ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תמוז ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' תמוז מכתב א' | ב' תמוז מכתב ב' | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ז' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | י"ד תמוז | ט"ו תמוז | ט"ו תמוז - מכתב כללי | ט"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"א תמוז | כ"ב תמוז | כ"ג תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ח תמוז - מכתב כללי | כ"ח תמוז | כ"ט תמוז

בעזה"י יום ד' לסדר קרח ראש חודש תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, וזה צריך להיות כל שמחתינו, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? ולכן עלינו להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה על שזיכה אותנו להתקרב אל רביז"ל, שמגלה לנו לימודים כאלו שאפילו בתוקף הדחקות שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות, שנוכל להחזיק מעמד ולא נשבר, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) השם יתברך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות, והוא רוצה מאד בהעולם. על כן צריך לחזק עצמו מאד בעבודתו בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא. ויסמוך על רחמיו המרובים מאד בלי שיעור, כי בודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר. העבר אין, והעיקר מכאן ולהבא לא יעשה עוד, ויהיה שב ואל תעשה על כל פנים, הן במחשבה והן במעשה. כי גם המחשבה של אנשים כאילו היא גם כן עשיה, כי גם בעולם העשיה יש מחשבה, וצריך להיות שב ואל תעשה במעשה ובמחשבה, ומה שנעשה עמו ממילא, אל יחוש ואל יסתכל על זה כלל; ולכן אחר דיבורים כאלו ראוי לנו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולשמוח עם כל נקודה ונקודה קטנה שיש לנו מנקודת יהדותינו, ותהלה לאל יש ויש לנו הרבה טוב, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ואין זה חכמה להחזיק את עצמו לרשע ורע וכו', אדרבה עיקר החכמה לדון את עצמו לכף זכות, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות, ועל ידי זה יתעלה בעליה אחר עליה, ובאמת זה עבודת הצדיק שהוא החזן (הבעל תפלה), שמעלה אותנו מעלה מעלה וכו' וכו', אבל עלינו רק להטות אוזן קשבת אליו, ולכן אשרי מי שזוכה ללמוד בכל יום בקביעות בספריו הקדושים, ובפרט שרביז"ל רצה מאד מאד שנלמוד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", עד שיהיה שגור על פיו, וכבר נשמע מפיו הקדוש שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה.
אתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולכן ראה להקפיד מאד להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ומתי שאתה בא ומוצא עוד תשע שלא התפללו, תעשה מנין, וזכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר קרח ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ועכשיו אנחנו נכנסים בחודש תמוז ואב, שהם שני החודשים הכי קשים בשנה, כי מובא (בני יששכר חודשי תמוז ואב) ששני החודשים האלו הם כנגד שתי העינים של האדם וכו', והחודשים האלו לקח עשיו, ולכן הם שתי חודשים מאד מאד קשים, ולכן עלינו להתעורר ביתר שאת ביתר עוז על שמירת העינים, ובפרט בשני החודשים האלו, אשר הקליפות מסתובבות על הרחובות ערומות לגמרי רחמנא לישזבן, ויכולים מאד מאד להכשל עם העינים, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; וצריכים על זה רחמים מרובים מאד, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות יב:) "אחרי עיניכם" זה הרהור עבירה, וידוע שרביז"ל אמר לאנשי שלומינו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ד) שצריכים מאד מאד לשמור מהרהור רע, כי זה פוגם מאד מאד בכל העולמות, ולכן אשרי האדם שזוכה לשמור על העינים בחודשיים האלו, וכשבר ישראל מכניס בעצמו אמתת מציאותו יתברך, וחושב ומצייר בדעתו אשר כל העולם כולו הוא אין סוף ברוך הוא, ואדם נמצא בתוך האור, על ידי זה ניצול מכל רע.
והנה דורשי רשומות אמרו ת'מ'ו'ז' ראשי תיבות ז'מן ת'שובה מ'שמשמים ו'באים, א'ב' ראשי תיבות א'לול ב'א, כי בשני החודשים האלו צריכים להתעורר מהשינה העמוקה שאנחנו נמצאים בה, ולדעת שחודש אלול מתקרב ובא, שהוא חודש הרחמים והסליחות, וכך נוכל להכין את עצמינו על ראש השנה הקדוש והנורא של רביז"ל, וצריכים כבר להתחיל לבקש את הקדוש ברוך הוא שיזכה להיות אצל הקיבוץ הקדוש שלנו בראש השנה באומן.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לקנות לעצמך את המדה היקרה של אריכות אפים מידת הסבלנות, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שזה זוכים על ידי תוקף האמונה, כשבר ישראל מאמין בו יתברך אשר הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה יאריך אף על כל מה שעובר עליו וכו', ואתה צריך לדעת שעל כל אחד ואחד בזה העולם עובר משברים וגלים מאד, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שאין שום מציאות של עולם הזה, כפי היסורים שבני אדם סובלים בזה העולם וכו', וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה וכו', וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים וכו', ואפילו העשירים מסובבים עם כל מיני טרדות ופחדים וכו', אזי כאן הוא הגיהנום ממש, ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ומהפך את הגיהנום הזה אל גן עדן, כי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אזי נתקיים אצלו "עולמך תראה בחייך", כי אין עוד זיו וחיות יותר מזה שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכן מי שזוכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו' וכו', כפי סדר דרך הלימוד של רביז"ל, אין עוד נועם יותר מזה, כי יש לו איפה לברוח, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו?
והעולה על הכל ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים לדבר כל יום מרביז"ל, והקדוש ברוך הוא יתן את החיים שנזכה להיות בראש השנה הבא עלינו לטובה אצל רביז"ל, שזה השמחה העולה על כל השמחות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח ב' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ואף שאני תמיד מזכיר אותך בדבר הפשוט מאד וכו', עם כל זאת כפי מרירות דמרירות שעובר על כל אחד ואחד, וחלישות הדעת שיש לכל אחד בכל יום הן מעצמו הן מאחרים, ההכרח להתחזק עם כל הכוחות, ולא לתת לעצמו ליפול כרגע, כי הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם, כי הוא לא יכול לראות איך שבר ישראל משמח את עצמו עמו יתברך, כי הרגע שבר ישראל שמח עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אין לו כבר שום חטאים, וכן כל הרשעים יחזרו בתשובה שלימה, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ולכן ההכרח לחזק את עצמו ואת אחרים באמונה פשוטה בו יתברך, ולהחדיר בעצמו את אמתת מציאותו יתברך, אשר זה בעצמו מטהר את האדם מכל העבר שלו, כי (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; על ידי שאדם מחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, ומרגיל את עצמו לדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, על ידי זה ממשיך על עצמו עריבות ידידות זיו שכינת עוזו יתברך, ולמה כל כך קשה לאדם לדבר אל הקדוש ברוך הוא? מפני שהאמונה הקדושה אצלו רופפת, כי המאמין האמיתי שמאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ושוקד על שפתיו, על ידי זה אין לו שום נסיון לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי מאחר שמרגיש שהוא יתברך נמצא עמו ואצלו.
דע לך שבשבת צריכים מאד מאד לשמור על הילדים, ועיקר גדול בחינוך שכל אבא יחזיק את הבנים שלו אצלו בבית הכנסת, ולא יתן להם לצאת בחוץ להשתולל, וזה לא חומרה וכו', וזה לא הנהגה וכו', אלא זה מצוות חינוך לחנך את הילד להגיד אמן יהא שמיה רבא, קדושה, וברכו וכו', אף שזה קשה וכו', עם כל זאת עליך לדעת ששום דבר בקדושה לא בא קל, ובפרט חינוך הבנים, על זה הס"מ אורב מאד מאד, וזה שאמר מלך סדום (בראשית י"ד כ"א) "ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכוש קח לך", הוא מוכן לתת לאדם אפילו כסף ורכוש, העיקר תן לי את הנפש, הוא צריך את הנוער לשלוט בהם וכו', ולכן אשרי ההורים שיש להם שכל ושומרים על ילדיהם ובפרט בשבת, ומביאים אותם לבית הכנסת, וזה מעיקר החינוך, ועל תינוקות של בית רבן האלו עומדת העולם, כמאמרם ז"ל (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים; ולכן אשרי האבא שיש לו שכל ושומר על הבנים שלו, ושומר עם מי הם מתחברים, ואז נכון לבו יהיה בטוח שיהיה לו ילדים מוצלחים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח ב' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ז:) אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה שנאמר (מלכים ב' ג') "פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו" למד לא נאמר, אלא יצק, מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה; כי כשאדם משמש את הצדיק על ידי זה הוא רואה אותו גם בעת קטנותו וכו', איך שיש לו גם כן אשה וילדים, והוא צריך להוריד את עצמו אל אשתו, ואל ילדיו, ומתנהג עצמו כאדם פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ו) אפילו הצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד צריך להוריד את עצמו ולהיות איש פשוט וכו', ואז דייקא התלמיד יכול לקבל הרבה מרבו, כי הוא רואה איך שמתנהג בצרכיו הגשמיים, ושם לב היטב אל הנהגותיו איך שמהפך מגשמיות לרוחניות וכו', ועל ידי זה יכולים לקבל הרבה מאד, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל שהוא קיבל מרביז"ל יותר, מהשיחות חולין שלו וכו', וכן אמרו אנשי שלומינו שממכתבי מוהרנ"ת ז"ל יכולים יותר להתעורר מאשר מהליקוטי הלכות שלו, כי בהמכתבים שם כותב דברים פשוטים מאד, הנהגות לחיי יום יום, ורואים את מהלך מחשבתו, מה שאין כן הליקוטי הלכות זה ספרי דרושים עמוקים מאד מאד, ולכן כשמשמשים את הצדיק יכולים לקבל ממנו הרבה מאד, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ו) מה שמספרין מופתים מהצדיקים שבמדינות קיר"ה (דוין). הוא מחמת שאנשיהם הם אנשים כשרים ומאמינים בהצדיקים, כי על ידי אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק, על ידי זה נתגלין מופתים, כי באמת הצדיק בודאי מלא מופתים, וכשהוא מאמין בהצדיק ונותן עיניו ולבו על דברי הצדיק, על כל דיבור ודיבור, כי מאמין שכל דבריו אמת וצדק, ובכוונה מכוונת אזי אחר כך, כשבא לביתו, כל מה שיארע אותו, הוא מסתכל היטב על כל דבר שיארע לו, ומבין למפרע בדברי הצדיק שדיבר עמו בהיותו אצלו, שזה היתה כוונת הצדיק שרמז לו בתוך דברים שדיבר עמו, וכן כל דיבר ודיבר שיזדמן לו, הוא מוצא הכל בדברי הצדיק למפרע, שרמז לו שיהיה כן, נמצא שנעשה ונתגלה המופתים על ידי זה; ולכן לא בחינם שאמרו "גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה", שעל ידי שמשמשים את הצדיק ובפרט כשהוא מתנהג בפשיטות, יכולים ללמוד ממנו הרבה מאד, עד שהוא בעצמו יכול להיות אחר כך צדיק גדול מאד, כמו שמספרים על הצדיק הקדוש רבי צבי מרימונוב זי"ע (שנקרא רבי הערש משרת), כי הוא שירת את רבו הגדול הצדיק הנורא רבי מנחם מענדיל מרימונוב זי"ע, והיה כל כך מסור אליו עד שלבסוף בעצמו נעשה רבי גדול מאד, על ידי ששימש ושירת את רבו בנאמנות, ושם לב אל כל דיבור ודיבור שדיבר רבו, וכל הנהגה והנהגה שראה אצל רבו היה אצלו קודש קדשים, ועל ידי זה נתגדל כל כך, וזה היה הפגם של קרח שחלק על משה, כי לא היה יכול להתבטל למשה רבינו, כי לא היה יכול להבין איך שרוחניות מלובש בגשמיות, ואיך שבגשמיות מלובש רוחניות וכו', וזה שנאמר (תהלים ק"ו ט"ז) "ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש הוי"ה" כי לא היה יכול להבין איך זה יכול להיות, הנה משה נקרא "איש האלקים" והנה מסתובב במחנה ועוסק לעשות ביניהם דיני תורה, וכמו שכתוב (שמות י"ט י"ד) "וירד משה מן ההר אל העם" פה ישב על ההר בדביקות עמו יתברך, ופה יורד אל העם כמו שכתוב (שמות י"ח י"ג) "וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב", וכן אצל אהרן הנה הוא עוסק בשלום בית לעשות שלום בין איש לאשתו, וצריך לדבר כל מיני דיבורים ושיחות עם הבעל ועם האשה, והנה הוא קדוש הוי"ה שנכנס לפני ולפנים וכו', ואת הטעות הזה היה לקרח ועדתו, לא יכלו להבין איך שגשמיות של הצדיק הוא רוחניות, ובתוך הרוחניות יכולים למצוא גם גשמיות, ועל ידי זה חלק עליו, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונת חכמים בתמימות ופשיטות גמור, וכך אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו יודעים מרבי כזה ומדיבורים כאלו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם, מותיקין, שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר חוקת ד' תמוז ה'תשע"ב
 
שלום וברכה אל ... נ"י

ראה למסור את נפשך להיות בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר שמעלה את האדם מעלה מעלה כמו מדת השמחה, ולכן הס"מ אורב על כל בר ישראל לשבור אותו וכו', ולהכניס בו עצבות ומרירות ודכאון וכו', ומזכיר לו את העבר שלו וכו', ועל ידי זה הוא שם רשת ומלכודת תחת רגלו להפילו וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לשמח את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ולא נותן שהס"מ ישבור אותו ויפיל אותו לעצבות וכו', ורביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא תמיד שמח הוא מצליח, ועיקר ההצלחה של אדם תלוי כפי מדת השמחה שיש בו, ובפרט כשאדם מקיים מצוה בשמחה, אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן כ"ד) על ידי שמחה של מצוה הקדוש ברוך הוא מסוכך עליו, שלא יארע לו שום דבר רע, ולכן יש לך במה לשמוח, כי יש לך המון מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם".

נא ונא ראה לחטוף בכל יום דף גמרא אפילו במסירות נפש, כי דף גמרא זהו חיות לנפש, וזיכוך הגוף, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט) לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובאמת אי אפשר להסביר מעלת זה הענין, והרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מקצאק זי"ע אמר מילא עם השכל יכולים להשיג אלקות, כי אם מתבוננים היטיב יכולים להבין אלקות, אבל איך גם גוף הגשמי של האדם ישיג אלקות? זה אי אפשר בשום אופן אלא על ידי דף גמרא, ולכן תהיה חזק בזה, כי דף גמרא ביום זה החיות של היום, ולכן תהיה חזק בזה חוק ולא יעבור, ואם אפשר ללמוד ולחזור את הדף עם חברותא, אין למעלה מזה.

והעולה על הכל תשמור את עצמך מאד מאד מכעס, כי כך אמר החכם מכל אדם (קהלת ז' ט') "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", ובאמת מי שמתבונן אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה הוא אף פעם לא בכעס, כי ברגע שהוא בכעס הוא מראה לדעת שאין בו אמונה בהשגחה פרטיית וכו', כי מי שמצער אותי הוא גם כן שליח מלמעלה, ועלי לשוב בתשובה שלימה שהרשע הזה שרודף אותי שירד ממני וכו', ועל ידי תפלה נמתק כל הדינים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר חוקת ה' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתקנה לעצמך מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר טובה מזו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי תוקף האמונה אדם זוכה לאריכות אפים, ויש לו כוח הגודל וכוח הצומח, ששום רוח סערה לא יכול לעקור אותו, כי באמת עובר על בני אדם בזה העולם כל מיני צרות ויסורים ומרירות והרפתקאות, ואי אפשר להנצל מזה אלא על ידי מדת ארך אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות, כי הסבלן הוא המנצח, ואל שלימות סבלנות זוכים על ידי תוקף האמונה, ולכן תכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
ודע לך כשאדם חזק באמונה פשוטה בו יתברך, אז הוא מדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו בתמימות ובפשיטות גמור, אשר אין עוד טוב מזה, ורביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
אני מבקש אותך שתמסור את נפשך שבהקהילה הקדושה שלנו ישרה רק השלום והאהבה, והעיקר מדת החסד שאחד יעשה חסד עם השני, לשמור מאד לא לפגוע בהשני בשום פנים ואופן, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ועל זה בנוי כל הקהילה שלנו. הולך לי בחיים שקהילתינו יהיה בנויה רק על חסד, כי מה יש לנו יותר מחסד? וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; תעזור לי כדי שאוכל לעזור לך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר חוקת ו' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

זכור גם זכור את הטובות והנסים הנגלים והנסתרים שעשה ועושה עמך הקדוש ברוך הוא וכו', כמו שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום "על חיינו המסורים בידך. ועל נשמותינו הפקודות לך. ועל נסיך שבכל יום עמנו. ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב ובקר וצהרים. הטוב כי לא כלו רחמיך. והמרחם כי לא תמו חסדיך", ואמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, כי באמת הקדוש ברוך הוא עושה איתנו נסים נגלים, ונסים נסתרים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שאלו שלא מאמינים בנסים שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד, הם המעכבים את הגאולה, והם מלאים כפירות ואפיקורסות וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתזכור את הנסים שעשה איתך הקדוש ברוך הוא, שזכית להתקרב אל רביז"ל, שעל זה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית; ולכן עלינו למסור את נפשינו רק להיות בשמחה, ולשמח את אחרים, הן במדת החסד שיש תהלה לאל בקהילתינו, שאין דבר כזה בשום קהילה בעולם, והן בהתחזקות כי סוף כל סוף אנשי שלומינו הם קשי יום ועובר עליהם מה שעובר, ואף על פי כן מתחזקים ביתר שאת ביתר עוז עם עצות רביז"ל, חסדי השם יתברך שיש לנו קהילה מאד מאד קדושה ויפה.
חזק ואמץ מאד ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותמיד תהיה שמח ותשמח את אחרים, ותעזור לי לעשות חסד עם כולם, ובזה שתעזור לי אתה עוזר לעצמך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר חוקת ז' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, על אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים, נסיונות קשים ומרים, כי אין אדם שלא יעבור עליו איזה משבר בכל יום, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ז) שכל אחד מישראל אפילו צדיק גדול צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום, וגם מי שדעתו יותר גדולה צערו גדול ביותר, כמו שכתוב (קהלת א') "יוסיף דעת יוסיף מכאוב", ולכן אין עצה אחרת רק לברוח אל התורה הקדושה, ולכן מי יתן שתציית אותי ותלמד בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי, שזה מתנה נפלאה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בדור הזה, כי דף גמרא ליום זה מציל את האדם מכל רע, הדף היומי של היום זה נדה ל"ז, ולכן תשתדל מאד מאד ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך, כי חבל על כל יום שעובר בלי לימוד דף גמרא, שזה שמירה לאדם ומדביק אותו אל האור אין סוף ברוך הוא, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שגורס ולומד בכל יום דף גמרא, שאז ממשיך על עצמו צלם אלקים, ולכן תהיה חזק מאד מאד בעבודה הקדושה הזו ללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", ומובא בזוהר (קדושים פה:) ומאן דתיאובתיה למלעי באורייתא [ומי שיש לו רצון ללמוד תורה] ולא אשכח מאן דיוליף ליה [ולא מוצא מי שילמד אותו] והוא ברחימותא דאורייתא לעי בה [והוא מרוב אהבה לומד תורה] ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע. [ומגמגם בלימוד ולא מבין מה שלומד] כל מלה ומלה סלקא [כל מילה ומילה עולית למעלה בשמים] וקודשא בריך הוא חדי בההיא מלה [והקדוש ברוך הוא שמח עם המילים שהוא גורס] וקביל לה ונטע לה סחרניה דההוא נחלא [ומקבל אותם מילים ונוטע מזה אילנות סביב על נחל העליון] ואתעבידו מאלין מלין אילנין רברבין ואקרון ערבי נחל [ונעשים מאלו המילים שמגמגם בתורה, אפילו שהוא לא מבין אילנות גדולות, ונקראים ערבי נחל], מכל זה רואים את מעלת האדם שזוכה אפילו לגמגם בתורה, איך שזה מאד מאד חשוב למעלה, ועל כן תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום דף גמרא, וזה יציל אותך מכל רע, ואני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית שתציית אותי ולא תתחרט.
היות שעכשיו מתחיל ימי חופשת הקיץ, ומתחילים לבוא למחנינו המון אורחים, כי יש שם טוב לקהילתינו, שיש אצלינו מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, ולכן אני רוצה להרחיב ביתר שאת ביתר עוז את הבית התבשיל – אהל אברהם, ולכן אני מבקש אותך שתראה לעזור לי במה שאתה רק יכול, כי כך מובא בזוהר (וירא קד.) בשעתא דקודשא בריך הוא רחים ליה לבר נש, משדר ליה דורונא, ומאן איהו, מסכנא, בגין דיזכי ביה, וכיון דזכי ביה איהו אמשיך עליה חד חוטא דחסד דאתמשך מסטר ימינא, ופריש ארישיה ורשים ליה, בגין דכד ייתי דינא לעלמא ההוא מחבלא יזדהר ביה, וזקיף עינוי וחמא לההוא רשימו, כדין אסתלק מניה ואזדהר ביה, בגיני כך אקדים ליה קודשא בריך הוא במה דיזכי; [בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, הוא שולח לו מתנה עני, כדי שיזכה בו, וכיון שזוכה בו, מושך עליו חוט של חסד מצד הימין, ופורש את זה על ראשו, כדי כשיהיה דינים בעולם, המחבל שרוצה לחבל וכו', ישמור ממנו, כיון שיראה אותו ויראה את החוט של חסד שנפרש על ראשו, יסתלק ממנו המשחית, וישמור את עצמו ממנו, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מקדים ושולח לאדם מתנה עני, כדי שיזכה בו], ופה בבית התבשיל תהלה לאל מחיים המון עניים ואביונים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי, ואפילו כמה פרוטות ממש זה יעזור, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ודע לך שהגאולה שאנחנו מחכים עליה יהיה רק בזכות הצדקה, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה עבור בית התבשיל - אהל אברהם, והיה זה זכותך שאתה תומך ברעבים וצמאים שזה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר חוקת ח' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך אהובי ידידי היקר, אנחנו צריכים כל כך לשמוח שיש לנו רבי כזה שלא עוזב אותנו ליום, וכבר אמר לנו בפירוש (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול וכו', כי העיקר בזה העולם הוא שמחה, וצריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, ובפרט לנו יש במה לשמוח שיש לנו רבי שמחזק ומעודד אותנו מאד מאד בלימוד תורה הקדושה, ואמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר: שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד, וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה בלי שום חכמות כלל, רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות דהיינו להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום ולהרבות בתפילה ותחנונים תמיד והכל בפשיטות בלי שום חכמות כלל, והזהיר מאד להיות בשמחה תמיד והירבה מאד לדבר עמנו מזה מענין שמחה; ולכן עלינו לשבח לאדון הכל שזכינו להתוודע מרבי אמת כזה, רבי נורא כזה המדריכנו בדרך הישר בדרך התורה והיראה.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (שמות רבה פרשה י"ז סימן ב') על הפסוק (שיר השירים ב') "כתפוח בעצי היער", למה נמשל הקדוש ברוך הוא לתפוח, לומר לך, מה תפוח זה נראה לעין בלא כלום ויש בו טעם וריח, כך הקדוש ברוך הוא "חכו ממתקים וכלו מחמדים" ונראה לעובדי כוכבים ולא רצו לקבל התורה והיתה התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש, ויש בו טעם וריח, טעם מנין שנאמר (תהלים ל"ד) "טעמו וראו כי טוב הוי"ה" ויש בו מאכל דכתיב (משלי ח') "טוב פריי מחרוץ ומפז", ויש בה ריח שנאמר (שיר השירים ד') "וריח שלמותיך כריח לבנו" אמרו ישראל אנו יודעין כחה של תורה לפיכך אין אנו זזין מן הקדוש ברוך הוא, ותורתו, שנאמר (שם ב') "בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי"; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שבחרנו בו יתברך, ובתורתו הקדושה, וזה צריך להיות כל השמחה שלנו.
הלוואי שתזכה לחטוף בכל יום ויום מקרא משנה גמרא, שזה כל העשירות של האדם, כי בלי השלוש לימודים האלו האדם הוא עני, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד וכו', רק צריכים הרבה סבלנות, ואז יכולים לאט לאט לסיים את כל התנ"ך, ואת כל ששה סדרי משנה, ואת כל הש"ס, וד' חלקי שולחן ערוך וכו' וכו', אם אדם יש לו רצון חזק, הוא יכול להראות את זה, כמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; ולכן אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, רק זה מה שישאר ממך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חוקת ט' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בשבת חדשה, שבת שעדיין לא היה בעולם, וראוי לנו לשמוח מאד מאד ולענג את השבת בכל העינוגים, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניתים, בזה שאדם מתענג כל השבת והוא שמח ושומר שלא יהיה בכעס בכל השבת, הרי מפטר מעצמו אלף תעניתים שהיה צריך לצום, ולכן חבל מאד מאד לפספס שבת כזה, ומובא (תיקוני זוהר תיקון מ"ח) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", דכל מאן דכעיס בשבתא, כאילו אוקיד נורא דגיהנום [מי שכועס בשבת, כאילו הוא הדליק את האש של גיהנום, ועוונו גדול מאד], ולכן כל בר ישראל צריך לשמור מאד כל השבת לא להיות בכעס, לעצור את רוחו, ולהשתדל לשמוח מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת צריכים מאד מאד לשמוח, ועל ידי שמחת השבת אדם יזכה לעשירות בששת ימי החול, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", ולכן תשתדל כל השבת רק להיות בשמחה ולא להתעצבן על אשתך ועל הילדים וכו' וכו', העיקר תשמור על ילדיך איפה הם הולכים בשבת, כי זה מעיקר החינוך, ותחזיק אותם אצלך בבית הכנסת שיענו אמן יהא שמיה רבא, קדושה, וברכו וכו', ואל יקל בעיניך דבר זה, אלא זכור כי בנפשך הוא, וזה מעיקר החינוך, ולכן תשמור מאד מאד על ילדיך, ואל תאמר אין לי עצבים וכו', אין לי סבלנות וכו', כי זה עצת הס"מ לקחת ממך את ילדיך וכו'.
מובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו'.
אני מאד מבקש אותך תמיד תסתכל ביד שלך וכו', וזכור "מה שביד בטוח", כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאוה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ וכו'. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום וכו', כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם כולו, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו; ולכן תעשה לעצמך חשבון אם השבוע לא למדת מקרא מפרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י, זה הפסד גדול מאד, אם לא למדת על כל פנים כל יום פרק משניות, זה הפסד גדול מאד, אם לא למדת כל יום דף גמרא, זה הפסד גדול מאד, אם לא התפללת את השלוש תפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית בכל יום במנין דייקא, זה הפסד גדול מאד, אם לא הכנסת בכל יום כמה פרוטות לצדקה, זה הפסד גדול מאד וכו' וכו', כך אתה צריך למדוד את עצמך מה יש לך ביד השבוע הזה? וזכור אם אתה מטעה וכו', אתה מטעה את עצמך ולא את הזולת וכו', כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי ט') "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"; וזה המעלה כשאדם מקורב אל צדיק שלא נותן לו מנוח, אלא יום אחר יום מחזק מעודד ומשמח אותו, ומשתדל שיזכה לקנות טוב אמיתי ונצחי, אשרי לו ואשרי חלקו, מה שאין כן אם הוא מקורב אצל איזה בעל דמיון, אזי מאומה אין בידו, והמשכיל יבין מה לפניו.
בפרשת השבוע יש לנו מענין פרה אדומה שזה חוקה, היינו שלא יכולים להבין איך יכול להיות שמטהר טמאים ומטמא טהורים? ובשביל זה המצוה הזאת נקרא חוקה שאין על זה הסבר, ואמרתי שרואים את זה בחוש, צדיק מוסר את נפשו יומם ולילה לקרב נשמות רחוקים וכו', שהיו טמאים בתכלית הטומאה והזוהמה וכו', ומטהר אותם על ידי שמקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא, ומחדיר בהם אמונה פשוטה בו יתברך, עד שגם הם מתחילים להתבודד אל הקדוש ברוך הוא, וגם הם מתחילים להתמיד בלימוד תורה הקדושה בהתמדה ובתשוקה עצומה וכו', ולבסוף אלו הנשמות הרחוקים וכו', שהצדיק מסר את נפשו לטהר את הטמאים האלו, לבסוף הם מתהפכים ומחזיקים מעצמם כבר גדול מאד, ומהפכים את הקערה על פיה שמטמאים טהורים, שמדברים כל דבר אסור על זה הצדיק שקירב אותם אל הקדושה, וזה דבר נפלא מאד מאד איך יכול להיות דבר כזה? ובשביל זה נקרא המצוה הזה לשון חק שאין בזה טעם על פי שכל, ואף על פי כן אנחנו רואים שזה הצדיק אינו מתפעל, אלא ממשיך לטהר טמאים, לוקח נשמות טמאות ומטהר אותם ומקרב אותם תחת כנפי השכינה, ואף על פי שלבסוף אלו הנשמות מדברים עליהם כל דבר אסור, ולא מתביישים לומר עליהם שהם טמאים, שזה פלא על גבי פלא וכו', הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו שלא נהיה בכלל אלו שזורקים אבן בתוך הבור ששתו בזה מים וכו', ושלא נהיה בכלל אלו הכפויי טובה, כי כבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"ז) "משיב רעה תחת טובה לא ימוש רעה מתוך ביתו", כי אדם שמשלם רע תחת טובה, בזה הוא מראה את גריעות נפשו, ואיך שהוא רקוב מבפנים וכו', ואף שהוא מראה פרצוף של תמים וכו', הוא מושחת מאד, והגאון הצדיק הסטייפלער זי"ע מאד מגנה באחד ממכתביו על מי שמשלם רעה תחת טובה, וקורא אותו בלשונות של גנאי וכו', ואומר שאין עוד דבר יותר גרוע מזה שאדם משלם רעה תחת טובה, אשרי מי שמחזיק טובה לזה שקירב אותו אל הקדוש ברוך הוא, וזיכה אותו בטוב אמיתי ונצחי, ואז טוב לו בזה ובבא לנצח נצחים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר בלק י"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה כל השבוע, כי הנה עכשיו מתחיל שבוע חדש שעדיין לא היה לנו בזה העולם, ועלינו נפל חובת היום לתקן בשבוע זה מה שעלינו לתקן, ולכן דבר הראשון תתחזק להיות רק בשמחה, ואל תתן שהעצבות והמרירות והדכאון יפילו אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וככל שתהיה יותר שמח, יותר תצליח, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח; ותמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא במשך כל השבוע, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, וכן תרגיל את עצמך לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ולפני כל תפלה תכניס צדקה בקופת הצדקה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, וכן תתחיל ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע בלק, ואם תזכה ללמוד גם את המדרש רבה ותנחומא, אין למעלה מזה, כי תרגיש כל מיני טעמים בפרשת השבוע, ועל כולם שתהיה חזק מאד ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואף שבא לך קשה מאד, עם כל זאת תראה ללמוד אפילו בגירסא שזה גם כן דבר גדול מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, אדם מחפש כל כך הרבה סגולות להנצל מכל מיני מזיקים וכו', בשעה שיש לו עצה כל כך נפלאה לגרוס דף גמרא, ועל ידי זה ממשיך על עצמו ד' מלאכי השמירה שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי שומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו, ועל ידי דף גמרא ליום יכולים להנצל מהכל, כי הוא מסובב עם מלאכי השמירה, הדף היומי של היום הוא נדה מ"א, וכן תגרוס הרבה פרקים משניות, כי כך מובא בזוהר (בראשית מ"ב) מאן דקארי ותני שית סדרי משנה, דא הוא מאן דידע לסדרא ולקשרא קשורא ויחודא דמאריה כדקא יאות, אלין אינון דמקדשין שמא קדישא דמאריהון בכל יומא תדיר; [מי שקורא ושונה ששה סדרי משנה, הוא זה שיודע לסדר ולקשר קשר יחוד הקדוש ברוך הוא, והם שמתמידים במשניות, מקדשים שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום תמיד], והעולה על הכל תשתדל לעשות חסד עם יהודים, כי קהילתינו הקדושה בנויה רק על מדת החסד, ולכן עלינו ללכת במסירות נפש רק בדרך של חסד לעזור להזולת, ומי יתן שתשתתף בלעזור לי עם הבית התבשיל – אהל אברהם, שזה חידוש שבחידושים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בלק י"ב תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ועיקר ההתחזקות להיות חזק באמונה פשוטה בו יתברך, ואף שאני חוזר על זה פעמים אין מספר, עליך לזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; וצריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך בתמימות ופשיטות שיזכה לאמונה ברורה ומזוככת, כי אם היה לאדם ברורה ואמונה אמיתית בו יתברך, לא היה חסר לו שום דבר, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", כי עצם האמונה בו יתברך, כבר ממשכת לאדם כל מיני ישועות שבעולם, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך הוא אוחז באמונה, כי יש סובלי חלאים שעיקר הסבל שלהם זה רק מחמת חסרון אמונה וכו', ובפרט אלו שסובלים על העצבים וכו', ונכנסים בכעס ובלחץ וכו', זה בא מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, על ידי זה תיכף ומיד יתפרדו ממנו כל פועלי און, ולא יכולים לעשות לו שום דבר.
ואתה צריך לדעת שכל ענין שיחה בינו לבין קונו תפלה והתבודדות, תלוי רק כפי חוזק האמונה שבו, כי מי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא אתו עמו ואצלו, אזי על ידי זה הוא תמיד מדבר עמו יתברך, ותאמין לי שאין עוד תענוג רוחני כמו שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומספר לו את כל אשר עם לבבו, ולא בחינם שרביז"ל הדגיש על שיחה בינו לבין קונו כל יום ויום, ועל ידי זה אין לו שום דינים למעלה, כי כשבר ישראל בא ומספר להקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליו וכו', על ידי זה נמתק ממנו כל הדינים.
היום הוא היום הילולא של רבינו יעקב זי"ע בעל הטורים שהוא היה בן הרא"ש, וידוע מה שגילה הבית יוסף בספרו "מגיד מישרים" שהמגיד אמר לו על האב והבן בשם הקדוש ברוך הוא, בזה הלשון "אשר קדישי ויעקב דחילי", כל כך הם חשובים בשמים, ואי אפשר לתאר ולשער גדולת הטור, שעל זה חיבר הבית יוסף את פירושו, עד כדי כך שאמר השר שלום מבעלזא זי"ע שאת כל היראת שמים שלו קיבל על ידי שהתמיד בלימוד טור עם פירוש בית יוסף, ופעם אמר אשר בטור ובית יוסף יש כל מיני רפואות, ולכן אשרי מי שקובע את עצמו ללמוד בכל יום בטור ובית יוסף, וירגיש כל מיני טעמים שבעולם, ואחר כך ילמד את השולחן ערוך, ירגיש אדם אחר לגמרי, וכל כך חבל שמתרשלים בלימוד תורה הקדושה, בשעה שרביז"ל כל כך הזהירנו על לימוד תורה הקדושה, ואמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד; ודע לך שהקהילה הקדושה שלנו העיקר מבוססת בלימוד תורה הקדושה, כי ימינו כצל עובר, ומה ישאר מאתנו? רק מה שנחטוף בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת שולחן ערוך וכו' וכו', ועל כולם להתפלל במנין את השלוש תפלות, אשר אין למעלה מזה, והעולה על הכל לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות גמור, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר בלק י"ג תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא ראה להתחזק ולא להתבלבל משום בריה שבעולם, אשר זה יסוד גדול בחיים שאדם אסור לו להסתכל על הזולת, וכמו שאמר התם הקדוש (סיפורי מעשיות מעשה ט') זה מעשה שלי וזה מעשה שלו וכו', כי אדם אסור לו להסתכל על אחרים, כי רוב הירידות והנפילות שבני אדם נופלים בדעתם, זה רק מחמת שמסתכלים על הזולת, ובאמת גילה לנו רביז"ל נוראות נפלאות על הפסוק (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם" שאברהם עבד את השם יתברך רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם, שסרים מאחרי השם יתברך ומונעים אותו, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו "אחד היה אברהם". וכן כל הרוצה להכנס בעבודת השם, אי אפשר לו להכנס כי אם על ידי דרך זו שיחשוב בדעתו שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך. וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל; וזה עיקר הצלחתינו פה ביבנאל שאנחנו לא מסתכלים על הס"מ וגונדא דיליה, שזה חצי יובל שנים עושים לנו צרות צרורות וכו', וכל דבר שרק תלוי ביהדות הם שמים לנו רגל וכו', עם כל זאת אנחנו בכוח רביז"ל נחושים בדעתינו להתבדל מהם לגמרי, כמו שאמר משה רבינו לעם ישראל (במדבר ט"ז כ"ו) "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלו ואל תגעו בכל אשר להם" וגו', אשר זה יסוד היסודות ביהדות להבדל מאלו המומרים להכעיס וכו', אנחנו צריכים להיות חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ולמסור את נפשנו לקיים את כל הלכה שבשולחן ערוך, כי רביז"ל הזהירנו על זה יותר מהכל על לימודם, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה בשולחן ערוך, ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד שלא נסור מהשולחן ערוך כי הוא זה, ודייקא מפני שעמדנו חזק בזה מאז שנכנסנו לגור ביבנאל, ונפרדנו מהס"מ הטמא מטומא וכו', כי קלטנו שבמתק לשונו פשוט רוצה לקרר אותנו מהיהדות וכו', דייקא על ידי זה הצלחנו להקים קהילה כל כך קדושה חממה של אמונה, שתהלה לאל אין לנו להתבייש משום קהילה בעולם, התורה והתפלה והצדקה וחסד שנעשה בקהילתינו, זה להפליא פלאי פלאות, ותהלה לאל יש לנו כבר למעלה מארבע מאות משפחות כן ירבו, וקרוב לאלף ילדים, מי היה מאמין שבמדבר שמם כזה אשר המקום הזה מלא נחשים ועקרבים מינים ואפיקורסים שונאי ספרדים וכו', נוכל להקים קהילה קדושה כזו? ודייקא על ידי העקשנות שלנו לא להסתכל על אף אחד, זה מה שהיה בהצלחתינו.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלא תבלבל את עצמך משום בריה שבעולם, ותשתדל מאד למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כל מי שמתפלל במנין יש לו דבר שבמנין שיהיה לו פרנסה בשפע.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בלק י"ד תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מחיר, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, ורואים מה שעובר על בני אדם צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', ואין להם במה להחיות את עצמם וכו', וכל כך חבל שהם לא יודעים מעצותיו הקדושים של רביז"ל וכו', אבל אנחנו כן יודעים מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה, מדוע שלא ניקח את עצמינו בידינו ולהתחיל להתמיד ביותר בספרי רביז"ל עד שיהיה שגורים על פינו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל על מעלת לימוד ספרו הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן" עד שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; ולכן כל כך חבל שעובר יום אחר יום ולא לומדים את ספרו "ליקוטי מוהר"ן", וידוע לנו אשר רביז"ל רצה מאד מאד שנלמוד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", עד שיהיה שגור על פינו, וכבר נשמע מפיו הקדוש שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה. אשרי מי שילמוד בכל יום "לקוטי מוהר"ן" שאז נכון לבו שיהיה בעל תשובה גדול, וחכמינו הקדושים אמרו (ברכות לד) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, והס"מ מאד מאד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ' סימן י"ג) בלעם היה רשע ערום וידע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו, בשביל זה הוא מסית את כל אדם מה לך לחזור בתשובה? ומה לך להתוודות? כי הוא יודע שמי שחזר בתשובה ומתוודה להקדוש ברוך הוא, אין רשות למלאך המוות ליגע בו, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה. ולכן אשרי מי שילמד בכל יום "לקוטי מוהר"ן" ומובטח לו שיהיה בעל תשובה אמיתי, ויפתח קשיות גידיו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בלק ט"ו תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הוא יום ההילולא של האור החיים הקדוש זי"ע וידוע איך שנתקדש אצל כלל נשמות ישראל עד כדי כך שידוע מה שכתב על הפסוק (דברים ט"ו פסוק ז') "כי יהיה בך אביון" וגו' בדרך רמז ירמוז להעיר הערה גדולה על אחד המיוחד שבאומה שאליו אנו מקוים ומצפים מתי יבא, והוא "מלך ישראל משיחנו" אשר הוא "אביון" וכבר נמשל "לעני" כאומרו (זכריה ט' ט') "עני ורוכב על חמור", ורמז הדבר אשר יסובבנו להיות אביון: ואמר בך, פירוש בסיבתך, כי עונותינו האריכו קיצנו, גם רמז בתיבת בך כי הוא אביון בנו שמתאוה מתי יבא לגאלנו וכו', וגמר אומר "מאחיך האביון", פירוש מסיבת אחיך האביון הידוע, שיעריך אדם בדעתו שהמעשה הוא לתכלית דבר זה של משיח ה' שמו חיים. שרמז שהיה בו נשמת משיח, וידוע איך שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע הפליג מאד במעלתו, עד שמסר את נפשו לנסוע אליו לפגוש אותו, וביחד יביאו את הגאולה, אבל הס"מ עירבב את הדבר, ונתארך בעוונותינו הרבים, ורואים מזה איך שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע מסר את נפשו פשוטו כמשמעו לפגוש אותו, והתבטא 'איפה שאני בא בעולמות העליונים הספרדי הזה כבר קדמני', מזה ראוי לנו ללמוד איך שצריכים להרחיק מאתנו את הגזענות הארורה, ואדרבה עם ישראל צריכים לחיות ביחד באהבה אחוה וריעות, וכמו השולחן ערוך חיבר מרן הבית יוסף שהיה ספרדי ועל השולחן שם 'מפּה' הרמ"א, שהיה אשכנזי וכלל ישראל לומדים את השולחן ערוך ויודעים שבלי זה אינו יהודי כלל, וכן מדור דור ידעו שמהפוסקים הן האשכנזים והן הספרדים מפיהם אנו חיים, ועל זה נבנה קהילתינו הקדושה שהוא חממה של אמונה שלא יראה ולא ימצא בינינו איזה גזענות שיש בעולם, אשרי מי שמוסר את נפשו על אהבה ואחדות בין נשמות ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בלק ט"ו תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה ידוע לכולכם שפתחתי זה יותר משלש שנים "בית התבשיל - אהל אברהם" לתת לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים, ותהלה לאל זה נחת לראות איך שבכל יום באים לאכול גברים נשים וילדים, שזה הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ובפרט עכשיו שהגדלנו לעשות שהבית התבשיל מתחיל כבר מותיקין, שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', ועכשיו לקחתי על עצמי לשפץ את האולם לבית התבשיל, שיהיה פנינה יפה מאד, לעשות חסד לכל אנשי שלומינו, וכבר ידוע לכם אשר אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, ולכן באתי לבקש אתכם שתעזרו לי במה שאתם רק יכולים ומי שיעשה הוראת קבע עבור חמשים ש"ח לחודש למשך שנה, אני כבר לא מדבר על גודל זכות המצוה שיהיה לאדם חלק בצדקה כל כך גדולה לתת בכל יום לאכול ולשתות לרעבים וצמאים, וכן מקום מורווח לבית התבשיל, עוד זאת יהיה זכות למי שעשה הוראת קבע לשנה שיוכל לבחור יום אחד בשנה שהיום הזה יהיה שלו, היינו כל הברכות שיברכו בבית התבשיל יהיה לזכותו, ויהיה תלוי שלט ביום שבחר שמו  ושם משפחתו שהיום הזה זה שלו, ויכולים להקדיש את היום או ליום הולדת, או ליום שמחה, או ליום זכרון וכו' וכו', וגודל הזכות הזה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי סוף כל סוף צדקה כולנו מחוייבים לתת, ואם כבר נותנים צדקה למה לא ליתן למקום שאנחנו רואים איפה הכסף הולך, ובפרט לשיפוץ האולם בית התבשיל שיהיה לרווחת כלל אנשי שלומינו, ואני מוכרח להגיד לכם שכל זכותי לחיות בזה העולם, זה רק בזכות הבית התבשיל שאני נותן לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים, ואם החיים שלי יקר בעיניך וכו', אזי אני מאד מבקש אותך שתעזור לי להמשיך בעבודת הקודש הזה שיהיה לנו אולם פנינה לרווחת כל הקהילה.
[היות שהיום הוא יום ההילולא של האור החיים הקדוש, אמרתי להעתיק לכם מה שכתב על פסוק (דברים ט"ו ז') "כי יהיה בך אביון" וגו' אומרו 'בך', אולי שנתכוון לרמוז מאמרם ז"ל שאמרו (בבא בתרא י') כי טעם שבוחר השם יתברך לייסר לאדם בעולם הזה ביסורי העוני הוא, כדי שבאמצעותו יזכה חבירו המפרנסו והוא מה שרמז במאמר בך אביון, פירוש בסיבתך בא לו העוני הגדול. ואומרו "מאחד אחיך" פירוש לא תחשוב בראותו אביון שהוא פחות, דע שהוא מהמיוחדים שבאחיך, ואין הוכחה מהעוני היותו שפל אחים, וכו', עיין שם. שבזה רואים מעלת האדם, שנותן צדקה עבור עניים, ולכן אשרי מי שמשתתף לעזור ליתן לאכול לרעבים ולצמאים, שזה הצדקה הכי גדולה].

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק ט"ז תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים בעוד שבת קודש, ולכן תעשה כל מיני פעולות שבעולם שכל השבת תהיה רק בשמחה, ותראה שבזכות זה יהיה לך פרנסה בשפע בששת ימי החול, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", אבל אל תחשוב לרגע שהס"מ יתן לך להיות בשמחה, כי כך מובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתעצור את רוחך, ואל תהיה בכעס בשום פנים ואופן, לא על אשתך, ולא על הילדים שלך, אדרבה תשמור מאד על הילדים שלך כל השבת איפה הם הולכים וכו'? ותתעניין מאד על כל פרט ופרט בהילדים שלך, שזה עיקר מצוות חינוך, ואל תתן להם לרוץ ולהשתולל על הרחובות וכו'.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם שיהיה שלום ואהבה בתוך הבית שלך, וזה יביא לך שמחה עצומה, ואל יהיה דבר זה קל בעיניך, כי הס"מ אורב מאד מאד לשבור את בתי ישראל, על ידי שמכניס עצבות ומרירות ודכאון בתוך הבית וכו', ומובא מהצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו, ד') עצביהם כסף וזהב ומאמר (הושע ד', י"ז) חבור עצבים, וכן אין לה שייכות עם השם יתברך כמאמר (דברי הימים א' טז, כז) הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ולכן תעשה כל מה שבידיך רק להיות בשמחה כל השבת, ומי יתן שתיקח את עצמך כבר בידיך, ותקבע לעצמך עיתים לתורה, ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, וזה חלקינו לנצח, ואם אתה לא תרחם על עצמך מי ירחם עליך? ומובא (זוהר צו לה.) על הפסוק (ישעיה נ"א) "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך" וגו'. תנינן כל בר נש דאשתדל במלי דאורייתא ושפוותיה מרחשן אורייתא. קודשא בריך הוא חפי עליה ושכינתא פרשא עליה גדפהא. הדא הוא דכתיב "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך" ולא עוד אלא דהוא מקיים עלמא וקודשא בריך הוא חדי עמיה כאלו ההוא יומא נטע שמיא וארעא הדא הוא דכתיב (שם) "לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה"; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רבי כזה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר פנחס י"ח תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

עלינו להתעורר בתשובה שלימה באלו השלוש שבועות של בין המצרים, שעליה נאמר (איכה א' ג') "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", ופירש הצדיק הקדוש רבי ישראל מקוזניץ זי"ע בשם המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, (עיין "עבודת ישראל" – פרשת מסעי) כל מי שרודף להמליך את הבורא יתברך, יוכל להשיג יותר דווקא בימים אלו בין המצרים, למשל כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת, אשר לא כל איש ואיש יכול לבוא פנימה, מה שאין כן אם השר עובר בשווקים וברחובות חוץ לפלטרין שלו, אז הוא קרוב לכל קוראיו, ויאזין שוועת כל הקוראים בשמו, וכן הנמשל לדעת כי בזמן הזה נתקיים (משלי כ"ז ח') "כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו", [שהשכינה נמצאת בגולה] לכן הרשות נתונה לכל אדם להתקרב אל מלכו של עולם והוא עונה אליהם עכ"ל, ועיקר הענין להתחזק ולאמץ את לבבו בעיתים הללו לבלתי יפול ברשת ההתרשלות מעבוד השם חלילה, ואפילו בתשעה באב שהוא חושך למראה עין, הגם שיש לבכות במר נפש על כל אשר מצאתנו ביום ההוא, מכל מקום יש לשמח לב המלך בשמחה העתידה שבו יולד מנחם ויגאלנו במהרה וישמח השם במעשיו והיתה לו המלוכה כימי קדם וכו', עיין שם, הרי שלך לפניך שדייקא בימי המצרים האלו שמר מאד מפני הגזירות הקשות שרוצים לגזור עלינו מבית ומבחוץ וכו' וכו', צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, הן להיות בשמחה, ותיכף ומיד כשאדם בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ולהתחנן ממנו יתברך כל מה שצריכים, כי אז השכינה קרובה אלינו, ולכן בימי המצרים האלו שהם כ"א ימים, עלינו להתחזק ברצונות וכיסופים חזקים מאד מאד, כי כ"א ימים הם כמספר שם אהי"ה, והוא לשון רצון שאני רוצה להיות איש כשר, נמצא שדייקא בימים האלו שכל כך חושך מפני שאנחנו בוכים ומבכים שמים וארץ על גלותינו שהלכנו בגולה ועל חורבן בית המקדש ועל צרות ישראל וכו', דייקא בימים אלו יכולים להתגבר יותר ויותר ברצונות חזקים אליו יתברך, ולכן אשרי אדם שמתחזק אפילו בהמצבים הכי קשים שרק עובר עליו ולא נשבר משום דבר, שזה דבר גדול מאד מאד.
אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא כזה, רבי שמחזק אותנו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה אתנו.
נא ונא בימים אלו לשמור לא להסתובב במקומות מסוכנים וכו', כי מדת הדין נמצא עכשיו בעולם, וכדאי מאד להזהר, וכן להזהיר את אשתו וילדיו, והקדוש ברוך הוא השומר את עם ישראל, ישמור את כולנו, ונזכה כבר לשמוע רק בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס י"ט תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, מצד אחד צריכים להרבות בתפלה, כי אין לנו רק את הקדוש ברוך הוא, ורק הוא יכול לעזור לנו, ורק הוא הכתובת לברוח אליו, כמו שגילה לנו רביז"ל את ענין ההתבודדות שיחה בינו לבין קונו, עד שגזר ואמר שאי אפשר להיות איש כשר באמת, כמו שאני יודע מה זה איש כשר, אלא על ידי שיחה בינו לבין קונו תפלה והתבודדות, ולכן כל אחד מאנשי שלומינו שיהיה חזק בדבר זה לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך, ויהיה חזק בזה מאד מאד, וכן ירגיל את אשתו ואת ילדיו שיהיו רגילים לדבר עמו יתברך, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, כי כל דיבור ודיבור כל שיחה ושיחה שמדברים ומשיחים לפניו יתברך, עושה רעש גדול בשמים, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ד:) לעולם יקדים אדם תפלה לצרה, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ואמרו (תנחומא וירא) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל הוו זהירין בתפלה שאין מדה אחרת יפה הימנה והיא גדולה מכל הקרבנות וכו' ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו; ומצד שני תראה לקבוע עיתים לתורה חוק ולא יעבור, כי רק התורה תציל אותנו, ואל יחסר לך יום מבלי לימוד קצת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, כדי שיסיים כל שבוע שנים מקרא ואחד תרגום שזה סגולה לאריכות ימים, וכן ללמוד בכל יום על כל פנים פרק אחד משניות, ועל כולם ללמוד דף גמרא בסדרת דף היומי אפילו בגירסא, שהשלוש לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של אדם, כמאמרם ז"ל (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי פרק ג' הלכה ח') אימתי שישראל משליכין דברי תורה לארץ המלכות העכו"ם הזאת גוזרת ומצלחת מאי טעמא (דניאל ח') "ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה" ואין אמת אלא תורה, היך מה דאת אמר (משלי כ"ג) "אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה".
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי להרחיב את הפעילות של הבית התבשיל – אהל אברהם, להרבות בחסד בין אנשי שלומינו, ושלא ימצא אחד אדם אלים וכו', אדם כזה אין לו מקום בקהילתינו, נקודה. שילך מאיפה שבא וכו', אצלינו לומדים רק תורה, תפלה, וחסד, ולכן מי שלא יכול לעמוד בזה, הוא לא רצוי אצלינו בכלל, תהלה לאל יש לנו "בית הוראה", אם יש למישהו איזה דין ודברים עם הזולת, הוא מחוייב ללכת על פי שולחן ערוך אל הבית דין, ותהלה לאל יש לנו דיינים מומחים יראי השם וחושבי שמו, ואין להם שום כוונה עצמית כידוע לכל, הם פשוט פוסקים את ההלכה כמו שכתוב בשולחן ערוך, ולכן אם יש איזה דין ודברים בין אחד להשני, מוכרחים להתפשר ב"בית הוראה", וכן אני מבקש את כל אחד שישמור על הילדים שלו איפה הם מסתובבים וכו', כי היום הס"מ אורב מאד מאד על הנוער בכל העולם כולו, להפילם ולהכשילם ולדרדרם עד נוקבא דתהומא רבה וכו', ולכן כל אבא ואמא מחוייבים לשמור על ילדיהם, וכן שלא יעשו אף אחד דין בעצמו וכו', להרביץ את הילדים של הזולת וכו', זה לא דרך יהודי וכו', הכל יכולים לסדר ביניהם בדרכי אהבה ונועם וכו', ובפרט עכשיו בימי בין המצרים, צריכים מאד מאד לשמור לא להכות את הילדים של עצמו, ולא את הילדים של אחרים.
כל זה אני כותב לך עם דם ליבי ולא עם דיו וכו', ועם כאבים עזים בלב וכו', ודברים היוצאים מן הלב, אקווה שיכנסו אל לבך הטהור.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס כ' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולא ליפול בדעתך כלל, אלא להתחזק ברצונות וכיסופים עצומים אחריו יתברך, כי מעלת הרצון אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי רצו"ן אותיות צנו"ר היינו אם אדם מתחזק ברצונות חזקים אחריו יתברך, ממשיך על עצמו צנור המשכת אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, וככל שמתגברים ברצונות וכיסופים יותר חזקים אחריו יתברך אין לתאר ואין לשער אל איזה מדריגות אדם יכול להגיע בזה העולם, והכל תלוי כפי חוזק ותוקף הרצונות והכיסופין שלו, וזה ההפרש בין גדולי מובחרי הצדיקים לבין שאר המון עם, כי באמת כל בר ישראל הוא חלק אלקי ממעל, ויש לו רצונות לחזור אליו יתברך, ולהגיע לכל המדריגות שבעולם, אלא הס"מ אורב על כל בר ישראל ודוחה אותו וכו', שובר אותו וכו', איך אתה ילוד אשה וכו' רוצה לעלות למעלה למעלה ולהשיג אלקותו יתברך וכו', ומכניס בו רפיון גדול וכו', ולכן רוב בני אדם נשברים וחוזרים וכו', כי עובר עליהם נסיונות קשים ומרים, עד שמחליטים שזה לא בשבילם, מה שאין כן גדולי מובחרי הצדיקים, אף שגם עליהם עובר מרירות דמרירות עד אין סוף, ונסיונות קשים ומרים שדוחים אותם בכל מיני דחיות שבעולם וכו' וכו', עם כל זאת הם כל כך חזקים ברצונות וכיסופים, עד שלא עוזבים את עצמם בשום אופן בעולם כלל, ועל ידי תוקף רצונם וכיסופים לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא סוף כל סוף זוכים להגיע אל מדריגתם הגדולה מאד.
ולכן עלינו לשמוח מאד מאד על שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא לא נותן לנו לישון ומעורר אותנו יום אחר יום לא לעזוב את עצמינו וכו', אלא לחזור אליו יתברך ולהיות חזקים לבא בכל יום בבוקר בצהרים ובערב להבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, שזה דבר גדול מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיות, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה. וכן מעורר אותנו על לימוד תורה הקדושה שנזכה ללמוד בכל יום מקרא, משנה, גמרא, מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה, משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שנחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד. וכן מעורר אותנו להיות בשמחה לשמח את עצמינו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, ונרבה בשיחה בינינו לבין קונינו לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות גמור, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל. וכן מעורר אותנו על קיום מצוות מעשיות, והעיקר שנרבה בצדקה ולעשות חסד עם הזולת, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס כ"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וצריכים לשמור מאד מאד על דברים הנוגעים בין אדם לחבירו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ובני אדם לא מקפידים על זה וכו', יש שיכולים להיות עובדים גדולים וכו', קמים בחצות וכו', ומרבים בעבודות וכו', צומות ומקוואות וכו', וכשבאים לענייני "בין אדם חבירו", הם מאד מאד מזלזלים בזה, יכולים לגנוב ולגזול וכו', להלוות כסף ולא להחזיר וכו', לעשות נזק להזולת ולא איכפת לו וכו', ואף אחד לא חולם שיקבל חזרה מדה כנגד מדה וכו', ולכן דייקא עכשיו "בין המצרים" שאנו מתאבלים על צרות ישראל ועל חורבן בית המקדש וכו', שהכל נובע משנאת חינם, כמאמרם ז"ל (יומא ט) ועדיין מרקד בינן, עלינו לעבוד על עצמינו לתקן את העוולות והשחיתות שאנחנו עושים אחד לחבירו, בין ביודעים ובין בלא יודעים, כי בשלוש שבועות האלו עלינו לתקן את מה שקלקלנו בשנאת חינם ובגזענות וכו', ובזה שציערנו את זולתינו וכו', כי אנחנו רואים שהס"מ עובד בימים אלו יותר מכל ימות השנה רק להכשיל בני אדם בענינים של "בין אדם לבין חבירו", וזה נעשה זול בעינינו וכו', עד שאנחנו לא קולטים שזה עבירה ועוון לצער את הזולת וכו', ולכן דייקא בימים אלו עלינו להרבות בשיחה בינו לבין קונו, לבקש ממנו יתברך שנהיה נקיים מכל זה, אם אדם שהוא חייב כסף להזולת שישלם לו, ואם אדם יודע שפגע בהזולת יבקש את סליחתו וכו', כי רק על ידי שנהיה נזהרים בדברים שבין אדם לחבירו, ולתקן מה שקילקלנו בזה וכו', דייקא על ידי דברים אלו נזכה לראות במו עינינו בבניין בית המקדש, שזה תלוי רק כפי האהבה והאחדות שיהיה בין נשמות ישראל, והנה לתקן את כל העולם כולו זה דבר קשה מאד, אזי הלוואי שנזכה לתקן את קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ומובא (זוהר חדש נח) שעל ידי בי כנישתא חדא, על ידי בית הכנסת אחד שיחזיקו את עצמם ביחד, נזכה להמשיך את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי מאד בקהילתינו הקדושה במה שאתה יכול לעזור, ועיקר העזרה מה שאני צריך ממך, לעקור את השנאת חינם וכו', ואת הצער שמצערים את השני וכו', כי אני לא רוצה בשום פנים ואופן שימצא אפילו אחד שמציק ומצער את הזולת וכו', כי זה עוון חמור מאד מאד.
והנה אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס) ברוך חכם הרזים כשם שאין פרצופותיהם שוין זה לזה, כך אין דעתם שוין זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעת בפני עצמו, וכן אומר (איוב כ"ח) "לעשות לרוח משקל ומים תיכן במדה" כל בריה ובריה יש לו דעת בפני עצמו, תדע לך שהוא כן משה מבקש מן הקדוש ברוך הוא בשעת מיתתו, ואומר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתם של כל אחד ואחד, ואין בשל בניך דומה זה לזה, כשאני מסתלק מהן בבקשה ממך אם בקשת למנות עליהם מנהיג, מנה עליהם אדם שיהא סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו, מנין, ממה שקראו בענין שנאמר (במדבר כ"ז ט"ו) "יפקוד הוי"ה אלהי הרוחות לכל בשר" וגו', ולכן עלינו לדעת שכל אדם הוא משונה מחבירו וכו', במחשבה, בדיבור, ובמעשה, ולכן צריכים ללכת כפי רוח כל אחד ואחד, והעיקר לדון את כל אחד לכף זכות, כמו שהזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) לחפש ולבקש ולמצוא את הטוב שיש בכל אחד ואחד, ועל ידי זה דייקא נזכה שיתקבל תפלתינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאתה בא להתפלל בבית הכנסת שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי על זה אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; והאריז"ל תיקן שקודם כל תפלה צריכים לקבל על עצמו מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך", והסבירו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רל"ט) שאם יש אחדות בין נשמות ישראל, התפלות מתקבלות לרחמים ולרצון לפני אדון כל, כי עיקר הדיבור הוא משלום, כמו שכתוב (תהלים קכ"ב) "אדברה נא שלום", ולכן כדי שיתקבל התפלות, צריכים להקדים שלום בין איש לרעהו, וכן צריכים להזהר מאד מאד להכניס לפני כל תפלה כמה פרוטות לצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכאן בזה העולם נדמה מה כבר יהיה שאני יכניס בהקופה כמה אגורות? אבל באמת בעולמות העליונים זה דבר גדול מאד מאד, וגורם יחוד נורא ונפלא מאד, מה שאין לתאר ואין לשער כלל, ובאמת זה הטעות של בני אדם, שלא נותנים צדקה בכל יום, כי חושבים שאם כבר נותנים צדקה, צריכים לתת איזה מתנה הראויה להתכבד וכו', אבל יען שאין לי, אז לא נותנים צדקה כלום, בשעה שלא מבקשים ממך רק כמה אגורות, וזה חייב אפילו העני הכי גדול, וצריך שתדע כי סוף כל סוף רק אלו הפרוטות שהכנסת בקופת הצדקה כל יום, לפני כל תפלה וכו' וכו', זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות שאתה מכניס בקופת הצדקה לפני התפלה, יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ועל כולם אל תהיה בטלן, רק ראה לחטוף בכל יום קצת מקרא מפרשת השבוע, קצת משנה כסדרן, ואת הדף היומי, שזה מה שיציל אותך, ואל יקל בעיניך דבר זה, תהיה שש ושמח עם הטוב שיש בך, ותשתדל לדון את הזולת לכף זכות, ובפרט בימים אלו שצריכים מאד מאד לעורר רחמים על עצמינו, ועל האשה והילדים וכו' וכו', כי בימים אלו הס"מ אורב מאד על כל נשמות ישראל, ולכן צריכים הרבה לבקש רחמי שמים שלא ינזק שום בריה, ויומשך אך טוב וחסד לנשמות ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס כ"ב תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך ככל יום שעובר, וכל יום שמתקדם, אני רק רואה את יופי קהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, והחסד שיש בקהילתינו, זה צריכים לחפש בכל הקהילות בעולם, ואני לא מתבייש לכתוב את זה ולפרסם את זה ברבים, את השמחה והנחת רוח שאני רואה מדי יום ביומו את יופי קהילתינו הקדושה, ואיך שמתקיים אצלינו הדיבור של רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואצלינו ברוך השם כל אחד משתוקק רק להתעלות יותר ויותר וכו', ובוודאי כפי הרצונות והכיסופים שיש לכל אחד ואחד לעבודת השם יתברך, אם יהיה עקשן גדול ולא ישמע להס"מ וגונדא דיליה שהם שליחיו שועלים קטנים הרוצים לחבל את הכרם וכו', בוודאי יזכו להתעלות יותר ויותר, ויהיה להם בית דירה משלהם, ורכב משלהם, ופרנסה בשפע, כמו שקרה כבר להמון מאנשי שלומינו, כי העיקר צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ובאמונת חכמים, ומה שיש קושיות וכו', כבר הקדים לנו רביז"ל תרופה למכותינו, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) מה שקשה קושיות על הצדיקים, זהו מוכרח להיות. כי הצדיקים מתדמים ליוצרם, כמובא, וכמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך, ובענין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלא בפומיה רביז"ל לומר, אדרבא, כך ראוי להיות דייקא, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם ונשא מדעתנו, שעל ידי זה קשה קושיות, ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתינו, אם כן היה, חס ושלום, דעתו כדעתינו.
מה אומר לך, ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ולא תתפעל משום בריה שבעולם, ודע לך שקהילתינו הקדושה בנוייה על השלוש דברים שהעולם עומד עליהם, והם תורה עבודה וגמילות חסדים, תהלה לאל יש אצלינו כולל אברכים "אור המאיר" פתוח לכל אחד מאנשי שלומינו שרוצה ללמוד את השיעורים שלו כפי סדר דרך הלימוד של רביז"ל, יכול להכנס וללמוד, וכן יש לנו כולל אברכים "תפארת בנימין", אברכים שמשלימים את עצמם בהוראה, ועכשיו יש גם כולל חצות, וכן יש במשך היום שש שיעורים שלומדים ברבים את הדף היומי, אשר ראוי לכל אחד מאנשי שלומינו למסור את נפשו פשוטו כמשמעו לשמוע לכל הפחות שיעור אחד בדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, וזה שומר את האדם מכל רע, ואף אחד לא שם לב מה זה לימוד דף גמרא ליום וכו', ובשביל זה עובר עליו כל מיני משברים וגלים בגשמיות וברוחניות וכו', כי אם היינו יודעים מה זה ללמוד דף גמרא, היו פשוט גונבים שעה ביממה ללכת לשמוע שיעור בדף היומי, ולקיים את דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) שאמר לאדם אחד שהתנצל לפני רביז"ל שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר לו רביז"ל אף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום, ואמר, שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א) ששואלין את האדם קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש"; היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטירדא והעסק דייקא; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אם יחסר לך יום אחד מבלי לימוד דף גמרא, אזי חסר לך חיים ביום הזה, כי עיקר החיים של האדם זה דף גמרא, שזה ממשיך על האדם את הד' מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, הדף היומי של היום זה נדה נ"ב, ואפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', תאמין לי שכל מה שאני מבקש ומעורר אותך על לימוד דף גמרא, זה לטובתך הנצחיית, כי יבוא היום שאלו הדפי גמרא יעטפו אותך ויצילו אותך מכל העונשים הקשים שמחכים על האדם וכו', ולכן אני מתחנן אליך תציית אותי, ואז טוב לך כל הימים.
נא ונא תעזור לי במה שאתה רק יכול, להחזיק ולהמשיך את בית התבשיל - אהל אברהם, שהיה פתוח מארבע צדדים, שמאיזה צד שרק יבוא יוכל להכנס ולאכול, שזה הייתה עבודתו של אברהם אבינו, ובזה גילה את הקדוש ברוך הוא לכל עובר ושב, וכמאמרם ז"ל (תנחומא לך לך) על הפסוק (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס כ"ג תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתראה לקבל את השבת קודש בשמחה עצומה, כמו שהזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) ומה טוב ומה נעים באם תלמד את המאמר הזה כל ערב שבת, ותאמר עליה התפלה מלקוטי תפלות חלק ב' תפלה י"ג, ואז תרגיש נועם השבת שאי אפשר לתאר ולשער כלל.
מה אומר לך אדם עובר בשש ימים מששת ימי החול עליות וירידות וכו', נפילות והשלכות וכו' וכו', אבל בא שבת בא מנוחה, הרגע שמגיע השבת, מתחיל להאיר האור אין סוף ברוך הוא, בגילוי רב ונפלא מאד, כי שבת אז מאירה עצם אלקות בלי שום התלבשות, וכל אחד כפי שהכין את עצמו בששת ימי החול, כך יזכה לקבל את השבת באופן אחר לגמרי, אבל צריכים מאד מאד לזכור שהס"מ לא יושב בשקט, כי דייקא בערב שבת אז הוא מכניס מתח עצום בבתי ישראל, כדי להפריע את שמחת ומנוחת השבת, כמובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם אשתו וילדיו וכו', ולכן תהיה חכם ותשמור מאד מאד לא להיות בכעס בערב שבת, כדי שלא תכנס בתוך השבת עם איזה כעס או מריבה עם אשתך או עם ילדיך, ותשמור על זה מאד מאד, כי אי אפשר להסביר לך מעלת שבת קודש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות, היינו בזה שאדם מענג את השבת, חשוב כאילו התענה אלף ימים, ולכן בזה שתשמח עם השבת ותענג את השבת, יהיה חשוב כאילו התענית אלף ימים, עכשיו אני שואל אותך האם לא כדאי להיות כל השבת בשמחה ולאכול את השלוש סעודות ולשיר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, וזה יהיה חשוב כאילו התענית אלף ימים? רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) אכילת שבת כולו קודש כולו אלקות, ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) כשהקדוש ברוך הוא אומר לבני אדם תאכלו וכו', כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "אכלהו היום כי שבת היום" וגו', גם את זה קשה לקיים? ולכן צריכים מאד מאד לשמוח כל השבת, ולשמח את אחרים, כי אין עוד שמחה כשמחת השבת, והשמחה הזו יביא לאדם עשירות גדולה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", אשרי מי שיכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו, והעיקר שישמור לא לבלות את השבת עם מחלוקת ומריבות, אלא שיהיה לו אנפין נהורין פנים שמחות כל השבת, וישמור מאד מאד מדברים בטלים כל השבת, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ג:) ודבר דבר שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול; אשרי מי שזוכה לקיים את זה ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר מטות מסעי כ"ה תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא לבלבל את עצמך משום בריה שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וזה הרחמנות שרביז"ל ממשיך עלינו את רחמנותו יתברך, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, וזה השמחה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? ורביז"ל אמר כבר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית; ועיקר השמחה הכי גדולה שראוי לנו לשמוח שאנחנו יודעים מרביז"ל, שמחדיר בנו את היסוד מוסד (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, וצריך שתדע שעיקר ההתקרבות אל רביז"ל, הוא לקיים את עצותיו הקדושים, אם רביז"ל הזהירנו כל כך הרבה על שיחה בינו לבין קונו, עלינו להיות חזקים בזה מאד מאד, ולא להסתכל על אף בריה שבעולם שאומר אחרת, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, נא ונא תשתדל לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם היו בני אדם יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כל כל דיבור שמדברים אליו יתברך זה מזעזע את כל העולמות, וזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב, ואף אחד שלא יאמר לך אחרת וכו', ובזה שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, בזה מטהר את המח מחשבה שלו, וזוכה לישוב הדעת אמיתי, כי על ידי שיחה בינו לבין קונו, זוכים לטהרת המח מחשבה, ולפשט את העקמומיות שבלבו, עד שאין לו שום קושיות על הקדוש ברוך הוא, וממילא אין לו קושיות על בני אדם, כי על פי רוב אדם שהוא מלא כפירות ואפיקורסות וכו', מלא ספיקות באמונה וכו', הוא תמיד יבקר אנשים וכו', ויעשה עליהם כל מיני ביקורת, ומחטט ומחפש אחר הרע שלהם וכו', וזה מראה שהוא רקוב מאד בפנים, ולכן אני מאד מבקש אותך תהיה חזק באמונה בו יתברך, ותכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ואז אף פעם לא תחפש אחר הרע של הזולת, רק תרצה לעשות טוב וחסד, שעל זה נבנה קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ובנין של חסד, ולכן דע לך שכל מי שמדבר נגד קהילתינו הקדושה, יהיה מי שיהיה, בזה הוא מראה שהוא רקוב מבפנים, וחסר לו אמונה בו יתברך, כי מי שרק בא מבחוץ לבקר את קהילתינו הקדושה שמתנהגת אך ורק על פי דעת רביז"ל, לא יכול מספיק להתפלאות על החסד שנעשה פה בקהילתינו הקדושה, ועל האחדות שיש בין כל כך הרבה עדות וכו', וכל מיני סוגי אנשים וכו', ממש קיבוץ גלויות וכו', ואף על פי כן נתאחדים יחד, ואיש עוזר לרעהו, על אף שאין לנו שום עזרה מבחוץ וכו', עם כל זאת אנחנו מתחזקים בעצמינו, ומתרחבים יותר ויותר בכל מיני פעיליות, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שכל הדיבורים זה רק ממנו יתברך, וסדר דרך הלימוד של רביז"ל, שזה המתנה הכי יפה שקבלנו מרביז"ל.
היום זה ההילולא של השאגת אריה זי"ע, שמקובל שהוא היה יחידי שזכה לסיים את הש"ס אלף פעמים, שלא נשמע דבר זה אצל אף אחד, ואני יכול להתפאר איפה בעולם רואים ילדים לפני גיל הבר מצוה מסיימים כל כך הרבה פעמים ששה סדרי משנה, וכן את הש"ס כולו? והגאון המופלא רבי חיים קנייבסקי שליט"א סיפר שהחזון איש אמר שצריכים להתחיל עם ילד ללמוד ש"ס מגיל חמש, כדי שיסיים בגיל הבר מצוה, ואביו הסטייפלער זי"ע קיים את זה עמו, וכן הוא קיים את זה עם בניו, על כל פנים תהלה לאל אצלינו ילדים מסיימים בגירסא ששה סדרי משנה, וש"ס, דבר כזה שלא רואים היום בשום מקום, ובשביל זה עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולשמור מאד מאד מלצער את הזולת, רק להשתדל לעשות חסד אחד עם השני, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מטות מסעי כ"ו תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי אני מוכרח להגיד לך שכל הצרות והיסורים והבעיות שיש לך, זה רק מחמת חסרון השמחה, כי אם אדם היה תמיד שמח, לא היה חסר לו שום דבר, ורביז"ל מתחנן אלינו בכל יום מחדש (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, וכל החולאת הבאין על האדם, כולם באין רק מחמת קלקול השמחה", ולכן צריכים להתגבר בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ואל תחשוב שזה יבוא לך קל וכו', כי על זה הס"מ אורב יותר מהכל, ורוצה שאדם יהיה תמיד בעצבות ומרה שחורה, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי אדם שיש לו שכל וקולט תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליו עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשימשיך את עצמו אל השמחה, ולפקח את דעתו, זה בא מהקדושה, ועל כן תעשה כל מה שביכולתך להתחזק להיות בשמחה, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומר לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.
מה אומר לך כמה אני מתחנן אליך שאל תהיה בטלן, אלא כל יום תגנוב קצת זמן ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא ומדרש, שהד' לימודים האלו הם כנגד ד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, וכל כך חבל שיעבור לך יום בלי הלימודים האלו, ומובא בזוהר (יתרו פ"ו:) פתח רבי יהודה ואמר, (דברים ל' כ') "כי הוא חייך ואורך ימיך", מאן דזכי באורייתא ולא אתפרש מינה, זכי לתרין חיין, חד בעלמא דין וחד בעלמא דאתי, דכתיב "חייך", תרי, וכל מאן דיתפרש מינה כמאן דמתפרש מן חיי, ומאן דמתפרש מרבי שמעון כאילו מתפרש מכלא, ומה בהאי קרא דאיהו פתח פתחא לא יכילנא למיעאל בה, פתגמי אורייתא דסתימין על אחת כמה וכמה, ווי לדרא דרבי שמעון בן יוחאי יסתליק מניה, דכד אנן קיימין קמיה דרבי שמעון, מבועין דלבא פתיחין לכל עיבר וכלא מתגליא, וכד אתפרשנא מניה לא ידענא מידי וכל מבועין סתימין; [היינו שרבי יהודה פתח ממעלת לימוד תורה הקדושה, וממעלת הזוכה להיות מקורב אל הצדיק האמת שהוא רבי שמעון בן יוחאי, מי שלומד תורה זוכה לשתי חיים, חיים בעולם הזה וחיים בעולם הבא, ומי שפורש מן התורה הוא פורש מהחיים של העולם הזה ומהחיים של העולם הבא, ומי שפורש מרבי שמעון, כאילו פרש מהכל, ווי לדור שרבי שמעון בן יוחאי יסתלק בו, כי כל זמן שהוא חי הוא פותח לנו את המח ואת הלב להשיג אלקותו יתברך], אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר מטות מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק יותר ויותר במדת החסד, כי אי אפשר לתאר ולשער את הזכות הזה של קהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, שהכנסתי כל כך הרבה חסד בין אנשי שלומינו, וזה הפתרון לכל הצרות שבעולם, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ו) כשעובר על אדם דינים בחינת אלקי"ם, אזי העצה רק ללכת במדת אהבה, וכן כשאדם לא מרגיש שום טעם בחיים שלו, והוא נמצא בקטנות המוחין וכו', העצה לזה רק ללכת במדת אהבה, וזה פירוש (בראשית כ"ב) "ויהי אחר הדברים" היינו אדם שהוא תמיד בשווה ולא יכול לבוא להתחדשות המוחין, כי הוא נמצא במדת הדין וכו', והוא בכעס וממורמר ובדכאון וכו', העצה "והאלקים ניסה" היינו לנסות ולהרים את המוחין דקטנות שלו שנקרא "אלקים", שהיא מדת הדין, הוא על ידי "את אברהם", שילך במדתו של אברהם אבינו שתמיד עסק בחסד, ועזר לכל באי עולם, ועל ידי זה יהיה לו מח מיושב, כי כשאדם הולך תמיד עם מדת החסד ואהבה, יש לו מוחין נקיים, שזה מה שכתוב (תיקוני זוהר תיקון ע') מסטרא דימינא מוחא חיוורא ככספא, הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"א) "זרע אברהם אוהבי" כי מדתו של אברהם היה רק אהבה להזולת, ולעשות חסד עם כל אחד, ולכן ראוי לנו גם כן להתנהג בדרך זו, ועל זה מסרתי את נפשי פשוטו כמשמעו שיהיה לנו בקהילתינו הקדושה "בית התבשיל - אהל אברהם", להכניס חסד בין אנשי שלומינו, וכן שאנשי שלומינו בעצמם יעשו חסד אחד עם השני, שאין עוד דבר יותר חשוב אצלו יתברך כמו שיהודים עושים חסד אחד עם השני, וכל אחד רק רוצה את הטוב של השני, לא כן הס"מ וגונדא דיליה כל הענין שלו זה רק "הפרד ומשול", שיש אנשים שנכנס בהם הקליפה הזו רק להפריד בין אחד להשני וכו', ואם תשאל אותו למה אתה עושה את זה? הוא בעצמו לא ידע לענות לך, ובאמת זה בא מגריעות מעשיו, כי מי שפגם בברית וכו', וגם יש לו טבע רע מאד וכו', הוא תמיד רק ידבר רע על הזולת, וינסה לסכסך בין אחד להשני וכו', ובפרט מי שגנב ולא מהסס לגנוב כסף מהזולת ביודעים ובלא יודעים וכו', כבר החתים רביז"ל את גורלו ואמר (ספר המידות אות גניבה וגזילה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול וכיון שהתיר לעצמו גזילת חבירו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועון, ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה; ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו, שהם אנשי בליעל וכו', ועלינו לעקור מאתנו את המדות רעות שזה רשעות ואכזריות וכו' וכו', אלא ללכת רק במדת החסד, ועל זה נבנה כל קהילתינו הקדושה, וזה כל חיי, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה עמי חסד ותעזור לי שבקהילתינו הקדושה יהיה רק חסד, שאחד יפרגן להשני וכו', ואחד יעזור להשני וכו', אני מוסר את נפשי כבר חמישים שנה להפיץ את אור רביז"ל בעולם, ומה לא עשיתי עבור זה וכו', ושילמו לי רק רע חזרה וכו', ואף על פי כן אני ממשיך לעשות טוב וכו', ותמיד שואלים אותי איך זכיתי לחבר כל כך הרבה ספרים וכו'? "שפת הנחל" פירוש על כל הלקוטי מוהר"ן, "נהרי אפרסמון" על כל הסיפורי מעשיות, "ביאור המדות" על כל ספר המדות, מלבד עוד המון ספרים שנדפסו כבר כגון על התורה וכו', ועל אבות וכו', על המגילה וכו', על הסידור וכו' וכו', ועוד מה שיודפס מה שנמצאים בכתב יד וכו', והתירוץ הוא פשוט כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות דעת סימן ל"ג) מי שמשלמין לו רעה תחת טובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ונותן לו שכל גדול בעבודת הבורא; ולכן אני מבקש אותך גם כן, לך במדת החסד והאהבה עם הבריות, ותעשה רק טוב, אז גם לך יהיה טוב, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות.
אני מוכרח להגיד לך שמאד מאד שמחתי שבשבת העבר (פנחס) באו להתארח אצל אנשי שלומינו עשרה בחורים ליטאים ועשרה בחורים חסידים, לא היה להם איפה  להתאכסן, ותהלה לאל אנשי שלומינו כל אחד לקח בחור בשמחה ואירח אותו לשבת, איזה יופי זה, אי אפשר להסביר את זה, וכך היה נהוג תמיד אצל אנשי שלומינו באומן בדורות הקודמים, מי שרק בא איזה אורח, כבר קפצו עליו כמה אנשים להכניס אותו בבית ולהאכילו וכו', ואמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן ט"ז) הצלחה בא למי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו; אשרי מי שיכול לקיים את זה, בפרט עכשיו בקיץ בין הזמנים שבאים המון בחורים למחנינו, מי יתן שכל אחד יארח בחור, וידבר איתו דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ויעורר אותו על סדר דרך הלימוד של רביז"ל, וכן זה חסד גדול לקבל את כל התיירים בסבר פנים יפות, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, עד כדי כך שאמרו (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר מטות מסעי כ"ח תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

היום הזה כבה נר ישראל הגאון אמיתי שר התורה, מרן רבי יוסף שלום אליישיב זצוק"ל, אשר עליו יכולים לומר עם לב שלם את מה שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ט.) משמת בן עזאי בטלו השקדנים, כי בדור הזה לא היה כמוהו בשקדנות, אשר דבר זה מפורסם לכל, ואין מה להוסיף או לפחות מהתואר הזה, כי זה ידוע כשאדם שוקד בתורה, מגיע לכל המדריגות שבעולם, כמאמרם ז"ל (אבות פרק ו') אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, והגאון הזה זכה לזה בשלימות בתכלית השלימות, כי לא היה לו בד' אמותיו אלא התורה הקדושה, והיה סמל של שקדנות והתמדה בלתי ניתן לתאר וכו', ואף שישב כל ימיו בד' אמותיו בצניעות גדול מאד, עם כל זאת נתקיים אצלו במלוא מובן המילה מה שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ח' סימן ב') אמר רבי בנימין בר לוי אם ישב אדם בזוית ועוסק בתורה אני מראהו לבריות; וידוע איך שרביז"ל מחדיר בנו את מעלת לימוד תורה הקדושה, ורצה מאד שרק נתמיד תמיד בלימוד תורה הקדושה, וללמוד כסדרן כפי סדר דרך הלימוד שלו, (שיחות הר"ן סימן ע"ו), וידוע מה שהוא אמר (שיחות הר"ן סימן רפ"ז) מה יש להאדם לעשות בזה העולם, אין צריך כי אם להתפלל וללמוד ולהתפלל. "מע באדארף מער ניט נאר דאווינין אין לערנין אין דאווינין"; וכן אמר (שיחות הר"ן סימן רע"ד) טוב מאד להאדם שיהיה לו חדר מיוחד לו לבדו לעסוק שם בעבודת השם בתורה ותפלה, ובפרט התבודדות ושיחה בינו לבין קונו שלזה צריכין בודאי חדר מיוחד; והגאון האמיתי הזה קיים את זה בשלימות, שעשיריות שנים ישב בודד באיזה בית הכנסת סגורה, ושם ישב והתמיד בתורה בהתמדה נוראה ונפלאה מאד, וממנו אנחנו צריכים ללמוד מה זה נקרא התמדה? ומה זה נקרא תשוקה ללמוד תורה הקדושה.
אדוני אבי מורי ורבי הגאון זי"ע שבעצמו היה גאון נפלא בקי בש"ס ופוסקים באופן בלתי רגיל, איפה שרק שאלו אותו היה יכול לענות על המקום, סיפר לי כמה פעמים כשהגיע לארץ ישראל בשנת ת"ש, פגש את הגאון הזה כמה פעמים ודיברו הרבה בלימוד כדרך לומדים, ואמר שהאברך הזה בקי היה בש"ס כבר אז שהיה בגיל צעיר, ומי שהכיר את אבי ואת גאונותו וכו', לא זרק על כל אחד מחמאות והפלגות כאלו רק עליו, וזה פלא שבגיל צעיר כזה אברך בסביבות שנות השלושים שיהיה כבר בקי בש"ס ישר והפוך וכו', וזה לא סתם הפלגה וכו', אלא מציאות, ולכן עלינו להשתדל למלאות את החסרון שנחסר עכשיו מהעולם, עמוד התורה, ועמוד השקדנות והתמדה.
הקדוש ברוך הוא המנחם את עם ישראל, הוא ינחמנו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר מטות מסעי כ"ח תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ועיקר ההתחזקות זה על ידי שמחה, שאדם צריך למסור את נפשו רק להיות בשמחה, ואי אפשר להסביר לבני אדם מעלת השמחה וכו', אדם חושב שזה סתם עצה לא להשבר, אזי צריכים להיות בשמחה וכו', אבל לא שמים לב כי הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא עצם השמחה, וכשבר ישראל שש ושמח עמו יתברך, הוא נכלל בו יתברך, ואמרו בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
תשתדל להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה, כי צריך להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, וזכור גם זכור אשר רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר מטות מסעי כ"ט תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש חודש מנחם אב, שאז הוא זמן של התעוררות בתשובה, שאמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ראש חודש הלכה ו' סימן א') נוהגין לעשות יום כיפור קטן בערב ראש חודש, וצועקין מאד מעומק הלב להשם יתברך. וכן נוהגין לילך ולנסוע על קברי צדיקים בערב ראש חודש, ולהתפלל ולצעוק שם מעומק הלב, כי עיקר תיקון ראש חודש, שהוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, נעשה על ידי צעקת הלב וכו', שמתפללים על בניין ושלימות האמונה וכו', כי אם יש לאדם אמונה בו יתברך, אזי נשלם כל חסרונותיו, כי (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ועל זה צריכים הרבה תפלות לבקש ממנו יתברך שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת, ושלא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ועל הצדיקים שבכל דור ודור, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) מה שקשה קושיות על הצדיקים, זהו מוכרח להיות. כי הצדיקים מתדמים ליוצרם, כמובא, וכמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך, ובענין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלא בפומיה רביז"ל לומר, אדרבא, כך ראוי להיות דייקא, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם ונשא מדעתנו, שעל ידי זה קשה קושיות, ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתינו, אם כן היה, חס ושלום, דעתו כדעתינו; ולכן צריכים הרבה תפלות לבקש ממנו יתברך שיהיה המח שלו נקי לגמרי, ושלא יכנס בו שום קושיות עליו יתברך, או על צדיקיו הדבקים בו וכו', כי צריכים לזכור אשר אדם שהוא מלא עוונות וכו', איך הוא יכול להבין רוחניות אלקות? ואיך הוא יכול להבין צדיק הדבוק באלוקותו יתברך? ולכן אדם צריך תמיד לבכות להקדוש ברוך הוא, שיזכה לאמונה ברורה ומזוככת, ושלא יעלה על לבו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, וכן שלא יהיה לו עסק עם ליצנים המדברים על צדיקים הדבוקים באין סוף ברוך הוא, ואתה צריך לדעת שזה לא עבודה קלה, כי צריכים על זה יגיעות וטרחות של ימים ושנים עד שיזכה לאמונה ברורה ומזוככת, שירגיש את אמתת מציאותו יתברך עליו, וכן שיזכה להבין ולהרגיש את גדולת הצדיקים הדבקים באין סוף ברוך הוא.
היות שאתמול אבדנו אבידה גדולה, עמוד התורה, עמוד ההתמדה, ולכן אנחנו צריכים להשתדל למלאות את החסרון הזה, ומי יתן שאתה תהיה ביניהם, כי באמת אין לנו שיור אלא התורה הזאת, ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה, משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: הם באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

4 תגובות

  • 1.
  • מאת: יהודה בן ציפורה
   אשריינו מה טוב חלקנו שזכינו למכתבים מחזקים כאלו! תרופות כאלו! מתורה נביאים וכתובים ש"ס ופוסקים זוהר מדרשים ספרי רביז"ל וכו' דובב שפתי ישנים.. הקיצו ורננו שוכני עפר.. אבינו אב הרחמן שמור נא לנו על הצדיק הנאמן.
  • 2.
  • אשריך ירבו כמותך בישראל!!!
   מאת: שגיא
  • 4.
  • מאת: אסתר בת תמר
   יישר כחכם לאורייתא-אין שיעור לחיזוק -שנזכה בקרוב להקביל פני משיח צדקנו בבריאות איתנה ושמחת לבב-עם רבנו זיע"א על רגליו
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup