ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אייר ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | ו' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | י"א אייר | י"ג אייר | י"ד אייר | י"ח אייר - ל"ג בעומר | כ' אייר | כ"ב אייר | כ"ג אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר | כ"ח אייר


בעזה"י יום ג' לסדר בהר ו' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

מחר בערב בשעה תשע וחצי (9:30) יהיה שיעור להנשים בהישיבה למטה ואני רציתי מאד שתבואי ותשתתפי, כי בזה העולם צריכים הרבה חיזוק נגד כל הרוחות רעות וכו' וקלות דעת שנושפות בחוץ.
נא ונא ראי להתחזק לא להיכנס בעצמך רק להיות שמחה ועליזה ותעשי כל מה שביכולתך לא להישבר משום דבר, כי אצל רביז"ל היה השמחה יסוד היסודות ביהדות כי השמחה מגלה את טוהר הלב שמאמינים בו יתברך.
אשרינו ואשרי חלקנו שאנו מקורבים אל רביז"ל וזכינו להיות אצל ציון רביז"ל טוב להודות להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שעשה עמנו.
הוכפל הדבר תשתדלי מאד לבא מחר בערב אל הדרשה במתחם הישיבה "דמשק אליעזר".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בהר ז' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי לחזק עצמך באמונה פשוטה בו יתברך ותברחי מחברות רעות ושכנים רעים כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ז.) הרבה שכנים רעים עושין ובפרטיות כהיום יש נשים קלות דעת שבקלות יכולים להכניס בך ארס כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי הצדיק וכלפי הצניעות וקיום מצוות מעשיות ואמרו חכמינו הקדושים (אבות דרבי נתן פרק ט') הרחק משכן רע, אחד שכן שבבית, ואחד שכן שבחוץ, ואחד שכן שבשדה, כי בקלות נשים קלות דעת יכולים למלא את ראשך עם שטויות וכו' ואת תלכי אחריה וכו' כמו זבובים שנתפסים בכורי עכביש.
זכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (חגיגה טז.) אבני ביתו וקורות ביתו של אדם הם מעידין בו, ולכן אל תחשבי שאת יכולה להחביא עצמך ממנו יתברך וכו' ולכן תשמרי מאד מאד לא להתחבר עם נשים מקולקלות קלי דעת וכו' בלי יראת שמים, כי בקלות יכולות להפיל אותך, ואזי תהיי הכי אומללה בחייך. אל תקחי את דבריי בנקל כי אני יודע שהרבה בתים נשברו לגמרי רק על ידי שהאשה לא נזהרה מחברות רעות, ולכן תפקחי עיניך וראי מה לפניך.
חזקי ואמצי באמונה פשוטה בו יתברך ואז טוב לך כל הימים אמונה מביא ילדים טובים אמונ"ה עולה כמספר בני"ם אמונה מביא פרנסה ושפע כי (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות.

היום בערב בשעה תשע וחצי (9:30) יהיה שיעור במתחם הישיבה "דמשק אליעזר" ורציתי מאוד שתבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בהר ח' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

תכניסי טוב טוב את הדיבורים שדברתי אתמול שצריכים מאד לשמור מנשים קלי דעת שבקלות יכולות להוריד אותך אל תוך השאול תחתית.
בפרט שצריכים לשמור מהטומאה והקליפה של מכשף (מחשב) שפשוט שמכשף את האדם שנכנס בזה ופרטיות הטומאה של פייסבוק שדבר זה רבים חללים הביאה על בתי ישראל והוצרכו רחמנא ליצלן להתגרש ולכן שלא יהיה דבר זה בביתך, ודעי לך שאיסור יחוד זה מן התורה ואין שום היתר לאשה להתייחד עם גבר זר ומכל שכן לא לפטפט עמו וכו' שזה איסור חמור מאד וגומרים את החיים באופן מר מאד מאד.
אני מאד מבקש אותך שתהיי תמיד שמחה ועליזה, ולהשתדל לעזור לנשים שהם נמצאות במצוקה וכו' זה המצוה הכי גדולה לשמח נשים שבעליהן עזבו אותן לאנחות וכו' ואם היית יודעת איזה מצוה תעשי כשתזכי לשמח נשים אחרות, אז היית עוסקת בזה תמיד.
נא ונא בימים אלו טוב מאד להרבות בצדקה, (להכניס פרוטות בקופת צדקה) ולהרבות במזמורי תהלים ומי יתן שתאמרי כל יום את היום תהלים של היום, כי התהלים מחולקת לימי השבוע ולכן כל יום צריכים לומר את היום תהלים וזה יציל אותנו ואת כלל ישראל מכל רע שבני ישמעאל רוצים וכו' (היה לא תהיה) בזכות הצדקה והתהילים שלך עם ישראל ינצלו מכל רע ויומשך על כולנו רק חסדים ורחמים גמורים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהר ט' אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

הנה שבת חדשה באה וצריכים לשמוח כל השבת ועל ידי זה נשפע שפע על כל השבוע כי כך אמר רבי שמעון בר יוחאי משבת נשפע כל ההשפעות על כל ששת ימי החול. אם אדם מקבל שבת בשמחה ואשה הולכת בצניעות ושומרת על פיה לא לעורר מדנים ומריבות וכו' אזי זוכה שיהיה לה שבוע מבורך בשפע ולא יחסר לה שום דבר ולכן חזקי ואמצי מהשבת הזאת לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך כי בשבת מאירה השכינה באור גדול מאוד.
ועיקר התשובה לאשה שתשתדל מאד מאד לילך בצניעות ולא להסתובב בין גברים כדי לא להכשילן בראיות אסורות שזה עון חמור מאד מאד, ולכן זכרי היטב שאת יכולה חס ושלום להכשיל אנשים על ידי שתהי בולטת ביניהם שזה עון חמור ועל כן תשתדלי מאד לא להסתובב על הרחובות וכו' ותלכי בצניעות הלבוש אשר בזכות זה יושפע עליך זיו וחן ממנו יתברך, ואשה ששומרת עצמה לא להסתובב בין גברים ומכל שכן לא לפטפט עם גברים שזה עון חמור עד מאד, אזי אשה כזו שנזהרת בכל זה תזכה לילדים צדיקים וצדקניות כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב הצניעות של האשה כי בשכר נשים צדקניות וצנועות נגאלו אבותינו ממצרים וכן בזכות הצניעות שיהיה לכם נזכה להגאל גאולת עולם.
נא ונא ראי לחזק נשות אנשי שלומינו כי אין עוד מצוה יותר גדולה מאשר לחזק אחת את חברתה ובפרטיות שיש נשים שסובלות מבדידות וכו' חזרו בתשובה וההורים לא רוצים להכיר בהם וכו' מצוה רבה לחזקן ולשמחן ואצלו יתברך מאד יקר שבר ישראל מחזק את הזולת ולכן תהי את שמחה ועוד תזכי לשמח נשים אחרות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בחוקותי י"א אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

בשבת זו דיברתי הרבה בענין מדת הטוב שאדם צריך להרגיל עצמו להיות רק טוב להזולת ולהשתדל לעשות חסד אחד עם השני ולהתרחק ממדת הכילי והקמצנות ורוע לב לא לפרגן להשני שאלו הם המדות הכי מושחתות, כי סימן של יהודי עם דם טהור זה מי שעושה רק טוב להזולות וכן אמרו חכמינו הקדושים (ביצה ל"ב:) כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, לא יתכן שבן או בת ישראל שרק עושים רשעות עם הזולת שהם יהיו יהודים טהורים, מוכרח להיות שבמשך הדורות התערבו והתבוללו בין גויים אכזרים וזה בטוח בלי שום צל של ספק כי יהודי טהור עושה רק חסד ועוזר להשני ומי שזורם לו דם של גוי בעורקיו זה סימן שבאיזה שלב התבוללו בין גויים אכזריים.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתקני לעצמך את מדת הרחמנות ולעזור תמיד להזולת אפילו עם מילה טובה זה חסד גדול מאד מאד ובפרטיות שיש נשים גלמודות וכו' אין להם עזרה מאף אחד ולכן אשרי מי שנותן לה יד וכתף ולעזור לה אפילו עם מילים טובות, חיוך, להקדים שלום זהו כבר יותר מהכל, חכמינו הקדושים אמרו (שבת קנ"א:) כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.
ולכן אם את רוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך תשתדלי לרחם על הזולת, תאמיני לי שאין עוד מדה יותר טובה מלעשות חסד עם הזולת ועל קוטב זה בניתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה להאמין בו יתברך שהכל מושגח בהשגחה פרטית וכמו שהקדוש ברוך הוא רק טוב כמו שכתוב (תהילים קמ"ה) טוב הוי"ה לכל, כך אנחנו צריכים ללכת במדותיו ולהיות רק טוב עם הזולת, וזה לעומת זה הס"מ הטומאה זה רק לעשות רק רע ולהסית נגד הזולת ולכן אשרי מי שבורח תמיד אליו יתברך.
רביז"ל רצה מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו וכן הזהיר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע לתלמידיו שיהיו באהבה גדולה וכן האריז"ל וכן רבי שמעון בן יוחאי אמר לתלמידיו "אנן בחביבותא תליא" אנחנו תלויים באהבה, ולכן זה דבר גדול מאד שנשות אנשי שלומינו יחזיקו עצמן באהבה גדולה ויעזרו אחת לשניה אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו.
והלואי שכל אשה שיהיה לה איזה רעיונות איך לגבש את כל הנשים ללילי שמחה והתכנסות יחד כדי שלא ימצא אשה אחת בודדה וכו' רק לשמח אחת את השניה ולעשות חסד עם הזולת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בחוקתי י"ג אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

הנה הימים רצים ופורחים בעוד שבוע אני כבר צריך לנסוע ולכן מחר בערב יהיה השיעור האחרון לנשות אנשי שלומינו ולכן רציתי מאד שתבואי להצטרף אל שיעור מיוחד לכבוד פסח שני.
ראי להתחזק ביותר, כי את צריכה להבין שאין בריה בזה העולם שלא יעבור עליו איזה משברים וגלים וכו' ולכן אשרי מי שיש לה את כוחות הנפש להתחזק, ועיקר ההתחזקות זה שמחה, וזה אומר רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן כ"ד) בא לאדם יותר קשה מהכל ולכן תעשי כל מיני מאמצים רק להיות בשמחה, ואל שמחה אי אפשר להגיע רק על ידי אמונה כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל והכל ממנו יתברך אין מה לדאוג כלל.
מה טוב ומה נעים באם יהיה לך הזדמנות לעיין בכל יום בספר המדות שרביז"ל אמר שהספר הזה עשה אותו ליהודי, והמדות הם עיקר האדם ואשרי האשה שמעיינת בכל יום בספר המדות ומספרת לילדיה את מעשה שרביז"ל כותב וזה ישפיע על הילדים.
פעם שאלה אשה את הצדיק הסטייפלער זי"ע איך אזכה לילדים טובים? ענה ואמר אם תברכי ברכת המזון וכן כל הברכות בקול זה ישפיע על הילדים שיראו שהאמא מברכת ברכת המזון ואומרת ברכות בקול זה כבר מחדיר בהילדים יראת שמים.
רק חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע.
אני מקווה מאד שתגיעי להשיעור מחר בערב.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בחוקתי י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

היום בלילה יהיה דרשה לנשים במתחם ישיבת "דמשק אליעזר" בשעה תשע וחצי (9:30) רציתי מאד שתבואי כי כבר לא יצא לי לדבר עם הנשים.
דעי לך כי מקובל שהיום הוא יום ההילולא של רבי מאיר בעל הנס (אף שיש שמפקפקים על זה) עם כל זאת אנחנו רואים שמאות ואלפים אנשים נשים וטף באים ביום זה לשפוך שיח ותפילה אצל התנא הקדוש הזה שהוא מקום ניסים, ולכן ראי גם את להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ותקבלי על עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" שזה לוקח כמו חצי שעה וגודל המעלה של אמירת תהלים ובפרטיות עם דמעות זה אי אפשר לשער ולתאר כלל.
ובפרטיות אם מכניסים בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת "קרן הצדיק" לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס זה אין לתאר ולשער כלל ודעי לך שכל הצדיקים הגדולים היה על שולחנם קופת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ובכל פעם שרצו לפעול ישועה הכניסו כסף בקופת הצדקה וראו ממש נסים נגלים ולכן ראי להתחזק כל יום לגנוב קצת זמן ולומר "יום תהלים" ותרבי בצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ותראי ישועות גדולות.
נא ונא אל תכנסי בלחץ רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי אמונה קונים לעצמו מדת הסבלנות שזה המדה הכי יפה, כי עובר על כל אחד מרירות דמרירות וכו' הס"מ לא עוזב רק שובר את כל אחד ואחת ובפרטיות בעיניני הסתות אחד ואחת על הזולת ואת זה עלינו לעקור מעצמינו.
אשרי מי שקונה לעצמה את מדת הטוב להיות טוב להזולות אשר זה המדה הכי יקרה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר במדבר ל"ג בעומר ה'תשע"א

שלום וברכה אל תחי'


חסדי השם יתברך שאנו יהודים מאמינים בו יתברך, ויש לנו אמונת צדיקים זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנו מקורבים אל רביז"ל והוא יקר בעינינו ומה גם שזכינו להיות ביום הזה בציון רבי שמעון בן יוחאי במירון ובוודאי כל אחד מאיתנו קיבל מתנה מרבי שמעון בן יוחאי כל אחד כפי הכנתו לזה.
אני מאד מבקש אותך שתשדלי להיות מאד בשמחה כי אין זה עצה להמשך אחר העצבות והמרירות וכו' שזה סתם הורס את החיים, אנחנו באנו לזה העולם לתקופה קצרה ולכן אשרי מי שזוכה להרבות במצוות ובמעשים טובים בימי חיי ימי שנות הבלנו.
ביום שלישי בערב בשעה שמונה וחצי אעשה סעודת יום הולדת אם יתן ההקדוש ברוך הוא את החיים ולכן רציתי מאד שתבואי וישלם לך הקדוש ברוך הוא על התפילות שתתפללי על בריאותי ואריכות ימי בעזרתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר כ' אייר ה'תשע"א

שלום  רב אל ... תחי'

הנה אני מזמין אותך לבוא בערב בשעה שמונה וחצי בדיוק לסעודת יום ההולדת שאני עושה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתן לי את החיים ובוודאי כל תפילה ותחינה שתבקשי עלי יועיל מאד מאד, וכל המברך יתברך מפי אל עליון, וכל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה, ואין עוד דבר יותר חשוב מתפילה.

היום הלכתי לבקר את הבית ספר לבנות ואת התלמוד תורה לבנים, ותאמיני לי שירד לי דמעות מרוב אושר ושמחה שראיתי את הילדים החמודים שלנו, וזה חלקי מכל עמלי.

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי לראות שיהיה שלום בין נשות אנשי שלומינו, ומשפחה שמעוררת מדנים ומחלוקת אני לא צריך בכלל בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, אנחנו לא רוצים שום דבר רק את השקט, על כל פנים איך שהוא אנחנו צריכים לשמור שיהיה שלום ואהבה בנינו, ולשמור מאד מאד לא לקבל שום לשון הרע משום אשה, כי לשון הרע זה עוון חמור מאד, וגורם את כל הצרות שבעולם.

יעזור הקדוש ברוך הוא שכל נשות אנשי שלומינו יחזיקו את עצמם ביחד, ובקרוב מאד מאד נראה פה ישועות גדולות שיעשה איתנו הקדוש ברוך הוא.

המצפה לראותך בערב

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר כ"ב אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

מה אומר לך מאד שמחתי שהשתתפת ביום שמחתי, יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה להשתתף ביום שמחתכם.
אני מאד מבקש אותך שתשמרי עצמך מחברות רעות ושכנים רעים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ז.) הרבה שכנים רעים עושים, ובפרטיות היום שיש מחשב [מכשף] שיכולים להתכתב עם גברים זרים, אשר דבר זה גרם להרבה בתים להשבר וכו', וגורם לרעות רבות, ולכן חמלי עליך שלא יהיה לך דבר זה, ובכלל אשה צריכה מאד מאד לשמור לא לדבר עם גבר זר, אשר היום יש אנשים חולי מין רחמנא ליצלן, ובקלות להכשיל נשים צנועות וכו', אשה אסור לה לדבר עם גבר זר בשום פנים ואופן, וזה עוון חמור מאד מאד.
נא ונא תלכי בצניעות, וזה היופי והחן של אשה יראת השם, ובזכות הצניעות שלך תזכי שהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מהמיצר, ויהיה לך בית יפה משלך, ולא תצטרכי לגור בשכירות ולשלם דמי שכירות להזולת, אלא תשלמי משכנתא עבורך, וכך הכסף לא הולך לאיבוד, כי נשאר לך בית יפה וגינה וכו'.
אני מאד מבקש אותך תשתדלי להיות רק בשמחה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו', עם כל זאת תראי להתחזק באמונה בהקדוש ברוך הוא שלא יעזוב אותך, ויוציא אתכם מכל העניות והדחקות, רק תרגילי עצמך לדבר עמו יתברך, אשר דבר זה קבלנו מתנה מרביז"ל, וראוי לנו להיות רגילים לדבר הרבה עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחיית, ומביא ישועות גדולות.
תשתדלי מאד לדון את בעלך לכף זכות, ואז יהיה לך שלום בית אמיתי.
הקדוש ברוך הוא ימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.
נא ונא להתפלל עלי בכל יום שיהיה לי בריאות וימים ושנים טובות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר כ"ג אייר ה'תשע"א

שלום רב אל ...תחי'

ראי לשמוח ביתר שאת ויתר עוז, ותתחזקי ותשתדלי ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותרגילי את עצמך לשכוח את העבר, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) אצל העולם השכחה היא חסרון גדול בעיניהם. אבל בעיני יש בהשכחה מעלה גדולה. כי אם לא היתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם יתברך, אם היה זוכר כל מה שעבר לא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום אופן, גם היו מבלבלים את האדם מאד כל הדברים שעוברים עליו. אבל עכשיו על ידי השכחה נשכח מה שעבר. ואמר רביז"ל שאצלו הדרך שכל מה שעבר והלך, נפסק והולך לחלוטין ואינו חוזר בדעתו עוד כלל. ואינו מבלבל כלל עצמו עוד במה שכבר עבר והלך וכו'; ואת הדבר הזה את צריכה להחדיר בעצמך טוב טוב, כי יש נשים שלא יכולות למחול לבעליהן שפגעו בכבודם וכו', או הפליטו איזה מילה שלא על המקום הנכון וכו', או שציערו אותן וכו', או ששיחקו על רגשותיהן וכו', אשה צריכה להרגיל את עצמה תמיד לשכוח מה שבעלה אמר לה לדון אותו לכף זכות, כי הרבה פעמים מחמת עניות ודחקות וכו' וכו' הבעל נכנס בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו' ועל ידי זה הוא לא שולט על עצמו, ופולט מפיו דברים חריפים לאשתו, והיא נפגעת והיא לא יכולה לשכוח וכו' וכו', ולכן כל אשה צריכה להרגיל את עצמה לילך בדרך זה שלימד אותנו רביז"ל שהשכחה היא מעלה גדולה מאד, להרגיל את עצמה לשכוח מה שהיה ולהתחיל בכל פעם התחלה חדשה, ולכן ראי למחול לבעלך, ואז תראי שהשכינה תשרה בביתכם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן; ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה; ולכן תזכרי מאד שבמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, רק תשתדלי לדון את עצמך לכף זכות, ואת בעלך לכף זכות, וכן לדון את כל אשה לכף זכות, כי על כל אחת ואחת עובר צרות ויסורים ומכאובים וכו' וכו', אקווה שתכניסי את הדברים האלו לתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר נשא כ"ה אייר ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, ולא להשבר משום דבר בעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וכבר אמר רביז"ל שיש ענין שהכל יתהפך לטובה, ואסור להיכנס ביאוש ובדכאון וכו' וכו'.
הנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין. ולכן תתחזקי ביתר שאת ויתר ועוז באמונת חכמים, כי יש הרבה דברים שלא מבינים וצריכים להתחזק ולא לשאול שאלות, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) כמו שיש קושיות על הקדוש ברוך הוא כך יש קושיות על הצדיקים, וסיים אשרי מי שאין לו שום קושיות לא על הקדוש ברוך הוא ולא על הצדיקים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתנדבי פעם בחודש לבא לעזור בבית התבשיל, שהמצוה הזה עולה על כל המצוות, להאכיל עניים ואביונים, ובזכות זה יהיה לך תמיד שפע, שלא תצטרכי להגיע למצב כזה לבקש מהזולת וכו', אלא תתברכי מפי אל עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נשא כ"ו אייר (יסוד שביסוד) ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, ותזכרי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואת צריכה לדעת שכל זמן שאדם חי בזה העולם יש לו נסיונות קשים ומרים, ועיקר הנצחון שמתגבר בלב חזק ואמיץ לא להתבלבל משום דבר, וכבר אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות; ולכן ראי להתחזק באומץ הלב לא להמשך אחר אופנת הגויים, שהולכות בפריצות וחציפות בבגדי שחץ וכו', יותר חשופות מלבושות וכו' וכו', ממש גועל נפש, ומכשילות את הרבים, אשר אין מספיק עונשים וכו' על מי שמכשיל את הרבים וכו', ולכן תקבלי על עצמך צניעות הלבוש, צניעות הדיבור, צניעות ההנהגה, שומעים בכל יום אסונות כל כך קשים רחמנא לישזבן, ותולים את הכל בטבע, ואף אחד לא שם לב שזה בא לאדם או לאשה עונש מן השמים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ל.) מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו לא בטלו, הא בטלו להו, אלא דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו ומי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי (אסכרא - מחלת הגרון); ולכן אני מאד מבקש אותך, חזקי ואמצי מאד להמשך תמיד אחר הקדושה והצניעות, וכן תחנכי את הבנות, כי ימינו כצל עובר, ודרשו על זה חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; תהיי פקחית ותלכי בצניעות, וכך תרגילי גם את הבנות, ואז השכינה תשרה עליך, וזכרי היטב אשר עיקר היופי והחן של האשה שמתנהגת כמו שראוי לבת ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נשא כ"ח אייר ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ההילולא של שמואל הנביא, ואיך זכה להוולד? על ידי שהיה לו אבא אלקנה שמסר את נפשו שעם ישראל יעלו למשכן שילה, וכן היה לו אמא חנה שהיא בכתה הרבה הרבה אל הקדוש ברוך הוא שתזכה לבן, והקדוש ברוך הוא שמע את תפלתה והולידה בן כזה, רואים אם האבא עוסק במצוות, ומקרב רחוקים, והאמא שופכת דמעות כמים עבור ילדים, אזי תפלתם מתקבלת, וזוכים לבן כזה שהיה שקול כמשה ואהרן, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי ותשמרי מאד על הילדים שלא יצאו לתרבות רעה רחמנא לישזבן, כל הרחובות היום מסוכנים, וכל הקהילות החרדיות בכל העולם סובלים את הסבל הזה, ולכן תעשו כל מה שבידכם לשמור על הילדים, כי מי שלא שומר על הילדים שלו הוא פשוט רוצח וכו', ושלא יגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה תמיד, ולשפוך את הלב להקדוש ברוך הוא, ומה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, וזה מה שקבלנו מרביז"ל.
היום בלילה בשעה תשע בלילה בדיוק יהיה שיעור בבית הכנסת להגברים, והעזרת נשים תהיה פתוחה להנשים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: רחל וקראט
      זכיתי ב''ה לחזק חברה שבנה בן ה17 חוזר בתשובה..והולך לישיבה ...אחרי התלבטויות שלה..היא הסכימה שאין כמו דרכו של הקדוש ברוך הוא...שמחתי מאד..על כך ועוד יותר שזכיתי לקרבה.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup