ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תמוז ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ב' תמוז | ד' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י' תמוז | י"א תמוז | י"א תמוז - מכתב שני | י"ב תמוז | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | ט"ז תמוז - מכתב שני | י"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"א תמוז | כ"ג תמוז | כ"ג תמוז | כ"ד תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ח תמוז | כ"ט תמוז


בעזה"י יום ב' לסדר בלק ב' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לעשות כל מה שביכולתך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר שבעולם.
היום הוא יום הילולא קדישא של הרב הקדוש רבי נחמן מהורדנקא זי"ע סבו של רביז"ל שהוא נקרא אחריו, והוא היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ומנאמני ביתו והיה מוסר לו כל מיני שליחיות סודיות, ולכל זה זכה על ידי שמסר כל כולו אל רבו, כי תלמיד הזוכה לבטל עצמו אל רבו, אזי רבו מגלה לו כל השגותיו, וכמו כן קרה אצל מוהרנ"ת ז"ל שהיה כל כך מסור אל רביז"ל עד אשר זכה לקבל פי שנים מרוח רבו (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) כי היה מסור לגמרי אל רביז"ל, ופעם שאלו תלמידי רביז"ל את מוהרנ"ת ז"ל איך זכית לקבל כל כך מרביז"ל יותר מכל התלמידים ענה ואמר כשבאתי אל רביז"ל ניקיתי את ראשי ומח מחשבתי לגמרי וכו' כאילו אין לי שום שכל כלל וכל דיבור של רביז"ל היה אצלי חדש לגמרי (אף שמוהרנ"ת ז"ל היה חידוש גם כן לפני התקרבות) וזה היה גדולתו אדם עם ידע כזה וכו' שיכול לבטל עצמו אל רבי, זה מאד מאד נפלא פלאי פלאות, כי בדרך כלל מי שמעצמו בעל ידע גדול אפילו שיקרב אל אחד שיותר גדול ממנו, אף על פי כן ישאיר בו את את כל הידע שצבר במשך שנים על גבי שנים, אבל לבטל את שכלו לגמרי לגמרי זהו חידוש, ובאמת מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) שזה נקרא שלימות ההתקרבות כשמסלק את דעתו לגמרי מלפני רבו, ומכל שכן מי שיודע בנפשו גריעות מעשיו וכו' ואיך שפגם כל כך וכו' בודאי עליו להשליך את שכלו המדומית וכו' ויקבל את דברי רבו אפילו שאינו מבין וכו' אשר זהו שלימות אמונת חכמים ומי שזוכה להגיע לאמונת חכמים כזו אז זוכה לילך תמיד ישר ויודע להוציא עצות לנפשו כמובא בדברי רביז"ל  (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים יודע איך להתנהג בכל דבר ושום דבר לא יכול להטעות אותו כי הוא הולך בדרך הממוצע אשרי מי שיכול להראות את זה.
נא ונא ראה להתפלל בכל יום יום במניין דייקא כי אין אתה יכול לתאר ולשער מעלת הזוכה להתפלל במניין, זה יביא לך הצלחה בחיי היום יום שלך, ואם היות בני אדם יודעים מה זה להתפלל בכל יום במניין לא היו מהססין כרגע להתפלל במניין והיו רואים ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בלק ד' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח

צריך שתדע שלכל אחד החיים שלו מסובכים מאד, זה בכה וזה בכה, אין אדם שילך לו כמו שהוא רוצה וכו', ודבר זה מכניס בו יאוש ודיכאון פנימי, וזה עובר על כל אדם בכל מיני שלבים בחיי היום יום, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל "העולם הגדול מלא המון עולמות קטנים" (אַ וועלט מיט אסאך וועלטליך) כי כל אדם הוא עולם בפני עצמו, ולכן אם אדם רוצה לעבור את זה העולם בשלום, הוא מוכרח להתחזק, ועיקר התחזקות זהו שמחה, צריכים לשמוח עם נקודת יהדותו, שלא עשני גוי כגויי הארצות, אשר השמחה הזאת עולה על כל השמחות, וצריכים להכריח עצמו להיות בשמחה, כי השמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מרחבת את הדעת, וכל הצרות והייסורים שעוברים על בני אדם זהו מחמת חסרון הדעת כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) כי אם היה האדם יודע שהכל מושגח בהשגחה פרטיית אזי כל החיים שלו הולכים בצורה אחרת ולא היה נשבר מכל דבר קטן, ולא היה נכנס בחלישות הדעת ומכל שכן שלא בא לידי דכאון פנימי, וזה הלימוד העמוק של רביז"ל שמלמד אותנו איך לעבור את זה העולם בשלום ולחטוף המון טוב מידי יום ביומו.
העיקר לא ליפול בעצבות ודיכאון שזה אבי אבות הטומאה כי אצלו יתברך נאמר (ד"ה ט"ז) "עוז וחדוה במקומו" אצל הקדוש ברוך הוא שורה רק שמחה, ולכן כל מי שרוצה לדעת אם כבר חזר בתשובה וכו' ואם קבלו את תשובתו וכו' עליו לראות אם הוא בשמחה, כי מי ששמח תמיד ואינו נופל בחלישות הדעת זה סימן שחזר בתשובה ונתקבלה תשובתו, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להיות שמח, תהיה רק שמח וזה יצילך מכל מיני צרות.
נא ונא ראה לחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה כי רק זה מה שישאר ממך תאמין לי אף שאני מנדנד לך יום יום על זה וכו' אבל תאמין לי שאני רוצה את הטוב שלך כי כך אמר התנא (אבות פרק ו') אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומצוות ומעשים טובים בלבד ולכן אל תהיה בטלן חטוף ואכול כל יום תורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים והקב"ה אב הרחמן ימחול לך על הכל רק תהיה חזק להיות בשמחה עצומה.
הנה בכולל "אור המאיר" לומד הרב אורן כהן נ"י את הדף היומי בכולל "תפארת בנימין" לומד הרב נאור נ"י את הדף היומי ובערב הרב הלל אמדדי נ"י לומד שיעורים כל כך מעניינים בכולל "תפארת נתן" בדיוק שעה וחצי וכל כך כדאי להתחבר אל השיעור הזה.

הדורש שלומך באהבה רבה מאוד

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר בלק ו' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה למסור את עצמך אליו יתברך ותצייר בדעתך איך שכל העולם כולו הוא אין סוף ברוך הוא, ואתה נמצא בתוך האור, אשר אין עוד תענוג יותר גדול מזה, שאדם מסובב עם אלקותו יתברך, וזה צריך להיות הרצון והחשק והכיסופין של כל בר ישראל, שיתענג תמיד בזיו חיות אלקותו יתברך, וכל זה זוכים על ידי שמקורבים אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל, שהוא פותח לנו את השער איך להגיע לנועם אלקי הזה.
וגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"א) שיש נועם אלקי שמתענגים בנועם העליון, וזה זוכים על ידי אהבה ואחווה בין התלמידים, שאז נשפע עליו נועם העליון, ועל ידי זה הוא ממשיך על עצמו מוחין של ארץ ישראל, שזה אמונה ברורה ומזוככת לידע ולהודיע ולהוודע שאין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ולהיפך כשיש פירודים בין התלמידים, אזי נעשים מבוהלים ומבולבלים, ויורד עליהם מוחין של חוץ לארץ שזה מחלוקת ומריבות שבא מכפירות ואפיקורסות, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי הוא יהיה תמיד בשלום ובאהבה עם הזולת, ותיכף ומיד כשנכנס בו כפירות ואפיקורסות רחמנא לישזבן, שחושב שהכל טבע מקרה ומזל וכל דאלים גבר וכו', על ידי זה הוא רק מחפש את הלשון הרע והרע אצל הזולת, ומסית ומדיח אחד נגד השני, ובזה פירש רביז"ל את מאמרם ז"ל (סנהדרין כד.) שפירשו את הפסוק (זכריה י"א) "לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים" נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבחוץ לארץ שחובלים זה לזה בהלכה, היינו ששניהם יכולים להיות תלמידי חכמים, שניהם יכולים להיות תלמידי הצדיק, אבל אלו שיש להם אמונה ברורה ומזוככת שזה מוחין של ארץ ישראל, הם מנעימים זה לזה, ועוזרים אחד להשני, ומחפשים רק את הטוב אצל הזולת, ולהיפך אלו שאין להם אמונה ברורה ומזוככת, שזה מוחין של חוץ לארץ, הם חובלים זה לזה, תמיד רק מחפשים את הרע של הזולת ואחד מסית נגד השני, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אנחנו יושבים אצל רבי כל כך גדול, כי סוף כל סוף הלימוד שלו יתגלה לכל העולם כולו, אם נזכה אזי נעזור לזה שיתגלה הלימוד של רביז"ל שהוא להיות תמיד בשמחה ולהפוך את היגון ואנחה והמרירות והחושך לשמחה עצומה, ולמתיקות ולאור גדול וכו' וכו', אשר אין ערוך למצוה זו, שמקרבים רחוקים אליו יתברך ומחדירים בהם אמונה פשוטה בו יתברך, עד שנפתח הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ולכן חזק ואמץ מאד אתה בעצמך להיות חזק באמונה, ותהפוך את המרירות למתיקות, את החושך לאור, כי בוודאי עובר עליך מה שעובר וכו' וכו', אבל אין זה חכמה להשאר תמיד עם חלישות הדעת, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ב') חלישות הדעת היינו עצבות על ידי זה בא רוע מזל, ועל ידי רוע מזל מדת הדין שולט, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להפוך המרירות למתיקות, החושך לאור גדול, וכך מובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא, [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

הלוואי הלוואי היה שורה אהבה אחדות בין אנשי שלומינו, אז היינו יכולים לקרב את הגאולה בלי שום ספק וספק ספיקא, כי רק על ידי הלימוד העמוק של רביז"ל שהוא שמחה והתבודדות נגאל בגאולה שלימה.

זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים  (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך לשלוט בו שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה רשות למלאך לשלוט בו אני קדמתי רשותי קדמה לרשותו כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים ואלולי שהאכילן היו מתים הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להציל ממות, ולכן תרגיל את עצמך להכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק" לצדקת רבי מאיר בעל הנס, ובכל ראש חודש תביא את זה להמשרד, כי עם הפרוטות שלך אנחנו מחזיקים את המבנים, והבתי כנסיות, והמקוואות וכו' וכו', כי אין לנו הכנסה רק מאלו הפרוטות, ולכן הרגל את עצמך כל יום להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואמר חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ובפרט לפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה של הבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת שאתה אוכל שתראה להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה שתולה בבית התבשיל - אהל אברהם, ובזכות הצדקה הזאת שאתה עושה בכל יום נזכה לראות נסים נגלים, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן צ') על ידי צדקה יהיה לך הרחבה, ואמר רביז"ל (שם, סימן פ"ו) על ידי צדקה זוכין לפרנסה, ואמר (שם אות כעס סימן ל"ט) על ידי צדקה נתבטל הכעס, וזוכין להמדה היקרה של סבלנות שאין עוד מדה יפה מזה, אשר משיח צדקינו יכניס המדה הזאת בעולם.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פנחס ח' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר בעצמך אשר אין בלעדיו יתברך כלל, וככל שתכניס את עצמך במדת האמונה כן יקל עליך הכל, כי מה שאדם סובל זה רק מחמת חסרון אמונה, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על אמונה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא האמונה, וצריכים לחפש ולבדוק בעצמו איפה הוא אוחז באמונה, כי יש סובלי חלאים שעיקר הסבל שלהם זה רק מחמת חסרון אמונה, ובפרט מחלת העצבים בא רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, מה שאין כן מי שאין לו אמונה רחמנא לישזבן הוא סובל מפחדים וחרדות, ואין לו שום ישוב הדעת וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותבקש הרבה ממנו יתברך על אמונה שזה יסוד היסודות ביהדות להיות חזק באמונה בו יתברך, ולבטוח בו, ועל ידי זה נכון לבו יהיה בטוח שיזכה לעבור את ימי חייו בטוב ובנעימים.
צריך שתדע אשר רביז"ל אמר (ספר המדות אות גאוה סימן כ"ז) על ידי אמונה יהיה לך כח לשבר את עצמך מגאוה ותמשול על מדת גאוה, כי באמת ככל שאדם יותר מאמין בהקדוש ברוך הוא, הוא נעשה בעיני עצמו בטל ומבוטל, עד שלא מרגיש את עצמו כלל, והוא בעיני עצמו כלום, שזה סימן שיש לו אמונה ברורה ומזוככת, מה שאין כן כשאדם תמיד חושב שהוא משהו וכו', ויש בו ישות וגיאות וכו', אזי הוא רחוק לגמרי מאמונה, וכמאמרם ז"ל (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"א) שגיאות וניאוף תלויים זה בזה, ולכן כל אחד שרק חושב וכו' ואומר וכו' אני אני אני וכו', הוא מראה שהוא רחוק לגמרי ממנו יתברך והוא נואף רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שזוכה לבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, ואינו רוצה שום דבר רק לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ואינו חפץ להתנשאות ולהתגדל על הזולת, שזה מראה לדעת שהוא איש כשר, אשרי מי שיציית את רביז"ל ויתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, אשר כל רגע ורגע שרק חושבים ממנו יתברך מקיימים בזה מצות עשה של יחוד הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, וממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, וזה בעצמו ממשיך עליו מדת ענוה וצניעות, ואינו דוחק את עצמו להיות ראש ומנהיג וכו', שאז הוא בן חורין לגמרי.

כבר ידוע לך שהתחילו ללמוד מסכת חולין כפי סדר דף היומי, והיא מסכת מאד מעניינת ומעשית, ולכן רציתי מאד מאד שתתחיל גם כן להצטרף אל לומדי הדף היומי, ותלמד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.


נא ונא תראה להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, כי רק זה מה שישמור אותך מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וכו' וכו', ותהיה חזק בזה, ואל תאמר מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמר דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת כל יום ישמור אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, ואל תאמר שאני עני ואין לי אפילו כמה פרוטות לתת בכל יום וכו', כי זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו, ולכן תשתדל מאד להיות בעל צדקה, ולעזור לפתח את קהילתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס ט' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט כל מה שאתה צריך, תרגיל את עצמך לבקש את הקדוש ברוך הוא.
הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע אמר כשקורה לאדם נס, ראוי לו לספר את הנס לכולם, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יעשה איתו עוד נסים, ובאמת רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שהתפלה הוא בחינת בכורה וכו', פי שנים וכו', ופירש מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נחלות הלכה ד') שהפירוש הפשוט הוא שאדם צריך תמיד לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שהוא עשה עמו, ובזה יתרחב לבו שיוכל לבקש את הקדוש ברוך הוא הלאה, כי כשאדם רואה שהתפלל ונעשה לו נס ותפלתו נתקבלה, על ידי זה יתרחב לבו יותר ויותר לבקש על כל מה שהוא צריך, כי הסיבה שאדם לא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, מפני שאין לו אמונה בעצמו שהוא גם כן יכול לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים תמיד לזכור את החסדים והרחמים גמורים שעשה עמו הקדוש ברוך הוא.

היום הוא יום בשורה שסוף כל סוף אחר עשרים שנה של תפלה ובקשה ברחמים ובתחנונים שזכינו לבנות את הבית הכנסת הגדול, אחר כל המניעות שעשו לנו, סוף סוף קיבלנו את טופס ארבע, שעכשיו כל המבנים הם ציבורי, והם לא יכולים לעשות כבר שום רשעות ורע כלל, וזה נס על גבי נס, כי אפילו שבנינו כבר את הבית הכנסת הגדול, עשו כל מיני תחבולות לחתור תחת זה וכו', ואם יש מצוות עשה של "זכור את אשר עשה לך עמלק", עלינו לזכור את הרשעות והאכזריות שעשו ועושים לנו וכו' וכו'.

על כל פנים לנו זה עת שמחה גדולה מאד שזכינו לקבל את הטופס ארבע, שזה נס על גבי נס, והמון נסים נעשו פה שאף אחד לא יודע, ועלינו לבקש את הקדוש ברוך הוא לנסים נגלים, שמהבית הכנסת הגדול הזה הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש.    
היום זה יום הילולא של הצדיק הקדוש רבי יקותיאל יהודה זי"ע בעל "דברי יציב", שהוא בנה את הבית רפואה לניאדו בנתניה, והוא היה עובד השם במסירות נפש הכי גדולה שרק יכולים לתאר, מלבד מה ששרפו לו את אשתו ואחד עשרה ילדים בעת השואה האיומה, הוא עוד סבל אחר השואה במשך כל השנים רדיפות ובזיונות חירופים וגידופים שאי אפשר להסביר את זה, מה שאני בעצמי יודע וראיתי וכו' וכו', וסיפרו לי וכו' וכו', לא יאומן כי יסופר איזה רשעות עשו לאדם הזה, ולכן בדיוק יצא היום יום בשורה, ולכן לא אמרתי תחנון היום, כי זה אצלי יום טוב, כי הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו וכו', ולכן עלינו לשמוח מאד מאד ולהתחזק ביתר שאת ביתר עוז.

ראה ללמוד מזה איך שאסור להתייאש אפילו במצבים הכי קשים, כל מה שאתה צריך תבקש רק את הקדוש ברוך הוא, ואז תראה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, אל תתייאש בשום פנים ואופן, רק תבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך, ותראה מה שתפעול בתפלתך.

תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך בין בגשמי בין ברוחני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס י' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ותמיד תחדיר בעצמך איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא  עומד בשעת התפלה ושומע התפלה, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו, ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך ואינו מדקדק כל כך בתפלתו, ולכן תחדיר בעצמך אמתת מציאותו יתברך, ואז ילך לך קל מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אצל רביז"ל זה היה עיקר גדול מאד מאד, והוא בעצמו סיפר (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אל תהיה בטלן, מה אתה צריך להסתכל על אחרים? אתה הדבק את עצמך באין סוף ברוך הוא, תצייר בדעתך תמיד איך שכל העולם כולו הוא אור האין סוף ברוך הוא, ותמיד תדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ומהרגע שאתה פותח את העינים כשאתה מתעורר מהשינה, ועד שאתה הולך לישון, רק תהיה רגיל לדבר עמו יתברך, וזה עיקר השלימות, ומי שאוחז בזה אזי נדבק באין סוף ברוך הוא, והוא תמיד שש ושמח ומתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, ואי אפשר להסביר את זה, אלא מי שמשליך את חכמתו המדומה, ומאמין באמונה אמיתיית שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, ואת זה רביז"ל רוצה להחדיר בנו, להפוך את הגשמיות לרוחניות.

אתה צריך לחיות עם המציאות, עובר עליך מה שעובר וכו' וכו', דע לך שזה התיקון שלך, שאתה צריך להתמודד עם הבעיות האלו, כי כל אחד בא לזה העולם לתקן מה ששייך לשורש נשמתו, העיקר להפוך את המרירות למתיקות, ואת החושך לאור, וכמובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ואל יקטן בעיניך דבר זה, כי מי שזוכה להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ואף שמר ומרור לו, עם כל זאת הוא מהפך את הרע לטוב, ואת החושך לאור גדול, אזי הוא גורם שעשוע גדול בשמים, ודע לך שכל הצדיקים הגדולים במעלה נוראה ונפלאה מאד, עבר עליהם כל מיני משברים וגלים וכו', וסבלו כל מיני עניות ודחקות וכו', ועל כולם עבר עליהם מחלוקת ומריבות חירופים וגידופים וכו' וכו', ודייקא על ידי זה עלו ונתעלו אל תכלית מדריגה עליונה, עד שהיו תמיד דבקים באין סוף ברוך הוא, ואת זה אתה צריך להחדיר בעצמך, ורואים בפרשת השבוע איך שדייקא פנחס אחר שקינא קנאת הוי"ה צבאות, וכל השבטים ביזו אותו, כמאמרם ז"ל (סנהדרין פב. סוטה מב) לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך זכה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה (במדבר כ"ה י"ב) "לכן אמור הנני נתן לו את בריתי שלום", וזכה שהוא יהיה אליהו שיבשר את הגאולה, ויכניס שלום בעם ישראל, כמובא (זוהר חדש רות) אליהו דא פנחס, ומובא (של"ה הקדוש - תורה אור במדבר) כי השם יתברך ישלח לנו את אליהו הנביא לפני בא יום הוי"ה וגו'. ויונתן תרגם בפסוק (שמות ד' י"ג) "שלח נא ביד תשלח", על ידי פנחס כי הוא מוכן לשליחות של עתיד, כי פנחס הוא אליהו, רואים מזה שאדם קינא קנאת השם צבאות וחירפו וביזו אותו, ולא הסתכל על שום דבר, אזי זכה להיות אליהו שהוא יבשר את הגאולה, ולכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיו ראוין לבוא עליו, ולכן ראה לידום ולשתוק למחרפי ולמבזי נפשך, ותבטל את עצמך לגמרי אל אין סוף ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק, תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך, ואמר (שם אות התנשאות סימן י') כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה, ועל כן אל תהיה בטלן, תראה אל איזה מדריגות רביז"ל רוצה להביא אותנו, שנזכה להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ותמיד רק נחשוב ממנו יתברך ולא יהיה לנו עסק עם אף אחד, רק להוריד את השכינה בזה העולם ולקרב את כלל נשמות ישראל אליו יתברך, ודבר זה שייך אל כל אחד ואחד מאתנו, אשרי מי שמציית את רביז"ל ואז טוב לו כל הימים.


אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, ראה להכניס בכל יום לפני התפלה כמה פרוטות לצדקה, כי רק ככה תפלתך תתקבל בשמים, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ואל יהיה בניקל בעיניך הפרוטות האלו שאתה מכניס בקופת הצדקה כל יום ויום לפני כל תפלה ותפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ואלו הפרוטות הקטנות ילכו לפניך בסוד (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות הרהורים סימן ס"א) מי שיש לו הרהורי נשים ביטולם על ידי צדקה, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"ד) שצדקה הוא תיקון הברית, ולכן אל תהיה בטלן ובכל יום תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק", וכן לפני כל תפלה שחרית מנחה ערבית תכניס בקופת הצדקה שבבית הכנסת, ועל ידי זה יתקבל תפלתך ברחמים ובתחנונים, ותזכה לשבור ממך את תאוות ניאוף וכו' וכו', ואל יקל בעיניך דברים אלו, אשרי מי שמכניס את הדברים האלו בתוך לבו, ומקיימם באמת, ואז טוב לו כל הימים.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"א תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה תמיד, כי השמחה מרחבת את הדעת בין בגשמי ובין ברוחני, ותשתדל מאד לא להתבלבל משום בריה שבעולם, ועל ידי שמחה ניצול מכל מיני חטאים שבעולם, כי באמת רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את האדם בפגם הברית נקרא על שם היללה וכו', כי תיכף ומיד כשאדם ממורמר ומדוכא ושרוי בעצבות ובמרירות וכו' וכו', כבר יכשל בעוונות קשים ומרים, ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה מצלת את האדם מכל מיני חטאים ועוונות, ומה גם שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות וחלאים רעים באים לאדם רק מחמת עצבות, ולכן אשרי מי שתמיד שמח.

 חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא כי תצא) בכל יום ויום שהחמה זורחת עד שהוא שוקעת צווחת ואומרת לאדם גוזרני עליך על תעבור בי את העבירה הזאת וכו', ולכן אם תהיה בשמחה כל היום תהיה שמור מכל עבירות שבעולם, ולכן תמסור את נפשך על מדת השמחה, והעיקר תראה לשמח את אשתך, ותדון אותה לכף זכות, תעשה כל מה שביכלתך להשלים איתה, כי איש ואשה כשהם באחדות אחד, על ידי זה גורמים יחוד גדול בשמים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ל"ב) וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן; ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה; ואמרו (יבמות סב:) האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר (איוב ה') "וידעת כי שלום אהלך"; ואמרו (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה. ואמרו (בבא מציעא נ"ט) לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה; ואל יקל בעיניך דברים אלו, כי אם תכבד ותייקר את אשתך, לא יחסר לך שום דבר, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ג) שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את בתי ישראל ולהכניס בהם עצבות ומרירות ודכאון, שמשם באים אחר כך כל הצרות והיסורים והמחלוקת בבית, ולכן תעשה כל מה שביכולתך שיהיה לך שלום בית אמיתי, ועל ידי זה השכינה תשרה בביתך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"א תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נ"י

היום הוא יום ההילולא של הרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע בעל "עטרת צבי" ואי אפשר לתאר ולשער גדולתו, שהיה דביקותו באין סוף ברוך הוא בקביעות גדול, והתמיד מאד בלימוד זוהר ותיקונים, עד כדי כך שקודם הסתלקותו היה על מטתו ספרי הזוהר והתיקונים, ואמר בזה הלשון "רבי שמעון עם הזוהר'ס מי עוד ילמד אתכם כמו שאני למדתי אתכם" ומרוב שקידותו בספרי הזוהר והתיקונים, קרא את עצמו תלמיד רבי שמעון בר יוחאי, וחסידים ואנשי מעשה שגרו בחוץ לארץ ולא יכלו לנסוע בל"ג בעומר במירון, היו נוסעים אצל ציונו הקדוש בעיר זידיטשוב, ואמרו רמז "גדלו להוי"ה אתי" שמי שלא יכול להיות ל"ג בעומר במירון ולהתחבר אז אל הוי"ה ברוך הוא, אזי יבואו בי"א תמוז אצל ציונו, וזה גדל"ו שהם אותיות ל"ג שאז מאירה העשר כוחות שבנפש שזה ד"ו, כי בל"ג בעומר זכותו של רבי שמעון בר יוחאי כל כך גדולה, עד שמאיר את העשר כוחות שבנפש האדם, ומחבר את עצמו להוי"ה ברוך הוא, את"י ראשי תיבות י"א ת'מוז, היינו מי שאי אפשר לו להיות בל"ג בעומר במירון, שיהיה בי"א תמוז בזידיטשוב, מכל זה רואים אל מה יכולים להגיע בזה העולם על ידי רצונות וכיסופים אמתיים, ואל זה רביז"ל רצה להביא אותנו, שגם אנחנו נגיע למדריגות רמות בעבודת השם יתברך, ולכן הזהירנו מאד מאד להרבות בתפלה ובקשה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת כי אם על ידי התבודדות, והיה מזכיר כמה וכמה מפורסמים אמתיים, ואמר שכולם לא באו למדריגתם כי אם על ידי התבודדות, וכן אמר על עצמו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אל תהיה בטלן, ראה להתעורר מחדש לשוב אליו יתברך, ויאיר עליך מלך הכבוד.

היום בלילה בדיוק בשעה תשע יהיה שיעור, ורציתי מאד שתבא אל השיעור.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס י"ב תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך לידע ולהודיע ולהוודע שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ותחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך ועל ידי זה יושפע עליך שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ו) כשאדם מבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, וצופה ומביט רק אליו יתברך, על ידי זה יומשך עליו השגחה שלימה ומקבל תיכף ומיד מה שהוא רוצה.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר אין לך מתנה יותר גדולה מזו, ואשרי מי שחזק בזה, כי התפלה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) הוא כלי לקבל בו את כל ההשפעות.
והנה חכמינו הקדושים (פסחים כב:) שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה כיון שהגיע ל"את הוי"ה אלקיך תירא" פירש אמרו לו תלמידיו רבי כל אתים שדרשת מה תהא עליהן אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה עד שבא רבי עקיבא ודרש "את הוי"ה אלקיך תירא" לרבות תלמידי חכמים; רואים מזה שהתנא הקדוש רבי עקיבא הסמיך יראת תלמידי חכמים אל יראת הוי"ה אלקיך, כי הוא התנא שהקים עשרים וארבע אלף תלמידים, ומתו בין פסח לעצרת כי לא כבדו אחד את השני, וזה היה שלא היה להם אמונת חכמים, ולא צייתו את רבם, שהלימוד שלו היה "ואהבת לריעך כמוך זה כלל גדול בתורה" ולכן הסמיך לירא את הוי"ה אלקיך אל לירא מתלמידי חכמים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק באמונת חכמים שזה יסוד כל התורה כולה, ולכן תזכרו מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין. אשרי מי שמתחזק באמונת חכמים שאז יזכה לכבד ולייקר גם את חבירו, כי זה כל הלימוד מה שהחכמים מלמדים אותנו שנכבד אחד את השני.
ידוע אשר תלמידי הרב הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע הלכו בהרחבה עם טליתים שהיה להם עטרות וכו', והלכו בגדלות גדול, הן בתפילתן שיש להם נוסח בהרחבה מאד, והן בלימודם ששקדו הרבה בלימוד זוהר ותיקונים, ופעם בא איזה גדול אחד אליו ולא נראה לו כל ההנהגה הזאת שהולכים חסידיו בהרחבה ובגדלות וכו', ושאל את הרב הקדוש מה זה שאצלכם הולכים כל כך בגדלות ובטלית ועטרה וכו' וכו', ואני מלמד את חסידיי שכל אחד יחזיק את עצמו ללא כלום, ויבטל את עצמו לגמרי, ענה ואמר לו הרב הקדוש, אתם מלמדים לחסידיכם שידעו שהם כלום, ולכן הם מחזיקים את עצמם ללא כלום, וכשבא לחבריהם הם מחזיקים אותם לכלום שבכלום וכו', אני מלמד את חסידי שכל אחד יחזיק את עצמו שהוא זהב, ומעשיו חשובים בעיניו יתברך, ולכן כשבא לחבריהם הם מחזיקים אותם לזהב טהור, כי זה יסוד היסודות לאהוב את הזולת, וזה בא כשאדם אוהב את עצמו אז הוא אוהב את הזולת, אבל מי ששונא את עצמו הוא שונא את הזולת, ולכן רואים שרביז"ל התחיל את התורה של 'אזמרה' (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב), שאדם צריך לדון את הזולת לכף זכות, לחפש ולמצוא בו נקודות טובות, ואחר כך צריך לחפש ולבקש גם בעצמו נקודות טובות, כי זה תלוי בזה, אם אדם מוצא בהזולת טוב אזי ימצא גם בעצמו טוב, ואם מוצא בעצמו טוב ימצא גם בהזולת טוב, ולכן אשרי מי שמתאחד עם חבירו, וכל עבודתו של הס"מ ימח שמו הוא רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולכן אנחנו צריכים לשמור מאד מאד שלא ימצא ולא יראה אצלינו אחד שמחטט אחר הרע של הזולת, אשרי מי שמכניס את הדברים האלו לתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס י"ג תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לדבק את עצמך לגמרי באין סוף ברוך הוא, ותצייר תמיד בדעתך אשר אין בלעדו יתברך כלל, אשר זה התענוג הכי גדול שאדם מתענג בזיו שכינת עוזו יתברך ואפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', וקשה לו לצמצם את עצמו לחשוב מזה וכו', עם כל זאת כשבר ישראל אומר רבונו של עולם אני מאמין באמונה שלימה שאין שום מציאות בלעדיך יתברך כלל, והכל לכל מושגח בהשגחתך הפרטית. על ידי דיבורים האלו תמשיך על עצמך אור וזיו וחיות ודביקות בו יתברך, וימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן לג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ואי אפשר להסביר מעלת בר ישראל שמסתובב בזה העולם המלא העלמות והסתרות וכו' וכו', ובוער בו יצרו כתנור וכו' וכו', עם כל זאת הוא מחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך ואומר בפה מלא רבונו של עולם אני מאמין שאתה נמצא פה אתי עמי ואצלי כי אפילו במדור הקליפות אתה נמצא אנא זכיני להרגיש אותך ולירא ולפחוד ממך ואזכה לאהוב אותך אהבה אמיתית. אין לתאר ואין לשער מה המילים האלו גורמים בכל העולמות כולו, ובשביל שאדם לא יודע מה החשיבות למעלה ממה שעוקר את עצמו מהתאוות שלו, ומזכיר את עצמו בו יתברך, שום מלאך ושום שרף לא יכולים להראות את זה, ומפני שאין אדם יכול לתאר ולשער מה זה עושה למעלה וכו', ואיזה שעשועים הוא גורם שמתוך עומק הקליפות הוא מזכיר את עצמו בו יתברך וכו', על ידי זה הוא מתרשל עצמו מזה, ובאמת זה טעות גדולה מאד, כי אם בר ישראל היה מושך את עצמו תמיד אליו יתברך אפילו שבוער בו כל התאוות רעות והמדות רעות אף על פי כן הוא בורח אליו יתברך, אז דייקא במשך הזמן היה נתהפך לגמרי להיות איש כשר, כי רביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן נ"א) שהעיקר הוא הרצון לרצות להכלל באין סוף ברוך הוא, ולא לרצות רצון אחר, בשום פנים ואופן, אשרי מי שמחזיק בזה ואינו מתייאש בשום פנים ואופן, אפילו שכבר עבר עליו מה שעבר, אז דייקא יזכה לכל טוב אמיתי ונצחי, ולכן אל תהיה בטלן, רק חזק ואמץ מאד להגיע אל רצונות חזקים אליו יתברך, ובפרט עכשיו שנכנס שבת חדשה שעדיין לא היה שבת כזה בעולם, ראוי לך לשמוח מאד מאד עם קדושת שבת, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות, אשרי מי ששמח כל השבת ואינו רב עם אשתו, כי הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם בערב שבת כדי לעשות מחלוקת ומריבות בבתי ישראל, כדי שלא יוכל להתייחד בשבת קודש וכו' וכו', ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ברצונות וכיסופים חזקים אליו יתברך, ואל תסתכל על כל הירידות והנפילות שלך, כי כבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן; אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו לתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מטות ט"ו תמוז (הילולא של האור החיים הקדוש) ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י 

היום הוא ההילולא של האור החיים הקדוש, וידוע אשר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע רצה לנסוע לארץ ישראל רק לפגוש אותו, והתבטא עליו שבחים גדולים מאד, כגון שאני עולה לשמים בכל מקום שאני עולה הספרדי כבר הקדים אותי, וכן אמר שהוא מנפש דאצילות של דוד, והאור החיים הקדוש מרוח דאצילות של דוד, ואם נפגש יחד נוכל להמשיך גם את הנשמה דאצילות של דוד, ואז יהיה הגאולה, ואמר החיד"א ז"ל שהבעל שם טוב הקדוש גילה ופרסם את האור החיים בעולם, ורואים בחוש שבעולם החסידי נתקבל ביותר ספרו הקדוש של האור החיים, וכמעט כולם לומדים את זה בכל שבוע, אשריהם ואשרי חלקיהם.
והנה האור החיים הקדוש גילה שהעיקר שזכה להגיע למדריגתו זה על ידי הבזיונות שספג בחייו ושתק ולא ענה למחרפי ומבזי נפשו דבר, ולכן עלינו לקבל על עצמינו את ההנהגה הזאת שבאמת רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעיקר התשובה הוא לשמוע בזיונו ולידום ולשתוק, ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולא להתפעל משום בריה שבעולם, רק תרגיל את עצמך לברוח אליו יתברך, ואל תענה ואל תשיב למחרפי ולמבזי נפשך כלום, ואף שזה כואב מאד מאד, עם כל זאת זה גדולת בר ישראל שזוכה לידום ולשתוק למי שמחרף ומגדף אותו (וזה כולל גם הבזיונות שאדם מקבל מאשתו עליו לידום ולשתוק, ולא לענות שום דבר, אשר אנחנו רואים בחוש, אשר אדם יכול לסבול את הבזיונות מכולם, אבל לא מאשתו, ולכן אשרי מי שזוכה לקבל על עצמו לידום ולישתוק לכל מבזי ומחרפי נפשו, וזה כולל גם הבזיונות שסופג מאשתו). ואז אם אדם קונה לעצמו את המדה היקרה הזאת, זוכה שהקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו. וכבר אמרו חכמינו הקדושים (חולין פט.) אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה; וכן אמרו (מדרש תהילים פו) כל מי ששומע קללתו ושותק וספק בידו למחות, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא; ולכן אשרי מי שיכול להתאפק ולידום ולשתוק למחרפי ומבזי נפשו, ואז אל רב טוב הצפון יזכה, שיאיר עליו מלך הכבוד בעצמו.
מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכלתך ללמוד בכל יום את הדף היומי, אפילו בגירסא, ותהיה חזק בזה ותראה ברכה במעשי ידיך, היום הזה הדף היומי הוא בחולין כ"א אשרי מי שמצטרף לכל הפחות היום לגרוס את הדף הזה, ואז אל רב טוב הגנוז יזכה לראות, וישתנה לטובה.
רבים מבקשים עצה על פרנסה בניקל, והנה מבואר בשולחן ערוך (אורח חיים סימן א' סעיף ה') טוב לומר פרשת העקידה ופרשת המן; וכתב על זה ה"משנה ברורה" וטעם לאמירת כל זה, כי פרשת עקידה כדי לזכור זכות אבות בכל יום וגם כדי להכניע יצרו כמו שמסר יצחק נפשו. ופרשת המן כדי שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית וכדכתיב המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר להורות שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה, ואיתא (בירושלמי ברכות) כל האומר פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו; והנה מי שמתמיד בלימוד משנה יזכה לפרנסה בניקל, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 


 

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י 

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר הרבה באמונה, הן עם עצמך והן עם אשתך ובני משפחתך, והן עם כל מיודעיך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תולה בפה של אדם, בבחינת (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", היינו על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. ומחמת זה צריך להיזהר מאד מדיבורים של כפירה ואפיקורסות, אף על פי שאינו אומרם מלבו; היינו שהוא בעצמו מאמין ואינו כופר, חס ושלום, רק שהוא חוזר ואומר דברי אפיקורסות ששמע בשם אחרים, שהם אפיקורסים, והוא מתלוצץ מהם, אף על פי כן גם מזה צריך להיזהר מאד, כי הדיבור הזה של כפירה מזיק לאמונה.
ולכן אשרי מי שתמיד מדבר דיבורי אמונה, שבזה יחדיר בעצמו את אמיתת מציאותו יתברך, ומוהרנ"ת ז"ל מאריך (לקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ה' אות צ') מפרשת השבוע פרשת מטות שמדברת מעניין נדרים, שעל ידי מצוה זאת של נדרים רואים ומבינים גודל עוצם כח הדיבור, שתיכף כשמבטא בשפתיו צריך לקיים ככל היוצא מפיו. כי באמת עניין נדרים הוא פליאה נשגבה כמו שכתוב (במדבר ל) איש כי יפליא לנדור נדר וגו'. כי הם בחינת פליאות חכמה וכו', כי בזה רואין גדולת האדם הבעל בחירה שיש לו כח בפיו לעשות לעצמו מצוות חדשים שלא נצטוה בהם. כגון כשאוסר עליו דבר המותר בפיו אזי תיכף נאסר עליו הדבר המותר באיסור תורה והוא פלאי. הלא באמת זה הדבר אין בו שום איסור בשרשו, ואף על פי כן תיכף כשאומר בפיו שיאסר עליו הדבר אפילו בלא הזכרת השם נאסר עליו תיכף באיסור חמור מן התורה. אך בזה רואין גודל כח האדם הבעל בחירה. והעיקר הכח הוא בפיו ולבו. שכשליבו חושק לקדש את עצמו באיזה קדושה ופרישות וכו' ומוציא חשקו ורצונו בפיו, אזי נעשה מזה תורה. כי אז נאסר עליו הדבר באיסור תורה. כי באמת נפש ישראל בשרשו הוא חלק אלקי ממעל והוא בעצמו בחינת התורה. כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כולא חד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש (אחרי עג.) ועל כן יש לו כח בפיו לנדור נדר ולעשות לעצמו מצוות כנפשו. ועיקר הנדרים הוא כדי לקדש את עצמו ולפרוש את עצמו מתאוות כמו שאמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ג) נדרים סיג לפרישות; שאלו הנדרים הם מצוה לנדר בהם. וכן אמרו (נדרים ח) שרי ליה לאינש למנדר לזרוזי נפשיה ועיקר הנדר כשמוציאו בפיו. ובזה רואין גודל כח הדיבור ומבטא שפתיים של האדם, שעל ידי הדיבור הוא יכול להתגבר ביותר לפרוש את עצמו אפילו מן ההתר, וכמו שרואין בחוש מכל מי שרוצה להרגיל את עצמו באיזה קדושה ופרישות שנמצאים הרבה שעושים נדר או שבועה על זה כגון להתענות איזה יום או שלא לאכול דבר מן החי איזה זמן, או ליתן צדקה יותר מכוחו וכיוצא בזה. ולכאורה הדבר תמוה, ממה נפשך, אם יש בכוחו להתגבר על יצרו יוכל להתגבר בלי נדר ושבועה. ואם מתיירא שיתגבר יצרו עליו מה יועיל הנדר? אך בזה רואין גודל כח הנדר בשרשו והעיקר כשמוציאו בפיו שאז על ידי הנדר עולה לסוד פליאות חכמה ששם שורש הבחירה. ומשם מקבל כח על ידי שמוציא הנדר בפיו שיוכל להתגבר על מה שצריך להתגבר. ובודאי גם אחר כך כשעשה נדר עדיין יש כח להבחירה להטותו חס ושלום חס ושלום כי הבחירה יש לה כח גדול מאד. ועל כן הזהירה התורה מאד שישמור לקיים את נדרו וככל היוצא מפיו יעשה; מכל זה רואים מה זה דיבור, כשאדם מדבר ומפרסם את אמתת מציאותו יתברך להזולת, שאז ממשיך אורו יתברך למטה, כי כמו שנדר שאדם נודר נדר הוא מוכרח לקיים את זה, אף שזה פלא גדול מאד מה כבר שייך, אמר איזה דיבור וצריך לקיים את זה וכו', ולכן צריכים מאד מאד להזהר, להיפך לא לדבר לשון הרע ורכילות, שמשם מתארכת הגאולה, כי כל הגלות בא רק על ידי לשון הרע ורכילות, שזה מכניס באדם שנאת חנם, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים וכו' אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים וכו'; ועדיין זה נמצא אצלינו שלא זכינו להנקות משנאת חנם, ואחד מדבר רע על השני, שזה הס"מ בעצמו, שכל כוחו זה רק הפרד ומשול, מסכסך בין אחד להשני, כדי שיוכל לשלוט, כי הסטרא אחרא הם מסטרא דפרודא וכו' וכו', ולכן עלינו רק לדבר ממנו יתברך, ולחזק את כל בר ישראל, שזה מעלת הדיבור של בר ישראל, שמדבר רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיות, ומחזק ומעודד ומשמח את נשמות ישראל, וצריכים מאד מאד לשמור מעוון לשון הרע, שזה רק גורם כל הצרות שבעולם, כמאמרם ז"ל (תענית ח.) לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון; היינו כמו שמי שמדבר לשון הרע ואין לו מזה שום תועלת וכו', סתם מדבר ומסכסך בין אחד לשני וכו', כך הנחש נושך בלי שיהיה לו איזה הנאה מזה, ולכן עלינו לשמור מאד מאד לא לסכסך אחד עם השני, ואם נמצא אחד כזה, עלינו לשרש אותו לגמרי מחבורתינו, כי אנחנו צריכים רק להתאחד יחד באחדות אחד, ולא להתפעל משום בריה שבעולם, עברנו כבר בחיינו פה ביבנאל מה שאף אחד לא עבר בכל ארץ ישראל, ואף על פי כן אנחנו בנינו קהילה קדושה, חממה של אמונה, ועלינו לשמור מאד מאד על הדיבור שלנו, לחזק ולעודד ולשמח תמיד את הזולת, ובזה נצליח תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לדבק את עצמך בו יתברך, וכל מח מחשבתך יהיה רק אצלו יתברך, שזה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות לזה, וכיון שמגיע אל זה מרגיש כל מיני תענוגים שבעולם, וכל בר ישראל יכול לזכות לזה, על ידי שירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר אין עוד דבר יותר גדול מזה, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, דהיינו בלשון אשכנז (במדינתנו). כי בלשון הקודש קשה לו לפרש כל שיחתו, וגם אין הלב נמשך אחרי הדיבורים, מחמת שאינו מורגל כל כך בהלשון, כי אין דרכנו לדבר בלשון הקודש. אבל בלשון אשכנז שמספרים ומדברים בו, קל וקרוב יותר לשבר לבו, כי הלב נמשך וקרוב יותר אל לשון אשכנז, מחמת שהוא מורגל בו. ובלשון אשכנז יכול לפרש כל שיחתו. ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר, והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום ולהלאה באמת, וכיוצא בזה כל חד לפום דרגיה. ויזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת, [ודעת לנבון שמי שכן מדבר לשון הקודש אזי יתבודד עצמו עמו יתברך, ויפרש שיחתו ואת כל אשר עם לבבו בלשון הקודש, וירגיל את עצמו לספר לו יתברך כל מה שמעיק ומציק לו, ועל ידי זה דייקא יגיע אל כל המדריגות שבעולם]. והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך בפרטי פרטיות, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו. ואמר רביז"ל שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו, שלא באו למדרגתם, רק על ידי הנהגה זו. והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה, והוא דבר השוה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו, ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה.
תאמין לי ידידי היקר אם תקיים את דבריי אלו שהם דברי רביז"ל אף פעם לא תהיה לבד, כי בכל מקום שתלך תמצא את הקדוש ברוך הוא כי הוא מלא כל הארץ כבודו, ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מטות י"ז תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה יום תענית שאנחנו מתענים על יום שנשברו בו הלוחות כשירד משה מן ההר, ונתבטל קרבן התמיד. והובקעה העיר בחורבן בית שני. ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה. והועמד צלם בהיכל על ידי רשעי ישראל, וזה גרם חורבנו וגליותינו, ועיקר התענית הוא להתבונן על העבר מה גרם החורבן וכו', ולהשכיל על ההווה ועל העתיד איך אנחנו יכולים לתקן את זה?
והנה מצינו בדברי חכמינו הקדושים (יומא ט.) שעיקר החורבן היה מחמת שנאת חינם, ועדיין מרקד בינן, כי בזה שיש פירודים בין נשמות ישראל, בזה גורמים סילוק השכינה רחמנא ליצלן, ואז באים כל הצרות בעולם, כי כשהשכינה נמצאת בינינו, אזי הברכה מצויה, ותיכף ומיד כשמסלקים את השכינה, אז רחמנא ליצלן אזי הקללה מצויה, והנה הלוחות נשתברו מפני שעשו את העגל, וזה היה פגם אמונת חכמים, כי אמרו (שמות ל"ב כ"ג) "כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו", כי הרגע שמאבדים את האמונת חכמים, על ידי זה אדם נופל לעומקא דתהומא רבה, עד שכופר בכל רחמנא ליצלן, כי העיקר הוא אמונת חכמים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א), כי על ידי אמונת חכמים אדם יודע איך להתנהג בכל דבר, ולהוציא לעצמו עצות מכל לימוד שלומד, אבל בפגם אמונת חכמים הראש והמוח שלו מלאים צואה וטינוף וכו', וכבר לא יודע איך להתנהג, עד שבא לידי כפירה גמורה רחמנא לישזבן, וכל זמן שהיינו בארץ ישראל ובית המקדש היה קיים, הקרבנו את קרבן תמיד של שחר ואת קרבן תמיד של בין הערבים, והקדוש ברוך הוא מחל לנו על הכל, כיון שנחרב בית המקדש והכניסו צלם בהיכל, מאז עם ישראל פזורים בכל חלקי העולם, וסובלים מה שסובלים וכו' וכו', והנה הגיע הזמן להגאל, ומה עושה הס"מ, שיהיה פירודים בין נשמות ישראל, מפלגות פלג פלג, לפלג את העם, וכל אחד חושב שרק הוא ורק אצלו האמת, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין צז.) על הפסוק (ישעיה נ"ט) "ותהי האמת נעדרת" מאי ותהי האמת נעדרת? אמרי דבי רב מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה וכו', וכל אחד אומר שהאמת אצלו, ומזה נעשה עיכוב הגאולה, שאנחנו סובלים סבל גדול עד מאד, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וידיעה זו זה גילוי שכינה, שכל בר ישראל צריך להחדיר את זה בתוך לבו, ואז יגאל מכל צרותיו, אלא מחמת הפירודים והחילוקי דעות והמחלוקת והמריבות והוויכוחים שיש לצערינו הרב בין נשמות ישראל, אזי ידיעה זו לא יכול להיתפס בתוך הלב, וזה גלות השכינה, והולכים נע ונד וכו' וכו', ורבים אחד עם השני וכו' וכו', ויש רציחות ואכזריות ושחיתות בעולם וכו' וכו'.
והנה כתיב (דברים כ' י"ט) "כי האדם עץ השדה", היינו האדם נדמה כעץ השדה, ומה אנחנו רואים טבע של עץ, שרק מסתכל למעלה וגודל כלפי מעלה, ודייקא אז מוציאה פירות מתוקים ויפים עד מאד, והרגע שהעץ מסתכלת מן הצדדים וגודלת לרוחב, אזי עץ נכנס בתוך עץ ושניהם נהרסים, ולא יוצא מהם שום דבר, כמו כן אדם כשכל כולו הוא רק להסתכל למעלה אליו יתברך, ולא מעניין אותו שום דבר הוא רוצה רק להכלל באין סוף ברוך הוא, אז יזכה לגילוי שכינה שיתגלה לו איך שכל הבריאה כולה זה אלקות גמור הוא, וירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, כי הרגע שאדם יודע שאין בלעדו יתברך כלל, אז הוא לא פונה אל אף אחד רק אליו יתברך, ואז הוא רק מצליח והוא יוצא מהגלות, מאחר שתמיד רק מסתכל כלפי מעלה ולא מעניין אותו שום דבר, ולהיפך הרגע שאדם מסתכל מן הצדדים ורואה בני אדם, אזי גודל לרוחב ואחד דוחק את השני וכו', ומזה נעשה כל המחלוקת בעולם וכו', וכל הדעות נפסדות וכו', כי הרגע ששוכחים ממנו יתברך רחמנא לישזבן, אדם עלול להכי גרוע, עד כדי כך להכניס צלם בהיכל ולהגיד שהוא ורק הוא אמת וכולם שקר וכו'.
והקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל בדור האחרון, ושלח לנו את הצדיק האמת שכלול מכל הצדיקים והוא רביז"ל, שהמשיח בדעתו יכבוש את העולם, היינו כשיתגלה דעתו בעולם וכולם יתחילו לדבר אליו יתברך, וכל אחד רק יסתכל כלפי מעלה, וירצה רק לגדול ולהתעלות כלפי מעלה, להיות נכלל באין סוף ברוך הוא, ולא יסתכל על אף בריה שבעולם, אזי יגאל את עצמו מכל הגלות המר, בסוד (תהלים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", כי הרגע שאדם לא רוצה שום רצון אחר מבלעדי רצונו יתברך, אלא רוצה רק להכלל באין סוף ברוך הוא, ולא רואה ולא שומע ולא מרגיש שום דבר, רק אמתת מציאותו יתברך, אזי הוא תמיד מדבר רק אליו יתברך, וכל מה שצריך הוא מבקש ממנו יתברך, שזה נקרא התבודדות שיחה בינו לבין קונו, שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) שאין למעלה מזה, וזה גורם שעשועים גדולים למעלה, שעדיין לא היו שעשועים כאלו מימות עולם, והזהירנו רביז"ל מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שכל אחד ישתדל להוסיף בתים לבית התפלה, היינו להאיר לעוד יהודי מעלת התפלה והשיחה בינו לבין קונו, שעל ידי זה מתאווה צירופים למיליונים וכו' וכו', שזה המעלה שזוכים לקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא, ולהחדיר בהם גם כן אמתת מציאותו יתברך, וגם הם יתחילו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין עוד תיקון לאדם שחטא כמו לקרב אחרים, וכמובא בזוהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחשך אור לישרים" וגו'.
ולכן דייקא היום הזה שהוא יום צום ותענית על שבירת הלוחות ועשיית העגל שהוא פגם אמונת חכמים, וחורבן בית המקדש, ושריפת התורה והעמדת צלם בהיכל, עלינו לחזור בתשובה שלימה על הכל, כי גם בנו יש מהפגמים האלו, ועל ידי תשובה נזכה שיתגלה אלינו הצדיק האמת שהוא רביז"ל, והוא יוליכנו בדרך האמת, להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ולהיות רגילים רק להסתכל כלפי מעלה, ולהשיח ולספר את כל אשר עם לבבנו רק אליו יתברך, שזה יהיה הגאולה, אשרי מי שמכניס את דברים אלו בתוך לבו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מטות י"ח תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שצריכים לצאת מהדמיונות ולבוא אל השכל, אתה צריך לזכור טוב טוב כשבר ישראל חוטא חס ושלום, על ידי זה בורא קליפות ומשחיתים שהן הן הדמיונות שמסבבים את האדם, ולכן צריכים לבקש הרבה ממנו יתברך שיצא מהדמיונות שהורסים את האדם לגמרי, ובאמת הן הן הקליפות הנוקמים בו, ואדם חושב שזה מחשבותיו וכו', שחושב מזה או מזה וכו' וכו', אבל זה רק הקליפות שברא מחמת עוונותיו המרובים, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שירחם עליו לצאת מהדמיונות האלו, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול.
ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תקבל שום שקרים ודמיונות בשמי וכו' וכו', כי אתה יודע שאני נגד כל אלו הסיפורים והדמיונות שרק מדברים וכו', כי כל העניין שלי זה רק לגלות את דעת רביז"ל בעולם, והוא אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, ולהחדיר בעצמו איך שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.
אני מאד מבקש אותך שאל תקבל שום דיבורי גדלות וגיאות והתנשאות וכו' בשמי, כי תהילה לאל אני רחוק מכל אלו הדברים, אין לנו אלא דברי בן שמחה הנכלל במקור השמחה, והעוסק לקשר אותנו בשורש השמחה.
משיח צדקינו יבוא מתי שהקדוש ברוך הוא ירצה, ואנחנו צריכים רק לגלות ולפרסם את אמיתת מציאותו יתברך, ולקרב את כל אחד אליו יתברך, זה צריך להיות בראש מעיינינו.
בימים אלו הנקראים בין המצרים צריכים להרבות בצדקה, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש שיר השירים זוטא פרשה א') ומנין אתם אומרים שבזכות הצדקה הגאולה באה ובית המקדש נבנה שכן אומר ישעיהו "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" במשפט תפדה זו הגאולה, ושביה בצדקה אלו הגליות שבזכות הצדקה הגליות מתכנסות ומנין אתה אומר שמתן צדקה שנותן שלום בעולם, שנאמר (ישעיה ל"ב י"ז) "והיה מעשה הצדקה שלום", ולכן זכור גם תזכור שכל יום לפני כל תפלה ותפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מטות י"ט תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה עכשיו אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, שעל זה מקונן הנביא (איכה א' ג') "לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (איכה רבה פרשה א' סימן כ"ט) "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" ביומין דעקא משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב שבהם קטב מרירי מצוי, היינו שימים אלו הם ימים מסוכנים מאד מאד, ולא כדאי לערוך טיולים שאינם נצרכים, כי השדים והרוחות של קטב ומרירי נמצאים, ורואים שבני אדם לא נזהרים בזה, ונלכדים אחר כך במלכודת רחמנא לישזבן, ולכן בימים אלו צריכים רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולבקש הרבה ממנו יתברך שיבנה לנו את בית מקדשינו, כי דייקא בימים אלו מאד מאד מסוגל התפלות לבקש על בניין בית המקדש, קיבוץ גלויות, ושעם ישראל יהיו שמורים מכל מיני צרות ומכאובים, וזה בכלל אהבת ישראל כשבר ישראל מתפלל על הזולת.
נא ונא תתחזק ברצונות וכיסופים עצומים לחזור אליו יתברך, ואתה לא יכול לתאר ולשער אם תיקח את עצמך בידיך ולא תיתן ששום דבר ישבור אותך וכו' וכו', אל איזה מדריגות אתה יכול להגיע, כי העיקר הוא הרצון והכיסופים שאדם צריך תמיד לרצות להכלל באין סוף ברוך הוא, בוודאי עבר עליך בימי חייך מה שעבר וכו' וכו', עם כל זאת עליך לקחת את עצמך בידים ולקבל על עצמך שאתה לא עוזב את הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, ואפילו שתרגיש שאתה מאד רחוק, וכן נדמה לך שאין לך כבר שום תקוה ותוחלת וכו', תצחק כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ומנהיג עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ורוצה לראות אל מי תפנה בעת צרה, ולכן אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ודייקא זה יחדיר בך בטחון עצמי, אבל הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם, ומכניס בו דכאון עצבות ומרירות וכו' וכו', כאילו אין לו כבר תקוה, והכל הבל הבלים, כי הוא יתברך אב הרחמן, העיקר תהיה חזק לבוא לבית הכנסת להתפלל השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) אפילו ישב אדם ועוסק במעשה מרכבה ובכל מידות טובות בעולם, יניח את הכל וילך לבית הכנסת ולבית המדרש ולכל מקום שמחדשין בו תורה, שבישיבת בית הכנסת ובית המדרש שמחה מתחדשת לו בכל יום תמיד.
נא ונא אל תהיה בטלן, ואל תסתובב בחלישות הדעת ובמרירות ובדכאון פנימי וכו' וכו', אדרבה ראה לדבר עם בני אדם רק משמחה ומאמונה, והדיבורים יחזרו אליך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם הזולת דיבורי יראת שמים וכו' וכו', הדיבורים קופצים חזרה אליו, ולכן גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין לחזק את אחרים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך תמיד לחזק את הזולת, ותתחיל בביתך עם אשתך, רק לחזק אותה ולשמח אותה, כי זה מצוה מאד מאד גדולה, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר מטות כ' תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י  

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק לחשוב ממנו יתברך, ודע לך שכל דקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, לא צריכים להשקיע שום דבר, רק לחשוב ולצייר בדעתו איך שכל העולם כולו הוא אין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוכו, אין לתאר ואין לשער איך שזה מטהר את הנפש מכל חלודה שנדבק בו, כי האמונה זה היסוד היסודות אצל רביז"ל, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר אמונה זה בתמימות ופשיטות, להאמין שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ושומע תפלת כל פה, ולכן אל תהיה בטלן, צא מהקטנות שלך וכו', ותשתדל לילך בגדלות המוחין, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן אשרי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט בימים טרופים אלו שהס"מ משתולל, ונתנו לו כוחות להחריב את בית המקדש וכו', ואנחנו מוכנים כל יום כל שעה להגאל גאולת עולם, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגלות הוא מחמת חסרון אמונה, והגאולה תהיה רק בזכות האמונה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולהחיות את עצמינו עם נקודת יהדותינו, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקי"ט) את מוצא שאין הגליות מתקבצות אלא בשכר אמונה, וכן אתה מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות האמונה, אף אברהם לא ירש עולם הזה והעולם הבא אלא בזכות האמונה, רואים מזה גודל העניין של אמונה, שזה מרפא את האדם בגשמיות וברוחניות גם יחד, ודע לך בזה שתחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, תזכה לצאת מכל המצרים שלך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, אלא מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך.
אני מאד מאד מבקש אותך שבימים אלו של בין המצרים, תשתדל מאד מאד שיהיה שלום בתוך ביתך, ותכבד ותייקר את אשתך, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, וכן תשתדל שיהיה שלום בין אנשי שלומינו, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי הגאולה תבוא רק בזכות אהבת חינם שנזכה לאהוב אחד את השני, והיות שהגאולה תתחיל כאן בגליל התחתון, ולכן עלינו להתאזר ביתר שאת ביתר עוז רק שיהיה בינינו אהבה גדולה מאד, ולא ניתן בשום פנים ואופן שיבוא אחד או שתים שועלים קטנים המחבלים כרמים, לחבל את הכרם היפה שנטעתי כאן ביבנאל, ותהלה לאל כבר מוציא פירות יפים מאד.
נא ונא תעזור לי לפתח ביתר שאת ביתר עוז את בית התבשיל - אהל אברהם, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחד עושה עם השני, ובפרט שיש עניים ואביונים שלולי בית התבשיל, לא היה להם שום מאכל חם, וחכמינו הקדושים אמרו (ויקרא רבה פרשה ל"ד סימן ט') העני הזה עומד על פתחך והקדוש ברוך הוא עומד על ימינו דכתיב (תהלים ק"ט) "כי יעמוד לימין אביון" אם נתת לו דע מי שעומד על ימינו ונותן לך שכרך ואם לא נתת לו דע מי שעומד על ימינו פורע ממך דכתיב (שם) "להושיע משופטי נפשו"; ואמרו (תנחומא משפטים) אמר הקדוש ברוך הוא נפשו של עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה הוי (משלי י"ט) "וגמולו ישלם לו" שאני משלם לך נפש תחת נפש; וזה סובב על בית התבשיל - אהל אברהם, באים ילדים גברים ונשים לאכול ולהחיות את נפשם, תאמין לי שזה הצדקה הכי גדולה, ולכן תעזור לי לפתח את הבית התבשיל - אהל אברהם, עכשיו בימי בין המצרים יותר מאי פעם, כי רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר מטות כ"א תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה בימים אלו הנקרא בין המצרים שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב, צריכים מאד מאד לשמור לא ללכת במקומות מסוכנים, כי קטב ומרירי מצויים להזיק רחמנא ליצלן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור בימים אלו, ואם חכמינו הקדושים הקפידו על זה כל כך, צריכים לשמור על זה (עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א סעיף י"ח), ובכלל צריכים לשמור על הילדים שלא ילכו במקומות מסוכנים, וזה שייך אפילו כל השנה, וצריכים להסביר להילדים שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ולמה להכנס בסכנות.
נא ונא ראה לקנות לעצמך את המידה היקרה של אריכת אפיים להיות סבלן, ולא להשבר משום דבר, כי כל הצרות שיש לאדם זה רק מחמת כעס, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המדות אות הרהורים סימן ט"ז) על ידי כעס בא הרהורי עבודה זרה, כי באמת אם אדם מאמין שהכל ממנו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי אף פעם לא יהיה בכעס אלא יהיה סבלן גדול מאד, וכיון שאדם בכעס, הוא בא לידי ספיקות באמונה רחמנא לישזבן, ולכן ראה לעקור ממך את מידת הכעס, ובפרט שלא תהיה בכעס על אשתך, שזה עוון חמור מאד מאד, וגורם את כל הצרות בבית וכו', ובקלות יכולים לשבור את הבית שלו על ידי כעס, ולכן תשתדל מאד מאד לקנות לעצמך את מידת הסבלנות, שזה המידה הכי יפה שרק יכול להיות, אבל אני מוכרח להגיד לך שזה המידה הכי קשה להגיע אליה, כי טבע של אדם שתיכף ומיד הוא מתעצבן יותר מדי, וזה בא על ידי פגם הברית הוצאת זרע לבטלה, כמובא בדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רמ"ט) מי שחטא בחטא המגונה הזה, בא לידי כעס, ולכן כל מי שיודע שחטא בחטא המגונה הזה, צריך להיות גיבור ולקנות לעצמו את המידה היקרה של סבלנות, ואמר התנא הקדוש (אבות פרק ד') איזהו גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", נמצא שמדובר פה מגבורה של לכבוש את כעסו, וכבר אמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", כי על זה צריכים גבורה מיוחדת לא לענות כשאשתו מבזה אותו, ואמר החכם "מי שאינו מושל בכעסו, אין שכלו שלם", ובפרט שאדם מוציא את העצבים שלו על אשתו, לבסוף יתפרד החבילה וכו', ויצטרכו להתגרש רחמנא לישזבן וכו', ולכן קנה לעצמך את מידת הסבלנות, ואל תהיה בכעס, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות כעס סימן י"ז) סגולה לכעס שיאכל פת שחרית, ולכן תשמור מאד מאד על דבר זה, ואל יקל בעיניך, כי רוב בני אדם לא נזהרים בזה ולא אוכלים פת שחרית, אשר מזה בא אחר כך הרבה חולאים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא צב:) שיש שמונים ושלוש מחלות שיכולים לבוא על האדם ועל ידי פת שחרית הוא פוטר את זה ויהיה בריא, ולכן תשמור מאד מאד בבוקר לאכול פת דייקא, ליטול ידים ולאכול פת שחרית, ואחר כך לברך ברכת המזון מתוך הסידור וזה סגולה לעשירות.
העיקר תרחק ממך את המידה הרעה של כעס, שזה הורס את האדם לגמרי, וגורמת לו שלא יהיה לו שלום בית, ומה גם שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שעל ידי זה הוא מאבד את הכסף שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו.
אני מאד מקווה שתחדיר בעצמך את הדברים האלו, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר מסעי כ"ג תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להדביק את עצמך באין סוף ברוך הוא, היינו שתצייר בדעתך איך שכל העולם כולו הוא אין סוף ברוך הוא, ואתה נמצא בתוך האור, אשר אין לך עוד תענוג יותר גדול מזה שאדם מרגיש את אמתת מציאותו יתברך, וזה יכול כל בר ישראל להראות, כי כל אחד יש לו חלק באמונה הקדושה, והאמונה מטהרת את הנפש מכל מיני חלודה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ולכן אשרי מי שמחדיר בעצמו תמיד אמונה פשוטה בו יתברך, שבזה תלוי כל היהדות, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות, חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאד המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי בודאי לא יכשל לעולם. ואפילו כשנופל, חס ושלום, לספיקות, ויש שנפילתו גדולה מאד מאד, רחמנא ליצלן, שנופל לספיקות והרהורים, ומהרהר אחר השם יתברך, אף על פי כן הנפילה והירידה היא תכלית העליה; ולכן אסור להתייאש בשום פנים ואופן, אפילו שעבר עליו בחיים כבר מה שעבר, עם כל זאת צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולהרגיל את עצמו לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, שזה עיקר השלימות שאדם צריך להגיע אל זה בזה העולם, כמו שגילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
מוהרנ"ת ז"ל אמר פעם, את כולם הוא יכול לקרב אל הקדוש ברוך הוא, אבל לא גנב, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול וכיון שהתיר לעצמו גזילת חבירו הרי הוא מוכן לכל חטא ועון ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה; ולכן צריכים מאד מאד לשמור מגנב, שמסכן אין לו תקנה, כי הוא כופר בכל, כמאמרם ז"ל (בבא קמא עט:) שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן? אמר להן זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו וזה לא השוה כבוד עבד לכבוד קונו כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת; רואים מזה שגנב אין לו תקנה, ולכן אין אצלינו מקום לגנב בשום פנים ואופן.

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מסעי כ"ג תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה ידידי היקר לי מאד רק להתחזק, כי בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום בכל שעה בכל רגע, כפי הירידות והנפילות וכו', והחלישות הדעת שעובר על כל אחד ואחד כל יום, וכל שעה וכל רגע וכו', ולכן צריכים ומוכרחים להתחזק, כי אין עצה אחרת, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות תשובה סימן צ') התחזק במצוות יותר ממה שהיכולת בידיך, ועיקר המצוה שבו תלוי כל המצוות, זה מצוות התפלה, כי חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ו:) על הפסוק (תהלים י"ב ט') "כרום זלות לבני אדם" מאי כרום זלות לבני אדם? אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן, ופירש רש"י כגון תפלה, שעולה למעלה, ולכן אין עוד דבר שצריך כל כך התחזקות כמו תפלה, שאדם יהיה זהיר לבוא לבית הכנסת דייקא להתפלל שחרית מנחה ערבית, ומי שאינו מחסיר תפלה אחת מלהתפלל במנין, מוחלין לו על כל עוונותיו, וזוכה לדבר שבמנין זו פרנסה בשפע, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אלא תבוא בכל יום אל הבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, כי יבוא היום שהתפלות שחרית מנחה ערבית שהתפללת במנין, יצילך מכל רע, ומה גם שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; תאמין לי שאין לי פה שום כוונה, אלא לזכות אותך עם זכות נצחי, ורביז"ל סיפר (סיפורי מעשיות מעשה י' מהברגער והעני) שהבחור שאיבד את הסימנים "היה דרכו לילך בכל יום ועשה לו סימן בשלשה אילנות, כי היה שם אלפי אלפים אילנות, וביקש שם הכתב  (היינו בשלשה אילנות מהם) ועשה בהם סימן כדי שלמחר לא יצטרך לבדוק ולחפש באלו השלשה אילנות. כולי האי ואולי ימצא אותו הכתב. וכשהיה חוזר משם, היה בא עם עינים בכויות מחמת שהיה בוכה, כשביקש ולא מצא", שזה סובב על השלש תפלות שחרית מנחה ערבית, שצריכים לבכות בהם מאד, ולחפש את הכתב, שזה התורה הקדושה המקשרת את נשמות ישראל, שהיא הבת מלך, אל המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומובא מהאריז"ל שכל יום נעשה יחודים אחרים בכל העולמות על ידי השלש תפלות שחרית מנחה ערבית, וזה נעשה אפילו על ידי האדם הכי פשוט, כי השלש תפלות האלו מרמזים על דברים עליונים מאד, והס"מ מבלבל את האדם שלא יוכל לכוון פירוש המילות בעת התפלה, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל') שכל המחשבות זרות באים בתוך התפלה דייקא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שהשלש תפלות בכל יום הם מחנה ישראל, כל זמן שאדם מתפלל את השלש תפלות האלו, הוא עדיין נמצא במחנה ישראל, וכיון שעוזב אותם רחמנא ליצלן מתרחק מהקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים להיות חזקים להתפלל את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ולא לתת שהס"מ ישבור אותו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) כשאדם מתפלל את השלש תפלות, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו הארה מהאבות הקדושים אברהם יצחק יעקב, ואז שורה השכינה אצלו.
זכור תזכור אשר קודם כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך".

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מסעי כ"ד תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז להיות דבוק בו יתברך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך וכו' וכו', ודע לך שבזה העולם צריכים המון התחזקות, ואף שאנחנו מדברים מזה כל יום ויום, תאמין לי כפי הירידות והנפילות שעוברים על כל אחד, לא יספיק כל אילי נביות וכו', כי באמת תכלית בריאת האדם בזה העולם הוא להכירו יתברך, היינו מכל פרט ופרט מפרטי הבריאה, צריכים להכיר את הקדוש ברוך הוא, ולידע שכל מה שהוא רואה דומם צומח חי מדבר, זה רק לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, כי באמת הוא יתברך מסתתר בתוך הבריאה, ועל כל בר ישראל לחפש ולחטט ולמצוא את אמתת מציאותו יתברך, ולהסתכל על הרוחניות שיש בכל דבר וכו', ואז כשבר ישראל זוכה להגיע לזה, אזי הוא הכי מאושר בחיים, כי אין עוד אושר נצחי כמו מי שמכניס בעצמו ידיעת אמתת מציאותו, ואז כשמתברר לאדם אשר אין בלעדו יתברך כלל, אז נפתח פיו לדבר אליו יתברך בלשון שהוא רגיל בו, שכל זה נקרא התבודדות, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להיות חזק ואמץ מאד מאד שלא יחלש דעתך משום דבר, אפילו שהס"מ יכניס בך חלישות הדעת וכו', וקושיות וספיקות וכו', בשום פנים ואופן לא תכנע, אלא תמשיך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואז סוף כל סוף תגיע אל מה שאתה צריך להגיע בזה העולם, כי כל בר ישראל הוא חלק אלקי ממעל, ועליו להשתוקק להכלל באין סוף ברוך הוא, ואז הוא יתברך יאיר עליו אורו הגנוז, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שהעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אל תהיה בטלן, אף שאני יודע שזה בא מאד מאד קשה אליך לדבר אליו יתברך, כי כל זמן שאין לאדם אמונה ברורה ומזוככת שאין בלעדו יתברך כלל, והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, קשה לו מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, עם כל זאת אל תהיה בטלן, תתחזק בעבודה הקדושה הזו, וסוף הכבוד לבוא שתזכה להכלל באין סוף ברוך הוא, שמלא כל הארץ כבודו, וכמו שכתוב (יחזקאל מ"ג) "והארץ האירה מכבודו", כי מי שזוכה תמיד לחשוב ממנו יתברך, ומדביק את מח מחשבתו בו יתברך, לבסוף יזכה למדריגה כזו שישמע כרוזים מהשמים, אבל אל זה צריכים להיות בטל ומבוטל לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, וכמו שאמר הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע (נועם אלימלך יתרו) אם לא תחוסו על עצמכם כלל, להחזיק את עצמכם לשום דבר מה, רק תהיו נכנעים כאילו אינכם כלל, אז תזכו לשמוע קולות וכרוזים עליונים סוד השם ליראיו, ראה אל מה שרביז"ל רוצה לזכות אותך, אבל הס"מ מכניס בך תמיד חלישות הדעת כאילו ממך כבר לא יהיה שום דבר וכו' וכו', ומרוב עוונות שעשית וכו' וכו', כבר אין לך תקוה וכו' וכו', תלעג לו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן.

נא ונא תלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה יביא לך אריכות ימים ושנים, ותזכה ליראת שמים, וכן תגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות כסדרן, ועל ידי זה תזכך את נפשך, ועל כולם תלמד בכל יום את הדף היומי, אשר אין טוב מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ושאף אחד לא יטעה אותך כאילו יש יותר טוב מתורה, כי כך אמרו בזוהר (שלח קסא) זכאי אינון ישראל מעמין עובדי אלילים דעלמא. דקודשא בריך הוא אתרעי בהו, ואתכני בהו, ואתפאר בהו, דהא עלמא לא אברי אלא בגיניהון דישראל, דישתדלון באורייתא, בגין דחד בחד אתקשרן, וישראל לתתא בהאי עלמא אינון קיומא דיליה וקיומא דכל שאר עמין, אימתי בזמן דעבדי רעותא דמאריהון, [אשריהם ישראל יותר מכל העמים שבעולם, שהקדוש ברוך הוא רצה בהם, והתכנה בהם, שקרא שמו אלקי ישראל, והתפאר בהם שהרי העולם לא נברא אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה, כי הם קשורים אחד בהשני, היינו עם ישראל מקושרים בתורה וביחד הם מקיימים את העולם, עם ישראל למטה בעולם הזה מקיימים את העולם, ומקיימים גם את כל שאר העמים, ומתי עם ישראל מקיימים את כל העולם, בזמן שלומדים תורה ועושים רצונו יתברך], ועל כן אל תהיה בטלן, אתה מקורב אל רביז"ל, ראה לציית אותו, והעיקר להיות בשמחה אשר אין ערוך אליה, ואפילו שאין לך במה להחיות את עצמך, תחייה את עצמך עם "שלא עשני גוי", ומובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, רואים שאפילו צדיק קדוש כזה שרביז"ל אמר עליו שהוא הפאר הדור והתפלין של הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', עם כל זאת לא היה לו עם מה להחיות את עצמו אלא עם "שלא עשני גוי", כי הס"מ שובר את האדם תמיד, ומכניס בו עצבות ומרירות ודכאון, ולכן צריך להכריח את עצמו להיות רק בשמחה שזה הגאולה, כי (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מסעי כ"ה תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בעצמך את מדת הסבלנות שהיא המדה הכי יקרה שרק יכולים להגיע אל זה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שסבלנות שהיא מדת ארך אפים זוכין על ידי תוקף האמונה, כשבר ישראל מאמין בו יתברך איך שהכל ממנו יתברך, ושום דבר לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה לא נשבר משום דבר, כי הוא יודע אשר בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחה פרטיות ממנו יתברך, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; אדם לא מקבל מכה באצבע הקטנה שלו אם לא הכריזו קודם מלמעלה, אין דבר כזה טבע מקרה ומזל, מכל שכן כשאדם סובל מהזולת עליו לדעת שזה מושגח ממנו יתברך, בשביל לעוררו לשוב בתשובה שלימה אליו יתברך, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ג') בראותך שנוי מעשה, אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך; וכן מה שקורה עם האדם בענין הזולת וכו' וכו', צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא; ולכן אל תפחד שיקחו לך משהו, כי בלי רשות ממנו יתברך אי אפשר לקחת ממך שום דבר, ולכן הרגל את עצמך להיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר אין למעלה מזה, וכל דבר שאתה צריך תבקש רק ממנו יתברך, שזה נקרא התבודדות שאצל רביז"ל זה יסוד היסודות, עד שאמר בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים, ואמר, שכולם לא באו למדריגתם כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט מנכדי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ואמר, גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם יתברך בבכיה גדולה; ולכן אל תהיה בטלן, חבל על כל יום שעובר עליך שאתה לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הן אמת שאני יודע שאתה נמצא בחלישות הדעת ובעצבות וכו' וכו', אבל אדרבה מזה בעצמו אתה יכול לעשות תפלה רבונו של עולם נפלתי כל כך עד שאיני מאמין בעצמי שיש לי גם כן כח לפעול אצלך כל מה שאני צריך, ולכן אני מאד מבקש אותך חוס וחמול עלי, ותחדיר בי אמונה ברורה ומזוככת שאזכה להרגיש שאתה נמצא ובלעדיך אין שום נמצא, וכל מה שאני צריך שאני יבקש רק אותך, כי שוא תשועת אדם, וכתיב אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, הוא לא יכול לעזור לעצמו, ואיך יכול לעזור לי, ולכן זכיני לפתוח את פי ולהיות רגיל לדבר עמך תמיד, וכל דבר מה שאני צריך שאבקש רק ממך יתברך, עד שאזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
זכור גם זכור אשר רביז"ל אמר (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה, ולכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחיית.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שאנחנו מקורבים אל רבי כזה שמעורר אותנו מהשינה ומביא אותנו לדבר אליו יתברך, ומחדיר בעצמינו אמונה פשוטה בו יתברך, ושנזכה להיות סבלנים.

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מסעי כ"ו תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, אדם צריך תמיד למצוא בכל מאורעותיו את הטוב שיש בו, ואז דייקא ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות מאין סוף ברוך הוא.
מה אומר לך ידידי היקר, ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ותחפש ותמצא את הקדוש ברוך הוא בכל המאורעות שלך, ואז דייקא יתפרדו כל פועלי און, יתהפך לכל אלו שרצו להרע לך, הם יפלו בעצמם בצרות ויעזבו אותך, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ב') מי שרודף את חבירו הקדוש ברוך הוא מביא עליו רעה כדי שישכח את חבירו מלרדוף אותו, ולכן הדבק את עצמך בו יתברך, תמיד תצייר בדעתך אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכפי תוקף האמונה שיהיה לך, אז תוכל לעבור את כל הצרות והיסורים והמרירות בקלות, עד שיומתק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון.
כבר ידוע לך שהתחילו כבר ללמוד מסכת חולין כפי סדר דף היומי, והיא מסכת מאד מעניינת ומעשית, וכבר אוחזים היום חולין דף ל"ב, ולכן רציתי מאד מאד שתתחיל גם כן להצטרף אל לומדי הדף היומי, ותלמד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנשמה, ואי אפשר להסביר את זה אלא למי שהרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שהוא טועם טעם נורא ונפלא בלימוד דף גמרא ליום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכלתך להצטרף בלימוד דף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, ואל תתן להיצר הרע והס"מ שיחליש דעתך ויאמר שזה לא בשבילך וכו', וכאילו אתה ממילא לא מבין וכו', כי הכל הסתות של הס"מ לקרר את האדם מללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי בפירוש גילה לנו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', והלוואי והלוואי שכל בר ישראל היה מצטרף אל הלימוד של דף היומי, כי כך מקשרים את היום אל הדף גמרא, והדף גמרא אל היום, ושניהם מקושרים אל האדם, ואי אפשר להסביר את זה למי שלא טעם להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה זכות נפלא להאדם, שכל יום הוא מזכיר את שמות התנאים והאמוראים, ואם שופכים על הנשמה מידי יום ביום דף גמרא, אזי נכנסים הרבה טיפות בתוך תוכו, אשרי מי שיקיים את זה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים עכשיו בימים אלו שאנחנו מקווים ומצפים שיתהפך לימי שמחה וששון בבנין בית המקדש, אבל עליך לדעת כדי שנזכה שיהיה לנו חלק בבניין בית המקדש, עלינו לזכור למה נחרב הבית המקדש? ואמרו חכמינו הקדושים (יומא ט) שהבית המקדש נחרב מחמת שנאת חינם, ולכן עלינו לעבוד עכשיו הרבה על אהבת חינם, לאהוב את כל בר ישראל כנפשו, רביז"ל גילה לנו דרך מאד נפלאה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון לכף זכות אפילו את רשע גמור, כי כל אחד יש לו את היצר הרע שלו, ולכן מה אתה יודע איזה יצר הרע יש לו? שמסכן האדם הזה לא יכול להתגבר על יצרו הבוער בו, אבל מצד שני צריכים לזכור מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ב') אין מלמדים זכות על המסית, זאת אומרת הרשע גמור שיצרו מתגבר עליו, לו יש עדיין תקוה לתקן אותו אם דנים אותו לכף זכות, על ידי זה מעלים אותו מכף חובה לכף זכות, לא כן המסית והמדיח הס"מ, עליו אסור ללמד זכות, כי הוא מסית ומדיח בני אדם שיתנקו את עצמם ממנו יתברך, והכל הוא עושה את זה בחכמה עצומה מאד, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לדעת את מי צריכים לקרב וללמד זכות עליו, ולהיפך את מי צריכים לדון לכף חוב ולא למצוא לו שום זכות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות הרחקת רשעים סימן ו') מי שמלמד זכות על רשע גם הוא נקרא רשע, ולכן אשרי מי שזוכה להתעורר בתשובה שלימה בימים אלו, ובפרט בשבתות של בין המצרים, שאמרו צדיקים שהם כנגד השלוש רגלים, נמצא שהשבת הזה הוא כנגד חג השבועות קבלת התורה, ולכן עלינו לשמוח כל השבת ולהמשיך על עצמינו את אור התורה, ולקבל על עצמינו שלא יחסר לנו יום אחד מבלי לימוד מקרא משנה גמרא וכו', שזה היסוד ביהדות, וזה העשירות הכי גדולה של האדם, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד, ולכן תאמין לי שאין עוד עשירות גשמי ורוחני כמו אדם שלומד בכל יום חומש ורש"י מפרשת השבוע, וכן משניות ודף גמרא, ועל כולם לימוד הלכה שרביז"ל הזהירנו על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, ולכן חזק ואמץ מאד ותעשה התחלה חדשה מהשבת הזו, הן להיות בשמחה והן ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא, שאמרו (זוהר ויחי רמ"ב) כמה חביבין אינון מלין דאורייתא. כמה חביבין אינון דמשתדלי באורייתא קמי קודשא בריך הוא, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מפגעי, והן להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר מסעי כ"ח תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

לאור האסון הגדול שקרה בליל חמישי, שנרצח צדיק תמים על ידי רוצח נתעב, שהיה גם מלמד תינוקות, וגם בעל דרשן וכו' וכו', וכן עוד לא עברו שבועיים שנרצח ילד בן תשע שחזר מהתלמוד תורה, ועל הדרך פגש אותו אחד שצריך להיות שומר תורה ומצוות, ורצח אותו במיתה משונה ובאכזריות שאין לתאר ואין לשער כלל, חתך אותו לגזרים וכו', אמרתי שעלינו לעשות בדק הבית טוב טוב בקהילתינו, כולנו צריכים לחזור בתשובה שלימה על עוונותינו המרובים, ולקבל עלינו קבלות טובות לעשות רצונו יתברך, ורביז"ל אמר (ספר המדות תשובה אות סימן פ"ה) הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיו, אי אפשר שלא לבכות על שתי רציחות אכזריות כאלו, על ידי שתי אנשים שצריכים להיות דתיים וחרדיים וכו' וכו', איזה בושה איזה חרפה, איזה חילול השם יש בזה, ולכן אני מאד מבקש אותך יען שהקמתי קהילה קדושה פה ביבנאל גליל התחתון, שמכאן תתחיל הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, ועל כן אנחנו צריכים להיות הראשונים לשמור שבקהילתינו תהיה רק אהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק חזק, ואם יש אדם ששונא את הזולת, אני מאד מבקש אותו שתיכף ומיד יבקש ממנו סליחה, כי אני לא יכול לסבול ששני יהודים רבים ביניהם, ואני מבקש אותך שתעזור לי, אם יהיה אצלינו איזה תמהוני וכו', או איזה מסומם וכו', או איזה אלים וכו', להוציא אותו מהקהילה שלנו, אנחנו צריכים להיות מוכנים אל הגאולה, אבל כדי שנהיה ראויים להגאולה, ראוי לנו לעבוד על אהבה ואחדות לעזור אחד להשני, ושלא יזכר ולא ימצא אצלינו אחד שמסית ומדיח נגד השני. אנחנו צריכים לבצר את קהילתינו מבפנים שיהיה אחדות ואהבה בינינו, ואוי ואבוי אדם שיהיה אלים או יצא נגד הזולת, שבשום פנים ואופן הוא לא ישאר בקהילתינו, הקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, יותר מידי יקר בעיני להניח איזה פושעים וכו', או לוקחי סמים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי, ותזכור שאני תמיד אומר "יבנאל זה לא מערי מקלט", ולכן אנחנו צריכים לשמור מאד מאד על הד' אמות שלנו, והעיקר למסור את נפשינו על שמירת ילדינו בנינו ובנותינו, שיהיו שמורים מהחטא, צריכים להעסיק אותם במה שרק יכולים, והקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרות עם ישראל די.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר דברים כ"ט תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הוא ערב ראש חודש מנחם אב, היה טוב מאד אם יתאספו אנשי שלומינו יחד ויאמרו יום כיפור קטן, כי בכל העולם כולו סידרו על היום הזה יום תפלה, כיון שזה ערב ראש חודש, וכן מחמת הגזירות המשונות שהיו, ולכן ראוי שגם אנשי שלומינו יתעוררו יחד, ואשרי מי שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים" שאין למעלה מזה, ולכן ראה להרגיל את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" כי התהלים נחלקת לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים יזכה שדוד המלך ילמד עליו זכות ויגן עליו ויצא זכאי בדינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. גם אמירת תהלים שומרת את האדם מכל רע, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת אמירת תהלים בתמימות ופשיטות גמור, וזה שומר את האדם מכל מיני פורעניות שנגזר על בני האדם, ואם בני אדם היו  יודעים מעלת אמירת תהלים, ומה זה פועל בשמים, היו אומרים בכל יום "יום תהלים" שלא לוקח יותר מחצי שעה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צח) אמירת תהלים מעלה גדולה כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. והוא מסוגל מאד לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך, שעל ידי אמירת תהלים יושיעו השם יתברך. והבטחון הוא בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד (תהלים יח יט) "ויהי הוי"ה למשען לי". ועל כן על ידי זה נתרפא החולה, עיין שם. ולכן מי שיש לו חולה בביתו שירבה לומר מזמורי תהלים בתמימות ופשיטות, ויראה ישועה גדולה שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ובפרט היום ערב ראש חודש מנחם אב כדאי לומר את היום תהלים, ולקבל על עצמו כל יום ויום להמשיך לומר "יום תהלים" כי נגזרו כל כך הרבה גזירות על נשמות ישראל, ולכן מה טוב ומה נעים להיות רגיל לומר מזמורי תהלים, והקדוש ברוך הוא ימתיק את הדינים מכל עם ישראל, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן כ"ז) על ידי אמירת תהלים נתרומם.

נא ונא להרבות בימים אלו בצדקה, כי בתשעה ימים האלו מראש חודש עד תשעה באב הם ימים מאד מאד חמורים ומסוכנים וכו' וכו', ולכן אשרי מי שזוכה להכניס בכל יום מימים אלו כמה פרוטות בקופת הצדקה, ובזכות זה תהיה הגאולה, כי אתה צריך לדעת אשר רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה,שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך "והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו. ולכן אל תהיה בטלן, אלו הפרוטות שתכניס קודם כל תפלה, הם יגינו עליך מכל מיני רוצחים ומשחיתים וכו' וכו', ובוודאי הגזירות האלו הם גזירות מרות מאד, הן כאן בארצות הברית שאדם שצריך להיות דתי חתך ילד לחתיכות, והן בארץ ישראל אדם שצריך להיות מלמד ובעל דרשן שיהרוג בדם קר איש צדיק תמים, ולכן עלינו לבקש ממנו יתברך שנהיה שמורים מיצורים זרים כאלו, ובזכות הצדקה שניתן בכל יום ובזכות התהלים שנגיד בכל יום נזכה לצאת מכל צרותינו.

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup