ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • כסליו תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • כסליו תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' דר"ח כסליו | ב' דר"ח כסליו | ב' כסליו | ג' כסליו | ד' כסליו | ה' כסליו | ו' כסליו | ט' כסליו | י' כסליו
י"ב כסליו | י"ד כסליו | ט"ו כסליו | ט"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ' כסליו | כ"א כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו
כ"ו כסליו | כ"ח כסליו | כ"ט כסליו | ל' כסליו

בעזה"י יום א' לסדר ויצא א' דראש חודש כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

באתי לבקש אותך מאד שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט בחודש זה חודש כסליו שהיא חודש של נסים שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בחודש זה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד כבר עכשיו שנזכה לימי חנוכה הקדושים, ומובא מצדיקים שכבר בראש חודש כסליו התחילו לדבר מימי חנוכה, שאז מאיר אורו של משיח.

נא ונא ראה לחזק את עצמך לשמור מאד מה שאתה אוכל, כי צריכים מאד מאד לשמור לא להכשל באיסור טריפות ונבילות, והנה אני מוכרח להגיד לך שאני התרתי לאכול בשר שחיטת עטרה, כי אני הייתי במקום וראיתי את השוחטים ובדקתי את הסכינים, וראיתי את כל הלוך ילך איך שזה הולך מההתחלה עד הסוף, והכל על צד הכי טוב, ואין להם מה להתבייש משום שחיטה בעולם, אבל כבר הדגשתי אז לכל אנשי שלומינו שיקחו רק בשקית שיש בזה חותם בתוך חותם באריזה מקורית, ועל זה אני לוקח את האחריות, כי זה להפליא, ואני חזק בזה, אבל לצערי הרב שמעתי שהרבה מאנשי שלומינו מתירים את עצמם לאכול בכל מקום וכו', ובכל מסעדות וכו', שיש שמה בשר שחיטת עטרה וכו', ולכן אני מוכרח לעורר אותך, היום צריכים לשמור מאד מאד איפה אוכלים, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (קידושין פב.) והכשר שבטבחים שותפו של עמלק, כי אדם להוט אחר כסף וכו', ולכן אפילו על כשר שבטבחים הוא שותפו של עמלק, לא איכפת לו להכשיל את הזולת באכילות טריפות ונבילות העיקר שירוויח את הכסף, ולכן אני מכריז ומודיע שאסור לאכול בשום מסעדה שום מאכל בשר, אלא אם יש שמה משגיח תמידי עם זקן ופיאות וירא שמים, כי אחרת במיליון אחוז תכשל באכילת טריפות ונבילות, ואפילו שכתוב שזה שחיטת עטרה, אסור להאמין לאף אחד, כי אם חכמינו הקדושים אומרים שהכשר שבטבחים שותפו של עמלק, זהו זה, ומובא בזוהר הקדוש (שמיני מא:) כל מאן דאכיל מאינון מאכלי דאסירי, אתדבק בסטרא אחרא, וגעיל נפשיה וגרמיה, ורוח מסאב שרייא עליה, ואחזי גרמיה דלית ליה חולקא באלהא עלאה, ולא אתי מסטריה, ולא אתדבק ביה, ואי יפוק הכי מהאי עלמא, אחידן ביה כל אינון דאחידן בסטר דמסאבא, ומסאבין ליה, ודיינין ליה כבר נש דאיהו געלא דמריה, געלא בהאי עלמא, וגעלא בעלמא דאתי. ועל דא כתיב, ונטמתם בם בלא א', דלא אשתכח אסוותא לגעוליה, ולא נפיק ממסאבותיה לעלמין, ווי לון ווי לנפשייהו, דלא יתדבקון בצרורא דחיי לעלמין, דהא אסתאבו, ווי לגרמייהו, [כל מי שאוכל מאלו המאכלים האסורים הוא מדבק את עצמו בסטרא אחרא, ומגעיל את נפשו ורוח הטומאה שורה עליו, ואין לו חלק באלוקי ישראל, וכשיוצא מזה העולם נדבק בו רוחות הטומאה ודנים אותו בדינים קשים ומרים מאד, אוי לו ואוי לנפשו שלא יהיה דבוק בחי החיים], ומה טוב ומה נעים שתזהיר גם את אשתך את דברים אלו, וצריכים לשמור על זה מאד מאד, כי הרמב"ם אומר (איגרת תימן) שמי שמפטם את עצמו עם טריפות ונבילות, כבר קשה לו להשיג את האמונה הקדושה, אני מאד מקווה שתציית אותי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים וחודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' דראש חודש כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה בשמחה עצומה, כי אין עוד מידה יקרה כמו מידת השמחה, וכשבר ישראל בשמחה אזי זוכה לגדלות המוחין, ואז נשפע עליו שפע בפרנסה, ורואים בני אדם מסתובבים במרירות ובדכאון פנימי וכו', ויש להם טענות על הקדוש ברוך הוא למה הם צריכים לסבול עניות ודחקות, בשעה שהם לא יודעים שהם בעצמם חייבים בזה, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (כתובות סז:) שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו, ולמה אין לאדם פרנסה, מפני שהוא תמיד במרה שחורה ובעצבות ובדכאון וכו', כי אם אדם היה תמיד שמח, היה נתרחב דעתו והקדוש ברוך הוא היה משפיע עליו שפע גדול מאד, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה לאדם, כי מחמת פגעי ומקרי הזמן הוא נמשך אחר העצבות והעצלות, עם כל זאת צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו להיות בשמחה, ולשמור מאד מאד לא להיות כעסן, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) כי הכעס מאבד את הכסף, ואפילו שנגזר בשמים שיבוא לו סכום גדול של כסף, על ידי כעס הוא מאבד את השפע הזה, אבל התאווה של כעס כל כך חזק, אף שהוא יודע שהולך לאבד את פרנסתו ואת השפע שרוצים לתת לו, עם כל זאת מרוב תאוות הכעס הוא לא יכול לעצור את עצמו, ולכן אני מאד מבקש אותך תהיה חכם ואל תהיה צודק, אף פעם אל תהיה בכעס על אשתך וכו', כי בזה אתה מאבד את פרנסתך, וכל כך חבל, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ולכן תקבל על עצמך מהיום והלאה לא להיות בכעס בבית בשום פנים ואופן, רק תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, ואל תוציא את העצבים שלך על אשתך בשום פנים ואופן, ואז יהיה לך פרנסה בשפע.

מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא כי תשא) כל העוסק בתורה פרנסתו מן התורה ומתעשר ומצליח, ולכן תקבל על עצמך ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ותגרוס הרבה פרקים משניות, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, והעולה על הכל תלמד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, וממשיך על עצמו ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ושלא יהיה קל בעיניך דבר זה, היום הוא דף היומי הוריות י"א, ובשבוע זו עושים כבר סיום ומתחילים ללמוד מסכת זבחים שהיא מסכת ארוכה מאד וגם קשה מאד, כי מדברת מהקורבנות, עם כל זאת מי שזוכה אפילו לומר את הדף היומי בכל יום, שכרו הרבה מאד, ולכן אל תהיה בטלן אני מתחנן אליך, תחוס ותרחם על עצמך, כי סוף כל סוף רק זה ישמור אותך, ואל תקל בדבר זה, כי מי שמקל בדף גמרא מקל בחייו רחמנא ליצלן, ולכן אל תהיה בטלן, חוס וחמול עליך ובכל יום תגרוס דף היומי, ואפילו שאתה לא מבין, שיהיה אצלך טבע שני לגרוס דף גמרא, וזה יביא לך את כל ההצלחה בחייך.

הנה אני עומד בשלב גמר של הבניין, ולכן אני מאד מבקש אותך אם אתה יכול להתרים עוד כמה מטרים לבניית בית הכנסת, ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים וחודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

רואים הנה יום בא והנה יום הולך וכו', ואשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, כי כנגד כל יום בזה העולם יש יום נגדו בעולם הבא, וכפי שמתנהג בזה העולם, כך נחקק ביום למעלה בעולמות, ולכן אל תהיה בטלן, הדבר הראשון שאתה צריך לעבוד על זה להיות בשמחה, ואפילו שאין לך כלום בחייך ונדמה לך כאילו אבד מנוס ותקוה ממך וכו' וכו', אל תסתכל על זה כלל, רק תהיה בשמחה עם הנקודות טובות שיש בך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לחפש ולבקש בעצמו את הטוב שיש בו, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן אל תניח את העצבות והעצלות אצלך כרגע, שזה אבי אבות הטומאה, ותכריח את עצמך רק להיות בשמחה, וזה כבר התחלה של כל הישועות, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן תתחיל עוד היום להיות בשמחה, וזה ירחיב לך את כל היום, וחכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) אפילו ישב אדם ועוסק במעשה מרכבה ובכל מידות טובות בעולם, יניח את הכל וילך לבית הכנסת ולבית המדרש ולכל מקום שמחדשין בו תורה, שבישיבת בית הכנסת ובית המדרש שמחה מתחדשת לו בכל יום תמיד, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לבוא בכל יום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן תכנס לבית המדרש ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, ואז יומשך עליך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כמי שבא לבית הכנסת להתפלל ולבית המדרש ללמוד, וזכור את הברכות שבירך יצחק את בנו יעקב שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ס"ו סימן ג') ויתן לך האלקים, מטל השמים זו מקרא, ומשמני הארץ זו משנה, דגן זו תלמוד, תירוש זה אגדה, ולכן תראה גם אתה לקבל את הברכה הזו בכל יום, ותלמד בכל יום את הד' לימודים האלו מקרא משנה גמרא מדרש, שזה נגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, רק תהיה בשמחה, זה הדבר הראשון והדבר האחרון להיות רק בשמחה ולא להכנס בעצבים ובמחלוקת ובמריבות בבית וכו' וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י 

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותמסור את נפשך להיות רק בשמחה, ודע לך שראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ובשום פנים ואופן שאל יחלש דעתך משום בריה שבעולם, ואל תסתכל על אף אחד, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שלכל אחד יש נקודה שאין בחבירו, ולכן אסור להסתכל על אחרים כלל, ודבר זה תחדיר בעצמך שאין לאדם חברים, ואסור לסמוך על אף אחד, כי כל אחד לטובת עצמו הוא מדבר, ואם תחדיר בעצמך ידיעות אלו, אז ממילא לא יהיה לך שום אכזבות משום בריה שבעולם, אדם צריך להרגיל את עצמו רק לעשות טובות להזולת, אבל שלא יצפה שום גמול ממנו חזרה, כי אין דבר כזה, ואני יכול להעיד על עצמי שזה קרוב ליובל שנים שיש לי עסק עם רבים וכו', רק מעט דמעט הכירו לי טוב מה שמסרתי את נפשי עבורם וכו', ולכן שלא יחלש דעתך כלל, מה שאני מבקש אותך שתהיה רק שש ושמח, ותנצל כל יום ויום בלימוד תורה הקדושה אשר אין למעלה מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) שהעולם לא נתיסד אלא על התורה והקדוש ברוך הוא נתנה לישראל שיתעסקו בה ובמצותיה יומם ולילה, שנאמר (יהושע א) "והגית בו יומם ולילה" ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו" וגו' "והיה כעץ שתול על פלגי מים" וגו', שבשביל שומרי התורה העולם עומד, שכן אמרה חנה (שמואל א' ב') "כי להוי"ה מצוקי ארץ" ומי הם מצוקי ארץ אלו שומרי התורה שבזכותם הושתת התורה שנאמר (שם) "וישת עליהם תבל", ולכן ראה לקבוע לעצמך שיעורים בכל יום במקרא במשנה בגמרא במדרש, שזה הברכה שבירך יצחק ליעקב, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ס"ו סימן ג') ויתן לך האלקים, מטל השמים זו מקרא, ומשמני הארץ זו משנה, דגן זו תלמוד, תירוש זה אגדה , אשרי מי שלא מחסיר יום אחד מהארבע לימודים האלו, שאז טוב לו לנצח, וכן תשתדל מאד לבוא להתפלל במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות.

זכיתי להיות יום אחד אצל ציון רביז"ל והזכרתי אותך לטובה, יעזור הקדוש ברוך הוא שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ויתרחב לך בגשמיות וברוחניות, רק תחזיק מעמד ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת משום בריה שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

אקווה ששמעת אתמול בלילה את הדרשה שדרשתי לפני אנשי שלומינו, ותמצית הדיבור היה, כי כל כך חבל אשר בצל העובר הזה שנסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', בשעה שיכולים בצל העובר הזה לחטוף טוב אמיתי ונצחי, כי הרי ימינו כצל עובר כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ומה מלווה את האדם? על זה אמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד, ולכן היות שמחר מתחילים ללמוד בסדר דף היומי מסכת זבחים, אני מתחנן אליך שתתחיל גם אתה לגרוס כל יום את הדף היומי, אפילו שאתה לא מבין תחזור על הדף פעם או פעמיים, כי אפילו אמירה בעלמא דף גמרא, זה חיות להנפש, וזה יציל אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואם תהיה חזק לומר בכל יום דף גמרא, תהיה שמור מכל מיני מזיקים, ויומשך עליך חיות רוחני.

אני מאד מבקש אותך באם נמצא בביתך הכלי משחית שנקרא אינטרנט, תראה לזרוק את זה מה שיותר מהר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן.

רק חזק ואמץ מאד והקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך אם תציית אותי, מה סך הכל  אני מבקש ממך שתלמד בכל יום מקרא מפרשת השבוע שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, משנה שזה מסוגל לפרנסה, גמרא שיציל אותך מכל הרעות, אני מאד מקווה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך ואז טוב לך בזה ובבא כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וכמה שאני רק לא יחזור על זה, זה לא מספיק, כי כל אחד ואחד על ידי ריבוי חטאיו ועוונותיו בורא קליפות ומשחיתים שהם מסבבים אותו וכו' וכו', ומכניסים בו עצבות ודכאון, ולכן צריכים התחזקות חדשה בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, ודוד המלך מלמד אותנו מה זה התחזקות באומרו (תהלים י"ח ב') "ארחמך הוי"ה חזקי", בזה שאני יודע רבונו של עולם שאתה מרחם על בריותיך, זה ההתחזקות שלי.

מה אומר לך היום מתחילים ללמוד את הדף היומי ממסכת זבחים, שזה מסכת ארוכה מאד, מאה ועשרים דפים, שיקח כמעט כל החורף ללמוד את זה, ולכן אני מבקש אותך בכל מיני בקשות, תעשה התחלה חדשה, וכל יום ויום תלמד דף גמרא כפי סדר דף היומי, אשר אין למעלה מזה, כי מי שקבוע ללמוד דף גמרא בכל יום, הקדוש ברוך הוא שומר אותו מכל רע, ואמר הצדיק הקדוש רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, אדם שאינו לומד דף גמרא ביום, יש לו צורה של בהמה וכו', ולכן אשרי מי שלא מחסיר יום אחד מללמוד או לגרוס דף גמרא, ותהיה חזק בזה מאד מאד, אפילו שאתה לא מבין ראה לגרוס את הדף, חוק ולא יעבור, אפילו שיבוא לך במסירות נפש, ותראה שסוף כל סוף זה יביא אותך לדברים גדולים מאד.

הרב הקדוש רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע, היה רגיל לומר שיסוד ועיקר בחסידות הוא שלוש דברים, א, ללמוד הוויות דאביי ורבא (היינו לימוד גמרא), ב, לעזור לנצרכים, ג, להיות מקורב אל צדיק, ולכן תכניס את השלוש דברים האלו בלבך, דף גמרא שיהיה יסוד בחייך, לעזור לנצרכים תעסוק בהפצת ספרי רביז"ל ולקרב רחוקים, או שתכניס צדקה בקופת בית התבשיל - אהל אברהם, ותהיה מקורב אל רביז"ל בלב ונפש, על ידי התמדה רבה בספריו הקדושים, שאמר בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) שפניו שכלו ונשמתו הם בתוך הספר, ולכן ההתקרבות אל רביז"ל תלוי רק כפי שזוכה להתמיד בספרי רביז"ל.

אני מאד מבקש אותך שתעזור לי לגמור את הבנייה של בית הכנסת הגדול, בזה שתתרים אנשים שיקנו מטר.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ו' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז בכל המובנים שבעולם, כי התחזקות זה דבר שצריכים כמו אויר לנשימה, ומוהרנ"ת ז"ל רשם (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מח) ושמענו מצדיק אמיתי שאמר שאילו היה אומר לו אחד יהיה מי שיהיה בעת שעסק בעבודת השם בתחילתו אחי חזק ואחוז עצמך הייתי רץ ומזדרז מאד בעבודתו יתברך וכו', ולא היה שומע שום התחזקות משום אדם; וידוע בין אנשי שלומינו אשר זה סובב על רביז"ל בעצמו, שסיפר לנו שבעת ילדותו לא היה לו אף אחד מי שיחזק אותו, ואף על פי כן התחזק עצמו מעצמו, על אחת כמה וכמה באין ערך אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותנו, ועיקר ההתחזקות צריך להיות על שמחה, לשמח עם כל הנקודות טובות שיש בו, וזה הדבר הכי קשה לאדם להגיע אל שמחה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז להיות רק בשמחה, ולא להניח את עצמו כרגע, ועיקר השלימות של אדם, שהוא צריך להיות כל כך שמח עד שיעבור השמחה על כל הגבולות, ויוכל לשמח את אחרים, אשר זה הצדקה הכי גדולה שיכולים לעשות עם הזולת, לשמח אותו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; רואים מזה שני אנשים שהיו תמיד משמחים את הזולת אזי אליהו הנביא העיד עליהם שהם בני עולם הבא, רואים מכל זה את מעלת האדם הזוכה לשמח את אחרים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבא לגדלות המוחין שיחזק את אחרים; ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמח את אחרים, ואז טוב לך בזה ובבא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח ט' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י
 
חסדי השם יתברך שהגעתי פה, יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה כבר להיות דייר קבע, ולכן אני מבקש אותך ראה לעזור לי בתפילה שאזכה כבר להיות פה בקביעות, כי לעת עתה אני צריך לנסוע הלוך ושוב הלוך ושוב וכו'.

היום בשעה שתיים בצהרים בדיוק רציתי שתבוא באולם לדרשה מאד נחוצה, כי יש כמה וכמה נושאים חשובים שאני צריך לדבר עם כלל אנשי שלומינו הגרים כאן ביבנאל דייקא, לאור ההתרחשויות החדשות שקורים כאן ביבנאל, וזה מאד נחוץ שאני ידבר איתכם, ומה גם שתהילה לאל בקרוב מתחילים לבנות פה אלף דירות, וזה לטובת כלל אנשי שלומינו.

העיקר ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמות בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון (חולין ז) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אדם לא מקבל מכה קטנה באצבע הקטנה אלא אם כן הכריזו על זה מלמעלה, כל כך גדולה השגחתו הפרטית על כל אדם, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שביעית) אפילו ציפרא קלילא מלבדי שמייא לא מצתדיא (אפילו ציפור קטנה לא נתפסת בלי שנתנו רשות לצייד לצוד אותה), ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שאפילו קש ותבן שנופל מהעגלה במקום מסוים, זה גם כן מושגח ממנו יתברך, כל כך גדולה השגחתו הפרטית, ולכן כשיודעים דבר זה, כל החיים הולכים בצורה אחרת לגמרי, קודם אדם רגוע והוא לא נכנס בעצבים, ושנית יש לו סבלנות כמו ברזל, כי הוא יודע שממילא הכל ממנו יתברך, אז מה יש לו לפחד ממישהו? ולכן לא בחינם שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איפה הוא מחזיק באמונה?, כי יש סובלי חולאים שסובלים רק מחמת חסרון אמונה, ובפרט מחלת העצבים באה רק מחמת חסרון אמונה, שאדם הוא עצבני, והוא מפחד מכל אחד וכו', וזה מכניס אותו בלחץ, ולכן אל תהיה בטלן, תהיה חזק באמונה ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאתה צריך תבקש רק ממנו יתברך, וזה מה שלימד אותנו רביז"ל, וראוי לנו לשמוח מאד על המתנה שנתן לנו רביז"ל, והוא תפילה והתבודדות, אשרי מי שיקיים את זה אפילו חמש דקות.

השבוע יהיה לנו פה שתי בריתות, ומובא בשם צדיקים שמי שמופיע בברית מוחלין לו על כל עוונותיו, לכן אשרי מי שנמצא בעת ברית, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרבו השמחות אצלנו תמיד.

הוכפל הדבר אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם לבוא היום בשעה שתיים, כי יש המון דברים נחוצים לדבר להצלחת קהילתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה אל ... נ"י
 
אתמול דיברנו הרבה על היסודות של קהילתנו הקדושה שמתנהגת אך ורק על פי דעת רביז"ל, והארכנו בשיחה איך שאצל רביז"ל היה העיקר המידות, ובשביל זה חיבר את "ספר המידות" לפני הבר מצוה שלו, ואמר בפירוש שהספר הזה עשה אותי ליהודי, היינו ששבר את המידות רעות ועבד על מידות טובות, ובפירוש גילה לנו שהוא בעצמו היה כעסן, ועקר מעצמו את מידת הכעס עד שנעשה בעצמו כולו טוב וכו' וכו', וכן על כל מידה ומידה וכו', אשר באמת "ספר המידות" הם השגות עליונות מאד שרביז"ל השיג עוד בימי קטנותו, ויש לי ספר "באורי המידות" על כל ספר המידות לבאר ולהרחיב את הדיבור על כל מידה ומידה את שורשה ואת מאמרי חז"ל הקשורים בה (יבוא היום בעזרתו יתברך שמו שגם זה יודפס), על כל פנים איך שהוא עיקר הדיבור היה איך שאדם צריך לזכות למוח נקי, שתמיד יהיה בישוב הדעת, ותמיד יחשוב רק מהקדוש ברוך הוא, ולא ישיח דעתו ממנו, ואז תמיד יהיה בשמחה, כי הרגע שיש לאדם ישוב הדעת מה כל החיים וכו', אזי הוא רואה שאין תכלית אחר בזה העולם רק לברוח אליו יתברך, ולמה יש להיות בעצבות ובמרירות ובדיכאון? ולזכות למוח נקי עד שתמיד יחשוב ממנו יתברך, ותמיד יהיה בשמחה, זה תלוי כפי קדושת השבעה נרות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) הפה, זה יסוד גדול בחיי האדם, כי מותר האדם מן הבהמה זה רק הדיבור, ולכן אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו דיבור אז למה צריכים לנצל את הדיבור על לשון הרע ורכילות ומחלוקת לסכסך בין זה לזה וכו', שזה הדבר הכי גרוע, עד כדי כך שחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי פאה פרק א') אזהרה ללשון הרע מניין? ונשמרתם מכל דבר רע, תני רב יהודה לא תלך רכיל בעמך זו רכילות ולשון הרע, וזה הדבר הכי מגעיל שאחד מוליך מזה על זה כל מיני סיפורים ומסכסך בין בני אדם וכו', וזה מחלה שיש בין בני אדם שמוכרחים לרכל אחד על השני, מה שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שעל ידי לשון הרע אדם בא אל כוח המדמה, ושוכח מעלמא דאתי מתכליתו הניצחי. בהקהילה שהקמתי אני מאד מקפיד שלא יראה ולא ימצא מספרי לשון הרע והולכי רכיל וכו' וכו', לכל אחד מאנשי שלומינו יש את הצרות והבעיות שלו וכו', עניות והדחקות שלו וכו', כל אחד קשי יום וכו', ובא לגור פה כי זה קהילה נפלאה מיוחדת במינה, שאין בשום מקום בעולם קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, אזי אף אחד לא מעוניין שירכלו מזה על זה וכו', ומזה על זה, וחכמינו הקדושים אמרו (ערכין טו:) כל המספר לשון הרע אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לדור בעולם, כי על ידי שמרכלים ומספרים לשון הרע מגרשים את השכינה מאיתנו רחמנא ליצלן, ואז כל הצרות והבעיות נמשכים על האדם וכו', ומה אנחנו צריכים את זה? החוטם, כעס זה המידה הכי מגונה שיכולה להיות, כי (שבת קה:) כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, יש בבני אדם שיגעון שעל כל דבר קטן הוא צריך להתעצבן ולהיות בכעס, ועד שמוציא את כעסו והעצבים שלו על הזולת וכו', ומכל שכן כשמוציא הכעס על אשתו ועל ילדיו, זה אדם פשוט משוגע, כי מי שתמיד בכעס ורציחה זה חסרון דעת, הוא לא פועל עם כעס שום דבר, כמאמרם ז"ל (קידושין מא.) רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו, ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן רמ"ט) אדם שכועס הוא מגלה שהוא פגום בפגם הברית הוצאת שכבת זרע לבטלה רחמנא לישזבן, והמוח שלו מקולקל וכו', ואם זה לא מספיק אומר רביז"ל בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שעל ידי כעס מאבדים את הממון שנגזר עליו מהשמים, זאת אומרת הוא דוחה במו ידיו את פרנסתו ונעשה עני, האזניים, יש בני אדם שיש להם טבע רע מאד שהוא סקרן וכל דבר מה שהזולת מדבר הוא צריך לשמוע, שזה מראה על טפשות שבו וכו', כי מה איפכת לך מה שהזולת מדבר? הרי מה שאתה צריך לשמוע יבואו ויספרו לך והרגע שאדם סקרן ורץ מזה לזה לשמוע מה שכל אחד מדבר זה פשוט משגע אותו, ומובא בזוהר (יתרו עה:) שמי שיש לו אוזניים גדולות סימן שליבו מלא טיפשות, ורוב בני אדם סובלים מהמידה המגונה הזו של סקרנות, מה אתה צריך להתערב מה שהזולת מדבר? העיניים, כל הצרות והיסורים שאדם סובל זה רק על ידי קלקול העיניים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, ויש קללה לאדם שצריך להסתכל על כל אשה שעוברת ברחוב שזה קללה מהתוכחה (דברים כ"ח) והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, פשוט אדם משתגע להסתכל על הזולת וכו', מה הוא? ומי הוא? ותמיד מחפש מומים וחסרונות אצל הזולת, מכל שכן מי שמסתכל על אנשים וכו', כל הצרות באים לאדם  שמפקיר את העינים שלו, וכל אלו הארבע העיניים האוזניים החוטם והפה, הם שבעת קני המנורה שיש לכל אדם על פניו, שתי העיניים שתי האוזנים שתי נוקבי החוטם והפה, אם אדם זוכה לנצל את זה לקדושה אזי כל המוח שלו הולך כבר בצורה אחרת לגמרי, ותמיד שש ושמח ורק רוצה לעשות חסד להזולת, ומזה דיברנו הרבה אתמול, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שזה יכנס אצלך טוב טוב בלב, והנה אני כותב לך את זה שיהיה לך טוב טוב למזכרת, שתמיד תוציא את המכתב ותזכור מה שדיברנו אתמול באריכות גדולה מאד.

אבל פה אני רוצה לעורר אותך על יסוד היסודות של קהילתנו הקדושה, שזה קהילה של בני תורה, ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל לכל הפחות תלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, פרק או שתי פרקים משניות (כל המרבה הרי זה משובח, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, מי שמרבה לגרוס משניות לא יחסר לו פרנסה), גמרא, שכל אחד ילמד את הדף היומי, וזה כמעט חוב על כל אחד מאנשי קהילתנו שילמד בכל יום דף גמרא, ותהילה לאל  יש לנו מגידי שיעורים טובים מאד, הלכתי אתמול לבקר את הכולל הוראה "תפארת בנימין" ושמעתי שמה איך שהאברך אברהם נאור נ"י מסביר דף גמרא להפליא, וכן הלכתי לבקר את הכולל "אור המאיר" ושמעתי שמה איך שהאברך אורן אברהם כהן נ"י מסביר דף גמרא להפליא, וכן ראיתי שיעור חדש בכל בוקר משעה שש עד שבע בדף היומי מהאברך שמשון בולוטין נ"י, ולכן אשרי מי שיכול להצטרף אל אחד מהשיעורים האלו, ואם לא כהיום יש כמה וכמה פירושים קלים שמובנים לכל דף גמרא, כגון המאור, מתיבתא, שפה ברורה, שוטנשטיין, וכו' וכו', שכל אחד יכול להבין את הדף גמרא, ואם אדם הוא לגמרי קשי הבנה שלא מבין כלום, על כל פנים שיגרוס את הדף גמרא, רק בדרך גירסא, שאין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות הזאת, כי כשאדם חזק לגרוס בכל יום דף גמרא אפילו שהוא לא מבין את הכל, זה הצלחה ניצחית, ויש להקדוש ברוך הוא מזה תענוג גדול, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ה) שאפילו דיבור בלא דעה יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה, כמובא בזוהר (קדושים פה:) אית מאן דלעי באוריתא ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע, כל מלה ומלה סלקא לעילא, וקדשא בריך הוא חדי בהאי מלה וכו', זאת אומרת אפילו שאדם מגמגם ולא מבין מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא נהנה מהלימוד שלו, ולכן כל אחד מאנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל תהיו חזקים אפילו לגרוס דף גמרא, בסדרת דף היומי, כי בזה שאדם מקושר אל הדף גמרא ממשיך על עצמו הארבע מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'כאל ר'פאל א'וריאל, ולכן אין תרוץ לא לגרוס על כל פנים את הדף היומי, שזה שמירה לאדם וממשיך עליו חיות לנפש, ורואים שמסתובבים אברכים בלי מעש, ומרגישים ריקניים וכו', וזה הורס להם את כל האישיות, הכל בא מפני שלא פותחים גמרא ימים ושבועות, חודשים ושנים וכו' וכו', ואם אדם יקח לעצמו חוק ולא יעבור שכל יום הוא גורס דף גמרא אתה לא יכול לתאר את ההצלחה שיצא לך מזה בגשמיות וברוחניות ולא תתחרט, רק תהיה חזק בזה, כי הקהילה הקדושה שלנו מבוססת על תורה, והתורה אמר רביז"ל מעשרת בגשמיות.

הבטחתי לאנשי שלומינו שהולכים לבנות פה אלף דירות, עכשיו אני מוכרח להגיד לך שהנה תהילה לאל קנו כבר המון שטחים, וזה מוכן לבנייה, ולא צריכים לפנות אל יזמים, ולא צריכים להביא יזמים, כי השטחים כבר קנויים, וכמו שאני אומר תמיד בשם הזוהר שמשיח יתגלה בארעא דגליל, יראו ענינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו, ולכן אשרי מי שקופץ עכשיו על מציאת דירה יפה לבנות בתנאים הכי טובים שיפנה אל שני השליחים שלי אורי אלבז נ"י ואל גד אוחיון נ"י, והם יראו לכם את השטחים איפה הכי טוב לכם לקנות ולבנות בתנאים הכי טובים, ועוד פעם אני מדגיש חבל מאד שיבלבלו לכם את הדעת והשכל וכו', ולא יצא מזה שום דבר, ומכל שכן להביא יזמים וכו', שסתם עובדים על אנשי שלומינו, ולבסוף גם הדמי קדימה ילך לאיבוד, ולכן עצתי אמונה לפנות אליהם, וכמובן אני לא זז בלי עורך דין אבנר צור נ"י, כדי להבטיח שאף אחד לא יפול פה בפח חס ושלום, רק שלא יעבדו עליכם שיש יזמים וכו', והם יבנו וכו', והם יעשו וכו', הכל דמיון אחד גדול שלבסוף אף אחד אין לו דירה, עכשיו זה הזדמנות פז שכל אחד מאנשי שלומינו מי שרק רוצה באמת יכול להשיג דירה יפה עם אופציה של מעטפת שיכול להשכיר את זה ויכסה לו את המשכנתא, ושוב פעם אני חוזר רק אלו השניים ממונים מטעמי על השטחים שכבר בבעלותינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר וישלח י"ב כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר והנעלה ... נ"י
 
מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז כל השבת רק להיות בשמחה, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של אדם שזוכה להיות כל השבת בשמחה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קיח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, אין עוד עבירה יותר חמורה כמו עובד עבודה זרה, עם כל זאת אם אדם מקבל על עצמו לשמור את השבת כהלכתו, היינו בשמחה עצומה, ששמח בשמחת שבת הקדוש ברוך הוא מוחל לו, מכל שכן ומכל שכן על שאר עבירות הקדוש ברוך הוא מוחל לאדם שזוכה לשמוח בשבת, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות, בזה שאדם מתענג בשבת ושמח כל השבת הרי הוא ממש כמו שהתענה אלף תעניות, בוא לא נטעה את עצמנו וכו', הרי חטאנו כל כך הרבה בחיינו וכו', ולפי דברי האריז"ל צריכים על כל חטא להתענות מספר תעניות כפי צירוף העוון שעשינו בר מינן וכו', והנה באים חכמינו הקדושים ואומרים בזה שנכבד את השבת ונהיה בשמחה בשבת, הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על עוונותינו, וכל שבת זה כמו אלף תעניות, האם לא כדאי לשמוח כל השבת מאשר להתענות אפילו יום אחד? מכל שכן על ידי ששמחים כל השבת ושומרים לא לריב בבית זה אלף תעניות, ולכן אל תהיה בטלן רק תשמור את השבת, ועיקר השמירה שלא תהיה בכעס כל השבת וכו', ולא תוציא את העצבים שלך על אף אחד וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירה, ולכן תתחיל מהשבת הזאת רק להיות בשמחה כל השבת, ובזכות זה יהיה לך שפע ברכה והצלחה כל ימי השבוע, כי כל ההשפעות באים לאדם מהשבת, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את קדושת השבת על ששת ימי החול, ולכן תהיה כל כך שמח כל השבת כדי שיהיה לך מה להמשיך על ששת ימי החול, ואל תיקח את זה בקלות, כי הס"מ אורב על כל בר ישראל לחלל לו את השבת על ידי שנכנס בכעס בעצבים ובמריבות וכו' וכו', ולכן שתוק כל השבת ותתאפק לא להיות בכעס, כי הכעס זה עבודה זרה ממש, וזה עיקר חילול שבת, שאדם מוציא את העצבים שלו בשבת, ואם תהיה נזהר בזה אתה לא יכול לתאר אל איזה עשירות תזכה, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הויה היא תעשיר זו ברכת שבת.

מה אומר לך יש לנו עכשיו הזדמנות פז לרכוש דירה מהתחלת הבניה עד הסוף במחיר אטרקטיבי ומוזל מאד לא יאומן כי יסופר, שלא יפתו אותך שיש יזמים וכו', ויבואו יזמים וכו', ואל תביא יזמים וכו', כי יש כבר קרקעות מוכנות לאלף דירות, כמו שאני מבטיח לכל אנשי שלומינו, ולכן תראה לקפוץ על המציאה וחבל מאד לפספס את זה, אני מייעץ אותך להיות בקשר עם האברך אורי אלבז נ"י או גד אוחיון נ"י, וכמובן הכל צריך להיות דרך עורך דין אבנר צור נ"י, כי אני לא יתן חס ושלום שאחד יפול, ולכן אל תהיה בטלן זה הזדמנות פז מאד, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לכל אחד מאנשי שלומינו בית דירות משלו, ועוד יוכל לארח את ההורים שלו ואת כל המשפחה שלו, יראו ענינו וישמח לבנו ותגל נפשנו בישועתו יתברך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישב י"ד כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י
 
מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך להתחזק, וזה סוד הצלחת הקהילה שלנו, שמי שבא מבחוץ לא יכול להפסיק להתפעל, איך שתהילה לאל אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב מיושבים מסודרים וכו' וכו', ועוד מוסרים את זה לחבריהם, וכך נתקדש שם רביז"ל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה להתחזק, אני יודע שעובר עליך משברים וגלים, אבל אני  מוכרח להגיד לך על מי לא עובר? עיקר גדולת בר ישראל שיכול להפוך את כל הצרות והיסורים והמרירות וכו' וכו', ולהחזיק מעמד, וחכמינו הקדושים אמרו (ברכות ה.) כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכאו ביסורים, ואם קיבלו יראה זרע יאריך ימים, ולכן אשרי מי שמחזיק מעמד בזה העולם אפילו שעובר עליו מה שעובר משברים וגלים, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ד) אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על בריה כשהוא חי, אלא על בעלי יסורין, ולכן זה לא עצה שתשאר תמיד ממורמר ומדוכא שבור וכו' וכו', אדרבה תראה להפוך את המרירות למתיקות, את החושך לאור, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) אשרי אדם שנגעו בו יסורין וכבש רחמיו ולא קרא תגר, ולכן אל תהיה בטלן רק תתחזק ותחזק את אחרים, וזה סוד הצלחת קהילתנו הקדושה שהיא קהילה יחידה במינה, חממה של אמונה, ולכן רק חזק ואמץ, ותראה לקרב את כל אחד מאנשי שלומינו, ואני רוצה מאד שתשרה בנינו רק האחדות והאהבה, כי אני שונא בתכלית השנאה מחלוקת ופירודים וכו', לשון הרע ורכילות מזה על זה וכו', אדרבה מי שיכול למצוא את הטוב אצל כל אחד מאנשי שלומינו מקהילתנו זה חשוב בעיני, ומי שרק מחפש את המומים אצל הזולת אני נגעל ממנו וכו', ולכן שאף אחד לא ינסה למצוא חן בעיני בזה שיבטל את אחרים וכו', זה לא ילך, כי אני שונא מחלוקת ומריבות ושנאה וכו'.

נא ונא אל תלך בטל, כי אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון), ולידי זימה, כי מי שלא עושה שום דבר הוא פשוט משתגע, ואחר כך מוציא את העצבים שלו על אשתו, אם היית יודע מה זה לגרוס משניות, ומה משלמים מהשמים על כל פרק משניות, לא היית מפסיק לגרוס פרק אחר פרק, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, וזה בדוק ומנוסה, ולכן חבל מאד שתסתובב בלי מעש, ואדרבה אם אתה מעוניין לעבוד אני צריך פועלים וכו', תפנה אל המשרד ותקבל עבודה, אבל אני צריך רק אברך רציני, לא סתם שיבוא וישתה קפה וכו', ואם אתה לא יכול לעבוד ולא מסוגל לזה זה להפצה, אין דבר כזה להסתובב בלא כלום, מזה יוצא אחר כך כל המחלוקת בבית, ולכן אני מאד מבקש אותך תהיה גבר, ותצא להפצה, ואני מבטיח לך שאם תצא להפצה אף פעם לא יחסר לך כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה.

רק תחזיק מעמד, ותמיד תהיה בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה, עם כל זאת יעזור הקדוש ברוך הוא, שתוכל להחזיק מעמד בחיי ההבל הזה וכו', כי ימינו כצל עובר וכו', וחבל שיעבור לנו כל יום עם שעמום וכו', עצבות וכו', מרירות ודיכאונות וכו', אשרי מי שתמיד בשמחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישב ט"ו כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י
 
מצד אחד יש לי שמחה גדולה מאד שזכיתי עוד פעם להיות בהקהילה, ואני רואה איך שהקהילה רק גודלת ופורחת ברוחניות ובגשמיות, ואנשי שלומינו בונים בתים, וזה רק התחלה וכו', אבל מצד שני יש לי צער שאני צריך לעזוב וכו', אבל אתם יודעים שזה רק זמני עד עת בא דברו וכו', איך שהוא רציתי מאד לבקש אותך שתראה מצידך יהיה רק אהבה ואחדות, כי שנואה המחלוקת אצלו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ולכן אתה מצידך תראה שתמיד תהיה בשלום עם כולם, ולא תתווכח עם אף אחד ומכל שכן לא להעליב את שום בריה שבעולם, ואף שאחד מבזה אותך תקבל את הכל באהבה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן כשאחד מבזה אותך תקח את זה לכפרת עוונות [זה לא אומר שמי שמבזה הוא לא יקבל את העונש ממנו יתברך וכו', כי מי ששופך דם הזולת בחירופין וגידופין הוא ישלם על זה מחיר כבד, כי אין הקדוש ברוך הוא מוחל על עלבון הזולת, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע אפילו עלבון סוסים מיד רוכביהם וכו', שרוכב נתן מכות יותר מדי לסוס, גם על זה ישלם מחיר כבד, כל כך גדולה רחמנותו יתברך], ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לפגוע באף אחד, כי אחר כך משלמים על זה מחיר כבד מאד מאד, ובאים בטענות אל הקדוש ברוך הוא, ולא יודעים שהוא בעצמו גרם לו את זה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך אתה תראה לבקש בכל יום ממנו יתברך שתזכה לאהוב את כל בר ישראל כנפשך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רל"ט) שעיקר הדיבור בא משלום, כמו שכתוב (תהלים קכ"ב) אדברה נא שלום, עיקר הדיבור בא רק כשיש שלום, ובשביל זה האריז"ל תיקן שלפני כל תפילה יקבלו על עצמם מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, מכל שכן וכל שכן אדם צריך לשמור לא לדבר על הצדיק וכן על מי שקיבלת ממנו טובה פעם אחת, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי י"ז) משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מתוך ביתו, ומשלמים על זה אחר כך מחיר כבד מאד, ולא כדאי להיכנס בסכנות כאלו וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב ט"ז כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הגעתי חזרה מהנסיעה בארץ ישראל ושמחתי מאד מאד להיות בקהילתינו הקדושה, ואני כבר מתגעגע לחזור וכו', אף שגם פה יש לי טרחא דציבורא עם ארבע קהילות, ובפרט שהקמנו פה תלמוד תורה לתפארת, וכן ישיבה גדולה לבחורים מבתי חרדים שנשרו וכו', ועכשיו כולם חוזרים באופן נפלא מאד וכו'.

העיקר אני מאד מבקש אותך שלא תהיה בטלן, אל תמשך אחר העצבות והעצלות שזה הורס את האדם לגמרי, וצריך שתזכור אשר שמחה זה הקדושה, וככל שאדם שש ושמח יותר, הוא נכלל באין סוף ברוך הוא, כי השמחה היא הדביקות, וכשבר ישראל שש ושמח עם מצוותיו יתברך, בזה הוא נכלל בשמחתו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') שעל ידי שמחת המצוות הוא נכלל בשמחתו יתברך, ועיקר השמחה הוא בלב כמו שכתוב (תהלים ד') "נתת שמחה בליבי", ואי אפשר ללב לשמוח אלא עד שיסיר עקמומיות שבלבו, שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה כמו שכתוב (תהלים צ"ז) "ולישרי לב שמחה", ואי אפשר להוריד את העקמומיות שבלב אלא על ידי תפלה בכח, וכבר דיברנו הרבה מזה שעיקר תפלה בכח היא שצריכים לקשר את המחשבה לדיבור, ועל זה צריכים כוחות עצומות, כי בשעה שאדם מדבר דיבורי התפלה, אזי המחשבה חושבת דברים אחרים, שזה המחשבות זרות שבאים מחמת עוונותיו, המעכבים שתפלתו תתקבל, ולכן צריכים כוחות עצומות לקשר את המחשבה אל הדיבור, שיחשוב מה הוא מוציא מפיו, ואז דייקא על ידי זה הוא זוכה לישרות לב, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ג) כשבר ישראל מקשר את המחשבה אל הדיבור, על ידי זה נעשה כלי לקבל בו את השפע, ולכן צריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות לקשר את המחשבה אל הדיבור, וזה נקרא תפלה בכח, ואם תתיישב באמת תראה שעל זה צריכים כוחות עצומות, כי הפה מדבר והמח מחשבה פורחת בכל מיני שטויות וכו' וכו'.

נא ונא ראה שיהיה לך קופת צדקה "קרן הצדיק" צדקת רבי מאיר בעל הנס בביתך, ובכל יום בעת האוכל או לפני שאתה יוצא לדרך, או לפני כל דבר מצוה שאתה הולך לקיים וכו', תכניס כמה פרוטות לצדקה, כי אין אתה יכול לתאר ולשער מה הפרוטות האלו עושים בשמים וכו', ובשביל זה אדם מתרשל מלתת בכל יום צדקה, כי הוא חושב שהוא צריך לתת גוזמאות כפי ריבוי עוונותיו, ומחמת שאין לו אזי אינו נותן כלום, ובאמת אמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות הלכה ג' אות ב') אשר באמת על פי רוב העיקר מה שאין האדם מתקרב להשם יתברך ואינו חוזר בתשובה להשם יתברך, אף על פי שהמניעה מחמת התגברות תאות הגוף וכו', אבל גם זה הוא מניעה גדולה מלהתקרב להשם יתברך, היינו בשביל ריבוי תבערת הלב להשם יתברך שבוער חוץ מהמדה, כי בודאי אם נתפס איזה אדם שהוא בכלל ישראל שלא נזרקה בו עדיין אפיקורסות ומינות וכו', אם נשאל אותו אם הוא חפץ בתשובה, לחזור להשם יתברך, בודאי הכל ישיבו פה אחד שרוצים מאד מאד לשוב להשם יתברך, ומתגעגעים לזה מאד מאד ימים ושנים, וגם אם נשאל אותו אם רוצה לעשות איזה דבר בשביל השם יתברך כדי לשוב אליו יתברך, כגון ללמוד דף גמרא או ליתן פרוטה לצדקה, או לילך לטבול במקוה, וכיוצא בזה מדברים המקדשין את האדם, בודאי ישיב בפה מלא הן, כי בודאי אני מרוצה לעשות בכפליים, אפילו כפל כפליים מכל זה, ובלבד שיועיל לי, כי אני יודע שכל זה אינו מועיל לי, לפי עוצם ריבוי הפגמים והחטאים שפגמתי נגדו יתברך, ומחמת זה שנדמה לו שכל זה לא יועיל לו, על כן אינו עושה כלל וכו', עיין שם באריכות איך שמסביר שאדם לא מאמין שעם פרוטה לצדקה, מדביק נשמתו באין סוף ברוך הוא, ועל ידי טבילת מקוה הוא מטהר את נשמתו, ועל ידי דף גמרא הוא ממשיך על עצמו כל החסדים שבעולם, כי מרוב חלישות הדעת וקטנות המוחין, נדמה לאדם שכבר לא יועיל לו כל אלו הדברים, כי הוא נפל כל כך בנוקבא דתהומא רבא, עד שאבד מנוס ותקוה ממנו וכו' וכו', ולכן אינו עושה כלום, וזה מה שאני מבקש כמעט יום יום מאנשי שלומינו שילמדו דף גמרא מסדרת דף היומי, שזה יציל אותו מכל רע, אפילו שילמד את זה בגירסא, ומכל שכן שיכניס כל יום כמה פרוטות ממש לצדקה, שזה עושה רעש גדול בשמים, פה בזה העולם כמה פרוטות זה כלום, אבל למעלה בשמים זה דבר גדול מאד, ובכל ראש חודש תביא לי בידיים את הפרוטות האלו, או תמסור את זה להמשרד, כי אתה לא יודע מה עושים עם הפרוטות האלו, זה נראה כמו כלום, אבל זה מציל את הנוער שלנו וכו', זה עוזר לבית התבשיל וכו' (שכולם נהנים מזה), ובפרט להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה בבית הכנסת לפני כל תפלה, כי צריכים להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יהיה דבר זה קל בעיניך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני חלישות הדעת ובלבולים וכו' וכו', עם כל זאת זה גדולת בר ישראל שזוכה להחזיק מעמד ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו, ואת הכח הזה אנחנו מקבלים מהצדיק האמת שהוא רביז"ל, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רבי כזה, אל אור נורא ונפלא כזה.

והנה זיכני הקדוש ברוך הוא להקים קהילה קדושה חממה של אמונה, ולכן עלינו לשמור מאד מאד להחזיק את עצמינו ביחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי כך אמר החכם מכל האדם (קהלת ד' ט') "טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם, כי אם יפלו האחד יקים את חבירו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו", ודרשו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה ד' סימן ח') טובים השנים שהם יגעין בתורה מן האחד שעוסק זה לעצמו וזה לעצמו, כי אם יפולו האחד יקים את חבירו, שאם שכח הלכה, אחד מהם חבירו מחזיר ההלכה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק זה הרב שהוא מחזיר להם טעותן, כי תמיד כדאי ללמוד בחברותא, וכן לדבר ולהתחזק אחד עם חבירו, ואפילו לעסוק בעסק טוב יחד, כמאמרם ז"ל (שם) טובים השנים מן האחד, טובים השנים שהם נושאין ונותנין בפרקמטיא, מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו, כי אם יפלו, שאם יפול ויסתכן אחד מהן, חבירו מעמידו, ולכן אשרי קהילה קדושה שאנשיו אוחזים את עצמם ביחד, הן בלימוד תורה הקדושה, והן בעזר שאחד עוזר להשני במשא ומתן, ומכל שכן בשלום בית, כמאמרם ז"ל (שם) טובים השנים איש לאשתו, מן האחד זה לעצמו וזו לעצמה, והחוט המשולש זה הקדוש ברוך הוא שהוא פוקדן בבנים, ולכן שלום בית עולה על הכל ואחד יעזור להשני היינו הבעל והאשה שיעזרו אחד להשני שאז יצליחו, ולכן מאחר שמסרתי את נפשי להקים קהילה קדושה כזו, אני מאד מבקש אותך תראה שיהיה לך שלום בית עם אשתך, כי טובים השנים מן האחד, וכן תעזור להשני בפרנסה, כי אחד יקנה אצל הזולת, כמו שכתוב (ויקרא כ"ה ל"ו) "וחי אחיך עמך", כי צריכים לפרגן אחד להשני, ולעזור אחד להשני, איזה יופי של קהילה כזו? אם חיים בצורה כזו? שאז אם יפול אחד אזי חבירו יקימו, וכן הוא בלימוד תורה ובהתחזקות, כי תמיד צריכים שאחד יחזק את השני, ולכן מי שלא יכול לעמוד בזה, אני מאד מבקש אותו שיעזוב את הקהילה שלנו, כי אנחנו מוסרים את נפשינו פשוטו כמשמעו שיהיה לנו אהבה אחדות וריעות, ואני לא מעוניין שיהיה אצלינו בעלי מחלוקת ושעוסקים בפירודים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.

תהלה לאל נכנסים לגור כל פעם משפחות חדשות, והקהילה שלנו גודלת ופורחת, ובקרוב מאד הולכים לבנות לנו אלף דירות, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך, רק חזק ואמץ ואל תניח שהעצבות והעצלות והמרירות והדכאון יכבשו אותך, ותהפוך את הכל לשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולא להסתכל  על היסורים הבאים עליך בכל פעם, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים צד) חביבין יסורים לפני הקדוש ברוך הוא ששמו של הקדוש ברוך הוא חל על מי שהיסורים באים עליו, כי באמת האדם נולד חומר גשמי, וכו', וגשם אי אפשר להשיג רוחני בשום פנים ואופן, כי הם שני הפכים, ולכן מביאים עליו יסורים מלמעלה כדי להכניע את החומר העב והגס, כדי שיוכל להשיג את הצורה שהיא הנשמה, חלק אלקי ממעל ממש, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ע) שכל הצרות שבאים על האדם הוא כדי להכניע את גופו הגשמי, ושיאיר בו הצורה, שהוא רוחניות חיות אלקות, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תצא) צריך אדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שיסורים באים עליו, למה? שהיסורים מושכין את האדם להקדוש ברוך הוא ובזה שאדם מקבל את כל אשר עובר עליו באהבה, על ידי זה מאיר עליו אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, כשעדיין מסתובב בזה העולם, ולכן אתה צריך להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך אלא הדבק את עצמך בו יתברך, ואפילו שעובר עליך כל מיני יסורים וצרות ומכאובים וחלישות הדעת, זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צד סימן ה') אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על בריה כשהוא חי אלא על בעלי יסורין; וצריך שתזכור שעיקר ההתחזקות לעבור על כל היסורים שעוברים עליך, זה על ידי שמחה, לשמח את את נפשך העלובה וכו', הצמאה והרעבה וכו', ואי אפשר להגיע לשמחה אלא על ידי שמחה לבקש ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכול לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
אין אתה יכול לתאר ולשער את השמחה שיש לי שאתה עוזר לי לבנות את הבית הכנסת הגדול, כי אני מסובב בחובות, אני צריך לשלם כמעט שתי מליון ש"ח, הן מה שלויתי עד עכשיו, והן מה שצריכים עוד עד גמר המבנה, ולכן בזה שכל אחד קונה כסא זה עוזר לי מאד מאד, רק חזק ואמץ וזכור אשר אין עוד דבר יותר גדול מלתת צדקה לבנין בית הכנסת שבו יתפללו וילמדו ביום ובלילה, תהלה לאל יש לנו קהילה נפלאה מאד, אנשים רצינים שרוצים רק עבודת השם יתברך על פי דרך רביז"ל, תשואת חן לך על כל העזרה, עם כל זאת אני צריך לעורר אותך ביותר על ענין הצדקה, שזה דבר גדול מאד ובפרט כשנותנים כמה פרוטות לפני כל תפלה, שחרית מנחה ערבית, וכן בעת האוכל, וכן לפני שיוצאים לדרך, כי מעלת הצדקה עולה על הכל, ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו זוטא פרק א') גדולה צדקה שהיא מעלה את הנשמה ומושיבה ונותנה תחת כסא הכבוד; וצריכים מאד מאד לשמור ולהקפיד להכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות לפני כל תפלה, ולפני קיום כל מצוה, ודע לך שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש משלי יד) גדולה צדקה שהוא מלווה לעושיה בשעת פטירתו. שנאמר (ישעיה נח, ח) "והלך לפניך צדקה כבוד הוי"ה יאספך";
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים  (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות; ולכן אני מאד מאד מעריך מה שאתה עושה בשבילי לעזור לי לבנות את הבית הכנסת, הן בקניית כסא, והן בהשגת מטר, כי הבית הכנסת הגדול הזה, יהיה פאר ויופי שכמעט שאין בעולם, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר וישב כ' כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

רק חזק ואמץ מאד להכין את עצמך לקבל השבוע את ימי חנוכה הקדושים, שאז מתחיל להאיר אורו של משיח, ובשביל זה דרשו רשומות כתבו מ'ש'י'ח' ראשי תיבות מ'זוזה י'מין ח'נוכה ש'מאל, ויש לומר הקשר לזה כי מזוזה מרמזת על איש ואשה, ולכן קוראים בסדר התנאים ואל יעלימו זה מזו וזו מזה, שזה מזוזה שמזהירים את הזוג שיחזיקו את עצמם ביחד, וזה זוכים רק על ידי תוקף האמונה הקדושה שכתוב במזוזה "שמע ישראל הוי"ה אלקינו הוי"ה אחד", כי אם יש אמונה, על ידי זה יש שלום בית, כי צריכים לזכור שהזיווג הוא מהשמים, ולכן מצד ימין תמיד צריכים לראות שיהיה שלום בית, שזה מזוזה, ומה גם אם אין שלום בית חס ושלום צריכים לבדוק תיכף ומיד את המזוזה אם אינה פסולה, ומצד שמאל שמה מאיר אור החנוכה, שאז עשה הקדוש ברוך הוא נסים נגלים לעם ישראל, שרבים נפלו ביד מעטים וכו', וכך הוא בכל בית ובית שמגיעים למצבים של שמאל, שנדמה שאבד מנוס ותקוה מהאדם וכו', והכל הולך לו שמאל וכו', שלא כסדר וכו', עליו לידע שאסור להתייאש, כי הקדוש ברוך הוא יעשה לו נסים, וזה בעצמו סוד משיח בחינת (תהילים ס"ט י"ט) "קורבה אל נפשי גאלה" שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כמו שאנחנו מחכים ומצפים בכל יום על הגאולה הכלליות, כן יכולים כבר להגאל בביתו, אם רק יחדיר בעצמו את אמתת מציאותו יתברך, ולכן מצד אחד צריכים לוותר אחד להשני בביתו, שזה סוד מזוזה, ומצד שני צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא עושה נסים ואסור להתייאש אפילו שנמצאים במצבים הכי קשים בגשמיות, שאין פרנסה וכו', ומסובבים בחובות וכו', צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא גדול מאד, ועל ידי תוקף האמונה ממשיכים על עצמו ישועות גדולות, כמו שאמר החכם מכל האדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזק ושום דבר בעולם לא ישבור אותך, ואז תראה את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים קו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר, "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבוע טוב

 

 

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"א כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שזה קשה לך מאד להיות בשמחה מרוב חלישות הדעת שיש לך וכו', עליך לדעת שכל זה בא מחמת העוונות והחטאות נעורים שאדם עבר בימי נערותו, וזה מה שמביא שאדם יפול בכל פעם בחלישות הדעת, וחבל מאד וכו', כי חלישות הדעת יכול להפיל את האדם לנוקבא דתהומא רבה, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להחליש לאדם את דעתו כדי שיהיה שבור וכו', ולכן תעשה כל מה שבידך רק לשמח את עצמך בכל מיני אופנים שבעולם, ואף שזה בא לאדם מאד מאד קשה וכו', כי טבע של האדם שנמשך אחר העצבות והעצלות וכו', ולכן הוא צריך למסור את נפשו להיות תמיד בשמחה, וצריכים להכריח את עצמו להגיע אל שמחה, וזה בא לאדם מאד מאד קשה, ולכן צריכים רק להכריח את עצמו להיות בשמחה, ואתה צריך לדעת שזה בא לאדם יותר קשה מהכל, ולכן עצה להיות בשמחה תמיד לדבר משמחה עם הזולת, וכך יושפע גם עליו שמחה וכו', תראה לחזק את אחרים ועל ידי זה יהיה לך חיזוק, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) שיש אור ישר ואור חוזר, בזה שמדברים עם הזולת חוזר אחר כך הדיבורים אל עצמו, ולכן תמיד תדבר עם הזולת רק משמחה, ועל ידי זה תהיה גם אתה בשמחה, ואל יהיה נקל בעיניך עניין השמחה, כי רבים עזבו את היהדות רק ממרה שחורה ועצבות שתפס אותם מעוונותיהם המרובים וכו', ועיקר תיקון הברית הוא שמחה, ואי אפשר להגיע אל שמחה אלא על ידי שמחפשים ומבקשים ומוצאים בעצמו נקודות טובות כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון את עצמו לכף זכות, כי אין זה חכמה למצוא בעצמו תמיד את הרע וכו', זה בעצמו עצת הס"מ לשבור את האדם וכו', להסית אותו שיהיה במחלוקת ובפירודים עם הזולת וכו', ולכן תמסור את נפשך על מידת השלום להיות בשלום עם כל בר ישראל, והס"מ כל העניין שלו רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל "הפרד ומשול", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שלום סימן ו') שלום בא על ידי אמת, מי שמחזיק את עצמו בו יתברך שרק הוא האמת, כמו שכתוב (ירמיה י' י') "והוי"ה אלקים אמת הוא אלקים חיים ומלך עולם" וגו', ולכן כפי שאדם מושך את עצמו אליו יתברך, כן נכנס בו אמת, והאמת הזה מביא אותו לשלום להיות שלום עם כל בריה, והס"מ כל העניין שלו להעלים ולהסתיר ולכסות את אמתת מציאותו יתברך, ולכן כל העניין שלו רק פירודים וכו', וזה כל החיות שלו שיכול להפריד בין נשמות ישראל.

אנחנו צריכים רק לבנות את קהילתינו ולהרבות בצדקה וחסד, שאין ערוך אליה, כי כל העולם כולו נבנה על חסד, וכמו שכתוב (תהילים פ"ט ג') "עולם חסד יבנה", כי רק מידת החסד לימד זכות על בריאת האדם, ולכן כשבר ישראל עושה חסד, בזה הוא מקיים את העולם, ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על חסד שאחד עוזר להשני, וממש יש להתפעל מהנשים נשות אנשי שלומינו מה שהן עושות חסד לכל יולדת, זה לא מוצאים בשום קהילה בעולם, ולכן ראה לעזור לי שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה תעשה חסד אחד עם השני, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי תענית פרק ג' הלכה ב') "ובצל ידי כיסיתך" זו גמילות חסדים, שכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך תעזור לי להמשיך עם בית התבשיל - אהל אברהם, כדי שיהיה אוכל לכל אנשי שלומינו בשפע, שאין עוד חסד יותר גדול מזה שכל מי שרעב וצמא, יש לו פינה איפה לאכול, וכן תתמיד בלימוד תורה הקדושה, שלא יחסר לך יום אחד מבלי מקרא משנה גמרא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, כי מוכרחים ללמוד בכל יום לכל הפחות השלוש שיעורים האלו, שיעור במקרא שיעור במשנה שיעור בגמרא, אזי הוא העשיר הכי גדול.

נא ונא ראה לעזור לי לגמור את בניין בית הכנסת הגדול, ודע לך שבזכות קניית כסא בבית הכנסת הגדול, זה אתה עוזר לי לגמור כבר את בניין בית הכנסת, ונוכל כבר להתחיל להתפלל שמה, ולכן תעשה את זה בחפץ לב כי זה קירוב הגאולה, ואף שאני יודע שזה קשה לך, זכור איך שאני קפצתי בתוך הבנייה, שזה עלות של כמעט שבע מיליון ש"ח, ולכן אני מאד מעריך אותך בזה שאתה עוזר לי.

רק חזק ואמץ לא להשבר משום דבר, ובפרט שהשבוע תזכה לימי חנוכה הקדושים ימי הנסים והנפלאות, והקדוש ברוך הוא ימשיך גם עליך נסים ונפלאות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

באתי לעורר אותך על דבר מאד מאד חשוב, שעיקר היהדות תלוי בזה, והוא שמירת שבת, עד שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל משמרים שבת אחת כתיקונה, מיד היה בן דוד בא, והנה לצערינו הרב אם לא לומדים הלכות שבת אז לא יודעים, עד כדי כך שכתב הרבי רבי יהונתן מאייבשיץ זי"ע (ספר יערות דבש דרוש י"ג) כל איש ישראל אשר איננו בקי בהלכות שבת מרישא לסיפא לא יכונה אצלי בכלל איש השלם, אוי ווי איך מצפים ומייחלים לגאולה, ואילמלא שמרו ישראל שתי שבתות היו נגאלים (שבת קיח:) והגאולה תלויה בשמירת שבת, ואנחנו בעוונותינו הרבים עוברים בחסרון ידיעה על רוב איסורי דאורייתא ודרבנן וכו', ומראה לדעת שם כמה וכמה קולות שבני אדם מקילים בעניני שבת, ולא יודעים שעוברים על איסורי דאורייתא רחמנא לישזבן, והנה אומרים לי שיש אנשים שנוסעים חמש דקות לפני השקיעה אל הבית הכנסת עם רכב, אני מוכרח להגיד לך שעשרים דקות לפני השקיעה אסור כבר לעשות שום מלאכה, ומכל שכן לא לנסוע עם רכב שמלבד איסור שבת שיש בדבר, עוד זאת יוצא מזה חילול השם, כי החילונים רואים שהנה נוסעים כבר בעת השקיעה, ולפעמים זה כבר אחר השקיעה רחמנא לישזבן זה חילול שבת גמור, בירושלים יש מנהג קדמונים להדליק נרות שבת ארבעים דקות לפני השקיעה, ואפילו אלו שמקילים להדליק עשרים דקות לפני השקיעה, אבל אחר כך כבר נכנסים בספק חילול שבת, ומכל שכן שמשחקים פה עם דקות, שאחר כך הוא מחלל שבת שיש לו דין כמו גוי רחמנא לישזבן, כמובא ברמב"ם (פרק ל' מהלכות שבת הלכה טו) השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא, ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל דבריהם לפיכך משבח הנביא ואומר (ישעיהו נ"ו) "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו" וגו' וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כחו כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא שנאמר (ישעיהו נ"ח) "אז תתענג על הוי"ה והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי הוי"ה דבר", עיין שם, מי שלומד את ההלכה הזו יראה ופחד ואימה ורעד וכו', צריך להכנס בו, שבת ועבודה זרה זה אותו דבר, נמצא מי שמחלל שבת הוא גם עובד עבודה זרה, ויינו יין נסך, ויש לו דין של גוי, ולכן מה טוב ומה נעים באם היית מתחיל ללמוד הלכות שבת על כל פנים בקיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף (שנתתי לך מתנה), כדי לידע עיקר הלכות שבת, ועכשיו אני מתחיל להבין למה הרבה אנשים מתלוננים שהם עניים גדולים ואין להם כלום וכו', הרי כשאדם שומר שבת השבת בעצמה מעשרת, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') "ברכת הוי"ה היא תעשיר" זו ברכת שבת, כי השבת מעשרת בגשמיות וברוחניות גם יחד, ולכן אני מאד מבקש אותך שמהיום והלאה תראה לשמור מאד איך שמגיע עשרים דקות לפני השקיעה, אסור לעשות כבר שום מלאכה בשום פנים ואופן, זה חילול שבת וזה גורם עיכוב הגאולה, וגם גורם לו לעניות ולשאר היזקים.

ואם כבר מדברים משבת, אני מוכרח להגיד לך שאחד מיסודי החינוך שהאבא צריך לחנך את הבנים שלו, כשהולך לבית הכנסת שהילדים ישבו על ידו, או על כל פנים שיניח שומר שישמור עליהם, אין דבר כזה להניח את הילדים שלו הפקר בשבת, זה גורם צער ועגמת נפש להזולת וכו', והבנים מחללים שבת במעשי קונדס וכו', וגורם חילול השם, והכל מפני שהאבא צריך לשבת במנוחה בבית הכנסת, ומה עם הבנים? ולכן כל אבא מחוייב בחוב קדוש לדאוג על הבנים שלו, שגם הם ישבו בבית הכנסת או על כל פנים שיהיו תחת פיקוח תמידי, אין דבר כזה להניח בנים שיסתובבו בשבת הפקר, אוי לו לאב שמניח את הילדים שלו להסתובב בלי שום פיקוח, והוא ממש כמו רוצח וכו', ואחר כך כשהבן יגדל יהיה פושע ויגמור בבית סוהר, והאבא והאמא יאכלו את לבבם ויתלשו את שערות ראשם, ואחר כך יאשימו כמובן את התלמוד תורה, את המלמד, את המנהל וכו', ואת מי לא? רק את עצמם לא יאשימו... כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נגעים פרק ב' משנה ה') כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו בא חנוכה שזה חג של חינוך, תקבל על עצמך לחנך את הבנים שלך כשבאים לבית הכנסת שיענו אמן יהא שמיה רבא וכו', וישבו על ידך או תפקיד שומר עליהם, אבל לא לתת להילדים לעשות כל מה שלבם חפץ, כי אחר כך תשלם על זה מחיר כבד וזה יהיה מאוחר, ועל זה נאמר (קהלת א' ט"ו) "מעוות לא יוכל לתקון", וזה ביותר נאמר על חינוך הילדים כשהם קטנים, כי אם לא מחנכים את הילדים מגיל צעיר, כבר לא יועיל אחר כך שום דבר בשום פנים ואופן, ואל יאמר אבא כשיגדל הבן אז אני יחנך אותו וכו', אז כבר יהיה מאוחר מאד, והוא יהיה פושע ומלסטם את הבריות, ולכן אמר הנביא (איכה ג' כ"ז) "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו", כי אם לא מרגילים את הילד מגיל צעיר ללכת עם מידות טובות ולקיים את מצוותיו יתברך, ובפרט בעניני שבת אם לא מחנכים את הילדים מה זה קדושת שבת כשהם קטנים, אזי רחמנא לישזבן יהיו מחללי שבתות וכו', ולכן אל תיקח את זה בקלות הן אתה תתחיל לחנך את עצמך, וכן תראה לחנך את ילדיך, ומוהרנ"ת ז"ל העבודה הכי קדושה אצלו זה חינוך הילדים, וזה יותר חשוב לו מעבודת חצות שלו.

אקווה שתכניס בעצמך את הדיבורים האלו, וצריכים לשמור מאד מאד לא להיות חס ושלום מחלל שבת, שזה מביא לאדם את כל הצרות והעניות וכו' וכו', ואחר כך יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, למה מגיע לו עונש כל כך גדול?

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י 

צריך שתדע אשר רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן צ') שכל החסרונות שבאים לאדם זה בא מחמת השבירה כי בעת שברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה ברא את זה בסוד אורות וכלים, האור הוא אין סוף ברוך הוא, והכלים הם המקבלים את האור, והם דומם צומח חי מדבר, והעיקר היא המדבר, כי כל הבריאה היתה בשביל אדם שיכיר את אמתת מציאותו יתברך האור אין סוף שמלובש בתוך כל הבריאה, ומרוב אור שלא יכלו הכלים לקבל על ידי זה נעשה שבירה היינו שמוח אדם לא יכול להשיג איך הכל לכל אלקות גמור הוא וכל הבריאה כולה הוא לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, כי ריבוי האור גרם לשבירת הכלים, שעל ידי זה האדם נשבר לגמרי ומשם נמשך לו כל החסרונות, ולכן צריכים להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר הדיבורים הם האותיות שהם הכלים שהאדם בורא אותיות חדשים, כלים חדשים, שבו הוא יכול לקבל את האור, עד שעל ידי ריבוי הדיבורים שמדבר אליו יתברך על ידי זה הוא זוכה לכלים חזקים שיכולים לקבל בו את האור האין סוף ברוך הוא, ואז נשלם לו כל החסרונות, עד ששש ושמח באלקותו יתברך, אשר אין לך עוד תענוג יותר גדול מזה, ולכן מאד מאד אני מבקש אותך, מאחר שזכית להתקרב אל רביז"ל הדבר הראשון תרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך, בתמימות ופשיטות גמור, ואף שבהתחלה זה יבוא לך מאד מאד קשה, כי עד עכשיו לא היה לך כלים לקבל את האור אין סוף ברוך הוא, ולכן נדמה לך כאילו הכל טבע מקרה ומזל, כי מרוב עוונותיך סילקת את השכינה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה ג:) בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד שנאמר (דברים כג, טו) "כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך" כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם שנאמר (שם) "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"; ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ז') "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר" ערות דיבור, רבי שמואל בר נחמן אמר זה ניבול הפה; נמצא כשאדם מנבל את הפה שלו על ידי זה הוא גורם שבירה להמוח עד שאינו יכול לקלוט את אלקותו יתברך המחיה ומהווה את כל הבריאה כולה, ומשם נמשך כל החסרונות לאדם ותיכף ומיד כשמרגיש חסרונות אזי הוא נופל בעצבות ובמרירות ובדכאון, שמשם כל הסבל שבני אדם סובלים, ולכן ראה לקבל על עצמך מהיום והלאה לשמור על פיך ולדבר רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיות, וכן לחזק ולאמץ ולעודד ולשמח את נשמות ישראל, ובפרט ביתך זו אשתך לשמח אותה, ועל ידי זה כל החיים שלך ישתנו לטובה, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ועיקר ההתקרבות אליו הוא לציית אותו, ויסוד היסודות של רביז"ל הוא שנרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך בתמימות ופשיטות גמור, ועל ידי זה נזכה לזכך את המוח עד שנרגיש את אמתת מציאותו יתברך החופה אותנו ואז לא יהיה לנו שום חסרונות, כי תיכף ומיד כשאדם מבטל את עצמו אליו יתברך, על ידי זה נשלם לו כל חסרונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך, ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז לא להשבר משום דבר, אלא למצוא את אמתת מציאותו יתברך בתוך הבריאה, ותדע שהוא יתברך מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי דבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ואז תתענג בנועם זיו שכינת עוזו יתברך, ועל קוטב זה בניתי את הקהילה הקדושה שלנו "היכל הקודש" שבונה רביז"ל כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נט) שהצדיק בונה "היכל הקודש", ולכן אני מאד מבקש אותך שתתפלל הרבה אליו יתברך שיהיה לך עין טובה, ולפרגן להזולת, אשר זה המדה הכי יפה כשבר ישראל תמיד מסתכל בעין טובה על הזולת, עד שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נד) שזה יהיה כל ענין של משיח צדקינו שיכניס בעולם טוב עין, וזה מה שנאמר בדוד שהוא משיח (שמואל א' ט"ז) "יפה עינים וטוב רואי" כי היה לו עין טובה, ואת זה אנחנו צריכים לקנות לעצמינו, תמיד להסתכל בעין טובה על הזולת, והס"מ הוא בדיוק ההיפך זה לעומת זה, רק מכניס רע עין בהזולת, אשר משם נמשך כל הצרות, כי הוא מסית ומדיח אחד נגד השני, ומזה נתהווה לשון הרע, שאחד מדבר רע על הזולת, ועל ידי זה נתעקם הלב והמח בכח המדמה, והנה יוסף הצדיק זכה לטוב עין, ועל כן אמרו חכמינו הקדושים (ברכות כ.) על הפסוק (בראשית מ"ח ט"ז) "וידגו לרב בקרב הארץ" מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם וכו' עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בו; ולכן כל מצוות נר חנוכה היא תלויה בראיה, כמו שאנו אומרים 'ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד'  כי אז בחנוכה מתחיל להאיר אור הגנוז שיתגלה על ידי משיח, שכולם ירגישו ויראו איך שכל הבריאה כולה זה אלקות גמור, והוא יתברך מתלבש עצמו בדומם צומח חי מדבר, כי הכל לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך תכניס את הדיבורים האלו לתוך לבך, ותראה לחזק את עצמך, ותצא מהקטנות שנכנס בך כאילו אין לך כבר מנוס ותקוה וכו', זכור אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קיב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן; ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל; אין דבר כזה להתייאש, ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים תעשה התחלה חדשה והיות שבחנוכה מובא מצדיקים שהוא חג של תורה שבעל פה, תקבל על עצמך כבר היום ללמוד את הדף היומי, שלא יחסר לך יום אחד מללמוד דף גמרא, אפילו בגירסא, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ד כסליו ערב חנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י 

היום זה בדיוק ארבעים ושבע שנים מאז שהתחלתי לכתוב שו"ת "אשר בנחל", ערב חנוכה תשכ"ד, ועד עכשיו הדפיסו כבר למעלה מתשע עשרה אלף מכתבים, ועדיין אוחזים בשנת תשנ"ב, וזה אצלי יום חג, כי אלפים ורבבות בני הנעורים התחזקו עצמם מהמכתבים האלו במשך כל השנים, ולכן ראה לעשות לעצמך שיעור בכל יום לעיין כמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל", ומשם תקבל התחזקות עצומה, כי כל המכתבים נכתבו עבורך, במשך כל כך הרבה שנים זה כמעט שתי דורות שהחיו את עצמם עם המכתבים האלו שנכתבו במסירות נפש הכי גדולה, ובסייעתא דשמיא ממנו יתברך.

מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה התחזקות כפי מה שעובר על כל אחד ואחד, כל מיני ירידות ונפילות וכו', צער ועגמת נפש וכו', חלישות הדעת וכו', עניות ודחקות וכו', אין אדם בזה העולם שלא יסבול וכו', כמו שהאריך רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) ודיבר עמנו מענין יסורי עולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים וכו', עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו', אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, כנראה בחוש, ולא צריכים להסביר את זה למי שיש לו מוח בקדקדו ומסתכל קצת בהם בעין האמת, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וגו', וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רגז" וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה יג סימן ז') על הפסוק (בראשית ב') "ואדם אין לעבוד את האדמה" לא נברא אדם אלא לעמל, אם זכה הוא עמל בתורה, ואם לא זכה הוא עמל בארץ, אשריו לאדם שהוא עמל בתורה, היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן שבעולם, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא, ולכן אני מוכרח להגיד לך שאני מאד מאד מתפעל מהמסירות נפש של אנשי שלומינו היקרים, שתוך שבוע כמעט נמכר כל הכסאות בבית הכנסת הגדול, ואף שזה יקר כולם קפצו על המציאה, ואני מוכרח להגיד לך שבזה הכסף אני יכול לגמור את הבנייה, כי אני תקוע בחובות אדירים, ורציתי כבר לראות בגמר הבנייה, ולכן תשואת חן לך על המסירות נפש שלך, ובוודאי ישלם לך הקדוש ברוך הוא חזרה כפל כפליים, כי זה הצדקה הכי גדולה, לתת לבנות בית הכנסת שיהיה פתוח עשרים וארבע שעות לתורה ולתפלה, אשריך ואשרי חלקך.

אני מאד מבקש אותך שהיום בלילה בעת הדלקת נרות חנוכה, שתבקש הרבה ממנו יתברך כל מה שאתה צריך, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים, ואשרי מי שאינו מטעה את עצמו, כי היוונים גזרו להשכיח שמו יתברך, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יח:) שגזרו מלכות יוון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם, ובזה שאנחנו מדברים אליו יתברך, בזה נבנה לנו האמונה הקדושה, כי אי אפשר לדבר אליו יתברך אלא אם יש לו אמונה בו יתברך, ומכל שכן וכל שכן כשזוכים בימי חנוכה הקדושים לדבר דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, שבזה מכניעים את קליפת עמלק, שרצו להחשיך את עיניהם של ישראל שלא יסתכלו אליו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט בראשית רמז ד') וחושך זה יון שהחשיכה עיניהן של ישראל בגזרותיה שהיתה אומרת להן כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל, ולכן דייקא בחנוכה כשמרבים לדבר דיבורי אמונה עם הילדים, בזה מכניעים את קליפת יון, שאמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות סעודה הלכה ה') שמה שכתוב (תהלים ס"ט) "טבעתי ביון מצולה" שזה סובב על היוונים שבכל דור ודור וכו', כי קליפת יון זה כפירות ואפיקורסות שנכנס בלב אדם וכו', ונתעקם לבו בקושיות וספיקות עליו יתברך וכו', ובשביל זה אדם לא יכול להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ולכן בחנוכה אז זוכים להכניע את הקליפה הזו שמונעת את האדם מלהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ועל כן אל תהיה בטלן, עכשיו בימי חנוכה הקדושים ראה לדבר הרבה דיבורי אמונה עם אשתך ובני ביתך, וזה זמן של חינוך אשר בשביל זה נקרא חנוכה לשון חינוך, כמו שכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות חנוכה הלכה א') ועל כן כל אבא צריך להשאר בבית בעת הדלקת הנרות, ולהקפיד שהילדים שלו גם כן ידליקו נרות חנוכה, ויספר להם מהנס של חנוכה, ולכן כל אלו שנוסעים אצל ציון רביז"ל על שבת חנוכה, זה טעות חמורה וזה דבר חדש שרק נתחדש בשנים האחרונות מסוכני הנסיעות כדי לעשות כסף וכו', כל הדורות לא היה קפידה אצל אנשי שלומינו להיות בשבת חנוכה בציון רביז"ל, כי רביז"ל הזהירנו רק על ראש השנה שאיש בל יעדר, אבל לא אמר שיבואו אליו על שבת חנוכה באומן, אדרבה כל הדורות אנשי שלומינו התקבצו כל אחד בעירו, כי חנוכה צריך האבא להיות בבית ולחנך את בניו, ולהקפיד שגם כן ידליקו נרות חנוכה, ובכלל כל העניין של חנוכה היא עניין חינוך לחנך את הילדים שלו, כי בלי חינוך הילדים גדלים כמו חיות רחמנא ליצלן, ולא בחינם שאמר מוהרנ"ת ז"ל אשר אצלו עבודת החינוך יותר חשובה מעבודת החצות שלו, ומסר את נפשו לחנך את ילדיו, וכן הורה לאנשי שלומינו שישמרו על בניהם ויחנכו אותם וכו', אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י 

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בימי חנוכה הקדושים האלו להיות רק בשמחה, ולתת תודה להקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שעשה עמנו, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') אשר ימי חנוכה הם ימי הודאה, ואם מרגילים את עצמם להודות להקדוש ברוך הוא על ידי זה ממשיכים לעצמם הארת עולם הבא בעולם הזה, כי אם מרגילים את עצמם תמיד לתת תודה להקדוש ברוך הוא על ידי זה מרגישים את עצמם מאד מאד קרובים אל הקדוש ברוך הוא, ורוב הצרות שבני אדם סובלים זה רק מפני שלא רוצים להודות על הנסים והנפלאות שעושה איתם הקדוש ברוך הוא, כי כל בר ישראל מלא נסים, וחכמינו הקדושים אמרו (נדה ל.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, אף אחד לא שם לב על נפלאות פלאי פלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עמו בכל יום בכל שעה ובכל רגע, עד שלא רואים ולא שומעים איזה אסון חס ושלום שקורה, אין האדם מתעורר להמשיך את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, ולתת לו תודה שהוא בריא ורואה עם העינים שלו, והולך עם הרגלים שלו, וכל הרמ"ח אברים והשס"ה גידים מתפקדים כמו שצריך וכו' וכו', וכן הבית שלו וכל אשר לו במצב טוב וכו' וכו', ועל כל זה צריכים להודות ולהלל להקדוש ברוך הוא, וזה מה שאנחנו אומרים בכל יום שלוש פעמים, "נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל נסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קוינו לך" ואף אחד לא שם לב למה שהוא אומר, ומכל שכן וכל שכן שכמה וכמה פעמים ביום הוא אומר ברכת "אשר יצר" אשר רביז"ל אמר שמאד מאד צריכים לכוון בברכה זו, כי זה סובב על הבריאות של האדם, כי אין אדם יכול לתאר איך שהאברים והגידים שלו עובדים וכו', ואיך הדם זורם בתוך הגידים שלו וכו', ממש פלאי פלאים, וחכמינו הקדושים אמרו (במדבר רבה פרשה כ"ד סימן ב') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום, ואת זה אדם לא קולט, ולכן יש לו תמיד טענות על הקדוש ברוך הוא, וזה מסבך אותו יותר ויותר, ובפרט שאדם צריך לתת תודה להקדוש ברוך הוא שנתן לו אשה וילדים וכו' וכו', וכולם בריאים וכו', ובזכות זה שאדם נותן תודה להקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ימשיך עליו עוד ישועות, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו בימי חנוכה הקדושים תרגיל את עצמך לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שעשה איתך, ועושה איתך, ועוד יעשה איתך, ובפרט שזכית לגור ביבנאל, ואתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי עכשיו לשמור על הילדים, כי הם העינים שלי, כי סוף כל סוף הם העתיד שלנו, ולכן לא בחינם שהס"מ אורב מאד על הנוער, ובכל העולם החרדי יש היום נסיונות קשים ומרים על הנוער וכו', ולכן אני מבקש אותך אישית שתעזור לי במה שאתה רק יכול להציל את הנוער ולדבר איתם דיבורי אמונה, וחס ושלום שלא יהיה איזה ניבול פה וכו', או איזה התגרות וכו', אנחנו צריכים לעזור אחד להשני, וזה צו השעה, כי חנוכה הוא חג של חינוך, אנחנו צריכים למסור את נפשינו בשביל חינוך בני ובנות ישראל, שיהיו ניצלים מכל מיני רוחות רעות, אבל כמובן שצריך להיות הכל באהבה לקרב ולא לרחק, ובזכות זה תתברך מפי אל עליון.

אני מאד מאד מבקש אותך תעשה כל מיני מאמצים בעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה זה היסוד והעיקר ביהדות, הס"מ סוחב את האדם שיהיה תמיד עצוב וממורמר ומדוכא על לא דבר וכו', שזה בעצמו הגיהנום שאדם סובל בזה העולם, כי רואים בני אדם מתייסרים רק על ידי העצבות והמרירות שתופס אותם וכו', ולכן העיקר הוא רק שמחה להיות בשמחה עצומה שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו כגויי הארצות.

נא ונא תקנה לעצמך את מידת הסבלנות, שזה המדה הכי יקרה, והייתי מייעץ לך שתעיין בכל יום בספר "אוצר הסבלנות", ומשם תיקח הרבה התחזקות איך להיות סבלן על כל אשר בא עליך, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה, לדעת שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ועל ידי תוקף האמונה זוכים לאריכות אפים כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי אמונה אדם יכול לעבור על הכל, ולכן תן תודה להקדוש ברוך הוא שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו, ותעזור לי במה שאתה רק יכול, ואהיה לך אסיר תודה, והעיקר תשתדל בכל מיני השתדלויות שמצדך לא יהיה שום מחלוקת ומריבות עם אף אחד וכו', ואשרי מי שזוכה להיות איש שלום, ולא לסכסך בין אחד להשני, ולא לדבר לשון הרע ורכילות מאחד להשני, כי זה דבר מגונה מאד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שבשביל זה מדליקים נר חנוכה על פתח ביתו, לרמז שצריכים להאיר את אורו יתברך על פתחי פיו, ולשמור מאד לא להוציא מפיו שום דבר רע על הזולת.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

 

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ח כסליו ד' דחנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, כי אדם נופל בדעתו בכל יום בכל שעה בכל רגע בחלישות הדעת וכו', ונעתק ממנו יתברך, כי באמת הנשמה היא חלק אלוק ממעל, והיא תמיד מושכת את עצמה אליו יתברך, ואם אדם זוכה לשמוח עם כל מצוה ומצוה שזוכה לקיים, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות ומאיר עליו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, אבל תיכף ומיד כשבר ישראל נופל בדעתו ואינו מרגיש את מעלת המצוות שזוכה לקיים, על ידי זה נחשך נשמתו, ומשם נמשך העצבות והמרירות והדכאון והפחדים שהוא מפחד, ולכן ראה לשמוח עם כל מצוה ומצוה שאתה זוכה לקיים, ותהלה לאל כל בר ישראל מלא מצוות, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ואם היית תמיד שש ושמח עם כל מצוה ומצוה שיש בך, אזי אף פעם לא היית נופל בדעתך, ולא היית נכנס בחלישות הדעת, והיית מרגיש איך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והיית מרגיש את אורו יתברך המאיר מאד, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ג) "והארץ האירה מכבודו", כי הרי מלא כל הארץ כבודו, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ואיזה הרגשה זה שאדם מרגיש שמסובב עם אורו יתברך? הרי מרגיש כל מיני תענוגים שבעולם, כי אין עוד תענוג כתענוג הדביקות באין סוף ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן, רק תהיה בשמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו, תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו, וזה המעלה של בר ישראל שזוכה לברוח מידי פעם אל הציון של התנא הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה לד:) רבי מאיר חייש למיעוטא, שאפילו אין לאדם רק מעט טוב, הוא כבר חשוב בעיניו יתברך, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריך לחפש ולבקש בעצמו אפילו מעט טוב ששם אינו רשע, שזה מה שאמר דוד (תהלים ל"ז) "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", כי אם יחפש וימצא בעצמו מעט טוב, כבר לא יהיה רשע, ולכן אשרי מי שבורח מידי פעם לציון של רבי מאיר בעל הנס שנמצא סך הכל כעשר דקות מיבנאל, ומבקש ומתחנן על נפשו, כי שם יכולים לפעול נסים נגלים.

אם תלך אל ציונו הקדוש של רבי מאיר בעל הנס תזכיר גם אותי לטובה, ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

אתה צריך לדעת שכל מה שקורה בזה העולם הכל בהשגחה פרטיית, כי דבר גדול דבר קטן מה שקורה בזה העולם הכל בהשגחת המאציל העליון, וזה שייך בכלליות בעולם, ומכל שכן מה שקורה לעם ישראל שכולם מושגחים בפרטי פרטיות ממנו יתברך, כי עם ישראל נקראים בנים כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", ובפרט עם ישראל בארץ ישראל אשר שם נאמר (דברים י"א י"ב) "ארץ אשר הוי"ה אלקיך דורש אותה, תמיד עיני הוי"ה אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ולכן עלינו ללמוד לקח מכל פרט ופרט מפרטי הבריאה, שאף אחד לא בטוח משום דבר, הנה בן רגע לרגע יוצא אש ושורף את הכל וכו', עד שרואים בחוש מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז:) אש אחד מששים מגיהנום, כי זה היה ממש גיהנום על פני האדמה, וכולם רעדו מפחד וכו', כי באמת לא ידעו מה יהיה? ולכן כדאי להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות, ולדעת שאין לו רק את הקדוש ברוך הוא, כי אדם לא בטוח בעצמו כרגע ממש, ובזה שאדם מרגיל את עצמו לבוא בכל פעם אליו יתברך, ומספר לפניו יתברך את כל לבו, אזי נכון לבו יהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו מכל רע, וכל כך חבל שאנחנו מקורבים אל רבי כל כך גדול שמלהב את לבבנו בתבערת אש שנדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה כל הענין של התבודדות, ולבסוף כשבא להתבודד אזי נופל בחלישות הדעת וכו', ומפסיק לדבר, ונכנס בקושיות ובספיקות אחריו יתברך וכו', כעין שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רל"ב) גיבור אחד חגר מתניו לכבוש חומה חזקה. ואחר כך כשבא אל השער, היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש שסתם השער, וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי עכביש? אותו דבר אדם מלהב את לבבו והוא בא לדבר אל הקדוש ברוך הוא, פתאום בשביל חלישות הדעת קטנה הוא מפסיק לדבר, וזה דומה ממש כמו קורי עכביש שסותם את השער וכו', בשביל זה יחזור? ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ובפרט עכשיו בימים הקדושים האלו ימי חנוכה, יכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרוצים, רק צריכים להיות עקשן לא לעזוב את עצמו בשום פנים ואופן, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, דהיינו שהאדם צריך להזהר מאד לפני שהולך להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ולכן ראה מה לפניך, אל תהיה בטלן, תרבה בימים אלו בתפלה ובהתבודדות, תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שעשה איתך ויעשה איתך, ותרבה בצדקה, ומה אתה חושב מה זה צדקה? להכניס בכל פעם בקופת הצדקה עוד כמה פרוטות ועוד כמה פרוטות, שזה מצטרפת לחשבון גדול, וכך היה נוהג רביז"ל (עיין שבחי הר"ן סימן י"ג) שהירבה להכניס פרוטות בקופת הצדקה וכו', וזה מה שעזר לו, כמובא בדבריו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שצדקה פותחת את כל הפתחים כמו שכתוב (דברים ט"ו) "פתוח תפתח" שאפילו כשיש פתח והתחלה, הצדקה היא פותחת יותר ויותר ומרחבת את הפתח יותר, כי כל דבר ודבר בעבודת השם יתברך כשרוצים להכנס באותו הדבר ובאותו העבודה, צריכים לפתוח שם פתח חדש להכנס באותו הדרך וכו', וסגולת כח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר וכו', ולכן מה טוב ומה נעים כשאדם מרגיל את עצמו לפני כל תפלה ותפלה שחרית מנחה ערבית להכניס כמה פרוטות לקופת הצדקה, וכן בעת האוכל הוא מכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות, וכן בכל פעם שנוסע לאיזה דרך, שיכניס כמה פרוטות לצדקה, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שזה יבטל לו את היסורים שיש לאדם בדרך, וכן לפני כל מצוה ומצוה כדאי להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואף שנדמה לך דבר זה ככלום, מה כבר יהיה שאני יכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה? אל תאמר זאת, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב הרצונות והכיסופים של כל בר ישראל, ואם אדם מתאמץ להכניס בכל יום לפני כל תפלה ובקשה כמה פרוטות, אזי נכון לבו יהיה בטוח שתפילותיו תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ואל יהיה בעיניך נקל דבר זה, כי למעלה בשמים מאד מתחשבים עם הפרוטות האלו, ויבוא היום שתתחרט ותמרוט את שערות ראשך עם כמה פרוטות שהייתי מכניס בכל יום בקופת הצדקה, הייתי ניצל מעונשו של גיהנום עוד בזה העולם, והייתי ניצל מאש ושריפות? הלא אחר כך כבר יהיה מאוחר, כי אין עוד דבר שמצלת את האדם מכל מיני מרעין בישין כמו כשנותן פרוטות לצדקה, ולכן אני מאד מבקש אותך בשביל טובתך הנצחי, תכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה, ותבקש אז ממנו יתברך כל מה שאתה צריך, ואתה לא יכול לתאר ולשער מה זה גורם למעלה בשמים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן, שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו, שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו, כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות; אקווה שתכניס את הדברים האלו בתוך לבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש א' דר"ח טבת ו' דחנוכה ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נמצאים באמצע ימי חנוכה הקדושים, ועלינו לנצל את הימים האלו לשמחה רבה מאד כי בימים אלו מאיר אורו של משיח, ולכן דורשי רשימות דרשו אשר מ'ש'י'ח' ראשי תיבות מ'זוזה י'מין ח'נוכה ש'מאל, והנה מבואר מדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות חנוכה הלכה א') שחנוכה מרמזת על התחלת חינוך האדם בעבודת השם יתברך, שזה לשון חנוכה, שאדם מתחנך בעבודת השם יתברך, ואי אפשר להתחיל בעבודת השם יתברך כי אם כשיש שלו מתחלה מלחמה לשבר את כח המדמה, היינו שכל אחד על ידי חטאיו המרובים נדבק בו כח המדמה, כל מיני דמיונות שמדמה על עצמו ועל אחרים, שזה מה שהורס אותו לגמרי, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כה) שצריכים לצאת מהמדמה ולבא אל השכל, היינו להכיר את הבורא יתברך שמו, שמחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזהו סוד מלחמת העובדי כוכבים היוונים הרשעים שהיה קודם חנוכה, שהיא מלכות עובדי כוכבים הרשעה שרצו להשכיח תורת השם יתברך שגזרו גזירה שלא להזכיר שמו יתברך, כמאמרם ז"ל (ראש השנה יח.) שגזרה מלכות יוון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם כי רצו להעבירם על חוקי רצונו, שזה ענין כח המדמה, כח הבהמיות, שמתפשט על האדם ורוצה למונעו ולהעבירו מתורת השם יתברך חס ושלום, שזה כלל תרבות יון שעד היום אומות העולם נתפסו בזה, שזה כל המשחקים שמשחקים אומות העולם, כגון כדור רגל, כדור יד וכו', וכל מיני משחקים של כח הגופניות, הכל להראות כאילו יש טבע מקרה ומזל וכל דאלים גבר, וכו'. ולכן כשזוכין להתגבר על מלכות הרשעה תרבות יוון, ולשבר כח המדמה, כלל הדמיונות אז מתחילין להדליק נר חנוכה, דהיינו שזוכין לעלות אל השכל שהוא סוד נר הדולק, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס). ובכל יום מוסיף והולך, כי אסור לעמוד על מדריגה אחת, רק צריך להוסיף קדושה בנפשו בכל יום ויום, ושיהיה שכלו מוסיף והולך בכל יום ויום, שירגיש בכל יום מוחין חדשים בהשגות אלקות, וזה שמוסיפין בכל פעם על הנר הראשון, והנר הראשון קיים בכל הימים, כי כשמדליק בליל שני שני נרות, הם כנגד לילה ראשונה ושניה, וכן בליל שלישי וכו', נמצא שהנר הראשון של לילה הראשונה הולכת עם כל הנרות של כל הלילות, שזה מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' ס"ב) שכל התחלות קשות, מחמת שהוא יוצא מהיפך אל ההפך, ואחר כך כל מה שהולך ומתקדש יותר, כל העבודות של כל הימים מקבלים כח מההתחלה, וכח ההתחלה הולכת עם כל הימים, שזה נרות חנוכה, שבתחלה מדליקין נר אחד, ואחר כך א"ב, ואחר כך אב"ג, נמצא שנר ראשון הולכת עם כל הימים, כי כל הימים מקבלין כח מן התחלת חינוך העבודה שהתחיל לעלות אל השכל להשיג השגות אלקות, שהוא נר ראשון של חנוכה, ואחר כך כל מה ששכלו מוסיף והולך בכל יום כל הימים מקבלים כח מההתחלה, וזה שאומרים הלל בחנוכה, שזה שבח השם יתברך, כדי לגלות גדולת הבורא יתברך שמו, כי אם רוצים לבטל מעצמו את כל הדמיונות שנדבק בו על ידי עוונותיו המרובים שאף אחד לא נקי מזה וכו', עליו להגביר את האמונה הקדושה שזה השכל האלקי, היינו שתמיד יחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וירגיל את עצמו ליתן שבח והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שעושה עמו שבזה בעצמו מכניעים את כח המדמה שמתפשט בכל פעם שרוצין לעלות מדרגא לדרגא. היינו כי כל בר ישראל צריך תמיד להאיר על עצמו אורו יתברך המאיר בכל העולם כולו, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ג) "והארץ האירה מכבודו" שכל זה מתחיל מימי חנוכה הקדושים, שאז הכניעו את קליפת יוון, שהם כלל הדמיונות שנכנסים בבני אדם עד שהם הולכים בקטנות, ומשחקים כדור רגל, כדור יד, וכו', וכו' תרבות יוון, שאין עוד דמיון יותר גדול מזה כאשר רואים בחוש, שאנשים מבוגרים משחקים משחקים של ילדים קטנים, רצים אחר הכדור וכו', ותופסים את הכדור, וכו', שכל אלו הדמיונות מעלימים ומכסים את אמתת מציאותו יתברך, וזה סוד הצדקה שמרבין ליתן מעות חנוכה לעניים (עיין מגן אברהם ריש סימן תר"ע) כדי לשבר כח המדמה שבכל מדריגה על ידי התגלות הגונין, שהוא סוד גדולת הבורא יתברך שמו שנתגלין על ידי צדקה, ולכן בחנוכה הוא מצוה גדולה להרבות בצדקה, כמה שרק יכול אפילו כמה פרוטות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים תעשה התחלה חדשה, ולקבל על עצמך קבלות חזקות, הן להתפלל את השלש תפילות במנין דייקא, והן לתת צדקה לפני כל תפלה, שזה דבר גדול מאד, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך"; והן לקבוע לעצמו קביעות חזקה ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, אשר זה העשירות הכי גדולה של האדם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד. וכן אמרו (קידושין מ:) כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא, שנאמר (קהלת ד) "והחוט המשולש לא במהרה ינתק" וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב; ואמרו (שם מא.) וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דור הנאה ממנו, שנאמר (תהלים א) "ובמושב לצים לא ישב" מושבו מושב לצים; והן לקבל על עצמו מדות טובות, שהיסוד של כל המדות הוא לקנות לעצמו מדת הסבלנות להיות סבלן על כל מה שעובר עליו, ולא להכנס בעצבים שזה מוריד את האדם אל כל מיני דמיונות, כי אי אפשר להגיע אל מדת הסבלנות אלא על ידי תוקף האמונה כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) ועל ידי זה זוכין לאריכות אפיים שזה מדת הסבלנות שזה המדה הכי יפה, שאף פעם לא יהיה בכעס, אלא יאריך אפו על כל מה שעובר עליו.

אני מאד מקווה שתכניס את הדיבורים האלו לתוך לבו, ומחנוכה זו תיקח את זה על כל השנה.

המאחל לך חנוכה שמח

3 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup