ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש ניסן ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ד' ניסן | ה' ניסן | ו' ניסן | ז' ניסן | ט' ניסן | י' ניסן | י"א ניסן | י"ב ניסן | י"ג ניסן | י"ד ניסן | י"ד ניסן - מכתב כללי | כ' ניסן | כ"ו ניסן | כ"ו ניסן מכתב כללי


בעזה"י יום ג' לסדר צו ד' ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל השמחה שהיה לי בעת שהותי ביבנאל, ממש השמחה אצלי פרצה כל הגבולות וכו', שאני רואה את גודל האחדות והאהבה שיש בין אנשי שלומינו, שזה היה רצונו של רביז"ל, כמו שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ובפרט עכשיו שאנחנו מכינים את עצמינו לחג החירות, להיות חירות מהיצר הרע שהוא השטן שהוא הס"מ המסית ומדיח שיהיה פירודים בין נשמות ישראל וכו', אני ראיתי את גודל המסירות נפש של אנשי שלומינו שבאו לעזרתי למען נדבת קימחא דפסחא, שרובם ככולם תרמו עשר פעמים ח"י, כנגד העשר כוחות שבנפש האדם, כדי שהמצוה יהיה בשלימות, כי כך מובא (שולחן ערוך אורח חיים סימן תכ"ט) ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך ליתן לזה, ותהלה לאל זיכיתי אותך לקיים את ההלכה הזו בשולחן ערוך, וכך כשתתחיל את הסדר עם כל דכפין ייתי וייכול. כל דצריך ייתי ויפסח. תוכל לומר את זה בפה מלא ובשמחה עצומה שגם אתה השתתפת בלעזור לקימחא דפסחא, ולכן הזמנת כבר אורחים רעבים שיבואו להסדר אצלך (כי כשאדם לא עוזר להזולת, איך הוא יכול לומר כל דכפין ייתי וייכול. כל דצריך ייתי ויפסח? בשעה שהוא אומר את זה בדירתו והדלת סגורה? אבל כשמקיים את ההלכה שבשולחן ערוך שעוזר לקימחא דפסחא, אז הוא יכול להגיד בשמחה עצומה לבני ביתו כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח, כי באמת כבר נתת), ולכן תאמין לי שזיכיתי אותך עם מצוה מאד מאד גדולה, לעזור לעניים לקימחא דפסחא, וכך הקדוש ברוך הוא ישלים לך כהנה וכהנה, כי בזכות שעוזרים לאחרים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהיה מאד מאד שמח שגם לך היה חלק בקימחא דפסחא, בזה שנדבת מאה ושמונים ש"ח, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"א) צ'דקה ת'ציל מ'מות ראשי תבות מ'צ'ת', שבזכות שנותנים עבור קימחא דפסחא, ניצולים ממוות, וכן סגולה לחולי נופל רחמנא ליצלן, לפזר צדקה, כי (תהלים קי"ב) פ'זר נ'תן ל'אביונים ראשי תבות נ'פ'ל', כי זה סובב על חולי הנפילה שנקרא אפילפסיה רחמנא לישזבן, שהיא מחלה מאד מאד איומה לא עלינו, וכן סובב על נפילה ברוחניות, כי כשבר ישראל נותן ומשתתף על קימחא דפסחא שזה הלכה בשולחן ערוך, על ידי זה ניצול מהמחלה האיומה הזו, וכן ניצול מנפילה ברוחניות, שאף פעם לא יפול בדעתו, אלא יהיה תמיד שש ושמח.
מה אומר לך אתה צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, לידע ולהוודע אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וככל שאדם מכניס את עצמו באמונה, כן נגאל מכל צרותיו, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') עיקר הגלות הוא מחמת חסרון אמונה, ולכן כשבר ישראל חזק באמונה, הוא נגאל מכל צרותיו, ויוצא מגלותו הפרטית, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה חלק ב' סימן י"ב) על ידי קלקול אמונה נתעוררין דינים, ועל ידי הרהורי עבודה זרה נתעוררין דיני דינים, היינו שדנים את הדין שנידון כבר, אם נידון כראוי בלי ותרנות, ולכן אשרי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט עכשיו בחודש ניסן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שבקרוב נזכה לאכול מצה שהיא מאכל של אמונה, כמובא (זוהר בראשית מא.) פקודא לאכול מצה בפסח, בגין דאיהו דוכרנא לדרי דרין על רזא דמהימנותא, דישראל נפקו בההוא זמנא מרזא דטעוון אחרן, ועאלו ברזא דמהימנותא, [מצוה לאכול מצה בפסח בשביל שהוא זכרון על אמונה לדורי דורות, שעם ישראל יצאו אז ממצרים מכל הטומאות והזוהמות, ונכנסו בסוד האמונה], ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא, ובפרט עכשיו שיש לך חלק בקימחא דפסחא, ונעשית נותן וכו', ומשפיע וכו', על ידי השתתפותך בלנדב מאה ושמונים ש"ח עשר פעמים ח"י כנגד עשר כוחות הנפש שבאדם, על ידי זה תקבל חזרה ממנו יתברך אלף פעמים ככה, ולכן מה לך להיות בעצבות, אדרבה תשתדל מאד לעזור לאשתך, ותוציא את הילדים וכו', כדי שהיא תוכל להכין את הכל לחג הפסח, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.
אף שאתה טרוד עכשיו מאד בעסקי חג הפסח, עם כל זאת אל תשכח מלגרוס את הדף היומי, שאין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שגורס בכל יום דף גמרא, ואף שאתה לא מבין הכל, על כל פנים תגרוס את הדף, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתנו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו שש שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר צו ה' ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שעכשיו לפני חג הפסח שכל הבית הפוך וכו' וכו', וטרודים עם החג וכו' וכו', צריכים לזכור גם כן אשר מלבד להוציא את החמץ הגשמי צריכים להוציא את החמץ הרוחני מהלב, שהוא כעס וקפידות וכו', עצבות ומרירות ודכאון וכו' וכו', מחלוקת עם ויכוחים בבית וכו', הסתכלויות רעים וכו', והרהורים רעים וכו', לשון הרע ורכילות וליצנות וכו', שכל זה הוא בכלל חמץ, חימוץ המוח, שאדם מחמיץ את מוחו בקושיות וספיקות עליו יתברך, ואת זה צריכים עכשיו לנקות מעצמינו, עד שניכנס נקיים בחג הפסח, חג החירות, להיות חירות מהיצר הרע והס"מ שמסית ומדיח את האדם וכו' וכו'.
ולכן רק חזק ואמץ מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא. וכשבר ישראל זוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא על ידי זה הוא מנקה את עצמו מבית ומבחוץ מכל מיני חמץ רוחני, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, והעיקר להרגיל את עצמו לידום ולשתוק על בזיונו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שזה עיקר התשובה, כששומע בזיונו ושותק. ואמרתי רמז בפסוק (תהלים ק"ז) י'שלח ד'ברו ו'ירפאם ו'ימלט מ'שחיתותם, ראשי תיבות י'ד'ו'ם', הרגע שאדם שולח את דיבוריו (היינו שאינו מדבר), וירפאם (כבר יש לו רפואה כי רוב הצרות באים לאדם מחמת ריבוי הדיבור, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שעל ידי הדיבור שאינו צריך נלחץ לו המוח, ולכן כשאינו מדבר, יש לו רפואה), ועל ידי זה וימלט משחיתותם, (יתבטל כל השחיתות שיש בזה העולם, כי הכל מושחת, ולא כדאי אפילו להתחיל להתערב עם בני אדם, שכולם מושחתים).
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שזכינו להתקרב אל צדיק כזה שמלמדנו עצות נפלאות ונוראות, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנו זוכים לדעת מרביז"ל.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ה' לסדר צו ו' ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו מתקרבים יום יום אל חג הפסח חג החירות, שאנחנו צריכים להגאל מהגלות שאנחנו נמצאים בה, גלות מצרים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שכל הגלויות נקראים על שם מצרים, שהם מצירים לישראל, וכל בר ישראל עובר את הגלות שלו שהוא נמצא במיצר בצער גדול מאד, כל אחד כפי ענינו וכו' וכו', ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (פסחים קטז:) בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי כל אחד נמצא בהגלות שלו וכו', והנה עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים, ואף אחד לא קולט ותופס שזה בא מעוון גזל שנמצא בידו, אדם מלווה כסף ממישהו ולא משלם לו, או מזלזל בהכסף של השני, וזה מביא לו אחר כך כל הצרות והיסורים שסובל, ובפרט כשגוזל מהרבים, שאמרו חכמינו הקדושים (תוספתא בבא קמא פרק י') חמור גזל הרבים מגזל יחיד, שהגוזל את היחיד יכול לפייסו ולהחזיר לו גזילו, הגוזל את הרבים אין יכול לפייסן ולהחזיר להן גזילם, רואים בני אדם שעושים נזק בבית הכנסת וכו', או מזלזלים בכספי ציבור, ואינם יודעים שאין על זה תשובה, ודבר זה כל כך קל בעיני בני אדם, עד שנעשה להם כהיתר, כמאמרם ז"ל (יומא פו:) כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא דעתך אלא אימא נעשית לו כהיתר, ולכן עכשיו לפני חג הפסח חג החירות, עלינו לבער את החמץ שהם הגניבות והגזילות שיש בידינו וכו' וכו', רואים אדם נכנס למקוה ואינו משלם וכו', והוא חושב שסידר את הבלן וכו', והוא לא יודע שהוא בכלל טובל ושרץ בידו, או אחד נודר ולא משלם, או קונה עליה ולא משלם וכו' וכו', הוא לא קולט שעבור זה הוא ישלם מחיר גבוה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת לב:) תניא רבי נתן אומר בעון נדרים מתה אשה של אדם שנאמר (משלי כ"ב) אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך רבי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר (קהלת ה') אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם, ולכן דייקא עכשיו שאנחנו מבערים את החמץ מידינו, עלינו לבער את הקלות דעת שלנו שנעשה כסף של הזולת הפקר, ומסופר שפעם אחת שהה החפץ חיים ז"ל בפטרבורג שהיה שם אסיפת רבנים גדולים והוצרך בשעת לילה מאוחרת לניר כתיבה, מכיון שהחנויות היו סגורות, ניגש החפץ חיים ז"ל אל האדמו"ר רבי שלום בער מלובאוויטש זצ"ל ששהה אף הוא באותו מלון, וביקש ממנו מספר גליונות ניר לכתיבה, נענה האדמו"ר בחפץ לב, וכאשר ביקש החפץ חיים ז"ל לשלם לו תמורתם, חייך האדמו"ר וסרב לקבל מידו את התשלום, מיד השיב לו החפץ חיים ז"ל את הניר ולא הסכים לקבלו, עד שנאות האדמו"ר לקבל את תמורתו שהסתכמה בשתי פרוטות, הביע אחד הנוכחים את פליאתו באוזני החפץ חיים ז"ל, הרי ידוע לכבוד הרב שלשתי פרוטות אין ערך של ממש, השיב לו החפץ חיים ז"ל, משתי פרוטות של גזל עלול להווצר מלאך חבלה שבכוחו להפוך על פניהן את כל חומותיה של פטרבורג וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לשמור מאד מאד שלא יהיה בידו כסף של גניבה, כי הגנב משלם כפליים וכו', אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה שלא נותן לנו מנוחה, ויום יום מעורר אותנו לחזור אליו יתברך.

המאחל לך חג כשר ושמח
בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר צו ז' ניסן (שבת הגדול) ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים עכשיו לפני שבת הגדול, שבעצם התחיל הנס של חג הפסח בשבת זו, כמובא בטור בשם המדרש שהבכורים הרגו המון מצריים, שזה מה שאנחנו אומרים "למכה מצרים בבכוריהם", וכן כל מה שנארע בהשבוע מתחיל כבר מהשבת הקודמת, ולכן יען שבשבוע הבא יהיה לנו חג הפסח חג החירות, עלינו לשמוח מאד מאד על גודל הזכות שיש לנו שנבראנו מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן. והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם יתברך, אך דע שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החרות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה על כל פנים יהיה איך שיהיה, עדיין אני יהודי ונבראתי מזרע ישראל, שהשמחה הזו עולה על כל השמחות, ולכן תשתדל מאד רק להיות בשמחה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתאזר במדת הסבלנות, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכור מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודע לך כשאדם עוצר את עצמו לא לכעוס, בזה אפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', הוא עולה עד עולם האצילות, שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אדם צריך לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, ושלא יהיה לו אפילו משהו תרעומת על אשתו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ובפרט עכשיו קודם חג הפסח אתה צריך להבין שאשתך בלחץ גדול מאד, ולכן תשתדל לחזק ולעודד ולשמח אותה וכו' וכו', ולא להקניט אותה או להשפילה חס ושלום, ותשתדל לקנות לה בגד חדש לכבוד החג, ואפילו שאין לך כסף, תלווה כסף על זה, כי היא מצוה גדולה מאד, כמאמרם ז"ל (פסחים קט.) תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל וכו', ונשים במאי משמחן? תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין, ולכן אל תהיה בטלן, תשתדל שבבית שלך יהיה שרוי רק השמחה והסבלנות שזה הברכה הכי גדולה.
אל תדאג, על פסח יהיה לך שפע גדול מאד.

המאחל לך שבת שלום וחג כשר ושמח

 

בעזה"י יום א' קודם החג ט' ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקדמים אל חג הפסח חג החירות, ועלינו לשמוח מאד מאד על אף כל הטרדות והיסורים והבלבולים שאנחנו עוברים וכו' וכו', הן בגשמיות הן ברוחניות, עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שצריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר שלא ישבור אותנו.
אני מוכרח להגיד לך שתהילה לאל זיכיתי אותך עם מצוה נדירה מאד שתעזור לקימחא דפסחא, וכך אתה תהיה נותן ולא מקבל וכו', וידוע מה שאמר רביז"ל ממי שאני מקבל לו אני נותן, מלבד שיש לי כמה טעמים שביקשתי מכל אחד מאנשי שלומינו שישתתף בעשר פעמים ח"י נגד עשר כוחות הנפש שיש באדם וכו', ואם היית יודע את כוונתי לא היה לך שום ניסיון לתת, כי בזה אתה ממתיק את הדינים מכלל נשמות ישראל בזכות הצדקה שלך, וכן רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"א) צ'דקה ת'ציל מ'מות ראשי תיבות מ'צ'ת', על ידי שנותנים מצות לעניים (קימחא דפסחא) ניצולים ממיתה משונה, וכן פ'יזר נ'תן ל'אביונים ראשי תיבות נ'פ'ל', כי על ידי הצדקה ניצולים ממחלת הנפילה רחמנא לישזבן בגשמיות, וכן ניצולים מנפילה ברוחניות, ויש עוד טעמים ממה שביקשתי וכו', וכשיתגלה לך הטעם תשמח מאד שהיה לך חלק בחלוקה של קימחא דפסחא, כי בזה אנחנו מראים להקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אנחנו עניים ואף על פי כן אנחנו נותנים, תן גם אתה לכל עם ישראל שפע ברכה והצלחה, ולא יחסר לאף בר ישראל פרנסה בניקל (אם עדיין לא השתתפת בהמגבית של קימחא דפסחא, ראה תיכף ומיד להשלים את חובותיך, ולא תתחרט, כי יתגלה היום מה זה פעל וכו').
ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק לעשות חסד, כי אצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד חשוב מידת החסד, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות; ואמר (שם אות דעת סימן כ"ד) כשאין אתה עושה חסד על ידי זה אין לך דעת; וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ועיקר החסד שאתה יכול לעשות עם הזולת, זה לחזק אותו, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתמיד תעסוק במידת החסד, ועל ידי זה יושפע עליך חסד מהשמים, שאף פעם לא תצטרך להיות מקבל אלא נותן.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

בעזה"י יום ב' קודם החג י' ניסן ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתכניס את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, וזה עיקר ההכנה לחג הפסח שהעיקר זה אמונה, כי כל ענין יציאת מצרים שאנחנו עושים עסק מזה כל השנה וכו', זה רק להחדיר בנו את האמונה בו יתברך, כי ידוע מה שהמפרשים שואלים למה לא מזכירים תמיד בריאת העולם שהיה יש מאין? אלא רק מזכירים יציאת מצרים? והתירוץ הוא פשוט, כי פה לקח הקדוש ברוך הוא עם מאומות העולם ובחר בנו, והוצאנו ממצרים, ונתן לנו את התורה בהר סיני, ועשה ועושה ויעשה איתנו נסים ונפלאות גדולות, וכמו שכתוב (מיכה ז' ט"ו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", ולכן אנחנו צריכים להכין את עצמינו לקבל את האמונה הפשוטה הזו שמקבלים בליל הסדר, שאז יורד הארה מהשמים שנזכה להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, כי בליל הסדר כל בר ישראל אפילו הפשוט שבפשוטים מרגיש התעלות גדולה מאד ברוחניות ובגשמיות, וצריכים מאד מאד לשמור לא לכעוס אז וכו', כי הכעס זה היפך האמונה, ובכלל צריכים לשרש מאתנו את מידת הכעס ולזכות להגיע אל מידת הסבלנות, אשר בא מענווה, שזה מקבלים מהצדיק האמת, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) שעיקר הגדולה שמקבלים מהצדיק זה שפלות, שנכיר את עצמינו באמת מי אנחנו.

וידוע שהצדיק הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע שבאו אליו מכל העולם כולו ולהזכיר את עצמם בפקודת ישועה וביקשו את ברכתו, עם כל זאת היה שפל בעיניו מאד, והיה בוכה ומבכה שמים וארץ, ואמר בשביל שחטאתי כל כך, אזי כולם באים אלי, זה צועק אין לו ילדים וכו', זה צועק אין לו פרנסה וכו', זה צועק שהוא חולה וכו', זה צועק שאין לו שלום בית וכו', הכל בשבילי שאני חטאתי אז אני חייב בצרותיהם, בשביל זה הם באים דייקא אלי, ופעם אחד אמר על עצמו, אלימלך כל כך גרוע עד שיהיה צורך לברוא גיהנום חדש בשבילו, כי הגיהנום הישן בוודאי לא יספיק בעבורו וכו' וכו', כל כך היה שפל בעיניו, ורואים שכל מה שעובר על בני אדם זה רק מחמת הישות והגיאות שנכנס בהם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ב) למה הולך לאדם שלא כסדר? וכל מה שהוא עושה הולך לו הפוך? הכל מחמת הישות והגיאות שיש בו "אנא אמלוך", ועל ידי שזוכה לאכול מצה בפסח, נכנס באדם אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, וזוכה להגיע לשפלות אמיתי לידע שאין לנו כלום בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בעצמינו כלום שבכלום בלעדיו יתברך.

אשרי מי שחזק באמונה פשוטה, ואשרי ואשרי מי שמתחזק ולא נשבר משום דבר, שזה עיקר גדולת בר ישראל שמתוקף ירידתו וקטנותו וכו' וכו', הוא יכול להתעלות, כמובא (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

 

בעזה"י יום ג' קודם החג י"א ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י


חסדי השם יתברך שהיום אני הולך לקיים בשלימות מצוות החסד לעזור לכל אנשי שלומינו בקמחא דפסחא, ובוודאי הכל בעזרת האהבה והאחדות שיש בקהילתנו הקדושה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת ולכן מאחר שרובם של קהילתינו משתתפים עמי בסכום לקמחא דפסחא אודותיהם אני יכול לחלק היום שפע גדול מאוד.נא ונא תרגיל עצמך לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על כל פרט ופרט שהוא עושה עמך ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שתודה והודאה זה שעשוע עולם הבא.

ולכן  ראוי לכל בר ישראל להרגיל את עצמו לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נותן לך, ואין עוד מידה יותר יפה כמו ההודאה שאדם מודה את הקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעושה עמו, כי באמת הקדוש ברוך הוא עושה חסד וניסים עם כל בר ישראל וכבר אמרו חכמינו הקדושים (נדה לא) לעולם אפי' בעל הנס אינו מכיר בניסו, כי אין אדם שלא יעשה אתו הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ניסים אך לא כל אחד מרגיש את הניסים וכמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה  כ"ד סימן א') בא וראה כמה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאילולא היה אוכל פת היתה יורדת תוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו (שזה הליחות שיש לכל אחד בגרון), וזה דבר טבעי אצל אדם והוא לא יודע שזה נס וכו', ולכן כל אחד צריך להרגיל את עצמו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט שרק מקבל.

וידוע שרביז"ל כשהיה ילד קטן אף שבירך ברכת המזון עם כל זאת פירט אחר כך להקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט שנתן לו לאכול ונתן לו תודה, ובזה לימד אותנו לימוד עמוק עמוק מי ימצאנו איך שצריכים להודות להקדוש ברוך הוא על הכל מה שהוא נותן לנו.חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ועיקר השמחה הוא שמחת המצוות, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך רמ"ח אברי ושס"ה גידי, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשי, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה, ואשמח את עצמי, וכן אזכה לשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, וכן אוכל לשמח את כל בר ישראל כל ימי חיי, עד היום שאצטרך לעזוב את זה העולם, וגם אז אזכה להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואחזור אל שורשי הנצחי אמן סלה.

כך תתפלל כל יום וזה יועיל לך מאד.אף שאתה טרוד עכשיו קודם החג עם כל זאת תמסור את נפשך פשוטו כמשמעו להתפלל את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית, במנין דייקא כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שמתפלל השלוש תפילות במנין דייקא כי בזה ממשיך על עצמו השגחת הקדוש ברוך הוא כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, רק חזק ואמץ מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.הקדוש ברוך הוא ימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

בעזה"י יום ד' קודם החג י"ב ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך השמחה הכי גדולה שלי שאני רואה שאנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה שמחים ועליזים לכבוד החג, וכמעט כולם מתקשרים ושולחים פקסים באמירת תודה על השפע שנשפע עליהם לקראת חג הפסח, שפע כזה לא היה בשום קהילה.
אתה צריך לדעת שאני לא מחכה על שום תודה מאף אחד, אני עושה את זה בלב שלם, ואם היה אחדות ואהבה בין אנשי שלומינו בקהילתינו הייתי יכול להשפיע שפע כזה בכל ערב שבת, והלוואי שאזכה לראות את האהבה ואחדות בין אנשי שלומינו כמו שאני רוצה, וכמו שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה כל תשוקתי להקים גדוד חיילים לרביז"ל שהם מסורים אליו בלב ונפש, ומפיצים את האור שלו בכל העולם כולו, שעל ידי זה מקרבים את הגאולה.
שנים שנים היה לי עניות ודחקות גדולה מאד מאד, יום יום ושבת שבת וכו' וכו', ואדוני אבי מורי זי"ע על אף שלא היה לו וכו', היה מדי פעם עוזר לי, ואני ידעתי שאין לו, ולכן לא רציתי לקחת ממנו, ואמר לי אז פתגם זה שעד עכשיו אני זוכר את זה "תזכור יגיע היום שאתה תוכל לחלק, איזה שמחה ואיזה נחת רוח יהיה לך מזה" ולכן ביקש ממני תיקח, שאתה גורם לי בזה נחת רוח, ואת זה אני יכול להגיד בלב שלם מה שהיה החלוקה אתמול שפע כזה לכל משפחות של קהילתינו הקדושה ביבנאל, זה גרם לי שמחה עצומה, ומי יתן שאזכה להשפיע עליכם בכל ערב שבת שפע כזה, ומלבד מה שאני משפיע בכל ערב בבית התבשיל, זה כל התענוג שלי להשפיע להזולת, ומי יתן שכל אחד מאנשי שלומינו יצא מהקטנות שלו, וגם כן יעסוק להשפיע להזולת.
ובאמת קיבלנו מרביז"ל מתנה שנקרא הפצה, להפיץ את ספריו הקדושים בתוך שכבת העם, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שילך להפיץ, תמיד יהיה לו כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה, כי מי שזורע רוחניות צומח לו גשמיות, הלוואי שהיית מציית את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ואז אף פעם לא היה חסר לך כסף בכיס, והיית צוחק מכל המתנגדים והליצנים שמתלוצצים מזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ה' קודם החג י"ג ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו הולכים לבדוק את החמץ לאור הנר וכו', בוודאי הכוונה על חמץ הגשמי שאנחנו צריכים לשמור מאד מאד שלא יהיה בגבולנו שום חמץ, שזה איסור כרת וכו' וכו', עם כל זאת עלינו לבער מאתנו את כל החמץ שזה היצר הרע שמסית אותנו למריבות ולמחלוקת וללשון הרע ולפירודים וכו', ואת זה אנחנו צריכים להוציא מקהילתינו שלא ימצא פרחח אחד שגורם הסתות בין אחד להשני, שזה עבודת הס"מ "הפרד ומשול" ואת זה אנחנו צריכים להוציא מאתנו לגמרי, ומלבד זאת צריכים לשרש את החמץ חימוץ המח שלא יהיה לנו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, אלא להחדיר במחשבותינו אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדיו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה. וכן צריכים לשרש מאתנו את החמץ שהוא העצבות והמרירות והדיכאון, יעזור הקדוש ברוך הוא שבאמת נזכה לבער את כל הרע מאתנו, ונחזור בתשובה שלימה על כל העבר שלנו.
צריכים מאד לשמור בשעה ששורפים את החמץ שהילדים לא יעמדו שמה, כי זה סכנות נפשות ממש, וכן צריכים לשמור על הילדים במשך כל ימי החג עם מי הם מתחברים, כי יש היום כל מיני מושחתים ומנוולים וכו' וכו', ואשרי ההורים ששומרים על הילדים שלהם, ולא נותנים להם סתם להסתובב בלא כלום וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך בחג הקדוש הזה מוחין עילאין שתזכה רק לחשוב ממנו יתברך ולהיות בשמחה, ותהיה נקי מכל מיני מחשבות זרות והרהורים רעים, ומכל מיני ריח של ניאוף, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ל"ב) שמשיח צדקינו מאד קנאי אפילו על ריח של ניאוף וכו', עיין שם. ויען שאנחנו מחכים ומצפים על ביאת המשיח, ולכן עלינו לשמור על עצמינו מאד מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' עש"ק ערב חג הפסח י"ד ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהגענו ליום הקדוש והנורא הזה ערב פסח, שבזמן שבית המקדש היה קיים היו כלל נשמות ישראל עולים לבית המקדש להקריב את הקרבן פסח, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר לראות כולנו בבניין בית המקדש, ואנחנו וכלל נשמות ישראל נעלה לבית המקדש ונצטרף יחד עם הכוהנים ויקרבו את קרבן הפסח, וזה יהיה השמחה הכי גדולה שרק פעם היה, אבל לעת עתה שאנחנו בגלות, עלינו להמשיך על עצמינו את האהבה ואחדות, ואיש את רעהו יאמר חזק, ובזה בעצמו מתפגר הס"מ, כמובא בזוהר הקדוש שבערב פסח אז נשחט הס"מ, והכוונה הוא בפשיטות, כי כל העניין של ס"מ לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי כלל נשמות ישראל צריכים לדעת שאני חצי ואתה חצי ואחד אסור לו להתנשאות על הזולת, מה שאין כן הס"מ מתנשא על הזולת, אני ס' אני ששים, ואתה מ' ארבעים, וזה הטומאה של מחלוקת ומריבות, שאחד מתנשא על הזולת, ואת זה צריכים לעקור עכשיו בערב פסח, וכמובא בזוהר (תולדות קמ"ב:) ערב פסח וכו' ובעי יצר הרע לאתבערא וכו', עיין שם. וכן הוא בזוהר (רעיא מהימנא פנחס רמ"ט) ובחודש הראשון מאן ראשון דא ניסן תמן אולידת ההיא חיה לקיים מה דאוקמוה מארי מתניתין בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל. ובי"ד דיליה ויאמר כי י"ד על כס י"ה תמן אומי לאעברא מעלמא זרעא דעשו עמלק, וכו', עיין שם. היינו שהס"מ שהוא שר של עמלק ושל עשיו יתבער בערב פסח וכו', זאת אומרת בערב פסח אנחנו צריכים להתאחד יחד, ועל ידי זה אנחנו מוחקים לגמרי את הס"מ שכל עניינו הוא לעשות פירודים בין נשמות ישראל.
זכור גם זכור שבלילה הזה ליל פסח אתה יכול לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שאתה רוצה, ולכן אל תהיה בטלן, ובלילה הזה תבקש כל מה שאתה רק צריך, וכמו שאמרו צדיקים "וכאן הבן שואל" היינו כאן בעת הסדר הבן שהם נשמות ישראל בנים למקום שואלים ומבקשים ממנו יתברך כל מה שהם צריכים, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך שכל לבקש על הכל, ובוודאי תקבל את זה.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש, ערב חג הפסח י"ד ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד
  
הנה אנחנו נכנסים עכשיו אל חג החירות שנזכה להיות בני חורין לגמרי מיצרינו הבוער בנו, שזה החמץ, ונזכה להמשיך עלינו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך שזה המצה שנקרא מיכלא דמהימנותא, מאכל האמונה, ודייקא על ידי זה נזכה להגאל גאולת עולם, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגלות זה רק מחמת חסרון אמונה, ואם אדם מחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה ניצולין מגלות גשמי ורוחני גם יחד, כי המאמין האמיתי שמאמין שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם הוא נגאל מכל צרותיו, ואת זה צריכים להחדיר בעצמו טוב טוב, וכן להכניס את זה בהאשה והילדים, ואז מרגישים נועם העליון, ואף פעם לא מתווכחים עם השני, ולא מריבים עם הזולת, כי הרגע שאדם מבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך אזי נגאל מהכל, ואל כל זה נזכה הלילה הזה בליל פסח שאז נמשך ההארה הגדולה לכל בר ישראל, ותיכף ומיד בליל השניה מתחילים לספור ספירת העומר כל יום ויום סופרים כדי להגיע אל חג השבועות, חג קבלת התורה.

והנה קהילתינו הקדושה נבנית על פי דעת רביז"ל, כי תהלה לאל אנחנו כולנו תלמידי רביז"ל, ואצלו היה העיקר חסד ואהבה, עד שהתבטא פעם (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואמרו אנשי שלומינו שהשיחה הזאת עדיין לא נתקיימה וכו', (כי תמיד היה וויכוחים ופירודים בין אנשי שלומינו וכו') ותהלה לאל הקמתי קהילה קדושה חממה של אמונה, שאני רוצה שאצלינו בקהילתינו כן יתקיים שיחתו הקדושה של רביז"ל ונהיה מאוחדים יחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, ולכן יסוד היסודות אצלי זה חסד, ותהלה לאל לא אכזבתי את כולכם עם החלוקה "קמחא דפסחא" לכבוד החג, שזה גשמיות וכו', תאמינו לי אם תצייתו אותי לא תתאכזבו גם ברוחניות, והוא, רצוני מאד מאד שלא ימצא ולא יראה בקהילתינו אחד בעל מחלוקת ומריבות וכו', או שמחפש מומים אצל הזולת וכו', אדם כזה אין לו מה לעשות בקהילתינו, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; וכן אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה, רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה; ולכן יסוד היסודות בקהילתינו הוא האחדות ואהבה, והעזרה שאחד יעזור להשני, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.

ועל כן אני מאד מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו שישרה ביניכם אהבה גדולה מאד, ותעסקו במדת החסד שאחד יעזור להשני, כדי שנוכל להראות לרביז"ל שתהלה לאל נתקיים בקהילה אחת רצונו "העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו", ואף שאנחנו עוברים קשיים גדולים מאד, עם כל זאת ראוי לנו לשמוח מאד מאד שבתוקף הרדיפות שרודפים אותנו ומלכלכים עלינו וכו' וכו', הקמנו קהילה כל כך קדושה שאפילו בעיירות גדולות זה חידוש שבחידושים, קודם יש לנו מנינים מותיקין עד חצות לילה, מנין אחר מנין, ולכן אני מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים תעשו כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל במנין, אשר אין עוד דבר יותר חשוב מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וכן נמשך עליו השגחה פרטיות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, אפילו שאתם קמים באיזה שעה שרק לא יהיה תבואו להתפלל במנין, כי זה יסוד ביהדות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') מחנה ישראל כמה הוי? תלתא פרסי, היינו השלש תפילות שבר ישראל חזק בזה הוא נמצא בתוך מחנה ישראל, וכיון שמתחילים לזלזל לא להתפלל במנין הוא כבר יוצא ממחנה ישראל וכו', ולכן אל תהיו בטלנים, תבואו להתפלל במנין דייקא, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ולכן זה מאד מאד חשוב שכל אחד ואחד מקהילתינו שיתפלל במנין.

תהלה לאל רביז"ל לא נותן לנו מנוח, ומעורר אותנו יום אחר יום לברוח אל התורה הקדושה, כי (אבות פרק ו') אין טוב אלא תורה, שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"; ויש לנו בכל יום שש שיעורים בדף היומי, ולכן אשרי מי שיצרף את עצמו אל אחד מהשיעורים שיותר נוח לו, ואני מוכרח להגיד לכם שאין עוד דבר יותר חשוב למעלה בשמים כמו לימוד דף גמרא ליום, ולכן תהיו חזקים בלימוד דף גמרא בכל יום בסדרת הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה"; ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ריד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.

נא ונא ראו לקבוע לעצמכם ללמוד בכל יום הלכה, כי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחויב ללמוד בכל יום הלכה; ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה כ"ח:) כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא; ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה; ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') כשבר ישראל זוכה ללמוד בכל יום הלכה, וכן מרגיל את עצמו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על ידי זה ממשיך על עצמו שעשוע עולם הבא, ולכן אל תהיו בטלנים, ראו מה לפניכם, יום בא ויום הולך, ואמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על פסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא", אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא; נמצא שכל יום ויום הוא דור חדש, ולכן חבל שיעבור יום אחד מבלי ללמוד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה, שרק זה מה שילך לפניך, ועל זה נאמר (משלי י"ג י"א) "הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה" (ספרי עקב) תלמידי חכמים למד ב' או ג' דברים ביום ב' וג' פרקים בשבת ב' וג' פרשיות וכו', נמצא עשיר לאחר זמן, ועליו נאמר "וקובץ על יד ירבה". היינו מי שרוצה ללמוד הכל בפעם אחת, לבסוף הוא לא לומד כלום, שזה "הון מהבל ימעט" שלבסוף הוא לא לומד כלום, מאחר שרוצה ללמוד בכל יום הרבה מאד אזי לא לומד כלום, מה שאין כן כשלומד בכל יום אפילו קצת מכל לימוד, נתקיים אצלו "וקובץ על יד ירבה", וכן אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס י"א) למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה נלקטין באחד והתאנה נלקטה מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים; ואמרו (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; ולכן אל תהיו בטלנים, ראו מה לפניכם, כל יום זה יום, והוא דור שלם, ויכולים לחטוף בו טוב אמיתי ונצחי, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות פקדון הלכה ד') שבשביל זה סופרים את הימים לפני קבלת התורה, לומר שאי אפשר לקבל את התורה אלא על ידי שיודע שכל יום הוא יום, ולא דוחים מיום ליום, אלא בכל יום חוטפים טוב הרבה, כל אחד כפי עניינו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם".

הלוואי שתכניסו את כל הדיבורים האלו לתוך לבכם, וכמו שלא אכזבתי אתכם בגשמיות לפני פסח, כך בעזרתו יתברך אם תקיימו את דבריי אני לא מאכזב אתכם ברוחניות, כי יבא היום שכל הדברים הקדושים שנדמה בעיניכם כדברים קטנים וכו', ילכו לפניכם ויאירו את דרכיכם.

המאחל לכם חג כשר ושמח וקיץ מבורך
בעזה"י יום ה' חול המועד פסח כ' ניסן ערב שביעי של פסח ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה לא כותבים בחול המועד, אבל בדבר האבוד מתירים, ובפרט להציל בן אדם שאיבד את דעתו וכו' והולך ממורמר שעל ידי זה הוא מתרשל מתורה ותפלה בוודאי מצוה לכתוב לו ולהצילו ולהחזירו אליו יתברך, ויען שכמה מאנשי שלומינו כתבו לי את גודל המרירות והצרות שעוברים עכשיו וכו' וכו', ולכן אמרתי לרוץ שורתיים אלו ויקויים מה שאמר החכם מכל אדם (משלי א') "ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה".
הדבר הראשון שאדם צריך לעבוד הוא על נקודת השמחה, שאין למעלה מזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולאת הבאין על האדם, כולם באין רק מקלקול השמחה וכו', והכלל, שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד. כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא וכו'.
והנה רביז"ל לא נותן עצה שצריכים להיות בשמחה, אלא הוא אומר בפירוש שזה מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, והמצוה הזו עולה על כל המצוות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה, בידוע שלבו שלם לאלקיו; כי כל אלו שהם שרויים בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', בזה הם מראים שהקליפות והסטרא אחרא בלעו אותם לגמרי, כי זה עבודת הס"מ ונוקבא דיליה להפיל את האדם בעצבות ובמרה שחורה וכו', וכך לוכדים את האדם במצודתם, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו" ואמר הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו, ד') עצביהם כסף וזהב ומאמר (הושע ד', י"ז) חבור עצבים, וכן אין לה שייכות עם השם יתברך כמאמר (דברי הימים א' טז, כז) הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ולכן תעשה כל מה שבידך למסור את נפשך על מידת השמחה, כי דע לך ששמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות אליה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
ובפרט הלילה הזה שהיא שביעי של פסח שאז עברו עם ישראל את הים סוף ונפתח לפניהם כל העולמות עד שעוללים ויונקים שמטו דדיהם מפיהם ואמרו "זה אלי ואנוהו", כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי סוטה פרק ה' הלכה ד') בשעה שהיו אבותינו בים היה מוטל עולל על ברכה של אמו ותינוק יונק מדדי אמו. וכיון שראו את השכינה הגביה עולל את ראשו מברכה של אמו ושומט התינוק את פיו מדדה של אמו אף הן פתחו את פיהן בשירה ובשבח ואמרו זה אלי ואנוהו; ובים זכו לביזת הים, שכולם נעשו עשירים, ולכן ראוי לכל אחד ואחד מאתנו להיות הלילה הזה בשמחה עצומה, וכפי השמחה שנשמח הלילה וכל היום של שביעי של פסח שאז היה קריעת ים סוף, כן נמשיך על עצמינו פרנסה בניקל על כל השנה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תנצל את החג הזה שביעי של פסח להיות רק בשמחה עצומה, וזה יועיל לך מאד מאד שיומתק ממך כל הדינים, ויושפע עליך שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.
השנה כל יושבי ארץ ישראל קבלו מתנה מיוחדת, שהם צריכים לאכול עוד יום מצה, ולכן ראוי לכם לשמוח מאד מאד על הזכות הזה שיש לכם לאכול עוד יום מצה בהשלש סעודות, ויען שמנהגינו לספר את הסיפור של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע בארץ ישראל בשביעי של פסח, והשנה זה בלתי אפשרי, כי אסור לאכול לפני קידוש, ולכן עצתי שיספרו את הסיפור בסעודה שלישית.
באתי להזכיר אותך שתעשה היום "עירוב תבשילין" וכן אני מוכרח להזהיר אותך ואת כל אנשי שלומינו שתיכף אחר החג אסור לקנות שום חמץ בחנות שלא עשו "מכירת חמץ" ב"בית הוראה שלנו" וזה לא סתם איזה חומרה, אלא מי שלא מכר אצלינו את החמץ דעו לכם שזה חמץ שעבר עליו הפסח, ואסור בהנאה, וזה איסור חמור.
הדבר השני שאני רוצה לעורר אותך עוד פעם ועוד פעם על גודל הזכות של אדם שזוכה להתפלל במנין דייקא את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית, ואל יקל בדבר זה, כי המיקל בזה הוא מיקל בחייו, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וממשיך על ידי זה על עצמו השגחה פרטיות, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה. וכן לפני כל תפלה ראוי להכניס כמה פרוטות לצדקה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי עין ראתה זאת, את גודל השעשועים שהוא גורם למעלה בשמים עכשיו בשביעי של פסח כשאומר את השירה, וכן בכל יום מימי השנה  כשמכוון באמירת השירה ששרו על הים על ידי זה נמחל לו כל עוונותיו, אשרי לו.

המאחל לכם חג כשר ושמח וקיץ מבורך

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני כ"ו ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שעשה עימי ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, שגם הרופאים מתפלאים על התקדמות ההחלמה, שזה פלאי פלאות וכו', ואני תולה את זה על התפילות שלך ושל אשתך ושל הילדים ושל כל המשפחה, ואני מאד מודה לך על זה, ואני ישלם לך את זה בקרוב בשמחות.

הקדוש ברוך הוא עזר לנו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, שעליו נאמר (בראשית א) והיו למאורֹת ברקיע השמים להאיר על הארץ וגו', ומובא בזוהר או"ר דא צדיק, ויש לומר מאורֹת ראשי תיבות מת, ובאמצע אותיות אור, היינו דייקא על ידי הצדיק הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') שעיקר החיות מקבלים על ידי הצדיק, ותאמין לי שרק הזכות הזאת שאני מגלה ומפרסם את רביז"ל זה למעלה מחמישים שנה עלתה בידי להישאר בחיים.

מאד מאד אני מבקש אותך שתמשיך להתפלל עבורי אתה ואשתך וילדך, כי אין עוד דבר שמועיל לאדם בעת צרה כמו תפילה, והקדוש ברוך הוא יעזור שאזכה לשלם לך את זה חזרה בשמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני כ"ו ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

אין מילים בפי להודות לכם על החסד חינם שעשיתם איתי והתפללתם עבור בריאותי, שאני בטוח שרק בזכות זה החזיר לי הקדוש ברוך הוא את החיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נוכל לבשר ולהתבשר בשורות משמחות תמיד.

תהילה לאל יש לנו רבי גדול מאד שהוא מחיה ומחזק ומעודד אותנו, ולכן ראוי לנו להתאחד יחד באחדות אחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, וכבר אמר רביז"ל העולם ראוי שיתמהו על גודל האהבה שיהיה בנינו, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל תמיד היה אומר לאנשי שלומינו אם הייתם מחזיקים את עצמכם ביחד, אתם לא יכולים לתאר אל איזה מדריגות והשגות היה מביא אתכם.

וכבר ידוע לנו מה שאמר לנו רביז"ל בעת שעזב את עיר ברסלב לנסוע לאומן להסתלק לעילא ולעילא, "אם תחזיקו את עצמכם ביחד תוכלו להמשיך אותי אליכם", רואים מזה את גודל המעלה כשכלליות אנשי שלומינו היקרים מחזיקים את עצמם ביחד ומחזקים אחד את השני, ומתפללים אחד עבור השני.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשמוח בשמחות יחד.

המאחל לכם ברכה והצלחה מן השמים


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: יהודה בן ציפורה
      תודה להשם יתברך שריחם עלינו בדור כזה חשוך ויתום והוריד לנו את הנשמה הקדושה והטהורה של אור האורות של האמת המוהראש הקדוש! אלה דיבורים שיוצאים הישר מהנחל נובע מקור חכמה ותלמידו הקדוש רבי נתן! בברסלב בוער אש הבער אותה בלבי!! בברסלב בוער אש הבער אותה בלבי!! אההה הבער אותה בלבי!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup