ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אלול ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אלול ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ב' דראש חודש | ב' אלול | ג' אלול - כללי | ג' אלול | ה' אלול | ו' אלול | ז' אלול | ח' אלול - כללי | ח' אלול | ט' אלול | י' אלול | י"ב אלול | י"ג אלול | י"ד אלול | ט"ו אלול | ט"ז אלול | י"ז אלול - כללי | י"ז אלול | י"ט אלול | כ' אלול - כללי | כ' אלול | כ"א אלול | כ"ב אלול | כ"ג אלול | כ"ד אלול | כ"ו אלול

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז, בפרט עכשיו בחודש אלול חודש התשובה אנחנו צריכים להתחזק עם כל הכוחות, ולא לתת שהס"מ ישבור אותנו, וצריכים לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, ולכן אסור ליפול בדעתו בשום פנים ואופן, ואדם צריך לזכור טוב טוב שאפילו שעשה כבר מה שעשה וכו' וכו', ונכשל במה שנכשל וכו' וכו', עדיין הוא יכול לתקן את הכל אם רק יקח את עצמו בידיו, כי כל בר ישראל יכול להגיע לכל המדריגות הגבוהות שרק יש בעולם, וכבר כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ג' אות ו') מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה וכו', וקשה להם לשוב אל השם יתברך להיות איש צדיק או איש כשר באמת כמו שאר צדיקים וכשרים, כמרגלא בפומא דאינשי לומר, כשמספרין סיפורים סיפורי צדיקים מאיש צדיק או מאיש כשר וירא באמת, ומתחיל להתעורר בהם הרהורי תשובה גם כן להתקרב להשם יתברך, כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה והתקרבות להשם יתברך תמיד, אך אחר כך תיכף אומרים מי יכול להתדמות לזה האיש צדיק וכו', כי היה נשמה קדושה מנעוריו וכו', כאילו צידקת הצדיקים וכשרים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם, אשר באמת אינו כן, כי עיקר צידקת הצדיק הוא רק על ידי יגיעתו וטרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים הרבה, והתגבר והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום פנים ואופן שבעולם, והירבה בתפלה ותחנונים, עד שזכה למה שזכה וכו', ובאמת כל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית, אשר באמת ענין הטעות הזה, שסוברים בני אדם שנפשם אינה קדושה משורשה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים וכו' וכו', כל זה נמשך מהיכלי התמורות וכו' וכו', כי באמת כל בר ישראל יכול להגיע לכל המדריגות שבעולם אם רק יתחזק ברצון חזק מאד מאד, ולא יעזוב את הרצון כלל, ומכל שכן וכל שכן שידבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, שזה יסוד מוסד אצל רביז"ל, שבפירוש גילה לנו אשר הוא בעצמו לא הגיע למדריגתו אלא על ידי שהירבה לדבר עמו יתברך, ומאד מאד ביקש אותנו שנהיה חזקים בדבר זה, רק לדבר יום יום עמו יתברך בעקשנות גדול מאד מאד.
ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.
תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי הס"מ עובד על כל אדם כל כך חזק להפילו בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', רק על ידי הדמיונות שמכניס בו וכו' וכו', כל אחד כפי בחינתו וענינו, ולכן אתה מוכרח לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, והרגע שתהיה בשמחה, זה ירחיב לך את הדעת לגמרי, וכמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מתלמידיו אם תהיה תמיד שמח, לא תראה פני גיהנום, ויכולים להבין את זה בפשיטות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אין עולם הזה יש או גיהנום או גן עדן, ולכן כשאדם מסתובב בזה העולם ממורמר מדוכא וכו', אזי הוא טועם את טעם גיהנום בזה העולם רחמנא לישזבן, כי אין עוד קללה יותר מזו שאדם מסתובב ממורמר ומדוכא ועצוב ומיואש וכו' וכו', וזה בעצמו הגיהנום שאדם מסתובב בעצבות ובדכאון, ולא מוצא את מקומו וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחרת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בה וכו', ובפרט עכשיו בימי אלול הקדושים תראה לקיים את כל זה, כי זה הכנה לראש השנה הקדוש והנורא.

 

המאחל לך חודש מבורך ותשובה שלימה

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ב' אלול התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לומר בכל יום מימים אלו סליחות, ויש אצלינו כמה מניינים במשך היום שאומרים סליחות, ולכן תצטרף אל אחד מהמנינים, כי זה דבר גדול מאד, לומר סדר הסליחות, והאריז"ל היה נוהג לומר עם הציבור מילה במילה מסדר הסליחות (עיין פרי עץ חיים),  ואמר כי בחודש הזה נפתח שערי הרחמים והרצון, ויכולים לחזור בתשובה שלימה על מה שפגמו כל השנה, ולכן צריכים מאד מאד להזהר כל חודש אלול לבקש רחמים על עצמו, כי החודש הזה מסוגל מאד מאד לעורר רחמים רבים, ולהמשיך על עצמו חסדים מרובים, ולכן אשרי מי שכל יום מימי אלול הקדושים הוא חוזר בתשובה ומבקש רחמים על עצמו, כי הימים האלו מאד מסוגלים לחזור בתשובה שלימה יותר מכל ימות השנה, כי החודש הזה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה להכין את עצמינו על ראש השנה הקדוש והנורא שהוא יום הדין, שאז דנים את כל אדם.
והנה מובא בספר "ישמח משה" (פרשת נצבים) מראש חודש אלול מתחילין ימי התשובה, ומתחילין לתקוע בשופר לאמר שפרו מעשיכם, ואז עלה משה בהר לקבל לוחות שניות, ואז השלוחים יוצאין, וכמו שחשב התנא (ראש השנה י"ח.) על ששה חדשים השלוחים יוצאין, וקחשיב על אלול מפני ראש השנה, שמודיעין אימת ראש חודש אלול, שידעו יום שלשים שהוא ראש השנה. ויש רמז בזה שמראש חודש אלול צריכין להזהיר את עם השם שיחרדו מפני פחד השם ומאימת הדין בראש השנה, כי זמן בית דין שלשים יום, ואומרים לו כל ראיות שיש לך, הבא מכאן ועד שלשים יום, מצא בתוך שלשים שעשה תשובה והזדונות נהפכו לזכיות, סותרין את דינו. לא מצא, אין סותרין את דינו חס ושלום, על כן ימי התשובה מתחילין מראש חודש אלול, כמו שדרשו דורשי רשומות א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י (שיר השירים ו' ג'), ר"ת אלול. וכן לולא האמנתי לראות בטוב הוי"ה (תהלים כז יג), ל'ו'ל'א' אותיות למפרע א'ל'ו'ל'. ורצה לומר דעל ידי אלול ששבין בתשובה, האמנתי לראות בטוב הוי"ה.
אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בימים אלו ימי אלול הקדושים, ומתחיל לחשוב על ראש השנה שהוא יום הדין שאז דנים את האדם מה יהיה אתו כל השנה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ג' אלול התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

עכשיו בימי אלול הקדושים אנחנו צריכים להתאחד יותר ויותר, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אהבה ואחווה וריעות, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה, רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה; וכל הענין של הס"מ הוא רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כמו שאנחנו רואים פה ביבנאל איך שהרשע הזה מסית ומדיח נגדינו יומם ולילה, כאילו אנחנו נסגור כבישים וכו', וכאילו אנחנו רוצים להשתלט וכו', מסית ומדיח את כל מי שרק יכול, אבל עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כי הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים, ועכשיו יבוא ראש השנה שאז הוא יום הדין, והקדוש ברוך הוא ממליך מלכים, ומנשא את כל מי שרוצה, ומקיים (תהילים ע"ה ח') "כי אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים", כי הכל תלוי רק בו יתברך, ועלינו לקיים מה שכתוב בפרשת השבוע (דברים כ') "אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם: כי הוי"ה אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם", ודרשו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ב:) הם באים בנצחונו של בשר ודם, ואתם באים בנצחונו של מקום; עכשיו זה תקופת הבחירות וכו', אין לנו מה להתבלבל משום דבר שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, והוא יוליכנו על דרך האמת, ונזכה לנצח בגדול, לא צריכים להכנס בויכוחים עם אף אחד, כי רק הוא יתברך קובע איך שיהיה.
עכשיו בימי אלול הקדושים ראוי לכל אנשי שלומינו להקפיד לומר בכל יום סליחות, ויש אצלינו כמה מנינים במשך היום, אשרי מי שמצטרף לאיזה מנין.
מנהגינו לתקוע בשופר בכל יום לפני עלינו, אחר אמירת הקדיש דרבנן וברכו, וכן בענין אמירת המזמור "לדוד הוי"ה אורי", בבוקר אומרים את זה אחר שיר של יום, ואם יש אבל ל"ע אומר קדיש הן אחר שיר של יום, וכן אחר אמירת מזמור "לדוד הוי"ה אורי", ובמנחה אומרים את המזמור "לדוד הוי"ה אורי", תיכף ומיד אחר שמונה עשרה, לפני תחנון וקדיש תתקבל.
חזקו ואמצו מאד להיות רק שמחים ועליזים שתהלה לאל אנחנו יודעים מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה, שמאד מאד ביקש אותך שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; אשרי מי שיציית את רביז"ל, ואז טוב לו כל הימים.
.

המאחל לכם שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ג' אלול התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח בשבת זה מאד מאד, כי סוף כל סוף אנחנו נמצאים בימי אלול הקדושים שהקדוש ברוך הוא מוחל על כל העוונות, ועכשיו פתוח כל העולמות, ויכולים להגיע אל המלך בעצמו בקלות בסוד (קהלת ה' ח') "מלך לשדה נעבד", כי עכשיו כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא בחוץ, ובקלות יכולים לפגוש אותו אם רק מרגילים את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, שאין למעלה מזה, ודע לך שאפילו דיבור אחד שאדם מדבר עמו יתברך, זה עושה רושם בשמים, ורואים שבני אדם מתרשלים מזה, מפני שחושבים שצריכים לדבר הרבה, בשביל זה לא מדברים כלום וכו', ובאמת זה טעות גדולה מאד, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך, עושה רושם גדול בשמים.
נא ונא ראה לקנות לעצמך מדת הסבלנות, ואל תצא לריב עם אשתך כלל יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, ותתאזר במדת הסבלנות, ומסופר שאחד מהחסידים גולל את מר לבו לפני רבו הרב הקדוש מאסטראווצע זי"ע שיש לו אשה רעה המצערת אותו ומקללתו, ובתוך הדברים התפאר בפניו כי למרות שאשתו מקללתו בתדירות אין הוא מתרגז כלל מדבריה, ואינו משיב דבר כנגדה, ולא עוד אלא שהוא צוחק ממנה ומדבריה, וכמובן שזה לא איכפת לו כלל מה שהיא צועקת ומקללת, מעלה חמתה יותר ויותר, כי היא חפצה שיענה לה דבר, ואז תוכל להחזיר לו מנה אחת אפים ולהאריך בקללות וגידופים, מה שאין כן כשהוא שותק מסתתמין דבריה, והיא זקוקה לקצר כמובן, והחסיד הזה רצה להתפאר בזה שאינו משיב לה, ואמר לרבו מה אעשה שאשתי רוצה דוקא שאקלל אותה, אמנם הרב הקדוש הוכיח אותו כי שתיקתו אינה באה מכח מדת הסבלנות, אלא משום שהוא חפץ לצערה ביותר, ואין בזה מעלה שהוא שותק לגמרי, דבוודאי שאינה יכולה לסבול שהיא מתקצפת וצועקת והוא עומד כאבן דומם בשלוה ובשחוק, ואמר הרב הקדוש שבזה נתיישב לו פירוש רש"י על מאמרם ז"ל (שבת פ"ח:) הנעלבין ואינם עולבים שומעים חרפתן ואינם משיבים, עושין מאהבה ושמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר (שופטים ה' ל"א) "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", ופירש רש"י עושין מאהבה, מאהבת השם יתברך, ולכאורה מה חידש רש"י בזה, שהרי הכל יודעין שאהבה שמוזכר בגמרא היינו אהבת השם יתברך, אמנם בא לומר דשבח השומעין חרפתן ואינם משיבים הוא דווקא כשהם עושים מאהבת השם יתברך, ולאפוקי כשמקבל על עצמו שתיקה כדי לצער את חבירו או אשתו, ולא מאהבת השם יתברך, דאז אין השתיקה ההיא שבח כלל, ולכן ראה לכבד ולייקר את אשתך מאד מאד, ולשמור בכבודה, ואף שזה בא לך קשה, דע לך שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על זה, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים, ולא כמו אלו החדשים מקרוב באו שמסלפים את דברי רביז"ל, ומהפכים דברי אלקים חיים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתקפיד להתפלל בכל יום את השלוש תפלות במנין דייקא, שזה סגולה לפרנסה בנקל, כי מי שמתפלל במנין, יש לו דבר שבמנין, ומה גם שמטהר את האדם, כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ולכן אשרי מי שמקפיד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה הוא מכניס כמה פרוטות לצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה; ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום פסחים נ', אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח
.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ה' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה עצומה, כי השמחה זה הגאולה, כי הרגע שאדם שש ושמח על ידי זה הוא נכלל בו יתברך, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", ולכן חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ותכריח את עצמך רק להיות בשמחה, כי השמחה זה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, וכשאדם שמח מתרחב דעתו ויכול להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, והרגע שחזק באמונה שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה נפתח פיו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר זה התענוג הכי גדול, וטועם טעם עולם הבא בעולם הזה, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, וזה כל פרשת השבוע "כי תצא למלחמה על אויביך", כי עיקר האויב זה הס"מ שמכניס את האדם בעצבות ובמרירות ובדכאון פנימי, וזה מלחמה תדירה שאדם צריך להלחם עם האויב הזה שזה הס"מ שמכניס באדם עצבות ומרה שחורה, עם כל זאת התורה הקדושה מבטיחה לנו "ונתנו הוי"ה אלקיך בידיך", אשר מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"א) אשר יד יסוד השמחה, כמו שכתוב (דברים י"ב) "ושמחתם בכל משלח ידיכם", כי על ידי כלי זמר שמנגנים ביד, על ידי זה שורה הנבואה על הנביאים, ומגרש מהם את הרוח רע עצבות ומרירות שתופס את האדם, ולכן יד זה ענין של שמחה, ואם אדם מכריח את עצמו להיות תמיד בשמחה, על ידי זה הוא מנצח את המלחמה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, היינו הן שמאיר עליו שם הוי"ה שהוא רחמים וחסדים, סוד היה הוה ויהיה, שזה שם של חסד, והן שמאיר עליו שם אלקים שהוא דין, סוד אלקי"ם שעולה כמספר הטב"ע שמתגבר עליו הדינים והמרירות וכו' וכו', עם כל זאת יודע שהכל ממנו יתברך, ושש ושמח, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי באמת עובר על כל אדם צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ורוצים להפיל אותו בעצבות ובדכאון, וכשבר ישראל מתחזק בכל הכוחות רק להיות בשמחה, על ידי זה הוא בא לבירור המדמה, עד שאינו רוצה אף אחד רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולזה צריכים שמחה, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) ששאלו הסבי דבי אתונא איפה האמצע של העולם? והראה רבי יהושע בן חנניה עם אצבעו פה, שאלו אותו מי אומר שכך הוא? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, תביאו חבלים ותמדדו ותראו שאני צודק, ומגלה רביז"ל שיש בזה סוד נפלא מאד, כשמתחיל הבלבולים עם האדם איפה המקום שלו להיות ולגור? אזי העצה להגיד לו פה, איפה שאני נמצא שם אמצע העולם, ועם כל זאת כשהקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו מבלבלים אותו ושואלים מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? ואחר כך כשילך למקום אחר וכו', גם שמה יגידו לו מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? כי כשאדם חוטא בפגם הברית אזי הוא בורא קליפות ומשחיתים, והם מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבו וכו', בקושיות וספיקות, ולא מוצא את המקום שלו, אבל אם אדם מאמין בו יתברך, ומכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, על ידי זה איפה שרק תשים אותו הוא יהיה רק שמח, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה בהשם יתברך, ולאמונה הזאת זוכים על ידי הצדיק, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעל ידי הצדיק זוכים לאמונה ולתפלה ולנסים, היינו שהצדיק פותח את העינים לראות ולהתבונן באמתת מציאותו יתברך, ועל ידי זה הוא זוכה להתפלל תמיד אליו יתברך, עד שזוכה לראות נסים ונפלאות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) הטבע מחייב כך והתפלה משנית את הטבע, ולכן צריך האדם כל יום וכל שעה לבקש את הקדוש ברוך הוא על מדת השמחה, להיות רק בשמחה, ואז יתרחב לבו ודעתו, ועל ידי זה יזכה לראות את אמתת מציאותו יתברך, ויהיה רגיל לדבר אליו יתברך, ויראה נסים נגלים שיעשה עמו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תבלבל את עצמך משום בריה שבעולם, אתה לא צריך ללכת אל שום מקום, רק לשמוח עם נקודת יהדותיך, ולהרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה נמצא ביבנאל עירו של רביז"ל, כי תהלה לאל יש שם כבר קיבוץ גדול של אנשי שלומינו היקרים, אשר חיים חיים טובים חיים נעימים חיים מאושרים, ושם זוכים למה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') הר שדה בית, כי איך שיוצאים מהבית כבר יש שדות להתבודד להקדוש ברוך הוא, ואיך שיוצאים להשדות, כבר יש הרים גבוהים שיכולים לטפס עליהם ולהתיישב על סלע ולהתבודד ולצעוק אליו יתברך, ואף אחד לא יראה אותו, והמקום הזה זה גן עדן התחתון, אשרי מי שזוכה לגור ביבנאל עיר ברסלב, ויצטרף לקהילתינו הקדושה, כי היא קהילה נאה וחסודה חממה של אמונה, וכלי של חסד.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ו' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר במח מחשבתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, והרגע שתחדיר בעצמך את המחשבה הזו, על ידי זה יתבטל ממך כל הבלבולים וכל הפחדים של הבל, שמפחידים אותך מי יודע מה יהיה וכו' וכו', ובפרט עכשיו שהרשעים מפחידים אותנו מי יודע מה יהיה וכו', ואנחנו נפסיד וכו', ואנחנו ניפול וכו', הכל הבל ורעות רוח, כי גדול אדונינו ורב להושיע, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא: ואמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן אסור להתפעל משום בריה שבעולם, אני בענין הבחירות עדיין לא אמרתי סוף פסוק כפי שמפרסמים וכו', ועדיין עיני תלויות בשמים שיחוס וירחם עלינו וכו', אנחנו סובלים פה סבל רב עשרים ושבע שנים, חמש וחצי קדנציות וכו', ועכשיו מפחידים אותנו מי יודע מה יהיה וכו', אני מוכרח להגיד לכם שלא צריכים לפחד משום דבר, כי הכל גלוי לפניו יתברך מה יהיה? ואיך יהיה? אין העולם הפקר כלל, ולא כמו שהס"מ מסית ומדיח נגדינו את כל תושבי המקום, וצריכים לזכור מה שאמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד", תהלה לאל זכינו להקים פה קהילה נפלאה שאין בכל העולם כולו, תחת איומים וכו', ורדיפות וכו', והסתות מהס"מ במשך כל השנים, ותהלה לאל יש לנו מוסדות חינוך שבו מתחנכים למעלה מאלף ילדים, ועברנו ועדיין עוברים את התנאים הכי קשים שיש רק בארץ ישראל, שאפילו הבדואים והערבים וכו' וכו', לא סובלים כמו שאנחנו סובלים, ואף על פי כן אנחנו מתקיימים, וכן תהלה לאל בנינו כוללים ובתי כנסיות ובתי מדרשות, ובפרט הבית המדרש הגדול שהיא לשם ולתפארת בכל ארץ ישראל, ומי שרק בא ורואה את זה, עומד ומתפלא על יופיה, והס"מ וגונדא דיליה אמרו כשיצמח להם שערות בתוך כף היד זה יבנה, והנה על אפם וחמתם זה עומד לשם ולתהלה, וכן בנינו מקוואות שגם על זה סבלנו מה שסבלנו, כמו ברוסיה לפני שבעים שמונים שנה, ואף על פי כן אנחנו מתקיימים, ולכן אסור לנו להתבלבל משום דבר שבעולם, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ומי שירדוף אותנו ישלם מחיר מאד כבד על זה, תהלה לאל אני חי רק עם השגחה פרטיית, בוודאי הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בכל מיני נסיונות קשים ומרים, אבל הפעם נצליח בגדול, ועוד פעם אני עדיין לא אמרתי סוף פסוק וכו' וכו', עיני תלויות רק אליו יתברך, ואף שהם מאיימים עלינו וכו', והולכים מבית לבית וכו' וכו', להסית נגדינו, אין לנו מה להתבלבל כלל, כי גדול אדונינו ורב להושיע בנסים נגלים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שאמונה תפלה וארץ ישראל ונסים תלויים זה בזה, כי הצדיק האמת הוא המגלה לנו את אמתת מציאותו יתברך, ופותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ונותן לנו את ארץ ישראל אף שנקנית ביסורים, ורואים נסים נגלים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תשבר משום דבר, ואל תתערב בשום פוליטיקה של שקר כי הכל הבל הבלים, ואין לנו מה להתבלבל ולפחד כלל, אדרבה זה צריך לקרב אותנו יותר ויותר להקדוש ברוך הוא.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו צועדים צעד אחר צעד שעה אחר שעה יום אחר יום בימי אלול הקדושים, אשר בו פתוחים שערי הרחמים והרצון, וחבל מאד שנבלה את הזמן היקר שלנו בהבל וריק וכו', בשעה שאנחנו יכולים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולהשיח ולספר את כל אשר עם לבבנו עמו יתברך, כי גם הרצונות והכיסופים הטובים שאנחנו מוציאים מפינו וכו' וכו', מזה נעשה מה שנעשה למעלה בכל העולמות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א וסימן ס"ו) שנארגין מזה עולמות חדשים, עין לא ראתה, והאריך בזה מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות אומנין הלכה ד' אות כ"ט) שאדם צריך לשמור את עצמו מאד מאד מכיסופין רעים, וירגיל מחשבתו תמיד לכסוף ולחשוק רק כיסופים טובים, כי יתגעגע ויחשוק ויכסוף תמיד להתקרב להשם יתברך, ולתורתו ולעבודתו וכו' וכו', והעיקר להוציא מהפה כל הרצונות והכיסופים הטובים שיש לו, שזה בעצמו יביא אותו אל כל המדריגות שבעולם, כי כשבר ישראל מרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, ומוציא את הרצונות שלו מפיו, על ידי זה נכלל במקום שנכלל וכו' וכו', וחבל חבל מאד מאד שבני אדם לא יודעים מה זה שיחה בינו לבין קונו, לא צריכים לעשות שום הכנות לזה, רק לפתוח את הפה ולדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל, ובפרט עכשיו בימי אלול הקדושים שהשמים פתוחים והרחמים והחסדים מתפשטים בעולם, חבל מאד שלא נבלה כל שעה לדבר קצת עמו יתברך, ולספר לו יתברך מה שעובר עלינו וכו' וכו', ואין לתאר ואין לשער את הזכות הזה, ולכן אל תהיה בטלן, אל תבלה את הזמן היקר שלך בלפטפט דברים בטלים וכו', ודברים של מה בכך וכו', עם פלוני או עם אלמוני, כי חבל על כל יום ועל כל שעה וכו'.
אתה צריך לדעת כי החיים של האדם מלאים נסיונות קשים ומרים, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר, אלא מדביק את עצמו באין סוף ברוך הוא, היינו שמצייר בדעתו איך שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שזה המתנה הכי יפה שקבלנו מרביז"ל, ולכן אל תהיה בטלן, יהיה מה שיהיה עמך וכו', אתה לא תעזוב את עצמך, רק תברח אליו יתברך, ותדבר עמו יתברך בשפת האם שלך, ואף שיהיה נדמה לך בהתחלה שאף אחד לא שומע אותך וכו', הכל הבל הבלים ודמיון גדול מאד, וכבר סיפר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רל"ב) גיבור אחד חגר מתניו לכבוש חומה חזקה. ואחר כך כשבא אל השער, היה ארוג על השער מטווה מקורי עכביש שסתם השער. וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי עכביש?! (והנמשל מובן), ואחר כך אמר רביז"ל: העיקר הוא הדיבור. שעל ידי הדיבור יכולין לכבוש הכל ולנצח כל המלחמות. ואמר: אף על פי שיכולין להתבודד במחשבה, אבל העיקר הוא הדיבור. ומבואר הנמשל ממילא לענין מה שקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך או לפני הצדיקים האמתיים מה שבלבו. וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו שאין לו עזות דקדושה, בוודאי הוא שטות גדול. כי הלא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת היצר, ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור, ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא, ימנע חס ושלום מלדבר?! כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו.
אני מאד מאד מבקש אותך אישית, שתלמד בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתמול לא למדת, ומחר מי יודע אם תלמד, על כל פנים היום הזה תחטוף את הדף היומי גמרא, שזה הצלת נפשות ממש, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואם תרגיל את עצמך ללמוד בכל יום דף גמרא כפי סדרת הדף היומי, תרגיש כל מיני נעימות בעולם, כי דף גמרא זה שמירה להנפש, הדף היומי של היום פסחים נ"ג.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשה את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", הן הד' מינים ויהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהילה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגומרים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהילה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת העניין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכנו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

באתי לבקש את אנשי שלומינו היקרים היות שאנחנו עומדים עכשיו לפני הבחירות, שאף אחד לא יתערב בעניני בחירות, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, והוא יודע מה שטוב בשבילנו, ולכן אני מאד מבקש שלא יהיה שום שיחה בבית הכנסת מעניני הבחירות, ואין לאף אחד להתערב בזה, כי תהלה לאל בניתי את הקהילה הקדושה שלנו ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה, והקדוש ברוך הוא יחונן את דעתי את הכי טוב בשביל קהילתינו, ואני לא רוצה שאף אחד יתערב בענינים אלו, ואף אחד שלא ידבר בשמי שום דבר, בכלל צריכים מאד מאד לשמור מבעלי מחלוקת שהם אנשים מסוכנים מאד מאד, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"ח סימן ד') כמה קשה מחלוקת שכל העוזר במחלוקת, הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו, וראינו בחוש שבמשך השנים היו בתוך קהילתינו בעלי מחלוקת, לבסוף המקום הקיאה אותם וברחו בבזיונות מקהילתינו, וגם עכשיו יתקיים אותו דבר, ואל תשמעו לשום הסתות של נחש שמתחבא בתוך הקש ומסית ומדיח בתוך קהילתינו וכו', כי גם קלונו יתגלה בקרוב ברבים, עד שהוא יעזוב את קהילתינו.
אגב רציתי לעורר את אנשי שלומינו ששליחי הס"מ התחילו לאחרונה לשלוח הודעות SMS בטלפון הסתות נגד הקהילה, ולכן מי שמקבל הודעה כזו שיפתח תיק במשטרה, הרשע מרושע הזה חושב ששכחנו מה שאנחנו סובלים זה למעלה מחצי יובל שנים פה, את המקוה של נשים הוא סגר ולא נתן לנשותינו להכנס, את מי שתיקן את העירוב פתח עליו תיק במשטרה, והעיקר שמנע מאתנו שיהיה לילדינו מקום איפה ללמוד, והוא לחם ועדיין לוחם נגד החינוך הטהור שלנו בכל מיני דרכים נלוזים וכו' וכו', עדיין אנחנו זוכרים שלקחו את השמונה מורות באזיקים בניידות משטרה, תהלה לאל לא שכחנו ולא סלחנו על הרשעות שעשה ועדיין עושה, ולכן אל תתפעלו מהסתות הפרועות שלו.
אני מאד מבקש את אנשי שלומינו שכל אחד יעסוק רק בתורה ובתפלה ובגמילות חסדים, ואל תתערבו כלל בבחירות, כי לבסוף אני יחליט בעזרתו יתברך שמו מה טוב בשבילנו, ולכן תכניסו את כל זה בתוך לבכם.
אשרי מי שלומד בכל יום את הדף היומי, שזה הצלחה להנפש, כי דף ליום זה סגולה להנשמה.

המאחל לכם כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות רק להיות בשמחה עצומה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו נמצאים אצל רביז"ל ויש לנו קהילה נפלאה חממה של אמונה, וצריכים מאד מאד לשמור משועלים קטנים הרוצים לחבל את הכרם היפה שנטעתי ביזע ובדם וכו', רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן צריכים מאד מאד לשמור שיהיה אהבה בין אנשי שלומינו היקרים, שזה יסוד מוסד אצל רביז"ל, ואם אחד מדבר לשון הרע על השני, צריכים להתרחק ממנו כמו שמתרחקים ממצורע וכו', כי כלל זה אתה צריך להכניס בדעתך אם אתה תשמע איזה לשון הרע ממישהו וכו', מחר הוא ידבר עליך לשון הרע וכו', ולכן כל אלו הבעלי מחלוקת והבעלי לשון הרע אין להם שום שייכות אל אנשי שלומינו כלל.
מה אומר לך העולם מלא נסיונות קשים ומרים, עוברים על בני אדם צרות ויסורים מרירות ומכאובים שאי אפשר להסביר כלל, ותהלה לאל מי שמציית את רביז"ל ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, על ידי זה ניצול מכל הצרות שעובר בעולם, כי אין עוד בית מנוס לברוח מכל הצרות אלא אל הקדוש ברוך הוא, שצריכים להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום השכלות כלל, ואף פעם שלא יתערב בשום מחלוקת בעולם, ויתרחק מלשון הרע ורכילות והוצאת שם רע כמו שבורחים מאש, ומוהרנ"ת ז"ל הקפיד על זה מאד מאד, ואמר את כולם רביז"ל יכול לקבל אבל לא בעל מחלוקת, ולכן אסור לנו להתערב בשום דבר מה שקורה אצל הזולת, חסדי השם יתברך שאנו נמצאים בקהילה קדושה אשר אין לנו להתבייש משום קהילה בעולם מגודל החסד שנעשה בקהילתינו, וכבר היו רבים שרצו להחריב את קהילתינו וכו', והם נחרבו ויצאו מקהילתינו בבושת פנים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך אישית, כשיש לך רק דקה או שניה פנויה וכו', תדבר אליו יתברך, שכל דיבור ודיבור שרק מדברים עמו יתברך עושה רושם בכל העולמות.
נא ונא חוס וחמול על נפשך, בוא להתפלל בכל יום במנין דייקא שחרית מנחה ערבית, כי כל מי שנזהר לבוא לבית הכנסת להתפלל במנין את התפלות הקבועות, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, וצריכים מאד מאד לשמור שבבית הכנסת אסור לדבר שום דברים בטלים, ומכל שכן דברים אסורים, כי כך מובא בזוהר הקדוש (תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], מתפללים שחרית או מנחה או ערבית, ותיכף ומיד יוצאים בחוץ ומדברים בחוץ, אבל לא בבית הכנסת, שמה זה עוון חמור מאד מאד לדבר, כי זה גורם להמשיך על עצמו דינים וכו' וכו'.
נא ונא ראה להיות קבוע ללמוד בכל יום מקרא שנים מקרא ואחד תרגום, משנה פרק או שתי פרקים או יותר משניות, שזה מזכך את הנשמה, וכן גמרא ללמוד את הדף היומי שזה הצלחת הנפש, וכל זמן שאדם מדפדף את הגמרא הוא ישאר יהודי ירא שמים, ועל כולם להתמיד בלימוד הלכה, וכל דבר הקשה לפנות אל "בית הוראה" שהקמתי, ולא להתבייש שום שאלה שרק יש וכו' וכו', ואני מוכרח להגיד שפסק דין של "בית הוראה" מוכרחים לקיים, כי אחרת הוא עובר על דעת תורה, ויקבל את עונשו מקודם או אחר כך, והדיינים שהקמתי אין להם שום נגיעות אישיות, הם פוסקים כפי ההלכה, ולכן מוכרחים לשמוע בקולם, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות נחת רוח לו יתברך, ונזכה להגאל גאולת עולם, וכבר אמרו (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי שיהיה זה בבית הכנסת שלנו.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה התחזקות בכל יום ויום מחדש, ומוהרנ"ת ז"ל התפאר למה זכה למה שזכה, מפני שהיה לו התחזקות, וגילה לנו שכל הצדיקים הגדולים במעלה נוראה ונפלאה מאד, לא זכו להגיע למדריגתם אלא על ידי תוקף ההתחזקות שהיה בהם, כי אי אפשר להגיע לשום דרגא בזה העולם אם לא מחזקים את עצמם, כי הנסיונות כל כך קשים ומרים על כל אחד ואחד, שאי אפשר להחזיק מעמד אלא על ידי התחזקות, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה להתחזק, ועיקר ההתחזקות שצריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן ומרחם על בריותיו, ודוד המלך מתפאר (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי", בזה שאני יודע רבונו של עולם שאתה אב הרחמן, זה ההתחזקות שלי, ולכן עלינו להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ועיקר ההתחזקות גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') להחיות את עצמו עם "שלא עשני גוי", שאיך שהוא אני לא גוי וכו', ונבראתי מזרע ישראל, ולא עוד אלא כל בר ישראל מלאים מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרימון; ואם נתבונן היטב נראה שבמציאות כל בר ישראל שמאמין בהקדוש ברוך הוא, יש אצלו בכל יום לכל הפחות מאה מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן עם זה צריכים להחיות את עצמו כל היום כולו, ועיקר כל הצרות של בני אדם שסובלים סבל כל כך גדול, מפני שהמצוות והמעשים טובים שזוכים לקיים אינם שוות בעיניו וכו', ואין לך זלזול יותר גדול מזה, ולכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים, ולכן תשתדל לשמוח מאד מאד ולעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואפילו שזה בא לך במסירות נפש, תעשה כל מה שביכולתך רק לשמוח, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בה וכו'.
ודע לך ששמחה אינו עצה שנותנים לאדם תהיה שמח וכו', אלא רביז"ל אמר בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, כי עצם העובדה שאדם שש ושמח בקיום מצוותיו יתברך, זה בעצמו המצוה הכי גדולה, כי מראה לדעת שהוא מאמין בו יתברך, ועושה את רצונו יתברך בנפש חפצה ובטוהר לב, ולכן תעשה כל מה שבידיך רק להיות בשמחה, ורביז"ל הזהירנו על זה ביותר מהכל, ובפירוש גילה לנו אשר אדם שהוא תמיד שמח, מתרחב לו הדעת ויכול אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדבר אליו יתברך בזה מתדבקים את עצמו בדביקות אמת בו יתברך, ואין עוד תענוג יותר גדולה מזו מאשר אדם זוכה לדבק את עצמו בו יתברך, ולצייר בדעתו איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, כי מלא כל הארץ כבודו, והאור מסבב אותו מכל הצדדים, והוא נמצא בתוך האור, אשר התענוג הזה הוא יותר מכל התענוגים שבעולם, כי באמת עליך להכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
נא ונא תציית אותי מה שאני מבקש אותך יום יום, הנה יום והנה לילה והנה שבוע והנה חודש והנה שנה וכו' וכו', ומה נשאר לאדם מכל יום ויום? רק השמחה ששמח עמו יתברך, השמחה ששמח בקיום מצוותיו יתברך, ואמר האריז"ל לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל שהוא לא הגיע אל מדריגתו הגבוהה עד שאליהו הנביא היה מצוי אצלו בקביעות, אלא על ידי שמחת המצוות, כי בעת שעשה מצוה היה כל כך שמח, שאפילו אדם שמבשרים לו שהרוויח מיליונים וכו' וכו', לא בא אל השמחה שהיה לו בעת שקיים מצוה אחת, ולכן עלינו ללכת בדרכיו רק לשמוח ולשמח את אחרים, אשר אין למעלה מזה, וחכמינו הקדושים אמרו (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי חוזאה היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם].
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בשבת קודש, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
רק אני מאד מאד מבקש אותך שתשמור מאד מאד לא להתפרץ בערב שבת, ומכל שכן בשבת על אשתך ועל ילדיך, כי הס"מ אורב מאד מאד להכניס את האדם בעצבות ומרירות ובדכאון וכו' וכו', שזה מביא מחלוקת לאדם וכו', והעיקר שיכנס בשבת בריב עם אשתו, ועל זה צריכים להזהר מאד מאד, כי כך מובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו'.
רביז"ל גילה לנו נוראות נפלאות (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ז) על פרשת השבוע (דברים כ"א) "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו הוי"ה אלקיך בידך ושבית שביו", פירוש, "כי תצא למלחמה על אויביך", שהוא היצר הרע. "ונתנו הוי"ה אלקיך בידיך", כלומר היצר הרע יתן, כמו ימסר, "את הוי"ה אלקיך בידיך", על דרך (שמואל ב' כ"ג) "צדיק מושל ביראת אלקים" נותנת התורה עצה על זה, "ושבית שביו", כלומר עם מה שהוא רוצה להתגבר עליך, היינו בגדלות, בזה תתגבר עליו, היינו שתאמר לו איך אני מושל כשיש לי גאוה, ואין הקדוש ברוך הוא שורה עמי; היינו כשאדם יוצא למלחמה על אויביו שהוא היצר הרע, שמכניס בו גאווה וגדלות וישות, הרי "ונתנו הוי"ה אלקיך בידיך", זכית כבר להיות צדיק ואתה יכול למשול, כי (שמואל ב' כ"ג) "צדיק מושל ביראת אלקים", ולכן מה לך להתייגע עוד בעבודת השם יתברך, הרי אתה כבר צדיק גדול מאד, על זה נותנת התורה הקדושה עצה "ושבית שביו", היינו במה שהוא רוצה להתגבר עליך כאילו שאתה כבר צדיק ועף בעולמות וכו' וכו', ואתה כבר בעל תשובה מושלם וכו' וכו', תאמר לו איך אתה רוצה להתגבר עלי בגאווה וגדלות, הרי חכמינו הקדושים אמרו (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם, ואמרו (שם) "אני את דכא" שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלה; והקדוש ברוך הוא שוכן רק במקום שיש שפלות, ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולהיות מכיר את מקומו שזה אחד מהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, כי אין התורה שורה אלא במקום נמוך, כמאמרם ז"ל (תענית ז.) למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.
תהלה לאל יש לנו קהילה כל כך קדושה, חממה של אמונה, ואנחנו מוסרים את נפשינו להחזיק מעמד ממש כשושנה בין החוחים, אנחנו נמצאים במדבר שמם, והקמנו כאן ביבנאל קהילה קדושה שכל אחד קובע עיתים לתורה, וכל אחד מתבודד להקדוש ברוך הוא, ומערכת חינוך שלימה להבנים ולהבנות שלנו, וכוללים ובתי כנסיות ומקוואות, וראוי לנו לשמוח מאד מאד, עם כל זאת אין בעולם קהילה כל כך נרדפת מהס"מ ימ"ש, כמו שקהילתינו נרדפת במשך כל השנים, מאז שאנחנו נכנסו פה, אנחנו כבר פה ביבנאל חמש וחצי קדנציות וכו', עשרים ושבע שנים, ומה שאנחנו סובלים כאן ביבנאל, זה אף אחד לא יודע, רק אנשי שלומינו שנמצאים פה מהתחלה וכו', מקוה לנשים הוצרכנו לבנות לעצמינו, כי הרשע סגר עלינו את המקוה, ולא נתן להנשים להכנס וכו', התלמוד תורה, והבית ספר, הלכנו נע ונד מדירה לדירה, עד שאחר בג"צים פעלנו שטח, ואיפה? על יד בית עלמין... ועל יד מזבלה ששרפו שמה את הזבל והעשן הלך על הילדים, אנחנו עדיין לא שכחנו את זה, ולא נשכח את זה, ולא נסלח על זה, ולא נתנו לנו את המיבנים הריקים להכנס בהם לחנך את ילדינו, ומה גם שעוד הכניסו לבית סוהר את כל המורות וכו', מי ראה כזאת? מי שמע כזאת? שמוליכים שמונה מורות בניידות משטרה וכו', וחושבים שאנחנו שכחנו את כל זה וכו', אנחנו פה כבר עשרים ושבע שנים, חמש וחצי קדנציות של ראשי מועצות וכו', ומה קיבלנו במשך כל השנים מהמועצה הדתית אחר פרוטקציה גדולה, פח של זבל שרשום על זה "גניזה" כדי להכניס בהם את השמות וכו', אגורה שחוקה לא קיבלנו במשך כל השנים, לא חשמל להבית הכנסת, לא מים למקוה, ולא סולר לחמם את המקוה, וחושבים עכשיו לפני הבחירות שיוכלו לעבוד עלינו וכו' וכו', ובאמת אם נתבונן כל ההצלחה שלנו זה רק מפני שרדפו ורודפים אותנו על לא דבר, אלא מחמת הסתת הס"מ שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו שאנחנו נסגור כבישים וכו', והוא לא מפסיק להוציא עלינו שם רע, כאילו מי יודע מה אנחנו וכו' וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה כל השבת שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ובתוקף הדחקות והעניות שעובר עלינו אנחנו מתחזקים ובונים ומתרחבים בגשמיות וברוחניות, ויש מנינים מותיקין עד חצות לילה, וכוללים לאברכים ולבעלי בתים עם כל הקשיים שאנחנו עוברים, אנחנו מחזיקים מעמד, ולכן שלא נשכח את זה בעת הבחירות, יעזור הקדוש ברוך הוא שיוציאנו מהדחקות ומהצמצומים, ונזכה כבר לראות בישועתינו הגשמי והרוחני.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא י"ב אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

עליך להתחזק ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה תמיד, ובפרט עכשיו בימי אלול הקדושים שהם ימי רחמים, וכל מה שאדם מבקש ממנו יתברך הוא יקבל, ולכן אל תהיה בטלן, תנצל את היום שלך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך, ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך, ולכן אל תתרשל מלדבר כל יום עמו יתברך אפילו כמה דיבורים, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שמדבר אל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא חוס ורחם על עצמך ותקפיד מאד להתפלל בכל יום את השלוש תפלות במנין דייקא, ולכן תראה לבוא לבית הכנסת כל יום ויום, ואי אפשר להסביר לך את מעלת האדם שנזהר לבוא לבית הכנסת, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; עצם העובדה שרק כשזוכים לבוא לבית הכנסת זה כבר מטהר את האדם מהכל, כי איך שהוא אדם עונה אמן יהא שמיה רבא, קדושה, וברכו, שבזה הוא קונה לעצמו את עולמו, וצריכים מאד מאד לשמור לא לדבר באמצע התפלה, כי כך מובא בזוהר (תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה].
עכשיו בימי אלול הקדושים ראוי לפשפש במעשיו לקראת יום הדין הנורא שמתקרבת ובאה, שאז דנים את האדם על כל מה שיהיה לו השנה הבא עלינו לטובה, מי יחיה, מי ימות וכו', מי יעני, מי יעשיר וכו' וכו', ולכן עלינו לתקן את מעשינו, והנה לאחרונה נעשה קל בעיני אדם לקצץ את הזקן, הוא לא יודע שבזה שמקצצים את הזקן הוא מקצץ את הפרנסה שלו, כי הזקן הוא דיקנא קדישא שמשם נמשכים הפרנסה להאדם, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות גילוח הלכה ג' אות ב') עיקר הדת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזקן ופיאות ובהם ניכר היהודי, כי הוא מזרע ברך השם, מזרע ישראל. ומי שרוח אחרת עמו, חס ושלום, ורוצה לכפור, חס ושלום, באלקי ישראל, תחילת הכפירה הוא, שמשליך חס ושלום מעליו הזקן והפיאות, כי באמת כל דת ישראל הקדוש הוא תלוי בזקן ופיאות; ולכן כשאחד מתחיל לקצץ את הזקן ואת הפיאות שלו, בזה רואים איך שלבו רקובה עם זלזול במצוות, שזה נובע מהרהורי כפירות ואפיקורסות שנכנס בלבו מחמת עוונותיו המרובים, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה באדם; ולכן כשאדם מתחיל לזלזל במצוות, זה סימן שמבעבע בלבו מחשבות של כפירות בו יתברך רחמנא לישזבן.
נא ונא תקבע לעצמך שיעור בכל יום בהלכה, כי בפירוש הזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) ללמוד פוסקים היינו הלכה בכל יום ביותר מכל הלמודים. וראוי ללמוד כל הארבעה "שולחן ערוך" כולם מראשם עד סופם כסדר, אם יכול ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך עם כל הפירושים הגדולים מה טוב. ואם לאו על כל פנים ילמד כל הארבעה "שולחן ערוך" הקטנים [היינו מחבר רמ"א], ואם גם את זה הוא לא יכול, אזי ילמד על כל פנים "קיצור שולחן ערוך", כדי שיהיה בקי בהלכה לדעת איך יהודי צריך להתנהג, ואל יקל בעיניך כלל דבר זה, והוא תיקון גדול מאד מאד. כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול המותר והאסור הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע.
ואמר רביז"ל שכל איש ישראלי מחוייב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף "שולחן ערוך" באיזה מקום שהוא אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשולחן ערוך. כי צריך ללמוד איזה דין ב"שולחן ערוך" בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה "שולחן ערוך" מדי יום ביומו וכשיגמור ויסיים הארבעה "שולחן ערוך" יחזור ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו; וחכמינו הקדושים אמרו (מגילה כ"ח:) כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר (חבקוק ג' ו') "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות; כי הלכות שאדם לומד הוא כדי שידע איך ללכת ולהתנהג בזה העולם, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שלימוד הלכה זה שעשוע עולם הבא, ולכן אל תהיה בטלן, תלמד הלכות בכל יום, ובפרט עכשיו צריכים ללמוד הלכות ראש השנה, כדי לדעת איך להתנהג.
נא ונא תעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה ולשמח את אחרים, שזה דבר גדול מאד מאד, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי חוזאה היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם].
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבוא י"ג אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו יודעים מרביז"ל, שזה כל שמחתינו, ואנחנו משתדלים מאד מאד להתקרב אליו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שההתקרבות צריך להיות בכל יום מחדש, כי אי אפשר לומר שאני כבר מקורב אל הצדיק, אלא בכל יום צריכים להתקרב מחדש אל הצדיק, המוליך אותנו על דרך האמת, לחזק לעודד ולשמח אותנו הן בשיחה בינו לבין קונו, והן בשיעורים כסדרן שרק זה מה שיישאר מאתנו, והן בתפלה בציבור, שזה דבר גדול מאד מאד, והן בצדקה ובעשיית חסד וכו' וכו', אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו אוחזים את עצמינו ברביז"ל, וזה חלקינו הנצחית, ובפרט עכשיו שאנחנו מתכוננים לנסוע לציון רביז"ל לאומן על ראש השנה, בזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה; ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ובפרט שעכשיו עוד פעם יוצאים מתנגדים על הנסיעה על ראש השנה לאומן הן מבחוץ והן מבפנים וכו' וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא להתבלבל משום בריה שבעולם, אין לנו אלא דברי בן שמחה הנכלל בשורש השמחה, ומקרב אותנו אל מקור השמחה, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו יודעים מרבי כזה, כמו שאמר לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; וצריך שתדע שכל הצרות שבני אדם עוברים בזה העולם, זה רק מחמת חסרון השמחה, כי אדם היה תמיד שמח, לא היה לו שום צרות בעולם, ורואים אלו שבאמת שמחים ועליזים בו יתברך, עוברים על כל הקשיים שיש להם בהחיים וכו' וכו', כי באמת אין אדם שלא יעבור עליו איזה משברים וגלים, אין דבר כזה וכו', ועיקר ההתחזקות זה רק על ידי שמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) שמי שתמיד שמח הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו שלא יבוא לידי פגם הברית, ומה גם מי ששמח הקדוש ברוך הוא מוחל לו על על כל עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ד אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק עם כל הכוחות, ואל תתן שהס"מ ישבור אותך לרסיסים וכו', כי באמת לימד אותנו רביז"ל לימוד עמוק עמוק (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שכל בר ישראל צריך ומוכרח לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה ששמה אינו רשע וכו', וכל בר ישראל מלא מצוות, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ובפרט אם נתבונן נראה שיש לכל אחד ואחד מאתנו לכל הפחות מאה מצוות בכל יום, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם".
וצריך שתדע שכל העצבות והמרירות והדכאון שבאים לאדם, זה רק מחמת הגאוה והגדלות והישות שנכנס בו, ולכן הוא תמיד שבור וחושב שהולך לו שלא כסדר, וגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ב) שמה שהולך לאדם שלא כסדר והוא תמיד עצוב וממורמר, הכל מפני אנא אמלוך, הישות והגאוה שיש בו, ועכשיו בחודש אלול זה הזמן לעקור מעצמו את הישות שלו, ולכן אלול הם שתי תיבות לא לו היינו שאדם צריך לדעת שהוא לא, וכבר פירש רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קל"ו) שהאדם צריך לבטל כל מדה ומדה ממדות הרעות שנדבק בו וכו', עד שיתבטל לגמרי כאין ואפס. כי בתחילה צריך לבטל מדה זאת עד שתהיה כלא ממש, ואחר כך מדה אחרת עד שתהיה גם כן לא, וכן כל המדות עד שיהיו כולם כלא היו. וכפי מה שמבטלין כל מדה ומדה, כמו כן מאיר ומתגלה עליו כבוד השם יתברך, כי עיקר האור הוא כבודו יתברך, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ג ב') "והארץ האירה מכבודו", אך כשמעמידין דבר גשמי כנגד דבר רוחני, עושה צל. וכפי גשמיות וגודל הדבר שעומד כנגד הדבר, כמו כן נעשה צל, כגון כשמעמידין מקל נגד אור השמש, עושה צל קטן כפי מדת המקל, אבל כשמעמידין דבר גדול יותר נגד השמש, עושה צל גדול ביותר. וכן כשמעמידין בית גדול עושה צל גדול יותר ויותר. והצל הוא הסתרת והעלמת האור כידוע. ועל כן כפי מה שהאדם משוקע באיזה מדה ותאוה רעה וכו', כמו כן עושה צל כנגד אור כבודו יתברך, וכמו כן נעלם ממנו אורו יתברך, אבל כשמבטל המדות והתאוות רעות וכו', כפי הביטול כן נתבטל הצל, וכמו כן נתגלה אור כבודו יתברך. עד שזוכה שיתבטל הצל לגמרי, עד שיהיה הכל לא ואין ואפס. ואז יתגלה כבודו בכל הארץ. כי לא יהיה שום דבר שיסתיר האור ושיעשה צל, וזהו "מלא כל הארץ כבודו". היינו על ידי שמחזיק את עצמו כלא על ידי זה נתגלה כבודו בכל הארץ, כי אין דבר שיסתיר אור כבודו יתברך ויעשה צל.
מה אומר לך עם עצות רביז"ל יכולים לעבור את זה העולם בקלות, אשרי מי שמטה אוזן קשבת לרביז"ל ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבוא ט"ו אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ואתה צריך לדעת שעיקר ההתקרבות לרביז"ל זה רק על ידי לימוד ספריו הקדושים, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך ספריו הקדושים, ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום שיעור ב"לקוטי מוהר"ן", שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; ולכן אל תהיה בטלן, תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום שיעור ב"לקוטי מוהר"ן", כי רביז"ל מאד מאד רצה שהספר הזה יהיה שגור על פינו.
מבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ה' אות מ"ג) אשר חטא העגל שחטאו על ידי הערב רב, גרם להכניס כפירות ואפיקורסות בלב האדם, ועד היום אנחנו סובלים מזה וכו', כי כל מה שעובר על בני אדם כל מיני ספיקות והרהורים באמונה הקדושה, הכל נמשך עדיין מחטא העגל, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק"כ.) אין לך כל פורעניות ופורעניות שבא לעולם, שאין בה מחטא העגל, ועיקר הפורעניות בא רק מחמת הספיקות שנכנס באדם באמונה הקדושה בו יתברך, ולבו נמשכת אחר חקירות וספיקות וכו', שזה מה שהורס אותו לגמרי, ועיקר התיקון היה באלול ותשרי בארבעים ימים האחרונים מאלול עד יום כפור, שהם ימי רצון, עד שבסוכות והושענא רבא ושמיני עצרת נגמר התיקון בכל שנה כידוע, ולכן דייקא עכשיו שאנחנו בחודש אלול, ועוסקים בתיקון חטא העגל שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שהחטא הזה הוא שעושים מהסיבות עיקר, ושוכחים שהכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה אלא בהשגחת המאציל העליון, והכל ממנו יתברך, ואת זה צריכים להחדיר בעצמו טוב טוב שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ובני אדם נכנס בהם ספיקות וקושיות עליו יתברך, שכל זה בא מחטא העגל, ולכן סובלים מה שסובלים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ב סימן א') אילו המתינו ישראל למשה ולא היו עושים אותו מעשה, לא היתה אומות העולם ולא מלאך המוות שולט בהם, כי לולי חטא העגל לא היה שום ספיקות באדם, אלא היה מרגיש את הקדוש ברוך הוא שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ועכשיו שחוטאים חטא העגל, שזה מה שמכניס ספיקות באדם עד עכשיו, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה נ"ג סימן ג') אין דור ודור שאינו נוטל אוקיא ממעשה עגל, בשביל זה כולם סובלים, ולכן דייקא עכשיו בימי אלול הקדושים שהם ימי רצון עד יום הכיפורים שקיבלנו את הלוחות השניות, עלינו לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, ולהתחרט על הספיקות ועל הקושיות שנכנס בנו וכו', וצריכים להתחזק ביותר בארבעים ימים האלו באמונה פשוטה בו יתברך, ולהרבות בדיבורים ובשיחות בינו לבין קונו, ועל ידי זה נבנה יותר ויותר האמונה הקדושה, עד שאנחנו זוכים להגיע לחג הסוכות שהוא זמן שמחתינו שאנחנו נכנסים בצילא דמהימנותא צל האמונה, ושמחים בו יתברך על ידי הנענועים שאנחנו מנענעים עם הד' מינים הקדושים, ומגלים את אמתת מציאותו יתברך שהוא למעלה ולמטה ובארבע רוחות העולם, מזרח מערב צפון דרום, שאין לך עוד שמחה יותר גדולה מזו שאדם מרגיש שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואחר כך בא להושענא רבה שאנחנו צועקים אליו יתברך בלי שום שכל כלל, רק "הושענא" "הושענא" "הושענא" בלי שום שכל והשכלות כלל, ואחר כך בא שמיני עצרת ושמחת תורה, שאנחנו שמחים עמו יתברך שזה התענוג הכי גדול, ולכן דייקא בימים אלו תראה להרבות בצדקה וחסד הן עם עצמך שאל תשפיל ואל תשבור את עצמך וכו', והן עם אשתך שרק תחזק ותעודד ותשמח אותה, והן עם הילדים רק להגביה אותם, שזה החסד הכי גדול שרק יכולים לעשות, וכן לעשות חסד עם אחרים, תמיד לקבל את הזולת בחיוך ובשמחה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאתה נמצא בקהילה קדושה חממה של אמונה, שכל עסקינו הוא רק לעשות חסד עם הזולת, ועל זה נבנה בית התבשיל - אהל אברהם לתת לאכול לרעבים ולצמאים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ועל זה גם הקמתי את החנות הנפלאה "ברסלב סנטר", רק לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין מזוזות וכו' וכו', וכל דבר שבקדושה, ותהלה לאל נכנסים אל החנות מכל הישובים סביב יבנאל, וזה נחת לראות את גדולת נשמות ישראל שמאד משתוקקים לכל דבר השייכת ליהדות, ולכן גם אתה תכנס בהחנות "ברסלב סנטר" ותעשה שמה את כל הקניות שלך, שבזה אתה  עוזר לי להחזיק את החנות שזה זיכוי הרבים גדול ונורא מאד שאי אפשר לתאר ולשער כלל, שאנשים שאף פעם לא ידעו מה זה ציצית, מה זה תפילין, מה זה מזוזה וכו' וכו', נכנסים ומתענינים ביהדות, אשר אין עוד חסד יותר גדול מזה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נזכה לעשות חסד, הן עם עצמינו והן עם הזולת.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ה' לסדר כי תבוא ט"ז אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות שיש לנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, שמחייה ומחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל פרט ופרט בחיינו, ולכן ראוי לנו לשמוח בכל יום ויום ולשיר "אשרינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל" "בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה, נגילה נגילה", כי שומעים כל כך הרבה צרות שעוברים על בני אדם בזה העולם, ומסכנים אין להם במה להחיות את עצמם, ותהלה לאל לנו זיכה הקדוש ברוך הוא להתוודע מרביז"ל, שיש בו כח לחזק את כל העולם כולו, כמו שאמר בפירוש (חיי מוהר"ן סימן רנ"א) יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים, אני יכול להחזירם למוטב. כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב. ולא מבעיא ישראל קדושים, אלא כל האומות העולם כולם אני יכול להחזירם להשם יתברך, והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל. אך דיו לעבד להיות כרבו; ולכן עלינו נפל חובת היום להשתדל להפיץ את אורו הגנוז של רביז"ל עם כל הכוחות שיש לנו, ובפרט עכשיו בימי הרת עולם וכו', שיש כל כך הרבה גזירות בארץ ישראל וכו', וכל כך הרבה מחלוקת בחוץ ובפנים וכו' וכו', ולכן צריכים לזכור אשר מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ולכן עלינו להפיץ את אור רביז"ל בעולם עם המסירות נפש הכי גדולה, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פ"ח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שילך להפיץ את ספרי רביז"ל בכל שכבות העם, יעזור לקרב את הגאולה, ועיקר הגאולה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') הוא להחדיר אמונה פשוטה בו יתברך, כי עיקר הגלות הוא רק מחמת חסרון אמונה, ועל ידי שאדם מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, על ידי זה הוא פותח את הפה שלו ומדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה שיחה בינו לבין קונו, התבודדות שמתבודד עמו יתברך, שזה תלוי כפי תוקף האמונה שיש בו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ורואים שכל הצרות שאדם סובל זה רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל ממנו יתברך הוא נגאל מכל צרותיו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) עצבות הוא מדה רעה מאד. ומה שהאדם אינו נוסע להצדיק, הוא מחמת עצבות וכבדות. וכן מה שאינו מתפלל כראוי, הוא מחמת עצבות ועצלות. היינו מחמת חסרון אמונה, כי בוודאי אם היה לו אמונה שלמה, והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו, ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לקול תפילתו, בוודאי לא היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפילתו, ובוודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפילה, הוא בא מחמת חסרון אמונה. ועל כן נופל עליו עצלות ועצבות, ומבלבל את תפילתו; ועל ידי תוקף האמונה זוכים לאריכות אפים שזה המידה היקרה של סבלנות, שאין עוד מידה יותר יפה כמו מידת הסבלנות, כי העיקר בהחיים הוא סבלנות, שזה המתנה הכי יפה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו, זה רק הסבלן, ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה, כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במידת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול, ואת כל זה אנחנו מקבלים מרביז"ל, מה שחסר מהעולם וכו', וכל כך חבל ששאר אנשים שעדיין רחוקים מהלימוד העמוק של רביז"ל, שלא יקבלו את הלימוד הזה, ולכן הלוואי שהיינו מצייתים את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ולכן כל אחד מאנשי שלומינו צריך לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה שאין דבר יותר גדול מזה מלקרב רחוקים אליו יתברך, ולהחדיר בו אמונה פשוטה בו יתברך, ובאופן הזה שום ש'קרן ר'מאי צ'בוע ש'ר'ץ' השורץ על הארץ לא יוכל לעבוד עליו, כי מי שמרגיל את עצמו לדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות גמור, על ידי זה נכנס בו אמת אחר לגמרי, ועליו כבר לא יכולים לעבוד וכו', ולכן קודם אנחנו צריכים בעצמינו להחדיר בנו את הלימוד העמוק של רביז"ל ולהתמיד בספריו הקדושים, כי רק על ידי זה אנחנו נקראים מקורבים אליו ז"ל, ואחר כך יהיה לנו כוחות הנפש להפיץ את להזולת את אורו הגנוז של רביז"ל, שמחזק ומעודד ומשמח את כל נשמה ונשמה השבורות והרצוצות וכו', ומפיח בהם רוח חיים תקווה להחזיק מעמד בפגעי ומקרי הזמן שעובר על כל אחד ואחד בכל יום ויום.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא לאומן י"ז אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שהקהילה הקדושה שלנו רק גודלת וגודלת, והנה לאחרונה נכנסו עוד חמש עשרה משפחות חדשות להצטרף אל קהילתינו הקדושה, ולכן אני מאד מבקש את כולכם שישרה בינינו אהבה ואחדות ורעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ודעו לכם אשר יסוד היסודות של קהילתינו הקדושה היא חסד, שאחד יעשה חסד עם השני, וחס ושלום שלא יהיה מצוי בינינו אפילו אחד בעל מריבה ובעל מחלוקת ובעל לשון הרע שמוליך רכילות ורע מזה לזה ומזה לזה וכו' וכו', כמו הרכיל הזה שמסתובב ממקום למקום למכור את הסחורה שלו, כן הס"מ מתלבש בבני אדם שיהיו הולכי רכיל וירכלו אחד על השני, וזה אסור שיקרה בקהילתינו הקדושה בשום פנים ואופן.
היות שגם השנה אנחנו שוכרים שמירה שיסתובבו בלילות שכל אנשי שלומינו לא יהיו ביבנאל, אלא יהיו באומן, ולכן רציתי שכל אחד ישתתף עם סכום פעוט שיהיה לו חלק בהשמירה שישמרו על האשה ועל הילדים ועל הרכוש וכו', ושומר ישראל ישמור עלינו שלא יארע אצלינו שום תקלה או הפסד או נזק וכו' וכו'.
רבים שואלים בענין החיסון נגד נגיף הפוליו וכו', אם הרופאים מזהירים מאד לקחת את זה לכל הילדים, אזי צריכים לחסן את הילדים, יעזור הקדוש ברוך הוא שלא יהיה שום מחלות וחלאים רעים אצל ילדי ישראל.

המאחל לכם שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא לאומן י"ז אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקדמים עוד שבוע אל ראש השנה הקדוש והנורא, שהוא יום הדין, ואז דנים את האדם מה יהיה איתו על כל השנה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם בלי יוצא מן הכלל, כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם; ולא בחינם שאנחנו נוסעים בראש השנה אל רביז"ל, כי בעת משפט צריכים עורך דין מאד מאד גדול שימליץ טוב בעדינו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד שנבוא אליו על ראש השנה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.
ואני יודע שיש לכל אחד ואחד את המניעות שלו, זה מחמת ממון וכו', וזה מחמת אשתו וכו', וזה מחמת החוק וכו', וידוע אשר שבת אז מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד בלי שום לבושים, היינו שבשבת קודש מאיר המחשבה, כמובא (תולדות יעקב יוסף בשלח) שבשבת יש גילוי אור כל כך גדולה, ולכן צריכים לשמור על המחשבה כל השבת, ולא להסיח דעת מקדושת השבת במשך כל שעות השבת, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מנחות ל"ו:) שבשביל זה לא מניחים תפילין בשבת, כי שבת היא בעצמה אות בין ישראל להקדוש ברוך הוא, ולכן באמצע השבוע בעת שאדם מניח תפילין אסור לו להסיח דעת מהתפילין, כל זמן שהתפילין עליו, אבל בשבת שאז לא מניחים תפילין, כי עצם השבת הוא האות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ל"א י"ז) "ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם", ולכן אסור להסיח דעת כל השבת ממנו יתברך, והרגע שאדם לא מסיח דעתו ממנו יתברך, על ידי זה תפלתו מתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ולכן אם יש לך איזה מניעה מצד כסף וכו', או מצד האשה וכו', או מצד החוק וכו', או שאר מיני מניעות להגיע אל ציון רביז"ל על ראש השנה באומן, עליך להתפלל על זה בשבת, כי אז התפלה מאד מקובלת בשמים, וכן בשבת יכולים לפעול הרבה, ובני אדם לא יודעים את גודל הענין של קדושת שבת שהיא קדושת המחשבה בשבת, ולכן רבים מזניחים את השבת וכו', עד שרואים שדייקא במשך כל השבת יש מריבות בבית וכו', כי הס"מ לא יכול לסבול את עצם קדושת השבת שהיא גילוי אורו יתברך בלי שום לבושים, שאז יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, ולכן הוא עושה כל מיני פעולות שבעולם לערבב את קדושת המחשבה קדושת השבת על ידי מחלוקת ומריבות בתוך הבית, או בתוך הבית הכנסת וכו', העיקר שלא יהיה לאדם מנוחה ביום השבת, ולכן אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך הנה שבת באה ואנחנו צריכים הרבה להתפלל להקדוש ברוך הוא שנזכה לכל טוב אמיתי ונצחי, וכן נזכה להגיע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, והקדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות, וימחול לנו על כל עוונותינו, ונזכה להכלל בו, ויושפע עליך שפע בפרנסה, ולכן אל תהיה בטלן, אלא תעשה כל מה שביכולתך להשלים עם אשתך לפני השבת, כדי שתכנס בשבת רגוע עם מנוחה.
וזכור טוב מה שמובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו', אשרי מי ששמח כל השבת, ושומר מאד את מחשבתו שלא יהיה לו שום הרהור רע וכו', ולא יסיח דעת במשך כל השבת ממנו יתברך, ודייקא על ידי זה ימשיך על עצמו אור השכינה שיאיר עליו מלך הכבוד בעצמו, כי בשבת אז נתגלה האור בלי שום לבושים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) שהאור בלי שום לבושים זה אור עתיק וכו', עתיקא סתימאה שיתגלה בעת הגאולה.
חזק ואמץ כל השבת רק להיות בשמחה, ותבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך, ואז תהיה בטוח שהכל יתקבל לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום א' לסדר נצבים וילך י"ט אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, אשר אין לך עוד דבר כל כך חשוב בחיי יום יום כמו מדת השמחה, שפשוט צריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, כי העצבות והמרירות והדכאון כל כך סובבים את האדם וכו', עד שקשה לו להיות בשמחה, ועיקר השמחה להחיות את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ויהיה חשוב בעיניו את המצוות שמקיים בכל יום, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ותהלה לאל יש לכל בר ישראל לכל הפחות מאה מצוות בכל יום, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ועיקר השלימות הוא לשמוח עם המצוות, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, רק תהיה בשמחה, ותעשה כל מה שביכולתך לשמוח ולדבר משמחה, כי מה שמדברים עם הזולת, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) נעשה אור ישר ואור חוזר, היינו שהדיבורים חוזרים אליו, ואף שההוא לא מתעורר מהדיבורים שלו, על כל פנים הוא בעצמו מתעורר, ובאמת אם מדברים עם הזולת פועלים אצל שניהם, ולכן אל תהיה בטלן, רק תתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולהיות בשמחה עצומה, ולשמח את אחרים, שזה מצוה מאד מאד חשובה, כי על כל אחד ואחד עובר משברים וגלים, ואשרי מי שמחזיק מעמד ומחזק את אחרים.
האור החיים הקדוש מפרש את הפסוק (דברים כ"ו י"א) "ושמחת בכל הטוב", שזה סובב על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה ט') "טוב הוי"ה לכל", והוא יתברך מקור הטוב, ולכן צריך אדם לשמוח עמו יתברך, איך שהוא הרי נברא יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, והשמחה הזו לא יכול להראות שום מלאך ושום שרף אלא בר ישראל בעצמו, ולכן ראוי לכל בר ישראל לשמוח מאד מאד עמו יתברך, וכן אומר "ושמחת בכל הטוב", שזה סובב על התורה, כמאמרם ז"ל (אבות פרק ו') אין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעין ומתלהטין אחריה, ולא היה חשוב בעיניהם מלא העולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטוב שבעולם, ואל יקל בעיניך שמחה זו, כי בזה תלוי כל הצלחת האדם כשהוא שמח בו יתברך ושמח עם התורה הקדושה, זה חלקו הנצחי, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.
אל תהיה בטלן, השבוע זה השבוע האחרון של שנת תשע"ג, ולכן ראה ללמוד בכל יום מקרא חומש ורש"י עם התרגום מפרשת נצבים וילך, וכן תגרוס פרק אחר פרק משניות, אשר אין למעלה מזה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה שמזככת את נשמתו של  אדם, וכן משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, בזכות לימוד משניות יהיה לך פרנסה בשפע, וככל שתרבה בלימוד משניות, כן יוסיף עליך הקדוש ברוך הוא פרנסתך, עד שלא יחסר לך שום דבר, והעולה על הכל תהיה חזק בלימוד דף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי על ידי לימוד דף גמרא, אתה ממשיך על עצמך את הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א'.
ראה למסור את נפשך להתפלל במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
אני מאד מאד מבקש אותך שאל תתערב עכשיו בשום ענין של בחירות וכו' וכו', עלינו רק לעסוק בתורה ובתפלה ובעשיית חסד אחד עם השני, ולא להתערב בשום מחלוקת או ויכוחים וכו', ותשמור את עצמך מאחד או שתים שאין להם מה לעשות רק לעורר מדנים ומחלוקת וכו' וכו', כי באמת אמרו אנשי שלומינו שמצינו שרביז"ל אמר כשחזר מארץ ישראל "הבאתי לכם מתנה מחלוקת", והסבירו את זה כי לולי המחלוקת שהיה על אנשי שלומינו, היה מזמן נשכח כל דבר רביז"ל, כמו שהמון חסידויות שהיו בעולם נשכחו במשך הדורות וכו', ולא כן היות שעל דבר רביז"ל היה הרבה מחלוקת ודיברו מה שדיברו הן מבית ומכל שכן מבחוץ, ומוהרנ"ת ז"ל עורר את אנשי שלומינו רק על דבר אחד, לקיים את דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה לשמוע בזיונו ידום וישתוק, וככל שיתגבר המחלוקת על אנשי שלומינו, כן שתקו ולא ענו שום דבר, רק הירבו בתורה ובתפלה ובאמירת חצות ובהתבודדות, ובעשיית צדקה וחסד, ולא ענו למחרפי ולמבזי נפשם כלום, על ידי זה נתברר דבר רביז"ל בצורה כזו שאף אחד לא היה יכול להבין איך אחר מאתיים שנה אור רביז"ל זורח באור כזה שאף אחד לא תיאר, ומתקבצים על ראש השנה קרוב לארבעים אלף אנשים מכל חלקי העולם ממש, ומכל גווני הקשת, ומכל העדות וכו', שזה דבר למעלה משכל אנושי להבין, והכל בזכות שלא התערבו בשום מחלוקת, כמו כן הקהילה שלנו עיקר הצלחתה על ידי שאנחנו לא מתערבים עם אף אחד בבחינת חי ותן לחיות, אנחנו לא מתערבים בחיים של הזולת, ועל ידי זה אנחנו מצליחים פה ביבנאל עם הקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, שבכל פעם נכנסים משפחות חדשות לגור, ולכן אני מאד מבקש שאף אחד לא יגיד את הדעות שלו וכו', הכל יסתדר על צד הכי טוב, לא צריכים להתבלבל משום דבר.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ב' לסדר נצבים וילך כ' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

דעו לכם שבעוד עשר ימים יהיה ראש השנה שהוא יום הדין, שאז דנים את האדם על הכל, כמאמרם ז"ל (ביצה ט"ז.) הכל נידונים בראש השנה, וכן כותבים את התקציב של כל השנה, כמו שאמרו (שם) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ולכן עלינו להכין את עצמינו טוב טוב על יום הדין והנורא יום ראש השנה, ובשביל זה אנחנו נוסעים אצל רביז"ל, שהוא העורך דין הכי גדול שרק יכול להיות, כי רק הוא ביקש והתחנן מאנשי שלומינו שיזהירו ויפרסמו מי שמאמין בו שיבוא אליו לראש השנה, ואז יכול לתקן אפילו אלו שהוא לא יכול לתקן כל השנה, היינו שנפלו כל כך וכו' וכו', גם להם יש תיקון בראש השנה.
ולכן אני מבקש אתכם אישית היות שכל החיות שלכם זה מהספרים הקדושים, ולכן תיקחו איתכם חבילה של עשר ספרים לא יותר, או "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שזה פשוט הצלת נפשות, או עשר "סליחות עת רצון", או עשר "הנהגות ראש השנה", ותפיצו את זה איפה שתרצו, הן במטוס, והן באומן, העיקר שאתם תפיצו עשר ספרים, ואתם לא יכולים לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לכם על ידי זה, כי אנשים היום מסתובבים שבורים ורצוצים סחוטים וכו', מרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליהם, ודייקא אלו הספרים מחייה נפשות, ולכן אני מאד מבקש אתכם שתיקחו איתכם רק עשר ספרים, ואתם תראו להפיץ את זה, אפילו בשדה התעופה, או במטוס, או באומן, וגודל הזכות הזה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי בפירוש השאיר לנו מוהרנ"ת ז"ל צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ולכן תראו גם אתם שיהיה לכם חלק בזה, ואני לא מבקש מכם רק עשר ספרים, וזה יכולים להפיץ תיכף ומיד, או בשדה תעופה, או במטוס, או באומן, וגודל הזכות הזה לזכות את הרבים זה אי אפשר לתאר ולשער כלל.
היות שמכמה סיבות, מסיבות שונות וכו', יש מאנשי שלומינו שלא יכולים לנסוע השנה, הן מצד הוצאה לפועל וכו', הן מצד שאר מניעות וכו', ואף שאני מבין היטב את הכאב לב שיש לאלו וכו', עם כל זאת אסור ליפול ביאוש, בוודאי זה ענין רוחני שבדיוק אני נתקעתי וכו', ולא יכול לנסוע וכו', ולכן ראו לעשות קיבוץ כאן ביבנאל, ואני בטוח שרביז"ל יהיה גם פה עמכם, העיקר לא ליפול בדעתכם כלל בשום פנים ואופן, כי (עבודה זרה נ"ד.) אונס רחמנא פטריה, ובוודאי אם תחזיקו את עצמכם ביחד, רביז"ל יהיה עמכם ביבנאל בלי שום ספק, ומה גם בעזרתו יתברך שאז אני יתפלל עבורכם שם בציון רביז"ל, ויזכיר אתכם לטובה, רק תכתבו לי את שמותיכם.
הקדוש ברוך הוא יכתבינו ויחתמינו לחיים טובים, ולשנה טובה ומתוקה.

המאחל לכם כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים וילך כ' אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחזיק מעמד יותר ויותר, כי הנה אנחנו מתקרבים יום יום אל היום הגדול שהוא ראש השנה יום הדין, שבו דנים את כל העולם כולו מה יקרה איתו לשנה הבאה, וכן כותבים את התקציב לכל אחד ואחד מה יהיה איתו בשנה הבאה, כמאמרם ז"ל (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ואמרו (שם) הכל נידונים בראש השנה, ולכן מצד אחד ראוי לכל אחד ואחד מאתנו לפחד מאימת הדין הנורא וכו', אבל מצד שני עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בשמחה עצומה שיש לנו את רביז"ל, שהוא המלמד אותנו איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') כשאדם זוכה לשמוע בקול הצדיק, על ידי זה נפתח לו הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי זה תלוי בזה, כל אחד כפי שיש לו אמונת חכמים ברביז"ל ושומע בקולו, על ידי זה נתעורר לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אם אדם מרבה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא מקבל הרבה מרביז"ל, ואם הוא ממעט לדבר אל הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא לא מקבל עדיין מרביז"ל, וכתיב (תהלים י"ט ד') "אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם", אם לא שומעים את קול הצדיק, אזי אין אומר ואין דברים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן מה שאני מבקש אותך עכשיו קודם ראש השנה, ראה להרגיל את עצמך הרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואתה צריך לדעת שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי פרשה מ"ד) על הפסוק (הושע י"ד ב') "שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך כי כשלת בעונך: קחו עמכם דברים ושובו אל הוי"ה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו", היינו הושע אמר להם לישראל "שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך" עד שנתון במדת רחמים עשו תשובה, כי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון ורוצה בתשובה, עד שלא ימתח עליכם מדת הדין, בשר ודם כועס על חבירו והוא מוליך לו דורון שיקבלנו, ספק מתקבל ספק אינו מתקבל, והקדוש ברוך הוא אינו כן אלא מתפייס בדברים, "קחו עמכם דברים", ולא עוד אלא אדם שהוא הולך לכבד את המלך הולך אצלו מלא וחוזר ריקם, והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הולכים אצלו ריקנים ושבים מלאים, הם אומרים לו "כל תשא עון", והוא אומר להם "וקח טוב", לכן הנביא משבחו על רוב רחמיו ואומר לו (מיכה ז' י"ח) "מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע"; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, עכשיו בימים אלו תרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, במקום ללכת לפטפט עם בני אדם על דא ועל הא וכו' וכו', יותר טוב שתדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, אפילו כמה דיבורים תבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך בפרטי פרטיות כדרך בן יחיד שמבקש מאביו העשיר הכי גדול וכו' וכו', וכן תבקש ממנו סליחה על כל מה שעשית וכו' וכו', ואז נכון לבך יהיה בטוח שלא תזוז משם עד שימחול לך על כל עוונותיך, ותכנס בראש השנה בטוח עם שנה טובה ומתוקה, אני מאד מקווה שתציית אותי, וכבר תתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו חמש דקות, ועוד חמש דקות וכו', ואם היית יודע איזה רעש זה  עושה בשמים, לא היית מקמץ על כל פנים חמש דקות ועוד חמש דקות וכו', אלא הס"מ מחליש לך את הדעת כאילו אף אחד לא צריך אותך וכו', וכבר עשית כל כך הרבה שטויות בחיים שאין לך תקוה וכו', צחוק ממנו, כי יש לנו רבי גדול שבפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן קצ"א) מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם, אלו אנשים מאנשינו שמתו מקודם היה להם חשש, אבל אתם מאחר שאני הולך לפניכם אין לכם לחוש כלל. ומה אם הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תיקונים שלי, מכל שכן אתם; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד על שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ועיקר ההתקרבות לציית אותו, לדבר הרבה עמו יתברך, וכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, צריך להיות יקר בעיניך, ואז נכון לבך יהיה בטוח שתראה ישועה גדולה מאד מאד.
אני מאד מתחנן אליך שאל תהיה בטלן, תגרוס בכל יום חומש עם התרגום מפרשת השבוע, כדי שעד ערב שבת גמרת את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, וכן תגרוס הרבה פרקים משניות שמטהר את הנשמה מכל מיני חלודה, ועל כולם תגרוס את הדף גמרא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואפילו שאתה לא מבין שום דבר אל תסתכל על זה, רק תהיה חזק בלגרוס דף גמרא בסדרת דף היומי, וזה יביא לך הצלחה גדולה מאד, ואל תחשוב שאני רוצה לשכנע אותך עם איזה חשבון וכו' וכו', כי אני יודע מה זה למעלה בשמים דף גמרא, אפילו שלא מבינים, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", ומובא בזוהר (קדושים פ"ה:) ומאן דתיאובתיה למלעי באורייתא [ומי שיש לו רצון ללמוד תורה] ולא אשכח מאן דיוליף ליה [ולא מוצא מי שילמד אותו] והוא ברחימותא דאורייתא לעי בה [והוא מרוב אהבה לומד תורה] ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע. [ומגמגם בלימוד ולא מבין מה שלומד] כל מלה ומלה סלקא [כל מילה ומילה עולית למעלה בשמים] וקודשא בריך הוא חדי בההיא מלה [והקדוש ברוך הוא שמח עם המילים שהוא גורס] וקביל לה ונטע לה סחרניה דההוא נחלא [ומקבל אותם מילים ונוטע מזה אילנות סביב על נחל העליון] ואתעבידו מאלין מלין אילנין רברבין ואקרון ערבי נחל [ונעשים מאלו המילים שמגמגם בתורה, אפילו שהוא לא מבין אילנות גדולות, ונקראים ערבי נחל], מכל זה רואים את מעלת האדם שזוכה אפילו לגמגם בתורה, איך שזה מאד מאד חשוב למעלה, ועל כן תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום דף גמרא, וזה יציל אותך מכל רע, ואני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית שתציית אותי ולא תתחרט.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים וילך כ"א אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק להיות בשמחה עצומה, כי הנה אנחנו מתקרבים אל יום ראש השנה שהוא יום הדין הקדוש והנורא, שאז דנים את האדם על כל השנה, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מוחל להם; ולכן בזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד אף שהוא יום הדין, עם כל זאת הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל עוונותינו בזכות תקיעת שופר שאנחנו תוקעים ונתעוררים בתשובה שלימה, ואמר האריז"ל על הפסוק (דברים כ"ט י"ז) "פן יש בכם ש'ורש פ'ורה ר'אש ו'לענה", שזה ראשי תיבות ש'ו'פ'ר', ופירש רש"י "ש'ורש פ'ורה ר'אש ו'לענה" שורש מגדל עשב מר כגידין שהם מרים כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם; היינו אדם צריך בימים אלו ימי אלול הקדושים ובפרט בימי ראש השנה לשרש ממנו את הרע והרשעות שנדבק בו על ידי עוונותיו, ותיכף ומיד כשאדם מוציא ממנו את הרשעות, לא לעשות רשעות להזולת, הן לאשתו, והן לילדיו, והן לשאר בני אדם, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו מחילת עוונות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב יהודי שמוסר נפשו לגמרי אליו יתברך, ומחפש רק את הטוב שיש אצל כל אחד ואחד, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) בראש השנה הם נגאלים ממלאך המוות, כי המלאך המוות זה הס"מ בעצמו שכל ענינו לעשות רשעות להשני, רשעות לשם רשעות, ודבר זה נדבק בכל אדם שיש לו בטבע לעשות רשעות להשני, ורואים שיש בני אדם שעושים רשעות לאשתו ולילדיו, הם מתאכזרים כלפיהם, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן צ"ו) מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל דקדושה; ולכן אדם צריך לשרש מעצמו את הרע לגמרי, שזה הס"מ המלאך המוות שממית אותו, ותיכף ומיד כשאדם נעשה כולו טוב, הוא נעשה כולו שמחה, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו עכשיו בימי אלול הקדושים, ומתקרבים לראש השנה הקדוש שאז תוקעים בשופר, ומשרשים מאתנו את הרע שנדבק בנו על ידי עוונותינו, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל עוונותינו, וזה צריך להיות כל שמחתינו, ובפרט שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.
נא ונא חוס ורחם על עצמך ותראה לשמור על השלום בית שלך, ואפילו שזה בא לך קשה, כי בפירוש אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים, וזה שלימות הבית שיש תמיד שלום בית, אשרי אדם שמגיע לזה, ואז יש לו מוחין נקיים לקבל בו את התורה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ד' לסדר נצבים וילך כ"ב אלול ה'תשע"ג
 
שלום וברכה אל ... נ"י

ככל שאנחנו מתקרבים יותר אל ראש השנה, ראוי לנו לשמוח יותר ויותר שתהלה לאל שאנחנו מקורבים אל רבי כזה שבפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות; ותהלה לאל אנחנו מאמינים בדברי רביז"ל, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אליו, ולכן עלינו ללמוד בכל יום את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", שבפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה; ולכן דייקא עכשיו בעת הרת עולם שאנשים כל כך מפוחדים מה יהיה, עלינו ללמוד יותר ויותר את ספרו הקדוש של רביז"ל, והעיקר לקיימם לעובדא ולמעשה, כי כל תורה ותורה וכל מאמר ומאמר וכל שיחה ושיחה של רביז"ל הוא מירשם למחלה אחרת וכו', ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ולומד בכל יום "לקוטי מוהר"ן", אשר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רבי נפלא כזה רבי נורא כזה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להמשיך ללמוד בכל יום שיעור במקרא מפרשת השבוע, שיעור במשנה כסדרן, ללמוד פרק אחר פרק, שזה מסוגל לפרנסה, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל כולם תראה ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואפילו כשתסע לאומן גם שם תמשיך ללמוד בעקשנות כל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כי אם היית יודע מה זה דף גמרא ליום אפילו לגרוס, לא היית מפסיק יום אחד, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ועל כולם ראה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית, ואתה לא צריך להשקיע שום דבר, רק לפתוח את הפה ולדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובמקום לפטפט על דא ועל הא, יותר טוב שתדבר עם הקדוש ברוך הוא, שזה בוודאי יועיל לך בגשמיות וברוחניות, כי מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא מקבלים, רק צריכים להיות עקשן וסבלן, עקשן לא להניח את מקומו, כלומר לבקש עוד ועוד, כמאמרם ז"ל (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, וסבלן לחכות ולחכות וכו', ולצפות ולצפות וכו', ולא להניח את הרצון כרגע, ודייקא כך מצליחים בזה העולם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ה' לסדר נצבים וילך כ"ג אלול ה'תשע"ג
 
שלום וברכה אל ... נ"י 

הנה ככל שמתקרב ראש השנה הקדוש והנורא, מצד אחד הפחד והיראה מאד גדולה מיום הדין הנורא וכו', ומצד שני השמחה מתגברת יותר ויותר שנזכה להיות אצל ציון רביז"ל בראש השנה, שבפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.
ידוע שמוהרנ"ת ז"ל הקפיד מאד מאד ואמר "אם מקורבים אל רבי צריכים לציית אותו עד הסוף", ולכן כל מי שמקורב אל רביז"ל באמת ונוסע לראש השנה אליו באומן, צריך לקבל על עצמו להפסיק לעשן אם הוא מעשן, כי רביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, וכן על ענין השכרות לשתות משקה חריפה, רביז"ל הקפיד מאד מאד ואמר רק יין לקידוש ולהבדלה ולא יותר, והיום יש כל כך הרבה אנשים מכורים לעישון סיגריות, ולא יכולים להגמל מזה, וכן יש הרבה מאד שמכורים לשתיה משקה חריפה וכו', ועוד מלבישים את זה בקדושה, וידוע שרביז"ל הקפיד לא לשתות שום משקה המשכר בשום פנים ואופן, לא בירה, לא ערק, ולא יין וכו' וכו', ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) צריך להרחיק משיכרות, ולדקדק שלא לשתות יותר מיכולתו, כדי שלא יבוא לידי שיכרות, כי מעט השתיה לפי הצורך הוא טובה להרחיב דעתו וכו', אבל השותה יותר מדאי ומשתכר, אזי אדרבא, מתגברין תוקף הגבורות, ונעשה כעס ורוגז, ולפעמים מתגברין גבורות דסיטרא אחרא, ויוכל לבוא לידי רעות וכו' חס ושלום, ודע שעל ידי שיכרות שוכחין כל המצוות והאזהרות שציוה משה רבינו, כי משה הוא מלובש בכל אחד ואחד מישראל בכל איבר ואיבר, ומזכיר כל איבר ואיבר, שיעשה המצוה השייכה לאותו איבר. כי רמ"ח מצוות כנגד רמ"ח איברים וכו', ועל ידי השיכרות שוכח אותם, בבחינת (משלי ל"א) "פן ישתה וישכח מחוקק", שעל ידי השתיה והשיכרות שוכח רמ"ח מצוות של משה וכו', עיין שם, ולכן כל אחד מי שכן מעשן, וכן שותה משקה המשכר, עליו לזכור את הדיבור של מוהרנ"ת ז"ל "אם מקורבים אל רבי צריכים לציית אותו עד הסוף", ולא להתחכם עם חכמות וכו', כי כבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן כשאתה נוסע עכשיו לציון רביז"ל, תקבל על עצמך לזרוק את ההרגל הרע של עישון סיגריות (אם אתה מעשן), וכן לא לשתות שום משקה המשכר, רק יין לקידוש ולהבדלה, ואף שאני יודע שזה קשה להגמל מזה, עם כל זאת מי שיש לו אמונת חכמים ברביז"ל, אין דבר כזה קשה, אם רביז"ל אמר לא, אז לא.
אשרי אדם שקונה לעצמו את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאדם צריך להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במידת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, אבל על זה צריכים עצבים מאד חזקים, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה כשבר ישראל מחדיר במח מחשבתו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו הוא הולך תמיד, וזה מטהר אותו כבר מכל העבר שלו וכו', וכן לא מתבלבל מאף אחד וכו', כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ותשתדל אשר לפני כל תפלה שחרית מנחה ערבית תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה הגענו לשבת האחרונה של שנת תשע"ג, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד כל השבת, כי בזה נזכה לתקן את כל מה שפגמנו כל שבתות השנה של שנת תשע"ג, וצריכים לראות את השבת הזו להיות בשמחה באופן יוצא מהרגיל, "משונה פרייליך", כי השמחה בשבת משפיע על האדם אור גדול מאד מאד, ואילמלא היה בר ישראל יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, היה רוקד כל השבת, ומכל שכן שלא היה בכעס ובמריבות עם אשתו ועם ילדיו חס ושלום, ואדרבה בשבת צריכים להראות יותר אהבה מאשר לריב באמצע השבוע, כי בשבת אז מתגלה אור גדול ונורא מאד מגילוי האור אין סוף ברוך הוא, ואשרי מי שלא מטעה את עצמו בזה העולם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ומובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, ועל כן אני מאד מבקש אותך שתראה דייקא בשבת זו שבת אחרונה של תשע"ג להיות מאד מאד בשמחה, ולשמור מעצבות וממרירות וכו', וממריבות או ויכוחים, ובזה תתקן את כל מה שפגמת כל השבתות של שנת תשע"ג, ותקבל על עצמך מהיום והלאה אתה תשמור מאד מאד את השבת להיות בשמחה עצומה, וזה יביא לך את כל הברכות שבעולם, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי".

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום א' לסדר האזינו כ"ו אלול ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נוסעים היום אל ציון רביז"ל על ראש השנה הקדוש והנורא, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד בשמחה אין סופית, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) מי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה; ולכן עלינו לקבל על עצמינו לציית אותו שהזהירנו מאד מאד (שיחות הר"ן סימן כ"א) בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו וכו', וצריכין להיות שמח בראש השנה. גם צריכין לבכות בראש השנה, בראש השנה ביום הראשון צריכין למעט בדיבור מאד מאד. ואמר שאדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר, ועל כן הוא אינו אומר ביום הראשון אפילו הפיוט רק מה שיסד רבי אלעזר הקליר, אבל שאר הפיוט אינו אומר מחמת שאדם גדול צריך לדקדק אז ביותר לבלי לדבר שום דיבור שאינו מוכרח, עיין שם, ותהלה לאל אצלינו בקיבוץ הקדוש שלנו באומן אנחנו מתפללים בשתי הנוסחאות, הן של עדות המזרח, והן של האשכנזים, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתקבל תפלתינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ונזכה לפעול שנה טובה ומתוקה לכלל נשמות ישראל.
וכן באתי לעורר אותך שתחזק את כל אלו שלא יכולים לנסוע מפני סיבות שונות לאומן על ציונו הקדוש בראש השנה, שלא יהיו שבורים כלל, אלא יתפללו ביחד ביבנאל, ואני בטוח שגם שם ישרה אור רביז"ל בין אנשי שלומינו, צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואסור להשבר משום דבר, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

3 תגובות

  • 1.
  • אשרנו שזכינו !!! שרואים וקוראים את הבת קול שיוצאת בכל יום מהשמיים ....!
   מאת: moshe nisim weizman
  • 4.
  • צדיק אמיתי אוהב את כול הזרמים ,,,,,,,
   מאת: משה הדרומי
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup