ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • טבת תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • טבת תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון א' טבת | ב' טבת | ג' טבת | ה' טבת | ו' טבת | ז' טבת | ט' טבת | י' טבת | י"ב טבת
י"ג טבת | י"ד טבת | ט"ז טבת | י"ז טבת | י"ט טבת | י"ט טבת - שני | כ' טבת | כ' טבת - שני | כ"א טבת | כ"ב טבת | כ"ג טבת | כ"ד טבת | כ"ו טבת


בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' דר"ח טבת ז' דחנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

היום בלילה יהיה זאת חנוכה שלפי דברי צדיקים נגמר כל התיקונים שהתחלנו מראש חודש אלול, ראש השנה, ויום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, ושמחת תורה, ולכן ראוי להתעורר בתשובה ביתר שאת ויתר עוז הלילה בעת הדלקת הנרות, ולבקש ולהתחנן ממנו יתברך שיבטל את כל הגזירות רעות שחס ושלום נגזר עלינו, כי הלילה זה עת רצון גדול מאד, (עיין תפארת שלמה על מועדים – לחנוכה) זה היום זאת חנוכה. לשון חינוך. כי הפעולה מכל התיקונים שנעשה מראש השנה העבר בתקיעות שופר נגמר עתה בימי חנוכה, וכו' עיין שם.

וכן מובא בספר שם משמואל (פרשת מקץ - זאת חנוכה) נרות חנוכה אף שמצותן כל יום ויום, מכל מקום כולם יש בהם נמי הכנה ליום השמיני. וזה מורה נמי מה שמוסיף והולך שתכלית כולם הוא יום השמיני, ואז זוכין כמו יום השמיני למילה שנקרא "זאת אות הברית", וברית תרגום קיימא, שנשאר לעולם בלי שינוי שאפילו משוך מהול הוא מדאורייתא, ועל כן (סנהדרין מ"ד.) אף על פי שחטא ישראל הוא, כן נמי מיום השמיני לחנוכה נשאר הקיום מכל אורות חנוכה, ועל כן נקרא זאת חנוכה כלשון זאת אות הברית וכו', עיין שם. היינו שמה שהתחלנו מראש השנה להאיר על עצמינו אורו יתברך וקבלנו על עצמינו שהוא יתברך מלך ומלכותו בכל משלה, ועל ידי זה נזכה להיות שומרי הברית, זה נמשך עד זאת חנוכה, ומכאן ולהבא יש לנו כח להתחזק כל השנה עד ראש השנה הבא עלינו לטובה, רואים מכל זה גדולת זאת חנוכה ולכן ראה לנצל את היום האחרון של חנוכה, ולבקש הרבה ממנו יתברך, שיומתק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ויומשך עליך רחמים וחסדים גמורים, ואם היית יודע את מעלת היום הזה, היית מנצל כל שעה וכל רגע בתפלה וכיסופין אליו יתברך, והיית מקבל על עצמך קבלות חזקות שמהיום והלאה לא יחסר לך יום אחד מבלי לימוד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, שזה העשירות הכי גדולה של האדם, והעיקר לקבל על עצמך להיות רק בשמחה, ולא להסתכל על שום דבר, כי שמחה היא הקדושה, ולהיפך עצבות היא הטומאה, ולכן צריכים להכריח את עצמו להיות רק בשמחה, וצריכים למסור את נפשו על מדת השמחה, כי שמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך להגיע אל זה, וזה בא לאדם הכי קשה, ולכן תתאמץ בכל הכוחות רק להיות בשמחה כל השנה, ואז לא יחסר לך שום דבר, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ב' טבת זאת חנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהגענו ליום הזה זאת חנוכה, שעד היום הדלקנו ל"ו נרות, שהם נגד הל"ו שעות שהאיר לאדם הראשון האור הגנוז, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על מה שאמרו חכמינו הקדושים (חגיגה יב.) שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, והיכן גנזו? והשיב בתורה, ויש לומר שזה הל"ו מסכתות שנשאר לנו בתלמוד בבלי, שהאור הגנוז נמצא בתוך הל"ו מסכתות, כי באמת הזוהר הקדוש שם יש גילוי אלקות, רואים פתוח אלקות, בשביל זה הלשונות בזוהר "תא חזי", בא ותראה אלקות, כי כל הזוהר מדבר פתוח מהקדוש ברוך הוא, מה שאין כן הלשונות בגמרא "תא שמע", בא תשמע אלקות, כי הכל מלובש בלבושים איך שהקדוש ברוך הוא מתלבש בדומם צומח חי מדבר, בלבוש תוך לבוש, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד גמרא זה תלמוד בבלי, כי היוונים החשיכו את עיניהם של ישראל בגזרותיהם, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, ולכן כדי לבטל את קליפת יון שהם כלל הדמיונות והשקרים שנדבק בבני אדם, ומוליכים את כולם שולל, עד שאנשים מסתובבים בחושך ובדמיונות וכו', ורצים אחר בני אדם וכו', כאילו יש להם משהו למכור וכו', ולבסוף מתגלה שהכל הבל ורעות רוח וכו', שאין לך חושך יותר גדול מזה וכו', בשביל זה התיקון ללמוד הרבה גמרא תלמוד בבלי, שזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ריד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קלט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, ועל כן אני מאד מתחנן לכל אחד מאנשי שלומינו, אל תהיו בטלנים, תגנבו כל יום דף גמרא, ששמה גנוז האור הגנוז, ומי שרגיל ללמוד הרבה גמרא ומתבונן היטב באלקות שיש בתוך הבריאה, על ידי זה מאיר עליו החן של אמת, מה שאין כן מי שאינו רגיל בגמרא, נמשך אחר חן של שקר, שעובדים על בני אדם וכו', וזה מה שאמר הרבי ברוך ממעזבוז זי"ע דוד רביז"ל, על הפסוק (משלי ל"א) "שקר החן והבל היופי", יהיה זמן שהשקר יהיה לו חן וההבל יהיה לו ליופי, כי יקויים מה שאמר הנביא (ישעיה ה' כ') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר", תאמין לי אחר השקרים שמתגלה בעולם בכל יום, ראוי לנו לשמוח מאד שאנחנו נמצאים בהיכלא דמלכא "היכל הקודש", חממה של אמונה.

הקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו ונזכה לראות תמיד את האמת, ולא יוכלו לעבוד עלינו כלל.

המאחל לך חנוכה שמח ושנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויגש ג' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

דע לך שהעיקר בזה העולם אמונה פשוטה בו יתברך, להאמין שהוא מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, ודבר זה לא יכילהו הרעיון האנושי כלל, כי איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה מציאות אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן צריכים לברוח רק אליו יתברך, ולא להתעסק בשום עסק אחר, מלבד בעסק האמונה, שזה אחד מהשאלות ששואלים את האדם בשעה שעולה לשמים, כמאמרם ז"ל (שבת לא.) בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה וכו', נמצא שהדבר הראשון ששואלים את האדם אם כל המשא ומתן שלו היה בעניני אמונה, כי בר ישראל צריך לדבר עם כל אחד רק דיבורי אמונה, ואפילו שצריך לעסוק באיזה עסק, תמיד יראה שמתוך העסק יצא איזה דיבור אמונה, כי זה עבודת בר ישראל תמיד לדבר מאמונה, וזה היה הרצון של רביז"ל, ולכן אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל בני אדם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול, כי עיקר היהדות הוא אמונה פשוטה בו יתברך בלי שום חכמות והשכלות כלל, הדבר השני ששואלים את האדם אם הוא קבע עיתים לתורה, שרביז"ל פירש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) ששואלים את האדם אם הוא גזל עיתים לתורה, אפילו שהיית עסוק בכל מיני עסקים, אבל לכל הפחות היית צריך לגזול עיתים בתורה, ולכן ראה כל יום ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכמה פרקים משניות, והעולה על הכל את הדף היומי גמרא, וכן ללמוד הרבה הלכה כדי שתדע איך יהודי צריך להתנהג, והדבר השלישי שואלים את האדם עסקת בפריה ורביה, כי אדם צריך להתחתן ולהוליד ילדים ולחנך אותם באמונה הקדושה, כמו שכתוב (ישעיה ל"ח י"ט) "אב לבנים יודיע אל אמתך", כי רק בשביל זה צריך אדם להוליד ילדים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שיהיה העולם מיושב עם בני דעה, שהם אלו שמאמינים בו יתברך, כי מי שאין לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, הוא חי בצורת אדם, והדבר הרביעי ששואלים את האדם אם ציפה לישועה בעת שעבר עליו איזה משבר וכו', ולכן אל תהיה בטלן, ראה להתחזק בכל מיני התחזקות שרק יכול להיות, ותצפה לישועה אפילו שעובר עליך עכשיו צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', צער ועגמת נפש וכו', חלישות הדעת וכו', קטנות ועניות וכו', אף על פי כן צפה לישועה שבוודאי הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות כט:) כל התולה בטחונו בהקדוש ברוך הוא הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא, אסור להתייאש אפילו במצבים הכי קשים, רק לצפות לישועה, וזה זוכים דייקא אם תמיד מדברים עם הזולת רק דיבורי אמונה, אצלינו בקהילתינו הקדושה "היכל הקודש" אין דיבורים אחרים רק דיבורי אמונה, וזה מה שאני מלמד את כל התלמידים, ותהלה לאל הקהילה שלנו זה חממה של אמונה, ואל זה זוכים דייקא על ידי שקובעים עיתים לתורה, כי כל כך חבל על כל יום שהולך בלי לימוד תורה הקדושה, זה אבידה שאף פעם לא יוחזר לך, ואין עוד טוב מלימוד תורה הקדושה שאדם זוכה ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת מדרש קצת הלכה, רק זה ילווה אותך, וזה ישמור אותך, ולכן אל תהיה בטלן, וכן תחדיר את זה בהילדים שלך שזה עיקר מצוות פריה ורביה להוליד ילדים שגם הם יקבלו על עצמם עול מלכותו יתברך, ועול התורה הקדושה, ואם אתה לא תלמד אז איך אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו? אם אתה תעשה עוול להשני, מה אתה רוצה מהילדים שלך? ולכן דע לך שחינוך זה יסוד היסודות בהיהדות, ואל תקל בזה כלל כי בנפשך היא, ואם אדם לא מחנך את הילדים שלו מחר הם ילסטמו את הבריות וכו', ויגמרו בבית סוהר וכו', ולכן חינוך הילדים זה חובה, ואי אפשר לההורים להתחמק מזה, ואם הם מתחמקים הרי הם נקראים רוצחים פשוטו כמשמעו, כי אפילו עם חינוך צריכים עוד הרבה דמעות כמים לשפוך שהילדים ישארו יהודים מאמינים בהקדוש ברוך הוא ומקיימים את מצוותיו יתברך, ומכל שכן מי שבכלל לא מחנך את הילדים שלו, מה יוצא מהם? גויים גמורים, מחללי שבתות, גונבים וגוזלים ולוקחים סמים וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תתעורר כבר ותחזור אליו

יתברך, כי ימינו כצל עובר כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן בכל יום תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק", לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ותבקש ממנו יתברך רחמים מרובים עליך ועל ילדיך, כי בעיתים הללו צריכים הרבה רחמים להשאר באמונה פשוטה בו יתברך, וכן שהילדים ישארו יהודים מאמינים בו יתברך, כי בחוץ שורה רוח סערה של כפירות ואפיקורסות, ושל ליצנות, ולכן אשרי מי שמרבה בתפלה על עצמו ועל ילדיו שיהיו חזקים באמונה, ותזכור טוב שהאבא הוא הדוגמא לילדיו, ואל תגיד שאתה לא חייב, הולדת ילדים תחנך אותם באמונה ובמידות טובות, ואז תירש עולמך בחייך, כי אין עוד נחת רוח יותר גדול לאדם מזה שרואה שהילדים שלו ממשיכים את המסורת שקיבלנו מדור דור עד משה רבינו בהר סיני, ורביז"ל אמר שהוא משתוקק שיהיה לו בן שילך בכל יום עם טלית ותפילין לבית הכנסת, ובזה הראה לנו מה זה נקרא חינוך, לא צריכים רק להיות יהודי פשוט, להתנהג על פי שולחן ערוך, זה העובד השם הכי גדול מי שהוא יהודי פשוט, מקיים את מצוותיו יתברך, ושש ושמח עמהם, ומרבה לדבר עמו יתברך, אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו.

אני מאד מבקש אותך שאל תתערב בשום מחלוקת שקורה בשום קהילה, זה לא הענין שלנו, אנחנו יהודים פשוטים רוצים רק לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא כמו שלימד אותנו רביז"ל, ולהרבות בתפלות תחינות ובקשות שיחה בינינו לבין קוננו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ה' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה השבוע זה יהיה השבוע האחרון של חומש בראשית, זאת אומרת שחמישית מהשנה כבר עברה, ולכן עלינו להתעורר ביתר שאת ביתר עוז ובפרט שהשבוע יהיה ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל, ולכן אשרי מי שמקבל על עצמו עכשיו להתחיל ללמוד "לקוטי הלכות", שרק הוא הבין את עומק דברי רביז"ל, אשר כל ענינו זה רק התחזקות להחיות נפש כל חי, ולכן אשרי מי שלומד בכל יום שיעור ב"לקוטי הלכות", שאין למעלה מזה, כי מוהרנ"ת ז"ל לא נותן ליפול בשום פנים ואופן.
רק חזק ואמץ מאד לא להשבר משום דבר, ואל תיתן את העצבות והמרירות והדכאון שיתפסו אותך, כי זה הס"מ בעצמו, כי עצבות זה הסטרא אחרא, ושמחה זה הקדושה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, וזה כבר ירחיב לך את הדעת כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך, אך דע שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין, ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המח, אזי מוחו ודעתו בן חורין, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב, ולכן מוכרחים לעבוד העיקר על נקודת השמחה, כי הרגע שאדם בשמחה, אז הוא סבלן גדול מאד הן בביתו עם אשתו ועם ילדיו, והן בחוץ עם אנשים, והוא מרגיש את עצמו אדם אחר לגמרי, מה שאין כן כשאדם עצוב ממורמר ומדוכא, אזי הוא עצבני ורב עם כולם, ונדמה לו שכל העולם כולו נפל על הראש שלו, והוא צריך לסחוב את כל העולם כולו על עצמו וכו', ולכן הוא קורס תחתיו וכו', ולכן אשרי מי שמחדיר בעצמו מידת השמחה, שאז יגאל מכל הצרות שלו, ודבר זה אי אפשר להסביר לבני אדם עד שהוא לא טועם בעצמו מה זה שמחה? ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותמיד תדבר עם הזולת ממידת השמחה, ועל ידי זה יקפצו חזרה הדיבורים אליך, ואתה תהיה בשמחה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) שנעשה אור ישר ואור חוזר, היינו אדם שיש לו דיבורים וכו', זה יושן אצלו וכו', אבל כשמוציא את זה אל הזולת על ידי זה גם הוא מתעורר, הוא מעורר את אחרים וגם הוא בעצמו מתעורר, ולכן אשרי מי שמדבר עם הזולת מענין שמחה, ואז גם הוא יהיה תמיד שמח.
הוכפל הדבר תעשה לעצמך קביעות ללמוד בכל יום שיעור כסדרן ב"לקוטי הלכות" ואז תרגיש נועם אחר בחייך, כי מוהרנ"ת ז"ל לא נותן ליפול, והיום אפשר לקנות סט "לקוטי הלכות" בזול, וחבל שלא יהיה בכל בית של אנשי שלומינו סט שלם של "לקוטי הלכות", וכל התחזקותי שאני מתחזק זה יותר מחמישים שנה, זה רק מחמת שכשהייתי בחור צעיר מגיל חמש עשרה עד גיל עשרים, שקדתי על דלתי "לקוטי הלכות" בהתמדה ושקידה יוצא מן הכלל, וזה מה שהחזיק אותי במשך כל השנים שעבר עלי מה שעבר וכו' וכו', ולכן גם אתה ראה לקבוע לעצמך שיעור כסדרן ב"לקוטי הלכות", ומה טוב ומה נעים שתעיין בכל יום כמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל" ואז תתחזק להיות תמיד בשמחה ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך רק להיות בשמחה, ואני מאד מבקש אותך שאל תתבלבל משום בריה שבעולם, ואני לא רוצה שאצלינו ידברו מאף קהילה וכו', צריכים מאד לשמור מלשון הרע ורכילות וליצנות וכו' וכו', דבר רביז"ל זה רק תורה ותפלה וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רפ"ז) מה יש לאדם לעשות בזה העולם? אין צריך כי אם להתפלל וללמוד ולהתפלל, כי ימינו כצל עובר, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; וכל כך חבל על כל יום שעובר בלי מקרא משנה גמרא, שזה הנכס הכי חשוב לאדם, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ולכן יום אחד שלא לומדים את השלוש לימודים האלו זה נקרא העניות הכי גדולה, אשרי מי שלומד כל יום חומש מפרשת השבוע, וגורס הרבה פרקים משניות כסדרן, ולומד את הדף היומי, ושונה הלכות בכל יום אשר רביז"ל הזהרינו מאד על זה ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, וחכמינו הקדושים אמרו (מגילה כח:) כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, כי בלי לימוד הלכה אדם לא יודע איך יהודי נראה, ובכל השולחן ערוך לא כתוב שאדם צריך להתערב מה שקורה בקהילות אחרות, ומכל שכן שאסור לו לדבר מאחד על השני, זה לא ענין רביז"ל, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד, יהודי צריך תמיד למסור את נפשו בשביל הזולת, ועיקר המסירות נפש הוא להפיץ את אור רביז"ל לכל בר ישראל, כי רביז"ל הוא מתנה לכלל נשמות ישראל, ובזה תלוי כל הגאולה שנגלה ונפרסם את אמתת מציאותו יתברך לכל באי עולם, כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפלת יהושע בן נון "לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון וכו', ויקבלו כולם את עול מלכותך. ותמלך עליהם מהרה לעולם ועד", וזה צריך להיות כל עבודתינו לגלות ולפרסם את הצדיק האמת שהוא רביז"ל, שהוא פותח לנו את העינים כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק פותח את העינים והעיקר להסתכל על עצמו איך הוא אוחז בהמידות שלו וכו', אשרי האדם שזוכה לדבר בכל יום אל הקדוש ברוך הוא, ומרבה בעבודה הקדושה הזו שאין למעלה מזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת, ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, דהיינו בלשון אשכנז (במדינתנו אלו שמדברים אידיש). כי בלשון הקודש קשה לו לפרש כל שיחתו, וגם אין הלב נמשך אחרי הדיבורים, מחמת שאינו מורגל כל כך בהלשון, כי אין דרכנו לדבר בלשון הקודש, אבל בלשון אשכנז (אידיש) שמספרים ומדברים בו, קל וקרוב יותר לשבר לבו, כי הלב נמשך וקרוב יותר אל לשון אשכנז (אידיש), מחמת שהוא מורגל בו. ובלשון אשכנז (אידיש) יכול לפרש כל שיחתו. ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר, והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום ולהלאה באמת, וכיוצא בזה כל חד לפום דרגה. ויזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת [וממילא מובן מי שמדבר לשון קודש לו יותר קל לפרש את שיחתו אליו יתברך בלשון שרגיל בו לדבר, וכן כל אחד כפי השפה שלו, כי העיקר הוא אמת שיהיה דיבורו אליו יתברך עם כל הלב, וזה נעשה על ידי שמדברים ומספרים בשפת האם שלו, כל אחד כפי רגילותו], והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד

להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך ברחמים ובתחנונים בתמימות ופשיטות גמור, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו: וגילה רביז"ל שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו, שלא באו למדרגתם, רק על ידי הנהגה זו, והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה, והוא דבר השוה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו, ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה, ולכן במקום לדבר ולפטפט בדברים שלא שייך אליו כלל, עדיף לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולפרש את כל שיחתו אליו יתברך, כאשר ידבר איש אל רעהו, ואם היית יודע מה זה גורם למעלה בשמים, איזה נחת רוח ושעשועים, היית עוסק בזה כל היום, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, והעיקר תבקש ממנו יתברך שתהיה תמיד שמח, כי שמחה זה הגאולה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר והנעלה ... נ"י

רק חזק ואמץ מאד להיות בשמחה שאתה זוכה להיות בקהילה קדושה כזו, ואני מאד מבקש אותך שתתחזק מאד להקפיד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.): מנין לעשרה שמתפללים בבית הכנסת ששכינה עמהם, שנאמר (תהלים פב, א): "אלהים נצב בעדת אל", ולכן תתאר לעצמך אתה בא לבית הכנסת להתפלל במנין, והשכינה נמצא אז שמה, ותזכור טוב שבמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, ולכן אם אתה רוצה להיוושע ישועה אמיתיית, תבוא להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וכבר אמרתי הרבה פעמים שרק תפילת ותיקין יש לזה זמן קבוע, אבל כך תמיד תזכור כשאתה בא לבית הכנסת, תאסוף תיכף ומיד עמך מנין וכבר תתפללו, לא לחכות הן בשחרית הן במנחה הן בערבית, כי תפלה בציבור זה עולה על הכל, וצריכים למסור את נפשו עבור תפלה בציבור, ומה טוב ומה נעים שלפני כל תפלה מכניסים כמה פרוטות בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יהיה דבר זה קטן בעיניך, מה כבר יעזור לי הפרוטות האלו וכו'? כי למעלה בשמים זה מאד מאד חשוב, אפילו פרוטה אחד, ויבוא יום שלא תוכל להודות לי על שזירזתי אותך אל מצוה כל כך גדולה.

היות שיום שישי הזה הוא יום צום עשרה בטבת, וצריכים לקרוא בתורה "ויחל", ושבת נכנסת בסביבות ארבע, ולכן נוהגים כמעט בכל הקהילות להקדים להתפלל שעה לפני זה כדי שיוכלו לקרוא בתורה "ויחל", ועד שגומרים תפלת מנחה עם קריאת "ויחל", כבר יכולים לקבל שבת ויכולים לעשות קידוש ולאכול.

הקדוש ברוך הוא יעזור שיקויים נבואת הנביא (זכריה ח' י"ט) "כה אמר הוי"ה צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי ט' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי ... נ"י

היום בלילה ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל, ולכן רציתי מאד שתבוא אל הן להילולא והן להדרשה שיהיה בדיוק בשעה תשע, כי יש לי דברים מאד מאד נחוצים לדבר עם אנשי שלומינו היקרים בכלליות, ועם אנשי שלומינו ביבנאל בפרטיות.

אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שאנחנו מקורבים אל רבי כזה שהעמיד לנו תלמיד כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ואשרי מי שזוכה לקבוע לעצמו שיעור קבוע בכל יום ללמוד סדר ב"לקוטי הלכות", שאז מוהרנ"ת ז"ל לא יתן לו ליפול בשום פנים ואופן, ותאמין לי אם היית מעיין בכל יום בשו"ת "אשר בנחל", אז היית מחזיק מעמד בכל מה שעובר עליך וכו', ואל תחשוב שרק עליך עובר, אין בן אדם בזה העולם שלא יעבור עליו איזה משבר או איזה צרה וכו', ויש דיבור מרביז"ל שאמר בזה הלשון, "מכם אתם יכולים לדעת מה עובר על אנשי העולם, כי מה שאתם מקורבים אלי ושומעים כל כך הרבה התחזקות, ואף על פי כן עובר עליכם מה שעובר, תתארו לעצמכם מה שעובר על מי שלא שומע את כל הדברים האלו".

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך לא ליפול בדעתך כלל, ואף שזה הדבר הכי קשה וכו', עם כל זאת אם אתה רוצה להחזיק מעמד בזה העולם, אתה מוכרח לקנות לעצמך מידת הסבלנות לסבול את כל אשר עובר עליך, ומוהרנ"ת ז"ל אמר "אם לא רוצים לסבול מעט סובלים הרבה", כי ההכרח לסבול ואם יש לאדם שכל יודע איך להתחמק מהסבל וכו', אבל אם אין לאדם שכל אז הוא מסתבך יותר ויותר וכו' וכו', הן בביתו עם אשתו ועם ילדיו והן בחוץ עם אנשים וכו'.

תהלה לאל לא הולכתי את אף אחד שולל, מי שרק עבר דרך ביתי יכול להתפאר שלכל הפחות קנה אצלי חומש ותרגום מפרשת השבוע, משניות, וגמרא וכו' וכו', ואף על פי כן יורקים לי בפנים וכו', ומדברים עלי כל דבר אסור וכו', ודייקא אלו האנשים שקיבלו הכי הרבה טוב ממני וכו' וכו', ואף על פי כן אני סובל בדומיה את הסבל הזה עלבונות בזיונות שפיכות דמים חירופים וגידופים וכו' וכו', כי ימינו כצל עובר ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; אשרי מי שמכניס את דיבורים אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קדוש לסדר ויחי עשרה בטבת יומא דהילולא דמוהרנ"ת ז"ל ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בפרט היום שהוא יום ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל תקבל על עצמך להתחיל ללמוד את ספרו "לקוטי הלכות", ומי יתן שתזכה לסיים את זה לשנה הבאה בעשרה בטבת, כי מוהרנ"ת ז"ל מחזק ומעודד ומשמח את כל מי שמעיין ולומד בספרו "לקוטי הלכות", וזה אי אפשר להסביר כלל, ואתה צריך לדעת שעיקר חסידות ברסלב תלוי כפי שאדם לומד "לקוטי הלכות", כי רק מוהרנ"ת ז"ל הבין את רביז"ל.

אנחנו נמצאים ביבנאל שהוא חלק נפתלי ששם הוא מקום התפלה, כי עצם שמו של נפתלי הוא מלשון תפלה, שמחבר את האדם אל הקדוש ברוך הוא, כמו שפירש רש"י על הפסוק (בראשית ל' ח') "נפתולי אלקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי", לשון עקש ופתלתול נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי, גם יכלתי, הסכים על ידי, ואונקלוס תרגם לשון תפילה, נפתולי אלהים נפתלתי, כמה בקשות החביבות לפניו נתקבלתי ונעתרתי כאחותי, נפתלתי, נתקבלה תפלתי, רואים מזה אם אדם מתעקש בתפלה, אז הקדוש ברוך הוא עושה רצונו, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ו') מניין שכל המרבה בתפלה נענה, שנאמר (שמואל א' א' י"ב) "והיה כי הרבתה להתפלל לפני הוי"ה", רואים מזה אם אדם מתעקש בתפלה אז הוא נענה, וזה היה נפתלי ואנחנו נמצאים ביבנאל שהוא בשבט נפתלי, ולכן עלינו ללמוד מזה איך שעל ידי שרחל אמנו התעקשה בתפלה נולד נפתלי, וכן נאמר אצל יצחק (בראשית כ"ה כ"א) "ויעתר יצחק להוי"ה" ופירש רש"י לשון הפצרה, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ס"ג סימן ה') ששפך תפלות בעושר, לא קימץ שום תפלה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כל מה שאתה צריך תבקש ממנו יתברך כמו שדיברנו הרבה אתמול בלילה בעת ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל, העיקר ראה להתחזק להיות באחדות עם אנשי שלומינו, כי אין עוד דבר יותר חשוב אצלו יתברך כמו האהבה והאחדות שיש בינינו, וכמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אשרי האיש שיעזור לי לאחד את כלל אנשי שלומינו ולהשתדל שלא יהיה בינינו שום פירודים כלל, ואז אל רב טוב הצפון נזכה כולנו.

תיכף ומיד אחר תפלת ערבית תבוא הביתה ותשיר שלום עליכם וכו', רבון כל העולמים, אשת חיל, ותעשה קידוש ובזה תשבור את התענית.

והקדוש ברוך הוא יעזור שיקויים מה שאמר הנביא (זכריה ח' י"ט) "כה אמר הוי"ה צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו".

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ב טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל האברך היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך לידע ולהודיע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וככל שתכניס את עצמך בזה, כל החיים שלך ישתנו לטובה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ורצה רביז"ל שתמיד נדבר רק מאמונה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות כלל, כדרך הנשים והילדים הקטנים מאמינים, דהיינו בלי שום חכמות והשכלות כלל, ומוהרנ"ת ז"ל הבין מרביז"ל אשר מלחמת גוג ומגוג יהיה רק ברוחניות, שיהיה נסיונות קשים ומרים להחזיק מעמד באמונה טהורה, להאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כי מרוב הצרות והגלויות וכו', יהיה קשה מאד להחזיק את עצמם באמונה.

והרב הקדוש בעל "ישמח משה" מפרש את התורה פרשת השבוע (ישעיה כ"ז ו') "הבאים ישרש יעקב", רצה לומר הבאים בזמן הגאולה ישרש יעקב, שישרש בהם מדריגת יעקב על כל פנים לעמוד ביהודית בהתחזקות על כל פנים בעיקר האמונה לעמוד בכל הנסיונות בחבלי משיח ובמלחמות גוג ומגוג, ועל זה נאמר (ישעיה ד' ג') "והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו" וגו', ואחר הגאולה יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה, היינו מה ענין ישרש יעקב, אלא שהנביא רוצה להשריש מעם ישראל שיהיו חזקים בעיקרי האמונה הקדושה, ועל ידי זה יוכלו לעמוד בכל הנסיונות הקשים והמרים, ויקויים (ישעיה כ"ז י"ג) "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו להוי"ה בהר הקודש בירושלים" שכל זה קוראים בהפטרה של פרשת השבוע שמדבר אף שאנחנו בגלות, לבסוף נצא מהגלות ויקויים (מיכה ז' ט"ו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", ואף שעכשיו קשה להבין את זה כי אנחנו נמצאים כבר בגלות מר זה כמעט אלפיים שנה, עם כל זאת על ידי תוקף האמונה נזכה לעבור גם על הנסיונות הכי קשים שעם ישראל עוברים עכשיו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגלות זה מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי בו יתברך הוא מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, אזי אף פעם לא יפול, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן אנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה, תראה לשמח את עצמך בכל מיני אופנים שבעולם באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יביא לך כל ההשפעות כמו שאמר החכם מכל האדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות".

היות שאנחנו עומדים לסיים את בניין בית הכנסת הגדול, ראה להביא על כל פנים עוד מטר אחד ולזכות עוד יהודי, כי חבל שלא יהיה לעוד יהודי חלק בבניין קדוש ונורא כזה, ותאמין לי מי שרואה את המבנה היפה הזה ויודע את כל הצרות והמרירות והרפתקאות שעברנו על זה, יוכרח להודות שיש אלקים חיים מלך עולם ושומר עלינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ג טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י   

ימי שובבי"ם האלו עלינו להתעורר יותר ויותר באחדות ואהבה לאהוב אחד את השני, שזה עיקר תיקון הברית כשבר ישראל מתאחד עם שאר נשמות ישראל, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שכל אחד הוא פעולות משונות מחבירו ואצלו יתברך מאד חשוב כשפעולות משונות מתאחדים באחדות הפשוט, היינו חכמינו הקדושים אמרו (ברכות סג) כשם שפרצופיהם שונות כך דעותיהם שונות, לכל אחד יש לו דעת אחרת ופרצוף אחר, כמו כן הוא חושב אחרת מהזולת, ולא יכולים להכריח שיחזיק כמוך, עם כל זאת בעיקר האמונה שם עלינו להתאחד יחד במסירות נפש הכי גדולה, ולכן זה דבר גדול מאד כשנשמות ישראל מתאחדים יחד במסירות נפש ולא מחפשים ומחטטים את הרע אצל הזולת, רק את הטוב, כמו שלימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לחפש ולבקש את הטוב שיש בכל אחד ואחד, ועל זה בניתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שלא נחטט את הרע של הזולת וכו', אלא לחפש רק את הטוב אצל כל אחד ואחד, ואני לא יכול לסבול בני אדם שמסכסכים בין אחד להשני, כי זה עבודת הס"מ הרשע שכל העניין שלו רק לסכסך בין אחד להשני, וידוע שהרב הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע התקין בבית מדרשו שבשמחת תורה לא מכבדים הקפה עם הספר תורה, אלא מניחים את הספרי תורה על הבימה ומי שרוצה הקפה לוקח ספר תורה בעצמו, כי אמר "אין אתם יכולים לתאר ולשער את השמחה שיש להס"מ כשרואה שיהודים רבים ביניהם, והוא מחכה על דבר זה בפרט בשמחת תורה שכל אחד ימצא עילה על מה לריב עם הזולת למה לא קיבלתי הקפה? ועל ידי זה הוא מעורר מדנים ומחלוקת ומריבות, והוא הס"מ עומד מהצד וצוחק איך שנשמות ישראל רבים ביניהם", ודבר זה שייך לכל השנה, אנחנו צריכים להתרחק מכל מיני מחלוקת ואי הבנות וכו' וכו', ומי שלא יכול להתאפק אני מאד מבקש אותו שיעזוב את הקהילה, כי הקהילה הקדושה שלנו זה חממה של אמונה, אצלינו רק הקדוש ברוך הוא, אין לנו דבר אחר, וזה מה שרביז"ל מלמד אותנו, ובזה תלוי הגאולה, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') עיקר הגלות אינו אלא מחמת חסרון האמונה, ולכן כשמרבים לדבר הרבה מאמונה על ידי זה מקרבים את הגאולה,  ולהיפך הס"מ כל ענינו רק להעלים ולהסתיר את אמתת מציאותו יתברך.

עכשיו בימי השובבי"ם שהם ימים של תיקון הברית תראה להרבות בצדקה, ומה אתה חושב שזה צדקה? להכניס לפני כל תפלה כמה פרוטות בקופת הצדקה, וכן בעת האוכל להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, וכן לפני כל קיום מצוה להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ודבר זה חשוב מאד מאד למעלה בכל העולמות, ושומר את האדם ואת אשתו ואת ילדיו מכל רע, כמו שכתוב (משלי י' ב') "לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות", וכתיב (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות", היום שומעים כל כך הרבה אסונות שקורה בבתים לא עלינו, ואף אחד לא קולט שעם כמה פרוטות שיכניס בכל פעם בקופת הצדקה בבית הכנסת ובבית, הוא יציל את עצמו ואת אשתו ואת ילדיו.

מי יתן שתתרים עוד אדם אחד שיתן מטר לבית הכנסת, כי אנחנו הולכים כבר לגמור, וחבל שעוד יהודי לא יהיה לו חלק בבניין בית הכנסת הגדול הזה שבו תלוי בניין בית המקדש.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שמות י"ד טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל האברך היקר לי מאד ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, וראוי לנו לשמוח עמו ז"ל מאד מאד "בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה", ולכן ראה לעשות לעצמך סדר בספרי רביז"ל ואל יחסר לך יום אחד מבלי ללמוד "ליקוטי מוהר"ן" אפילו קטע אחד, (בוודאי אם יכולים להתמיד בזה אין למעלה מזה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו-שמ"ז) שהספר שלו הוא אתחלתא דגאולה וצריכים ללמוד את זה הרבה מאד עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול להשם יתברך, והספר הזה עושה את האדם בעל תשובה גדול, ופותח את מוחו, וכן מה טוב ומה נעים לעשות לעצמו שיעור ב"ספר המדות", אשר אמר רביז"ל "הספר הזה עשני יהודי" כי המדות הם עיקר האדם, כי בלי מידות האדם הוא כמו חיה, ולכן צריכים לחזור הרבה בספר המדות, וכן להרגיל את הילדים שילמדו בספר המדות, ועל ידי זה יקנו לעצמם מדות טובות, ועל כולם מה טוב ומה נעים לעשות לעצמו קביעות בלימוד "לקוטי הלכות", אשר מי שרגיל בזה מוהרנ"ת ז"ל לא נותן לו ליפול, ואל תחשוב שאתה לא יכול ללמוד ספרי רביז"ל, כי ספריו הם לכולם, צריכים רק סבלנות ללמוד קטע ועוד קטע, ולאט לאט זוכים לסיימם, ואחר כך מתחילים עוד פעם, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; ואמרו (תנחומא פנחס י"א) למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטין באחד והתאנה נלקטה מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים; וכל כך חבל שאדם שנקרא "חסיד ברסלב" "א ברסלב'ר חסיד" שלא יהיה בקי בספר רביז"ל, הרי מזה בא כל הטעויות שיש לבני אדם, וכו', וכו', כי בלי לימוד ספרי רביז"ל יכולים להטעות אותך מאד מאד, כאשר אני מזהיר את אנשי שלומינו כמעט בכל שיעור, ואי אפשר בשום פנים ואופן להקראות על שם רביז"ל אלא אם בקיאים בספריו הקדושים ישר והפוך, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן כל מי שרוצה להקראות על שם רביז"ל, ההכרח שיתמיד הרבה בספרי רביז"ל, וזה מה שאני מעורר תמיד את אנשי שלומינו אל תהיו בטלנים בלי לימוד ספרי רביז"ל יכולים להוליך אותך שולל לגמרי, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם והכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותו ותאוותו. ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאותו אצלו; וכן הוא בבני אדם שרצים אחר מישהו וחושבים שיש בידו משהו, ובין כך עובר ימים שבועות וחדשים ואפילו שנים וכו' וכו', וחושבים שהנה בוודאי אמצע את עניני שם, ולבסוף מאומה אין בידו, ועל זה אני מזהיר וחוזר ומזהיר את כל תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר, אל תתנו שיטעו אותך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נא) את זה תקבלו ממני שהעולם לא יטעה אתכם כי העולם מטעה מאד, וכמעט שאין שיחה שאני לא ידבר מזה, כי אני רואה שבקלות יכולים להטעות בני אדם, ולכן אני מאד מבקש אותך, רק תתמיד בספרי רביז"ל ואז תראה שכל מה שאני מדבר זה הכל מספרי רביז"ל, והעיקר אין לי ענין להוליך אותך שולל וכו', אדרבה אני רוצה שכל תלמיד שנמצא ב"היכל הקודש" בהקהילה הקדושה שלנו די בכל אתר ואתר שלא יטעה את עצמו, ובכל יום ילמוד חומש ורש"י עם התרגום על כל פנים פרק משניות כסדרן, ודף היומי, 

ולימוד הלכה, ואשרי מי שיכול להוסיף לימודים, כי אצלינו הסדר שכל אחד לומד חמש עשרה שיעורים, אפילו מעט דמעט מכל שיעור, לבסוף זוכים לסיימם, ורק זה מה שלוקחים אתו בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) שהעולם לא נתיסד אלא על התורה והקדוש ברוך הוא נתנה לישראל שיתעסקו בה ובמצותיה יומם ולילה, שנאמר (יהושע א) "והגית בו יומם ולילה" ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו" וגו' "והיה כעץ שתול על פלגי מים" וגו', שבשביל שומרי התורה העולם עומד, שכן אמרה חנה (שמואל א' ב') "כי להוי"ה מצוקי ארץ" ומי הם מצוקי ארץ אלו שומרי התורה שבזכותם הושתת התורה שנאמר (שם) "וישת עליהם תבל"; ולכן דע לך שרק זה מה שיש לי למכור, ורק את זה אני מעורר את כל תלמידיי, ואמר החכם מכל אדם (משלי ד') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא תרומה) בנוהג שבעולם אדם שהוא לוה מן אחרים ולקח סחורה יוצא לדרך פעמים שהוא מפסיד, אבל סחורה של תורה אינו כן למד אדם מכאן פרק אחד ומכאן פרק אחד מכאן מסכת אחת ומכאן מסכת אחת והוא משתכר בהם הוי כי לקח טוב נתתי לכם; ולכן אני מאד מבקש אותך שתתיישב היטב היטב אל כל דיבוריי אלה מה שאני רוצה וכו', ואשרי מי שאינו מטעה את עצמו ומציית, ואז כל יום יזכה ליום טוב אמיתי ונצחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמות ט"ז טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה למסור את נפשך על נקודת השמחה, כי טבע של האדם שנמשך אחר העצבות והעצלות מפגעי ומקרי הזמן, ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי השמחה זה הגאולה, וככל שאדם יותר שמח, הוא נכלל יותר בו יתברך, והנה התורה והקדוש ברוך הוא וישראל הם דבר אחד, כמובא (זוהר אחרי עג.) ג' דרגין אינון מתקשרן דא בדא קודשא בריך הוא אורייתא וישראל; וכן מובא בתיקונים (תיקון ו') קודשא בריך הוא איהו אורייתא; כי התורה היא חכמתו יתברך, ומי שלומד תורה נכנס בתוך חכמתו יתברך, ותיכף ומיד כשנמצא אצלו יתברך אז הוא תמיד שמח, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בני וכי מה שמחה יש לו לאדם? אלא בדברי תורה בלבד. הא כל המשמח בכסף וזהב באבנים טובות ומרגליות מה שמחתו בהן לאחר מיתה? הלא לאחר שמחתך מוות, אם כן מה יתרון לכל שמחתו, אבל אתם בניי בואו ושמחו עם התורה שמחה שלמה כדרך שאני משמח בכם לעד ולעולמי עולמים שנאמר (ישעיה סה) "כי אם שישו וגילו עד עד" וגו'; רואים מזה שעיקר השמחה זה רק שמחת תורה שהאדם צריך לשמוח עם התורה הקדושה, ולכן אל תהיה בטלן, תרחם על נשמתך הרעבה והצמאה, ותאכילה כל יום מקרא משנה גמרא וכו', ותשקנה עם תפילות שחרית מנחה ערבית, ושיחה בינו לבין קונו וכו', אשרי האדם שלא מטעה את עצמו, כי כל יום ויום שעובר אף פעם לא יוחזר אליו, ולכן ראה לחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, וכן תקפיד להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, וכן צריך להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם. ועל כולם ראה להתבודד עמו יתברך אפילו חמש או עשר דקות וכו', אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, תאמין לי ידידי היקר אם תעשה את זה כל יום ויום אז אין לך מה להתבייש מהיום, כי אפילו עם כל הירידות והבלבולים וכו' וכו', שעובר עליך בכל יום ויום, על כל פנים זכית לחטוף טוב אמיתי ונצחי, ורק זה מה שישאר מהיום וכו', ושאר כל הירידות והבלבולים וכו' וכו' יתבטלו לגמרי, כמו שאמר רביז"ל "הטוב ישאר והרע יתבטל".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר שמות י"ז טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה השבת הזו זה השבת הראשונה של ימי השובבי"ם, ולכן צריכים לקבל את השבת הזו בשמחה עצומה עד מאד, כי ימי שובבי"ם יכולים לתקן את כל מה שאדם פגם בבריתו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם שמח הקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא יבוא לחטאים ועוונות בפגם הברית וכו' וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמוח בשבת כמו שהזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת צריכים לשמוח מאד מאד ולא להראות שום עצבות ומרירות ודכאון במשך כל השבת, ובפרט שבתות של ימי השובבי"ם צריכים לשמוח מאד מאד.

נוהגים בכל תפוצות ישראל פעם בשבוע בימי שובבי"ם לחזור על הלכות טהרה, ולכן אצלינו תיקנו שבכל מוצאי שבתות של ימי השובבי"ם יתאספו כל אנשי שלומינו בצוותא לאכול סעודת מלוה מלכה ולשמוע שיעורים בהלכות טהרה, ולחזור את כל הסימנים שבהלכות נדה, וזה מאד מאד חשוב שכל אחד בלי יוצא מן הכלל יבוא, כי הם ההלכות הכי חמורות, וידוע שהרב הקדוש רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שהיה נקרא השרף, עם כל זאת התפאר שחזר על הלכות נדה אלף פעמים, ואם צדיק קדוש ונורא כזה חזר על ההלכות האלו אלף פעמים, כמה פעמים אנחנו צריכים לחזור על זה? וצריכים לזכור שזה גובל עם כריתות אם אדם לא יודע את ההלכות, ולכן כדאי שכל אחד יבוא בכל מוצאי שבת וישמע וילמד את ההלכות.

ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו בחוב קדוש להופיע במוצאי שבת במשך שעה לשמוע את ההלכות, ואל יאמר האדם שאני כבר בקי בהלכות האלו.

הקדוש ברוך הוא ישמור אותך שלא תכשל בשום מכשול וכו', בזכות שתבוא ותשמע את ההלכות החמורות האלו ותחזור עליהם.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר וארא י"ט טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה אנחנו אוחזים כבר בשבוע השני של שובבי"ם, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אל תסתובב בבטילה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה וכו', כי אדם שאין לו מה לעשות עם הזמן הוא בא לעבירות חמורות, ואין עוד עבירה כאבידת הזמן, כי כל יום כל שעה שעוברת אף פעם לא יוחזר, ולכן אשרי האדם שזוכה לדעת איך לנצל את כל יום וכל שעה, וכבר אמר החכם "אדם דואג על איבוד דמיו, ואין דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים", ולכן אל תהיה שבור בעיניך, אלא תנצל כל רגע עם שמחה לשמוח עם נקודת יהדותך, שזה מצוה גדולה מאד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ועיקר השמחה לשמוח עמו יתברך, ועל ידי זה יתכפר לך כל עוונותיך, כמו שכתוב (תהלים ק"ד ל"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה, יתמו חטאים מן הארץ", אם היית יודע מה זה מעלת השמחה, היית תמיד שש ושמח, והשמחה מביא לאדם את הצלחתו בגשמיות וברוחניות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ואל תחשוב ששמחה בא לאדם בקלות, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדאגות של יום יום, הוא נשבר בכל פעם מחדש, ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תזריע) בא וראה כמה ישראל מחבבין את המצות שהם מוציאין הוצאות כדי לשמור את המצות ולשמוח בהם אמר הקדוש ברוך הוא אתם משמרים את המצות ותשמחו בהן אני מוסיף לכם שמחה שנאמר (ישעיה כ"ט י"ט) "ויספו ענוים בהוי"ה שמחה", ולכן תעשה כל מיני פעולות שבעולם רק לשמח את עצמך ולשמח את אחרים, ועיקר השמחה לשמוח בנקודת יהדותו שלא עשנו גוי שעם שמחה זו יכולים להחיות את עצמו כל היום מחדש.

נא ונא השבוע תקפיד מאד ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן להיות חזק בלימוד פרק משניות ודף היומי חוק ולא יעבור, שזה עיקר העשירות של האדם, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר וארא י"ט טבת ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

מאד מאד נהניתי שאתמול בלילה התאספו קהל גדול מאנשי שלומינו היקרים במוצאי שבת לכבוד מלוה מלכה, ולשמוע הלכות טהרת המשפחה שכך נהוג בכל תפוצות ישראל שבימי שובבי"ם פעם בשבוע באים ומתקבצים יחד לשמוע חזרה על הלכות האלו, שהם חמורות מאד שהם גובלות בכריתות רחמנא ליצלן, ולכן רציתי שבכל מוצאי שבת התאספו כלל אנשי שלומינו במשך שעה וחצי לסעודת מלוה מלכה, וכן לשמוע את ההלכות המאד מאד נחוצות, ואל יאמר האומר שכבר יודע את ההלכות וכו', כי כך אמר הרב הקדוש השרף רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שחזר על הלכות נדה  אלף פעמים, ואם צדיק קדוש כזה שהיה מפורסם בקדושתו ופרישותו וכו' וכו', היה צריך ללמוד את ההלכות האלו אלף פעמים, כמה אנחנו צריכים ללמוד את ההלכות האלו? ולכן אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו שפעם בשנה בימי שובבי"ם לא נורא שבאים בכל מוצאי שבת לשמוע חזרה על הלכות האלו, ובכלל רציתי מאד שתדעו שהקהילה הקדושה שלנו זה קהילה חממה של אמונה, שזה מה שנלמד בקהילתינו רק לדבר מאמונה, ואני מאד מקפיד שהקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם, יהיה מבוססת רק על הלכה, ולכן הקמתי את ה"בית הוראה", שכל דבר קטן או גדול לשאול את "בית הוראה", כי סוף כל סוף אנחנו יהודים, ועיקר היהדות להתנהג על פי שולחן ערוך, ורביז"ל ביקש מאד מאד את אנשי שלומינו להיות זהירים בהלכה, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד הלכה בכל יום, ודבר זה היה אצל רביז"ל חוב קדוש, ולכן כל מי שנקרא על שם רביז"ל, מוכרח להתנהג על פי הלכה, ויען שלא כל אחד בקי בהלכה, ולכן עליו לשאול את שאלותיו את "בית הוראה", ואפילו אם חס ושלום יהיה דין ודברים בין אחד להשני, שיביאו את טענותיהם אל "בית הוראה", ואף אחד שלא יעשה דין לעצמו, ואני מאד מקפיד על דבר זה, כי עליכם לדעת שהקהילה שלנו היא קהילה שהיא מבוססת רק על פי התורה, ומי שאינו מתנהג על פי הלכה אין לו מה לחפש בקהילתינו, ולכן אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו היקרים מקהילתינו הקדושה, היות שהקמנו "בית הוראה" והם מורי הוראה שקיבלו סמיכה לרבנות, שהכל יתנהג על פי התורה, וזכרו היטב כי ימינו כצל עובר, ומה ניקח עם עצמינו רק במה שנקיים את רצונו יתברך, שזה הלכות התורה הקדושה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר והנעלה ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, שזה שלימות התשובה, כי כשבר ישראל שש ושמח עמו יתברך, בזה מראה שתשובתו היא עם אמת, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים, ולכן הס"מ כל כך מניח את עצמו על כל אדם ואדם לאורכו ולרחבו העיקר שלא יהיה בשמחה, כי כל העניין של הס"מ זה רק עצבות ומרירות ודכאון, שזה מביא אחר כך את האדם לכשלון בחיים, מה שאין כן כשבר ישראל תמיד שש ושמח, על ידי זה נתרחב לו המח, וזוכה ליישוב הדעת אמיתי, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך, אך שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה היא עולם החרות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב, ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על כל פנים, כי כל בר ישראל יש בו נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן אל תהיה בטלן, עכשיו בימי שובבי"ם ראה רק להיות בשמחה, ותבוא להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שזה גורם יחוד וזיווג עליון בכל העולמות, וזה נעשה על ידי כל בר ישראל שבא להתפלל בבית הכנסת דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואמרו (ברכות ו.): מנין לעשרה שמתפללים בבית הכנסת ששכינה עמהם, שנאמר (תהלים פב, א): "אלהים נצב בעדת אל", ולכן בכל פעם כשאתה בא להתפלל או שחרית או מנחה או ערבית, תיכף ומיד תקרא עוד עשרה אנשים עמך ותעשו מנין, כי אין עוד דבר גדול כמו להתפלל במנין דייקא, וצריכים מאד לשמור לא לדבר בבית הכנסת באמצע התפלה בשום פנים ואופן, כי זה עוון חמור מאד כמובא (זוהר תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], ולכן אל תהיה בטלן, יש לפניך אוצרות ואוצרי אוצרות בזה שאתה בא לבית הכנסת להתפלל, ועונה אמן יהא שמיה רבא, קדושה, ברכו וכו', אין לתאר ואין לשער את מעלתך בשמים, וזה נעשה על ידי כל בר ישראל אפילו אדם הכי פשוט, כיון שנכנס לבית הכנסת להתפלל, מוחלין לו על כל עוונותיו, ולכן אשאל אותך זה כל כך קשה לבוא לבית הכנסת ולהתפלל, והקדוש ברוך הוא ימחל לך על כל עוונותיך? ואדרבה כשאדם בא כל יום לבית הכנסת, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מאיר עליו ביתר שאת ביתר עוז, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל לו, ולכן תקפיד מאד מאד לבוא להתפלל את השלוש תפלות בבית הכנסת דייקא, ותראה איך שאורו יתברך יאיר עליך באור גדול

מאד, ותשתדל מאד לפני שאתה הולך להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל היחוד שאתה עושה בכל העולמות בזה שתזהר לבוא בכל יום ויום להתפלל בבית הכנסת במנין דייקא, כי חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה א') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה, אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא, וכל כך חבל שיש תחת ידינו אוצרי אוצרות רק להזדרז ולבוא לבית הכנסת להתפלל וליתן כמה פרוטות לפני כל תפלה, וזה עושה תיקונים למעלה מה ששום דבר בעולם לא יכול לעשות, ואנחנו עם טפשות דעתינו מזלזלים בזה וכו' וכו', ולכן בוא נקבל על עצמינו מהיום לא מחסרים תפלה אחד בלי מנין ובבית הכנסת דייקא, וכן תכנס לבית המדרש ללמוד תורה שלא יחסר לך יום אחד מבלי לימוד מקרא משנה גמרא, שזה העשירות הכי גדולה לאדם, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ודע לך שעכשיו שאנחנו בגלות השכינה נמצאת בבתי כנסיות לתפלה ובבתי מדרשות ללימוד, כמאמרם ז"ל (שיר השירים רבה פרשה ה' סימן ב') אני ישנה בבית המקדש וליבי ער לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הלוואי שתכניס את הדברים האלו אל תוך לבך, העיקר לא להתערב בשום מחלוקת ובשום מריבות מה שקורה אצל אחרים, עלינו רק להסתכל על התכלית הנצחי להיות בשמחה, ולהיות דבוק בחי החיים בו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום בלילה בשעה תשע בדיוק יהיה שיעור, ורציתי מאד שתבוא להשיעור, כי יש לי דברים מאד מענינים לדבר, יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר בשורות משמחות, ונזכה לחזק אחד את השני, כי בזה העולם צריכים הרבה התחזקות, ולכן הזהירנו רביז"ל שאיש את רעהו יאמר חזק, וזה צריך להיות בראש מעיינינו רק לחזק אחד את השני, ועיקר ההתחזקות צריכים באמונה פשוטה בו יתברך, לידע שיש מנהיג לבירה, ואין שום דבר נעשה בעצמו, וכל מה שעובר עלינו מהערב רב וכו', הכל נסיונות ממנו יתברך לראות אל מי נפנה בעת צרה, ולכן צריכים להחדיר בעצמינו ובילדינו רק אמונה פשוטה בו יתברך, וזה היה יסוד היסודות אצל רביז"ל רק לחזור על האמונה הקדושה מידי יום ביומו.

עכשיו בימי שובבי"ם יכולים לתקן מה שקילקלו בפגם הברית, שזה מביא לאדם פחדים ודמיונות שהוא מפחד מהזולת, ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ולכן אשרי מי שמחדיר בעצמו תמיד את אמתת מציאותו יתברך, ויודע ועד אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, שאז הוא משתחרר מכל הלחצים ויזכה להתענג בנועם זיו שכינת עוזו יתברך.

הוכפל הדבר ראה לבוא היום לבית הכנסת בדיוק בשעה תשע לדרשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"א טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהיית אתמול בלילה בהשיעור, כי עוררתי מאד מאד שימים אלו הם ימי שובבי"ם, ויכולים לתקן את הכל, כמו שאומר האריז"ל, ועיקר התיקון זה על ידי התמדה בלימוד תורה הקדושה, כי אפילו אדם שחטא כמו שחטא וכו' וכו', על ידי לימוד התורה נתכפר לו הכל כמאמרם ז"ל (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם; ואין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום אפילו קצת דקצת תורה, כגון קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, פרק משניות, דף גמרא, הלכה בשולחן ערוך, וכו', בוודאי כל המרבה הרי זה משובח, אבל אפילו מי שלומד קצת מוחלין לו על כל עוונותיו, ושום משחית לא יכול לו, כי מובא בזוהר (ויחי רמ"ב.) כמה חביבין אינון מלין דאורייתא, כמה חביבין אינון דמשתדלי באורייתא קמי קב"ה, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מפגעי עלמא, נטיר הוא לעילא, נטיר הוא לתתא, ולא עוד אלא דכפית לכל פגעי דעלמא, ואחית לון לעומקי דתהומא רבא. [כמה חביבין אותן שמשתדלין בתורה לפני הקדוש ברוך הוא, כי כל מי שמשתדל בתורה אינו מתפחד מפגעי העולם, והוא שמור למעלה ושמור למטה, ולא עוד אלא שקושר את כל פגעי העולם ומוריד אותם לעומק התהום הגדול] ולכן אל תהיה בטלן, אל יחסר לך יום אחד מבלי לימוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ועם פרק משניות (בוודאי מי שזוכה ללמוד המון פרקים זה זכותו לנצח) וכן דף גמרא בסדרת "דף היומי" שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ויש בקהילתינו כמה שנותנים שיעור בכל יום בדף היומי, וכדאי להתיישב שמה ולשמוע את השיעור, [ועכשיו גם התחיל בבוקר קודם התפלה שיעור בדף היומי על ידי ר' שמשון בולוטין נ"י שמסביר כל כך יפה את הדף גמרא] על כל פנים איך שהוא אתה לא יכול לתאר את מעלת האדם הזוכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא, שזה עיקר העשירות של האדם, אפילו שילמד רק קצת דקצת אבל זה צריך להיות חוק ולא יעבור, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל ואמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד; ולכן אני מאד מתחנן אליך שתרחם על עצמך ועל נשמתך, ואל יחסר לך יום אחד מבלי שלא תלמד את השלש לימודים האלו, שזה לטובת נשמתך הרוחני, ולטובת גופך הגשמי, אם הייתי מבקש אותך דבר אחר היית יכול לומר שיש לי נגיעה בזה, אבל פה אני יודע מה שאני מדבר, כי למעלה בשמים לא חשוב כלום רק תורה, ויש על אדם כל כך הרבה עונשים קשים ומרים שלא יכולים לתאר, כי אנחנו מלאים עוונות וחטאים ופשעים מרובים, ותיכף ומיד כשאדם זוכה ולומד תורה, אין עליו שום דין, כי התורה הקדושה מכפרת את העוונות כמובא בזוהר (וישב קצ"א.) בזמנא דהוו ישראל בארעא קדישא, לא אשתכח בידייהו חובא, כמה דאוקמוה, בגין דאינון קרבנין דהוו מקרבין בכל יומא הוו מכפרי עלייהו, השתא דאתגלון ישראל מארעא, ולית מאן דמכפר עלייהו, אורייתא היא מכפרא עלייהו ועובדין דכשרן; [בזמן שעם ישראל היו בארץ הקודש לא היה בידיהם חטא, משום שהקרבנות שהיו מקריבין בכל יום היו מכפרין עליהם, עכשיו שישראל גלו מן הארץ, ואין מי שיכפר עליהם, התורה מכפרת עליהם, ומעשים כשרין שעושים] ולכן אני מאד מבקש אותך, הן שתתפלל את השלש תפילות במנין דייקא, והן שתלמד את השלש לימודים האלו בכל יום מקרא משנה גמרא, אשר אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד. כי זה עיקר העשירות של האדם אפילו שלומדים רק קצת זה גם כן שומר את האדם מכל מיני פגעי ומקרי הזמן, והעולה על הכל תראה ללמוד שולחן ערוך, הלכה, אשר רביז"ל הזהיר

על זה יותר מכל הלימודים ובפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום הלכה, ואני מאד מבקש אותך שכל דבר קטן שאתה לא יודע וכו', או יש לך איזה שאלה בהלכה, תפנה אל "בית הוראה", וזכור תזכור שהקהילה הקדושה שלנו בנוי רק על תורה עבודה וגמילות חסדים, ותהלה לאל אין לנו מה להתבייש עם הקהילה שלנו משום קהילה בעולם, ואדרבה רצוני וחשקי שכל אחד מאנשי שלומינו ילבוש בגדי חסידות, כמו שרביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל הלכו, עם שטריימל וגרביים לבנות, וכו', וכו', וידוע אשר רביז"ל מאז שאמר את התורה בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט המדבר מבגדים לבנים, אז התלבש בגדים לבנים בשבת, והיות שבכל העולם לא יכולים ללכת ככה וכו' שלא יהיה נראה כחתן בין אבלים וכו', אבל ביבנאל אנחנו כן יכולים ללכת ככה, וידוע אשר האריז"ל אמר שמי שהולך עם בגדים לבנים בשבת, מוחלין לו על כל עוונותיו, והוא הקפיד על זה מאד מאד.

רק חזק ואמץ ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

אתה צריך להבין שרביז"ל נתן לנו מתנה התבודדות, שזה ענין של ישוב הדעת, אם אדם בא ומדבר אל הקדוש ברוך הוא, אף שבהתחלה זה מאד מאד קשה לו, אבל אחר כך כשרגיל בזה, הוא לא יכול לעשות שום דבר לפני שהוא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, האם לעשות דבר זה? או לא? כי התבודדות זה ענין של תפלה ובקשה בתחנונים וישוב הדעת, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה אין להם ישוב הדעת? כי הם לא בשמחה, ולמה הם לא בשמחה? כי הם לא מחיים את עצמם עם נקודת יהדותם "שלא עשני גוי", ולכן אל תהיה בטלן, אני מבקש אותך ומתחנן אליך תהיה רק בשמחה, יש לנו רבי כל כך גדול שמלמד אותנו עצות איך להיות בשמחה, ולבסוף אנחנו לא בשמחה וכו' וכו', ולמה מפני טפשות דעתינו שאין לנו אמונת חכמים, כי בפירוש אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) ראוי לכם לשמוח שיש לכם רבי כזה, שאני יודע גדולתו יתברך וכו', ולכן אם אדם לא שמח עם רביז"ל, סימן שאין לו אמונת חכמים, הראש שלו מלא צואה וטינוף, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) מי שאין לו אמונת חכמים הראש שלו מלא צואה וטינוף מלא מותרות, ועשנים סרוחים עולים לו במח, ולכן אני מתחנן אליך תפסיק כבר עם השטויות שלך וכו', הקושיות שלך על הקדוש ברוך הוא וכו', הקושיות שלך על הצדיק וכו', תתחיל להיות בשמחה, תלמד בכל יום קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, פרק או שתי פרקים משניות וכו' וכו', דף היומי גמרא, הלכה בשולחן ערוך, תתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ותרקוד אחר כל תפלה, אז תהיה הכי מאושר, ומכל שכן שתכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה לפני כל תפלה ותפלה, רק הפרוטות האלו ילוו אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", עכשיו זה נראה לך כל הדיבורים שלי כאילו סתם דיברתי, אבל יבוא יום שתתחרט למה לא צייתת אותי, אבל אז כבר יהיה מאוחר וכו', ולכן תהיה פיקח וחכם ותציית אותי, הרי הס"מ רק רוצה להכניס אותך במלכודת, האם יש לנו זמן לכל השטויות שלו? האם אנחנו צריכים לפחד ממנו בשעה שיש לנו רבי כל כך גדול? הרי הקהילה שלנו זה קהילה חממה של אמונה, קהילה מיוחדת במינה שאין כמוהו בכל העולם כולו, במקום שהעבירו על הדת ברציחה כזו וכו' וכו', אנחנו בנינו קהילה כל כך קדושה עם צדקה וחסד שאחד עושה עם השני, ואנחנו נמצאים תחת לחץ תמידי, ואף על פי כן אנחנו לא עוצרים לדקה וכו' וכו', בונים בכל פעם עוד מוסד של צדקה וחסד, של תורה ותפלה וכו' וכו', מה יש לך להיות כל כך עצוב, אדרבה ראה רק לשמוח ותראה שהכל יתהפך לטובה.

הלוואי שהיית מביא עוד מטר אחד לבניין בית הכנסת, היית מזכה לעוד יהודי שיהיה לו חלק בהבית הכנסת הגדול הזה, שזה יהיה חידוש שבחידושים מהיופי בפנים ומבחוץ, ברוחניות ובגשמיות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, אנחנו צריכים מאד לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא הרבי שלנו, ולא להטעות את עצמינו בשום טעות, כאילו יש לנו רבי אחר, אני תמיד רגיל לומר לכולם, "אני רק סנדלר טוב" עושה נעליים טובות, ונותן אחריות על הנעליים שאני עושה, תהלה לאל עוד לא הולכתי שולל את אף אחד, כשאני מדבר מרביז"ל אני תיכף ומיד מציין את המראה מקום מאיפה אני לוקח את זה, וכל מגמתי זה רק לעורר על התכלית הנצחי שלא נטעה את עצמינו, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, ועיקר הטעות שיש בבני אדם שחושבים שאנחנו נשאר פה בזה העולם זמן רב, ואף אחד לא חולם מה שדוד המלך אומר (תהלים צ') "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה" ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"א) שהשבעים שנה פורחים לאדם כמו רבע שעה, ומחמת קטנות דעתינו אי אפשר להבין את זה, ובפרט אנשים צעירים שלא הגיעו עדיין לגיל שבעים לא יכולים להבין את זה, חושבים ששבעים שנה זה זמן ארוך מאד, אבל מי שהגיע כבר לגיל שיבה שהיא שבעים שנה אז הוא רואה בחוש, שדברי רביז"ל אמת ויציב ונכון וקיים, ואין מה להוסיף על זה, כי ימינו כצל עובר, ודרשו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ואמר התנא הקדוש רבי יוסי בן קיסמא (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד; עיקר הכבוד של אדם כשהולך עם נעליים, כי אין לך בזוי יותר ממי שהולך בלי נעליים, כי מי שהולך יחף זה עבד לעבדים וכו' וכו', וזה בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה ברוחניות כשאדם הוא יחף וכו' אין לו נעליים על רגליו שיחזיק אותו, הוא המסכן הכי גדול, ולכן אשרי האדם שזוכה לציית את רביז"ל שאמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום יום ולא יעבור וכו', וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה בלי שום חכמות כלל, רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות דהיינו להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום ולהרבות בתפלה ותחנונים תמיד והכל בפשיטות בלי שום חכמות. והזהיר מאד להיות בשמחה תמיד והרבה מאד לדבר עמנו מזה מענין שמחה וכו' וכו'. וזה מה שאני מעורר את כל מי שבא במחיצתי, ותהלה לאל כבר קרוב לחמשים שנה שאנשים עוברים דרך פתח ביתי, ולא השתניתי כהוא זה, והדיבורים הם אותו דיבורים וכו' וכו', ומי שרק עבר דרך פתח ביתי תהלה לאל לא הפסיד, קיבל אצלי נעליים טובים, זה סיים עשר פעמים ששה סדרי משנה, זה עשרים, וכו', וכו', זה סיים פעם ש"ס, וזה חמש פעמים וכו' וכו', זה סיים ד' חלקי שולחן ערוך פעם, או כמה פעמים, וכן שאר לימודים, אף אחד לא הפסיד אצלי, תהלה לאל אני לא מוכר לוקשן וכו' אני לא עושה שום הצגות וכו', זהו אני כמו שאתם רואים, תהלה לאל אני לא פוליטיקאי, ואני אף פעם לא יהיה פוליטיקאי, ולא מעניין אותי שום דבר רק איך לקיים את דברי רביז"ל בעצמי, ואיך להחדיר את זה בהזולת, ויותר מזה לא מעניין אותי שום דבר, וגם את זה אני רוצה להכניס בתוך הקהילה שהקמתי ביזע ובדם וכו', אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ומרחם על נשמתו, ובכל יום קונה לעצמו טוב אמיתי ונצחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ואל תניח את העצבות והעצלות שיכנס בך כרגע, כי בזה העולם עובר על כל אחד מרירות דמרירות עד אין סוף וכו' וכו', ולכן בכח רביז"ל אנחנו מחוייבים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולשמור מאד לא להיות קמצן, אשר מובא בספר (נועם אלימלך - פרשת מקץ) על הפסוק "ותעש הארץ לקמצים" רמז שצריך האדם להזהר מאוד ממדות קמצנות וכילית כמו דאיתא בספר הישר לרבינו תם אם יהיה אדם כילי היינו קמצן אין זאת המדה הרעה לבדה בו רק אחרת מלבד אלה וזאת עלתה על כולנה וסוף דבריו על כן אי אפשר לכילי להיות עובד השם עיין שם דבריו המתוקים האמיתים באורך. וזהו "ותעש הארץ" כו' דהיינו יוסף היה מתקן את הארץ בשבע שני שבע את מדות הקמצנות שבהם וזהו "לקמצים" כי אין לך אדם נמלט ממדה זאת אם לא כולו יש בו מקצתו ויש אשר בהם אפם קצת קצתו דבר מהקמצנות וצריך האדם להסיר עצמו ממדה זאת, עיין שם, וענין הקמצנות זה בשני דברים, קודם אסור לאדם להיות קמצן בביתו, אלא לתת להאשה ולהילדים מה שהם צריכים, אשר מובא (תיקוני זוהר הקדמה) קמצן נבל בממוניה נבל שמיה, דלאו איהו נדיב ולאו איהו מזרעא דאבהן דאתמר עלייהו (תהלים מ"ז י') "נדיבי עמים נאספו", דהא קמצן איהו עני הדעת, כי כל הקמצנות לאדם בבית בא מקטנות המוחין, כי מי שיש לו גדלות המוחין ויודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, אזי הוא אף פעם לא יקמץ בביתו, והדבר השני שאדם אסור לו לקמץ מחמאות לאשתו ולילדיו, צריכים להרבות במחמאות ובזה מרחיבים את הדעת, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ב) שהנשים אוהבות שבחים לשבח אותן תמיד וכו' וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ט' סימן ב') לימדה אותך התורה שתהא ותרן בתוך ביתך נשפך יין הוי וותרן, אדם צריך להרגיל את עצמו רק לוותר, אם הוא רוצה לחיות חיים טובים בזה העולם העובר שימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן כל מי שרוצה לעבור את ימי חיי הבלו בטוב ובנעימים וכו' וכו', צריך להיות וותרן בתוך ביתו, ולשמור מאד לא להתעצבן על אשתו ועל ילדיו, אלא רק לתת מחמאות ושבחים על ימין ועל שמאל, שלא יקמץ שום מחמאות ושבחים, ודייקא בזה האופן יכולים להצליח בחיים.

תאמין לי ידידי היקר שאני רק רוצה את הטוב שלך, אין לי בזה שום כוונה פרטית, כי החיים כל כך קצרים ורואים הנה יום הנה לילה והנה עוד שבוע, הנה שבוע והנה עוד שבוע והנה כבר חודש, והנה חודש ועוד חודש והנה כבר ראש השנה וכו', ולכן מאחר שהזמן פורח לאדם, חבל מאד שיעבור לו הימים והשבועות והחודשים וכו' וכו', במחלוקת ובמריבות בביתו עם אשתו ועם ילדיו, כי יכולים לקנות בזה העולם עושר רוחני, שאין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אל תהיה בטלן, אלא תחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה, ולהתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ולשמוח עם המצוות שאתה מקיים בכל יום, ציצית תפלין מזוזה כשרות המאכלים וכו' וכו', ועם זה צריכים להחיות את עצמו מאד מאד, כי כמו שאסור לקמץ לאשתו ולילדיו לא כסף ולא מחמאות ושבחים וכו' וכו', כמו כן אסור להיות קמצן לעצמו להחיות את עצמו עם כל הנקודות טובות שיש בו, וכמו כן אסור לקמץ מהזולת חיוך ולקבל את פניו בשמחה כמאמרם ז"ל (כתובות קי"א:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מט) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות

לו את השיניים, וכשאדם חי תחושה כזו תמיד לתת מחמאות ושבחים לאשתו ולילדיו ולהזולת וכן לעצמו, על ידי זה יוצא ממדה הרעה של קמצנות, וזוכה לגדלות המוחין, שזה מדביק אותו אל אין סוף ברוך הוא, וזוכה להמשיך על עצמו עריבות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך, אשר אין עוד תענוג יותר גדולה מזו, ולכן אל תהיה בטלן ראה מה לפניך, אתה יכול לחיות את החיים שלך עם נחת ועם שמחה אם תציית אותי, זכור כלל זה לא כל פעם צריכים לענות להאשה, צריכים להיות חכם ולא צודק, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק א') דרכן של תלמידי חכמים להיות עניו, ושפל רוח, זריז, ממולא, עלוב ואהוב לכל אדם, שפל לאנשי ביתו וכו', ואם תתנהג בצורה כזו תמיד תוכל לצחוק מכל העולם כולו, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך.

רק תהיה פיקח ותגנוב כל יום דף גמרא אפילו שאתה לא מבין מה שאתה לומד, תגרוס את הדף אפילו כמה פעמים, ומי יתן שתלמד כל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, כי כך כתוב בזוהר (זוהר שלח ק"ס:) זכאה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא לשמה, דהא מתקשרי בקודשא בריך הוא ממש, ואקרון אחים ורעים, הדא הוא דכתיב (תהלים קכ"ב ח') "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך", ולכן אל תהיה בטלן, ואל יחסר לך יום אחד מבלי מקרא משנה גמרא וכו' וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ו טבת ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

דע לך שכל שבוע חדשה זה ענין אחר לגמרי, כי למעלה בעולמות העליונים לא שייך זמן, כי שם הוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כי כביכול הקדוש ברוך הוא אין סוף, וכדי שיהיה לנו איזה השגה ברוחניות, כביכול הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בתוך ימים, וכל שבוע זה פרצוף עולמות אחת, היינו כל שבוע כלולה משבע ימים כנגד השבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, השש ימים מיום ראשון עד יום שישי נקרא בבחינת זעיר אנפין, ויום השבת זה המלכות, שבת מלכתא, וכשעובר שבוע עובר פרצוף עולמות אחת, זאת אומרת כל יום כלול מכל הימים וכו', ומכל העולמות וכו', ומכל הספירות וכו', ולכן כל בר ישראל יכול להגיע להמדריגות הכי עליונות אם רק יקח את עצמו בידיו, ויחזור בתשובה שלימה, ויזכה להתפלל בכל יום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית בכוונה מתוך הסידור, וכן יזהר מאד ממה שאוכל שיהיה הכל בתכלית ההידור של כשרות, ויברך ברכת המזון בשמחה מתוך הסידור, וכן יקרא קריאת שמע שעל המטה מתוך הסידור, ועל כולם יקיים את המצוות שיש בידו לקיים ציצית תפילין מזוזה צדקה וכו' וכו', בשמחה עצומה שעושה בזה רצונו יתברך, ומכל שכן כשיזכה ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה וכו' וכו', ועוד שיעורים כל אחד כפי חשקו ורצונו, וכן יתבודד עמו יתברך וישיח ויספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך, אין לתאר ואין לשער איך שהיום הזה נשלם לו בתכלית השלימות וכו', ואפילו שבין כך נפל ונכשל במה שנפל ונכשל חס ושלום, עם כל זאת אסור להתייאש אלא לחזור בתשובה עוד באותו יום, בזה משלים את היום, היינו "יום ראשון", וכן הוא "יום שני" וכו' וכו', עד שמגיע ליום השבת, אז יש עליה לכל העולמות שעבר סביבו בשש ימי השבוע וכו', ואם היה לו שכל גרם נחת רוח גדול להקדוש ברוך הוא, ואת התיקון שהוא מתקן זה אין לתאר ואין לשער כלל, וזה נעשה אפילו על ידי הפחות שבפחותים וכו', מלבד שלא יחטא, ואת זה לא יכולים להסביר במילים כי דבר רוחני, ודבר רוחני בלתי אפשר להסביר לא בפה ומכל שכן לא בכתב, ולכן אשרי האדם שכל יום הוא יודע שהיום הזה עוד אף פעם לא היה לי, וכבר אף פעם לא יהיה לי, ובי דייקא תלוי כל תיקון העולם, וכן כל יום ויום יעשה לעצמו את החשבון הזה, אז כשיבוא שבת יש עליה לכל ימי השבוע, ולכן ראה מה לפניך, זה הכל יכול להיות על ידך, אם לא תהיה בטלן, אבל זה לעומת זה הס"מ שובר את האדם בכל מיני אופנים שבעולם ומכניס בו יאוש וחלישות הדעת, עד שנדמה לאדם שאבד מנוס ותקוה ממנו, וכאילו ממנו כבר לא יהיה שום דבר וכו' וכו', וכפי ריבוי עוונותיו אין לו כבר תקנה וכו' וכו', כל זה הסתת הס"מ ששובר את האדם ומכניס בו קרירות ויאוש וכו' וכו', עד שבאמת אדם מתרשל וכו', ובין כך עובר לו יום אחר יום בלי כלום, עד שבא בשבת הוא שבור בתכלית השבירה וכו', והוא שרוי בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', ובין כך עובר לו שבוע שלם בהבל וריק, והכל מפני שהס"מ מסית אותו שהוא לא שווה לשום דבר וכו', וממנו כבר לא יצא שום דבר וכו', ובשמים לא צריכים אותו וכו', וכל התורה והמצוות שלו הם כלום וכו', ואדם לא קולט שזה הס"מ שמחליש לו את דעתו עד שבאמת מתרחק על ידי זה, כי אם האדם היה יודע שבו תלוי כל תיקוני העולמות, היה נזהר מאד מאד למלאות את היום בטוב אמיתי ונצחי, ועל כל פנים היה שש ושמח על נקודת יהדותו שגם על ידי זה גורם שעשוע בכל העולמות, כי כשבר ישראל שש ושמח "שלא עשני גוי" בזה הוא גורם יחוד גדול בכל העולמות, אבל זה לעומת זה כשאנחנו כבר קרובים אל הגאולה ויתגלה לפנינו עצם עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים, וכל אחד יוכל להראות עם אצבעו (ישעיה כ"ה ט') "ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו, זה הוי"ה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", ולכן דייקא עכשיו מתגבר ומתפשט הקליפות והסטרא אחרא על ידי הכלי משחית שנקרא אינטרנט, שזה פתח לכל הטומאות שבעולם, ובפרט פייסבוק וכו' וכו', שזה כבר הרס המון בתים וכו', ולא רק זה אלא שזה מבלה שעות על גבי שעות וגונב מהאדם את המח והשכל, כי אדם נעשה מכור לזה כמו אל סמים ואלכוהול וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך בכל מיני בקשות שבעולם למען טובתך ולטובת אשתך

ולטובת הילדים, ראה לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אם יש לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, וכמה שרק לא ידברו מזה זה לא מועיל, כי הסטרא אחרא יש לו יותר כוחות מהקדושה וכו', ולכן אדם שזוכה להיות מקורב אל הצדיק האמת שמחזק ומאמץ ומשמח אותו, הוא יכול להתגבר על הקליפה דסטרא אחרא, כמו שאמר פעם מוהרנ"ת ז"ל בזה הלשון "דער בעל דבר איז גרויס אבער דער הייליגער רבי איז נאך גרעסער", הס"מ גדול אבל רביז"ל יותר גדול ממנו, ובכח רביז"ל יכולים לבטלו לגמרי, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה לחזק את עצמך שהשבוע הזה יהיה לך שבוע יוצא מן הכלל, מלא תוכן מלא שמחה מלא תורה מלא תפלה מלא צדקה וחסד, ואז כשיבוא שבת קודש תרגיש שבת אחר לגמרי, שבת מעין עולם הבא פשוטו כמשמעו, ולכן ראה להחדיר בך עוד היום מה שכתוב כאן.

אנחנו עומדים כבר בשלב גמר הבנייה, אם אתה יכול עוד למצוא נדיב למטר אחד עבור בניית בית הכנסת הגדול, זה יהיה דבר גדול מאד, כדי שהכסף לא תהיה מניעה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


3 תגובות

  • 1.
  • תודה רבה!
   מאת: מנחם
  • 3.
  • יישר כח
   מאת: נחמן
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup