ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש כסלו ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש כסלו ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' כסליו | ג' כסליו | ד' כסליו | ה' כסליו | ז' כסליו | ח' כסליו | ט' כסליו | י' כסליו | י"א כסליו | י"ב כסליו | י"ד כסליו | ט"ו כסליו | ט"ז כסליו | י"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ"א כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו | כ"ה כסליו | כ"ו כסליו | כ"ח כסליו | כ"ט כסליו | ל' כסליו

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום א' לסדר ויצא א' דראש חודש כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתהיה רק שש ושמח עם כל הנקודות טובות שיש בך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ובזה ראוי לך לשמוח מאד מאד, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך רמ"ח אברי ושס"ה גידי, ואזכה להרגיש את אמיתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשי, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה, ואשמח את עצמי, וכן אזכה לשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, וכן אוכל לשמח את כל בר ישראל כל ימי חיי, עד היום שאצטרך לעזוב את זה העולם, וגם אז אזכה להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואחזור אל שורשי הנצחי אמן סלה. כך תתפלל כל יום וזה יועיל לך מאד, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שהוא תמיד שש ושמח, ותהילה לאל לעם ישראל יש מה לשמוח שזכינו להיבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והעולה על הכל שזכינו להתקרב אל רבי אמת כזה שהוא בן השמחה המשמח הכל ומנחם הכל, ועליו כתוב (בראשית ה' כ"ט) זה ינ'ח'מ'נ'ו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה הוי"ה, כי מי שרק זוכה לטעום את טעם רביז"ל, הוא תמיד שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ובאמת אם בר ישראל היה מתבונן היה רואה שבכל יום ויום הוא מסובב עם המון מצוות שהוא אפילו לא שם לב אל זה, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם".
זכור גם זכור שכל מה שקורה עם האדם זה הכל בהשגחה פרטית ממנו יתברך, ולכן מי שמכניס בעצמו ידיעה זו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא מושגח רק ממנו יתברך, אזי הוא תמיד שש ושמח, כי מה יש לו להיות שבור? מה יש לו להיות עצוב וממורמר ומדוכא? מאחר שכל ענינו מושגח רק ממנו יתברך, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך.
רציתי מאד שכל אחד מאנשי שלומינו שיש בידו איזה אומנות, שיפתח עסק עצמאי ויפרגן להשני, כי יש מקום לכל אחד ואחד ואפילו באותו תחום וכו', או לקחת שותפות עם אחד מאנשי שלומינו דייקא, כדי שלא נצטרך טובות מאחרים, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ג:) בשעה שנכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך, אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה, כי רק זה העצה שאחד יעזור להשני, ויפרגן להשני, כי הקנאה שאחד מקנא בהשני זה מה שהורס את הפרנסה, כי אנשי שלומינו היקרים היו יכולים להתפרנס בכבוד גדול מאד, אם אחד היה מפרגן להשני, והיה קונה רק אצל אחד מאנשי שלומינו, ואז היה טוב לכולנו, כי עכשיו התגלה לנו מי באמת בשקט האוייבים שלנו וכו' וכו', ולכן אשרי אנשי שלומינו שפותחים עסקים ונעשים עצמאים, ולא צריכים ללכת לקנות בשום מקום אלא אצל אנשי שלומינו, ואיש את רעהו יאמר חזק ויתפרנסו בכבוד גדול.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' דראש חודש כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה רק להתחזק להיות בשמחה עצומה, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת בר ישראל שתמיד שש ושמח עמו יתברך, שעל ידי זה מוחלים לו כל עוונותיו, כי כשבר ישראל שמח עמו יתברך, הוא ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, ויתפרדו כל פועלי אוון, שהס"מ מתבטל לגמרי, כי כל הענין שלו זה רק פירוד לבבות בין נשמות ישראל, כי הכח הטומאה שלו זה "הפרד ומשול", ותיכף ומיד כשיש פירוד בין נשמות ישראל, אז יש עצבות ומרירות ביניהם, ולהיפך אם כלל ישראל שמחים ועליזים תמיד עמו יתברך, על ידי זה נמחל להם כל עוונותם, ומיד מתחברים יחד באהבה גדולה מאד, ולכן עליך לראות לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, ותמצא את הטוב שיש בכל בר ישראל, וידוע קושית הבעל שם טוב זי"ע מה יש להתלונן על הס"מ? הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי להסית את נשמות ישראל בשביל הבחירה והנסיון, ולכן למה יש להתלונן עליו? אלא הלביש את השגתו במאמרם ז"ל (שבת ע"ה.) שוחט משום מאי חייב? רב אמר משום צובע, ושמואל אמר משום נטילת נשמה, היינו הס"מ נקרא שוחט שמנתק את הנשמות משורשם, והעיקר שהוא חייב מפני שהוא צובע הולך בצביעות, ומראה כאילו הוא רק רוצה את הטוב ממך, והוא מסתיר את עצמו כדוגמת אוהב שלום וכו', ורוצה רק את טובתך וכו', אבל פנימיות כוונתו הטמאה לעקור אותך מהיהדות לגמרי, ולכן הוא חייב, כי לא בראו אותו שיבוא בדרך צביעות לנשמות ישראל לעוקרם משורשם, ולכן כשבר ישראל תמיד שש ושמח, על ידי זה אין להס"מ שום שליטה עליו, כל הכח של הס"מ זה רק כשבר ישראל נמצא בעצבות ובמרירות ובדכאון, אז מכשיל אותו יותר ויותר בעבירות חמורות, אבל כיון שבר ישראל מכריח את עצמו רק להיות בשמחה, על ידי זה יתפרדו פועלי און, שלא יכול לעשות לו שום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה רק לשמוח עם נקודת יהדותך, שאין עוד שמחה יותר גדולה מזו.
נא ונא ראה להקפיד ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, אשר הד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ס"ו סימן ג') שהברכה שבירך יצחק את יעקב בנו "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש", זה סובב על הד' לימודים האלו, "מטל השמים" זו מקרא, "ומשמני הארץ" זו משנה, "דגן" זו תלמוד, "תירוש" זה אגדה; הרי שלך לפניך שיצחק בירך את בנו יעקב שילמד בכל יום את הד' לימודים האלו, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא לא מחסיר יום אחד את הד' לימודים האלו, ואז טוב לו לנצח, כי רק זה מה שישאר ממנו, ותאמין לי שזה עיקר השמחה לבר ישראל שזוכה ללמוד כל יום הד' לימודים האלו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ב') על הפסוק (תהלים ט"ז) "תודיעני אורח חיים שובע שמחות", שובע שמחות, שבענו בחמשה שמחות מקרא משנה תלמוד תוספתא ואגדות; תאמין לי שאין עוד שמחה יותר גדולה מזו שאדם זוכה לקבוע לעצמו שיעור קבוע בכל יום, במקרא בפרשת השבוע, במשנה כסדרן, בתלמוד גמרא בבלי ירושלמי תוספתא, ואגדות עין יעקב ומדרש רבה ותנחומא, שזה השמחה הכי גדולה שרק יכולים לשמוח בהם.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ותעבוד רק על נקודה אחת, נקודת השמחה, שעל זה הזהירנו רביז"ל יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואם היית יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היית מתמיד בזה יום יום שעה שעה, כי רואים בני אדם יכולים לדבר ביניהם שטותים והבלים ודברים בטלים ודברים של מה בכך שלא יוצא מזה שום דבר וכו' וכו', ורק מסתבכים אחר כך בכל מיני סיבוכים, כי לא ימלט כשאדם מדבר כל העולה על רוחו שלא יסתבך בסיבוך של מחלוקת או ויכוח שלבסוף מביא לידי קנאה ושנאה, מה שאין כן כשאדם זוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי כל דיבור ודיבור שמדבר עמו יתברך, הוא נדבק באין סוף ברוך הוא, וממשיך על עצמו הארה מהעולמות העליונים בצורה כזו שאי אפשר לתאר ולשער ולהסביר להזולת כלל, ולכן כדי לזכות להגיע לזה מוכרחים להיות בשמחה עצומה, וככל שאדם יותר בשמחה יותר מתרחב לו לבו ודעתו, ותיכף ומיד כשנשלם דעתו ויודע ועד אשר (דברים ד') "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", שזה שלימות הידיעה שצריכים להחדיר טוב טוב בלבו, כמו שכתוב (דברים ד' ל"ט) "וידעת היום והשבת אל לבבך כי הוי"ה הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי.
נא ונא ראה להקפיד ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, אשר הד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ס"ו סימן ג') שהברכה שבירך יצחק את יעקב בנו "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש", זה סובב על הד' לימודים האלו, "מטל השמים" זו מקרא, "ומשמני הארץ" זו משנה, "דגן" זו תלמוד, "תירוש" זה אגדה; הרי שלך לפניך שיצחק בירך את בנו יעקב שילמד בכל יום את הד' לימודים האלו, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא לא מחסיר יום אחד את הד' לימודים האלו, ואז טוב לו לנצח, כי רק זה מה שישאר ממנו.
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת, ותקפיד מאד שלפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, שעל זה צריכים לחזור פעמים אין מספר, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך מחזיק באמונה, כי יש סובלי חולאים שכל המחלות והחלאים רעים זה רק מחמת חסרון האמונה, ולכן צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, תמיד להחדיר בעצמו אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, וכפי שמתחזקים באמונה זוכים לרפואה בגשמיות וברוחניות, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ורואים בני אדם מסתובבים בלחץ גדול מאד וכו', ומלאים פחדים שהם בעצמם לא יודעים ממה הם מפחדים וכו' וכו', והכל בא רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אז הוא חי חיים רגועים ושמחים, ואינו דואג שום דאגות, ואינו מפחד משום פחדים, כי יודע שרק הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט.
וצריך שתדע שעם האמונה פשוטה הזו להאמין באמת שכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, על ידי זה בעצמו יכול לבוא לכל המדריגות שבקדושה, עד דביקות באין סוף ברוך הוא, ואל זה רוצה רביז"ל להביא אותנו, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו יודעים מרביז"ל, ומה גם שרוצים לציית את רביז"ל, אשר זה עיקר שלימות ההתקרבות לסלק את השכל לגמרי ולציית את רביז"ל על כל אשר יאמר כי הוא זה, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות.
והנה יסוד היסודות שהזהירנו על זה רביז"ל הוא להיות רק בשמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה להתבודד בכל יום עמו יתברך, ולדבר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם בשמים, ואם היית יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היית גונב מהזמן שלך ומדבר עמו יתברך, ומספר לו יתברך את כל מה שעובר עליך, ורביז"ל הירבה לדבר עם אנשי שלומינו מענין שיחה בינו לבין קונו, את גודל המעלה של זה, ולכן אל תהיה בטלן, מצד אחד תהיה רק שש ושמח עם נקודת יהדותך, ומצד שני ראה לבקש ולהתחנן לפניו יתברך שלא יעזוב אותך, כי אדם נמצא בזה העולם בסכנה גדולה מאד הן בגשמי הן ברוחני, ולכן עליו להתפלל בכל יום ובכל שעה אליו יתברך אפילו תפלה ושיחה קטנה, שזה מזעזע את כל העולמות.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
וכן ראה להקפיד ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, אשר הד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ס"ו סימן ג') שהברכה שבירך יצחק את יעקב בנו "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש", זה סובב על הד' לימודים האלו, "מטל השמים" זו מקרא, "ומשמני הארץ" זו משנה, "דגן" זו תלמוד, "תירוש" זה אגדה; הרי שלך לפניך שיצחק בירך את בנו יעקב שילמד בכל יום את הד' לימודים האלו, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא לא מחסיר יום אחד את הד' לימודים האלו, ואז טוב לו לנצח, כי רק זה מה שישאר ממנו, ואם תקיים את כל זה, כל החיים שלך יהיו חיים אחרים לגמרי, ולא יחסר לך פרנסה, כי מי שעוסק בתורה ובתפלה ובגמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע בפרנסתו, אשרינו מה טוב חלקינו שיש לנו רבי כזה שלא נותן לנו מנוח לרגע, אלא מחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום ויום מחדש.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחדש בכל יום בכל שעה ובכל רגע מחדש, כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ומחדש את הבריאה מחדש בכל פעם, ואת זה רביז"ל מגלה לנו דרך בחיים הן בגשמיות הן ברוחניות, כי רוב הירידות והנפילות שעוברים על בני אדם, זה רק מחמת שנמשכים אל התיישנות הן בגשמיות שחושבים שאף פעם לא ישתנה להם החיים לטובה, והם ישארו תמיד בטלנים וכו', והן ברוחניות גם כן חושבים שאף פעם לא יגיעו אל מה שרצו להגיע וכו', ובאמת זה טעות גדול מאד, כי אדם יכול להתחדש בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, אם רק יקח את עצמו בידים, ויעבוד רק על נקודה אחת על נקודת השמחה להיות רק בשמחה, ועל ידי זה הוא בא תמיד לענין התחדשות, שמחדש את עצמו בכל פעם, כי כך בר ישראל צריך לחיות לעשות בכל יום בכל שעה ובכל רגע התחדשות חדשה הן בגשמיות הן ברוחניות, ואסור ליפול ביאוש ובדכאון כלל, צריכים לדעת כי הקדוש ברוך הוא רחמן ומרחם על בריותיו, ואם אדם שב בתשובה הוא תיכף ומיד מקבלו, כמאמרם ז"ל (פסחים קי"ט.) ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין, ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תתן שהשינה וההתיישנות יתגברו עליך, שזה מביא אותך לעצבות ולעצלות ולמרירות ולדכאון וכו' וכו', אלא תעשה בכל פעם התחלה חדשה, ואז תראה שכל החיים שלך ילכו בצורה אחרת לגמרי, אל תירא ולא תפחד משום בריה שבעולם, וכל זמן שאתה יודע את הלימוד העמוק הזה שרביז"ל מלמד אותנו לעשות בכל פעם התחלה חדשה, אפילו שכבר עשית מה שעשית, עם כל זאת יכולים לעשות בכל פעם התחלה חדשה, בידיעות אלו תצא מכל הצרות שלך, ולא תפחד מאף אחד בעולם, כי הפחדים היתרים שבאים לאדם זה רק מחמת העצבות והעצלות שמסבב אותו וכו' וכו', ולכן הרגל את עצמך רק לבקש ממנו יתברך על נקודת השמחה, ותהיה תמיד שש ושמח, וכן תשמח את אחרים, ותיכף ומיד כשתהיה בשמחה יתרחב לך דעתך ולא יוכלו להפיל אותך בשום פנים ואופן.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להחזיק מעמד ולהתחזק באמונת חכמים ברביז"ל, כי כל זמן שתהיה מקורב אל רביז"ל, נכון לבך יהיה בטוח שלא יחסר לך שום דבר, כי רביז"ל לא יתן לך ליפול בשום פנים ואופן, ולכן הס"מ מאד מאד שונא מי שמקורב אל רביז"ל, ומוציא את כל החיצים עליו וכו' וכו', עם כל זאת כשבר ישראל עושה כל מיני מאמצים שבעולם להתקרב ביתר שאת לרביז"ל, ועיקר ההתקרבות לציית אותו כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן אני מאד מבקש אותך שרק תתחזק מאד, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ראה למסור את נפשך רק להיות בשמחה, כי כל הצרות שעוברים עליך זה רק מחמת חסרון השמחה, כי באם היית שמח, לא היה חסר לך שום דבר, ולכן אתה מוכרח להחדיר בעצמך מדת השמחה, כי הס"מ נכנס בך ומכניס אותך בדכאון ובמרירות שמשם נובע כל הצרות שלך, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, ואני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
בענין הילדים להצליח עמהם, דע לך שהעיקר לשפוך את נפשו בכל יום בתפלה שיזכה להצליח עם ילדיו, כי אין עוד דבר שמציל את האדם כמו תפלת ההורים שמתפללים על הצלחת ילדיהם, וכבר סיפרו לנו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.
אני מוכרח להגיד לך כי היום הזה יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא מחשב (מכשף) המחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ומאמללים את עצמם וכו', כי על ידי שמסתכלים בהזבל והלכלוך הזה וכו', נדבק בו כל הזוהמא של העירום והתיעוב וכו' וכו', עד שנעשים מכורים לזה וקשה מאד מאד לצאת מזה, כי זה בדיוק כמו שאחד מכור לסמים וכו', או אחד מכור לשתיית אלכוהול וכו', כמו כן מי שיש לו מחשב המחובר לאינטרנט או שאר כלי משחית שיכולים לראות בזה כל מיני עירום וזיהום וכו' וכו', אדם נעשה מכור לזה וקשה לו לצאת מזה וכו', וזה שורף לו את כל המח ובוער בו כל התאוות רעות, והראש והמח שלו נעשה מטומטמים לגמרי מרוב הניאוף והלכלוך שמסתכלים בזה, והלב מתעקם בעקמומיות עד שנכנס בו ספיקות באמונה, ונעקר ממנו יתברך, ולכן העיקר ראה לזרוק מהבית מחשב שמחובר אל אינטרנט או אייפד או בלקברי וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר אל אינטרנט בבית, והבעל או האשה התחילו להתכתב דרך הפייסבוק וכו' וכו', וכך נפלו בפח, ולבסוף או הבעל או האשה ברחו מהבית וכו', ודבר זה מאד מאד מצוי בעיתים הללו, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול תחתית רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד או ילדה שלוקחים כלי משחית כזה בתוך ידיהם וכו', הם כבר נופלים בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.
הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מעצבות וממרירות וממרה שחורה, וכן יציל אותנו מדכאון שנופל על האדם בכל פעם, ועל כולם יוציא אותנו מהלכלוך ומהזבל הזה שלא יראה ולא ימצא בינינו את הכלי משחית הזה שהורס את האדם לגמרי בגשמיות וברוחניות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו זוכים להכנס בעוד שבת שעדיין לא היה בעולם, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על המתנה הזו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ומובא מצדיקים שאת הכרוז הזה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, שומעים את זה בכל ערב שבת, ובאמת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שמשה רבינו נמצא בכל אבר ואבר של כל בר ישראל, ומעורר אותו לקיים את המצוה השייכת לאבר הזו, ולכן לפי דברי רביז"ל תואמים הדברים האלו, שבכל ערב שבת שומעים איך שהקדוש ברוך הוא אומר לכל בר ישראל שהנה שבת בא וזה המתנה שאני נותן לכם, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ואתה צריך לדעת שהס"מ אורב על כל בית שיהיה שמה מריבות דייקא בשבת, כדי להפר את מנוחת השבת, ולכן אתה צריך לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה בשבת קודש ותשמח את אשתך ואת ילדיך, ותשמור מאד מאד מכעס בשבת, (אף שכעס אסור גם באמצע השבוע, עם כל זאת בשבת צריכים מאד מאד לשמור מלהיות בכעס יותר מששת ימי החול), כי בשבת מאיר עצם עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים כלל, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ובאמת מי שזוכה לקבל את השבת בשמחה עצומה, ושומר מאד מאד לא להיות בכעס כל השבת, אלא הוא משמח את אשתו ואת ילדיו, על ידי זה נשפע עליו שפע גדול בששת ימי החול, כי כל ההשפעות באים רק משבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת].
נא ונא אל תהיה בטלן, תקיים את דברי רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל, ואז תרגיש את נועם השבת, וזה המתנה הכי יפה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו צריכים לראות לקבל את המתנה הזו בשמחה עצומה.
נא ונא תעשה כל מיני מסירות נפש שאתה רק יכול לבוא להתפלל את השלוש תפלות בשבת קודש בבית הכנסת ובמנין דייקא, היינו בליל שבת, ובשבת בבוקר, ובסעודה שלישית, ובפרט עכשיו שיש שעון חורף והשבתות מאד קצרים, תראה להקפיד בכל מיני קפידות לבוא להתפלל מנחה בשבת עם מנין דייקא, כדי שתוכל לשמוע קריאת התורה, ותאכל סעודה שלישית יחד עם אנשי שלומינו.
ועל כולם תעשה כל מה שביכולתך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ביום השבת, כי המעלה של תפלה ושיחה בינו לבין קונו בשבת קודש, עולה הרבה יותר מהשיחה בינו לבין קונו של ששת ימי החול, כי בשבת מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד גם בזה העולם בלי שום לבושים למי שזוכה לזה.
זכור גם זכור שהיום עושים סיום על מסכת שקלים בסדרת דף היומי, ותיכף ומיד ביום ראשון מתחילים ללמוד מסכת יומא, ולכן ראה להיות מאד מאד חזק בלימוד דף גמרא בכל יום בעקשנות הכי גדולה, ואפילו רק לומר את הדף גמרא בגירסא, זה דבר גדול מאד מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתתחיל על כל פנים מעכשיו ללמוד את הדף גמרא כפי סדרת דף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ז' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

היום מתחילים ללמוד מסכת יומא בסדר הדף היומי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך גם כן להתחיל ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, וזה שמירה מאד מאד גדולה ושומר את האדם מכל פגעי ומקרי הזמן, ואשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, וכן זוכה לחזור על זה כמה פעמים.
(זה שפעם היו צדיקים נגד הרעיון של לימוד דף היומי, מפני שמפלגה מסויימת אימצה את זה לדרכה, ולכן לא רצו שימשכו להרעיון של המפלגה, ולכן יצאו נגד הדף היומי, אבל כהיום ידוע שרוב רובם של הלומדי דף היומי, אין להם בכלל שום שייכות להמפלגה הזו, ורובם ככולם אפילו לא יודעים ולא מכירים את המפלגה, אלא לומדים רבבות רבבות מאחינו בני ישראל את הדף היומי), ובאמת ידוע מה שסיפרו גדולי אנשי שלומינו מדור הקודם כמו רבי יצחק ברייטער ז"ל הי"ד, ורבי אהרן לייב ציגלמאן ז"ל הי"ד, ועוד גדולי תלמידי חכמים מאנשי שלומינו מפולניה, ואמרו פה אחד שהגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל קיבל את הרעיון של הדף היומי מתנה מרביז"ל, כי ידוע אשר הוא מסר את נפשו פשוטו כמשמעו עבור אנשי שלומינו, והזמין אותם שיעשו את הקיבוץ הקדוש שלנו בראש השנה בישיבתו "חכמי לובלין", כי אנשי שלומינו היה להם מניעות גדולות כל שנה איפה לעשות את הקיבוץ הקדוש שלנו בראש השנה, מאחר שלא נתנו לנסוע לאומן, והוא הזמין אותם שיעשו את הקיבוץ בלובלין, וגם נתן לאנשי שלומינו את האולם הגדול של ישיבתו, שזה היה קידוש שם רביז"ל מאד מאד בכל פולניה, שרב מפורסם כל כך גדול הזמין אצלו את כלל אנשי שלומינו בראש השנה, ועוד התפלל עמם יחד, אף שהיו לו הרבה מונעים שיעצו לו שלא מתאים וכו', עם כל זאת לא הסתכל על שום דבר, אלא כמה שנים התפללו אצלו, והיה קידוש שם רביז"ל בכל ערי פולניה גדול מאד עבור זה, וזה מה שרביז"ל שילם לו חזרה את הרעיון של הדף היומי, ולכן אל תהיה בטלן, גם אתה תראה להצטרף היום עם הלימוד דף היומי, ותהלה לאל בקהילתינו יש כמה שיעורים במשך היום שלומדים את הדף היומי ברבים, וכן יש כמה חברותות שלומדים את הדף היומי, ואם אתה לא יכול על כל פנים תלמד לבד את הדף היומי, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
צדיקים אמרו שלימוד מסכת יומא מסוגל לפרנסה, כי יומ"א עולה כמספר ז"ן, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את בריותיו ברחמים, וכן אמרו צדיקים אשר מסכת יומא מסוגל ליראת שמים, כי יומ"א ראשי תיבות (ויקרא י"ט י"ד) ו'יראת מ'אלקיך א'ני י'.
אתה צריך לדעת שיסוד היסודות של קהילתינו הקדושה בנויה על מדת החסד, רק לעשות חסד עם הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדל לקבל את כל אחד ואחד בסבר פנים יפות, ולשמור מאד מאד מויכוחים או מריבות, כי זה רק מביא את הסטרא אחרא ומגביר את כח הס"מ ימ"ש שכל ענינו זה רק פירודים, להפריד בין נשמות ישראל, ולזרוע שנאה וקנאה, ולגנוב ולגזול, ולכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ומוהרנ"ת ז"ל היה רגיל לומר לאנשי שלומינו שאת כולם רביז"ל יכול לקחת ולתקן, אבל לא בעל מחלוקת ובעל לשון הרע, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני אופנים שבעולם שלא יהיה לך שום שייכות לבעלי לשון הרע ורכילות, אני רוצה לעקור אותם מקהילתינו הקדושה, שלא ימצא מנוול אחד מדבר לשון הרע ורכילות מזה על זה או מזה על זה, ובפרט מי שמדבר על הצדיק הוא מראה לדעת שהוא סתם נואף, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"ז) הנואפים לרוב הם מתנגדים לצדיקים; ומתלוצצים מהם, ולכן צריכים להתרחק מהם כמו שמתרחקים מאש שורף, כי הם מאד מאד מסוכנים כמו נחש שרף, ולכן אם אתה שומע אחד מדבר לשון הרע נגד הקהילה הקדושה שלנו, דע לך שזה נחש שהס"מ רוכב עליו, והוא מסוכן מאד, כי (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; וכן מובא (זוהר חדש כי תשא) דא נחש דרכיב עליה סמאל; ולכן אם תשמע איזה לשון הרע או בעלי רכילות, תתרחק ממנו כמו שמתרחקים מנחש מסוכן.
דע לך שחינוך מתחיל בבית, הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים אצל ההורים ומה ששומעים אצל ההורים, זה נקלט בהם, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ולכן אתה ואשתך אם אתם רוצים שיהיה לכם ילדים מוצלחים, אתם צריכים להתחיל עם עצמכם, ולא לקלל ולא לדבר ניבול פה, ומכל שכן וכל שכן לא להחזיק כלי משחית המחובר לאינטרנט, כגון איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, ואוי ואבוי להורים שנותנים להילדים לשחק עם פלאפון שמחובר אל הכלי משחית האלו, כי בידיהם הם שורפים את הנשמות של ילדיהם, ואסור לקחת את זה בקלות כי היום בעוונותינו הרבים הנוער בכל העולם נושר ונופל ומתרחק מהיהדות רק בשביל טומאת הניאוף שצופים בהכלי משחית האלו, ולכן אשרי מי שמתרחק בעצמו מהכלי משחית האלו, ומכל שכן וכל שכן ששומר על ילדיו שלא יהיה להם כלי משחית הזה, ואל תיקח את זה בקלות כי תאבד את הילדים שלך, זה יהיה בכיה לדורות שלא תוכל לתקן את זה, ולכן אסור לרחם על הילדים בשום פנים ואופן בשעה שגם הם רוצים לקנות דברים כאלו, אל תתנו להם בשום פנים ואופן, כי זה פתח הטומאה ליפול בה, והלוואי היה לההורים שכל שהם בעצמם לא יחזיקו בכיסם כלי משחית הזה, ומכל שכן וכל שכן שלא יתנו את זה לילדיהם, שעל ידי זה מאבדים את הילדים לגמרי.
עכשיו כשיש שעון חורף, צריכים מאד מאד לשמור על זמן תפלת מנחה, היינו שצריכים להתפלל מנחה מוקדם, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה; זמן מנחה קטנה מתחילה בשעה שלוש, וכן תקפיד להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ותתן כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר וישלח ח' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכל כך צריכים להחדיר בעצמו את האמונה הזו, עד שהחיים שלו ישתנו לגמרי, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) אשר באמת אמונה הוא ענין חזק מאד וחייו חזקים מאד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה, ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא. אבל מחקר או אפיקורוס שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו; רואים בני אדם עובר עליהם צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', וקשה להם מאד למה מגיע להם הצרות והיסורים האלו? והם לא יודעים שהם משלמים עכשיו על מה שעשו להזולת, כי כך אמר התנא הקדוש (אבות פרק ב') על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופון; אדם עושה עוולה להזולת והוא לא יודע שהוא עתיד לשלם על זה קשה מאד, חושבים שהעולם הפקר, יכולים להתעלל בחלשים וכו', ולעשות איתם מה שרוצים וכו', אבל לא יודעים שלבסוף משלמים על זה מחיר גבוה, כי הקדוש ברוך הוא משלם חזרה מדה כנגד מדה, ולכן כשעובר עליך איזה משבר בחייך וכו', יהיה איזה משבר שרק יהיה וכו', דע לך שאתה עכשיו מקבל חזרה מה שעשית להזולת וכו', ולכן אין עצה אחרת רק בשעה שעובר עליך איזה משבר, שתחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, ותבקש ותתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך ושיהיה לך לכפרת עוונות, ואז תראה איך שהכל יתהפך לטובה, ויומתק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ולא בחינם שצדיקים אמרו בשעה שעובר על האדם צרות ויסורים ומכאובים, עניות ודחקות וכו' וכו', עליו לומר את הפסוק (תהילים כ"ה י"ח) "ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי", אז לא זז משם עד שמוחלין לו על כל עוונותיו, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין; ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא; ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בכל מה שעובר עליך, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, רק תחזיק מעמד ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות, ותברח אליו יתברך, ותראה את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים צ"ד) חביבין יסורין, שכשם שהקרבנות מרצין כך הייסורין מרצין, בקרבנות הוא אומר (ויקרא א' ד') "ונרצה לו לכפר עליו", ובייסורין הוא אומר (שם כ"ו מ"א) "אז ירצו את עונם", ולא עוד אלא שייסורין חביבין מן הקרבנות, שהקרבן בממון והייסורין בגוף; ולכן חזק ואמץ מאד ותעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי כל רגע ודקה ושניה שאתה בשמחה, אתה מקיים מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, כי כל שמחתך זה רק "שלא עשני גוי", ושמחה זו עולה על כל השמחות, ולכן אסור לך להמשך אחר הצער והיסורין, אלא תשתדל למצוא רק את הטוב בעצמך, ואז הכל יתהפך לטובה, ודע לך שהאמונה להאמין שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, זה מטהר את האדם מכל מיני טומאות שבעולם, וממתיק ממנו כל הדינים, ויתפרדו ממנו כל פועלי און, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את מעלת האדם שזוכה להכניס את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך שהכל מושגח ממנו יתברך, שאז הוא חי חיים טובים ומאושרים בזה העולם, כי אין עוד חיים טובים כמו שאדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, ותמיד הוא מספר אליו יתברך את כל מה שעובר עליו, שאז מרגיש טעם גן עדן בזה העולם, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה תמיד, ותרחיק ממך את הדאגות שהורסים לך את הבריאות, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק:) לא תעיל דויא בלבך דגברי גיברין קטל דויא; [לא תכניס דאגה בלבך, כי הרבה גיבורים הרגה הדאגה], וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם יתברך ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג') "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא: כי הוי"ה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום מבעל בחירה וכו', אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למרק עוונותיו, ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בוודאי לטובה.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שאתמול התחלת ללמוד בסדרת דף היומי במסכת יומא, כי אין עוד דבר כל כך חשוב בחיי יהודי כמו לימוד דף גמרא בכל יום, שזה שומר אותו מכל רע, וממשיך על עצמו ברכה והצלחה בכל מעשיו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח ט' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק להיות בשמחה, שזה העבודה הכי קשה לאדם, כי אדם מסוגל לעשות כל מיני עבודות קשות, כגון צומות וסיגופים וכו' וכו', אך כשבא אל מצות השמחה, זה בא לאדם יותר קשה מהכל, ועיקר הקושי שרוב בני אדם חושבים שזה איזה עצה שנותנים עצה לאדם למה לך להיות שבור? יותר טוב להיות בשמחה, ובאמת לא כן, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, וכל החולאת הבאין על האדם כולן באין רק מקלקול השמחה, וצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך ורק שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ולעצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורין, על כן צריך להכריח את עצמו להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, הרי שלך לפניך שעל פי דעת רביז"ל זה המצוה הכי גדולה להיות בשמחה, ומהי גודל הפלגת השמחה אצל רביז"ל? כי בזה שאדם שש ושמח בו יתברך, בזה הוא מגלה את טוהר לבבו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, כי אצלו יתברך שורה רק שמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן כשבר ישראל עושה מצוה בשמחה עצומה, הוא נכנס בשמחתו יתברך, ונעשה יחוד גדול בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') אצל הקדוש ברוך הוא כתוב (תהלים ק"ד) "ישמח הוי"ה במעשיו", כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי והכלי הוא יפה, אזי הוא מתענג בה, והשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלובשת בהמצוות כי הם אחדותו יתברך, ומי שעושה המצוה בשמחה, נמצא כשנכנס בהשמחה של המצוה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא, שמשמח במעשיו, וזה (תהלים קמ"ט) "ישמח ישראל בעושיו"; נמצא על ידי שמחת המצוות אדם מתייחד יחד עם הקדוש ברוך הוא, ונעשה יחוד בכל העולמות, ואת זה הס"מ לא יכול לסבול, ולכן הוא עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם שיהיה עצוב וממורמר ומדוכא וכו' וכו', מפחיד אותו בכל מיני פחדים, עוד תראה מה שאני יעשה לך וכו', עוד תראה איך שאני ינקום בך וכו', אבל בר ישראל שיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, ויודע ועד אשר אין בלעדו יתברך כלל, וכל הבריאה כולה זה עצם עצמיות אלקותו יתברך, בלבוש הזה שאנחנו רואים לפני עינינו דומם צומח חי מדבר, אשר זה רק לבוש לגבי גילוי אלקות, הוא צוחק מהס"מ, הוא יודע ואומר להס"מ אתה טמא מטומא, גם אתה נבראת ממנו יתברך רק להפחיד אותי, ולשבור אותי, ולהכניס בי עצבות ודכאון, אני מצפצף עליך ולא מפחד ממך, וכמו שסיפר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ג') שהס"מ בא אל החכם שישב עם אנשיו, ושאל אותו מה באת בגבולי? ענה ואמר לו החכם מי אומר שזה מקומך, זה המקום שלי, אמר לו הס"מ אתה לא מפחד ממני? ענה לו החכם לא, ונמתח הס"מ עד השמים ואמר להחכם אם אתה רוצה אני בולע אותך, ענה לו החכם אני לא מפחד ממך, אדרבה אני יכול לעשות דבר כזה שאתה תעלם, ותיכף ומיד התפלל החכם ונעשה רעמים גדולים וברח הס"מ, רואים מכל זה איך שהס"מ רק רוצה לשבור את האדם ולהכניס בו עצבות ועצלות פחדים ודכאון, ולכן עלינו רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שאנחנו מקורבים אל החכם האמיתי שהוא רביז"ל, שגילה לנו את הענין של תפלה והתבודדות שאדם צריך להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולא לפחד משום בריה שבעולם, אלא מהקדוש ברוך הוא בעצמו.
שאלו את הצדיק רבי אברהם זי"ע המגיד מטריסק בעל המחבר ספר "מגן אברהם", אנשים שואלים למה היום לא רואים אותות ומופתים אצל הצדיקים האמיתיים כמו אצל תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, הרי גם הם דבקים בו יתברך? [וידוע שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן קצ"ב) אם מאמינים בהשם יתברך, צריכים להאמין שיש צדיקים גם כן, כי כמו שהשם יתברך נמצא, כמו כן נמצאים צדיקים בוודאי בכל דור ודור; ומובא (תפארת שלמה - ויקהל) זה שאומרים "צור כל העולמים צדיק בכל הדורות", היינו כמו שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא וכו', והוא בכל העולמות וכו', כך יש צדיקים בכל הדורות], והשיב הרי כתיב (מלאכי ג' ו') "כי אני הוי"ה לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם", היינו הקדוש ברוך הוא אומר אני לא השתנתי, והצדיקים הדבוקים בי גם כן לא השתנו, ומה שלא רואים עכשיו מופתים גלויים, כי "ואתם בני יעקב לא כליתם" אין לכם כלים לקבל את המופתים, כי אין לכם את האמונת חכמים בהם, כי אתם מזלזלים בהצדיקים הדבוקים בו יתברך, וחושבים שהם סתם אנשים כמונו וכו', וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב) על ידי אמונת חכמים שמאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינם פשוט, ויש בהם רזין דרזין, על ידי זה מתלבשת השכינה בלבושין נהורין, היינו כי הצדיקים האמיתיים שהם באמת צדיקים שדבר זה אף אחד לא יודע רק הקדוש ברוך הוא, הם בטלים ומבוטלים לגמרי באין סוף ברוך הוא, והם מוכנים ומזומנים למסור את גופם ונפשם בכל רגע אליו יתברך, שדבר זה אין לשום בן אדם תפיסה (כי אם מדברים עם בני אדם ממיתה, כבר נכנס בלחץ ובפחד, בשעה שהצדיקים האמיתיים הדבקים בו יתברך מוכנים כל רגע להוציא את נשמתם אליו יתברך), ולכן אשרי מי שמתחזק באמונת חכמים, ואז כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים הוא יודע איך להתנהג, ובאמת אמר מוהרנ"ת ז"ל שהאותות והמופתים של הצדיקים האמיתיים, שהם יכולים להפוך בעל בחירה מההפך אל ההפך, להוציא אותו מהשאול תחתית ומתחתיו מהלכלוך שבה נמצא וכו', ולהאיר בו גם כן אמונה פשוטה בו יתברך, עד שגם הוא יתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וגם הוא יתחיל ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו', זה המופת הכי גדול שהצדיקים האמיתיים עושים עם אלו שמקורבים אליהם, וזה נקרא מופת, כי אין עוד מופת יותר גדול מזה שבול עץ נשמה פגומה מתהפך אל הקדושה ומתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכן קובע עיתים לתורה, ומקיים את כל המצוות בשמחה עצומה, ורוקד בכל יום על נועם חלקו שנברא מזרע ישראל ולא עשהו גוי כגויי הארצות, אשר שמחה זו עולה על כל השמחות, אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ורביז"ל רצה שנחזור על זה פעמים אין מספר, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה, ואדם צריך לחפש ולבקש בעצמו איפה הוא מחזיק באמונה, כי ככל שאדם מתחזק יותר ויותר באמונה בהשגחה פרטיית, על ידי זה נמשך עליו שפע ממקור השפע, כי כשבר ישראל מבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, על ידי זה (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך, ואם זה נאמר בין אדם לחבירו, כפי הפנים שמראה לו כך יראה חזרה, על אחת כמה וכמה באין ערך כלל כשבר ישראל מבטל את כל כולו יתברך, ומסתכל רק אליו יתברך, על ידי זה נמשך עליו השגחה שלימה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ו) כשאדם מסתכל רק על הקדוש ברוך הוא, אזי כביכול הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ונמשך עליו השגחה שלימה, ומקבל כל מה שהוא צריך, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו כל כך על אמונה, שאדם צריך להתחזק בזה ביתר שאת וביתר עוז, ובפרט בעיתים הללו שהליצנות והאפיקורסות מתגברים ומתפשטים כל כך בעולם, עלינו לחזור על האמונה כל יום ויום מחדש, ולהמשיך על עצמינו אור השגחתו הפרטיית, ועל ידי זה נצא לגמרי מהגלות שבה אנחנו נמצאים, כי כל אחד ואחד נמצא בגלות הפרטי שלו, ועל ידי תוקף אמונה שמתחזק באמונה בו יתברך, אשר מלא כל הארץ כבודו, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, על ידי זה יוצא מגלותו, בסוד (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", ופירש הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כמו שאנו מצפים ומייחלים ומקווים להגאולה הכללית לכל העולם כולו, כן כל אחד ואחד יכול לזכות כבר עכשיו לגאולה הפרטיית שלו, אם רק מדביק את נפשו אל האין סוף ברוך הוא, ולפי דברי רביז"ל הוא על ידי שאדם מדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש עם רעהו, שזה נקרא התבודדות שיחה בינו לבין קונו, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ולכן עלינו לחזור על האמונה הקדושה בכל יום ויום ובכל שעה ושעה ובכל רגע ורגע, לדבר עם כל מיודעינו רק דיבורי אמונה, ואפילו כשצריכים לדבר דברי חולין על דא ועל הא וכו', צריכים לשלב בין הדיבורים תמיד דיבורי אמונה, להזכיר את הקדוש ברוך הוא שזה עיקר השלימות, וזה מה ששואלים את האדם בשעה שנשמתו עולה למעלה, (שבת ל"א.) בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה? היינו שואלים אותו אם כן המשא ומתן שלו היה בדיבורי אמונה שדיבר עם כולם אמונה בו יתברך, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל מעלת האדם שמסתובב בזה העולם הגשמי והחומרי המלא העלמות והסתרות וכו', ורואים הכל ההפך וכו', ואף על פי כן הוא לא מתפעל מאף בריה שבעולם רק מדבר פתוח ממנו יתברך בלי שום בושה כלל, אי אפשר לתאר את מעלתו בשמים, כי דבר זה אפילו מלאכי מעלה לא יכולים להראות וכו', כי אדם המלובש בלבוש גשמי וחומרי וכו', ועובר עליו מה שעובר וכו', עם כל זאת הוא מדבר תמיד רק ממנו יתברך, שזה השלימות שאין שלימות אחריו, שנשמה עם גוף גשמי ועם העלמות והסתרות וכו' וכו', אף על פי כן מגלה לכולם אשר אין בלעדו יתברך כלל, זה המעלה הכי גדולה שאדם יכול לזכות לזה ומתפעלים ממנו בשמים מאד מאד.
ומסופר על הצדיק רבי יצחק בלאזר זצ"ל (המכונה רבי איצל'ה פטרבורגר שהיה מגדולי בעלי מוסר) שפעם בעת דרשה ושיחת מוסר שדיבר ברבים אמר בזה הלשון "אמונה בהשגחה פרטיית יש ללמוד מהסבל של קובנא", כי בקובנא היה תחנת רכבת, ודרך הסבלים שקמים בבוקר השכם מוקדם מאד כדי ללכת אל תחנת הרכבת, וכשבאים הולכים ושבים אזי כל אחד מקביל פניהם וסוחב את החבילות שלהם, והיה אחד יהודי תמים שגם הוא היה סבל, במקום לקום בבוקר השכם וללכת לתחנת הרכבת אל העבודה, היה קם גם כן השכם בבוקר והלך לבית הכנסת להתפלל עם מנין, ואחר כך היה לו שיעור בעין יעקב, ואחר כך היה לו שיעור באמירת תהלים ותחינות, וכשגמר אז הוא הלך לאכול, ואחר כך הלך לתחנת הרכבת, והיו שאר סבלים צוחקים ממנו איפה אתה? עכשיו אתה בא? כבר אין למי לעזור וכו' וכו', והוא לא התפעל מאף אחד, אלא הלך לפי דרכו, והקדוש ברוך הוא זימן לו כל יום עוברים ושבים שסחב להם את החבילות, והתפרנס בכבוד, וסיים הצדיק רבי יצחק בלאזר זצ"ל, אתם רואים ממנו צריכים ללמוד מה זה להאמין בהשגחה פרטיית, כי הוא תמיד היה אומר מה שמגיע לי מהשמים זה ירוץ אחריי, ולא אני יצטרך לרוץ אחרי זה, וכן נתקיים, ובזה חיזק את בני אדם תמיד רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ולא לבטוח בשום בשר ודם, כמו שכתוב (תהילים קמ"ו ג') "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יכול לעזור לך? ולכן צריכים רק לבטוח בו יתברך.
נא ונא אל תהיה בטלן, תראה ללמוד כל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים, וכן תגרוס כמה פרקים משניות שזה סגולה לפרנסה, משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל כולם תלמד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא זה שמירה לאדם, היום הדף היומי הוא יומא ה', ולכן אל תפספס את הדף גמרא של היום, או שתלמד לבד, או שתלמד בחברותא, או שתלך לשמוע שיעור באחד מהשיעורים שלומדים בקהילתינו את הדף היומי, ותטעום טעם גן עדן בעולם הזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישלח י"א כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, שבזה תלוי כל גאולתך הפרטיית, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כמו שיש גאולה כללית שאנחנו מחכים בכל יום ובכל שעה ובכל רגע שהקדוש ברוך הוא יגאלנו מהגלות המר הזה, כן יש גאולה פרטית, כמו שכתוב (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", שכל אחד יכול כבר לגאול את נפשו הפרטי, ויזכה להגאולה שלו, כי באמת עיקר גלות האדם אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') עיקר הגלות הוא רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, אזי הוא לא נמצא בגלות, אלא תמיד דבוק בחי החיים בו יתברך, והרגע שאדם דבוק בו יתברך, על ידי זה הוא תמיד שש ושמח, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", ולכן ככל שאדם מחדיר בעצמו אמונה בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כן נכנס בו שמחה אמיתית, כי אין שמחה כשמחת האמונה, ותיכף ומיד כשבר ישראל חזק באמונה בהקדוש ברוך הוא, אזי הוא פותח את פיו ומדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר דבר זה היה יסוד גדול אצל רביז"ל, אבל אל זה צריכים תמימות עצומה, להשליך את דעתו וחכמתו המדומית וכו', כי ככל שאדם יותר תמים ובורח מכל הליצנות של זה העולם, כן זוכה להרגיש את שכינת עוזו יתברך על עצמו, וזוכה להיות שש ושמח עמו יתברך, ועל ידי זה נפתח לו הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
חסדי השם יתברך שהקמנו קהילה קדושה, קהילה שמתנהגת על פי דרכי רביז"ל, ולכן אנחנו צריכים לשמור מאד שלא ישרה בתוכינו שום רוחות זרות מבחוץ, ובפרט ליצנות, שזה הקליפה הכי גדולה שהס"מ מכניס באדם, תמיד להתלוצץ מפשטות יהדות, כי מי שמכיר את תכסיסי הס"מ הוא רק לקרר את נשמות ישראל מהיהדות התמימה, ולהתלוצץ מכל דבר הקדוש לעם ישראל, כי הס"מ הוא לץ גדול מאד, ואשרי מי שפותח את העינים אל מה ליצנות יכול להביא אותו? וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ח:) דרש רבי שמעון בן פזי מאי דכתיב (תהלים א' א') "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", וכי מאחר שלא הלך היכן עמד, ומאחר שלא עמד היכן ישב, ומאחר שלא ישב היכן לץ, אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ, ואם לץ עליו הכתוב אומר (משלי ט' י"ב) "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"; וצריך שתדע כי הליצנות זה אבי אבות הטומאה, כמאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא פרק ו') תחילת עבירה הרהור הלב, שניה לה ליצנות, זאת אומרת קודם שאדם עושה ליצנות, עשה עבירה חמורה וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור מכל מיני ליצנות שבעולם, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') קשה היא הליצנות שתחילתה יסורין וסופה כליה; ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א' סימן כ"א) מה השמן הזה כוס מלא אינו מזרזיף כשאר כל המשקים כך דברי תורה אין מזרזפים בדברי ליצנות, מה השמן הזה כוס מלא שמן בידך ונפל לתוכו טיפה של מים ויצאת כנגדה טיפה של שמן כך אם נכנס דבר של תורה ללב, יצא כנגדו דבר של ליצנות, נכנס ללב דבר של ליצנות, יצא כנגדו דבר של תורה; ולכן צריכים מאד מאד להיזהר שלא ימצא אצלנו שום ליצן שהוא שליח הס"מ, קהילתנו הקדושה היא קהילה חממה של אמונה פשוטה בו יתברך, ושל לימוד תורה הקדושה, ולכן ראה להתחבר אל אחד השיעורים שיש בקהילתנו הקדושה ובפרט הדף היומי, שזה עולה על הכל.
נא ונא אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישלח י"ב כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בעוד שבת בזה העולם, וראוי לנו לשמוח מאד מאד עם השבת קודש, כי למעלה בשמים מאד מתחשבים עם בר ישראל ששמח כל השבת, ונשמר לא לדבר דברים בטלים, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ג:) "ודבר דבר", שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול; כי בשבת מאיר עצם עצמיות גילוי אורו יתברך, ולכן צריכים מאד לשמור כל השבת על דיבורו, כי כך אמר הצדיק הקדוש רבי נחום מטשערנביל זי"ע (מאור עינים – דברים) אשר בשבת יש עליה לדיבור שידבר אותו שתענוג גדול על ידי הדעת הנמשך בקדושת שבת שהוא תענוג וכו', היינו שבשבת מתגלה לאדם דעת עליון גדול מאד, ויוצא דרך הדיבור וכו', כי על ידי הדיבור יוכל להעלות ולהשיג תענוג הרוחני שמתגלה בשבת, ולכן צריכים לשמור על הדיבור בשבת ורק לדבר דיבורים טובים, דיבורים מהדעת העליון שמתגלה בשבת שאלו הדיבורים הם דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, אשרי מי שחזק בזה, ואז אל רב טוב הצפון והגנוז יזכה, כי באמת עליך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטב לנו, ונתן לנו את יום השבת להתענג בו מזיו גילוי שכינת עוזו יתברך, והצדיקים זוכים לזה גם בששת ימי החול, ולכן הם נקראים גם בששת ימי החול שבת, כמו שקראו תלמידי רבי שמעון בן יוחאי את רבם (נשא קמ"ד:) אנת הוא שבת דכולהי יומי, וכמו ששבת קודש, כמו שכתוב (שמות כ') "שבת להוי"ה קודש" כך רבי שמעון בן יוחאי קודש בקדושת השבת, ופשוטי עם יכולים להרגיש את הארה הזו רק בשבת אם מכינים את עצמם בששת ימי החול, שאז מתגלה כביכול הקדוש ברוך הוא בלי שום לבושים, והכל תלוי כפי קדושת הדיבור בשבת, ולכן בשבת צריכים מאד מאד לשמור לא להפקיר את הדיבור, ולדבר את כל העולה על רוחו, כי אז הוא פוגם בכל העולמות, ולכן אל תהיה בטלן, תקבל על עצמך בשבת קודש רק לדבר דיבורי אמונה והשגחה פרטיית ותשמח את אשתך ואת הילדים שלך, ותספר להם סיפורי צדיקים שאתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הענין הזה, כי כך אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ח) דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאד, כי על ידי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאד, כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, על ידי עבודתו את השם יתברך, זאת הרשימו נתעוררת בעת שמספרין מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול, ולכן מה טוב ומה נעים להיות רגיל ולספר סיפורים להתלמידים, שזה מושך את הלב אליו יתברך, ואמר (ספר המדות אות צדיק סימן קנ"ז) על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים, על ידי זה זוכים להתקרב להם, ואמר (שם אות בגדים חלק ב' סימן א') על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם, גם זוכה לבגדים נאים; ומה אנחנו רואים, שרוב רובם אנשים מפקירים את יום השבת שמפטפטים כל העולה על רוחם וכו' וכו', ויוצא מזה מריבות בתוך הבית, וכעס ורציחה וכו', וגם אלו שקוראים עיתונים חרדים ומכל שכן עיתונים חילונים, רואים איך שהס"מ עובד שעות נוספות ומדפיסים "מוסף שבת" שיהיה מה לקרוא בשבת כל מיני שטויות והבלים והבלי הבלים וכו' וכו', העיקר לבטל את השבת מן בר ישראל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (בראשית פרשה י"א סימן ח') תני רבי שמעון בן יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקדוש ברוך הוא זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דיבור (שמות כ') "זכור את יום השבת לקדשו"; ולכן במקום ללמוד תורה בשבת הן עם עצמו והן עם הילדים שלו, ולספר להם סיפורים מצדיקים שיומשך לבבם אליו יתברך, במקום זה קוראים עיתונים אפילו של חרדים, כי הרי יש "מוסף שבת", שיהיה במה לבלות את השבת קודש, אוי להם ואוי לנפשם, העיקר לשכוח אשר אנחנו נמצאים פה בזה העולם רק בדרך שאלה וכו', כי הנה אנחנו פה ועוד מעט אנחנו יוצאים מפה וכו', אזי חבל מאד לבלות את כל השבת עם שטויות, אשר השטויות האלו מביאים אחר כך מריבות בתוך הבית, והילדים צריכים לראות את זה, ומזה יוצא שאחר כך הילדים יוצאים לתרבות רעה, כי אם הם רואים שההורים מבלים את כל השבת במריבות ובקללות ובניבולי פה וכו' וכו', איך כבר רוצים שהילדים יגדלו? ולכן ההורים צריכים לחנך את עצמם בשבת רק לקבל את השבת ברוב שמחה עצומה, וככל שהם שמחים ועליזים בשבת וגרים ביחד בשלום ובאהבה, כך זה משפיע גם הילדים, ולכן אני מאד מבקש אותך מהשבת הזו תיקח על עצמך גדר שבשבת קודש לא מדברים שום שטויות וכו', וממילא לא רבים וכו', ולא באים לשום קטטות או ויכוחים, צעקות וצרחות וכו', אלא מוסרים את נפשם בשביל הילדים, שזה החינוך הכי טוב לילדים, ורביז"ל הפליג במעלת השבת קודש, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ורביז"ל הפליג מאד מאד לענין מעלת אכילת שבת, שהיא כולה קודש כולה אלקות, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז וסימן רע"ז) ומובא (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) שדיבר רביז"ל עמנו מזה הרבה, והזהיר אותנו לאכול בשבת ולשמוח בה וכו', ואמר אז בזה הלשון הקדוש ברוך הוא אומר: (שמות ט"ז) "אכלוהו היום כי שבת היום", היינו האבא אומר להבנים איכלו בנים כי שבת היום, "אז מען זאגט שוין עסט קינדער" [כשכבר אומרים איכלו בנים], וגם את זה אין יכולין לקיים? רואים מזה את גודל יקרת השבת שזה החינוך הכי טוב להילדים, ולא לתת להם להסתובב הפקר כל יום השבת, כי אחר כך הם יוצאים לתרבות רעה רחמנא ליצלן, ולכן תראה לשמור מאד מאד על עצמך כל יום השבת, ועל ידי זה הילדים יקחו ממך דוגמא חיה, ותזכה לילדים צדיקים וצדקניות, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדיר בעצמך את הדיבורים האלו בעצמך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר וישב י"ד כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחיל השבוע עם שמחה עצומה, כי הנה כל שבוע ושבוע זה עולם אחר לגמרי, ולכן דע לך שהשבוע הזו פרשת וישב עדיין לא היה בעולם, ותיכף ומיד כשיעבור כבר לא יהיה בעולם, ואשרי מי שזוכה לחטוף בשבוע זו טוב אמיתי ונצחי.
הדבר הראשון: להיות רק בשמחה עצומה, ולא לתת את העצבות והעצלות לתפוס אותו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להיזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; וצריכים לדעת ששמחה זה מקור הקדושה, וכשבר ישראל שש ושמח, על ידי זה הוא נדבק בו יתברך, ולכן כל רגע ודקה שאדם שש ושמח עמו יתברך, בזה מקיים מצות עשה של "ודבקת בו", כי סוף כל סוף במה הוא שמח? רק עם "שלא עשני גוי", ולכן השמחה הזו עולה על כל השמחות שתהילה לאל זכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות.
הדבר השני: להרבות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואי אפשר להסביר איך שכל דיבור ודיבור שרק מדברים אל הקדוש ברוך הוא, עושה רושם בכל העולמות, וכל מה שצריכים ההכרח להרגיל את עצמו לבקש את הקדוש ברוך הוא, שהוא הכתובת הראשון והאחרון, כמו שכתוב (ישעיה מ"ד ו') "כה אמר הוי"ה מלך ישראל וגואלו הוי"ה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים", ואצל רביז"ל היה דבר זה עיקר גדול מאד, שכל אדם ישליך את חכמתו המדומה וידבר עם הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, וזה עושה רושם גדול בכל העולמות, ומדביק את נשמתו באין סוף ברוך הוא.
הדבר השלישי: להקפיד להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וכן ממשיך על עצמו השגחה פרטיית, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
הדבר הרביעי: תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
הדבר החמישי: תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי להמשיך עם בית התבשיל - אהל אברהם, בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות ופת שחרית וכו', ובאמצע היום מרק חם וכו', ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הדבר השישי: שתעשה כל מה שביכולתך שיהיה אחדות ואהבה בקהילתינו הקדושה, ואיש את רעהו יאמר חזק, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולשמור מאד מאד שלא יראה ולא ימצא בקהילתינו אחד שמדבר לשון הרע ורכילות וליצנות אחד על השני, שזה אבי אבות הטומאה, והקדוש ברוך הוא שונא את מי שעושה פירודים בין נשמות ישראל, ומוהרנ"ת ז"ל אמר את הכל רביז"ל יכול לקבל אבל לא את בעל מחלוקת, ולכן צריכים מאד מאד להתאחד אנשי שלומינו יחד, ולקיים מה שאמר דוד המלך בשעה שנכנסו אליו חכמי ישראל, ואמרו לו (ברכות ג:) אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה, כי רק זה העצה שאחד יעזור להשני, ויפרגן להשני, ולכן כל אחד שיש לו איזה אומנות, אני מאד מאד רוצה שיפתח עסק משלו, וכל אחד יקנה אצל אנשי שלומינו, ויעזור אחד להשני, כי זה החסד הכי גדול שאחד עוזר להשני להתפרנס בכבוד, ולכן כל מי שיש לו איזה אומנות ביד, שיפתח עסק עצמאי עד שלכל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו עסק ויתפרנס בכבוד, וגם יקח עובדים מאנשי שלומינו דייקא.
אם תקיים את כל זה, תהיה הכי מאושר בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישב ט"ו כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק להיות בשמחה עצומה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו מקורבים אל רבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחייה ומחזק אותנו כל יום ויום מחדש, ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; כי תהלה לאל כל אחד ואחד מאתנו יודע אל מה זוכה על ידי רביז"ל, כמה טוב אמיתי ונצחי זוכים על ידו כל יום ויום, הן להתפלל במנין את השלוש תפלות, והן לחטוף בכל יום מקרא משנה גמרא הלכה וכו', והן זוכים על ידו לשלום בית אמיתי ונצחי, והן זוכים על ידו לקיים את המצוות בשמחה ובתשוקה עצומה, ולכן ראוי לנו לרקוד בכל יום מרוב שמחה על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו וחלקינו, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') שהצדיק האמת נקרא מרדכי שהוא מלשון (חולין קל"ט:) מר דרור, שהצדיק הוא ממתיק את הדינים מכל מי שמקורב אליו, אם אחד נמצא במרירות שזה 'מר', אזי הוא מוציא אותו לחירות שזה 'דרור', ולכן הצדיק נקרא מרדכי, כי הוא נכלל בנ' שערי קדושה, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג.) ואמאי קרי ליה יהודי, על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי; כי מרדכי מחזק את נקודת היהדות שיש בכל בר ישראל, אשר נשמתו הוא משער נ', ששם הוא ביטול אל עצם עצמיות אלקותו יתברך, וזה לעומת זה עומד עליו המן שהוא מזרע עמלק שבא מעשיו שהשר שלו זה הס"מ שהוא נכלל בנ' שערי טומאה, ואמר הבעל התניא זי"ע לנכדו הצמח צדק זי"ע שזה היה הכוונה של המן באומרו (אסתר ה' י"ד) "יעשו עץ גבוה חמישים אמה", שרצה להפיל את נשמות ישראל בנ' שערי טומאה, אבל מרדכי היה כל כך גדול שהיה יכול להוציא את כל נשמות ישראל אפילו מנ' שערי טומאה, ולעלותם עד נ' שערי קדושה ששם הוא עולם החירות, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שרק מחזק ומעודד ומשמח אותנו, ולא עוזב אותנו כרגע, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.
אני מוכרח להגיד לך בזה שאנשי שלומינו שמחים עם רביז"ל בכל יום ויום, על ידי זה הוא משפיע עלינו מרוח קודשו עלינו, כי (חולין ז:) גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן; כי באמת אתה צריך לדעת שהצדיק אחר שנסתלק מזה העולם הגשמי והחומרי, הוא מוריד את גופו הגשמי, ואז נמצא יותר בזה העולם מאשר בחייו, כמובא בזוהר (אחרי ע"א:) תנינן צדיקא אף על גב דאתפטר מהאי עלמא, לא אסתלק ולא אתאביד מכלהו עלמין, דהא בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי, דבחייוי אשתכח בהאי עלמא בלחודוי, ולבתר אשתכח בתלת עלמין וזמין לגבייהו, דכתיב (שיר השירים א' ג') "עלמות אהבוך" אל תקרי עלמות אלא עולמות, זכאה חולקהון; היינו כי בחיים חיותו הוא מלובש בגוף גשמי, וגוף גשמי צריך להיות במקום אחד, כי אם הוא פה הוא לא שמה וכו', אבל כשמוריד את גופו הגשמי, אזי נמצא בכל מקום יותר מבחייו, כי נפשו רוחו ונשמתו מתחברים יחד, והוא נמצא בשלוש עולמות יותר מבחייו, ולכן אם אדם שש ושמח עם הצדיק, אזי הצדיק משפיע עליו מרוח קודשו, וזוכה לקבל ממנו פי שנים, כמובא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) שהצדיק מאיר את רוחו מעולם הבא בתלמידיו הנמצאים בעולם הזה, ומאיר בהם את אורו פי שנים, ולכן צריכים מאד מאד לשמוח עם הצדיק, ובפרט שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ותיהלה לאל יש לנו גאב"ד ושלושה מורי צדק שקיבלו היתר הוראה מגדולי הרבנים שבדורינו, ולכן בכל דין ודברים שרק יש בין אחד להשני, עליו להביא את הטענות רק אליהם, והם יפסקו כפי ההלכה, ועלינו לציית אותם בתמימות ובפשיטות גמור, וכן לשמור מאד מאד לא לאכול בשום מסעדה או לא לקנות בשום חנות ביבנאל שאין הכשר מהם, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמוח על נועם חלקינו שזכינו להקים קהילה קדושה כזו, ועם "בית הוראה" כזו, אשר המורי צדק הם אברכים תלמידי חכמים יראי השם שאין להם להתבייש מאף בית דין בארץ, כי הם תלמידי חכמים מופלגים.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק לשמוח ולשמח את אחרים, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
זכור גם זכור שהדף היומי של היום הוא יומא י', ותשתדל לא להחסיר יום אחד מבלי לימוד דף גמרא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וממשיך על עצמו הד' מלאכי השמירה שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ראשי תיבות ג'מ'ר'א', כי מי שלומד דף גמרא ממשיך על עצמו הד' מלאכי השמירה ונשמר מהס"מ שלא יוכל לעשות לו שום דבר, כי אין לו שליטה על האדם שלומד בכל יום דף גמרא, אשרי האדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", ולכן אל תהיה בטלן תעשה לעצמך קביעות ללמוד את הדף גמרא אפילו בגירסא, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב ט"ז כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכשבר ישראל חזק באמונה אז הוא עומד ישר ואף אחד לא יכול להפילו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') שרגליים הם כנגד האמונה, כי מי שיש לו אמונה חזקה, על ידי זה נתקיים אצלו (תהלים כ"ו) "רגלי עמדה במישור", כי על ידי אמונה עומדים ישר על הרגליים, ולכן צריכים הרבה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט בעיתים הללו שיש העלמות והסתרות וכו', ונדמה מה שנדמה וכו', צריכים לדעת אשר הוא יתברך מסתתר בכל מקום וכו', ותיכף ומיד כשמגלים את ההסתרה רואים איך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ומתחזקים בכל מיני אופנים שבעולם, כי מי שיש לו אמונה חייו חיים, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) צריך לחזק את עצמו באמונה, ולבלי להיכנס בחקירות כלל, ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים ואפיקורסים, רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. ואף על פי שנדמה לנו שההמון עם הם רחוקים מחקירות, ואינם מחקרים כלל, אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות. כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים. אבל באמת צריך כל אחד ואחד להזהר מאד להרחיק החקירות מלבו ולהשליכם מלבו לגמרי, לבלי להיות חס ושלום שום חקרן כלל, רק להאמין בהשם יתברך ובהצדיקים אמיתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבנו, וכבר היה לנו צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות, ולילך בעקבותם להאמין בהשם יתברך בפשיטות ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים מדור דור.
וכשאדם הולך בתמימות באמונה לבד בלי שום חקירות יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה מחכמה. כי באמת חכמה דקדושה הוא למעלה מאמונה, אבל אף על פי כן אנו צריכים לבלי לילך בחכמות וחקירות רק באמונה לבד, כי אמונה הוא דבר חזק מאד, ואזי כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחכמות, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחכמה, דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג חזק מאד אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות, ויצעק אל השם יתברך בתשוקה עצומה שאני רוצה להכלל בך לגמרי וכו'. אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם. דהיינו הבעל דבר שהוא הס"מ המכניס חקירות בלב האדם וצריכין להכניעו ולגרשו לגמרי מליבו שלא יהיה לו שום חקירות כלל, רק לחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, בלי שום חכמות והשכלות כלל; וצריך שתדע שמי שמחדיר בעצמו את האמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת, כי הוא מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, וכל מה שעובר עליו הוא מדבר רק עמו יתברך, ולא מפחד משום בריה שבעולם, כי תפלה ואמונה תלויים זה בזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; והעצה להנצל מזה אמר רביז"ל הוא על ידי לימוד פוסקים להיות רגיל ללמוד הרבה הלכה, ולכן מה טוב ומה נעים באם תקבע לעצמך שיעור בהלכה בכל יום ויום, או שתלמד את השולחן ערוך הגדולים מחבר רמ"א עם המגינים, או שתלמד ב"קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף" כדי שתדע איך להתנהג, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, והוא תיקון גדול מאד מאד. כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול המותר והאסור הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע, ואמר: שכל איש ישראלי מחוייב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף "שולחן ערוך" באיזה מקום שהוא אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשולחן ערוך. כי צריך ללמוד איזה דין ב"שולחן ערוך" בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה "שולחן ערוך" מדי יום ביומו וכשיגמור ויסיים הארבעה "שולחן ערוך" יחזור ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו; אשרי מי שמציית את רביז"ל, ומקיים את דבריו בתמימות ובפשיטות גמור, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהילה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנס לקנות בהחנות שהקמתי אתה מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישב י"ז כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ואל תניח שהס"מ ישבור אותך ויכניס אותך ביאוש ובדכאון, כי באמת רביז"ל הזהירנו מאד מאד ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא איזה עצה שרביז"ל נותן שזה טוב מאד להיות בשמחה, אלא הוא אומר שזה מצוה גדולה מאד מאד להיות בשמחה, והמצוה הזו כלולה מכל המצוות, כי בזה שאדם שש ושמח בקיום מצוה, בזה הוא מגלה את טוהר לבבו שהוא מאמין בהקדוש ברוך הוא שנתן לנו את מצוותיו, ולכן אנחנו מקיימים את זה בשמחה עצומה, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') כשאדם שמח בשמחת המצוות, אזי הוא נכלל בשמחתו יתברך, שזה היחוד הכי גדול, ולכן אנחנו רואים שהס"מ אורב על בני אדם מאד מאד העיקר לא להיות בשמחה, כי הוא יודע כי על ידי שמחה מבטלים אותו לגמרי, כי הס"מ ונוקבא דיליה הם מקור העצבות והמרירות והדכאון וכו', ולהיפך הקדושה זה מקור השמחה והצהלה והדביקות באין סוף ברוך הוא, והם מנגדים זה את זה וכו', וזה מלחמה בעמלק בכל יום ובכל שעה ובכל רגע מחדש, כי עמלק מכניס ספיקות באדם (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקירבנו אם אין", ולהיפך משה מגביה את ידיו כלפי מעלה ומראה לאדם שאפילו בהמצבים הכי קשים עליו רק להסתכל אליו יתברך ולדבר עמו יתברך, וללחום מלחמת מצוה על ידי שיהיה רק שש ושמח, ולכן עליך לדעת בזה שאתה תהיה בשמחה אתה מכניע את קליפת עמלק שמכניס באדם כל כך מיני ספיקות באמונה, ומקרר את האדם בכל מיני קרירות, העיקר שיעזוב את עצמו, ולחזור בתשובה אליו יתברך, ולכן אתה צריך לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ולא לתת את העצבות והעצלות שיתפוס אותך כרגע, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תצא) רמ"ח מצוות עשה יש בתורה כמנין אברין של האדם, ובכל יום ויום צועקין על האדם עשה אותי שתחייה בזכותי ותאריך ימים, וכל זמן שאין האדם בשמחה אינו שומע את הכרוז הזה, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שמשה רבינו נמצא בכל אבר ואבר מבר ישראל, ומעורר אותו לקיים את המצוה השייך לאבר הזה, ועל ידי שכרות אדם לא שומע את הקול של משה רבינו שנמצא אצל כל בר ישראל, ועורר אותו על כל אבר ואבר שיעשה מצוה זו, והשכרות לא צריך להיות דווקא בשתיית משקאות חריפים וכו' וכו', אלא שכרון החושים וכו', כמו שצועק הנביא לכל בר ישראל (ישעיה נ"א כ"א) "לכן שמעי נא זאת עניה ושיכורת ולא מיין", כי אדם שנופל בעצבות ובמרה שחורה ובמרירות ובדכאון פנימי, על ידי זה מאבד את השכל הישר שלו ונכנס בשכרון חושים, ונדמה לו שהוא צריך להיות עצוב וכו' וכו', ובאמת עצבות זה עמלק, זה הטומאה, ולכן אם אתה רוצה באמת לצאת מקליפת עמלק ולצאת מהטומאה שנפלת אליה, תשתדל מאד רק להיות בשמחה, ותמיד תדבר משמחה, ותשמח את אחרים, כי כל רגע וכל דקה וכל שניה שאתה שש ושמח, בזה אתה נדבק באין סוף ברוך הוא, אשרי מי שלא מטעה את עצמו בזה העולם, אלא מציית את רביז"ל שכל כך ביקש אותנו רק לשמוח ולשמח את אחרים, אשר המצוה הזו עולה על כל המצוות, כי במצות השמחה תלוי קיום כל התרי"ג מצוות, כי בזה שאדם שש ושמח מתרחב לו לבו ודעתו ומתחיל להשתוקק להקדוש ברוך הוא, ורוצה רק להכלל בו יתברך.
עליך לדעת כי להגיע לשמחה זה עבודה קשה מאד מאד, וצריכים הרבה תפלה לבקש את הקדוש ברוך הוא כל יום ויום שיזכה להיות בשמחה ולשמח את אשתו ואת ילדיו, ואל תחשוב שזה כל כך קל להגיע לזה, כי מרוב צרות ויסורים ומרירות שעוברים על בני אדם, הוא נמשך אל העצבות ואל העצלות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן תעשה כל מה שביכולתך להרחיק ממך את העצבות והמרירות והדכאון, וכדאי לך לשמוע אפילו כלי זמר בכל יום העיקר להיות בשמחה, כי כשבר ישראל נופל בדכאון פנימי וכו' וכו', אזי קשה מאד מאד להוציא אותו מזה, ולכן תכריח את עצמך רק להיות בשמחה, ותיכף ומיד כשתהיה בשמחה יתרחב לבך ודעתך ותחדיר בעצמך אמונה בו יתברך, שתדע שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכן כל מה שאתה צריך תבקש ממנו יתברך בשפת האם שלך בלי שום חכמות והשכלות כלל, ואל תחשוב שצריכים לבקש שעות על גבי שעות, אלא אפילו מעט מעט גם כן טוב, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך עושה רושם בכל העולמות, ולכן הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות כלל בתמימות ובפשיטות גמור, ואתה צריך לדעת טוב טוב אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, והלוואי שתוכל לגנוב בכל יום מדי פעם חמש דקות, וזה לא כל כך קשה, אבל למעלה בשמים חמש דקות זה מזעזע את כל העולמות, כי אפילו דיבור אחד שמדברים אליו יתברך, זה דבר גדול מאד, ומוהרנ"ת ז"ל אמר "גרויסע פינף מינוט" חמש דקות זה דבר גדול מאד, ויכולים לפעול אז הרבה דברים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

עליך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו, וזכור תזכור טוב טוב איפה שאתה נמצא וכו', כי תהלה לאל בנינו קהילה קדושה, חממה של אמונה, מקור של חסד, ממש לתפארת ביבנאל, שעד עכשיו היה שם מדבר שמם מהיהדות, ומאז שיסדו את יבנאל בשנת תרס"א עד שבאנו לשם בשנת תשמ"ח לא היה זכר של יהדות כלל וכו', ואדרבה פה היה המקום שהעבירו על הדת את עדת התוניסאים ואת עדת התימנים וכו' וכו', וממש המקום היה שמם לגמרי מיהדות וכו', והיה המקום פה שמם לגמרי בלי שום זכר של יהדות, ותהלה לאל היום המקום פורח ברוחניות, מי שרק נכנס ביבנאל לא יכול להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו, חושב שהוא נמצא בירושלים, או בבני ברק, או בברוקלין, בלי שום הגזמא, קודם יש מנינים מותיקין עד חצות לילה, שחרית מנחה ערבית מנין אחר מנין, שדבר כזה אין רק בעיירות הגדולות, אבל לא באיזה מושבה נידחת שלא ידעו אי פעם איפה זה על המפה וכו', אחר כך יש לנו מקוה מפוארת ענקי לגברים עם שלוש בורות לטבילה, וכן יש לנו מקוה טהרה מפוארת לנשים (אגב שמסוגלת מאד לפקידת עקרות, כי נבנה במסירות נפש הכי גדולה במחתרת כמו ברוסיה לפני שבעים שנה, כי זה שצריך להיות ממונה על הדת, הוא אשר עיכב את בניית המקוה בכל מיני מסירות כאחד הרשעים הכי גדולים אשר לא יאומן כי יסופר וכו'), וכן יש לנו מערכת חינוך שלימה, היינו שיש לנו פעוטונים, גנים לבנים ולבנות, בית ספר לבנות, וסמינר לבנות, תלמוד תורה לבנים, וישיבה קטנה, וישיבה גדולה לבחורים מצויינים, וכן יש לנו ישיבה של בעלי תשובה, אשרי עין ראתה זאת במו עיניו, מלבד זאת יש לנו כולל לבעלי בתים "אור המאיר", שלומדים שמה קרוב למאה אברכים, וכן כולל להוראה "תפארת בנימין", שלומדים שמה כארבעים אברכים את ההוראה, ותהלה לאל יש לנו "בית הוראה" עם ראב"ד ועם שלוש דיינים יראי השם, שהם פוסקי הלכות המצויות וכו', ושואלים אותם את כל השאלות שיש לכל אחד, והמקום שוקק ביהדות, ועל כולם יש לנו בית התבשיל - אהל אברהם שמחלקת אוכל בחינם לכל מי שרק רעב, ובכל יום מתפילת ותיקין עד עשר בערב זה פתוח לכולם, גברים ונשים וילדים, ובכל יום מחלקים קרוב לאלף מנות אוכל טרי וטעים, יש לנו במשך היום חמש שיעורים נפרדים בדף היומי, ופה מדברים מאיזה מושבה נדחת שאף אחד לא ידע אי פעם איפה שזה נמצאת על המפה וכו', ועכשיו תהלה לאל יש כבר למעלה מארבע מאות משפחות מאנשי שלומינו חסידי ברסלב כן ירבו, וזה למעלה משנתיים שפתחנו פה חנות יודאיקה "ברסלב סנטר" כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, ותהלה לאל יש מהפיכה ביבנאל ביהדות, זה ארבעים שנה שמונעים מתושבי המקום להכעיס וברשעות את כל הקשור ליהדות וכו', ותהלה לאל מהרגע שנפתח החנות התחילו תושבי המקום להכנס, וכל אחד קונה זה מזוזה, זה ציצית, זה תפלין, זה טלית, זה כיפות וכו' וכו', מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לא יאומן כי יסופר קדושת כל בר ישראל, אשרי עין ראתה זאת, וכן רואים איך שיש דו קיום בין תושבי המקום חסידי ברסלב, לא מפריעים לאף אחד וכו', אנחנו קהילה פתוחה וכו', בבחינת חי ותן לחיות וכו', לא מתערבים בחיי אף אחד וכו', יבנאל יהיה דוגמא ומודל לכל תושבי ארץ ישראל מה קומץ קטן של יהודים עם מסירות נפש יכולים להפוך מדבר שמם מיהדות וכו', למקום פורח, ועוד רבות יספרו על זה, אחר חצי יובל שנים של רדיפות ומסירות וכו' וכו', שרודף ומוסר אותנו מי שרודף ומוסר איזה רשע ארור טמא שלבסוף יתגלה קלונו ברבים וכו' וכו', ושם רק מקלות בהגלגלים וכו', ומונע ומעכב כל דבר השייך לקדושה, ואף על פי כן בכח הרצון החזק שהכניס בנו רביז"ל, הצלחנו להקים אימפריה כזו, אשר לא מקבלים אגורה שחוקה מהמועצה הדתית וכו' וכו', והכל רק מכוחות עצמינו בעזרתו יתברך שמו, ואנחנו לא צריכים שום טובות מאף אחד, אלא כל אנשי שלומינו נותנים יד וכתף וביחד עוזרים אחד להשני, וכן הוא בין נשות אנשי שלומינו יש אחדות ואהבה גדולה מאד מאד, ויש להם פעמיים בשבוע ערבי שמחה שמתאספות יחד לשמוח ולרקוד, ועוזרות אחת להשניה בכל המובנים, ולא בחינם שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רי"ח) "בעזרת השם איך האב אויס גיפירט אין וועל אויס פירן", "נצחתי ואנצח", ותהלה לאל אור הקדושה רק עולה, וחושך הטומאה רק מתעלמת עד שיתבטל לגמרי, ויקויים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ולכן אשרי מי שיצטרף אל הקהילה הקדושה הזו במקום הכי יפה בארץ ישראל והוא יבנאל, ויטעום טעם גן עדן בזה העולם, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז שאתה חלק מהקהילה הקדושה הזו, ואתה מקפיד להתפלל בכל יום את השלוש תפלות במנין דייקא, וכן יש לך שיעורים בכל יום בתורה במקרא במשנה בגמרא ובהלכה, אשר אין טוב מזה, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להתרחב ביתר שאת וביתר עוז ונראה לכולם דוגמא איך שיהודים יכולים לחיות ביחד על אף סגנון חייהם שונים וכו', מה שאין דבר כזה בשום מקום בעולם, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה מרבי נפלא כזה, אשרינו ואשרינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה כל השבת קודש, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם ששש ושמח בשבת, כי כך כתוב בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן צריכים למסור את נפשו להיות רק בשמחה כל השבת, ולא להניח את העצבות והעצלות והמרירות והדכאון שיגיע אליו בשבת, כי בשבת אז מאיר אור האין סוף ברוך הוא בלי לבושים, ולכן אשרי מי שחזק להיות כל השבת רק שש ושמח, שאז נכון לבו יהיה בטוח שיושפע עליו שפע על כל ימות השבוע.
ומובא דבר פלא בתיקונים (תיקוני זוהר תיקון כ"ד) בשבת גיהנום לא שולט בעולם ולא הממונים שלו, בגלל זה ציוה הקדוש ברוך הוא לישראל (שמות ל"ה) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ואם אדם מבעיר בשבת אש, אומר הקדוש ברוך הוא אני הייתי מכבה את האש שלא תשרוף, ואתם מבעירים אותה? אתם תשרפו בגיהנום, בגלל זה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם", היינו אש הכעס, שזה מהפך את הגוף לגיהנום, ומה הוא הגיהנום בגוף? הכבד שבו המרה שהוא גיהנום סם המוות, סם של אל אחר, חרבו של מלאך המוות, ועליו נאמר (משלי ה') "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות", היינו שאדם בכעס הגוף שלו בוערת כמו תנור אש, והוא רותח מאד וכו', אנשים חושבים שבזה שהם יחללו שבת חס ושלום לא יקרה להם שום דבר וכו' וכו', ויש עוד שצוחקים ועושים ליצנות האם יש גיהנום? והם לא יודעים שהכעס והעצבים שנכנס באדם במשך השבוע, זה בעצמו הגיהנום שנענשים עבור חילול שבת, עד שיש בני אדם שהמתח שעובר עליהם כל ששת ימי החול והכעס והרציחה שבוער בהם כתנור, זה בעצמו הגיהנום שהם סובלים בזה העולם, ולכן אשרי מי שמקבל את השבת בקדושה ובטהרה, ושומר מאד מאד לא לחלל את השבת, כי אז עונשו יהיה שכל הששת ימי החול יהיה לו רק מר, ולא בחינם שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
נא ונא תעשה כל מה שבידך לבוא להתפלות הקבועות בשבת במנין דייקא בבית הכנסת הגדול, הן בקבלת שבת, והן בשבת בבוקר, והן בסעודה שלישית, ואין לתאר ואין לשער אל איזה טוב אמיתי ונצחי תזכה רק בזה שתבוא אל המקום הקדוש הזה ששם השכינה שורה, כי באמת הבית הכנסת הגדול שלנו נבנה רק בדרך נס, ולכן יש לזה חן מיוחדת מאד, שכל אחד מתפלא מאיפה החן הזו? ואף אחד לא שם לב כי שם שורה השכינה בגילוי רב ונפלא מאד לזכי הראות, וידוע שהבעל התניא זי"ע לעת זקנתו שאל את בנו רבי דוב בער זי"ע, בער'ע בער'ע מה אתה רואה? ענה ואמר אבא אני רואה קירות וכו', וגג וריצפה וכו', ענה ואמר לו אביו הבעל התניא זי"ע, אני איני רואה פה אלא את הקדוש ברוך הוא בעצמו שמחייה ומהווה ומקיים את המקום הזה, ומי שיודע באיזה מסירות נפש נבנה הבית הכנסת הגדול שלנו ביבנאל, אזי גם כן יזכה לראות את שכינת עוזו יתברך ששורה בתוך הבית הכנסת הגדול הזה, ולכן אשרי מי שמתפלל שם בשבת קודש, שאז ימשיך על עצמו הארה משכינת עוזו יתברך, ויתברך בכל הברכות בששת ימי החול.
אני מאד מאד מבקש אותך חוס על נפשך ואל תריב עם אשתך בשום פנים ואופן ומכל שכן לא בשבת, כי כשיש שלום יש ברכה, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, ותאמין לי אם תציית את רביז"ל עולמך תירש בחייך.
וכן אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם ותלמוד בכל יום מקרא משנה גמרא והלכה, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לחטוף בכל יום אפילו קצת תורה, שזה מזון להנשמה, וכך מובא בזוהר (הקדמה י"א.) תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עלאה על כלא, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעלאי ומתתאי, ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא, בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף מיניה בכל יומא, דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל בארח קשוט, תוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא גזרה, דאפילו אתגזר עליה דלא יתבטל האי גזרה, מיד אתבטל ואסתלק מניה, ולא שריא עליה דבר נש בהאי עלמא, ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולא יתעדי מינה, הדא הוא דכתיב (יהושע א' ח') "והגית בו יומם ולילה", ואי אתעדי מינה דאורייתא, או אתפרש מינה, כאלו אתפרש מאילנא דחיי, [בוא וראה כמה חזק הוא אלו שלומדים תורה, כמה זה עולה על הכל, כי כל מי שלומד תורה, הוא לא מפחד לא מעליונים ולא מתחתונים, ולא מפחד משום דברים רעים שיש בעולם, מפני שהוא קשור באילן החיים, ולומד את התורה הקדושה, שמלמדת את האדם איך ללכת בדרך הנכון, ומלמדת לאדם עצות טובות איך לשוב להקדוש ברוך הוא, ואפילו שנגזר עליו גזירה, על ידי לימוד תורה כבר מתבטלת כל הגזרי דינים מעליו, ולכן צריך כל אדם להשתדל ללמוד תורה ביום ובלילה, ולא להפרד ממנה, ואם הוא פורש מן התורה, כאילו הוא פורש מאילן החיים], אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"א כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה נכנס שבוע חדשה שבשבוע זו יהיה חנוכה, שעלינו לשמוח מאד מאד על החג הנפלא הזה שמתקרבת ובאה אלינו, שאמר מוהרנ"ת ז"ל שכל ענין של חנוכה זה ענין של חינוך שצריכים לחנך את עצמו מחדש לעשות בכל יום ובכל שעה ובכל רגע התחלה חדשה, ובאמת מי שרק מקורב אל רביז"ל והוא מרגיל את עצמו להתבודד להקדוש ברוך הוא ולדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו אזי הוא מרגיש נועם וזיו וחיות אחר בהחיים, כי הוא רואה את נפלאות הבריאה איך שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומספרים מהרבה צדיקים ומבעלי מוסר שבכל יום קודם אור היום יצאו בחוץ להסתכל איך שהשמש יוצאת והתפלאו מאד מאד מהחסד של הקדוש ברוך הוא, ורוב בני אדם אפילו לא שמים את גודל החסד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את השמש להאיר ביום וכו', וכן כל פרטי הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא רק בשביל בריותיו, כדי שנזכה להכירו יתברך מכל דבר, רואים בני אדם מסתובבים ממורמרים עצובים ומדוכאים וכו', וכל זה הס"מ מחדיר באדם יאוש וכו', והתיישנות וכו', כי הוא מעלים ומסתיר את אמתת מציאותו יתברך, כי רק בשביל זה הוא נברא הטמא הזה, להעלים את הטוב מהבריאה, כי כל ענינו זה רק לסכסך בין אחד להשני, ובמקום לראות את פליאות הבורא יתברך שמו שכל הבריאה כולה הם פליאה אחת גדולה מאד וכו' וכו', במקום זה הוא רק מחפש מומים וחסרונות על הזולת, ובין כך עובר שעה אחר שעה וכו' וכו', יום אחר יום וכו' וכו', עם לשון הרע ורכילות וליצנות, ושוכחים מהעיקר שנבראנו בזה העולם רק לתכלית אחד להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, ולראות את נפלאותיו, פלאי פלאות שיש בזה העולם, והלוואי שהיינו שמים לב לטובתו של הקדוש ברוך הוא שהוא מטיב איתנו, אז היינו שמחים כל יום ומחפשים רק את השמחה שבבריאה.
רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן נ"ב) שמכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, אפילו מסיפורי הגויים, רק צריכים להטות את האוזן ואז ישמעו נפלאות פלאי פלאות שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ומה שבני אדם חושבים שיכולים לעשות רע להזולת, הם לא שמים לב שבאותו רגע שהם עושים רע להזולת, הם עושים רע לעצמם, כי במדה שאדם מודד כך מודדים לו, ואם בני אדם היו יודעים שבשעה שעושים רשעות ואכזריות להשני לבסוף הוא יקבל את זה חזרה הוא ואשתו וילדיו וכו', אזי היה חושב פעמיים, בני אדם חושבים שהעולם הפקר וכו', אבל באמת מה שאדם עושה להזולת, הוא עושה את זה לעצמו, אם אדם עושה חסד עם הזולת, הוא עושה חסד עם עצמו, ואם אדם עושה רשעות להזולת, הוא עושה את זה לעצמו, הן אמת שלא בכל פעם מקבלים את העונש חזרה תיכף ומיד, אשר משם נכנס בלב האדם קושיות וספיקות באמונה הקדושה וכו' וכו', איה השגחתו וכו', עם כל זאת צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן ומחכה ומצפה שאדם יחזור בתשובה, ואם הוא לא חוזר בתשובה אז הוא מקבל את הרע שעשה להזולת בכפל כפליים, ולכן צריכים מאד מאד להזהר לא לעשות רע לשום בן אדם, כי הוא יקבל את זה חזרה עם ריבית, ולצערינו הרב אנחנו רואים דברים מזעזעים שקורים בזה העולם וכו', ואחר כך שואלים למה זה מגיע לי? ולא יודע שאותו רשעות שאתה מקבל, עשית להזולת, ולכן עלינו למשוך את עצמינו רק אל הקדוש ברוך הוא, ולהרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך, והעיקר לתת לו תודה והודאה על החסדים והרחמים גמורים שעשה איתנו עד עכשיו, ולבקש גם על להבא.
נא ונא תהיה רק שש ושמח ותחזור בתשובה שלימה על כל מחשבה דיבור ומעשה שלך, והכל בשמחה, כי תשובה שבשמחה זה תשובה של אהבה, שעל ידי זה כל העוונות נתהפכים לזכויות, ולכן הגיע הזמן שבאמת ניקח את עצמינו בידינו ונחזור בתשובה שלימה, ולשמור מאד מאד לא לגעת בכסף של הזולת וכו', כי על זה משלמים אחר כך מחיר כבד מאד.
אנחנו צריכים עכשיו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים שזה יסוד היהדות, כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) על הפסוק (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין; וכן צריכים לזכור שגם ענין חנוכה הבא עלינו לטובה זה מחזקת בנו את האמונת חכמים, כי נר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, כמאמרם ז"ל (שבת כ"ג.) שמברכים "אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה", והיכן ציונו? רב אויא אמר מהפסוק (דברים י"ז י"א) "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", רב נחמיה אמר מהפסוק (דברים ל"ב ז') "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", הרי שלך לפניך שכל מצות חנוכה הוא מצוה מדרבנן שאנחנו מחוייבים לשמוע בקולם, נמצא שנר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, שזה דבר גדול מאד מאד.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנס לקנות בהחנות שהקמתי אתה מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ככל שמתקרב ימי חנוכה הקדושים, עלינו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שעשה עמנו שקרב אותנו לרביז"ל, אשר מי שרק שומע מה שקורה בחוץ צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', ואין לו במה להחיות את עצמו וכו', בזה בעצמו ראוי לנו לשמוח שאנחנו כן יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי המדריך אותנו יום יום איך לעבור את היום עם טוב אמיתי ונצחי, וידוע אימרת רביז"ל שאמר "מכם תדעו מה שעובר על בני אדם, מה אתם שמכירים אותי ואתם שומעים התחזקות ממני ועובר עליכם מה שעובר, תתארו לעצמכם אחד שלא מכיר אותי ועוד חולק עלי ובוודאי אינו שומע שום התחזקות, איך הוא יכול להתחזק?" ובהדיבור הזה יש עומק עמוק עמוק מי ימצאנו, כי אי אפשר לתאר ולשער מה שעובר על בני אדם, כל כך הרבה צרות וכו', אנשים מסובכים עם כספים וכו', אנשים סובלים עניות ודחקות וכו', סובלים מהילדים וכו', סובלים משלום בית וכו', משכנים וכו', כל מיני צרות ויסורים, ואין להם במה להתחזק, והנה רביז"ל פותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומדריך אותנו איך לדבר עמו יתברך, כי אצל רביז"ל היה העיקר תפלה כמו שהוא אמר (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו; אבל להגיע לזה צריכים לבטל את הדעת והשכל של עצמו לגמרי וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) שעיקר הגדולה שמקבלים מהצדיק זה שפלות, והסימן אם הוא נמצא אצל צדיק האמת, כשנופל עליו שפלות אמיתי עד שמרגיש את עצמו שכן לעפר בחייו, ומכיר את מקומו, ונזכר מכל עוונותיו המרובים שעשה בפרט חטאות נעורים וכו' וכו', ולכן כשאדם נזכר בכל זה אזי נופל בדעתו ונכנס בחלישות הדעת, ולזאת צריכים התחזקות עצומה על כל פרט ופרט להחזיק מעמד ולא להשבר, ואת ההתחזקות הזה מקבלים מרביז"ל, מה שאין כן בני אדם שלא מקורבים אל הצדיק האמת, ולא מרגישים את כאב עוונותיהם כלל, אזי כל אחד מצטער בהצער הגשמי שלו וכו', אבל לא בהצער הרוחני שלו וכו', וממילא הוא מסתובב שבור ומדוכא, ואין לו שום התחזקות כלל, ולכן כשאדם זוכה ומקורב אל רביז"ל, שבפירוש אמר לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק פותח את העינים לראות בגדולת הבורא יתברך שמו, ולראות מכל דבר את האלקות המחייה ומהווה את הדבר הזה, וכן פותח את העינים של אדם העיקר להסתכל על עצמו איך הוא אוחז בהמדות שלו הנובעים מד' יסודות שלו אש רוח מים עפר, שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שכל התאוות ומדות רעות באים מהד' יסודות, כעס ורציחה בא מכח האש, דברים בטלים ולשון הרע ורכילות וליצנות בא מכח הרוח, תאוות ניאוף ושאר התאוות באים מכח המים, עצבות ומרירות ודכאון בא מכח העפר וכו', וכל זה פותח לנו הצדיק את העינים להתחיל להסתכל על עצמינו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ג סימן כ') הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, כי הצדיק פותח את העינים להתחיל להסתכל טוב טוב על עצמו, ושלא יטעה את עצמו, וכן להסתכל בגדולת הבורא יתברך שמו ונפלאותיו איך שמנהיג את עולמו בחסד וברחמים ובצדק ובמשפט, ולכן עלינו רק לשמוח בזה שאנחנו יודעים מרביז"ל, וזה השמחה הכי גדולה שלנו.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
וכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנס לקנות בהחנות שהקמתי אתה מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שימי חנוכה הקדושים מתקרבים ובאים, ועלינו להכין את עצמינו לקבל את הימים הקדושים האלו שאז מאיר האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון בל"ו שעות מאז שנולד עד מוצאי שבת, ובשביל זה אנחנו מדליקים גם ל"ו נרות במשך ימי החנוכה, כנגד הל"ו שעות שהאיר האור הגנוז, ולכן גם בימי חנוכה הקדושים מתגלה האור הגנוז שאז יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, ולכן עלינו להכין את עצמינו לימים הקדושים של ימי חנוכה, וככל דבר שבקדושה אם מכינים את עצמם קודם, אזי זוכים להמשיך על עצמו את האור הגנוז כי טוב, ועיקר ההכנה הוא על ידי תפלה שצריכים להתחיל לבקש בכל יום ממנו יתברך, רבונו של עולם תאיר בי את אור החנוכה, שאזכה שיאיר לפני תמיד האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון, שאז התגלת אליו בלי שום לבושים, רק ראה את אמתת מציאותך מדומם צומח חי מדבר, אנא ממך רבונו של עולם שגם אני השפל והנבזה הבזוי והרחוק בתכלית הריחוק, שגם אני אזכה להאיר על נפשי האומללה את אורך האין סוף ברוך הוא, עד שאזכה להתחזק על ידי זה ולהרגיל את עצמי לתת לך יתברך תודה והודאה על כל החסדים והרחמים גמורים שאתה עושה עמי, כי כשאני מתחיל להתבונן אני רואה ומבין ומשכיל את גודל החסדים והנסים נגלים שאתה עושה עמדי בכל יום ובכל שעה ובכל עת ורגע, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך וכו' וכו', כך אדם צריך להרגיל את עצמו בימים אלו לבקש ממנו יתברך שיאיר לו אור החנוכה שאז מתגלה האור אין סוף ברוך הוא, שעל ידי זה יזכה למחילת עוונות שימחול לו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיו.
נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ואל תירא ואל תפחד משום בריה שבעולם שרוצה להפחיד אותך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ב.) על הפסוק (דברים כ' ג') "אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו" וגו', "אל ירך לבבכם" מפני צהלת סוסים וציחצוח חרבות, "אל תיראו" מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין, "אל תחפזו" מקול קרנות, "אל תערצו" מפני קול צווחות, "כי הוי"ה אלקיכם ההולך עמכם", הם באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים בנצחונו של מקום, פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו, בני עמון באו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו, ואתם אי אתם כן "כי הוי"ה אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם", זה מחנה הארון; חסדי השם יתברך כי קהילתינו הקדושה זה מחנה הארון שכל אנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל קובעים עיתים לתורה ביום ובלילה, שזה בעצמו מחנה הארון, ולכן שאל יפחידו אותך אלו הטיפשים וכו', שהנה נחלף ההנהגה וכו', ועכשיו ינקמו בך ויציקו לך יותר ויותר וכו', אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ויודע מה שהוא עושה, וידוע שכל מי שעמד נגד התורה לבסוף מת מיתה משונה שלא תיאר, ויש שכל משפחתו נמחקו מן העולם במיתה אכזרית וכו' וכו', וכבר היה לעולמים רשעים ארורים שאמרו שינקמו בלומדי תורה, ויעקרו את התורה מהעולם וכו' וכו', ולבסוף לא נשאר מהם כלום, ואנחנו רואים את מלכות יון שאחר כל הגזירות רעות שגזרו על עם ישראל וחשבו שהנה כבר הצליחו וכו' וכו', ולבסוף נמחקו מן העולם כליל, (וגם מה שיש היום מלכות יון הם מדינה עניה ומסכנה שצריכים את החסד של שאר אומות כדי להתקיים), ולכן אסור להתפעל מכל אלו שמדברים גדולות וכו', כי אם אחד יציק לנו וכו', נכון לבו יהיה בטוח שימות מיתה משונה שלא חלם על זה וכו' וכו', והלוואי והלוואי שהיו כולם חוזרים בתשובה שלימה והיו קובעים עיתים לתורה, אשר רק התורה הקדושה מגנינו ומצילנו, אך מה לעשות שעכשיו לעת עתה נתקיים מה שאמרו חכמינו הקדושים (תמיד ל"ב.) סטנא נצח, עם כל זאת צריכים לזכור מה שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ז כ"ד) "כי לא לעולם חוסן", היינו לא כמו שהרשעים חושבים שהם ימשלו לנצח, כי יפלו נפילה אחר נפילה, ולנו אין מה לעשות אלא לפנות אל אבינו שבשמים.
זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (גיטין ז.) שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו שרטט וכתב ליה (תהלים ל"ט ב') "אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי", אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום, שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו, שלח ליה (תהלים ל"ז ז') "דום להוי"ה והתחולל לו" דום להוי"ה והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהן הדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנוהו לגניבא בקולר וכו', הרי שלך לפניך שאם אחד מצער אותך, תקפיד מאד להתפלל בערב ובבוקר בבית הכנסת, והשונאים שלך יפלו נפילה אחר נפילה.
הקדוש ברוך הוא שעזר לנו להקים קהילה נפלאה כזו המונה כבר למעלה מארבע מאות משפחות, עם כל התנאים הכי קשים שרק יכול להיות וכו', כן יעזור לנו להרחיב קהילתינו יותר ויותר בלי עזרה שום גורם, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנס לקנות בהחנות שהקמתי אתה מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהלילה נתחיל לחוג חג החנוכה, שאמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות חנוכה הלכה א' אות א') שחג החנוכה היא הארה ראשונה מכל השנה, והיא מרמזת על התחלת חינוך האדם בעבודת השם יתברך, וזהו לשון חנוכה, שאדם מתחנך בעבודת השם יתברך, ואי אפשר להתחיל בעבודת השם יתברך, כי אם כשיש לו מתחילה מלחמה לשבר את כח המדמה שנכנס בו, כי כל אחד סובל סבל גדול מהדמיון שנכנס בו, כל אחד כפי בחינתו, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שצריך להוציא את עצמו מהמדמה ולבוא אל השכל, כי המדמה של האדם הורס אותו לגמרי, ולכן ימי חנוכה הקדושים הם ימים שיכולים לצאת מהמדמה, שזה מלחמת היוונים והמתיוונים שהיה קודם חנוכה, שהם מלכות הרשעה שרצו להשכיח תורת השם מעם ישראל, ולהעבירם על חוקי רצונו יתברך, שזה בעצמו כח המדמה, כח הבהמיות, שמתפשט על האדם ורוצה למונעו ולהעבירו מתורת השם יתברך חס ושלום, וכשבר ישראל זוכה להתגבר על מלכות הרשעה מלכות יוון והמתיוונים למיניהם, ולשבר כח המדמה שרוצה להדבק בו וכו' וכו', אזי דייקא אז מתחילין להדליק נר חנוכה, דהיינו שזוכין לעלות אל השכל שהוא סוד נר הדולק, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהמח של האדם מאירה על ידי השמנוניות שבה וכו', ובכל יום מוסיף והולך, כי אסור לעמוד על מדריגה אחת, רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום, ושיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום, וזה שמוסיפין בכל פעם על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים, כי כשמדליק בליל שני שני נרות, הם כנגד לילה ראשונה ושניה, וכן בליל שלישי וכו', נמצא שהנר הראשון של לילה הראשונה הולכת עם כל הנרות של כל הלילות, שזה מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שכל התחלות קשות, מחמת שהוא יוצא מהיפך אל היפך, ואחר כך כל מה שהולך ומתקדש יותר, כל העבודות של כל הימים מקבלים כח מההתחלה, וכח ההתחלה הולכת עם כל הימים, כי אי אפשר בשום פנים ואופן להחזיק מעמד אלא כשמתחילים בכל פעם התחלה חדשה להכיר את הבורא יתברך שמו שזה סוד נר חנוכה שאז מאיר אור הגנוז והצפון שהאיר לאדם הראשון ל"ו שעות מאז שנולד עד מוצאי שבת וכו', ואחר כך נלקח ממנו על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ונדבק בו כח המדמה שמשם באים כל הצרות והיסורים והמרירות שעוברים על כל אחד ואחד, כי באמת אם בר ישראל היה מחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי היה תמיד שש ושמח, והמח שלו היה מאירה באור נורא ונפלא מאד, כמו שהיה קודם החטא וכו', אך מאז שאדם הראשון חטא, מזה נחשך ממנו האור, ונתגבר עליו על כל הדורות כח המדמה, שזה הורס את האדם לגמרי, עד שמשם נמשך כל המחלוקת והמריבות והדמיונות שיש בין בני אדם שכל אחד חושב שהוא יכול להתגבר על הזולת, והוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל מושגח בהשגחה פרטיית, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן מי שמחדיר בעצמו את האמונה הפשוטה הזו, אז מאיר בו אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, ולא מפחד משום בריה שבעולם, שזה מה שאמר דוד המלך (תהלים כ"ג ד') "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי", כי כשאדם זוכה לדעת שאין בלעדו יתברך כלל, אזי איפה שרק לא ימצא הוא לא מפחד מאף אחד, וזה מה שאמר (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", וזה סוד חנוכה שרק כך ניצחו החשמונאים על ידי שחרטו על דגליהם אותיות מ'כ'ב'י' שזה ראשי תיבות (שמות ט"ו י"א) מ'י כ'מכה ב'אלים י', היינו שכל נצחונם היה רק על ידי שגילו את השכל האמיתי לידע ולהודיע ולהוודע אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכך יצאו מהדמיון והפחדים של הבל שמכניסים היוונים והמתיוונים, וזוכים להתגבר עליהם.
ולכן עלינו לשמוח מאד בימי חנוכה הקדושים, ולהקפיד מאד מאד לומר הלל בכוונה גדולה מאד, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שימי חנוכה הם ימי הודאה, שצריכים להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא על כל החסדים והנסים שעשה איתנו, ובפרט אנחנו אנשי שלומינו ראוי לנו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום ויום מחדש, ואנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה.
רציתי לעורר אותך שתפלת ערבית מתפללים (בארץ ישראל חצי שעה אחר השקיעה), ותיכף ומיד הולכים הביתה להדליק נר חנוכה, וישתדל שכל הילדים גם כן ידליקו נרות חנוכה כדי לפרסם את הנס וישבח את הבורא יתברך שמו, ויספר סיפורי נסים לפני ילדיו, והעיקר שיהיה שמחה עצומה בעת שהנרות דולקים, ואז הוא עת רצון גדול בשמים, ויכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, כי אז מאיר האור הגנוז והצפון שהאיר לאדם הראשון קודם החטא, ולכן אל תהיה בטלן, תנצל את הימים הקדושים האלו בשמחה עצומה, והקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו באורו יתברך תמיד.
היום זה אצלי שמחה מאד מאד גדולה, כי זה לי בדיוק חמישים שנה מאז שהתחלתי לכתוב את שו"ת "אשר בנחל" ערב חנוכה תשכ"ד עד עכשיו חנוכה תשע"ד, יש כבר למעלה משבעים אלף מכתבים, ועד עכשיו נדפס מאה ועשרים כרכים מכתבים עד שנת תש"ס שמסתכם כשלושים אלף מכתבים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להדפיס את שאר הכרכים, ושם תראו מה שעבר עלי במשך החמישים שנה וכו', ובפרט מה שעברתי ועובר ביבנאל וכו', ואיך שהקדוש ברוך הוא שמר עלי והציל אותי, וכן ישמור ויציל גם עכשיו, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ה כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים בימים קדושים כאלו ימי חנוכה, שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') ימי חנוכה הם ימי הודאה שעלינו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שעל שמחה זו הס"מ לא יכול לשבור אותנו וכו', כי על כל דבר הוא יכול להגיד שאתה לא בסדר וכו' וכו', אבל בזה שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, שזה לא היה הבחירה שלנו, על זה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ואשרי אדם שזוכה לרקוד ולשמוח בנקודת יהדותו, שעל ידי זה ימחלו לו על כל עוונותיו, כי כשבר ישראל שש ושמח עם נקודה זו "שלא עשני גוי", אפילו שאין לו כלום, בזה הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כי בשמחת יהדותינו אנחנו נכנסים בשמחתו יתברך, ונכללים בו יתברך, אשר זה השמחה הכי גדולה, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שתמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא שנברא מזרע ישראל, ומחייה את עצמו עם נקודה זו, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, ועיקר הטעות שמכניסים בבני אדם, שמי אומר שצריכים לשמוח בזה? ובאמת כל היהדות תלוי רק בנקודה זו, שאדם שש ושמח רק עם "שלא עשני גוי", ובפירוש מובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה.
עליך לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איפה שהוא אוחז באמונה, כי כל המחלות והחלאים רעים שבאים לאדם זה רק מחמת חסרון אמונה, וכן כל הצרות והיסורים שאדם סובל זה גם כן מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך משגיח על כל בריותיו בפרטי פרטיות, אזי הוא תמיד שש ושמח ורוקד מרוב שמחה שנברא מזרע ישראל ולא עשני גוי, ועיקר מצות נר חנוכה הוא לזכור את הנסים והנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא בימים ההם ובזמן הזה, ואמר האריז"ל שבכל חג וחג מאיר אותו הארה שהאירה אז וכו' וכו', ולכן גם עכשיו עלינו לזכור טוב טוב שהיוונים והמתיוונים רצו ורוצים לעקור אותנו ממנו יתברך, ולהשכיח את תורתו יתברך, ועלינו לעשות בדיוק ההפך לגלות ולפרסם את אמתת מציאותו יתברך ואת מצוותיו יתברך לכולם, שזה סוד נר חנוכה שמצוותו להדליקו בפתח ביתו כדי שכולם יראו ויזכרו את הנס שעשה ועושה עמנו הקדוש ברוך הוא, וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"ח:) שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות; היינו להזכיר את הקדוש ברוך הוא בפיות בני אדם, ותמיד לדבר ממנו יתברך, ולהזכיר אחד את השני שהכל בהשגחה פרטיית, ואלו היוונים והמתיוונים שרוצים לעקור אותנו לא יצליחו בשום פנים ואופן, ויקויים (ישעיה נ"ד י"ז) "כל כלי יוצר עליך לא יצלח", העיקר רק להיות חזק באמונה פשוטה בו יתברך, ואני מאד מבקש אותך שתתאחד יחד עם אנשי שלומינו היקרים, ותשמור מאד מאד שלא יהיה חס ושלום שום פירוד בינך לבין שאר אנשי שלומינו, כי רביז"ל הזהירנו על זה יותר מהכל, ואמר (חיי מוהר"ן סימן קפ"ז) קודם שיצא מברסלב לאומן להסתלק שם לעילא ולעילא וכו' וכו', בעת שיצא מפתח הבית לעלות על העגלה, עמד אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה, ענה ואמר להציבור שהיו שם, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, תוכלו להמשיך אותי לכאן; רואים מכל זה איך שרצונו של רביז"ל היה שנחזיק את עצמינו ביחד, נתפלל יחד, ונלמוד יחד, וזה היה רצונו חזק שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמרו אנשי שלומינו שראו את זה בחוש, שבכל קיבוץ של אנשי שלומינו היקרים שהחזיקו את עצמם ביחד, ותמיד דיברו ביניהם רק את דברי רביז"ל, על ידי זה גדלו והצליחו.
עכשיו בימי חנוכה הקדושים תקפיד ביותר לבוא להתפלל במנין דייקא, ולומר ביחד את ההלל להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הנסים והנפלאות שעשה עמנו פה ביבנאל, שזכינו להקים קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שזה השמחה הכי גדולה, וכן תקפיד לשמוע קריאת התורה בכל יום, ועל כולם תראה לשמור על הילדים, כי חנוכה זה מצוה של חינוך שצריכים לחנך את הילדים באמונה פשוטה בו יתברך הפך היוונים שרצו לעקור מהילדים את האמונה הקדושה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; ושמעתי אחד מאנשי שלומינו שעוד היה באומן בשנת תר"ע, ושם שמע מזקן אחד שעוד היה מתלמידי מוהרנ"ת ז"ל, שאמר למה דווקא רצו לחקוק על קרן השור, אלא חכמינו הקדושים אמרו (שבת ל"ו.) שקרן השתמשו לגמע בו מים לתינוק, (היינו עשו מזה בקבוק לתינוק) ששתה מהמקום הצר, זאת אומרת שחקקו כבר על הבקבוק של התינוק, שהוא יראה בעת שהוא יונק ושותה חלב או מים מהקרן שכתוב אין לכם חלק באלקי ישראל, היינו שאצליהם הלך בנפשם שאפילו תינוק של ישראל יכנס בו מינות, ולכפור בכל, כי הם גזרו שישכח שמו יתברך מפיהם של ישראל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים בשבת חנוכה, שזה שמחה מאד מאד גדולה, כי באמת ימי חנוכה הקדושים הם ימי הודאה, שאז מאיר האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון קודם החטא, והתיקון של כל הפגמים מאדם הראשון עד סוף כל הדורות הוא יום השבת, כי בזה שאדם שומר שבת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; על אחת כמה וכמה באין ערך כלל שבת חנוכה, שאז מצטרפים יחד יום השבת, שאז מאיר אור הקדוש ברוך הוא בגילוי רב ונורא מאד בלי שום לבושים, וכמובא (זוהר יתרו פ"ח:) מאי שבת שמא דקודשא בריך הוא שמא דאיהו שלים מכל סטרוי; שבת זה שמו של הקדוש ברוך הוא שם שלום מכל הצדדים, היינו כי בשבת מתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו בלי שום לבושים, וכן חנוכה אז אנחנו זוכים שהאור יורד עד למטה מעשרה טפחים שזה האור הגנוז שמאיר אפילו להכי ירודים ולהכי פחותים, ולכן שמחת שבת חנוכה עולה על כל השמחות, כי בזה מתגלה יותר ויותר האור האין סוף ברוך הוא, ואנחנו יכולים להנות מאורו יתברך, ולכן עלינו לקבל את השבת בשמחה עצומה ולרקוד כל השבת, ולשמור מאד מאד שלא יהיה שום עצבות בביתנו במשך כל השבת, ומכל שכן וכל שכן שלא יהיה שום מריבות בבית, שאז מגרשים את השכינה חס ושלום, ורואים איך שהס"מ עובד על בני אדם העיקר לבטל מהם את שמחת השבת, כי הוא מאד מאד מפחד שיהודי יהיה בשמחה כל השבת, וימחלו לו על כל עוונותיו אז אין לו כבר מה לעשות עם האדם הזה, ולכן הוא מסית ומדיח שדייקא בשבת יהיה מחלוקת בין הבעל והאשה או בין הילדים וכו', ועל ידי זה הוא מפריע את קדושת ושמחת ומנוחת השבת וכו' וכו', ולכן זה לעומת זה אנחנו צריכים לראות רק להיות בשמחה כל השבת קודש, ובפרט בשבת חנוכה שזה שבת מיוחדת במינה מה שאין בכל ימות השנה, כי מתאחדים יחד שבת וחנוכה גם יחד, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ברכת השחר הלכה ג' אות י"ז) שלעולם קוראים פרשת מקץ בחנוכה, כי בפרשה זו מדברת מענין יוסף שסיבב עמהם שיתחרטו על מעשיהם, כמו שכתוב (בראשית מ"ב כ"א) "ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת", כי באמת כל ענין מכירת יוסף היתה דייקא על ידי עולם התמורות וכו', שסיפר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה י"א מהבן מלך ובן שפחה שנתחלפו) וזה סובב בכל דור ודור שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה הסתות בין נשמות ישראל, עד שיהיה שנאה ופירוד בין נשמות ישראל, שאז הוא יכול לשלוט עליהם, כי באמת אם עם ישראל היו מאוחדים יחד, שום אומה ולשון לא היה יכול לשלוט עליהם, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה ה) לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא תהא אומה ולשון שולטת בהם, כי התורה מאחדת את עם ישראל יחדיו, וכיון שנוטים מהתורה אזי אומות העולם שולטים עלינו, וכן אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ו:) בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה; וכל אלו החליפים שמתחלפים הנשמות וכו', זה מעשה הס"מ שהוא הוא אשר גורם שיתחלפו הבן מלך שזה כלל נשמות ישראל הקרואים בנים למקום, לבן השפחה שזה כלל האומות העולם הקרואים עבדים, ולכן דייקא בשבת חנוכה נעשה הבירור האמיתי לידע את מעלת עם ישראל שהם בני המלך האמיתיים, כמאמרם ז"ל (שבת ס"ז.) כל ישראל בני מלכים הם, ומזה נעשה שמחה עצומה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה לנצל את השבת הקודש הזה שבת חנוכה להיות רק בשמחה, ותשלים עם אשתך ועם ילדיך, ותשתדל שיהיה בביתך אוירה של שמחה, אשר אין למעלה מזה, ועל ידי זה תמשיך עליך הארה מאין סוף ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך הדף היומי של היום זה יומא כ"א, אשרי מי שלא יטעה את עצמו, ויחטוף בכל יום דף גמרא ואפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לך מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא, על כל פנים איך שהוא יש לו שייכות אל הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, כי הס"מ יתן לאדם ללמוד את הכל, אבל לא גמרא, ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה לגרוס בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתה לא מבין שום דבר, סוף כל סוף אם תהיה חזק בכל יום לגרוס את הדף היומי, לבסוף תוכל להבין הכל, תאמין לי שאין עוד טוב מלפתוח בכל יום את הגמרא וללמוד דף גמרא, ואל תסתכל על אלו שצוחקים מזה וכו', כי איך הולך הפתגם? צוחק מי שצוחק אחרון, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו.
הקדוש ברוך הוא ימשיך עלינו אור הגנוז של חנוכה, וכן את האור העליון שמאירה בשבת קודש, ונזכה להכלל בו יתברך.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ח כסליו ד' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אצל אנשי שלומינו תמיד היה שמחה גדולה בימי חנוכה הקדושים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שימי חנוכה הם ימי הודאה, שצריכים להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו על גודל הנסים והנפלאות שעשה עמנו בימים ההם ובזמן הזה, כי אותו יוונים ומתיוונים שהיה אז יש בכל דור ודור שרוצים לעקור מאתנו את האמונה הקדושה רחמנא ליצלן ולבטל את לימוד תורה הקדושה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם בנסי נסים, ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו; כי באמת הקדוש ברוך הוא עושה נסים ונפלאות עם כל בר ישראל, והוא אפילו לא יודע מזה, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל תרד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע, וזה מעלת ברכת "אשר יצר" שהאדם צריך מאד מאד לכוון בזה, כי אומר את זה כמה וכמה פעמים ביום, ואינו שם לב אל מה שהוא אומר ומשבח את הבורא יתברך שמו, כי אף אחד לא קולט את הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה אתו, עד שלא נכנסים לבית חולים ורואים שמה סובלי חלאים מרובים וכו', שמתפתלים מרוב יסורים וכו', אדם אפילו לא מכיר את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, הוא חושב שהכל טבע מקרה ומזל, שזה היה קליפת היוונים, לעקור את האמונה בו יתברך, ועל ידי שהאדם מכיר בהנסים שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, על ידי זה הוא נותן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, שזה סוד ימי חנוכה שהאדם יהיה מכיר בהנסים שהקדוש ברוך הוא עושה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כי אדם הוא מלא נסים, והוא אפילו לא יודע מזה, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר (תהלים קל"ו ד') "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו; ולכן אנחנו רואים שבני אדם הם מלא טענות כביכול נגד הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', והכל בא מחמת שאינם רואים על גודל החסדים והרחמים גמורים שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד, הנה אדם נוסע עם רכב בנתיב הנכון, והנה פתאום בא נגדו איזה מטורף וכו', ועושה תאונה קטלנית רחמנא ליצלן, או אדם הולך על המדרכה והנה רכב איבד את השליטה ועולה על המדרכה והורג אותו על המקום, או שאר מיני פרעניות שיש בעולם רחמנא לישזבן מה ששומעים כל יום, ואדם לא שם לב על גודל החסדים והנסים שהקדוש ברוך הוא עושה אתו שמציל אותו מכל זה, ולכן במקום שיתן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שעושה עמו בכל יום בכל שעה ובכל רגע, יש לו עוד טענות ומענות עליו יתברך וכו', כי תמיד הוא מסתכל על חצי הכוס הריקה וכו', אף פעם לא מסתכל על החצי כוס המלאה שכן נתן לו הקדוש ברוך הוא וכו', ולכן ימי חנוכה הם ימים של תודה והודאה שאנחנו צריכים להרגיל את עצמינו לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט, שהוא בריא, אשתו בריאה, הילדים בריאים, ואיך שהוא הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אותו וכו', ועושה עמו נסים ונפלאות וכו', ועל ידי שאדם תמיד נותן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא הוא זוכה שיש לו שפע כפולה, היינו שהכוס נעשה מלאה, וכבר אין לו טענות עליו יתברך, ואת הלימוד העמוק הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, כי הוא הצדיק המנח"ם הכל, ומשמ"ח הכל, ועליו נאמר (בראשית ה') "זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה הוי"ה" כי אחר חטא אדם הראשון נתערב כל העולם כולו בטוב ורע וכו', ומזה סובלים כל אחד מה שסובל, כמו שכתוב (שם ג') "ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך: וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה: בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה" וגו'. והתיקון יהיה על ידי משיח שהוא יכניע את הנחש הקדמוני שממנו סובלים מה שסובלים, ולכן משי"ח עולה כמספר נח"ש, כי הוא יתקן את כל הבריאה כולה, וינחם הכל וישמח הכל, עד שכולם יודו וישבחו ויפארו את הבורא יתברך שמו, וידברו עמו יתברך פנים אל פנים, וביותר מתגלה אורו של משיח בחנוכה, ולכן אמרו דורשי רשומות כי מ'ש'י'ח' הוא ראשי תיבות מ'זוזה י'מין ח'נוכה ש'מאל, כי בחנוכה אז מתגלה אורו של משיח שזה אור הגנוז שהאיר לאדם הראשון קודם החטא, ולכן ימי חנוכה הם ימי הודאה ושמחה וצריכים להשתדל לעזור אחד להשני, שבזה גורמים נחת רוח להקדוש ברוך הוא כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחד עושה עם השני.
עליך לדעת כי על ידי מצות נר חנוכה זוכים לאמונת חכמים, כמאמרם ז"ל (שבת כ"ג.) שמברכים "אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה", והיכן ציונו? רב אויא אמר מהפסוק (דברים י"ז י"א) "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", רב נחמיה אמר מהפסוק (דברים ל"ב ז') "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך", הרי שלך לפניך שכל מצות חנוכה הוא מצוה מדרבנן שאנחנו מחוייבים לשמוע בקולם, נמצא שנר חנוכה מסוגל לאמונת חכמים, שזה דבר גדול מאד מאד. ולכן עלינו לשמוח בימים אלו מאד מאד, ואני מאד שמח שאנשי שלומינו מתקבצים בכל יום ויום בימי חנוכה הקדושים ושמחים עם חסדיו יתברך שעשה עמנו, והעיקר שצריכים לזכור שימי חנוכה הקדושים הם ימי חינוך, שהאבא צריך למסור את נפשו לחנך את ילדיו, ולכן ראוי לכל אבא ואמא לשמור על הילדים בימי חנוכה האלו, ולא להניח אותם הפקר, אלא לספר להם את גודל הנסים שקרה לעם ישראל בימי חנוכה הקדושים שעמדו עליהם היוונים והמתיוונים ורצו להשכיח את תורתו יתברך, ולבסוף על ידי העקשנות של עם ישראל זכינו לנצח אותם, ודבר זה שייך בכל דור ודור, יעזור הקדוש ברוך הוא שמעט מן האור יבטל הרבה מהחושך, ונזכה כבר לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ועל ידי זה כל עם ישראל יחזור בתשובה שלימה, ונזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך עכשיו בימי חנוכה הקדושים, שתנצל את הימים הקדושים האלו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה, ובפירוש התפאר רביז"ל ואמר (חיי מוהר"ן סימן רע"א) גודל המעלה של המתקרבים אליו אי אפשר לשער כלל, אם כי כבר נתפשטו דיבורים כאלו בין העולם וכו', שהם מתפארין גם כן בדיבורים כאלו וכו', אבל באמת המקורבין שלי ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאד מאד. כי אף על פי שהוא בעצמו היינו המקורב עדיין אינו כלום, ואינו מתנהג בדרכי יושר כראוי, אף על פי כן מאחר שהוא בתוך אנשים כאלו שהם מקורבים לצדיק ולקדושה כזה, זה בעצמו מועיל לו מאד, ובמשך הזמן יתעורר גם כן ויחזור בתשובה; ולכן עלינו למסור את נפשינו להיות כל יום ויום בשמחה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ואנחנו מצייתים אותו, ועיקר הציות שאנחנו צריכים לציית אותו לזכור מה שהוא אמר (שיחות הר"ן סימן רפ"ז) מה יש לאדם לעשות בזה העולם? אין צריך כי אם להתפלל וללמוד ולהתפלל; ולכן אל תהיה בטלן, תבוא להתפלל בכל יום ויום שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי על ידי זה אתה ממשיך על עצמך השגחתו הפרטי פרטית, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ותאמין לי אם היית נזהר להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, אזי מובטח לך שיהיה לך דבר שבמנין פרנסה בנקל בלי שום גוזמא כלל, כי אי אפשר להסביר מה זה להתפלל את השלוש תפלות בבית הכנסת דייקא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ה' סימן ב') אני ישנה בבית המקדש וליבי ער לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, כי הבתי כנסיות שבאים להתפלל שמה, והבתי מדרשות שבאים ללמוד שמה, זה בדיוק כמו שנכנסים עכשיו לבית המקדש ששם האיר השגחתו ורחמנותו הפרטי פרטיית, ולא בחינם שהיוונים עשו י"ג פרצות בחומת בית המקדש, כי בבית המקדש שם האיר הקדוש ברוך הוא בהארה נוראה ונפלאה מאד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ג' סימן ד') מהיכן נבראת האורה? ממקום בית המקדש, ואמרו (שמות רבה פרשה ל"ו סימן א') כשם השמן מאיר כך בית המקדש מאיר לכל העולם, ואמרו (במדבר רבה פרשה ט"ו סימן ב') כשאדם בונה בית עושה חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים, ושלמה שבנה בית המקדש עשה חלונות צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיהא האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ; כי בבית המקדש היה אור האין סוף מאיר בתכלית, וכשבר ישראל חטא אזי נעלם ונסתר ממנו לגמרי האור אין סוף ברוך הוא, והיה צריך לבוא לבית המקדש ולהביא קרבן ולהתוודות עליה, ואחר כך הקריבו את הקרבן, והוא חזר בתשובה והתחיל להאיר לו האור חזרה, והנה טומאת היוונים היתה לעקור מעם ישראל את האמונה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"ח:) שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות; וכן אמרו (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; כי הם מאד מאד פיחדו שיכנס אמונה בין עם ישראל שזה שורשם, ולכן רצו לעקור את האמונה מעם ישראל, ובזה נשברה החומה בין עם ישראל להבדיל בין אומות העולם, כי מה שמפריד ביניהם זה האמונה באל אחד, ולכן לא יכלו לסבול את זה, מה אתם עם ישראל משונים מכל האומות? ולכן עשו י"ג פרצות בחומת בית המקדש, כנגד הי"ג מדות הרחמים שהיה שורה בבית המקדש, כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל, ואפילו שאדם חטא בכל החטאים שבעולם, עדיין רחמנותו יתברך גדלה מאד מאד, כי בשר ודם הרחמנות שלו מאד מצומצמת וכו', אבל כביכול הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ויש לו רחמנות על כל בר ישראל, ואפילו שעבר מה שעבר, ומוחל לו על ידי אחד מי"ג מדות הרחמים, אחד צריך רחום, אחד צריך חנון, אחד צריך ארך אפים, ואחד צריך רב חסד וכו' וכו', כל אחד כפי ירידתו ונפילתו הקדוש ברוך הוא מוחל לו, וזה האיר בבית המקדש, ולכן הם פרצו י"ג פרצות כדי לעקור את הי"ג מדות הרחמים, אבל החשמונאים ניצחו אותם וחזרו וגדרו את הפרצות, וכמאמרם ז"ל (מדות פרק ב') ושלוש עשרה פרצות היו שם שפרצום מלכי יון. חזרו וגדרום, וגזרו כנגדם שלוש עשרה השתחויות; שזה סוד הביטול וכו', כי הרגע שיש לאדם אמונה בו יתברך, הרי זה הוא משתחווה ומתבטל לאין סוף ברוך הוא, ולהיפך כשיש לאדם ישות וגיאות, הוא מסלק ממנו את השכינה, כמאמרם ז"ל (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם; ולכן בחנוכה זה שמחה גדולה מאד מאד שזכינו שנתחדש לנו מדברי סופרים חג חדש, וראוי לנו לשמוח מאד מאד כי זכינו להכניע את היוונים והמתיוונים, וזה שייך גם עכשיו כשעם ישראל שמחים בו יתברך, זה מראה את טוהר לבבנו שאנו חזקים באמונה בו יתברך, ואנו מובדלים ממעשה הגויים וכו', ואין עוד שמחה כשמחה זו כשאדם שש ושמח עם נקודת יהדותו, וכמובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות אות י"ג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רבי כזה שמחזק ומעודד אותנו על נקודת יהדותינו, ולכן עכשיו בזמן הזה בימי חנוכה הקדושים הוא הזמן לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שעשה עמנו שאנו יודעים מרבי כזה, אבל אנחנו צריכים לציית אותו וגם להתמיד בסדר דרך הלימוד שלימד אותנו להיות חזק ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו', אשר אין טוב מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט:) אין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"; טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שאנחנו יודעים מרביז"ל שזה החסד הכי גדול.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש א' דראש חודש טבת ו' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיק מעמד ולא תשבר משום דבר, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים, שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שימי חנוכה הם ימי הודאה, וצריכים להרגיל את עצמו לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שעושה איתנו, שבזה בעצמו מכניעים את קליפת היוונים שזה טומאה עמוקה בסוד (תהלים ס"ט ג') "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני", היינו שקליפת יוון רוצים להכניס את האדם בעמקי עמקים בשאול תחתית ומתחתיו להראות לו שכבר אבד מנוס ותקוה ממנו ולא יכול לצאת מזה וכו', אבל הצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד, שהוא סוד מתתיהו כהן גדול הוא מראה לנו לדעת שאין שום יאוש בעולם כלל, ואפילו בהמצבים הכי גרועים יכולים עדיין לצאת, ואיך, על ידי שנותנים תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, כי בזה שנותנים תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על ידי זה נתרחב הלב ויכולים לצאת מכל מיני מצרים וכו', וזה סוד חנוכה שאז אנחנו רק מודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על גודל החסדים והרחמים גמורים שעושה איתנו, שזה דבר גדול מאד מאד.
כי על פי רוב האדם מתייאש מהחיים שלו כי הס"מ מראה לו רק את הרע שעשה וכו', ורק אל הזוהמא שבה הוא נמצא וכו', ועל ידי זה הוא נשבר לגמרי, והצדיק האמת הוא מלמד אותנו את הדרך של תודה והודאה תמיד לתת תודה להקדוש ברוך הוא ולמצוא רק את החסדים והרחמים גמורים שעושה איתנו, שזה הנקודות טובות שכל בר ישראל צריך למצוא בעצמו, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שאדם צריך להרגיל לדון את עצמו תמיד לכף זכות, ולחפש ולבקש ולמצוא אחר הטוב שיש בו, ועל ידי זה מכניעים את קליפת יוון שרוצים לעקור את האדם מהקדוש ברוך הוא, ולכן ימי חנוכה הם מסוגלים מאד מאד לראות את האור הגנוז שבו נברא העולם, כי קודם הבריאה היו כולם מקטרגים על בריאת האדם וכו', רק מדת החסד למדה זכות, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן בזה שאדם תמיד מחפש את הטוב שיש בו, זה החסד שמקבלים מהבעל תפלה שהוא הצדיק האמת, כמו שגילה לנו רביז"ל (סיפורי מעשיות י"ב מהבעל תפלה) שדייקא הבעל תפלה יאסוף את כל הכיתות מכלל נשמות ישראל ויתאחדו באחדות אחד ויגלו ויפרסמו את אמתת מציאותו יתברך.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, צא מעצמך, בזה שאתה נמצא תמיד במרירות ובדכאון וכו', אתה לא קולט שהס"מ תפס אותך ורוצה לאמלל אותך וכו', כי אם היית יודע מה הזכות של בר ישראל שזוכה לדון את עצמו לכף זכות, וזוכה למצוא את הטוב שיש בו, ועל ידי זה הוא מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה זכות נפלא מאד מאד, אזי היית תופס בכל יום עוד דיבור ועוד דיבור לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי בזה שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אזי הוא נדבק באין סוף ברוך הוא, וזוכה להמשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות בעצם עצמיות אלקותו יתברך, אשר התענוג הזה עולה על כל התענוגים, ואי אפשר להסביר את זה לאדם שעדיין מלובש בלבוש גשמי וחומרי בזה העולם, ומכל שכן כשעדיין הוא מלא עוביות וישות וכו', אזי הס"מ שובר אותו ומכניס בו יאוש כאילו אבד מנוס ותקוה ממנו וכו', ועל ידי זה אדם לא עושה אפילו מה שיכל לעשות, וזה סוד חנוכה שאז נתגלה לנו הפח שמן שזה הדעת האמת של הצדיק האמת, אמונה ברורה ומזוככת איך שכל בר ישראל מאד חשוב בעיניו יתברך, וכל עובדה טבא היינו כל מעשה טוב שאדם עושה בזה העולם בשביל הקדוש ברוך הוא, זה עושה רעש בכל העולמות, ואם האדם היה יודע את כל זאת היה רוקד כל היום, כי כל בר ישראל מלאים מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, אך הס"מ משכיח מהאדם את כל הטוב שבו, ומראה לו תמיד שהוא לא שווה לשום דבר, ועל ידי זה הוא מתרשל ולא עושה אפילו מה שיכול לעשות, ולכן ימי חנוכה הם ימי הודאה שאדם צריך לתת תודה להקדוש ברוך הוא שנברא מזרע ישראל ולא עשני גוי כגויי הארצות, ויש לנו חלק באלקי ישראל, להיפך מהיוונים שרצו להכניס את כל אחד לתוך טיט היוון, ולהחשיך ממנו את כל החיים ואת כל העתיד שלו, כמאמרם ז"ל (בראשית פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל; והאור הגנוז זה אורו של רביז"ל, שמגלה ומפרסם את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב כזה, עד שכל אחד מרגיש את אורו יתברך בעצמו, ומתחיל לדבר איתו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, כי מרוב האור הגנוז שרביז"ל מכניס במקורביו נפתח להם הפה והלב לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולהתבונן היטב היטב בגודל החסדים שהקדוש ברוך הוא מטיב עם כל אחד ואחד בזה העולם, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה.
נא ונא אל תהיה בטלן, בזה שתלך בכל יום להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת, בזה תזכה בעולם הבא גם כן להכנס בבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה א') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בבית הכנסת, אינו נכנס בבית הכנסת לעתיד לבוא; וכמו כן בלימוד תורה הקדושה, אם אחד זוכה ומסיים בזה העולם חמשה חומשי תורה, ששה סדרי משנה, ש"ס בבלי ירושלמי ותוספתא וכו', וכן כל המדרשים וכו', וכל ספרי הפוסקים וכו', אף ששוכח מה שלומד, אבל בשמים מזכירים לו את כל מה שלמד בזה העולם, וזוכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, שהתענוג הזה עולה על כל התענוגים, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא וכו' וכו', ורביז"ל אמר "מעט גם כן טוב", וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס י"א) למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטין באחד והתאנה נלקטה מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים; וכן אמרו (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; אשרי מי שמכניס את הדברים האלו בתוך לבו, כי יבוא היום שהתורה תלך לפניו ותשמור עליו לעד ולעולמי עולמים.

המאחל לך חנוכה שמח

12 תגובות

  • 1.
  • תודה לצדיק להגיע לאושר האמיתי
   מאת: מ ז....
  • 2.
  • מאת: אייל
   תודה לבורא עולם שנתן לנו צדיק כזה בדור שכזה
   מה שנישאר זה שימור אותו האל ויביא לנו גואל !
  • 3.
  • תודה רבה לצדיק , שמחייה אותנו
   מאת: אורי יעקוב
  • 5.
  • מאת: דוד
   חיזוק כזה קשה למצוא בכל מקום אחר, לא יאומן. תודה לך הרב שיק
  • 6.
  • אין על מוהרא''ש מברסלב
   מאת: יוסי
  • 7.
  • חיזוק כזה אי אפשר למצוא במקום אחר
   מאת: תגובה לדוד 5
  • 8.
  • מוהרא''ש הקדוש אנחנו איתך בכל רגע ממש תודה
   מאת: אליהו ברסלב
  • 9.
  • אין על אתר ברסלב סיטי וכמובן על מוהרא''ש הקדוש
   מאת: אסף
  • 10.
  • תודה עד כמה שאני צריך את זה
   מאת: בני ברקי
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup