ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש סיון ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' סיון | ג' סיון | ד' סיון | ה' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ב סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון | י"ז סיון | י"ח סיון | י"ט סיון | כ' סיון | כ"א סיון | כ"ב סיון | כ"ד סיון | כ"ה סיון | כ"ו סיון | כ"ז סיון | כ"ט סיון


בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נשא ראש חודש סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נמצאים כבר בחודש סיון חודש קבלת התורה, עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו ששם גורלינו אצל רביז"ל, שהוא לא עוזב אותנו יומם ולילה, ומעורר אותנו שנברח אל התורה הקדושה, עד שאמר והתבטא רביז"ל לאחד מאנשי שלומינו אם התורה תראה לך את הפנים, לא תרצה שום שכר על התורה, כי אי אפשר להסביר מה זה לימוד תורה הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה לעצמך שיעורים כסדרן במשנה בגמרא במדרש בזוהר בתיקונים וכו' וכו', כי זה חיות להנפש, כי אתה לא יכול לתאר ולשער מעלת הזוכה ללמוד תורה הקדושה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כל עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה הקדושה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ולכן אל תהיה בטלן, עכשיו נכנס חג השבועות, תקבל על עצמך ללמוד כל יום אפילו קצת דקצת תורה, שזה מכפר את כל העוונות, ומי שלומד תורה, הוא נכלל בו יתברך, כי התורה והקדוש ברוך הוא אחד הם, כי התורה היא חכמתו יתברך, כשאדם לומד תורה הוא נכנס בתוך חכמתו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, אתה כן יכול ללמוד וכו', אתה רק לא רוצה ללמוד מפני שנדמה לך שיש כל כך הרבה ללמוד ומתי תלמד את זה, ואתה שוכח מה שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה י"ט סימן ב') מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל' פרקים כלים ל' פרקים, מי שפיקח מהו אומר הריני שונה שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה, ולכן דייקא מעכשיו תעשה התחלה חדשה, כי אני רוצה שהקהילה הקדושה שלנו יהיה קהילה של תורה, ואנשי שלומינו היקרים יהיו קדושים וטהורים, כמובא ברמב"ם (פרק י"ג מהלכות שמיטה ויובל הלכה י"ג) ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני הוי"ה לשרתו ולעובדו לדעה את הוי"ה והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה הוי"ה חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד אומר (תהלים ט"ז) "הוי"ה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי"; אשרי מי שיכניס את הדברים האלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך

 

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך ג' סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להכין את עצמך לקראת קבלת התורה, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא ויגש) בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל אמר להן תקבלו תורתי אמרו לו הן, אמר להן תנו לי ערב שתקיימו אותה אמרו לו אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים, אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים ערבים, אברהם אמר (בראשית טו) "במה אדע" יצחק אהב את שונאי דכתיב (מלאכי א) "ואת עשו שנאתי" יעקב אמר (ישעיה מ) "נסתרה דרכי, אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו, מיד קבלן הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה לישראל שנאמר (תהלים ח) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקדוש ברוך הוא פורע מן הערבין, וכו', ולכן כל אחד ואחד מאתנו צריך לשמור מאד לקבל על עצמו עול תורה, כי אם חס ושלום לא, אזי פורעין מילדיהם חס ושלום, כי אנחנו נתנו ערבות להקדוש ברוך הוא את ילדינו, ולכן אשרי ההורים ששומרים על הילדים שלהם, ובפרט בשבתות ובימים טובים כשאין תלמוד תורה ובית ספר, שאז צריכים לשמור מאד על הילדים איפה הם מסתובבים, ועם מי הם מתחברים.
נא ונא ראה לשמוח מאד מאד שאנו זוכים עכשיו להכין את עצמינו לקבלת התורה, וכפי שמכינים את עצמינו לקבלת התורה כך נזכה לקבל את התורה, כי התורה הקדושה צריכה הכנה, ועיקר ההכנה זה שמחה, כי כשבר ישראל שש ושמח על נקודת יהדותו, אזי יקבל את התורה בשמחה עצומה, ואמר האריז"ל לתלמידו רבי חיים וויטאל שהעיקר מה שזכה להגיע למדריגותיו היה רק על ידי שמחת המצוות שהיה שש ושמח בשעה שקיים מצוה, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ודע לך שחינוך הילדים לתורה ולקיום מצוות מעשיות ולאמונה פשוטה זה יסוד היסודות של היהדות, וצריכים לקיים את זה בשמחה עצומה, ולכן תשתדל מאד מאד לשמור על הילדים, כי בעתים הללו מסתובבים כל מיני אנשים מפוקפקים שבקלות יכולים לאבד את הילדים וכו'.
חוס וחמול עליך למה אתה צריך להסתובב בדכאון ובעצבות ובמרירות וכו' וכו', בשעה שרביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שהאדם צריך לדון את עצמו לכף זכות, ולחפש ולבקש ולמצוא בעצמו את הטוב שיש בו, ותהלה לאל כל בר ישראל מלא טוב, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן צא מהעצבות שנדבק בך שזה רק גורם לך להיות עצלן וכו' וכו', כי באמת אדם צריך להיות זריז בכל דרכיו, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה, כי כשאדם מחדיר בעצמו שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, בידיעות אלו הוא תמיד שש ושמח, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך ד' סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה אנחנו מתקרבים אל חג השבועות, עלינו לשמור מאד מאד על האחדות והאהבה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"א) סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלימודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלימות, אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלימות. כמו כן התורה נקראת כלה כמו שכתוב (דברים ל"ג ד') "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז. פסחים מ"ט:) "אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי יש ששים ריבוא אותיות בתורה כנגד ששים ריבוא נשמות ישראל, וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל, ועל כן בודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלימות. אבל כשיזהר מלדבר על שום בר ישראל ולבלי למצוא שום חסרון בשום בר ישראל נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום, אזי בודאי יאהב את התורה מאד, ואזי יתמיד בלמוד התורה מגודל האהבה; ולכן דייקא עכשיו לפני קבלת התורה אנחנו צריכים לקבל על עצמינו לאהוב את כל בר ישראל באהבה אמיתית, ואיש את רעהו יאמר חזק, ועיקר עבודת הס"מ הוא לפסול את הספר תורה, דהיינו להכניס חסרונות ומומים בנשמות ישראל כי הראשי תיבות שלו ס'יום מ'סכת א'ין ל'עשות, כי הרגע שאדם מסיים מסכת הוא חותך את הס"מ לחתיכות, ולכן דייקא לפני קבלת התורה עלינו לקבל על עצמינו אהבה רבה לאהוב אחד את השני, וזה היה היסוד אצל רביז"ל כמו שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אנחנו צריכים להחזיק את עצמינו ביחד קהילה הקדושה שלנו, שהיא חממה של אמונה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא בא בכל יום להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וקודם התפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך ה' סיון (ערב חג השבועות) ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י    

ראה לשמוח מאד מאד שהנה זכינו להגיע אל חג החגים קבלת התורה, ועלינו לקבלה בשמחה עצומה, ועיקר השמחה שקיבלנו את התורה שהיא חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, זה צריך להיות השמחה הכי גדולה שלנו, כי בלי קבלת התורה מי היה יודע מה היה מאתנו וכו' וכו'.
הנה מובא (פסיקתא רבתי פרק כ') הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה לא בניסן ולא באייר כי בניסן מזל טלה ובאייר מזל שור, נתן בסיון מפני שמזל סיון תאומים, ויש להקשות על זה, אז מה שמזל סיון תאומים צריכים ליתן את התורה בחודשה? ויש לומר שאם הגויים יטענו למה דייקא עם ישראל זרע יעקב קיבלו את התורה, הלא גם הם זרע יצחק? [ואף שהקדוש ברוך הוא הלך קודם אל בני עשיו ושאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה, ושאלו מה כתוב בתורה, וענה להם לא תרצח, אזי אמרו שלא רוצים לקבל את התורה, כי עליהם נאמר ועל חרבך תחיה], עם כל זאת עדיין יכולים עשיו לטעון למה דייקא עם ישראל זרע יעקב אמרו נעשה ונשמע, ואולי הטבע שלהם יותר מזוכך? על זה עונים להם הרי יעקב ועשיו היו תאומים ונולדו מיצחק ורבקה, ולכן כמו שליעקב היה בחירה גם לכם יש בחירה, ואין לכם לטעון טענה זו שיעקב יותר מזוכך, כי הרי שניהם נולדו יחד שהיו תאומים, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא את התורה בחודש סיון שהיא תאומים, לגלות לאומות העולם שלא תבואו בטענה על עם ישראל, כי הרי נולדתם תאומים והייתם יכולים לבחור בטוב כמו שעם ישראל בחרו בטוב, בזה נסתם פיהם, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא בסיון דייקא שמזלו תאומים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתקבל על עצמך עכשיו בחג השבועות, שמהיום והלאה לא יחסר לך יום מלימוד מקרא משנה גמרא, שזה העשירות הכי גדולה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי פרק כ"א) בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע, באותה השעה ניתן להם זיו מזיו שכינה של מעלה, מי יתן שגם עכשיו יומשך עלינו זיו שכינת עוזו יתברך, ונזכה להכלל באין סוף ברוך הוא, תמיד תזכור רק ממנו יתברך, אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה להיות דבוק בחי החיים בו יתברך, וזה יכול כל בר ישראל, כי הרי הוא חלק אלקי ממעל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך קבלת התורה בשמחה

בעזה"י יום א' לסדר שלח י' סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך, אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, שידיעות אלו הם יסוד היסודות אצל רביז"ל, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, בבחינת (דברים כ"ח) "והפלא הוי"ה את מכותך מכות גדולות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים". 'ונאמנים' דייקא, כי הם באים על ידי פגם אמונה, כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מפלאות, ולכן צריכים להתחזק ביתר עוז וביתר שאת במידת האמונה, להאמין שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, (חולין ז.) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימה, וצריכים לחזור על זה בכל יום בכל שעה ובכל רגע, כדי שלא יכנס איזה מחשבה של כפירות רחמנא לישזבן, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תולה בפה של אדם, בבחינת (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי" היינו על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה, ולכן חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יביא לך את כל הישועות, כמו שאמר החכם מכל האדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", על ידי אמונה ממשיכים על עצמו כל הברכות, ועיקר האמונה להרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך בתמימות ופשיטות גמור, כי המאמין האמיתי שמאמין שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, אזי תמיד ידבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אשר אין טוב מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שלח י"א סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

רק חזק ואמץ ותהיה שמח תמיד, רביז"ל הזהירנו מאד מאד על המח מחשבה, אדם צריך תמיד להחדיר בעצמו את אמתת מציאותו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן אשרי האדם שתמיד מצייר בדעתו איך שמלא כל הארץ כבודו, ואין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואל זה זוכים דייקא כשמרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל, וכבר גילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שהעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אל תהיה בטלן גם אתה תתנהג ככה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ב) שעל ידי ריבוי שיחה בינו לבין קונו, אדם שובר ממנו את הישות והגאות שנדבק בו, ואדם צריך לשרש מעצמו את הישות והגאות לגמרי לגמרי, כי כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שאדם לא משתגע רק מחמת הגאווה הסרוחה שיש בו וכו' וכו', תמיד הוא אומר אני אני אני וכו' וכו', וכל זה ראינו בעינינו כמה אנשים שנפלו ממדריגתם ונעשו קלי הדעת, והשתגעו לגמרי וכו', עד שלקחו סמים וכו', הכל בא להם מחמת הגאווה הסרוחה שנכנס בהם, שזה עבודה זרה ממש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם וכו', ואמרו (שם) "ואת דכא ושפל רוח" רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא, וחד אמר אני את דכא, ומסתברא כמאן דאמר אני את דכא, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, ולא גבה הר סיני למעלה, אמר רבי יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני וכו', עיין שם, הרי שלך לפניך שהיו אנשים שנעקרו רחמנא ליצלן מהעולם הזה ומהעולם הבא, רק על ידי עוון הישות והגאווה שנכנס בהם, כמו ירבעם בן נבט וחבריו וכו', ולכן כשבר ישראל מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומבקש ומתחנן על נפשו שיוציא אותו מכל מיני שקרים שנדבק בו, על ידי זה דייקא הוא זוכה להגיע אל ביטול אמת להיות בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, ומה טוב ומה נעים באם תזכה ללמוד בכל יום את המאמר בלקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ב, המתחיל "הניעור בלילה", ותלמוד על זה את הפירוש בספר "שפת הנחל", ואחר כך תאמר עליה התפלה בלקוטי תפלות, אזי תרגיש חיים חדשים, ותתענג בזיו שכינת עוזו יתברך שמלא כל הארץ כבודו, ואשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כי באמת אם אדם מחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והוא מלא כל הארץ כבודו, ורק הוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, מה שייך שאדם יחזיק שהוא משהו? ולכן אשרי מי שמציית את רביז"ל ומתבודד בכל יום עמו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) סימן שמקורב אל צדיק אמת, אם נופל עליו שפלות, שמתחיל להכיר באמת מי הוא וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שלח י"ב סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

אין עוד דבר חשוב לאדם כמו ילדים טובים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן מ"ב) בנים הטובים הוא רפואה גדולה לאבות, ולהיפך מובן ממילא בנים הרעים הוא מחלה מאד את האבות, ועל זה צריכים לשפוך הרבה דמעות כמים, כי לזכות לילדים טובים שלא יצאו לתרבות רעה חס ושלום, על זה צריכים לשפוך דמעות כמים, ומספרים על הגאון הקדוש החתם סופר זי"ע ששאלו אותו פעם איך זכה לילדים כה קדושים וטהורים? ענה ואמר הרבה כוסות עם דמעות מלאתי וזה לא הלך לי כל כך קל.
והנה מובא בספר "אגרא דפירקא" (סימן קכ"ו) מהרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע, שכתב שם בשם הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע, שפלא גדול שאנחנו רואים הילדים בקטנותם הולכים לבית רבן, ומתמידים בלימוד תורתן, ומתפללים בכוונה, ועונים אמן יהא שמיא רבה וכו' וכו', ואחר כך כשמתגדלים מתהפכין חס ושלום במדות גרועות, ובוזים במצוות, ומזלזלים בתורה ובתפלה, ומאיפה בא דבר כזה, הרי התורה שלמדו כשהיו קטנים היה הבל של תינוקות של בית רבן שאין בה חטא, והיה ראוי להצילם ולשמור עליהם? והשיב הרבי מרימנוב זי"ע כל זה בא על שאבותיהם האכילו אותם ממון גזל שסיגלו על ידי משא ומתן שאינו באמונה, ונתפטמו באיסורים, ושב להם לבשר מבשרם, ועל ידי זה נולדים בהם תאוות ומדות גרועות עיין שם. רואים מזה שאפילו שנותנים את החינוך הכי טוב להילדים, אבל אם האבות זאת אומרת או האבא או האמא מזלזלים בממון אחרים, או גונבים וגוזלים, או עושים עוול בממון אחרים, או לווים ואינם משלמים, או מוציאים מבני אדם כסף במרמה, על ידי זה הילדים יתגדלו מושחתים, לוקחי סמים, גנבים וכו' וכו', שומו שמים איך אדם לא יראה ויפחד מיום הדין? איך אדם לא מתבייש להשאר חייב במכולת או באיטליס וכו' ולא לשלם, בשעה שלשאר דברים כגון קניית רכב וכו' וכו' יש לו את הכסף? ואדם חושב שהעולם הפקר, אבל הוא לא יודע שישלם עם ילדיו רחמנא לישזבן, רואים ההורים שכל כך משקיעים בילדיהם, ולבסוף הילדים יוצאים בעלי מומים בנפשם וכו', והכל בא מפני שמחזיקים כסף גזילה וכו', הכסף של הזולת נעשה הפקר, שומו שמים איך אל נשפוך דמעות כמים לפניו יתברך על זה, הרי ביום הכיפורים צמים מהערב עד ערב, ומתפללים חמשה תפילות, ולבסוף בתפלה האחרונה תפילת נעילה אנו מתפללים ומתחננים לפניו יתברך ואומרים פעמיים בתחינה ובקשה שלא יהיה בידינו שום גניבה ועושק פעם אחת "אתה נותן יד לפושעים, וימינך פשוטה לקבל שבים, ותלמדנו הוי"ה אלקינו להתודות לפניך על כל עונותינו למען נחדל מעושק ידינו, ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך כאשים וכניחוחים" וכו', ופעם שניה "ותתן לנו הוי"ה אלקינו באהבה את יום צום הכיפורים הזה קץ מחילה וסליחה על כל עונותינו למען נחדל מעושק ידינו ונשוב אליך לעשות חקי רצונך בלבב שלם",  הרי שלך לפניך שבתפילת נעילה אין תפילות אחרות לבקש פעמיים ממנו יתברך רק  דבר זה למען נחדל מעושק ידינו, ולכן צריכים מאד מאד להזהר, לא ליגע בכסף של הזולת, אם אדם חייב כסף להזולת שישלם לו, כי כך אמר דוד המלך (תהילים לז) "לוה רשע ולא ישלם", אדם חושב שהוא מסדר את הזולת וכו', הוציא ממנו כסף במרמה, ואינו זוכר מה שהתנא הקדוש אומר (פאה פרק ח') וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות וכו', וכל מי שאינו לא חיגר, ולא סומא, ולא פיסח, ועושה עצמו כאחד מהם, אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם; איך אדם לא מפחד מזה? וידוע איך שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא ליגע בהכסף של הזולת, והיום נעשה הכל הפקר, וחושבים שלית דין ולית דיין, רחמנא לישזבן גונבים וגוזלים ומרמאים את הבריות, עושים כל מיני עוול עם כסף של הזולת.
כל זה אני כותב בכאב לב כי אני רואה הרבה קהילות נחרבו רק על ידי זה שבני אדם עשו עוול בכסף של הזולת, ויען שאני בניתי את הקהילה הכי יפה בעולם שתהלה לאל אין אצלינו שום גזענות, ומתפללים תחת גג אחת כל העדות פשוטו כמשמעו, בכל הנוסחאות, ואוהבים אחד את השני, עקרתי את הגזענות הארורה שנמצאת בבני אדם, ולכן אני מוכרח להריע ולהתריע שלא ימצא בקהילתינו אחד שעושה עוול בכסף הזולת, הרי אנחנו מאנשי רביז"ל שהוא הוא הבעל תפלה שכל כך הזהיר אותנו שלבל נתפוס בתאוות ממון, ולא נדבר כל היום מכסף ומממון,

ולכן אני מוכרח לדבר מזה לעקור כל מיני תועפות בלתי רצויות וכו' בקהילתינו הקדושה שלא יזכר ולא ימצא בינינו אחד שעושק את הזולת ומוציא ממנו כסף במרמה ובגניבה, כי על זה אמר החכם מכל אדם (קהלת יב) "כי את כל מעשה האלקים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע". על כל פנים אני רוצה שקהילתינו הקדושה שהיא קהילה קודש שבקדשים שאנחנו מוסרים את נפשינו למען חינוך ילדינו שיהיו קדושים וטהורים, ואנחנו סובלים זה חצי יובל שנים שילדינו לומדים בפחונים וכו' כמו שהיה בשואה אצל הגרמנים הארורים באושוויץ, בטרבלינקה, ובדכאו, ובבירקנו, וכו', וכו', שכל אחד יכול לבא ולראות באיזה מצבים גרועים הילדים שלנו למדו, באיזה תנאים לא תנאים השאירו אותנו, בשעה שאנשי שלומינו עניים ואביונים קשי יום שאין להם לעבור את היום וכו', ולכן יען שאני בניתי את הקהילה הקדושה הזו ביזע ובדם שיהיה על פי התורה ועל פי דעת רביז"ל, אני מוכרח לשמור שככה ימשך, ומי שלא שייך לכל זה אין לו מה לעשות בקהילתינו פשוטו כמשמעו, ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרתי די.
אני מקווה, שהדיבורים האלו שכתבתי עם דם לבבי ולא עם דיו, יכנס בלבך, ותעזור לי לבנות קהילה קדושה, ולעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שלח י"ג סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתבוא היום בלילה בשעה תשע בדיוק לשיעור השבועי, כי יש לי כמה דברים נחוצים לדבר עמך ועם כלל אנשי שלומינו.
רק חזק ואמץ לעבוד על נקודת השמחה שאין למעלה מזה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפלו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער, ועל כן אשרי מי שיכול לנגן איזה ניגון אפילו בינו לבין עצמו, והעיקר לשמח את עצמו, כי שמחה הוא דבר גדול מאד שמרחיב את הדעת, כדי שיוכל להשיג השגות אלקות, וככל שאדם שש ושמח, נתרחב לבו ודעתו, וזוכה להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ולכן היה דרכם של הנביאים שיהיה לפניהם תוף ונבל וכינור, כמו שכתוב (שמואל א' י') "ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל ותוף וחליל וכנור והמה מתנבאים, וצלחה עליך רוח הוי"ה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר".
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שלח י"ד סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י 

אני מוכרח להגיד לך שלאחרונה ביקרו כמה משפחות חסידיות הן מארצות הברית, והן מירושלים, והם אמרו לי פתוח, פשוט לא האמינו מה שראו לפני עיניהם, על קהילתינו הקדושה ביבנאל, ואומרים בפירוש מי שלא בא לבקר את הקהילה הקדושה שלנו ביבנאל, לא יכול להאמין שבמדבר שמם כזו נזכה להקים קהילה למעלה משלוש מאות משפחות, אנשי שלומינו חסידי ברסלב בתלבושת חסידית, ואברכים מסודרים עד מאד, וכן הנשים הפליגו במעלת נשות אנשי שלומינו, שהן הולכות בצניעות, שאין להן להתבייש משום קהילה בעולם, ופה אחד אמרו שזה מופת הכי גדול, שעשינו ממדבר ישוב וכו' וכו', האמת אגיד לך שאף אחד לא יודע את השפיכות דם והיגיעה והטרחה וכו', של חצי יובל שנים שאנחנו סובלים פה, ואף אחד בעולם לא יאמין, כולם חושבים כאילו זה נעשה מעצמו כמו פטריות אחר הגשם וכו', אבל מונח פה מסירות נפש הכי גדולה, והמופת הכי גדול זה מרביז"ל, כי בדרך הטבע אי אפשר להקים קהילה קדושה כזו שהיא ממש חממה של אמונה וקיבוץ גלויות מכל העדות, ושורפים את כל הגזענות הארורה שנמצאים לצערנו הרב בין כלל ישראל, ועוד יהיה הרבה הרבה מה לספר על קהילתינו הקדושה.
בעיר טירהוויצא היה גר אחד מאנשי שלומינו עובד השם גדול מאד, ונתעורר לכתוב ספר סיפורי מופתים מרביז"ל, וכבר הצליח לכתוב הרבה סיפורי מופת ששמע מעדים נאמנים איזה מופתים ראו אצל רביז"ל וכו', והיה בדעתו להדפיס את זה, והנה פתאום הופיע אליו רביז"ל בחלום ואמר לו בזה הלשון "זה לא העניין שלי", כידוע שרביז"ל רצה שהכל יהיה בהצנע וכו', כי כל ענינו היתה רק עבודת השם יתברך להרבות בתורה ובתפלה והתבודדות, ולעשות צדקה וחסד, ויותר מזה לא רצה וכו', כי כל ענין רביז"ל זה רק עבודת השם יתברך ולהסתכל על התכלית, ולכן גם כל הענין של יבנאל זה תעלומה אחת גדולה, איך ממדבר כזה שמלא נחשים ועקרבים וכו', עם כל זאת דייקא במקום כזה פורח קהילה כל כך קדושה, מקוואות טהרה וכו', מנינים מוותיקין עד חצות לילה (שדבר זה אין בכל הצפון פשוטו כמשמעו), ותהילה לאל בית התבשיל - אהל אברהם שנותן לאכול לכל רעב וצמא, ועל כולם הכוללים כולל להוראה "תפארת בנימין", שחמישים אברכים לומדים את ההוראה להיות מורה הוראה בישראל, וכולל "אור המאיר" שלומדים מהבוקר עד אחר הצהרים כל אחד עם השיעורים שלו, וכולל ערב "תפארת נתן" שהוא כולל יחיד במינו וכו', ועל כולם מערכת החינוך, פעוטונים וכו', וגנים וכו', ותלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות, וישיבה קטנה לבחורי חמד, וישיבה לבעלי תשובה, וסמינר לבנות, ועוד מוסדות צדקה וחסד, זה בעצמו המופת הכי גדול, ועל זה יכולים לכתוב הרבה ספרים איך על ידי עקשנות ורצונות דקדושה, יכולים להגיע אל הישג כל כך גדול וכו', זה נפלאות תמים דעים, ולכן אני מאד מבקש אותך שבכל יום תתפלל להצלחתי, ושנוכל להרחיב את קהילתינו הקדושה בכל המובנים, ובקרוב מאד מתחילים לבנות דירות חדשות לאנשי שלומינו חסידי ברסלב, ויפתח חנויות מכל הסוגים וכו', בבעלות של אנשי שלומינו חסידי ברסלב, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך, רק חזק ואמץ מאד לא ליפול בדעתך, ודע לך מי ששייך לקהילתינו ישאר אצלינו, ועוד יבואו מבחוץ וכו', ומי שלא שייך אל קהילתינו הוא ממילא יעזוב וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד מהמופת הכי גדול של רביז"ל שיכלנו להראות איך לעשות ממדבר ישוב פשוטו כמשמעו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר שלח ט"ו סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בשבת חדש, שבת כזו שעדיין לא היה בעולם, וראוי לנו לשמוח מאד מאד עם השבת, ומי שזוכה להיות בשמחה כל השבת, הרי זה מתעשר פשוטו כמשמעו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלהים את יום השביעי", אבל השמחה צריכה להיות אמיתי, מהרגע שנכנס שבת עד מוצאי שבת, צריכים רק להיות בשמחה ולא להיות עצוב או ממורמר או מדוכא וכו' וכו', ומכל שכן וכל שכן שלא יהיה בכעס ועצבני וכו' וכו', אם הוא יכול להחזיק מעמד ככה כל השבת, אז מובטח לו שיהיה עשיר, ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה כל השבת כולו, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות, עמוד וראה והשתומם אדם רק מכבד את השבת והוא שמח עם השבת, זה יותר חשוב כאילו התענה אלף תעניות, לצערינו הרב אנחנו כל כך חטאנו לפניו יתברך, ולפי דברי האריז"ל צריכים להתענות כדי לתקן את עוונותינו המרובים, עד שכל החיים שלנו לא מספיק וכו', ואומרים חכמינו הקדושים ששבת אחת שמכבדים, זה כאילו צמו אלף תעניות, עכשיו אשאל אותך האם לא כדאי להיות בשמחה כל השבת, וזה יהיה חשוב כאילו התעניתי אלף תעניות? ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהרינו מאד מאד על שמחת השבת, שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאד, וכו', והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל. רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן אכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת ימות החול, ולכן אל תהיה בטלן, הגיע הזמן שתצא מהעניות שלך, ואל זה תזכה אם תהיה כל השבת רק שמח, ולא תריב עם אשתך וכו', ובפרט כשזוכים גם לארח אורח לשבת, זה ענין גדול מאד מאד, עד כדי כך שאמרו בשם צדיק קדוש לפרש את מאמרם ז"ל (שבת קיח:) אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלין, שהפירוש הוא שצריכים לכבד את השבת בבחינת שתים, היינו שידאג שיהיה לו על שבת, וכן שידאג שיהיה לעוד יהודי על שבת, שזה שתי השבתות, שבת אחת בשבילו ושבת אחת בשביל עני לארח אותו, ואם אדם היה מקיים את זה, היו נגאלים, או על כל פנים הוא בעצמו היה נגאל מכל צרותיו, ולכן אל תהיה בטלן, תהיה שמח כל השבת, ותשמור מאד לא לעשות שום מריבות בבית הכנסת עם אף אחד, רק לקבל את כולם בסבר פנים יפות, ולהשתדל מאד שיהיה בין אנשי שלומינו אוירה של שמחה, וכן בביתך תשתדל שיהיה שרוי רק השמחה כל השבת כולה, ואז נכון לבך יהיה בטוח שיהיה לך שפע על כל השבוע, והלוואי שתוכל להראות את זה, כי הס"מ עושה כל מה שביכולתו להפר לאדם את השבת, ומכניס בו דייקא ביום השבת מריבות וכו', עצבות ומרירות ודכאון וכו' וכו', ולכן תהיה בריה לקבל את השבת בשמחה עצומה, ואז טוב לך כל השבוע.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר קרח י"ז סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י 

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בכל פרט ופרט בחייך, וזכור גם זכור מעלת מצוות צדקה, כי זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; וזה צריך להיות חוק לכל בר ישראל להכניס כמה פרוטות בכל יום לפני כל תפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בכל עת מצוא תמיד צריכים לשלשל כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ותהיה חזק בזה, ואל תאמר מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמר דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת כל יום ישמור אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, ואת זה אתה צריך להוציא ממך, לא להגיד מה כבר יעזור הפרוטות האלו? כי דע לך שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אף שאין לך כלום וכו', עם כל זאת כמה אגורות אתה יכול כל יום להכניס בקופת הצדקה, הן בקופת "קרן הצדיק", והן בקופת הצדקה בבית הכנסת, ותראה שזה יביא לך שפע גדול, ואל יהיה ניקל בעיניך דבר זה, כי זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים הוא כסה ערומים ואלולי שכיסן היו מתים כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות.
ואני מאד מאד גאה עם הקהילה הקדושה שלנו ביבנאל, כי רק הזכרתי בהדרשה בליל רביעי שאנחנו מוכרחים לעשות מאגר מי גשמים וכו', כדי שיהיה הידור רב מאד, וכבר תוך יום אחד תהילה לאל רוב רובם מאנשי שלומינו השתתפו לעזור, וזה מכניס בי שמחה גדולה מאד, שאני רואה את לבם של אנשי שלומינו היקרים, וכך צריך להיות שבכלליות אחד צריך לעזור להשני, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, ובפרטיות לעזור להרחבת הפעילות של קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, זה צריך להיות בראש כל אנשי שלומינו.

ולכן נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ומלבד שמכל הקהילה הקדושה שלנו עומדת רק בזכות הצדקה וחסד של אנשי שלומינו, כי אין לנו אף עשיר אחד, ותהלה לאל אני רואה את נדבת לבם של אנשי שלומינו, ולכן אני מוכרח לתת תודה לכל אחד ואחד מאנשי שלומינו, שיש לו חלק גדול בלהחזיק את קהילתינו הקדושה, שלא נצטרך לטובות של אחרים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר קרח י"ח סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך אנחנו צריכים לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנחנו זוכים לדעת מרבי אמת כזה, רבי שמחייה אותנו, ולכן עלינו להתמיד בספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר שלו זה אתחלתא דגאולה, ומאחר שהספר יצא בעולם אני חפץ שילמדו בזה הרבה מאד, ולכן אשרי מי שקובע לעצמו שיעור בכל יום בלקוטי מוהר"ן, שהספר הזה פותח את קשיות לבנו, ומה גם עליך לדעת שכל ההתקרבות אל רביז"ל תלוי רק כפי שלומדים את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", כי כך איתא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ובאמת מי שמתמיד בספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", נפתחים לו המוחין בצורה בלתי רגילה, וככל שלומד יותר את הספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן", יותר נפתחים לו הלב והפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשרי מי שמתמיד בספרו הקדוש, כי רק בזה תלוי כל ההתקרבות, וצריכים ללמוד כל כך הרבה את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" עד שיהיה שגור על פיו.
מה אומר לך אם אדם רוצה שיהיה לו ילדים טובים, הוא צריך לשפוך בכל יום דמעות כמים, ואל יקל בעיניו דברים אלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.
ועל כולם ראה להתמיד הרבה בתורה, שלא יחסר לך יום אחד מבלי לימוד קצת חומש עם התרגום, וכמה פרקים משניות, ודף גמרא, כי זה יצילך מכל רע, כמאמרם ז"ל (פסיקתא דרב כהנא פרק ג') רבי שמעון בן אלעזר אומר למה יצר הרע דומה, לברזל שהטילוהו לאור, כל זמן שהברזל בתוך האור עושין ממנו כל כלי שירצה, כך יצר הרע אין לו תקנה אלא בדברי תורה בלבד, שנאמר (ירמיה כ"ג) "הלא כה דברי כאש נאם הוי"ה", היינו כמו שעם ברזל יכולים לעשות כל מה שהוא רוצה כשהוא בתוך האש, כך כשאדם לומד תורה הוא יכול להפוך את היצר הרע לגמרי, וכמאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שעיקר השלימות כשבא גנב לביתו לא יצעק לגרשו, כי אז הוא יחזור פעם אחר פעם, וינסה את מזלו לגנוב אצלו, מה שאין כן אם תופסו ומחזירו למוטב אזי הוא יהיה בעזרו, כמו כן מי שלומד תורה, הוא מהפך את היצר הרע לטוב, והוא עוזרו, ולכן תעשה לעצמך חוק קבוע שלא יחסר לך יום מבלי לימוד את השלוש לימודים האלו, כי זה העיקר עשירות, ולהיפך עיקר העניות כשחסר לו את השלוש לימודים האלו, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, הלוואי שתציית אותי ולא תתחרט.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר קרח י"ט סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מקורבים אל רבי גדול כזה שלא עוזב אותנו יום יום, ומזכיר לנו את תכליתנו הנצחי כי מה ישאר מאתנו? רק מה שנזכה לחטוף בכל יום נקודות טובות, ואם היית יודע איזה חשיבות יש למעלה בשמים כשיהודי בא שלוש פעמים ביום בבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה וערבית, וקודם מכניס פרוטה לצדקה, היית רוקד מרוב שמחה על הזכות שיש לך, והיית רץ לבית הכנסת בזריזות מאד מאד גדולה, וכן אם היית יודע מה זה ללמוד כל יום כמה פסוקים חומש, וכמה פרקים משניות, ודף גמרא, וכמה סימנים שולחן ערוך וכו' וכו', היית מקפיד על זה מאד מאד, כי ימי שנותינו הבל, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים, ואף על פי כן אף אחד לא שם לב כי חבל על כל יום שעובר בלי לימוד מקרא משנה גמרא וכו', ועל כולם אתה לא יכול לתאר מה זה עושה למעלה בשמים כשבר ישראל אפילו שהוא שבור בתכלית השבירה וכו' וכו', בא ומתבודד להקדוש ברוך הוא, ושופך שיח ותפלה, כל דיבור כל תחינה כל בקשה בוקע את הרקיעים וכו' וכו', ואפילו אם אדם נכשל באיזה עוון חס ושלום, והוא עם לב נשבר לב אמת, ומספר לפניו יתברך את כל מה שעובר עליו, אינו זז משם עד שמוחלין לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) אמר הקדוש ברוך הוא כיון שישראל מרבים בתפלה לפניי, אני מוחל כל עוונותיהם, אבל על זה צריכים אמונה חזקה, כי הס"מ מכניס באדם כפירות ואפיקורסות וכו' וכו', כאילו לא שומעים אותו ולא צריכים אותו, ובאמת זה לא נכון, כל דיבור שאדם מדבר ומתבודד להקדוש ברוך הוא, עולה למעלה ונבנה ונארג וכו' מזה עולמות חדשים וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
אני רק מבקש אותך דבר אחד, אף שאני יודע שזה יהיה לך מאד מאד קשה לקיים וכו' וכו', והבקשה שלי שתהיה רק בשמחה, ותראה ותשתדל למסור את נפשך להיות בשמחה, שאין טוב מזה.
היות שאנחנו מוכרחים לעשות מאגר מים למי גשמים למקוה הנשים, בשביל הידור מצוה, ולכן אני מאד מבקש אותך אם אתה יכול להשתתף בהוצאות המקוה על כל פנים ח"י שקלים, או עשר פעמים ח"י, שרוב אנשי שלומינו כבר תרמו את זה, כי ידוע שמי שעוזר לבניית מקוה, ינצל ממחלות וחלאים רעים, ויזכה לראות נחת מילדיו, מאד מאד נדיר שאני עושה מגבית, אבל היות שזה בא פתאום שאנחנו צריכים לעשות מאגר מים למי גשמים, אזי אני רוצה לשתף אותך שיהיה לך חלק במצוה זו, כי מי שזוכה לנדב למקוה, אזי לא לוקחים לו את הכסף או לתרופות וכו', או שגונבים ממנו את הכסף וכו', או שצריך לשלם קנסות וכו', כי אי אפשר להסביר מה זה להשתתף בהוצאה של מקוה טהרה, וממש עם שימוש יכולים לקנות לעצמו עולמות, אשרי מי שיצטרף לעזור, נא לפנות אל המשרד לקבל קבלה על זה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר קרח כ' סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

אדם צריך להיות חזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולא להשבר משום דבר בעולם, ואפילו שמנסים אותו בנסיונות קשים מאד, הוא צריך להיות חזק עד מאד, ולא להכנע לשום הסתות שמסיתים אותו נגד הקדושה ונגדו יתברך, כי את כל אחד ואחד בזה העולם מנסים בנסיונות קשים עד מאד, רוצים לראות איך יעמוד בהנסיון שמנסים אותו וכו' וכו', אך רוב בני אדם לא יודעים שזה נסיון, ולכן נכשלים, כי אם אדם היה יודע שמנסים אותו, אז לא היה לו שום נסיון, כי נסיון זה רק כשאינו יודע שזה נסיון, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות חלק ב' סימן ב') אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן, וכן אמר (שם אות ישועה סימן ט"ז) כשאדם בא לאיזה נסיון ידע כשיעמוד בזה הנסיון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס, ולכן אשרי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולא זז ממנו יתברך כרגע, אלא תמיד רק חושב ממנו יתברך, איך שכל העולם כולו דומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ומה שקורה בזה העולם זה רק בשביל הבחירה והנסיון, כמו שאמר פעם רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל, כל מה שאתה רואה בזה העולם, דע לך שזה נסיונות שמנסים בו את האדם, לראות אל מי יפנה בעת צרתו, והנה אני יכול להעיד לך שאותי מנסים כבר למעלה מחמישים שנה בנסיונות קשים ומרים, (היום כ' סיון זה בדיוק חמישים שנה מאז שנתארסתי), ומה שעבר עלי בכל החמישים שנה האלו, רק הקדוש ברוך הוא יודע, ובפרט זה חצי יובל שנים שאני סובל כאן ביבנאל, שזה אי אפשר לתאר ולשער כלל, ואף על פי כן תהלה לאל אני עומד בנסיון, ואני חזק בדברי רביז"ל שאמר (ספר המדות אות ישועה סימן ד') על ידי נסיון עושין לו נס, ואני רואה את הנסים נגלים שהקדוש ברוך הוא עושה עמי, תהלה לאל הבית הכנסת הזה שאתם רואים במו עיניכם, זה נבנה רק בנס, ואם אחד מכחיש בנסים וכו', או שחושב שהיום אין נסים וכו', שיבוא ויסתכל על הבית הכנסת הזה שנבנה פה ביבנאל ממש בניסי נסים, והכל מפני שידעתי שהקדוש ברוך הוא ינסה אותי בכל מיני נסיונות קשים ומרים וכו' וכו' (ידעתי שיהיה לי נסיונות קשים ומרים, כי בשעה שהתחלנו לחפור הבאתי שוחט עם תרנגול ושחטנו שמה את התרנגול, ואמרתי אז ברבים, שהרבה עוד יעבור עלינו עד שנזכה לבנות את הבית הכנסת, והרבה דם אצטרך לשפוך), והנה נתקיים הכל, ולכן אני מאד מבקש אתכם תחזיקו מעמד, אל תשברו, הקדוש ברוך הוא עוד יראה לנו פה נסים ונפלאות מה שיהיה ביבנאל, בקרוב מתחילים לבנות אלף דירות לאנשי שלומינו, עכשיו זה נראה כמו חלום וכו', אבל גם על הבית הכנסת אמרו שזה חלום, אנחנו צריכים רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ולקבל את הנסיון באהבה גדולה מאד, ולדבק את עצמו רק בהקדוש ברוך הוא, תמיד לחשוב איך שמלא כל הארץ כבודו, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכל אלו שמציקים ומרעים לנו, צריכים לדעת שהכל נסיונות קשים ומרים, אבל זה מהשמים לראות איך שנחזיק מעמד, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות יראה סימן י"ט) מי שדבוק תמיד ביראת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא עושה לו נסים, ולכן תראה רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, והוא כבר יטפל עם כל השונאים שלנו, ויקויים (תהלים ז') "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל "ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמתו ירד", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש תהלים ז') כל מה שהרשעים חופרין לעצמן חופרים, ולבסוף יפול בשחת יפעל, וכל מה שחשב המן על מרדכי, הושב לו על ראשו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתחזיק מעמד ולא תשבר משום דבר שבעולם, ואל תיתן שיסיתו אותך נגד אף אחד וכו', ותשמור מאד מאד על החוק, כי כך אמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד", וראו את זה בחוש בכל הדורות, שכל אלו הרשעים שרדפו את הצדיקים, לבסוף נפל הרעה עליהם והם נמחקו מן העולם וכו' וכו', ולכן עלינו לא

לעשות שום דבר, רק לבטוח בהקדוש ברוך הוא שהוא לא יעזוב אותנו, ואף שלעת עתה יש לנו צרות צרורות, ושאר רשעות עושים לנו וכו' וכו', עם כל זאת צריכים לעמוד בנסיון ולשתוק, כי סוף הכבוד לבוא ויתגלה כבודו יתברך, ולבסוף תראו פה נסים נגלים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתזכה ללמוד בכל יום את הדף היומי, ואף שמסכת מנחות זה מסכת קשה, אבל כבר בשבוע הבא ביום שלישי מתחילים ללמוד מסכת חולין, שזה מסכת מאד מעניינת, ומסכת קלה יחסית, ומדברת משחיטה וטריפות וכו' וכו', הלכות המצויות, ואשרי מי שלומד כל יום דף גמרא, אז יהיה שמור מכל המזיקים, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כוחות לעמוד בנסיונות קשים ומרים כאלו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר קרח כ"א סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להתאזר במדת הסבלנות, כי אין טוב מזה, וכבר אמר החכם "הסבלנות זה התרופה למי שאין לו תרופה", זאת אומרת אם אדם נמצא בכל מיני לחצים וכו', ועובר עליו מה שעובר ירידות ונפילות עליות וירידות וכו' וכו', אזי עכשיו הוא צריך להיות יותר סבלן, כי הסבלנות זה התרופה לכל הבעיות של החיים, כי בזה העולם צריכים הרבה לסבול, רביז"ל סיפר לנו כשהיה ילד קטן עוד לפני שעשו לו חלאקה, ואמו הצדקת ע"ה סרקה לו את השערות, וכאב לו מאד כדרך ילדים שסורקים להם את השערות הארוכות כשהם עדיין לפני גיל שלוש, צורחים מכאב וכו', ואמר אני לא צרחתי אז, כי הבנתי כבר אז שבזה העולם צריכים לסבול, עמוד וראה מה זה ומי זה רביז"ל, שבגיל קודם שלוש כבר ידבר דיבורים כאלו, ועל כל פנים הלוואי והלוואי שאנחנו בגיל המבוגר שלנו נוכל להכניס בדעתנו את הידיעה הזו, שבזה העולם ההכרח לסבול, ואשרי מי שסובל ואינו צורח וכו', שאז יזכה להגיע אל מדריגות עליונות מאד, וחכמינו הקדושים גילו לנו (פסיקתא רבה פרק מ"ז סימן כ') כיון שבאו יסורין על איוב, אילו כבש כעסו ולא קרא תגר אחר מידת הדין, למידה גדולה משובחת היה בא, כשם שאומרים עכשיו בתפלה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, כך היו אומרים ואלקי איוב, אבל תיכף ומיד שהתחיל לקרוא תגר, איבד את הכל, רואים מכל זה איך שאדם צריך להרגיל את עצמו לסבול ולא לקרוא תגר כלפי מעלה חס ושלום.
והנה רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) איך זוכים להגיע אל מידת הסבלנות, שהוא מידת ארך אפיים? על ידי תוקף האמונה, כשבר ישראל יודע שהכל ממנו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה יש לו כח הגודל וכח הצומח, ושום רוח רעה לא יכול לשבור אותו, ועל זה צריכים הרבה רחמים בזה העולם, כי טבע של אדם שתיכף ומיד כשנכנס בלחץ הוא מתעצבן ונכנס בכעס, שעל ידי זה הורס את עצמו לגמרי, ובאמת סבלנות תלוי במידת הענווה, כמו שכתוב (במדבר י"ב ג') "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", ופירש"י עניו שפל וסבלן, זאת אומרת איך נמדד אדם אם הוא באמת עניו, כשהוא סבלן, כשמדברים עליו כל דבר אסור וכו', מעלילים עליו כל מיני עלילות רשע ושקר וכו', ושופכים את דמיו וכו', ומצערים אותו וכו', והוא סובל את הכל, זה סימן לענווה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות כעס סימן ו') הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו כועס, ולמי שאינו מעמיד על מידותיו, אשרי מי שזוכה להגיע אל זה, ואז טוב לו כל הימים.
תלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תלמד בכל יום פרק משניות כסדרן, ועל כולם תלמד את הדף היומי, אם תוכל עם חברותא אין למעלה מזה, ואם לא אז תלמד רק בגירסא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ועל כולם תלמד הלכה, שרביז"ל הזהירנו על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, והעולה על הכל להיות רק בשמחה, כי השמחה רפואה בין בגשמיות בין ברוחניות.
כל ערב יש שיעור נפלא בהכולל "תפארת נתן" משעה שבע וחצי עד שמונה בדיוק, ואשרי מי שמצטרף אל השיעור הזה, כי זה לאלו שעובדים כל היום או טרודים כל היום וכו' וכו', ובשעה וחצי יכולים לקנות את עולמו, ורציתי מאד מאד שקהילתינו הקדושה תהיה קהילה של בני תורה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר קרח כ"ב סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל האברך היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תניח את הרצון שלך וכו' וכו', כי אדם צריך להתחזק ברצונות חזקים להיות נכלל באין סוף ברוך הוא, כי רביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן נ"א) כי העיקר זה הרצון, שיהיה לו רצונות חזקים לעשות את רצונו יתברך וכו', וכתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות ערב הלכה ג' אות ב') כי באמת עיקר התכלית הטוב של הנשמה הקדושה הוא שתזכה לתכלית שלימות הרצון שהוא סוד רצון שברצונות, שתזכה הנשמה שיהיו לה רצונות חזקים אמתיים להשם יתברך, עד שתזכה להכלל ברעווא דרעוין שהוא רצון שברצונות שזהו השלימות והמעלה העליונה מכל המעלות. כמו שמצינו אצל משה רבינו שהוא מובחר מין האנושי ומי לנו גדול ממשה רבן של כל הנביאים והצדיקים האמתיים של כל הדורות, ובסוף בעת הסתלקותו שאז זכה בוודאי לתכלית שלימות המעלה שאי אפשר להשיג, וכל עיקר עצם הפלגת מעלתו הוא שזכה בעת הסתלקותו הקדושה להכלל ברעווא דרעוין, שהוא רצון שברצונות, כמובא בזוהר הקדוש (יתרו פח:) שהסתלקות משה היה בשבת במנחה ברעווא דרעוין. נמצא, ששלימות הרצון הוא גבוה מן הכל, וכל עיקר התכלית של כל התורה והמצוות הוא לזכות לרצון ולהכלל ברצון העליון, כי משה רבינו הוא בעצמו סוד התורה והמצוות, ועל כן משה רבינו גימטריא תרי"ג, כי הוא בעצמו סוד כלליות תרי"ג מצוות התורה, ותכלית שלימות מעלת משה רבינו הוא שנכלל ברצון שברצונות ברעווא דרעוין, נמצא שתכלית כל המצוות להגיע להכלל באין סוף ברוך הוא, כי מרוב הרצונות שאדם צריך רק לרצות לעשות רצונו יתברך, בזה הוא כבר נכלל ברצון העליון, ולכן כל המצוות שאנחנו מקיימים, בזה אנחנו נכללים בו יתברך, אבל זה צריך להיות בשמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה, בידוע שלבו שלם עם אלקיו, כי בזה מראה טוהר לבבו שכוונתו היא אמת, רק לעשות את רצונו יתברך, ולעשות לו יתברך נחת רוח גדול מאד, ובזה בעצמו הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן תתחזק ברצונות וכיסופים עצומים רק להכלל באין סוף ברוך הוא, וזה יביא אותך אל המדריגות הכי עליונה, ושמור מאד מאד לא להכשל בעוונות חמורים, כי הס"מ אורב על כל בר ישראל להכשילו בעבירות קשות, שזה מה שעוקר את הרצון של האדם ממנו יתברך, ואז הוא נופל בירידה שאין לה תקומה, ולכן תהיה פיקח, תתחזק ברצונות ובכיסופים אליו יתברך, ובפרט תרגיל את עצמך להוציא את הרצונות בפיך, שאין למעלה מזה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) כשבר ישראל מוציא מפיו את הרצונות שלו, על ידי זה נארגין עולמות חדשים, וזכור גם זכור שהס"מ אורב על האדם מאד מאד רק להכשילו בעבירות וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור שלא יפול ברשת הס"מ, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המדות אות תשובה סימן י"א) ישמור אדם את פיו מלומר אעשה העבירה הזאת אפילו בדרך ליצנות, כי דיבורו מכריח אותו למעשה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על הדיבור וכו', מה אומר לך בזה העולם יכולים לזכות לדברים כל כך יפים אם רק מצייתים את הצדיק וכו' וכו', אין עוד יופי כזה שאדם לא רוצה בחייו כלום, רק להכלל באין סוף ברוך הוא, וכל הרצונות שלו רק להיות נכלל בו יתברך, שאז כבר לא חסר לו שום דבר, כי מי שדבוק באין סוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע גדול בפרנסה, ולא חסר לו שום דבר, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אהבה סימן ד') כשתשוב בתחילה על עוונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך.
רק חזק למסור את נפשך על מידת השמחה, כי דע לך ששמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות אליה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים

מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
 ביום שלישי מתחילים ללמוד מסכת חולין, והיא מסכת מאד מעניינת ומעשית, ולכן רציתי מאד מאד שתתחיל גם כן להצטרף אל לומדי הדף היומי, ותלמד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כך יש לו שייכות עם הגמרא, וכך לא מחסיר יום אחד מלימוד גמרא, ואפילו שלא מבין את הכל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואף אחד לא יבלבל לך את המוח שזה לא נקרא לימוד, והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חקת כ"ד סיון ה'תשע"א

שלום אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך אשר אין  טוב מזה, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך אז נכלל בו, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן אשרי האדם שזוכה לבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך, ואינו רוצה שום דבר רק אותו יתברך ואז ירגיש כל מיני עריבות ונעימות בחייו, אשר אין ערוך אליה.
העיקר תראה לשרש ממך את מדת הקנאה, לא לקנאות את אף אחד, כי כשבר ישראל רוצה רק את הקדוש ברוך הוא ולא רוצה להשתרר על הזולת וכו' וכן לא מקנא בהזולת, אזי הוא זוכה להגיע להמדריגות הכי עליונות, כי העיקר תלוי רק ברצון, לרצות להכלל באין סוף ברוך הוא, מה שאין כן כשאדם מתבלבל מאחרים והוא מקנא את אחרים, אזי הוא נופל נפילה אחר נפילה וכו', וכו', ואמר רביז"ל (ספר המדות אות נפילה סימן ד') על ידי קנאה אינו הולך בדרך אחד, לפעמים מתפלל בהתלהבות ולומד בהתמדה, ולפעמים התפלה והלימוד עליו כמשא, ולכן אל תהיה בטלן, וראה לבטל את עצמך לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, ולא תרצה רצונות אחרים, רק להכלל בו יתברך, שזה התענוג הכי גדול, אשרי מי שיאחז בזה. אני מאד מאד מבקש אותך יען שלאחרונה נכנס בהרבה קהילות בין החרדים ענין של סמים וכו', ושל שכרות וכו', ולכן אני מאד מאד מזהיר שלא ימצא אצלינו אחד מהם, כי אוי ואבוי אם ימצא דבר כזה בקהילתינו אני תיכף ומיד מעיף אותו, תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה, וקהילה של תורה, וצריכים לדעת כי כשאדם לוקח סמים רחמנא לישזבן או שותה לשיכרה עליו אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) "כי יתן בכוס עינו" בכיס כתיב, השיכור נותן עיניו בכוס לשתות, והחנוני נותן עיניו בכיס, כי יתן בכוס עינו רואה את חבירו שותה והוא אומר לו מזוג לי ואני שותה, ומתלכלך ברעי ובמימי רגלים, יתהלך במישרים סופו למכור כל חפצי ביתו ואת כל כלי תשמישו ואין לו לא בגד ולא תשמישי הבית ולא כלום והבית ריקה מן הכל, יתהלך במשרים סוף שהוא מתיר את העבירות ועושה אותם הפקר כמישור, משיח עם אשה בשוק ומנבל את פיו ואומר דברים רעים בשכרות ואינו מתבייש לפי שנתטלטלה דעתו ואינו יודע מהו אומר ומהו עושה, ושמעתי כבר מכמה קהילות שקרה דבר כזה וכו', בא לו אדם שקורא את עצמו בעל תשובה וכו', ואינו אלא בעל עבירה, כי עדיין לא עזב את הרגילו הרע של לקיחת סמים, אוי לו ואוי לנפשו שהוא חוטא ומחטיא את הרבים, וצריכים לרחק אותו בתכלית הריחוק, בלי שום רחמנות כלל, כי עלינו לרחם על ילדינו, שלא ילכו שולל וכו' וכו', בעל תשובה נקרא מי שעוזב את מעשיו המגונים לגמרי, ומתחרט עליהם, כמובא ברמב"ם (פרק ב' מהלכות תשובה הלכה ב') ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר (ישעיה נ"ה) "יעזוב רשע דרכו" וגו' וכן יתנחם על שעבר שנאמר (ירמיה ל"א) "כי אחרי שובי נחמתי" ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר (הושע י"ד) "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו" וגו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו, וזה עיקר התשובה. ולכן כל מי שקורא את עצמו בעל תשובה צריך לדעת שעיקר התשובה לעזוב את דרכו הרעה לגמרי, ולא יחזור אליו, כי אחרת הוא מטעה את עצמו, וחושב שהוא מטעה אותו יתברך, ומכל שכן שחושב שמטעה את הבריות, אבל הוא לא יודע שסוף של נואף וכו', או גנב וכו' או לוקח סמים וכו', או שאר עבירות שעשה או עושה וכו' שנתגלה קלונו ברבים, ולכן אשרי מי שחוזר בתשובה ולא חוזר אל השטויות שלו.
ביום שלישי מתחילים ללמוד מסכת חולין, והיא מסכת מאד מעניינת ומעשית, ולכן רציתי מאד מאד שתתחיל גם כן להצטרף אל לומדי הדף היומי, ותלמד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כך יש לו שייכות עם הגמרא, וכך לא מחסיר יום אחד מלימוד גמרא, ואפילו שלא מבין את הכל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואף אחד לא יבלבל לך את המוח שזה לא נקרא לימוד, והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל

היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
רק חזק למסור את נפשך על מידת השמחה, כי דע לך ששמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות אליה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חקת כ"ה סיון ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה שאשתך תבוא הלילה לדרשה מאד מאד דחופה בשעה תשע וחצי, ותשתדל להיות בזמן בבית, כדי שאשתך תוכל להגיע, כי זה מאד מאד נחוץ לי.

העיקר ראה אתה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ועיקר ההתחזקות זה שמחה, אדם צריך להיות רק שמח תמיד, ואף שמגיע זמנים שהוא לא יודע על מה יש לו לשמוח וכו' וכו', צריכים להחיות אותו עם "שלא עשני גוי", תהילה לאל אנחנו בני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים יד') בנים אתם להוי"ה אלוקיכם, ובן שיש לו אבא כל כך גדול בוודאי הוא שמח, על אחת כמה וכמה שיש לנו את אבינו שבשמים, שהכל בא ממנו, ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי כל הכסף והזהב זה שלו, ולכן אנחנו בני עשירים, ומה שאנחנו צריכים עלינו לבקש את אבינו שבשמים, וכמו שאבא רחמן מרחם על הבן שלו, ונותן לו כל מה שהוא מבקש, כמו כן באין ערך הקדוש ברוך הוא, הוא אבינו אם רק נבקש ממנו כל מה שנצטרך הוא יתן לו בלי כל ספק, רק צריכים להיות חזק באמונה שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא.

לכן אל תהיה בטלן הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כל מה שאתה צריך תבקש ממנו יתברך.

היום בסימן טוב ומזל טוב מסיימים מסכת מנחות כפי סדר דף היומי, ומחר בעזרתו יתברך מתחילים ללמוד מסכת חולין, שזה מסכת מאד יפה וקלה ועניינית, ומדברת משחיטה וטריפות, בשר וחלב וכו' וכו', וכדאי שגם אתה תקפוץ על העגלה ותתחיל ללמוד ממחר את הדף היומי, ותראה שלא תתחרט, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש.

ועל כולם ראה להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין.

שוב פעם אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שאשתך תוכל להגיע הלילה לדרשה, ללא הבנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חקת כ"ו סיון ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

מאוד אבקש אותך שהיום תתחיל ללמד מסכת חולין כפי סדר הדף היומי ויש תהלה לאל אצלינו כמה שיעורים במשך היום עם מגידי שיעורים נפלאים שמסבירים את הדף היומי בטוב טעם ודעת וכדאי שתצטרף אל אחד השיעורים ואם אי אפשר לך אזי תיקח חברותא שילמד איתך, ואם גם זה אי אפשר על כל פנים ראה לגרוס את הדף היומי, אשר אפילו בגירסא דף גמרא ליום מצלת את האדם מכל רע וממשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל ואל יקל בעינך דבר זה, כי זה הצלת נפשות דף גמרא ביום וחבל, חבל שמזניחים את זה כי יבא היום שכל אלו הדפים שלמדת כל יום יבואו לעזרתך ולא הכסף וכו' מה אומר לך החיים מלאים ניסיונות קשים ומרים וכו' ואשרי מי שמחזיק מעמד ואינו נשבר משום דבר, ובזה תלוי גדולת בר ישראל, איך שיכול  להתחזק ולהחזיק מעמד בשעה שעוברים עליו כל מיני משברים וגלים.
רביז"ל הזהירנו על שמחה יותר מהכל כי שמחה היא מצד הקדושה, ועצבות ומרירות היא מצד הטומאה, ובזה יכול האדם למדוד את עצמו אם הוא מצד הקדושה או להיפוך וכו' כי אם אדם מכריח עצמו להיות בשמחה על אף שעובר עליו מה שעובר זה סימן שהוא נמצא כבר בקדושה ותשובתו נתקבלה בשמים, ולכן אל תהיה בטלן ראה רק לשמוח עם נקודת יהדותך "שלא עשני גוי" ובזה ראוי לך לשמח כל היום, והרגל עצמך לדבר עימו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחית.
נא ונא אל תסתכל על אחרים כלל וזכור מה שאמר התנא (אבות פרק ו') אל תתאווה אל שולחן מלכים כי שולחנך גדול משלהם, אדם צריך תמיד להסתכל על עצמו ולהחיות עצמו על כל נקודה טובה שיש בו ובאמת יש אצל כל בר ישראל הרבה נקודות טובות וזה מה שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) אשר הצדיק האמת הוא הבעל תפילה שמתפלל עם כל הטוב של כל בר ישראל.
אשרינו שזכינו להתקרב אל רבי אמת כזה טוב להודות להקדוש ברוך על כל החסד חנם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חקת כ"ז סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מחר ביום חמישים בשעה שתיים בצהרים רציתי להגיד דרשה לפני כל אנשי שלומינו הגרים ביבנאל, כי יש לי נושאים מאד חשובים לדבר מהם לטובת כל קהילתנו, וכן לקראת עתיד קהילתנו וזה מאד מאד נחוץ שתבוא.

רק חזק ואמץ עם כל הכוחות להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וחלישות הדעת וכו' וכו', עליך לדעת ולהבין שזה עובר על כל אחד ואחד, כי הגוף סוחב למטה וכו', והנשמה סוחבת למעלה וכו' וכו', וזה המלחמה שיש בניהם, ורביז"ל גילה לנו שיכולים להפוך גם את הגוף להנשמה (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב), בסוד "מבשרי אחזה אלוקי", שגם מבשר הגוף יכולים לראות אלוקות, ובאמת אם אדם מתבונן על הרמ"ח אברים שלו ועל השס"ה גידים שלו, איך שזה עובד, רואים נפלאות פלאי פלאות, שזה מה שאמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל שיאמר ברכת אשר יצר בכוונה גדולה מאד, בני אדם מחפשים אחר ניסים ופלאים והם לא יודעים ולא מעריכים איך שכל הגוף עובד כמכונה בדיוק וכו', אם יסתם הפתוח, ואם יפתח הסתום מיד אדם היה מת, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (נדה ל) אין בעל הנס מכיר בניסו, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות איך שהגוף שלנו קיים ומתפקד, וזה צריך לתת לנו את הדחיפה להתקרב יותר ויותר להקדוש ברוך הוא, ולא להגיד שאני רחוק ממנו יתברך, וכביכול הוא יתברך רחוק ממני, תסתכל טוב על הגוף שלך ותראה איך שהכל מתפקד כמו שצריך, ותהילה לאל אתה בריא ואשתך בריאה והילדים בריאים, זה צריך לקרב אותך יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, רק אל תכנס בדיכאון שזה מכניס את האדם בעצלות וכו' וכו' שלא רוצה לעשות שום דבר וכו', זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ"ט.) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה, ורואים אלו שאין להם מה לעשות עם הזמן פשוט משתגעים, ולכן אל תהיה בטלן, או שתלמד תורה אשר אין ערוך אליה, או שתלך לעבוד, או שתצא להפיץ, או שתעזור לי עם הילדים לרכז אותם (כמובן עם תשלום) ללכת בטל אין דבר כזה, זה רק משגע את האדם, וגורם מחלוקת בין הבעל והאשה, כי מי שעסוק הוא לא בבית, אז ממילא לא יוצא מריבות, אבל מי שעצלן ולא עושה שום דבר, רק שוכב במיטה עד חצות וכו', לא ימלט שלא יהיה בניהם מריבות, ולכן תרגיל את עצמך במידה היקרה של זריזות, וזה יעזור לך על כל דבר.

נא ונא תבוא להתפלל במניין את השלש תפילות, ודע לך שמניין פרושו להתחיל מהתחלת התפילה עד הסוף, לא כשאתה בא ואוחזים כבר באמצע התפילה אתה קופץ על העגלה וכו' וכו', אלא אל תהיה עצלן תקבץ עוד תשע שלא התפללו ותעשו מנין, ותהילה לאל כך יהיה מנין אחר מנין, ולא חסר מאנשי שלומינו שלא התפללו, ותהיה זהיר בזה מאד מאד, כי אני רואה שאנשים באים להתפלל ואוחזים כבר אחר שמונה עשרה, והם מצטרפים למנין הזה, ולבסוף זה לא נקרא תפילה בציבור, אני מאד מאד מקווה שתבין מה אני מתכוון, כי חבל מאד שלא מתפללים במנין, שזה דבר גדול מאד, ומי שנזהר להתפלל במנין נשמר מכל רע, וזה בדוק ומנוסה, והקדוש ברוך הוא שומר עליו.

הוכפל הדבר, ראה לבוא מחר בשעה שתיים בצהרים במתחם ישיבת "דמשק אליעזר", כי יש דברים מאד מאד נחוצים לטובת הקהילה שלנו ועתידה, לשפר ולתקן את כל מה שיש.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חקת כ"ט סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

בא שבת בא מנוחה, ראה שהשבת הזאת יהיה אצלך שבת מיוחד במינה ובפרט שזה גם שבת ראש חודש תמוז שדורשי רשומות כתבו ת'מ'ו'ז' ראשי תיבות ז'מן ת'שובה מ'משמשים ו'באים, נשאר עוד רבע שנה עד ראש השנה הבא עלינו לטובה להיות אצל רביז"ל באומן.
מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזר במידת הסבלנות ולא לדחוק את השעה רק תהיה רגיל לדבר אליו יתברך אשר כל דיבור ודיבר זה הצלחה ניצחית וזה אי אפשר להסביר כלל, כי מכל דיבור ודיבור שבר ישראל מוציא מפיו אליו יתברך נעשה מזה יחודים גדולים למעלה בכל העולמות ולכן במקום לפטפט דברים בטלים ומבוטלים ראה לדבר עמו יתברך, ותוציא את כל הרצונות והכיסופים אליו יתברך אשר מזה נתהווה ונארגים עולמות חדשים וזה אי אפשר להסביר. כי אם היית יודע מה קורה על כל דיבור שמדברים אליו יתברך אזי לא היית מפסיק מלדבר עמו יתברך, כי הדיבור אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) זה כלי השפע וכפי ריבוי הדיבורים כמו כן מתרבה השפע, ועל כן אל תהיה בטלן אל תפסיק מלדבר עמו יתברך אשר זהו המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל ומשיח צדקינו ימסור את זה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו.
נא ונא ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא כי זה הצלת נפשות ממש, כי כל דף גמרא זה חיות לנפש אשר אפילו האמירה בעלמא טוב ונכון ומזככת את הנפש מכל מיני חלודה.
כל כך חבל שאתה נופל בכל פעם בדעתך בחלישות הדעת על לא דבר רק מפני שהס"מ רודף אחריך להפילך בהרהורי ניאוף וכפירות וכו' וכו' ואם היית לומד בכל יום דף גמרא זה היה מציל אותך מהס"מ ונוקבא דליה כמובא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) אשר תלמו"ד עולה כמספר הקליפה שמחטאת את האדם בפגם הברית וכו'.
ולכן חזק ואמץ בלימוד דף גמרא ליום הדף היומי של היום זה חולין ה' וכל כך חבל אם תפספס את היום הזה מבלי לימוד דף גמרא היום שזה יציל אותך מכל רע.
נא ונא רק תהיה בשמחה ותשמח את אישתך כי (ר"ה ו') אישה בעלה משמחה וזה עיקר היחוד בפרט בשבת וזה משרה את השכינה בבית והס"מ הרשע מכניס באדם דיכאון ומרירות דייקא ביום השבת וגורם מחלוקת בין איש לאישה כדי להפריד ביניהם וכו' ובזה מכשיל אותו אחר כך בעבירות חמורות וכו' ומה גם מכניס בו עצבים וכעס העיקר לא להתענג בשבת קודש בזיו שכינת עוזו יתברך.
אקווה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך כי חבל שתעבור את השבת בקטנות וחלישות הדעת.
ראה למסור נפשך לבוא בליל שבת אל הטיש וכן בסעודה שלישית תצטרף עם אנשי שלומינו וביחד נשיר שירי אמונה ודביקות בו יתברך.

 

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup