ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש ניסן ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון ר"ח ניסן | ב' ניסן | ו' ניסן | ז' ניסן | ח' ניסן | ט' ניסן | מכתב כללי י"א ניסן | י"א ניסן | י"ג ניסן | כ' ניסן | כ' ניסן מכתב כללי | כ' ניסן מכתב כללי נוסף | כ"ג ניסן | כ"ד ניסן | כ"ה ניסן - מכתב כללי לאנ"ש די בכל אתר ואתר | כ"ז ניסן | כ"ט ניסן | ל' ניסן


בעזה"י יום ג' לסדר טהרה ראש חודש ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים עכשיו בחודש ניסן, חודש הגאולה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקבל את חג הפסח בשמחה עצומה, וידוע אימרת מוהרנ"ת ז"ל שאמר "על פסח יהיה, אבל איך לוקחים את אור הפסח בעצמו"? ולכן עלינו להכין את עצמנו כבר עכשיו לקבל את אור הפסח, חג החירות, חג שאדם יוצא מכל השעבודים והצמצומים, וזוכה לגדלות המוחין, לזכות להכיר את בורא כל עולמים, ולא להסיח דעת ממנו.

אני מאד מאד מודה לך אישית על שהיית בהכנסת ספר תורה, וייתן הקדוש ברוך הוא את החיים, שנעשה את החנוכת הבית בשלימות בל"ג בעומר יום ראשון לעת ערב, יתן לנו הקדוש ברוך הוא את החיים, אבל עד אז אני עדיין צריך הרבה רחמים שנזכה לגמור בשלימות את הבנין, ולכן אם אתה יכול להביא עוד תורמים עבור מטר לגמר בניין בית הכנסת אהיה לך אסיר תודה, ואני מאד מאד שמח שיצא ככה שלא היה לנו שום עשיר שיוכל להתפאר שהוא שילם את כל הבית הכנסת, תהילה לאל נתקיים בבניין בית הכנסת הזה כמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל על בניין הקלויז באומן, "בניתי את הקלויז מהרצונות של העניים, ולא מכסף של העשירים".

בשבת עוררתי מאד מאד על עניין צדקה, כמו שיש מצוה ללמוד ולהתפלל כל יום ויום מחדש כדי להמשיך על עצמו מוחין עילאין וכו' וכו', עליך לדעת שגם מצוות צדקה היא בכלל התרי"ג מצוות, ולמה אדם לא נותן צדקה כל יום? כי נדמה לו שהוא צריך לתת לכל הפחות כמה אלפי שקלים ואין לו אז הוא לא נותן כלום, ובאמת מצוות צדקה חייב אפילו עני הכי גדול, ועל ידי שנותנים כמה פרוטות בכל יום יצאו לידי מצוות צדקה פשוטו כמשמעו, וזה ילך לפניך, כמו שכתוב "והלך לפניך צדקך", ואמרו חכמינו הקדושים פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ולכן אל יקטן בעיניך אלו הפרוטות שאתה נותן בכל יום, כי דייקא אלו הפרוטות יגנו עליך בחיים חיותך ולאורך ימים ושנים אחר שתצא מזה העולם הפרוטות האלו ילכו לפניך, ולכן ראה להשיג קופת צדקה "קרן הצדיק", ובכל ראש חודש תביא את זה אלי, ותהיה חזק בזה, אפילו שלא יהיה שמה רק כמה שקלים, דע לך שזה עוזר להחזיק את המבנים שעולים לנו הון תועפות, המים וכו', החשמל וכו', השרתים וכו', ואם תוכל גם להפיץ קופות אצל קרובי משפחתך ואתה תאסוף את זה אצליהם בכל חודש, זה יעזור לי מאד מאד, אני מאד מאד מבקש אותך שתתיישב היטב היטב בדעתך ותראה שאני צודק כי עובר יום אחר יום ולא נותנים צדקה מפני שחושבים שלתת צדקה צריכים לתת סכום גדול מאד, ולכן לא נותנים אפילו כמה פרוטות, ועליך לזכור שכמו שמחויבים להתעטף בציצית, ולהניח תפילין ולהתפלל, וללמוד תורה בכל יום יום, כך מחויבים בכל יום ויום לתת צדקה, וצדקה תציל ממות, ולכן תציית אותי ולא תתחרט, כי יבוא יום שאלו הפרוטות שהכנסת בקופה בכל יום ויום יגנו עליך.

נא ונא ראה להיות כל החודש הזה רק בשמחה, אין שום תירוץ שתהיה בעצבות, ואם תהיה בשמחה עצומה יהיה לך על צרכי חג הפסח בשפע גדול מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה ב' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום חזרתי ואף שמצד אחד כואב לי שאני צריך לחזור, אבל מאת ה' היתה זאת, ויש הרבה דברים שאדם לא יודע, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ג') שיש דברים בעולם שאין אנו יודעים כלל כלל מה קורה וכו', ומה רצון הבורא יתברך שמו וכו', העיקר צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בכל מיני אופנים שבעולם, ובזה נמדד גדולת בר ישראל כפי שמתחזק, כי העולם הזה דומה לים סוער, ואדם נוסע עם אוניה קטנה ובכל רגע האוניה מוכנה להתהפך וכו', וכולם יטבעו וכו', אזי מה עושים? כל אחד עושה כל מה שביכולתו כדי להציל את נפשו שלא יטבע, אין בר דעת אחד שיגביה ידים ויגיד אני לא יכול יותר וכו', קשה לי אני נטבע וכו', כל עוד שיש לאדם שכל, הוא עושה כל מיני מאמצים שבעולם להציל את עצמו, כך הוא העולם הזה, עובר על כל אחד משברים וגלים שלא חולם מה יקרה איתו מיום ליום ומשעה לשעה וכו' וכו', וגדולת בר ישראל שמחזיק מעמד ולא נשבר, אלא ממשיך להתקרב ביתר שאת ביתר עוז אל הקדוש ברוך הוא, ואתה צריך לדעת שהוא יתברך אוהב אותך מאד, וכל דבר קטן מה שעושים בשבילו, כגון להתעטף בציצית ולהניח תפילין ולבוא לבית הכנסת ולתת פרוטה לצדקה ולהתפלל במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, דבר זה מאד מאד חשוב למעלה, ואפילו שהתפלה שלו מלא מחשבות זרות וכו' וכו', עם כל זאת כל ברכה וכל מזמור שרק אומרים, זה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, הצרה של האדם שהס"מ שובר אותו ומכניס בו כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול שונא אותו ולא צריך אותו וכו', וכן מה שווה כבר המצוות שלו וכו', כי הרי אין בהם שלימות וכו', וזה הטעות שנכנס אצל כל אחד ואחד, כי באמת הוא יתברך אב הרחמן ורוצה מאתנו רק דבר אחד, שנדבר אליו ונספר לו בפרטי פרטיות כל מה שעובר עלינו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) שזה גורם שעשועים גדולים למעלה שעדיין לא עלו שעשועים כאלו מימות עולם, וזה נעשה מכל בר ישראל, ואי אפשר להסביר את זה, כי כל כך הכניס הס"מ יאוש ודכאון בכל אחד ואחד מנשמות ישראל, עד שאינו מאמין לעצמו שהוא שווה על משהו, ואת זה בא רביז"ל לעקור, ומכניס בנו את האמת מה קורה למעלה בשמים מכל דבר קטן מה שעושים בשביל הקדוש ברוך הוא, אך לצערינו הרב גם בין אנשי שלומינו נכנסו כל מיני מנהיגים של שקר, שכל הראש שלהם איך להוציא מהזולת כסף וכו' וכו', עם כל זאת אני לא מתייאש ואני מדבר ומדבר יומם ולילה ולילה ויום ומגלה לאנשי שלומינו את האמת הפשוט, שלמעלה בשמים חשוב כל פרט ופרט שעושים בשביל הקדוש ברוך הוא, וכל אחד ואחד מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, לולי הערב רב היו כלל נשמות ישראל חוזרים בתשובה, כמובא בפירוש בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ואני יכול להעיד על זה שעם ישראל הם קדושים וטהורים, אלמלא אלו המפורסמים של שקר הרע בנים שעושים צחוק מעם ישראל, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קלט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, עם ישראל הם קדושים אלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה, אך מה לעשות הם הטילו אימה כל כך, עד שאסור אפילו לדבר מזה, ואוי ואבוי מי שפותח את העינים להזולת ואומר את האמת, רוצים לבלוע אותו חיים, ופותחים נגדו כל מיני תיקים וכו' וכו'.

ולכן אני מאד מבקש אותך ראה לקחת את עצמך בידיך, אפילו שנפלת במקום שנפלת ונכשלת במקום שנכשלת וכו' וכו', עם כל זאת אצלו יתברך אתה מאד חשוב, רק תרגיל את עצמך לספר לפניו יתברך את כל לבך וכל מה שעובר עליך, ואתה לא יכול לתאר ולשער מה אלו הדיבורים עושים למעלה בשמים, ולכן תצא מהיאוש והדכאון הפנימי שנכנס בך, ותבוא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, שאין למעלה מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ותאמין לי שאני רוצה רק את הטוב שלך, כי מה יש לי בחיים אם לא לעזור להזולת, ולכן תציית אותי ותעשה לעצמך קביעות להתפלל את השלוש תפלות בבית הכנסת דייקא, ובזה ימחלו לך כל העוונות, ותצא עם שפע גדול, רק אל תכנס ביאוש ובדכאון שזה הדבר הכי גרוע, וזה מה שהס"מ רוצה שכל בר ישראל יסתובב ביאוש ובמרה שחורה וכו' וכו', ומכניס בלבו כאילו הקדוש ברוך הוא שונא אותו ואינו צריך אותו וכו' וכו', אני מוכרח להגיד לך שזה הכל שקר, כי אצלו יתברך יקר מאד מאד כל דבר קטן מה שבר ישראל עושה, ולכן חזור אל הקדוש ברוך הוא, ותתחיל לדבר עמו יתברך בשפת האם שלך, ותראה ישועות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר אחרי ו' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו מכינים את עצמינו על חג הפסח חג החירות, אל תדאג על גשמיות, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהשבוע הזה אוכל לעשות חלוקה גדולה לכל אנשי שלומינו שיהיה להם שפע על החג, רק תתפלל עלי שאני אצליח בדרכי.

מאד מאד אני מבקש אותך שתכנס בכולל "תפארת נתן", שזה כולל חדש שלומדים בערב משעה שבע וחצי עד תשע, ותיכף ומיד אחר כך ערבית (בקומה שלישית), לומדים הלכות פסח ו"עין יעקב", והמגיד שיעור הוא הרב הלל אמדדי, וחבל שלא תצטרף אל השיעור הנפלא הזה, כי יום בלי תורה הנשמה נחלשת וכו', וממילא הגוף נשבר וכו', מה שאין כן כשאדם זוכה ללמוד בכל יום אפילו קצת תורה זה נותן לו סיפוק רוחני.

נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז להיות בשמחה עצומה שהנה אנחנו הולכים לקבל חג קדוש כזה חג הפסח חג החירות שנזכה לצאת מגלות מצרים שהוא גלות המוחין, שהמוח נמצא בגלות גדול מאד, מלא דמיונות והרהורים רעים ומחשבות זרות וכו' וכו', שזה בעצמו גלות גדול מאד מאד, כי רוב רובם של בני אדם רודפים את עצמם מעצמם וכו' וכו', ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיצא מהגלות הזה ויהיה בן חורין, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותו.

חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ועיקר השמחה הוא שמחת המצוות, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך רמ"ח אברי ושס"ה גידי, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשי, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה, ואשמח את עצמי, וכן אזכה לשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, וכן אוכל לשמח את כל בר ישראל כל ימי חיי, עד היום שאצטרך לעזוב את זה העולם, וגם אז אזכה להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואחזור אל שורשי הנצחי אמן סלה. כך תתפלל כל יום וזה יועיל לך מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי ז' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז במידת הסבלנות, שזה היסוד בחיי האדם, כי עובר על כל אחד צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ואי אפשר בשום פנים ואופן לעבור את פגעי ומקרי הזמן, אלא על ידי מידת הסבלנות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלסבלנות אי אפשר להגיע רק על ידי אמונה, כי כשבר ישראל חזק באמונה בו יתברך, אזי יכול לעבור על הכל.
אנחנו נמצאים עכשיו לפני חג הפסח, וכל אחד ואחד בלחץ ודחק, וצריכים מאד מאד לשמור לא להתפרץ על הזולת, ומכל שכן לא על אשתו ועל ילדיו, צריכים הרבה סבלנות, ואמר החכם "סבל התלאות יבוא מרוב האמונה", תאמין לי שאני יודע מה שעובר עליך כל מיני בלבולים וחלישות הדעת וספיקות וכו' וכו', אבל אי אפשר לעבור על שום דבר בלי אמונה, ולכן תכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) שעצה לבוא לאמונה הוא על ידי הדיבור, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", לדבר הרבה מאמונה, כי על ידי שמדברים מאמונה בפה זה בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה, ואמר החכם מכל האדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", הלוואי שתציית אותי ולא תתחרט לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי ח' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואף שאני כותב לך בכל יום מכתבים, תאמין לי שכפי הצרות והיסורים והחלישות הדעת שעוברים על כל אחד ואחד, צריכים התחזקות בכל שעה ובכל רגע ממש, וזה גדולתו של מוהרנ"ת ז"ל שהבין יותר מכל תלמידי רביז"ל, שכל הענין של רביז"ל הוא התחזקות עצומה, עמוק עמוק מי ימצאנו, כי הנה רבי שמעון בן יוחאי גילה את הלימודים העמוקים המבוארים בזוהר הקדוש, גילוי אלקות בתכלית מדריגה עליונה, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד זוהר ותיקונים, מאיר לו הנשמה עם אלקות, ואחר כך בא האריז"ל וגילה נוראות נפלאות שהם בחינת סולמות, איך לעלות ולרדת וכו', להשיג את עמקות דברי הזוהר והתיקונים שמגלה מה קורה בעולמות העליונים, ואחר כך בא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע וגילה למה צריכים לגמרי סולמות? הרי מלא כל הארץ כבודו, ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ויכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, כי הכל מושגח בהשגחה פרטיית, ואחר כך בא רביז"ל והוא הוריד את אורו יתברך בתכלית הירידה, עד שאפילו אדם שנמצא במדור הקליפות והסטרא אחרא וכו' וכו', ונפל למקום שנפל וכו', ונתלכלך במה שנתלכלך וכו', ונמצא בשיא הירידה והנפילה וכו', הוא צריך לדעת שאסור להתייאש בשום פנים ואופן, שגם שמה במקום שהוא נמצא יש אלקות, ויכול לצאת מהפח יקוש שנפל אליה, אבל על זה צריכים הרבה התחזקות, כי מי שחטא אזי הקליפות והסטרא אחרא רודפים אחריו ולא עוזבים אותו, והוא נופל בכל פעם בחלישות הדעת ובקטנות המוחין, וזה הלימוד העמוק של רביז"ל איך להחזיק מעמד ולא להשבר, אלא לצאת מהחושך שנפל לשם, ואת זה השיג מוהרנ"ת ז"ל יותר מכל תלמידי רביז"ל, אשרי מי שמתמיד בספרי "לקוטי הלכות", ושם ימצא מרגוע לנפשו, ותהלה לאל הקדוש ברוך הוא זיכני עם שו"ת "אשר בנחל", שהם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, וכן את הקונטרסים שב"אוצר הקונטרסים", ולכן אשרי מי שיעיין בהם בכל יום, ואז אפילו שנמצא במדור הקליפות, יזכה להתחזק ולצאת משם, ולדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא.

אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו היקרים, עכשיו הילדים מסתובבים על הרחובות, וכל אחד ואחת מוכרחים להשים עין על הילדים איפה הם הולכים? ועם מי הם מתחברים? כי היום הכל הפקר, ובקלות יכולים לאבד את הילדים, ואחר כך יהיה בכיה לדורות, ובפרט צריכים לשמור עליהם שלא יעשו נזקים, או שלא ינזקו בעצמם, ואף אחד שלא יקח את זה בקלות, אלא בחומרה רבה מאד, כי מה שקרה עם הילד נחמן נתן בן הדסה, ירפאהו הקדוש ברוך הוא רפואה שלימה, יכול לקרות לכל אחד חס ושלום, ולכן שלא יקחו את זה בקלות, כי הילדים מסתובבים על הרחובות ועושים הזקות, ולכן כל הורה שלא שומר על הילדים שלו הוא פשוט רוצח, ועתיד ליתן את הדין עוד בזה העולם.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי ט' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל  נ"י

הנה אנחנו מכינים את עצמינו לקראת חג הפסח חג החירות, ואנו מנקים את החמץ מתוך הבית כדי לזכות למצה, ואמר מוהרנ"ת ז"ל חמץ זה חימוץ המוח, שאדם צריך לנקות את המוח של עצמו שלא יהיה שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ולזכות לידי מצה שהיא האמונה, מיכלא דמהימנותא, כי הרי למה אנחנו אוכלים מצה, מפני שהקדוש ברוך הוא ציוה, נמצא שעצם אכילת מצה היא האמונה בעצמה, ולכן נקראת המצה גם כן מיכלא דאסוותא, מאכל של רפואה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה ויש סובלי חלאים שסובלים, ועיקר הסבל שלהם רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל בהשגחה פרטית ממנו יתברך, לאדם כזה כבר לא יחסר שום דבר, ולכן אשרי מי שזוכה לנקות את עצמו בעיתים הללו מכל מיני קושיות וספיקות ועקמומיות בלב עליו יתברך, וזוכה לאמונה ברורה ומזוככת שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, וזה מכניס לאדם מידה היקרה של סבלנות, ומי שזוכה למידה של סבלנות, הוא המנצח בגשמיות וברוחניות גם יחד, והעיקר תלוי כפי טהרת המוח, כי המוחין צריכים להיות נקיים לחשוב רק ממנו יתברך, במקום לחשוב כל היום מממון או מניאוף או מאכילה ושתיה או מכבוד וכו' וכו', המוח של בר ישראל צריך להיות נקי לגמרי ולחשוב רק ממנו יתברך, ואז הוא בן חורין אמיתי, והקדוש ברוך הוא משפיע עליו אחר כך כל מה שהוא צריך בין בגשמיות בין ברוחניות, וידוע את הסיפור שפעם בליל הסדר כשהגיע הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע אל פסקת "שפוך חמתך אל הגוים", שאז פותחים את הדלת לכניסת אליהו, שלח את תלמיד אחד שיפתח את הדלת, ושמח מאד התלמיד שהנה עכשיו יזכה לראות את אליהו הנביא, והצדיק הקדוש תפס את מחשבתו, ענה ואמר לו אליהו הנביא נכנס דרך המוח ולא דרך הדלת, כאומר שהעיקר הוא לנקות את המוחין ורק לחשוב ממנו יתברך, ואז יכול לזכות לכל טוב אמיתי ונצחי, ולכן אל תהיה בטלן, דייקא בימים האלו שכולם טרודים להכנת חג הפסח וכו', ונכנסים בלחץ גדול מאד וכו', וכולם עצבנים וכו', ראה לתפוס את עצמך ולא להכנס בשום לחץ ומכל שכן שלא תלחיץ את אשתך וכו' וכו', אדרבה תראה לעזור בבית שזה מצוה גדולה מאד מאד, ועיקר העזר שכל אחד צריך לשמור על הילדים שלו לדעת עם מי הם מתחברים? ואיפה הם הולכים? ואל יניח אותם להפקר, כי מי שאינו שומר על ילדיו, הוא פשוט מופקר וגם בכלל רוצח, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל שמר כל כך על ילדיו, ואף לעת זקנתו שהיה כבר חולני וכו', והיה לו בבית שתי ילדים צעירים מזיווג שני נחמן ויוסף יונה, אף על פי כן חיכה עליהם שיחזרו מהחיידר ודאג שיטלו ידים לסעודה, וכן שיברכו ברכת המזון, ויקראו קריאת שמע שעל המיטה וכו' וכו', ואמר אז שהעבודה של חינוך הילדים אצלו, חשוב בדיוק כמו עבודת תיקון חצות, ולכן בעיתים הללו כשאין תלמוד תורה ובית ספר, צריכים לשמור מאד מאד על הילדים שלא יהיו ניזוקים ולא יהיו מזיקים.

אני מאד מבקש אותך שעכשיו עם כל הטרדות שיש לך, שתראה לחטוף את הדף היומי אפילו באמירה בעלמא, כי אי אפשר להסביר לך מה זה לגרוס דף גמרא בכל יום, שזה שמירה לנפש, וממשיך פרנסה לאדם, ואם היית יודע מה זה דף גמרא למעלה בשמים, היית לומד את זה בחפץ לב, ובכלל תזכור שהקהילה הקדושה שלנו היא קהילה של תורה ותפלה וחסד על פי דעת רביז"ל, ומי שלא אוחז בזה ממילא לא ישאר אצלינו, ולכן יפה שעה אחת קודם, מי שלא מחזיק בזה שיעזוב אותנו וילך לחיים ולשלום מה שיותר מהר, תהלה לאל יש לנו כולל ערב "תפארת נתן" שבו לומדים שעה וחצי (משבע וחצי עד תשע) שולחן ערוך הלכות פסח ו"עין יעקב", על ידי המגיד הנפלא הרב הלל אמדדי נ"י, ולכן אשרי מי שמצטרף להשיעור הזה, כי אי אפשר להסביר בשכל אנושי מה קורה למעלה בשמים בשעה שמתקבצים יחד עשר אנשים ולומדים תורה בצוותא, הרי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר, אם מתקבצים עשר אנשים יחד בלב אחד ואפילו לא עושים שום דבר רק יושבים ביחד עם אחדות אחד, אזי אפילו מלאך מיכאל שמלמד זכות על עם ישראל לא יכול

לגשת שמה, מרוב אור שיוצא מהם, מכל שכן וכל שכן כשיושבים עשרה אנשים ולומדים תורה, השכינה נמצאת שם, ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, ולכן אשרי האברך שאפילו שהוא טרוד עכשיו כל היום, אבל לכל הפחות גונב את השעה וחצי ובא לשמוע שיעור, שאז יזכה אל רב טוב הגנוז והצפון, וכל כך חבל שבזה העולם יכולים לזכות לדברים כל כך גדולים אפילו במיעוט פעולות, ועם הרבה רצונות, ובני אדם מבזבזים את הזמן היקר שלהם עם שטויות, והלוואי שהיה רק שטויות וכו' וכו', כי בדרך כלל הבעל יורד לחיי אשתו וכו', או סתם מחפש מחלוקת ומריבות עם הזולת וכו', וכל כך חבל שכל זמן שאנחנו חיים, יכולים לעשות כל כך הרבה צדקה וחסד, ומי יתן שתעזור לי לגמור עם בניית בית הכנסת הגדול, ויש לי כבר עוד תוכניות רבות להיות לעזר לאנשי שלומינו היקרים ביבנאל ובכל אתר ואתר, אשרי מי שיתן לי יד וכתף, ומוהרנ"ת ז"ל אמר פעם לנכד רביז"ל ר' אברהם בער ז"ל שהיה עשיר גדול "דבר רביז"ל יצא מכוח אל הפועל בלעדיך גם כן, אבל אשרי ואשרי אם תיתן יד וכתף לעזור לבצע את זה", ואת זה אני יכול להגיד לכולם, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי כאשר עזר לי עד עכשיו ימשיך לעזור לי, ואשרי מי שיהיה השליח טוב.

רק חזק ואמץ מאד ואל תניח אצלך את העצבות והעצלות, את המרירות והדכאון, תשתדל להיות רק בשמחה ואז טוב לך כל הימים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי י"א ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב הגרים ביבנאל עיר ברסלב, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד 

הנה אנחנו נכנסים אל חג הפסח חג החירות, ושורפים את החמץ, שהם חימוץ המוח, כל הקושיות והספיקות שיש לאדם על הקדוש ברוך הוא, וכן העצבות והמרירות והדכאון שבא לאדם מהכפירות שנכנס בו, כל זה שורפים עכשיו לפני חג הפסח, כדי לזכות למוחין נקיים לאמונה ברורה ומזוככת, להתחיל התחלה חדשה, ולכן אני מבקש אתכם כמה נקודות מאד מאד חשובות, והם יסודות של קהילתינו הקדושה.

א, צריכים מאד מאד לשמור על אהבת חברים, ולדון אחד את השני לכף זכות, ולברוח ממחלוקת וממריבות ומכל מיני ויכוחים כמו שבורחים מאש, וזה יסוד היסודות של קהילתינו הקדושה, ומי שלא יכול לעמוד בזה, ומוכרח לחפש ולחטט את הרע של הזולת, שיעשה טובה ויעזוב את קהילתינו, כי רביז"ל הזהרינו מאד מאד על אהבה אחווה וריעות, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו.

ב, הקמתי "בית הוראה" עם ארבע דיינים יראי השם תלמידי חכמים גדולים, ולכן כל שאלה שרק בא לכם לשאול בהלכה, תשאלו אותם, ואם יש חס ושלום איזה דין ודברים בין אחד להשני, שיפנו אל "בית הוראה", וכן אסור לקנות שום מוצר בלי הכשר טוב של בית דין מוסמך ליראי השם, וכדאי לשאול על כל מוצר את "בית הוראה" על כשרות המוצר, בפרט בחג הפסח צריכים להחמיר יותר מכל השנה, כי לצערינו הרב יש הרבה הכשרים מזוייפים, ולכן אסור לקנות שום דבר לחג הפסח, בלי הכשר של בית דין צדק מוסמך, כי יכול להיות במוצר תערובות חמץ רחמנא לישזבן, ועוברים על איסור כריתות, ואל יקל בעיניכם דבר זה.

ג, ביבנאל נפתחו כמה חנויות של מאכלים וכו', ושל פלאפל וכו', אסור לקנות בשום מקום ואצל אף אחד אפילו של אנשי שלומינו אם אין על זה הכשר מ"בית הוראה" שלנו, כי לצערינו הרב אנשים בשביל כסף הם ימכרו את הנשמה שלהם, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על דברים אלו, כל חנות ביבנאל מוכרח לקבל הכשר מ"בית הוראה" שלנו, וכן לא לקנות בשום חנות שלא מכר את החמץ ב"בית הוראה" שלנו בשום פנים ואופן.

ד, אתם כולכם יודעים מה שאני מעורר אתכם יום יום מה שאמר התנא הקדוש רבי יוסי בן קיסמא (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד, ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, שלא יהיה בטלן, אלא כל יום ויום ללמוד את הדף היומי חוק ולא יעבור, כי רק זה מה שישאר ממנו, וזה מה שיציל אותו מדינה של גיהנם, וכן להקפיד ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ולגרוס הרבה פרקים משניות, והעולה על הכל להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא.
הקדוש ברוך הוא יתן לנו חג כשר ושמח, ונזכה לשמוח יחד בביאת משיח צדקינו.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי י"א ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נכנסים אל שבת קודש שנקרא "שבת הגדול", שכל ההשפעות של חג הפסח יהיה נמשך מהשבת הזה, ולכן תראה לעשות התחלה חדשה משבת זה דייקא, ותשמור מאד מאד לא להיות בכעס כל השבת, כי הס"מ אורב מאד מאד בבתי ישראל בכל שבת שיהיה שמה מחלוקת ומריבות בין הבעל ובין האשה, ולכן תהיה חכם ואל תכנס בשום ויכוחים עם אשתך, רק תעזור לה, ואין שום הצדקה לעשות ביקורת על אשתך, ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, ובפירוש אמר "מי שאין לו שלום בית הוא פגום בבריתו" רחמנא לישזבן, ולכן תשתדל מאד שיהיה לך שלום בית, ותשמור מאד מאד לא להיות בכעס ובעצבות ובמרירות כל השבת, כמובא בתיקונים (תיקוני זוהר תיקון מ"ח) זכאה איהו מאן דנטיר דירה לשבת דאיהו לבא, דלא אתקריב תמן עציבו דטחול, וכעס דמרה דאיהו נורא דגיהנם, דעלה אתמר (שמות ל"ה ג') "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", והכי הוא ודאי דכל מאן דכעיס כאלו אוקיד נורא דגיהנם, [אשרי מי שעושה בלבו דירה לשבת, ולא נותן שיתקרב שמה עצבות וכעס, שזה אש הגיהנם, ומי שעצוב או כועס בשבת, הוא עובר על לאו "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"], ולכן ראה מה לפניך, כל העתיד שלך תלוי בשבת זה, כפי שתקבל את השבת הזו, ותהיה רק שש ושמח, כך תזכה לחג הפסח שיאיר לך המוחין בדביקות האין סוף ברוך הוא, ותהיה בן חורין כל השנה.

נא ונא אל תיקח את דבריי בקלות, כי זה עיקר גדול בהיהדות ובקיום האדם גם בגשמיות, כי מי שתמיד שש ושמח, אזי זוכה לכל טוב אמיתי ונצחי.

אל תשכח לרוקן את קופת הצדקה "קרן הצדיק", ולמסור את זה להמשרד, ותראה להקדוש ברוך הוא שגם אתה נותן צדקה לקימחא דפסחא.

נא ונא ראה להיות חזק בכל יום ללמוד את הדף היומי, ואפילו רק בגירסא, וזה ישמור אותך מכל רע, ואל יקל בעיניך הגירסא בדף היומי, כי זה יציל אותך מכל הצרות, וכבר אמרו צדיקים על מאמרם ז"ל (יבמות קכא.) תניא אמר רבן גמליאל פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך, אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי, שהדף של הספינה מרמזת על הדף היומי, ולכן תהיה חזק בזה, ואל יחסר לך יום אחד בלעדיה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום א' לסדר ערב חג הפסח י"ג ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה הלילה יהיה ליל בדיקת חמץ, ועלינו לבדוק את החמץ שבתוכינו פשוטו כמשמעו, חמץ: זה עצבות ומרירות ודכאון שנופל על האדם בכל פעם, ואת זה צריכים לעקור מהשורש, חמץ: זה כל הקושיות והספיקות והעקמומיות שנכנסים בלב נגד הקדוש ברוך הוא, ואת זה צריכים לעקור מהשורש, ואל תחשוב שזה קל וכו', כי זה מעבודות הכי קשות, כי טבע של האדם שנופל עליו עצבות ומרירות ביודעים ובלא יודעים, שזה נובע מכפירות ואפיקורסות שנכנס בלבו, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, ואפילו כל צרה שבאה עליו הוא יודע שזה ממנו יתברך לאיזה תכלית וכו', או לשבור את גאותו וכו', או לשבור את לבו שיבוא אליו יתברך בלב נשבר לב נדכה לב אמת וכו', או למרק עוונותיו וכו', אז הוא תמיד שש ושמח ואין לו שום קושיות על הקדוש ברוך הוא, אבל לזכות לזה אי אפשר רק אם מקורבים אל צדיק אמת הדבוק בו יתברך בביטול כל הרגשותיו, ודבר זה אדם לא יודע, כי אין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ולכן דייקא בליל בדיקת חמץ הזה תבדוק טוב טוב אם אין אצלך איזה פגם באמונת חכמים וכו', או שאתה בכלל משלם רעה תחת טובה וכו', שמזה נכנס בך כפירות ואפיקורסות בו יתברך, אשר משם נובע שנופל בך תמיד עצבות ומרירות ודכאון.

עלינו להכין את עצמינו לחג החירות שנזכה כבר להיות בן חורין אמיתי, ואמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ו') אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה, ולכן אני מאד מבקש אותך שעכשיו בליל הסדר תקבל על עצמך שכל יום תלמד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא וקצת הלכה, כי קהילתינו הקדושה בנויה רק על תורה, כי התורה היא חכמתו יתברך, וכשאדם לומד תורה נכנס בחכמתו יתברך, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן י"ט) שאפילו אותן האנשים שנפלו במקום שנפלו, אם יקבלו על עצמם ללמוד כל יום כך וכך, התורה תוציא אותם מהבוץ שנפלו לשם וכו', ולכן כל מי שרוצה להיות בקהילתינו, מוכרח לקבל על עצמו ללמוד כל יום אפילו קצת תורה, כי אחרת אין לו מה לעשות אצלינו, התורה מזככת את האדם מכל רע וכו', ומי שאינו לומד בכל יום על כל פנים קצת דקצת וכו', נדבק בו כל השדים והרוחות וכו', והוא עושה רק רע להזולת וכו', ולכן אשרי מי שיקבל על עצמו בליל הסדר, שמהיום והלאה לא יחסר לו יום אחד שלא ילמוד מקרא משנה גמרא והלכה, והעולה על הכל לעשות חסד עם הזולת, שזה יסוד היסודות של קהילתינו הקדושה.

הקדוש ברוך הוא יעזור לך לחגוג את החג בדיצות ובשמחה, ותהיה הכי מאושר בחייך, והיה זה חלקי, ותאמין לי אם אנשי שלומינו ביבנאל היו איתי באחדות אחד, הייתי יכול להשפיע עליהם כל ערב שבת מה שהשפעתי להם בערב פסח, ואני את שלי עושה לברוח רק אליו יתברך.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום א' ערב חג שביעי ואחרון של פסח כ' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו אוחזים כבר בשביעי ואחרון של פסח, שאז מאיר אורו של משיח, ולכן עליך לקבל על עצמך קבלות טובות על כל הקיץ, להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במדת השמחה, לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, ובפרט שזכית בחג הפסח לאכול מצה, שזה נקרא "מיכלא דמהימנותא" מאכל של אמונה, כי הרי סוף כל סוף מי ציווה אותנו לאכול מצה, רק הקדוש ברוך הוא, נמצא שבזה שאנחנו אוכלים מצה אנחנו אוכלים את רצונו יתברך, ולכן המצה נקרא גם "מיכלא דאסוותא" מאכל של רפואה, כי באמת רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שאדם צריך לחפש בעצמו תמיד איפה הוא אוחז באמונה, כי יש סובלי חלאים שכל הסבל שלהם זה רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין בו יתברך אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה שחי עם אמונה כזו, כל החיים שלו חיים אחרים לגמרי, והוא תמיד בשמחה, ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו, ולכן אני מאד מבקש אותך שדייקא עכשיו בשביעי ואחרון של פסח, תקבל על עצמך להכנס בתוך האמונה הקדושה, תמיד תצייר בדעתך איך שכל העולם כולו הוא אורו יתברך, ואתה נמצא בתוך האור, ואז תרגיש חיים אחרים לגמרי, ולזכות לזה הוא רק על ידי שמצייתים את הצדיק, ולכן ראה להתמיד בספרי רביז"ל שתקבע לעצמך שיעורים קבועים בכל יום ב"לקוטי מוהר"ן" "סיפורי מעשיות" "ספר המדות" אפילו קצת דקצת.
וכן שיהיה לך קביעות חזק ללמוד בכל יום חומש ורש"י והתרגום מפרשת השבוע, (אל תשכח שהשבת יקראו בתורה פרשת קדושים, ולכן תתחיל כבר עכשיו ללמוד את פרשת השבוע), וכן לגרוס בכל יום משניות, ועל כולם שלא יחסר לך את הלימוד דף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואם בני אדם היו יודעים מה זה ללמוד דף גמרא ביום, היו גורסים בהתמדה את הדף היומי, כי אפילו בגירסא בעלמא זה טוב להנשמה, וזה לא יכולים להסביר, כי באמת הימים פורחים, הנה יום והנה לילה, ומה שזכו לחטוף ביום הזה, זה מה שנשאר לאדם לנצח נצחים, וכל זמן שאדם מלובש בלבוש הגשמי, הוא לא יכול להבין מה זה דבר נצחי, ולכן אל תהיה בטלן, תכריח את עצמך ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, ואז תהיה העשיר הכי גדול, ומה גם זה חינוך טוב להילדים, כי אם הילדים רואים שהאבא לומד, אז גם הם ירצו ללמוד, אבל אם הם רואים שהאבא אף פעם לא פותח ספר וכו', ואף פעם לא מתפלל במנין וכו', ואבא כל היום מסתובב בלא מעש עם אנשים מפוקפקים וכו', וכל הכסף שמרוויח זה ממקומות מפוקפקים וכו', אזי ממילא אין פלא שהילדים גודלים בהפקר ויוצאים אחר כך לתרבות רעה, והאבא והאמא אוכלים את לבם למה יצא מהם משונה קרן כזה? ולכן אני מאד מבקש אותך תיקח את עצמך בידיך, דייקא עכשיו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותתנהג בדרך ארץ גדול מאד, באופן שתהיה דוגמא חיה להילדים שלך, העיקר תשמור את עצמך מכעס ורציחה ומויכוחים וממריבות עם הזולת, ידוע הסיפור שהרב הקדוש רבי אהרן מברסלב זי"ע שהיה הרב של העיר נתן פעם סטירה למישהו, וכשבא אל רביז"ל רצה להוכיח שהיה צודק בזה שנתן סטירה וכו', ענה ואמר לו רביז"ל בלשון תימה "שאתה לא תהיה צודק, על זה אני לא חושד אותך (כאומר שבוודאי היית צודק), אבל לא הוצרכת לתת סטירה", רואים מדברי רביז"ל שאפילו אדם צודק, אבל שלא יעשה דין לעצמו בשום פנים ואופן, כי זה מתחיל מדברים קטנים, עד שבאים למריבות וקטטות וכו', ולכן לא בחינם שהקמתי את "בית הוראה", ואם יש איזה דין ודברים, נא לפנות אליהם, ובכלל טוב מאד לשאול את כל השאלות והספיקות בהלכה את "בית הוראה".
תאמין לי אם תציית אותי, תראה איך שתצליח בחייך, רק חזק ואמץ מאד, כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, ויהיה לך רק טוב בחייך, רק תתאזר במדת הסבלנות שנובע מאמונה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קנ"ה) על ידי תוקף האמונה זוכים לאריכות אפים שהוא מדת הסבלנות, אשרי מי שיאחז בזה.


הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך מועדים לשמחה וחג שמח

בעזה"י יום א' ערב חג שביעי ואחרון של פסח כ' ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" הגרים ביבנאל עיר ברסלב הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

אף שבחול המועד לא כותבים אבל דבר האבוד כולם מתירים, והנה יען שבחוץ לארץ יום שלישי עדיין חג ובארץ ישראל אז הוא אסרו חג, וזה דברים מאד מאד נחוצים שתדעו כדת מה לעשות תיכף ומיד אחר חג הפסח, ולכן אמרתי לרוץ כמה שרותיים אלו, כדי לא להכשל חס ושלום באיזה מכשול.
א. עליכם לזכור שחמץ שעבר עליו הפסח אסור באיסור חמור כאילו שאוכלים חמץ גמור, ואין על זה שום היתר, ולכן אין לקנות בכל ארץ ישראל שום מוצר מחנות שלא מכרו את החמץ, ובפרט חנויות שהיו פתוחות בחג הפסח ומכרו שמה חמץ רחמנא ליצלן, אסור לקנות בחנות כזה, ואסור אפילו להיכנס בחנות כזה, וזה לא חומרה אלא הלכה מפורשת, אשר חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה.
ב. כל החנויות של מאכלים ביבנאל, אם לא מכרו את החמץ בבית ההוראה שלנו, אסור להכנס לקנות שמה, כי זה חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה, שאל תקחו את זה בקלות, ויצא מטעם בית הוראה שלנו רשימה של חנויות צורכי מאכל, שלא מכרו אצלינו את החמץ, כדי להיזהר לא להכנס שמה.
ג. תהלה לאל אנחנו קהילה מסודרת, ואנחנו לא צריכים את הטובות של אף אחד, ולכן אנחנו צריכים להיות מאד מאוחדים יחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, וכל דבר קטן או גדול עלינו לפנות אל בית ההוראה שהקמנו ביבנאל, שיושבים שם מורי צדק יראי השם,  ואין לאף אחד רשות לעשות דין לעצמו, הקהילה שלנו אינה הפקר, ומי שימרה את פי יוציאו אותו מהקהילה, אנחנו לא מחפשים שימצאו בקהילתינו תמהונים וכו', קהילתינו בנויה על תורה תפלה וחסד, מי שיכול לעמוד בזה אשרי לו ואשרי חלקו, ומי שאינו יכול לעמוד בזה רק הוא בעל מחלוקת ובעל לשון הרע וכו' וכו', הוא לא שייך לגמרי בקהילתינו.
ד. באתי לבקש טובה אישית, היות שביום רביעי בין השעות 12:00 – 20:00 יהיה התרמה בהמתנ"ס כדי להציל נפש מישראל, ולכן מי שיכול לגשת אשרי לו ואשרי חלקו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים
(סנהדרין לז.) כל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נזכה לעשות חסד עם נשמות ישראל ונקרבם אליו יתברך, שזה רצונו יתברך, ועל זה נבנה כל קהילתינו הקדושה, רק לעשות חסד.
מנהג אנשי שלומינו להתקבץ יחד בשביעי ואחרון של פסח ולעשות סעודה עם מצות ויין, וזה נקרא סעודת הבעל שם טוב הקדוש, סעודת המשיח, ומספרים אז את הסיפור של הנס שקרה לו אז, ולכן ראוי ונכון שכלל אנשי שלומינו יתקבצו יחד.

המאחל לך מועדים לשמחה וחג שמח

 

בעזה"י יום א' ערב חג שביעי ואחרון של פסח כ' ניסן ה'תשע"א
 
שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" הגרים ביבנאל עיר ברסלב הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד
 
לאור האסון שקרה היום שנהרג אחד מאנשי שלומינו הי"ד וכן נפצעו עוד ארבע הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלימה, אני מוכרח להזהיר את אנשי קהילתי, דעו לכם שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן נ"א) הפקירות אין צריכים כלל, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקירות. כל ענין ההסתננות לשטחי סכנות בלי רשות הממונים על כך וכו', זה סתם הפקירות, ומאבד עצמו לדעת, ואני מאד מאד נגד דרכים מסוכנים כאלו, שזה בכלל התגרות באומות, שאנו מוזהרים על זה מאד מאד (כתובות קיא.), ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים השייכים לקהילתינו שאף פעם לא יהיה לכם חלק בדרכים מסוכנים כאלו, ובחדא מחתא אני מזהיר מאד שלא ימצא בקהילתינו אחד שבא ממקומות אחרים וכו' ולוקח סמים  וכו', או הוא בעצמו אלים וכו', אנשים כאלו אין להם שום דריסת הרגל בתוך הקהילה הקדושה שבניתי ביזע ובדם, ואני סובל זה חצי יובל שנים, וכל דבר קטן שרק שייך להיהדות הוצרכתי למסור את נפשי פשוטו כמשמעו על זה, ואני לא יתן שיבואו מבחוץ אינשי דלא מעלי, ויכנסו בקהילתינו, כי לא באלה חלקינו, אנחנו קהילה שקטה ולא מחפשים שם התגרות באף אחד, מספיק שרודפים אותנו במשך כל השנים, שסוף כל סוף יקבלו את העונש מן השמים, כי (קהלת ג') "והאלקים יבקש את נרדף" ואין העולם הפקר כלל, ושלם ישלם המבעיר את הבערה, ולכן אני לא מעוניין בשום פנים ואופן שיצטרפו אל קהילתינו אנשים מופקרים וכו', שהיא קהילה שקטה חממה של אמונה, ולא רוצים שום דבר רק תורה ותפלה וחסד, ותאמינו לי, אם הייתם מצייתים אותי ועוזרים לי, אזי כל השפע שקבלתם לפני חג הפסח הייתם מקבלים פעם בחודש שפע כזה שהיה מספיק לכם על כל החודש, והלוואי שתצייתו אותי ותהיו אתי ביחד באחדות אחד.
רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') תועלת של הצדקה גדול מאד מאד, כי הצדקה מועלת תמיד, וצריכים לשבור את האכזריות שיש בו ולהפכו לרחמנות, ולכן רציתי שכל אחד מאנשי שלומינו יהיה אצלו קופת צדקה "קרן הצדיק", ויכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה, ואף שכאן נדמה מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות? אל תאמר זאת, כי למעלה פרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ויבא היום שתצטרכו את כל אלו הפרוטות שיעזרו לכם, ובכל ראש חודש תמסרו את הקופה לידי (או להמשרד). ודעו לכם שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן לצדקה בכל יום ויום מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול;  אשרי מי שיקיים את זה ואז תראו אל איזה שפע תגיעו, בגשמיות וברוחניות.
ואני מוכרח להגיד לכם שבכל שבוע אני מקבל דו"ח רשימה מאלו שהביאו את קופת הצדקה אל המשרד.

המאחל לך מועדים לשמחה וחג שמח

בעזה"י יום ד' לסדר קדושים כ"ג ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שנכנס בנו ימי פסח הקדושים וזכינו לאכול מצות, שזה מיכלא דמהימנותא מאכל של אמונה, וכן מיכלא דאסוותא מאכל של רפואה, ובזה ראוי לנו לשמוח כל השנה שתהלה לאל נבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לקבל על עצמך לשמוח מאד מאד, ולא להמשך אחר העצבות והעצלות והמרירות והדכאון והחלישות הדעת וכו' וכו', שהכל בא מחמת הקליפות שמסבבים אותך, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.) תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין, אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא, אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, וזה נמצא אצל כל אחד ואחד מאתנו, וזה מה שמכניס באדם כל מיני מרירות ועצבות וכו' וכו', ולכן העצה היעוצה רק להתחזק בספרי רביז"ל, שיסוד היסודות העצה הכלולה מכל העצות זה שיחה בינו לבין קונו, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר האיש אל רעהו והבן אל אביו, ואז על ידי זה הוא שורף את כל הקליפות שברא מחמת עוונותיו, ואפילו אם רק מדברים חמש דקות, זה כבר עושה את הפעולות לבטל את כל הקליפות ממנו, כי בזה שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא ממשיך על עצמו אור אלקי המסנוור את הקליפות, ולכן אל תהיה בטלן תתחיל מהיום לדבר אליו יתברך על כל פנים חמש דקות, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ותאמין לי שחמש דקות זה לא הרבה, רק תתחיל לדבר ותספר לפניו יתברך את כל מה שעובר עליו, זה כבר ימשוך אותך לעוד כמה דקות וכו' וכו', וכן בכל פעם תגנוב חמש דקות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכך תהיה רגיל לדבר במשך כל היום עמו יתברך, ודע לך שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, ובכל מקום יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא, ולכן תהיה חזק בדבר זה מאד מאד, ותראה איך שזה ישנה את כל החיים שלך, ועיקר ההתרשלות מתפילה שאדם לא מאמין בעצמו שהדיבורים שלו עושה רושם למעלה, וזה נובע מכפירות ואפיקורסות, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, אדם כזה יהיה עקשן בכל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וזה יטהר אותו מבית ומבחוץ, העיקר תהיה בשמחה ואל תיתן שהמחשבות זרות יפילו אותך כאילו לא רוצים אותך מלמעלה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שלהעביר את המחשבות זרות שהם עננים דמכסין על עינא, שנדמה לו כאילו לא צריכים אותו בשמים, זה זוכים על ידי צדקה, ולכן תכניס לפני כל תפלה שאתה מתפלל אליו יתברך כמה פרוטות בקופת הצדקה, ותראה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואל יקל בעיניך הפרוטות האלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.
יען שאתמול היה אצלינו אחרון של פסח, אזי הלילה בשעה תשע בדיוק רציתי שתבוא לבית הכנסת, ואחזור על כל מה שדיברנו בסעודת משיח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר קדושים כ"ד ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

נא ונא ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואם תחדיר בעצמך ידיעות אלו, אז כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי.
תשתדל מאד מאד ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך, וכן בחג ובחול המועד תהיה חזק בזה מאד מאד, כי חבל על כל יום שעובר בלי לימוד דף גמרא, שזה שמירה לאדם ומדביק אותו אל האור אין סוף ברוך הוא, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שגורס ולומד בכל יום דף גמרא, שאז ממשיך על עצמו צלם אלקים, ולכן תהיה חזק מאד מאד בעבודה הקדושה הזו ללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", ומובא בזוהר (קדושים פה:) ומאן דתיאובתיה למלעי באורייתא [ומי שיש לו רצון ללמוד תורה] ולא אשכח מאן דיוליף ליה [ולא מוצא מי שילמד אותו] והוא ברחימותא דאורייתא לעי בה [והוא מרוב אהבה לומד תורה] ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע. [ומגמגם בלימוד ולא מבין מה שלומד] כל מלה ומלה סלקא [כל מילה ומילה עולית למעלה בשמים] וקודשא בריך הוא חדי בההיא מלה [והקדוש ברוך הוא שמח עם המילים שהוא גורס] וקביל לה ונטע לה סחרניה דההוא נחלא [ומקבל אותם מילים ונוטע מזה אילנות סביב על נחל העליון] ואתעבידו מאלין מלין אילנין רברבין ואקרון ערבי נחל [ונעשים מאלו המילים שמגמגם בתורה, אפילו שהוא לא מבין אילנות גדולות, ונקראים ערבי נחל], מכל זה רואים את מעלת האדם שזוכה אפילו לגמגם בתורה, איך שזה מאד מאד חשוב למעלה, ועל כן תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום דף גמרא, וזה יציל אותך מכל רע, ואני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית שתציית אותי ולא תתחרט.
העיקר תשליך את חכמתך המדומית ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, כמו שגילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתציית אותי ולא תתחרט.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קדושים כ"ה ניסן ה'תשע"א
 
שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד
 
אני מאד מאד מבקש אתכם שתשתדלו שישרה רק שלום ואהבה ביניכם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום";ואמרו חכמינו הקדושים  )תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת: ולכן מאחר שאנחנו כל כך מצפים ומחכים על גאולתינו ופדות נפשינו, אני מאד רוצה שמהקהילה הקדושה שלנו לא יהיה שום מניעה להגאולה, כי כך מובא (זוהר חדש נח) אם יהיה בית הכנסת אחד שיחזיקו את עצמם ביחד, בזכותם תבוא הגאולה, ואני מאד מאד רוצה שזה יהיה הבית הכנסת שלנו, כי אני מוסר את נפשי פשוטו כמשמעו זה חצי יובל שנים על בנין קהילה נפלאה מאד מאד. אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים להחזיק את הבית הכנסת בכבוד גדול כראוי לבית המלך, ולשמור לא לדבר באמצע התפלה, ומכל שכן לא לדבר בפלאפון וכו', וכבר אמרו )זוהר תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה ולכן אני מאד מבקש אתכם שתשמרו מאד מאד שלא יהיה שום מחלוקת או וויכוחים בבית הכנסת, שזה היכלו של הקדוש ברוך הוא, עד שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה כ"ט.) ואהיה להם למקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות,ואמרו (במדבר רבה פרשה י"א סימן ב') על פסוק (שיר השירים ב') "הנה זה עומד אחר כתלנו" אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהקדוש ברוך הוא עומד שם וצופה ומביט עליהם, וכן אמרו (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהם.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר אמור כ"ז ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז להיות דבוק בו יתברך, ותמיד תזכור שבזה שרק חושבים ממנו יתברך אפילו לשניה וכו', הוא מקיים מצוות עשה של ודבקת בו, וזה לוקח רק שניה לחשוב מלא כל הארץ כבודו, והכל ממנו יתברך וכו' וכו', וזה לא לוקח הרבה התאמצות וכו', וכבר קיים מצוות עשה שבו תלויות כל המצוות, כמו שכתוב (תהלים קי"ט) "כל מצוותיך אמונה", כל המצוות צריכים להביא את האדם לאמונה, ואל יקל בעיניך ענין זה, כי העיקר הוא אמונה, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איפה הוא אוחז באמונה, ויש סובלי חלאים שסובלים מרורות וכו' וכו', והכל מחמת חסרון אמונה, ולהיפך כל הישועות והברכות באים בזכות אמונה, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", ואמר רביז"ל (ספר המדות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן תחזק ותרגיל את עצמך תמיד לחשוב ממנו יתברך איך שהוא מלא כל הארץ כבודו והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, ואין שום מציאות בלעדו יתברך  כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, אשר אין עוד נועם יותר גדול לאדם מהדביקות באין סוף ברוך הוא, וזה יכול כל בר ישראל להראות אפילו שהוא רחוק בתכלית הריחוק וכו' וכו', צריכים רק לנתק את המח מחשבה ולחשוב איך שכל העולם כולו מלא אלקות, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ג) שעל ידי צדקה ממשיכים על עצמו השגחתו הפרטיית, ולכן תהיה זהיר מאד מאד להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ואל יקל בעיניך דבר זה, כי למעלה מאד מאד חשוב כל פרוטה שנותנים, ולמה אדם מתרשל ממצוות צדקה שכלולה מכל המצוות? מפני שהוא חושב שהוא צריך לתת סכומים גדולים, ולכן הוא לא נותן כלום, ועל כן אני מוכרח להגיד לך שדייקא פרוטות אלו שאתה נותן לפני כל תפלה ותפלה בקופת הצדקה בבית הכנסת, זה עושה רושם בשמים, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך".
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא אלי (או להמשרד) את קופת הצדקה,  ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו וכו' וכו' כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, כי היום יש כל מיני משוגעים ומטורפים על הכבישים, וקורה כל כך הרבה אסונות של תאונות דרכים רחמנא ליצלן וכו' וכו', ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואז תראה כמה זכויות יהיה לך, ובזכות זה לא יחסר לך שום דבר, ותתברך מפי אל עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר אמור כ"ט ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל נ"י

חסדי השם יתברך שהגעתי לכאן, אין מילים להסביר לך את גודל הזכות שיש לך שאתה גר בארץ ישראל אשר עליה נאמר (דברים י"א י"ב) תמיד עיני הוי"ה בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, כי בארץ ישראל ההשגה היא שלימה ואם אדם זוכה ומדבק עצמו בו יתברך אזי יזכה לשפע כפולה ואף פעם לא יחסר לו שום דבר כמו שכתוב (דברים ח' ט') ארץ אשר לא במסכנות תאכל לחם לא תחסר כל בה, הלוואי והיה לך את השכל להרגיש את נועם ישיבת ארץ ישראל, הארץ אשר משה רבינו רצה כל כך להיכנס, ואנחנו קטני ערך ופחותים כן זוכים להיות בארץ ישראל ולכן ראוי לנו לשמוח מאוד מאוד על זה שאנחנו זוכים לשבת בארץ ישראל אשר כל מי שזוכה לשבת בארץ ישראל נמחל לו כל עונותיו ולא עוד אלא חכמינו הקדושים אמרו (כתובות קי"א) כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון.
ולכן ראה לשמוח שאתה גר בארץ ישראל, ובזכות השמחה הזו תזכה להרגיש טעם אחר בחייך ושמעתי מאנשי שלומינו שר' אברהם בר' נחמן ז"ל (בעל המחבר ביאור הליקוטים) כשהיה בארץ ישראל תמיד בעת הליכתו נעמד ושאל עצמו איפה אני? וענה לעצמו, בארץ ישראל. כי רצה להחדיר בעצמו קדושת ארץ ישראל ולא להסיח דעתו ממנה כי רביז"ל אמר אשר ארץ ישראל היא סוד תפילין וכמו שאסור להסיח דעת מתפילין כך אסור להסיח דעת מארץ ישראל.
תאמין לי אם תלך בצורה כזו אזי יושפע עליך שפע גדולה מאוד כי כל ההשפעות שבעולם מתחילה מארץ ישראל, ואחר כך זה נשפע בחוץ לארץ כמאמרם ז"ל (תענית י' :) ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כולו מי תמצית. ואמרו (ספרי יעקב) ארץ אשר הוי"ה אלוקים דורש אותה, וכי אותה בלבד הוא דורש, אלא כביכול אין דורש אלא אותה ובשביל דרישה דורש כל הארצות עמה, הרי שלך לפניך מעלת ישיבת ארץ ישראל.
עם כל זאת צריכים לשמור מאוד מאוד כאן בארץ ישראל פלטין של מלך שלא יהיה מוסת מהס"מ כי זה לעומת זה עשה אלקים ככל שאדם נמצא בקדושה יותר גדולה כמו כן ויותר מכן מתגברת שם הקליפות ולכן שמור מאוד מאוד לא לבטל את עצמך שלך או תעבוד או תלמד או תפיץ ללכת בטל זהו העוון הכי גדול ומה גם שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ"ט)  הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) לידי זימה ומאבד על ידי זה כל פרנסתו, ורואים בני אדם מסתובבים בלי מעש והכל בא  מרוב שעמום וכו'.
ואם היה לאדם שכל והיה לוקח משניות וגורס פרק אחר פרק מסכת אחר מסכת וכו' עד שזוכה לגמור שישה סדרי משנה היה זוכה לשפע של פרנסה כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה מי שמתמיד במשניות לא יחסר לו פרנסה ולכן אל תהיה בטלן אל תסתובב בטל שזה רק יהרוס אותך לגמרי ותשתגע וכו' או תריב עם אשתך וכו'.

אני מאוד מבקש אותך אל תהיה בטלן כל כך חבל אתה יכול לזכות בזה העולם לכל טוב אמיתי ונצחי אם רק תציית.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר אמור א' דר"ח אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאוד מאוד אני מבקש אותך לנצל את החודש הזה שמסוגל לרפואה כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ז) להתפלל על עצמך ועל בני ביתך ועל כלל חולי ישראל.
וכן בחודש הזה, זה ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי שכל הלימוד שלו אהבה אחווה ורעות שתתחזק ביתר שאת באהבת ישראל ולשמור משנאת חינם שזורע הס"מ ימ"ש שכל כוחו זה רק הסתות שמסית בנשמות ישראל שיהיה ביניהם מריבות ומחלוקות שזה עיכוב הגאולה ולכן ראה שאתה לא תהיה מעורב בשום מחלוקת ומריבות ואל תקבל שום לשון הרע ורכילות וכו'.
מה אומר לך החיים כל כך קצרים הנה אנחנו כאן והנה אנחנו יוצאים מכאן ועל כן ראה לחטוף בכל יום ויום טוב אמיתי ונצחי, תתפלל במנין את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית ותרבה בצדקה להכניס פרוטות בקופת הצדקה שאלו הפרוטות ילכו לפניך ותלמד בכל יום מקרא משנה גמרא חק ולא יעבור ועל כולם ראה ללמוד הלכה.
מחר בשעה שתיים בצהריים יהיה דרשה במתחם הכולל רציתי מאוד שתבוא בדיוק כי המקום צר מלהכיל את כלל אנשי שלומינו ולכן כל הקודם זוכה במקום ישיבה.
רק חזק ואמץ רק להיות בשמחה ותשמח את אשתך כי (ר"ה ו.) אישה בעלה משמחה ותשתדל שהיה רק שמחה בתוך ביתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים וחודש מבורך


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup