערוך אליה, אשרי אדם שרגיל תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מדריגה יותר גדולה מזו, כי על ידי הדיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה מדבקים עצמם אליו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ד' לסדר נצבים כ"ה אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהיום הזה אנחנו נוסעים אל רביז"ל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, כי אין עוד שמחה כשמחה זו שנוסעים אל הצדיק בראש השנה, אשר בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן צ"ז) שאז נתחברים שלוש ראשים, הצדיק הוא "ראש" כי הוא ראש בני ישראל, ראש השנה זה גם כן "ראש", כי הוא ראש של כל השנה, שאז דנים את האדם מה יקרה איתו כל השנה, וכל אחד בא עם ה"ראש" שלו אל הצדיק, ואז מתחברים שלוש ראשים, וזוכים להעשות כלי למשכן עוזו יתברך, כי כל בר ישראל צריך לנקות את הראש שלו מכל מיני זבל ולכלוך שנדבק בו כל השנה וכו', זה בתאוות ממון וכו', וזה בתאוות ניאוף וכו', וזה בשאר מיני תאוות ישות וכבוד וכו', וכשבא אל הצדיק על ידי זה הוא מנקה את הראש שלו, ובפרט כשבאים בראש השנה אל הצדיק, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"א) אז זוכים להמתקת הדינים, וזוכים לנקות את המח מחשבה שלו, ולהתחיל לחשוב רק ממנו יתברך, ולכן זה השמחה הכי גדולה כשאדם נעשה בן חורין ורק חושב ממנו יתברך, ולכן אבקש אותך שתכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
היות שאני נוסע היום, אז לא לשלוח לי יותר מכתבים עד אחר ראש השנה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

6 תגובות

  • 1.
  • תודה רבה לחיזוקים!!!
   מאת: שגיא
  • 2.
  • מאת: שלום
   פשש דיבריי הצדיק ממש נותנים לי תשוקה עצומה בעבודת השם יתברך ישתבח שמו לעד שייש לנו צדיק קדוש כזה ממש זכינו במתנה אין אין סופית.....
  • 3.
  • אשרינו שזיכנו ה' יתברך לצדיק כזה בדורינו
   מאת: בנימין
  • 6.
  • מאת: שלום כהן.
   הצדיק שלנו ממש מחייה מתים פשוטו כמשמעו...
  • 7.
  • מאת: נחמן
   אני מתחזק כל יום מחדש מהמכתבים הקדושים
   אשרינו
  • 9.
  • מאת: אליהו כהן
   אין בפי מילים להביע תדהמתי על האתר הנפלא הזה ממש קודש קדשים
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup