ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון ב' אדר ב' | ג' אדר ב' | ד' אדר ב' | ה' אדר ב' | ז' אדר ב' | ח' אדר ב' | ט' אדר ב' | י"א אדר ב' | י"ב אדר ב' | ט"ז אדר ב' | י"ז אדר ב' | י"ח אדר ב' | כ"ד אדר ב' | כ"ה אדר ב' | כ"ו אדר ב'


בעזה"י יום ג' לסדר ויקרא ב' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני רואה שהקהילה שלנו מתפתחת ביתר שאת ביתר עוז, והעולה על הכל שאני רואה שלילי השמחה עובר עליכן עם שמחה עצומה, זה חלקי מכל עמלי, כי באמת ימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ולכן ראי למסור את נפשך רק להיות בשמחה, ותשמחי את שאר נשות אנשי שלומינו היקרות, וזה המצוה הכי גדולה, וחכמינו הקדושים סיפרו לנו (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; רואים מזה, בזה שאדם עושה שלום עם הזולת, וכן משמחו, הוא בן עולם הבא, ולכן תהי חזקה במצוה הזו לחזק ולשמח ולעודד את נשות אנשי שלומינו היקרים, ולשמור מאד מאד שלא יהיה בינינו אשה בעלת מחלוקת, שזה מאד מאד מגונה, ואנחנו צריכים רק להתאחד יחד ביתר שאת ביתר עוז, וכך נזכה לבנות את קהילתינו שתהיה הקהילה הכי יפה בכל העולם כולו, ונזכה לשרוף את הגזענות הארורה ששורה בעולם, כי צריכים רק למצוא את הטוב אצל כל בר ישראל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ב' סימן ה') משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך, ועבר אחד עליו אמר לו מה אתה עושה, אמר לו אני עושה עטרה למלך אמר לו כל שאתה יכול לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות קבע זמרגדין קבע מרגליות קבע למה שעתיד לינתן בראשו של מלך כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל שבח לגדלן ולפארן פאר למה שאני עתיד להתפאר בהם שנאמר (ישעיה מ"ט) "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ויקרא ג' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה עצומה, ואל תכנסי בדכאון ובשברון לב מרוב היסורים שעוברים עליך, כי כך אומרים חכמינו הקדושים (תנחומא כי תצא) צריך אדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שהיסורין באין עליו, למה? שהיסורין מושכין את האדם אל הקדוש ברוך הוא, ולכן למה לך להתפעל ממישהו? הדבקי עצמך באין סוף ברוך הוא, ותהי הכי מאושרת בחייך, תמיד תציירי בדעתך אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן למה לך להיות שבורה ורצוצה וכו' וכו', חזקי ואמצי מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ויש לנו צדיק כל כך גדול שהוא רביז"ל, אשר ראוי לנו לשמוח מאד מאד בההתקרבות אליו, אשר זה שמחה הכי גדולה, וכמו שאמר רביז"ל בעצמו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) ראוי לכם לשמוח מאד שזכיתם להתקרב לרבי כזה, ואמרו אנשי שלומינו, אם לא שמחים בהתקרבות אל רביז"ל, סימן שאין לנו אמונת חכמים, ולכן צריכים לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, רק בעת שעובר עליך יסורים וכו' וכו', תברחי אל הקדוש ברוך הוא ותספרי לו כל מה שמעיק לך בתמימות ופשיטות גמור, ותשמרי מאד מאד לא לקרוא תגר נגדו יתברך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט איוב רמז תתק"ח) איוב אילולי לא קרא תגר כשבאו עליו יסורין, כשם שאומרים עכשיו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, כך היו אומרים אלקי איוב, אלא מרוב הצרות והיסורים שעברו עליו, לא יכל להתאפק ודיבר כלפי מעלה רחמנא לישזבן, ונפל למקום שנפל וכו' וכו', ולכן תהי חכמה לא לקרוא תגר נגדו יתברך בעת שעובר עליך איזה יסורים, אדרבה תשפכי את נפשך אליו יתברך, שכל דיבור ודיבור נתקבל בכל העולמות, ואפילו שאת מתפללת ואת לא רואה עדיין ישועה וכו' וכו', תזכרי מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ולכן תהי חזקה לומר בכל יום "יום תהלים", והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים, ותירווי רוב נחת דקדושה, ויושפע עליך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא ד' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

דעי לך אשר החכם מכל אדם אמר (קהלת ד' ו') "טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח", בזה העולם מי שיש לו שכל, עדיף שיהיה לו רק כף אחת לאכול, אבל זה עם נחת רוח בלי מחלוקת וקטטה, משיהיה לו מלוא חפנים אוכל, אבל צריך לעמול על זה מאד מאד, אשר אין עוד רעות רוח יותר מזה, וכן אמר (משלי י"ז א') "טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב", יותר טוב לאכול חתיכת לחם יבש, אבל יש שלוה בבית, מאשר שיאכל בשר וכל מעדנים, אבל יהיה בבית ריב, כי מה שווה כבר הכל, ולכן תהי חכמה ותשתדלי שמצדך יהיה תמיד שלום בית, כמו שאמר החכם מכל האדם (שם י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו", אשה חכמה יודעת לבנות את הבית שלה, ולהיפך אשה בלי שכל הורסת במו ידיה את ביתה, כי את צריכה לדעת שלאשה יש כוחות הנפש בילתי מוגבלות וכו' וכו', והיא יכולה בקלות להפוך את לב בעלה אליה וכן אל הקדושה, כי אם נותנים יחס לבעל, יכולים לפעול אצלו מה שרק רוצים, אבל הבעיה היא שהאשה מרוב הצרות והיסורים שעוברים עליה וכו' וכו', מפילה את כל האשמה על בעלה, וכאילו הוא חייב על כל הצרות שרק יש בבית, כעין שאמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר (תהלים קמ"ז) "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא [כשנגמר האוכל אזי מתחיל המריבות], ובאמת רביז"ל לימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) אשר כל הפרנסה בא רק בזכות האשה, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי שמחה ועליזה ותשמחי את בעלך, ותעוררי אותו יום אחר יום שיתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן שיקבע עיתים לתורה, כי אשה יכולה לפעול את זה אצל בעלה אם יש לה רק יראת שמים וכו', מה שאין כן אם האשה היא קלת דעת בעצמה, ובמקום לעורר את בעלה שילמד תורה ויתפלל במנין, היא סוחבת אותו אל כל השטויות, אזי אל מה היא רוצה אחר כך שכבר יהיה בבית הזה? כי אז כל הבית נתהפך לגיהנום, ולכן תהי אשה פיקחית ותשתדלי שיהיה בתוך הבית אוירה של שמחה ושל סבלנות, ואל תתנפלי על בעלך, ואז יהיה לך שלום בית אמיתי, ורוב הנשים לא יודעות מזה, ולכן הן מציקות את בעליהן יום אחר יום שעה אחר שעה וכו' וכו', איפה היית? איפה הלכת? עם מי התחברת? כמה כסף יש לך? למה לא הבאת לי כסף? ככה היא שואלת שאלות לאין ספור וכו', אזי פלא שהבעל מתעצבן ואחר כך מוציא את העצבים שלו על האשה, ולכן תהי פיקחית ורק תחזקי ותעודדי ותשמחי את בעלך, ואז תראי שהברכה יהיה מצויה בתוך הבית, כי במקום של שלום שם השכינה מצויה, וכשהשכינה מצויה אזי הברכה מצויה, אשרי האשה שמכניסה דברים אלו בתוך לבה, ואז תחייה חיים נעימים חיים מאושרים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקרא ה' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה כל השבת, כי השמחה זה רפואה בין בגשמיות ובין ברוחניות, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות וחלאים רעים באים לאדם רק מחמת עצבות ומרירות ודכאון, ולכן ההכרח להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, כי כפי פגעי ומקרי הזמן שעוברים על כל אחד ואחד, מאד קשה לו להיות בשמחה, ולכן אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ואת צריכה להבין שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ומה מסרו לאדם? שיהיה מאושר או שיהיה אומלל, היינו הכל בכל מכל זה ממנו יתברך, ומהו הבחירה שמסרו לאדם? שיבחור אושר שיהיה תמיד מאושר ושמח בחלקו, או אומלל, שיהיה תמיד ממורמר ובדכאון ותמיד ימצא את הרע שיש בו, כי הכל ממנו יתברך, חוץ מאושר ואומללות, זה מה שבוחר האדם בעצמו, ולכן תהיי פיקחית, תהיי מאושרת, כי העצבות והדאגות לא יועיל לך כלל להגיע לשום דבר.

העיקר תשתדלי לקבל את פני בעלך בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים, ולכן אשרי האשה שהיא בוחרת בחיים ובאושר ותמיד מקבלת את פני בעלה בסבר פנים יפות, ומחזקת את בעלה, שזה נקרא אשת חיל, ואשה גיבורה וחזקה, וכו', וכו'. אשרי האשה שמעוררת תמיד את בעלה ללכת לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות במנין דייקא, וללכת ללמוד לבית המדרש בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה, וגם היא תקבל את השכר על זה. כמאמרם ז"ל (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן; כי האשה זוכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה שעוזרת לבעלה לברוח לבית הכנסת להתפלל, ולבית המדרש ללמוד, ולהכין את הילדים לתלמוד תורה ולבית ספר, זה שכרה לנצח, ולכן את צריכה להיות מאד מאד חזקה להיות בשמחה, ואז טוב לך בזה ובבא כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר צו ז' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ז' אדר ההילולא של משה רבינו, וצריכים מאד מאד להתעורר בתשובה שלימה ולהתחרט על מה שצריכים להתחרט, ולקבל על עצמו קבלות טובות, שעל ידי זה נמתק מהאדם כל מיני דינים.

אני מוכרח להגיד לך שהיום ז' אדר זה יום שמתאספים חברא קדישא וצמים, ואחר כך עושים סעודה, כי משה רבינו הוריד לנו את התורה והמצוות, ואשרי מי שזוכה לקיים את מצוותיו יתברך, ומתנהג על פי התורה הקדושה, ואנשי חברא קדישא סיפרו סיפורים מזעזעים מה שקורה עם נפטרים וכו', שפשוט פחד אפילו לכתוב את זה וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה לחזור בתשובה שלימה, והולכת בצניעות ומדברת בצניעות, והעיקר ששומרת מאד שלא יראו את שערות ראשה בחוץ, שזה עוון גדול מאד, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולכן אשרי האשה ששומרת את דיני התורה הקדושה, ומקיימת את המצוות שהם רצונו יתברך, ועושית חסד עם הזולת, ובפרט אשרי האשה שזוכה לעזור לבית התבשיל, שנותנים לאכול לרעבים, אשר דבר זה היא עולה על הכל, אשרי האשה שיש לה חלק בזה, כי למעלה בשמים חסד הוא דבר גדול מאד, ורואים איך שהס"מ ימח שמו רק מסית ומדיח וכו' וכו', ולכן עלינו להתאחד ביתר שאת ביתר עוז, ועל ידי זה נבטל את הטומאה לגמרי, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר צו ח' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

עלינו להתחזק עכשיו ביתר שאת ביתר עוז במידת החסד לעזור להזולת, כי חסד אל כל היום, וכל העולם כולו נברא רק על חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הפינת יקרת של הקדוש ברוך הוא, הפינה היקרה ששם עושים חסד עם רעבים וצמאים, ומי שבאה לעזור, הקדוש ברוך הוא עוזר לה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן המקום ירחם עליך, וכן אמרו (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהווי רחמנין בארעא, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב מידת החסד והרחמים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם, ומי יודע כמה דינים ועונשים קשים ומרים וכו' וכו', הבית התבשיל הזה מוריד מעם ישראל, ובוודאי כואב מאד עכשיו הטבח שטבחו רוצחים פראי אדם פסולת האנושי וכו', משפחה שלימה, אבא אמא ושלוש ילדים, ועלינו לבקש את הקדוש ברוך הוא שיאמר למלאך המשחית הרף בזכות הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ובנוייה על החסד ועל הרחמים, שכבר יגן על כלל נשמות ישראל, ויהיו נצלים מכל מיני משחיתים ורוצחים ופראי אדם.

נא ונא הרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח לומר סך הכל פחות מחצי שעה, אבל זה מביא ישועות גדולות, כי דוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא בשעה שיאמרו את מזמורי תהלים שלו, יומשך עלינו חסדים ורחמים מרובים, ולכן אני מאד מבקש אותך, כדי להנצל מכל רע, וכן להציל את כלל נשמות ישראל מכל מיני פורעניות ומשחיתים, שתרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", שהזכות הזה גדול ונורא מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר צו ט' אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, כי עכשיו הוא חודש השמחה וצריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, ואף שעם ישראל עוברים עכשיו צרות ויסורים וכו', ויש הרבה חולים לא עלינו שצריכים רפואה שלימה, ומה גם המקרה המזעזע של הטבח הנורא וכו', עם כל זאת צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולידע שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, עלינו רק להיות בשמחה עצומה, ועל ידי שמחה נתרחב הלב לבקש ולהתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו, ויוציאנו כבר מהגלות המר והנמהר הזה.

הנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין.

צריכים לשמור מאד מאד מאשה מקולקלת וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ"א סימן ד') מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו, שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא, בוודאי צריכים לשמור מאד לא לחשוד על כל אשה שהיא מקולקלת וכו', כי הלוואי שנזכה לתקן את עצמינו קודם וכו', קודם שמחטטים עוונות אצל אחרות וכו', עם כל זאת צריכים לשמור מאד מאד אם אשה מדברת בקלות דעת וכו', סימן שעדיין לא חזרה בתשובה וכו', וכל הזבל והלכלוך שעשתה מקודם וכו', עדיין לא יצא ממנה, ומזה צריכים לשמור מאד מאד, ולכן אשה חכמה צריכה להבין בעצמה ממה להשמר, כי חזרנו בתשובה רק לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ולא לחזור אחר הזבל והלכלוך, ואני מאד מקפיד שבד' אמות שלנו ישרה רק קדושה וטהרה, כי קהילתינו הקדושה היא חממה של אמונה, ויסודה היא על מידת החסד, לעזור אחת להשניה, שדבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר צו י"א אדר ב' (תענית אסתר) ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז לומר בכל יום "יום תהלים" כי שומעים בכל יום מקרים מזעזעים מה שקורה עם נשים צעירות, ואי אפשר להנצל מכל מיני פורעניות, אלא על ידי אמירת תהלים, כי דוד המלך הבטיח מי שיהיה רגיל לומר מזמוריו, ימשיכו אותו אצלו, ולכן תהי חזקה לומר בכל יום "יום תהלים", ואשרי האשה שזוכה להגיד בכל יום "יום תהלים", ועל ידי זה תמשיך לעצמה כל הישועות, ואל תקחי את זה בקלות.

את צריכה להיות כל כך חזקה בעצמך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, ולכן תחזקי את בעלך ותדברי על לבו שילך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין, ולכן אם בעלך ילך להתפלל במנין, יומשך עליו אור וזיו וחיות ודביקות, באין סוף ברוך הוא, ולא יחסר לכם אף פעם פרנסה.

העיקר תשתדלי לקבל את פניו בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר צו י"ב אדר ב' (שבת זכור) ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה השבת הזו הוא שבת זכור, שמצוה גם לנשים לשמוע פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, וכן כל אשה מחוייבת לשמוע את קריאת המגילה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לבוא לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה, ויהיה כמה מנינים לנוחיות של כל נשות אנשי שלומינו, העיקר של שמחת פורים הוא על ידי אהבה ואחדות שצריך להיות בין נשות אנשי שלומינו, ורואים איזה כח יש לאשה אחת שהצילה את כלל נשמות ישראל, והיא אסתר המלכה, ולכן ראוי לכל אשה ללכת בדרכה, שהייתה צנועה גדולה והרבתה בתפלה להקדוש ברוך הוא.

את צריכה לשמוח מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו כמו קהילתינו, שהיא חממה של אמונה, וצריכים תמיד לזכור את החסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה, ואנחנו צריכים להכיר בהטובה שהוא עושה איתנו תמיד, כי אין לך עוד מידה מגונה כמו כפוי טובה, וכן אין לך עוד מידה יפה כמו הכרת הטוב, וראיתי בספר דבר נפלא, שכדאי להוציא מזה מוסר השכל.

אדם היה מהלך בדרך, וקולטות אוזניו קול המשווע לעזרה, ויפן כה וכה וירא זאב לכוד במערה, שעל פיה נגולה אבן גדולה, וראש הזאב מגיח מבעד לחריץ קטן, פנה אליו הזאב בתחנונים ובבכיה שיחלצהו, חשש אותו אדם לחלצו פן יטרפהו, לאחר הפצרות רבות, הבטחות ושבועות מפי הזאב שלא יאונה לו כל רע, נאות האדם לגלות את האבן מעל פי המערה, ולהוציא את הזאב מאפילה לאורה, והנה אך יצוא יצא הזאב מהמערה, אמר לאיש ההוא אמור מיד וידוי, כי עוד מספר רגעים אתה מת, ימים לא בא אוכל לפי, ואני טורף אותך, פחד ואימה אחז באותו האיש ולא ידע את נפשו, בקול רועד שואל הוא את הזאב, הלא הבטחת ונשבעת שלא יאונה לי כל רע? השיב הזאב, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, רעב אנוכי, זה שלושה ימים שלא בא דבר לפי, מפני זה חששתי ואמרתי לך שאיני רוצה לחלציך, ונשבעת שלא תעשה לי מאומה, חזר האיש, השיבו הזאב, הכל טוב ויפה, אך פיקוח נפש דוחה הכל, לא עזר כל בכיותיו ותחנוניו, הזאב הקשה את לבו ולא שמע מאומה, לפתע רואה האיש את מלך החיות, האריה, והציע להגיש את דין התורה לפניו, הסכים הזאב, שמע האריה את טענותיהם ואמר, כדי לפסוק דין אמת לאמיתו, ברצונו לשחזר את המצב הראשוני, כיצד היו פני הדברים, וכן עשו, נכנס הזאב למערה, והאבן נגולה על פי המערה, והאיש עמד מעבר השני, ועתה חיכו למוצא פי האריה, ובכן פתח האריה ואמר, אתה הזאב תמשיך להשאר שם, ואתה בן אדם מעתה, מי שלא יודע להכיר טובה, שלא יהיה לך עסק עמו.

המאחל לך שבת שלום ופורים שמח

בעזה"י יום ג' לסדר שמיני ט"ז אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך היות שאנחנו יוצאים מחג הפורים ולמחרתו שושן פורים, שתקחי איתך את השמחה על כל השנה, כי אין עוד דבר שמרגיע את העצבים כמו שמחה, ולהיפך אין עוד דבר שהורס את האדם, כמו העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', ולכן תעבדי על נקודת השמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין לחזק אחרים, היינו אם אחד שבור בעצמו, ולא יודע מה לעשות איך יוצאים מהמרירות האלו וכו', העצה לחזק את אחרים, ולכן אם קשה לך להיות בשמחה מאיזה טעם שרק לא יהיה, תשתדלי לחזק אשה אחרת, וכך גם לך יהיה שמחה, וזה המצוה הכי גדולה לחזק את הזולת ולדבר על הלב שלה, שגם היא תצא מהמרירות ומהדכאון ומהעצבות, כי כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, עולמי עולמי את לא שווה אנחה אחת שאני אתאנח בשבילך...

מה אומר לך החיים כל כך קצרים, ואף אחד לא שם לב איך שהנה יום והנה לילה וכו' וכו', ויש נשים שרבות עם בעליהן, ויש בעלים שרבים עם נשותיהם וכו' וכו', ומכל דבר עושים איזה עסק, עד שהבית כמו מדורת אש וכו', ומסכנים הילדים שהם סובלים את הסבל הזה שצריכים לשמוע קללות וניבול פה וכו' וכו', שהבעל או האשה רבים ביניהם וכו', והילדים גדלים מבוהלים ומפוחדים וכו' וכו', על לא דבר, רק מפני יצר הרע של מחלוקת שיש בין זוגות, שהס"מ מתערב בבתי ישראל שיהיה שמה מחלוקת ומריבות, העיקר שלא יהיה מנוחה בבית וכו', ולכן תהי פיקחית ותקחי את החיים בקלות, ותצייתי את רביז"ל שכל כך הזהירנו על מצוות השמחה, עד שאמר בפירוש (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא עצה להיות בשמחה, אלא מצוה גדולה שבו כלולים כל המצוות, כי כך אמר רביז"ל  (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ולכן תהי את בשמחה ותשמחי את שאר נשות אנשי שלומינו, וזה דבר גדול מאד שפעמיים בשבוע תעשו ליל שמחה, ובפרט עכשיו שבא קודם פסח שאז כל הנשים בלחץ גדול וכו' וכו', ומלחיצות את עצמן וכו', והבית מלא מתח וכו', ומי סובל? הילדים, וכבר אמר מי שאמר "אבק זה לא חמץ, וילדים הם לא קרבן פסח...", לא צריכים להוציא את הכעס על הילדים, וכן לא על הבעלים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי בכל מיני התחזקות שרק יכול להיות, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה תעשי חסד עם הזולת, ותשמרי מאד מאד לא לריב עם הזולת, ואז טוב לך בזה ובבא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום ופורים שמח

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני י"ז אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, ותקני לעצמך את המידה היקרה של סבלנות, כי זה המידה הכי יפה שרק יכול להיות, כי רוב הצרות שיש לבני אדם זה רק מחמת שהם עצבנים וכו', ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעצבנות באה מחמת חסרון אמונה, כי אם היה לאדם אמונה ברורה ומזוככת שהכל זה ממנו יתברך, היו מקבלים את הכל לטובה, והיו אומרים כפרת עוונות, אך מחמת שאין לאדם אמונה, על ידי זה נכנס בלחצים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לקנות את מידת הסבלנות, שהיא המידה הכי יפה, שעל ידה יכולים לעבור את ימי חיי הבלינו.

נא ונא אני מאד מבקש אותך, תשתדלי לעשות חסד עם נשות אנשי שלומינו, ומי יתן שתבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה אישון עיני וכל החיים שלי תלויים בזה, ובעזרתו יתברך שמו כשיגמר בניין בית הכנסת הגדול, אזי ארחיב את הבית התבשיל ואת המטבח בצורה מדהימה, שלא יהיה לנו להתבייש מאף אחד, אני רוצה רק לעזור לאנשי שלומינו, אין לי בזה העולם כלום רק לעשות חסד עם הזולת, ואני יודע שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם מסתתר, ואף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר מאחר שכל כוונתי רק לעזור להזולת, שזה רצונו יתברך.

חזקי ואמצי מאד, ותשתדלי להיות בשלום עם נשות אנשי שלומינו, ולשמור מאד מאד שלא יהיה ביניכן שום מריבות או אי הבנות, כי הקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם, מאד מאד חשובה בעיני, ורביז"ל רצה מאד מאד שגם הנשים יהיו החסידות שלו, וכמו שהתבטא פעם לאנשי שלומינו "מדוע אתם לא עושים את נשותיכם חסידות?" ותהלה לאל יש לנו קהילה קדושה חממה של אמונה, חממה של חסד, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמיני י"ח אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך במידת הסבלנות, ואף שאני חוזר על זה כל יום ויום, תאמיני לי שאין עוד דבר שכל כך נצרך לאדם כמו מידת הסבלנות, כי החיים מלאים נסיונות קשים ומרים, ואי אפשר לעבור את זה העולם, רק על ידי המידה היקרה של סבלנות, ואם תזכי לקנות לעצמך מידת הסבלנות, קנית כבר כל המידות, אני יודע שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת עליך תמיד לחשוב ממנו יתברך, אשר הוא יתברך נמצא ואין בלעדיו נמצא, ותרגילי את עצמך לומר כל יום "יום תהלים", כי מי שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", כל החיים שלו חיים אחרים, כי דוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא שמי שיאמר את מזמורי תהלים, יהיה חשוב כאילו עסק באהלות ובנגעים, כי מסכת אהלות מדבר מטומאת מת, ומסכת נגעים מדבר מנגעים שבאים מחמת לשון הרע, זאת אומרת אפילו אדם שנטמא כבר בכל מיני טומאות שבעולם עד טומאת מת רחמנא לישזבן, וכן דיבר כבר לשון הרע שעל זה בא נגעים, עם כל זאת כשאדם אומר תהלים, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על עוונותיו, ולכן תהי חכמה ותחטפי בכל יום "יום תהלים", ולא תתחרטי, ואף שאני יודע שזה בא לך קשה וכו' וכו', אבל תאמיני לי שזה לא לוקח יותר מעשרים דקות עד חצי שעה, ובזה את קונית לעצמך עולם מלא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תזריע כ"ד אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שבשבת הזו נתפלל בבית הכנסת הגדול ביום ראשון בשעה ארבע בדיוק אני עושה הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת חמי וחמותי עליהם השלום, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתבואי עם הילדים.

מה אומר לך פעלתי אצל הקבלן רק על שבת זו להכנס, אבל דעי לך שחסר עוד המון המון כסף כדי שנוכל להיכנס, ולכן אני מאד מבקש אותך אם את יכולה להשיג עוד מטר או שתי מטר, ואהיה לך אסיר תודה, כי פשוט אי אפשר להיכנס אחרת, רק פעלתי על שבת זו לכבוד הכנסת ספר תורה, ודעי לך שלמצוה רבה יחשב לך, כי חכמינו הקדושים אמרו אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, ויש קונה עולמו בשעה אחת, ועכשיו זה השעה, ולכן אני מאד מבקש אותך איפה שאת רק יכולה להשיג איזה מטר, דעי לך שאת בנית את הבית הכנסת פשוטו כמשמעו בלי שום גוזמא כלל.

ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותך, ותזכרי היטב מה שדיברתי עם כל נשות אנשי שלומינו ביום שני בערב, כי אשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים" באופן שתסיים בכל שבוע את ספר התהלים שזה מביא כל הברכות והישועות שבעולם, ואם מחסרים יום אחד מאיזה סיבה שלא תהיה לא צריכים להישבר, אלא לומר את היום של היום הזה, ועל זה צריכים להיות עקשן, כי על פי רוב למה לא אומרים את היום תהלים וכו', כי החסרתי אתמול או שלשום אז כבר עובר החשק והרצון, אבל אם יודעים שאין לי רק היום הזה, ואני אומרת רק יום תהלים של יום רביעי יום של היום וכו' וכו', אזי באופן כזה תמיד יחטפו יום תהלים שזה דבר גדול מאד מאד, ויכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תזניחי את אמירת יום תהלים בכל יום ויום, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידך, והעיקר תתחזקי לא להישבר משום דבר להיות חזקה בעצמך, והקדוש ברוך הוא ישפיע לך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תזריע כ"ה אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאוד מאוד אני מבקש אותך שתשמרי על עצמך לא להיכנס בלחץ זו הדחק שזה מביא אחר כך אל כל המחלות והחולאים רעים רחמנא ליצלן, תרגילי עצמך להיות רק בשמחה, ותכניסי בביתך אוירה של שמחה, וזה ירגיע את העצבים שלך.

רביז"ל גילה לנו ( ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה ) שעל ידי אמונה זוכים למידת הסבלנות, ולכן ראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך , ותרגילי עצמך לדבר עימו יתברך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה וכן תזכי לומר בכל יום "יום תהילים " אין למעלה מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר תזריע כ"ו אדר ב' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך סוף סוף אחר תפילות של עשרים שנה נפתח ונחדש את הבית הכנסת הגדול ולכן בואי ותתרשמי מיופי הבית הכנסת (אף שעדיין לא נגמר) ומי ייתן שתקני מקום ישיבה בבית הכנסת וכן לעזור להתרים את אחרים כגון קרובי משפחה במטר וזה יעזור מאוד לגמור את בניין בית הכנסת הגדול.
מה אומר לך ראי מה תפילה פועלת מה ששום דבר לא פועל ולכן תאמרי בכל יום  "יום תהילים"  ותפללי גם עלי שאזכה להצליח להוציא מכח אל הפועל חפצי ורצוני וכיסופי.

המאחל לך שבת קודש


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup