ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש כסליו ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' כסליו | ב' כסליו | ג' כסליו | ד' כסליו | ה' כסליו | ו' כסליו | ז' כסליו | ח' כסליו | ט' כסליו | י' כסליו | י"א כסליו | י"ג כסליוט"ו כסליו | י"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ' כסליו | כ"א כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו | כ"ה כסליו | כ"ה כסליו 2 | כ"ו כסליו | כ"ז כסליו | כ"ט כסליו | ל' כסליו


בעזה"י יום א' לסדר ויצא ראש חודש כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה אנחנו נכנסים בחודש של שמחה גדולה מאד, שמקווים שהרבה דברים נפלאים ונסתרים יקרה בעולם בחודש הזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שאף יהודי בכל העולם כולו לא ינזק, ויהיה שמור מכל רע וכו' וכו'.
אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, כי ג'מ'ר'א' זה ראשי תיבות מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, על ידי זה נשמרים לא רק ברוחניות מכל הקליפות שמסבבים את האדם וכו', אלא אפילו בגשמיות מכל מיני מזיקים ומשחיתים ותאונות דרכים וכו' וכו', אי אפשר להסביר בפה ומכל שכן בכתב מעלת האדם הזוכה ללמוד בכל יום גמרא, ואנחנו רואים שהס"מ יתן לאדם שילמד הכל, אבל הוא מאד מפחד מדף גמרא, ולכן אני מאד מבקש אותך  אישית אל תהיה בטלן, כל יום תגרוס דף גמרא, ואפילו שאתה לא מבין תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, אני יודע שיש הרבה שצוחקים מזה וכו', אבל זכור תזכור "שצוחק הוא מי שצוחק אחרון", וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו וכו', ולכן מלבד השיעור דף היומי שהוא לימוד דף גמרא ליום, תעשה לעצמך שיעור בעצמך ללמוד כסדרן בש"ס, ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה מד.) ובנית ביתך זה גמרא, וכן הוא (כריתות יג:) "אשר דיבר השם" זה הלכה, "ביד משה" זה גמרא, כי צריכים ללמוד בכל יום שיעור בהלכה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, וכן ללמוד הרבה דפים גמרא, ורביז"ל כשהיה ילד קטן שילם להמלמד שלו על כל דף גמרא שלוש מטבעות, ולקח את כל הכסף שאמו נתנו לו לקנות ממתקים ושילם להמלמד, ומסופר שהמלמד היה עני גדול מאד, והיה צריך את השלוש מטבעות עבור פרנסת אנשי ביתו, ורביז"ל דחק עליו שילמד עמו  עוד דף ועוד דף וכו', והוא שמח מאד שקיבל על כל דף שלוש מטבעות, ולבסוף הוא התייגע ורביז"ל השתוקק שילמוד איתו עוד דף, והמלמד אמר שאין לו עוד כח וכו', ורביז"ל התעקש רק עוד דף, אזי למד איתו עוד דף, ואחר כך התעקש עוד רק עוד דף, והוכרח ללמוד עוד דף, וכן שיכנע אותו וכו', עד שהמלמד אמר לרביז"ל שאין לו כבר כח וכו', תתארו לעצמכם ילד בגיל שש יש לו צמאון ללמוד כל כך הרבה דפים גמרא, והמלמד הוא עני ואביון וצריך את הכסף, אבל כבר לא היה לו כח יותר, ורביז"ל שהוא עדיין ילד קטן עוד רצה ללמוד לולא שהמלמד אמר שהוא כבר מתעלף וכו', מרוב יגיעה וכו', הלוואי עכשיו כשאנחנו כבר מבוגרים יהיה לנו את החשק הזה אשר היה לרביז"ל כשהיה בגיל שש וכו'.
נא ונא אל תהיה בטלן, הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר אין עוד טוב מזה, וזכור אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עם הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מה קורה עם הדיבורים שלך למעלה בכל העולמות, לא היה לך שום נסיון לזה, אלא היית מדבר עוד דיבור ועוד דיבור, ועל ידי זה היית נדבק באין סוף ברוך הוא, קורה עכשיו כל כך הרבה שטויות ודמיונות אצל החרדים וכו', כל מיני קטטות וכו', כל מיני הפגנות וכו', כל מיני מחלוקת של הבלים והבלי הבלים וכו', ואף אחד לא מסתכל על התכלית הנצחי שחבל על כל רגע, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה טז.) על הפסוק (איוב ז' י"ח) "לרגעים תבחננו", אדם נידון בכל שעה, ולכן אשרי האדם שמחזיק את השעון תמיד לפני עיניו, ורואה לחטוף כמה דיבורים אליו יתברך בכל שעה, שעל ידי זה ינצל מכל מיני עונשים קשים ומרים וכו' וכו', ולא יהיה לו עסק עם אף אחד וכו', ידוע שמוהרנ"ת ז"ל היה לו בכל חדר מחדרי ביתו כמה שעונים, כדי שיוכל להסתכל תמיד על השעון, ואנשי שלומינו אמרו על זה "אין לך אדם שאין לו שעה", מי שאין לו שעון אינו בן אדם, כי אדם צריך תמיד להסתכל על השעון לראות איך שבכל שעה כדאי לחטוף משהו טוב, איזה דיבור טוב להקדוש ברוך הוא, איזה צדקה וחסד לעשות בשעה זו, אפילו כמה פרוטות להכניס בקופת הצדקה, זה כבר דבר גדול בשמים, ומציל אותו מעבירות חמורות וכו', ושומר אותו ממיתה משונה, כמו שכתוב (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", וכן לא יריב עם אשתו וכו', כי הרגיל להסתכל תמיד על השעון שלו, אזי הוא רואה איך שהזמן עובר, ואשרי למי שעובר הזמן עם דברים טוב, והעיקר להיות בשמחה כל שעה ושעה, כי למה אתה צריך שיעבור לך היום בעצבות ובמרירות ובמריבות עם אשתך? ולכן תיקח את עצמך בידיך ותכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואמר החכם "כמו שהגוף מצטרך אל המזון דבר יום ביומו, ככה הנפש תצטרך אל שלימותה תדיר".
דע לך שקיבלנו מרביז"ל מתנה שנקרא הפצה, להפיץ את ספריו הקדושים בתוך שכבת העם, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שילך להפיץ, תמיד יהיה לו כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה, כי מי שזורע רוחניות צומח לו גשמיות, הלוואי היית מציית את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ואז אף פעם לא היה חסר לך כסף, והיית צוחק מכל המתנגדים והליצנים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, והעיקר מה שיהודי צריך, הוא לבקש תמיד בקשה אחת, שיזכה להיות עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ביחד, שזה הייתה תפלתו של דוד המלך שהתפלל (תהלים כז) "אחת שאלתי מאת הוי"ה אותה אבקש, שבתי בבית הוי"ה כל ימי חיי", דבר אחד אני מבקש אותך רבונו של עולם, שהישיבה שלי שאני יושב, יהיה תמיד בביתך, וכשבר ישראל יודע שאין לו אף אחד רק את הקדוש ברוך הוא, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, וכל מה שהוא צריך, הוא מבקש רק ממנו יתברך, האדם הזה הוא הכי מאושר בחייו, ותאמין לי שכל בר ישראל יכול לזכות לזה, אם רק יציית את רביז"ל, וירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, אז תמיד לא יהיה לבד, איפה שרק לא ילך הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עמו, והנה דוד רביז"ל שהוא הצדיק הקדוש רבי אפרים מסידילקוב זי"ע מביא (דגל מחנה אפרים בחוקותי) שמעתי מאדוני אבי זקני (שזה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע) על פסוק (תהלים ק"ב א') "תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי"ה ישפוך שיחו" וביאר על פי משל למלך שהיה לו יום גינוסיא או איזה שמחה וטוב לבב וצוה להכריז כל מי שיבקש מאת המלך ינתן לו מאת המלך, וכל אחד ביקש מה שלבו היה חפץ זה ביקש עושר, וזה ביקש לעשות אותו שר, או ממונה, וזה ביקש נקמה מאויביו, והכל נתן המלך לכל אחד מבוקשתו, ואחד היה חכם לא ביקש שום דבר, כי אם שיניחו המלך לילך בהיכלו לדבר עם המלך בכל יום, ובזה ממילא נתעטף ונכלל בו כל הבקשות, וזהו "תפלה לעני כי יעטוף" היינו בזה המבוקש נתעטפו כל התפלות וכל הבקשות, והיינו "לפני הוי"ה ישפוך שיחו" וכל הבקשות הם עטופים בדבר זה וכו', עיין שם, נמצא שהעיקר מה שאדם צריך לבקש, שישב בביתו יתברך, ואז לא יחסר לו שום דבר, ולכן אל תהיה בטלן, רק פתח את הפה שלך ותדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותהיה הכי מאושר בחייך, למה אתה צריך לפטפט עם בני אדם שעות על גבי שעות דברים בטלים ומבוטלים, שאמר איוב (איוב ט"ז ג') "הקץ לדברי רוח או מה ימריצך כי תענה", ומכל שכן וכל שכן לשבת ולפטפט עם האשה, אשר לבסוף יוצא מזה מחלוקת ומריבות או ויכוחים, עדיף לך להיות רגיל לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, ואז תראה אל איזה מדריגות תבוא, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, אני מאד מקווה שתציית אותי ולא תתחרט.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר והנעלה ... נ"י

ראה להדביק את עצמך בו יתברך, ותחדיר בעצמך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, וזה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לחשוב שאין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן אסור לו ליפול בחלישות הדעת בשום פנים ואופן, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות המתקת דין סימן ב') חלישות הדעת היינו עצבות, על ידי זה בא רוע מזל, ועל ידי רוע מזל מידת הדין שולט, ולכן צריכים מאד מאד לשמור שלא יחלש דעתך משום דבר, כי אתה צריך לדעת שחלישות הדעת בא מחסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל ממנו יתברך, הוא אף פעם לא ישבר ולא יחלש דעתו, מאחר שיודע שהכל מושגח ממנו יתברך, כמאמרם ז"ל (חולין ז) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, עד כדי כך גדלה השגחתו הפרטי פרטיית, שאפילו מכה קטנה באצבע קטנה לא נארע במקרה וכו', אלא מושגח ממנו יתברך, וכמו כן אמרו חכמינו הקדושים (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא, ולכן אפילו שאחד בא ומתחרה בך וכו', אין לך להשבר כלל, כי מה ששייך אליך, אף אחד לא יכול לקחת ממך, אבל עליך לזכור שלזה צריכים אמונה ברורה ומזוככת לגמרי, עד שלא יכנס במח מחשבתו שום מחשבה והרהור רע על שום בריה שבעולם, ומכל שכן וכל שכן באין ערך כביכול עליו יתברך, כי זכור תזכור אשר (תהלים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו", ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) אשרי אדם שאין לו שום קושיות על הקדוש ברוך הוא, ואין לו שום קושיות על הצדיק.
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח בכל יום ויום על נועם חלקינו, שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שמכניס בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעל ידי הצדיק זוכים לאמונה ולראות נסים נגלים שעושה עמו הקדוש ברוך הוא בכל יום בכל שעה ובכל רגע, והעולה על הכל צריך שתזכור שאמונה מתבטא על ידי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו בתמימות ובפשיטות גמור, אשר אין עוד מתנה יותר גדולה מזו שאדם תמיד ירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש אל רעהו, ובעצה זו כלול כל העצות, וגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שכל הצדיקים לא זכו להגיע למדריגתם אלא על ידי שדיברו אליו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור.
עליך לזכור שעיקר תיקון העבר לתקן את העבר שלו, לקרב אחרים, כי בזה שאדם זוכה להחזיר אנשים בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן עיקר תיקון הברית לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ומחמת שכולנו אין פנינו יפות כלל (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ל"ט), ולכן עלינו למסור את נפשינו לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה למען טובת נשמתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי אין זה עצה ליפול בכל פעם בחלישות הדעת ולהישבר מכל דבר וכו' וכו', כי בפירוש גילה לנו רביז"ל מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם, היינו רביז"ל כבר הכין דרך ישר לפנינו, והוא דרך ההתבודדות, כשבר ישראל מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שעובר עליו הוא מספר לפניו יתברך, אזי נכון לבו יהיה בטוח שהולך על דרך הנכונה, ואין לו מה לדאוג, כי כל זמן שבר ישראל חזק בדעתו שכל מה שיעבור עליו, הן עליות והן ירידות וכו' וכו', יספר להקדוש ברוך הוא, אזי אין לו כבר מה לפחד משום דבר, והס"מ יודע את זה, ולכן הוא מחליש את הדעת של כל אדם, ומחדיר בו פחד ויראות נפולות וכו', כאילו בשמים מקפידים עליו ויענשו אותו וכו', ולכן נופל על האדם חלישות הדעת ופחדים של הבל, עד שמפסיק לדבר אליו יתברך, או שאפילו לא מתחיל, וזה הטעות של כל אדם שנופל בדעתו, ואינו עושה אפילו מה שהיה יכול לעשות, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בהתחזקות עצומה, ותדע שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן הוא רק מחכה ומצפה שתדבר אליו, ותספר לפניו את כל אשר עם לבבך, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רנ"ט) כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, ומתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שעשה, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו, כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, וזה בחינת (דברים כ"ו) "את הוי"ה האמרת והוי"ה האמירך" וכו', והיא מנחמת אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים; ולכן אל תהיה בטלן, תעשה לעצמך קביעות במקום לדבר ולפטפט עם חבריך כל העולה על רוחך וכו' וכו', ולא יצא מזה שום דבר, רק ביטול זמן וכו' וכו', יותר טוב שתרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך כל מה שעובר עליך בפרטי פרטיות, ממש כמו שאדם מדבר עם חבר טוב, וכל מה שאתה צריך תבקש ממנו יתברך בעקשנות גדול כמו בן שמתעקש אצל אביו אבא תן לי תן לי תן לי וכו' וכו', עד שהאבא נותן לו, כמו כן ויותר מכן צריך האדם להתעקש בעבודת התפלה, לא שאדם יתעקש שהקדוש ברוך הוא מוכרח לתת וכו', אלא יתעקש ויבקש ברחמים ובתחנונים שיחוס וירחם עליו הקדוש ברוך הוא, ויעזור לו, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ' וסימן קצ"ו) שאסור להתעקש שהקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לו, אלא יתעקש בתפלה לבקש רחמים ותחנונים, כי אז נכון לבו יהיה בטוח שסוף כל סוף יראה ישועה גדולה מאד.
ראה איך שימינו עובר, הנה יום והנה לילה, ולא נשאר לאדם אלא מה שהוא חטף ביום הזה, ולכן חטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, תתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן ראה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד, וכן תכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה, שרק זה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה יום בא ויום עובר וכו', ומה נשאר מהיום? רק את הנקודות טובות שזכינו לחטוף בהם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, תראה רק להיות בשמחה, כי כך אמר האריז"ל (שער רוח הקודש) צריך האדם בעת קיומו כל מצוה ומצוה, או בהתעסקו בתורה או כשמתפלל התפלה, להיותו שמח וטוב לב יותר מכאשר מרוויח או מוצא אלף אלפים דינרי זהב, וכמו שמצינו (ברכות ל:) על אביי דהוה קאים קמיה דרבה והוא קא בדח טובא, ואמר תפלין קא מנחנא, וזהו פירוש הפסוק (דברים כ"ח מ"ז) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל", פירוש תשמח יותר מכאשר תרוויח רוב ממון שבעולם, וזה "מרוב כל", פירוש יותר מכאשר הוא רב כל וכו', עיין שם, ודבר זה ראו אצל אנשי שלומינו האמיתיים שזכו להתבודד בכל יום אליו יתברך, שעל ידי זה הגיעו אל ישוב הדעת אמיתי, עד שכל היום היו רק שמחים ועליזים עם כל נקודה ונקודה טובה שזכו לחטוף בזה העולם, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, כי הכל הבל ורעות רוח, וכמו שאמר איוב (איוב ט"ז ג') "הקץ לדברי רוח", ולכן ראה להיות תמיד עסוק, אף פעם אל תלך בטל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון), אדם צריך להיות תמיד עסוק עם משהו, אין דבר כזה להסתובב בלי מעש וכו' וכו'.
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
העיקר ראה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד.
תאמין לי אם תתאמץ לקבוע עיתים בתורה הקדושה, ותבוא להתפלל שלוש תפלות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת, תהיה גיבור הכובש את יצרו, ועם רצון טוב יכולים להגיע אל הכל, כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויצא ו' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
נא ונא ראה לקבל את השבת בשמחה עצומה, כי אם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, היית רוקד כל השבת, ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאד, כמובא ובפרט בספר "ראשית חכמה" בשער הקדושה פרק ב' עיין שם. וראוי ונכון ללמד בספר "ראשית חכמה" בשער הנ"ל, ולשום לבו היטב על כל הדברים הנאמרים שם בענין קדשת ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת. כי כל ענין ומעלה הנאמר שם על שבת הוא דבר בפני עצמו, והבן שם היטב, כדי שיתלהב לבך לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי וכו', עיין שם, והנה התמצית שמובא שם בספר "ראשית חכמה" על קדושת שבת, כי בשבת אז נפתחים כל העולמות כולם, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין וכו', ואפילו אדם שמונח בנוקבא דתהומא רבה, ורחוק בתכלית הריחוק, אבל אם הוא מקבל על עצמו לשמור שבת, והוא שמח כל השבת, ומקפיד מאד להתפלל את תפלות השבת במנין, ואוכל את השלוש סעודות שבת בשמחה עצומה, ושר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, על ידי זה נשפע עליו אור גדול מכל העולמות, שאפילו שיהיה הכי רחוק בעולם, קדושת שבת תדביק אותו באין סוף ברוך הוא וכו' וכו', עיין שם.
ולכן תעשה כל מה שבידך להיות רק בשמחה בשבת, והעיקר תראה להשלים עם אשתך, כי יסוד היחוד בין איש לאשתו זה היחוד בין קודשא בריך הוא ושכנתיה הנעשה בשבת, ולכן הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה מריבות בבתי ישראל בשבת וכו', עד שעל פי רוב המריבות והמחלוקת והויכוחים והאי הבנות מתחילה בשבת דייקא וכו', כי הס"מ יודע באם זוג יחיו ביחד בשלום באהבה אחווה וריעות ביום השבת, על ידי זה יושפע עליהם שפע גדול בגשמיות וברוחניות ביום החול, והיות שהס"מ שונא את האדם גם בגשמיות ולא רק ברוחניות וכו' וכו', ולכן עושה כל מיני מריבות בין איש לאשתו בשבת דייקא, כדי שכל השבוע ילך לו הפוך, כי הששת ימי החול מקבלים את ההשפעה משבת, ולכן אני מאד מתחנן אליך, תעשה כל מה שבידך להשלים עם אשתך, ולשמח אותה כל השבת כולה, ואתה לא יכול לתאר ולשער את גודל היחוד שתעשה על ידי זה בכל העולמות, וזה נעשה על ידי כל בר ישראל, אפילו הכי נמוך וכו', כי קדושת שבת היא אין סוף ברוך הוא, עצם גילוי אלקות, אשרי מי שזוכה לשמור לא לדבר ולפטפט ביום השבת את כל העולה על רוחו, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת קיג:) ודבר דבר שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול, וחבל מאד שרואים אנשים דייקא ביום השבת שיש להם נייחא, הם מסתובבים בלי מעש, ויושבים ומפצחים גרעינים וכו', ויושבים בטל וכו', ומפטפטים כל העולה על רוחם, בשעה ששבת קודש היא יסוד היסודות של הקדושה, קדושת ישראל, שזה מבדיל בין ישראל לאומות העולם, ולכן אני מאד מבקש אותך תקבל את השבת בשמחה עצומה, ותציית את רביז"ל לשיר את זמירות שבת בשמחה עצומה, ותשמור לא לריב עם אשתך ועם הילדים כל השבת, רק שיעבור השבת באהבה אחווה וריעות, ואז תראה אל איזה שפע גשמי ורוחני תקבל בששת ימי החול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

 


 

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר ויצא ז' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
ראה לחזק את עצמך מאד לא להתבלבל משום בן אדם שבעולם, כי כך לימד אותנו רביז"ל על הפסוק (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם" שאברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא בבחינת אחד, שלא הסתכל על שום בן אדם שבלבל אותו, ובאמת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') אשר בני אדם שרחוקים מהקדוש ברוך הוא, הם חיה בדמות אדם, כי תכלית של אדם שיהיה תמיד דבוק באין סוף ברוך הוא, ויהיה נכלל בעצם עצמיות אלקותו יתברך, ושם כולו טוב, כי שם אין שום רע כלל, אבל תיכף ומיד כשאדם לא אוחז במדריגה זו, אלא כל הראש שלו הבלי עולם הזה איך להשיג שם כבוד וכסף, ישות וגיאות וכו' וכו', הוא כבר חיה טורפת שמסוגל לחרחר ריב בין אחד להשני וכו', ולגרום כל מיני מחלוקת וקנאה ושנאה וכו' וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) כשאדם מדבר לשון הרע, על ידי זה נופל עליו כח המדמה וכו', מסכן אדם שהוא חי בדמיונות שהם טורדות אותו מהעולם הזה ומהעולם הבא גם יחד, כי הדמיונות הם מחלה רעה מאד, והדמיון מטעה את האדם עד כדי שגעון וכו' וכו', כשאדם מכניס בדעתו כל מיני דמיונות כאילו מדברים עליו, וכאילו רודפים אותו וכו', זה מחלה של טירוף הדעת וכו' וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, וכל הצרות והיסורים שאדם סובל, זה רק בא מחמת לשון הרע שאחד מדבר לשון הרע על השני, הוא גורם סכסוכים אחד בין השני וכו' וכו', וזה מה שגורם את כל הדמיונות, ויש בן אדם שהוא פשוט חולה על העצבים וכו', וחי בדמיונות וכו', ולכן הוא מוליך לשון הרע מזה על זה ומזה על זה וכו' וכו', עד שגורם מחלוקת ומריבות, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין טו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, עמוד וראה אלו השלוש עבירות הם הכי גרועים, עם כל זאת אומרים חכמינו הקדושים שמי שמספר לשון הרע, זה יותר גרוע מהשלוש עבירות הכי חמורות, כי הרגע שאחד מדבר לשון הרע על השני, הוא גורם מחלוקת ומריבות וכו' וכו', וגורם צער לכולם, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט משלי רמז תתקס"א) קשה לשון הרע כנגד רמוחים וחיצים וחרבות שממיתים וכו', ולכן תשמור מאד מאחד שמסתובב ואין לו מה לעשות רק לסכסך בין אחד מאנשי שלומינו להשני, כי זה מסוכן מאד מאד, כמו הנחש שאמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד, וכמו שצריכים לשמור מנחש, כי יש לו ארס בלשונו, כמו כן צריכים לשמור מבן אדם חולה בדמיון שמרבה בלשון הרע כמו ששומרים מנחש שיש לו ארס על לשונו, אשרי האדם שתמיד מדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, ודן את כולם לכף זכות, ואינו מסית ומדיח אחד נגד השני, אשרי לו בעולם הזה ואשרי לו בעולם הבא, ואשרי ואשרי אדם שלא מתבלבל מאף אחד, ולא יכולים לנתק אותו מהצדיק בשום פנים ואופן.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ח' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, לשמח את עצמך בכל מיני אופנים שבעולם, כי יסוד קיום האדם בגשמיות וברוחניות זה רק שמחה, ולכן אנחנו רואים שהס"מ מתפשט על האדם לארכו ולרחבו העיקר שלא יהיה בשמחה, ומתחת לאדמה מזכיר לו את העבר ושובר אותו, העיקר שלא יהיה בשמחה, כי כך מובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך, ולכן תחדיר בעצמך את מידת השמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, כי מחמת פגעי ומקרי הזמן וכו', נופל עליך תמיד עצבות ומרירות וכו' וכו', ולבסוף אתה מוציא את זה בבית וכו', וזה לא עוזר בשלום בית, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואז תראה שזה בעצמו ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמור מאד מאד מעוון החמור של לשון הרע, לא לדבר על אף אחד לשון הרע, ומכל שכן וכל שכן לא לקבל לשון הרע, כי באמת אלו שמדברים לשון הרע וכו', תתבונן היטב עליהם תראה שחסר להם הרבה מהשכל וכו' וכו', וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שעל מי שכח המדמה מתגבר מאד, האדם הזה מדבר לשון הרע, וכן להיפך מי שמדבר לשון הרע, עליו מתגבר כח המדמה שזה הדמיון שנרדף מעצמו וכו' וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר על אף אחד, ולא לקבל שום לשון הרע משום בן אדם, תהלה לאל יש לנו את הקהילה הכי יפה בעולם, כי אני רואה מה שקורה בקהילות אחרות וכו' וכו', ואני משווה להקהילה הקדושה שלנו ביבנאל, אני מוכרח להגיד לך שאין לנו מה להתבייש מאף אחד בעולם, את מידת החסד שהטבעתי בתוך אנשי קהילתי, אין בשום מקום בעולם וכו', כל קהילתינו הם קהילה קדושה מאד מאד, מי היה מאמין שבמדבר שמם וכו', אשר מלא נחשים ועקרבים בין שונאי הדת והס"מ בראשם שמסית ומדיח אותם נגדינו וכו', דייקא במקום כזה נוכל להקים קהילה קדושה זה אחד מהפלאים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישלח ט' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
אל תהיה בטלן כי החיים של האדם כל כך קצרים, הנה אדם פה וכו', והנה אדם כבר שם וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן כל זמן שאנחנו חיים, עלינו רק לשמוח עם המצוות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מזוזה על פתח ביתנו, ציצית על בגדינו, ומניחים בכל יום תפלין של יד, לקשור את היד אליו יתברך, ומניחים תפלין על הראש לשעבד את המח מחשבה אל הקדוש ברוך הוא, שלא נחשוב אשר כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, וחכמינו הקדושים אמרו (מנחות מג:) כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא, וזה רק אם יהיה שמח עם המצוות האלו, ובשמחת המצוות יהיה שמור מחטאים, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ולהיפך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות מז:) איזהו עם הארץ כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר כל שאינו מניח תפילין, בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו, רבי נתן אומר כל שאין מזוזה על פתחו, רבי נתן בר יוסף אומר כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה, אחרים אומרים אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ, רואים מכל זה שעלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז עם המצוות שאנחנו מקיימים בכל יום, וזה חלקנו, ורק זה מה שילווה אותנו, ובפרט כשאדם נותן כמה פרוטות לצדקה כל יום, עליו נאמר (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, הדבק את עצמך בו יתברך, אשר כל רגע שאדם רק חושב ממנו יתברך, נשמתו מדבקת עצמה באין סוף ברוך הוא, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע האמונה היא הדביקות, והדביקות הוא האמונה, ובכל דקה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצוות עשה, ולכן מה יש לך להפסיד בזה העולם? רק חזק ואמץ מאד ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא, שאין למעלה מזה.
הלוואי הלוואי היית מציית אותי, ואז היית העשיר הכי גדול בעולם, אבל מה לעשות? הס"מ שולח תמיד את השליחים שלו נחשים קטנים שמסיתים ומדיחים ומדברים נגד הצדיק הרוצה לזכות אותך עם טוב אמיתי ונצחי, וזה הבחירה של אדם, ולכן אשרי מי שבוחר בטוב, אני יודע שזה נסיון מאד קשה, אבל הבחירה בידיך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"י) שאיש אחד שאל אותו: כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה. וכתב מוהרנ"ת ז"ל רשמתי זאת, כי הוא נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה. והבן הדברים מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 
 
אני מאד מבקש אותך שתיישב את דעתך איפה אתה בזה העולם? כי יכולים לעבור את השבעים שנה ואפילו לא יתיישב לכמה דקות איפה נמצא בזה העולם? וזה המעלה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, שהזהירנו כל כך על תפלה והתבודדות ולעשות לעצמינו חשבון הנפש, למה אנחנו צריכים להיות כל כך ממורמרים בשעה שאנחנו מלאים מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ודע לך אם תרגיל את עצמך לדבר בכל יום אליו יתברך, כל החיים שלך יהיו אחרים לגמרי, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, לדבר אליו יתברך בתמימות ופשיטות בלי חכמות כלל כמו שמדבר אחד עם השני, ודבר זה מקשר את האדם אל עצם עצמיות אלקותו יתברך, וכמו שגילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
העיקר ראה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד.
העיקר אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך ותהיה עקשן גדול לא ליפול בדעתך כלל, וזה עיקר הגבורה כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות וליכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י''א כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
מאד מאד אבקש אותך שתיישב עצמך היטיב היטיב איפה אתה נמצא בזה העולם, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך מפני שאין להם יישוב הדעת, כי באמת אם האדם היה לו ישוב הדעת, איך שהנה יום, הנה לילה, והכל פורח וכו' אזי היה מתנהג אחרת לגמרי ולא היה נמשך כל כך אחרי ההבל וכו' ולא היה שומע שום הסתות נגד הצדיק וכו' ובכלל היה נזהר לא לדבר לשון הרע ולא לקבל לשון הרע.
אנשי שלומינו היו רגילים להזכיר אחד את השני דיבור נפלא מה שכתוב (בראשית ל"א) "ויוכח אמש" עיקר התוכחה לכל אדם זה היום האתמול, היינו תסתכל במה עבר עליך יום האתמול? התפללת שחרית מנחה ערבית במניין זהו הנצח שלך, ואם לא אתה מסכן, אם למדת אתמול מקרא משנה גמרא הלכה וכו' זהו הנצח שלך ואם לא את מסכן, אם נתת כמה פרוטות לצדקה זהו הנצח שלך ואם לא אתה מסכן וכן אם היית אתמול מזכה את הרבים ומדבר על לבם להתחזק באמונה בו יתברך זהו הנצח שלך וכו' וכו' וכן הלאה והלאה כל דבר טוב שעשית אתמול זהו שלך לנצח ואם לא אתה הכי מסכן וכו'.
אבל זכור גם זכור שאין דבר כזה אבדתי את האתמול את השלשום וכו' וכו' אבל נשאר לי "היום" ולכן ראה דייקא "היום" הזה שלא ילך לך לאיבוד, הצל את "היום" הזה דייקא ותמלא בו כל טוב אמתי ונצחי מה שרק תוכל כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) "היום אם בקולו תשמעו" אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך דע לך שאין לך רק היום הזה.
ולכן אל תהיה בטלן ראה למלאות את היום הזה עם טוב אמתי ונצחי הדבר הראשון תעשה חסד עם נשמתך ועם גופך גם יחד תהיה רק בשמחה נבראת מזרע ישראל ולא עשני גוי כגויי הארצות זהו השמחה האמיתית ואז כבר הכל ילך לך אחרת.
ראה להתפלל "היום" הזה במניין ראה "היום" הזה לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור זהו הצלחה נצחית אפילו דיבור אחד לספר לו יתברך מה קורה עמך זהו עושה רעש בשמים ואל יפתך יצרך מאחר שאינך מצליח להתבודד שעה או יותר אזי מה כבר אני שווה? אל תאמר זאת הקדוש ברוך הוא הוא אביך וכמו שבן לא מתבייש לבקש ממנו מה שהוא רוצה ותחיל לדבר מתי שרק רוצה ומדבר כמה שרק רוצה כך הוא הקדוש ברוך הוא אבינו שבשמים רק אליו עלינו לספר את כל אשר עם לבבנו ולכן חטוף כמה דיבורים עכשיו אליו יתברך ואל תתבייש ממנו יתברך אדרבה כל מה שלוחץ ומלחיץ אותך וכו' וכו' תספר אליו יתברך ואז דייקא ירווח לך.
נא ונא למד היום חומש ורשי עם התרגום מפרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום תגרוס כמה פרקים משניות תלמד את הדף היומי היום הדף הוא בכורות כ"ג ומי ייתן שתחזור על זה פעם פעמיים וכו' אשר אפילו האמירה של דף גמרא זהו סגולה להנשמה תלמד כמה הלכות נחוצות שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) אשר כל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום הלכה.
וכן ראה לתת כמה פרוטות לצדקה נא ונא אל תסתובב כמו שנורר עני מבוזה לבקש כסף וכו' שאז העניות תרדוף אחריך כל ימי חייך ותמיד יחסר לך ראה להפיץ את ספרי רביז"ל ואז יבוא לך שפע גדול כי מי שזורע רוחניות מימלא קוצר גשמיות זהו בדוק ומנוסה ואני עשיתי וקיימתי את זה שנים רבות והקדוש ברוך הוא לא עזב אותי כל יום יצאתי להפיץ וזיכיתי את נשמות ישראל עם ספרי רביז"ל ופרסמתי את שם הצדיק בעולם נא ונא תהיה פיקח ותכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך כי לטובה כוונתי.
מאד מאד חשוב שתעורר ותחזק את אשתך שתבוא היום לדרשה כי זה עניין חשוב שאשתך תופיע כי יש לי כמה דברים נחוצים לדבר עם כלל נשות אנשי שלומינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישלח י''ג כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י
 
מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק כל השבת להיות רק בשמחה, כי השבת היא בת זוגן של ישראל, וכשבר ישראל שמח בשבת ומכבדה, אזי זוכה שיהיה לו שלום בית אמתי, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שהאדם יהיה ממורמר כל השבת ויהיה בעצבות וכו' ובזה הוא תופס את האדם עד שעוקר אותו מדעתו וכו' ושובר לו את השלום בית וכו' ולכן אשרי האדם שיש לו שכל ודעת והוא מעביר על מידותיו שאז אל רב טוב הצפון והגנוז יזכה.
נא ונא ראה לחזק עצמך כל השבת וכן תחזק את הזולת, והעיקר תחזק את אשתך אשר אין דבר גדול מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שיהיה שלום בתוך הבית, כי במקום שיש שלום שם השכינה נמצאת ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה.
ראה רק להיות בגדלות המוחין ולא תהיה בחלישות הדעת כרגע, כי גדול אדונינו ורב להושיע ואשרי מי שזוכה להתחזק ולחזק אחרים ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישב ט"ו כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר 
 
מה אומר לך כל כך חבל שעובר עליך יום אחר יום בעצבות ובמרירות ודיכאון וכו' שכל זה אבי אבות הטומאה כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) שעיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות הרגע שאדם נמצא בעצבות כל הזוהמא של הנחש הקדמוני נדבק בו, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו כל כך על שמחה.
נח"ש עולה כמספר משי"ח שכל עבודתו יהיה להכניס ישמ"ח לשמח את כל בר ישראל ועל ידי זה יעקור את הס"מ שרוכב על נח"ש הקדמוני ומסית את האדם מאחרי המקום ברוך הוא.
מה אתה צריך לדאוג בשעה שרביז"ל אמר לנו בפירוש מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, נמצא אם אתה דואג סימן שאין לך אמונת חכמים ברביז"ל.
כל כך חבל שעובר עליך יום אחר יום מבלי לימוד גמרא תלמו"ד שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד עולה כמספר הקליפה יללה שמחטאת את האדם בפגם הברית רחמנא לישזבן ולכן שיהיה לך חק קבוע ללמוד בכל יום דף היומי דף גמרא שעל ידי זה תרגיש אדם אחר לגמרי ראה איך הס"מ מסבב אותך שעובר יום אחר יום ואתה שוכח או מתרשל מללמוד דף גמרא, ולכן תעשה היום התחלה ותלמד היום את הדף היומי בכורות כ"ז ואל תסתכל אם אתה לא מבין הכל כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ולכן אל תשים לב מה שזה אומר או זה אומר וכו' אתה צריך לרחם על נשמתך.
הרגל עצמך לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל כי על ידי שאדם מדבר עמו יתברך מזדכך נפשו הפגומה וזוכה לגילוי אלוקותו יתברך שמאיר בו שכינת עוזו יתברך.
נא ונא תכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה כי אלו הפרוטות ילוו אותך עד הגן עדן ואל יקל בענייך דבר זה כי גם רביז"ל כשהיה עוד ילד קטן בגיל שש הכניס פרוטות בקופת צדקה ולפני כל צדקה אמר לשם יחוד וכו' והיה אצלו עבודה גדולה בזה, ולכן הלוואי שעל כל פנים היום נחקה את רביז"ל בזה להכניס בכל פעם כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה וזה ישמור אותנו מכל רע וימשיך עלינו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב י"ז כסלו ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו ירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

חסדי השם יתברך הייתי פה שבוע אחד, וגודל ההתפעלות שאני מתפעל יותר ויותר מקהילתנו זה אין לשער ואין לתאר כלל, ומה שאתה רואה עכשיו את השיפוצים וכו' וכו', זה עדיין כלום מה שעוד יהיה בקהילתנו, שיפוצים הן בגשמיות והן ברוחניות לרווחת אנשי שלומינו, רק מה שאני מבקש אותך שתתאזר במידת הסבלנות בכל הבחינות, קודם סבלנות בבית, רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שמידת אריכות אפיים שזה סבלנות זוכים על ידי אמונה, כשבר ישראל מחדיר בעצמו אמונה בהקדוש ברוך הוא, ויודע שהכל ממנו יתברך, על ידי זה יש לו סבלנות, ולכן תשמור מאד על השלום בית שלך, ועל זה צריכים הרבה סבלנות לאשה ולילדים וכו' וכו', ובלי סבלנות לא יכולים להעמיד בית בשום פנים ואופן, ולכן תתאזר במידת האמונה שזה תפילה, להרגיל את עצמך לבקש ממנו יתברך על כל פרט ופרט, ואז תראה איזה בית נחמד יהיה לך, בית חם, בית מסודר וכו' וכו', כי עם סבלנות זוכים לכל טוב אמיתי ונצחי, וזה סבלנות בבית, עכשיו סבלנות בהקהילה, דע לך שאנחנו בנינו ובונים את הקהילה כבר חצי יובל שנים, עם הסבלנות הכי גדולה שרק יש, ואתה בעצמך רואה שינויים יום יום, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתאזר בסבלנות ושלא תהיה ביקורתי וכו', אם אתה מוכן לתת יד ושכם לעזור אשריך ואשרי חלקך, אנחנו נלחמים על כל שקל פשוטו כמשמעו, אין לנו אף אחד שיעזור וכו', הכל בא מאנשי שלומנו היקרים מתוך קהילתנו שיש להם לב חם, והם רואים בחוש את המסירות נפש שאני מוסר את נפשי יום יום שעה שעה וכו', להחזיק את הקהילה, והם עוזרים במה שהם רק יכולים, תבוא עליהם ברכה מן השמים, אבל סתם לעשות ביקורת על זה אני לא מעונין.

נא ונא ראה לבוא להתפלל במנין שחרית מנחה ערבית, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שאדם זוכה להתפלל במנין בכל יום, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללים, ותהילה לאל זה הנצחון שלנו שבמשך חצי יובל שנים על המתחם של הבית הכנסת, אמרו כבר מילי מליונים אמן, ואמן יהא שמיה רבא, קדושה, וברכו, וכו' וכו', אל תשכח פה היה עד שבאנו מדבר שמם מלא נחשים ועקרבים, ותהילה לאל תראה לאן הגענו? הקמנו קהילה הכי יפה שיש רק בעולם, עד כדי כך שמידי יום ויום בלי שום גוזמא עשרות משפחות רוצות להיכנס, אבל אין דירות, אבל אני מבטיח לך שבקרוב מאד יתחילו לבנות דירות, ויהיה לכל אחד דירה משל עצמו, צריכים רק סבלנות אמונה ובטחון, והעולה על הכל שמחה, ואהבת חברים, ואחדות בין אנשי שלומינו כרצונו של רביז"ל, ואם נזכה לזה, נזכה להכל, ולכן אני מאד מבקש אותך תן יד לעזור במה שאתה רק יכול  וכו', ודע לך שעם הפרוטות שתכניס בכל יום בקופת הצדקה, בזה אתה עוזר לי לבנות את הקהילה יותר יפה, ואל תחשוב שזה גוזמא, זה המצב, אין לנו אף נדיב, ואני יכול לומר כמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל "בניתי את הקלויז לא מכסף של עשירים, אלא מהרצונות של העניים", ותהילה לאל כך אני בונה את הקהילה, ולכן אני מעונין רק באלו שרוצים לעזור, אלו שרק עושים רוח וכו', וגורמים מחלוקת וכו', קנאה שנאה תחרות וכבוד וכו' וכו', אותם אני לא צריך פה לגמרי, תהילה לאל המקום הוא מקום תורה, וזה נחת לראות שני כוללים שלומדים אברכים בהתמדה גדולה מאד, ישיבה של בעלי תשובה, ושאר המוסדות שלנו, מגנים ותלמודי תורה, עד ישיבה קטנה וישיבה גדולה, אותו דבר בבית הספר לבנות, מגנים עד סמינר, והכל בלי שום עזרה מבחוץ, אדרבה שמים לנו מקלות בגלגלים, וגורמים לנו כל מיני היזקים וצרות צרורות וכו' וכו', ואף על פי כן אנחנו בונים בכל פעם יותר ויותר יפה, אז מספיק לנו מניעות מבחוץ, אני לא צריך מניעות מבפנים, הלוואי שתעזור לי במה שאתה רק יכול, לבנות יותר ויותר את הקהילה, בזה שאתה תבוא להתפלל במנין זה כבר עזר גדול להקהילה, בזה שאתה תקבע עיתים לתורה באיזה כולל שתרצה, בזה אתה בונה את הקהילה, ולכן אל תהיה בטלן, תקח את עצמך בידך, ותקנה לעצמך מידת הסבלנות ותראה את השינויים שנעשים בהקהילה יום יום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 
 
מה אומר לך בזה העולם צריכים התחדשות בכל יום ויום ובכל שעה ושעה בלי שום גוזמא כלל, כפי הירידות והנפילות והחלישות הדעת שעובר על כל אחד ואחד, ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תשים לב לכל הבזיונות והשפיכות דמים והרדיפות שאנחנו סובלים וכו' וכו', ובפרט מה שאני סובל וכו' וכו', כי כבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תגיב ולא תענה ולא לעשות שום דבר, רק לשתוק, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך; ואמר (שם אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיה ראויין לבוא עליו; ואמר (שם סימן כ"ט) מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו; ואמר (שם אות המתקת דין סימן פ"ד) על ידי שתיקה נמתק הדין. ואמר (שם אות אמונה סימן ט"ז) כשמחרפין אותך ואתה שותק תזכה להבין תירוץ על קשיותיך, ותזכה לרוח בינה; אשרי מי שמכניס דיבורים אלו בתוך לבו, ואינו כועס על שום בריה שבעולם שמחרפים ומבזים אותו, ובפרט אשתו וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק א') דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו ואומר כל מה שיש בעולם הזה אין לי חפץ בהם [לפי שאין העולם הזה שלי] יושב ומשנה ומטנף כסותו לפני רגלי תלמידי חכמים ואין איש רואה בו דבר רע שואל כעניין ומשיב כהלכה, עיין שם.
הייתי שבוע ביבנאל ותהילה לאל אני רואה שיפור גדול בין אנשי שלומינו, שזה כל חיותי בגשמיות וברוחניות, ובפרטיות שלמעלה מחצי קהילתנו הקדושה לומדים בכל יום את הדף היומי, מה אומר לך אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכלתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
עליך לדעת כי איך שאתה תתנהג, כך אשתך תתנהג, כמו שלמדנו היום בדף היומי (בכורות ל:) מעשה באשה אחת שנשאת לחבר והייתה קומעת לו תפילין על ידו נשאת לעם הארץ והיתה קושרת לו קשרי מוכס על ידו, היינו אשה שהתחתנה עם תלמיד חכם, הייתה קושרת לו תפלין, ואחר כך כשנפטר בעלה והתחתנה עם עם הארץ, הייתה קושרת לו בגדי מוכס וכו', רואים מזה שהעיקר תלוי בהבעל, איך שהוא מתנהג, כך אשתו תתנהג וכו', ומכל שכן הילדים מחקים את האבא, ולכן ראה לקחת את עצמך בידיך ותראה דוגמא חיה לאשתך ולהילדים, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר והנעלה ... נ"י
 
היום הוא יום ההילולא של המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, אשר ידוע שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו, עד שאמר (חיי מוהר"ן סימן שנ"ג) שתורתו שאמר זה בא מחכמה עליונה וכו', וכן אמר (שם סימן תקנ"ג) שהמגיד הגדול ממעזריטש זי"ע בכל הסתכלות שהסתכל, ראה את כל השבעה רועים, והפליג מאד במעלתו, וכל זה סיפר לנו כדי שנדע שכל אחד יכול לזכות להגיע אל מדריגות הכי עליונות אם הוא רק רוצה, כי העיקר תלוי ברצון, כי אם אדם רוצה באמת להתעלות בתכלית העליה וכו' וכו', ואינו בטלן, אזי הוא יכול להגיע לכל טוב אמיתי ונצחי, וכשסיפרו לפניו שהרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע לא רצה ללכת למקוה בבוקר של חג השבועות עד שיראו לו המרכבה שראה יחזקאל וכו', והתפלאו האנשים על זה וכו', וגער בהם רביז"ל ואמר להם מה זה פלא כל כך בעיניכם, הלא גם יחזקאל הנביא היה בן אדם וכו', רואים מזה אם יש לאדם רצונות וכיסופים חזקים, הוא יכול להגיע לכל המדריגות שבעולם, אלא הצרה היא שאדם אין לו התחזקות וכו', ונופל בדעתו עד שמאבד טוב אמיתי ונצחי שיש בידו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, חזרת בתשובה וכו', ראה שיהיה לך רצון להתעלות בתכלית העליה, ותהיה רגיל לומר "מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי", כי כל בר ישראל יכול להגיע לכל המדריגות, אם רק יש לו רצונות וכיסופים אמיתיים, ומרבה בתפלה ובתחנונים, וכן מתמיד בלימוד תורה הקדושה, ועוקר את עצמו מכל השטויות וכו', שיש היום בעולם וכו', ואל כל זה רוצה רביז"ל להביא אותנו, ועל זה עומד קהילתינו הקדושה ביבנאל, מקום נפלא ונורא מאד, חוץ לישוב, ויש שם הרים ושדות וכו', להתבודד שם עמו יתברך כרצונו של רביז"ל, ויכולים להגיע לכל טוב אמיתי ונצחי.
היום הוא גם יום ההצלה של הרב הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע בעל התניא, ורואים בחוש אל מה רשעים ארורים נואפים ככלבים יכולים להתגלגל וכו', עד "שרב" בשם אביגדור שר"י מסר אותו למלכות, והכניסו אותו לבית סוהר חמישים ושלוש ימים, והיה פשע בינו לבין המוות וכו', רואים מזה אל מה שנאה והסתה יכול להביא, "שרב" יהיה מסוגל למסור מסירות כאלו וכו', על איש אלקים נורא מאד שרביז"ל הפליג מאד במעלתו, וקראו שר האלף, מכל זה יכולים ללמוד מוסר השכל.
ולכן עלינו לקחת את עצמינו בידינו, והגיע הזמן שנעשה התחלה חדשה, וכל אחד שיהיה לו שאיפות להתעלות בעבודת השם יתברך, ולהיות דבוק בחי החיים בו יתברך, שזה היה רצון של רביז"ל, להוציא אותנו מהחושך וכו', ששם נפלנו וכו', ונתעלה לתכלית מדריגה עליונה, ולכן אמר לפנינו כל כך הרבה שיחות ותורות ומעשיות וכו' וכו', והכל כדי שנזכה להעתיק את עצמינו מהרע והחושך, ונתעלה אל האור והקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, הדבר הראשון תהיה חזק לתת בכל יום כמה פרוטות לצדקה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שעל ידי שנותנים צדקה נפתח לו פתחים חדשים בעולמות העליונים, ואף שזה מגיע לו מאד קשה, כי טבע של אדם נולד עם רע, עם כל זאת צריכים לשבור את רוע לבבו ולתת בכל פעם צדקה שזה פותח לו את הפתח לצאת מהחושך שנפל לשם, וכן תראה להקפיד להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואפילו שזה יבוא לך קשה מאד, תמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ועל כולם תקבע לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש הלכה וכו' וכו', שהתורה הקדושה רוחצת את האדם מכל מיני טינוף שנדבק בו על ידי עוונותיו המרובים, ואמרו (זוהר שלח קס:) זכאה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא לשמה, דהא מתקשרי בקודשא בריך הוא ממש, ואקרון אחים ורעים, הדא הוא דכתיב (תהלים קכ"ב ח') "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך".
אל תהיה בטלן, תעזוב כבר את כל השטויות, וכל הרע וכו' וכו', והדבק את עצמך בו יתברך, ותחדיר אמונה בתוך ביתך, וזה יהיה תמיד הדיבור שאתם צריכים לדבר, רק ממנו יתברך, ואז יאיר עליכם מלך הכבוד בעצמו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וישב כ' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י  
 
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו, מה היינו עושים אם לא היינו מקורבים אל רביז"ל? ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד עם רביז"ל, וכבר אמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית; ולכן אני מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, תעזוב כבר את כל השטויות, ותתחיל להשתוקק מאד מאד אחריו יתברך, כי הרצון הוא דבר גדול מאד, כי בזה שאדם מתחזק ברצון חזק אליו יתברך, על ידי זה סוף כל סוף יגיע אל מה שצריך להגיע בזה העולם, ורביז"ל גילה לנו מעלת הרצון, ובפירוש אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) שעל ידי תוקף הרצון שאדם מתחזק לרצות ברצון חזק מאד, על ידי זה סוף כל סוף יזכה להוציא מכח אל הפועל, ובפרט כשיוציא מפיו את הרצונות החזקים שיש לו, על ידי זה יגיע אל חפצו ורצונו וכו' וכו', ולכן במקום לרצות שטויות והבלי הבלים וכו' וכו', יותר טוב להתחיל לרצות להיות צדיק קדוש וכו', כי הרצון הוא דבר גדול מאד, רצו"ן אותיות צנו"ר, כי על ידי תוקף הרצון לרצות להיות צדיק גדול, על ידי זה נעשה צנור שיומשך אליו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, ודע לך שהעיקר להוציא מהפה את הרצונות והכיסופים, ולדבר לפניו יתברך את כל רצונך שאתה רוצה לצאת מהרע והחושך שנפלת בה וכו', ואתה רוצה להתעלות בתכלית העליה כמו הצדיקים שבכל דור ודור, הלוואי היית מציית אותי והיית עושה התחלה מהיום רק להוציא מפיך את הרצונות והכיסופים שלך, ואז כבר לא היה לך זמן לשטויות, ואתה צריך לדעת שתפלה מתקבלת בשמים, כי אין עוד דבר חשוב אצלו יתברך כמו תפלה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; עם כל זאת יכול להיות שמאיזה סיבה נתעכב התפלה וכו', ואף על פי כן אסור להתייאש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ב' סימן י"ז) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מהו בכל קראנו אליו? אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום, ממי את למד ממשה, דכתיב (דברים י"ח) "ואתנפל לפני הוי"ה ארבעים יום" וגו', ויש תפלה שנענית לכ' יום, ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י') "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים ואחר כך אמר הוי"ה שמעה הוי"ה סלחה" וגו', ויש תפלה שנענית לשלשה ימים, ממי את למד מיונה, דכתיב (יונה ב') "ויהי יונה במעי הדגה" וגו' ואחר כך "ויתפלל יונה אל הוי"ה אלהיו ממעי הדגה", ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי את למד מאליהו, דכתיב (מלכים א' י"ח) "ויגש אליהו הנביא ויאמר" וגו', ויש תפלה שנענית לעונה, ממי את למד מדוד, דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון", ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקדוש ברוך הוא יענה, שנאמר (ישעיה ס"ה) "והיה טרם יקראו ואני אענה", והעיקר זכור תזכור אם אתה רוצה שהתפלות שלך תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, תראה להרבות בצדקה, ואל תחשוב שאתה צריך לתת סכומים גדולים וכו', שאין לך וכו', אלא דע לך שאפילו כמה פרוטות שאתה מכניס בקופת הצדקה בכל יום, עושה רושם גדול למעלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ובפרט לפני התפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית, תרגיל את עצמך להכניס בקופת הצדקה בבית הכנסת כמה פרוטות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך".
נא ונא חוס ורחם עליך, ותרבה לתת הרבה פרוטות בכל יום, כי רק צדקה מצלת ממיתה משונה וכו' וכו', והיום שומעים כל כך הרבה אסונות וכו', ואף אחד לא יודע מה ולמה מגיע לאדם מיתה משונה כזו וכו', ושוכחים מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ל.) תני רבי חייא מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו וכו', אלא דין ארבע מיתות לא בטלו, מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו, ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו, ומי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו, ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי; ולכן אין דבר שיציל את האדם כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, ולכן אל יקל בעיניך אלו הפרוטות שאתה מכניס בכל יום בקופת הצדקה, כאן נראה מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה אגורות וכו', אבל בשמים חשוב כל פרוטה ופרוטה, ורוב רובם של בני אדם שלא נותנים צדקה, מפני שחושבים שצריך לתת סכום גדול, והם שוכחים שעם כמה אגורות שנותנים בכל יום, זה נחשב אצלו יתברך לדבר גדול מאד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר וישב כ"א כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לדבק את עצמך בו יתברך, ותבקש ממנו יתברך העיקר שתצא מכל מיני דמיונות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שצריך להוציא את עצמו מהמדמה ולבוא אל השכל, כי המדמה הורס את האדם לגמרי, וכל הצרות שאדם סובל זה רק מחמת כח המדמה, ואמר רביז"ל שעכשיו צריכים לקרוא את היצר הרע בשם "כח המדמה", כי רוב רובם של בני אדם שסובלים מה שסובלים, זה רק מחמת הדמיון שנדבק בהם מרוב עוונותיהם, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ואל זה רביז"ל רוצה להביאנו, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא בורח אל המציאות וכו', ויודע אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, והוא מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, כי על ידי כל דיבור ממשיכים על עצמו אור ודעת ושכל אלקי.
והנה השבוע יהיה חנוכה שאז מאיר האור הגנוז, שעל ידה זכינו להכניע את קליפות יוון, שכל ענינם היה טבע מקרה ומזל וכו' וכו', עד שכפרו בעיקר, וגזרו גזירות מרות על עם ישראל (ראש השנה יח:) שלא להזכיר שם שמים על פיהם, והחשמונאים חרטו על דגליהם "מי כמוך באלים הוי"ה" לגלות ולפרסם לכולם את אמתת מציאותו יתברך, ובאמת הקליפה הזו של היוונים והמתיוונים נמצאים בכל דור ודור, שרוצים להחדיר באדם טבע מקרה ומזל וכו', שזה כל הגלות כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגלות מחמת חסרון אמונה, ולכן עלינו רק לדבר תמיד ממנו יתברך, שעל ידי זה אנחנו מכניעים את היוונים והמתיוונים ואת עמלק, כמאמרם ז"ל (ברכות נח.) לך הוי"ה הממלכה זה מלחמת עמלק, בזה שמגלים את אמתת מציאותו יתברך, בזה בעצמו לוחמים עם עמלק שמכניס באדם ספיקות, כי העיקר הוא גילוי אלקות להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, שעל ידי זה מורידים את הדמיון מעצמו, שמשם סובלים כל הסבל, ורואים איך שבני אדם מטעים את עצמם מאד, כל אחד עם השטות והדמיון שלו וכו', שנדבק בו כל אחד כפי ענינו וכו', ועיקר הגאולה תהיה רק על ידי גילוי אמונה ברורה ומזוככת מאד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקי"ט) את מוצא שאין הגליות מתכנסות אלא בשכר אמונה וכו', וגדולה האמנה לפני מי שאמר והיה העולם שבשכר האמנה שהאמינו ישראל שרתה עליהם רוח הקדש ואמרו שירה וכו', וכן את מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה וכו', וכן אתה מוצא שלא ירש אברהם אבינו העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות אמונה שהאמין וכו', עיין שם, ולכן אני מאד מבקש אותך שעכשיו תתחיל להכניס את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואז ממילא ירד ממך כל הדמיונות שיש עכשיו בעולם, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה, שמאיר עלינו אור יתברך, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בביטחון חזק מאד, ותיכף ומיד כשבר ישראל חזק בביטחון, אזי אינו מפחד משום בריה שבעולם, יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות בטחון סימן א') מי שיש לו בטחון אין לו שום פחד, וכמו שאמר הנביא (ישעיה י"ב) "אבטח ולא אפחד", וכן אמר רביז"ל (שם אות פחד סימן ט"ו) על ידי בטחון לא יהיה לך פחד, וכן הוא (שם אות מריבה סימן מ"ד) על ידי בטחון לא יוכלו השונאים להרע לך, ולכן צריכים להחדיר בעצמו את מידת הבטחון, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות כט:) כל התולה בטחונו בהקדוש ברוך הוא הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא, כי באמת המאמין האמיתי שמאמין בו יתברך, ויודע ועד אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, הוא לא מפחד משום בריה שבעולם, וחזק במידת הבטחון, ואפילו שבתוך תוכך אתה שבור וכו', כי סוף כל סוף אתה יודע את גריעות מעשיך וכו' וכו', עם כל זאת אסור להתייאש, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תשי"ט) על הפסוק (תהלים ל"ב) "רבים מכאובים לרשע והבוטח בהוי"ה חסד יסובבנו", אפילו רשע והוא בוטח בהוי"ה, חסד יסובבנו, מידת הבטחון מועיל תמיד לכולם.
והנה אנחנו מכינים את עצמינו לקראת חג החנוכה, שאז על ידי תוקף הבטחון נופלים רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים וכו' וכו', וניסי חנוכה חוזרת על עצמה כל שנה ושנה, אשרי מי שילמוד בימים אלו את הלכות חנוכה, כדי שידע איך להתנהג בימי חנוכה הקדושים, וכבר הזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום איזה דין חדש, ולכן דייקא עכשיו קודם חנוכה, כדאי ללמוד הלכות חנוכה הקדושים, כדי שידע איך להתנהג בענין הדלקת הנרות וכו' וכו'.
מה אומר לך תהלה לאל זכיתי להקים קהילה קדושה שהיא חממה של אמונה במדבר שמם, אשר נחשים ועקרבים נמצאים שם, עם כל זאת לא יועיל להם שום דבר, ותהלה לאל הקמנו מערכת חינוך שלימה עם כל הקשיים שעברנו, ואנחנו עדיין עוברים וכו', ומתחנכים אצלינו למעלה משבע מאות תלמידים מפעוטונים וגנים, עד סמינר לבנות וישיבה קטנה וגדולה לבנים, שמי שמכיר את יבנאל היטב יודע ורואה שזה אחד מפלאי פלאים, וכן הקמתי שני כוללים שלומדים בהתמדה גדולה מאד, שזה כל הנחת שלי, עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך שהשמחה הכי גדולה שיש לי, זה בהקמת "בית התבשיל" לתת לאכול לכל רעב, וכן בהקמת "ברסלב סנטר", שזה זיכוי הרבים גדול מאד, כי על שתי הדברים האלו לא תיארתי שיהיה בהצלחה כל כך מופלגת, בבית התבשיל באים לאכול כלל אנשי שלומינו ובתוכם אנשים שאין להם פשוט מה לאכול וכו', ובברסלב סנטר נכנסים אנשים שעדיין רחוקים לגמרי מהיהדות, וכל אחד קונה משהו, ובפרט עכשיו בחנוכה, זה חידוש שבחידושים, אדם שהיה כל כך רחוק מהקדושה, פתאום נתעורר אצלו ניצוץ של קדושה ובא לקנות חנוכיה ונרות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי לפתח ביתר שאת ביתר עוז את הבית התבשיל, וכן להיכנס לקנות בברסלב סנטר כל מה שאתה צריך בחנוכה, ומה טוב ומה נעים שתקנה מתנה יפה לאשתך לכבוד חנוכה, וזה יחזק את השלום בית בביתך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה עכשיו אנחנו נמצאים בבירור קשה מאד וכו', כי מתרבה המחלוקת והשנאת חינם מימין משמאל וכו' וכו', והסתות מתגברות יום יום וכו' וכו', ולכן עלינו לא להתערב בשום צד, אלא לגלות ולפרסם את אמיתת מציאותו יתברך, איך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ואין שום תכלית אחר בזה העולם רק להרבות בדיבורים לדבר עמו יתברך, שזה יסוד גדול בדעת רביז"ל, אשר משיח יכבוש את העולם בדעתו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') עיקר כלי זיין של משיח היא התפלה, וככל שמפרסמים את הענין לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמו כן זוכים לקרב את האור האלקי שיאיר בינינו, ומי יתן שכל אחד מאנשי שלומינו היקרים יעסקו בהפצת מעיינות החכמה חוצה, אשר זה היה צוואת מוהרנ"ת ז"ל שלוש ימים לפני הסתלקותו ביקש את אנשי שלומינו ואמר להם בזה הלשון "העובדה שלכם יהיה שיהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואל תתערב בשום מחלוקת ואל תלך בשום הפגנות משום צד וכו' וכו', כי ימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; כל הענין שלנו צריך להיות רק להחדיר בעצמינו אמונה פשוטה בו יתברך, ולהיות מאנשי הבעל תפלה שהירבה לדבר עמנו שאין שום תכלית בזה העולם, רק לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן עלינו לעזוב עכשיו את כל הדמיונות שנמצאים עכשיו בין אצל ימין והן אצל שמאל וכו' וכו', עלינו להחדיר בנו רק אמונה פשוטה בו יתברך, ושלא נלך אל שום הפגנות וכו', ולא נגרר אל שום אלימות שבעולם, ועלינו רק לישב בד' אמותנו ולהתמיד בתורה הקדושה, ללמוד בכל יום שיעור במקרא שיעור במשנה שיעור בגמרא שיעור במדרש שיעור בהלכה וכו' וכו'.
אין אתה יכול לתאר ולשער אל מה בר ישראל יכול לזכות בזה העולם אם רק יציית את רביז"ל, ובפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שנ"ד) על שתי כיתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם, על אלו אנשים שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים, ועל אלו המקורבים אלי ואינם מקיימים את דברי, כי אני יודע שיהיה עת בעת שיהיה האדם מונח על הארץ עם רגליו אל הדלת, אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאד מאד על שלא זכה להתקרב אלי או שלא קיים את דברי, כי אז ידעו שאם היו מקורבים אלי ומקיימים את דברי, לא היה שום דרגא בעולם שלא הייתי מביאם לאותה מדריגה, אבל לא יועיל אז, ולכן אשרי מי שאינו מתערב בשום מחלוקת שבעולם, ואינו הולך אל שום הפגנות, ויושב בד' אמות שלו ומתמיד בתורה ועבודה וגמילות חסדים, ומתי שכבר צריך לצאת לחוץ וכו', אזי הוא מפיץ את אור רביז"ל בעולם, אשרי לו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהגענו להיום הזה, שהלילה נזכה להכנס לימי חנוכה הקדושים שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') ימי חנוכה הם ימי הודאה, ולכן ראוי לנו להרגיל את עצמינו להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו, על כל החסדים והרחמים גמורים שעשה עמנו, שאנו מקורבים אל רבי נורא ונפלא כזה, שזה החסד הכי גדול שרק יכול להיות, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? ועכשיו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, עלינו לציית אותו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם.] ולכן אל תהיה בטלן, מימי חנוכה אלו תתחיל לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא שזכית להתוודע מרביז"ל ותתמיד בלימוד ספריו הקדושים.

היום ערב חנוכה לפני ארבעים ושמונה שנים תשכ"ד התחלתי לכתוב שו"ת "אשר בנחל" אשרי מי שיאחז בהם.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ה כסליו א' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שבימי חנוכה הקדושים האלו תהיה רק שמח, ושלא יהיה אצלך זכר של עצבות ומרירות ודכאון, כי עכשיו בימים אלו נתגלה האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון קודם החטא, כי מי שזוכה להדביק את נשמתו באין סוף ברוך הוא, אליו מתגלה האור אין סוף, ומרגיש נועם ועריבות וזיוו חיות אלקותו יתברך, אך דע לך כי זה לעומת זה הס"מ אורב מאד על כל בר ישראל על ידי קליפת יוון שהם כלל הדמיונות שנמצאים בעולם רחמנא לישזבן, בפרט כל התמונות תועבה והזוהמה שנתפשט עכשיו חדשים מקרוב באו דבר שעדיין לא היה בעולם, כל מיני מחשבים (מכשפים) שיכולים לראות בהם כל מיני זוהמה וזבל של ניאוף וכו' וכו', שזה מטמטם את המח והלב, כי במקום שאדם יהיה בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, ויאיר לפניו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד אריך אנפין דקדושה, כנגד זה מתגברת ומתפשטת עכשיו אריך אנפין דטומאה, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ב), ולכן מי שיש לו רק קצת מח בקדקדו עליו לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אם יש לו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, והיום כבר לא צריכים מחשב אינטרנט, אלא על כל טלפון סלולרי וכו', או אייפד או בלקברי וכו', יכולים לראות כל מיני זבל שבעולם, ואף אחד לא מתאר לעצמו שזה בעצמו קליפת יוון של הדור הזה, בסוד (תהלים ס"ט ג') "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני", כי מי שנכנס בזה, נטבע בקליפת יוון ונחטף במצודה, וכבר אין לו מעמד איך להתחזק, כי הוא טובע בעמקי עמקים בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים שמאיר האור אין סוף ברוך הוא, צריכים לבטל ממנו את הקליפה הזו שלא יזכר ולא ימצא ולא יראה בידו אחד מהכלי משחית האלו, שיכולים לראות בזה כל מיני תועבות רעות שמטמם את מוחו ודעתו ולבו וכו' וכו', ובמקום לראות את השכינה גילוי אלקות שמאיר עכשיו בימי חנוכה הקדושים, הוא מכניס את עצמו בנסיון גדול של הסתכלות באבי אבות הטומאה שזה תאוות ניאוף, אוי לו ואוי לנפשו, כי עין רואה ולב חומד וכלי המעשה חומדים, ונכשל בהוצאת זרע לבטלה, וזה מביא אותו אחר כך לעניות ודחקות וכו', ולעזות וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תענית ז:) כל אדם שיש לו עזות פנים, רב נחמן אמר בידוע שנכשל בעבירה, אם רואים אחד שיש לו עזות נגד צדיק קדוש הדבוק בו יתברך, זה ברור כשמש שנכשל בעבירה, ולכן לא בחינם שכל אלו המסתכלים בתמונות תועבה שיקוץ תיעוב זיהום עירום וכו', שהם עזי פנים נגד הצדיקים הדבוקים בו יתברך, ומסכנים הם מפרסמים לכולם את מעשיהם, כי לא יהין אדם להתחצף לצדיק, אלא אם כן נכשל בעבירה וכו'.
נא ונא הדבק את עצמך באין סוף ברוך הוא, כי בימים אלו מאיר אור הגנוז, וכל כך חבל שאתה יכול לזכות לצאת מהרע והחושך שנלכדת בה, מה עושה הס"מ? תופס אותך בזבל ולכלוך יותר ויותר, ובמקום שבעת הדלקת נר חנוכה שאז מאירים כל השמות אהי"ה הוי"ה אדנ"י בגילוי רב ונפלא מאד בסוד יב"ק י'חוד ב'רכה ק'דושה, והשמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן מאירים יחד בהארה נוראה ונפלאה מאד, עד שאדם יכול להבטל לגמרי אין האין סוף ברוך הוא מרוב אור שמאיר אז, ונכנס בהנשמה תשוקה עצומה להתבטל אל אין סוף ברוך הוא, אשר אין עוד תענוג יותר גדולה מזו כשאדם זוכה ומייחד יחודים קדושים, ומקשר את העולמות יחד וכו', שכל זה עבודת הצדיק האמת שרביז"ל רוצה להחדיר בנו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, זה לעומת זה בא הס"מ ותופס את האדם בהסתכלויות רעות של זוהמת תאוות ניאוף, עד שבא לידי חטא חמור של הוצאת זרע לבטלה, שהחטא הזה מטמטם את הלב ואת המח וכו', ומתחצף נגד הצדיק הדבוק בו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך תקבל על עצמך עכשיו בימי חנוכה הקדושים לזרוק את הזבל והלכלוך הזה ממך, ותעשה התחלה חדשה, ותקבל על עצמך מהיום והלאה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם כי העולם מטעה מאד.
מה אומר לך ידידי היקר, אם היינו זורקים את הניאוף שזה אבי אבות הטומאה מאתנו, והיינו רצים אחר רביז"ל, ומצייתים אותו, ועל כל אשר יאמר כי הוא זה, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג), שזה שלימות ההתקרבות, לבטל את דעתו ושכלו העקומה וכו', נגד דעת הצדיק, אז לא היה דרגה בעולם שלא היינו זוכים לזה, אבל הס"מ אורב על כל אחד ואחד מאתנו ומטמטם לנו את המח והמחשבה וכו' וכו', ולכן תקח את עצמך בידיך בימי חנוכה האלו ותעזוב את השטויות, תרוץ אחריו יתברך, תנתק את עצמך מכל הרע שנדבק בך, ותאיר על עצמך אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, כי בימי חנוכה הקדושים מאיר אורו של משיח, ולכן מ'ש'י'ח' ראשי תיבות ח'נוכה י'מין מ'זוזה ש'מאל, כי נר חנוכה צריך להיות בימין הדלת, בשעה שהמזוזה נמצאת בשמאל הדלת, אשרי עין ראתה אל איזה אור מתוק יכולים לזכות בימי חנוכה הקדושים אם רק רוצים את האמת.
ולכן מאחר שזכית להתקרב אל רביז"ל, תעזוב את כל השטויות שלך, כי פתאום יבוא היום שיקראו אותך למעלה וכו', ובאיזה פנים תהיה אז? עדיף שתתחזק ותשתוקק אחריו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך, ותיתן לו תודה והודאה על כל פרט ופרט של הנסים שעושה עמך בכל יום ובכל שעה ובכל רגע.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ה כסליו א' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ...נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותצייר בדעתך איך שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, כי היוונים גזרו שלא להזכיר שם שמים בפיהם, (עיין ראש השנה יח:) ולכן עלינו להרבות בדיבורי אמונה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מד) שהדיבור שמדברים מאמונה זה בעצמו אמונה, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי" כי אמונה תולה בפה של אדם, כי על ידי שמדברים האמונה בפה באים לידי אמונה, ולכן תשתדל מאד בימי חנוכה אלו להרבות בדיבורי אמונה, ולשמור מאד מאד לא להכשל באיזה דיבור של כפירות, כי עכשיו זה עיקר הנסיון הכי קשה לכל בר ישראל, והס"מ התפשט מאד, ושובר את כל אדם בכל מיני שבירה וכו' וכו', העיקר שיתייאש עצמו, וידוע אשר רביז"ל צעק בקול עמוק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) הוי אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, אפילו שכבר נכשל במה שנכשל עליו לעשות התחלה חדשה, כי אסור להתייאש אפילו שכבר נפל במקום שנפל וכו' וכו', רק לעשות בכל פעם התחלה חדשה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש.
הרב הקדוש רבי אהרן מקארלין זי"ע פירוש (שמות כ') "לא תעשה לך פסל" שאסור לפסול את עצמו, כי הס"מ מכניס באדם יאוש כאילו הוא כבר לא שווה לשום דבר, הוא פוסל את עצמו בדמיון כאילו שלא צריכים אותו מן השמים, ולכן "לא תעשה לך פסל" שאסור לפסול את עצמו, אלא לעשות בכל פעם התחלה חדשה, וכן פירוש הצדיק הקדוש החוזה מלובלין זי"ע (במדבר טו) "ולא תתורו אחרי לבבכם" ודרשו חכמינו הקדושים (ברכות יב:) 'אחרי לבבכם' זו מינות; היינו "ולא תתורו" היא מלשון מתיר, היינו שאסור להתיר את עצמו מהקשר שבר ישראל מקושר אליו יתברך, כי תיכף ומיד כשיתיר את הקשר וילך אחרי שרירות לבו אזי יבא לידי מינות רחמנא לישזבן, ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ומסופר שהגאון הקדוש איש האלקי הנודע ביהודה זי"ע היה לו תלמיד שלא רק שנפל במקום שנפל עד שהמיר את דתו רחמנא ליצלן אלא עוד נעשה בישאף כומר אל כל הכומרים, ופעם נזדמן לו לבא אל רבו הקדוש, ושאל אותו איך התרחקת כל כך? והשיב, כי פעם בפסח שאל אותו שאלה בעניני איסור והיתר באיזה מאכל שנפל שם חטה אחת, ואתם אסרתם לי לאכול את המאכל הזה, והיות שגם אני ידעתי ללמוד והתרתי לעצמי את המאכל מפני שהייתי רעב מאד, ולבסוף נקר במוחי איך התרתי לעצמי לאכול חמץ בפסח אף שביררתי לעצמי את ההלכה וכו', וזה הכניס אותי ביאוש, והפסקתי להניח תפילין וכו' והפסקתי להתפלל וכו' ולשמור שבת ולאכול כשר עד שהמרתי את דתי. וחיזק אותו רבו מאד, כך דרכו של הס"מ, היום אומר לך עשה כך, ומחר אומר לך עשה כך, עד שאומר לך עבוד עבודה זרה, ולכן אסור להתייאש בשום פנים ואופן, כי היאוש זה יותר חמור מהכל, כל על ידי יאוש יכולים לאבד את עצמו לדעת רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שזוכה להתחזק, ובפרט בדור הזה שהמתיוונים אורבים על כל נשמה ונשמה לתפוס אותם במצודתו, ובכל פעם יש גזירות חדשות נגד דת ישראל, ולא מתביישים לדבר פתוח נגדו יתברך, ונגד כל הקדוש לעם ישראל, ולכן אשרי מי שזוכה בעתים הללו להרבות בלימוד ספרי רביז"ל והעולה על הכל להפיץ את ספרי רביז"ל בכל תפוצות ישראל, ולהחדיר בהם אמונה פשוטה, שזה כל ענין נס חנוכה שטמאים נפלו ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, ורבים ביד מעטים.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל  נ"י  

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים בימי חנוכה הקדושים, שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') ימי חנוכה הם ימי הודאה, ולכן צריכים להרגיל את עצמו תמיד לתת תודה להקדוש ברוך הוא, ואז לא יחסר לו שום דבר, כי רוב בני אדם הרגילו את עצמם להתלונן וכו', על כל מה שעובר עליהם, ושוכחים שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן וכל מה שהוא עושה הכל לטובה, ומזה בא כל הצרות של אדם, מפני שלא מסתכל על הטוב ועל החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, הוא רק מסתכל על כל הצרות שמסבבים אותו וכו', אבל אם אדם היה תמיד רק מסתכל על הטוב ועל החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, אזי תמיד היה שמח, וזה היה ממשיך לו עוד ישועות, ועוד ישועות וכו' וכו', ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו כל כך בימי חנוכה הקדושים רק לעסוק בתודה והודאה להקדוש ברוך הוא, כי רק על ידי זה מכניעים קליפת יוון, שרוצה לתפוס את האדם שיפול בטיט עבה, שעל ידי זה לא יוכל אחר כך לצאת מזה, כי היוונים גזרו (ראש השנה יח) שלא להזכיר שמו יתברך, והרגע שאין שם שמים שגור בפיו של אדם וכו', ונדמה לו שהכל טבע מקרה ומזל וכו', אזי סובל כל הצרות והיסורים והמרירות שבעולם, וכמאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע איך מענישים את האדם? על ידי שלוקחים ממנו את האמונה והבטחון, כי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ויודע ועד שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא בוטח רק בו יתברך, לאדם כזה לא יכולים לעשות שום דבר, כי הוא דבוק בחי החיים בו יתברך, ומבטל את עצמו לגמרי באין סוף ברוך הוא, אזי מי יכול לגשת אליו? לא כן כשאדם נעתק רחמנא לישזבן מהאמונה הקדושה, ונכנס בו קושיות וספיקות באמונה הקדושה, האדם הזה הוא כבר מעונש לבדו וכו', וזה קליפת יוון שהחשיכו עיניהם של ישראל, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל, ואי אפשר להכניע את הקליפה הזו, אלא על ידי שמרגילים את עצמו תמיד רק לדבר ממנו יתברך, ולתת תודה והודאה לו יתברך, ולכן צריכים מאד מאד לשמור בעיתים הללו מכל מיני זמרים נואפים, ומכל שכן וכל שכן לא להסתכל בזוהמת המחשב (מכשף), שזה מוריד מאדם לגמרי כל זיק של קדושה, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (חגיגה טו:) איך נתרחק אחר מהקדושה, על ידי שהיה מזמר זמר של יוונים, רואים מזה שהתחלת הכפירה והאפיקורסות והזוהמה שנכנס באדם, מתחלת על ידי ששומעים זמר של יוונים, זמרים קלים ורקים ופוחזים, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ג') על ידי ששומעים נגינה ממנגן רשע, על ידי זה קשה לו לעבודת השם יתברך, ומכל שכן וכל שכן כשאדם מרגיל את עצמו להסתכל בזוהמת המחשב (מכשף), ששם רואים כל מיני זבל ולכלוך עירום שיקוץ תיעוב וזיהום וכו', שזה קליפת יוון המחשכת עיניו ולבו של אדם, כי מי שנמשך אחר הלכלוך הזה, כבר קשה לו להשיג רוחניות חיות אלקות, ואדרבה יש לו קושיות וספיקות עליו יתברך, ומכל שכן על צדיקי אמת הדבוקים בו יתברך, ונתקיים אצלם (ישעיה ה' כ') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר", ולכן דייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים, הוא הזמן להרגיל את עצמו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעשה עמו, ועל ידי זה יתרחב לו בגשמיות וברוחניות, ומכל שכן וכל שכן שצריכים לזרוק ממנו את כל הלכלוך והזבל שיש לו וכו' וכו', ולהסתכל על נרות חנוכה, שאז מאיר האור הגנוז, אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ו' לסדר מקץ כ"ז כסליו ג' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך הפעם יותר מתמיד שתיישב את עצמך היטב היטב היכן אתה נמצא בזה העולם? כי הנה אנחנו נכנסים לשבת חנוכה, שבשבת הזו יכולים לתקן כל מה שקילקל מאז שנולד וכו', וכן מהגלגולים הקודמים וכו' וכו', אדם חי בזה העולם ועושה ומדבר על כל מה שעולה לו וכו' וכו', ואינו יודע שלבסוף הוא משלם על זה קשה מאד וכו', ואחר כך יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא מה ולמה מגיע לו עונשים קשים ומרים כאלו, והוא לא יודע שהכל בחשבון צדק, כי אין דבר נעלם ממנו יתברך, וצדיק וישר הוא, ומי שרק מעיין בספרי הגלגולים מהאריז"ל ומתלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו', עומד מרעיד ומשתומם, ורואה שהכל בחשבון צדק, דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובחשבון מפורט בפרטי פרטיות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא נ.) כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו שנאמר (דברים ל"ב) "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט", אדם מסתובב בזה העולם בלי שום חשבון כלל וכו', נדמה לו שהעולם הפקר והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה וכו', עושה עוולות לבני אדם וכו', לווה כסף ואינו משלם וכו', עובד על בני אדם ומוציא מהם כסף במרמה וכו', הולך ומסתובב ומדבר על צדיק הדבוק בו יתברך וכו', ואינו יודע שלבסוף ישלם על כל פרט ופרט מחיר כבד מאד רחמנא לישזבן, ואחר כך הוא מתלונן ובוכה ומבכה שמים וארץ על מה ולמה מגיע לו העונשים האלו? והנה חכמינו הקדושים אמרו (יומא פג:) חמשה דברים נאמרו בכלב שוטה פיו פתוח ורירו נוטף ואזניו סרוחות וזנבו מונח על ירכותיו ומהלך בצידי דרכים ויש אומרים אף נובח ואין קולו נשמע; רואים שמסתובב על הרחובות כלב ופיו פתוח ורירו נוטף וכו' וכו', וילדים זורקים אחריו אבנים, ועושים צחוק ממנו, וחושבים שזה סתם כלב שבא מאיזה מקום וכו', ונחת פה וכו', אבל אף אחד לא שם לב שאין שום מקרה וטבע כלל, כי הכל מושגח בהשגחה פרטיות, זה גלגול של אדם שהיה חצוף ודיבר על צדיק קדוש הדבוק בו יתברך וכו' והתלוצץ ממנו וכו', והירבה להסית נגדו וכו', עונשו שמתגלגל בכלב שוטה וכו', שרץ ומסתובב על הרחובות והילדים זורקים אחריו אבנים, כי מובא בספר יצירה שאותיות הדיבור הם אבנים וכו', וזה עונשו הקשה והמר, וכן רואים שלאחד נעשה רק נזקים, וכל מה שקונה אפילו דברים חדשים וחזקים וכו', בזמן קצר זה נשבר, והולך ורב עם אנשים שקנה מהם את הדברים, והוא לא יודע שזה בא לו עונש על שעשה נזקים להזולת, וכמו כן רואים שאדם תמיד מסתבך בסיבוכים וכו', וכל מה שרק לא ירצה לעשות הולך לו הפוך וכו', ואינו יודע שזה סיבה שלקח והוציא מבני אדם כספים במרמה וכו', וכן לאחד תמיד גונבים כסף ודברים ויש לו צער גדול מזה, ולא יודע שזה בא לו עונש על שלווה כספים ולא החזיר וכו' וכו', וכן על כל פרט ופרט משלמים עונש כבד מאד מאד, והם מסוד הגלגול, ובפרט מה שאדם סובל מילדיו וכו', זה מפני שלא כיבד את אביו ואמו וזילזל בהם, אזי קיבל את זה בחזרה וכו', ואם הייתי מאריך בפרטי פרטיות את העונשים שאדם מקבל בזה העולם והכל מרזי הגלגול של דומם שנופל על ידי שנתקל באבן וכו', וכן שאדם נטבע במים וכו', וכן כשאדם סובל מצומח שנדקר מקוצים וכו', או נקרע לבושיו על ידי שהסתבך בין קוצים ודרדרים וכו', או מחי שנושכו כלב או נחש או עקרב וכו' וכו' ואדם חושב שהכל טבע מקרה ומזל, ושוכח שהכל בהשגחה ממנו יתברך שיש פה עונש הגלגול, והם רזין ורזי דרזין, סתרי נסתרות הבריאה, מה שכל אחד סובל ועוד יסבול אם לא יחזור בתשובה שלימה, והנה הגיע שבת חנוכה שזה הכנה לקבל את האור הגנוז שמאיר בחנוכה, שאז יכולים לתקן את הכל אם חוזרים בתשובה שלימה בלב אמת ובלב נכון וכו' וכו', ולכן עלינו לפשפש במעשינו היטב אם אין אנחנו מדברים על צדיק הדבוק בו יתברך ועושים ממנו ליצנות ומסיתים ומדיחים נגדו, דע לך שאין העולם הפקר (קהלת יא) "כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט", וכן אם אחד חייב כסף למישהו וכו', או מוציא מהזולת כסף במרמה וכו' הוא ישלם עם נפשות רחמנא ליצלן, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט( שהגוזל מחבירו ממון ישלם עם נפשות רחמנא לישזבן, ולכן אני מאד מבקש אותך דייקא עכשיו בשבת חנוכה הזו תתבודד להקדוש ברוך הוא ותתבונן היטב מה עשית בימי חיי הבלך עד עכשיו וכו', ומה התוכניות שלך לעשות הלאה וכו', כי על כל זה תשלם מחיר כבד מאד, ולכן אבקש אותך מאד מאד מרוב אהבה שיש לי אליך עכשיו שנכנס שבת חנוכה אתה יכול לתקן את הכל אם תקבל על עצמך מהיום והלאה שלא תתעסק עם אף אחד, ומכל שכן שלא תדבר רע על צדיק הדבוק בו יתברך, כי לבסוף תשלם על זה מחיר כבד מאד, ולא יועיל לך שום דבר, כי על הכל הקדוש ברוך הוא מוחל, אבל לא על כבוד תלמיד חכם, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטה קהלת ט') כל הנוגע בתלמיד חכם כאילו נוגע בשכינה; ולכן דייקא מהשבת הזו תקבל על עצמך לשנות את הנהגתך, ותתחיל לציית את רביז"ל להתחזק ולחזור בתשובה אמיתיית, ועיקר התשובה מובא ברמב"ם (פרק ב' מהלכות תשובה הלכה ב') ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר (ישעיה נ"ה) "יעזוב רשע דרכו" וגו' וכן יתנחם על שעבר שנאמר (ירמיה ל"א) "כי אחרי שובי נחמתי" ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר (הושע י"ד) "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו" וגו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו; אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס דיבורים אלו היטב בלבך, כי השבת הזה אתה יכול לתקן את הכל אם תקבל על עצמך לא לחזור אחר הרע שעשית עד עכשיו, זכור דבר זה לפני שיהיה מאוחר ותבכה כל ימי חייך בחינם, ויתגלה קלונך ברבים.
נא ונא תעשה לעצמך שיעור במשניות שזה מזכך את הנשמה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ואמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה ב' סימן כ') החכם עיניו בראשו זה תלמיד חכם שהוא רגיל במשנה; כי יבא היום שאלו הפרקים משניות שאתה לומד יגינו עליך.
אבקש אותך מאד שאת המכתב הזה תראה גם לאשתך, וכן להסביר את זה להילדים, כי אין העולם הפקר, ועל כל נזק וצער שגורמים לצדיק הדבוק בו יתברך משלמים אחר כך על זה עונש גדול מאד, אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו לתוך לבו, ואז יאיר עליו מלך הכבוד בעצמו.

המאחל לך שבת שלום חנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שעדיין אנחנו נמצאים בימי חנוכה הקדושים, ועלינו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שהוא עושה עמנו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד עם רביז"ל "בך רבינו נגילה בך רבינו נשמחה" וככל שאדם זוכה לשמוח שיש לו אמונת חכמים בצדיק האמת, כן זוכה לקבל ממנו הרבה מאד, כי העיקר הוא אמונת חכמים להאמין בתמימות ופשיטות שרביז"ל הוא הרבי שלנו, וכן נהגו בכל הדורות אנשי שלומינו היקרים לשמוח מאד מאד עם ההתקרבות אל רביז"ל, וכבר אמר רביז"ל מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם, ולכן עלינו להתמיד ביותר בספרי רביז"ל ולהתחזק על פי לימודו הקדוש שלימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" ואתה צריך לדעת שכל הצרות והיסורים והמרירות והדכאונות שעוברים על אדם זה רק מחמת הדמיונות שמסבבים אותו וכו' וכו', עד שיש בני אדם שהם כל כך מסובבים בקטנות הדעת ובדמיונות וכו' וכו', עד שאוכלים את עצמם שלא קבלו את היחס הנכון וכו', ואת התשומת לב הנכון וכו', כי מרוב פגם הברית וניאוף וכו', המח נקטן מאד, ומחפש רק כבוד, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ב) שמי שדעתו ושכלו קטנה הוא מחפש כבוד, ואוי לו לאדם שנפל לדמיון שיתנו לו תשומת לב, שמאד מאד קשה לצאת מזה, וזה מה שמביא לאדם עצבות ומרירות ודכאון, ואם הוא לא מקבל את התשומת לב שלו הוא נשבר לגמרי, וזה מראה איך שהוא עדיין מונח בטינוף וצואה וכו', אבל בר ישראל שזכה להתקרב אל הצדיק האמת שמחדיר בו אמתת מציאותו יתברך איך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, אדם כזה זוכה להגיע לגדלות המוחין, ולא צריך תשומת לב מאף אחד, והוא תמיד שמח ומשמח את הבריות, ולכן לא בחינם שרביז"ל אמר "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" כי השמחה מגלה את טוהר לבבו, וכלל זה תיקח בידיך, אם תמיד תהיה בשמחה תדע שתשובתך נתקבלה בשמים, ואתה הולך על דרך הנכונה, ואתה לא צריך שום תשומת לב מאף אחד, אבל אם תמיד תהיה בעצבות ובמרירות ותחפש אחר תשומת לב של בן אדם, דע לך שאתה עדיין נמצא במדור הקליפות, כי שם למעלה שורה רק שמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן תעשה כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה, ואף פעם לא תחפש אחר תשומת לב, שזה מראה קטנות הדעת והמוחין וכו' ומראה שהוא עדיין בעל עבירה, כי מי שדבוק בו יתברך וחזר באמת בתשובה שלימה אליו יתברך, הוא כבר לא צריך מאף אחד תשומת לב, אדרבה הוא נותן תשומת לב להזולת, והוא חי בגדלות המוחין, ולכן זכור כלל זה, וזה יטיב לך מאד, כי רוב רובם של בני אדם שסובלים צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וחיים בדמיון גדול מאד, זה רק מחמת חסרון השמחה, ושרויים בקטנות המוחין, וצריכים תשומת לב מהזולת, ורוצים רק להתנשאות וכו', ולהיות משהו וכו', וכשאינו הולך להם אזי נשברים לגמרי וכו' וכו'.
זכור גם זכור מה שמובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש א' דראש חודש טבת ו' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

תאמין לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד שתהלה לאל אנחנו נמצאים בקהילה שהיא חממה של אמונה, שאין קהילה כזו בכל העולם כולו, כי תהילה לאל אין לנו פה שום ענין להתנשאות אחד על השני, הקהילה הקדושה שלנו בנויה אך ורק ללכת בדרכי רביז"ל, להיות בשמחה עצומה, להחיות את עצמינו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, ולא ליתן שהס"מ ישבור אותנו מהעבר שלנו וכו' וכו', אלא נתחדש בכל פעם, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, ואת החיות הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, לא להתייאש בשום פנים ואופן על אף שאנחנו עוברים קשיים גדולים בהקהילה, כי הקוצים סביב השושנה רק עוסקים לדקור אותה מכל הצדדים וכו', כמו שכתוב (שיר השירים ב' ב') "כשושנה בין החוחים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ילקוט שיר השירים רמז תתקפ"ה) מה השושנה הזו שבין החוחים, רוח דרומית באה והיא לוקה בקוץ, רוח צפונית באה, והקוץ מכה אותה, וכן מארבע רוחותיה, כך היו ישראל ויעש להם בתים, ומשועבדים בין האומות, אלו אומרים להם תנו פיסים, ואלו אומרים להם תנו לנו זמין, ואלו מבקשים מהם ארנוניות, ואלו מבקשים גולגליות, הוי כשושנה בין החוחים, כך אנחנו סובלים פה, אנחנו כבר חצי מתושבי המקום, שעל פי חוק מגיע לנו כמו כל אזרחי המדינה, אנחנו משלמים מיסים וכו', ארנונה וכו', ואנחנו זכאים לבית ספר כמו בכל עיר ועיר, אנחנו זכאים למתנ"ס, לחוגים, כמו בכל עיר ועיר, כי אנחנו משלמים מיסים וארנונות יותר מכולם, ויכולים להראות את זה שחור על גבי לבן, וזה שקוף לכולם, עם כל זאת אנחנו נמצאים כאן כשושנה בין החוחים, בא רוח דרומית נותן לנו דקירה, בא רוח צפונית נותן לנו דקירה וכו' וכו', מכל הצדדים מאשימים אותנו כאילו מי יודע מי אנחנו? אנחנו אזרחים שקטים, אין לנו עסק עם אף אחד, אנחנו חיים בדעת הזו "חי ותן לחיות", אנחנו לא מתערבים בשום דבר מה שקורה וכו', ואף על פי כן הקוצים דוקרים אותנו מכל הצדדים וכו' וכו', ואף על פי כן אנחנו מתחזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ואנחנו יודעים שזה רק ענין של זמן וכו', וזה מה שמחזיק אותנו, כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, וכל אלו שעשו לנו ועושים לנו רעות, הם ישלמו מחיר כבד עד מאד שלא חלמו על זה, כי הקדוש ברוך הוא מחכה ומחכה ומחכה וכו' וכו' וכו', ובסוף הוא גובה מה שגובה וכו', וזה כל ההתחזקות שלנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, והוא מחדיר בנו את האמונה פשוטה בו יתברך, ואת הבטחון החזק לבטוח רק בו יתברך, וזה מה שנותן לנו את הכוחות להחזיק מעמד אפילו שמתעללים בנו באופן נורא מאד, ואם היו יודעים בחוץ איך שמתעללים בנו, היה קמה כל המדינה על הרגלים וכו', אבל אנחנו סופגים וסובלים וכו' וכו', כי אנחנו יודעים שכל מי שמריע לנו לבסוף יקבל את העונש שלו, מכל שכן וכל שכן לאלו שעשינו כל כך הרבה טובות, והם משלמים לנו חזרה רעות וכו', עלינו לזכור מה שאמר החכם מכל האדם (משלי י"ז) "משיב רעה תחת טובה לא ימוש רעה מתוך ביתו", הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, ראינו נסים נגלים שידוד הטבע ממש שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, פרעה אמר "פן ירבה", אבל רוח הקודש אמר "כן ירבה", תהלה לאל יש לנו קהילה קדושה למעלה משלוש מאות וחמישים משפחות, מוסדות שבו מתחנכים למעלה משבע מאות ילדים כן ירבו, אין שבוע שלא יהיה אצלינו הילודה ממוצע בין שלוש ארבע ילדים כן ירבו, זה גידול טבעי, יש לנו תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות, סמינר לבוגרות, ישיבה קטנה וישיבה גדולה שבו מתחנכים בחורי חמד, וכן שני כוללים, כולל לאברכים מצויינים הלומדים את ההוראה, וכולל לכלל אנשי שלומינו, והעולה על הכל בית התבשיל - אהל אברהם, שמחלק כל ערב בין שש מאות שבע מאות מנות אוכל חם, בחינם אין כסף, ותהלה לאל יש לנו ישיבה של בעלי תשובה, מדרשיה לבנות בעלות תשובה, ועוד מוסדות צדקה וחסד, ואנחנו רק מתרבים ומתרבים, והפעילות בין הנשים רק גודלת, ואף שיש נגדינו הפליות גדולות שלא נותנים לנו איפה להתרחב וכו', עם כל זאת רואים את הנסים נגלים שעשה ועושה ויעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, בנינו בית הכנסת כזה שאין בכל ארץ ישראל בלי שום גוזמא כלל, ועוד מעט תראו את הגמר, לא תאמינו מה לפני מראה עיניכם, והכל בכח רביז"ל, ולכן עלינו רק לשמוח עם רביז"ל, ולעשות התחלה בכל יום בכל שעה ובכל רגע, ואיש את רעהו יאמר חזק, בשום פנים ואופן אסור ליפול בדעתנו וברוחנו, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וכל אלו שמציקים לנו, הם יקבלו את העונש שלהם מן השמים, והלוואי שיהיה להם שכל לחזור בתשובה לפני שיהיה מאוחר, אנחנו לא מעונינים לריב עם אף אחד, עם כל זאת לא יקח הרבה זמן שהאור יתרבה על החושך, והמתיקות יתגבר על המרירות, והכל יבוא על נכון.
העיקר מה שאני מבקש אותך שתהיה עכשיו רק בשמחה, ותיתן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו שהיא חממה של אמונה, שזה מה שאנחנו מחדירים בין אנשי שלומינו, כי אצל רביז"ל היה העיקר אמונה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שצריכים לחפש ולבקש בעצמו תמיד איפה שהוא מחזיק באמונה, כי כל הסבל שבני אדם סובלים, זה רק מחמת חסרון אמונה, וגם את המחלות והחלאים רעים שבני אדם סובלים, זה בא מחמת חסרון אמונה, ולכן עלינו רק לדבר דיבורי אמונה ולחזק אחד את השני, והקדוש ברוך הוא ירחיב לנו בגשמיות וברוחניות, ולא יקח הרבה זמן יבנאל יתהפך לגן עדן התחתון, הן ביופי החיצוני, והן ביופי הפנימי, והן שיהיה פרנסה לכל התושבים, ויתפרנסו אחד מהשני, כי כל התושבים הם יהודים יקרים, ולולי ההסתות הפרועות, מזמן היה השלום על מכונו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חנוכה שמח


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup