ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חשוון תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חשוון תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | י"א חשוון | י"ב חשוון | י"ד חשוון | ט"ז חשוון | י"ט חשוון | כ' חשוון
כ"א חשוון | כ"ג חשוון | כ"ד חשוון | כ"ה חשוון | כ"ו חשוון | כ"ז חשוון | כ"ח חשוון

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"א חשוון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

רק חזק ואמץ מאד, ואף שאני כותב לך בכל יום, תאמין לי כפי ריבוי הצרות והיסורים והמרירות והבלבולים שעוברים על כל אחד ואחד בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, היו צריכים לקבל בכל רגע מכתב חדש, כי אין אדם שבזה העולם שלא יעבור עליו איזה משבר, ועיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר.

אדם צריך להיות חזק באמונה בהקדוש ברוך הוא, לידע ולהודיע ולהוודע שדבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המאציל העליון, (חולין ז) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה, אדם לא מקבל מכה קטנה באצבע הקטנה בלי שיכריזו על זה קודם מלמעלה, ואמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלא נימה, אין דבר כזה שיכולים לקחת ממך איזה דבר וכו', ואף שבין כך רואים שאדם עושה לך הפסד וכו', מצער אותך וכו', עושק אותך וכו', מסדר אותך וכו', אף אחד לא שם לב שבו ברגע הוא עושק את עצמו וכו', מסדר את עצמו וכו', ואם בני אדם היום יודעים איך שכל העולם הזה זה כמו ראי, מה שעושים להזולת מקבלים חזרה, אזי היו נזהרים מאד מאד לא לפגוע בהשני, ולא לגנוב ולגזול מהשני, אך בני אדם הם טיפשים וחושבים שיכולים לסדר את הזולת, אבל בין כך לטווח ארוך הם מסדרים את עצמם, כי יקבלו חזרה כפל כפליים ריבית והצמדה, כי מי שמצער את הזולת בו ברגע נגזר עליו שהוא יקבל חזרה פי כמה ממה שהוא נתן וכו', ולכן אשרי האדם שאין לו עסק עם אף אחד, הוא יושב בפינה שלו, לומד ומתפלל מקיים את המצוות בשמחה עצומה, ועושה חסד עם הזולת, ושש ושמח על נקודתו, שאז הקדוש ברוך הוא פותח לו צינורות של שפע שבא אליו מכל הכיוונים, כי מי שלא מדבר על הזולת, ומי שלא גונב וגוזל את הזולת, ומי שלא מצער את הזולת, אזי יש לו פתח ושער פרטי מהשמים, שהקדוש ברוך הוא מאיר לו בהשגחתו הפרטי פרטית, אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך ליבו.

אני מוכרח להגיד לך אפילו אדם שמצער אותך וכו', ומציק לך וכו', שתוק שתוק, כי זה עיקר התשובה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ואף שזה מאד מאד קשה, כי סוף כל סוף ההוא מדבר עלי ומציק לי, עם כל זאת כשבר ישראל בא בעת צרתו אליו יתברך, הקדוש ברוך הוא מרחיב לו, תאמין לי שאני סובל כבר למעלה מחמישים שנה מאינשי דלא מעלי, ומכל שכן מבני אדם שאני עשיתי להם טובה וגם בני אדם שאני עושה להם עכשיו טובה, מצערים אותי מאד, ובוגדים בי וכו' וכו', ואף שזה כואב לי מאד מאד, עם כל זאת אני מחזיק מעמד לא נשבר, אני בורח רק אליו יתברך, ולכן ראה לא להישבר משום דבר, כי מי שמתחבא אצלו יתברך הוא המנצח, כי הוא יתברך נצחי, ומי שנכלל בו נכלל בניצחיות.

נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, בתמימות ופשיטות גמור, כי כל דיבור ודיבור זה הצלחה ניצחית, הצלחה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל, כי זה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, אשרי מי שמקבל את המתנה הזאת, ואז לעולם לא יהיה לבד, איפה שיבוא יוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא.
תציית אותי ותגנוב בכל יום דף גמרא, כפי סדרת הדף היומי, ואז טוב לך לנצח נצחים, כי דף גמרא ליום אפילו בגירסא שומר את האדם מכל רע, כי אפילו אמירת גמרא, זה סגולה להנשמה, ולכן כל יום תגרוס דף גמרא כפי סדר הדף היומי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר וירא י"ב חשוון ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז, והעיקר תרגיל את עצמך לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על כל פרט ופרט מה שעושה עמך, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (נדה לא.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים עם כל אדם, אבל אדם מלביש את הנס בטבע, הוא חושב שכך צריך להיות, ומשם נובע כל הגלות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') כשיכלו כל אלו האפיקורסים שמלבישים את הניסים בטבע, אז יהיה הגאולה, ולכן צריך כל בר ישראל כל יום לתת תודה להקדוש ברוך הוא, על כל פרט ופרט מחייו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שתודה והודאה זה שעשוע עולם הבא, היינו למה אדם סובל יסורי תופת, יסורי גיהנום בזה העולם? מפני שתמיד הוא מתלונן שלא מקבל מה שהוא רוצה וכו', טבע של אדם שלא מסתכל על חצי כוס המלאה, אלא תמיד מסתכל על הכוס החצי ריקה, וכמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) יש לו מנה רוצה מאתיים וכו', אדם אף פעם לא שמח בחלקו, וזה מה שהורס אותו לגמרי, ובאמת מי שרק מתבונן היטב מה שקורה היום בעולם שיש בני אדם חולים אנושים וכו', יש בני אדם שעובר עליהם משברים כאלו שאי אפשר לתאר ולשער כלל וכו', ואדם לא שם לב שתהילה לאל הוא ניצל מזה, ולכן הוא מלא טענות, ואם היה מתבונן היטב על החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו אפילו בתוך הצרות, היה תמיד שש ושמח בחלקו, ונותן תודה להקדוש ברוך הוא, על החסד חינם שעושה איתו, כי (תהלים קמ"ה) טוב הוי"ה לכל ורחמיו על כל מעשיו, ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) על הפסוק (תהלים ד') בצר הרחבת לי, שדוד המלך בכל הצרות והיסורים שעברו עליו תמיד מצא הרחבות בתוך צרותיו, וכך צריך כל אדם לחיות את החיים שלו, תמיד לתת תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה עימו יתברך, ואז אם חיים בצורה כזאת, כל החיים הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי.

ולכן אני מאד מבקש אותך תרגיל את עצמך לתת בכל יום להקדוש ברוך הוא, תודה והודאה על הניסים והנפלאות שעושה עמך הקדוש ברוך הוא, כי יש ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, ואדם בכלל לא יודע שזה ניסים, נדמה לו שזה טבע מקרה מזל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש שמואל ט') הקדוש ברוך הוא יודע נפלאות שהוא עושה לבריותיו, ובריותיו אינן יודעות נפלאות שעושה עמהן, ולכן אם אתה רוצה לראות נסים נגלים, תסתכל על בניין בית הכנסת הגדול, שזכינו לבנות, זה נס גלוי.

אתה לא יכול לתאר מה זה לתת כל יום כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפילה, שחרית מנחה ערבית, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות הלכה ג') למה אדם לא נותן צדקה? כי נדמה לו שהוא צריך לתת מי יודע מה? אם היה יודע שכמה פרוטות שרק נותנים לפני כל תפילה עושה רושם בשמיים היה רוקד וצוהל, ומכניס בקופת הצדקה כל יום לפני התפילה כמה פרוטות, שזה דבר גדול מאד מאד, ופותח פתחים חדשים בעולמות העליונים כמובא (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד'), שעל ידי צדקה נפתחים פתחים חדשים בשמים, אשרי מי שזהיר בזה, שבכל פעם שנכנס לבית הכנסת להתפלל איזה תפילה, שחרית או מנחה או ערבית, ומכניס כמה פרוטות לצדקה, ואל תחשוב שזה דבר קטן, אדרבה חכמינו הקדושים אמרו (בבא בתרא ט') פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך, שתצליח דרכך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר וירא י"ד חשוון ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת וביתר עוז, וראוי לך לרקוד מרוב שמחה שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, וכל מי שרק בא בקהילתנו לא יכול להאמין מה שהוא רואה, מוסדות חינוך מסודרים, מוסדות של צדקה וחסד שעוזרים אחד להשני, והעולה על הכל אין גזענות ארורה שנמצאים במקומות אחרים, אדרבה אנחנו קיבלנו מרביז"ל רק אהבה לאהוב אחד את השני, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי (אדרא רבא נשא) "אנן בחביבותא תליא", ואמרו על זה אנשי שלומינו א'נ'ן' ראשי תיבות א'נשי נ'חל נ'ובע, שתלמידי רביז"ל צריכים להחזיק את עצמם יחד באהבה גדולה לעזור אחד להשני, ומהורנ"ת ז"ל היה רגיל לומר אם אנשי שלומינו היו אוחזים את עצמם ביחד, אתם לא יכולים לתאר אל איזה מדריגות רביז"ל היה מביא אותנו, ולכן אני מבקש אותך היות שאתה נמצא פה בהקהילה הקדושה שבניתי ביזע ודם, שתעזור לי לנקות את הקהילה, שלא ימצא אצלנו שום אדם מפוקפק וכו', או אלים וכו', או הולך נגד החוק וכו', תהילה לאל כל משפחה שנמצאת בהקהילה הקדושה שבניתי זה יהלום שבכתר המלך, בלי שום גוזמא כלל, ולכן העיקר שאנחנו צריכים להחזיק את עצמנו ביחד, ולשמור מאד מאד לא לרכל אחד על השני, ולא לדבר לשון הרע אחד על השני, ולא להסית אחד נגד השני, וכמאמרם ז"ל (ירושלמי פאה פרק א') אזהרה ללשון הרע מנין? ונשמרת מכל דבר רע, תני רבי יהודה לא תלך רכיל בעמך זו רכילות ולשון הרע, ועל זה צריכים להקפיד יותר מהכל, כי אסור ליגע אחד בהשני בשום פנים ואופן, כי למעלה בשמים מאד מאד מקפידים על זה, ולכן כל מי שחייב חובות אחד להשני שישתדל לשלם את זה, שלא יהיה בכלל רשע, שעליו נאמר (תהלים ל"ז) לוה רשע ולא ישלם, אשרי מי שרק עוזר אחד להשני, ומקבלו בסבר פנים יפות, אשר אין עוד דבר יותר יפה מזה, ועל יסוד זה בניתי את הקהילה, שיהיה לנו קהילה מיוחדת במינה, שכולנו אוהבים אחד את השני, ועוזרים אחד את השני.

נא ונא ראה להיות חזק ואמץ להיות בשמחה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר האיש אל רעהו והבן אל אביו, ואז תראה איזה חיים נעימים יהיה לך, והעולה על הכל שלא יחסר לך יום אחד מללמוד מקרא משנה גמרא מדרש, אשר הד' לימודים האלו ממשיכים על האדם אור וזיו וחיות ודביקות בבורא כל עולמים, מהד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, אשרי לו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה ט"ז חשוון ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל השמחה שהייתה לי מביקור זה שאני רואה איך שהקהילה שלנו מתפתחת ביתר שאת וביתר עוז, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שבקרוב מאד אני חוזר.

דיברתי הרבה אתמול בסעודה שלישית שרביז"ל אמר אני אעשה מכם כיתות כיתות, יש אצלו הרבה כיתות וכו', אי אפשר לבטל שום כיתה, וכל אחד שיחזיק בהכיתה שלו שקשורה אל רביז"ל, אבל הכיתה שלנו מבוססת על שלש עמודים, תורה עבודה גמילות חסדים, תורה שכל אחד מאנשי שלומינו השייך בקהילתנו מחוייב ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ולכל הפחות פרק אחד משניות ודף היומי גמרא, בוודאי אם יהיה לו שכל יקבע לעצמו המון שיעורים בתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, אבל השלש לימודים האלו זה צריך להיות חוק ולא יעבור, כי מי שלומד בכל יום מקרא משנה גמרא הוא העשיר הכי גדול, ורציתי שזה יהיה קבוע אצל כל אחד מקהילתנו הקדושה, מלבד לימוד שולחן ערוך שעל זה הזהירנו רביז"ל יותר מכל הלימודים, כמובא בדבריו ז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) כל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום איזה הלכה בשולחן ערוך, תפילה כל אחד מקהילתנו מחוייב לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא, שיקום מתי שרק יקום וכו' וכו', אבל שיבוא לבית הכנסת ויצרף אליו עוד תשע אנשים ויעשו מנין, כי הזכות להקהילה שבני הקהילה מתפללים במנין זה אי אפשר להסביר כלל, כי תפילה בציבור זה מאד יקר בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין, ולכן שכל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל יקפיד להתפלל במניין דייקא, גמילות חסדים, כל הקהילה שלנו בנויה על חסד, שאחד יעזור להשני, ועל זה מסרתי את נפשי שיהיה בית התבשיל – אהל אברהם, לעשות חסד עם הזולת, רק חסד ועוד פעם רק חסד זה היסוד של קהילתנו, זה היופי והפאר והכתר של קהילתנו, שאחד עוזר להשני בכל התחומים, זה הכיתה שלנו, ואשרי מי שלא מטעה את עצמו בכל יום גונב כמה דקות להתבודד להקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, ואז כל הראש שלו כבר ילך אחרת.

אנחנו כבר בשלב האחרון של בניית הבית הכנסת, והכיס ריק ואין בו, ולכן אודה לך מאד אם אתה יכול להתרים בני אדם עוד מטרים, כי אין לנו אף עשיר שיעזור לנו, ותהילה לאל אנשי שלומנו הם העשירים, ולכן אשרי מי שזוכה להתרים עוד מטר או שתיים עבור בניין בית הכנסת הגדול.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה י"ט חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ובפרשת השבוע הזו אנחנו לומדים מה זה תפלה, שאליעזר עבד אברהם התפלל להקדוש ברוך הוא (בראשית כ"ד י"ב) "ויאמר הוי"ה אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם" וגו', ותיכף ומיד נתמלא בקשתו, רואים מזה מעלת השיחה והתפלה בינו לבין קונו שאנו צריכים להיות מאד מאד חזקים בזה, כי בזה העולם עובר על כל אחד צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ואין מקום לברוח אלא אליו יתברך, ומי מגלה את הקדוש ברוך הוא? רק הצדיק האמת, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') אשר רוח חיים מקבלים מהצדיק, היינו שהצדיק מחדיר בנו את האמונה פשוטה בו יתברך, עד שנתגלה לנו שכל הרוח חיים שלנו זה ממנו יתברך, ועל כל נשימה ונשימה תהלל יה, ולכן העיקר הוא אמונת חכמים, להתחזק באמונת חכמים לידע שכל כוונתם הוא רק לקרב אותנו אליו יתברך, ואין להם שום כוונה אחרת, רק להחדיר בנו אמונה טהורה, שתמיד נצייר בדעתינו אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר הם לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, והנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז ל"ב) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטימוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ולברוח מכל מיני כפויי טובה, כי הכפוי טובה הוא מראה לדעת שאין לו אמונה בו יתברך, ולכן ראה להיות חזק מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותראה לחזק את נשמות ישראל אשר זה דבר גדול מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חיי שרה כ' חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

רק חזק ואמץ מאד, והקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נהיה ביחד, ובעזרתו יתברך שמו בכל ליל רביעי בדיוק בשעה תשע עד עשר יהיה שיעור מהכא להתם בכל ריכוזי אנשי שלומינו בארץ ישראל, נא לדייק על הזמן.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך לא ליפול בייאוש ובדכאון, כי עובר על כל אחד משברים וגלים, ועיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד ולא להשבר, תהלה לאל  יש לכל בר ישראל במה לשמוח, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שבזה שזכינו שלא עשנו גוי כגויי הארצות, בזה ראוי לשמוח כל החיים, וכפי שאדם שש ושמח בזה, הוא מגלה את טוהר לבבו שיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, וחשוב לו שהוא יהודי, אשר בשביל זה בעצמו מקבל את כל השכר שרק יכול להיות.

מובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה.

והנה חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קיט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים לד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד ולא להכנס בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"א חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

צריך שתדע אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) עצבות הוא מדה רעה מאד. ומה שהאדם אינו נוסע להצדיק, הוא מחמת עצבות וכבדות. וכן מה שאינו מתפלל כראוי, הוא מחמת עצבות ועצלות. היינו מחמת חסרון אמונה, כי בודאי אם היה לו אמונה שלימה, והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו, ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לקול תפלתו, בודאי לא היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפלתו, ובודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפלה, הוא בא מחמת חסרון אמונה. ועל כן נופל עליו עצלות ועצבות, ומבלבל את תפלתו; ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה, ואף שזה הדבר הכי קשה לאדם עם כל זאת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כד) כפי פגעי ומקרי הזמן אדם צריך למסור את נפשו להיות רק בשמחה; ואמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרה; וכתוב בספר "פלא יועץ" (אות שמחה) שלפי זה אם טבע של אדם שנמשך תמיד אחר העצבות והעצלות כפי שיתגבר וינתק את עצמו מהמרירות והדכאון וימשיך את עצמו לשמחה, כן יוגדל שכרו, ולכן עליך למסור את נפשך רק להיות בשמחה תמיד, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנג) אם יש לאדם פנים שמחות, אז יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, ולכן אשרי האדם שתמיד מחייך להזולת, ואינו מראה פנים זועפות פנים חמוצות וכו' וכו' אלא תמיד מחייך, ואמרו חכמינו (כתובות קי"א:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מט) "ולבן שנים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השנים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.

היום מסיימים מסכת עבודה זרה בסדרת הדף היומי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחיל כבר ממחר מסכת הוריות, אף שזה מסכת קשה עם כל זאת תרגיל את עצמך לומר בכל יום דף גמרא, שזה שמירה לנפש, ואם היית יודע מה דף גמרא פועלת בשמים, היית מתאמץ במסירות נפש אפילו לגרוס דף גמרא.

אני מאד מבקש אותך שבשבת קודש תבא להתפלל במנין דייקא, ולשמוע קריאת התורה, ויש לנו כמה וכמה מנינים, החל מתפילת ותיקין עד מנין האחרון בעשר וחצי, ולכן חבל מאד שבשבת לא יתפלל בר ישראל במנין שגודל מעלת לשמוע קריאת התורה אין לתאר ואין לשער כלל, כי בעת קריאת התורה אז הוא בחינת מעמד קבלת התורה, ועל כולם אסור לדבר באמצע קריאת התורה, אל תהיה בטלן, אפילו שאתה קם מאוחר בשבת בא לבית הכנסת ותעשה שם מנין כדי שתוכל לשמוע קריאת התורה, שהוא דבר גדול מאד.

העיקר תשמור לא לדבר באמצע התפלה, כי כך מובא בזוהר (זוהר תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה] ואל תיקח את זה בניקל, כי צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר באמצע התפלה, ומה גם שזה בשביל חינוך הילדים, כשרואים שהאבא מפטפט במשך כל התפלה, על ידי זה נעשה ביניהם ניקל וזלזול כל התפלה, ולכן צריך כל אבא לשמור מאד לא מדבר בבית הכנסת בכלל, ובעת התפלה בפרט.

ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.

העיקר תהיה חזק מאד בדעתך שקודם שאתה מתחיל איזה תפלה שחרית מנחה ערבית, תכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות, ואל תאמר מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמר דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת כל יום ישמור אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

תהלה לאל השבוע מתחילה שבוע חדש שעדיין לא היה לנו שבוע זו מעולם, והקדוש ברוך הוא מצפה מאתנו שבשבוע זו נעשה לו נחת רוח מיוחדת, ולכן אל תהיה בטלן, קודם כל עליך רק להיות בשמחה, ולשמוח עם כל הנקודות טובות שיש בך, ודע לך שהס"מ יעשה כל מיני פעולות שבעולם להכניס אותך בדכאון בעצבות ובמרירות וביאוש כאילו אבד מנוס ותקוה ממך וכו' וכו', ולכן הדבר הראשון שאתה מוכרח לקחת את עצמך בידיך ולהיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (מנחות מג:) רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא, והנה השלוש מצוות האלו יש אצל כל בר ישראל, ולמה אנחנו רואים שעם כל זאת אדם חוטא? אלא מפני שהוא לא שמח עם השלוש מצוות האלו, כי אם אדם היה תמיד שמח שתהלה לאל יש לו מזוזה על פתח ביתו, והוא הולך בכל יום ציצית ותפילין, אף פעם לא היה נשבר ואף פעם לא היה חוטא, ולכן צריכים מאד מאד לשמוח עם המצוות האלו שיש לכל בר ישראל בכל יום ויום, והשמחה הזו ישמור אותו מכל רע, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשבר ישראל שש ושמח, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו שלא יפגום בברית וכו', ולכן העיקר רק להיות בשמחה, והשמחה יביא אותך לסבלנות להיות סבלן על כל מה שעובר עליך, ואף פעם אל תכנס בלחצים וכו', ובעצבים וכו'.

זכור שהשבוע הזה זה שבוע חדשה, ולכן ראה עוד היום ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תגרוס כמה פרקים משניות, ועל כולם תלמד דף גמרא, אשר אין ערוך אליה, והעיקר תתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ולפני כל תפלה תיתן כמה פרוטות לצדקה, כי צריך להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב(תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

העיקר תשמור על השלום בית שלך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ואמרו (שם) לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה, ואמרו (שם) לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר (תהלים קמ"ז) "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשון ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מה אומר לך בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום ויום, כפי ריבוי הצרות והמרירות וההרפתקאות שעוברים על כל אחד ואחד בכל יום ויום, ההכרח להתחזק, ואתה צריך לדעת שאת ההתחזקות הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום ספרי רביז"ל, שרק בזה תלוי כל ההתקרבות אליו, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן אם רוצים לראות את רביז"ל צריכים ללמוד הרבה את ספרו "לקוטי מוהר"ן", עד שיהיה שגור על פיו, והעולה על הכל שצריכים ללמוד ולעיין בשיחות הר"ן ובחיי מוהר"ן שהן שיחותיו הקדושים של רביז"ל שרשם מוהרנ"ת ז"ל, ואז כל ההתקרבות הולכת כבר בצורה אחרת לגמרי.

העיקר תתחזק להיות בשמחה עם כל מצוה ומצוה שאתה זוכה לקיים, כי שמחת המצוות עולה על הכל, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שאפילו שאדם נמצא כבר במדור הקליפות וכו', על ידי תוקף השמחה יכול לצאת מעמקי עמקים משאול תחתית ומתחתיו, ולהגיע אל המדריגה הכי עליונה וכו', ולכן תעשה כל מה שבידך רק להיות בשמחה, ולהחיות את עצמך עם מה שאתה רק יכול, כי העיקר הוא שמחה, כי על ידי שאדם שש ושמח הוא נדבק באין סוף ברוך הוא, ואמר האריז"ל לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל, שלא הגיע למדריגתו אלא על ידי שהיה בשמחה עצומה בעת קיומו כל מצוה ומצוה, ואם היו נותנים לו כל הכסף שבעולם לא בא אל השמחה שהיה לו בקיום מצוה אחת, ולכן ראה למסור את נפשך רק להיות בשמחה ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.

מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (ויקרא רבה פרשה כ"ט סימן י') אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל וקבלתם את תורתי מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם לפני, אדם שאפילו חטא בר מינן, ועבר על רצונו יתברך, רחמנא ליצלן, עם כל זאת אם מקבל על עצמו ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על הכל, כל כך חשוב בעיניו יתברך ללמוד תורה הקדושה, ולכן תלמד בכל יום מקרא חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, משנה פרק או שתי פרקים וכו', או ח"י פרקים אין למעלה מזה, כי ריבוי לימוד משניות מקרבת את הגאולה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; גמרא אין לתאר ואין לשער כלל מי שזוכה ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואפילו לומר את הדף בגירסא, זה מטהרת את הנשמה, כי מובא מצדיקים כמו שסגולה לומר זוהר, כך סגולה לומר גמרא, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את האדם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קלט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.

תאמין לי אם תלמד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, יבוא היום שלא תוכל להודות לי, כי זה העשירות האמיתי של אדם, ומי שלא מדבר ולא מעורר את האדם ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא, דע לך ששם הוא השקר וצריכים להתרחק משם, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ואל תחשוב שזה כל כך קשה לקיים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס י"א) למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטין באחד והתאנה נלקטה מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים, אשרי מי שחוקק בדעתו את דברים אלו ואז טוב לו כל הימים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

היום בלילה בשעה תשע בדיוק ממש, אתן שיעור בבית הכנסת בכמה דברים נחוצים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

בעיר טעפליק רוב אנשי העיר היו מקורבים אל רביז"ל, והיה עליהם שם התנגדות מכמה רשעים ארורים, ואף שהם היו הרוב, עם כל זאת היה שמה מיעוט מתנגדים חריפים שיצאו נגדיהם וכו', ועשו לאנשי שלומינו כל מיני צרות ובעיות וכו', ובכל פעם באו אל מוהרנ"ת ז"ל והתלוננו שאי אפשר להם כבר לסבול את המחלוקת, ומוהרנ"ת ז"ל היה מחזקם וכו', פעם באו אנשי שלומינו מטעפליק אל מוהרנ"ת ז"ל ושאל אותם מוהרנ"ת ז"ל איך הענינים? ענו ואמרו תהלה לאל נשקט המחלוקת, ענה ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל בלשון אנחה אוי אוי כנראה התקררתם מעבודת השם יתברך וכו', כי אם הזה לעומת זה כבר נשתק, סימן שגם כוח הקדושה נשתק, לגבי מה אני אומר את זה? תהלה לאל בית הכנסת הגדול שבו תלוי בניין בית המקדש, כבר עומד, רק צריכים לגמור את הבפנים וכו', תהלה לאל אין אצלינו שום גזענות, כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, אין עוד מקום בכל העולם שיתפללו יחד כל העדות פשוטו כמשמעו באהבה אחווה וריעות, מדת החסד שנטבע בקהילתינו גם את זה לא רואים, ועל כולם במדבר שמם כמו ביבנאל וכו', דייקא במקום כזה להקים קהילה קדושה כזו שמתפללים מוותיקין עד חצות לילה מנינים אחר מנינים, להקים שמה מערכת חינוך שלימה של קרוב לשבע מאות ילדים, פעוטונים, גנים, תלמוד תורה לבנים, ישיבה קטנה לבחורי חמד, ישיבה גדולה, ישיבה לבעלי תשובה, בית ספר לבנות, סמינר, כולל שלומדים שמה קרוב לשמונים אברכים, וכולל להוראה שלומדים שמה למעלה מחמשים אברכים, ואיפה זה? באיזה מושבה נדחת שאף אחד לא ידע איפה זה נמצא במפה, ועכשיו המקום פורח, וכליל התפארת בית התבשיל - אהל אברהם שמחלקים בכל ערב בין שש מאות לשבע מאות מנות אוכל חם לכל דכפין, מלבד עוד מוסדות של צדקה וחסד שיש בקהילה הקדושה הזו, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז בלימוד תורה הקדושה, תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו זה קהילה של תורה, כמעט שאין אחד מאנשי שלומינו שלא ילמד בכל יום מקרא משנה גמרא, וכו', "דף היומי" קבוע בכל אנשי קהילתינו, ואיש את רעהו יאמר חזק, ואנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז.

אני מאד מבקש אותך שתתחזק ותחזיק מעמד, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה תקבע עתים לתורה, ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת מדרש, שהד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, עשיה יצירה בריאה אצילות, ואין עוד דבר טוב כמו לימוד תורה הקדושה, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא פרק ג') רבי שמעון בן אלעזר אומר למה יצר הרע דומה, לברזל שהטילוהו לאור, כל זמן שהברזל בתוך האור עושין ממנו כל כלי שירצה, כך יצר הרע אין לו תקנה אלא בדברי תורה בלבד, שנאמר (ירמיה כ"ג) "הלא כה דברי כאש נאם הוי"ה"; היינו כמו שעם ברזל יכולים לעשות כל מה שהוא רוצה כשהוא בתוך האש, כך כשאדם לומד תורה הוא יכול להפוך את היצר הרע לגמרי, וכמאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שעיקר השלימות כשבא גנב לביתו לא יצעק לגרשו, כי אז הוא יחזור פעם אחר פעם, וינסה את מזלו לגנוב אצלו, מה שאין כן אם תופסו ומחזירו למוטב אזי הוא יהיה בעזרו, כמו כן מי שלומד תורה, הוא מהפך את היצר הרע לטוב, והוא עוזרו. אשרי מי שלומד בכל יום תורה הקדושה אשר היא חיינו ואורך ימינו.

נא ונא תעשה כל מיני פעולות שבעולם לעזור ולבנות את בנין בית הכנסת הגדול, שבזה נזכה לקרב את הגאולה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שאל יפול רוחך משום דבר, כי הס"מ אורב על כל בר ישראל להפילו בנוקבא דתהומא רבה, וצריכים רחמים בכל יום בכל שעה ובכל רגע לא להכנס בחלישות הדעת, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואת זה צריכים להחדיר טוב טוב בעצמו, כי חכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין לח.) חכמת בנתה ביתה, זו מידתו של הקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם כולו בחכמה, רואים בחוש יש בני אדם שאין להם מה לעשות מבלים את ימיהם ושנותיהם רק לעשות רשעות אחד להשני וכו', להסית אחד נגד השני וכו', העיקר שיהיה פירודים בין אחד להשני, שזה עבודתו של הס"מ "הפרד ומשול", ואלו האנשים חושבים שיחיו כאן לנצח, ובין כך עובר כל יום ויום כל שעה ושעה כל רגע ורגע בהבל וריק, ולא יודעים שפתאום יבוא המלאך המוות ויקח את נשמתם וכו', לא יועיל שום דבר, ואמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה ח' סימן י"א) ואין שלטון ביום המות אין אדם יכול לומר למלאך המות המתן לי עד שאחשב חשבונותי ואחר כך אני בא וכו', וכל כך מצחיק שאדם הוא שוטה כזה שכל יום ויום הוא מסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון פנימי וכו', ואין לו שום טעם בחיים רק לגנוב ולגזול את הזולת וכו', ולסכסך בין זה לזה וכו', וכך מבלה יום אחר יום שבוע אחר שבוע חודש אחר חודש שנה אחר שנה וכו', ואינו קולט שפתאום יבוא יומו, ומאומה אין בידו, ולכן עלינו לשבח לאדון הכל שזכינו להתקרב אל רביז"ל שמחדיר בנו ישוב הדעת אמיתי, שהדבר הראשון צריכים להיות בשמחה, "שלא עשני גוי כגויי הארצות", ולהחיות את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל ידי התוקף השמחה נתרחב הדעת, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י'), ותיכף ומיד כשיש לאדם ישוב הדעת, כל החיים של כל יום ויום הולך לו כבר אחרת, קודם כל כבר אינו מתעסק עם הזולת רק מתעסק עם עצמו, וזוכה לבוא לבית הכנסת שלוש פעמים ביום ולהתפלל במנין דייקא, והבית הכנסת אצלו בית המקדש מעט, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; שזה בעצמו שמחה עצומה כשבר ישראל מוסר את נפשו פשוטו כמשמעו לבוא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, שמוחלין לו כל עוונותיו, כי כל אלו שעוסקים תמיד לעשות פירודים בין נשמות ישראל ועוסקים במריבות וכו', בגניבות ובגזילות וכו', הם אף פעם לא מתפללים במנין, וספק שבכלל מתפללים וכו', כי הרגע שאדם מציק להזולת, סימן שאין לו אמונה בו יתברך, כי המאמין האמיתי שמאמין שהוא יתברך צופה ומביט על כולם, הוא לא היה עושה שום רע לאף אחד, כי היה יודע שיש דין ויש דיין, ונמצא אם אחד עסוק כל היום רק לעשות רע להזולת, סימן שאין לו בכלל אמונה, ולכן אשרי מי שמחזק את עצמו בעיתים הללו לברוח מכל מיני מחלוקת ומריבות, וזוכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת האדם הזוכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש הלכה וכו', זה חיות להנפש, וכל כך חבל לאדם שאין לו שכל וחכמה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדרים לב:) והחכמה תעוז לחכם, זה תשובה ומעשים טובים, כי זה עיקר החכמה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, כי כך אמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד, ואמרו (תנחומא בראשית) שהעולם לא נתיסד אלא על התורה והקדוש ברוך הוא נתנה לישראל שיתעסקו בה ובמצותיה יומם ולילה, שנאמר (יהושע א) "והגית בו יומם ולילה" ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו" וגו' "והיה כעץ שתול על פלגי מים" וגו', שבשביל שומרי התורה העולם עומד, שכן אמרה חנה (שמואל א' ב') "כי להוי"ה מצוקי ארץ" ומי הם מצוקי ארץ אלו שומרי התורה שבזכותם הושתת התורה שנאמר (שם) "וישת עליהם תבל", ולכן ראוי לך לשמוח שזכית להתקרב אל רביז"ל שמכניס בך ישוב הדעת שאין בזה העולם טוב מתורה וממצוות ומעשים טובים שאדם זוכה לחטוף בכל יום ובכל שעה, ובורח מכל מיני פרחחים וכו', שונאי ישראל וכו', אנשים בלי בליעל רעים וחטאים וכו', ומדבק את עצמו לצדיקים שמחזקים ומעודדים ומשמחים אותם איך להחזיק מעמד בזה העולם העובר, ולכן אני מאד מבקש אותך תהיה רק שמח, ואל תסתכל על שום מונע ומעכב כלל, ולך שלוש פעמים ביום להתפלל את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת דייקא, אפילו במסירות נפש, וכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית, שאין לתאר ואין לשער כלל, ויבוא היום שכל דיבור שדיברת אליו יתברך ומנעת את עצמך מלדבר לשון הרע ורכילות וליצנות, שזה יעזור לך מאד, וכן תלמד בכל יום קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תגרוס כמה וכמה פרקים משניות, ועל כולם דף גמרא, ואשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום את הדף היומי, שאפילו בגירסא זה חיות להנפש, רק תשתדל להיות רגוע ולא להכנס בכעס ועצבים, שזה לא יביא אותך לשום דבר, רק אל אבדון רחמנא ליצלן.

אני מאד מבקש אותך שתעזור לי לגמור את בנין בית הכנסת הגדול, ואם אתה יכול להתרים בני אדם מטרים נוספים, אהיה לך אסיר תודה, ולכן בא ותעזור לי לגמור את זה, ונזכה שבזכות זה כבר יהיה הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י 

ביום ראשון הבא יהיה ההילולא קדישא של הצדיק הקדוש רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי"ע שעליו התכוון רביז"ל באמרו שהיה אדם פשוט ושימש את רבו בנאמנות עד שהוא בעצמו נעשה צדיק קדוש ונורא מאד, כי היה יתום מאב ואם ודודו שלח אותו אל איש חייט ללמוד אצלו חייטות וכו' וכו', והילד הזה עוד מנערותו בער לבו לעבודת השם יתברך עד שבא אל הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב וזכה לשמשו בנאמנות גדולה מאד, ונתקיים אצלו דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ו) על ידי אמונה שמאמינים בדברי הצדיק, על ידי זה נתגלין מופתים, כי באמת הצדיק בודאי מלא מופתים, וכשהוא מאמין בהצדיק ונותן עיניו ולבו על דברי הצדיק, על כל דיבור ודיבור, כי מאמין שכל דבריו אמת וצדק, ובכונה מכוונת אזי אחר כך, כשבא לביתו, כל מה שיארע אותו, הוא מסתכל היטב על כל דבר שיארע לו, ומבין למפרע בדברי הצדיק שדיבר עמו בהיותו אצלו, שזה היתה כוונת הצדיק שרמז לו בתוך דברים שדיבר עמו, וכן כל דבר ודבר שיזדמן לו, הוא מוצא הכל בדברי הצדיק למפרע, שרמז לו שיהיה כן, נמצא שנעשה ונתגלה המופתים על ידי זה; וכן היה אצלו ששימש את הצדיק במסירות נפש הכי גדולה, והיה לו אמונה גדולה מאד בהצדיק על ידי זה זכה אחר כך להיות בעל מדריגה ובעל השגה גדולה מאד, עד שנתפרסם בעולם לבעל מופת גדול, רואים מזה מה זה נקרא אמונת חכמים? ועל זה אורב הס"מ מאד, לפרסם כל מיני ש'קרנים ר'מאים צ'בועים, שר"ץ השורץ על הארץ, העיקר לא להתקרב אל הצדיק האמת שיכול לעשות לו טובה בגשמיות וברוחניות, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה שהיא חממה של אמונה, ורביז"ל לא עוזב אותנו ליפול וכו' וכו', אלא מחזקינו יום יום להיות רק בשמחה ולהתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולהתמיד בלימוד תורה הקדושה, ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, וכו', וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה באחדות אחד עם אנשי שלומינו היקרים שזה יסוד גדול מאד אצלו, כי בפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה אצלי יסוד היסודות, כי אני לא יכול לסבול מחלוקת ופירודים וכו' ולשון הרע אחד על השני, וכו', כי זה הדבר הכי מגעיל וכו', והקדוש ברוך הוא שונא מי שמדבר אחד בפה ואחד בלב, ולכן בא ונראה שבקהילתינו הקדושה ישרה רק אחדות ואהבה, ואחד יכבד את השני, יש לנו מספיק צרות מבחוץ ולכן אנחנו צריכים להתאחד יחד מבפנים, ואז שום בריה לא יוכל לנו, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תולדות כ"ח חשון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

רק חזק ואמץ מאד להיות בשמחה תמיד, ואני מוכרח להגיד לך שהכל אדם יכול לעשות וכו', אפילו עבודות הכי קשות בגשמיות וברוחניות וכו' וכו', אבל לא להיות בשמחה, כי להיות בשמחה זה בא לאדם יותר קשה מהכל, וצריכים על זה מסירות נפש ממש, ואי אפשר להסביר את זה לבן אדם, כי הוא בעצמו לא יודע למה נופל עליו תמיד מרירות ועצבות ודכאון וכו', ובאמת הכל בא מחמת החטאים שאדם חטא על ידי זה ברא קליפות ומשחיתים שהם מתלבשים בו, ומכניסים בו מרירות ודכאון פנימי, ולכן אין עוד דבר ששורף את הקליפות כמו השמחה, אבל להגיע אל שמחה זה דבר הכי קשה, ולכן לא בחנם שמוהרנ"ת ז"ל לא מפסיק במכתביו שכותב לבנו ר' יצחק ז"ל (שמזה נדפס עלים לתרופה מכתבי מוהרנ"ת) לחזקו לעודדו על מידת השמחה, ושימצא בעצמו נקודות טובות, כי מוהרנ"ת ז"ל הבין אשר בלי שמחה אדם לא יכול לעשות שום דבר וכו', שמחה היא הקדושה, עצבות היא הטומאה, והם נלחמים ביניהם, היינו הטומאה והקדושה, הקדושה זה רוחניות חיות אלקותו שמחייה את כל הבריאה כולה, שמשם נובע השמחה, כי אין עוד שמחה כידיעת אלקותו יתברך, ולהיפך הטומאה רק מושכת את האדם למטה להפילו בנוקבא דתהומא רבה שישכח ממנו יתברך, ולכן מפיל עליו עצבות ועצלות ודכאון, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל בניי וכי מה שמחה יש לו לאדם אלא בדברי תורה בלבד, אה כל המשמח בכסף וזהב מה שמחתו בהם לאחר מיתה? אבל אתן בניי בואו ושמחו עם התורה שמחה שלימה, כדרך שאני משמח בכם, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אף שזה כל כך קשה לך, קח חומש ותלמד כל יום שנים מקרא ואחד תרגום, קח משניות ותגרוס פרק או שתי פרקים או יותר משניות, קח גמרא ותגרוס את הדף היומי וכו', ואז תרגיש אדם אחר לגמרי, כי (עבודה זרה יט:) אין טוב אלא תורה, שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", ואף שאני יודע שזה בעצמו קשה לך, כי מרוב יאוש ודכאון ועצבות שמסבב אותך, קשה לך לפתוח חומש או משניות או גמרא וכו' וכו', עם כל זאת דע לך שזה החיים שלך, כי התורה היא חיי האדם, ולכן תרחם על עצמך תמסור את נפשך להיות בשמחה, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואז תהיה הכי מאושר בחייך.

אני מאד מבקש אותך תראה לעזור לי להתרים אנשים למטרים להבניין, כדי שאוכל לגמור את זה, וגודל הזכות הזה מי שיהיה לו חלק בבניין בית הכנסת הגדול, זה אין לתאר ואין לשער כלל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי לגמור את המבנה, וזכותך יגדל בשמים.

המאחל לך שבת שלום

 

 

 

 

 

 

 

 



1 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup