ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תשרי ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ה' תשרי | ח' תשרי | י"א תשרי | י"ג תשרי |  י"ח תשרי | י"ט תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי | ל' תשרי

בעזה"י יום ב' בין כסה לעשור ה' תשרי התשע"ב

שלום רב אל ... נרו יאיר ויזרח

חסדי השם יתברך שזכינו להיות אצל הקיבוץ הקדוש שלנו שרביז"ל הפליג במעלת האדם אשר זכה להיות אצלו בראש השנה עד שגזר ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) שכל מי שהיה אצלו בראש השנה ראוי לו לשמח כל השנה כולה וזה סובב על כלל אנשי שלומינו אפילו שלא היו בציונו מצד אונס וכדומה רק התפללו יחד בהתקשרות אליו זה גם כן נקרא עם הקיבוץ שלו וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל איפה שמתקבצים עשרה מאנשי שלומינו ראוי להסתופף ראשו עמהם על אחת כמה וכמה מי שזכה להיות אצלו באומין בודאי ראוי לו לשמוח מאד.

מה אומר לך הנה אנחנו נמצאים באמצע עשרת ימי תשובה שאמרו חכמינו הקדושים (ר"ה י"ח.) על הפסוק (ישעיה נ"ד ו') דרשו הוי"ה בהימצאו אלו עשרת ימי תשובה. כי עכשיו הוא הזמן שהכל פתוח ומה שכתבו על האדם בראש השנה וכו' יכולים עוד להחליף לפני יום הכיפורים שאז הוא זמן החתימה, ולכן אל תהיה בטלן תראה לנצל את הימים הקדושים האלו הן בשמחה להיות רק שש ושמח כי דייקא בימים אלו הס"מ משליך את האדם בעצבות ובמרירות ובדיכאון וכו' כדי לקחת לו את הזמן היקר שיכולים כל כך הרבה לפעול בשמים יותר מכל השנה, והן תקפיד מאד בימים אלו להתפלל בימים אלו במניין דייקא כי כך דרשו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללים והן שתלמד כמה פרקים משניות וכמה דפי זהר ותיקונים שהלימודים האלו מזככים את הנפש ועל כולם תהיה חזק בלימוד דף גמרא בסדרת הדף היומי שזה מתנה מהשמים להיות קבוע בכל יום ללמוד בקביעות דף גמרא ליום שמציל את האדם מכל רע.

הדף היומי של היום זה חולין צ"ט אף שאני יודע שאתה עייף וייגע מכל הנסיעות והאי נוחיות שהיה בין הנסיעה הלוך וחזור וכו' על כל זאת ראה לנצל את הימים האלו.

נא ונא רק תדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זהו הצלחה נצחית ואל יקל בעיניך דבר זה כי אצלו יתברך חשוב אפילו דיבור אחד שמדברים אליו ממש דיבור אחד מזעזע את כל העולמות פשוטו כמשמעו ולמה אין האדם מקפיד על זה כי הרי דיבור אחד כל אחד יכול לדבר? אלא מפני זלזול הדבר ונעשה אצלו הכל קל וכו' ולא מאמין בעצמו שיכול להיות דבר כזה שעל ידי דיבור אחד שמדבר עמו יתברך מזעזע את כל העולמות כולם, ולכן תתחיל מהיום ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ה' בין כסא לעשור ח' תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו עומדים יום אחד לפני יום הדין הקדוש והנורא, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) כי גדול יום הוי"ה ונורא מאד, זה יום הכיפורים; ואמרו (ראש השנה ט.) "ועניתם את נפשותיכם בתשעה" וכי בתשעה מתענין והלא בעשירי מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי; ולכן ראוי לנו להתעורר בתשובה שלימה היום הזה מאד מאד, ועיקר התשובה צריך להיות על עבירות שבין אדם לחבירו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, וזה לא יועיל שום דבר, עד שאדם לא מרצה את חבירו שפגם בו, אין לו מחילה. ולכן אשרי מי שמבקש סליחה מחבירו שציער אותו, כי אחרת לא יקובל תשובתו, ואל תיקח את זה בקלות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ה) ראה ס"מ שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים, אמר לפניו רבונו של עולם יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמים, וכו', היינו אפילו הס"מ הרשע שמקטרג כל השנה על עם ישראל, כי זה עיקר עבודתו להסית ולהדיח אחד נגד השני וכו', אבל כיון שרואה שביום הכיפורים עם ישראל באחדות אחד ואחד אוהב את השני, בזה הוא מתבטל לגמרי ואין לו כח לקטרג, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"א סימן ד') בימות החמה שס"ה יום, השטן גימטריא שס"ד, שכל ימות השנה השטן מקטרג וביום הכפורים אינו מקטרג אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא אם תחנה עלי מחנה של סמא"ל לא יירא לבי שהבטחתני בזאת יבא אהרן אל הקדש; ולכן זכור וגם זכור, אם תקבל על עצמך עכשיו לפני יום הכיפורים לבקש סליחה וכפרה מבני אדם שביישת וציערת וכו' וכו', הס"מ פיו הטמא יסתם, כי אין לו שליטה על עם ישראל שמאוחדים יחד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, קח את עצמך בידיך, מיום כיפורים הזה קבל על עצמך להתפלל בכל יום במנין, שאז הוא עת רצון כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואמרו (שם ו.) מנין לעשרה שמתפללים בבית הכנסת ששכינה עמהם, שנאמר (תהלים פ"ב א') "אלקים נצב בעדת אל"; וכן תקבע לעצמך ללמוד בכל יום מקרא, משנה, גמרא, וכו', אז נכון לבך יהיה בטוח שתהיה הכי עשיר בעולם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; אשרי מי שיקבל על עצמו ללמוד בכל יום את השלש לימודים האלו מקרא משנה גמרא, ולא יחסר לו יום אחד, אזי נכון לבו יהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו השפעה גדולה, וכן ימחול לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם.

יען שיש שאלות מאד נחוצות בענין הצום ביום הכיפורים, כגון יולדת וכו', או חולה וכו', ולכן אני מבקש שכל מי שיש לו שאלה בהלכה שיפנה לאחד מהמורי הוראה של "בית ההוראה" שלנו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שנה של הרחבה בגשמיות וברוחניות, שנה של שמחה, ושנה שלא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה היום נקרא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ו) מחרת יום הכיפורים שם הוי"ה, כי אחר שנמחל עוונותינו, מתחיל להאיר שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו לכל בר ישראל הרוצה להאיר על נפשו אורו יתברך וכו' עיין שם, ויש לומר בפשיטות, כי יש ד' ימים בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, ואלו הד' ימים כל יום הם נגד אות אחד משם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, ובימים אלו עם ישראל עסוקים בלעשות מצוות, ולכן אין זמן בימים אלו לחטוא, כי הם עסוקים במצוות, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט ויקרא רמז תרנ"א) מיום הכיפורים עד החג כל ישראל עסוקין במצות זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו וביום טוב הראשון של חג הם נוטלין לולביהן ואתרוגיהן בידיהן. ומקלסין להקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא אומר להן כבר מחלתי לכם על מה שעבר מכאן ואילך חשבו עונותיכם לפניכם. לפיכך אמר ביום הראשון ראשון לחשבון עונות, וכן הוא (תנחומא אמור) "ולקחתם לכם ביום הראשון" וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא? ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון הוא לחשבון עוונות, ולכן אלו הארבע ימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, מאיר שם הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו למי שנשמר מעבירות, ובפרט מלשון הרע ורכילות וליצנות וכו', ולכן ראה לנצל את הארבע ימים האלו בקדושה ובטהרה, ותרבה לעשות מצוות, הן בניית הסוכה ולקשטו ולצרף את ילדיך שיעזרו לך לבנות את הסוכה, שזה חינוך הכי יפה, וכן תראה לקנות את הד' מינים בנוכחות ילדיך, כדי שיראו מה זה קניית מצוות וכו' וכו', ובכלל טוב מאד שכל אחד יצרף את ילדיו וישתף אותם לקדושת החג, כדי שיתחנכו במצוות, ואף שאני יודע שבימים אלו כל אחד טרוד במצוות, עם כל זאת אל תשכח ללמוד היום את הדף היומי חולין ק"ה, אשר הוא דבר גדול מאד, וזה ישמור אותך מכל רע, ואל תסתכל על אף בריה שבעולם, ואפילו שאתה לא מבין, תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לגרוס דף גמרא, כי זה חיות להנפש, וכבר אמרו חכמינו הקדושים  (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ולכן שאף אחד לא יבלבל לך את המוח והדעת שזה לא נקרא לימוד וכו', אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תגנוב מידי פעם חמש דקות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, אנשים חושבים שדבר זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה על מנת שתעלה לרקיע, אבל אף אחד לא מתאר לעצמו אשר כל דיבור שמדברים עמו יתברך, זה בוקע רקיעים, ומי יתן שהיית מרגיל את עצמך לקחת שעון בידיך, ולדבר חמש דקות, שזה לא דבר כל כך קשה וכו', וכן בכל פעם עוד חמש דקות וכו', עד שבמשך היום יצטרף לשעה שלימה, ותהיה חזק בזה, ובפרט בימים האלו שכל בר ישראל טרוד במצוות, ולכן אשרי מי שחי עם חשבון הנפש וכו' וכו', ראה להתרחק מליצנים שהם הכי מסוכנים, כי ליצנים הם בדרך כלל בעלי עבירה, כמו שכתוב (שמות י"ג י"ז) "ולא נחם אלקים" ודרשו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) שהפלשתים ליצנים היו, ועם ליצנות היו מבטלים את כל הנסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, וידוע שהפלשתים היו נואפים גדולים מאד, כמו שכתוב (בראשית י' י"ד) "ואת פתרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלשתים", ופירש רש"י והוא מהמדרש (בראשית רבה פרשה ל"ז סימן ה') שהיו נואפים גדולים וכו', עיין שם, ולכן אם תשמע שאחד מתלוצץ וכו', ובפרט מצדיק הדבוק בו יתברך, תדע לך שהוא בעל עבירה, ומסכן שמגלה את פרצופו הטמא וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א' פסקה כ"א) מה השמן הזה כוס מלא אינו מזרזיף כשאר כל המשקים כך דברי תורה אין מזרזפים בדברי ליצנות מה השמן הזה כוס מלא שמן בידך ונפל לתוכו טיפה של מים ויצאת כנגדה טיפה של שמן כך אם נכנס דבר של תורה ללב יצא כנגדו דבר של ליצנות נכנס ללב דבר של ליצנות יצא כנגדו דבר של תורה.

נא ונא ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וככל שתחדיר בעצמך ידיעות אלו, כמו כן יזדכך מוחך עד שתגיע למדריגה כזו שתמיד תוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי מי ששם את אמתת מציאותו לפניו, על ידי זה הוא יכול תמיד לדבר אליו יתברך.
כבר כתבתי לך שהחנות "ברסלב סנטר" זה שייך לי אישית, שפתחתי את החנות כדי לזכות את הרבים עם המצוות, כי מה ישאר מהאדם אם לא שיקיים בעצמו את המצוות, וכן יזכה את הרבים במצוות, אשר אין עוד זכות יותר גדולה מזה, ולכן כל הקניות שאתה צריך לקנות בעניני יהדות, תקנה בהחנות הזה, כי זה שייך לי אישית, ואל יטעו אותך כמה ליצים בעלי עבירה וכו' וכו', כאילו החנות הוא מסחרה של כסף וכו' וכו', אדרבה כל מי שנכנס לקנות משהו, בזה הוא נותן יד לזכות את הרבים, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך חלק בזיכוי הרבים.

הוכפל הדבר ראה לנצל את הארבע ימים האלו לדברים קדושים, כי למעלה בשמים אלו הארבע ימים מאד מאד חשובים, עד כדי כך שלא חושבים על עבירות שעשה אדם חס ושלום, אשרי מי שחי בחשבון, ואז כל החיים שלו ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ...  נ"י

הנה אנחנו מכינים את עצמינו אל חג האסיף שהוא חג הסוכות, ונקרא אסיף על שם הפסוק (שמות כ"ג ט"ז) "וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה", שאז מתאסף כל מה שקיבלנו בראש השנה אל תוך הסוכה, שהיא המסככת אותנו בשכינת עוזו יתברך, ולכן נקרא גם חג שמחתינו, כי אין עוד שמחה יותר גדולה מזו כשבר ישראל מסוכך עם שכינת עוזו יתברך, שמרגיש את הקדוש ברוך הוא שמסבב אותו כל כולו, ומה גם שלוקחים את הד' מינים שהם כנגד צדיקים בינונים רשעים, ומקשרים את זה אל הצדיק, והצדיק מעלה את כולם אליו יתברך, וזה המעלה הנוראה והנפלאה של אדם שמקורב אל צדיק אמת הדבוק בו יתברך, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו יודעים מרביז"ל שהוא הצדיק האמת שבדור הזה, וראוי לנו להתמיד ביותר בספריו הקדושים, המחזקים ומאמצים ומעודדים ומשמחים את כל הירודים והנפולים והמושלכים בתאוותיהם הרעות וכו' וכו', ואין עוד מצוה שאדם נכנס כל כולו בתוך המצוה כמו מצוות סוכה, שאמרו צדיקים שנכנסים עם המגפיים המלוכלכים וכו', וזה מרמז שאדם שאפילו שיהיה כמו שיהיה, עם כל זאת כשנכנס אל תוך הסוכה שנקרא צילא דמהימנותא, צל האמונה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על הכל, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד עכשיו בד' ימים האלו בין יום הכיפורים ובין חג הסוכות, שאמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות סוכה הלכה ב' סימן א') שהם כנגד ד' בגדי לבן שנמשכים מיום הכיפורים לבנוניות שהם נקיות המוחין, שעל ידי זה נתכפר העוונות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט), ולכן בהד' ימים האלו צריך אדם לשמור מאד מאד על מח מחשבתו, רק לחשוב איך יכולים לעשות את רצונו יתברך, לבנות סוכה ולייפותו עם נוי סוכה, וכן לקנות את הד' מינים הקדושים שבהם נזכה לנענע לארבע רוחות העולם, לגלות ולפרסם אשר אין בלעדו יתברך כלל, שזה השמחה הכי גדולה שאדם יודע שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ולכן בימים אלו כדאי לעסוק במצוות מעשיות, ובפרט לצרף את הילדים שהם יעזרו לבנות את הסוכה, וזה מעיקרי החינוך שעוד מגיל קטנות ידעו איך בונים סוכה וכו', ומה ההלכות של הסוכה וכו', ומה הטעם של הסוכה, שראוי לכל אבא להסביר לבנו, וצריכים מאד מאד לשמור בד' ימים האלו לא להיות בכעס ובקפידות וכו', כי בהד' ימים האלו מאיר שם הוי"ה ברוך הוא בהתגלות נורא ונפלא מאד, אשרי מי ששומר עצמו בד' ימים האלו לא להיות בכעס ולא להתעצבן וכו' וכו', רק לעסוק במצוות סוכה ובקניית ד' מינים.

שוב פעם באתי לעורר את תשומת לבך שהחנות "ברסלב סנטר" שייך לי, וכל כוונתי עם החנות הזה לזכות את הרבים, וזה עוד כלי לגלות את הקדוש ברוך הוא, ואתה לא יכול לתאר ולשער את גודל ההצלחה שזכיתי עם החנות הזה, כי עד עכשיו כבר חצי מתושבי המקום נכנסו לקנות איזה חפץ של קדושה, זה כיפה, זה מזוזה, זה טלית, זה סידור ומחזור וכו' וכו', וזה מרענן את הלב שרואים שעם ישראל הם עם קדוש מאד, ורוצים לעשות את רצונו יתברך, אבל לא היה מי שיביא להם את היהדות, כי לצערינו הרב מי שכן היה צריך להביא את זה, הוא עסוק בלהשיג תקציבים וכו' על מוסדות פיקטיביים וכו', ואיך יכולים לעשות פירודים בין נשמות ישראל וכו', ישלם לו הקדוש ברוך הוא כגמולו, ואנחנו נמשיך לקרב את כלל נשמות ישראל אליו יתברך.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים לחג האסיף, שבו אנחנו מאספים את כל התפילות והדמעות ששפכנו אליו יתברך במשך כל השנה, ובפרט בראש השנה וביום הכיפורים, וכן את כל העגמת נפש הצער והיסורים העלבונות והבזיונות החירופין והגידופין, והחלישות הדעת שהיה מנת חלקינו במשך כל השנה, הכל נכנס בתוך הסוכה, ומזה נעשה השמחה הגדולה, כי אז מתאספים בתוך צילא דמהימנותא, הכל בכל מכל כל וכו' שעברנו במשך כל השנה, ונעשה מזה מצוות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) על הפסוק (ירמיה פרק נ') "ביום ההוא יבוקש את עון ישראל ואיננו" כשבר ישראל עושה תשובה, אזי נתהפך כל העוונות לזכויות (יומא פו:), ואמר מוהרנ"ת ז"ל בשביל זה מצוות סוכה זה הסכך שבא מפסולת גורן ויקב וכו' וכו', היינו מכל מה שעבר על האדם כל השנה, ועכשיו בחג הסוכות עושים תשובה מאהבה, ומרוב שמחה הכל נתהפך לטובה, בשביל זה נקרא גם החג הזה זמן שמחתינו, כי אין עוד שמחה שמכל הצרות והיסורים והמרירות וההרפתקאות שאדם עובר כל השנה נתהפך למצוות ולזכויות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה שמח כל החג, ותשמח את אשתך ואת בני ביתך וכו', כי העיקר היא שמחת החג, ונכנסים בסוכה הקדושה שנקרא צלא דמהימנותא, צל האמונה, ואם זוכים לדעת האמת, מרגישים איך ששכינת עוזו יתברך מסבב אותנו, אשר אין עוד שמחה יותר גדולה מזו, שמרגישים את אמתת מציאותו יתברך שמסככך עלינו, "ובצל כנפיך תסתירנו, וקדושת שמחת הסוכה תכניס בנו" אני מאד מבקש אותך שתשמור כל חג הסוכות לא להיות בעצבות ובעצלות וכו', ומכל שכן לא להיות בכעס וכו', אלא להיות שש ושמח וסבלן גדול, ואל תחסר יום אחד מללמוד את הדף היומי, וזכור גם תזכור שכל זמן שתדפדף את הדף גמרא אתה תהיה שמור לא לעזוב את היהדות וכו', ולא תתקרר מאמונה הקדושה, כי לימוד גמרא עולה על הכל, ושומרת את האדם מכל נגע ומחלה וכו', וממשיך עליו ד' מלאכי השמירה, ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ואל יהיה דבר זה קל בעיניך, וכל כך חבל שמחסרים יום אחד, אפילו שאינו מבין כלום, ראוי לעבור ולגרוס את הדף גמרא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר.

נא ונא ראה לקבל על עצמך שכל יום ויום תכניס כמה פרוטות לצדקה, בקופת הצדקה "קרן הצדיק" צדקת רבי מאיר בעל הנס, וכן לפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה שבבית הכנסת, וזה סגולה שתפילותו תתקבל לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך".

אתה לא יכול לתאר ולשער איזה קידוש השם ונחת רוח נגרם להקדוש ברוך הוא מהחנות "ברסלב סנטר" שחצי ממושבת יבנאל, שעדיין לגמרי רחוקים מהיהדות, נכנסים לקנות ד' מינים, וסוכות, ונוי סוכה, וטליתות, ומזוזות, וכו', וכו', ומי שנכנס לקנות שם יש לו חלק בנחת רוח הזה שנגרם להקדוש ברוך הוא בלי שום ספק וספק ספיקא. כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שהרחוקים מתקרבים אליו, הלוואי שיהיה לנו חלק תמיד בהנחת רוח הזה, שגורמים למעלה בשמים כשנכנסים לקנות בהחנות "ברסלב סנטר".

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום א' חול המועד סוכות ח"י תשרי הילולא דרביז"ל ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

אף שאין לכתוב בחול המועד אבל בענין דבר האבד הכל התירו, ובפרט שאני רוצה לעורר על נקודה הכי עיקרית ביהדות וכו', וזה יהיה ממש דבר האבד אם לא אכתוב לך.

ידוע מה שאני מעורר מאד לכל באי בית מדרשי "היכל הקודש" שבונה רביז"ל (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' נ"ט), והוא מצוה מדברי סופרים שבה תלויה סגולה לאריכת ימים ושנים טובים, והוא מאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו, ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ג') מיום וראשון ואילך נקרא עם הציבור, ואת גודל המצוה הזו אי אפשר לתאר ולשער, ולצערינו הרב רוב העולם מזלזלים בו, הן שלא יודעים את סגולתה לאריכת ימים, והן סגולתה ליראת שמים, והן סגולתה לפרנסה בהרחבה, ובפרטיות תלמידי חכמים חושבים שעדיף בזמן הזה ללמוד גמרא רש"י ותוספות ופוסקים, ועל זה כתב (ספר העיתים מרבי מתתיה גאון סימן קע"ט) "תלמיד חכם אף על פי שהוא חושק לדרוש בתלמוד, אל יפשע מלהשלים פרשיותיו", וכבר לא אכתוב מה שכל גאוני הדור וצדיקי הדור הקפידו על זה מאד מאד, על כל פנים איך שהוא אני מעורר לכל שומעי דבריי אשר לדעתי למה מתרשלים מזה? כי רוצים לקיים את המצוה בשלימות כדעת האריז"ל שיהיה בערב שבת, ומחמת שעל פי רוב אי אפשר, ובפרט עכשיו בחורף שערבי שבתות הם קצרים, ומחמת זה מתרשלים, אבל יש עצה להתנהג על פי דעת מרן בשולחן ערוך, ובזה כל אחד יכול לזכות לקיים את המצוה הזאת בשלימות, ובאמת מבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות הלכה ג') שמה שבני אדם מתרחקים כל כך ממנו יתברך, וכן מכל דבר שבקדושה וכו', זה נמשך שרוצים שהכל יהיה בשלימות, ולכן לא עושים כלום, ולדוגמא מביא אם אדם היה יודע אם הוא נותן בכל יום רק פרוטה לצדקה, איזה רעש זה עושה בשמים, בוודאי היה מקפיד לתת כמה פרוטות וכו', וכן הוא אם היה האדם יודע מה זה ללמוד רק דף גמרא אחת, בוודאי היה נזהר בזה וכו', ומאריך שם שעיקר ההתרחקות ממנו יתברך מפני שרוצים שהכל יהיה בתכלית השלימות, ומחמת שאינו יכול, אזי הוא מתרשל לגמרי, כי ריבוי אור מביא אחר כך ריבוי חושך וכו', עיין שם.

וכן הוא בענין לדבר אל הקדוש ברוך הוא, באם היה האדם יודע אשר דיבור אחד שמדברים עמו יתברך עושה רושם בשמים, בוודאי היו מתמיד לדבר עוד דיבור ועוד דיבור וכו' וכו', אך מחמת שהאדם חושב שהוא צריך שעה אחת בפעם אחד ויען שאי אפשר לו וכו' אזי אינו מדבר כלל.

על כל פנים באתי לעורר אותך על דבר מאד מאד נחוץ, השבוע יהיה שמחת תורה ונשאר רק יום ששי (בחוץ לארץ יום ששי שמחת תורה ולא נשאר בכלל זמן), וביום שבת קודש קורין פרשת בראשית, אם לא תתחיל היום ללמוד פרשת "וזאת הברכה" שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י, ותיכף כשתסיים תתחיל עוד השבוע בחול המועד ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י פרשת בראשית, אזי כבר יעבור הזמן וחבל שתפספס פרשת בראשית עם כל הרש"י, שזה יסוד גדול על כל השנה, כי אם מפסידים את הפרשה הראשונה, כבר מתרשלים בפרשה השניה נח וכו', וכן הלאה, ולכן בקשתי ממך למען אריכת ימיך ושנותיך בטוב ובנעימים, שכבר היום תתחיל ללמוד פרשת "וזאת הברכה" שנים מקרא ואחד תרגום עם פירש"י, ותיכף כשתסיים תתחיל כבר פרשת "בראשית", אל תחכה על יום שישי כי אני בטוח שלא תספיק, כי יש הרבה רש"י והם יסודות גדולות באמונה בו יתברך, ולכן יעשה הס"מ כל מה שביכלתו ללכת עמך בחכמות, הלא זה לא הזמן וכו', וזה לא כדאי וכו', דע לך שהחכמות האלו יוליכו אותך לשאול תחתית וכו'.

וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' י"ב), שעיקר היהדות הוא רק ללכת בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות והשכלות, וכל אלו שכפרו לבסוף בעיקר, זה בא מחמת שהלכו בחכמות, ולכן תציית אותי למען טובתך הנצחי.

ואם כבר מדברים מלסיים את פרשת השבוע עם הציבור כדאי לזכור מה שאמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות קריאת התורה הלכה ו'), למה הקפידו כל כך חכמינו הקדושים עם הציבור דייקא? כי אין עוד דבר שמחבר את כלל ישראל כמו לסיים בכל שבוע פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, וזה מעלת האחדות בין נשמות ישראל שזה בעצמו סגולה לכל טוב אמיתי ונצחי.

ולכן אני פונה אליך אישית שתשמור מאד לא לשמוע שום לשון הרע ורכילות על קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה (בוודאי יש עוד הרבה מה לתקן, אבל כפי מה שעובר בקהילות אחרות, קהילתינו היא קהילה קדושה עד מאד), על כל פנים יש כמה שועלים קטנים הרוצים לחבל את הכרם הנפלא שנטעתי זה חצי יובל שנים וכו', אבל זה לא יועיל להם כלל, כי אגרשם יותר מהר ממה שחושבים, אני לא יתן שיהיו בעלי מחלוקת בקהילתינו.

מה אומר לך, לא האמנתי שנזכה בזמן קצר לראות מהפיכה כזו על ידי שהקמתי חנות "ברסלב סנטר", שלמעלה ממאה ושבעים משפחות מתושבי המקום קנו ד' מינים ושאר חפצי קדושה, ועשרים וחמש משפחות קנו סוכות וכו', מי היה מאמין על דבר כזה? ועכשיו אני רואה איך יתקיים מה שמובא בזוהר שמשיח יתגלה בארעא דגליל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין צ"ז:) אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, ואם במושבה קטנה כמו יבנאל נכנסו כל כך הרבה משפחות מתושבי המקום שעדיין רחוקים וקנו ד' מינים וסוכות וכו' וכו', מה יהיה באם כל אנשי שלומינו יעזרו לי לפתח ביתר שאת וביתר עוז את החנות "ברסלב סנטר" וכולם יקנו דרך שם מזוזות תפילין ציצית וטליתות וכו' וכו', הרי כך נוכל לכבוש את כל הגליל כולו, כי אני רוצה להשקיע הרבה בחנות "ברסלב סנטר" ואני צריך את עזרתך וכו' ויהיה לך חלק בזיכוי הרבים ובהגאולה השלימה.

שומו שמים, מנעו מנשמות ישראל זה ארבעים שנה וכו' יהדות וכו', אם היית רואה איך שכולם נכנסו בהתלהבות כזה שאי אפשר להסביר היית רוקד מרוב שמחה, ולכן מהיום אני רוצה שכל הקניות שלך שיהיה בחנות "ברסלב סנטר", ואדרבה אם יש לך מה להוסיף לתת עצה, אשמח לקבל עצתך "כי ביקורת חיובי תמיד מועיל" ותשועה ברוב יועץ.

ומה גם יהיה פרנסה לכל הסופרים מאנשי שלומינו, והכל הולך תחת ביקורת הבית הוראה שלנו שלא נכשל במזוזות או בתפילין פסולות.

העיקר חזק ואמץ מאד מאד להיות בשמחה כל החג, כי העיקר הוא שמחה, והגר"א ז"ל אמר לתלמידיו אשר מצוות שמחת החג זה יותר קשה מקיום כל המצוות, כי יש בערך מאתיים שעות במשך שבעת ימי חג הסוכות, והם בערך אחת עשרה אלף וחמש מאת רגעים, ומוכרחים להיות בשמחה בהם "ושמחת בחגיך", והס"מ גורם מריבות בבית וכו' צער ועגמת נפש מהילדים וכו' כל מיני בלבולים שבאים לאדם, ולכן המצוה הזו להיות שמח בחג הסוכות זה בא לאדם קשה יותר מכל המצוות.

ולכן אל תהיה בטלן, תהיה רק שמח, ותשתדל מאד לבא בכל ערב אל הסוכה של "היכל הקודש" ולשמוח בשמחת בית השואבה, ובפרט הערב יהיה סעודת הילולא של רביז"ל, ובדיוק בשעה 7:30 (שבע וחצי) יהיה שיעור מאלף מאד בענין ההילולא של רביז"ל וכדאי שתהיה אז.

הקדוש ברוך הא יעזור שנזכה ביחד לשמוח ולקבל ביחד את משיח צדקינו אשר בו יבא בארעא דגליל, אבל העיקר תלוי כפי האחדות שיהיה בקהילתינו הקדושה שהיא יחידה במינה.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום ב' חול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להיות אך ורק בשמחה, כי עיקר חג הסוכות היא מצוות השמחה, היום היא יום ההילולא של הגר"א, וכבר כתבתי ואמרתי בשמו שהמצוה הכי קשה לקיים זה להיות בשמחה כל שבעת ימי החג, וזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, ולכן ראה להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, ותאמין לי אם תקבל על עצמך להיות רק בשמחה, אזי שכינת עוזו יתברך יגן עליך, ולא יחסר לך שום דבר, כי מי שהוא תמיד בשמחה סימן שהוא מרכבה לשכינת עוזו יתברך, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו כל כך על מדת השמחה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) אם אדם תמיד שמח הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו שלא יבא לידי פגם הברית; ולכן הסוכה נקראת צל האמונה זכר לענני כבוד, ואותם שפגמו בברית היו העננים פולטין אותם וכו', ולכן כל מי שזוכה לקיים מצוות סוכה  ושמח עם הסוכה, בזה מראה ששכינת עוזו יתברך נמצא אצלו, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד שתהלה לאל אנחנו יהודים מאמינים בהקדוש ברוך הוא, ונמצאים בתוך הסוכה שהקדוש ברוך הוא מסכך עלינו.

נא ונא ראה לעשות כל מה שביכלתך רק להתחזק ולא להשבר משום דבר, תסתכל עלי מה שאני סובל מבית ומבחוץ שמדברים עלי כל דבר אסור וכו', ואני סובל מה שאני סובל, ולכל מי שאני עושה לו טובה הוא מחזיר לי רעה וכו' וכו', ואף על פי כן אני מחזיק מעמד, ולכן אני מבקש אותך תאמין לי שעד עכשיו לא הטעתי אותך וכו', ולא הולכתי אותך שולל וכו', לא בגשמיות, ומכל שכן לא ברוחניות, תאמין לי שאין שום עצה אחרת רק להתחזק באמונת חכמים, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן פ"ב) מי שאינו מאמין בדברי צדיקים ראוי לעונש כל שכן מלגלג וכו', ולכן ראה לעזור לי בכל מה שאתה יכול להוציא את נקודתי מכח אל הפועל, ואז תראה לאיזה חיים נעימים תזכה, יש בין אנשי שלומינו שכבר זכיתי לחתן את ילדיהם, והם רואים כבר נכדים ועוד מעט יראו נינים, והכל מפני שהתחזקו באמונת חכמים.

נא ונא תראה לקרב את תושבי המקום, שכולם הם אנשים טובים, לולא הס"מ הרשע כולם היו חוזרים מזמן בתשובה, ולכן עלינו לעשות כל מה שביכלתינו לקרב את כל תושבי המקום, ולעשות להם רק טובות, וזכרו היטב, זה ששילם רע תחת טובה ישלם על זה מחיר כבד מאד, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי י"ז) "משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מתוך ביתו".

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחיל את החורף הארוך עם שמחה, שתקבל על עצמך שאף פעם לא תהיה עצוב וממורמר ומדוכא וכו' וכו', ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה, עם כל זאת דע לך שכל הצלחת האדם תלוי רק כפי מידת השמחה שלו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח; כי השמחה מרחבת את הדעת (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י'), אבל תיכף ומיד כשיש לאדם הרחבת הדעת גדלות המוחין, הוא אף פעם לא יהיה בכעס, רק הוא יהיה סבלן גדול מאד, אשר אין עוד מדה יותר חשובה בחיי יום יום כמו מדת הסבלנות, כי הסבלן הוא המצליח, וככל שאדם יותר סובל ומתאפק ואינו כועס, בזה הוא מצליח בחיי יום יום, ורואים שכל אדם שנעשה כשלון בחייו הפרטי, זה רק כשמאבד את הסבלנות שלו, וזה בא מבלבול הדעת, כי מי שדעתו שלם הוא סבלן הן בביתו והן בחוץ, ואז הוא מצליח, וכבר אמר החכם "אין גבורה כהתאפקות" ולכן תעשה לעצמך קבלה חזקה שכל החורף תהיה רק בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן ה') השמחה של מצוה היא מעוז לאדם; ואמר (שם סימן כ"א) על ידי שמחה תפיסת המח נתגדל. ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה, אני יודע שזה הדבר הכי קשה לבקש ממך, אבל מצד שני אם תקבל על עצמך יהיה איך שיהיה להיות רק שמח, בזה אתה קונה לעצמך דעת ושכל, וכשיהיה לך דעת ושכל, אף פעם לא תתעצבן על אשתך ועל ילדיך וכו' וכו', ובכלל לא תהיה איש מופרע ופרוע וכו'.

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחיל ללמוד היום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת נח, וכן תגרוס כמה וכמה פרקים משניות, ועל כולם תלמד את הדף היומי, הדף היומי של היום זה חולין קי"ט, ומי יתן שתלך לשמוע שיעור שלומדים ברבים את הדף היומי, שיעור אחד בכולל הוראה, ושיעור אחד בכולל אברכים, ומי יתן שיהיה עוד כמה שיעורים בדף היומי בקהילתינו כדי לזכות את כולם ללמוד דף גמרא, שזה שומרת את האדם מכל רע, ואם אתה לא יכול להצטרף לשיעור, על כל פנים תגרוס בעצמך את הדף גמרא, אפילו שאתה לא מבין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ואף אחד לא יכול להגיד אחרת ממה שחכמינו הקדושים אומרים, ולכן תהיה חזק אפילו לגרוס את הדף גמרא, ואז נכון לבך יהיה בטוח שד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל ישמרו עליך, וזה בדוק ומנוסה, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע. ועל כולם הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, וכל מה שאתה צריך תבקש רק ממנו יתברך, וזכור מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבא תפילתך בהיכל מלך, ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה הוא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ועל כן אל יקל בעיניך דבר זה, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחיות, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.

אני מאד מבקש אותך שתתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ובכל פעם כשתגיע לבית הכנסת תראה לאסוף עוד תשע אנשים וביחד תעשו מנין, כי מעלת תפלה בציבור זה אין לתאר ואין לשער כלל, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואמרו (ברכות ו.) מנין לעשרה שמתפללים בבית הכנסת ששכינה עמהם, שנאמר (תהלים פ"ב א') "אלהים נצב בעדת אל"; וכן ראוי להזהר מאד לפני שהולכים להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר חשוב כמו שמחה, ובפרט אנחנו שזכינו להתוודע ולהתקרב אל רבי אמת כזה, עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו, על אשר בנחל שם גורלינו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ולומר בכל יום אשרינו ועוד פעם אשרינו, בעיר טעפליק, היה גר אחד מאנשי שלומינו ושמו היה ר' פייבל, אולם תושבי העיר כנוהו בשם "פייבלי אשרינו" מפני שהיה נוהג לקום בכל לילה ולילה בעת חצות ולומר את סדר תיקון החצות בבכיות עצומות, ובכה הרבה על חורבן בית המקדש וכו', ועל צרות ישראל וכו', ועל צרותיו הפרטיים וכו', ולאחר שגמר את אמירת התיקון חצות, לרוב שמחתו ששמח בזה שזכה לעמוד ולהתעורר בעת רצון כזה, וגם להתבודד אז עמו יתברך, ולשפוך שיח ותפלה, אזי נכנס בו אחר כך שמחה עצומה, עד שהיה מתחיל לרקוד ולזמר לעצמו התיבות "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלינו" וכו', והנה מוהרנ"ת ז"ל בכל פעם כשהיה בא לבקר בטעפליק, היה ר' פייבל בא לקראתו ומקבלו בשמחה עצומה, פעם כשהגיע מוהרנ"ת ז"ל לעיר, ולא בא ר' פייבל לקראתו בין שאר אנשי שלומינו שבאו לקבל פניו כנהוג, שאל מוהרנ"ת ז"ל את אנשי שלומינו היכן ר' פייבל? ועמדו כמתמיהים, כי לא הבינו תחילה למי מתכוון, עד שנענו מעצמם ואמרו אה, כוונתכם בודאי על פייבלי אשרינו? הוא כבר נפטר והלך לעולמו, באמרם זאת, הבחין מוהרנ"ת ז"ל שמשום מה הוא ללעג בעיניהם, ענה ואמר מוהרנ"ת ז"ל "ובכן אומר לכם, עונש עולם התוהו שיענש ר' פייבל, יהיה שיקום שם בחצות הלילה ויערוך את התיקון, ולאחריה ירקוד ויזמר לעצמו אשרינו, ולאדם אחר מה יהיה עונש עולם התוהו? כפי מעשיו שעשה בעולם הזה, "נו, נו, זאג איך אייך זיין עולם התוהו וועט זיין אז ער וועט דארט אויפשטיין חצות און טאנצן אשרינו", ורצה מוהרנ"ת ז"ל להחדיר באנשי שלומינו שלא יהיה קל בעיניהם דבר זה, שהחייה את עצמו כל ימי חייו עם זה שמקורב אל רביז"ל, אדרבה השמחה הזו זה יועיל לו גם בעולם הבא, ואפילו אם חס ושלום יענש בעולם התוהו וכו', זה יהיה העונש שלו שגם שמה יערוך חצות ויתבודד וירקוד אשרינו, אשרינו וכו' וכו', ומה יהיה העולם התוהו של אחרים, רחמנא לישזבן כל אחד כפי מעשיו המגונים והגרועים וכו' וכו', ולכן עלינו לשמוח בכל יום ויום ולומר אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, אשרי מי שמחזק את עצמו בדבר זה, וגם אני אומר על קהילתינו הקדושה שבכלליות אין קהילה קדושה כזו וכו', מה סך הכל יכולים להגיד עלינו, שהעולם התוהו שלנו יהיה שאנו שמחים ועליזים יחד, ומשתדלים מאד שיהיה אהבה ואחווה בינינו, ואיש את רעהו יאמר חזק, ולומדים כל יום קצת מקרא חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכמה פרקים משניות, והעולה על הכל דף היומי וכו' וכו', כל אחד כפי השיעורים שלו, ויוצאים להפצה וכו', מתפללים את השלוש תפלות במנין דייקא, ומכניסים כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה וכו' וכו', אזי למה אנחנו צריכים להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולהיות שבורים וכו' וכו', עלינו לשמוח על נועם חלקינו, ואני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להתאחד עם אנשי שלומינו יחד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.

העיקר לצאת מהדמיון, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו ובפרט של פגם הברית, הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך להתפלל בכל יום את השלוש תפלות במנין דייקא, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של בן אדם שמקפיד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, וכוונה של מנין להתחיל מהתחלת התפלה עד סופו במנין, לא כמו שנוהג בעולם שבאים באמצע התפלה, ומקצרים וכו', ואחר כך גומרים עם הציבור, זה לא נקרא תפלה בציבור, וידוע אצלינו שרביז"ל הקפיד על זה יותר מהכל, שלא לדלג חלקים מהתפלה, כי התפלה הקדושה נתקן לפי סדר העולמות, וכשאדם מחסר כמה מזמורים, הוא גורם לעצמו נזק רב מאד שהוא לא קולט וכו', וכן הזהיר האריז"ל שלא לדלג מהמזמורים, כי הכל נתקן על פי רוח הקודש וסדר העולמות, וכן אמר המגיד להבית יוסף שישמור מאד לא לדלג שום מזמור, אלא להתפלל מהתחלת התפלה עד הסוף, ובזה בורא אדם לעצמו אורות וצינורות שישפיעו לו את השפע, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, מתי שאתה בא לבית הכנסת, תקבץ איתך עוד תשע אנשים ותעשו מנין, לא לדלג בתפלה כמו שנהוג ברוב המקומות, באים באמצע התפלה וחושבים שזה רכבת וכו', וקפצתי על הרכבת ואני כבר נוסע ביחד עם כל הנוסעים וכו', ואני מוכרח להגיד לך אף שזה נראה דבר קטן, אבל תאמין לי שכל העתיד שלך של כל היום, תלוי כפי שמתפללים במנין, וזה ברור, וחבל מאד שתפסיד במו ידיך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עליך וכו'.

ודרך אגב אני רוצה להזכיר לך מצוה מאד מוזנחת אצל רוב בני אדם, והיא לתת צדקה אפילו כמה פרוטות לפני כל תפלה בקופת הצדקה, חושבים שזה איזה חומרה, בשעה שבפירוש אמרו לנו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

ובכלל זה מצוות עשה שכל בר ישראל מוכרח לתת בכל יום משהו צדקה, וזה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ולכן בזה שמכניסים כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה, זה נחשב לצדקה שנתן, ואדם יכול לעבור יום אחר יום והוא בעצמו לא נותן צדקה, ויש לו טענות על כל העולם כולו למה לא נותנים לו צדקה וכו', והוא שוכח שגם הוא לא נותן את הפרוטות הקטנות שמחוייב לתת, ולכן אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחי אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, אם תתפלל בציבור בכל יום, וכן תיתן כמה פרוטות לפני כל תפלה בקופת הצדקה שבבית הכנסת, תפלתך יקובל בשמים, ויומשך עליך שפע ורחמים רבים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

תאמין לי שראוי לנו לקפוץ בכל יום מרוב שמחה שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, אשר ידוע בין אנשי שלומינו שמוהרנ"ת ז"ל תמיד השתוקק לבנות קהילה כזו שאנשי שלומינו היקרים ירגישו אחד עם השני כמו אחים ויותר מזה, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ז י') "טוב שכן קרוב מאח רחוק", ונזכה להשתדך אחד עם השני וכו', ובאמת חלק גדול מזה זכיתי לבנות קהילה קדושה כזו שיכולים להתפאר עם הקהילה הזו בין כל הקהילות שבכל העולם כולו, אף אחד לא מתאר לעצמו שאנחנו נמצאים במדבר שמם, המלא נחשים ועקרבים וכו' וכו', ובפרט שהס"מ בעצמו נמצא פה, ומוסר אותנו על כל שעל ושעל וכו', ועושה את זה בתחכום כזה שאף אחד לא קולט שהוא עומד תחת זה, כמו הסיסמא המפורסמת שלו "אני לא מניח עקבות", כי הוא המסית והמדיח את תושבי המקום נגדינו וכו', הוא העושה פירודים בין תושבי המקום וכו', הוא מונע מהיהדות מתושבי המקום וכו', אף אחד לא יכול להאמין דבר כזה וכו', שואלים איך יכול להיות? וכו', אבל המציאות המרה מראה את האמת, כי הנה מאז שפתחנו את החנות "ברסלב סנטר", תושבי המקום הם הקליינטים הכי להיטים, זה קונה מזוזות, זה קונה תפלין, זה קונה ציצית וכו' וכו', ורואים בחוש רבונו של עולם מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, יש לך עם קדוש, אבל שלחת מנהיגים סרוחים וכו', מפורסמים של שקר שמטעים את הבריות וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להגביר את הקדושה והטהרה פה ביבנאל, שמכאן יתחיל הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, אני רק מבקש אותך שאנחנו צריכים לשמור על ילדינו, ולקרב אותם מאד מאד, כי רביז"ל הזהירנו מאד לא ללכת עם יד קשה עם ילדים, ואמר "אם כבר פועלים ביד קשה, צריכים לזכור אם היית הולך באהבה, היית פועל יותר", וזה דיבור מרביז"ל, ולכן עלינו ליישם את זה, אסור לתת מכות להילדים בשום פנים ואופן, וכמו כן אסור להשפיל ילדים ולכנות להם שמות, כמו שאסור להכות שום בר ישראל ולא להלבין את פניו וכו' וכו', כך אסור לעשות את זה לילדיו, וצריכים לזכור את זה טוב טוב.

אני חוזר ומדגיש יום אחר יום, אל תהיה בטלן, אם תלמד את הדף היומי תראה איזה שפע ושמירה יבוא עליך, הדף היומי של היום הוא חולין קכ"ב, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו, אפילו גורס את הדף היומי.

מחר ביום חמישי בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור להנשים בבית הכנסת הגדול, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה פנוי, ותיתן לאשתך לבוא להדרשה, כי זה מאד מאד נחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

היום זה ערב ראש חודש מר חשון, ואף שלא נוהגים לומר סדר יום כיפור קטן, כי כל חודש תשרי לא אומרים תחנון, עם כל זאת עליך לדעת שערב ראש חודש זה עת רצון גדול מאד, ולכן אם לא קשה לך, ראה לקפוץ להציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, ולבקש רחמים עליך ועל כל בני ביתך וכו' וכו', כי ערב ראש חודש זה עת רצון גדול בשמים, ואנחנו נכנסים עכשיו בחורף ארוך מאד, וצריכים רחמים רבים שיהיה פרנסה בניקל וכו' וכו'.

רק ראה למסור את נפשך על נקודת השמחה, ואף שאני חוזר על זה יום יום, דע לך שזה הדבר הכי קשה לאדם להגיע אל זה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, ולכן אין עצה אחרת אלא למסור את נפשו להיות בשמחה, ומי שיש לו רק אמונת חכמים ברביז"ל, עליו לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה ולשמח את אחרים, שזה המצוה הכי גדולה, ואין עוד צדקה יותר גדולה מזו מלשמח את אחרים, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; ורביז"ל פירש (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבא לגדלות המוחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; ולכן בכל פעם שאתה נופל בדעתך וכו', או נכנס בחלישות הדעת וכו', ראה לדבר עם הזולת דיבורי התחזקות ושמחה, וזה יעבור גם אליך, כי כשיש אור ישר נעשה אור חוזר, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד), היינו כשאדם מדבר עם הזולת, אפילו שלא פועל אצלו, אבל הדיבורים קופצים חזרה אליו והוא מתעורר על ידי זה, ולכן אל תהיה בטלן, תדבר עם הזולת משמחה וכו' וכו', וזה יקפוץ חזרה אליך, עד שאתה בעצמך תהיה תמיד שמח, וידוע פתגם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שאמר "עולמי עולמי אתה לא שווה שאני יתן בך אנחה אחת", אשרי מי שזוכה לגדלות המוחין לידע ולהודיע ולהוודע שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אשר אין עוד שמחה משמחה זו, לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט.

נא ונא אל תעזוב את הדף היומי, חבל על כל יום שלא לומדים דף גמרא, זה מנתק את האדם מהיהדות פשוטו כמשמעו, כי ביום שלא פותחים גמרא, אדם נמצא בסכנה בגשמיות וברוחניות, ולכן תהיה חזק אפילו באמירה בעלמא את הדף היומי של היום, שהוא חולין קכ"ג, תאמין לי אם תקיים את זה, תהיה לי אסיר תודה לנצח.

תראה להרשות לאשתך לבוא היום בערב בשעה תשע וחצי להשיעור, שזה מאד מאד נחוץ הן להקהילה בכלליות, והן לביתך בפרטיות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

חסדי השם יתברך שזיכני להגיע אל קהילתינו הקדושה כאן ביבנאל שהיא קהילה מיוחדת במינה ואנחנו צריכים לשמור מאד מאד שלא יכנס הס"מ בנינו שכל עינינו רק להסית ולהדיח אחד נגד השני וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית היינו אף שכל דרך רביז"ל הוא רק לדון את הזולת לכף זכות כמובא בדבריו ז"ל(ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון לכף זכות אפילו רשע גמור ומוהרנ"ת ז"ל מחדש (ליקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה א') שזה יהיה עבודת משיח צדקנו שידון את כולם לכף זכות וכך יחזיר את כולם בתשובה עם כל זאת מי שמסית ומדיח אחד נגד השני ומי שמסית נגד קהילה שלימה יראים ושלמים העוסקים בתורה מתוך הדחק ומחנכים את ילדיהם בדרך אבותינו ואבות אבותינו וכו' ואף על פי כן הוא מסית ומדיח נגדם ומשתדל לעשות ביניהם ועליהם מחלוקת עליו אומר רביז"ל אין מלמדים זכות על המסית.

ולכן אני מאד מבקש אותך תראה שמצדך לא יהיה שום מחלוקת ופירודים אתה תהיה חם ואל תתערב בשום מריבות ומחלוקת וכו' אלא הדבק עצמך בו יתברך ותצייר בדעתך איך שכל העולם כולו רק מלא אורו יתברך, כי אין בלעדו יתברך כלל, והכל מושגח מלמעלה ולכן מה אתה צריך להתערב מה שקורה אצל אחרים? וכו' מה אתה צריך להיות ראש המדברים? וכו' שב בפינה שלך, והדבק עצמך בו יתברך ודע לך שכך דקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך הוא מקיים מצוות עשה של ודבקת בו וזהו עבודת הצדיקים שלא מסיחים דעתם ממנו יתברך כרגע.

מה אומר לך יכולים בזה העולם לחיות חיי עולם הבא להרגיש עריבות נעימות זיו שכינת עוזו יתברך אם לא מתערבים בשום מריבות וכו' וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן כ"ב) מי שהוא נצחן בא עליו חלאים לאין מרפא יש אנשים שחושבים שהם צריכים רק לנצח את הזולת וכו' לעשות מחלוקת ומריבות (כמובן הכל לשם שמים ) ולכן אני מבקש אותך אל תתערב בשום דבר שלא שייך אליך וכו' כדי שלא יבא עליך חולאים שאין להם מרפא.

זכור גם זכור שהנה עכשיו נכנסים הלילות הארוכים שהצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ זי"ע קרא אותם לילי הזהב צריכים לשמור את הלילות מאד או ללמוד בהם או ללכת לישון מוקדם כדי שיוכל לקום מוקדם העיקר לא לבטל את הזמן היקר.

מה אומר אין טוב מתורה ולכן תקבע לעצמך כל יום שיעור במקרא ובמשנה ובגמרא וכו' תעשה לעצמך חשבון הנפש האם גמרת השבוע את פרשת נח שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י? אל תטעה את עצמך כי רק זה יביא לך אריכות ימים ושנים טובות האם למדת כל יום על כל פנים פרק משניות? אשר רק זה חלקך לנצח משנ"ה אותיות נשמ"ה על ידי לימוד משנה מזכך את הנשמה. האם למדת בכל יום את הדף היומי? אפילו רק בגירסא וזכור שכל זמן שתדפדף את הגמרא תשאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא ואף שזה בא מאד מאד קשה כמו שאמרו (מדרש תנחומא נח) שלימוד תורה שבעל פה תלמוד זה מאד מאד קשה לבן אדם וכו' ועליהם נאמר (ישעיה ט' א') העם ההולכים בחושך ראו אור גדול שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם באיסור והתר בטמא וטהור וכו'.

הלוואי הלוואי שתציית אותי כי פתאום יבוא יומך וכו' ויקראו אותך למעלה מה תשיב לשולחך דבר?
אבל אם למדת בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא זהו חלקיך לנצח ולכן אל תהיה בטלן חטוף ואכול עוד היום מקרא משנה גמרא וכו' וכו' .

רביז"ל אמר (ספר המדות אות הרהורים סימן ז') מי שאינו מאמין בצדיק על ידי זה אין לבו נכון עם השם יתברך אתה רואה אברך פרחח וכו' שמדבר נגד הצדיק דע לך שאין לו אמונה גם בהשם יתברך, וזה ברור מכל שכן מי שמעיז לדבר רע וכו' על הצדיק בידוע שהוא נואף ובסתר עושה מעשה זמרי וכו' וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קס"ג) הנואפים לרוב הם מתנגדים על הצדיקים וזה בדוק ומנוסה מי שמעיז פניו לדבר נגד צדיק הדבוק בו יתברך אתה יכול להוציא ספר תורה ולישבע שהוא נואף וכו' .

ולכן אבקש אותך חוס ורחם עליך וברח לך מכל מיני לצים ובעלי מחלוקת וכו' ושב בפינה שלך והדבק עצמך בו יתברך ותתמיד בתורה ותרבה בצדקה וחסד ותקרב את נשמות ישראל אליו יתברך אז חיי עולם הבא תרגיש בעולם הזה.

המאחל לך חודש מבורך ושבת שלום

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: שלמה
      מישהו יכול להעריך את הדבר הנשגב הזה? כל יום ויום מקבלים מסרים רוחניים כבירים כאלו מהצדיק, אלו מכתבים ששוה ללמוד אותם בחברותא
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup