ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תשרי ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תשרי ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ד' תשרי | ה' תשרי | ו' תשרי | ז' תשרי | ח' תשרי | י"א תשרי | י"ב תשרי | י"ג תשרי | י"ד תשרי - כללי | י"ד תשרי | כ' תשרי - כללי | כ' תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום א' ד' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שזכינו להיות השנה אצל רביז"ל באומן על ראש השנה, וראוי לנו לשמוח עם זה כל השנה, כמו שגילה לנו רביז"ל בפירוש (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) מי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.
את המחזה שרואים באומן זה לא רואים ולא יראו עד ביאת המשיח, שבאים רבבות רבבות אנשים מכל קצוי תבל ממש, ומכל העדות, ומכל חלקי עם ישראל, ואת גודל האהבה והאחדות שיש זה אין לתאר ואין לשער כלל, ורואים בחוש שנתקיים את דברי רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; על ידי הציון הקדוש של רביז"ל כלל אנשי שלומינו מתאחדים יחד באהבה אחווה וריעות.
רואים בחוש את כח המושך שיש להצדיק האמת, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע') שהצדיק יש לו כח המושך למשוך את כל העולם כולו אליו יתברך, אלא יש כח המכריח והדוחה וכו', שמכריח ודוחה אנשים לא לבוא אליו וכו', אבל כשיתבטל כח המכריח וכו', אזי כולם ימשכו אליו, ורואים איך שציון רביז"ל זה ממש כמו כוורת, עשרים וארבע שעות המקום שוקק עם אנשים, ששופכים את לבם אליו יתברך בתשוקה עצומה, וכל אחד ואחד כפי בחינתו וענינו וכו' וכו', שופך שיח ותפלה לפניו יתברך, אשרי עין ראתה זאת, ואת גודל השמחה שיש לאנשי שלומינו הנמצאים שם, זה אי אפשר לתאר בכתב כלל.
נא ונא עכשיו מתחיל שנה חדשה, תקבל על עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, ואל יחסר לך יום אחד מלדבר אליו יתברך, אשר דבר זה קבלנו מרביז"ל מתנה, ואין לך עוד דבר יפה ונעים כמו שאדם שופך את לבו אליו יתברך, אשר על ידי זה הוא זוכה להיות דבוק בו יתברך, וצריך שתדע שכל דקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים בזה מצות עשה של אמונה ביחוד הבורא יתברך שמו.
ראה לקבל על עצמך ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא והלכה, ואל יחסר לך יום אחד מבלי זה, כי זה מזון נצחי, מזונא דנשמתא, ורק זה מה שישאר ממך, ורק זה מה שילווה אותך לנצח, כמאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות דייקא עכשיו התחלה חדשה.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ב' ה' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תהיה בטלן, את הימים האלו בין ראש השנה ליום הכיפורים, תראה לנצל את זה טוב טוב, כי חכמינו הקדושים אמרו (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, היינו בין הימים של ראש השנה ליום הכיפורים יש שבע ימים כנגד שבע ימות השבוע, שאמר האריז"ל שכל יום ויום מכפר על היום של כל החיים שלו, ולכן אל תהיה בטלן ורק תראה לנצל כל יום ויום, הן מצד אחד להיות בשמחה שנבראת מזרע ישראל, ותקיים את כל המצוות בשמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח, כי איך שהוא אנחנו מלאים מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; והעיקר לקיים את כל המצוות, וכן להתפלל את כל התפלות רק בשמחה עצומה, כי השמחה זה הדביקות באין סוף ברוך הוא, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל שש ושמח באין סוף ברוך הוא, עד שעל ידי זה בעצמו נמחל לו כל עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ולכן דייקא בימים אלו בין ראש השנה ליום הכיפורים, ראה לבקש הרבה ממנו יתברך שימחול לך על כל עוונותיך, וישמור אותך מכל רע, כי אלו הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים התפלות מתקבלות לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ולכן אל תהיה בטלן, תנצל את הימים האלו לעשות רק טוב וחסד, ותקיים (תהילים כ"ג ו') "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושיבתי בבית הוי"ה לאורך ימים", היינו לעשות צדקה וחסד עם הזולת, לדבר איתו דיבורי התחזקות ואמונה פשוטה בו יתברך, וכן לשבת בכל יום בבית השם שזה הבית הכנסת להתפלל בו, והבית המדרש ללמוד בו, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם; ולכן ראה מה לפניך, וחבל מאד שתפספס את הימים הקדושים האלו, כי דייקא בשבע ימים האלו יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא לשנות את כל מה שנגזר עליך בראש השנה וכו' וכו'.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשה את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", הן הד' מינים ויהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגומרים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ג' ו' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך הימים האלו צריכים מאד מאד לשמור לנצל אותם לטובה, כי הס"מ אורב על האדם לבטל אותו דייקא בעשרת ימי תשובה ולבלבל אותו עם שטויות, ולהכניס בו עצבות ומרירות ודכאון וכו' וכו', העיקר שלא ינצל את הימים הקדושים האלו שזה פעם בשנה לפעול בין ראש השנה לבין יום הכיפורים מה שצריכים לפעול, וחכמינו הקדושים אמרו (פסיקתא רבתי פרשה מ') אמר להם הקדוש ברוך הוא עשרת ימי תשובה אם עשיתם תשובה בהם ואתם באים לפני ביום הכפורים ואפילו יש לכם עונות מן הארץ ועד השמים אני מלבינם כשלג; ואמרו (פסיקתא רבתי פרשה ג') יתברך שמו ויתעלה זכרו שהוא מחבב את ישראל ותיקן להם עשרת ימי תשובה שאפילו יחיד עושה בהן תשובה מקבלין תשובתו כתשובת ציבור, לפיכך צריכין כל ישראל להחזיק בתשובה ולעשות שלום בין אדם לחבירו ולמחול זה לזה בערב יום כיפור כדי שיקבל תשובתם ותפלתם לפני הקדוש ברוך הוא בשלום ובחיבה יתירה; ולכן אל תהיה בטלן, תנצל את הימים הקדושים האלו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כי כל שיחה וכל תפלה שאדם משיח ומתפלל להקדוש ברוך הוא בימים אלו, נשמע ונתקבל בשמים מאד מאד, ואתה יכול לקרוע עדיין את הגזר דין שנגזר עליך וכו', וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט שמעוני ישעיה רמז שפ"ט) אמר הקדוש ברוך הוא בראש השנה אני דן את עולמי ובו ביום הייתי צריך לגמור הדין, ולמה אני תולה עד עשרה ימים, כדי שיעשו תשובה. ושבה והיתה לבער, שאם עשיתם תשובה באלו הימים אפילו אם יש בכם כמה עבירות אני מבערם מן העולם.
דע לך שמובא (מאור ושמש האזינו) שבכל יום מימי התשובה מן הצורך להמשיך קדושה אחת כדי ליחד כל העשר שמות הוי"ה אדנ"י שבכל העשר קדושות עד יום כפורים שאז מאירין יחד כל העשר קדושות. ולכן נקראו הימים האלו עשרת ימי תשובה הגם שחוץ ראש השנה ויום הכפורים אין אלא ז', מפני שהם אחוזים וקשורים זה בזה ליחד בהם כל העשר שמות הוי"ה אדנ"י שבכל העשר קדושות ועל ידי זה מתבטלין כל הגבורות מעל ישראל; ולכן אל תהיה בטלן תנצל את הימים האלו, והעיקר להיות בשמחה עצומה.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשה את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", הן הד' מינים ויהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגומרים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ד' ז' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו מתקרבים אל יום הכיפורים שהוא יום אחד בשנה שהקדוש ברוך הוא מכפר ומוחל על עוונותינו, וכמובן רק מי ששב באמת בתשובה שלימה, עם לב נכון לב טהור, כמאמרם ז"ל (שבועות י"ג.) מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבים, אף יום הכיפורים אין מכפר אלא על השבים; כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אמת, ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט' וסימן קי"ב) אם אדם בא אל הקדוש ברוך הוא עם אמת אפילו שיהיה האמת שלו כפי בחינתו שהוא בא אליו יתברך בהכנעה גדולה, ומדבר אליו יתברך ומגלה לו את טוהר לבבו שבפנימיות הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל יצרו מתגברת עליו מאד מאד, ומתוודה באמת אינו זז משם עד שמכפרים לו על כל עוונותיו.
ולכן צריכים לקבל על עצמינו באמת לשוב בתשובה שלימה על כל מה שעשינו מה שעשינו, ולהתוודות לפניו יתברך בלב אמת לב נשבר לב טהור, והעיקר לבקש סליחה אחד מהשני, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; והס"מ הרשע אינו מניח את האדם שיבקש סליחה מהזולת, כי כל הענין שלו זה רק "הפרד ומשול", עושה כל מה שביכולתו להפריד בין אחד להשני, אשר בשביל זה נקרא ס"מ, עם כל זאת הוא יכול לנבוח כמו כלב וכו' וכו', ולא יועיל לו שום דבר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ה) ראה ס"מ שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים, אמר לפניו רבונו של עולם יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמים, מה מלאכי ישראל אין בהם אכילה ושתיה כך ישראל אין להם אכילה ושתיה ביום הכיפורים מה מלאכי השרת שלו"ם ביניה"ם יחפי רגל ביום הכפורים כך ישראל יחפי רגל ביום הכיפורים, מה מלאכי השרת אין להם קפיצה כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכפורים, מה מלאכי השרת שלום ביניהם כך ישראל שלום ביניהם ביום הכיפורים, מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא כך ישראל נקיים מכל חטא ביום הכפורים. והקדוש ברוך הוא שומע עתירתן של ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר על המזבח ועל המקום ועל הכהנים ועל כל הקהל מקטון ועד גדול ועל כל עונותיהם של ישראל.
נא ונא אל תהיה בטלן, תקבע לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא חוק ולא יעבור, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ובפרט עכשיו ביום הכיפורים תקבל על עצמך שלא יחסר לך יום אחד מלימוד דף גמרא, אשר אפילו הגירסא בדף גמרא יועיל לך מאד מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ואם היית יודע מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, היית מתמיד בזה יום יום במסירות נפש הכי גדולה, הדף היומי של היום פסחים פ"ג, ועל כולם ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
נא ונא ראה להיות בשמחה עצומה, ותשתדל מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואתה צריך לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האיש שחזק בזה בכל יום ויום, ובא בתמימות ובפשיטות לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ה' ח' תשרי בין כסה לעשור ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתכין את עצמך ליום הכיפורים, יום שמכפרים את העוונות של האדם, כי עיצומו של יום מכפר למי שמאמין בזה, ועם ישראל הם מאמינים בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה שבו הוא מוחל לנו על כל עוונותינו, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א' סימן ל"ז) על הפסוק (שיר השירים א' ה') "כיריעות שלמה" מה יריעות שלמה זו מתלכלכת ומתכבסת וחוזרת ומתלכלכת ומתכבסת, כך ישראל אף על פי שמתלכלכין בעונות כל ימות השנה, יום הכפורים בא ומכפר עליהם, שנאמר (ויקרא ט"ז ל') "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני הוי"ה תטהרו", וכתיב (ישעיה א') "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו", ולכן צריכים מאד מאד לשמוח בו יתברך שנתן לנו יום אחד בשנה שהוא מוחל לנו על כל עוונותינו, ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק א') על הפסוק (ישעיה ס"ה) "ימים יוצרו ולא אחד בהם", זה יום הכפורים לישראל, לפי שהיתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל, משלו משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים ומשליכין אותו כנגד פתח בית המלך, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים הוא שמח שמחה גדולה, לכך נדמה יום הכפורים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה, ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל לעונותיהן של ישראל, אין מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה; ואמרו (בראשית רבה פרשה ס"ה סימן ט"ו) עשו הרשע מתלכלך בעונות כל ימות השנה ואין לו במה יכפר, אבל יעקב מתלכלך בעונות כל ימות השנה ובא יום הכפורים ויש לו במה יכפר, וזכור גם זכור שהעיקר מה שיום הכיפורים מכפר זה רק על עוונות שבין אדם למקום, אבל אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אתה צריך לראות לבקש סליחה מאדם שאתה יודע שפגמת בו וכו', או ביזית אותו וכו', או היה לך איתו דין ודברים ומריבה וכו', וזה יסוד גדול מאד לחיות ביחד עם כל בר ישראל באהבה גדולה מאד מאד, רק ממסית ומדיח ממנו צריכים לשמור מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית; ובפרט אחד שמסית ומדיח תושבי המקום נגדינו על לא דבר, וכן הוא חוטא ומחטיא את הרבים, אדם כזה אין לו מחילה עולמית, ולכן ראוי לנו להתרחק מהטמא המטומא הזה, ועד היום אנחנו והילדים שלנו סובלים בשביל הרשע מרושע הזה, שאין לו מחילה עולמית מאחר שהכשיל את כולנו באיסור כריתות החמורה מאד וכו' וכו', על כל פנים אנשי שלומינו היקרים צריכים להתאחד יחד ולאהוב אחד את השני ולעזור אחד להשני, שזה יסוד מוסד אצל רביז"ל, שנחזיק את עצמינו באחדות אחד, עד כדי כך שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן ראוי מאד מאד שאנשי שלומינו היקרים יחזיקו את עצמם ביחד ואיש את רעהו יאמר חזק, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשה את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", הן הד' מינים ויהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגומרים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים עכשיו בארבע ימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, שבד' ימים האלו מאיר שם הוי"ה ברוך הוא ברוך שמו, ולכן צריכים לנצל את הימים האלו רק לעשות מצוות, לקנות את הד' מינים, ולבנות את הסוכה הקדושה ולקשטה, ולראות רק לעשות חסד, כי תהלה לאל ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל עוונותינו, ולכן ראוי לנו לעשות התחלה חדשה בארבע ימים האלו שבחג הסוכות אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא אמור) על הפסוק (ויקרא כ"ג מ') "ולקחתם לכם ביום הראשון", וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא? ואת אמרת ביום הראשון, אלא ראשון הוא לחשבון עונות; כי בד' ימים האלו אמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות סוכה הלכה ב' אות א') הם כנגד הד' בגדי לבן של הכהן שעשה את העבודה בבית המקדש, כי ביום הכיפורים זכינו שנתכפר לנו עוונותינו לגמרי, ולכן אנחנו זוכים לבגדים לבנים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שזה תיקון הברית, ולכן זה דבר גדול מאד מאד להתחיל ללכת בשבת עם בגדים לבנים, כי מי שהולך עם בגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, ואמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תלך עם בגדים לבנים בשבת, ובפרט ביבנאל שם אנשי שלומינו כבר רגילים ללכת עם בגדים לבנים כמו שהזהירנו האריז"ל.
מה אומר לך ראה להיות חזק בימים אלו להתפלל במנין דייקא, ואף שהטרדות רבים מאד, הן לבנות סוכה, והן להכין שאר דברים להחג וכו' וכו', עם כל זאת תעשה כל מה שביכולתך שתתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, וקודם כל תפלה תכניס כמה פרוטות לקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
רציתי לעורר אותך שגם השנה תעשה את כל הקניות שלך בהחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", הן הד' מינים ויהיה לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו יעמוד בפיקוח על זה, וכן את הסוכות ואת הנוי סוכות וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגורמים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים, ואתה ראה לעזור לי, כי בזה אתה עוזר לי להרחיב את החנות יותר ויותר לזכות בהם את הרבים, ותמיד תבשר לי בשורות משמחות.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

בימים אלו שבין יום הכיפורים לבין סוכות, צריכים מאד מאד לשמוח, כי סוף כל סוף אנחנו עסוקים לעשות את רצונו יתברך לבנות את הסוכה, ולקנות ד' מינים, ושאר עניני החג, ובכלל הרי חג הסוכות נקרא "זמן שמחתינו", שאין עוד שמחה כשמחת בית השואבה, שאמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ"א.) מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, ואמרו (בראשית רבה פרשה ע' סימן ח') למה היו קוראים אותו בית השואבה? שמשם היו שואבים רוח הקודש; כי מרוב שמחה שעם ישראל היו כל כך שמחים ועליזים, על ידי זה זכו להיות דבוקים בו יתברך, והרגע שאדם דבוק באין סוף ברוך הוא, וכל מח מחשבתו זה רק הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא זוכה לרוח הקודש, ולכן דייקא עכשיו לפני החג עלינו כבר להרגיל את עצמינו להיות בשמחה עצומה מאד מאד, ולא להתבלבל משום דבר בעולם, אלא לשמוח עם המצוות שאנחנו עכשיו מקיימים, בניית סוכה, וקניית ד' מינים וכו' וכו', ועל ידי זה עלינו רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, והרגע שאדם בשמחה אזי קונה לעצמו מדת הסבלנות, ואינו עצבני על ילדיו או על אשתו וכו', כי השמחה מרחבת את הדעת בין בגשמי בין ברוחני, והשמחה מביא לאדם פרנסה בשפע, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח', ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומר לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.
נא ונא ראה להקפיד לקנות את הד' מינים בהחנות שהקמתי "ברסלב סנטר", ויש לנו אתרוגים מובחרים תחת השגחת ה"בית הוראה" שלנו, ובפרט הרב הלל אמדדי נ"י בעצמו עומד בפיקוח על זה, וכן ראה לקנות את הסוכות ואת הנוי סוכות וכו' וכו', כי החנות הזה זה חידוש שבחידושים, מקום שאף פעם לא היה פה יהדות, ומכל שכן בחוץ על הרחוב, והנה נתקיים "ונהפוך הוא" שמוכרים את כל המצוות סוכה וד' מינים וכו', וכן ציצית תפילין ומזוזות וכו', בריש גלי, וכל תושבי המקום באים לקנות "ופני המן חפו", הס"מ שהוא מנע את היהדות מתושבי המקום במשך ארבעים שנה, עומד מהצד ומתפוצץ וכו' וכו', ויועציו אומרים לו "אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו", אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה שזכיתי להקים חנות של דברים שבקדושה במקום כזה שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום ארבעים ישובים סביב יבנאל באים אנשים לקנות כל מיני תשמישי קדושה, אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שגורמים להקדוש ברוך הוא יהודים תמימים שמנעו מהם את היהדות במשך כל השנים, והנה תהלה לאל הם שוקדים ובאים להחנות שהקמתי ביבנאל "ברסלב סנטר", כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, אשרי מי שעוזר לי לפתח יותר ויותר את החנות שזה זכות הרבים לדורי דורות, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת הענין הגדול והנורא הזה שיהודי בודק את המזוזות שלו וכו', או קונה מזוזות חדשים וכו', או תפילין וציצית וכו' וכו', עין לא ראתה את גדולת נשמות ישראל, יזכינו הקדוש ברוך הוא תמיד להיות ממזכי הרבים.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ג' מחרת יום הכיפורים שם השם [ו'] ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אנשים חושבים שצריכים לדבר שעות על גבי שעות, ולכן הם מתרשלים מתפלה ומדיבורים לדבר ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, אבל אם היית יודע איזה רעש בשמים עושה כל דיבור ודיבור שאדם אומר להקדוש ברוך הוא, ומספר לו את כאב לבו כל מה שעובר עליו, ומבקש ממנו יתברך בתמימות ובפשיטות כל דבר מה שהוא צריך, לא היית מפסיק מלדבר אל הקדוש ברוך הוא, וזה היה הנהגה כללית של רביז"ל שהורה לאנשי שלומינו היקרים ואמר (שיחות הר"ן סימן קפ"ה) שבדבר זה צריך כל אחד מאנשי שלומינו להיות חזקים, היינו להתבודד בכל יום עמו יתברך, ולהשיח ולספר את כל אשר עם לבבו עמו יתברך בלי שום חכמות והשכלות כלל, וזה בונה לאדם את האמונה בו יתברך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובפרט עכשיו לפני "חג זמן שמחתינו", עלינו לבקש הרבה ממנו יתברך שנזכה להיות רק שמחים ועליזים שעל ידי זה נקנה לעצמינו את המדה היקרה של סבלנות, שאין מדה יותר חשובה מזה, כי מי שזוכה למדת הסבלנות, הוא עובר את זה העולם בקלות מאד, ושום דבר לא יכול לשבור אותו, ולכן אשרי אדם שקונה לעצמו את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאדם צריך להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
אפילו עכשיו שכל כך טרודים לכבוד החג, וכן יכנסו ימי החג, רציתי לעורר אותך ולחזק ולעודד ולשמח אותך שאל תעזוב את הדף היומי, ללמוד בכל יום דף גמרא שזה הצלת נפשות, וזיכוך הנפש גדול מאד, ואם היית יודע מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, היית חזק בזה מאד מאד, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שחזק בלימוד דף גמרא ביום, על ידי זה נמשך עליו שמירה מלמעלה, ואפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס את הדף, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
וכן תזהר בימים טרודים האלו לחטוף להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, כי על ידי זה יומשך עליך השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתקנה את הד' מינים בהחנות שהקמתי במסירות נפש "ברסלב סנטר", שזה רק למען זיכוי הרבים.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

יען שעכשיו נכנסים ימי סוכות הקדושים, עלינו לשמוח מאד מאד בכלליות החג, וכן לעשות בכל לילה שמחת בית השואבה, שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ע' סימן ח') למה היו קוראים אותו בית השואבה? שמשם היו שואבים רוח הקודש; כי מרוב שמחה שעם ישראל היו כל כך שמחים ועליזים, על ידי זה זכו להיות דבוקים בו יתברך, והרגע שאדם דבוק באין סוף ברוך הוא, וכל מח מחשבתו זה רק הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא זוכה לרוח הקודש, כי באמת אדם צריך תמיד להחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל אלקות גמור הוא, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ואי אפשר להגיע אל זה אלא על ידי שמחה, כי גם הנביאים ששרה עליהם רוח טהרה רוח נבואה שהרגישו על עצמם תמיד רוח אלקי, היה לפניהם תוף ונבל וכינור, כמו שכתוב (שמואל א' י' ה') "ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל ותוף וחליל וכינור והמה מתנבאים", כי אי אפשר להגיע לשלימות הדביקות ביטול אל האין סוף ברוך הוא, אלא על ידי תוקף השמחה, ולכן רציתי מאד שכל לילה תעשו שמחת בית השואבה, מלבד שתשמרו על הילדים שלכם שלא יעשו חס ושלום שום היזקות, ואתם צריכים לדעת כי לשמור על הילדים זה מעיקר מצות החינוך, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל שאצלו עבודת חינוך הילדים חשוב כמו עבודת חצות שלו, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות בנים סימן ס"ד) צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו; ולכן שכל אחד ואחד ישמור על הילדים שלו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להיות שמחים ועליזים כל ימי חג הסוכות בשירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהגענו ליום הזה לזכות לקיים מצוות סוכה וד' מינים, שזה המצוה הכי יפה שרק יכול להיות, שאנו זוכים להכנס בצילא דמהימנותא צל האמונה, ומתענגים מזיו השכינה, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא פרק כ"ח) כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסיך עליו מן המזיקים שלא יזיקו אותו; ולכן עלינו רק לשמוח כל ימי חג הסוכות, כי זה נקרא "זמן שמחתינו", כי אין עוד שמחה כזו כשמחת האמונה, שאנחנו מאמינים בו יתברך שהוא מסכך עלינו ושומר עלינו מכל מיני מזיקים ומשחיתים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקבל על עצמך להיות רק בשמחה כל ימי חג הסוכות, ותקנה לעצמך מדת הסבלנות לסבול כל מה שעובר עליך, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, כי מי שתמיד שמח הרי הוא סבלן מאד מאד גדול, כי הוא צוחק מהכל, ורואה שכל העולם הזה לא שווה לתת אפילו אנחה אחת עליה וכו', ולכן למה צריכים להיות עצבני וכעסן וממורמר ומדוכא וכו' וכו', וכבר אמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, וכל זה אנחנו זוכים בחג הסוכות, שאנחנו מסובבים עם האמונה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מסבב ומסכך עלינו, ואין עוד שמחה כשמחה זו שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא מסכך עליו, ולכן אל תהיה בטלן, תצא מעצמך ותקבל על עצמך פעם ולתמיד להיות רק בשמחה עצומה כל ימי חג הסוכות, ושיהיה לך סבלנות בבית, ועל ידי זה תהיה הכי מאושר בעולם, ולא בחינם שרביז"ל כל כך הרבה דיבר איתנו מענין שמחה, כי להגיע לשמחה זה הדבר הכי קשה שרק יכול להיות, ולכן תיקח את עצמך בידיך ותעשה התחלה חדשה מחג הסוכות הזה להיות רק שש ושמח תמיד, ועל ידי זה תזכה להצליח בדרכך, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ורואים בני אדם מסתובבים ממורמרים ומדוכאים ושבורים ורצוצים וכו' וכו', וחושבים שזה יעזור להם לצאת מהבעיות שלהם, והם לא יודעים שבזה מסתבכים יותר ויותר, ולכן אין עצה אחרת להנצל מכל הצרות אלא להכנס בהסוכה הקדושה שהוא צל האמונה, שזה מציל את האדם מכל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ונמשך עליו שמחה עצומה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא אמור) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה אמרתי לכם שתעשו סוכה לשלם לי את גמולי שגמלתי עמכם, שנאמר (ויקרא כ"ג מ"ב) "בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי" וגו', ואני מעלה עליכם כאילו אתם גומלים לפני, אבל לעתיד לבא אני אופיע במלכותי ואני מגן עליכם כסוכה, שנאמר (ישעיה ד') "וסוכה תהיה לצל יומם מחורב", אשרי האדם שזוכה להכניס את הדברים האלו בתוך לבו, ומקיימם בתמימות ובפשיטות גמור, שאז אל רב טוב הצפון יזכה.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ג' ד' דחול המועד סוכות כ' תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

דעו לכם שהלילה הוא הזמן הכי קריטי בשנה, כי כך מובא בזוהר (צו ל"ב.) בהאי יומא פקיד מלכא למיהב פתקין לסנטירא, ומסתיימי דינין, ואסתים לישנא בישא מעלמא; ביום הזה הושענא רבה כל הפתקאות יוצאות והמקטרג מסיים את קטרוגיו וכו', זאת אומרת מה שכתבו על האדם בראש השנה מה שיקרה איתו בכל השנה לטוב או להיפך וכו' וכו', וחתמו על זה ביום הכיפורים וכו', דעו לכם כי ביום הושענא רבה כבר השלוחים יוצאים עם הפתקאות, אבל בלילה זה יכולים עוד לפעול לקרוע את הפתק ולהתעקש אני רוצה פתק חדש אם כתבו עלי פתק שלא מקובל עלי וכו', ולכן הלילה זה לילה קריטי מאד מאד, ואסור לקחת את זה בקלות, כי כל הגורל של האדם על כל השנה הבא עלינו תלוי בהושענא רבה, ולכן בלילה הזה קוראים את כל משנה תורה, היינו חומש דברים, ואצלינו נוהגים שאחד או שתים או שלוש קוראים את כל ספר דברים, וכולם אומרים איתו בלחש, וכך זה הולך מהר, כי אם אדם צריך להגיד את זה לבד, זה יקח לו כמה שעות, וכן ירדם באמצע וכו', ולכן אצל החסידים המנהג שבעל קורא, קורא בקול את הפרשה וכולם אומרים אחריו בלחש, ואם קשה לבעל קורא אחד אז לוקחים כמה בעלי קורא, וזה לא לוקח יותר משעה וחצי, אבל התיקונים שזה מתקן למעלה בשמים אי אפשר לתאר ולשער כלל, ואם אפשר לגמור אחר כך את כל ספר תהלים, מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים לומר את העשרה מזמורי תהלים שהם ה"תיקון הכללי" שזה כלול מכל התהלים, והעיקר להתבודד להקדוש ברוך הוא לבקש רחמי שמים על עצמינו שנזכה כבר לשנה טובה ומתוקה, שיהיה שנה סוף לכל צרותינו ותחילה וראש לפדיון נפשינו, ונזכה לפרנסה בניקל, ואושר ומנוחה וישוב הדעת, ולכן אני מאד מבקש את כל אנשי שלומינו אל תהיו בטלנים בלילה הזו, תראו להתבודד אל הקדוש ברוך הוא, אשר הדיבורים שמדברים אליו יתברך זה עושה רושם גדול בשמים, ויכולים לקרוע את הפתק אם חס ושלום נגזר על מישהו איזה גזירה רעה וכו', עכשיו בהושענא רבה הוא הזמן עם דמעות לשנות את הפתק להתעקש אני רוצה פתק חדש.
ביום שמיני עצרת ושמחת תורה לראות בלילה וביום לרקוד ולשמוח הרבה עם התורה הקדושה, ובפרט השנה תעשו הקפות שניות אצלינו ברחבה החדשה (אם לא ירד גשם), ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שבזה שעם ישראל רוקדים ושמחים בהתלהבות גדול עם התורה הקדושה, עד שמזיעים וכו', בזה גורמים שמלאכי מעלה מקנאים בנו, ולכן ראו לבוא ביחד לבית הכנסת בהושענא רבה ובשמחת תורה, ולרקוד הרבה עם התורה, וכן לחנך את הילדים גם כן ללימוד תורה הקדושה, ובשביל זה נותנים לכל ילד עליה בספר תורה, כדי להטעימו מטעם של מתיקות התורה, ועל כן ראו לקבל על עצמיכם לשמור על ילדיכם, כי כל כך חבל שהילדים שלנו ילכו לאיבוד וכו', והכל תלוי רק כפי החינוך שמקבלים מהאבא והאמא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ולכן אשרי ההורים שמחנכים את עצמם במדת הסבלנות וכו', ולא להתפרץ אחד על השני וכו', וכן לא לנוול ולקלל אחד את השני וכו', כדי שהילדים יקחו דוגמא חיה מההורים שלהם, כי החינוך מתחיל בבית, מה שהילדים רואים ושומעים בבית, זה מה שעושים ומדברים בחוץ, ולכן אם רואים ילדים מופרעים וכו', משחיתים דברים של אחרים וכו', וכן של הבית הכנסת וכו', צריכים לדעת שזה מה ששמעו וקיבלו בבית, ולכן דייקא עכשיו בהושענא רבה ושמחת תורה צריכים מאד מאד לשמור על הילדים ולהסביר להם בנחת ובסבלנות מה התכלית בזה העולם? רק לקיים את רצונו יתברך, ואסור בשום פנים ואופן להכות את הילדים וללכת איתם ביד חזקה, כי זה הורס את הילדים יותר ויותר וכו' וכו', ילדים צריכים רק להגביה ולתת להם מחמאות וכו' וכו'.
עכשיו באתי לבקש את כלל אנשי שלומינו שבמוצאי שבת יחזיקו את הזמן של רבינו תם, היינו יכולים להתחיל להתפלל עוד עשרים דקות לפני זה, העיקר לא להתחיל לעשות שום מלאכה לפני זמן רבינו תם, כי שבת הוא בסקילה, ולמה אנו צריכים להכניס את עצמינו בספק וכו', ואף שאחרים לא אומרים ככה וכו', ולא פוסקים ככה וכו', עם כל זאת ידוע שמי שמאריך עד שיטת רבינו תם את השבת, נשפע עליו שבוע של שפע [ומה שהקלתי בצום יום הכיפורים (רק השנה) מפני שאיזה רשע עשה דווקא לא להזיז את השעון קיץ, וזה ענין של פיקוח נפש, כי יש אנשים שקשה להם מאד הצום, ומה גם אשר רוב רובם של עם ישראל צמים ואי אפשר להכביד עליהם שעה נוספת וכו' וכו', ולכן הקלתי, אבל אם השעון הוא כבר שעון חורף, צריכים לחכות עד שאוכלים כפי שיטת רבינו תם, כי הרי הוא בכרת וכו'], על כל פנים בשבת אין את הבעיה הזו של צום, ולכן צריכים לחכות עוד עשרים דקות, ולמה שלא נוסיף תוספת שבת על ששת ימי החול כדי שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע עם שפע.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לפתקא טבא, ולשנה טובה ומתוקה, שנה של אהבה ואחדות בין אנשי שלומינו, ואיש את רעהו יאמר חזק, ומי שלא אוהב את הקהילה שיעשה טובה ויעזוב אותנו, כי כל אחד מאנשי שלומינו עסוק בעניניו וכו', בדאגתו ובצרתו וכו' וכו', ולכן אף אחד לא מעוניין באחד שמסית ומדיח נגד הקהילה וכו', לא מחזיקים את אף אחד ברגלים וכו', מי שרוצה ללכת שילך לחיים ולשלום, אבל זאת אומר לכם שבקרוב מאד מאד יהיה פה שינוי שלא האמנתם איך שהכל ישתנה לטובה, ואז תראו איך שיבנאל הוא גן עדן התחתון ממש.

המאחל לכם פתקא טבא וחג שמח

בעזה"י יום ג' ד' דחול המועד סוכות כ' תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

באתי לעורר אותך מאד שתזכור שהיום בלילה זה הושענא רבה, ועלינו לבכות ולהתחנן על נפשינו, כי למחרת השלוחים יוצאים עם הפתקים, כמובא בזוהר (צו ל"ב.) בהאי יומא פקיד מלכא למיהב פתקין לסנטירא, ומסתיימי דינין, ואסתים לישנא בישא מעלמא; ביום הזה הושענא רבה כל הפתקאות יוצאות והמקטרג מסיים את קטרוגיו וכו', זאת אומרת מה שכתבו על האדם בראש השנה מה שיקרה איתו בכל השנה לטוב או להיפך וכו' וכו', וחתמו על זה ביום הכיפורים, ביום הושענא רבה כבר השלוחים יוצאים עם הפתקאות, אבל בלילה זה יכולים עוד לפעול לקרוע את הפתק ולהתעקש אני רוצה פתק חדש וכו', וכן הוא בזוהר (תרומה קמ"ב.) בליליא בתראה דחגא, דקא נפקן פתקין מבי מלכא, וההוא צל אעדיאו מבני גריעו דהאי עלמא וכו', בלילה האחרונה של חג הסוכות שהוא הושענא רבה, אז יוצאים הפתקים מבית המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואם נגזר על האדם שימות נעלם ממנו הצל וכו' וכו', ולכן אז הוא זמן שיכולים עדיין לעצור את השלוחים עם הפתקים, ולהתעקש שאני רוצה פתק חדש וכו', כי הלילה הזה הוא עת רצון גדול בשמים, ולכן אל תהיה בטלן, דע לך שבלילה זו ליל הושענא רבה אתה יכול לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שאתה רק צריך, ותנצל את הלילה הזה בשיחה בינו לבין קונו, לדבר הרבה עמו יתברך, ולבקש רחמים על עצמך שיחוס וירחם עליך אם נגזר עליך איזה גזירה רעה, הלילה אתה יכול לבטל את זה, ולכן הלילה הזה שיהיה אצלך קדוש קדשים, ומובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות חול המועד הלכה ד' אות ו') שדייקא עכשיו בהושענא רבה שאז עוסקים בערבי נחל לתקן את כל פושעי ישראל. ואז עוסקים במשנה תורה וכו', עיין שם, היינו שבליל זה קוראים את משנה תורה (כל חומש דברים), ואצלינו נוהגים שאחד או שתים או שלוש קוראים את כל ספר דברים, וכולם אומרים איתו בלחש, וכך זה הולך מהר, ואחר כך צריכים הרבה להתבודד להקדוש ברוך הוא, ואשרי מי שזוכה לסיים כל ספר תהלים, כי צריכים רחמים מרובים שנזכה לגמר חתימה טובה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תנצל את הלילה הזה בטוב ובנעימים, היינו אחר ששמעת את כל ספר משנה תורה, תראה להשתדל לומר תהלים, ולהתבודד עמו יתברך, ואם תוכל להיות ער כל הלילה מה טוב ומה נעים וכו', אבל על כל פנים לא לבלות את הזמן בהבל ובריק, ומכל שכן עם מחלוקת בבית חס ושלום, כי הלילה זה הסוף של שליחות הפתקים, ולכן יכולים עדיין לשנות את הכל אם יהיה עקשן גדול מאד, ולכן תשמור הלילה הזה מאד מאד לא לדבר דברים בטלים, כי דנים אותך כפי הדיבורים שלך, ולכן שמור מאד מאד, וזה סופית, הלילה ליל הושענא רבה נגמר התיקונים של ראש השנה ויום הכיפורים, ולכן מאחר שעבר עליך כבר בחיים כל כך הרבה צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', חלישות הדעת עניות ודחקות וכו', צמצומים ובלבולים וכו', מי יודע מה נגזר עליך על השנה הזאת? ולכן הלילה תתבודד להקדוש ברוך הוא ותבכה בבכיות עצומות אליו יתברך שיחוס וירחם עליך ויאמר כבר סוף לצרותיך, ואל תיקח את זה בקלות, כי יום הושענא רבה קובע.
תאמין לי שיש לנו לשמוח מאד מאד שזכינו לרבי כזה שלא נותן לנו לישון, שמחזק ומעודד ומשמח אותנו ומעורר אותנו לחזור אל הקדוש ברוך הוא, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לנצל את הלילה הזה כמו שצריך, ולהתבודד עמו יתברך, לבקש ולהתחנן על נפשינו שנזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה של פרנסה, ושנה של אושר ומנוחה, שנה של נחת מהילדים.
וכן תראה לקבל על עצמך קבלות טובות על כל השנה, כגון שתהיה חזק במשך השנה לא להחסיר להתפלל תפלה אחת שחרית מנחה ערבית בלי מנין, אלא תמסור את נפשך פשוטו כמשמעו להתפלל במנין, וזה יביא לך דבר שבמנין פרנסה ברווח, והשגחה פתוחה שהקדוש ברוך הוא ישגיח עליך, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, וכן ללמוד בכל יום מקרא, חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, משנה, כמה פרקים משניות, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל ידי לימוד ושקידת משניות זוכים לפרנסה בניקל, ועל כולם להיות חזק בלימוד דף גמרא, שכל זמן שאדם חזק בזה אפילו בגירסא, זה מציל אותו מהרבה צרות, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, וכן תלמוד הרבה הלכה, כדי שתדע איך להתנהג, ותרבה בעשיית חסד עם הזולת, שזה יסוד היסודות, כי כפי שאדם עושה חסד עם הזולת, כן הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, ולכן תעזור לי מאד להתקדם עם הבית התבשיל - אהל אברהם ולהרחיב את הפעילות שיהיה אוכל בשפע לכל רעב וצמא וכו', ובזכות זה לא יחסר לנו אף פעם אוכל וכו', ופרנסה ברווח וכו'.
אתה לא יכול לתאר את גודל האהבה שיש לי אליך, בשביל זה אני יוצא מדרכי לכתוב לך עכשיו בערב הושענא רבה, כדי שתזכור שכל המזל שלך של כל השנה תלוי בלילה הזה, ולכן תנצל את הלילה הזה כמו שצריך, ואז נכון לבך יהיה בטוח שיהיה לך שנה טובה ומתוקה ופתקא טבא.

המאחל לך פתקא טבא וחג שמח

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שנכנס בנו ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה, ועלינו לעשות התחלה חדשה לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, שיהיה שנה ארוכה מאד, כי תהלה לאל השנה זה שנת העיבור, ויש לנו עוד חודש בשנה הזו לחטוף טוב אמיתי ונצחי.
נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות רק בשמחה תמיד, ואני מוכרח להגיד לך שזה הדבר הכי קשה לאדם להגיע אליה, כי אדם יכול לצום וכו', יכול לעשות עבודות קשות וכו', וכל מיני דברים ותיקונים שבעולם שרק יגידו לו לעשות הוא יכול לעשות את זה על ידי התאמצות גדולה מאד, אבל להגיע לשמחה זה בא לאדם הכי קשה, כי מעלת השמחה אין לתאר ואין לשער כלל, כי בזה שבר ישראל שש ושמח, הוא נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') כשאדם שש ושמח עמו יתברך, על ידי זה נכלל בו יתברך, כי שמחתו נכללת כביכול בשמחתו יתברך, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא עצה שרביז"ל נותן לנו להיות בשמחה, אלא זה המצוה שבו כלולים כל המצוות, כי בזה שאדם שש ושמח עמו יתברך ועם מצוותיו הקדושים שאנו זוכים לקיים בכל יום, ובפרט לשמוח עם "שלא עשני גוי", זה מגלה את טוהר לבבו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ולכן צריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות שבעולם רק להיות בשמחה, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, וכל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה שכל החולאת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה, ולכן צריכים להתגבר עם כל הכוחות להיות רק שמח תמיד, כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יכול.
מה אומר לך זה סוד החיים, לעבור את זה העולם בשלום ובנחת ובאושר וברוגע, זה זוכים רק על ידי שמחה, כי כשבר ישראל שש ושמח הוא אף פעם לא יתעצבן ולא יהיה בכעס, ויהיה תמיד סבלן, ואז הוא המנצח בחיי יום יום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך להכריח את עצמך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד קשה לך וכו' וכו', עם כל זאת זה התיקון שקבלנו מרביז"ל, להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ועל ידי שמחה זוכה לישוב הדעת, ועל ידי ישוב הדעת הוא זוכה לתיקון הברית, ועל ידי תיקון הברית הוא זוכה לעבור את החיים בנחת וברוגע ובסבלנות וכו' וכו'.
זכור גם זכור שעם כעס ועם עצבנות על אשתך ועל ילדיך, לא תגיע לשום דבר, אלא תסתבך יותר ויותר וכו' וכו', ולכן הכי טוב שתעשה התחלה חדשה לעבוד על נקודה אחת, והוא שמחה, להיות רק בשמחה, ותבקש בכל יום ממנו יתברך על שמחה, ומי יתן שתאמר את התפלה הזו שזה יביא אותך לשמחה:
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכול לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
אני מאד מבקש אותך שהיום מתחיל פרשת נח, ולכן תתחיל ללמוד מקרא: היינו חומש ורש"י עם התרגום מפרשת נח, וזה סגולה לאריכות ימים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים
רק חזק ואמץ מאד מאד כי בזה העולם צריכים הרבה התחזקות, כי בכל יום ויום יש נסיונות קשים ומרים מאד, ואשרי מי שזוכה להתחזק, כי העולם הזה מלא נסיונות, ורביז"ל אמר למוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן ש') כל מה שאתה רואה בעולם כל מה שנמצא בעולם הכל בשביל הבחירה והנסיון, ולכן אתה מוכרח להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להשבר משום דבר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום, ומקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, העיקר מה שאנחנו צריכים הוא להטות אוזן קשבת אליו, ולא להטעות את עצמינו, כמו שאמר לנו (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, יכולים לעבור את זה העולם שבעים שמונים שנה וחי בעולם הדמיון לגמרי וכו', ואינו תופס שבין כך עוברים עליו ימיו ושנותיו ומאומה אין בידו וכו', ואחר כך זה כבר מאוחר, ולכן אמר לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, והלביש את זה במאמרו של חוני המעגל שאמר (תענית כ"ג.) "מי איכא דניים שבעין שנין", איך אדם יכול לישון את השבעים שנה שלו? ובשביל זה הצדיק מעורר אותנו מהשינה, ועל ידי זה פותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר בכל יום אל הקדוש ברוך הוא, שאז על ידי זה יזכה לזכך את מח מחשבתו, ויצא מכל הדמיונות שלו וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) צריך אדם לצאת מהמדמה ולבוא אל השכל, כי בזה העולם יכולים להטעות את עצמו מאד מאד, ולחשוב שהגיע כבר לאיזה דרגא וכו' וכו', ועדיין הוא נמצא בדמיון גדול מאד מאד וכו' וכו', ולכן העיקר להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה בחינת משפט (עיין לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב' וסימן ט"ו) שאדם צריך לשפוט את עצמו תמיד איך עובר עליו היום? ואמרו אנשי שלומינו בשם מוהרנ"ת ז"ל שעיקר הספר מוסר של האדם זה יום האתמול, שזה פירוש (בראשית ל"א מ"ב) "ויוכח אמש", אדם צריך רק להסתכל על יום האתמול, ואז יראה איך עבר עליו היום? ויתחיל להתבייש מעצמו וכו', כל היום הסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', האם זה עזר לו? לא התפלל במנין את השלוש תפלות, האם זה הביא אותו לאיזה מקום? וכן הלאה והלאה וכו' וכו', ולכן כל מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, יש לו ישוב הדעת אחרת, ואפילו שעשה כבר מה שעשה וכו', ועבר מה שעבר וכו', עיקר התשובה הוא וידוי דברים להתוודות להקדוש ברוך הוא ויקבל על עצמו לא לחזור אל השטויות שעשה וכו', וידבר עמו יתברך עד כדי כך שיתברר לו בבירור אמת שאין לו אף אחד בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה מה שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי הס"מ עובד על כל אדם כל כך חזק להפילו בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', רק על ידי הדמיונות שמכניס בו וכו' וכו', כל אחד כפי בחינתו וענינו, ולכן אתה מוכרח לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, והרגע שתהיה בשמחה, זה ירחיב לך את הדעת לגמרי, וכמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.
אני יודע שעובר עליך משברים וגלים, צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', קטנות וחלישות הדעת ועגמת נפש מכל מה שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת אבקש אותך מאד שתעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, אשר אין למעלה מזה, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מתלמידיו אם תהיה תמיד שמח, לא תראה פני גיהנום, ויכולים להבין את זה בפשיטות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אין עולם הזה יש או גיהנום או גן עדן, ולכן כשאדם מסתובב בזה העולם ממורמר מדוכא וכו', אזי הוא טועם את טעם גיהנום בזה העולם רחמנא לישזבן, כי אין עוד קללה יותר מזו שאדם מסתובב ממורמר ומדוכא ועצוב ומיואש וכו' וכו', וזה בעצמו הגיהנום שאדם מסתובב בעצבות ובדכאון, ולא מוצא את מקומו וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחרת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בה וכו'.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
והעיקר שבכל העיקרים תהיה חזק מאד מאד בעבודה הקדושה הזו של שיחה בינך לבין קונך, היינו שתרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תיתן שהס"מ ישבור אותך, כי תהילה לאל יש לנו רבי גדול מאד שהוא לא נותן לנו מנוח לרגע, ומחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק צריכים לזרוק את השכל המדומה שלנו ולציית אותו, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן אם רביז"ל שם את הדגש העיקר לדבר אל הקדוש ברוך הוא, עלינו לקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ומי שלא יכול לדבר רק כמה דיבורים, גם כן טוב, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת האדם שזוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שהדיבורים האלו עושים רעש בכל העולמות כולם, ואם בן אדם היה יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה מילים כמה דיבורים וכו' וכו', לא היה מפסיק מלדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל זמן שאדם מלובש בגוף גשמי וחומרי הוא לא יודע מה התפלה פועלת למעלה בכל העולמות וכו', ויבוא יום שנצא מזה העולם וכו', ואז נתחרט היינו יכולים לדבר כל כך הרבה עם הקדוש ברוך הוא, ולהשיח ולספר לפניו יתברך את כל אשר עובר עלינו, כל הצרות והמרירות וההרפתקאות וכו' וכו', ומובא בזוהר (בא מ"א.) כשאדם מתוודה להקדוש ברוך הוא ומספר לו כל מה שעובר עליו, על ידי זה מוריד מעצמו את כל הדינים והעונשים וכו', כי כשבא הס"מ שהוא המלאך המוות שהוא המקטרג, ומתחיל לקטרג על האדם הזה, ומפרט את חטאיו ועוונותיו המרובים, אומר לו הקדוש ברוך הוא לך לך אני יודע כבר את הכל וכו', רואים מזה את גודל הענין לספר תיכף ומיד להקדוש ברוך הוא כשעובר עליו איזה משבר גשמי ומכל שכן רוחני, כי הרגע שאדם מספר להקדוש ברוך הוא מוריד מעצמו את כל הדינים, ולא בחינם שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט"ו) שעל ידי משפט שיחה בינו לבין קונו, הוא מוריד מעצמו את כל הדינים, כמאמרם ז"ל (ספרי שופטים) כשיש דין למטה אין דין למעלה; וכן מובא בזוהר (פנחס רל"א.) מאן דמפרש חוביה בי דינא בדילין מיניה בגין דבר נש קריב לגרמיה ולא אתדן על פומיה ותו לא שביק למקטרגא לאולפא עליה חובא מומא דבר נש יקדים ויימא ולא יהיב דוכתא לאחרא למימר. כדין קודשא בריך הוא מחיל ליה הדא הוא דכתיב (משלי כ"ח י"ג) "ומודה ועוזב ירוחם"; [מי שמפרש את חטאיו לפניו יתברך, היינו שמתוודה על חטאיו, עוזבים אותו בית דין של מעלה ואין דנים אותו וכו', ומה גם כשבא המקטרג לקטרג עליו, הקדוש ברוך הוא שולחו מעל פניו וכו'], וזה המעלה של אדם שזוכה תמיד להתבודד להקדוש ברוך הוא, ולפרש את כל שיחתו אליו יתברך, ולכן עליך לזכור שאתה מקורב אל רבי כזה שלא עוזב אותנו, יום יום שעה שעה מעורר אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולמה שלא נקיים את דבריו הקדושים? הרי רק זה יציל אותנו הן בעולם הזה ומכל שכן בעולם הבא, כי אין לתאר ואין לשער מה זה שבשר ודם טיפה סרוחה וכו', בא אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ומשיח ומספר את כל אשר עם לבבו עמו יתברך.
ידוע בהתחלת ההתקרבות של מוהרנ"ת ז"ל אל רביז"ל, שלח אותו פעם רביז"ל שליחות אל הרב הקדוש רבי אהרן הרב מברסלב זי"ע, וכשהגיע מוהרנ"ת ז"ל ראה שהדלת של חדר הרב פתוח, ונכנס וראה לפניו מראה נוראה איך שהרב יושב עם עינים סגורות ובוכה ומדבר אל הקדוש ברוך הוא, ונזדעזע מוהרנ"ת ז"ל מרוב פחד וחזר לאחריו והלך לו, והיה תמיד מספר לאנשי שלומינו שמה שכתוב בפיוט (של יום כיפור) "כיושב בסתר לחלות פני מלך מראה כהן", כך היה נראה אז הרב הקדוש רבי אהרן מברסלב זי"ע בעת התבודדותו, ואמר אז שהבין שכל מה ששלח אותו רביז"ל אל הרב עם איזה תירוץ וכו', פשוט שיראה איך מתבודדים להקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן, ראה גם אתה להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואל תפחד משום בריה שבעולם כי גדול אדונינו ורב להושיע, ומי שרגיל תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אזי נדבק באין סוף ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה.
אני מבקש אותך וחוזר ומבקש אותך פעם אחר פעם, אל תהיה בטלן, תראה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תתמיד בלימוד משניות, והעולה על הכל תהיה חזק בלימוד הדף היומי אפילו בגירסא, כי זה יציל אותך מכל הצרות והיסורים, וכל זמן שיהודי חזק בללמוד דף גמרא, יהיה נכון לבו בטוח שישאר יהודי ירא שמים.
והעולה על הכל אני מאד מאד מבקש אותך שתקפיד להתפלל בכל יום את השלוש תפלות במנין דייקא, שזה סגולה לפרנסה בנקל, כי מי שמתפלל במנין, יש לו דבר שבמנין, ומה גם שמטהר את האדם, כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ולכן אשרי מי שמקפיד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה הוא מכניס כמה פרוטות לצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה; ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק על כל פרט ופרט מה שרביז"ל ביקש אותנו, היינו על ענין התבודדות הפליג מאד מאד רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תל"ח) והיה מרבה לדבר עמנו מענין מעלת ההתבודדות, והיה מפליג מאד בשבח מעלת גדולת הנהגה זו לדבר עמו יתברך, ולהשיח ולספר את כל אשר עם לבבו עמו יתברך, ואמר שאי אפשר לצוות לאנשים שינהגו הנהגה זו כי אם שעה אחת ביום, כי אי אפשר להכביד עליהם יותר. אבל באמת היו צריכים שיהיה להם כל היום התבודדות; ובאמת מה שייך שיהיה לאדם כל היום התבודדות? הרי את השלוש תפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית מוכרחים להתפלל, לאכול ולברך לפניה ולאחריה צריכים, וללמוד כל יום תורה מוכרחים, וכן לעסוק במשא ומתן גם כן צריכים, ואם כן איך שייך להתבודד כל היום? אלא רביז"ל רוצה להחדיר בנו שנדע בידיעה ברורה ומזוככת אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ולכן מהרגע שאדם פותח את העינים בעת שנתעורר מהשינה וכו', עד הרגע שסוגר את העינים בעת שהולך לישון וכו', שידבר עמו יתברך, כי כשמבורר לאדם ידיעה ברורה אשר אין בלעדו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אזי הוא תמיד ידבר עמו יתברך, ובין כך הוא מתפלל את השלוש תפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית, וגם אז הוא משלב בתוך נוסח התפלה שיחה בינו לבין קונו וכו' וכו', וכן בשעה שאוכל מדבר עמו יתברך, וכן בשעה שעוסק במשא ומתן הוא מדבר עמו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ה) שהלימוד שלומד תורה בחינת שינה שנותן נייחא להמוחין מהדביקות, וכן משא ומתן הוא בחינת שינה שנותן נייחא להמוחין מהדביקות, עיין שם, והכלל שרביז"ל רצה שכל היום נדבר עמו יתברך, אך היות שלא כל אחד מחזיק במדריגה זו שיהיה לפני עיניו אשר אין בלעדו יתברך כלל, לזאת כדאי לייחד לעצמו איזה שעה ביום או בלילה, ואז לבוא לדבר עמו יתברך, אשר אין למעלה מעבודה הקדושה הזו, להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, ולחזור בתשובה שלימה, אבל העיקר השלימות שבכל עת מצוא ידבר עמו יתברך, אשר אין למעלה מזה, היינו בזה שאדם מדבר אפילו כמה דקות עמו יתברך בכל שעה, בזה הוא מקשר את עצמו אליו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, תציית את רביז"ל ותדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל יום, שדבר זה ינקה אותך מבית ומבחוץ, ועל כולם תהיה חזק מאד מאד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, שעל ידי זה יומשך עליך השגחתו הפרטי פרטיית, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה שלא נותן לנו מנוח אפילו יום אחד, ומחזק ומשמח אותנו, ומדריך אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י 

מה אומר לך רביז"ל הזהירנו מאד מאד לגלות ולפרסם את הענין שלו בעולם, ואמר (שיחות הר"ן סימן ר"ט) שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד. כי אם "את אשר ישנו פה ואשר איננו פה" (דברים כ"ט י"ד) (ועיין ברש"י שפירש ואשר איננו פה, ואף עם דורות העתידים לבוא, והבן). וכמה פעמים דברנו עמו מענין זה ורמז לנו בדבריו להודיע לדורות הבאים את כל מעשי השם הגדול שעשה עמנו. ופעם אחת אמר בפירוש: גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גילה לנו, ואמר אז זה הפסוק בהתלהבות גדול כגחלי אש, (דברים ד' ט') "והודעתם לבניך ולבני בניך" (ואמר בזו הלשון: אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך גיטאן) ואמר ברתת וזיע בהתלהבות נורא "והודעתם לבניך ולבני בניך"; ומאד מאד הזהירנו לדבר עם אנשים ולגלות ולפרסם את אמתת מציאותו יתברך, ולקרבם אליו יתברך, ובפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן תקמ"ג) שעלינו להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך, ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שיעוררו אותם להשם יתברך, ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה בעלמא, שיכנוס בהם איזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאד, מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים כשידבר עמהם ויחזור וידבר, אולי יזכה לעוררם באמת להשם יתברך ולקרבם לעבודתו יתברך, אשר אין דבר גדול מזה וכו', וקרא את אנשי שלומינו שלא רוצים לעשות בזה עצים יבשים שלא מוציאים פירות וכו', וביזה אותם מאד וכו', עיין שם.
וסיפר רביז"ל משל למה צריכים לקרב אנשים (חיי מוהר"ן סימן תמ"ז) פעם אחת היה עשיר גדול שהיו לו כמה אלפים ורבבות וכו' וכו', ויהי היום עשה העשיר כרוז ואמר, כל מי שצריך ללוות כסף, יבוא אצלו והוא ילווהו, מסתמא היו על זה קופצים רבים, ובאו אצלו הרבה אנשים ולוו אצלו כסף, והעשיר הזה היה אצלו פנקס על כל החובות וכו', מי שלווה אצלו, ומי שחייב לו וכו', פעם אחת לקח את הפנקס בידו והתחיל לעיין בו, וראה שהוציא הרבה כסף על עסק ההלואות שהלווה לכל כך הרבה אנשים וכו', ואין איש שם על לב שיבוא להחזיר ולפרוע לו מה שלווה ממנו. וחרה לו על זה, והיה לו עגמת נפש ויסורים גדולים, בתוך הלווים היה איש אחד שלווה גם כן אצל העשיר, ואיבד והפסיד את הכסף שהלווה באיזה משא ומתן וכו', עד שלא היה לו ממה לפרוע חובו, והיו לו יסורים גדולים מזה, היינו שהאיש הזה שאיבד את הכסף באיזה עסק שעשה ולא הצליח וכו', היה לו יסורים גדולים מזה שאין לו לפרוע חובו, והתיישב האיש הזה בדעתו, שעל כל פנים צריך להתראות פנים עם העשיר ולספר לו כל לבו, באשר שהוא אנוס בדבר ואיבד את הכסף, ואין לו מאיפה לשלם וכו'. ובא אצל העשיר והתחיל לספר לפניו לבו באשר שאיך שקיבל אצלו כסף בהלואה והגיע זמן פרעון ואין לו ממה לשלם כי הפסיד את כל הכסף וכו', ואינו יודע כלל לשית עצות בנפשו מה לעשות בזה וכו', ענה העשיר ואמר לו, מה איכפת לי הכסף שאתה חייב לי וכו', כי מה כבר נחשב אצלי סך קטן כזה שאתה חייב לי כשתחזיר לי את זה, או להיפך נגד סך הכולל מההלואות אשר עולה לאלפים ולרבבות וכו', על כן רצוני שתלך אצל כל הלווים שלי ותתבע אותם, ותזכיר אותם שהם חייבים לי כל כך הרבה כסף, ולמה לא משלמים לי חזרה מה שלוו אצלי? ואפילו אם לא יפרעו ויחזירו את הכל, רק כל אחד יתן ויחזיר אפילו מעט מחובו וכו', גם כן יעלה אלפים פעמים כמו הסך כל החוב והלוואה שלך; היינו כשאדם חוטא וכו', ובא לבכות להקדוש ברוך הוא שהוא מאד מתחרט למה חטא ולמה עשה שטויות בהחיים, ורוצה לחזור בתשובה, אבל קשה לו, כי הרע מתגבר עליו וכו', אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגבה את החובות אצל שאר אנשים, היינו תעורר אותם בתשובה שלימה שיחזרו אלי וכו', ואפילו שלא יחזרו בשלימות, רק כל אחד יקיים כמה מצוות, זה כבר שווה אצלי פי מליונים ממה שאתה חייב לי וכו', ואם תגבה לי חובות אחרים, אז אני ימחול גם את החוב שלך, היינו אם תחזיר בני אדם בתשובה, אזי אני ימחול גם את העוונות שלך, רואים מזה את גודל המעלה של מי שהולך להפיץ את אור רביז"ל בעולם ולקרב רחוקים.
ומוהרנ"ת ז"ל כתב (חיי מוהר"ן סימן שכ"ה) כששאלתי את רביז"ל אם אדבר עם בני אדם, והשיב לי רביז"ל "שמוס יא", [כן תדבר] ושאלתיו, איך ווייס אבער ניט וואס יענעם גייט אפ? [אבל איני יודע מה עובר עליו] השיב לי רביז"ל , דוא דארפסט ניט וויסן [אינך צריך לדעת] ושאלתיו, וואס העלף איך אים. [מה אני עוזר לו] השיב לי רביז"ל וואס האט דאס צו דיר [מה זה נוגע אליך] והבנתי כוונתו הקדושה שרצונו לומר "דוא פועלסט יא" [אתה כן פועל], מזה רואים שאדם צריך לדבר עם הזולת דיבורי יראת שמים, דיבורי אמונה והתחזקות, ואף שהוא לא יודע מה שעובר על הזולת, מה צריך להיות איכפת לו וכו'? אדם צריך ומוכרח לדבר תמיד עם הזולת דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, שזה מצוה גדולה מאד, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') כמו שמצוה להוליד ילדים וזה המצוה הראשונה בהתורה, כמו כן הוא מצוה להוליד בני אדם ברוחניות, היינו להחדיר בהם אמונה פשוטה בו יתברך, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין יט.) כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו יולדו, ולכן ראה לדבר עם כל יהודי רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ובפרט עם תושבי יבנאל, אין לנו דיבורים אחרים רק לדבר ממנו יתברך, וכשהקדושה תתרבה ממילא יתבטל הטומאה, שהוא הס"מ שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו.
היום בלילה יהיה דרשה להנשים, ולכן רציתי שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם שאשתך תבוא להדרשה שזה מאד מאד נחוץ שהיא תבוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

4 תגובות

  • 1.
  • מאת: אלישע
   זכינו להיות בראש השנה אצל רבינו, וזכינו להיות עם מוהראש שליטא באומן, איזה זכות זאת לנצח נצחים!!!
  • 2.
  • מאת: משה ז,,,,,,
   תודה לה',לרבנו,ולצדיק מייבניאל!
   שעזרו לנו להגיע לאוווווומן!!!!
  • 4.
  • מאת: נחמן
   תודה לה',לרבנו,ולצדיק מיבניאל
  • 5.
  • מאת: אייל
   הקב"ה יקבל תפילתנו כי אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים ומי כרב הצדיק שמלמד אותנו דרכים לחקור לחזק ולעלות בדרכי התשובה תודה רבה ישלח לרבינו חיים עובדיה יוסף רפואה שלמה ולצדיק בכלל כל הצדיקם ועובדי השם !
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup