ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש שבט ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' שבט | ב' שבט | ג' שבט | ה' שבט | ו' שבט | י"ד שבט | ט"ו שבט | ט"ז שבט | י"ט שבט | כ"א שבט | כ"ב שבט | כ"ג שבט | כ"ד שבט | כ"ה שבט | כ"ו שבט | כ"ז שבט | כ"ט שבט | ל' שבט


בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תתחזק להיות בשמחה, כי השמחה זה יסוד היסודות אצל רביז"ל, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר, ואתה צריך לדעת שאי אפשר להגיע לשמחה, רק על ידי מסירות נפש למסור את נפשו פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה, ותיכף ומיד כשבר ישראל בשמחה, הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, כמובא בזוהר (תצוה קפד:) על הפסוק (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה.
נא ונא תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא במסגרת דף היומי, כי דף גמרא זה חיות להנפש, ושומרת את האדם מכל מיני צרות ויסורים מחלות וחלאים רעים, בשביל זה הס"מ כל כך מפחד מאדם שלומד גמרא, כי על ידי לימוד גמרא ממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, הדף היומי של היום זה ערכין י"ב, ואפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בא ב' שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

עליך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך אשר אין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמוח עם רביז"ל "בך רבינו נגילה, בך רבינו נשמחה" כי היום רואים ושומעים מה שקורה בחוץ וכו' וכו', ויש דיבור מרביז"ל שפעם אמר "ממה שקורה אצלכם אתם יכולים להבין מה שקורה בעולם" כאומר מה אנחנו שיש לנו את ההתחזקות מרביז"ל שלא עוזב אותנו יום יום שעה שעה וכו' וכו', מחזקינו ומעודדינו ומשמחינו ומדריכנו בהנהגות ישרות לקרבינו אליו יתברך, ואף על פי כן עובר עלינו בכל יום מחדש כל מיני חלישות הדעת וקטנות המוחין וכו' וכו', מה יעשו בני אדם שלא יודעים מרביז"ל? ולא מקיימים את עצותיו הקדושים? ולכן אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ומאד מאד לשמוח עם ההתקרבות אל רביז"ל, וכבר אמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית.
ולכן עלינו רק למסור את נפשינו לגלות ולפרסם את לימודו העמוק של רביז"ל, שהיא עמוק עמוק מאד, ואמר מוהרנ"ת ז"ל שעיקר העמקות של עצותיו של רביז"ל היא התמימות האמיתי, שאדם צריך לזרוק את השכל שלו לגמרי, ולדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, וכבר גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, ותעזוב את כל השטויות של הבלי עולם הזה, הדבק את עצמך באין סוף ברוך הוא, ותמיד תצייר בדעתך איך שאין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכל דקה ושניה שאדם חושב מזה הוא מקיים מצוות עשה של "ולדבקה בו" ולדברי הרמב"ם מקיימים שש מצוות עשה, רק במחשבה זו לחשוב "ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין אין שום מציאות בלעדך יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם" כאן זה נראה דבר פשוט, אבל למעלה בשמים אי אפשר לתאר ולשער כלל מעלתו בכל העולמות, כי אתה צריך לזכור אדם שנמצא בנוקבא דתהומא רבה רחמנא לישזבן וכו' וכו', והוא מלא העלמות והסתרות וכו' וכו', ורואה הכל ההיפך, (תהילים ע"ג) "הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל", הם גונבים וגוזלים וכו' וכו', מושחתים, לוקחי שוחד וכו' וכו', כמובא בפירוש בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים] וכו', עיין שם. ואף על פי כן יהודי שמתנהג בתמימות ופשיטות אינו מתבלבל מכל אלו השקרים וכו', ועוסקים רק לשמוח עם המצוות שמקיימים בכל יום, ציצית, תפילין, מזוזה, כשרות, וכו' וכו' וכו', ומתפללים את השלש תפילות במנין דייקא, ונותנים צדקה לפני כל תפלה, ולומדים שיעורים קבועים בכל יום, במקרא במשנה ובגמרא ובמדרש ובהלכה וכו' וכו', והעולה על הכל שמדברים אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ולא מתבלבלים מכל השטויות שקורה היום בעולם, ומחדירים בעצמם את אמתת מציאותו יתברך, אין לתאר ואין לשער את מעלתם שבשמים, וזה עיקר הנסיון שאדם לא יודע מגודל כוחו ומהמצוות שיש לו בכל יום וכו', ולכן אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך, ואל תסתכל על גדולת המושחתים, ועל העוולות והגניבות שהם עושים וכו' וכו', כי הכל הבל ורעות רוח, מה ישאר מהם? כלום! כי כבר אמר דוד המלך (תהילים מ"ט) "אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו: כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו:" ולהיפך כשבר ישראל רק שש ושמח כל היום עם המצוות שזוכה לקיים וכן מרבה לדבר אליו יתברך בתמימות ופשיטות גמור, רק זה ילווה אותו, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו. וכן אמרו (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד. ולכן אל תהיה בטלן ראה מה לפניך, ותשמח שאתה מקורב אל צדיק כזה שלא עוזב אותך יום אחר יום ומעורר אותך מהשינה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס) שהצדיק מעורר מהשינה, אשירנו מה טוב חלקינו ומה  נעים גורלינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר בא ג' שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

הנה אנחנו נמצאים באמצע ש'ו'ב'ב'י'ם' וידע מצדיקים אשר עיקר תיקוני ימי השובב"ים הם השבתות שבהם.
כי על פי האריז"ל צריכים להתענות בימים אלו על פגמי הברית שפגמנו בהם ובא הבעל שם טוב הקדוש זי"ע וראה חולשת הדורות ולכן הפך הכל, ואמר העיקר שעם ישראל יתקבצו בשבתות יחד, וזה אשר נוהגים הצדיקים לערוך שולחן בלילי שבתות ומתקבצים כל התלמידים יחד ושרים שירות ותשבחות להשם יתברך אשר למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד וכן בסעודה שלישית מתקבצים אז יחד כל התלמידים ואז הוא רעוא דרעווין רצון שברצונות ואמר הבעל שם טוב זי"ע שדבר זה היה עוד במצרים שהתקבצו עם ישראל יחד בימי שבתות כמובא במדרש (מדרש אגדה) שהיו נוהגים עם ישראל להתקבץ בשבתות והיו קוראים מגילות  מגילות שקבלו מאבות אבותיהם ודבר זה חרה מאד לפרעה כי מקודם פעל משה אצל פרעה שייתן להם יום אחד מנוחה לנוח מעבודתם ובחר את יום השבת ואחר כך כשראה פרעה שעם ישראל חזקים באמונה ואי אפשר לשברם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ועל כן אמר "תכבד העבודה" ולא רצה לתת להם "תבן" שהוא לשון תבונה כי על ידי שמתקבצים יחד נשמות ישראל לכל הפחות פעם בשבת על ידי זה הם מתחזקים יחד והס"מ מאד מאד מפחד מזה שיתקבצו יחד בלילי שבתות ובא עם כל מיני נכלי ערמומיות שהוא עייף ויגע וכו' ועדיף ללכת לישון כדי שיוכל לקום מוקדם וכו' [אשר דבר זה הוא שקר כי בשבת ממילא יושנים יותר] אבל כוונת הס"מ הוא שעם ישראל לא יתקבצו יחד בלילי שבתות וישירו יחד זמירות ותשבחות להשם יתברך, כי גודל הנחת שגורמים להשם יתברך אז בליל שבת כשמתקבצים יחד זה אי אפשר לתאר ולשער כלל כי מלאכי מעלה שרפים ואופנים חיות הקדוש וכו' מתקבצים אז יחד ובאים לשמוע את התענוג שיוצא מעם ישראל בליל שבת קודש בשעה שמזמרים אז שירות ותשבחות [ואם היה לו בכלל שום נסיון והיה בא בליל שבת להתקבץ יחד] וידוע שרביז"ל אמר שבליל שבת יכולים כל כך להתלהב ולהשתוקק עד שלא ידע איפה הלילה פרח מרוב השתוקקות שיש אז לנשמות ישראל אליו יתברך ומוהרנ"ת ז"ל התבטא שלילי שבתות יש להם התעוררות של ליל יום הכיפורים והס"מ יודע את זה ולכן מפיל על האדם אז שינה גדולה ועייפות נוראה, ולכן זה מצווה רבה לישון כדי שיוכל להיות ער בליל שבת וכן הוא בסעודה שלישית.
כשעם ישראל מתקבצים יחד ושרים זמירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא יורד על כולם שפע גדול על כל ימי השבוע ומה עושה אז הס"מ? מכניס באדם קרירות גדול כבר רוצה לגמור את השבת בזמן הראשון וכו' והוא לא קולט שאז הוא המשכת השפע על כל ימי השבוע ובזה שרץ אחר הגיהנום יסבול כל השבוע עניות ומרירות וכו' מה אתה רץ כל כך במוצאי שבת? למה לא תחכה עד הבדלה זמן שבעים ושתים דקות אחר השקיעה כמו שיטת רבינו תם? היינו יכולים כבר להתחיל ערבית לפני זה אבל לא לעשות מלאכה לפני שיטת רבינו תם ואז נכון יהיה לבך בטוח שיהיה שבוע של שפע ושל שמחה ונחת וכו'.
והס"מ רוצה לבטל את זה ממך ורוצה שתעבוד קשה כל ימי השבוע ושיהיה לך מרירות ודאגות וכו' וכו' ולכן מכניס בך בולמוס ואתה ממהר לצאת מן השבת מה אתך? אתה לא רואה איך שהס"מ תופס אותך ברשתו? ומפיל עליך עצלות ועצבות לא לבוא בליל שבת אל שולחן הצדיק וכן בסעודה שלישית לא נותן לך לבוא אל שולחן הצדיק ובזה אתה עוקר עצמך ממנו יתברך.
והנה דע לך דייקא השבתות של השובבי"ם ושמחה בהם זהו מכפר על פגמי הברית שפגמת בהם וכו' ולכן אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות ובני אדם מזלזלים בזה.
ולכן תראה על כל פנים מהשבת הזו להשתדל לבוא אל שולחן הצדיק בליל שבת ובסעודה שלישית ואז יכופר כל עוונותיך ודבר זה תיקן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ובכל דור ודור יש לצים שלוחי הס"מ אשר מקררים את האדם מכל זה, וכך תופס אותו במצודתו.
ורואים בחוש שאלו האנשים שהלכו בתמימות ובפשיטות בדרך הבעל שם טוב הקדוש זי"ע וזרקו את חכמתם המדומית ובאו אל שולחן הצדיק בליל שבת ובסעודה שלישית מהם יצאו יהודים יראים ושלימים שומרי שבת וקיום מצוות מעשיות ולהיפוך אלו שעשו ליצנות מזה יצא מהם קלים וריקים ופושעים מחללי שבתות ואוכלי טריפות וכו' ולכן אל יקל בעיניך דבר זה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בשלח ה' שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מה אומר לך אהובי ידידי צריכים מאד מאד לשמוח שיש לנו שייכות אל רביז"ל ועיקר השייכות שיש לנו זה על ידי הדיבור שתמיד מדברים ומשיחים ממנו, כי בזה שמדברים מן הצדיק ומעצותיו הקדושים הוא נמצא בינינו כמו שאמר דוד המלך "אגורה באהלך עולמים" ואמרו חכמינו הקדושים (יבמות צ''ו:) שכך אמר דוד המלך יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ולכן בזה שאנו תמיד נדבר מרביז"ל הוא תמיד נמצא בנינו וזה כלל גדול במקום שמדברים מרביז"ל שם רביז"ל נמצא, ובמקום שאינם מדברים ממנו שם הוא לא נמצא ולכן אנחנו צריכים תמיד לדבר מרביז"ל ומעצותיו הקדושים וזה שמחתנו האמתית כי באמת אין עוד שמחה כמו שתמיד מדברים מרביז"ל שהדיבור שלו זה רק דיבורי אמונה והשגחה פרטית ובזה שמדברים תמיד רק מאמונה והשגחה פרטית בזה אנחנו נדע שהשכינה נמצאת בינינו כי (בראשית ל''ט ג') "וירא אדוניו כי הויה עמו" ופרש"י שם שמים שגור בפיו כי במה שאדם מדבר בזה הוא אוחז ולכן יען שיוסף הצדיק תמיד דיבר רק מהקדוש ברוך הוא לפי זה ידע המצרי שהשם יתברך נמצא איתו, וזה היה הרצון של רביז"ל שתמיד נדבר ממנו יתברך ותמיד נדבר מהצדיק ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) ששמו יתברך משותף בשם הצדיק כי הוא יתברך נמצא תמיד אצלו כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) הצדיק נקרא מלאפום על שם מלא פום, פיו תמיד מלא עם שבח של הקדוש ברוך הוא.
ולכן זה צריך להיות שמחתינו שאנחנו תמיד מדברים מהקדוש ברוך הוא ומעצותיו של רביז"ל אשר יסוד היסודות של עצותיו הקדושים הם שמחה, לשמוח תמיד על נועם חלקינו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה אנחנו מקיימים את עיקר העצה שלו שהוא תפילה והתבודדות שיחה בינו לבין קונו, אתה לא יכול לתאר ולשער בשכל אנושי מה כל דיבור ושיחה גורמת בכל העולמות כשבר ישראל משיח את לבבו אליו יתברך אם היית יודע איזה שעשועים אתה גורם למעלה בכל העולמות על ידי כל שיחה ודיבור שאתה שח ומדבר עמו יתברך שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל.
נא ונא אל תהיה בטלן אל תיפול בחלישות הדעת כי רק זה מה שהס"מ רוצה שתהיה תמיד עצוב ומדוכא שבור ורצוץ וכו' ואחר כך תוציא את העצבים על אשתך ועל הזולת וכו' וכו' וכך יהיה לך מריבות תמיד, במקום שתמיד תדבר עם אשתך דיבורי אמונה והשגחה פרטית ותחזק ותאמץ את כל בר ישראל שיהיה שש ושמח ויתמיד בתורה הקדושה במקרא במשנה בגמרא וכו'.
מה טוב ומה נעים שתעיין בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל" ושם תמצא אותי ודע לך שכל מכתב נכתב עבורך דייקא, רק תקבל את ההתחזקות שלך משם ולא תיפול בחלישות הדעת וכו' אדרבה תסתובב בגדלות המוחין, ולהיות תמיד באנפין נהורין בפנים מאירות ושמחות ואז טוב לך כל הימים.
אל תבטל את הזמן היקר שלך או תישן או תאכל או תתפלל או תלמד או שתלך להפצה או שתעבוד וכו' להסתובב בטל זהו הכי גרוע כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ''ט) הבטלה מביאה לידי שעמום (שגעון) לידי זימה ורואים בחוש כל אלו שאין להם מה לעשות והולכים בטל הם פשוט משתגעים משעמום ומוצאים את עצביהם על האשה וכו' או על הזולת וכך מסתובבים ולכן חטוף ואכול בכל יום נהמא דאורייתא ושתה תפלה הן התפילות הקבועות והן אמירת תהלים שתסיים בכל יום "יום תהילים" והן תרבה לדבר עמו יתברך ואז טוב לך כל הימים.

הדורש שלומך באהבה רבה מאוד

 

בעזה"י יום ב' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

ראה רק להיות בשמחה על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה אתך עמך, ובאמת צריך שתדע שחכמינו הקדושים אומרים (נדה ל.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, כי הוא יתברך עושה נסים עם כל אדם בכל יום ובכל שעה ממש כמו שאנו אומרים בכל יום שלש פעמים "על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא תמו חסדיך" וזה סובב על כל בר ישראל, כפי שרואים מה שעובר על כל אחד ואחד משברים וגלים , אין עוד רחמים וחסדים יותר גדולים מה שאנו רואים בעצמינו, שתהילה לאל רואים עם העיניים ושומעים עם האוזניים ונושמים באף ומדברים בפה והולכים עם הרגליים וכו' וכו' אדם חושב שזה טבעי כך צריך להיות אבל כשהולך פעם לבקר בבית רפואה ורואים מה שקורה שם רחמנא לצלן עיוורים חרשים אילמים גדמים וכו' וכו' אז כבר אדם מתחיל לראות ולהרגיש את גודל הניסים והחסדים של הקדוש ברוך הוא שעושה עמו.
ולכן ראה קודם לתת תודה והודאה תמיד להקדוש ברוך הוא על גודל החסדים שעושה עמך וזה יכניס בך שמחה אשר אין דבר גדול מזה, כי שמחה זהו  הגאולה הפרטית של כל אחד בבחינת "קרבה אל נפשי גאלה" ולכן הס"מ מאד מאד מפחד מעניין השמחה כי הוא יודע שעל ידי שמחה הוא מוחה אותו לגמרי בסוד "כי מחה אמחה" אות ש' זה עולה אחורי אלקי"ם א' אל' אלק' אלקי' אלקי"ם מח"ה היינו מחיית עמלק ששרו הס"מ שמכניס באדם מרירות ודיכאון אלקי"ם באחוריים היינו אפילו בתוקף הדינים גם שם יכולים למחות את הס"מ כי שמחה זהו תרופה להכל ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים באים לאדם מחמת חסרון השמחה, ולכן ראה לקחת עצמך בידך ולהיות רק בשמחה שאנחנו זכינו להבראות וכן זכינו לזכות כזה שרק מעט מעט זכו לזה והוא ההתקרבות אל רביז"ל אשר זה זכות גדול כי רביז"ל מחדיר בנו את האמונה הקדושה בו יתברך ומעמידנו לפניו יתברך שנזכה לדבר אליו יתברך טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו.

היום זכינו שהיה שתי בריתות בקהילתנו ואשרי מי שנמצא בעת ברית שאז אליהו הנביא נמצא שם ומוחלין להאדם כל עוונותיו ועוד נזכה השבוע לעוד ארבע בריתות כן ירבו השמחות בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה.

הדורש שלומך באהבה רבה מאוד

 

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ד שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם אסור שישבור אותנו, וזה יסוד היסודות אצל רביז"ל, לדעת (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אשר אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש אפילו בהמצבים הכי קשים שעובר על אדם עליו להיות חזק בדעתו שהוא לא ישבר, ואז אם הוא עקשן גדול מאד, לבסוף יעבור על הכל, וזה אנחנו לומדים מחמשה עשר בשבט שהיא ראש השנה לאילנות, אחר שעבר חודש תשרי חשון כסליו טבת, והיו גשמים ורוחות עזות ושלגים וכו' וכו', והיה נדמה כל אילן ואילן כהושענא חבוטה וכו', שלא נשאר עלה אחד על העץ וכו', וחשבו שזהו זה וכו', כבר לא יחזור אל קדמותו, והנה דייקא בט"ו בשבט אנו שמחים ועליזים שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, והנה האילנות מפריחים מחדש ומוציאים פירות מתוקים וכו' וכו', והנה כתיב (דברים כ' י"ט) "כי האדם עץ השדה", היינו האדם הוא דומה לעץ השדה, כמו שקורה בעיתים בשנה כגון בחורף וכו', שהאילנות מאבדים את כל העלים וכו', ונדמה שכבר אין להם תקוה וכו', והנה פתאום מתחילים לפרוח ולהוציא פירות חדשים הראויים למאכל אדם וכו', כמו כן אדם צריך ללמוד מזה, אפילו שעובר עליו משברים וגלים, ונדמה לו הרבה פעמים שהנה אבד מנוס ותקוה ממנו, וכאילו ממנו כבר לא יהיה שום דבר, כי עובר עליו מרירות דמרירות וכו' וכו', צרות ויסורים והרפתקאות וכו', עם כל זאת אסור להתייאש, כי כמו האילן שהיה נדמה אחר הגשמים והשלגים והרוחות העזים וכו', שלעולם לא תחזור לקדמותו, ולא תוציא יותר פירות וכו', כך קורה עם אדם שעובר עליו כל כך הרבה משברים בחייו, עד שנדמה לו שזה סוף סופו וכו', עם כל זאת אנחנו לומדים מהאילנות שאסור להתייאש אפילו שנדמה שהם אף פעם לא יחזרו לקדמותם, והנה אנחנו נהנים מהפירות בט"ו בשבט, ומתקבצים יחד בני הבית כל המשפחה, ועושים סעודה גדולה עם כל מיני פירות, ומברכים ברכות להקדוש ברוך הוא וכו' וכו', כמו כן אדם צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותו, אשרי מי שמכניס את הלימוד הזה בתוך תוכו, ואז טוב לו כל הימים.
נא ונא ראה לחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, כי רק זה מה שישאר ממך, וכמו שהרבנו לדבר מזה, ואתה צריך לדעת שכל ההסתות והאיומים של הס"מ שווה כקליפת השום, ואף שנדמה בהתחלה כאילו הוא מצליח וכו', אבל לבסוף יפול נפילה כזו שיהיה לבזיון וכליון לעיני כל, ולכן אסור להישבר משום דבר, אנחנו צריכים רק לשמוח ולדבק את עצמינו בו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר יתרו ט"ו שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נמצאים עכשיו בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, וזה גם היום הולדת של מוהרנ"ת ז"ל שהיה רגיל לעשות סעודה ביום הזה, ובאמת יש לנו לשמוח מאד מאד עם מוהרנ"ת ז"ל, וכבר אמרו אנשי שלומינו "אם לא נתן למוט רגלינו", אם לא היה לנו את מוהרנ"ת ז"ל, רחמנא לישזבן היה למוט רגלינו, כי אנחנו יודעים שרק מוהרנ"ת ז"ל הבין את דעתו של רביז"ל, ולכן צריכים להרבות בלימוד "לקוטי הלכות", ובאמת בתוך דבריו הקדושים נסתרים סתרי נסתרות פלאי פלאים בהנהגות ישרות ובדרכים נפלאים איך להתקרב אליו יתברך אפילו הכי גרוע שבעולם, ולכן מעולם היו גדולי אנשי שלומינו מתמידים בספרי מוהרנ"ת ז"ל, ולא כמו שנוהג היום שכל בר בי רב דחד יומא וכו', כבר בא ואומר דרושים עמוקים (לפי דעתו העקומה) בקבלה, וקטני שכל רצים אחר זה וכו' וכו', בשעה שעיקר חסידות ברסלב תלויה בשקידה רבה ונפלאה בספרי מוהרנ"ת ז"ל, בפרט ספרי "לקוטי הלכות" שכלול מהכל, והעיקר התמימות והפשיטות והסודות העמוקות שיש בדבריו עמוק עמוק מי ימצאנו, אשרי מי שיתמיד בספרי מוהרנ"ת ז"ל, שרק בזה תלוי התקרבות לרביז"ל, ותאמין לי שכל ההתחזקות שלי במשך כל השנים שעבר עלי מה שעבר וכו', כל משבריך וגליך עלי עברו וכו', הכל היה מפני כשהייתי בחור צעיר שקדתי והתמדתי מאד בספרי "לקוטי הלכות", וזה עיקר התחזקותי עד היום הזה, ולכן אל תהיה בטלן, ראה גם אתה לקבוע לעצמך שיעור בכל יום בדברי מוהרנ"ת ז"ל, וממש חיים חדשים תרגיש.
דייקא היום חמשה עשר בשבט שהוא ראש השנה לאילנות, וכתיב (דברים כ' י"ט) "כי האדם עץ השדה", היינו האדם הוא דומה לעץ השדה, וכמו שצריכים להשקות את האילן כדי שיצמח טוב ויוציא פירות טובים, כך אדם צריך להשקות את עצמו עם הרבה צדקה כדי שיצמח, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע') אם אדם זורע באדמה טובה, אזי צומח פירות טובים, וכמו כן מי שנותן צדקה להצדיק, מתברך תיכף ומיד, ולכן ראה לתת כל יום לפני כל תפלה כמה פרוטות לצדקה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ולכן מי שיכול להרבות בצדקה שזה תיקון גמור לפגם הברית, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"ד) צדקה היא תיקון הברית, כי פגם הברית הוא, כי הוא היה צריך להשפיע בקדושה למקום שצריך להשפיע, והוא סילק ההשפעה משם, והמשיכה חס ושלום למקום אחר, ועל כן התיקון על ידי הצדקה, שעל ידי זה חוזר ומשפיע אל הקדושה, ועל ידי זה נתקן, ועל כן אני מאד מבקש אותך שתראה להפיץ קופות של צדקה "קרן הצדיק", ותזכה את נשמות ישראל להרבות בצדקה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר יתרו ט"ז שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בעצמך אמיתת מציאותו יתברך, ותאמין לי ככל שאדם זוכה לחשוב רק ממנו יתברך, אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כי אנחנו חיים בעולם המלא העלמות והסתרות וכו' וכו', שנעלם ונסתר אלקותו יתברך, אבל מי שזוכה לישוב הדעת אמיתי, זוכה להבין שדומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, וזה הלימוד העמוק של רביז"ל לחפש ולבקש ולמצוא את אמתת מציאותו יתברך בתוך הבריאה.
עלינו לשבח לאדון הכל על החסד חינם שעשה עמנו קטני ערך לדעת מרביז"ל, שגילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל על השכל האלקי שיש בכל דבר, שהוא החיות אלקות המחייה את אותו הדבר, ואם ירגיל את עצמו ללכת בדרך זו, אז תמיד יאיר לו המח באור גדול מאד, וזה מדריגת הצדיקים השלימים שעליהם נאמר (משלי ד') "ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום", כי להם תמיד מאיר האור האין סוף ברוך הוא, ולזכות להגיע לזה צריכים להרגיל את עצמו הרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה, ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, והיום יש כל מיני אנשים שקוראים את עצמם חכמים וכו', ובאמת הם טפשים גדולים וכו', כי הרגע שמדברים בשפה עליונה ועמוקה וכו', (שפה של חכמת והשכלות וכו' שנדמה לשפה עליונה ועמוקה וכו'), הכל הבל ורעות רוח, כי לימוד של רביז"ל הוא עמוק עמוק מי ימצאנו בתמימות ובפשיטות גמור, עד כדי כך שאמר רביז"ל שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, ובאמת מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, אז הוא לא צריך את כל הלשונות של השכלות והתבוננות וכו', כי יכולים לדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא בדביקות כזה, עד שלא ירצה שום דבר רק את אמתת מציאותו יתברך, ותמיד ירגיש את אורו יתברך, אשרי מי שזוכה לזרוק את השכל שלו לגמרי וכו', ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"א) שאין צריכים שום חכמות בעבודת הבורא יתברך שמו, רק תמימות ופשיטות ואמונה, ואמר שפשיטות הוא גבוה מהכל, והשם יתברך הוא בוודאי גבוה מהכל והוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות, ולכן אשרי מי שמרחיק מעצמו כל החכמות, וזוכה להיות דבוק בו יתברך.
אל תהיה בטלן, תחטוף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
העיקר תחזיק מעמד ולא תשבר משום דבר, ואפילו שבין כך אתה נופל ונחלש וכו' וכו', זכור תזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש.
אני מאד מאד מבקש אותך שתנדב בכל יום כמה פרוטות עבור בית התבשיל - אהל אברהם, כדי שיהיה לך חלק במצוה זו להאכיל עניים ואביונים וכו' וכו', וזכור שכתיב (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן".
אשרי מי שיש לו חלק בהחזקת בית התבשיל - אהל אברהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר משפטים י"ט שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה השבוע מתחיל פרשה חדשה מפרשת השבוע, וזה מאד מאד נחוץ שכל אחד ילמד את הפרשה הזו היטב הדק הדק היטב עם פירוש רש"י, כי הפרשה הזו מדברת מכל ההלכות שבין אדם לחבירו, וזה נחוץ מאד מאד, כי בני אדם לא מתארים לעצמם איך בשמים מקפידים על אחד שלוקח כסף מהזולת שלא בדין וכו', או עושה עוולה להזולת וכו', ולבסוף צריכים לחזור בגילגול כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש על מה שהפרשה מתחילה "ואלה המשפטים" והתרגום אומר "ואילין דיניא", ומובא על זה בזוהר (פרשה זו) דין רזא דגלגולא, כי כל מה שקורה עם האדם שסובל כל כך הרבה סבל וכו' וכו', זה עניני גלגולים, כי אדם שגנב מהזולת כסף וכו', או אדם עושה עוולה להזולת שלא בדין וכו', צריך לשלם על זה מחיר כבד מאד בחייו וכו' וכו', רואים בני אדם עושים עוולת להזולת וחושבים שהעולם הפקר וכו', ולא יודעים שלבסוף משלמים על זה מחיר כבד מאד, יש רשעים שמקבלים תיכף ומיד את העונש שלהם, ויש רשעים שלוקח זמן עד שמקבלים את העונש, ויש רשעים שיכול לעבור המון שנים עד שמקבלים את העונש וכו' וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ג) אשר רבים נתפקרו כשרואים צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, שזה מה שקורה היום שכל כך הרבה נפשות טהורות נתפקרו ונעשו חילונים וכו' וכו', רק מחמת שראו איך שהצדיקים קדושים נהרגו ונשרפו וכו', ואלו הרשעים הרוצחים לא קורה להם שום דבר וכו', וכמו כן יש רע-בנים שעושים כל מיני עוולות שבעולם וכו', גונבים וגוזלים וכו', ועושים כל מיני תרגילים להוציא כספים במירמה וכו', ולא קורה להם שום דבר, ואלו הצדיקים הקדושים העוסקים בתורה ובתפלה במסירות נפש, צריכים לסבול מהם, כמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ולכן מה טוב ומה נעים ללמוד היטב את פרשת השבוע עם פירוש רש"י ועם מפרשים, כדי שיחקוק היטב בלבו לא להכשל באיסור גניבה וגזילה וכו', וכשאחד לווה כסף הוא צריך להחזיר כדי שלא יהיה בכלל (תהלים ל"ז כ"א) "לוה רשע ולא ישלם" וכו', כי לבסוף משלמים על זה מחיר גבוה מאד, ואף שרואים שיש ש'קרנים ר'מאים צ'בועים שרץ השורץ על הארץ ולא קורה להם שום דבר וכו' וכו', אל נא ללמוד מהם, אדרבה אנחנו יודעים שקבלנו את התורה הקדושה, ועלינו למסור את נפשנו על כל פרט ופרט מדיני התורה הקדושה, ולקיימם בתמימות ופשיטות, ולכן לא בחינם שרביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד שולחן ערוך, עד שאמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, כי לא ימלט אם אדם לא לומד ההלכות ששייכים בדיני חושן משפט, שלא יכשל באיסור גניבה וגזילה או הונאה וכו', ובני אדם חושבים שהכל הפקר, ולא מתארים לעצמם שלבסוף משלמים על זה מחיר מאד מאד כבד.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותעשה התחלה חדשה מהשבוע תתחיל ללמוד חומש ורש"י עם התרגום, ואם תוכל ללמוד גם פירושים על פרשת השבוע, מה טוב ומה נעים, וכן תלמד הרבה הלכה, שאי אפשר להיות יהודי בלי לימוד שולחן ערוך, ובפרט ההלכות שבין אדם לחבירו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו.
אסור להתפעל משום בן אדם בעולם, כי נתקיים מה שאמר הנביא (ישעיה ה' כ') "הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר", אדם שגונב וגוזל ועושה עוולות וכו', ועוקר בני אדם מהיהדות וכו', הוא נקרא היום ראש ומנהיג וכו' וכו', מה שאין כן מי שמוסר את נפשו בשביל היהדות מקרב רחוקים אליו יתברך וכו' וכו', עליו מדברים כל דבר אסור, ולכן אסור להתפעל משום בריה שבעולם, צריכים לדעת שהכל שקר וכזב וכו' וכו', וצריכים לשמור מכל מיני רע-בנים וממפורסמים של שקר, וכבר אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות, ולכן תתאזר בגבורה עצומה לא להתפעל משום בריה שבעולם, ושלא יהיה איכפת לך מה שאחר אומר, אתה צריך ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה וכו' וכו', כי רק זה מה שישאר ממך, והעולה על הכל תראה לעשות חסד אחד עם השני, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ודע לך שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה נבנית רק על חסד, ולכן מי שמתאכזר על הזולת, אין לו שום שייכות בקהילתינו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס בדעתך ובלבך דבריי אלו, כי הם יסודות גדולות ביהדות לא להתפעל משום בריה שבעולם, ואפילו שרואים שרשע דרכו צלחה, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) אם מסתתרים בסתר צל כנפיו יתברך, אזי ניצול מהרשעים האלו, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אתה צריך לרקוד מרוב שמחה שזכית להתקרב אל רביז"ל ואתה יודע מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, שמחייה ומעודד ומשמח אותנו בכל המאמצים, ואם רק נשים לב אל דבריו ונקיימם בתמימות ובפשיטות, נזכה להיות צדיקים, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם.].
והנה יסוד היסודות שביקש מאתנו רביז"ל, היה שלוש דברים, "שמחה" שנמסור את נפשינו רק להיות בשמחה, אף שזה בא לאדם מאד מאד קשה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות והעצלות, עם כל זאת ראוי למסור את נפשו רק להיות בשמחה, ולעשות כל מה שביכולתו להיות בשמחה, "התבודדות" להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו את כל אשר עם לבבו כאשר ידבר איש אל רעהו, ואין עוד דבר יותר גדול מהשיחה בינו לבין קונו, שזה מדביק את נשמתו אל האין סוף ברוך הוא, "שולחן ערוך" שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, כי על ידי לימוד הלכה זוכים לבירור וזיכוך המדמה, וזוכים להגיע לאמונה ברורה ומזוככת, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב), ולכן תהיה חזק מאד בהשלוש דברים האלו, ובפרט בהלכה שצריכים לשאול כל דבר מה שקשה לו, ותהלה לאל יש לנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים, ולכן כל שאלה שרק נעשה בתוך הבית, צריכים לשאול את ההלכה, אסור לסמוך על דעת עצמו, ובפרט בעניני טהרת המשפחה מוכרחים לשאול, כי אחרת יכולים להכשל באיסורי כריתות רחמנא לישזבן שזה מאד מאד חמור.
מה אומר לך שמור מאד מהסתת הס"מ שמסית ומדיח מאחד להשני וכו' וכו', הוא חושב שהוא יוכל לפורר את הקהילה שלנו וכו' וכו', הוא לא יודע שתהלה לאל יש לנו רבי גדול שמאחד אותנו, והזהיר אותנו מאד מאד על אחדות ואהבה גדולה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל לדון את כל אחד ואחד מאנשי שלומינו לכף זכות, כל אחד קשה יום, ואדרבה תראה מה שאתה יכול לעזור לו, ואפילו עם מילה טובה זה כבר עזרה מאד מאד גדולה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
מאחר שתהלה לאל יש לנו כבר במשך היום שש שיעורים בלימוד הדף היומי, ולכן אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחי שתצטרף אל אחד מהשיעורים, כי אי אפשר לתאר ולשער מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, שזה מציל את האדם מכל הצרות שבעולם, וממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואל יקל בעיניך דבר זה, ועל כל פנים אתה בעצמך תלמד בכל יום את הדף גמרא אפילו שאתה לא מבין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"ב שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך שזה יסוד היסודות, בכל רגע כשאדם מחדיר בעצמו שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו, זה ממנו יתברך, הוא מקיים בזה מצוות עשה תדירית, ובאמת מה שאנחנו רואים מה שקורה בעולם שכל אחד עושה תוכניות וכו', זה בכה וזה בכה וכו', ואף אחד לא קולט שבשמים צוחקים ממנו, כי הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, וכמו שכתוב (תהילים ב' ד') "יושב בשמים ישחק אדנ"י ילעג למו" בשעה שאומות העולם מתכננים תוכניות על עם ישראל וכו', וכן בין עם ישראל כל אחד מתכנן תכנונים וכו', זה יפיל את זה וכו', ומי בראש? וכו', הקדוש ברוך הוא כביכול יושב בשמים ושוחק וכו', כי הכל תלוי בו, כי הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטי פרטיית, כי דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא כפי רצונו יתברך, ומי שזוכה לאמונה ברורה ומזוככת, ובטל ומבוטל אליו יתברך, אזי הוא חי חיים שקטים ונעימים, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר לימד אותנו רביז"ל, ומתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, כי לא נוגע לו שום דבר, הוא יושב בהד' אמות שלו ומתבודד עמו יתברך, וכן הולך לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, וכן הולך לבית המדרש ללמוד מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה, וכן הולך על הרחוב לקיים מצוות לקרב נשמות ישראל אליו יתברך, ולהרבות אמונה ביניהם, והוא חי את חייו, מה שאין כן מי שמנותק מכל זה, ואין לו אמונה בו יתברך, חושב שיש פה טבע מקרה ומזל, וכל דאלים גבר, האדם הזה הוא בלחץ גדול בכל פעם וכו', מה יהיה איתו, האם הוא יגדל ויתפרסם וכו', או האם יפול ויתבזה וכו', והוא תמיד בלחץ תמידי, וממילא כבר אין לו זמן לא ללכת לבית הכנסת להתפלל, ולא ללכת לבית המדרש ללמוד, על אחת כמה וכמה שלא הולך על הדרך לקרב יהודים אליו יתברך ולהחדיר בהם אמונה פשוטה בו יתברך, ולכן הבחירה לפנינו.
תאמין לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו זכינו להתקרב אל רביז"ל, שהוא מוליך אותנו אל דרך הנכונה שנדע שאין בלעדו יתברך כלל, ואין שום תכלית בזה העולם רק תורה ותפלה, כמו שאמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן רפ"ז) מה יש להאדם לעשות בזה העולם, אין צריך כי אם "להתפלל וללמוד ולהתפלל". מע באדארף מער ניט נאר דאווינין אין לערנין אין דאווינין, אשרי מי שזורק את שכלו המדומה ומציית את רביז"ל על כל אשר יאמר כי הוא זה, ואז יחיה חיים טובים חיים אמיתיים, וידע את האמת אשר (משלי כ"א א') "פלגי מים לב מלך ביד הוי"ה על כל אשר יחפץ יטנו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש משלי כ"א) מה המים הללו, כשאתה נותנן בכלי אתה מטה אותן לכל צד שאתה רוצה. כך בשר ודם, עולה למלוכה לבו נתון בידו של הקדוש ברוך הוא, אם זכה העולם הקדוש ברוך הוא מטה לבו לגזירות טובות. נתחייב העולם, מטה לבו לגזירות רעות. וכל גזירה שיוצאה מפיו אינה יוצאה לכתחילה אלא מלפני הקדוש ברוך הוא לכך נאמר, "על כל אשר יחפץ יטנו", זה הטעות מה שבני אדם טועים שחושבים שהכל טבע מקרה ומזל, וכל אחד חושב שהוא תמיד יהיה על הגובה וכו', והוא יכול להתעלל באנשים וכו', והוא יוכל לגנוב ולגזול ולעשות עוולות וכו', והוא לא קולט שיום אחד הוא יפול בפח כזה שלא חלם וכו' וכו', ולכן אשרי אדם, (תהילים מ' ה') "אשרי הגבר אשר שם הוי"ה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב", וכתיב (ירמיה י"ז) "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן הוי"ה יסור לבו", ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, תתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תצייר בדעתך איך שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואז תראה איך שאורו העליון יאיר עליך ולא יחסר לך שום דבר.
זכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, והנה תהילה לאל יש לנו היום בהקהילה שלנו שש שיעורים במשך היום בדף היומי, דבר כזה זה פלא על גבי פלא שבמושבה נידחת שאף אחד לא ידע איפה היא על המפה, והרוח לא בא להגיד שמה בוקר טוב... והיום יש לנו קהילה קדושה שמגיע כבר קרוב לארבע מאות משפחות, ועוד ידינו נטויה, כי בקרוב מאד מתחילים לבנות אלף דירות פה ביבנאל, וכל מי שבונה עכשיו הכל ילך לאנשי שלומינו, ולכן תהיה חזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותך מכל רע, וכן תבוא להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואז יהיה לך תמיד דבר שבמנין.
רק תקנה לעצמך את מידת הסבלנות, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכור מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודע לך כשאדם עוצר את עצמו לא לכעוס, בזה אפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', הוא עולה עד עולם האצילות, שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אדם צריך לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, ושלא יהיה לו אפילו משהו תרעומת על אשתו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", תאמין לי אם תציית אותי להיות בשמחה עצומה שאתה מקורב אל רביז"ל, ותעסוק רק בצדקה וחסד לעזור להזולת, ותמיד תהיה שמח ותשמח את אחרים אשר אין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, אזי עולמך תראה בחייך, ולא יחסר לך שום דבר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ג שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י  

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק להיות בשמחה, ועל ידי זה תזכה להרחבת הדעת, ותקנה לעצמך מידת הסבלנות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתאזר במדת הסבלנות, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכור מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודע לך כשאדם עוצר את עצמו לא לכעוס, בזה אפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', הוא עולה עד עולם האצילות, שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אדם צריך לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, ושלא יהיה לו אפילו משהו תרעומת על אשתו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת".
בענין חינוך ילדים צריכים המון סבלנות אליהם, וכמאמרם ז"ל (רות רבה הקדמה סימן ו') על הפסוק (תהלים קמ"ד) "אלופינו מסובלים" רבי יוחנן אמר סובלין אין כתיב כאן, אלא מסובלים, בשעה שהקטנים סובלין את הגדולים אזי אין פרץ ואין פרצה של מגפה וכו', ריש לקיש מסרס קרא, בשעה שהגדולים סובלים את הקטנים אין פרץ של גלות, דכתיב (עמוס ד') "ופרצים תצאנה", הרי שלך לפניך שהקטנים צריכים לסבול את הקטנים והגדולים צריכים לסבול את הקטנים, כי מידת הסבלנות זה יסוד מוסד בחינוך, והאור החיים הקדוש מפרש (בראשית כ"ז א') הטעם שיצחק חפץ לברך את עשיו הרשע, כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך המידות לטוב ויטיב דרכיו, כי באמת הצדיקים יכאבו בעשות ביניהם רשע, והיה משתדל עמו להיטיב, ואפשר שהיה מועיל וכו', הרי שלך לפניך שתמיד צריכים ללכת רק בטוב עם הילדים, ולא עם יד קשה, כמו שהזהירנו רביז"ל מאד לא לצאת ביד קשה עם הילדים, וידוע שרבי נפתלי זי"ע תלמיד רביז"ל היה לו בן שהתקלקל לגמרי וכו', והתפלל שימות וכן נתקיים שמת רחמנא ליצלן, וכששמע זאת מוהרנ"ת ז"ל הקפיד עליו ואמר לו, אם יש לך כח התפלה, למה לא ביקשת ממנו יתברך שיתהפך לטובה, ולכן רואים מזה איך שצריכים ללכת עם הילדים בדרך רכה ובאהבה, וכמו שפירש השל"ה הקדוש את הפסוק (משלי ט' ח') "אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך", כשאתה רוצה להוכיח את אחד אל תאמר לו אתה גרוע וכו', אתה לץ וכו', כי אז ישנאך ולא ישמע לדבריך, רק אדרבה הוכח לחכם, כשאתה אומר לו הוכחה תעשהו לחכם ותגיד איך חכם כמוך יעשה דבר כזה? וכך הוא יאהבך, כי אף אחד בעולם לא אוהב ביקורת, ולכן תשתדל מאד לא להשפיל את הילדים שלך, אדרבה תבנה אותם, ועל ידי זה יקבלו את דבריך.
ראיתי במאירי (סנהדרין מה:) שמסביר למה אם אביו או אמו חגרים או אלמים או סומים או חרשים, אזי אין הבן נידון בדין סורר ומורה וכו', כי קבלה שהבעלי מומין הם אכזרים, ולכן יכול להיות שהם התאכזרו על בנם ונעשה בן סורר ומורה, ולכן לא יכולים לדון אותו, עיין שם, רואים מזה אם הולכים עם הילדים ביד קשה, מאבדים אותם, ולכן תשתדל מאד מאד ללכת עם הילדים שלך ביד רכה, ורק באהבה, ולספר להם המון סיפורי צדיקים, ועל ידי זה תצליח עם ילדיך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר משפטים כ"ד שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהיום מתחילים מסכת חדשה מסכת תמורה בסדרת הדף היומי, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תחטוף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ובפרט עכשיו שיש לנו פה ביבנאל שש שיעורים בשש זמנים אחרים, שכל אחד יכול לשמוע שיעור בדף היומי, ואם היית יודע מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואיזה נחת רוח אתה גורם להקדוש ברוך הוא על ידי זה, ואיזה שמירה יהיה לך מזה, היית רץ לאחד מהשיעורים בלימוד דף גמרא בסדרת דף היומי, ועל כל פנים אם לא תוכל, אזי תלמד לבד, אבל אני מאד מבקש אותך חבל מאד על כל יום שעובר עליך בלי לימוד דף גמרא, יבוא יום שלא תוכל להודות לי על זה שזיכיתי אותך בכל יום עם דף גמרא, שזה שומר את האדם מכל רע, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות של הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל.
מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה התחזקות, בכל יום וכל שעה וכל רגע ממש, כפי החלישות הדעת שעובר על כל אחד ואחד מאתנו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על פסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא", אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא, נמצא שכל יום ויום זה דור חדש, ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום שהוא דור שלם טוב אמיתי ונצחי, הן להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, והן לבוא להתפלל במנין דייקא את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; והן ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש הלכה, והן לתת כמה פרוטות לצדקה, אשר כל זה חלקך לנצח נצחים, ויבוא היום שאלו הנקודות טובות, הנקודות שנדמה לך כאילו זה כלום וכו', אבל יתגלה לפניך שלמעלה בשמים זה דבר גדול מאד מאד, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך לשניה וכו', "מלא כל הארץ כבודו" "ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין", ומצייר בדעתו איך שהכל לכל זה אלקות, בו ברגע הוא נדבק באין סוף ברוך הוא, ואם ימשיך במחשבה זו, על ידי זה יומשך עליו שפע אלקי, ומשם יבוא לו גם שפע גשמי, ולכן אל תהיה בטלן, השבת הזה זה שבת מברכים חודש אדר חודש השמחה, וכן שבת שקלים, שבזכותם ראינו במפלת המן, ובזכות הצדקה שניתן בכל יום כמה פרוטות, וכן נעורר עוד יהודים שיכניסו קופה של צדקה בביתם, ויכניסו בהקופה כל יום כמה פרוטות, על ידי זה נזכה לראות בקרוב במפלת המן מפרס, שכל כך מאיים על כלל ישראל ועל כל העולם כולו.
רק חזק ואמץ מאד להיות בשמחה כל השבת, ודע לך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר משפטים כ"ה שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם חלקינו וגורלינו, ולמען טובתך הנצחי, ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במידת הסבלנות, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכור מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודע לך כשאדם עוצר את עצמו לא לכעוס, בזה אפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', הוא עולה עד עולם האצילות, שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אדם צריך לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, ושלא יהיה לו אפילו משהו תרעומת על אשתו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת".
אשרי אדם שמכניס בלבו שמחה, שאמרו בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
זכור גם זכור שביום שישי התחילו ללמוד בסדרת הדף היומי מסכת תמורה, ותהלה לאל יש לנו שש שיעורים בקהילתינו שלומדים בה את הדף היומי, ולכן מאד רציתי שתצטרך לשיעור אחד שמושך את לבך, או שתיקח לעצמך חברותא, או שתגרוס בעצמך את הדף, ואפילו שאתה לא מבין, כי לימוד גמרא דף ביום, זה הצלת נפשות ממש.
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ששבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ו שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים לקראת ימי אדר הקדושים, שהם ימים של שמחה, ובוודאי בזכות השמחה כל אחד ואחד יגאל מצרתו, וכמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", היינו כמו שאנחנו מצפים על הגאולה כלליות שכל עם ישראל יגאלו גאולה שלימה, וכל העולם כולו יכירו במלכות הקדוש ברוך הוא, כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע עוד עכשיו בגלות הארוך והמר, כל אחד יכול לזכות אל גאולה פרטיית, זאת אומרת שהוא יבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך, ולא ירצה שום דבר רק את אמתת מציאותו יתברך, וישיר שירות ותשבחות לפניו יתברך, שזה התענוג הכי גדול שאדם מתענג מזיו שכינת עוזו יתברך, ובטל ומבוטל לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, ויודע וועד שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, שאין עוד תענוג יותר גדול מזה שאדם מוסר את עצמו לגמרי אל הקדוש ברוך הוא, אבל על זה צריכים שמחה אין סופית, כמו שגילה האריז"ל שהוא זכה להגיע למדריגתו רק על ידי תוקף השמחה שהיה שמח בכל מצווה שקיים, עד אפילו אם היו נותנים לו את כל הכסף שבעולם, לא היה כל כך שמח כמו שהיה שמח בקיום מצווה אחד, וכן אנחנו מוצאים אצל הנביאים שלא שרתה עליהם נבואה רק על ידי תוקף השמחה שהיה לפניהם, כמו שכתוב (שמואל א' י' ה') "ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל ותוף וחליל וכינור והמה מתנבאים", כי הרגע שאדם רק שש ושמח, נתרחב דעתו ונעשה כלי לקבל בו האור אין סוף ברוך הוא, ולכן תשתדל מאד מאד להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה קשה לך מאד מאד, כי מי שחטא אפילו עם חטא קטן וכו', ואפילו הרהר איזה הרהור רע וכו', כבר קשה לו להיות בשמחה, ומכל שכן כשאדם הירבה לחטוא בפרט בפגם הברית, עליו התלבש הקליפה נוקבא דס"מ, שהיא נקראת על שם יללה וכו', ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ולמסור את נפשו להיות בשמחה, ואז זוכים לגאולה פרטיית.
והנה רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שתיבת תלמו"ד עולה כמספר הקליפה נוקבא דס"מ שהיא לילי"ת, ולכן כשבר ישראל לומד תלמוד גמרא, הוא מבטל את הקליפה הזו לגמרי, ולכן לא בחינם שאני מעורר את אנשי שלומינו ללמוד בכל יום דף גמרא, שזה מביא לאדם ישועה בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות ד' מלאכי השמירה ששומרים את האדם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ולכן אני מאד מבקש אותך תצטרך להשיעורים של דף היומי, תהלה לאל בקהילתינו יש כבר שש שיעורים במשך היום בלימוד דף היומי, ואם אתה לא יכול מאיזה סיבה להצטרף, על כל פנים אתה בעצמך תגרוס את הדף היומי, כי אפילו הגירסא בדף גמרא מציל את האדם מכל הקליפות, וחבל שבני אדם לא יודעים מה זה לגרוס דף גמרא ביום אפילו שלא מבינים, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, תתחיל מהיום ללמוד את הדף היומי, ותראה שכל הקליפות שמסבבים אותך, יתבטלו לגמרי, הדף היומי של היום זה תמורה ד', ופירשתי בזה מאמרם ז"ל (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ולכן אל תהיה בטלן, תחוס על עצמך על ידי לימוד דף גמרא, זה יכניס בך שמחה אמיתית וסיפוק נפשי.
ראה להכניס בכל יום לפני כל תפלה כמה פרוטות של צדקה, וכן לפני שאתה נוסע לאיזה דרך, תכניס כמה פרוטות לצדקה, וכן לפני כל מאורע תכניס כמה פרוטות לצדקה, ואל תאמר מה יהיה כבר אם אני מכניס כמה פרוטות וכו', האם זה יעזור לי, אל תאמר כך, כי אתה צריך לדעת שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ולמעלה בשמים זה מאד מאד חשוב אלו הפרוטות דייקא שכל בר ישראל מכניס בקופת הצדקה, ורואים שבני אדם לא נותנים צדקה מפני שחושבים שצריכים לתת מי יודע כמה, אבל הם שוכחים שאפילו לא נותנים רק כמה פרוטות לצדקה, יצא ידי חובת מצוות צדקה, שזה מציל את האדם בגשמיות וברוחניות, וזה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ולכן אשרי מי שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה, שכאן זה נראה כאילו צחוק שאני מכניס כמה אגורות וכו', האם זה יועיל לי? ושוכח מה שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הוכפל הדבר תעשה כל מה שביכולתך לקבל את החודש הזה בשמחה עצומה, ותיכף ומיד כשתהיה בשמחה, אזי יהיה לך סבלנות לאשתך ולילדיך וכו' וכו', והשמחה יביא לך כבר כל הישועות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תרומה כ"ז שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, צריכים רק לשמוח בשמחה אין סופית שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה, מה היינו עושים בלי רביז"ל? האם אתה לא שואל עצמך בכל פעם את השאלה הזו? הרי רביז"ל הוא המתנה לכל העולם כולו, ואשרי מי שמכניס את עצמו כל כולו בתורת רביז"ל, אין לתאר ואין לשער מעלת האדם שזוכה להתמיד בהספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שעכשיו שהספר הזה יצא בעולם, אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו, ואמר (שם סימן שמ"ז) שהוא מצוה גדולה ללמוד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" ויכולים להיות נעשה בעל מח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא אפילו על פי פשוטם של דברים, ואם יתמידו בספרו, יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות את הפנימיות שיש בספרו הקדוש, כי יש בהם פנימיות הרבה, ולכן הייתי מייעץ לך אם תוכל להתחיל ללמוד בכל יום בספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן" על כל פנים תורה אחת, ולומר עליה התפלה ב"לקוטי תפלות", אזי חיים חדשים תרגיש, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן ככל שאדם לומד יותר את ספר רביז"ל עד ששגור בפיו, הרי זה אור רביז"ל מאיר בו, ודע לך שרביז"ל נמצא רק במקום שלומדים את הספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", כי רק בזה תלוי כל ההתקרבות אליו ז"ל, וכמובן שצריכים להרבות גם לעיין בשיחותיו הקדושים שבספרי "שיחות הר"ן" "חיי מוהר"ן", שהם השיחות הקדושים שרשמם מוהרנ"ת ז"ל, ועל כולם צריכים ללמוד הרבה "ספר המדות" כי המדות זה עיקר האדם, אשרי מי שמתמיד בספרי רביז"ל, ואז ירגיש טעם אחר בהתקרבותו אליו, ואל תסתכל על שום בריה שבעולם, הקהילה הקדושה שהקמתי ביבנאל מתנהגת אך ורק על פי דעתו הקדושה של רביז"ל, ופה יהיה "עיר ברסלב" על אפם וחמתם של כל מתנגדיי ושונאיי, לא יועיל לאף אחד שום דבר, הן אמת הס"מ מתפשט על אורכו ועל רוחבו, כי הוא מאד שונא את רביז"ל, וצעק בכל העולמות אם הנשמה הזו תרד אין לי כבר מה לעשות בזה העולם (עיין סיפורי מעשיות מעשה ז' מהזבוב והעכביש), וענו לו שהנשמה הזו מוכרחה לרדת, ואתה תצא ותמצא לעצמך עצה נגדו וכו', ויצא וחזר עם אחד זקן שצחק וכו' וכו', ואמר יש לי כבר עצה נגדו וכו' וכו', ואמרו אנשי שלומינו שזה היה העצה של הס"מ, שיצחקו ממנו, ולכן עלינו להיותך חזקים מאד מאד, ולא להתפעל מאלו שצוחקים מאתנו, לדעת שהם שליחי הס"מ, אנחנו צריכים למסור את נפשינו רק להיות באהבה ואחדות גדול מאד, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ומוהרנ"ת ז"ל תמיד היה רגיל לומר לאנשי שלומינו, אתם לא יכולים לתאר אל איזה מדריגות והשגות היה רביז"ל מביא אתכם אם היה ביניכם אהבה אחווה וריעות, ולכן אנחנו צריכים למסור את נפשינו שיהיה בינינו אהבה גדולה, ואיש את רעהו יאמר חזק, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה, רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תעשה כל מה שביכולתך רק למצוא את הטוב מה שיש בין אנשי שלומינו בקהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, ומי שלא רוצה להיות פה, שיצא מפה מה שיותר מהר, אנחנו לא מחפשים חסידים וכו', כמו שרביז"ל אמר פעם לאנשי שלומינו, "חסידים חדשים אני לא צריך, הלוואי שהחסידים הישנים יהיו אנשים כשרים", אתה לא יכול לתאר ולשער מה זה כשיהודים מחזיקים את עצמם ביחד, זה גורם שעשוע גדול בכל העולמות, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה ט"ו סימן י"א) כביכול כסאו מבוסם למעלה בזמן שישראל עשויים אגודה אחת, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך עסק עם שום מחלוקת, כי זה הדבר הכי גרוע שרק יכול להיות בזה העולם, כי אצלו יתברך חשוב רק שלום ואהבה, ומספיק שאנחנו סובלים מבחוץ מהס"מ הרשע ימח שמו, שעושה פירודים, כי כל הכח שלו זה "הפרד ומשול", ואני לא צריך שיהיה גם בפנים מחלוקת, כל אלו שלא אוהבים את הקהילה שילכו לחיים ולשלום, אנחנו תהלה לאל רק נרבה בחסד בין אחד להשני, ונרבה בשיעורי תורה, ונרבה במנינים, הקהילה שלנו רק הולכת וגודלת ומתייפה מיום אל יום, ובשקט בונים בתים, הכל בשביל אנשי שלומינו, אשרי מי שפותח את העינים ורואה בשקט מה שקורה פה שנבנה עיר על שם רביז"ל, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תרומה כ"ט שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש חודש אדר, ועלינו לזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קל"א) בשעה שמוהרנ"ת ז"ל כתב לפניו את התורה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') המתחלת: כשיש דינים חס ושלום על ישראל, על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת הדינים וכו', אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל בזה הלשון "כך אמרתי שעכשיו נשמע גזירות חס ושלום על ישראל, והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים האלה (כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים) ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף אל כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים". וחזר וכפל רביז"ל את דבריו ואמר בפה מלא כך אמרתי, "שעכשיו נשמע גזירות חס ושלום על ישראל, והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים האלה, ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף אל כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים". וכתב מוהרנ"ת ז"ל שכוונת רביז"ל היתה להעיר לבבנו שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה אף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאד מאד ורזין עלאין וסודי סודות עמוקים ורחבים מני ים בכל דיבור ודיבור, אף על פי כן עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות, כמו למשל התורה הקדוש הזאת שנאמר שם שעל ידי המחאת כף ורקודין נמתקין הדינים, הייתה כוונתו כפשוטו, שיחזקו עצמן לשמוח בימי שמחה, כגון פורים וחנוכה וימים טובים וכו', או חתונה וכו', וכיוצא בזה כל מיני שמחה של מצוות וכו', שיחזקו עצמן בשמחה גדולה עד שיזכו להתעורר לריקודין והמחאת כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים. כי כל דברי התורה שרביז"ל מגלה לנו לא בשמים היא לאמר שאין מי שיכול לזכות לזה להמתיק הדינים על ידי המחאת כף וריקודין כי אם גדולים בני עליה וכו', לא להגיד ככה וכו', רק כל אחד מישראל יש לו את הכח הזה כשיקיים הדברים כפשוטן באמת ובתמימות, ולכן עלינו למסור את נפשינו מהיום להתחיל לקיים את עצות רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור להיות רק בשמחה כל ימי אדר הקדושים, כמאמרם ז"ל (תענית כט) משנכנס אדר מרבין בשמחה, ועלינו לרקוד בכל יום ולהכות כף אל כף, ובזה נזכה להמתיק את הדינים מאתנו ומכל עם ישראל ומכל העולם כולו, כי באמת כל מה שנאמר בכל תורה ותורה מה שרביז"ל גילה בספרו הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", צריכים לזכור היטב היטב אשר (אבות פרק א') 'לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה', וראוי לשים לב היטב היטב ולהסתכל בכל תורה ותורה מה שרביז"ל מגלה לנו, ולשים לב להבין בכל מקום העובדות והעצות והמוסר וההתעוררות היוצאים משם על פי פשוטן של דברים, ולבקש מהשם יתברך שיאיר עינינו לזכות לקיים את הדברים האלו היטב לעובדא ולמעשה, כי כל דברי רביז"ל כולם נצרכים ומוכרחים לעובדות ועצות טובות לעבדו יתברך, ואפילו בקצת מקומות אשר לפום ריהטא בהשקפה ראשונה אין מבינים היטב איך נוגע הענין הזה לעובדה לפי מדריגתו וכו', אף על פי כן באמת יש שם עצות נפלאות והתעוררות נורא לשוב אליו יתברך ממקום שהוא שם, ואם תשים עינך ולבך שם היטב, בוודאי תמצא גם שם עצות ודרכים טובים לפי מדריגתך. כי כל דבריו של רביז"ל הם כלליות גדול, וכל תורה ותורה כלול מכל התורה כולה. ומכל בני אדם שבעולם בכל דרגה ודרגה. מן תכלית קצה העליון עד תכלית קצה התחתון. היינו שעם כל תורה ותורה ושיחה שלו יכול לעבוד את השם יתברך מהגדול במעלה בתכלית המעלה, עד אפילו הקטן והפחות בתכלית דיוטא התחתונה יכול גם כן לשוב להשם יתברך, ולמצוא עצות לנפשו על ידי אותה התורה שלומד בה עכשיו, כי הם כלליות נפלא מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן תראה להתמיד בספרי רביז"ל, ותקבע לעצמך חוק קבוע ללמוד בכל יום בספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", ותרגיש כל מיני נעימות בחייך, ורביז"ל רצה מאד מאד שנלמד הרבה את הספר שלו, עד שיהיה שגור על פינו, ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שספרו "לקוטי מוהר"ן" הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו.
נא ונא אל תהיה בטלן, תלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה ליראת שמים וסגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, וכן תרבה בלימוד משניות שזה מזכך את הנשמה מכל מיני חלודה, ומזכה את האדם בפרנסה, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ואם היית מציית אותי וגורס הרבה פרקים משניות, לא היה חסר לך פרנסה, ועל כולם ראה ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וממשיך על האדם את ד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ותהלה לאל יש לנו לשמוח מאד שבקהילתינו הקדושה יש כבר שש שיעורים במשך היום שלומדים את הדף היומי ברבים, ואשרי מי שמצטרף אל איזה שיעור, וזכור גם זכור שיבוא היום שלא תוכל להודות לי על שזיכיתי אותי עם טוב אמיתי ונצחי כזה, כי מלבד תורה ותפלה מצוות ומעשים טובים, הכל הבל ורעות רוח וכו' וכו', כמאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד, ולכן אל תהיה בטלן, כל מה שתחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, בזה אתה מחזיק את כל העולם, כמאמרם ז"ל (תנחומא בראשית) שהעולם לא נתיסד אלא על התורה והקדוש ברוך הוא נתנה לישראל שיתעסקו בה ובמצותיה יומם ולילה, שנאמר (יהושע א') "והגית בו יומם ולילה" ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו" וגו' "והיה כעץ שתול על פלגי מים" וגו', שבשביל שומרי התורה העולם עומד, שכן אמרה חנה (שמואל א' ב') "כי להוי"ה מצוקי ארץ" ומי הם מצוקי ארץ אלו שומרי התורה שבזכותם הושתת התורה שנאמר (שם) "וישת עליהם תבל", ורביז"ל אמר לאנשי שלומינו שהתורה מעשרת גם בגשמיות, ועל כולם תהיה רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך בתמימות ובפשיטות גמור כאשר ידבר איש אל רעהו, כי כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית, ומקשר את הנשמה אליו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו, הלוואי שתציית אותי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק כל החודש הזה להיות בשמחה ולרקוד בכל יום ויום, כי רק זה יציל את המצב, ונזכה שיתקיים אצל עם ישראל הפסוק (אסתר ט' א') "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם", בזכות השמחה שעם ישראל ישמחו וירקדו באמונה ובבטחון חזק שהוא לא יעזוב אותנו, בזכות זה נזכה לראות בישועה גדולה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתציית אותי בכל דבר, כי אין לי פה שום כוונה, רק לראות בטובתך הנצחיית והגשמיית, ואני רוצה לראות שלכל אחד מאנשי שלומינו יהיה בית דירה משלו, ולא יצטרך לגור בשכירות אצל הזולת, וכן לזכות את אנשי שלומינו היקרים בטוב אמיתי ונצחי, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שבא להתפלל שלוש פעמים ביום במנין דייקא, כי למעלה בשמים מלאכים ושרפים ואופנים וכו' וכו', מקנאים בבר ישראל שזוכה להכנס בבית הכנסת בזה העולם ואומר קדושה וברכו אמן וכו' וכו', ושר שירות להקדוש ברוך הוא וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (חולין צא:) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם, עכשיו אני שואל אותך האם זה לא כדאי בכל יום להכנס לבית הכנסת שלוש פעמים ביום ולהתפלל את השלוש תפלות בשמחה עצומה ולקשר את המחשבה אל הדיבור, ורביז"ל אמר מי שתיקן את בריתו, הרי התפלה שלו הוא בנעימות ובחיות מיין מתיקין, ולהיפך מי שפגם בבריתו הרי התפלה שלו בכבידות ובמרירות מיין מרירין, ולכן תיקח את עצמך בידיך ותבוא בכל יום בבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ותכניס כמה פרוטות לצדקה קודם התפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ודע לך שהפרוטות האלו יצילו אותך ואת כל עם ישראל מכל מיני זוועות, וזכור תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י) גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, ועכשיו בכל העולם מדברים שיהיה מלחמה, ומפחידים את כולם מי יודע מה יהיה וכו' וכו', אזי אתה צריך לזכור מה שרביז"ל אמר (ספר המדות אות צדיק סימן קמ"ח) עיר שהיא ציית את הצדיק אין מלחמה נשמעת בה, ואין מהומה ואין שמועה רעה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתציית מה שמבקשים אותך, שתבוא בכל יום ערב ובוקר וצהרים בבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, וזה יציל אותך ממלחמת גוג ומגוג, ולא תצטרך לא מסכה וכו', ולא מקלט וכו', ובפרט כשתכניס כל יום כמה פרוטות לצדקה, זה יציל אותך מכל רע, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.
נא ונא תתחזק להיות בשמחה על נועם חלקך על "אשר בנחל" שם גורליך, ותהלה לאל אתה מלא מצוות וכו', ולמה אתה צריך להסתובב בפחדים ולחיות בעצבות ובמרירות ובדכאון? בשעה שאתה מלא מצוות, ואתה אפילו לא קולט את הזכות שיש לך, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם".
אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך לחטוף בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו שש שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך

 

3 תגובות

  • 1.
  • מאת: נתנאל
   איך אפשר לקרוא את המכתבים הקודמים על היכן ללחוץ אם אפשר להחזיר את המצב הקודם
  • 2.
  • מאת: נתנאל
   בשורה העליונה מופיעה בכיתוב ירוק חפס באתר כותבים מכתבים טבת לוחצים חפס ומוצאים
  • 3.
  • תודה רבה על החיזוקים הנפלאים
   מאת: יצחק
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup