ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אדר א' ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אדר א' ה'תשע"ד

 

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' אדר א' | ג' אדר א' | ד' אדר א' | ה' אדר א' | ו' אדר א' | ז' אדר א' | ט' אדר א' | י' אדר א' | י"א אדר א' | י"ב אדר א' | י"ג אדר א' | י"ד אדר א' | ט"ז אדר א' | י"ז אדר א' | י"ח אדר א' | י"ט אדר א' | כ' אדר א' | כ"א אדר א' | כ"ג אדר א' | כ"ד אדר א' | כ"ה אדר א' | כ"ו אדר א' | כ"ז אדר א' | כ"ח אדר א'

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה א' דראש חודש אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה בשבת קודש זו, ובפרט שגם אנחנו נכנסים בימי אדר הקדושים, שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ט.) משנכנס אדר מרבין בשמחה, ולכן עלינו למסור את נפשינו עכשיו יותר מאי פעם להיות רק בשמחה עצומה, כי רק בזכות זה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות, ולכן תשתדלי מאד שהשבת הזה יהיה שבת מיוחדת במינה בביתך, שלא יהיה שמה שום מתח ועצבים וכו' וכו', רק שמחה שכל הבית יהיה מעוטף עם אוירה של שמחה, ודייקא בצורה כזו נקבל את חודשי אדר שהשנה הם כפליים לתשועה, שנוכל לשמוח כל כך כדי לקבל כבר את הגואל צדק, ולהפטר פעם ולתמיד מהגלות הארוך והמר הזה פעם ולתמיד, וחכמינו הקדושים אמרו (יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו; ולכן תראי שאת תהי היחידה הזאת ששמחה ועליזה כל השבת וחוזרת בתשובה שלימה תשובה מאהבה, שבזכותך ימחלו לכל העולם כולו, כי באמת מובא כמו שלפני חודש תשרי יש חודש אלול שאז הוא תשובה מיראה, כמו כן לפני חודש ניסן יש חודש אדר שאז הוא תשובה מאהבה, כי יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, (ראש השנה י:) תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם; רבי אליעזר מדבר עם דרי מעלה, אזי הוא אומר בתשרי נברא העולם, ולכן צריכים להקדים חודש תשובה מיראה, ורבי יהושע מדבר עם דרי מטה, אזי הוא אומר בניסן נברא העולם, ולכן צריכים להקדים חודש תשובה מאהבה, ועל כן עכשיו שנכנס חודש אדר עלינו לשמוח מאד מאד ולחזור בתשובה שלימה מרוב אהבה שיש לנו אל הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה נזכה כבר להגאל גאולת עולם.

המאחל לך חודש מבורך
בעזה"י יום א' לסדר תצוה ב' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

עכשיו נכנס חודש אדר ואין שום תירוץ לא להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שבשתי חודשי אדר הכינו נשות אנשי שלומינו כל מיני הופעות והצגות וכו', לרווחת נשות אנשי שלומינו שישמחו יחד, כי השמחה שוברת את כל המנעולים הסגורים, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן נ"ז) מי שמתפלל בשמחה הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו; ואמר (שם סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ולכן תראה לקחת את עצמך בידיך ולהיות רק בשמחה, ולהתפלל בשמחה, ואמר רביז"ל (שם סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל; ולכן אל תהי בטלנית ראי מה לפניך, את צריכה רק לפתוח את הפה ולדבר אליו יתברך, אבל העיקר שיהיה עם שמחה, כי מה ששמחה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת תצטרפי עם שאר נשות אנשי שלומינו בערבי השמחה שעושות נשות אנשי שלומינו, ותצטרפי עמהן להיות רק שמחה ועליזה, כי אין טוב מהשמחה, והשמחה מרחבת את הלב, וכיון שיש רחבות לב, אזי בקלות יכולים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכיון שמדברים אליו יוצאים מהגלות הפרטי שלו וכו' וכו', כי כמו שיש גלות בכלליות שעם ישראל מפוזרים ומפורדים בכל העולם כולו, וסובלים מה שסובלים מאומות העולם וכו' וכו', כמו כן כל אחד ואחד לבו מלא עקמומיות ודעתו מלא בלבולים וחלישות הדעת וכו' וכו', עד שהוא שרוי בגלות עמוק, ואי אפשר לצאת מזה אלא על ידי תוקף השמחה, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך לא רק שאת תהי שמחה ועליזה, אלא תשמחי את בעלך ואת הילדים ואת שאר נשות אנשי שלומינו, כי את לא יכולה לתאר את גודל הזכות של אשה שהיא תמיד שמחה ועליזה ומשמחת את אחרות, כי זה מאד מאד חשוב בשמים, עד כדי כך שחכמינו הקדושים מספרים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם].
אין לי מה לומר לך רק מה שאמר החכם מכל אדם (משלי ח' ל"ד) "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזת פתחי".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ג' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואין את יכולה לתאר ולשער את השמחה שיש לי בזה שנשות אנשי שלומינו מתקבצות פעמיים בשבוע, ומחזקות אחת את השניה, שזה דבר גדול מאד מאד, ורביז"ל רצה מאד שאנשיו יחזיקו את עצמם ביחד, וכן אמר לאנשי שלומינו למה אתם לא עושים את נשותיכם חסידות? כי רצה שגם נשות אנשי שלומינו יחזיקו את עצמן ביחד ואשה תחזק את רעותה, וזה יסוד מוסד בקהילתינו שיהיה רק אהבה ואחדות, ואחת תעזור להשניה, ורק לעשות חסד כי קהילתינו היא חממה של אמונה ועשיית חסד, וכל מי שרק באה מבחוץ לראות את קהילתינו מאד מאד מתפלאת מהאחדות שיש בין נשות אנשי שלומינו, ואני מאד מאד שמח בזה, כי בעוונותינו הרבים כל הגלות שאנחנו סובלים זה רק מחמת פירוד לבבות ששונאים אחד את השני, ומרכלים אחד על השני, ומדברים לשון הרע שזה אבי אבות הטומאה, כי אין עוד פתח הטומאה כמו לשון הרע וליצנות שמדברים רע על הזולת ומתלוצצים ממנו, ולכן עלינו למסור את נפשינו לכל הפחות שבקהילתינו ישרה האחדות והאהבה, ובפרט אצל נשים שמאד מאד מצוי קנאה וכו', ולכן עליהן לעבוד על נקודה זו שלא יהיה שום קנאה ושנאה בין אחת להשניה.
נא ונא תיקחי מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניסי בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביאי את קופת הצדקה להמשרד, ואין את יכולה לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצאי מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ודעי לך שבכל ראש חודש אני מקבל דו"ח מהמשרד כמה כל אחד הכניס בקופה של צדקה, ודייקא על ידי פרוטות אלו אנחנו מרחיבים את פעילות קהילתינו הקדושה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה תמיד לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, כי בזה שיהיה אחדות בין נשות אנשי שלומינו, נזכה לקרב את הגאולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ד' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה עצומה, ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון יפיל אותך וכו', ואף שיש לך מאה ואחד תירוצים למה את שבורה וכו', ולמה את עצובה וממורמרת וכו', רביז"ל גילה לנו שזה הכל עבודת הס"מ להכניס באדם יאוש ועצבות ומרירות, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן עלינו לשמור מאד מאד שלא ליפול בשום פנים ואופן בעצבות כרגע, ואם אשה אחת לא רוצה לקבל את דברי רביז"ל וכו', אזי ראוי לה לזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ש"ח) על אחד שדיבר עמו הרבה, וכוונת רביז"ל היה להוציאו ממקומות שנטבע בהם במים שאין להם סוף. אבל אותו האיש נתן כתף סוררת וחיזק את לבו ולא קיבל דברי רביז"ל בלבו, אף על פי שגם הוא הבין שדברי רביז"ל אמיתיים ונפלאים, אבל לא רצה לקבלם. ענה ואמר רביז"ל זה האיש דומה כמו מי שנטבע במים והולך לאיבוד, ובא אחד ופושט ידו ורוצה להוציאו משם, והוא נותן כתף סוררת ופונה ערפו בעזות ואינו רוצה להניח את עצמו לתפוס בו להוציאו, ובורח מן הבא להצילו; ולכן אל תהי בטלנית, תקחי את עצמך בידיך ותהי רק שמחה ועליזה, ותראי שרק זה מה שיעזור לך לצאת מכל הצרות והמרירות והדכאון שמסבב אותך.
את צריכה לדעת כי החיים של האדם מלאים נסיונות קשים ומרים, ואשרי האשה מי שמחזיקה מעמד ולא נשברת משום דבר, אלא מדביקה את עצמה באין סוף ברוך הוא, היינו שמציירת בדעתה איך שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ומרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלה, שזה המתנה הכי יפה שקבלנו מרביז"ל, ולכן אל תהי בטלנית, יהיה מה שיהיה עמך וכו', את אל תעזבי את עצמך, רק תברחי אליו יתברך, ותדברי עמו יתברך בשפת האם שלך, ואף שיהיה נדמה לך בהתחלה שאף אחד לא שומע אותך וכו', הכל הבל הבלים ודמיון גדול מאד, וכבר סיפר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רל"ב) גיבור אחד חגר מתניו לכבוש חומה חזקה. ואחר כך כשבא אל השער, היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש שסתם השער. וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי עכביש?! (והנמשל מובן), ואחר כך אמר רביז"ל: העיקר הוא הדיבור. שעל ידי הדיבור יכולין לכבוש הכל ולנצח כל המלחמות. ואמר: אף על פי שיכולין להתבודד במחשבה, אבל העיקר הוא הדיבור. ומבואר הנמשל ממילא לענין מה שקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך או לפני הצדיקים האמתיים מה שבלבו. וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו שאין לו עזות דקדושה, בודאי הוא שטות גדול. כי הלא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת היצר, ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור, ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא, ימנע חס ושלום מלדבר?! כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה ה' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להתחזק ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואף שעובר עליך עכשיו משברים וגלים ואת חושבת שזה הסוף וכו', אל תתייאשי בשום פנים ואופן, כי רביז"ל צעק בקול עמוק מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, כל זמן שאדם חי הוא יכול לתקן את הכל, רק אל תשפילי את עצמך ואל תשברי את עצמך שזה היסוד מוסד אצל כל אשה שתבנה לעצמה את הבטחון עצמי שלה, וזה היא יכולה לזכות רק על ידי שתרגיל את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך כל מה שמעיק ומציק לך וכו' וכו', את צריכה לדעת שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו ושומע תפלת כל בר ישראל, ואין שום תפלה הולכת לריק, ולכן תהי חזקה בלדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם את כבר מבקשת על כל דבר וכו', תבקשי גם על שמחה שתמיד תהי שמחה ועליזה, ותמיד תוכלי לשמח נשים אחרות אשר זה המצוה הכי גדולה לשמוח ולשמח נשים אחרות שעובר עליהן גם כן סבל כמו שאת סובלת, ואת צריכה לזכור שקיבלנו מרביז"ל מתנה את השיחה בינו לבין קונו, שזה נקרא התבודדות, ואפילו כמה דיבורים שתדברי אליו יתברך זה עושה רושם גדול בשמים, ואם היית יודעת מה התפלות שלך פועלות בשמים, היית מזדרזת מאד מאד בזה וכו', אלא הס"מ מכניס בך ספיקות באמונה וכו', ועל ידי זה את מתקררת בתפלה, וזה מכניס אותך בדכאון כי אין לך למי לספר את הכאב שלך וכו', ועל ידי זה את שרויה בעצבות ובמרירות ובדכאון פנימי, ולכן תהי חזקה מאד מאד בנקודה זו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שכל דיבור ודיבור נשמע ונתקבל, ותתאזרי במדת הסבלנות שזה המדה הכי יפה, וכמו שאמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", יש זמנים שצריכים להתאפק, לא בכל פעם צריכים לענות, ואף שקורה הרבה פעמים שהבעל כועס וכו', לא צריכים לענות לו ולזכור מה שאמר החכם "האדם הכעסן דומה לחיות המזיקות", ולכן כמו ששומרים מחיה מזיקה, כך צריכים לשמור ממנו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי בעצמך את הדיבורים האלו, תתחילי לחיות חיים נעימים ומאושרים, כי אם תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא תראי שהכל יתהפך לטובה, וכמו שאמר רביז"ל "יש ענין שהכל יתהפך לטובה".
נא ונא ראי להתפלל עלי ועל אשתי שאנחנו זקוקים לרחמים מרובים ממנו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תצוה ו' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי חזקה במדת הצניעות, ואל תוותרי על זה בשום פנים ואופן, כי הצניעות זה היופי של האשה, ובת ישראל צריכה להקפיד על זה מאד מאד, ובפרט בדור הזה שהכל פרוץ וכו', והורידו מעצמן את עול מלכות שמים וכו', ונשים ובנות מסתובבות על הרחובות בין גברים וכו' וכו', שזה היפך הצניעות, ולכן כל אשה ובת שבודלת מנשים ובנות כאלו, קדושה תקרא, וצריכים לשמור מאד מאד על דברים אלו, כמו שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה שיהיה כח המושך לעוד מאות ואלפי נשים צנועות שיבואו לגור ביבנאל עיר ברסלב, שנקרא על שם רביז"ל, ותשמרי מאד מאד שלא תתחברי עם איזה אשה מקולקלת וכו', שמנבלת את פיה וכו', כי זה כמו סרטן וכו', שמתחיל עם נקודה אחת ואחר כך מתפשט בכל הגוף, אותו דבר אשה אחת מנבלת את פיה או מדברת נגד התורה והמצוות וכו', או שמתלוצצת מהצדיק וכו', כבר צריכים לדעת שהסרטן של הפקירות נכנס בה וכו', והיא חולה מאד עם מחלה מדבקת, וצריכים להתרחק ממנה כמטחווי קשת, ויותר טוב להרחיקה מקהילתינו הקדושה שאין לה מקום אצלינו כלל.
נא ונא תכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותתנהגי במדת הצניעות, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר תצוה ז' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה כל השבת, ותעשי כל מה שביכולתך לא להכנס בויכוחים עם בעלך כל השבת, כי הס"מ הרשע שהוא השטן, הוא המלאך המוות, מכניס בכל בתי ישראל בכל שבת מחלוקות ומריבות שיהיה ויכוחים בין הבעל והאשה, או שניהם יריבו עם הילדים, העיקר לקחת מהם את שמחת השבת, כי באמת אם היו שמחים כל השבת, היו זוכים לעשירות נפלאה מאד מאד, כי כל העשירות בא לאדם רק מחמת קדושת ושמחת השבת, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שבת סימן א') השבת נותנת חיים גשמיים גם כן; ואמר (שם סימן ה') על ידי שמירת שבת הוא כבן המתחטא לפני אביו, והוא ממלא שאלותיו; ולכן איך אנחנו יכולים להיות כל כך מצומצמים בדעתינו שלא נשמח בשבת, אלא דייקא בשבת אז יהיה מריבות או ויכוחים עם הבעל וכו', ואין בית שלא יהיה מריבות ומחלוקות וויכוחים דייקא בשבת, ואף אחד לא קולט שזה הס"מ שמכניס פירודים בין הבעל והאשה כדי שלא יהיה להם מנוחה בשבת, ועל ידי זה יהיה להם עניות כל השבוע, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי פקחית, את לא צריכה לענות תמיד כשעושים לך ביקורת וכו' וכו', תצחקי מהכל וכו', כי את צריכה לדעת שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא לאדם רק על ידי האשה, וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) אוקירו לנשיכי כי היכי דתתעתרו, תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים, ודייקא האשה נכנסה בלחץ ביום השבת, והיא נעשה ברוגז על בעלה, וכבר לא רוצה לדבר איתו כל השבת, ועל ידי זה הוא רב איתה וכו', ומנבלים את הפה ומקללים אחד את השני וכו', ועל ידי זה כבר לא מדברים יחד כל השבת, והבית מתהפכת לגיהנום ממש, בשעה שדייקא ביום השבת אש הגיהנום מכובה, ואדם על ידי הכעס שלו הוא מביא את הגיהנום בתוך הבית שלו, ומתי? ביום השבת דייקא, האם את לא רואה שזה הכל נסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו? אם נוכל להתאפק כל השבת לא לריב, ולא לענות על שום ביקורת שרק עושים עליך וכו', חכמינו הקדושים אמרו (אבות פרק ד') סייג לחכמה שתיקה, מי ששותק הוא החכם, וכן אמרו (פסחים צ"ט.) יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים, שנאמר (משלי י"ז כ"ח) "אויל מחריש חכם יחשב"; ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך; ואמר (שם אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיה ראויין לבוא עליו; ואמר (שם סימן כ"ט) מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו; ואמר (שם אות המתקת דין סימן פ"ד) על ידי שתיקה נמתק הדין. ואמר (שם אות אמונה סימן ט"ז) כשמחרפין אותך ואתה שותק תזכה להבין תירוץ על קשיותיך, ותזכה לרוח בינה; ולכן אני מאד מבקש אותך תהי אשה פקחית, למה את צריכה לענות להביקורת שעושים עליך וכו', ולמה את צריכה לעשות ביקורת על בעלך ביום השבת וכו', האם את לא רואה שזה הס"מ הרשע שהוא המלאך המוות שרוצה להפר לכם את שמחת ומנוחת השבת? ולכן תתאפקי כל השבת לא להתפרק על הבעל וכו', ותהי סבלנית, ואז תעברי על הכל, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע ברכה והצלחה בכל ששת ימי החול, כי השפע בא רק מקדושת שבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת].
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי בזה, ואז יהיה השמחה והעשירות שרוי בביתכם.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא ט' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ותשתדלי לחזק עוד נשות מאנשי שלומינו להיות בשמחה עצומה, כי תהלה לאל אנחנו נמצאים בחממה של אמונה, קהילה קדושה כזו כמעט שאין בכל העולם כולו, ואני רוצה לשפר יותר ויותר את הקהילה לרווחת כלל אנשי שלומינו הן בהחינוך, והן בהעזר לעזור לאנשי שלומינו במה שרק יכולים, והן בבית התבשיל - אהל אברהם, ועל כולם הערבי שמחה בשביל נשות אנשי שלומינו, שיהיה להן זמנים לצאת ולהתאוורר, העיקר לשמוח יחד שזה מאד מאד חשוב בשמים, כי בזה שבר ישראל שש ושמח הוא מגלה את טוהר לבבו שיש לו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי הוא תמיד שש ושמח, ואומר מה שאמר רבי עקיבא (ברכות ס:) לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד; והעיקר שבכל העיקרים לעשות צדקה וחסד עם הזולת, וחכמינו הקדושים סיפרו (שבת קנ"ו:) רבי עקיבא היה לו בת שהחוזי כוכבים אמרו שביום חתונתה היא תמות, והנה הגיע ליל החתונה והיו כל התלמידים שמחים בהחתונה של בתו של רבי עקיבא, רק הוא היה עצוב ולא ידעו למה, והנה בלילה אחר החתונה הסתובב רבי עקיבא סביב הדירה של הזוג הטרי, ובבוקר הבת פתחה את הדלת ורואה את אביה מסתובב שם, אזי אמרה לו בוקר טוב אבא מה אתה עושה פה? אזי הוא שאל בתי מה עשית אתמול בלילה בהחתונה כשכולם שמחו ורקדו? ענתה ואמרה ראיתי שנכנס עני ומחמת גודל השמחה שהיה שמה לא היה מי שיתן לו לאכול, אזי ירדתי מהבמה ונתתי לו את המנה שלי שיהיה לו מה לאכול, ענה ואמר רבי עקיבא אה בתי מצוה עשית, כתיב (משלי י' ב') "וצדקה תציל ממות", ונכנס בהדירה והתחיל לחפש ומצא נחש מת, רואים מכל זה מה זה לעשות צדקה וחסד עם עניים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי עם הבית התבשיל - אהל אברהם שאוכל להמשיך בזה, ואני רוצה שיהיה בביתך קופת צדקה "קרן הצדיק", ובכל ראש חודש תביאי את זה להמשרד, ואני מקבל דו"ח מכל משפחה שיש להם קופת צדקה וכו', וכמה יש בהקופה הזו וכו', ועם הפרוטות האלו אנחנו מרחיבים את הפעולות של הקהילה, כי אין לנו מי שיעזור לנו וכו', אזי כל אחד ואחד מאתנו ישתתף וביחד נהיה כלי שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו כל טוב.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואף שאני יודע שמר לך מאד החיים, הן מעצמך וכו', והן מה שקורה בבית וכו', עם כל זאת את צריכה לדעת שהכל נסיונות מהשמים שמנסים אותנו לראות אל מי נברח בעת צרה, וכבר אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקי"ט) כל מה שאתה רואה בעולם הוא רק בשביל הבחירה, כי כל העולם ומלואו לא נברא רק בשביל הבחירה, כי מנסים את כל אחד בזה העולם בכל מיני נסיונות קשים ומרים לראות במה יבחר וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה לבחור במדת השמחה, והיא תמיד שמחה ועליזה, ואפילו שעובר עליה משברים וגלים וכו', היא יודעת שהכל ממנו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, ואל תחשבי שזה כל כך קל, כי בשעה שעובר על אשה איזה משבר או איזה צרה וכו', נדמה לה שזה סוף העולם וכו', ולא רואה את הסוף מהמנהרה החשוכה שסיבבו אותה וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל איך שיכולים להפוך את המרירות למתיקות, את החושך לאור, רק צריכים בטחון עצמי ולהיות חזקה בזה מאד מאד, ולכן תקחי את עצמך בידיך ותדעי לך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ובזה תוכלי לעבור על הכל, העיקר מה שאת צריכה לדעת שאם אשה מוסרת את נפשה ללכת בצניעות הלבוש וכו', צניעות הדיבור וכו', צניעות ההנהגה וכו', ודעי לך שהסמ"ק מצוה נ"ז כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, ולכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל, ולכן אני מבקש ומתחנן אליך, הקמתי קהילה ביזע ובדם, תראי שיקויים בהד' אמות שלנו מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', כי כמו שאת תלכי כך הבנות ילכו, כמאמרם ז"ל (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, כי הבנות מחקות את האמא, הן בלבוש, הן בדיבור, והן במעשה, ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"א אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום ויום ובכל שעה ושעה, ואת צריכה לדעת שלאשה יש כוחות הנפש בלתי רגילות, והיא יכולה להפוך את בעלה עם חכמה, וכך אמר החכם מכל אדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו", וחכמינו הקדושים דרשו מזה (במדבר רבה פרשה י"ח סימן ט"ו) און בן פלת אשתו הצילתו, אמרה לו מה איכפת לך, אם משה יהיה כהן גדול אתה תהיה התלמיד שלו, אם קרח יהיה כהן גדול אתה תהיה התלמיד שלו, אזי למה אתה צריך להתערב במחלוקת? אבל להיפך אשתו של קרח היא פיתתה אותו שיצא נגד משה רבינו, הוי שלאשה יש כוחות הנפש בלתי רגילות, אם היא תטפטף יום יום לבעלה את גודל הזכות של אדם שמתפלל את השלוש תפלות במנין, שעל ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחה פרטיית, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, אזי הזכות יהיה של האשה שהיא גרמה שבעלה הולך לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, וממשיך על עצמו את ההשגחה פרטיית, אבל אם האשה טיפשה במקום לדחוף אותו שילך לבית הכנסת שלוש פעמים ביום להתפלל, והיא סוחבת אותו וכו', לכל הרוחות וכו', אזי לבסוף היא סובלת והוא סובל וכו' וכו', ויש מחלוקת בבית, כי אם הבעל תמיד מסתובב בתוך הבית וכו', הוא נעשה קללה בבית, אבל אם הבעל בורח לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, נעשה ברכה בתוך הבית, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות ס"ג.) שרבי עקיבא אמר על אשתו שלי ושלכם שלה היא, זאת אומרת כל התורה שלמד זה היה רק בזכות אשתו, שהיא דחפה אותו ללמוד תורה, רואים מזה את הכח שיש לאשה על בעלה, ולכן תהי חזקה מאד מאד לא לשבור את בעלך, אלא לבנות אותו, ועל ידי זה גם את תבני וכו', ומובא בספר "קב הישר" פרק כ"א שהכל תלוי באשה, כי לפעמים יש אדם רשע ויש לו אשה צנועה, ויהיו לו בנים טובים צדיקים וישרים, ולפעמים יש אדם צדיק ויש לו אשה רעה, יהיו לו בנים רשעים, ולכן אל תקחי את זה בקלות כי הכל תלוי בך, ודעי לך שהאשה נקראת עקרת הבית עיקר הבית, כי כל הבית תלוי עליה, ואת צריכה לשמור מאד מאד על כשרות אכילה כי זה על הראש שלך וכו', לשמור מאד מאיסור בשר וחלב וכו', שמאד מאד מצוי בבתים שלא נשמרים וכו', וכן כשאין בבית שתי כיורים חלבי ובשרי וכו', וצריכים לשמור על זה מאד מאד, כי אכילת טריפות מטמטם את הדעת והשכל של הילדים, ומכניס בהם רוח של הפקירות וקרירות באמונה, ולכן תהי חזקה מאד מאד בדבר זה, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ב אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לעשות כל מה שביכולתך רק להיות תמיד שמחה ועליזה, כי זה יסוד היסודות של קהילתינו הקדושה לציית את רביז"ל, שבפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האשה כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבה בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האשה מתחזקת לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופלת על לבה עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, אזי נפתח לבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מאד רוצה שתקבלי את כולן בסבר פנים יפות, אשר אין מדה יותר טובה מזו, ותהלה לאל אני שומע מאורחים שבאים ביבנאל שכולם אומרים שעוד לא ראו קהילה מאוחדת כזו שמקבלים את כולם בסבר פנים יפות, ובפרט הנשים מקבלות את נשותיהם בסבר פנים יפות, שזה דבר גדול מאד מאד מאד, כי לצערינו הרב עובר על כל אחד משברים וגלים, וכשמקבלים אותם בסבר פנים יפות, על ידי זה מקילים מהם את כל הצרות והיסורים שרק סובלים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה שרוי אצלך, ועוד תזכי לשמח נשים אחרות שזה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר כי תשא י"ג אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ועיקר ההתחזקות זה שמחה, ואף שאני מעורר אותך כל יום ויום על שמחה, מה לעשות זה מה שביקש רביז"ל, שנחזק אחד את השני העיקר על נקודת השמחה, כי אם יש שמחה יש הכל, ואם אין שמחה אין כלום, כי העצבות והמרירות והדכאון זה הטומאה, ולהיפך השמחה והצהלה זה הקדושה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו איפה הוא עומד בזה העולם וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותראי לשמח את בעלך ואת הילדים, ותראי איך שהכל יתהפך לטובה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) אפילו שאדם נמצא במדור הקליפות וכו', שנפל כבר במקום שנפל בשיא הטומאה, אם יתגבר עצמו להתחזק בכל הכוחות להיות בשמחה, ולשמוח עם נקודת יהדותו ובשמחת המצוות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, על ידי זה יצא מהקליפות ויעלה מעולם העשיה אל עולם היצירה, ומעולם היצירה אל עולם הבריאה, ומעולם הבריאה עד עולם האצילות שירגיש את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, שאין עוד תענוג יותר מזה שאדם מרגיש את אמתת מציאותו יתברך על פניו, ויודע ועד שהוא יתברך מלא כל הארץ כבודו, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, והכל מושגח בהשגחה פרטיית, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, וזה יעזור לך לעבור על הכל, כי החיים מלאים נסיונות קשים ומרים וכו', הן בבית וכו', והן בחוץ וכו', כי לכל אחת ואחת יש לה את הקשיים שלה וכו', זאת בכה וזאת בכה, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה, וכן תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תשא י"ד אדר א' (פורים קטן) ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות כל השבת רק בשמחה עצומה, ובפרט היום שזה גם פורים קטן ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי כשיש שני חודשי אדר, אז צריכים לשמוח כפל כפליים, כי מקובל מצדיקים כשיש שני חודשי אדר, אזי יכולים לקוות ולצפות להגאל בחודש ניסן, כמאמרם ז"ל (ראש השנה י"א.) בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל; ולכן ראוי לנו לשמוח היום מאד מאד, וכן תראי לשמח את בעלך ואת הילדים העיקר שיהיה בבית אוירה של שמחה, שאין למעלה מזה, והס"מ יודע שדייקא על ידי שמחה נזכה להגאל, ולכן הוא מכניס מריבות בבית, ויכוחים בין הילדים, בין האשה והבעל וכו', רק שיהיה מחלוקת, כי כל הכח הטומאה של הס"מ זה "הפרד ומשול", וכמו שאמר המן (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל ענינו זה הפרד ומשול, לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי שמצדך יהיה רק שלום כל השבת, ואל תכנסי בויכוחים, תהי וותרנית וכו', ועל ידי זה את תמנעי מעצמך הרבה עגמת נפש בחינם וכו'.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
אני מאד מבקש אותך שתזכרי שכל השבת תהי שמחה ועליזה עד מאד, ולא להיות עצובה, רק להיות בשמחה עצומה ולשמח את כל הבית, כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.
אשרי האשה שמשרה שמחה בתוך הבית ביום השבת, שאז השכינה שורה בתוך הבית, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר (מלכים ב' ג') "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה".

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל ט"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזקי את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שהנסיון האחרון קודם הגאולה תהיה שיתפשט הכפירות והאפיקורסות בעולם, ויהיה נסיונות מאד מאד קשים לעמוד באמונה פשוטה בו יתברך, ואמר אף שאני מזהיר על זה שיהיה מאד מאד מר, כי יהיה נסיונות קשים ומרים מאד מאד, כי הכלי תקשורת של האפיקורסים המפורסמים יתפשט בעולם, ויעשו שמות בין נשמות ישראל, ויקויים מה שאמר הנביא דניאל (דניאל י"ב י') "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו", עם כל זאת מעט דמעט שיחזיקו מעמד באמונה פשוטה בו יתברך, והם יתחזקו בזה שדיברתי כבר מזה קודם, והזהרתי שלא יסחבו אחרי המינות והאפיקורסות והזוהמא שיתפשט בעולם, ולכן אני מאד מבקש אותך שאת תראי להיות חזקה באמונה פשוטה בהקדוש ברוך הוא, והאמונה יביא אותך אל צניעות שזה היופי והחן של בת ישראל, שלא תמשך אחר אופנת הגויים, ולא תלך במנהגי הגויים, ומכל שכן שלא תלבש בגדי פריצות ושחץ כמו הגויות, כי בת ישראל צריכה מאד מאד לשמור על סגנון הלבוש וכו', ולדעת שהיא נקראת עקרת הבית שהיא עיקר הבית, וכמו שהיא תלך כך הבנות שלה ילכו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ג.) רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; ולכן אם את רוצה להצליח עם הבנות שלך שלא ידרדרו להתהום וכו', ושלא יהיו נושרות חס ושלום, להכשל ולהכשיל אחרים בניאוף וכו', את צריכה להראות להן דוגמא מה זה נקרא 'אמא יהודית', ועל כן אני מאד מאד מבקש אותך הנסיונות מאד מאד קשים, והרחוב מאד מאד מפתה, תקחי את הדיבורים האלו שלי במלוא החומרא והרצינות, כי אם את רוצה שיהיה לך ילדים שישארו יהודים מאמינים בהקדוש ברוך הוא, את צריכה להתחיל מעצמך ללכת בצניעות גדולה צניעות הביגוד, צניעות הדיבור, צניעות ההנהגה, ועל יסוד זה הקמתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ועמודים ויסודות חזקים בחסד, ולכן תכניסי את הדיבורים האלו היטב היטב בלבך, ורק ככה נזכה להנצל מרוח הטומאה שנושבת עכשיו ברחובות הן מכפירות והאפיקורסות, והן מניאוף שיקוץ ותיעוב, ואל תקחי את הדיבורים האלו בקלות, כי אם הילדים יתקלקלו ויהיו נושרים, החיים שלך כבר לא יהיה שווים וכו', כי אוי להם להורים שרואים איך שהבנים והבנות יורדים לטמיון וכו', ולוקחים סמים וכו', ומזהמים את עצמם עם כל מיני שיקוץ וניאוף וכו', והכל תלוי רק כפי הנהגות ההורים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ולכן חינוך מתחיל תמיד בבית, ואם הילדים מתקלקלים אסור לזרוק את האשמה על הזולת אלא על עצמם וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך ראי לקחת את עצמך בידיך בצניעות, ואז תזכי לילדים טובים, ועל כולם צריכים הרבה לבקש ממנו יתברך לזכות לילדים טובים, כי בלי תפלה זה לא הולך בשום פנים ואופן, וכידוע הסיפור שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים, ענה ואמר עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאד מאד, כי תפלת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים, והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב דמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה להאשה ואמר לה את רואה זה התהלים של האמא שלי שהירבתה להתפלל עלי, רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים זה רק על ידי תפלה, ולכן אשרי האשה שמתפללת על הצלחת ילדיה, ובוודאי תפלת האבות על בנים מועיל מאד מאד.
אני מאד מאד רוצה שהערבי שמחה שמתקיימים בין נשות אנשי שלומינו, שיהיה ברוח התורה והצניעות, כדי שנוכל להקים דור של מאמינים בו יתברך, ומתנערים מרוח הטומאה שנושבת בחוץ בעולם, אשרי האשה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז נכון לבה תהיה שהיא תשאר אשה יראת השם, ותעשה נחת רוח להקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל י"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שעכשיו בימי אדר הקדושים תשתדלי להיות רק בשמחה עצומה, ותראי שבבית ישרה רק אוירה של שמחה, שזה מכניס הצלחה בבית, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם כל הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים, ותעשי כל מיני מאמצים שבעולם להתחבר עם נשות אנשי שלומינו שבאות לערבי שמחה, שזה גורם קירוב לבבות בין הנשים, ונעשים כמו משפחה אחת גדולה, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך כשנשמות ישראל שמחים ועליזים יחד.
אני יודע שיש הרבה פעמים שאת נמצאת בלחץ ובדחק וכו', ואת מוציאה את כל העצבים על בעלך או על הילדים, ולכן אני מאד מבקש אותך תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
אני מאד מאד מבקש אותך, תעשי כל מה שביכולתך שיהיה שלום בית בינך ובין בעלך, והעיקר תשתדלי לוותר וכו', כי אין עוד מדה יקרה כמו וותרנות, עם כל זאת אם את מרגישה שבעלך יורד עליך וכו', ומשפיל אותך וכו', את צריכה להיות פתוחה איתו ולומר לו פתוח, בעלי היקר אני אוהבת אותך מאד מאד, אבל אני לא יכולה לקחת השפלות וכו', אתה יודע שלא לקחת אשה מהרחוב, כי יש לי השכלה וכו', אל תעשה עלי ביקורות, אני לא אוהבת את זה וכו' וכו', את צריכה להיות מאד מאד פתוחה לבעלך, ורוב הנשים שסובלות מהשפלה שהבעל משפיל אותן וכו', כי הן לא פותחות את הפה להגיד לבעליהן שזה כואב לה, ולהיפך הבעל חושב שהוא לא עשה שום דבר, הוא שה תמימה וכו', וכך צריך בעל להתנהג, להשפיל את אשתו וכו', ולרדת עליה ולעשות ביקורת על כל מעשיה וכו' וכו', אבל האשה צריכה לפתוח את הפה ולהסביר לו שזה לא הולך ככה וכו', אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא אם תתנהגי כך לפתוח את הפה ולהסביר לו, אז הוא יפתח את העינים וכו', כי הוא חושב שהוא צודק, וזה הדרך של בעל להשפיל ולרדת ולעשות ביקורת על האשה וכו'.
הקדוש ברוך הוא יעזור שהשלום יהיה תמיד בביתכם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל י"ח אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהגעתי לכאן אחר תקופה ארוכה שלא הייתי פה, יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה כבר לבוא לגור פה לצמיתות, ואני מבקש ממך שגם את תתפללי עבורי על דבר זה, כי בלי תפלה זה לא ילך וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שמחר בלילה בשעה תשע וחצי שתבואי להדרשה בבית הכנסת הגדול, כי יש דברים חדשים לגלות לנשות אנשי שלומינו, ולכן מאד מאד רציתי שתבואי אל הדרשה.
אני מאד מאד מבקש אותך עכשיו בחודש אדר תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, וצריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, ואף שזה בא מאד מאד קשה, כבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ואין עוד דבר כל כך קשה שבא לאדם ובפרט לאשה כמו מדת השמחה, כי מפני הצרות והיסורים והמרירות שעוברים על כל אחד ואחת וכו', קשה מאד מאד להיות בשמחה, ולכן צריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, ולמעלה מאד מאד חשוב בשמים מי שזוכה להפוך את היגון והאנחה אל שמחה עצומה, ומהרע עושים טוב, ומהחושך עושים אור, ומהמר עושים מתוק, זה חשוב מאד מאד בשמים, כמובא בזוהר (הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבוא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל י"ט אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

רציתי מאד לבקש אותך היום בלילה תבואי להדרשה בבית הכנסת הגדול בשעה תשע וחצי בדיוק, כי יש לי ענינים חדשים לדבר עם נשות אנשי שלומינו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להרחיב את קהילתינו הקדושה לרווחת אנשי שלומינו.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, שזה היה יסוד גדול אצל רביז"ל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האשה כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבה בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האשה מתחזקת לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופלת על לבה עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, אזי נפתח לבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובענין הדיבור לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אין מילים להסביר את גודל הענין הזה, כי כל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר אל הקדוש ברוך הוא, עושה רעש גדול בכל העולמות, ואם היית יודעת מה התפלות והדיבורים שאת מתפללת ומדברת אל הקדוש ברוך הוא גורם בשמים, אזי לא היית מפסיקה מדי יום ביומו להיות חזקה בזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלת העני וכו', היינו אדם שעובר עליו עניות ודחקות בגשמיות וברוחניות וכו', והוא בא לשפוך את שיחו ותפלתו אליו יתברך, זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ולכן מצד אחד תהי מאד מאד שמחה ועליזה שאת יודעת מרביז"ל, שזה השמחה הכי גדולה, ומצד שני תקיימי את מה שרביז"ל ביקש מאתנו להיות רגילים לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שזה דבר גדול מאד מאד, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן תהי חזקה בזה, והקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקהל כ' אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני רואה בחוש איך שהקהילה שלנו רק מתרחבת בגשמיות וברוחניות, ואת גודל האחדות ואהבה שיש בין נשות אנשי שלומינו שזה מאד חשוב בשמים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבנות ישראל מחזיקות את עצמם ביחד, ועוזרות אחת לשניה, ועושות חסד אחת עם השניה, זה מעלה שעשועים בכל העולמות.
ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לעשות חסד עם הזולת, ועיקר החסד לדבר על לבות בנות ישראל ששבורות ורצוצות וכו' וכו', שעובר עליהם משברים וגלים וכו', ואין להן מי שיחזק אותן, מי שיעודד אותן, מי שישמח אותן וכו', ובזה שתדברי על לבם דברי ניחומים והתחזקות את פשוט מצילה אותם, ולכן תמשיכי לפעול עם מידת החסד לקרב את נשות ישראל אליו יתברך, ותאמיני לי שיש לך כוח אדיר לפעול אצלן את כל מה שאת צריכה, רק חזקי ואמצי מאד ותבני את הביטחון העצמי שלך, ותדעי שיש לך כוחות הנפש גם כן לקרב אחרות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי, שאני מתפלל עליך שתצאי מהצרות שלך, ותזכי לקיים את רצון רביז"ל שמאד ביקש אותנו לחזק אחרים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקהל כ"א אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ההילולא של הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו, וידוע מה שהרב הקדוש מאפטא זי"ע אמר שבעיר ליזענסק השמים מזוככים מרוב האור שהאיר שמה הרבי רבי אלימלך זי"ע, ואני יכול להגיד לך שגם אצלנו ביבנאל שהיה עד עכשיו מדבר שממה וכו', ששם העבירו על הדת את עדות התוניסאים, ואת עדות התימנים, והיום המקום פורח מלימוד תורה, ומקיום מצוות מעשיות ומהתפילות שמתפללים שמה, ומתבודדים על ההרים סביב וכו', וכן העולה על הכל מידת החסד שהטבעתי באנשי שלומינו ביבנאל, אין כמוה בכל העולם, תהילה לאל הבית התבשיל עובד ומחלקים בכל יום קרוב לאלף מנות, אוכל חם וטרי לכל רעב וצמא, ואני מאד מתפעל מנשות אנשי שלומינו שבאות לעזור שלא על מנת לקבל פרס, ואת צריכה לדעת שאצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם את תבואי מפעם לפעם לעשות גמילות חסד, ולעזור בבית התבשיל אהל אברהם.הרבי רבי אלימלך זי"ע מביא (נועם אלימלך ראה) על הפסוק תהילים קמ"ה "וצדקתך ירננו" היינו על ידי צדק וחסד שעושים ושיר ושבח שנותנים לו יתברך, על ידי זה נמתקים הדינים.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי להתפלל להקדוש ברוך הוא שיעביר מאתנו את הגזירות הרעות שגוזרים עכשיו על עם ישראל, כי רוצים להשכיח את תורתנו הקדושה מעם ישראל, כי רוצים לסגור את הישיבות שבהם לומדים תורה, ולכן עלינו להתפלל אל הקדוש ברוך הוא שיבטל מאתנו את הגזירות הרעות האלו, רביז"ל הפליג מאד במעלת תפילת הנשים, ואמר כי אישה יכולה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכולם, כי תפילת הנשים מאד מקובלת ומרוצה בשמים, ולכן תתפללי בשבת קודש שיעביר מאתנו הקדוש ברוך הוא את הקטרוגים שמקטרג עלינו הס"מ הרשע, ויתבטל כל הגזירות רעות שנגזר עלינו, ונזכה לעשות רצונו יתברך.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להיות כל השבת בשמחה, ואל תתפרצי על בעלך, כי בשבת צריכים להיזהר ביותר לא להיות בכעס ועצבנות, ובזכות זה יומשך עליך נועם השבת ולא יחסר לך שום דבר.
נא ונא בעת הדלקת נרות תתפללי עליך ועל בעלך ועל הילדים, כי התפילה שהאישה מתפללת בעת הדלקת נרות מאד מקובלת בשמים, ולכן תהיה חזקה בזה, וכן תתפללי עלי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים.יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשמוח כל השבת אשר זה זכות מאד מאד גדולה, ואין עוד זכות יותר גדולה מלהיות בשמחה כל השבת.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר פקודי כ"ג אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני אותך שתחזיקי מעמד ואל תהיי שבורה מכל מה שעובר עליך, כי גדול אדוננו ורב להושיע ועוד יבוא יום שתספרי את הכל בשמחה עצומה וכו', כי כל מה שעובר עליך זה ניסיונות מהשמים שמנסים את האדם זה בכה, וזה בכה וכו', וכוונתו יתברך כדי שנחזור בתשובה שלימה, כמאמרם ז"ל (מנחות מ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי יסורים, ולכן תדעי שכל מה שעובר עליך זה רק למשוך את הלב שלך אליו יתברך שהוא מאד אוהב אותך, ולכן מכל צרה וצוקה שעובר עליך ראי לברוח רק אליו יתברך, שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך, כי אין טוב כמו תפילה.
יש מאמר החכם "ההכרח אם לא ישובח לא יגונה", אף פעם לא ביקשתי מאף אחד כסף, כי אין זה דרכי כלל, אך עכשיו נפלתי בחובות עצומים וכו', חובות פרטיים, והבעלי חובות דוחקים אותי ואני מאד מתבייש מהם וכו', ולכן אם תוכלי לעזור לי במה שתוכלי וכו', אפילו עם משהו וכו', יהיה לי ישועה גדולה, וזכרי אשר בדי הארון היו מחוברים אל הארון ובדי השולחן היו מחוברים אל השולחן, ובזכות העזרה שתעזרי לי לצאת מהחובות יהיה לך חלק בתורתי ובשולחני הפרטי, כי הבדים הם מרמזים על תומכי אורייתא.
הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות התפילות שתפללי עבורי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים, ישמע הקדוש ברוך הוא גם אל תפילתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פקודי כ"ד אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי בזה שאני רואה את נשות אנשי שלומינו מתקבצות יחד ושמחות יחד, ועוזרות אחת לשניה, שזה החסד הכי גדול ועל זה עומד העולם, כמאמרם ז"ל (אותיות דרבי עקיבא) שאלמלא גמילות חסדים אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ועיקר החסד לחזק לעודד ולשמח את נשמות ישראל שעובר עליהם מה שעובר, ולכן בזה שאת מתקבצת יחד עם נשות אנשי שלומינו ושמחות יחד, ואשה מחזקת את רעותה, אין עוד חסד יותר גדול מזה, ולכן תמשיכי לעשות את החסד הזה להתקבץ יחד על כל פנים פעמיים בשבוע, ולשמוח יחד שזכינו להקים קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שאין עוד דבר יותר יפה אצל הקדוש ברוך הוא כמו שמתקבצים יחד מכל העדות תחת גג אחד, כי אצלו יתברך מאד חשוב האחדות והאהבה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי בבית התבשיל "אהל אברהם", כי סוף כל סוף זה בשבילך, בשביל בעלך, ובשביל הילדים שלך, וזה המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא דרך הצדיק, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרק א' סימן ב') כל מי שעושה חסד עם אחד מגדולי ישראל מעלה עליו הכתוב כאילו עשה חסד עם כל ישראל, ולכן תתרמי יום אחד בחודש לבוא לעזור בבית התבשיל, וזה דבר גדול מאד.
מה אומר לך אני מאד מתבייש לכתוב לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל"ו:) האי מאן דאכיל מחבריה בהית לאסתכליה [מי שאוכל מהחבר שלו הוא מתבייש להסתכל בפניו],  החכם אמר "ההכרח אם לא ישובח לא יגונה", אני מאד מאד מתבייש לבקש וכו', כי אף פעם לא ביקשתי מאף אחד כסף, כי אני מתנגד על זה ואין זה דרכי כלל, אבל עכשיו נכנסתי בחובות עצומים, פרטיים, והבעלי חובות דוחקים אותי ואני מאד מאד מתבייש מהם, כי אצלי מילה זה מילה, אם אני הבטחתי לשלם בזמן, אז אני מקיים את דברי, ועכשיו נתקעתי כל כך שאין לי מנוס אחר אלא להיות פושט יד וכו', ואני מאד מאד מתבייש וכו', ולכן אם תוכלי לעזור לי במה שתוכלי וכו', יהיה לי ישועה גדולה, ואני מוכרח לחזור עוד פעם אשר בדי הארון היו מחוברים אל הארון ששם היו הלוחות שהם כלל התורה, ובדי השולחן היו מחוברים אל השולחן שממנו נהנו הכהנים, ולכן בזכות העזרה שתעזרי לי לצאת מהחובות יהיה לך חלק בתורתי ובשולחני הפרטי, כי הבדים הם מרמזים על תומכי אורייתא, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוט שופטים רמז ס"ד)  כל מי שהוא עושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר בכל רחמנא ליצלן, ולכן תראי לעשות עמי חסד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור אותך שלא תצטרכי אף פעם טובות מבני אדם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר פקודי כ"ה אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס"ג:) כל הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו, לכן ראי להמשיך את עצמך רק אל השמחה, ותבואי הלילה לערב שמחה ותשמחי עם נשות אנשי שלומינו, כי השמחה שהנשים שמחות יחד זה חסד גדול מאד מאד, כי על כל אשה עובר מה שעובר וכו' וכו', וכשהיא יוצאת מביתה להתאוורר זה עוזר לה מאד, ולכן תקחי את זה בחשבון, בזה שאת תצאי פעמים בשבוע לשמוח עם נשות אנשי שלומינו, זה יעזור לך מאד מאד לשכוח את המרירות והדכאון שנכנס בך וכו', ואני מאד מבקש אותך שאל תקחי את הדברים האלו בקלות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ורביז"ל שהוא בן השמחה מלמד אותנו איך לשמוח.
נא ונא תשתדלי לעשות חסד, כי כל הקהילה שלנו נבנית רק על מידת החסד, ולכן תשתדלי לעזור לי בבית התבשיל "אהל אברהם", שכלי החסד הזה זה המתנה שנתן לי הקדוש ברוך הוא ואני חי רק בזכות זה.
נא ונא תתחברי אל נשות אנשי שלומינו, כי אין עוד דבר כל כך חשוב כמו חברותא, להתחבר עם חברה טובה וכו', או עם שכנה טובה וכו', כי לבד זה המוות, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ג.) או חברותא או מיתותא, ולכן תראי להתחבר תמיד עם חברה, או עם כמה חברות, העיקר שלא תהיי משועממת וכו', בודדה וכו'.
יעזור הקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו אל ליבך ותקיימי אותם.
מחר בערב, יום רביעי בלילה בשעה 9:30 וחצי, יהיה שיעור בבית הכנסת הגדול, ורציתי שתבואי כי יש לי המון דברים חדשים לומר לך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פקודי כ"ו אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק לעסוק במידת החסד, כי כל הקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה רק כדי שיהיה לנו קהילה שעושה חסד עם הזולת, ותהילה לאל אין במה להתבייש משום קהילה בעולם עם החסד שעושות נשות אנשי שלומינו אחת עם השניה ועם האורחות שבאות להתארח בקהילתנו הקדושה.
מה אומר לכן אין דבר יותר חשוב מזה, ואין דבר יותר גדול מזה, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם להמשיך במידת החסד, וראו לעשות איתי חסד ולהתפלל עבורי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים ואזכה לצאת מכל החובות והיסורים וכו' שנסתבכתי בהם.
נא ונא תעשו כל מה שביכולתכם רק להיות בשמחה, כי על ידי שמחה הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל עוונותינו, וכשעם ישראל היו נזהרים להיות תמיד שמחים ועליזים, אזי כולם היו חוזרים בתשובה, כמו שכתוב (תהילים מ"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ולכן תעשו כל מה שביכולתכם רק להיות בשמחה עצומה, ותראו לשמור מאד מאד מעצבות ודכאון וכו', שזה אבי אבות הטומאה שהס"מ רוצה להפיל אותנו, ושם רביז"ל לוחם את מלחמת השם נגדו ומחדיר בנשמות ישראל שיהיו תמיד שמחים ועליזים, שהשמחה מפשטת את העקמימות שבלב, כי על פי רוב כשהאדם חוטא יש לו קושיות וספקות באמונה הקדושה, ונתעקם לבבו ממנו יתברך וכו' וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') שעל ידי שמחת המצוות על ידי זה נתפשט העקמומיות מן הלב, וכבר לא קשה שום קושיות, כי (תהילים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו", כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה בחשבון צדק, ולכן תראי מאד מאד להתחזק רק להיות בשמחה ותרחקי ממך את העצבות והדכאון וכו' וכו', שזה אבי אבות הטומאה, והשמחה זה מקור הקדושה.
אני מאד מבקש אותך שתבואי הלילה בשעה 9:30 לבית הכנסת הגדול לדרשה, כי יש לי כמה עניינים מאד מאד דחופים לספר לכם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר פקודי כ"ז אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני לא יודע איך להסביר לך את הנחת רוח שיש לי שאני רואה איך שאת ושאר נשות אנשי שלומינו מוסרות את נפשם לעשות חסד עם הזולת, תהילה לאל יש לנו קהילה קדושה חממה של אמונה שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן תמשיכי לעזור לי לפתח את הקהילה על אף שהס"מ הרשע שם לנו רגלים איפה שרק יכול, אבל לא יועיל לו שום דבר, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו - כ"ז) כרה שחת בו יפול וגולל אבן אליו תשוב, כל הרע והאכזריות שהוא רוצה לעשות לנו נופל על הראש שלו, ולכן אל תתפעלו מאף בריה שבעולם, תמשיכו ללכת בצניעות שזה הגאווה של בת ישראל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב צניעות, ובשכר צניעות הנשים עם ישראל נגאלו, וכן בזכות הצניעות שבנות ישראל ילכו הם יקרבו את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום שייכות עם כמה עשבים שוטים וכו', נשים קלי דעת שאף פעם לא חזרו בתשובה וכו', אלא בתוך תוכם עדיין הניאוף והכפירות וכו', נמצא בליבם וכו', ומאלה הנשים צריכים מאד מאד להיזהר, כי בקלות הן יכולות לסחוב אותך לתהום.
אשה צריכה מאד מאד לשמור שלא תדבר עם גבר זר, כי היום יש כל מיני בני אדם מושחתים נואפים ככלבים וכו', שאורבים על נשים תמימות לחטוף אותם ברשתם הטמאה, ולכן תשמרי מאד מאד שלא יהיה לך שום שייכות עם שום גבר, כי זה עוון חמור מאד מאד שאשה אשת איש תדבר עם איזה גבר, כי בקלות יכולים ליפול בנוקבא דתהומא רבה.
כל כך הרבה הזהרתיך שלא ימצא אצלך אחד מהכלי משחית המחוברים אל האינטראנט וכו', ויכולים לכתוב ולהתכתב בפייסבוק עם כל מיני מנובלים ומושחתים, ואל תקחי את זה בקלות, כי הרבה בתים נשברו על ידי זה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתזכי לקדש את שמו יתברך על ידי הצניעות שלך, וכך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:( בשכר צניעות שהיה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר שהיא הצילה את כלל נשמות ישראל מהמן עמלק.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הנחת רוח שתגרמי להקדוש ברוך הוא אם תמסרי את נפשך ללכת בצניעות, שבזה את מקדשת את שמו יתברך ובזכותך נזכה להיגאל.
אם תוכלי לעורר גם נשים אחרות שיעזרו לי לצאת מהפח והסבך שנפלתי אליו בחובות עצומים, ואהיה לך אסיר תודה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פקודי כ"ח אדר א' ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה כל השבת, כי שמחת השבת ממשיך על האדם שפע רוחני, ושפע גשמי, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זה ברכת שבת, בשבת מתברכים כל הששת ימים, ועיקר שמירת שבת הוא בתמימות ובפשיטות, לא להיות בכעס בשבת, לא להוציא את העצבים בשבת, לא להיות בעצבות ובמרירות ובדיכאון בשבת, וזה נקרא שלמות שמירת שבת, ורק בזכות שבת נזכה להיגאל.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לקבל את השבת הזאת בשמחה עצומה, ודעי לך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדיו נמצא, ואם תזכי לומר ביום השבת הזאת "יום תהילים", היינו התהילים מחולק לשבעה חלקים, לשבעת ימי השבוע, ואם זוכים לומר את היום תהילים בשבת, אזי דוד המלך בעצמו דואג שבבית הזה שאומרים את מזמוריו יושפע שם כל טוב אמיתי ונצחי, ולכן הלוואי והלוואי שתזכי לומר בכל יום "יום תהילים", שעל ידי זה תמשיכי על עצמך ועל הילדים רפואות וישועות, יום תהילים לוקח סך הכל כמו עשרים דקות או חצי שעה, אבל זה מביא ישועות כאלו שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ואם היית יודעת מה שקורה בחוץ, אנשים חולים ילדים חולים וכו', ויש כל מיני צרות ויסורים ופגעים רעים, אבל על ידי אמירת תהילים, ובפרט כשאישה אומרת תהילים היא מגרשת מעצמה את כל הצרות, והיא נשמרת מכל מיני פורעניות שבעולם, ולכן תראי לומר בכל יום "יום תהילים", ומכל שכן בשבת תגידי את היום תהילים של שבת קודש.
אני מאד מבקש אותך שתשמרי לא להתחבר עם נשים קלי דעת, שבקלות יכולים להוריד אותך בשאול תחתית ומתחתיו, ובקלות יכולים לקרר אותך מהאמונה הקדושה בו יתברך ומאמונת חכמים, ולכן תראי לשמור מאד לא להתחבר אל נשים קלות דעת וכו', ואת תתחזקי באמונה בו יתברך שיש אלקים חי ומלך ומנהיג את עולמו בהשגחה פרטיית, ותחדרי את האמונה הזאת בבעלך, ובילדים, ובקרובי משפחתך, וכן תסבירי לבעלך מה זה אמונת חכמים? הצדיק מוסר את נפשו בשבילך וכו', דואג לשלום בית שלך וכו', דואג לילדים שלך וכו', דואג שיהיה לך אוכל בכל יום, כי בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים, ולכן למה בעלי היקר אתה מזלזל בצדיק? מפני שאיזה נואף ככלב וכו', הסית אותך נגד הצדיק? הרי מי שמדבר על הצדיק זה סימן מובהק שהוא נואף ככלב ובוגד באשתו וכו', ואת כל זה את צריכה להסביר לבעלך, כיום מסתובבים כל מיני נואפים שבחושך מעשיהם וכו', ומבחוץ נראים כמו צדיקים, אבל בפנים ובשקט הם רקובים בניאוף, ומהם אתה צריך בעלי היקר לשמוע מדברים נגד הצדיק? הרי הם שליחי הס"מ ימ"ו וכו' וכו', וכך תסבירי לבעלך יום יום, כי הס"מ מאד מאד מפחד מהצדיק שמחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ומקרב אותנו אליו יתברך.

המאחל לך שבת שלום

 

2 תגובות

  • 1.
  • תודה זה מחזק אותנו לשמור את התורה והמצוות
   מאת: רוית גברא
  • 2.
  • מאת: מ
   נשים יקרות. זהו המבחן שלנו.שאנחנו צריכות.ישועות.צועקות למוהרא"ש.עכשיו זו ההזדמנות שלנו לתת יד לצדיק שלנו זהו המבחן האמיתי.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup