ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש מר חשון ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש מר חשון ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' חשון | ד' חשון | ה' חשון | ו' חשון | ז' חשון | ט' חשון | י"א חשון | י"ב חשון | י"ג חשוון | י"ד חשוון | ט"ז חשון | י"ז חשון | י"ח חשון | כ"א חשון | כ"ג חשון | כ"ד חשון | כ"ה חשון | כ"ו חשון | כ"ז חשון | כ"ח חשון

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים אל שבת קודש, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שצריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תבלבל את עצמך כל השבת מכל מיני שטויות ודמיונות וכו' וכו', כי הכל מושגח בהשגחה פרטיית, ומה שצריך להיות באמצע השבוע, זה מתחיל משבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת].
ויש דבר פלא בתיקונים (תיקוני זוהר תיקון כ"ד) בשבת גיהנום לא שולט בעולם ולא הממונים שלו, בגלל זה ציוה הקדוש ברוך הוא לישראל (שמות ל"ה) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ואם אדם מבעיר בשבת אש, אומר הקדוש ברוך הוא אני הייתי מכבה את האש שלא תשרוף, ואתם מבעירים אותה? אתם תשרפו בגיהנום, בגלל זה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם", היינו אש הכעס, שזה מהפך את הגוף לגיהנום, ומה הוא הגיהנום בגוף? הכבד שבו המרה שהוא גיהנום סם המוות, סם של אל אחר, חרבו של מלאך המוות, ועליו נאמר (משלי ה') "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות", היינו שאדם בכעס הגוף שלו בוערת כמו תנור אש, והוא רותח מאד וכו'.
וצריך שלא יעיר עצב וקטטה מצד הטחול, אלא שיהיה הלב שמור מכולם, שהוא שבת שמור, והמח זכור, וצריך לקבל אורחים שהם מלאכים, האורחים של הנשמה היתירה שהיא השכינה העליונה, ונפש יתירה שהיא השכינה התחתונה, והאורחים שיורדים עמה, וצריכה האשה לתקן נר בליל שבת לימין, ונחשב לה כאילו תיקנה מנורה בדרום ושולחן בצפון, ועליהם נאמר הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, והן שכינה עליונה ותחתונה, השכינה העליונה מנורה לדרום, צריך לתקנה בגלל ששם חכמה, ובגלל זה הרוצה להחכים ידרים, ובאותו בית שמוצאים דירה זו מתוקנת בסדור הזה, מנורה בדרום ושולחן בצפון, ומטה בין צפון לדרום, אומרים המלאכים הללו שיורדים עם השכינה, שהיא הנשמה היתירה, אין זה מקום הדיוט של עם הארץ, אלא מקום שרצונו של הקדוש ברוך הוא בו, ובבית שלא מתקנים התיקונים הללו בליל שבת, האורחים אומרים זו לא דירה של ישראל, שנאמר בה (שמות ל"א) "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם" לדרתם כתוב חסר, מלשון דירה.
ולכן תעשה כל מה שביכולתך שבשבת לא להיות בכעס לא על האשה ולא על הילדים, רק לשמוח כל השבת, כי שבת שמא דקודשא בריך הוא עילא ותתא, אשרי מי שמקבל את השבת בשמחה, על ידי זה יהיה פרנסתו מצויה אצלו בקלות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר לך לך ב' חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ששום דבר בעולם לא יכול לשבור אותך, ואת זה זוכים על ידי תוקף האמונה כשבר ישראל חזק באמונה בו יתברך אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת בר ישראל שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ועיקר האמונה הוא בדבר שאין השכל מבין, כי מה שהשכל מבין שמה לא שייך אמונה כי הרי הוא מבין את זה, אמונה זה דבר שאדם לא יכול להבין, ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל מאד מאד על אמונה, ואמר (שיחות הרן סימן ר"כ) שהולך אפיקורסות גדול בעולם וכולם יתפסו בתוך האפיקורסות הזה, היינו שכל אחד רוצה להבין בשכלו ותיכף ומיד שאדם הולך אחר שכלו וחכמתו אמר רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן י"ב) שאדם הולך אחר חוכמתו ושכלו יכול ליפול לטעויות גדולות וכו' עד שיפול בנפילה שאין לה תקומה, ולכן צריכים להשליך את שכלו לגמרי ולהאמין באמונה פשוטה בו יתברך שזה עיקר השלמות כמאמרם ז"ל (תמיד כ"ח.) איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? יחזיק באמונה יתרה, אם אדם רוצה לחיות חיים טובים חיים נעימים חיים מאושרים עליו להתחזק באמונה פשוטה ולידע שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה, כי הרי אנחנו רואים לפני עינינו עולם מלא דומם צומח חי מדבר שהכל ברא הקדוש ברוך הוא בשביל האדם שיכיר אותו, והרגע שמתאמת בו שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לטובה, לטובת כל הבריאה בזה מתחזקת האמונה שלו יותר ויותר, ולכן נאמר אצל אברהם אבינו (בראשית ט"ו ו') והאמין בהוי"ה ויחשבה לו צדקה.
וכמו כן צריך אדם להתחזק באמונת חכמים לסלק את חוכמתו ודעתו לגמרי לידע שהחכם והצדיק רוצה רק את הטובה שלו וכמו בגשמיות שאדם מסתכל על העולם רואה בחוש עולם יפה שהקדוש ברוך הוא ברא את זה בשביל טובת האדם וחפץ רק לטובתו, כמו כן אדם שמסתכל בעין אמת על הצדיק והחכם רואה שהוא רוצה רק את טובתו, כי הנה הוא מחזק ומעודד ומשמח אותו שלא יפול בנוקבא דתוהמא רבה וכו' וכו' ומזכה אותו להתפלל בכל יום את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא הרי הצדיק רוצה רק את טובתי את טובת נשמתי ומכל שכן שמזכה אותי ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא הלכה ואגדה, הרי אני רואה שהוא רוצה את טובת נשמתי בזה מתאמת אצלו האמונת חכמים אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים אדם יודע איך להתנהג כי הוא לא נוטה לא לימין ולא לשמאל אלא הולך לדרך הממוצע לדרך הישר.
אשרי מי שמחזק את עצמו באמונה בהקדוש ברוך הוא ויודע בידיעה ברורה ומזוככת מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שכל מה שעובר על האדם וכל מאורעותיו הם לטובתו וכמו כן מתאמת בו העניין של אמונת חכמים ויודע שהצדיק רוצה רק את טובתו הן טובה גשמית והן טובה רוחנית כי כוונת הצדיק רק להטיב לאדם.
נא ונא תכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך כי הס"מ מסית את האדם נגדו יתברך ונגד חכמי ישראל הדבוקים בו יתברך.
ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל מאד מאד על אמונת חכמים ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שזוכים לחפש ולבקש את הצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד שיכול להכניס גם בי חידושי העולם שאזכה לראות ולהבין ולהשכיל איך שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום ובכל יום ובכל שעה מעשה בראשית.
אל תהיה בטלן מה לך להסתובב ממורמר ומדוכא וכו' וכו', בשעה שאתה יכול תמיד לחייך ולשמוח על כל הטוב שיש בך תפסיק כבר להאשים את אשתך וכו' ואת ילדיך וכו', תתחיל להסתכל על הטוב שיש לך מהם ואז כל  החיים שלך ישתנו לטובה.
ולכל זה תזכה על ידי אמונה בו יתברך ועל ידי אמונת חכמים.
אני מאד מקווה שתחדיר בעצמך את הדיבורים האלו ואז תהיה הכי מאושר בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר לך לך ד' חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אחרי השבר הגדול שנשברנו אתמול שהוסרה העטרה מעל ראשנו, עלינו לקבל על עצמנו קבלות טובות.

א. לשקוד מאד בהלכה כמו שהזהירנו רביז"ל (שיחות הרן שיחה כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד הלכה, כי בלי הלכה אדם לא יודע איך להתנהג, וידוע איך שמרן זכותו יגן עלינו העמיד את ההלכה על קנו וזה היה היסוד אצלו ללמוד תורה ועסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ולכן עלינו לקבל על עצמנו ללמוד בכל יום הלכה, ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה כח:) כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שבלימוד הלכה הוא ממשיך הארת עולם הבא בעולם הזה, היינו שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בזה העולם שזה התענוג הכי גדול שאדם מרגיש את אמתת מציאותו יתברך איך שהוא יתברך אתו עמו ואצלו ואין לו לפחד משום דבר בעולם.
ב. לשמור מאד מאד מלשון הרע שזה אבי אבות הטומאה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) חמור לשון הרע מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, תתאר לעצמך אלו השלש עבירות הם הכי גרועים, אדם רחמנא ליצלן כופר בעיקר ועובד עבודה זרה, אדם הורג את האחר הוא רוצח, אדם נואף ועושה כל מיני ליכלוך וזבל שזה מגעיל, אשר שלש העבירות האלו הם הכי גרועים, אף על פי כן אומרים חכמינו הקדושים שבזה שמדברים לשון הרע על הזולת זה יותר חמור מהשלש עברות הכי חמורות ומסלק את השכינה מהעולם כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) כל המספר לשון הרע אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לדור בעולם, ואנחנו רואים בחוש שאין דבר שהורס את החברה כמו שאחד מדבר רע על השני וזה פשוט מחלה כמו סרטן שמתפשט בגוף רחמנא לישזבן, יש בני אדם שאין להם מה לעשות רק לדבר ולרכל מזה על זה ומזה על זה, ואת זה אני הולך לעקור מהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, רביז"ל אומר (ספר המידות אות אהבה סימן א') כשאין אהבה בין בני אדם על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברי שקר, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי פאה פרק א' הלכה א') אזהרה ללשון הרע מנין? שנאמר ונשמרת מכל דבר רע, תנא דבי רבי יוחנן אל תלך רכיל בעמך זה אזהרה ללשון הרע ואת זה אנחנו צריכים לעקור מאתנו פעם ולתמיד, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות כבוד סימן ב') מי שדובר על צדיק לסוף שנתבזה בעיני כל ומגלה את פרצופו המלוכלך וכו' וכו', ואחר כך אף אחד לא יכול לסבול אותו, ולכן אני יעקור פעם ולתמיד את הלשון הרע והרכילות והשנאת חינם מקהילתנו הקדושה שבניתי ביזע ובדם.
ג. צריכים מאד מאד לשמור מחברים רעים, כי הם יכולים להוריד אותך לשאול תחתית ומתחתיו, ולכן לא בחינם אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ט"ז:) שצריכים להתפלל בכל יום "ותקננו בחבר טוב", כי באמת יש פתגם עממי "אם אתה רוצה להכיר אדם, תראה עם מי הוא מתחבר" וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת מ"ח) כל המחובר לו הרי הוא כמוהו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא להתחבר אל חבר קל שבקלים שמתחיל לקצץ את הזקן שלו ומוריד את הפאות שלו, כי כך דרכו של היצר הרע מתחיל לקרר אותו והמצוות נעשים קלים בעיניו עד שעוזב את המצוות לגמרי, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לא להתחבר אל חבר רע שהוא יקרר אותך מהיראת שמים שקיבלת מהצדיק, ואל תיקח את זה בקלות כי חבר רע בקלות יכול להוריד אותך לשאול תחתית ומתחתיו.
ד. אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שעולם לבוא להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת דייקא, אפילו במסירות נפש הכי גדולה, כי כל זמן שאדם בא לבית הכנסת הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, עצם הביאה שאדם בא לבית הכנסת הוא כבר מתחבר לשכינא והקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כמו שאמרו חכמינו ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלין הללו בני אדם יורדים לתוכם כשהם טמאים וטובלים ועולים טהורין, כך בני כנסיות ובתי מדרשות שבני אדם נכנסים לתוכם כשהם מלאים עוונות ויוצאים מלאים מצוות, ולכן תעשה כל מה שביכלתך לבוא שלש פעמים ביום לבית הכנסת ותראה שעל ידי זה ישמור אותך הקדוש ברוך הוא מכל רע ותזכה לקבל פני שכינה.
ה. מאד מאד אני מבקש אותך שתכריח את עצמך בכל הכוחות ללמוד בכל יום קצת מקרא חומש ורש"י ותרגום על פרשת שבוע שזה סגולה לאריכות ימים, וכן משנה לגרוס כמה פרקים משניות שזה מסוגל לזכך את הנשמה ולהביא לאדם פרנסה, ועל כולם ללמוד בכל יום את הדף היומי דף גמרא ליום שזה חיות לנפש.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך, כי מאחר שעולמינו חרב מפטירתו של גאון הדור ותפארתו עלינו לעשות כל מה שביכולתנו לתקן את מעשינו ולבנות את קהילתינו על היסודות שלימד אותנו רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר לך לך ה' חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יקירי ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידך ותתחיל לחשוב טוב טוב מסביבך, כפתגם העולם "אם אתה רוצה להכיר מישהו – תראה עם מי הוא מתחבר", מסתובבים סביבך אנשים ש'קרנים ר'מאים צ'בועים שרץ השורץ על הארץ כמו הנחש הזה שמתחבא בתוך הקש שנדמה לך איזה יופי של חיה זו נראת כמו מקל ישר ישר שזוחל על האדמה וכו' וכו' ואתה לא קולט שזה החיה הכי מסוכנת, ולא בחינם שדימו חכמינו הקדושים (תענית ט) את הנחש הזה להכי מסוכן, ואמרו לו לנחש כל החיות אנחנו כשאוכלים נהנים ואתה מה הנאה יש לך? כי חיות אינם טורפות אלא כשהן רעבות מה שאין כן נחש רק נוגע עם לשונו החד ומכניס באדם הרס ומזה הוא מת, ולכן שואלים אותו איזה הנאה יש לך מזה, אזי הוא עונה ולי אתם שואלים? לכו ושאלו את בעל הלשון זה שמדבר לשון הרע, לכאורה נדמה שאינו עושה שום דבר רק מדבר מזה על זה וכו' וכאילו זה בדיחה, אבל לא יודעים שהנחש הזה שמדבר לשון הרע על הזולת וכו' מדבר כאן והורג את האדם במקום אחר, לכן צריכים מאד מאד לשמור מבני אדם שמדברים לשון הרע אחד על השני כי הם האנשים הכי מסוכנים וכלל זה תקח בידך "מי שמביא לך לשון הרע עסיסי מהזולת – הוא יוליך ממך לשון הרע לזולת", ולכן תשמור מאד מאד מבני אדם שמפקירים את לשונם ומדברים אחד על השני כי הם הכי מסוכנים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות לשון הרע סימן י"ג) לשון הרע אין אומרו עד שכופר בעיקר וחוטא בשמים ובארץ, וכשיש לאדם אמונה בו יתברך ויודע שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא אזי ישמור מאד מאד לא לדבר על הזולת, כי כיוון שמדבר על הזולת זה מראה שהוא כופר בעיקר, ומכל שכן נחש ארסי המדבר על הצדיק הדבוק בו יתברך תדע שזה הכי מסוכן וממנו אתה צריך לברוח כמו שבורחים מאש שורפת.
נא ונא אל תהיה בטלן, ואל תסתובב בטל, כי חכמינו הקדושים אמרו (כתובות נ"ט) הבטלה מביאה לידי זימה, מי שמסתובב בלא כלום בלי מעש, הוא בא לידי ניאוף שצריך להסתכל בכל הזבל והליכלוך שבעולם כי הרי אין לו מה לעשות עם הזמן שלו אזי יושב שעות על גבי שעות על יד המחשב (מכשף) ומסתכל שם את כל התועבות שבעולם שיקוץ טינוף ועירום וכו' וכו', כי הבטלה מביאה לידי שעמום שיגעון, ולכן אל תסתובב בטל, אלא תעשה לעצמך קביעות בכל יום לבוא שלש פעמים לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית במניין דייקא, ותלמד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא וקצת הלכה ושאר הזמן לך לעבוד, לעסוק באיזה עסק או תצא להפצה תפיץ את ספרי רביז"ל בעולם, אין דבר כזה להסותבב בטל כי זה מה שהורס לך את החיים, וזה מה שגורם לך למחלוקות מריבות וויכוחים עם אשתך, ואמרו חכמינו הקדושים (אבות דרבי נתן פרק י"א) אין אדם מת אלא מתוך הבטלה, להסתובב בטל זה מספר אחד של מיתה בעולם הזה ובעולם הבא, ולכן תשמור מאד מאד לא להסתובב בלא כלום בלי מעש וכו' וכו' כי זה יהרוס לך את החיים. אם היית יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא לא היית מפסיק לדבר אליו, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחיית, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תסתובב בטל ומבוטל כי זה יהרוס לך את החיים. תשמור מאד מאד מחברים רעים שמולכים אותך שולל, ולבסוף הם ינקמו בך והם יפלו אותך והם יהרסו אותך.                                                                                                                                                   
תכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר לך לך ו' חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר זה אמונה, ויש בני אדם שסובלים מחלות וחולאים רעים זה רק מחמת חסרון האמונה, ובפרט מחלת עצבים שאדם סובל מזה זה רק מחמת חסרון האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל אזי שום דבר לא חסר לו והוא הכי מאושר בחייו, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת ל"א.) בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה? היינו האם כל העסק שלך היה אמונה דיברת מאמונה וכו' נכללת באמונה וכו', כי אדם צריך להחדיר בעצמו שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלוקות גמור ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן אל תהיה בטלן תבקש ממנו יתברך בכל יום ויום שתזכה לאמונה ברורה ומזוככת, ואמרו חכמינו הקדושים (מכות כד.) בא חבקוק והעמידם על אחת שנאמר צדיק באמונתו יחיה היינו מדרגת הצדיק תלוי כפי מידת האמונה שיש בו, וצריך שתזכור אשר כל רגע ודקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך מקיים מצוות עשה של "ודבקת בו", ואמר הבעלש"ט זי"ע אמונה זה הדבקות והדבקות זה אמונה, וחכמינו הקדושים אמרו (תמיד כ"ח.) איזוהי דרך ישרה שיבור לו אדם? יחזיק באמונה יתרה.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק א' סימן ז') עיקר הגלות זה רק מחמת חסרון האמונה, כי אם אדם מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך נגאל מכל צרותיו, וכן אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקי"ט) שאין הגלויות מתכנסות אלא בשכר אמונה, ולכן אל תהיה בטלן תתחיל להתחזק באמונה בו יתברך ותדע שהכל ממנו יתברך, ולכן למה אתה צריך להיות שבור? למה אתה צריך להיות עצוב? ממורמר? תתחזק באמונה בו יתברך ואז תראה איך שכל החיים שלך יהיו אחרת לגמרי.
נא ונא אל יחסר לך יום בלי לימוד דף גמרא שזה החיות של אדם, ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ד) ובנית ביתך זה גמרא, אי אפשר לתאר ולשער מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא זה מטהר את האדם מכל מיני חלודה שנדבק בו, וממשיך על עצמו הארבעה מלאכי שמירה ששומרים את האדם שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל ר'פאל מ'יכאל א'וריאל, אני מאד מקווה שתציית אותי ואז עולמך תראה בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר לך לך ז' חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך בא שבת בא מנוחה, ראה להיות סבלן כל השבת ולא להיכנס בלחץ וכל שכן לא בכעס, כי הס"מ אורב על כל אדם שיהיה בשבת בכעס וברציחה וכו' וכו', זה חילול שבת גדול מאד מאד, כי הוא עושה חילול בתוך השבת שאז מאיר האור אין סוף ברוך הוא, כי בשעה שאדם כועס הוא מוריד מעצמו את ההשגחה הפרטית, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"ה:) כל הכועס יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל ממנו יתברך אזי הוא מתאזר במידת הסבלנות, שזה סוד שבת שמרגישים רק את אמיתת מציאותו יתברך, והרגע שאדם אוחז בזה אזי הוא מרגיש תענוג עולם הבא בעולם הזה, ולכן הזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) להיות רק בשמחה כל השבת כולה ומי ששמח בשבת מובטח לו שיהיה לו פרנסה בשפע כל השבוע, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את אור השבת על ששת ימי החול.
נא ונא תשמור מאד מהכלבים שמדברים לשון הרע ומרכלים אחד על השני כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פסחים קיח.) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, ולכן תשמור מבעלי לשון הרע כמו ששומרים מכלבים מסוכנים, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ג.) סימן לכלב שוטה פיו פתוח, ואמר על זה החפץ חיים זי"ע מי שפיו פתוח תמיד לדבר ולהסית מזה על זה וכו' זה כלב שוטה, ולכן צריכים מאד מאד להיזהר לא להתקרב אליו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש.
במוצאי שבת אני עושה סעודת הילולא לאימי ע"ה, וגם הכנסת ספר תורה הייתי מאד מאד שמח שתבוא ותכבד אותי.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר וירא ט' חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק להיות בשמחה, ותהילה לאל יש לנו במה לשמוח כי יש לנו רבי כל כך גדול שיכול להוציא גם אותנו מהשאול תחתית ומתחתיו.
העיקר מה שאנחנו צריכים זה רק לשמוע בקולו ולקיים את דבריו הקדושים, ואם הוא הזהירנו מאד מאד על שתי נקודות שהם "שמחה" ו"התבודדות", עלינו רק לשמוח עם נקודת יהדותנו שתהילה לאל נבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, אשר השמחה הזו עולה על כל השמחות, ועל ידי שזוכים לשמוח עם נקודת יהדותנו על ידי זה יפתח ליבנו ונזכה לדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר אין למעלה מזה, כי בכל דיבור ודיבור שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא על ידי זה הוא ממשיך על עצמו אור האין סוף ברוך הוא, שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך על עצמו.
ולכן מה טוב ומה נעים אם מרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו יתברך את הכל בפרטי פרטיות מה שעובר עלינו ובזה אנחנו נדבקים בו יתברך.
זכור גם תזכור כשיש ברית תשתדל להיות בברית כי כל מי שנמצא במקום שעושים ברית מוחלים לו על כל עוונותיו, ותהילה לאל בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה בלי עין הרע אין שבוע שלא יהיה ברית כן ירבו, ולכן מה טוב ומה נעים תשתדל מאד להיות בעת הברית, כי אז מוחלים על כל העוונות של האדם.
באתי להזכיר אותך שהשבוע הוא שבוע חדש "פרשת וירא", ולכן תשתדל מאד מאד ללמוד בכל יום חומש ורשי מפרשת שבוע שזה סגולה לאריכות ימים, וכן תתמיד מאד בלימוד משנה שמזככת את הנפש, ועל כולם תהיה חזק בלימוד הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, אי אפשר להסביר לבני אדם את גדול המעלה והזכות שזוכים ללמוד דף גמרא, ולכן אל תהיה בטלן את השלוש לימודים האלו שיהיה אצלך חוק ולא יעבור, ועל כולם תלמד בכל יום הלכה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום הלכה.
הקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד, ותמיד תבשר לי רק בשורת משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"א חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, וכמה שאני לא יחזור על זה, זה לא מספיק כפי פגעי ומקרי הזמן שעוברים על כל אחד ואחד מאתנו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) על כל אחד ואחד עובר משברים וגלים, ולכן ההכרח הוא להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי כל כך קשה להגיע אל מידת השמחה שהיא מקור הקדושה עד שצריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה, וכמעט שאי אפשר להתקיים בזה העולם בלי שמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' קפ"ט) שעיקר נשיכת הנחש זה עצבות ועצלות, ולכן אם אתה רוצה להגיע אל שמחה ראה לפרסם את רביז"ל בעולם, תצא בכל יום להפצה ותפיץ אפילו כמה "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב" שזה מושך את הלב אל הקדוש ברוך הוא, וכן תפיץ את הקונטרסים והחוברות שהם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל וזה יכניס בך שמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ט"ז) מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה, ולכן אל תהיה בטלן תראה כל יום להפיץ אפילו קצת, כי לקרב אדם אליו יתברך אין למעלה מזה וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ורביז"ל רצה מאד מאד שנקרב את אחרים אל הקדוש ברוך הוא על פי דרכו שהוא התמימות והפשיטות, לדבר אליו יתברך בלי שום חוכמות כלל, אשרי מי שחזק בזה ואז טוב לו כל הימים.
ראה להיות חזק ללמוד בכל יום את הדף היומי כי חבל על כל יום שעובר בלי דף גמרא שזה החיות שלנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וירא י"ב חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה יום בא והנה יום הולך וכו', ואף אחד לא שם לב שימינו כצל עובר, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ והלוואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף, אף אחד לא קולט איך שהזמן פורח ומה ישאר לנו ביד וכו', ומה ילווה אותנו לנצח נצחים וכו' רק הטוב שנעשה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב עשיית חסד עם הזולת, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט רות רמז תר"ב) גדול כוחן של גומלי חסדים שאין חסין לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי הכרובים אלא בצלו של הקדוש ברוך הוא, כי אצלו יתברך חשוב רק חסד שאדם עושה עם הזולת, ואמר הבעל התניא זי"ע ששמע מרבו המגיד הגדול ממעזריטש כדאי לאדם לחיות שבעים שמונים שנה כדי לעשות טובה אחת ליהודי, דברים אלו מעוררים ומפחידים וכו', נשמה בא מעולם העליון עולם האצילות אל העולם הזה וכדאי לה לעשות רק טובה אחת ליהודי אחד במשך כל ימי חייה שהם שבעים שנה, כמו שכתוב (תהילים צ') ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה.
מכל זה יכולים לראות זה לעומת זה כשאדם מצער את הזולת אפילו פעם אחת בימי חייו איזה עונש הוא יקבל, ומכל שכן רשע מרושע טמא מטומא כמו הס"מ ימ"ש שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדנו על לא חמס בכפנו, והכל בעילום שם וכו', כי פתגמו הידוע "אני לא מניח עקבות" זה טומאה שצריכים להתרחק ממנה בתכלית הריחוק, הרי מה תכליתנו בזה העולם הוא רק להכיר את הבורא יתברך שמו ולעשות כמדתו טוב, כמו שכתוב (תהילים קמ"ה) טוב הוי"ה לכל ורחמיו על כל מעשיו, ואדם צריך ללכת במדתו יתברך לרחם על הזולת, להטיב עם הזולת, אבל לא לעשות רשעות ואכזריות וכו', כי אוי לו לאדם שמצער את הזולת על אחת כמה וכמה שמצער את הצדיק.
היום למדנו בדף היומי (פסחים קי"ח) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחברו ראוי להשליכו לכלבים.
ולכן אני מאד מבקש  אותך היות שבנית את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה ביזע ובדם, שתעשה כל מה שביכולתך שלא יהיה לך שום שייכות עם בני אדם שעושים רע לזולת שמדברים לשון הרע על הזולת שמסיתים ומדיחים על הזולת, כי אין זה דרכנו, אני רוצה שבקהילה הקדושה שלנו ישרה השלום והאהבה והאחדות הן בין אדם לחברו והן בין אדם למקום והן בין איש לאשתו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה אלא השלום.
נא ונא תמסור את נפשך פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה, ותשתדל לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא כי זה מה שיציל אותך וזה מה שיביא לך את כל הישועות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וירא י"ג חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה רק בשמחה עצומה שתהילה לאל אנחנו מקורבים אל רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו ולא נותן לנו מנוח יום אחד, כי באמת אם מטים אוזן קשבת אל רביז"ל זה התקרבות בצורה אחרת לגמרי, כי העיקר הוא רק לשמוע בקול דברי החכמים, ולכן הדגיש רביז"ל על אמונת חכמים, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים אדם יודע איך להתנהג ונזדכך המוח שלו מכל מיני מותרות וכו' וכו', ולהיפך על ידי פגם אמונת חכמים המוח של האדם מלא טינוף וצואה וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עז באמונת חכמים ברביז"ל שהוא הרבי שלנו ואנחנו כולנו חברים שצריכים לקבל את נקודת החבר, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א סימן  ל"ד), ולכן ראה לדבר עם אנשי שלומינו רק מעצותיו הקדושים של רביז"ל שזה יביא אותך אל שמחה אמיתית, וכן תוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר אין לתאר ולשער את מעלת האדם שמדבר אפילו כמה דיבורים אל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להיות חזק בלימוד דף היומי, שזה מתנה מהשמים ללמוד בכל יום דף גמרא שזה חיות לנפש, ותהילה לאל בשבת הזו אנחנו מסיימים מסכת פסחים וכבר ביום ראשון מתחילים ללמוד מסכת שקלים, ולכן אל תהיה בטלן תשיג מסכת שקלים כדי שיהיה לך כבר מוכן על יום ראשון.
זכור גם זכור שלא ישאר ממך מהיום הזה רק הדף גמרא שאתה זוכה ללמוד, ואפילו שאתה לא מבין את הכל תגרוס את הדף גמרא, כמאמרם ז"ל לעולם ליגרס איניש ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ולכן אל תהיה בטלן חבל על כל יום שאתה לא לומד את הדף גמרא יבוא יום שתתחרט על כל יום שעבר בלי לימוד דף גמרא.
תהיה חזק להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא, כי מי שמתפלל במניין יהיה לו דבר שבמניין היינו פרנסה בנקל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וירא י"ד חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אהובי ידידי היקר לי מאד ... נ"י

הנה אנחנו נכנסים בשבת קודש ומובא בזוהר שכל מה שיקרה בששת ימי החול מתחיל כבר בשבת, ולכן עלינו לשמוח מאד שהשבוע ננצח בגדול ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותנו.
עלינו לשמוח מאד בשמחת התורה, כי השבת אנחנו עושים סיום על מסכת פסחים בסדרת דף היומי, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן כ"ה) על ידי שמחת תורה זוכה לעבוד את השם יתברך באהבה, אתה לא יכול לתאר ולשער מה זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא כשבר ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שומר אותו מכל רע, ולכן למה אתה צריך להיות כל כך עצוב? למה אתה צריך להיות כל כך מדוכא? תעשה כל מה שביכולתך לאהוב את הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את החיים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן ג') על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים, ולכן תתחזק ביתר שאת ביתר עוז לאהוב את השם יתברך הרי הוא אבינו ואנחנו בניו, ולכן אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לאהוב את השם יתברך, ובזה שאנחנו נאהב אותו יהיה לנו התחזקות עצומה להחזיק מעמד נגד הס"מ הרשע שמסית ומדיח נגדנו יומם ולילה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן ו') על ידי אהבה בא התחזקות, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזק להיות כל השבת בשמחה ובזה שיהיה לך אהבת השם יתברך על ידי זה תגיע לאהבת ישראל לאהוב את כל בר ישראל, ולכן תתחזק מאד מאד ששום דבר לא יכול לשבור אותך בפרט בשבת צריכים להיות בשמחה כל השבת, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות בזה שאדם מענג את עצמו בשבת כאילו התענה אלף תעניות, לכן אל תהיה בטלן תתאמץ כל השבת להתענג ממאכלי שבת ולשמוח עם השבת ותשתדל לאהוב את אשתך ואת ילדיך, רביז"ל אומר (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') "אהבה" עולה כמספר "אחד" בזה שאדם מתחזק במידת אהבה לאהוב את הזולת הוא נכלל באחדותו יתברך, אני מאד מבקש אותך שתלמד עכשיו את הדף היומי פסחים ק"כ ומחר אנחנו זוכים לעשות סיום על מסכת פסחים ותיכף ומיד ביום ראשון מתחילים ללמוד מסכת שקלים, אל תהיה בטלן אני אוהב אותך מאד מאד אני רוצה בטובתך הנצחית עוד מעט אנחנו יוצאים מזה העולם וכו' ומה יישאר מאתנו? רק זה שאנחנו נתפלל בבית הכנסת את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית ולפני כל תפילה ניתן פרוטה לצדקה זה יאיר לנו את הדרך לעלות מעלה מעלה עד כיסא הכבוד, בזה שלמדנו כל יום מקרא מפרשת השבוע וזכינו לסיים שנים מקרא ואחד תרגום ולגרוס פרק או שני פרקים משניות ולמדנו דף גמרא בכל יום וכו' וכו', זה ידביק אותנו באין סוף ברוך והוא, ולכן למה לך להסתובב בעצבות ובדכאון ולפחד מהס"מ הרשע ימ"ש, הרי עם הטוב שנזכה לחטוף בכל יום הסיטרא אחרא תתבטל לגמרי, ועלינו יאיר אורו יתברך בהארה נפלאה ונוראה מאד, שאין עוד תענוג כתענוג הדבקות הבורא ברוך הוא.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה ט"ז חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר חשוב בחיי האדם כמו שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ה') השמחה של מצווה היא מעוז לאדם, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שזכינו להיברא מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והעולה על הכל שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שאמר (ספר המידות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב, בזה שאדם זוכה והוא מקורב לצדיק שדבוק בו יתברך ואינו מסיח דעת ממנו יתברך כרגע בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד. 
אני מאד מבקש אותך שתפסיק כבר עם העצבים וכו' המרירות והדכאון שלך וכו', תתחיל לשמוח עם המצוות שקיימת היום ציצית תפילין צדקה תורה וכו' וכו', אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן כ"ד) על ידי שמחה של מצווה הקדוש ברוך הוא מסוכך עליו, ולכן אשאל אותך למה אתה צריך להיות עצוב ממורמר ומדוכא? רביז"ל אמר (ספר המידות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו.
תאמין לי אם תהיה בשמחה לא יחסר לך שום דבר והשלום בית שלך יהיה בצורה אחרת לגמרי, כי כל העצבים שלך זה רק מפני שאתה נמשך אחר העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, ועל ידי זה יתרחב לך הלב להשיג את אור האין סוף ברוך הוא, אשר אין עוד תענוג כתענוג זה שאדם מרגיש תמיד את הקדוש ברוך הוא ועל ידי זה הוא פותח את הפה שלו והוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות תפילה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפילתך בהיכל המלך בזה שאדם שש ושמח עמו יתברך תפילתו נתקבלת בשמים, ולכן אל תהיה בטלן תהיה רק שמח ובפרט עכשיו שהתחלנו ללמוד מסכת חדשה מסכת שקלים מסדרת הדף היומי, אתה מוכרח להיות בשמחה ותראה לרקוד אחר כל תפילה ותפילה כמנהג אנשי שלומינו היקרים ועל ידי זה תזכה לישועה גדולה מאד.
אני מאד מבקש אותך שתבוא בכל יום להתפלל את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובזה שתבוא להתפלל במניין יומשך עליך השגחה שלמה ולא יחסר לך שום דבר, וגם בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד שאתה בא בכל יום אל בית אלוקינו, שאמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ה') אני ישנה בבית המקדש וליבי ער לבתי כנסיות ולבתי מדרשיות זאת אומרת עכשיו שאין לנו את בית המקדש לכל הפחות יש לנו את הבית כנסיות להתפלל ואת הבתי מדרשיות ללמוד וזו שמחתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר חיי שרה י"ז חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני השתדלות שבעולם רק להיות בשמחה, כי בזה תלוי כל העתיד שלך רוב רובם של בני אדם שנופלים בדעתם זה רק מחמת חסרון השמחה, כי באמת אם אדם היה תמיד שש ושמח ומדבק את עצמו באין סף ברוך הוא, אזי לא היה חסר לו שום דבר והוא היה הכי מאושר בחייו, ולכן תעשה כל מה שבידך רק להיות בשמחה ואל תיקח את זה בקלות, כי אצל רביז"ל שמחה היה יסוד היסודות.
רביז"ל אמר (ספר המידות אות ישועה סימן י"א) מי שצריך לאיזה ישועה ישמח את הצדיק, ואמר (שם, אות ממון סימן מ"ז) השמחה תמידית מסוגל להצלחה, ואמר (שם, עצבות סימן כ') מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה בוודאי יתנשא, ולכן משתלם לך להיות בשמחה, למה אתה צריך להסתובב ממורמר מדוכא כו', שזה מביא אותך לכל הצרות שבעולם.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא והדבקות בו יתברך זה התענוג הכי גדול, כי אין תענוג כמו מי שדבוק בו יתברך והוא מרגיש שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, כי סוף כל סוף שם נשמתך והיא חלק אלוק ממעל ותמיד מושכת את עצמה אליו יתברך, ולכן חזק ואמץ מאד לברוח מכל מיני דאגות ופחדים, ואמר רביז"ל  (ספר המידות אות פחד סימן כ"ו) על ידי דאגה בא פחד.
אתמול התחילו ללמוד בסדרת דף היומי מסכת שקלים, אל תהיה בטלן תראה להתחבר אל הלימוד דף היומי ותלמד דף גמרא בכל יום, אפילו שאתה לא מבין לכל הפחות תאמר בכל יום את הדף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, סך הכל יש במסכת שקלים עשרים ושתיים דפים עד שרק תסתובב יעשו סיום על מסכת שקלים, ולכן אל תהיה בטלן אפילו רק לגרוס את הדף זה חשוב מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ט) לעולם ליגרס איניש אף על גב דלא ידע מאי קאמר, אם היית יודע מה זה רק לגרוס דף גמרא אחד לא היית מפסיק לגרוס כי זה מכלה את כל הקליפות, וצדיקים פירשו את מאמרם ז"ל (שבת קי"ג.) גמרא גמור זמורתא תהא מלשון הזמר כל החוחים, על ידי שלומדים דף גמרא או גורסים דף גמרא חותכים את הקליפות שברא מחמת עוונותיו שהם מכניסים אותו בפחד ובדחק, ולכן תהיה עקשן גדול מאד לא לעזוב יום בלי ללמוד או לגרוס דף גמרא בסדרת הדף היומי שזה יציל אותך.
ראה לחזק ולעודד ולשמח את הזולת שזה המצווה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג' לסדר חיי שרה י"ח חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה רק בשמחה עצומה שאנחנו יודעים מרבי אמת שכזה, רבי שמחזק אותנו כל יום ויום ומה היינו עושים בלעדיו, ואני מוכרח להגיד לך כי השמחה זה ההצלחה שלנו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ממון סימן מ"ז) השמחה התמידית מסוגל להצלחה, בזה שתמיד תהיה שמח ותמיד יהיה לך חיוך על הפנים בזה תצליח וכל אוייבך יפלו תחתיך, ואת כל זה אנחנו מקבלים מרביז"ל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים וליידע שיש להם כח עליון מאד, כי הם מקושרים בו יתברך בתמידות, ומרוב דבקותם באין סוף ברוך הוא על ידי זה מאיר עליהם אור השגחתו הפרטי פרטית, ולכן תתחזק באמונת חכמים שהם יודעים מה שהם עושים ושלא יהיה לך קושיות עליהם, כי בהכרח שיהיה קושיות על הצדיקים, כמו שאמר רבזי"ל (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן נ""ב) כמו שיש קושיות על הקדוש ברוך הוא, שלא כל אחד מבין את דרכיו יתברך, כמו כן יש קושיות על הצדיקים הנכללים בו יתברך, ולכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזק באמונת חכמים, ודע לך שזה הדבר הכי קשה, כי כל אחד עם השכל המעוקם שלו חושב שגם הוא מבין וכו', ולכן נדמה לו שהוא צריך לתת עצות לצדיק וכו', והוא לא מכיר את מקומו שהראש שלו מלא זבל וטינוף ולכלוך מרוב חטאות נעוריו, ולכן אוי ואבוי לאדם שפוגם באמונת חכמים.
אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, דבר עם הקדוש ברוך הוא ותבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך בגשמיות וברוחניות, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל המעלה של האדם שמדבר אל הקדוש ברוך הוא איך שזה מזעזע את כל העולמות, וזה נאמר על כל בר ישראל.
תאמין לי מה שקורה היום כבר נגזר בראש השנה וביום כיפורים ובהושענא רבה ובוודאי נגזר עלינו דברים טובים, והכל מושגח ממנו יתברך בהשגחה נוראה ונפלאה מאד ששומר אותנו משיני הס"מ, יעזור הקדוש ברוך הוא שנצא בנצחון גדול מאד.
המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"א חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה שמח כל השבת, ותהילה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הרבי שלנו שמנהיגנו בדרך נפלאה מאד.
נא ונא ראה לא להישבר משום דבר, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי כ"א א') פלגי מים בלב מלך ביד הוי"ה על כל אשר יחפוץ יתנו, זאת אומרת הכל ממנו יתברך כל מה שקורה ומי שיתנשא הכל ברצונו יתברך, אם כן רוצים ואם לא רוצים הוא יתברך הבעל הבית של העולם, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ט:) אפילו ריש גרגותא מן שמיא מנו ליה, אפילו זה שממונה על הביובים שזה משרה קטנה גם הוא מתמנה ממנו יתברך עד כדי כך השגחתו יתברך, ואמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה ובהשגחה פרטית.
ודע לך שזה סוד שבת שאז מאיר אורו יתברך באור גדול ונפלאה מאד והתגלות כזאת שלא מתגלה באמצע השבוע, ולכן אנחנו צריכים לשמוח מאד מאד בשבת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים להיות רק בשמחה ולהכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, ולשמור מאד מאד לא להיות עצובים ובזה שאדם שש ושמח בשבת על ידי זה הוא זוכה לפרנסה בשפע, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, כי השש ושמח בשבת זה בעצמו שמירת שבת, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשבת שש ושמח.
ידוע מצדיקים שמי שהולך בבגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, והס"מ יודע מזה ולכן הכניס פחד בכל העולם שלא ילכו עם בגדים לבנים בשבת, אבל כאן ביבנאל כשהתחלנו את הקהילה כבר תיקנו את התיקון הזה שללכת בבגדים לבנים בשבת, שזה דבר גדול מאד מאד, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"א.) וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, וידוע שגם רביז"ל הלך בבגדים לבנים בשבת, כמובא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שזה תיקון הברית, ולכן תשתדל כאן ביבנאל ללכת בבגדים לבנים בשבת שזה דבר גדול מאד ואל תיקח את זה בקלות, כי מי שהולך בבגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, וידוע שהרבי הקדוש מדרוביטש זי"ע התחיל לעשות תעמולה על זה ואמר לו הס"מ אם אתה לא מפסיק אני לוקח את עצמי עליך ויען שבנו היה הצדיק הקדוש רבי מיכל מזלוטשוב זי"ע שהיה תלמיד הבעלש"ט זי"ע אזי הוא הפסיק לעשות תעמולה כי פחד מהס"מ, מכל זה רואים את גדולת העניין ללכת עם בגדים לבנים בשבת, ולכן יען שאנחנו פה במדבר שמם יכולים בקלות לקיים את זה, וכשאתה נוסע בעיר להורים מחוץ ליבנאל, אז אתה יכול ללכת כמו שכולם הולכים, והעיקר ביבנאל תלך עם בגדים לבנים ואל תתביש מאף אחד.
העיקר תשמור על השלום בית שלך ותכבד ותייקר את אשתך ותפייסנה, אשר על זה הזהירנו רביז"ל יותר מהכל (שיחות הרן סימן רס"ד) שמוכרחים לשמור מאד מאד על כבוד אשתו, כמאמרם ז"ל) בבא מציעא נ"ט.) אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעטרו תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר הפרנסה בא בזכות האישה, ולכן תכבד מאד מאד את אשתך ותעשה כל מיני מאמצים שבעולם לכבד אותה, ובפרט בשבת שאז הס"מ רוצה לעשות פירוד בינו לבין אשתו, ולכן תשמור על זה מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא ישמח אותך ותהיה חזק מאד מאד להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין, זה בימות החול וכל שכך בשבת.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי השמחה היא תרופה לכל, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים שבאים לאדם באים רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תעשה כל מה שביכלותך רק להיות בשמחה וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
חסדי השם יתברך שתיקנתי "בית התבשיל אהל אברהם" שכל מי שרעב יבוא ויאכל, אבל אני מאד מבקש אותך שתראה לברך את כל הברכות בקול רם ובשמחה עצומה, כי כשבר ישראל מברך ברכת המזון בשמחה על ידי זה נכון ליבו יהיה בטוח שלא יחסר לו פרנסה, כי סגולה לפרנסה בנקל לברך ברכת המזון בקול ומתוך הסידור דייקא ובשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אכילה חלק ב' סימן ג') על ידי ברכת המזון נתוודע השם יתברך בעולם, ולכן ראה מאד מאד לברך ברכת המזון בקול ובשמחה ובזה תגרום לי נחת רוח גדול מאד, ומה גם שרביז"ל אמר (שם סימן ד') על ידי ברכת המזון נתיישב המלכות מן המריבות והמלחמות, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שעכשיו יופסק כל המריבות והמחלוקת עלינו, כי תהילה לאל ניצחנו בגדול.
ואמר הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע על הפסוק (תהילים כ"ג) "תערוך לפני שולחן נגד צוררי" אם יש לאדם שונאים, העצה לעשות סעודה ועל ידי זה יפלו שונאיו, ולכן דייקא על ידי "בית התבשיל אהל אברהם" יפלו כל הקמים עלינו נפילה אחר נפילה, אנחנו צריכים לראות רק להיות בשמחה לא להניח את העצבות אצלינו כרגע, כי העצבות זה העבודה זרה, ולכן אשרי מי שממשיך על עצמו תמיד שמחה.
חכמינו הקדושים אמרו (שקלים פרק ג' הלכה ג') כל מי שקבוע בארץ ישראל ומדבר בלשון הקודש ואוכל פרותיו בטהרה וקורא קריאת שמע בבוקר ובערב יהיה מבושר שבן עולם הבא הוא, ותהילה לאל אתה גר פה בארץ ישראל אתה צריך לשמוח מאד שמחה אין סופית, כי אפילו ההליכה בארץ ישראל הוא דבר גדול ומובטח לו שהוא בן עולם הבא, ולכן תשמח מאד מאד בשמחה אין סופית ובפרט שאתה נמצא בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלש תפילות במנין דייקא, כי מי שמתפלל במניין זוכה לדבר שבמנין שלא חסר לו פרנסה, אנחנו צריכים להיזהר על זה מאד מאד, כי  להתפלל במניין זה יסוד ביהדות.
וכן תהיה חזק ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא שזה עיקר העשירות של האדם, ועל כולם תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית.
נא ונא ראה שלא יהיה לך חלק במספרי לשון הרע כי אני רוצה לעקור מקהילתינו את כל אלה שמדברים מזה על זה ומזה על זה. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

צריך שתחקוק בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, שזה יסוד היסודות באמונה הקדושה, שצריכים לחזור על זה יום יום שעה שעה, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של האדם שמחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת הזוכה להאמין בו יתברך בלי שום חכמות והשכלות כלל, אלא לידע שכל מה שעובר על האדם הכל מושגח ממנו יתברך, ולכן אסור להתבלבל משום דבר שבעולם, וידוע הלימוד שלימד אותנו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שאפילו קש שנופל מהעגלה מצד אחד כלפי דרום וצד אחד כלפי צפון, גם זה מושגח ממנו יתברך, מכל שכל וכל שכן מה שעובר על בני אדם ואמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגותא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ולכן אסור להתבלבל משום בלבול שבדעת, ולא להיכנס בעצבות ובמרה שחורה ובדמיונות באם שהייתי עושה ככה וכו', היה נעשה ככה וכו', ואם הייתי עושה אחרת וכו', היה נעשה אחרת וכו', כי הכל דמיון, וצריך שתדע כשמסבב אותך חלילה כמה מחשבות רעות וקטנות ויסורין ודין והסתרות פנים, ומרה שחורה על כולם, תדע ששם איתך עמך ואצלך אלהותו יתברך, אף על פי שנפלת לשאול תחתית, באמונה הזאת שאין בלעדיו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה תקום ביתר שאת וביתר עוז, כי איתך עמך אלהותו יתברך, כי נקודת אצילות מתפשט עד התהום, ולא אשתני בכל אתר, בסוד (דברים ל"ב ל"ט) "ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל", וצריכים לדעת את זה היטב אשר לא ישתנה ולא יתערבו בו שום טומאה וזוהמא כי הם בטלים בלתי מציאותו יתברך, כי לית בהו שום ממשות כלל וכלל, ואורו יתברך מאיר על נקודת התהום בלתי שום שינוי, אלא שאתה גרמת לך במעשיך הרעים שמגיע לך מרורות כאלו כביכול כאילו יש בו שינוי ופירוד כי הוא כל יכול, אבל לעתיד יתגלה לעין כל, כי הכל הוא הוא, וכל הצרות והרעות והגלות המר והסתרה הכל אני אני אני הוא ולא אחר כלל, כי אין שום מציאות בלתי השם יתברך, והכל הוא הוא בלי שום שינוי, ובידיעה זאת יתפרדו כל פועלי אוון, והרע גמור כלה ואבד דלית בה משושותא כלל וכלל, ודי בזה למאמינים ומחכים לישועה צפית לישועה; ולכן אסור לנו להשבר משום דבר, רק לשמוח בשמחה אין סופית, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה שמכניסים בעצמם שהכל ממנו יתברך, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ויתהפך הכל לטובה.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקווה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום שקלים י', אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
ועל כולם הרגל את עצמך לדבר בכל יום עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, אשר אין למעלה מזה, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ח) בוודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם "פלייטיס" מבוהלים ומבולבלים, ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם יהיו מעורבבים ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול וכו'; ולכן אל תהיה בטלן, אלא הרגל את עצמך לספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבך בתמימות גדול מאד, ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, זה ממשיך את השכינה בזה העולם, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ג:) בתחילה קודם שחטאו ישראל הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד שנאמר (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלהיך מתהלך בקרב מחניך", כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם שנאמר (שם) "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"; ועל ידי שאדם מרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך, הוא מוריד את השכינה לזה העולם ומאיר על עצמו אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתכניס את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) צריך לחזק את עצמו באמונה, ולבלי להיכנס בחקירות כלל, ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים, רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. ואף על פי שנדמה לנו שההמון עם הם רחוקים מחקירות, ואינם מחקרים כלל, אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות. כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים. אבל באמת צריך כל אחד ואחד להיזהר מאד להרחיק החקירות מלבו ולהשליכם מלבו לגמרי, לבלי להיות חס ושלום שום חקרן כלל, רק להאמין בהשם יתברך ובהצדיקים אמיתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבנו, וכבר היה לנו צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות, ולילך בעקבותם להאמין בהשם יתברך בפשיטות ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים מדור דור.
וכשאדם הולך בתמימות באמונה לבד בלי שום חקירות יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה מחכמה. כי באמת חכמה דקדושה הוא למעלה מאמונה, אבל אף על פי כן אנו צריכים לבלי לילך בחכמות וחקירות רק באמונה לבד, כי אמונה הוא דבר חזק מאד, ואזי כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחכמות, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחכמה, דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג חזק מאד אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות, ויצעק אל השם יתברך בתשוקה עצומה שאני רוצה להיכלל בך לגמרי וכו'. אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם. דהיינו הבעל דבר שהוא הס"מ המכניס חקירות בלב האדם וצריכין להכניעו ולגרשו לגמרי מליבו שלא יהיה לו שום חקירות כלל, רק לחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, בלי שום חכמות והשכלות כלל.
והנה ידוע מצדיקים שכל אלו הספיקות והבלבולים והאי הבנות שיש לאדם וכו', ועולה על לבו קושיות כביכול עליו יתברך וכו', זה בעצמו ספרי המחקרים שנכנס בו שיהיה לו קושיות ועקמומיות על ההנהגה איך שמתנהגים עמו מלמעלה וכו' וכו', והוא לא תופס שזה הקליפה הכי גדולה שיש עכשיו בעולם, כי בפירוש הזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ר"כ) שקודם הגאולה יבוא מלמעלה אפיקורסות כדי לנסות את האדם להיכן יפנה וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולידע בידיעה ברורה ומזוככת אשר הכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ודברים אלו מוכרחים לחזור עליהם יום יום שעה שעה, כי אדם חושב שיש פה טבע מקרה ומזל וכו' וכו', וכאילו עשה טעות וכו', והוא לא יודע שהכל ממנו יתברך מטעמיו הגנוזים שאין שום בריה מבין דברים כאלו, כי נסתרות דרכי השם מאתנו, ומה שהוא יתברך עושה הכל לטובה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, וכתיב (איוב ל"ד) "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה: אין חושך ואין צלמות להסתר שם פועלי און", אנחנו צריכים רק להתחזק באמונה פשוטה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה, וכמו שאמר רבי עקיבא (ברכות ס:) לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד.
אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שיכולתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תיתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
תשתדלו כל אנשי שלומינו לרקוד אחר כל תפלה ותפלה שחרית מנחה ערבית עם הפסוק (ישעיה ח' י') "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל", ולא צריכים לפחד משום דבר, כי יקויים אצלינו מה שאמר הנביא (ישעיה נ"ד י"ז) "כל כלי יוצר עליך לא יצלח", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו נמצאים אצל רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום ויום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואל תיתן שהעצבות והמרה שחורה והדיכאון ישברו אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואם היית יודע איך שאתה חשוב בעיניו יתברך אף שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, עם כל זאת אתה בורח אליו יתברך, ואתה בא להתפלל שלוש פעמים ביום בבית הכנסת שחרית מנחה ערבית בעקשנות גדולה, היית רק רוקד ושמח, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב אדם שעובר עליו משברים וגלים וכו' וכו', ואף על פי כן אינו נשבר כלל, כמובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא].

מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ורביז"ל אמר שהקדוש ברוך הוא אוהב חסיד 'מטוגן' היינו על אחד שעובר עליו מה שעובר ואף על פי כן הוא לא נשבר משום דבר, וזה גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד בהמצבים הכי קשים שעוברים עליו, כי באמת הס"מ רודף אחר כל אחד ואחד להחליש אותו ולהכניס בו יאוש עד שיתייאש מהחיים שלו וכו' וכו', ורביז"ל בא לזה העולם ללחום עם הס"מ ולגלות ולפרסם לכולם את הנקודות טובות שיש בו, שזה עצם עצמיות אלקותו יתברך שמסתתר בכל בר ישראל, כי נשמות ישראל הם חלק אלוק ממעל ממש, רק שהס"מ מעלים ומסתיר את הנקודה טובה שיש בכל בר ישראל, ורביז"ל שהוא הצדיק האמת החזן שמלכד את כל הנקודות טובות (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) מעלה את הטוב של כל בר ישראל אל רום גבהי מרומים, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד שאתה מקורב אל רביז"ל, ובכל יום ויום תרקוד מרוב שמחה "בך רבינו נגילה, בך רבינו ונשמחה, נגילה נגילה ונשמחה", טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעושה עמנו שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו כגויי הארצות, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן אתה מוכרח להיות בשמחה, וזה יסוד היסודות בחסידות ברסלב רק להיות בשמחה ולרקוד בכל יום, ותהילה לאל יש לנו במה לשמוח שאנו מקורבים אל רבי כזה, רבי נורא ונפלא שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזר במידת הסבלנות, אשר אין מדה יותר יפה מזו, כי הסבלן הוא המנצח, וככל שאדם זוכה למדת הסבלנות, כן זוכה לעבור את העולם בשמחה עצומה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) להגיע אל סבלנות שהוא מדת אריכות אפים, זה זוכים על ידי תוקף האמונה, כי כשבר ישראל חזק באמונה פשוטה בו יתברך, ויודע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אז הוא קונה לעצמו את מדת הסבלנות, ולא נשבר משום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתנהג במידת הסבלנות, הן בתוך ביתך עם אשתך ועם ילדיך, והן עם חבריך וידידיך ואנשי הקהילה, כי העיקר הוא אמונה כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה, וכל המחלות והחלאים רעים שבאים לאדם ובפרט מחלת העצבים זה בא מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל מושגח ממנו יתברך, הוא סבלן גדול מאד וצוחק מהכל, וכבר אמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", ולכן תרגיל את עצמך להתאפק ולא לכעוס כלל שהכעס הורס את האדם לגמרי, ואמר החכם מכל אדם (קהלת ז' ט') "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", ובאמת מי שמתבונן אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה מאד ממנו יתברך, אדם כזה הוא אף פעם לא בכעס, כי ברגע שהוא בכעס הוא מראה לדעת שאין בו אמונה בהשגחה פרטיית וכו', כי שמצער אותי הוא גם כן שליח מלמעלה, ועלי לשוב בתשובה שלימה שהרשע הזה שרודף אותי שירד ממני וכו', ועל ידי תפלה נמתק כל הדינים, ולכן אני מאד מבקש אותך שמור מאד מכעס וקפידות, ותהיה רק שש ושמח, ותרקוד בכל יום, ואמר החכם "לא בעל כעס שמח", כי השמחה מרחבת את הדעת, ולהיפך הכעס בא מחסרון הדעת, ולכן אשרי אדם שזוכה להיות רק בשמחה, ואינו מתפעל משום בריה שבעולם.
ראה להקפיד מאד להתפלל במניין דייקא, וכבר אמרו חכמינו הקדושים מי שיש לו שונאים ישכים ויעריב בבתי כנסיות והם בטלים מעצמם, (עיין גיטין ז.) שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו שרטט וכתב ליה (תהלים ל"ט ב') "אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי", אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום, שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו, שלח ליה (תהלים ל"ז ז') "דום להוי"ה והתחולל לו" דום להוי"ה והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהן הדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנוהו לגניבא בקולר וכו', הרי שלך לפניך שאם אחד מצער אותך, תקפיד מאד להתפלל בערב ובבוקר בבית הכנסת, והשונאים שלך יפלו נפילה אחר נפילה, ולכן ראה להיות רק שמח ותראה את הנסים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תולדות כ"ח חשוון ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבל את השבת הקדוש הזה בשמחה עצומה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להיזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ומובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן תעשה כל מה שביכולתך כל השבת רק להיות בשמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; כי עם ישראל הם בן זוגה של השבת, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א ח') תני רבי שמעון בן יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דבור (שמות כ') "זכור את יום השבת לקדשו"; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ותשמור מאד מאד לא לריב עם אשתך ועם הילדים.
תקפיד מאד מאד ללכת בשבת עם בגדים לבנים דייקא, כי מי שהולך עם בגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, ואמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תלך עם בגדים לבנים בשבת, ותראה שזה יביא לך הרבה ישועות בששת ימי החול.

המאחל לך שבת שלום

 

6 תגובות

  • 2.
  • אנחנו אוהבים את הצדיק אף אחד לא יזיז אותנו,,,
   מאת: משה ז,,,,,
  • 3.
  • אבא תישמור את הצדיק מהנואפ ים
   מאת: הדרומים
  • 4.
  • חיפשנו ולא מצאנו שום רופא כשפוגעים בצדיק ץץץץ
   מאת: עם ישראל
  • 5.
  • שמעתם מה עשו להגראי''ל כמעט רצחו אותו ולכן תשמרו מאד חזק על מוהרא''ש הקדוש
   מאת: יעקב ישראל
  • 6.
  • מאת: עובדיה חורי
   בלי הצדיק היינו אבודים
   תודה רבה אלף פעמים לצדיק
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup