ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו


בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב ה'תש"ע

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבימים אלו תבואי ותעזרי בבית התבשיל ולעשות חסד עם כלל אנשי שלומינו, כי כל חורבן בית המקדש היה רק מחמת שנאת חנם, ועדיין זה נמצא אצלינו, שאחד שונא את השני על לא דבר, כי הס"מ מסית ומדיח אחד נגד השני, ועל ידי זה הוא מסלק את שכינת עוזו יתברך מתוכינו, ומזה בא שאנחנו סובלים סבל כל כך גדול עניות ודחקות, צרות ויסורים, מרירות ומכאובים, ולכן עיקר התיקון רק לעשות חסד, ואין לך עוד חסד יותר גדול מלתת לאכול לרעבים ולשתות לצמאים, ועל כן לעזור בבית התבשיל זה חסד גדול מן השמים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור אפילו לעשר חמש עשרה דקות, ובזה תעזרי שתמיד יהיה אוכל טעים וטוב לכולם.

נא ונא תחזיקי מעמד ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד תראי הרבה נסים עם רק תתחזקי במדת הצניעות, ובפרט עכשיו כשהחום מאד קשה, וכו', עם כל זאת כשאשה הולכת עם צניעות, ולא חושפת את עצמה כחית השדה וכו', על ידי זה עושית נחת רוח גדול להקדוש ברוך הוא.

תעשי כל מה שביכלתך להיות בשלום ואהבה עם בעלך, כי בבית שיש שלום ואהבה שם השכינה מצויה, ובמקום שהשכינה מצויה שם הברכה מצויה, אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך ומנוחם  

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב ה'תש"ע

שלום רב אל תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ודעי לך שזה לא כל כך קל להגיע לאמונה, כי רביז"ל אמר (ספר המידות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של האדם מכניס כפירה באדם, ולכן כל מי שחטא כבר מנעוריו וכו', קשה לו מאד כל הענין של האמונה הקדושה בו יתברך, ונכנסים בו תמיד מחשבות של כפירות ואפיקורסות וספיקות באמונה רחמנא לישזבן, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ג) שלהמשיך השגחה שלימה היינו שירגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על זה צריכים להרבות בצדקה, ולכן מאחר שכבר עבר עליך בחייך מה שעבר וכו' וכו', ראי להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ואל תאמרי מה יועיל לי כבר הכמה פרוטות שאני אכניס בכל יום לקופת הצדקה? כי כך אמרו חכמינו הקדושים הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ואל תאמרי שהיות שאני עניה, ולכן אני פטורה מצדקה אפילו מלתת כמה פרוטות, אל תאמרי זאת כי היא הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו, ועל ידי צדקה זוכים לבנים טובים, וכן ממשיכים על עצמו חסדים ורחמים גמורים.

נא ונא לשמור על כבוד הזולת, ועכשיו בהחופש הגדול כשבאים המון אורחים ליבנאל, ראי לקבל את כל אשה בסבר פנים יפות כדי לקדש את שם רביז"ל בעולם, כי כל אלו שבאים לנופש ליבנאל, רוצים להתרשם מהקהילה הקדושה שלנו, ולכן אשרי האשה שמקבלת את פני הנופשות בסבר פנים יפות ובחיוך וכו', ולהשתדל לעזור להם במה שרק הן יכולים, כדי שיצא שם טוב לקהילתינו הקדושה, וכן תפני אותן לבית התבשיל – אהל אברהם, ומי יתן שתבואי לעזור בבית התבשיל אשר זה מצוה גדולה מאד מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה זה ההילולא של האריז"ל שמאד הזהיר את תלמידיו על אחדות ואהבה, ומחמת שנעשה קטטה בין נשות תלמידיו, על ידי זה איבדו את רבם שהוא האריז"ל, והרחיקו את הקץ, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להיות באהבה גדולה עם כל נשות אנשי שלומינו, ותשתדלי לקרב את כולן, ולמצוא אצלן נקודות טובות ולדון את כל אחת לכף זכות, שזה היה רצון רביז"ל, ועל ידי זה נזכה שמקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה תתחיל הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם, וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, היינו שמשיח יבוא מהגליל, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באהבה עם כל נשות אנשי שלומינו, וכן תקבלי בסבר פנים יפות כל האורחות הבאות לנופש כאן ביבנאל, ועל ידי זה יצא קידוש שם שמים לקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, וצריכים לבקש הרבה ממנו יתברך בכל יום ויום שנזכה לחזור בתשובה שלימה, כי אי אפשר לקרוא את עצמה בעלת תשובה אלא כשהיא מבקשת בכל יום ממנו יתברך לחזור בתשובה, וכן תשמור את עצמה מאיסור יחוד לא לדבר עם גברים וכו', שזה מביא אחר כך לידי הרהורים רעים וכו', עד שבאים לעוונות חמורים לא עלינו, אשרי האשה שמתחזקת בעיתים הללו בצניעות, וכן שומרת על הבנות שלה עם מי הן מתחברות, כי בקלות יכולים לאבד את הבנות, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"א סימן ה') וישמרך בבנות שצריכות שמירה, כי בנות צריכים שמירה גדולה מאד יותר מבנים, כי אותן יכולים בקלות לפתות, אשרי האשה ששומרת על הבנות שלה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו עומדים יומיים לפני תשעה באב - חורבן בית המקדש, עלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ולא להתבלבל משום דבר בעולם, כי סוף כל סוף נראה ישועה גדולה מאד, ואף שבני אדם מתייאשים וחושבים שהנה עוד פעם תשעה באב ועוד פעם תשעה באב ועדיין לא נושענו, וכו', וכו', כל זה מהסתת היצר הרע שרוצה להכניס בנו יאוש ודכאון, ובאמת בא יבא היום והשעה והרגע שנגאל מגלותינו המרה מאד.

יען שיש עכשיו הרבה שאלות בענין הצום ובפרט נשים שהם בהריון, וכו', עליהם לשאול את בית ההוראה, שיש לנו ארבע מורי צדק, א. ר' משה יעקב קורץ נ"י, ב. ר' הילל אמדדי נ"י, ג. ר' גד סולומון נ"י, ד. ר' יעקב ועקנין נ"י, וטוב לשאול אותם כדת מה לעשות.

העיקר תזכרי שהגאולה תהיה רק בזכות הנשים שהולכות בצניעות, כי כמו שגאולה הראשונה נגאלו עם ישראל ממצרים על ידי נשים צדקניות, כמו כן הגאולה האחרונה שאנחנו מחכים ומקווים ומצפים על זה יהיה בזכות הנשים צדקניות שבדור הזה, ומי אלו? אלו הנשים שהולכות בצניעות, ואמר החכם "הצניעות – שלא תעשה בסתר מה שתתבייש ממנו בגלוי" אשרי האשה שתקיים את זה, ועל ידה תבוא הגאולה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים    

בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו יום לפני תשעה באב, ומקווים מאד שהקדוש ברוך הוא, יהפוך לנו את היום הזה ליום חג בבניין בית המקדש, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא ט) לא חרבה בית המקדש אלא על ידי שנאת חינם שהיה בין עם ישראל, ועל זה צועק הנביא (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (שבת קלט.) אין ירושלים נפדה אלא בצדקה, ירושלים עיר הבירה ששם יבנה בית המקדש, ועכשיו היא בגולה שהס"מ יש לו רגל אחד על הר הזיתים ורגל אחד על הר הבית, ועשיו וישמעאל אשר השתלטו על ירושלים, ועיקר הפדיה לפדות את ירושלים זה על ידי צדקה, ותהלה לאל הקמתי זה שנה וחצי את הבית התבשיל – אהל אברהם, וסך הכל מה שאני מבקש שכל אשה שיבואו רק חמש או שבע נשים בכל יום לעזור להכין אוכל בבית התבשיל, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לעשות, כי סוף כל סוף מי נהנה מזה אם לא הגברים הנשים והילדים שלנו, ויוצא שיום אחד בחודש אשה תצטרך לבוא לעזור, הרי סוף כל סוף זה הצדקה וחסד הכי גדולה, שזה יקרב את הגאולה, וכל החיים שלי תלויים רק בבית התבשיל – אהל אברהם, כי רק בזכות הצדקה הזה אני חי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי את החסד הזאת עם עצמך, ועם הקהילה שלנו, ועם כלל ישראל, שתבואי פעם בחודש לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, וזה הצדקה הכי גדולה, והיה זה שכרי שיקויים על ידינו "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

הנה במוצאי תשעה באב הבית התבשיל יופעל כרגיל, ואדרבה יחייה את כל אלו שצמו, ולכן רציתי מאד שנשות אנשי שלומינו יבואו לעזור.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה יהיה תשעה באב ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לשמור על הבריאות שלך ומאחר שזה יום צום תראי לנוח הרבה, וצריכים לבקש ממנו יתברך שנזכה כבר להיגאל גאולת עולם, כי היום הזה זה מסוגל לראות בגאולתן ובישועתן של ישראל, כמאמרם ז"ל (תענית ל:) כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה; ולכן כל דמעה וכו', כל תפלה וכו', שמתפללים ומורידים דמעות ביום הזה על חורבן בית המקדש וחורבן ירושלים וגלות ישראל, זה יגרום שנזכה לראות בישועתן ובשמחתן של עם ישראל.

מנהגינו שגם הנשים אומרות בלילה וביום מגילת איכה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר לראות בגאולתן וישועתן של כלל נשמות ישראל. כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תענית יא.) כל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שכבר נזכה ביחד לראות בגילוי שכינה, ובגאולתן של עם ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' אב ה'תש"ע

שלום רב אל תחי'

חסדי השם יתברך שאנחנו יכולים עכשיו לעשות התחלה חדשה להשתוקק אליו יתברך, ולא להתייאש בשום פנים ואופן על אף שעבר עלינו חורבן בית המקדש חורבן בית המוחין, אשר משם נמשך כל העצבות והמרירות והדכאון, ולהתחיל עם רצונות וכיסופין חדשים לחזור אליו יתברך.

אני מוכרח לתת תודה לכל אלו הנשים שעושות חסד עם הזולת, עוזרות להבית התבשיל אהל אברהם, שאתמול בלילה ממש החיו את כלל אנשי שלומינו הגברים והנשים והילדים שהיה אוכל בשפע, וכן אלו שעזורות ליולדות, וכן כל אשה שעושה חסד עם הזולת, הקדוש ברוך הוא ישלם לה שכרה מן השמים ויתרחב לה תמיד.

אני מאד מבקש את כל אשה מנשות אנשי שלומינו לקבל את כל האורחות הבאות לנופש ביבנאל בסבר פנים יפות ולעזור להם להתאקלם על המקום ולהתפעל מהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, והיה זה שכרינו, כי באמת עובר על כלל נשמות ישראל מה שעובר, כל מיני ירידות ובלבולים, ספיקות באמונה הקדושה, ועלינו רק לחזקם לעודדם לשמחם, ולהאיר בהם אורו יתברך, שזה מאד מאד חשוב בשמים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיםבעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ותהי תמיד שמחה ועליזה, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים מבית ומבחוץ וכו' וכו', עם כל זאת דעי לך ששמחה זה הקדושה, ולהיפך עצבות ודכאון זה הטומאה, ולכן תעשי לעצמך חשבון איפה את רוצה להיות? או בקדושה? או בטומאה? ולכן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם לשמוע כלי זמר, ומהבית שלך ישמעו תמיד רק שמחה, ולא צעקות וצרחות על הבעל וכו' וכו', כי את לא יכולה לתאר ולשער מה זה בית מלא שמחה, שמשרה את השכינה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, ולכן ראי לשמוח מאד ואף שזה בא לך מאד מאד קשה, כי אין עוד דבר שבא לאדם קשה כמו השמחה, ובפרט אשה שעובר עליה כל כך הרבה השפלות וכו', והיא סובלת כל כך הרבה בזיונות וכו', עם כל זאת אין זה עצה להשאר בעצבות ובמרירות והדכאון, אלא להפוך הכל לשמחה עצומה, ותהלה לאל יש לך במה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, שהיא חממה של אמונה, ובקרוב מאד תראי איך שיעלו בתים חדשים, ויהיה דירות לכל אנשי שלומינו, צריכים רק קצת סבלנות וכו', ואז תראי איזה ישועות יהיה פה וכו', העיקר תשתדלי מאד מאד שבבית ישרה אוירה של שמחה, ולא של מתח שזה גורם כל הצרות, ואם האשה שמחה ועליזה, אזי גם הבעל נכנס בו שמחה, ולכן תשתדלי שתמיד ישרה השמחה בתוך ביתך, ואז הברכה יהיה מצוי אצלכם בבית.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיםבעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא חמישה עשר באב שאמרו חכמינו הקדושים הקדושים (תענית כו:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב; ועיקר השמחה והחג של ט"ו באב שאז הותרו השבטים לבוא זה בזה, ולכן היום הזה מסוגל לשידוכים ולשלום בית, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לאדם סבלנות, כי בלי סבלנות אי אפשר לעבור את זה העולם, הן הבעל שיהיה לו סבלנות לאשתו והאשה שיהיה לה סבלנות לבעלה, כי שניהם תלויים זה בזה, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי פיקחית ותשלימי עם בעלך ותהי וותרנית, ואל תלכי ראש בראש עם בעלך, כי זה לא יביא לשום דבר רק למריבות ולעגמת נפש וכו' וכו', ולפירוק בית חס ושלום וכו' וכו', את צריכה להבין שהחיים לא קלים לאף אחד, ולכל אחד עובר בחיים משברים וגלים, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, הרי אנחנו צריכים נסים בכל יום בכל שעה בכל רגע, כי שומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק במידה היקרה של סבלנות, והקדוש ברוך הוא, לא יעזוב אותך, חכמינו הקדושים אמרו (שוחר טוב תהלים קו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר, "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו; הרי שהקדוש ברוך הוא, עושה איתנו כל כך הרבה נסים ונפלאות בכל רגע בכל שעה שאפילו אנחנו לא מרגישים ולא רואים ולא מבינים וכו' וכו', ולכן תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ובמידת הצניעות ואז טוב לך כל הימים.

נא ונא תעזרי בבית התבשיל – אהל אברהם, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', ובשביל זה אני מנסה לכתוב לך בכל יום מכתב, כי נסיונות קשים ומרים עובר על כל אחת ואחת, ולא כל אחת יכולה לעמוד בהנסיון הקשה של חיי יום יום, ולכן את כל המכתבים שאני כותב לך תראי להחביא, כי תצטרכי את זה לימים הבאים, בשעה שאני כבר לא ימצא בזה העולם וכו' וכו'.

ולכן תראי לעשות לך קביעות לעיין בשו"ת "אשר בנחל" כל יום כמה מכתבים, וזה יועיל לך מאד מאד להתחזק ביתר שאת ביתר עוז על כל מה שעובר עליך, כי כל המכתבים נכתבו בשבילך, רק חזקי ואמצי מאד ואל תתני שהעצבות והמרירות ימשוך אותך לשאול תחתית וכו' וכו'.

את צריכה להבין כשאני בחדר שלי ומצלצלים אלי, אני עונה, וכשאני לא נמצא איך אני יכול לענות? אני מוכן לעזור לך במה שאת רק רוצה, כי כן נצטווינו מרביז"ל לעזור אחד להשני, וזה יסוד גדול באהבת ישראל, ותזכרי את זה טוב, ואפילו שכותבים לי יכול להיות שיעבור יום יומיים וכו', שאני לא יכול לענות מרוב הטרדות שמטרידים אותי יום יום שעה שעה וכו' וכו'.

חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, ואל תניחי את העצבות שיתפוס אותך, תעשי כל מה שאת יכולה בכוחך שיהיה לך שלום בית עם בעלך, תדוני אותו לכף זכות, ואז הוא ידון אותך לכף זכות, ואז יהיה השלום בתוך ביתכם.

אם את רוצה לפעול ישועה גדולה וכו', תרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", פעם נכנס יהודי שכן של החפץ חיים אליו, וביקש ממנו שיברך אותו כי הוא הסתבך בצרה גדולה וכו', ענה לו החפץ חיים, תיקח ספר תהלים ותאמר תהלים, ענה ואמר השכן כבר אמרתי כמה פעמים תהלים וזה לא עזר לי, ענה ואמר לו החפץ חיים לך מהר ותביא לי את התהלים שלך, והלה רץ והביא את התהלים שלו, וכמובן שזה היה תהלים חדש (שנראה שבקושי משתמשים בזה), עלה החפץ חיים על כסא והוריד מעל גבי הארון תהלים משומש מאד עם דפים חומים וכו', שנעשה מלא כתמים מהדמעות שנשפך עליה, ואמר להיהודי, אתה רואה זה התהלים של אמי עליה השלום, כך היא אמרה את התהלים בכל יום עד שנרטב ספר התהלים שלה מרוב הדמעות, וזה נקרא תפילה, ואם תעשה גם אתה ככה, תראה הרבה ישועות ממנו יתברך, כי הוא יתברך מלא רחמים, תביני כל זה גם בשבילך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, אשר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כשיש אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ולצערינו הרב הס"מ עובד שעות נוספות שיהיה פירודים בין כלל נשמות ישראל, כל מיני גזענות כל מיני מחלוקת ומריבות וכו' וכו', וזה מה שמאריך את הגלות, ולכן אנחנו צריכים לראות שלכל הפחות בקהילתינו הקדושה, קהילה מיוחדת במינה חממה של אמונה, שישרה השלום והאהבה בינינו, וזה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם שמצדך יהיה רק אהבה אחווה וריעות.

בזה שמחזיקים את עצמם ביחד זה החסד הכי גדול שרק יכול להיות, ולכן תעסקי הרבה בחסד, ומי יתן שתעזרי גם בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה החסד הכי גדול, ובפרט עכשיו שיש כל כך הרבה אורחים מבחוץ שבאים לנופש ביבנאל, ובכל המושבות סביב וכו', הם לא יכולים להפסיק מלהתפעל מהיופי של הקהילה שלנו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתקבלי בסבר פנים יפות את כל האורחים, כי כך יוצא שם טוב על חסידי ברסלב הגרים ביבנאל, ורואים שהם עניין אחר לגמרי, אשרי עין ראתה זאת.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים  

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ד אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

מחר בערב רציתי מאד שתבואי לדרשה בשעה תשע וחצי באולם, ואף שהחום עכשיו מאד מאד קשה, עם כל זאת תעשי כל מיני מאמצים לבוא.

רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, כי השמחה מרעננת את האדם, ורואים שהחום הכבד מכניס באדם עצלות וכו', שמשם נמשך העצבות והדיכאון, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ולשמוע קלטות של שמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת הן בגשמי הן ברוחני, ומכניסה אוירה של  רגיעה בתוך הבית.

זיכרי היטב דייקא עכשיו כשכל כך חם בחוץ, והאשה הולכת עם צניעות, זה שבחה בכל העולמות, שהקדוש ברוך הוא משתבח עם האשה הזאת שהוא יכולה להתגבר על יצרה, ולובשת בגדים צנועים, ואינה חשופה וכו', כמו שהולכות הגויות עכשיו בעת החום הכבד, שרוב הגוף חשוף לגמרי, וזה היופי של האשה שהולכת בבגדים צנועים, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה א' סימן ג') אשה שהוא מצניעה את עצמה אפילו היא ישראלית ראויה היא שתנשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים, אני יודע שזה גירוי ופיתוי מצד היצר לאשה ללכת עכשיו בחום חשופה, אבל דעי לך זה הנסיון שלך, והשכר שתקבלי עוד בעולם הזה כשתלכי בצניעות זה אין להסביר כלל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתמיד יהיה לך טוב בחיים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיםבעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר ראה כ"ו אב ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז, בפרט עכשיו כשנכנס חודש אלול, חודש התשובה, ראוי לך להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ביראת שמים ובצניעות, ובוודאי בזכות זה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונתיך.

העיקר תשתדלי מאד שיהיה לך שלום בית, כי האשה נקראת עקרת הבית, שהיא עיקר הבית, ובידה תלוי כל הבית, ולכן לאשה יש כוחות הנפש בלתי רגילים, ואם היא מתחזקת להיות בשמחה, והיא רגועה, אזי כל הבית רגוע וכו', אבל אם האשה עצובה ועצבנית וכו', אז כל הבית נהרס, ולכן תראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד קשה לך ועובר עלייך משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת זה הגבורה של האשה שיש לך בטחון עצמי, והיא מתחזקת ומחזקת את בעלה, ואת כל המשפחה, ולכן תהי פיקחית, ואל תקחי אל הלב כל דבר קטן וכו', זה לא בריא להיות רגישה וכו', זה בא מאי בטחון עצמי, כי אשה שיש לך אמונה בהקדוש ברוך הוא, שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, וכל דבר מה שקורה זה הכל ממנו יתברך, והיא באה אליו יתברך ומתפללת לפניו יתברך, ומבקשת את כל מה שהיא צריכה, אשה כזאת בונה את הבטחון העצמי שלה, ואז היא יכולה לעבור על כל פגעי ומקרי הזמן, ולכן תהי חזקה מאד, ובפרט בחודש הזה חודש אלול חודש התשובה, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שיתרחב לך בגשמיות וברוחניות, ולא יחסר לך שום דבר, רק תהי חזקה ולא להישבר משום דבר, ולא להגיב על שום ביקורת שעושים עלייך וכו' יהיה מי שיהיה, ואם תהי חזקה בזה אזי כל החיים שלך יהיו חיים אחרים לגמרי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך שבת שלום  

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ערב ראש חודש אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ערב ראש חודש אלול, וממחר מתחילים לתקוע בשופר כדי להתעורר בתשובה, ועיקר התשובה לחזור אל הקדוש ברוך הוא, ולזכור שהוא יתברך מסתכל עלינו, וצופה ומביט עלינו, וככל שאדם מחדיר בעצמו ידיעות אלו, אזי הוא מתבייש בחדרי חדרים לעשות מה שלא צריכים לעשות, ובזכות זה בעצמו הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כמאמרם ז"ל (ברכות יב:) כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עוונותיו, כי בזה שאדם מתבייש, הוא מגלה דעתו שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה ומסתכל עליו, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ובפרט עכשיו בימי אלול הקדושים שזה עת רצון גדול בשמיים, כמאמרם ז"ל (תנחומא כי תשא), משה עלה בראש חודש אלול וירד בעשור, והיו ישראל שרויין בתפילה ובתענית, ובו ביום נאמר למשה "סלחתי כדבריך", וקבע הקדוש ברוך הוא יום סליחה ומחילה לדורות, ולכן ראי דייקא בחודש אלול הזה לחזור בתשובה אמיתית, ולעשות את רצונו יתברך, ובזה בעצמו ראוי לנו לשמוח שתהילה לאל אנחנו מאמינים בו יתברך, ובזכות האמונה, נזכה להיגאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) אין ישראל נגאלין אלא בזכות האמונה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך, שתהי תמיד שמחה ועליזה, ושום דבר לא יחסר לך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

1 תגובות

    • 3.
    • מאת: אלמונית
      איזה פקסים מחזקים אשרינו שזכינוווווווווו
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup