ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש חשוון ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ב' חשון | ג' חשון | ד' חשון | ה' חשון | ו' חשון | ז' חשון | ט' חשוון | י' חשוון
י"ד חשוון
| ט"ז חשוון | י"ז חשוון | י"ט חשוון | כ' חשוון | כ"א חשוון | כ"ג חשוון | כ"ד חשוון | כ"ה חשוון | כ"ו חשוון | כ"ז חשוון | כ"ח חשוון | כח חשוון - מכתב כללי


בעזה"י יום א' לסדר לך לך  ב' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח  

נא ונא תעשה השבוע התחלה חדשה להיות בשמחה עם כל הנקודות טובות שיש בך ובפרט תהיה שמח במצוות ציצית שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעל ידי מצוות ציצית ניצולים מתאוות ניאוף וזוכים לאמונה ברורה ומזוככת ועל ידי זה זוכים להתפלל אליו יתברך ולראות ניסים נגלים, ותשתדל שהציצית שלך תהיה מגולה שתוכל לראות אותם כל היום ועל אחת כמה וכמה שהיו נקיים כי הם בגד המלך ואל יקל בעיניך דבר זה כי כך אמרו חכמינו הקדושים (זהר אחרי ס'.) כשהאדם מתעטף בציצית ויוצא לפתח דירתו, הוא שלם וניצול מכל נזק ומכל משחית, והיום שומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו ולכן כשאדם נזהר במצוות ציצית זהו לו לשמירה, ומה גם שזה מזכיר לו בכל פעם את הקדוש ברוך הוא ולא עוד אלא שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ' הלכה ב') וראיתם אותה אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו מגיד שכל המקיים מצוות ציצית רואה אותו יתברך היינו שמקבל פני שכינה.

מה אומר לך המצווה הזו כל כך נעשה הרגל אצל האדם עד שהוא שוכח שהוא נושא על עצמו כביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו כי הוא יתברך ומצוותיו אחד הם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') כשאדם שמח במצוות הוא נכנס בשמחתו יתברך ואין עוד שמחה כזו שהוא דבוק בו יתברך והמצווה הזו נמצאת אצלנו כל היום ואין אנו שמחים בה ומכל שכן שלא מקפידים שתהיה נקייה (ולכן מה טוב ומה נעים שאדם יקנה כמה טליתים קטנים כשאחד מתלכלכת הוא יכול לכבס אותה) זה מצווה שאדם הולך עמה כל היום והוא לא שמח עמה ובזה מראה זלזול במצוות ואחר כך אין פלא שהוא נמצא בעצבות ובמרירות ובדיכאון וכו' ולכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שלבנו שלם עם אלוקיו ולכן ראה להתחיל לשמוח עם מצוות ציצית שעליך ותסתכל על זה כל היום ותנשק את זה וכו' ואז זה יציל אותך מעצבות ומעצלות ודיכאון ועל ידי זה ניצל מעבירות ומה גם שהשכינה ישרה עליך.

ולכן חזק ואמץ מאד מאד להיות רק בשמחה וזה ירחיב לך את הדעת כדי שתוכל לחטוף כמה פסוקים מקרא כמה פרקים משניות דף גמרא כמה סעיפים שלוחן ערוך וכמה מזמורים תהילים אשר זה חלקיך לנצח נצחים.

מה ולמה אתה מסתובב עצוב? רק מפני שאין מצוות ציצית חשובה אצלך ולכן ראה להתחיל לשמוח עם מצוות ציצית שעליך ובזה תהיה שמור מכל רע, האדם אינו שם על ליבו כל דקה הוא מקיים מצוות עשה ולכן הוא שבור ובאמת אם אין לאדם רק מצוות ציצית ראוי לו לשמח מאד מאד מכל שכן שיש לו עוד מצוות שמקיים כל היום כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') אין לך אדם מישראל שאינו עושה מאה מצוות בכל יום ועכשיו אשאל אותך למה אתה מסתובב כל כך שבור? שעל ידי זה אין לך לא עולם הזה ולא עולם הבא.

ראה לעשות התחלה חדשה מהשבוע להיות רק בשמחה וללמוד שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י כדי שתסיים כל שבוע, רק ראה לא להניח אצלך העצבות שלא יביא אותך אל שום דבר רק אל השאול תחתית ומתחתיו כי עצבות זה הסטרא אחרא ושמחה זהו הקדושה ולכן תעשה כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה וזה ידביק אותך רק בו יתברך,וכן ראה לשמח את אשתך כי (ראש השנה ו') אישה בעלה משמחה.

תאמין לי אם תתנהג כך להסתכל תמיד על הציצית שום דבר לא יוכל לשבור אותך ותהיה הכי מאושר בחייך וזכור גם זכור שמדת השמחה זה המיישב והמסדר את המוחין כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) וככל שתהיה שש ושמח תוכל לרכוש הרבה מאד ידידים ואוהבים כי אנשים נמשכים אחרי איש שמח.

שלמה המלך אומר (משלי א' ל"ג) ושמעו לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר לך לך ג' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר 

מה אומר לך מי שיש לו ישוב הדעת אמיתי רואה שהנה יום והנה לילה הכל פורח כצל עובר ומה נשאר לאדם בידו? רק מה שזכה לחטוף טוב אמיתי ונצחי זה חלקו מכל עמלו וזה יאיר לו עוד כאן בזה העולם אור אלוקי ויתענג בזיו חיות אלוקות והן שיאיר לו שבעתיים למעלה בעולמות העליונים.

אשרי מי שאינו מטעה עצמו אלא מתפלל כל יום שחרית  מנחה ערבית במנין דייקא.

אשרי מי שזוכה להכניס בקופת הצדקה בכל יום כמה פרוטות לצדקה אשר רק זה ילווה אותו כמו שכתוב "והלך לפניך צדקך" זה לא יאומן כי יסופר שכמה פרוטות (פשוטו כמשמעו ילוו אותו לנצח) ובשביל שאין לאדם אמונה בזה הוא מתרשל בזה אשרי מי ששמח עם המצוות שלו ציצית תפילין מזוזה כשרות וכו' וכו' שזה חלקו האמיתי לנצח נצחים כי כל מצוה ממשכת על האדם אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא.

אשרי מי שיתמיד בלימוד תורה הקדושה שיעורים כסדרן מקרא משנה גמרא וכו' וכו' עד שאמרו חכמינו הקדושים כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם ואין לתאר ולשער מעלת הזוכה להתמיד בתורה שזה שומר אותו מכל רע ושובר את יצרו הבוער בו כמאמרם ז"ל אמר הקדוש ברוך הוא בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדה.

אשרי מי שזוכה לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות שיחה בינו לבין קונו שגורם שעשועים גדולים למעלה שלא עלו שעשועים כאלו מימות עולם זה כל כך קל לפתוח את הפה ולדבר כמה דיבורים אליו יתברך עם כל זאת הס"מ עושה כל שביכולתו לסתום את הפה של האדם כמו שכתוב "ולפתח חטאת רובץ" יתן לו לדבר כל מיני שטויות אבל לא לדבר עמו יתברך וכל כך חבל כי הרי כל דיברו שמדברים עמו יתברך שוברת את כל המחיצות וכו' ומוציאה אותו מהשאול תחתית ומתחתיו.

אשרי מי שזוכה לשמוח ולשמח את אחרים ולא לשבור את אף אחד אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו.

נא ונא אל תהיה בטלן ראה מה לפינך בקלות אתה יכול לצאת מהחושך שלך ולזכות להאיר על נפשך אור גדול אם תציית את רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר לך לך ד' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר 

ראה לחזור הרבה על הלכות המצויות יום יום כי רביז"ל הזהרנו מאד מאד על לימוד הלכה בכל יום ואמר (שיחות הרן סימן כ"ט) שכל בר ישראל חייב ללמוד בכל יום ויום הלכה וזה סימן שהוא תלמיד רביז"ל [חסיד ברסלב] אם הוא מרבה בלימוד הלכות, כי אם לא לומדים שוכחים וכו'.

ולכן מה טוב ומה נעים לכל אחד ואחד להיות בקי על כל פנים בקיצור הלכות כמו קיצור שולחן ערוך או ילקוט יוסף ושאר קיצורים קודם שיהיה בקי בעיקר הלכות שידע שיש הלכות כאלו.

נא ונא ראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך אשר כל דקה ודקה שאדם רק חושב ממנו יתברך מקיים מצוות עשה של "ודבקת בו" והדביקות בו יתברך מאירה על נפש אור גדול ונשפע עליו שפע גדול עד מאד, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שהאמונה הוא הדביקות והדביקות הוא האמונה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן מ"ד) שבזה שמדברים מאמונה זה בעצמו אמונה ולכן זה דבר גדול מאד תמיד להזכיר שם שמים ובזה ממשיך על עצמו עריבות נעימות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שעל ידי לימוד פוסקים מחזקים את האמונה ועל ידי חיזוק אמונה יהיה רגיל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר אל רעהו, ואשר כל דיבור ודיבור ושמדברים עמו יתברך זהו הצלחה נצחית.

אשרי מי שלומד הלכה בכל יום ומתחזק באמונה ומדבר עמו יתברך שאז עולמו יראה בחייו.

מחר בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור לנשים תן לאשתך לבא לשיעור כי יש דברים נחוצים לדבר אודות עתיד הקהילה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר לך לך ה' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח לנצח

מאד מאד אבקש אותך שתחזיק מעמד, כי על כל אחד עובר בכל יום ויום חלישות הדעת וכו' קטנות וספיקות וכו' כי קליפת עמל"ק שעלה כמספר ספ"ק זה הקליפה הכי חזקה ולכן אמר הקדוש ברוך הוא (דברים כ"ה י"ז) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך וגו' היינו אחר כל האותות והמופתים גלויים שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא במצרים ממש שידוד הטבע גמור עם כל זאת בא עמל"ק והכחיש את הכל ודבר זה סובב אצל כל אדם בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא עושה עמו ניסים ונפלאות ומצילין אותו מכל רע וכו'  יש כל כך הרבה ניסיונות קשים ומרים עם כל זאת הקדוש ברוך הוא מיטיב עם כל אחד ואחד אף על פי כן עמל"ק מכניס ספיקות וקרירות באדם עד שהאדם נשבר לגמרי ולכן אמר הקדוש ברוך הוא (שמות י"ז ט"ז) מלחמה להוי"ה בעמלק מדור דור" כי זה מלחמה תמידית ולכן ראה לקחת עצמך בידיך ושום דבר לא יוכל לשבור אותך תהיה עקשן גדול מאד על כל פרט ופרט בחייך, ובפרט לבוא בכל יום מחדש להתפלל בבית הכנסת במניין שעל ידי זה אתה ממשיך על עצמך השגחה פרטית (ברכות ו') כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו, ולכן כדאי רק בשביל להיות רגיל לבא לבית הכנסת כדי שתמיד שתמיד  יומשך עליך השגחתו הפרטית ומכל שכן שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) מי שמתפלל במניין מוחלין לו על כל עוונתיו.

מה אומר לך עיקר גבורת בר ישראל זה רק להתחזק מכל מה שעובר עליו וכו' ולא שנשבר מכל דבר, הרגע שאדם נשבר ממה שעובר עליו צוחקים עליו מלמעלה ראה בריה שפלה וכו' הקדוש ברוך הוא מיטיב עמך נותן לך את הבריאות זן ומפרנס אותך ולבסוף יש לך עוד טענות על הקדוש ברוך הוא? וכבר אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא ק"ז.) חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ופרש"י בפני זה שעשה עמו טובה, אם כן איך יש לנו עזות מצח להיות עם טענות נגדו יתברך שרק עושה עמנו טובות.

כדאי מאד שתבדוק את המזוזות בפתח ביתך כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת כ"ג:) הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה אדם רוצה שיהיה לו דירה משלו דירה יפה וכו' נותנים לו חכמינו הקדושים עצה שיהיה זהיר במצוות מזוזה ולכן תבדוק את מזוזות ביתך אם הם כשרות כי רוב הצרות בבית בא רק כשאין על הדלת מזוזה כשירה.

ראה לזרז את אשתך שתבוא הלילה להשיעור.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה'  לסדר לך לך ו' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח לנצח

חסדי השם יתברך קהילתינו גודלת ומתרחבת, היום היה ברית וביום ראשון בעזרתו יתברך עוד שתי בריתות ועוד שמחות כן ירבו.

באתי לעורר אותך שתדע שזה עניין גדול להיות בברית שאז אליהו הנביא נמצא שם כמובא בזוהר (ויגש כ"ט:) אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו חייך שבכל מקום שבָּנַי יקיימו ברית מילה אתה תהא נוכח שם, וידוע שבמקום שאליהו נמצא מוחלין על כל העוונות ולכן כדאי להיות בכל מקום שיש ברית כי מוחלין על כל העוונות של כל מי שנמצא שם.

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד על נועם חלקינו שאנו יודעים מרבי אמת כזה רבי שלא נותן לנו לישון כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשנה ולכן אל תהיה בטלן תהיה בשמחה שאתה מקורב אל רביז"ל אשר בפירוש אמר לאנשי שלומינו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) אשר אתם צריכים לשמוח מאד שיש לכם רבי כזה, ואמרו אנשי שלומינו מי שלא שמח בזה סימן שאין לו אמונת חכמים ברביז"ל כי אם אמר שראוי לכם לשמוח עמו, ולכן למה אין אנו שמחים ועליזים.

נא ונא התמד בלימוד משניות כסדרן אשר אין למעלה מזה ולימוד משניות גם כן מעוררת מהשינה כמובא (תיקוני זוהר תיקון ס"ט) אני ישנה במשנה ולבי ער באורייתא ויש לומר כשאדם נמצא בשינה עמוקה על ידי התורה והמשנה זה מעורר את ליבו אשרי מי שאינו מטעה עצמו בזה העולם.
ראה רק לחזק עצמך ולחזק אחרים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר לך לך ז' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח לנצח

היום התחילו לומר בארץ ישראל ותן טל ומטר ואמרו חכמינו הקדושים (תענית ז:) אין הגשמים יורדן אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל ולכן יום גשום זה יום שמחה יום שהברכה מצויה בו כמאמרם ז"ל (שם) גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו ועל כן עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקנו שאנחנו זוכים לראות את הגשם ואז הוא זמן לבקש גם על גשמיות.

על כל פנים מכל דבר בבריאה צריכים לראות את הטוב שיוצא מזה וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.
אדם אסור לו להישבר משום דבר רק להיות בשמחה, אף שלכאורה גשם מפריע לאדם וכו' עם כל זאת צריכים רק לראות את הטוב שבכל דבר ולכן תעשה כל מה שבידך להסתכל תמיד על הטוב שבביתך זו אישתך וכו' ואף פעם אל תצא לריב עמה אלא תתנהג במדת הסבלנות שאין מידה יותר טובה ממנה.

ולומדים מגשם אף שמצד אחד זה מפריע לאדם אבל מצד שני אמרו חכמינו הקדושים (תענית ז.) גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, בוודאי בעת קבלת התורה היה שמחה גדולה מאד שעם ישראל קבלו את חכמתו יתברך והוא מסר את עצמו כביכול בידינו כי התורה הקדושה היא חכמתו יתברך וכשאנו לומדים תורה אנו נכנסים כביכול בו יתברך וזה כמו גשם שמרטיב את האדם לגמרי וכו' וכו'.

אל תהיה בטלן אלא זכור גם זכור ללמוד מקרא משנה גמרא וכו' בכל יום ויום כי זה חלקינו לנצח.
והעולה על הכל להתבודד עמו יתברך אשר אין למעלה מזה כי כל דיבור עושה רושם בשמים ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שכל הצדיקים לא באו למדריגתם אלא על ידי עבודה זו של שיחה בינם לבין קונם.

זכור שהדף היומי של היום הוא חולין קל"א תלמד את זה אפילו בגירסא וכן תהיה חזק כל השבת רק להיות בשמחה כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) אשר עיקר עבודה בשבת רק להיות בשמחה.

היות שהקהילה שלנו גודלת תהלה לאל ולכן הוצרכתי למנות שמש להבית הכנסת ומצאתי אברך מוכשר מאד לזה הלא הוא אשר סלמה נ"י והוא יהיה ממונה על ניקיון המקום על השמחות מי שיש לו ברית או קידוש להולדת הבת וכו' וכו' שיפנה אליו והוא יסדר את זה על הצד הכי טוב וכן יגבה את כספי העליות שזה מאד חשוב מאד חמור כי מי שקונה עליה זה בכלל נדר ואם לא משלמים נדר יש על זה עונש גדול וכו' וכדי שלא נכשל בעוון נדרים הוא יגבה את כספי הצדקה והעליות והקדוש ברוך הוא יעזור שיתרבה השמחות בקהילתינו תמיד.

אשרינו שאנו נמצאים בקהילה קדושה כזו שתהילה לאל יש לה כח המושך למעלה מן המשוער וזכור מה שהבטחתי לך שבקרוב מתחילים לבנות אלף יחידות דיור לזוגות צעירים יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בישועתו יתברך.

המאחל לך שבת שלום
בעזה"י יום א' לסדר לך לך ט' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח לנצח

זכור גם זכור מה שדיברתי בסעודה שלישית כל שבוע זה אוצר המנוצר וחבל לפספס את השבוע וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) אם חכמת חכמת לך ואם לצת לבדך תשא, מי שחכם ומקיים מה שדיברנו הוא חכם לעצמו, ואם הוא עושה ליצנות ממנו בעצמו עושה ליצנות.
לדוגמא מי שלא בא אל הדרשה בליל שבת ובסעודה שלישית ההפסד הוא כולו שלו כי מהם כל הדיבורים שלנו לעורר ולחזק לאמץ ולזרז אל תהיה בטלן מתחיל שבוע חדש שעדיין לא היה מעולם, ואם תזכה ללמוד כל יום מקרא: שנים מקרא ואחד תרגום ופירוש"י, משנה: פרק משניות (או יותר), גמרא: דף גמרא בסדרת הדף היומי וכן להתפלל במניין את השלוש תפילות וכן תפלה והתבודדות, מי שהיה בדרשות ונכנס בו ומקיים את זה אשרי לו ומי שעושה צחוק מזה וכו' או בכלל לא בא ההפסד כולו שלו, כי ימינו כצל. השבוע יעבור אם ממלאים את השבוע עם טוב אמתי ונצחי מתפללים כל יום במניין ונותנים כמה פרוטות לפני התפילה וכן קובעים לעצמם שיעור בתורה וכו' וכו' זה שלך וכך תמלא את כל השבוע עם כל מיני יהלומים וכו' שאי אפשר להעריך את זה וכשיבוא שבת קודש הבא תוכל לשמח, ואם אתה צוחק מכל זה את העושה צחוק רק מעצמך וזה ברור כשמש.
ולכן אני מאד מקווה שתיקח את עצמך בידיך ותעזור לעצמך יותר מאשר תעזור לי, אני לא צריך ממך שום דבר, אני פשוט מרחם עליך שעובר שבוע אחר שבוע וכו' ולבסוף מאומה אין בידיך והכל מפני ליצנות של כמה נואפים וכו' כי מי שעושה ליצנות ממני דע לך שהוא נואף גמור לא אכפת מי הוא וכו' כי תהילה לאל אני לא צריך את אף אחד, והגעתי כבר לגיל שיבה אזי מה אני צריך ממישהו טובות? אם אחד עוזר לי הוא עוזר לעצמו ואם אחד מתלוצץ ממני או מדבר עלי וכו' הרי הוא מתלוצץ ומדבר עליו ומגלה את שחיתותו שהוא פשוט נואף גמור וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קס"ג) הנואפים לרוב הם מתנגדים על הצדיקים, מה אתה חושב כל אלו האברכים והבחורים וכו' שאינם באים לדרשות ובפרט בסעודה שלישית יושבים ומפטפטים דברים בטלים ומה גם אינם אוכלים סעודה שלישית ואינם מתפללים ערבית וזה ברור.
ולכן קבל על עצמך מהיום והלאה לבא אל הדרשות כי הם לטובתך תאמין לי אני לא צריך ממך שום דבר, תהילה לאל הגעתי כבר לשנת שיבה ועוד מעט אכנס לשנות גבורה אם ייתן הקדוש ברוך הוא את החיים אני רק רוצה את טובתך הנצחית.
קח קופה של צדקה מהמשרד ותכניס בכל יום רק כמה פרוטות ותראה איך שזה יציל אותך מכל רע ובפרטיות כשתאמר בעת הצדקה את התפילה המובא שם ונותנים את הצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ותראה ניסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
שמור מאד מגניבות לא לעבוד על בני אדם כי זה מאד שנאוי בעיניו יתברך ומי שגונב דעת הבריות אינו מת ונפטר מהעולם עד שנעשה עיוור או צולע או בעל מום רחמנא ליצלן.
תאמין לי שאני רק רוצה את טובתך נכנס עכשיו שבוע חדשה אתה יכול לחטוף טוב אמתי ונצחי שזה ישמור עליך תמיד.
נא ונא ראה להרגיל עצמך לדבר רק עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה בכל העולמות.

בעזה"י יום ב' לסדר וירא י' חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח לנצח

מאד מאד אבקש אותך שמחר ביום שלישי בשעה שתים בצהריים תבוא אל בית הכנסת הגדול.
אתה מאד נחוץ לי שתבוא כי אני רוצה לדבר איך להגדיל את פעולות הקהילה ואיך לשפר את שירות הקהילה תהילה לאל הקהילה הקדושה שהקמתי במסירות נפש במדבר שומם זה חצי יובל שנים ועכשיו הקהילה רק גודלת ואני רוצה לדאוג להרחיב את פעולות הקהילה שיהיה פרנסה לכולם, ונזכה שלכולם יהיה וגם לנשים שיהיה פרנסה ולא יסתובבו בלי מעש.
אקווה שתבין דבר מתוך דבר ותבוא זה אצלי מאד נחוץ שתבוא.
נא ונא ראה לחזק עצמך בכל מיני אופנים שבעולם באמונה פשוטה בו יתברך אזי כל רגע וכל דקה שאדם רק חושב ממנו זה מצוות עשה של "ודבקת בו" וכן חזק ואמץ מאד מאד רק להיות בשמחה עצומה אשר אמר רביז"ל (לקוטימוהרן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד אשרי מי שמציית את רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
ומצפה לראותך מחר בזמן

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וירא י"ד חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל .. נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך ותשתדל לדון את עצמך תמיד לכף זכות, ואל תיתן שהס"מ ישבור אותך, ודע לך שהס"מ עושה כל מה שביכולתו רק להפיל את האדם בספיקות וייאוש ודיכאון פנימי וכו'  ולכן אתה צריך לעשות כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שלהיות בשמחה זהו העבודה הכי קשה להגיע אליה וצריכים פשוט מסירות נפש לזכות להיות בשמחה כי פגעי ומקרי הזמן מושכים את האדם ליפול ברוחו וכו' ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן תשתדל להיות במצב רוח מרומם ואל תניח את העצבות והמרירות והדיכאון שיורידו אותך למטה. ודע לך כי העצבות והמרירות והדאגות וכו' באים לך רק מחמת העוונות שלך כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סמין א') מי שלא תיקן חטאות נעורים על ידי זה באים לו דאגות ולכן ראה מה לפניך כל העצבות והדאגות והמרירות שלך באים לך רק מחמת פגמי הברית שנכשלת בהם ולכן קח את עצמך בידך והעיקר תיקון פגם הברית זה שמחה ועל כן עשה כל מה שבידך להיות רק בשמחה ראה להכריח עצמך להיות בשמחה.

וצריכים הרבה לבקש ממנו יתברך על שמחה כי שמחה זה הקדושה, ועצבות זה הסטרא אחרא, ולכן ראה מה לפניך בזה אתה יכול להבחן איפה אתה אוחז אם אתה בשמחה סימן שיצאת כבר מהטומאה וכו' ולהיפוך אם עדיין אתה עצוב וממורמר סימן שעדיין אתה נמצא בטומאה רחמנא ליצלן ולכן אל תהיה בטלן ראה רק להיות בשמחה ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד )כשאדם עושה מצווה בשמחה אזי יכול לזכות לצאת ממדור הקליפות עד שיגיע לעולם האצילות בבחינת מטי ולא מטי וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם בשמחה הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו לא לפגום בברית.
והעיקר תזכור שהכל תלוי בתפילה שאדם צריך הרבה לבקש על שמחה כי תפלה זה הכלי לקבל בו כל הישועות ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זהו הצלחה נצחית שאין לתאר ולשער כלל אשרי מי שמרגיל עצמו לדבר בכל יום עמו יתברך בשפת האם שלו וזה המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל.
נא ונא ראה למסור נפשיך לבא להתפלל את השלוש תפילות בבית הכנסת דייקא שאין למעלה ממנה וכל מי שמתפלל במניין מוחלין לו על כל עונותיו ולכן שלא יקל בעיניך דבר זה אפילו שאתה קם מאוחר וכו'
ראה לבא לבית הכנסת ושם תמצא עוד תשעה אנשים ותעשה מניין ודע לך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו) אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים, אם הייתה יודע איזה כבוד אלוקי נותנים מלמעלה לאדם שנזהר להתפלל במניין היית מתמיד בזה כל יום ויום ולא היית מחסיר יום אחד.
חזק ואמץ מאד מאד רק להיות בשמחה ותרגיש טעם שבת אמיתי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' ערב לסדר חיי שרה ט"ז חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

דע לך אם אתה רוצה לזכות לילדים טובים אתה צריך להשקיע בהם ואל תאמר שהם יגדלו בעצמם וכו' אין דבר כזה, כי כמו עץ קטן אם לא מטפחין אותו כמו שצריך ואם לא משקים אותו בכל יום לבסוף הוא יצא עקום וכו' או יתייבש לגמרי בדיוק כך זה עם ילדים ואל תחשוב אחרת כי לבסוף תתחרט וכבר יהיה מאוחר מאד ותבכה ואין מי שירחם עליך.
זכור גם זכור כי החינוך מתחיל עם עצמו הילדים מחקים את האבא ואמא ואמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן י,ט) כל המוליד בדומה לו הוא מוליד, כי הילדים לוקחים את טבע ההורים ואמר רביז"ל (שם סימן נ') הולד הולך אחר צורת אב ואם, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לחנך את עצמך קודם שאתה רוצה לחנך את ילדיך, ואמר הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע למה אנו רואים שיש הורים כשרים למרבה ואף על פי כן יוצאים הילדים לתרבות רעה? אלא שהאבא אינו נזהר מאיסור גניבה וזלזול כסף של אחרים וכו' ומורה היתר לעצמו לנגוע בכסף של הזולת ולכן אתה צריך לשמור על נקודה זו כי לבסוף משלמים מחיר כבד עם הילדים ואז זה כבר מאוחר ואי אפשר להזיז את השעון אחורנית.
מה אומר לך ימינו כצל עובר הנה עכשיו מתחיל שבוע חדש וזה שבוע שעדיין עוד לא היה מימות עולם ועליך נפל חובת היום והכל תלוי בך היינו כל הבריאה כפי שתתנהג בשבוע זה כך יומשך עליך ועל כלל ישראל ועל כלל העולם כולו אם תדבק עצמך בו יתברך ותדבר עמו יתברך, אזי אתה גורם להמשיך שפע אלוקות לכל הבריאה וכו' וכו' ודבר זה אי אפשר להסביר כי זה מסתרי נסתרות הבריאה ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעיקר ירידת האדם היא שאין לו אמונה בעצמו וכבר הפליג רביז"ל במעלת בר ישראל כפי שמתנהג כן מתנהגים כל העולמות כולם.
ולכן אל תהיה בטלן ראה לנצל את הזמן היקר שלך בדיבורים לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ולשער כלל אפילו רק דיבור אחד לדבר עמו יתברך הופך את האדם מהקצה אל הקצה ומדביק נשמתו בו יתברך ואם היה האדם יודע מה קורה עם כל דיבור שלו שמדבר עמו יתברך היה מתמיד בזה כל היום ובמקום לפטפט דברים בטלים היה מדבר עמו יתברך.
נא ונא אל תניח את העצבות והעצלות אצלך כרגע כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות ודבר זה הורג את האדם לגמרי כי אין עוד דבר שעוקר את האדם ממנו יתברך כמו העצבות והמרירות והדיכאון וכו'.
יש טבע רע אצלך בני אדם שהוא פשוט חולי נפש הוא מוכרח לדבר רע על כל אחד מוליך לשון הרע מזה אל זה וכו' והוא חושב שבזה ימצא חן בעיני הזולת ובאמת אדם כזה נעשה משוקץ ומתועב ומוקצה מחמת מיאוס אצל בני אדם.
ולכן אשרי מי שאינו מבלבל עצמו מאף בריה שבעולם אלא מדבק עצמו רק בו יתברך ואינו חפץ כלום רק לחטוף בכל יום מקרא משנה גמרא וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' ערב לסדר חיי שרה י"ז חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

ראה לשמור מאד מאד לא ליפול בעצבות ובמרירות ודיכאון וכו' שזה אבי אבות הטומאה וכו' עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן י"ד) על ידי עצבות הקדוש ברוך הוא אין עמו, ולכן אתה צריך להיות רק בשמחה ותמיד שיהיה חיוך על פניך כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) על ידי אנפין נהורין (פנים מאירות) יאיר בו פני הצדיק האמת ועל כן תעשה כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה.
תהילה לאל יש לנו היום ברית וראוי לכל אחד להיות ולהשתתף בברית שלא יחמיץ את ההזדמנות הזאת כי בכל מקום שיש ברית יש שם אליהו הנביא ואז הוא זמן מחילת עוונות.
מה אומר לך תהילה לאל בשבת זו נתנו שני אנשי שלומינו שמות לבנותיהם למזל טוב וכן היום יש ברית ממש אין שבוע שלא יהיה שמחה בקהילתנו שרק גודלת וכן ירבו, פרעה הרשע אמר "פן ירבו" ורוח הקודש צווחת "כן ירבו" לא יועיל להס"מ הרשע שום דבר אנחנו רק הולכים ומתרחבים עד מאד בלי עין הרע.
נא ונא ראה להיות בצוותא יחד עם אנשי שלומינו ותשתדל לדון את כל אחד לכף זכות ותראה שיהיה אהבה גדולה בינינו וזה כלי להמשיך את שכינת עוזו עלינו, כי במקום האחדות והשלום שם השכינה מצויה, ובמקום שהשכינה מצויה שם הברכה מצויה.
מוהרנ"ת ז"ל היה תמיד חוזר לאנשי שלומינו אין אתם יכולים לתאר אל איזה אורות היה רביז"ל מביא אתכם באם היה ביניכם אהבה גדולה ואמר שרבי שמעון בן יוחאי הכניס בתלמידיו סודות כאלו רק מחמת שהיו מאוחדים באחדות אחד, כי בשעה שהתלמידים נמצאים באחדות אחד על ידי זה יכול הרב להאיר בהם אור זיו וחיות ודבקות באין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להיות תמיד דבקים בו יתברך ויהיה לנו אמונת חכמים אמיתית ושלא יהיה לנו שום קושיות עליהם כי הם יודעים מה הם עושים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה י"ט חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אין לתאר ואין לשער את גודל השמחה שהיה לי במשך שלוש שבתות ששבתי ביבנאל עיר ברסלב, כל מי שרק בא לשם, מרגיש השראת השכינה פשוטו כמשמעו, ואיך שרביז"ל נמצא שם וכו', כבר לא מדברים את גודל המניעות שיש וכו', שכל זה מגביר יותר את החשק, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) כפי גודל הנחשק כך מתפשטים המניעות והעיכובים וכו' וכו', וזה אנחנו חשים על בשרנו איך שהס"מ בעצמו עומד ומונע ומעכב על כל פרט ופרט וכו' וכו', אבל כפי גודל הרצונות והכיסופים של אנשי שלומינו לבנות עיר על שם רביז"ל, זה שובר את כל המניעות.
מה אומר לך את יבנאל אי אפשר כבר להכיר, אף אחד בעולם לא יכול לתאר ולשער מה שפה העבירו על הדת שתי עדות קדושות, התימנים והתונסאים, כי היום יבנאל נעשה עיר חרדית פשוטו כמשמעו, על אפו וחמתו של הס"מ בעצמו, שהוא המעכב את כל דבר שבקדושה, ולא יועיל לו שום דבר, כי לבסוף יתגלה קלונו ברבים.
היום התחילו ללמוד את הדף היומי במסכת בכורות, ולכן רציתי מאד מאד שתתחיל גם  אתה להצטרף אל לומדי הדף היומי, ותלמד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תיתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
חזק ואמץ מאד רק להיות בשמחה, ואל תניח את העצבות שיתפשט עליך כרגע, כי עצבות זה הסטרא אחרא, ושמחה זה סטרא דקדושה, ומובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חיי שרה כ' חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, לידע ולהיוודע אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, וככל שמחדירים בעצמם את ידיעות אלו, אזי כל החיים שלו הולכת כבר בדרך אחרת, כי העיקר הוא תמיד להסתכל לשמים, וכמו שאמר הנביא (ישעיה מ' כ"ו) "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת הדינים סימן כ"ה) מי שדינים שורים עליו יסתכל בכל פעם על השמים; וידוע מה שמובא בתיקונים (תיקון נ') פתח רבי שמעון ואמר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, ראשי תיבין ש'או מ'רום ע'יניכם ש'חרית מ'נחה ע'רבית, תלת צלותין, עלייהו אתמר הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר, בגין דאינון מרכבה דתלת אבהן וכו', היינו בזה שאדם מתפלל בכל יום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו הארת האבות הקדושים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) שעל ידי האבות הקדושים היינו על ידי השלוש תפלות, ממשיכים על עצמו את שכינת עוזו יתברך, ומסתתר בסתר צל כנפיו יתברך, וניצולים מהשונאים, ובזה נבין מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ח') הסתכלות בכל פעם על השמים זה מבטל שנאת האויבים; כי בזה שאדם תמיד מסתכל על השמים, ומבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך, ומסתתר בסתר צל כנפיו יתברך, על ידי זה ניצול מכל האויבים, ולכן הרגל את עצמך תמיד להסתכל להשמים, שזה סגולה ליראת שמים ולבטל את כל הדינים ממך, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות גאוה סימן י"ח) סגולה לגאווה שיסתכל על השמים, כי בזה שאדם תמיד מבטל את עצמו אליו יתברך, ומקיים שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, על ידי זה נופל עליו יראה ופחד ממנו יתברך, וכל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי.
נא ונא רק חזק ואמץ להיות בשמחה שאתה זוכה ללכת בכל יום שלוש פעמים לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, שעל ידי זה תמשיך על עצמך השגחה עליונה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ודע לך שעיקר ההתקרבות תלוי רק כפי שמתמידים בספריו הקדושים, ולכן תעשה לעצמך שיעור בשיחות הר"ן ובחיי מוהר"ן, שהם שיחותיו הקדושים של רביז"ל שכתבם מוהרנ"ת ז"ל, ותקיים את כל אשר נאמר שם, ואז תהיה איש כשר כל ימי חייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר חיי שרה כ"א חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בנקודת החבר, אשר רביז"ל הזהירנו על זה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שיש נקודת הרב, היינו שקודם צריכים לקבל את עצות הצדיק, ואחר כך יש נקודת החבר, שצריכים לחזור עם החבר מה ששמע מהרב, כי כל אחד שומע בצורה אחרת, וצריכים לקבל את הנקודות מכל אחד ואחד כפי ששמע מדברי הרב, ואחר כך יש נקודת עצמו, שזה סובב על תפלה והתבודדות, שאדם צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כפי שהבין את העצות מהרב, וכפי שקיבל מהחבר, וזה יסוד היסודות בחסידות ברסלב שתמיד אנשי שלומינו היו מדברים מרביז"ל ומעצותיו הקדושים, ולא מכסף כאשר נהוג עכשיו וכו', ולכן אשרי האיש מאנשי שלומינו היקרים שתמיד מדבר עם חבירו מעצותיו הקדושים של רביז"ל, שזה מחייה אותו ומחייה את אחרים.
מסופר בין אנשי שלומינו שפעם אחד נסע מוהרנ"ת ז"ל עם כמה מאנשי שלומינו בעגלה גדולה אחת, ודיבר אז דיבורים חמים בעבודת השם יתברך על פי עצותיו הקדושים של רביז"ל, ופתאום התחילו הסוסים לדהור מאד עד שנתהפך העגלה, ובנס יצאו חיים, וכמובן בין כך נפסקה השיחה וכו', ואמר אז מוהרנ"ת ז"ל שהס"מ לא אהב שמדברים יחד מרביז"ל ומעצותיו הקדושים, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה תחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז שכל הדיבורים שלך יהיה דיבורים ששמעת אצלי, לדבר רק מהקדוש ברוך הוא, ומרביז"ל, ומהתורה הקדושה, ומתפלה והתבודדות, כי אין לנו דיבורים אחרים, ואשרי מי שחזק בזה, ואז טוב לו כל הימים.
מבואר בכתבי האריז"ל (שער הפסוקים - פרשת חיי שרה) כי אליעזר עבד אברהם היה עבד כנעני הנקרא ארור, ויצא מכלל ארור ונעשה ברוך, והטעם הוא כי בעת חטאו של אדם הראשון, אז נתערבו נשמות הטובות של הקדושה בקליפות, ונפלו שם, והם מתבררות בכל יום ויום. והנה אליעזר עבד אברהם, היתה נשמה קדושה, שנתערבה בקליפה של כנען הארור, ונתנה לאליעזר, ולכן נקרא דמשק אליעזר, שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. המושל בכל אשר לו, שליט ביצרו הוה, והיה חכם גדול וחסיד כנודע, ועל ידי כך יצא מכלל ארור ונעשה ברוך על ידי אברהם וכו', עיין שם, ודבר זה סובב על כל בר ישראל, מחמת חטא אדם הראשון שאז נתערבו כל הנשמות והתגברו הקליפות הטמאה על הנשמות הטהורות וכו', ומזה בא שכל כך הרבה נשמות קדושות ממש מיליונים וכו', עזבו את הדת רחמנא לישזבן וכו', אבל עכשיו בשנים אחרונות אחר בירור גדול שמתברר בעולם, רואים בחוש שנשמות קדושות חוזרים בתשובה, וזה רק התחלה, כי לבסוף כלל נשמות ישראל יחזרו בתשובה שלימה, והקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל ושלח לנו את רביז"ל, שאמר בפירוש (חיי מוהר"ן סימן רע"ד) שמשיח יצא ממנו, ובדעתו יכבוש את העולם כולו, ולכן אשרי מי שעוסק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ומפיץ את ספרי רביז"ל בעולם, שהם כבר עושים את הפעולה שנשמות ישראל יחזרו בתשובה שלימה, ויתבטל הרע שבא מחטא אדם הראשון, שמשם התגברו הקליפות הטמאות שהם כלל הכפירות והאפיקורסות וכו', ויחזרו הנשמות בתשובה שלימה, ועל כל פנים כל אלו שזכו לחזור בתשובה, עליהם לדבר בכל יום אחד עם השני ולחזקו ולאמצו לעודדו ולשמחו, ואיש את רעהו יאמר חזק, אשר אין עוד דבר יותר חשוב בדבר רביז"ל כמו שכל אחד מאנשי שלומינו יחזק את הזולת, ולחפש ולבקש את הטוב של הזולת.
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד בקהילתינו הקדושה, שתהלה לאל בכל פעם מתחדש דברים חדשים, ורובם ככולם לומדים בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן גורסים הרבה פרקים משניות, ועל כולם שלומדים את הדף היומי, ואלו השלוש לימודים מקרא משנה גמרא, הם העשירות הכי גדולה של אדם, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, וזכור גם זכור שאדם צריך להחדיר בעצמו איך שימינו כצל עובר, הנה יום והנה לילה, והנה הכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, שאדם צריך להתבודד עצמו עמו יתברך, ולדבק את מח מחשבתו לגמרי אליו יתברך, כמובא (שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ח סעיף א') המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאלו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו, ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות, וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה וכו', עיין שם, אשרי מי שמחדיר בעצמו בעת שהולך להתפלל את התפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית, וכן בעת שהולך להתבודד להקדוש ברוך הוא שמסיר ממח מחשבתו את כל המחשבות הטורדות את האדם, ומדבק את עצמו אל תיבות התפלה שחור על גבי לבן, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ואתה צריך לדעת כשאדם מכוון פירוש המילות בתפלתו, על ידי זה הוא יכול להגיע לכל המדריגות שבעולם, והס"מ יודע את זה, ולכן הוא מבלבל את האדם בעת תפלתו והתבודדותו וכו', ומכניס בו מחשבות זרות והרהורים רעים, ולכן אל תהיה בטלן, הדבק את עצמך באין סוף ברוך הוא, ואז טוב לך כל הימים.
עצה להנצל ממחשבות זרות להיות רק בשמח"ה שהם אותיות מחשב"ה, כי על ידי שמחה זוכים למוחין זכים ולזכך את מח מחשבתו, ויחשוב רק ממנו יתברך, שזה בעצמו נקודת המשיח יחידה דיחידה שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, אשרי לו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שבידך להתפלל את השלוש תפלות במניין בבית הכנסת דייקא, וכן תקבע לעצמך קביעות לבוא ללמוד בבית המדרש דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ז' סימן א') כל מי שנכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשיות בעולם הזה, זוכה להכנס לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לעתיד לבוא, הנה יש לנו מנינים מותיקין עד חצות לילה, ולכן אין תירוץ לא לבוא להתפלל בבית הכנסת ובמניין  דייקא, אדרבה כל פעם שאתה בא, ראה לחפש אחר עוד תשע שלא התפללו ותעשו מנין, שזה דבר גדול מאד, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וכן תקבע לעצמך שעה או שעתיים או יותר לבוא לבית המדרש ללמוד, ותהילה לאל יש לנו כולל "אור המאיר" שזה לכלל אנשי שלומינו מקום נפלא ללמוד את השיעורים כסדרן שלו, וכן יש לנו כולל "תפארת בנימין" לאברכים שמשתלמים בהוראה, ולומדים שם בכל יום את הדף היומי, ומה טוב ומה נעים שגם אתה תצטרף אל זה, וכן יש לנו כולל ערב "תפארת נתן" שכל אחד שעובד כל היום יכול להצטרף לשיעור נפלא שנותן שם הרב הלל אמדדי נ"י, וחבל מאד שלא תבוא בכל יום בקביעות בבית הכנסת להתפלל, ובבית המדרש ללמוד, ואמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ז' סימן ב') מה המזוזה הזו אינה זזה מהפתח כך לא תהא זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות אמר הקדוש ברוך הוא אם תעשה כן דע שאתה מקבל פני השכינה; כל כך חבל שהנה יום והנה לילה ואתה מחסר יום אחד מלבוא לבית הכנסת או לבית המדרש, ולכן תתחיל מהיום הזה לעשות לעצמך קביעות לבקר בבית הכנסת להתפלל ובבית המדרש ללמוד.
תעשה כל מה שביכולתך להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה, וזה ישמור אותך מכל רע, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ט' סימן י"א) תרעא דלא פתחיה למצותיה יהיה פתוח לאסיא, דלת שלא פותחת ונותן לצדקה, יצטרך לפתוח לרופא, ולכן אשרי האיש שיש לו שכל שבכל פעם שבא לבית הכנסת להתפלל, הוא מכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ולכאורה זה כל כך דבר פשוט ולא צריכים רק כמה פרוטות וכו', עם כל זאת על זה מתגבר הס"מ ומסית את האדם לא להכניס את הכמה פרוטות האלו, בשעה שיש לזה סגולה שיתקבל תפילותיו, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) לפני שאדם יוצא לדרך לאיזה נסיעה, ראוי לו ליתן לצדקה, כי זה יצילו מתאונת דרכים, וגם על דבר זה יש המון מניעות, בשעה שלא צריכים רק כמה פרוטות, ולכן אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחי, אל תהיה בטלן, קח קופת הצדקה מהמשרד, ותזהר להכניס שמה בכל עת מצוא כמה פרוטות פעוטות וכו', ודבר זה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, ורק זה מה שילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

נא ונא אני מאד מבקש אותך שתחדיר בעצמך אמיתת מציאותו יתברך, ותדע שכל דקה ושניה שרק חושבים ממנו יתברך, מקיימים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, שכל המצוות תלויים בזה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') אשר העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איפה הוא אוחז באמונה, כי יש סובלי חולאים שעיקר המחלות והחלאים שלהם בא רק מחמת חסרון אמונה, ולכן בזה שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תשתדל לחשוב איך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלוקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה יהיה לך רפואה שלימה.
רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') אשר עיקר התשובה ישמע בזיונו יידום וישתוק, ולכן הרגל את עצמך לשתוק על כל בזיון שאתה חוטף, ובפרט בביתך וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק א') דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו ואומר כל מה שיש בעולם הזה אין לי חפץ בהם [לפי שאין העולם הזה שלי] יושב ומשנה ומטנף כסותו לפני רגלי תלמידי חכמים ואין איש רואה בו דבר רע שואל כעניין ומשיב כהלכה; וזה השלימות שאדם צריך להגיע לביטול כזה, עד שלא יהיה איכפת לו מכל הביזיונות חירופים וגידופים שסובל מאינשי דלא מעלי, כי לבסוף יתהפך על אלו שמחרפים ומבזים את הזולת, ידבק בהם כל המחלות והחולאים רעים וימותו מיתה משונה, וזה שקיבל את העלבונות ביזיונות ושפיכות דמים בשמחה, לו ימחלו כל עוונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתרגיל את עצמך לידום ולשתוק לא לענות למחרפי ומבזי נפשך שום דבר, ודייקא על ידי זה תזכה לישועות גדולות, ובפרט בביתך תשמור מאד על כבוד אשתך, ואפילו שקורה זמנים שהיא צורחת וצווחת עליך, שתוק ואל תענה שום דבר, ואז תראה שבזכות השתיקה ימחולו לך על כל עוונותיך.
היום זה ההילולא של הצדיק רבי גדליה משה זי"ע שהיה בנו של הרב הקדוש רבי שלמה מזוויעהל זי"ע, וסיפר שאביו הקדוש היה תמיד אומר "מי שצריך רפואה שלימה להתרפאות מאיזה מחלה וכו', עליו לילך ולקבל בזיונות וכו', ובזכות זה יהיה לו רפואה שלימה", ופעם אחת היה עד לזה שאחותו חלתה מאד, והרופאים התייאשו ממנה, ויצא אביה הקדוש רבי שלמה מזוויעהל זי"ע לחפש מישהו שיבזה אותו, והסתובב ברחובות עד שפתאום באה אשה והתחילו לצרוח עליו וכו', ולבזותו בכל מיני בזיונות וצעקו עליו שאינו רבי אלא שקרן וכו', עובד על הבריות וכו', והטיחה נגדו דברים מאד מאד חמורים, והמון אנשים שמעו את זה, ואף אחד לא מחה על דבריה, וכמובן הצדיק לא ענה שום דבר, אלא חזר הביתה ואמר לבתו אל תדאגי יש לך כבר רפואה שלימה, וכן היה שנתרפאה, כי בזה שאדם סובל עלבונות בזיונות ושפיכות דמים, בזכות זה יש לו רפואה שלימה, ומתרפא מכל מיני מחלות וחלאים רעים, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותעשה כל מה שביכולתך לא לענות למחרפי ולמבזי נפשך שום דבר, ראה כמה אני סובל מהס"מ הרשע ימ"ש, שהוא חוטא ומחטיא את הרבים וכו', ומונע את היהדות מתושבי המקום זה ארבעים שנה וכו', ומדבר עלי כל דבר אסור וכו', וכן יש עוד פרחחים שמדברים עלי כל דבר אסור וכו', ורק בזכות זה הקדוש ברוך הוא מצליח את דרכי, ותראה במו עיניך איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לי בית הכנסת הכי מפואר שרק יש, ובקרוב מאד כשהכל יגמר לא תאמין מה שתראה, וכן מתחילים לבנות דירות לאנשי שלומינו מה שכולם מדברים עכשיו שזה חלום וכו', תראה איך שהחלום הזה יתגשם, והכל בזכות הבזיונות והחרפות וכו', שאני סובל כל השנים מרשעים ארורים וכו' וכו'.
נא ונא ראה להתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, כי באמת אין בלעדו יתברך כלל, כי מלא כל הארץ כבודו ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ומי שמכניס את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה יכול לסבול כל מה שעובר עליו.
כבר ידוע לך שהתחילו ללמוד מסכת בכורות כפי סדר דף היומי, והיא מסכת קצת קשה ומסובכת וכו', עם כל זאת רציתי מאד מאד שתתחיל גם כן להצטרף אל לומדי הדף היומי, ותלמד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תיתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ומי יתן שתהיה זוכה ומזכה את הרבים לחלק קופות למשפחתך וכו', ופעם בחודש תגבה ותוריק את הקופה, ובזכות הצדקה הזו נזכה להגאל גאולה שלימה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

ראה לשמוח מאד שאתה זוכה להיות מקורב אל רביז"ל, אך עלי לומר לך כי עיקר ההתקרבות אל רביז"ל זה על ידי לימוד ספריו הקדושים, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו הוא בתוך הספר, ולכן מי שרוצה להכיר את רביז"ל, עליו להתמיד ביותר בספריו הקדושים, והעיקר להתחיל לעיין וללמוד הרבה בספרי "חיי מוהר"ן" ו"שיחות הר"ן", שהם שיחותיו הקדושים שרשמם מוהרנ"ת ז"ל, ואמר רביז"ל אשר עם שיחה אחד שלו יכולים להיות איש כשר כמו שאני יודע מה זה איש כשר, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תשתדל מאד שלא יחסר לך יום אחד מבלי לעיין בשתי הספרים האלו, שהם השיחות הקדושות שיצא מפי רביז"ל, ומוהרנ"ת ז"ל רשמם לדורי דורות, מה אומר לך ראוי לך לשמוח מאד מאד עם ההתקרבות אל רביז"ל, שבפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן של"ב) אני נהר המטהר מכל הכתמים, וצריך שתדע כמו כשאדם טמא ורוצה להטהר, עליו להתפשט לגמרי ולהכנס בתוך הנהר ולטבול שם וכו', ואחר כך יוצא טהור וכו', כמו כן מי שרוצה לקבל מרביז"ל, עליו להתפשט מכל החכמות של הבל שנדבקו בו, ויזרוק לגמרי את שכלו המדומית וכו', ויקבל את דברי רביז"ל בתמימות ופשיטות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) שעיקר ההתקרבות אל הצדיק הוא להשליך את שכלו לגמרי, ומוהרנ"ת ז"ל התפאר פעם למה זכה יותר מכל התלמידים, כי כשזכה להתקרב אל רביז"ל ידע שלו אין שום שכל כלל, וכל דיבור של רביז"ל ששמע, אמר שקיבל עוד חתיכת שכל וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך הנה ימינו כצל עובר, הנה יום והנה לילה והנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ועל כן אני מאד מבקש אותך תעשה לעצמך חוק ולא יעבור שלא יחסר לך יום מבלי לימוד על כל פנים שיחותיו הקדושים של רביז"ל, שאף שהם שיחות קלות וכו', עם כל זאת כל שיחה ושיחה היא הנהגה שלימה, ויכולים להיות איש כשר עמם כל ימי חייו, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו, יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כמו שאני רוצה אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה, אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו, וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שהוא, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם; הלוואי הלוואי שתציית אותי על כל פנים מעכשיו, כי כל כך חבל על כל יום שעובר עלו בלא כלום, והלוואי שזה היה בלא כלום וכו' וכו', אני בניתי את הקהילה הקדושה שלנו ביבנאל שיהיה קהילה של תורה, ועבודה, וגמילות חסדים, ותהילה לאל פחות או יותר זכיתי לזה, כי מי היה מאמין שבמקום מדבר שמם ששם העבירו על הדת וגם עכשיו יושב שמה אדם שארבעים שנה הוא מונע מלהפיץ יהדות לתושבי המקום, וצוחק מכולם וכו' וכו', ותהלה לאל כהיום הקמנו קהילה קדושה כזו שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם, תפלה יש לנו מנינים מותיקין עד חצות לילה מנין אחר מנין, תורה, תהלה לאל יש לנו שתי כוללים, כולל אחד זה כולל להוראה "תפארת בנימין" לאברכים שמשלימים את עצמם להוראה, שבו לומדים כבר חמישים אברכים, מי היה מאמין שיהיה דבר כזה במקום שמם מהיהדות וכו', וכן כולל לכלל אנשי שלומינו "אור המאיר", מי שרק רוצה לבוא ללמוד את סדר דרך הלימוד על פי דרך רביז"ל, וכן כולל ערב "תפארת נתן", מי שעובד ביום שיכול להחיות את עצמו על כל פנים שעה אחת בלימוד תורה הקדושה, וכבר אני לא מדבר שיש לנו תלמוד תורה ובית ספר שבו מתחנכים למעלה משבע מאות בנים ובנות כן ירבו, וכן ישיבה קטנה וישיבה גדולה, וישיבה לבעלי תשובה, ומדרשיה לבעלות תשובה, גמילות חסדים את גודל החסד שיש בקהילתינו, אין לנו מה להתבייש משום קהילה שבעולם, קודם כל בית התבשיל - אהל אברהם נותן לאכול לכל רעב, כל דכפין יתיי ויאכל פשוטו כמשמעו בלי שום תשלום, וגמ"חים ליולדות וכו' וכו', וכן "מרפאת ברסלב", ועל כולם שפתחנו עכשיו את החנות יודאיקה "ברסלב סנטר", שמזכים את תושבי המקום ואת כל הגליל התחתון עם ציצית תפלין מזוזות וכו' וכו', כל מה שצריכים ליהדות, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו שייכים לקהילה קדושה כזו, ואף שאנחנו סובלים סבל גדול מכמה רשעים ארורים שהם מוסתים מהס"מ וכו', אבל סוף כל סוף הכל יתהפך לטובה, כי הרשעים האלו נשלחו רק לאחד אותנו יותר ויותר, כי אנחנו רואים אל מה אנשים מסוגלים וכו', ללכת באכזריות כזו וכו', אנחנו משלמים מסים וארנונה וכו', ולא מקבלים תמורת זה שום דבר, וכמעט שרוב הארנונה והמסים באים מאנשי שלומינו וכו', ודברים בסיסיים שבכל עיר נורמלי תושבי המקום ואזרחי המדינה מקבלים וכו', מאתנו מונעים, אין זה אלא מחמת רשעות שמשלמים רעה תחת טובה, ועל זה כבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"ז) "משיב רעה תחת טובה לא ימוש רעה מתוך ביתו", כי מי שמשלם רעה תחת טובה, לבסוף הרעה טופחת על פניו, ולכן אשרי אדם שנזהר מאד מאד לא לעשות רשעות להשני, כי לבסוף הוא יקבל את זה חזרה באופן מר מאד, וכמו שראינו במשך כל הדורות כל אלו שחשבו שיכולים ללחום עם הקדוש ברוך הוא, לבסוף נעקרו מן העולם.
נא ונא אני מאד מבקש אותך שתעשה צדקה וחסד בכל יום, אין צריך לומר שתכניס כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה ותפלה, וכן בכל עת מצוא, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות, והנה כל הפרוטות שלך שאתה תורם, הולך הן לבית התבשיל, הן להתאורה לבית המדרש ולבית הכנסת, והן להחזיק את הילדים שלא יסתובבו על הרחובות וכו' וכו', אשרי מי שנותן כל יום כמה פרוטות, שאז לא יתחרט לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך כמה שרק נדבר מגדולת רביז"ל, לא מספיק, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל צדיק קדוש ונורא כזה, שבפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח שיש לכם רבי כזה, ואנשי שלומינו היו אומרים אם אדם לא שמח עם רביז"ל, זה פגם באמונת חכמים, ודע לך שכל ענין רביז"ל זה רק איך להחיות את עצמו ולעבור את זה העולם בשלום, שלא יריב עם אשתו ועם ילדיו, ושלא יהיה לו שום עסק עם אף אחד, כי התכלית בזה העולם הוא רק לדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, ואין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שצריכים לשמור מאד על הזכרון לזכור בעלמא דאתי, שיבוא היום שנצטרך לעזוב את זה העולם, וכשאדם חושב מזה אז אין לו כבר זמן ופנאי לעשות רשעות להשני וכו', כי כל אלו ששוכחים מהתכלית הנצחי ואיך שיבוא היום שיצטרכו לעלות למעלה וכו' וכו', אלו הם בצרות גדולות, כי חושבים שישארו פה לנצח, ועל כן הם ממורמרים מאד מאד וכו' וכו', וזה עסקו של הס"מ רק להסית ולהדיח אחד נגד השני וכו', והוא עושה עשן וכו', כדי שלא יראו את הגניבות והשחיתות שלו וכו', אבל מי שדבוק בו יתברך ותמיד רק חושב על תכליתו הנצחי, הוא נגאל מכל צרותיו, ואת זה רביז"ל מכניס בנו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, שאנחנו נמצאים אצל הנחל נובע מקור חכמה, ועלינו להתכופף ולשתות מהנחל הזה, ואז כל החיים שלנו ילך כבר בצורה אחרת.
כל כך חבל שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה ולמה אנחנו לא מצייתים אותו? הרי הוא ביקש והתחנן אלינו פעמים אין מספר, שנרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך, ובפירוש גילה לנו מוהרנ"ת ז"ל שעוד לא היה שיחה שרביז"ל דיבר ושח עם אנשי שלומינו שלבסוף יצא מהשיחה והדיבור שהפליג לדבר ממעלת השיחה בינו לבין קונו, הרי כל דיבור ודיבור שאדם זוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה התחלה מעכשיו, תשכח את העבר לגמרי, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) אצל העולם השכחה היא חסרון גדול בעיניהם. אבל בעיני יש בהשכחה מעלה גדולה, כי אם לא הייתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם יתברך, אם היה זוכר כל מה שעבר וכו', לא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום פנים ואופן כלל וכו', גם היו מבלבלים את האדם מאד כל הדברים שעוברים עליו ועברו עליו וכו'. אבל עכשיו על ידי שקונים לעצמו את מידת השכחה, על ידי זה יכול לעשות בכל פעם התחלה חדשה.
וגילה לנו רביז"ל שאצלו הדרך שכל מה שעבר והלך, נפסק והולך לחלוטין ואינו חוזר בדעתו עוד כלל. ואינו מבלבל את עצמו כלל עוד במה שכבר עבר והלך וכו', ולכן זכה רביז"ל להתחדש בכל יום בכל שעה בכל רגע ממש, ואת ההנהגה הקדושה הזו רצה להחדיר בנו, ולכן אשרי מי שמציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, ומעביר מדעתו מה שהיה ועושה בכל פעם התחלה חדשה, ואז הכל יתהפך לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה, כי עובר על כל בן אדם צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', ואין אדם שיהיה נקי מאיזה משבר בחייו וכו' וכו', עם כל זאת נתן לנו רביז"ל עצה נוראה ונפלאה מאד להיות בשמחה, וצריכים לבקש הרבה את הקדוש ברוך הוא להיות בשמחה, כי שמחה זה אור גדול מאד, ואי אפשר להסביר את זה, וכמובא (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', עם כל זאת תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
עליך לדעת כי שמחה מצמצם את האדם שלא יתלהב יותר מדי וכו', כי ריבוי אור גורם אחר כך ריבוי חושך, ואם אדם תמיד שש ושמח, אזי זוכה לישוב הדעת, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שלמה אין לאדם ישוב הדעת? כי אין לו שמחה, כי אם היה שמח, היה זוכה לישוב הדעת אמיתי, ולמה אינו בשמחה? מפני שאינו מחפש ומבקש בעצמו את הנקודות טובות שיש בו, ובפרט ממה שנברא יהודי "שלא עשני גוי" כגויי הארצות, אשר השמחה הזה עולה על כל השמחה.
תאמין לי אם היית תמיד בשמחה, אז היית זוכה לישוב הדעת אמיתי שאין שום תכלית בזה העולם רק לבוא להתפלל בבית הכנסת בכל יום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, והיית נותן לפני כל תפלה צדקה בקופת הצדקה, שזה פותח כל השערים העליונים, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ודע לך שיגיע יום שהפרוטות האלו יצילו אותך משאול תחתית ומתחתיך, ויקויים אצלך (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר וכו' וכו'.
תאמין לי שאני עסוק מדי יום ביומו ואין לי זמן לרגע מרוב עומס שרובץ עלי בעסק הרבים וכו' וכו', עם כל זאת אני מרגיש מחוייבות לרשום לך את זה מדי יום ביומו, ולהזכירך אשר אין טוב אלא תורה, ומי שזוכה לחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, לבסוף הוא זוכה לסיים את כל התורה כולה, ואז יהיה לו במה לשמוח, ואף שאני יודע שזה קשה מאד מאד, כי הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר (קידושין ל) בראתי יצר הרע בראתי תבלין כנגדו, בוודאי היצר הרע לא רוצה שיבטלו אותו, ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שהיצר הרע מתלבש עצמו במצוות העיקר שלא ילמד תורה, כי הס"מ מאד מאד מפחד מלימוד תורה הקדושה, כי אין עוד דבר ששורף אותו כמו לימוד תורה הקדושה, וזה היה רצון רביז"ל כמו שבפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד; ולכן אל תהיה בטלן, תגנוב בכל יום קצת מקרא מפרשת השבוע, קצת משנה, קצת גמרא, קצת מדרש, שזה הברכה שבירך יצחק את בנו יעקב, כמובא (בראשית רבה פרשה ס"ו סימן ג') ויתן לך האלקים, מטל השמים זו מקרא, ומשמני הארץ זו משנה, דגן זו תלמוד, תירוש זה אגדה, וכל כך חבל על כל יום שעובר עליך בלי לימוד תורה הקדושה, אני מוכרח לכתוב לך כי אתה שייך להקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם, וכשאני יבוא לעולם העליון יתבעו ממני למה לא גילית את האמת לאנשיך וכו' וכו', ולכן אני מוכרח להזכירך מדי יום ביומו כל זמן שאני חי, יעזור הקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תולדות כ"ח חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי השמחה תדבק אותך אל האין סוף ברוך הוא, והשמחה ירחיב לך את הדעת עד שתוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך, אתה לא יכול לתאר ולשער מה זה שבשר ודם שמסובב עם קליפות והסתרות והעלמות וכו' וכו', ומבלבלים אותו עם מחשבות של כפירות ואפיקורסות וכו' וכו', ואף על פי כן הוא עומד ומדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, זה מנענע את כל העולמות, וגילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כל יום שעובר שאתה לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה הפסד גדול מאד, ולכן תתחיל מעכשיו לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו דיבור אחד, שזה מנענע את כל העולמות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שכל הצדיקים אמרו שלא הגיעו למדרגתם אלא על ידי שיחה בינו לבין קונו, שדיברו הרבה אל הקדוש ברוך הוא, ולכן תהיה חזק בדבר זה, ואז טוב לך כל הימים, כי כל דיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא ומתווכחים וכו', ומוחים וכו', זה מאד מאד חשוב לפניו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ד) שיר מזמור למנצח, 'זמרו למי שמנצחין אותו ושמח' (פסחים קיט). כי כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ומפרש שיחתו בטענות ובקשות, רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא, כביכול, והשם יתברך יש לו תענוג מזה. על כן שולח לו דיבורים שיוכל לנצח אותו כביכול, כדי לקבל התענוג. כי בלא זה בודאי לא היה אפשר לבשר ודם לנצח את הקדוש ברוך הוא, אך השם יתברך עצמו שולח ומזמין לו דבורים וטענות לנצח אותו, ולכן זה דבר גדול מאד בכל פעם לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולדבר אליו, והכל בשמחה, כי (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי תפלה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רנ"ט) כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, ומתודה ומתחרט על גודל הפגמים שעשה, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו, כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, וזה בחינת (דברים כ"ו) "את הוי"ה האמרת והוי"ה האמירך" וגו'. והיא מנחמת אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים, ולכן ראה מה לפניך, אל תהיה בטלן רק תהיה בשמחה ורק תתבודד להקדוש ברוך הוא, ואז תרגיש אחרת לגמרי.
נא ונא תעשה לעצמך שיעור במשניות כסדרן, כי אין עוד תיקון להנשמה כמו שאדם גורס הרבה פרקים משניות בכל יום, שזה מזכך את הנפש מכל מיני חלודה שבעולם, ומובא מהגר"א זי"ע (כתר ראש סימן נ"ה) לימוד וחזרת המשניות סגולה להתמדה, ותחזור ג' פרקים בכל יום ולהבין הפשט עד שיורגל ח"י פרקים בכל יום, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, וידוע שרביז"ל נתן תיקון לכמה מאנשי שלומינו ובתוכם מוהרנ"ת ז"ל לומר ח"י פרקים משניות בכל יום (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה), וידוע מגורי האריז"ל שאמירת ח"י פרקים משניות זה תיקון הברית, וגם מי שנפל בעומקא דתהומא רבה ונפל בעבירות חמורים, העצה להתמיד בלימוד משניות, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ולימוד משניות מוציא את האדם מהשאול תחתית, כמו שכתוב (תהלים ל') ה'עלית מ'ן ש'אול נ'פשי, ראשי תיבות מ'ש'נ'ה', על ידי משנה יכולים להוציא את הנפש מהשאול, על כל פנים תעשה לעצמך שיעור כסדרן בכל יום כמה פרקים משניות, וזה יתן לך סיפוק נפלא.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
דע לך שהשבת הזו שבת מברכים חודש כסליו, שבחודש הזה יהיה חנוכה, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר להדליק את המנורה בבית המקדש עם משיח צדקינו ביחד, ובזכות הצדקה שתיתן בכל יום כמה פרוטות, תקרב את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תולדות כ"ח חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

באתי לעורר אתכם על כמה נקודות שמאד מאד חשוב שכל אחד ששייך לקהילתינו הקדושה שישתדל לקיימה, למען אחדות קהילתינו הקדושה.

א. לבוא להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת במנין דייקא, ובכל פעם שאחד בא שלא יחכה וכבר יאסוף עוד תשע אנשים ויעשו מנין, כי זה מאד מאד נחוץ בשביל קירוב הגאולה להתפלל במנין דייקא, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם.
ב. לקבוע עיתים בתורה, שזה יסוד מוסד, כי בלי תורה אין כלום, והתורה היא החיות של בר ישראל, ולכן לא בחינם שהס"מ מסית ומדיח את האדם שיעשה את הכל, אבל לא שילמד תורה, ולכן אשרי מי שלומד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, ואשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום כמה פרקים משניות, שזה מטהר את הנשמה מכל מיני חלודה, ואשרי ואשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום ממשכת חיות לאדם, הדף היומי של היום זה בכורות י"א, אפילו בגירסא זה טוב מאד, אבל זה צריך להיות חוק ולא יעבור, ועל כולם ללמוד הלכות, שרביז"ל הזהירנו על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה.
ג. מאד מאד נחוץ שכל אנשי שלומינו יעסקו בגמילות חסד לעזור אחד להשני בכל המובנים, רק מה שיש לעזור להזולת צריכים להיות מוכנים לזה, ובשביל זה התנדבנו למד"א, כדי לעזור להזולת, בשביל זה יש לנו בית התבשיל - אהל אברהם, כדי להאכיל רעבים ולהשקות צמאים, כי גמילות חסד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, ובכלל הגמילות חסד הזה לצאת להפצה אפילו פעם אחת בשבוע, ובזה מקרבים יהודים אליו יתברך, שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו.
ד. רציתי שכל אחד מאנשי שלומינו שיהיה לו קופת צדקה "קרן הצדיק", ויכניס בכל יום רק כמה פרוטות לצדקה, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות.
ה. חסדי השם יתברך שנפתח חנות "ברסלב סנטר", ששמה יכולים לקנות את כל מה שיהודי צריך, וזה מתפתח בצורה בלתי רגילה ובהצלחה מרובה, ותהלה לאל מזכים את הרבים אנשים מסכנים שלא ידעו עד עכשיו שום דבר מהיהדות, באים וקונים זה כיפה, זה ציצית, זה מזוזה, אשרי מי שהולך להווכח את אמתת דבריי, וזה קידוש שם שמים גדול מאד ושם רביז"ל, ושם קהילתינו, שתהלה לאל שאנחנו מתרחבים ומתפתחים, ומי יתן שיהיה לכל אחד מקהילתינו חלק בזה, ובפרט עכשיו לפני חנוכה אני רוצה שכל אחד יקנה שמה את כל מה שהוא צריך לחנוכה, וכן מתנות להאשה ולהילדים.
הקדוש ברוך הוא יעזור שבחנוכה הזו כבר נזכה לראות בהדלקת הנרות בבית המקדש על ידי משיח צדקינו.

המאחל לך שבת שלום
1 תגובות

    • 1.
    • מאת: מונסונגו
      אשרינו שיש לנו צדיק רחמן שמחזק אותנו
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup