ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אב ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' אב | ב' אב | ג' אב | ד' אב | ה' אב | ז' אב | ח' אב | י' אב | י"א אב | י"ב אב
י"ג אב | י"ד אב | ט"ו אב | ט"ז אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ' אב | כ"א אב | כ"ב אב | כ"ג אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ו אב | כ"ט אב


בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה היום נכנסים ימי האבל, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לשמוע כלי זמר וכו', וכן אפילו כשמתקבצים שלא יהיה ענין של שמחה ברבים, ומכל שכן וכל שכן שאסור לשמוע שום בדחנים וכו', כי עלינו להתאבל על חורבן בית המקדש ועל צרות ישראל ועל הריגת הצדיקים כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי יומא פרק א' הלכה א') שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו; ובפרט עכשיו שגם נארע דבר מזעזע כל כך שהרגו צדיק תמים על לא דבר, עלינו לפשפש במעשינו מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יח:) ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו; המקום ינחם אותנו ואת כל עם ישראל בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ויקויים (ישעיה כה)"בלע המות לנצח ומחה אדנ-י אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי הוי"ה דבר".

באתי לבקש את כל נשות אנשי שלומינו שתשתדלו בכל מיני אופנים שבעולם להחזיק את עצמכם ביחד, ואשה תחזק את רעותה, ובפרט בימים טרופים אלו, שזה מאד מאד נחוץ להתחזק יחד, וזה היה רצונו של רביז"ל שגם הנשים תהיו חסידות שלו, ולכן אני מאד שמח שלאחרונה נעשה התעוררות אצל נשות אנשי שלומינו לנסוע אל ציון רביז"ל, כי רק הוא הרבי שלנו, ועלינו להתחזק באמונת חכמים ברביז"ל, ומה טוב ומה נעים באם כל אשה תתחיל לעיין בכל יום בספר "פעולת הצדיק" ששם מובא כל ההשתלשלות מחיי רביז"ל, מעת שנולד עד שעלה מעלה מעלה וכו', והידיעה לדעת ממנו זה סגולה מאד מאד לנשמה.

יעזור הקדוש ברוך הוא שבקרוב מאד יקויים (זכריה י"ג) "ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ", ונזכה ביחד לקבל פני משיח צדקינו, אשר בא יבא פתאום.
 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

דעי לך שצריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולידע שלא יודעים כלל, וכך צעק רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ג') הקדוש ברוך הוא גדול מאד שאין יודעים כלל מגדולתו וכו', נעשה בעולם דברים כאלו שאין אף אחד מבין מה קורה וכו', ועלינו רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, לידע ולהודיע ולהוודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, כי הרבה פעמים עובר על בני אדם כל מיני מרירות ודינים והרפתקאות וכו' וכו', עד שיכול להשתגע מרוב צרות, ואי אפשר להחזיק מעמד אלא על ידי אמונה פשוטה לידע שהכל לטובה, ואין לנו להתערב במעשי הקדוש ברוך הוא כלום, ואסור להרהר אחריו יתברך, כי (תהלים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו", ותמיד צריכים לזכור ולחזור (דברים ל"ב ד') "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא", אשרי מי שחוזר על זה בכל פעם, ואז לא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ורביז"ל רצה מאד מאד שנתחזק באמונה פשוטה בלי שום חכמות, כמו שהנשים התמימות מאמינות, (עיין שיחות הר"ן סימן ל"ג), אשרי האשה שזורקת את שכלה המדומה לגמרי, ומתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, וכל מה שהיא צריכה מבקשת רק ממנו יתברך.

היה צדיק גנוז בשם רבי דוד ז"ל, והוא היה עני מרוד מאד עד שבביתו לא היה מה לאכול, ואף על פי כן התחזק הוא ואשתו באמונה פשוטה בו יתברך, והרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע חיבבו מאד מאד, ופעם אחת כשנסע בדרך אזי נכנס הצדיק מליזענסק זי"ע לבקר את הצדיק גנוז רבי דוד ז"ל, והנה הרבנית שראתה את האורח הגדול שבא אל ביתם, והתביישה מאד שאין לה מה לתת כיבוד לפני הצדיק, היה לה רק קצת קמח עם מים, זה הכל מה שהיה להם בבית, אפילו קצת שמן לטיגון לא היה להם, ותיכף ומיד לקחה את הקמח ולשה עם המים רקיקים ואפתה את זה, ויצאו רקיקים יבשים, ובעת כשלשה את הקמח עם המים הורידה דמעות לפניו יתברך והתחננה אליו יתברך, רבונו של עולם הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בא לאורח לביתי, ואין לי כלום מה לתת לו, רק הקצת קמח שאני לשה עם מים, אנא תוריד לי מהגן עדן שיהיה טעם בהרקיקים היבשים האלו, וכששמה את זה על השולחן ואכל מזה הרבי רבי אלימלך זי"ע, ושיבח מאד את הרקיקים האלו ואמר שמרגיש בזה טעם מן, טעם גן עדן ממש, וכשחזר לביתו סיפר הצדיק להרבנית איך שהיה בבית הצדיק הגנוז רבי דוד ז"ל, ואשתו נתנה לו רקיקים יבשים שהיה טעם גן עדן בהם, והתקנאה הרבנית מאד איך יכול להיות שאצלה אין הצדיק אוכל ממה שמגשת לו וכו', ואצל אשת הצדיק גנוז רבי דוד ז"ל אכל מעדנות, ונסעה אל בית רבי דוד ז"ל לשאול את זוגתו על תפריטי האפיה הנפלא שיש לה, ושאלה את זוגתו תגלי לי איזה תבלינים שמת בעוגות עד שבעלי הרבי הקדוש זי"ע שיבחם כל כך, ענתה ואמרה אשת רבי דוד ז"ל, האמת שלא היה לה כלום לתבלין וכו', אלא רק קמח ומים, אך ביקשה בעת הלישה והבישול רבונו של עולם תוריד בתוך הרקיקים האלו טעם גן עדן, כי אני מתביישת לתת לפני הצדיק רקיקים יבשים בלי טעם בלי ריח וכו', וזה סוד הטעם שהרגיש הצדיק בהרקיקים שלי, ואז כששמעה הרבנית של הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע את זה, אזי נייחא דעתה כי קודם היה לה חלישות הדעת גדול מאד, רואים מזה מה זה תפלה של אשה תמימה שאין לה כלום והיא מבקשת את הקדוש ברוך הוא שיכניס טעם גן עדן בהמאכלים שלו, ומתקיימת התפלה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי שבורה משום דבר, ואף שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותשפכי את נפשך אליו יתברך, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, אזי תראי איזה נסים נגלים יעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שכלל ישראל עוברים עכשיו מכה קשה מאד, שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה יח:) שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו; שמצד אחד לקח רוצח ילד בן תשע שחזר מהתלמוד תורה בתומו וחתך אותו לחתיכות בעודו חי, ומצד שני נכנס רוצח ודקר בלב צדיק תמים, אשר הדברים האלו מזעזעים את כל אחד, ולא שמעו דבר כזה אצל כלל ישראל בהרבה דורות וכו', כי לא היה דבר כזה יהודי שצריך להיות ירא שמים ולומד גמרא וכו', שיהיה רוצח בדם קר, ועל זה עלינו לבכות להקדוש ברוך הוא שיאמר למלאך משחית הרף, הגיע כבר זמן גאולתינו שנגאל.
ולכן אני מבקש אותך אם את יכולה להגיע להבית הכנסת היום בלילה בשעה תשע בדיוק, שאז אשא הספד מר על שתי הרציחות האלו, ונרחיב את הדיבור, למה בא לכלל ישראל המכה הנוראה הזו.
הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, וכבר לא נדע משום צרות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

בימים טרופים אלו עליך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז יותר ויותר באהבת ישראל, ותהי חזקה להתאחד יחד עם נשות אנשי שלומינו, ואדרבה אם את רואה אשה אחת שהיא מתביישת וכו', אזי את תקדימי לה שלום, ולסחוב אותה שתהיה ביחד עם נשות אנשי שלומינו, כי יש הרבה נשים שהן ביישניות וקשה להן למצוא חברה וכו', ולכן אשרי האשה שדואגת להתחבר עם כל אשה, וכך שלא תהיה לבד, ודבר זה הוא חסד מאד גדולה, ואני מוכרח להגיד לך שאין עוד חסד יותר גדולה מזו מלהוציא את אשה מעצמה וכו', כי כשנכנסים בתוך עצמה וכו', זה פתח לכשלון וכו', כי צריכים להוציא את כולן מקטנות המוחין, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובידיעות האלו בונים לעצמן את הבטחון העצמי, שזה יסוד גדול בחיי יום יום ובהצלחת החיים, את צריכה להתחזק בבטחון עצמי שאת כן יכולה וכו', שאת כן מוצלחת וכו'.

העיקר תוציאי את עצמך מכל מיני דמיונות ומחשבות זרות, שזה הורס את האדם לגמרי, וכמאמרם ז"ל (ירושלמי שבת פרק י"ד הלכה ג') על הפסוק (דברים ז') "והסיר הוי"ה ממך כל חולי" זו רעיון, דאמר רבי אליעזר (שם כ"ח) "ונתן עול ברזל על צוארך" זה רעיון, היינו מה זה העול הכי קשה של האדם? זה הרעיונות והדמיונות שמסבבים אותו, כי מרוב עוונותיו הוא נמצא בלחץ תדירי ומדמיין לעצמו כל מיני מחשבות של הבל וכו', ושל פחדים וכו', מה יעשה לו זה? ומה יעשה לו ההוא? ובאמת אדם רודף את עצמו יותר מה שאחרים רודפים אותו, כי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומשתדל להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך מח מחשבתו, אזי מתפטר מכל אלו הרעיונות והדמיונות, ונעשה בן חורין אמיתי, ואין עליו שום עול, ולכן תהי פיקחית תחשבי תמיד רק ממנו יתברך איך שהכל זה אלקות, והכל לכל זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המאציל העליון, ועל ידי זה תבני לעצמך בטחון עצמי, ותוכלי לעזור לעוד נשים, ולא יחסר לך שום דבר.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר דברים ה' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ההילולא של האריז"ל, וידוע איך שכל כך ביקש מתלמידיו שיהיו ביחד בשלום ואהבה גדולה מאד, ופעם אחת אמר לתלמידיו בואו ותעלו איתי לירושלים ונזכה לראות בבניין בית המקדש, אז היה כמה תלמידים שאמרו שצריכים לשאול את האשה וכו', ובין כך נעשה קטטה בין הנשים וכו', ואמר האריז"ל חבל חבל הכל נדחה, רואים מזה איך שהנשים צריכות להחזיק את עצמן ביחד, ולעזור אחת להשניה, כי רק בזה תלוי הגאולה, ובפרט נשות אנשי שלומינו צריכות למסור את נפשן פשוטו כמשמעו שיהיה ביניהן אהבה גדולה מאד.

כל כך חבל שעדיין יהיה השנאת חינם כל כך חזקה, ועדיין אלו הערב רב שמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ואני יכול להעיד על זה שעם ישראל הם קדושים וטהורים, אלמלא אלו המפורסמים של שקר הרע בנים שעושים צחוק מעם ישראל, כמו שאנחנו רואים את זה בחוש, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קלט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, עם ישראל הם קדושים אלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה.

ולכן אני מאד מבקש אותך שבכל יום תתפללי להקדוש ברוך הוא שיציל את כולנו ובפרט אותי, וכבר נזכה לראות במו עינינו בגילוי שכינה ובבניין בית המקדש, ואהיה  לך אסיר תקוה על התפלות שתתפללי עלי ועל קהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, כי אין לנו בזה העולם רק תפלה, ורק הוא יתברך יכול לעזור לנו, אם נבקש אותו באמת, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה) "קרוב הוי"ה לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, ובפרט עכשיו לפני תשעה באב שאנחנו עדיין מחכים ומצפים לבנין בית המקדש עלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ועיקר האמונה בא לאדם שזוכה לעזור להזולת, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תשתדלי כל מה שאת יכולה רק לעשות חסד עם הזולת.

אני מאד מבקש אותך שאל תסתכלי על אף אחד, ואז לא יהיה לך שום בזיונות משום בריה שבעולם, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף חלק ב' סימן י"א) מי שעוצם עיניו מראות ברע על ידי זה ניצול מבזיונות, וזה דבר פשוט כשאין אדם מסתכל על הזולת, אז הוא לא רואה שההוא צוחק ממנו וכו', או מדבר עליו וכו', או מבזה אותו, וזה עיקר השלימות, לא לעשות עסק משום רשע שבעולם, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ל"ה) מי שהוא עצור במילין לא יוכל אותו שום אדם; ולכן לא כדאי להכנס בוויכוחים עם אף אחד, אפילו שמחרף ומבזה אותך רק לקיים מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תגיבי ולא תעני ולא לעשות שום דבר, רק לשתוק, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתה שמע חרפתך ותשתוק תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך, ואמר (שם אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיה ראויין לבוא עליו, ואמר (שם סימן כ"ט) מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו, ואמר (שם אות המתקת דין סימן פ"ד) על ידי שתיקה נמתק הדין. ואמר (שם אות אמונה סימן ט"ז) כשמחרפין אותך ואתה שותק תזכה להבין תירוץ על קשיותיך, ותזכה לרוח בינה.

נא ונא תרבי לעשות צדקה וחסד בימים אלו כדי שנזכה כבר להיגאל בגאולת עולם, ולקבל פני משיח צדקינו.

המאחל לך נחמה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה זה תשעה באב, אם נזכה אזי נראה במשך היום בבנין הבית המקדש שיהיה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמאמרם ז"ל (בבא קמא ס:) אמר הקדוש ברוך הוא עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הציתי אש בציון שנאמר (איכה ד' י"א) ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה ואני עתיד לבנותה באש שנאמר (זכריה ב' ט')"ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה". ואף שבני אדם קשה להם להבין דבר כזה וכו', ושואלים איך יכול להיות? ואיך זה יהיה? אזי אני מזמין את כולם שיבואו ליבנאל, ויראו בעיניהם את הבית המקדש מעט איך שבנו על תילו, אחר שהס"מ מנע מאתנו לבנות את זה במשך עשרים וחמש שנה, וכולם ניבאו שחורות שזה אף פעם לא יבנה, והנה תהלה לאל זה עומד על תילו ביפיו על אפו וחמתו של הס"מ, כמו כן יקויים מה שניבא הנביא (מלאכי ג' א') "הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר הוי"ה צבאות".
כל אשה שהיא בהריון או מניקה וכו', וקשה לה התענית שתשאל שאלה בבית ההוראה.

העיקר מה שאני מבקש ממך שתשתדלי שמצידך לא יהיה שום שנאת חנם על שום בר ישראל, ולבקש ממנו יתברך שנזכה שישרה אהבה בין כלל נשמות ישראל, ויקויים נבואת הנביא (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ", (שם י"דט') "והיה הוי"ה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד".


כתבתי מכתב לבעלך, וטוב שגם את תקראי בזה, כי זה שייך גם אליך.

המאחל לך נחמה שלימה

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ...תחי'

חזקי ואמצי באמונה פשוטה בו יתברך, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים, ואף שיש דברים שאנחנו לא מבינים, עם כל זאת צריכים תמיד לחזור על הפסוק (דברים ל"ב ד') "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא", רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) אשר בר ישראל שמתחזק באמונה ומסתתר בסתר צל כנפיו יתברך, ואף שרואה שבין כך הרשעים עושים חיל ומצליחים בדין וכו', והוא לא שואל שום שאלות רק יודע כי צדיק וישר הקדוש ברוך הוא, על ידי תוקף האמונה הזה, לבסוף יש להרשעים מפלה גדולה, ובשביל זה אנחנו צריכים להתחזק באמונה בו יתברך, ולידע שלא כל דבר אנחנו מבינים, בוודאי מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה בצדק ובחסד, ועלינו רק להתחזק ולהרבות ולעשות חסד בין אחד להשני, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד.

ולכן אני מאד מבקש אותך רק חזקי ואמצי להיות תמיד בשמחה, וכך אמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר, ולדואגים ולמצטערים ייראה הזמן יותר ארוך", ולכן למה לך להיות שבורה ולדאוג וכו', תסתכלי רק על החסד של הקדוש ברוך הוא שעשה עמך וכו', ואז תוכלי לתת לו תודה והודאה על הכל, ואמר הרב הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע כשאדם מספר את הנסים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, אזי הקדוש ברוך הוא עושה איתו עוד נסים, ולכן מה טוב ומה נעים תמיד לספר על הנסים והחסדים שעשה הקדוש ברוך הוא עמו וכו', ואיזה אשה שיש לה עדיין ספיקות וכו', אם ראתה אי פעם שעשה עמה הקדוש ברוך הוא נסים, עליה לקיים מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ט') מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי הצדיקים ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא,וזה יחזיר לה את האמונה בו יתברך, אנחנו גרים סך הכל שתים עשרה דקות בדיוק מהציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, אשרי האשה שתהיה רגילה לבוא שמה ולשפוך את לבבה וכו', ותראה נסים נגלים שיעשה עמה הקדוש ברוך הוא, כי המקום הזה מסוגל לנסים, ואם תתפללי תתפללי גם עלי, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים.

היום לא יהיה שיעור.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, וזה גדולת בר ישראל שאפילו שעובר עליו מה שעובר, הוא מחזיק מעמד ואינו נשבר, ותאמיני לי שאת צריכה לרקוד מרוב שמחה כל יום ויום שאת נמצאת בקהילה קדושה של אנשי שלומינו ביבנאל, אשר היא חממה של אמונה, ומאד מאד אני שמח שלאחרונה נעשה התעוררות בין נשות אנשי שלומינו לנסוע אל ציון רביז"ל, אשר אין למעלה מזה, כידוע שרביז"ל רצה מאד מאד שנבוא אליו באומן, וניתן פרוטה לצדקה עבורו, ונאמר שם את העשרה מזמורי תהלים שנקראים תיקון הכללי, אזי אפילו אם עצמו גברו חטאינו ופשעינו יוציא אותנו מהשאול תחתית, ולכן אשרי האשה שזוכה להיות על כל פנים פעם אחת בחיים אצל ציון רביז"ל, ואשרי ואשרי האשה שמזרזת את בעלה לנסוע אל רביז"ל על ראש השנה, שהזכות הזה יגן עליה, כי רביז"ל רצה מאד מאד שכל הגברים יבואו אליו על ראש השנה באומן, ואשרי האשה שעוזרת לבעלה שיוכל להיות בראש השנה באומן, והיא מתחלקת עמו את הזכות הזה שווה בשווה, כי האשה היא עקרת הבית, היינו עיקר הבית, וכשהאשה עוזרת לבעלה לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה באומן, אזי היא מתחלקת עם השכר.

נא ונא העיקר אצלינו זה אהבה, שאשה תאהב את רעותה, ותעזור אחת להשניה, כי כל העניין של הס"מ זה רק הפרד ומשול, זה הכח שלו לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ועלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולשרוף את הקנאה והשנאה שיש בין אחת להשניה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות קנאה סימן א') כשיתבטל הקנאה אזי יהיה קיבוץ גלויות, ורציתי שכל אשה שתעזור בבית התבשיל להאכיל רעבים ועניים וכו', וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות רחמנות סימן א') מי שמרחם על עניים זוכה לראות בנחמת השם יתברך, גם מנצח תמיד; ולכן יען שהס"מ אורב עלינו ומוסר אותנו, ומסית ומדיח נגדינו, ומלכלך עלינו בהכלי שופכין הנקראים עיתונים וכו', עלינו להתגבר ביתר שאת ביתר עוז להתאחד יחד, ורק להיות בשמחה, ואני רוצה שכל אשה תבוא בליל ראשון ובליל שלישי לערב שמחה, ולשמוח יחד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם חלקינו וגורלינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ואתחנן י"ב מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

השבת הזו נקרא שבת נחמו על שם ההפטורה שהנביא ישעיהו מנחם אותנו בשם הקדוש ברוך הוא, ואומר (ישעיה מ') "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם", הקדוש ברוך הוא אומר לנו אף שנחרב בית המקדש בימינו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי יומא פרק א' הלכה א') כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריבו; וזה הצרה הכי גדולה שלנו שאנחנו צריכים לראות בכל יום ובכל שעה ובכל רגע איך שהבית המקדש חרב ונחרב (איכה ה') "על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו", שכל טמא וזב ומצורע וכו', מסתובב שמה, במקום קודש הקדשים, ועל זה דווה לבנו וכו', עם כל זאת הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו השבת הזו, ומבטיח לנו שהוא לא עזב אותנו, והוא נמצא עמנו, כי הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והנה אני הולך להתגלות אליכם כמו שכתוב (שם) "ונגלה כבוד הוי"ה וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי"ה דיבר", איזה שמחה צריך להיות לנו? הרי ראוי לנו לרקוד מרוב שמחה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו דואג לנחמינו ולשמחינו, היש עוד שמחה יותר גדולה מזו? שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנחם אותנו, ואומר לנו אף שעבר עליכם ועובר עליכם מה שעבר ועובר וכו' וכו', עם כל זאת זכרו היטב כי אני נמצא פה איתכם עמכם ואצלכם, ולכן תראו להתנחם, כי אני לא עוזב אתכם ואני לא יעזוב אתכם.

ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי התחלה חדשה מהשבת הזה, להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ובעת הדלקת הנרות שאז הוא עת רצון גדול להאשה בשמים, ויכולה לפעול כל מה שהיא רוצה, ועל כן תנצלי כל דקה שאת עומדת לפני הנרות, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת רק צריכה, ותראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי הוא מלא רחמים וכו', ואף שאנחנו רואים שבין כך הס"מ וגונדא דיליה רשעים ארורים רודפים אותנו, ומחרפין ומגדפין אותנו וכו' וכו', כל זה למען הנסיון לנסות אותנו אל מי נברח בעת צרה וכו', ולכן אל תשימי לב מה שהכלבים נובחים וכו', אלא תברחי אליו יתברך, ותספרי את כל אשר עם לבבך אליו יתברך בשפת האם שלך, אשר כל דיבור ודיבור נשמע ונתקבל בכל העולמות, אשרי האשה שהיא חזקה באמונה, שעל ידי זה תעבור את הכל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר ואתחנן י"ג מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

השבת ניחם אותנו הקדוש ברוך הוא על חורבן בית המקדש, שהיה לנו בתשעה באב, וראוי לנו להתנחם אשר בוודאי לא יעזוב אותנו הקדוש ברוך הוא, ועוד נזכה לראות פה ביבנאל נפלאות גדולות, כי כך כתוב בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, היינו שהגאולה תתחיל פה בגליל התחתון, ולכן אנחנו צריכים להשתדל מאד מאד לבנות את הקהילה ביתר שאת ביתר עוז, הן במידת החסד, והן במידת הצניעות, כדי שלא נצטרך להתבייש מפני משיח צדקינו, שבוא יבוא ויגאלנו גאולת עולם.


חזקי ואמצי מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, והנביא אומר (ישעיה מ"א כ"ט) "נותן לייעף כח ולאין אונים עצמה ירבה", כי מי שמכניס בדעתו תמיד את אמתת מציאותו יתברך, ולא מסיח דעת ממנו יתברך, על ידי זה תמיד הוא מקבל כוחות חדשים ויכול להתחדש.


אני מאד מאד מבקש אותך יען שעכשיו באים כל כך הרבה אורחים, ראי לקבל את כל הנשים בסבר פנים יפות, ולהדריך אותן איפה יש המקוה וכו', איפה יש המכולת הכשרה וכו', וזה יהיה קידוש שם שמים, וקידוש שם רביז"ל, כי הס"מ הרשע ימח שמו וזכרו לכלך עלינו כל כך בכל מקום וכו', ולכן אדרבה בואי ונראה את השקר של השקרן וכו', וכן תזהירי להילדים שיקרבו את הילדים של הנופשים.


הקדוש ברוך הוא המנחם את עם ישראל ינחם אותנו, שנזכה כבר להתפטר מהרשעים שרודפים אותנו זה חצי יובל שנים, ונזכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה יהיה חמשה עשר באב, שהוא חג גדול מאד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כו:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים,ועיקר החג שאז הותרו שבט בנימין להיכנס בקהל ה', וזה יום של שידוכים, ואין עוד שמחה יותר גדולה בעולם הזה ומכל שכן בכל העולמות, כשזוכים להתחתן ולהקים בית נאמן בישראל, ולהוליד בנים ובנות חיים וקיימים, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד הלילה, ורציתי שכל נשות אנשי שלומינו יבואו לליל שמחה, [ואף שהמקום שם דחוק וכו', זה גם כן מהסתת הס"מ הרשע ימ"ש, וכתבתי מכתב לבעלך, וכדאי לך לקרוא את המכתב כי זה גם נוגע אליך], עם כל זאת אנחנו מחזיקים מעמד בהקהילה הקדושה שהיא חממה של אמונה, על אף כל הדוחק והיסורים והמרירות שאנחנו סובלים וכו' וכו', אך האהבה והאחדות שיש בין אנשי שלומינו זה מה שמגין עלינו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, שתשתדלי מאד לדון לכף זכות את כל אשה מנשות קהילתינו, ולראות לקרב אותה בתכלית ההתקרבות, וביחד תשמחו על נועם חלקינו, על "אשר בנחל" שם גורלינו, ואת לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שגורמים למעלה בשמים כשקהילה אחת מחזיקים את עצמם ביחד, ובפרט עכשיו שבאים כל כך הרבה נופשים, כדאי לקבל את כולם בסבר פנים יפות, כדי שיראו איזה קהילה קדושה יש לנו, ואיזה אחדות ואהבה וחסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, זה דבר שלא רואים בשום מקום בעולם, וזה מקדש שם שמים ברבים, ומקדש שם רביז"ל.


באתי לגלות את דעתי פעם ולתמיד לכל נשות אנשי שלומינו היקרות, יש מצוה של (דברים ד' ט"ו) "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", שכתבו האחרונים אף שזה סובב על עבודה זרה, עם כל זאת זה גם מצוה לשמור על הבריאות, כל אשה שהיא בהריון צריכה לשמור מאד מאד על מה שהרופא אומר [כמובן רופא מומחה], אם צריכה להוליד בניתוח קיסרי וכו', או צריכים לעשות זירוז וכו', שלא להיות חכמה, אלא תיכף ומיד לציית את הרופא, כי זה גובל בפיקוח נפש הן לאמא והן להוולד, וכבר אמרתי את זה הרבה פעמים, ואני כותב את זה פעם ולתמיד שלא בכל פעם ישאלו אותי וכו' וכו', ולכן הכי טוב ללדת בבית חולים גדול וכו', ועם רופא מומחה, ואם הוא אומר שצריכים זירוז וכו', או ניתוח קיסרי וכו', לא לפחד מלעשות את זה, כי זה גובל בפיקוח נפש, ואני לא רוצה שיפרשו את דבריי אחרת, זה מה שאני אומר וזה מה שאני מחזיק, והקדוש ברוך הוא יעזור שיתרבה השמחות בין נשמות ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו באב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ט"ו באב שהוא יום טוב ושמחה גדולה, כי זה חג למצוא את בת זוגו, כי שבט בנימין לא היה להם עם מי להתחתן, וביום הזה הותרו לבוא בקהל, וכך נמשך על כל הדורות שביום הזה יכולים למצוא את הזיווג, ומה גם שהשלום בית של כל אחד ואחד צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואשה תמחול לבעלה, והבעל ימחול לאשתו, ויעשו התחלה חדשה, ואין עוד שמחה כמו שהזוג גרים ביחד באהבה אחווה וריעות, וצריכים להקפיד על זה מאד מאד שיהיה שלום בתוך הבית, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לשמוח ביום זה מאד מאד, ולהשלים עם בעלך ביתר שאת ביתר עוז, וביחד תבנו ותשקמו את ביתכם, כי אין עוד טוב כמו שלום בית, ורואים איך שהס"מ עובד מאד מאד לשבור את בתי ישראל, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ג) מענין בני הנעורים ששכיח מאד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. אמר שזה מעשה בעל דבר שמניח את עצמו על זה מאד לקלקל השלום של בני הנעורים כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. כי הוא אורב על זה מאד לתפסם בנעוריהם על ידי קלקול השלום בית חס ושלום שגורם בערמומיותו לקלקל השלום שביניהם והאריך בשיחה זאת כי זה מאד מאד נחוץ הן לאברכים והן להנשים לדעת איך להתנהג אחד עם השני, כי לצערינו הרב היום יש כל מיני אנשים פגומים וכו', שהם אומרים שמתמחים בעניני שלום בית וכו', ולוקחים הרבה כסף וכו', ונקראים מפורסמים לעניני שלום בית וכו', ובאמת נתקיים אצליהם מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שיש מפורסמים ומנהיגים שאינם יכולים להנהיג את עצמם, ואיך ינהיגו את אחרים? ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו וכו', וכלל זה יהיה בידך, אם אחד רוצה כסף עבור לעשות שלום בית, הוא כבר שקרן גדול מאד, והוא לא מעוניין שיהיה אצלך שלום בית, כי הוא ימשוך את זה לכל הפחות לחצי שנה או לשנה, כי הרי זה הפרנסה שלו, וככה אם הוא יגמור עם זה אחד שתים וכו', אז לא יחזרו אליו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאנשים כאלו.


נא ונא ראי להתאחד עם נשות אנשי שלומינו, כי אין טוב אצלו יתברך כמו האחדות, והס"מ כל הענין שלו רק הפרד ומשול, ולכן כדי לגרש את הטומאה מאתנו, אנחנו צריכים למסור את נפשינו על אהבה אחווה וריעות, ובפרט שיש עכשיו כל כך הרבה נופשים וכו', ואורחים וכו', צריכים לקבל את כולם בסבר פנים יפות, ולקדש על ידי זה את שמו יתברך, וכן לקדש את שם רביז"ל, כי הס"מ כל כך ליכלך עלינו וכו', עד שחושבים מי יודע מה זה חסידי ברסלב? כידוע שרביז"ל סיפר לנו (סיפורי מעשיות מעשה ז') שקודם שירדה נשמתו לזה העולם, עשה ס"מ רעש בכל העולמות, אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות בזה העולם, אז ענו לו הנשמה מוכרחה לרדת, ואתה תצא ותמצא לעצמך עצה וכו', וחזר עם איזה זקן שצחק וכו', ואמר יש לי כבר עצה וכו', ואמרו אנשי שלומינו היקרים שהפירוש הוא שהס"מ יעליל על רביז"ל ועל אנשיו כל מיני שקרים וכו', והם יהיו כצחוק מכאיב בעיני כל וכו', ולכן בזה שאנחנו נחזיק את עצמינו ביחד, ובאהבה גדולה מאד, ולהראות את יופי הצדיק, בזה בעצמו הטומאה תתבטל וכו', יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז מנחם אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נכנסנו עכשיו בארבעים יום קודם ראש השנה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולחזור בתשובה שלימה על שפגמנו באמונת חכמים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שמי שפוגם באמונת חכמים סימן שמוחו מטונף ואינו יודע איך להתנהג, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו שאנחנו נכנסים בימים האלו לקראת ראש השנה הקדוש והנורא, שאז הוא יום הדין שדנים את האדם על כל פרט ופרט, ולכן עלינו לפשפש היטב במעשינו אם אין בידינו איזה פגם באמונת חכמים, כי אלו הלצים המתלוצצים ומלעיגים על דברי חכמינו הקדושים וחושבים שזה הכל צחוק וכו', ומרבים בליצנות, לבסוף מקבלים מכה כזו שלא חלמו על זה וכו', ומכל שכן מי שעובר על איסורי תורה, כגון חילול שבת וכו', ואינו שומר נדה וכו', אוכל טריפות ונבילות וכו', הוא חושב שהכל צחוק, והוא עוד מתלוצץ מכל זה, לבסוף מקבל מכה כזה שלא עלתה על דעתו, ולכן עלינו לפשפש במעשינו אם אין בנו פגם באמונת חכמים שעל זה הקדוש ברוך הוא מאד מאד מקפיד, ובפרט מי שמזלזל בדברי הצדיק יצטרך אחר כך לשלם מחיר כבד מאד מאד.

תאמיני לי שראוי לך לשמוח מאד מאד שיש לך חלק בבנין קהילה קדושה כזו חממה של אמונה שבנה הצדיק, כי קהילתינו הקדושה תחת מרותו של רביז"ל, והוא מוליכנו על דרך האמת, ולכן עלינו לשמוח שזכינו להיות אצל ציונו הקדוש, ועוד נזכה להיות אצלו הרבה פעמים, ובפרט על ראש השנה.

עכשיו באים המון אורחים, תראי לקבל את כל האורחים בסבר פנים יפות, שזה קידוש שם שמים, וקידוש שם רביז"ל, יראו עינינו וישמח לבינו ותגל נפשינו בישועתו יתברך על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תכנסי בשום לחץ בעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותזכרי שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ורוצה רק לעזור לך, אך מבקש שתפתחי את הפה ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של האדם ששופך את לבו אליו יתברך, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, כל תפלה וכל בקשה וכל תחינה שאדם מתפלל ומבקש ומתחנן אליו יתברך, נשמע ונתקבל תיכף ומיד וכו', אך עד שרואים את הישועה יכול לקחת זמן, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ב' סימן י"ז) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מהו בכל קראנו אליו? אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום, ממי את למד ממשה, דכתיב (דברים י"ח) "ואתנפל לפני הוי"ה ארבעים יום" וגו', ויש תפלה שנענית לכ' יום, ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י') "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים ואחר כך אמר הוי"ה שמעה הוי"ה סלחה" וגו', ויש תפלה שנענית לשלשה ימים, ממי את למד מיונה, דכתיב (יונה ב') "ויהי יונה במעי הדגה" וגו' ואחר כך "ויתפלל יונה אל הוי"ה אלהיו ממעי הדגה", ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי את למד מאליהו, דכתיב (מלכים א' י"ח) "ויגש אליהו הנביא ויאמר" וגו', ויש תפלה שנענית לעונה, ממי את למד מדוד, דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון", ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקדוש ברוך הוא יענה, שנאמר (ישעיה ס"ה) "והיה טרם יקראו ואני אענה", ולכן דעי לך שצריכים בזה העולם הרבה סבלנות, אסור להכנס בלחץ, ואפילו שאת מתפללת ועדיין את לא רואה ישועה, אל תתייאשי מן הרחמים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות י.) אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים; ולכן תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, כי אהב"ה עולה כמספר אח"ד, אם יש אהב"ה בבית, על ידי זה נכללים באח"ד שהוא הקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד.

אני מוכרח להגיד לך שכל האורחים והנופשים משבחים ומפארים את הקהילה שלנו, ובפרט הנשים לא יכולות מספיק להתפעל מנשות קהילתינו, ולכן תמשיכי לקבל את פני האורחים והנופשים בסבר פנים יפות, ולהראות להם את בית התבשיל - אהל אברהם, ושיש אוכל לכל מי שרעב.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר עקב י"ח אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד להתחזק ולחזק נשים אחרות, את לא יכולה לתאר את גודל הקידוש שם שמים ושם רביז"ל שאת גורמת פה ביבנאל, שכל האורחים והנופשים לא יכולים להפסיק מלהתפעל מה שהם רואים, שבמקום נידח כזה ימצא קהילה כל כך קדושה.

ודעי לך שאצלו יתברך מאד מאד יקר כשמקדשים את שמו יתברך, ואין עוד קידוש השם יותר גדול מזה שרואים אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, וזה יקר מאד מאד למעלה בכל העולמות, כי לצערינו הרב הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם רק שיהיה פירודים בין נשמות ישראל, והצדיק האמת לוחם בכל יום ויום למען אחדות נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיי חזקה בעבודה הקדושה הזו, שנהיה תמיד באחדות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן נ') על ידי אחדות שיהיה בין ישראל יבוא משיח.
ראי רק לקבל את כל האורחות בסבר פנים יפות, ולעזור להן במה שרק יכולים, כי זה מצוה גדולה מאד מאד לעזור להזולת, ועיקר העזרה הוא רק חיוך וכו', ולקבל את כולן בסבר פנים יפות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים, היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.

אני מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, שאין בכל העולם כולו, חממה של אמונה, ואת צריכה לדעת אשר מי ששייך אצלינו ממילא ישאר ויבנה לעצמו וילה בית דירה מפוארת משלו וכו', ומי שלא שייך אצלינו ממילא לבסוף ילך מאתנו וכו', כי תהילה לאל הקהילה הקדושה שלנו נבנית רק על תורה ותפלה וחסד וצניעות, ולפרסם את הצדיק האמת בעולם, כי אין לנו שום כוונה אחרת וכו', ולכן לא בחינם שהס"מ רוצה רק לבלוע אותנו, אבל כבר אמר רביז"ל "נצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור", ורואים שדבר אחד מדברי רביז"ל לא הולך לריק, כי תהלה לאל הקהילה שלנו גודלת מיום ליום ממש, ובקרוב תראו פה פלאות פלאי פלאות שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, דברים שאת לא יכולה לתאר ולשער, אשרי מי שתהיה חזקה עד הרגע האחרונה, ולא להישבר משום דבר, רק לעשות בכל פעם התחלה חדשה, ותהי בשמחה עצומה, ועל ידי זה תהיה לך חלק בהגאולה העתידה לבוא, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב י"ט אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה שיש לך שייכות אל קהילה קדושה כזו, שכל מי שרק בא מבחוץ וכו', אורחים ונופשים וכו', לא יכולים מספיק להתפעל מקהילתינו הקדושה, ואומרים בפירוש שלא האמינו שיש בכל ארץ ישראל קהילה קדושה כזו, והעיקר מה שלוקח אותם וכו' ושובה את לבם וכו' זה האחדות והאהבה שיש בין אנשי שלומינו, הן בין הגברים והן בין הנשים, ואני מוכרח להגיד לך שזה חלקי מכל עמלי, כי אני ייגע וטורח על דבר זה חצי יובל שנים להקים קהילה קדושה כזו במדבר שמם שאף פעם לא היה פה זכר של יהדות, ותהלה לאל היום זה קהילה נפלאה, קהילה מאוחדת שאין בשום מקום דבר כזה, ובפרט שעכשיו הקמתי חנות יודאיקה ותשמישי קדושה, שנמכור מזוזות תפילין ציצית וכו', וכל ספרי קודש וכו', וכל מה שיהודי צריך, וגם יהיה שם סופר סת"ם שבודק את התפילין והמזוזות, שזה זיכוי הרבים עד מאד, ותהלה לאל אחינו בני ישראל שהיו רחוקים עד עכשיו באים לקנות כיפות וכו', מזוזות וכו', טליתות וכו', ורואים את שבח עם ישראל, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ישראל קדושים הם וכו' וכו'.

מה אומר לך, את  צריכה להיות גאה שאת נמצאת בחממה של אמונה, ואני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מאלו הנשים שמדברות לשון הרע וכו', ומסיתות אחת נגד השניה וכו', אני מוכרח להגיד לך שכל אלו שלא שייכות אל הקהילה שלנו לבסוף יעזבו וכו', ואלו שיתחזקו באמונת חכמים הם ישארו פה ולכולם יהיה בית משלהם, ולא יצטרכו לגור בשכירות, ויהיה להם מכל טוב, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ל"ג) בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים; ורואים בחוש גם עכשיו, אלו המשפחות שהם חזקות באמונת חכמים בלי שום חכמות, הקדוש ברוך הוא מזכה אותם בכל טוב, יש להם בית דירה משלהם, יש להם רכב משלהם וכו' וכו', ולכן תראי להתחזק ביתר שאת באמונת חכמים, ואמר הצדיק הקדוש רבי שלום מבעלזא זי"ע מי שהכיר את מורי ורבי החוזה מלובלין זי"ע היה יכול לראות אל מה בשר ודם יכול לזכות בזה העולם, וכן מי שראה את הקדוש המגיד מקוזניץ זי"ע היה רואה מה זה נקרא יהודי שאוהב כל כך את הקדוש ברוך הוא, אף שהוא היה אדם חלוש מאד וכו', אך כשהגיע להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, הוא התדבק את עצמו בהקדוש ברוך הוא בדביקות אמיתיית, וראו מה זה צדיק מתאהב כל כך בהקדוש ברוך הוא, ומי שעמד בד' אמותיו היה מתפלא איך בשר ודם יכול להתאהב עצמו כל כך בהקדוש ברוך הוא, כי הרגישו סביבו רוחניות חיות אלקות, שהקדוש ברוך הוא נמצא שם וכו', אשרינו מה טוב חלקינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיי חזקה באהבת הזולת, ובזה שיהיה אהבה בין נשות אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה, זה מביא לי חיות חדשה, כי אז אני רואה שלא לריק יגיעי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י מוצש"ק לסדר עקב כ' אב ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהקמתי קהילה קדושה כזו שאין בכל העולם כולו קהילה כזו, תהלה לאל אצלינו אין גזענות וכו', ומשתדלים מאד מאד לעשות חסד אחד עם השני, שזה יסוד היסודות ביהדות לעזור אחד לשני, וזה סימן שהוא בר ישראל, כמאמרם ז"ל (ביצה לב:) כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, בוודאי יש עוד הרבה מה לתקן אצלינו, כי אף אחד לא יכול להתפאר שאצלו הוא כליל השלימות וכו', אבל יחסית למקומות אחרים ראוי לנו לשמוח מאד מאד על שאנחנו נמצאים בקהילה שיש להם את הרצון והכיסופין להתעלות ברוחניות וכו'.
והנה יסוד היסודות במדת החסד לשמור מאד מאד על מצוות של בין אדם לחבירו, שזה עולה על הכל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לנגוע בכסף של הזולת, ולא לנגוע בחפץ של הזולת, ואסור להורות לעצמו שום היתר של מה בכך וכו', ומפני חומר הענין של מצוות בין אדם לחבירו הקמתי תהלה לאל "בית הוראה" שבו יושבים ארבע דיינים מומחים, ואני מוכרח להגיד לך וכן תגיד לידידיך וחבריך וכו' שלעם ישראל יש שולחן ערוך, ורביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד שולחן ערוך ולקיים את השולחן ערוך, והנה לאחרונה שמעתי שיש כמה וכמה דיני דברים בין אדם לחבירו וכו' וכו', ויש שלא רוצים ללכת לבית דין, ויש שלא מקיימים את פסק הבית דין, ולכן אני מוכרח להודיע לך שתודיע גם לאחרים, אנחנו יהודים, וחייבים לשמוע את דעת תורה, אנשים חזרו בתשובה הם צריכים לדעת שזה לא הפקר, לנו יש מורי הוראה, וצריכים לציית את הפסק שפסקו הדיינים, אחרת אין למשפחה זו שום דריסת הרגל בקהילתינו, הקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על תורה ועל חסד, ולכן מוכרחים לציית לבית דין, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות פחד סימן י"ז) מי ששומע ואצית לדין תורה ניצול מפחד, ואמר (שם אות דין סימן ב') על ידי שהדין תורה הולך ונתמעט על ידי זה הפרנסה נתמעטת, וכן להיפך, ולכן אני מאד מבקש אותך חד משמעית, בהקהילה שלנו צריכים לשמוע ולציית פסק דין של "בית הוראה", הלוואי הלוואי שאף אחד לא יצטרך לבא לדין תורה, אלא שיפשרו ביניהם בדרך שלום ואהבה וכו', אבל אם כבר קוראים את מישהו לדין תורה, הוא מוכרח לעמוד לפני הבית הוראה, ואני מאד מאד מקפיד על זה, כי זה עיקר היהדות לציית את התורה הקדושה, ומי שלא מציית את התורה הוא בכלל (דברים כז) "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם".
הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה תמיד שלום ואהבה בין אנשי קהילתינו, ולא יצטרכו אף פעם לבא לדין תורה אלא שיבואו לפשרה ביניהם באהבה לפני שבאים לבית הוראה.

המאחל לך שבוע טוב וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר ראה כ"א אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק באמונה בו יתברך, ותמיד תהי רגילה לדבר עם כל נשות אנשי שלומינו מאמונה, כי אין עוד דבר יותר חשוב מלדבר דיבורי אמונה עם הזולת, ורביז"ל רצה מאד שאנשי שלומינו תמיד ידברו עם הזולת מאמונה, ואמר החכם מכל האדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", כי מי שחזק באמונה, נשפע עליו שפע של ברכות, ובפרט כשמדברים גם עם אחרים באמונה, זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ועל ידי אמונה נמתק ממנו הדין ונשמר מכל רע, וזכרי היטב אשר רביז"ל אמר (ספר המדות אות המתקת דין סימן כ"ח) מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממך, הוא מחמת הכפירות שיש בך, ולכן צריכים להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, ולהיות חזק בזה, ועל ידי זה יכולים להעביר את האמונה גם להזולת.
אני מאד מבקש אותך שבשום פנים ואופן אל תרוצי אחר בני אדם וכו', ולבקש כסף וכו', כי זה גועל נפש מאד, אנחנו מאנשי הבעל תפלה שמאס מאד בכסף, וכלל זה תיקחי בידיך "כל הרודף אחר הכסף, הכסף בורח ממנו, וכל הבורח מהכסף, הכסף  רודפת אחריו", וזה בדוק ומנוסה, עלינו רק לעסוק בהפצת הקונטרסים והחוברות וכו', ומי שחורש וזורע רוחניות, הקדוש ברוך הוא משפיע לו גשמיות וכו', אבל לא לרוץ אחר בני אדם ולבקש מהם כסף וכו', שזה מראה גריעות נפשו וכו', וגועל מידותיו וכו', אל תשכחי שאנחנו מאנשי הבעל תפלה שמאס מממון, ולמה יש בינינו עניים? מפני שכל הראש שלהם איך להוציא מבני אדם כסף, וכבר אמר החכם מכל האדם (קהלת ה' ט') "אוהב כסף לא ישבע כסף", ולכן צריכים להיזהר מזה מאד מאד, ומי שלא מציית לא שייך בכלל לקהילתינו וכו', כי קהילתינו הקדושה שייכת להבעל תפלה בעצמו, שמאס מממון, ולהיפך רואים שהס"מ כל העניין שלו איך להשיג יותר כסף וכו', ותקציבים וכו', ואנחנו צריכים זה לעומת זה לברוח מהגועל נפש הזה.
דעי לך שעכשיו עם ישראל צריכים ישועות גדולות המתקת הדינים, ולכן אנחנו צריכים רק לעסוק במידת החסד שאחד יעזור להשני, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.
אני מאד מבקש אותך שתקבלי את כל האורחות הנופשות וכו' וכו', בסבר פנים יפות, ובזה תקדשי את שם רביז"ל ביניהן.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ"ב אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ודעי לך שרביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ו) כשבר ישראל מתחזק באמונת חכמים, אפילו שהוא איש פשוט, אז יראה נסים ונפלאות שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, וצריכים לבקש הרבה ממנו יתברך על אמונת חכמים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קס"ג) הנואפים לרוב הם מתנגדים על הצדיקים, ולכן אם את תשמעי לדבר אחד על הצדיק, תהי בטוחה שיש לך עסק עם נואף וצריכים לברוח ממנו, ולא להסתכל בפרצופו כלל, ואמר רביז"ל (שם סימן קל"ד) הליצנות אינו מניח את האדם לילך אצל הצדיקים, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לך שום שייכות אל ליצנים, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ח:) דרש רבי שמעון בן פזי, מאי דכתיב (תהלים א') אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? ומאחר שלא עמד, היכן ישב? ומאחר שלא ישב, היכן לץ? אלא לומר לך, שאם הלך, סופו לעמוד. ואם עמד, סופו לישב. ואם ישב, סופו ללוץ. ואם לץ, עליו הכתוב אומר (משלי ט') "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא", ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיהיה לך תמיד חברות תמימות שלא הולכים עם ליצנות, כי על ליצנות אומר רביז"ל (ספר המדות אות ליצנות סימן ד') על ידי ליצנות באים יסורין, וכן (שם סימן ז') על ידי ליצנות בא שריפה, ולכן היו תמיד אנשי שלומינו בורחים מפרחחים וכו', שהם ליצני הדור שדיברו רע על הצדיק, ומי לנו גדול מדוד המלך שהשאיר לנו את ספר התהלים, שנתקבל אצל כלל נשמות ישראל לדורי דורות, וממנו יצא משיח צדקינו, ואף על פי כן אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') אין דור שאין בו ליצנים כדורו של דוד המלך, והיו שופכים את דמיו וכו', מי היה מאמין דבר כזה, דוד המלך שממנו יצא משיח צדקינו, שיעשו ממנו כל מיני ליצי ליצנות כל הפרחחים והיושבי קרנות ושותי שכר, כמו שכתוב (תהלים ס"ט י"ג) "ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר", שדוד המלך מתלונן שכל היושבי קרנות ויושבים על הברזלים וכו', ושותים שכר וכו', מדברים עליו וכו', ואף על פי כן הוא ברח רק אליו יתברך, ואשרי מי שהיה לו שייכות עם דוד המלך, ודבר זה שייך בכל דור ודור, אשרי מי שמחזק את עצמו באמונת חכמים, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ"ג אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי רק להחזיק מעמד וזה מה שרביז"ל לימד אותנו שמכל מה שעובר על האדם צריך תמיד רק למצוא את הטוב שבו וכמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי באמת כל מה שעובר עלינו זה מושגח בהשגחה פרטי פרטיית וכשבר ישראל יודע זאת ומכניס דבר זה בדעתו אזי כל החיים שלו משתנים לטובה.

ולכן ראי רק להחזיק מעמד ולא להכנס בשום משבר נפשי וכו' רק להתחזק להיות בשמחה ולשמח את נשים אחרות וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחי הוא לחזק את אחרים ולכן בזה שתמיד תעסקי במצוה רבה זו היינו לחזק נשים אחרות גם לך יהיה חיזוק עצום.

ולכן אני מאד רוצה שתבואי לערב שמחה ולשמוח ולשמח נשים אחרות אשר זה מצווה רבה מאד כי אצלו יתברך מאד מאד יקר נשמה שזוכה לשמח את נשמות ישראל אשרי האישה שיכולה להתחזק בעצמה בכל מה שעובר עליה וכו' ועוד זאת זוכה לחזק נשים אחרות.

מחר בערב בשעה תשע וחצי 9:30 יהיה דרשה לנשים רציתי שתבואי לבית הכנסת הגדול וכבר יש מזגן לרווחת אנשי שלומינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

רציתי מאד שתבואי הערב לבית הכנסת הגדול ויש כבר מזגן מרכזי ונעים לשבת שמה ומכל זה רואים מה תפילה פועלת, ואם אשה מתפללת בוודאי תראי ישועה גדולה מאוד.

והנה רביז"ל אמר (ספר המדות אות ישועה סימן כ"ב) מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמוח בישועתו ולכן הרגילי עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" באופן שתזכי לסיים כל שבוע את כל ספר תהלים (זה לוקח סך הכל חצי שעה ליום) וגודל המעלה לומר תהלים זה אין לתאר ולשער כלל כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ג) שעל ידי אמירת תהלים זוכים לתשובה ונתקבל התשובה וממשיך על עצמו אור חיות מהאות והשורש השייך לנשמתו ואמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן כ"ז) על ידי אמירת תהלים נתרומם ולכן אל תהי בטלנית חטפי כל יום "יום תהלים" ותהי הכי מאושרת בחייך.

את לא יכולה לתאר איך כל הנופשים והאורחים מתפלאים מהקהילה הקדושה שלנו ובפרט הנשים הן יוצאות מהתפעלות מקהילתנו וכולן פה אחת  אומרות שאין קהילה כזו בכל ארץ ישראל.

מה אומר לך זה חלקי מכל עמלי אחר יגיעה וטרחה כזו וכו' השקעה של עשרים וחמש שנים שנזכה לבנות קהילה קדושה כזו חממה של אמונה ואיפה במדבר שומם וכו' וגודל ההסתות שאנחנו עוברים כאן מהס"מ שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדנו שאין בכל העולם כולו אבל כבר אמר רביז"ל ניצחתי ואנצח כי מדתו היא נצח.

אקווה שתבואי הערב בשעה תשע וחצי 9:30 בדיוק.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר ראה כ"ה אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי תמיד בשמחה שאת נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ותראי לשמח נשים אחרות אשר זה המצוה הכי גדולה ובזכות השמחה תתברכי ממעון הברכות, כי שמחה היא הגאולה וככל שיהודים שמחים על ידי זה מקרבים את הגאולה ולכן אשרי האשה שעוסקת לשמח נשים אחרות ובפרטיות אלו שעדיין רחוקות מהיהדות צריכים לשמח אותן ולזכות אותן עם מצוות הדלקת נר שבת והפרשת חלה ולעורר על טהרת המשפחה והכל בדרכי נועם והזכות הזה עולה על כל הזכויות אשרי האישה שזוכה לקיים את זה ובזכות זה היא תתברך מפי אל עליון שיהיה לה תמיד שמחה ואושר בבית.

 

המאחל לך שמחה
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י ערב שבת קודש לסדר ראה כ"ו אב ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

דעי לך שהשבת הזה מברכים חודש אלול עבר כבר שתיים עשרה חודשים מהשנה הזו [השנה הייתה שנה מעוברת] ולכן עליך לעשות חשבון הנפש איך עבר השתיים עשרה חודשים? איך הדלקת נרות בכל ערב שבת האם שפכת דמעות כמים בעת הדלקת הנרות  הלא אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה וכל מה שהיא רוצה ומבקשת מתקבל.

ולכן ראי לכל הפחות מערב שבת זו לכוון מאד בעת הדלקת הנרות [כדאי מאד להקדים כמה דקות כדי לא להיכשל חס ושלום בחילול שבת כי אחר הזמן אסור להדליק יותר].

ומוהרנ"ת ז"ל ציווה את אשתו ואת בתו וכלותיו שבעת הדלקת נרות יוסיפו תפילה רבנו של עולם כמו שאני מדליקה עכשיו את נרות שבת שיאיר אורך בעולם כן יאיר גם אורו של רבנו נחמן בן פיגא מברסלב בעולם.
כי באמת לאישה בעת הדלקת הנרות זה עת רצון גדול ולכן אבקש אותך אל תחמיצי את הזדמנות פז שיש לך דבר שאין להגברים ובעת שאת מדלקת הנרות תעמדי על יד הנרות ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה ותראי נסים נגלים שידוד הטבע ממש.

נשות ישראל לא יודעות מהכח שיש להן ולכן מתרשלות מתפילה בעת הדלקת הנרות ואחר כך הן סובלות כל השבוע ולכן אל תהי בטלנית היום בעת הדלקת הנרות תעשי חשבון הנפש איך עבר עליך כל השנה ותבקשי ממנו יתברך שתהיה לך חודש של תשובה ועת רצון להכין עצמך על ראש השנה הקדוש ונורא ושהיה לך חיים ארוכים ומתוקים וכו' וכו'.

המאחל לך שבת שלום ומבורך

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ער"ח אלול ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי להתחזק, ובפרט עכשיו שאנחנו נכנסים בראש חודש אלול חודש הרחמים והסליחות ולכן תעשי כל מיני מאמצים להיות בשמחה ולשמור מאד מאד לא להיכנס בלחצים וכו' ובעצבים וכו' צריכים להתחזק באמונה בו יתברך ולידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה כולה בהשגחה נוראה ונפלאה (חולין ז.) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם מכריזים מלמעלה כל כך גבהה השגחתו הפרטי פרטיית ולכן מה לך להיות עצובה ובצער? הרי כל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך והוא ייתן לך ובפרטיות בשעה שהתפילה היא בשמחה אמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן כ"ב) מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמוח בישועתו ואמר (שם אות תפילה סימן ע') על ידי תפילה תבוא תפלתך בהיכל המלך (שם סימן פ"א) תפילה שהיא בשמחה היא ערבה ומתוקה להשם יתברך ולכן ראי לעזוב כבר את המרירות והדיכאון שלך הרגילי עצמך לבקש כל מה שאת צריכה רק ממנו יתברך.

העיקר תשמחי שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ותשתדלי לחזק נשים אחרות שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו.

המאחל לך חודש מבורך

 

 

 

 

תשתדלי לבוא אל ציון רבי מאיר בעל הנס וביחד נתפלל על ישועות והצלחות לנו ולכל עם ישראל.

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup