ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש סיון ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש סיון ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ראש חודש - כללי | ראש חודש | ג' סיון | ד' סיון | ה' סיון - כללי | ה' סיון | ח' סיון - כללי | ח' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ב סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון - כללי | ט"ו סיון | י"ז סיון | י"ח סיון | י"ט סיון | כ' סיון | כ"א סיון | כ"ב סיון - כללי | כ"ב סיון | כ"ד סיון | כ"ה סיון | כ"ו סיון | כ"ז סיון | כ"ח סיון | כ"ט סיון

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר ראש חודש סיון התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים שתתאחדו יחד, בפרט עכשיו שאנחנו עומדים לפני קבלת התורה, שאז כתיב (שמות י"ט ב') "ויחן שם ישראל", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ט' סימן ט') על הפסוק (במדבר ל"ג) "ויסעו ויחנו" נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, כיון שבאו כולם לפני הר סיני נעשו כולם חנייה אחת, הדא דכתיב (שמות י"ט) "ויחן שם ישראל" ויחנו שם בני ישראל אין כתיב כאן, אלא ויחן שם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא הרי שעה שאני נותן תורה לבני, כי אי אפשר לקבל את התורה אלא על ידי אחדות ואהבה, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) אמר הקדוש ברוך הוא התורה כולה שלום, למי אני נותנה? לאומה שהיא אוחזת בשלום, הדא דכתיב (משלי ג' י"ז) "וכל נתיבותיה שלום".
אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ל"ז:) שבעת קבלת התורה קיבלו על עצמם עם ישראל ערבות אחד על השני, ולכן עלינו למסור את נפשינו פשוטו כמשמעו להפיץ את ספרי רביז"ל בין שכבות העם, כי לצערינו הרב מליונים מנשמות ישראל מתרחקים מהיהדות רחמנא ליצלן, ונשמתם צועקת לחזור אליו יתברך, ותהלה לאל עכשיו כשיוצא כרך אחר כרך "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", ושם מודפס כל השאלות שכל אחד שואל וכו', וידוע שאם אחד שואל את השאלה, אותו שאלה שואלים עוד אלף או אלפי אלפים אנשים וכו', ולכן הוא זכות גדולה מאד לעסוק בהפצת "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", כי בזה תזכו לקיים את הערבות שקבלנו בעת קבלת התורה אחד על השני, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה להיות ממזכי הרבים, וזכות הרבים יגן בעדינו.

 

המאחל לכם שבת שלום וראש חודש מבורך

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר ראש חודש סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים כבר בראש חודש סיון, שבעוד כמה ימים נזכה לקבל את התורה, וזו צריה להיות השמחה הכי גדולה שלנו בהיום הזה, ובפרט בשבת קודש, כי כל מה שנארע באמצע השבוע מתחיל עם שבת, ולכן גם הארת קבלת התורה מתחילה מהשבת הזו, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד בשמחת השבת, שזה בעצמו מביא ברכה לאדם, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ה) שהשמחה היא כלי לקבל בו את התורה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה כל השבת הזה, כי זה דבר גדול מאד מאד לשמוח בשבת, כמו שהזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת צריכים להיות בשמחה, וצריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה.
מה אומר לך ידידי היקר, ראוי לנו לשמוח על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום שעה שעה, וכבר אמר רביז"ל מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, ואמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה, ואמרו אנשי שלומינו אם לא שמחים עם רביז"ל, זה פגם באמונת חכמים, כי הרי הוא הזהירנו לשמוח שיש לנו רבי כזה, ואם אנחנו מתרשלים בזה, הרי זה סימן שנפגם אצלינו האמונת חכמים, ולכן ראה לנצל את כל השבת הזה רק להיות בשמחה, ולשמור מאד מאד מכעס וקפידות שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שאין לך דבר המונע את העשירות מהאדם כמו הכעס והרציחה שנכנס בו וכו' וכו', ומובא מהאריז"ל שבכל יום בשעה שאומרים את הפסוק פ'ותח' א'ת' י'דיך', צריכים לכוון בשם ח'ת'ך' שהוא השם של פרנסה, וכן ראשי תיבות א'פ'י', ובאמת מה הקשר ביניהם, אלא לפי דברי רביז"ל מובן מאד, כי אם חותך את אפו היינו שאינו בכעס וקפידות, על ידי זה נשפע עליו שפע גדול בפרנסה, וכדי להנצל מכעס צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, והשמחה סגולה להנצל מכעס וקפידות שבדרך כלל בא מעצבות ומדכאון, ולכן צריכים מאד מאד להתחזק, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה תמיד לשמוח בשמחת יהדותינו שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ואנחנו זוכים לקבל את התורה מחדש בשמחה עצומה.

המאחל לך שבת שלום וראש חודש מבורך

 

בעזה"י יום א' לסדר נשא ג' סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו מכינים את עצמינו לקבלת התורה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו כגויי הארצות, ועל ידי שמחה הזו יכולים לעבור את כל הנסיונות הקשים שרק עוברים על בני אדם, וחכמינו הקדושים אמרו (פסיקתא רבתי) בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע באותה השעה ניתן להם זיו מזיו שכינה של מעלה; ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו ולא לתת שפגעי ומקרי הזמן ישברו  אותם, ומובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, כי למעלה מאד מתחשבים עם אדם שעובר עליו מה שעובר מרירות דמרירות צרות ויסורים ומכאובים וכו' וכו', ואף על פי כן מחזיק מעמד וכו' וכו', וכל זה רק בזכות קבלת התורה שזכינו לקבל על הר סיני, ואמרו חכמינו הקדושים (ביצה כה:) ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזין; כי בר ישראל צריך להיות חזק מאד מאד בדעתו ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותו, אפילו יעבור עליו מה שיעבור וכו' וכו', ואת הכח הזה קיבלנו מרביז"ל, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רבי אמת כזה, רבי שמחזק ומקרב אותנו אליו יתברך.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות של ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום הוא עירובין ס"ה, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר נשא ד' סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקדמים יום יום אל קבלת התורה, שזו צריכה להיות אצלינו השמחה הכי גדולה, כי בפירוש גילה לנו רב סעדיה גאון "אין אומתינו אומה אלא בתורותיה", ולא כמו שרוצים לנתק את עם ישראל מהתורה הקדושה, ובפירוש מובא בזוהר (אחרי ע"ג.) קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והנה אנחנו מוכנים לקבל את התורה הקדושה בכל יום ויום, מכל שכן בחג השבועות, שאז אמר האריז"ל אותו הארה שהיה בעת קבלת התורה בשישי בסיון, כן נעשה בכל שנה ושנה.
ועל כן עלינו לקבל על עצמינו ללמוד בכל יום מקרא, משנה, גמרא, מדרש, הלכה, אגדה, שאין טוב מתורה הקדושה, כי התורה היא חיינו ואורך ימינו, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה, הוא הכי מאושר בחייו, כי זה כל העשירות הרוחנית והגשמית שלו.
נא ונא תחזיק את עצמך ביחד עם כל בר ישראל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"א) סגולה להתמדה לא לדבר על שום בר ישראל, והס"מ כל ענינו רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ורק כך הוא מצליח לעבוד על בני אדם, לגנוב ולגזול וכו', כי הוא עושה עשן ורוח וכו', כדי שלא יראו את תחבולותיו האפילות וכו', אבל מי שזוכה ללמוד תורה, תיכף ומיד תופס שהוא שקרן וכו', ולכן לא בחינם שכל הזוהר מלא ממעלת לימוד תורה הקדושה, ואיך שהקדוש ברוך הוא מוחל לאדם על הכל אם ילמוד תורה הקדושה, וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ח) שכדאי לטייל בכל חלקי התורה הקדושה, וכן מובא בדבריו ז"ל (ספר המדות אות לימוד סימן י') כל ידיעה במשפטי התורה הן מצוות שבין אדם לחבירו, הן מצוות שבין אדם לקונו, הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש; אשרי מי שלא מטעה את עצמו בזה העולם כלל.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה עצומה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן צריכים להתאמץ ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריח את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראה לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה להיות בשמחה, עם כל זאת תכריח את עצמך להיות בשמחה, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ה) שזה כלי לקבל בו את התורה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' ערב חג השבועות התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

היום הזה הוא היום שכל העולם כולו עומד בזכותו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים על הפסוק (ירמיה ל"ג כ"ה) "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", (זוהר וישב קפ"ה.) כלא קיימא על קיומא דאורייתא, [הכל עומד רק על קיום התורה], ועלמא לא אתקיים בקיומיה אלא באורייתא, [וכל העולם לא עומד רק בזכות התורה], דאיהו קיומא דעלמין עילא ותתא, [שזה קיום העולם הזה והעולם הבא], כי הכל מתנהג כפי התורה הקדושה, כי התורה מלובשת בדומם צומח חי מדבר, כי בכל פרט מפרטי הבריאה יש בזה הלכות אחרות, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בחג השבועות שאנחנו זוכים לקבל את התורה מחדש, ובזה אנחנו מחיים את כל הבריאה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה מ"ז סימן ד') אמר הקדוש ברוך הוא שאלולי שקבלתם תורתי הייתי מחזיר העולם לתוהו ובוהו; נמצא שעם ישראל שקיבלו את התורה, הם מחיים את כל העולם כולו, ולכן ראוי להם לשמוח מאד מאד, והשמחה הזו מאד חשובה בשמים, כי כשהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל שמחים עם התורה, אז הוא מוסיף שמחה על שמחתינו, ואמרו חכמינו הקדושים (אסתר רבה פרשה ז' סימן י"ג) שאמר אחשורווש לאומות העולם, אתם רוצים לאבד את ישראל? הלא אם אתה מאבד ישראל מן העולם אין העולם מתקיים אלא בשביל התורה שניתנה להם לישראל, רואים מזה שגם אומות העולם מכירים בגדולת ישראל אם הם מקיימים את התורה.
ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים, הגיע הזמן שנבין שעלינו נפל חובת היום לקרב את נשמות ישראל אליו יתברך, ותהלה לאל הדפסנו לאחרונה "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שיש שמה את כל השאלות שבני אדם יכולים לשאול וכו', הן באמונה, והן בקיום מצוות מעשיות וכו', כל אחד כפי הבעיות שלו, ואותם שאלות יש לעוד אלפי אנשים, ועכשיו יש להם את ההזדמנות הכי מתאימה למצוא את התירוץ הנכון על הקושיות שקשה להם כל אחד כפי ירידתו ונפילתו וכו' וכו', ולכן בעת קבלת התורה קיבלנו ערבות אחד על השני, ולכן עכשיו הגיע הזמן שנפיץ את "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב" לכלל נשמות ישראל וזה כבר יעשה את הפעולה עצמה, כי הגיע הזמן לקרב את כלל נשמות ישראל חזרה אל שורשם, וביחד יקבלו את התורה הקדושה, אשרי מי שיעזור להפיץ את אור רביז"ל בעולם, ויהיה לו חלק בגאולתינו הנצחיית.

המאחל לכם חג שמח

בעזה"י יום ג' ערב חג השבועות התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך אישית שתראה לנצל את חג השבועות הזה בשמחה עצומה, ותשתדל להיות ער כל הלילה, ותאמר את סדר תיקון ליל שבועות, שכך מובא בזוהר (הקדמה ח.) רבי שמעון בן יוחאי היה יושב ולומד עם התלמידים בליל חג השבועות הנקרא ליליא דכלה, כי בו בלילה כנסת ישראל שנקראים כלה, מכינה את עצמה להכנס לחופה כדי לקבל את התורה, שהיא חכמתו יתברך כביכול שהוא החתן, והיה רבי שמעון בן יוחאי מעורר את התלמידים שילמדו מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, היינו להתחיל את הפרשה ולסיים את הפרשה, וכל חמשה חומשי תורה, וכן בכל נביאים וכתובים ומי שעוסק בזה, הקדוש ברוך הוא שמח איתו מאד, וכן לחזור על התרי"ג מצוות, ורבי שמעון בן יוחאי היה שמח עם כל התלמידים, ומברך אותם שיזכו לקבל את התורה, וגרמו נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ולכן גם אנחנו צריכים להיות ערים כל הלילה, ולקשר מפסוק לפסוק מתחילת הפרשה עד סוף הפרשה, הן בתורה הן בנביאים הן בכתובים, ואחר כך לומר את  התרי"ג מצוות, ולהתבודד עמו יתברך, וקודם עלות השחר ללכת למקוה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) שמקוה של שבועות הוא שער נ', שממשיכים על עצמו אור ודעת ושכל להכלל באין סוף ברוך הוא, כי שבועות הוא שכל גדול וגבוה מאד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, ולכן כשטובלים אז במקוה, ממשיכים על עצמו מוחין עילאין, ולכן אשרי מי שלא מבטל את הלילה הקדושה הזו, שנקראת ליליא דכלה, וצריכים מאד מאד לשמור לא לדבר אז דברים בטלים, כי כפי שיתנהגו בלילה זו כך נזכה לקבל את התורה בבוקר השכם, וידוע שאצל רביז"ל היה הלילה הזה לילה מיוחדת מאד, היו ערים כל הלילה ולפני עלות השחר הלכו לטבול במקוה, ואחר כך התפללו ותיקין, ושמעו את הקריאה של עשרת הדיברות קבלת התורה, אשרי עין ראתה זאת, ופעם סיפרו אנשי שלומינו לרביז"ל שהצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע לא רצה ללכת למקוה עד שיראו לו את כל הפמליה של מעלה, והתפלאו על זה מאד, ענה ואמר רביז"ל מה אתם חושבים גם הצדיק הזה היה ילוד אשה, אבל זכה למה שזכה וכו', רואים מזה כל בר ישראל אם רק רוצה יכול להגיע למדריגות עליונות, וזה מה שרביז"ל רוצה להחדיר בנו, שנזכה לקבל על עצמינו עול תורה ועול המצוות, ולהיות תמיד שרויים בשמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת התורה.
ורואים בחוש מי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו, הרי הוא האדם הכי מאושר בחייו, ולכן אל תהיה בטלן, תקבל על עצמך דייקא עכשיו בקבלת התורה שלא יחסר לך יום אחד מבלי הלימודים האלו, כי התורה היא החיות של האדם, ורביז"ל אמר לאחד מאנשי שלומינו מה איכפת לך אם תלמד תורה, הרי התורה תעשר אותך גם בגשמיות, ומי אומר אם התורה תראה לך את הפנים, לא תרצה כבר שום דבר רק את התורה בעצמה, ולכן אל תהיה בטלן, תהיה בשמחה כל היום והלילה של קבלת התורה, והגיע הזמן שתחזור אליו יתברך, וזכור תזכור איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב כל בר ישראל, ובפרט בשעה שקובע עיתים לתורה, כי התורה הקדושה היא חכמתו יתברך, וכשאדם נכנס בחכמתו יתברך אז מאיר עליו אור וזיו וחיות ודביקות בביטול אין סוף ברוך הוא, ומרגיש את אמתת מציאותו יתברך איך שכל הבריאה כולה הוא לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, אשר זה הנועם והזיו והחיות שמחייה את כל הבריאה כולה.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה עצומה שזכית להתקרב אל רביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; וזה השמחה הכי גדולה, כי רביז"ל מאיר בנו תשוקה עצומה שהלב שלנו תבער תמיד אחריו יתברך, ונזכה לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, אשרי מי שמציית את רביז"ל, ואז חיי עולם הבא יחיה עוד בעולם הזה.
יען שבקבלת התורה עם ישראל קיבלו ערבות אחד להשני, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך להפיץ את ספרי רביז"ל, ובפרט את "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", כי אותם שאלות וקושיות ששואלים וכו' וכו', יש לעוד אלפי אלפים ורבבות אנשים וכו', ומחכים לתשובה, והנה הכל מוכן לפניהם, ולכן בזה שתפיץ את זה אתה מזכה את הרבים ומקרבם אליו יתברך, והגיע הזמן שנזכה להחדיר את אמתת מציאותו יתברך בין נשמות ישראל, ולקרבם יחד אליו יתברך, ולהאיר בהם גם כן את האור של רביז"ל שהוא אור הגנוז שמלמד אותנו איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ואיך מתחזקים בהמצבים הכי קשים שרק עוברים על כל אחד ואחד בחייהם הפרטיים, אשרי מי שיפיץ בכל יום כמה וכמה ספרים "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שבזה אתה עושה חסד עם כלל נשמות ישראל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שאנחנו זוכים לדעת מרביז"ל, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נשא ח' סיון התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

דעו לכם שאין עצה אחרת בזה העולם להחזיק מעמד, אלא להיות תמיד בשמחה, וצריכים למסור את נפשינו רק להיות בשמחה עצומה, וזה מה שרביז"ל ביקש והזהיר אותנו מאד מאד על מדת השמחה, ואף שזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, עם כל זאת בהכרח למסור את נפשינו רק להיות בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת והשכל, ועל ידי שמחה זוכים להתקרב יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, ורואים שרוב בני אדם מסתובבים בזה העולם במרירות ובדכאון וכו' וכו', שזה לא מביא לאדם שום דבר, רק מסתבך יותר ויותר, ולכן ראוי לכל בר ישראל רק לשמוח ולשמח את אחרים, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי רואים בני אדם מסתובבים בזה העולם ממורמרים שבורים ורצוצים וכו' וכו', וכשבא אדם עם פנים שמחות ועליזות, פשוט מחייה אותם, וזה לא עולה כסף וכו', וזה לא עולה טירחה ויגיעה וכו', רק לגלות את השפתים ולהראות את השינים הלבנים להזולת, בזה כבר מחיים אותו, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
והנה מליונים מאחינו בני ישראל מסתובבים ממורמרים מלא קושיות וספיקות עליו יתברך וכו', ועקמומיות הלב בבלבולים עצומים וכו', ולא בחינם שהשאיר לנו מוהרנ"ת ז"ל צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ולכן מאחר שיצא עכשיו "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שמתרץ את כל הקושיות והספיקות והבלבולים שעוברים על בני אדם, ולכן אין מצוה יותר גדולה מזו להפיץ את זה בין שכבות העם, ולהציל את נשמות ישראל מעצבות וממרירות ומדכאון, ומספיקות ומבלבולים, ואשרי מי שיש לו חלק בהפצתם, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ולגלות את רביז"ל בעולם.

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נשא ח' סיון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי עכשיו אנחנו באים מקבלת התורה שקיבלנו על עצמינו את התורה מחדש, וזה צריך לשמח אותנו מאד מאד, כי אין עוד שמחה כשמחת התורה, והקדוש ברוך הוא מאד מאד אוהב מי שלומד תורה, ואמרו בזוהר (הקדמה י"א.) בוא וראה כמה חזק הכח של התורה, וכמה הוא עליון על הכל, שכל מי שמשתדל בתורה, לא פוחד מעליונים ותחתונים ולא פוחד מחולאים רעים שבעולם, מפני שהוא אחוז בעץ החיים, והתורה מלמדת את האדם ללכת בדרך אמת, ומלמדת אותו עצות איך להתקיים בזה העולם, ואיך מתבטל על ידו הגזירות שנגזרו עליו, ובשביל זה צריך האדם להשתדל ללמוד תורה ביום ובלילה, ולא לעזוב אותה, כמו שכתוב (יהושע א') "והגית בו יומם ולילה".
מה אומר לך אל תהיה בטלן, תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
עכשיו נכנס שבת חדשה שעדיין לא היה בעולם, ובפרט שבת אחר קבלת התורה, ולכן תשתדל להיות רק בשמחה כל השבת, ואפילו שזה יגיע לך במסירות נפש הכי גדולה, ותשמור מאד מאד על קדושת השבת אשר אין למעלה ממנה, ואמרו בזוהר (יתרו פ"ח.) כל הברכות שלמעלה ושלמטה תלויות ביום השבת, ולמה לא ירד מן ביום השבת? כי מיום השבת מתברכים כל הששה ימים, ולכן צריכים לסדר את השולחן בשבת עם כל מיני מעדנים, ולאכול את השלוש סעודות בשמחה עצומה, שמשם נמשך הברכה על כל ששת ימי החול, ואשרי מי ששמח כל השבת, שעל ידי זה יושפע עליו פרנסה בשפע על כל ששת ימי החול, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה כל השבת, ותשמור את עצמך מכעס ומקפידות על אשתך ועל ילדיך כל השבת, כי כעס בשבת עוקרת את הנשמה מהאדם, וגורמת לו צרות ועניות על כל ששת ימי החול, ולכן כדאי מאד מאד לשמור בכל השבת להיות זהיר ממדת הכעס, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל בר ישראל ששומר את עצמו מכעס בשבת, כי בזה שאדם שומר את עצמו מכעס בשבת, על ידי זה הוא ניצול מכל מיני עונשים קשים ומרים בששת ימי החול, והס"מ יודע מזה, ולכן הוא מכשיל את בני אדם דייקא בשבת שיהיה מריבות בינו לבין אשתו וכו', העיקר שיהיה בכעס, ולכן תהיה חכם ותהיה רק בשמחה כל השבת, ובזכות זה יושפע עליך שפע ברכה והצלחה בששת ימי החול.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך י' סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תהיה בשמחה עצומה, ואף שאני מעורר אותך כל יום ויום על זה, דע לך שזה היה הרצון של רביז"ל, שנחזק ונעורר אחד את השני על מדת השמחה, שאין דבר יותר חשוב משמחה, וכל הצרות והיסורים שאדם רק סובל, זה רק מחמת חסרון השמחה, כי אדם היה תמיד בשמחה, לא היה חסר לו שום דבר, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן צריכים לעשות כל הפעולות שבעולם רק להיות בשמחה, וכן לשמח את אחרים, ומה גם צריכים לדעת ששמחה מסוגל לפרנסה בניקל, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומר לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך י"א סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

כפי מה שאני רואה מה שעובר על בני אדם בזה העולם ביום יום, באים אלי קשי יום וכו', וכן אני מקבל מכתבים מכל העולם כולו בלי שום גוזמא וכו', אזי אני רואה את הזכות שיש לנו שזכינו להוודע מרביז"ל שזה השמחה הכי גדולה, כי רביז"ל הוא המחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום, ולא נותן לנו מנוח אלא מדריך אותנו איך לעבור את זה העולם בשמחה עצומה, ולא לשכוח מהתכלית הנצחי, וזה צריך להיות שמחתינו לשמוח ברביז"ל, ולשיר בכל יום מחדש "בך רבינו ונגילה בך רבינו ונשמחה" וכו' וכו'.
והנה מובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות פריקה וטעינה הלכה ד' אות י"ג) צריך כל אדם לחזק את עצמו להתקרב להשם יתברך תמיד, מכל מה שיעבור עליו בגוף ונפש וממון, ושלא יתבלבל משום דבר בעולם וכו', כי יש מי שמטעה את עצמו ואומר שאינו יכול להתקרב להשם יתברך מחמת ריבוי היסורין והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליו וכו', אבל אם אדם יסתכל בעין האמת, יראה ויבין וישכיל שכל היסורים העוברים עליו הם בחסד גדול ממנו יתברך, ולא באו עליו לרחק אותו על ידי זה מהשם יתברך חס ושלום, רק אדרבא לקרב אותו ביותר ולעורר אותו בתשובה, ולפדותו על ידי זה מעונשים קשים ומרים שעוברים בזה העולם רחמנא ליצלן, וכן מדינה של גיהנום, ולזכותו לעולם הבא עולם הנצחי, ובפרט שבתוך הצרה והיסורים בעצמן יכולים למצוא בהם הרחבות גדולות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) על הפסוק (תהלים ד') "בצר הרחבת לי", שגם בתוך הצרות יכולים למצוא הרחבות גדולות שהקדוש ברוך הוא מטיב עמו, ואפילו בתוך המרירות והיסורים גם משם ימצא את רחמנותו יתברך, ובוודאי סוף כל סוף יוציא אותו משם וכו', וצריכים לדעת אשר יש בן אדם שמטעה את עצמו, שאינו יכול להתקרב להשם יתברך מחמת עוצם ריבוי פגמיו, שנתרחק על ידם מאד מהשם יתברך, אבל באמת אינו כן, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) שאסור לאדם לייאש עצמו כלל חס ושלום, ואין שום יאוש בעולם כלל, יהיה איך שיהיה, כי אפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות, ולזכות לחלק טוב בעולם הזה ומכל שכן לעולם הבא, וצריך לחזק את עצמו מאד בהנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין, וידע ויאמין כי עדיין יש לו תקוה לשוב להשם יתברך באמת, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, אלא הוא מציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, ואז כל החיים שלו משתנים לגמרי, ובפרט כשמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, כי אין עוד דבר שמציל את האדם כמו שמרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך י"ב סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

עלינו להתחזק בכל יום מחדש עם הלימודים העמוקים של רביז"ל, שמלמד אותנו איך להחזיק מעמד בזה העולם ולא להשבר משום דבר יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, והקדוש ברוך הוא שלח את רביז"ל בזה העולם דייקא בדורות אלו שעובר על עם ישראל נסיונות קשים ומרים, ובפרט בעניני אמונה, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ה) שהולך אפיקורסות גדול על העולם. שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעולם, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העתים, ואמר אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו באמונה, כי אף על פי שהוא אומר זאת אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים והספיקות והעקמימיות שנכנס בלב האדם וכו' וכו', כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, כמו שכתוב (דניאל י"ב י') "והרשיעו רשעים", ואם כן מאחר שהודיע מקודם שזה יהיה הנסיון קודם ביאת משיח שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים באמונה, ומי שיזכה לעמוד בנסיון וישאר קיים באמונתו, אשרי לו ויזכה לכל טוב העתיד לבוא לנו במהרה בימינו אשר ניבאו עליהם כל נביאינו וחכמינו הקדושים מקודם, ואם כן היה ראוי שכל אחד ישכיל ויחוס על עצמו להשאר קיים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום נסיון וצרוף כלל מאחר שכבר הודיעו זאת מקודם, עם כל זאת יהיה התגברות כל כך חזקה בכפירות ואפיקורסות, עד שזה יהיה הנסיון הכי קשה להשאר באמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, ובאמת אף על פי כן אף על פי שהודיעו זאת מקודם אף על פי כן יהיה נסיון גדול. ורבים ירשיעו כמו שכתוב (דניאל י"ב י') "והרשיעו רשעים", אך אף על פי כן אמר רביז"ל אני מודיע זאת מקודם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמן באמונתן, ובודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר כשיראו שכבר דיברו מזה מקודם; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו נותנים אוזן קשבת אל רביז"ל, ומתחזקים על ידו באמונה פשוטה בו יתברך, ואנחנו מרגילים את עצמינו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש אל רעהו.
ובאמת אמונה להאמין בו יתברך, זה חיות להנפש, כי מי שחזק באמונה אז כל החיים שלו הולכת כבר בצורה אחרת, כי אפילו כשבא עליו איזה משבר וכו' וכו', הוא לא נשבר כי הוא יודע שהכל בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, כי אין טבע ומקרה ומזל כלל, וכמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, ואמרו (יומא ל"ח) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין האדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימה; אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום עירובין ע"ד, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך, ודע לך אף שאני מעורר אותך יום יום ללמוד דף גמרא וכו' וכו', אני מוכרח להגיד לך כי הס"מ מאד מפחד מדף גמרא, כי לימוד גמרא שורפת אותו לגמרי, ולכן הוא מביא לאדם כל מיני טרדות ובלבולים, העיקר שלא ילמד אפילו דף אחד ליום, ומכניס בו דמיונות כאילו יש לו ראש כבד וכו', ולא מבין את מה שהוא לומד וכו', ובאמת הכל הסתת הס"מ ימ"ש, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לך מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא, על כל פנים איך שהוא יש לו שייכות אל הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, כי הס"מ יתן לאדם ללמוד את הכל, אבל לא גמרא, ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה לגרוס בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתה לא מבין שום דבר, סוף כל סוף אם תהיה חזק בכל יום לגרוס את הדף היומי, לבסוף תוכל להבין הכל, תאמין לי שאין עוד טוב מלפתוח בכל יום את הגמרא וללמוד דף גמרא, ואל תסתכל על אלו שצוחקים מזה וכו', כי איך הולך הפתגם? צוחק מי שצוחק אחרון, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך י"ג סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר אין עצה אחרת בזה העולם רק להתחזק בשמחה בכל יום ויום מחדש, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח, שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שפותח לנו את העינים, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק פותח את העינים להסתכל בגדולת הבורא יתברך שמו והעיקר להסתכל על עצמו איך הוא מחזיק בהמדות שלו וכו', ומובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות קריאת שמע הלכה ב') אשר עיקר שמחתן של ישראל הוא על ידי אמונה, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל את עוונותינו כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, וכתיב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", וזה סוד קריאת שמע שאנו קוראים בכל יום פעמיים בערב ובבוקר, שהוא יסוד האמונה הקדושה, ומחמת שהשמחה הוא קומה שלמה עם רמ"ח איברים, על כן קורין אחר שמע ישראל שלוש הפרשיות וכו', שהם רמ"ח תיבות שיש בקריאת שמע, כדי שנזכה להחדיר ברמ"ח איברינו את אמיתת מציאותו יתברך, שאין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, שזה מכניס באדם שמחה עצומה, שהוא מאמין באל עולם, ומלך חיים המחייה את כל העולם כולו, ועל ידי שמחה זוכין לגאולה כמו שכתוב (ישיעהו פרק נ"ה פסוק י"ב) "כי בשמחה תצאו", דייקא על ידי מדת השמחה זוכים לצאת מהגלות המר שאדם נמצא בה, שלא מרגיש את עצם עצמיות אלקותו יתברך, וזה סוד ברכת גאולה שאומרים אחר קריאת שמע, וכן צריכין לסמוך גאולה לתפלה וכו', כי עיקר שלימות עבודת התפלה כשהוא בשמחה, כמו שכתוב (תהלים ק') "עבדו את הוי"ה בשמחה", והתפלה היא סוד הדביקות בהשם יתברך כידוע, שזהו תכלית השמחה לשמוח בו יתברך, ולהדבק בו יתברך בדביקות עצום ונפלא מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תשתדל מאד מאד להתחזק בכל יום באמונה פשוטה בו יתברך, שכל רגע ודקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך, מקיים מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, ולא צריך להשקיע שום דבר, רק לחשוב מזה.
אני מאד מבקש אותך שתהיה חזק בלימוד דף היומי גמרא בכל יום חוק ולא יעבור, אפילו שאתה לא מבין הכל, תקיים מה שאמרו חכמינו הקדושים הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ולכן אל תהיה בטלן תחטוף בכל יום דף גמרא, שזה חיות לנפש, ואשרי מי שלא מטעה את עצמו, ואם היית יודע מה זה ללמוד דף גמרא ליום אפילו בגירסא, היית מקפיד על זה מאד מאד, כי דף גמרא שומרת את האדם מכל פגעי ונגעי הזמן וכו', ג'מ'ר'א' זה ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל, מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שמי שחזק בלימוד דף גמרא ליום ממשיך על עצמו את הארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בהעלותך י"ד סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי באמת המאמין האמיתי שמאמין שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, הוא לא נשבר משום דבר, כי יודע ועד שהכל מושגח בהשגחה פרטי פרטיית ממנו יתברך, ובלי רשותו אין אף אחד שיכול לעשות לו רע, ומובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נזיקין הלכה ד' אות ב') צריך האדם להאמין באמונה שלימה, שכל מה שעובר על האדם בכל יום ובכל עת ובכל שעה מיום הולדו עד יום מותו, הכל הוא רק סיבובים מאיתו יתברך, כדי שיזכה להשגות אלקות לדעת ולהכיר אותו יתברך, כי רק בשביל זה נברא, ואין שום תכלית אחר חוץ מזה, כמובא בזוהר (בא מ"ג) שעיקר הבריאה היתה בגין דישתמודעין ליה, וזה עיקר כלל כל התורה כולה, וכלל כל הכוונות של כל המצוות הקדושות, כי כולם הם שיעורים וצימצומים לזכות על ידם להשגת אלקות לדעת ולהכיר אותו יתברך מפרטי פרטיות של הבריאה כולה, דומם צומח חי מדבר שזה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, אך מחמת שזה לעומת זה עשה אלקים, כן יש מלכות דסטרא אחרא, שהם מתגברים בכל פעם ובכל עת לבלבל דעת האדם, שלא יסתכל ולא יתבונן על כל זה מה שנעשה עמו, שהוא לטובתו הנצחית כדי לזכות לחיי עולם הבא להשגת אלקות, והוא שוכח חס ושלום את העיקר ועושה מהטפל עיקר, כאילו העיקר היה חס ושלום עסקי העולם הזה וטרדת הפרנסה וכו', רחמנא ליצלן, על כן צריכין לבקש מאד את הקדוש ברוך הוא שיזמין לו את הצדיק האמת הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד, שהוא הרבי ההגון, שיוכל לסבב עם כל אחד לפי בחינתו בדרכים נפלאים, עד שיכניס בהם גם כן השגת אלקותו יתברך, שירגישו את אמתת מציאותו יתברך, אשר אין עוד זיו וחיות כמו מי שמרגיש תמיד את אמתת מציאותו יתברך, אשר הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ואשרי מי שמכניס בדעתו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד הולך, וזה מטהר אותו מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
מה אומר לך הנה יום והנה לילה והנה הכל פורח, ומה נשאר מהאדם, רק מה שזוכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, שהוא שש ושמח עם נקודת יהדותו, ועם המצוות שזוכה לקיים בכל יום, ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רבי כזה שמשמח אותנו, ומעורר אותנו כל יום לחזור אליו יתברך תמיד, ולא להתייאש בשום פנים ואופן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך ט"ו סיון התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מאד מאד אני מבקש את כלל אנשי שלומינו להתאחד יחד באחדות אחד, כי כח הקדושה זה רק כשעם ישראל מתאחדים יחד, והס"מ מאד מפחד מאחדות, ולכן הוא שולח את השליחים שלו שיעשו פירודים בין נשמות ישראל, ואנחנו צריכים לשמור מאד מאד מזה, כי הקדוש ברוך הוא מקפיד על דבר זה מאד מאד, ואם היו עם ישראל מתאחדים יחד, מזמן היינו נגאלים, על כל פנים אנחנו לא יכולים לתקן את כל העולם כולו, לכל הפחות את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, אנחנו כן יכולים לתקן אם יהיה לנו רצון חזק שהשכינה תשרה במעשינו, ואמרו (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ואני מאד מאד רוצה שזה יהיה בהקהילה הקדושה שלנו, שאני מוסר את נפשי חצי יובל שנים להקים פה בגליל התחתון קהילה קדושה שמתנהגת אך ורק על פי דעת רביז"ל, ואתם צריכים לדעת שדייקא מכאן תתחיל הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, ולכן עלינו לשפר את מעשינו ולשמור מאד מאד לא לדבר בבית הכנסת בעת התפלה, שזה עוון חמור מאד מאד, כמובא (זוהר תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], וכן צריכים לשמור על הילדים שהם העינים שלנו, שישבו על יד ההורים במשך כל התפלה, ולא ירוצו וישתוללו בחוץ.
נא ונא לשמור מאד מאד משועלים קטנים המחבלים כרמים, שלא יחבלו את הכרם הנפלא שנטעתי ביזע ובדם וכו' וכו', חסדי השם יתברך שאין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, את מדת החסד שיש בקהילתינו זה משהו מיוחד, עזר ליולדות וכו', בית התבשיל - אהל אברהם שפתוח לרעבים ולצמאים וכו', והעולה על הכל עסק הפצה שזוכים להפיץ את ספרי רביז"ל, שזה פשוט חיות לנפש, כי יש בני אדם שעוברים יסורי נפש וכו', קושיות וספיקות ועקמומיות ובלבולים באמונה, וספרי רביז"ל מצילים אותם פשוטו כמשמעו, אשרי מי שיש לו חלק להפיץ את "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שמדבר מכל הבעיות שרק יש לאדם וכו', ומתרץ את כל הקושיות והספיקות שרק יש לו וכו', ומגלה לו עצות נוראות ונפלאות איך להחזיק מעמד בהמשברים והגלים שעוברים עליו וכו', ולכן כדאי לעסוק בהפצתם בין נשמות ישראל, וזה הצלת נפשות ממש, וגודל השכר להציל בר ישראל ממצוקתו, אין לתאר ואין לשער כלל, כי (בבא בתרא י"א.) כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך ט"ו סיון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך על כל פנים תעשה התחלה חדשה משבת זו רק להיות בשמחה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת קדושת שבת גדול ויקרה מאד, וצריכים למסור את נפשו לקבל את השבת בשמחה עצומה, ומי ששמח כל השבת, הרי זה מוחלין לו על כל עוונותיו, וצריכים לשמור בשבת יותר מששת ימי החול לא להיות בכעס, ולבלי להראות שום עצבות ודאגות כלל, רק להתענג על זיו השבת, שאז מאיר עצם עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים, אשרי מי שמקבל את השבת בשמחה עצומה, וצריכים לבקש הרבה בששת ימי החול שיזכה להיות בשבת בשמחה, כי כל ההשפעות בששת ימי החול באים רק משבת, ומנסים את כל אחד בנסיונות קשים ומרים וכו' וכו', על ענין השמחה, כי כל בר ישראל עובר עליו משברים וגלים וכו', וכל אחד חושב שאצל הזולת המצב יותר מאיר וכו', ואף אחד לא קולט שלכל אחד יש לו את הנסיונות שלו וכו', ולכן צריכים ללכת בדרך של התם הקדוש, שאמר (סיפורי מעשיות מעשה ט' מהחכם והתם) שהתם היה רגיל לומר לאשתו, מה אני צריך להתבלבל מאחרים, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי וכו', והיה שמח מאד מאד עם עבודתו, אפילו שהיה בזה הרבה חסרונות וכו', עם כל זאת שמח מאד מאד שזה שלו וכו', ופירש מוהרנ"ת ז"ל שזה סובב על עבודת השם יתברך שכל אחד ואחד צריך לשמוח מאד מאד שהוא זוכה לקיים את רצונו יתברך, ואפילו שגם בתוך המצוות שלו יש פגמים וכו', ואינם בשלימות וכו', מה בכך, אדם צריך רק לשמוח שסוף כל סוף הוא עושה את המצוות שהם רצונו יתברך, כי כל מצוה ומצוה שציוונו הקדוש ברוך הוא מקיים את הרצונות שלו, וכשבר ישראל מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, צריך לשמוח מאד מאד, כי הכל תלוי רק כפי השמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן הוא צריך להיות מאד מאד שמח, ולשמור לא להיות בעצבות ובעצלות כלל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ובפרט בשבת צריכים להיות מאד מאד שש ושמח, כי מאחר שבשבת נתגלה עצם עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים, ולכן הס"מ מאד מאד מקנא באדם שהוא שש ושמח כל השבת, ומתענג בזיו השכינה, ולכן הוא מביא לו דייקא ביום השבת איזה ויכוח וכו', או איזה מחלוקת וכו', עם אשתו וילדיו וכו' וכו', ואדם לא יודע מזה, אזי הוא נכנס בלחץ זו הדחק, ומתחיל לריב עם אשתו, עד שבא לכעס ורציחה גדולה, העיקר שלא יהיה לו מנוחת השבת, וזה מבלבל אותו מאד מאד כל השבת, ואחר כך הוא סובל בששת ימי החול כל הסבל, כי העיקר תלוי בשבת כפי שמקבלים את השבת, כן יהיה לו בששת ימי החול, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן צריכים למסור את נפשו להיות רק שמח בשבת, ומובא דבר פלא בתיקונים (תיקוני זוהר תיקון כ"ד) בשבת גיהנום לא שולט בעולם ולא הממונים שלו, בגלל זה ציוה הקדוש ברוך הוא לישראל (שמות ל"ה) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ואם אדם מבעיר בשבת אש, אומר הקדוש ברוך הוא אני הייתי מכבה את האש שלא תשרוף, ואתם מבעירים אותה? אתם תשרפו בגיהנום, בגלל זה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם", היינו אש הכעס, שזה מהפך את הגוף לגיהנום, ומה הוא הגיהנום בגוף? הכבד שבו המרה שהוא גיהנום סם המוות, סם של אל אחר, חרבו של מלאך המוות, ועליו נאמר (משלי ה') "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות", היינו שאדם בכעס הגוף שלו בוערת כמו תנור אש, והוא רותח מאד וכו', אשרי מי שמכניס את דברים אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל ימי חייו, כי הרגע שאדם שש ושמח בשבת, ממילא יושפע עליו שפע על כל ימי השבוע.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר שלח י"ז סיון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מה אומר לך אין טוב מתורה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט:) אין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"; ועל כל פסוק שאדם לומד במקרא, ועל כל משנה שאדם לומד במשניות, ועל כל מימרא שאדם לומד בגמרא, ועל כל הלכה שאדם לומד בשולחן ערוך, מקבל על זה שכר שאין לתאר ואין לשער כלל, כי אם אדם היה יודע מה זה לימוד תורה, היה תופס כל יום מעט ועוד מעט ועוד מעט וכו' וכו', ומחמת שאין אדם יודע את החשיבות של לימוד תורה, בשביל זה הוא מתרשל לגמרי, כי הוא חושב שצריכים מי יודע מה להשקיע, ויען שהוא שבור וכו', אזי הוא לא לומד כלל, ובאמת זה טעות גדול מאד מאד, כי למעלה בשמים מתחשבים עם לומדי תורה, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ומה גם שלימוד תורה מביא לו פרנסה בשפע, אם רק יהיה חזק בזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ג') כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו על מלכות ועול דרך ארץ, ובא לו הכל בנקל, ואמרו בזוהר (הקדמה י"א.) תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עילאה על כלא, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעילאי ומתתאי, ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא, בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף מיניה בכל יומא, דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל באורח קשוט, תוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא גזירה, דאפילו אתגזר עליה דלא יתבטל האי גזרה, מיד אתבטל ואסתלק מניה, ולא שריא עליה דבר נש בהאי עלמא, ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולא יתעדי מינה, הדא הוא דכתיב (יהושע א' ח') "והגית בו יומם ולילה", ואי אתעדי מינה דאורייתא, או אתפרש מינה, כאלו אתפרש מאילנא דחיי, [בוא וראה כמה חזק הוא אלו שלומדים תורה, כמה זה עולה על הכל, כי כל מי שלומד תורה, הוא לא מפחד לא מעליונים ולא מתחתונים, ולא מפחד משום דברים רעים שיש בעולם, מפני שהוא קשור באילן החיים, ולומד את התורה הקדושה, שמלמדת את האדם איך ללכת בדרך הנכון, ומלמדת לאדם עצות טובות איך לשוב להקדוש ברוך הוא, ואפילו שנגזר עליו גזירה, על ידי לימוד תורה כבר מתבטלת כל הגזרי דינים מעליו, ולכן צריך כל אדם להשתדל ללמוד תורה ביום ובלילה, ולא להפרד ממנה, ואם נפרש מן התורה, כאילו הוא נפרש מאילן החיים], ולכן אל תהיה בטלן, אני מאד מאד מבקש אותך שתהיה חזק לכל הפחות בשלוש לימודים האלו ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
והנה מוהרנ"ת ז"ל מביא (לקוטי הלכות בציעת הפת הלכה ה' אות ג') עיקר הטהרה מהבגדים הצואים הנאחזים בכל אחד, שמהם כל המניעות והעיכובים מעבודת השם יתברך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) עיקר הטהרה מהם, היא רק על ידי התורה הקדושה, שנקראת באר מים חיים, ונהר שאינו פוסק ומעיין המתגבר, כי אלו הבגדים הצואים, שיש לכל אדם כל זמן שלא תיקן חטאיו, ובפרט מי שנתלכלך כמו שנתלכלך, רחמנא ליצלן, שעל ידי זה מתעוררין ומתגברין עליו המניעות והמסכים בכל פעם ומשתטחים לפניו ומפסיקים מאד מאד בינו לבין הקדושה כמו נהר המפסיק ממש, ואלו הבגדים הצואים הם יון מצולה, היינו טיט היון, שמתדבק מאד בכל פעם באדם, ומשם באים כל הנפילות וההתרחקות של הרבה בני אדם מהשם יתברך, כי אפילו אם מתעורר לפעמים לשוב להשם יתברך, תיכף משתטחים כנגדו ואינם מניחים אותו להתקרב, וכן בכל פעם, ועל ועל זה צעק דוד המלך בשביל כלל ישראל (תהילים ס"ט ג') "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני" ועיקר התיקון לזה היא רק התורה הקדושה, כי התורה היא מקור מים חיים, שמטהרת מכל הגלולים והטנופים כמו שכתוב (יחזקאל ל"ו כ"ה) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם", וזה צריך כל אדם לידע, שאפילו אם הוא כמו שהוא, אם יברח בכל פעם אל התורה הקדושה, הן הרבה או מעט על כל פנים, אם אי אפשר לו מחמת פרנסה או שאר מניעות וכו', על כל פנים כשיקבוע עצמו על התורה ללמוד בכל יום איך שיהיה ויעבור עליו מה וכו', אזי בודאי סוף כל סוף יהיה נטהר מכל הבגדים הצואים ויתקרב להשם יתברך באמת, כי אף על פי שהם נסבבים מאד בהאדם, ובכל פעם שמתעורר האדם להשם יתברך הם מתגברים ביותר, עם כל זאת אם רק יקבע לעצמו קביעות ללמוד בכל יום אפילו מעט תורה, על ידי זה סוף כל סוף התורה הקדושה תוציא אותו מהבוץ שנפל לזה, ויזכה לחזור בתשובה שלימה בשלימות, ומה גם שהקדוש ברוך הוא יתן לו פרנסה בשפע, וימלא משאלות לבו לטובה, אשרי מי שמכניס דיבורים אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.
תאמין לי שיש לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רבי כזה, שלא עוזב אותנו יום יום, ומחזק ומעודד אותנו מדי יום ביומו לא להתנתק ממנו יתברך, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה אתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שלח י"ח סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו זוכים לדעת מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, וזה צריך להיות כל שמחתינו לשמוח תמיד בנועם חלקינו, על אשר בנחל שם גורלינו, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? וזה צריכים תמיד לזכור, כי בדרך כלל כשאדם מתחיל להתקרב אל הצדיק האמת, על ידי זה לבו בוער מאד מאד, וכמאמר החכם "אין לך חוזק כתחילת החסידות", אבל אחר כך לאט לאט מתחיל להתקרר התקרבות וכו', ומכל שכן כשחושב שהוא כבר מקורב מזמן וכו', ואם כן אני יודע כבר את הכל וכו', וזה טעות חמורה, כי רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שצריכים לבוא בכל פעם אל הצדיק בהתחדשות חדשה, כאילו עדיין אף פעם לא התקרב אל הצדיק וכו', ובצורה כזו הוא תמיד יעשה התחלה חדשה, ו"אין לך חוזק כתחילת החסידות", שאז תמיד יבעור הלב שלו אל הקדוש ברוך הוא, כמו שרביז"ל מלמד אותנו שהעיקר תכלית בזה העולם להשליך את המח המדומה שלו, ולציית את הצדיק כל אשר יאמר כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ואם רביז"ל גילה לנו מעלת השיחה בינו לבין קונו שאדם צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וזה עושה רושם גדול בכל העולמות, אזי צריכים לזרוק את השכל לגמרי, ולדבר בתמימות ובפשיטות עמו יתברך, שזה שלימות עבודת השם יתברך, ללכת בלי שום חכמות והשכלות כלל, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות, חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי בודאי לא יכשל לעולם, ואיך יכולים לדעת מה זה כבוד השם יתברך? על ידי לימוד הלכה, כשאדם לומד שולחן ערוך זה האורים ותומים שלו, ולכן הקמתי בהקהילה הקדושה שלנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים, באופן שכל שאלה בהלכה שישאלו, שזה יסוד היהדות רק להתנהג כפי ההלכה, כפי שכתוב בשולחן ערוך, ולכן אני מאד מבקש אותך כל דבר קטן תשאל את אחד מהדיינים, ואי אפשר בשום פנים ואופן לסמוך על דעת עצמו, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נעשה את רצונו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שלח י"ט סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, כי השמחה זה המפתח להגיע לכל הטובות בגשמיות וברוחניות גם יחד, וכל הכשלונות של אדם, שיש לו בחייו, זה רק מחמת עצבות ומרירות ודכאון שמסבב אותו, ולכן לא בחינם שרביז"ל הדגיש מאד מאד על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום עירובין פ"א, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך, כי בשעה שאדם לומד גמרא, ומזכיר את שמות התנאים והאמוראים, הם אשר ממליצים טוב עליו, ולכן אשאל אותך לא כדאי בשביל זה ללמוד דף גמרא? ובפרט בשעה שאדם מכניס את המח שלו בתוך הדף גמרא, אותו רגע הוא נכלל באין סוף ברוך הוא, ואפילו ששוכח אחר כך מה שלמד, אבל באותו דקה שאדם לומד את הדף גמרא, ומכניס את ההלכות שהם חלק ממנו יתברך בתוך מוחו, אזי כביכול נכלל בו יתברך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שלח כ' סיון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעבוד על נקודת השמחה, וכמה שלא נחזור על דבר זה, זה לא מספיק, כי טבע של אדם שנמשך מאד מאד אחר העצבות והעצלות והמרירות והדאגות וכו', ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להכריח את עצמו להיות בשמחה, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר רק זה הבית מנוס של אדם, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו כל מה שמעיק ומציק לו, אשר אין טוב מזה, והלוואי שהיו בני אדם מרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך את כל מה שמעיק לו, כי תפלה שבר ישראל מתפלל להקדוש ברוך הוא, עושה רושם בכל העולמות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שצריכים רק לפתוח את הפה ולספר לו יתברך בפרטי פרטיות מה שעובר עליו, ודע והאמן שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך, נשמע ונתקבל בכל העולמות, אבל על זה צריכים אמונה ברורה ומזוככת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה שמרחבת את הדעת, ומחזקת את האמונה בו יתברך, ועל ידי זה יתרחב לבו לדבר עמו יתברך, אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו ומקיימם בתמימות ובפשיטות.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שלח כ"א סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, אשר אין למעלה מזה, כי כל דקה ושניה וכו', שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים בזה מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, ואותו שניה שרק חושב ממנו יתברך, הוא נכלל בעצם עצמיות אלקותו יתברך, וזה דבר שלא צריכים להשקיע בזה שום דבר, רק לחשוב "מלא כל הארץ כבודו", ותיכף ומיד שבר ישראל מכניס בעצמו את אמתת מציאותו יתברך ומתחזק באמונה, הקדוש ברוך הוא סולח לו על כל עוונותיו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ולכאורה זה נראה כמו עבודה קשה מאד וכו', כי אדם יחשוב מהכל אבל לא מהקדוש ברוך הוא וכו', וכל זה בא מחמת עוונותיו המרובים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם; ולכן אשרי האדם שיש לו שכל ומתחיל לחשוב רק ממנו יתברך, לא צריכים להשקיע שום דבר, רק להטות את מח מחשבתו אליו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (תהילים ל"ב ב') "אשרי אדם לא יחשוב הוי"ה לו עון", אשרי אדם שהגיע למדריגה כזו שרק לא חושב ממנו יתברך, זה אצלו העוון הכי גדול וכו', ובאמת רביז"ל הפליג מאד מאד במעלת האמונה הקדושה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ולכן אשרי אדם שמדי פעם לפעם הוא מרגיל את עצמו רק לחשוב ממנו יתברך, שעל ידי זה הוא נכלל באין סוף ברוך הוא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן מה טוב ומה נעים שאדם ירגיל את עצמו לחשוב ממנו יתברך, ועל ידי זה ינקה את עצמו מכל מיני מחלות וחלאים רעים וכו', וכן ינקה את עצמו מכל מיני קללות וחרמות וכו', שרק נדבקו בו, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", כל הברכות באים לאדם רק בזכות האמונה הקדושה, ורביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד שתמיד נדבר מאמונה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א.) בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה וכו', היינו השאלה הראשונה ששואלים את האדם כשעולה למעלה הוא אם המשא ומתן שלך היה באמונה, היינו אם דיברת כל יום עם בני אדם מאמונה, כי זה דבר גדול מאד מאד שבר ישראל ידבר עם כל מי שפוגש רק ממנו יתברך, ואפילו כשצריך לדבר על דא ועל הא וכו', בעסקי העולם הזה וכו', הוא כבר מכניס גם דיבורי אמונה, שזה הדבר הכי חשוב למעלה בשמים, כי על ידי דיבורי אמונה ממשיכים את השכינה בעולם, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נשא) בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים; ואחר כך שואלים אותו אם קבעת עיתים לתורה, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) לאדם אחד שהתנצל לפניו שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר לו רביז"ל אף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום, ואמר, שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א) ששואלין את האדם קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש"; היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטירדא והעסק דייקא; ואחר כך שואלים אותו עסקת בפריה ורביה? האם התחתנת? והיה לך שלום בית? והאם חינכת את הילדים? ואחר כך שואלים אותו ציפית לישועה? כי אדם צריך לקוות כל יום כל שעה וכל רגע לישועה שהקדוש ברוך הוא בוודאי יעזור לו.
ולכן אל תהיה בטלן, תהיה חזק מאד מאד באמונה פשוטה בו יתברך, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) עצבות הוא מדה רעה מאד. מה שהאדם אינו מתפלל כראוי, הוא מחמת עצבות ועצלות. היינו מחמת חסרון אמונה, כי בודאי אם היה לו אמונה שלמה, והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו, ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, ומאזין לקול תפילתו, בודאי לא היה לו שום עצבות ועצלות וכבדות בתפילתו, ובודאי היה מתפלל כראוי. אך עיקר בלבול התפילה, הוא בא מחמת חסרון אמונה. ועל כן נופל עליו עצלות ועצבות, ומבלבל את תפילתו; ולכן חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, ותתברך מפי אל עליון.
אני מוכרח להגיד לך, כמו שצריכים להאמין בהקדוש ברוך הוא, כך צריכים לשמור את עצמו מאד מאד לא להיות נאיבי, ולא להאמין תיכף ומיד לכל אדם, כי החכם מכל אדם אמר (משלי י"ד ט"ו) "פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו", אדם צריך להבין דבר מתוך דבר, כל יום באים אלי עם בעיות רציניות שהיו יכולים להנצל מזה וכו', אם רק היה לו קצת שכל "ערום יבין לאשורו", זה משתדל לשדל לאנשי שלומינו למכור לו רכב שנוסע בלי דלק וכו', לכאורה זה פלאי פלאים... נס שלא מוכר לך סוס בלי רגלים... זה משתדל לשדל לאנשי שלומינו שהוא איש נדל"ן ורוצה למכור לך שטח הכי טוב והכי זול וכו', לכאורה זה פלאי פלאים... אבל הבעיה שלא דובים ולא יער, הוא איש נדל"ן כמו שאתה טייס וטס ללבנה... השטח זה לא לבניה וכו', או השטח בכלל לא שלו וכו', ופתי מאמין לכל מה שאומרים לו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואז יכנס בך קצת דעת ושכל ותבין מעצמך שלא כל מה שאדם אומר לך אתה צריך להאמין וכו', ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) גם בתמימות אסור להיות שוטה, ורבים מאנשי שלומינו כבר נפלו בפח כזה ואיבדו את כל כספם, ולכן אני מאד מאד מזהיר אותך אל תהיה בטלן, ותקיים מה שמזהיר החכם מכל אדם (משלי י"ד ט"ו) "פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו", וכך תתפטר מכל הצרות וכו', ולא תסתבך בשום סיבוך וכו', אל תיקח את דברים אלו בקלות, כי הם עיקרים גדולים בחיי יום יום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שלח כ"ב סיון התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד
 
מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים שיתאחדו יחד, כי אצלו יתברך מאד מאד יקר כשנשמות ישראל מחזיקים את עצמם ביחד, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להחזיק את עצמינו יחד, כי הס"מ אורב על זה מאד מאד לשבור אותנו, כי כל העניין שלו זה רק "הפרד ומשול", וזה מה שהוא עושה במושבת יבנאל מאז שבא פה, רק להפריד בין העדות, ובין התושבים וכו' וכו', ולכן אנחנו צריכים להתאחד באחדות גמורה, ואז שום בריה שבעולם לא יוכל לשבור אותנו, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה; רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה; ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן נ') על ידי אחדות שיהיה בישראל יבוא משיח; וכן אמר (ספר המדות אות פחד סימן כ"ד) כשישראל באחדות, האומות מתפחדים מהם.
כבר עוררתי אתמול את אנשי שלומינו שלא תהיו תמימים, ולהאמין לכל מי שבא למכור לכם משהו, כי החכם מכל אדם אמר (משלי י"ד ט"ו) "פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו", אדם צריך להבין דבר מתוך דבר, כי לאחרונה יש תופעות מוזרות אפילו בין אנשי שלומינו, כל אחד רוצה להרוויח כסף קל, והוא מוכן אפילו לקבור את הזולת וכו', העיקר שלו יהיה כסף וכו', זה משתדל לשדל לאנשי שלומינו למכור לו רכב שנוסע בלי דלק וכו', לכאורה זה פלאי פלאים... נס שלא מוכר לך סוס בלי רגלים, אלא שיש לו כנפיים... והעיקר שיש שמשתדלים לעבוד על אנשי שלומינו שהוא איש נדל"ן ורוצה למכור לך שטח הכי טוב והכי זול וכו', לכאורה זה פלאי פלאים... אבל הבעיה שלא דובים ולא יער, הוא איש נדל"ן כמו שאתה טייס וטס ללבנה... השטח זה לא לבניה וכו', או השטח בכלל לא שלו וכו', ופתי מאמין לכל מה שאומרים לו, ולכן אני מאד מאד מבקש אתכם תשמרו מנוכלים, ואסור להאמין לאף אחד, כי כל אחד לטובת עצמו הוא דורש, והוא מוכן לקבור אותך וכו', העיקר שלו יהיה כסף קל מאד, ולכן אני מזהיר אתכם תשמרו מכל אלו הכאפרים וכו', חסדי השם יתברך שיש לנו את רביז"ל שהוא מכניס לנו גם שכל בגשמיות איך להתנהג, ומכל שכן ברוחניות שלא עוזב אותנו יום יום, והוא מעורר אותנו על להתחזק בשמחה עצומה ולשמור על השלום בית, והעיקר להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, כי תיכף ומיד כשאדם מתחיל לחסור איזה תפלה וכו', ולא מתפלל במנין, כך מתקרר אצלו היהדות וכו', כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניסו פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לכם שבת שלום

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שלח כ"ב סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

השבת הזה מברכים כבר ברכת החודש תמוז, שדורשי רשומות אמרו ת'מ'ו'ז' ראשי תיבות ז'מני ת'שובה מ'תקרבים ו'באים, כי שתי החודשים האלו תמוז ואב הם נגד העינים, כמובא (בני יששכר רמזי תמוז ואב) והפירוש הפשוט הוא שבשתי החודשים האלו צריכים מאד מאד לשמור על העינים, כי הס"מ מאד מאד מתפשט בעולם להכשיל את בני אדם בהסתכלויות רעות, כי הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה וכו', ובקלות יכולים להכשל בראיות אסורות, ולכן עלינו להתעורר בשתי החודשים האלו לחזור בתשובה שלימה, וככה נוכל לקבל את ימי אלול הקדושים בשמחה עצומה, שזה כבר חודש הכנה לראש השנה הקדוש והנורא, שהוא יום הדין הנורא שבו דנים את כל הבריאה כולה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנקבל את השבת הזה בשמחה עצומה, ונקבל על עצמינו קבלות טובות איך להתחזק ולא להשבר משום דבר שבעולם, אשר זה הנסיון הכי קשה שלנו, הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם להראות לו שהוא לא שווה לשום דבר וכו' וכו', והוא לא יודע את מעלתו בשמים, כי אם היו עם ישראל יודעים איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, היו רצים אחריו, כמובא בזוהר (תרומה קכ"ו.) כמה חביבין ישראל קמי קודשא בריך הוא דאתרעי בהו, ובעא לאתדבקא בהו ולאתקשרא עמהון, ועבד להון עמא יחידאה בעלמא, דכתיב (שמואל ב' ז' כ"ג) "ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ", ואינון אתרעו ביה ואתקשרו ביה, הדא הוא דכתיב (תהלים קל"ה) "כי יעקב בחר לו יה", וכתיב (דברים ל"ב ט') "כי חלק הוי"ה עמו", ויהב לשאר עמין שולטנין רברבן ממנן עלייהו, והוא נטיל לחולקיה ישראל; [כמה חביבים עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שרצה בהם ורוצה להדבק בהם, ולהתקשר עמם, ועשה אותם עם יחידי בעולם וכו'], ואתה צריך לדעת כי הסימן הכי מובהק שהקדוש ברוך הוא אותנו, שנתן לנו את השבת מתנה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
ומובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל לשמוח מהשבת הזו, ותעשה כל מה שביכולתך לשמור ממריבות עם אשתך, כי אז הס"מ מסית את האדם שיריב עם אשתו, כדי לבלבל לו את שמחת השבת.
מה אומר לך הלוואי והלוואי שהיית עושה לעצמך שיעור בלימוד זוהר ותיקונים שזה דבר גדול מאד, עד כדי כך שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך. והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים, והיום הדפיסו זוהר ותיקונים עם אותיות גדולות מאירות עינים, שמאד מאד קל לגרוס בהם, וזה מכניס תשוקה עצומה אחריו יתברך.
רק חזק ואמץ מאד לא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וקרובה ישועותינו לבוא, כי מחכה דברים גדולים על עם ישראל, והלוואי שיהיה אחדות ואהבה בקהילתינו, כי כך מובא (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ורציתי מאד מאד שזה יהיה בהבית הכנסת שלנו, כי יש לנו קהילה קדושה חממה של אמונה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר קרח כ"ד סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי אתה צריך לדעת שכל הכשלונות של האדם בזה העולם זה רק שנמשך אחר העצבות והעצלות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן מוכרחים להכריח את עצמו רק להיות בשמחה, שזה המצוה הכי גדולה שבה כלולים כל המצוות, כי כשבר ישראל שש ושמח עמו יתברך, בזה הוא מגלה את טוהר לבבו שיש לו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, כי באמת צריכים לחקוק בדעתו אשר הכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר הם לבוש לגבי עצם עצמיות אלקותו יתברך, וככל שבר ישראל מחדיר בעצמו ידיעות אלו, אזי נתבטל ממנו כל העצבות והמרירות והדכאון, כי אצלו יתברך שרוי רק שמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", וככל שאדם שמח יותר עמו יתברך, כן נמשך עליו שמחה ממנו יתברך.
זה הבחירה שנתנו לאדם, אם הוא בוחר בטוב, אזי ממליך על עצמו מלכות דקדושה, שיודע שכל העולם כולו מה שלפני מראה עיניו זה רק אלקותו יתברך שמתלבש בתוך דברים אלו וכו', ובאנשים אלו וכו', ואם חס ושלום בוחר ברע, אזי ממליך על עצמו מלכות דסטרא אחרא שתמיד שורה בעצבות ובמרירות ובדכאון, ויש בו קנאה ושנאה תחרות וכבוד וכו', ולכן אשרי בר ישראל שזוכה לבחור בטוב, שאז החיים שלו חיים אחרים לגמרי, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) אשר אמונה הוא ענין חזק מאד, וחייו חזקים מאד על ידי אמונה, כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם עצמו, ולהחיות את עצמו כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה, ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא. אבל מחקר שחוקר חקירות ומין ואפיקורוס שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה אין לו למי לפנות, ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו; ולכן אשרי אדם שזוכה להיות חזק באמונה פשוטה בו יתברך, שאז אל רב טוב הגנוז יזכה.
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ולכן תשתדל להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא חוק ולא יעבור, ותהיה חזק בזה מאד מאד, ודעת לנבון שלפני כל תפלה הן שחרית והן מנחה והן ערבית, תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה של הבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מצוות צדקה חייב כל יהודי לתת אפילו כשהוא עני גדול מאד, וכמו שצריכים לשמור שבת ולהניח תפילין בכל יום, ולאכול כשר, כך אדם חייב לתת צדקה, אבל כשאין לו, הוא לא פטור מלתת כמה פרוטות וכו', ורוב בני אדם מזלזלים במצוות צדקה שזה המצוה הכי גדולה, מפני שחושבים שצריכים לתת איזה נתינה גדולה, אבל שוכחים שבאלו הפרוטות קטנות שנותן כל יום, בזה הוא קיים מצוות צדקה, ורק זה מה שילווה אותו אחר מיתתו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וכן זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר קרח כ"ה סיון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, תקבע לעצמך שיעורים בכל יום בתורה הקדושה, אשר אין טוב מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט:) אין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"; ועל כן אל תהיה בטלן, אלא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
ראה שיהיה לך ישוב הדעת, שתראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום עירובין פ"ז, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
ואני מוכרח להגיד לך שאי אפשר להנצל מצרות ויסורים שעוברים על כל אדם בזה העולם, אלא על ידי שבורחים אל התורה הקדושה, ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא; אשרי מי שיקיים את זה בתמימות ובפשיטות, ולא יטעה את עצמו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) העולם הזה מטעה מאד, ותראו לא להטעות את עצמכם, ולכן אנחנו צריכים לשמוע בקולו של רביז"ל, ואז טוב לנו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר קרח כ"ו סיון התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

חסדי השם יתברך שאני נמצא פה ביבנאל ואני לא מכיר את המקום, כי תהלה לאל הקהילה שלנו מתרחבת בכמות ובאיכות, ואנשי שלומינו היקרים לוקחים את עצמם בידיהם וקובעים עיתים לתורה אשר אין טוב מזה.
מה אומר לך הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך בתמימות ובפשיטות גמור, בלי שום חכמות והשכלות כלל, ודע והאמין שכל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר אל הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות כולם, וזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו, וכבר גילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, אשרי מי שיציית את רביז"ל, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר קרח כ"ז סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה שזה העבודה הכי קשה לאדם להגיע לזה, כי מרוב צרות ויסורים ומכאובים שועברים על בני אדם קשה להם מאד להיות בשמחה, ותיכף ומיד שהוא לא בשמחה אזי לא מרגיש את אמיתת מציאותו יתברך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל' ב.) אין שכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר של שמחה, כשבר שישראל עושה מצווה אז כל אביריו נדלקים באור אין סוף ברוך הוא ומרגיש כל מיני טעם ועריבות בחייו.
ולכן אל תהיה בטלן תהילה לאל נבראת מזרע ישראל, ולא עשני גויי כגויי הארצות, בזה אתה צריך לשמוח מאד מאד ובפרט שאתה זכית להתקרב אל בן השמחה העוסק לקשרנו אל מקור השמחה, זה צריך להיות כל שמחתך.
כי באמת עלינו לשבח לאדון הכל שקירבנו אל רביז"ל שהוא בן השמחה העוסק לקשרנו אליו יתברך על ידי שמגלה לנו את העניין של תפילה והתבודדות שיחה בינו לבין קונו אשר אין למעלה מזה, כי כשבר ישראל מתפלל ומדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא נכלל בעצם עצמיות אלקותו יתברך, ולכן התפילה צריכה להיות בשמחה עצומה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן כ"ב) מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמוח בישועתו, ולכן תעשה כל מה שביכלתך להיות רק בשמחה כי שמחה היא כלי להמשיך בו את אור האין סוף ברוך הוא.
נא ונא אל תבטל את הזמן היקר שלך כי היום הזה יעבור ואף פעם לא יוחזר אליך, ולכן תשמור מאד על ביטול זמן שמביא את האדם בשיעמום, ואמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ"ט א.) הבטלה מביאה לידי שעמום ולידי זימה, ולכן תהיה תמיד עסוק או שתתפלל את השלש תפילות במניין דייקא בכל יום, או שתלמד מקרא משנה  גמרא בכל יום, או שתישן ותנוח, או שתאכל להחיות את גופך ותברך ברכת המזון בשמחה עצומה מתוך הסידור דייקא שזה מביא פרנסה בשפע, או שתחזק יהודים ותגלה להם את האמונה הפשוטה בו יתברך אשר זה המצווה הכי גדולה לחזק ולעודד ולשמח את כל בר ישראל.
העיקר לא ללכת בטל שזה הורס את האדם לגמרי או תמצא לעצמך איזה עבודה שתעבוד כמה שעות ביום, רק אל תסתובב בטל כי רוב רובם של האנשים שמשתגעים וכו' וכו' בא מבטלה שמבטל את הזמן שלו על כלום וכו' הכל פורח לו ברוח, ואמרו חכמינו הקדושים (אבות דרבי נתן פרק י"א) אין אדם מת אלא מתוך הבטלה ולכן תעשה כל מה שבידך להיות עסוק עם משהו וכו' ולא לילך בטל.
נא ונא תעבוד על נקודת השמחה ואל תדחה את השמחה למחרת וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי שמח היום שמח למחר, ולכן תראה להיות בשמחה היום ותשמח ותבדח את אשתך ואת כל בר ישראל שזה המצווה הכי גדולה.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שאנחנו יודעים מרבה אמת כזה, רבה שלא עוזב אותנו ומחזק אותנו יום יום.
מאד מאד רציתי שתשתדל שאשתך תבוא הלילה לדרשה מאד נחוצה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר קרח כ"ח סיון התשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק לציית את רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל שכל יהודי יאהב את השני ויכבד אותו כי אין עוד דבר יותר מעולה משלום וכל הכח של הטומאה והסיטרא אחרא שהוא הס"מ רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, הוא מסית ומדיח אלו נגד אלו והכל להעלים ולהסתיר את הגנבות והשחיתות שלו וכו' וכו'.
חכמינו הקדושים אמרו (במדבר רבה פרשת נשא סעיף נ"א) לא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם אלא על מנת שיהיה שלום בין הבריות יהודים צריכים לחיות ביחד בשלום ואהבה ולדון אחד את השני לכף זכות עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') הוי מקדים בשלום כל אדם כשאתה פוגש יהודי תקדים לו שלום ואל תחכה שהוא יקדים לך שלום שזה גורם נחת רוח גדול בשמים כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה שבת פ"ט פרק ט') גדול שלום ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום ולכן תקפיד מאד מאד על הנקודה הזאת שיהיה שלום בינך ובין כל בר ישראל ואיפה שאתה רואה מחלוקת תברח משמה כי זה הס"מ הרשע בעצמו שגורם פירודים בנשמות ישראל.
על אחת כמה וכמה אדם צריך למסור את נפשו שיהיה שלום בינו ובין אשתו עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (אבות דרבי נתן פרק כ"ח) כל המשים שלום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו משים שלום בישראל על כל אחד ואחד, לפי שכל אחד מלך בתוך ביתו, ולכן תמסור את נפשך שיהיה שלום בינך ובין אשתך ואין שום תירוץ לשפוך קיטונות של בוז על האישה וכו' וכו', בעל שהוא אלים מילולית או פיזית וכו' הוא אכזר ואין תפלתו מתקבלת בשמים.
זה שאדם מחפש ומחטט חסרונות על אשתו וכו' זה בא שאין לו שלום בעצמותיו מפני החטאים שלו וכו' הוא מבוהל ומבולבל וכו' הוא מדוכא בדיכאון עמוק, הוא מוציא את העצבים שלו על אשתו וכו' ואין על זה שום הצדקה, ורביז"ל בא לעקור את זה מן האדם כי אצלו היה היסוד והעיקר רק שלום בית אהבה והבנה הדדית, ואמר (שיחות הרן סימן רס"ד) שצריכים מאד מאד להיזהר ולהקפיד על כבוד האשה ולזכור כמה סבל היא סובלת בעת ההריון בעת הלידה ובעל הגידול וכו' וכו' ולכן אדם צריך לכבד ולייקר את אשתו מאד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שכל העשירות של האדם בא רק בזכות האישה וכשמכבד את אשתו אזי ישפיע לו הקב"ה השפעה גדולה של כסף.
נא ונא תעשה כל מה שביכלתך למסור את נפשך פשוטו כמשמעו לטלטל את עצמך לבית הכנסת שלוש פעמים ביום להתפלל שחרית מנחה ערבית במניין דייקא כי זה חלקך לנצח נצחיים ואל תזלזל בזה כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ג') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא תתאר לעצמך איזה בושות יהיה לך שלא באת לבית הכנסת להתפלל כל יום הרי חכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק י') מי שהוא משכים ומעריב לבית הכנסת בזה הוא פודה את השכינה מהגלות ועליו נאמר פדה בשלום נפשי ולכן תמסור את נפשך לבוא להתפלל במניין דייקא שאם תתרשל מזה דע לך שביתך הפרטי יחרב רחמנא ליצלן.
חוס וחמול על נפשך ותהיה גנב לגנוב כל יום דף גמרא בסדרת דף היומי הדף היומי של היום עירובין צ' ואף שאתה לא מבין כל דבר שאתה לומר על כל פנים תגרוס את הדף כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ד א.) ובנית ביתך זה גמרא אשרי מי שלא מטעה את עצמו ולומד אפילו בגרסא בכל יום את הדף היומי שבזכות זה יהיה לו בית וארבע מלאכי השמירה יסבבו אותו שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל.
אשרינו שיש לנו רבי כזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח כ"ט סיון התשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

הנה השבת הזאת יהיה גם שבת ראש חודש תמוז ודורשי רשומות דרשו ת'מ'ו'ז' ראשי תיבות ז'מני ת'שובה מ'משמשים ו'באים, כי באמת בכל הדורות כיוון שהגיע חודש תמוז אנשי שלומינו היקרים התחילו להכין את עצמם אל חודש התשובה שהוא חודש אלול ולהכין את עצמו אל נסיעה הקודשה לאומן על ראש השנה, שאמר רביז"ל מה אומר לכם אין דבר יותר גדול מזה מלהיות אצלי בראש השנה  ואז יכולים לקבל תיקון אפילו אלא שאני לא יכול לתקן אותם כל השנה, תתאר לעצמך מה זה? רביז"ל הבטיח חזקה עם שתי עדים קדושים שמי שיבוא אליו לאחר הסתלקותו היינו אל ציונו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה בעבורו ויאמר את העשרה מזמורי תהילים הנקראים "תיקון הכללי" אפילו אם עצמו חטאיו ופשעיו יוצאו מהשאול תחתית, והנה רביז"ל אומר שבראש השנה הוא יכול לתקן את אלו שהוא לא יכול לתקן כל השנה, תתאר לעצמך מה האדם הזה כבר היה יכול לעשות? כי רביז"ל לא יכול לתקן אותו כל השנה רק בראש השנה? וכו' וכו'.
ולכן אנחנו כבר צריכים להכין את עצמנו בתפילות ובקשות שנזכה להיות בראש השנה באומן על אף גודל הכבדות והמניעות וכו' וכו' והעולה על הכל העניות והדחקות וכו', עם כל זאת עלינו להכין את עצמנו כבר על ראש השנה הקדוש והנורא שהוא יום הדין שאז דנים את האדם על הכל ולכן כבר תראה לקבץ פרוטה לפרוטה כדי שיהיה לך על הוצאות הדרך, ורביז"ל הבטיחנו הבטחה חזקה על הוצאות הדרך הלוך וחזור יהיה לנו אם רק נרצה.
מה אומר לך מובא (בני יששכר חודשי תמוז ואב) ששתי החודשים האלו הם כנגד העיניים ויש לומר בפשיטות כי שתי החודשים האלו הקדוש ברוך הוא מוציא את החמה מנרתיקה וכו' ומסתובבות קליפות כמעט ערומות על הרחובות, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על העיניים לא להיכשל בראיות אסורות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה א.) אין יצר הרע שולט אלא במה שיעניו רואות, לכן צריכים מאד מאד לשמור על העיניים לא להסתכל על כל אשה שעוברת על הרחוב כי הלב הולך אחר העיניים כי העין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ה') ליבא ועינה תרין סרסורי דחטאו אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לביה ועיניה אנא ידע דאת לי אם אתה מוסר לי את העיניים והלב אני יודע שאתה שייך לי, היינו שבר ישראל צריך להחדיר בעצמו את אמיתת מציאותו יתברך ומכל דבר לראות רק את האלוקות המחייה את הדבר הזה ואז ממילא יהיה נזהר מהסתכליות רעות ומהרהורים רעים מאחר שמכניס בדעתו רק את אמיתת מציאותו יתברך.
וזה זוכים בשבת קודש שאז מאיר עצם עצמיות אלוקותו יתברך בלי שום לבושים כלל, ולכן תראה לקבל את השבת בשמחה עצומה כי אין עוד שמחה כשמחת השבת שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמאמרם ז"ל (שבת י'.) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם, ואמרו צדיקים שעניין "לך והודיעם" שייך בכל ערב שבת שמשה רבנו בא אל כל אחד ואחד ומעורר אותו דע לך בני ששבת ממשמשת ובאה תקבל את המתנה הזאת לשמוח כל יום השבת שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, ובאמת הדיבורים האלו תואמים עם דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שמשה רבנו נמצא בכל איבר ואיבר בכל בר ישראל ומעורר אותו שיקיים את המצווה השייכת לאותו איבר, ומכל שכן המתנה של הקדוש ברוך הוא שהוא יום השבת זה הוא עומד ומכריז בכל ערב שבת, בני שבת בא, שבת בא, תקבלו אותה בשמחה עצומה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז) שבת היא מעין עולם הבא, ולכן אם אתה רוצה להרגיש טעם עולם הבא תבוא אל הצדיק בשולחנו הטהור שאז מתקבצים אליו כל התלמידים ושרים ביחד שירי שבת שירי קודש והוא מגלה להם רזי דרזים סודות התורה אל תהיה בטלן תבוא אל שולחן הצדיק ואז תרגיש מה זה עולם הבא.
נא ונא תראה לכבד את אשתך שהיא השכינה כי בפירוש גילה לנו רביז"ל כי אצל כל אחד האשה היא בחינת השכינה ולכן כשמכבד ומייקר ואוהב את אשתו סימן שהוא מכבד ומייקר ואוהב את השכינה אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

3 תגובות

  • 1.
  • זה הבת - קול שיוצאת בכל יום מהשמיים..... אשרנו :)
   מאת: moshe nisim weizman
  • 3.
  • הבעל שם טוב של הדור
   מאת: משה הדרומי
  • 4.
  • צריך לפרסם לכול הארץ את המכתבים האלו!!!!!
   מאת: הבורר
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup