ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אייר ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' דר"ח אייר | ב' דר"ח אייר | ב' אייר | ד' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | י' אייר | י"ב אייר | י"ד אייר | ט"ו אייר | ט"ז אייר | י"ז אייר | י"ח אייר | כ"א אייר | כ"ב אייר | כ"ג אייר |
כ"ד אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר | כ"ח אייר | כ"ט אייר


בעזה"י יום א' לסדר טהרה א' דר"ח אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'
 
חסדי השם יתברך שהיום חזרתי מבית החולים יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לי החלמה מהירה, ועדיין אני צריך את התפילות שלך, ולכן מצד אחד אני נותן לך תודה רבה מאד על התפילות שהתפללת בשבילי, ומצד שני אני מבקש אותך מאד שתמשיכי להתפלל עבורי עד שאזכה לחזור בקרוב מאד ליבנאל.
אני מאד מאד מבקש אותך שתמשיכי לעזור בבית התבשיל באיזה עזרה שאת רק יכולה, כי כל החיים שלי זה רק בזכות הבית התבשיל, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעשות צדקה וחסד עם הזולת, ובזה משלימים את הרצון של הקדוש ברוך הוא שברא את העולם שכל בר ישראל יעסוק רק בעשיית חסד, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות דעת סימן כ"ד) כשאין אתה עושה חסד על ידי זה אין לך דעת, רואים מזה  אשר אצל רביז"ל עשיית חסד עם הזולת זה שלימות הדעת, ולכן כל מגמתינו בקהילתנו הקדושה הן ביבנאל והן בכל מקומות מושבותיהם של אנשי שלומינו שיש להם שמה קהילה שיעסקו תמיד לעשות חסד עם הזולת.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ולא להישבר משום דבר וכו' וכו', כי אחרי שאני עברתי מה שעברתי וכו' וכו', שאי אפשר להסביר את זה בפה, מכל שכן בכתב וכו' וכו', אף על פי כן אני מחזיק מעמד ביתר שאת וביתר עוז, ועל כן גם את תראי להתחזק בכל מה שעובר עלייך והקדוש ברוך הוא יעזור שהכל יתהפך לטובה, כמו שאמר רביז"ל יש עניין שהכל נתהפך לטובה.
ראי להיות בקשר עם גב' בן גרא תחי' במה את יכולה להיות עזר בבית התבשיל אוהל אברהם, כי עכשיו מתחיל זמן הקיץ, ויבואו המון אורחים ותיירים וכו', ואני רוצה שבית התבשיל יהיה "המוקד המרכזי" לכל אלו שבאים אל קברי הצדיקים במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי, ובטבריה אצל רבי מאיר בעל הנס וכו' וכו', שיבואו ויעצרו אצלנו לאכול, והזכות הזאת תגן עלי ועלייך ועל כל משפחתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

  

יום ב' לסדר טהרה ב' דר"ח אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מודה לך על אשר את מצטרפת לעשות מצוות לזכותי, יעזור הקדוש ברוך הוא שזכות המלאכים היוצאים מהמצוות שאת מקיימת, וכן האמנים שאת עונה על הברכות לזכותי, שיגינו עלי ואזכה להשתקם ולהחלים מרוב חולשתי וכו'.
הסבלנות בזה העולם זה עיקר גדול בהחיים, ואת צריכה לדעת אשר בלי סבלנות אי אפשר להתקיים בזה העולם כלל.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

יום ג' לסדר טהרה ב' אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'
  
מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה, ולהתאחד בהתאחדות אחת עם נשות אנשי שלומינו, וזה יתן לי כוחות עצומים להתגבר על כל החולשות וכו', כי אהבה ואחדות שיש בין נשמות ישראל, וכן אהבה ואחדות בקהילתינו, זה כל חיותי, ולהיפוך הצער הכי גדול של השכינה וכו', כשרואים מעשה הס"מ מצליח, לעשות פירודים בין נשמות ישראל בכלליות, ובין אנשי שלומינו תלמידי רביז"ל, ולכן בזה שתהי חזקה שיהיה אחדות בקהילתינו, בזה את נותנת לי כוחות חדשים וכו', להתגבר על כל החולשות שעדיין אני בהם.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

יום ה' לסדר טהרה ד' אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני בטוח שאת רוצית לעזור לי במה שאת רק יכולה, ולכן בקשתי שתרבי באמירת תהלים בשבילי, וכן להתבודד ולבקש ולהתחנן אליו יתברך שאזכה לרפואה שלימה, ושיפסוק הכאבים שזה בלתי אפשר להסביר בשכל אנושי.
תאמיני לי שמסרתי נפשי עבורכם, עכשיו שאלתי ובקשתי שתרבי בתפלה ובתחינה לפניו יתברך שיקל מעלי היסורים שהם בלתי נסבלים, וכן תעוררי את שאר נשות אנשי שלומינו להתפלל בעדי, כי אין עצה אחרת רק תפלה.
ואני מבקש אותך שאל תקחי אל הלב כל דבר כמו שאני לקחתי, ולבסוף גמרתי איפה שגמרתי וכו', לא כדאי לקחת שום דבר אל הלב.
הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו התבטא פעם בזה הלשון "עולמי עולמי את לא שווה לתת אפילו אנחה אחת בשבילך", אשרי מי שירגיל עצמו לילך בדרך זה, ואז ימנע מעצמו המון כאבים וכו', יסורים ועגמת נפש וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


 

בעזה"י יום א' לסדר אחרי קדושים ז' אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מודה לך על התפלות שאת מתפללת עלי, וידוע שרביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, ולכן אני מאמין שהתפלות שלך היא מה שמועלת עבורי, ולכן תמשיכי להתפלל עלי, ולעורר עוד נשות אנשי שלומינו.
ובפרט שתזכו לצאת מפעם לפעם אל ציון רבי מאיר בעל הנס, שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; ולכן אודה לך אם תוכלי לכל הפחות פעמיים בשבוע, ביום שני וחמישי להיות אצל הציון של רבי מאיר בעל הנס, ולבקש שיהיה לי עוד נסים.
מה אומר לך עברתי ארבע התקפי לב חזקים מאד, ועשו לי צינתור וניתוח לב פתוח, שכל הרופאים מתפלאים איך נשארתי חי וכו' וכו'.
הנה תמיד עוררתי את הנשים שישמרו מאד מאד שלא יראו את שערות ראשן, זה לא חומרה אלא מדינא דגמרא, והוא דבר חמור מאד עד שמגיע לאשה גט כשרואים את שערות ראשה בחוץ.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתקחי את דיבוריי אלו אל תוך לבך, כמו שאני כותב לבתי ממש, אנא ממך שלא יראו את שערות ראשך אף פעם בחוץ, כי כך מובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולכן רוב הנשים הכשירות אצלינו עושות תגלחת לגמרי, עד שאין להן שערות, ומטעם שלא יהיו נבזות בעיניהן או בעיני בעליהן, התירו להן פאה נכרית, אבל לא פאה ארוכה, שזה פירצה גדולה מאד מאד.
ידוע שיש המון פוסקים שאוסרים פאה ואומרים שהאשה תלך רק עם מטפחת, וכך הלכה אמי ע"ה, ויש המון פוסקים שמתירים פאה, וכך הלכה חמותי ע"ה, אבל אפילו אלו שהתירו פאה נכרית, לא התירו פאה ארוכה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תעשי למען בריאותי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים, שלא תלכי עם פאה ארוכה שזה בושה וכלימה.
ודעי לך שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כשערה וכו', ולכן אבקש מאד להחזיק בגדרי הצניעות, ותתקבצי יחד עם נשות אנשי שלומינו פעמיים בשבוע בלילי שמחה, ולרקוד מרוב שמחה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') על ידי המחאת כף אל כף וריקודים נמתקים הדינים, ולכן תרקדו ותשמחו יחד, ועל ידי זה תמשיכו לי רפואה שלימה, ואזכה לבוא לארץ ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי קדושים ח' אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמשיכי להתפלל בעדי, וכן תקיימי מה שבקשתי אותך אודות הצניעות, שזה יסוד מוסד ביהדות וזה יעזור לי להחלים מהר.
נא ונא ראי להחזיק עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, כי האחדות זהו הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה לעומת זה הס"מ רוצה רק פירודים וכו', ולכן מאד מאד חשוב שיחזיקו עצמן נשות אנשי שלומינו יחד ויעסקו בחסד אחת עם השניה, ובפרט לעזור לי לפתח את בית התבשיל, שבזה תלוי כל חיותי ואורך ימי ושנותיי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל, ישמע את תפילתך שאת מתפללת עבורי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי קדושים ט' אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הנחת רוח שאת גורמת לי בזה שאת לא מפסיקה להתפלל עבורי, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות והברכות יחזור אליך ולכל המשפחה, כי מי שמתפלל על הזולת הוא נענה תחילה.
אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת את מוכרחת להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אשה יכולה למדוד את עצמה אם היא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שתסתכל איך שהיא מחזקת את עצמה בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא, ובפרט שעל ידי השמחה תמשיכי לי רפואה שלימה גדולה, כי אם את תהי שמחה אז אני יהיה יותר ויותר שמח ועליז שתהלה לאל בקהילתנו שורה רק השמחה והאהבה והאחדות.
והנה מצינו שאמר רבי שמעון בן יוחאי בשעה שיצא מהמערה (שבת לג:) הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא וכו', שהיה מקום ספק טומאה וכו', והיה צער להכהנים לעבור וכו', והוא תיקן להם דרך וכו', עיין שם, לזאת מאחר שהקדוש ברוך הוא "פדה בשלום נפשי", אני רוצה להחדיר בקהילתנו הקדושה יותר ויותר את המידת החסד שאחד יעזור להשני, ולעקור מאתנו את כל מיני מחלוקת ומריבות ואי הבנות וכו' וכו', שיקוים אצלנו (ישעיה מ"א ו') "איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק", אני רוצה לעקור מקהילתנו את הלשון הרע והרכילות והליצנות והאכזריות וכו' וכו', כי כולנו נגועים בזה, כי הס"מ לא עוזב אותנו וכו', ולכן עלינו לעקור מאתנו את כל המידות מגונות של רשעות ואכזריות שאחד מתאכזר על השני על לא דבר, רק מפני הדמים שלא עבד בהם את הקדוש ברוך הוא, ולכן רציתי להרחיב יותר ויותר את בית התבשיל - אהל אברהם, ומהשבוע הבא ביום ראשון יהיה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס, ביום חמישי יהיה ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, רציתי מאד שיהיה עוגה וחמים (קפה - תה) לכל האורחים שיבואו לבקר בצפון, ואני רוצה שיהיה לך חלק בזה, כי הולך לי בחיים שיהיה לנו קהילה של חסד ולעזור אחת להשניה בכל היכולת, ובזה נגרום נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי קדושים י' אייר (ספירת רביז"ל נצח שבנצח) ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מודה לך על כל התפלות שאת מתפללת עבורי, שרק זה מה שמקדם את החלמתי המהירה להפתעת כל הרופאים, ואני מאד מבקש אותך שתמשיכי להתפלל ולעורר את שאר נשות אנשי שלומינו, כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים.
את יודעת שהולך לי בחיים שהקהילה הקדושה שלנו תהיה מבוססת רק על חסד, כי בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, כולם קיטרגו וכו', רק מידת החסד התחננה להקדוש ברוך הוא שכן יברא את העולם, כי באמת יהיה חסד, וכך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כמו שכתוב (תהילים פ"ט ג') "עולם חסד יבנה", ולכן בשבוע הבא ביום ראשון יהיה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס, וביום חמישי יהיה ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, ובאים תיירים מכל העולם, ובוודאי יבואו גם לראות את הפלאות של קהילתינו ביבנאל, ולכן רציתי שכל אשה תאפה איזה עוגה, ככה שיהיה בבית התבשיל מהבוקר עד הערב קפה תה ועוגות, להחיות רעבים וצמאים, וזה הולך לי בחיים שנעקור מאתנו את מידת הרע והאכזריות וכו', הקמצנות וכו', אלא נעשה חסד אחד עם השני, אני מאד מקווה שתעשי את רצוני וממש תחייני.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
אשרי האשה שמתחזקת בכל יום במידת השמחה, ומרבית לדבר אליו יתברך, אשר רביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, ואז טוב לה בזה ובבא כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי קדושים י"ב אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאני מחלים ומתרפא בכל יום ויום יותר ויותר, ובא אל כוחותי, והכל בזכות התפלות שלך, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמשיכי להתפלל עבורי, ובפרט בעת הדלקת הנרות שאז הוא עת רצון גדול בשמים.
היה צדיק קדוש בשם רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע, שהיה נותן סגולות לרפואות וזה עזר, פעם בא יהודי וביקש ממנו סגולה לאהבת השם יתברך, השיב לו הצדיק סגולה לבוא לאהבת השם יתברך היא להקדים אהבת ישראל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך, שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ותעזרו אחת להשניה, וכן בשבוע הבא שכל אחת תאפה איזה עוגה, כי הבית התבשיל אוהל אברהם יהיה פתוח כל היום מיום ראשון עד יום חמישי, מההילולא של רבי מאיר בעל הנס עד ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי באופן שיהיה קפה ותה ועוגה להחיות נפש כל חי, וזה חלקי מכל עמלי שהקהילה שלנו תהיה בנויה על חסד, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות, הלוואי שיהיה לנו דעת ושכל לעשות חסד, ואמר רביז"ל (שם אות המתקת דין סימן ל"ד) על ידי דעת נמשך חסד.
רק חזקי ואמצי להיות תמיד בשמחה, וכך אמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר, ולדואגים ולמצטערים ייראה הזמן יותר ארוך", ולכן למה לך להיות שבורה ולדאוג וכו', תסתכלי על החסד של הקדוש ברוך הוא שעשה עמך.
תרגילי לומר בכל יום את התפלה הזו, וזה יועיל לך לבוא לשמחה:
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באבריי וגידיי ובכל טיפי דמי, עד שהשמחה תגיע לרגליי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא אבי שבשמים רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ותמשיך עלי שפע שלא אצטרך שום טובות מבשר ודם, אלא תפרנסני מידך המלאה לבד, ועוד אזכה לתת צדקה להזולת, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך
הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר אמור י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא "פסח שני", וכן ההילולא של רבי מאיר בעל הנס, ועלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו גרים מאד קרובים אל הציון הקדוש שלו, ומידי פעם אנחנו בורחים אליו ומתפללים לפניו יתברך בזכות הצדיק הקדוש הזה, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; וכן מובא (ספר המדות אות אמונה סימן ט') מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי הצדיקים ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא.
מהיום עד יום חמישי ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, יהיה פתוח הבית התבשיל כל היום עם שתיה חמה ועם עוגה לקראת כל האורחים שבאים אל קברי הצדיקים בצפון, ורציתי מאד שיהיה לך גם כן חלק בזה לעזור, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של צדקה וחסד שעושים עם הזולת, ואין עוד חסד כמו שנותנים לאכול לרעבים וצמאים, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות; כי זה בעצמו שעושה חסד עם הזולת, זה הזכות הכי גדולה.
זכרי היטב שכל קהילתינו בנויה רק על מידת החסד, ולכן תשתדלי גם כן לעשות חסד עם נשות אנשי שלומינו, ואשה תעזור לרעותה וכו' וכו', תאמיני לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, ואנחנו נמצאים בחממה של אמונה, ועל כן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור על האחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ודעי לך מילה טובה שמדברים עם חברה, זה יותר שווה מהכל, ואפילו חיוך זה מאד מאד חשוב, כמאמרם ז"ל הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר אמור ט"ו אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שסוף סוף נתמלא רצוני, והבית התבשיל אהל אברהם פתוח כל היום, וכל אשה אופה איזה עוגה לכבוד האורחים, בזכות זה יושפע עליך ועל כל נשות אנשי שלומינו שפע ברכה והצלחה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב מדת הצדקה וחסד שעושים עם הזולת, ומי שמאכיל ומשקה רעבים וצמאים אף פעם לא יגיע למצב שהוא יצטרך להגיע אל טובות מזולתו.
נא ונא להחזיק במדת השלום ואהבה, ולא להוכיח אחד את השניה, כי לא שמתי שום שוטרת על שום דבר, עלינו להתנהג בדרך ארץ ובצניעות וכו' וכו', אבל לא לדקור אחד את השניה, שזה עוון חמור מאד, ובפרט עכשיו בימי הספירה עלינו לזכור אשר תלמידי רבי עקיבא מתו רק מחמת שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן עלינו לתקן את העון הזה, וכן לכבד אחד את השני, ולדון אחת את השניה לכף זכות, ואל זה זוכים על ידי שיש לאדם לב טוב, ופלא על גבי פלא, שעד ל"ג בעומר יש ל"ב ימים, ומל"ג בעומר עד חג השבועות יש טו"ב ימים, להורות כי אי אפשר לקבל את התורה אלא כשיש לו ל"ב טו"ב כי זה המדה הכי יקרה, כשאדם תמיד מסתכל על הזולת עם עין של חסד, ועם לב טוב, וזה כל חיותי כשאני רואה שיש שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו ואחת עוזרת לשניה, כי זה היה רצון רביז"ל, רק חסד ואהבה ולעזור אחד להזולת, ובזכות זה ניגאל גאולה שלימה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר אמור ט"ז אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מודה לך על כל התפלות שאת מתפללת עבור בריאותי וכו', תהלה לאל הייתי אצל הרופא המנתח היום, ופשוט היה נדהם, ואמר לי שהתקדמתי למעלה מכל המשוער, חמישים ששים אחוז יותר מהרגיל וכו', ואני בטוח שזה רק בזכות כל התפלות שהתפללו אנשים נשים וטף עבורי, ולכן תמשיכי להתפלל עבורי, ואהיה לך אסיר תודה, כי אין לנו בזה העולם רק תפלה, וזה מה שקבלנו מרביז"ל, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ד) שהשער והפתח להכנס אל הקדוש ברוך הוא זה רק על ידי תפלה, אשרי מי שירגיל את עצמו תמיד לדבר אליו יתברך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, אשר אין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
אין מילים בפי להודות לך על המסירות נפש שאת מוסרת את נפשך לאפות איזה עוגה לבית התבשיל – "אהל אברהם", כי זה חידוש שבחידושים שיהיה פתוח מתפלת ותיקין, ושיהיה עוגה ושתיה חמה במשך כל היום, ובוודאי טוב לעשות סדר כדי שיצא שרק פעם בחודש אשה תצטרך לאפות איזה עוגה, כי אי אפשר לזרוק את הלחץ רק על כמה נשים. תהלה לאל הקהילה שלנו כבר גדלה לקרוב לארבע מאות משפחות כן ירבו, וכך יוצא שרק פעם בחודש או חודשיים אשה תאפה עוגה, ובזה היא מחייה רעבים וצמאים, אשר זה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב צדקה וחסד שעושים עם הזולת, והיות שהולך לי בחיים שהקהילה שלנו תהיה מבוססת רק על צדקה וחסד שאשה תעזור לרעותה וכו', ותהלה לאל יש לנו "עזר ליולדות" שזה יחיד במינו וכו', כן אני רוצה עכשיו להתלבש שיהיה תמיד שתיה חמה ועוגה וכו', לכל רעב וצמא, ובזכות הצדקה והחסד הזה שנעשה אחד עם השני, נזכה שנגאל כבר בגאולת עולם.
שוב פעם תודה רבה מאד על התפלות שאת מתפללת עבורי, שרק בזכות זה אני מתקדם להחלים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר אמור י"ז אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי להודות לך על העזרה שאת עוזרת לי לקדם את בית התבשיל - אהל אברהם, שזה פשוט הצלת נפשות, והצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעסוק בצדקה וחסד כל ימי חיינו, אשר הקהילה שלנו בנויה רק על חסד, והיא חממה של אמונה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו שאחד עוזר להשני, שזה הדבר הכי חשוב בשמים.
ידוע שממחרת ליל הפסח עד ל"ג בעומר יש לב ימים, ומל"ג בעומר עד חג השבועות יש טוב ימים, שזה ל"ב טו"ב, כי בימי הספירה עובדים רק על נקודה זו שיהיה לאדם לב טוב, ויעזור להזולת, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותשתדלי שיהיה לך שייכות עם כל נשות אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה, ובזה גורמים קידוש שם שמים גדול מאד, כי אני רוצה שיהיה בקהילתינו רק חסד ואהבה והבנה הדדית, ואף פעם שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים שהס"מ רוצה רק להחליש את נשמות ישראל על ידי המחלוקת והמריבות, השנאות והקנאות שיש עכשיו בעולם רחמנא לישזבן, אנשים שוכחים שאנחנו פה בזה העולם רק לזמן קצר וכו', ולכן למה לריב אחד עם השני? למה לא לעשות צדקה וחסד עם הזולת? שבזה גורמים נחת רוח להקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.
הלילה יהיה ל"ג בעומר, ולכן אם תוכלי לנסוע הלילה או במשך היום אל ציון התנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, דעי לך שאז הוא נותן מתנות לכל הבאים להחתונה שלו, כי זה הילולא רבא בכל העולמות, ומה שמבקשים מקבלים, ואמרו חכמינו הקדושים (גיטין יט.) כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ופירשו הצדיקים כשיש לאדם איזה דוחק, כדאי לנסוע אל רבי שמעון ולסמוך עליו, ואמר הרב הקדוש רבי אהרן מקרלין זי"ע מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רבי שמעון בן יוחאי לכל ואפילו לפחותין, ולכן אני מאד מבקש אותך אישית אם תהי בל"ג בעומר במירון, תבקשי הרבה בשבילי, כי מה שמקדם ההחלמה שלי זה רק התפלות שלכן.
אבל יש לי בקשה אישית שלא כדאי יותר לארגן נסיעות למרחקים, כי זה גורם לאברכים ביטול תורה, ויצא שכרו בהפסדו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ה' לסדר אמור י"ח אייר (ל"ג בעומר) ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, ואני בטוח שהיית אצלו במירון, ובוודאי תקבלי מתנות ממנו, אני מאד מודה לך על התפלות שהתפללת עלי, הקדוש ברוך הוא יעזור שאזכה לשלם לך את זה חזרה רק בשמחות, כי אני מרגיש שכל מה שמתקדמת החלמתי, זה רק בזכות התפלות שלך.
ידוע שהתנא רבי שמעון בן יוחאי הוא התיקון של תלמידי רבי עקיבא שמתו בימי הספירה מפני שלא כיבדו אחד את השני, וביום ל"ג בעומר פסקו מלמות וכו', כי רבי שמעון בן יוחאי לימד את תלמידיו (זוהר נשא קכח.) "אנן בחביבותא תלייא", אנחנו תלויים רק באהבה, ואמרו אנשי שלומינו רמז נפלא, א'נ'ן' ראשי תיבות א'נשי נ'חל נ'ובע בחביבותא תליא, אנשי שלומינו מוכרחים להחזיק את עצמם ביחד באהבה גדולה מאד, ולקיים את דברי רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה צריך להיות יסוד מוסד בקהילתינו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על גודל האהבה שיהיה בין נשות אנשי שלומינו, ואשה תעזור לרעותה.
כאן המקום לעורר לחזק ולהזהיר שאף אחת לא תציע שום הצעות של מבצעים למען בריאותי, וכן מבצעים בשביל צניעות, לפני שרוצים להדפיס משהו בשמי, זה מוכרח לעבור דרך המשרד שהם לא עושים שום דבר מבלי להתייעץ איתי, ולכן אני מאד מקפיד על דבר זה שאף אחד לא יקח את החוק בידים וכו', ולא שמתי את אף אחת שוטרת וכו', שתרד לחיי נשות אנשי שלומינו, ולהכתיב להן הנהגות, אני מקפיד על זה ביותר.
אין מילים בפי להודות לך על שאת עוזרת לי על המבצע החדש של הבית התבשיל - אהל אברהם, שיכולים כבר מתפלת ותיקין עד חצות יום לשתות ולאכול חמים ועוגה, ואחר כך יש מרק חם, ואחר כך יש שתיה קרה וכו', ואחר כך לעת ערב יש סעודה דשנה, מה אומר לך רק זה חשוב אצלו יתברך שנזכה לעשות חסד אחד עם השני, ולא לחטט אחר עוונות וחסרונות של הזולת וכו', וזה דעתי ואף אחד שלא יסלף את דבריי.
תמשיכי להתפלל עבורי, כי אני חי רק בזכות התפלות שלך, ושל כל אנשי שלומינו היקרים, וילדיהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר בהר בחוקותי כ"א אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהגיעני עד היום הזה (תהילים צ"ב ט"ו) "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" הקדוש ברוך הוא עשה אתי נסים ונפלאות שידוד הטבע ממש, שהחזיר לי את חיי, ואני תולה את זה רק בזכות התפילות שאת התפללת עבורי, ואני מכיר לך טובה גדולה על זה, ואשלם לך חזרה בשמחות.
מאחר שהיום יום הולדת שלי, אני מברך אותך בכל הברכות, ומכיר לך טובה על כל התפילות שהתפללת בשבילי בשביל רפואתי והחלמתי המהירה, כי בדרך הטבע אומרים טובי הרופאים שזה בלתי אפשרי, ואני מקבל עלי עכשיו רק לבנות את קהילתנו הקדושה, וכן בכלליות העולם כל תלמידי "היכל הקודש" על יסוד מוסד של מדת החסד, שנחדיר בעצמנו חסד לעזור אחד להשני, כי רק דבר זה חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; אני לא רוצה שימצא אחד או אחת בכל חבורתנו בקהילתנו אחד שמתאכזר על השני וכו' וכו', כי אין עוד מדה מגונה מאדם שרק מציק להזולת, ומשלם רעה תחת טובה.
חסדי השם יתברך שפתחנו את הבית התבשיל אהל אברהם לכל היום, מותיקין עד חצות יום יש לשתות חמין תה קפה ועוגה, ומחצות היום יש מרק חם ושתיה קרה, ואחר כך לעת ערב יש סעודה דשינה, אני מאד מבקש אותך שתהי בקשר עם גב' בן גירא תחי' ולהתעניין מה את יכולה לעזור, כי אצלו יתברך מדת החסד עולה על הכל, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; רואים מזה שרק מדת החסד מלמד זכות על אדם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי מאד שיהיה חסד ואהבה בין נשות אנשי שלומינו כי רק זה חשוב בעיניו יתברך, ותאמיני לי שכל הצלחתי עם הקהילה הקדושה שלנו ביבנאל וכן בכלליות עם כלל אנשי שלומינו תלמידי "היכל הקודש", זה רק אודות החסד, ומי שלא שייך אל זה לבסוף הוא ממילא יברח מאתנו, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן ה') מי שלא חס על ממון חבירו בידוע שהוא גנב.
תשתדלי מאד מאד לשמוח, כי תהלה לאל יש לנו במה לשמוח, שאנחנו מקורבים אל רבי כזה, אשר בפירוש אמר לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמיתית, אשרי האשה שבאה בלילי שמחה שנהוג בקהילתנו, ושמחות יחד על נועם חלקינו על אשר בנחל גורלנו, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בהר בחוקותי כ"ב אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת את מוכרחת להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אשה יכולה למדוד את עצמה אם היא בהקדושה וכו', או אם היא בהטומאה וכו', שתסתכל איך שהיא מחזקת את עצמה בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא, ותאמיני לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואשרי האשה שיכולה לשמח את עצמה ולשמח את נשים אחרות, אשר אין למעלה מזה.
מה אומר לך אין עוד דבר יותר גדול וחשוב כמו בית התבשיל - אהל אברהם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לעזור מה שאת רק יכולה שנוכל להמשיך לעסוק במצוה גדולה הזו של עשיית חסד עם רעבים וצמאים, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שיש לנו חלק במצוה גדולה זו, להאכיל ולהשקות רעבים וצמאים, שהזכות הזה יגן על כל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם, עדי עד שנזכה להגאל גאולת עולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר בהר בחוקותי כ"ג אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמשיכי להתפלל עבורי שאזכה לרפואה שלימה ולהחלמה מהירה, כי עדיין אני מאד מאד חלש, ודעי לך שכל תחינה כל תפלה שאת מבקשת ממנו יתברך, זה נשמע ונתקבל בשמים, ואם היית יודעת מעלת התפלה, לא היית מפסיקה להתפלל, הרי סוף כל סוף כולנו צריכים ישועות, והקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו, אלא הוא מבקש שאנחנו נתפלל אליו, ועל ידי זה אנחנו עושים כלים לקבל את הישועה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) כפי הכלי שמכינים על ידי תפלה, כך נשפע עליו שפע, ולכן אשרי האשה שמרגילה את עצמה להתפלל להקדוש ברוך הוא על כל דבר, ועל ידי זה תמשיך ישועות ורפואות, והמתפללת עבור הזולת מזדקקין עליה מלמעלה בשמים, כי שואלים מי זאת שמתפללת על הזולת? ואז נפתח שערי הישועה גם עליה, ולכן אני מאד מבקש אותך שבכל עת מצוא תתפללי עבור ישועתי ורפואתי, ואהיה לך אסיר תודה.
נא ונא הרגילי את עצמך לדון את הזולת לכף זכות, שאין למעלה מזה, וזה בכלל חסד גדול מאד, כי היום עובר על כל אחת ואחת צרות ויסורים מרירות ומכאובים, עניות ודחקות וכו' וכו', מריבות או ויכוחים בבית וכו' וכו', ולכן צריכים לדון את כל אשה לכף זכות, ובזכות זה יומשך עליך ישועה גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן נ"ט) מי שמלמד זכות על ישראל, על ידי זה מעורר תשועה, והתשועה באה על ידו, ולכן הרגילי את עצמך רק לדון את הזולת לכף זכות, וזה חסד גדול מאד מאד, ובפרט שרואים אשה ממורמרת וכו' וכו', כדאי להוציא אותה מעצמה וכו', וכן להוציא אותה מהבית ולהביא אותה אל ערב שמחה, לחזק ולעודד ולשמח אותה, וזה המצוה הכי גדולה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות התנשאות סימן י"ז) מי שמלמד זכות על ישראל זוכה לעליה גדולה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
אשתי תחי' צריכה לעבור היום עוד ניתוח על העין, נא להתפלל עליה לרפואה שלימה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בהר בחוקותי כ"ד אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים בקהילה כזו חממה של אמונה, ולכן תראי לשמוח מאד מאד, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו', עניות ודחקות וכו', נסיונות קשים ומרים, עם כל זאת חזקי ואמצי מאד לא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואמר רביז"ל יש ענין שהכל יתהפך לטובה, אם אדם מתחזק בכל מה שעובר עליו ולא נשבר משום דבר, אזי נכון לבו יהיה בטוח שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, אבל צריכים להאמין בזה, ועיקר האמונה הוא על ידי שמדברים תמיד ממנו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תולה בפה של אדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", היינו על ידי שמדברין האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. ומחמת זה צריך להזהר מאד מדיבורים של כפירה ואפיקורסות, אף על פי שאינו אומרם מלבו; היינו שהוא בעצמו מאמין ואינו כופר חס ושלום, רק שהוא חוזר ואומר דברי אפיקורסות ששמע בשם אחרים, שהם אפיקורסים, והוא מתלוצץ מהם, אף על פי כן גם מזה צריך להזהר מאד, כי הדיבור הזה של כפירה מזיק לאמונה. גם הוא איסור גמור, כי על השם יתברך ברוך הוא, אסור לומר דברי הלצות, אפילו בדרך שחוק וכו', עיין שם. ורואים שבארץ ישראל הכניסו האפיקורסים זלזול כזה, עד שתמיד מזכירים את שם השם לשוא וכו', שזה לאו בתורה להזכיר את שמו יתברך לשוא, כגון אלקים וכו', שהמון עם מדברים ככה חופשי וכו', זה מפני שהרשעים האפיקורסים רצו להוריד את הערך של האמונה והקדושה, ולכן צריכים מאד מאד להזהר לא להזכיר שם שמים לשוא, כי זה איסור חמור מאד מאד, ובשביל זה באים על אדם כל מיני קללות וכו' וכו', צריכים רק לדבר דיבורי אמונה עם כל אחד, ואם זה לא יועיל לאחרים, יועיל לעצמו, ולכן תשתדלי תמיד לדבר עם חברותיך דיבורי אמונה והשגחה פרטית, וזה ימשיך לך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", כשמכניסים את עצמם בתוך האמונה הקדושה, נשפע עליו פרנסה בשפע, ודעי לך שאם מכניסים את עצמם טוב טוב באמונה הקדושה בו יתברך, אזי נמשך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, וכשאשה בשמחה אז כל הבית מלא עם השכינה, ובמקום שהשכינה נמצא, שם הברכה מצויה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בהר בחוקותי כ"ה אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ויש לנו במה לשמוח עם מדת החסד והעזרה שנטבע בקהילתנו הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע.
אני מאד מאד מבקש אותך שבשום פנים ואופן אל תמשכי את עצמך אל הצער, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס"ג) כל הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו, וצריכים להכריח את עצמו להיות רק בשמחה, והשמחה הוא רפואה בין בגשמיות בין ברוחניות, כי על ידי שמחה נתרחב הדעת, ולכן הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להשליך את כל אשה בלחץ גדול, ומלחיץ אותה, עד שנדמה לה כאילו אבד מנוס ותקוה ממנה לגמרי וכו', ורביז"ל בא ללחום נגד הס"מ הזה שמכניס באדם יאוש ודכאון וכו' וכו', וצעק בקול עמוק "אין שום יאוש בעולם כלל", אין דבר כזה להתייאש וכו', מכל צרה יכולים לצאת וכו', צריכים רק לעבוד על נקודת השמחה, וככל שאדם שש ושמח, יותר נתרחב לו דעתו ועושה חסד עם הזולת, כי מי שהוא תמיד עצוב ממורמר ובדכאון, הוא תמיד בקטנות המוחין וכו', בחלישות הדעת, ותמיד חושבים שההוא מדבר עלי וכו', וההוא מסתכל עלי וכו', אבל מי שתמיד בשמחה, הוא בגדלות המוחין, ולא איכפת לו משום בריה שבעולם, כמו שאמר דוד (תהילים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר בהר בחוקותי כ"ו אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות כל השבת בשמחה, ולבקש ממנו יתברך שיתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי אנחנו עומדים כבר שבוע לפני קבלת התורה, וכפי שמכינים את עצמם לזה, כך נמשך עלינו, אם אדם מקבל על עצמו להיות תמיד בשמחה, הרי זה ממשיך על עצמו שמחה מלמעלה, כמובא בזוהר (תצוה קפד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט], ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה], אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה], כדין הכי נהרין ליה מעילא [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה], יהבין ליה דינא בקבליה [אזי ממשיך על עצמו דינים], כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא], הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהי בטלנית, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדלי להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראי שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בלבך.
אין מילים בפי להודות לך על המסירות נפש שאת מוסרת את נפשך לעבור לי בבית התבשיל - אהל אברהם, שכל החיים שלי תלויים בזה, אני כל כך שמח שהנשים אופות עוגה וכו', וכך יש לכולם לטעום תיכף ומיד אחר תפלת שחרית, וזה מחייה נפשות, אשרינו ואשרי חלקינו שיש לנו קהילה נוראה ונפלאה כזו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ח אייר ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא יום ההילולא של שמואל הנביא, והוא נולד רק בזכות תפלת אמו חנה, וכל הלכות תפלה לומדים ממנה, איך שהיא התעקשה וביקשה ממנו יתברך שיתן לה בן משלה, עד שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה א') על הפסוק (שמואל א' א' י"ב) "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה" מכאן שכל המרבה בתפלה נענה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להתפלל על ילדינו שיהיו ילדים מוצלחים, והרבה מאנשי שלומינו התפארו שזכו לילדים טובים, מפני ששפכו דמעות כמים, וגם השקיעו הרבה בחינוכם, כי ילדים טובים לא צומחים על העץ וכו', כי אפילו עץ צריכים להשקות ולטפח אותו, כי אם לא יוצא פירות רקובים וכו', ולכן מצוה על כל אשה לשמור על ילדיה, אין תירוץ לומר אני טרודה וכו', או אין לי סבלנות וכו', כי כל מי שלא דואגת לחינוך ילדיה, הרי היא רוצחת, אשה צריכה למסור את נפשה בשביל חינוך הילדים, ועל כל פנים תתפלל בכל יום על הצלחתם הגשמי והרוחני, ורואים מחנה שהתפללה כל כך הרבה עד שזכתה לראות בן ששקלוהו כמשה ואהרן, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ה:) שקלתני כמשה ואהרן דכתיב (תהלים צ"ט ו') "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו", ולכן אשרי מי שמתפלל על ילדיו, וידוע שמקובל שבערב ראש חודש סיון אם מתפללים את התפלה שתיקן השל"ה הקדוש בשביל ילדים טובים, נענים בהתפלה, ולכן יען שאת גרה סך הכל רבע שעה מהציון של השל"ה הקדוש, הייתי מייעץ לך אם לא קשה לך, לנסוע עוד הלילה שאין שמה הרבה אנשים, כי מחר זה ערב ראש חודש, ויהיה שמה המון אנשים, וגם בלילה זה כבר ערב ראש חודש, להתפלל את תפלה זו (שמאחורי הדף), ואם את כבר שמה, תיגשי אצל רבי יוחנן בן זכאי עם חמש תלמידיו, וכן אצל הרמב"ם, ותתפללי הרבה על רפואתי, והקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל, ישמע גם בתפלתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

תפלה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הקדוש:

אַתָּה הוּא יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּגִין לְהִשְׁתְּמוֹדָעָא אֱלָקוּתָךְ בְּאֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֻמּוֹת, וְנָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, וְקֵרַבְתָּם לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:
וְעַל קִיּוּם הָעוֹלָם וְעַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמְּךָ יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צִוּוּיִים, כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "פְּרוּ וּרְבוּ", וְכָתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אׂתָם אֶת בְּנֵיכֶם", וְהַכַּוָּנָה בִשְׁתֵּיהֶן אֶחָת, כִּי לֹא לְתׂהוּ בָרָאתָ כִּי אִם לָשֶׁבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִיׂתָ, כְּדֵי שֶּׁנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְהׂוָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי כֻּלָּנוּ יַעַסְקוּ בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִלְמׂד וּלְלַמֵּד לִשְׁמׂר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ:
אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים וּבְרוּכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּרַחֲמִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ "לוּ [יִשְׁמָעאֵל] יִחְיֶה לְפָנֶיךָ", וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּיִרְאָתֶךָ":
כִּי עַל כֵּן, בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר, וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁר בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי מִשְׁנָה, מָארֵי תַלְמוּד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת תְּרוּמִיּוֹת, וְיַעַבְדוּךָ בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִצוֹנִית, וְתֵן לְכָל גְּוִיָּה וּגְּוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בְּכָבוֹד, וְתֶן לָהֶם בְּרִיאוּת וְכָבוֹד וָכׂחַ, וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְשָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מִזֶּרַע צַדִּיקִים, וְגַם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּמוֹתָם כְּכָל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן:
אַתָּה יְהׂוָה יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי יְהׂוָה עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקׂב, וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁרְשָׁם, וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדְּךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה, הַמְשׁוֹרֵר בְּרוּחַ קָדְשֶׁךָ:
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא יְהׂוָה הַהׂלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תׂאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּׂרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבׂרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְהׂוָה: יְבָרֶכְךָ יְהׂוָה מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָםִ כּׂל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל: אָנָא יְהׂוָה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה יְקֻיַּם בָּנוּ הַפָּסוּק וַאֲנִי זׂאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר יְהׂוָה רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְהׂוָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:  יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהׂוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

  

בעזה"י יום ב' לסדר במדבר כ"ט אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע.

אין מילים בפי להודות לך על גודל החסד חנם שאת עושית עמי, עם שאר נשות אנשי שלומינו שאתן נוסעות אל קברי צדיקים, ובפרט אצל רבי מאיר בעל הנס להרבות בתפלה על החלמתי המהירה, זה ממש חסד חנם מה שאתן עושות, אני בטוח שרק התפילות שלכן עוזרות לי, בערב שבת שוב פעם נחלשתי מאד, עד שנאלצו לקחת אותי עוד פעם לבית חולים, ושיחררו אותי ממש לפני שבת, ואני בטוח שהכל בזכות כל התפילות שמתפללות עלי, ואני מאד מאד מודה לכולכן.

אך אני מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם ולא תהיי שבורה משום דבר, כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ומרחם על בריותיו, ונזכה בקרוב מאד לקבל את התורה הקדושה מחדש בחג השבועות, שזה השמחה הכי גדולה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשר לי בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

פה אני שולח עוד פעם את התפלה של השל"ה הקדוש שתאמר את זה היום דייקא.

תפלה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הקדוש:

אַתָּה הוּא יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּגִין לְהִשְׁתְּמוֹדָעָא אֱלָקוּתָךְ בְּאֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֻמּוֹת, וְנָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, וְקֵרַבְתָּם לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:
וְעַל קִיּוּם הָעוֹלָם וְעַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמְּךָ יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צִוּוּיִים, כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "פְּרוּ וּרְבוּ", וְכָתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אׂתָם אֶת בְּנֵיכֶם", וְהַכַּוָּנָה בִשְׁתֵּיהֶן אֶחָת, כִּי לֹא לְתׂהוּ בָרָאתָ כִּי אִם לָשֶׁבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִיׂתָ, כְּדֵי שֶּׁנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְהׂוָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי כֻּלָּנוּ יַעַסְקוּ בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִלְמׂד וּלְלַמֵּד לִשְׁמׂר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ:
אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים וּבְרוּכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּרַחֲמִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ "לוּ [יִשְׁמָעאֵל] יִחְיֶה לְפָנֶיךָ", וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּיִרְאָתֶךָ":
כִּי עַל כֵּן, בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר, וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁר בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי מִשְׁנָה, מָארֵי תַלְמוּד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת תְּרוּמִיּוֹת, וְיַעַבְדוּךָ בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִצוֹנִית, וְתֵן לְכָל גְּוִיָּה וּגְּוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בְּכָבוֹד, וְתֶן לָהֶם בְּרִיאוּת וְכָבוֹד וָכׂחַ, וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְשָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מִזֶּרַע צַדִּיקִים, וְגַם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּמוֹתָם כְּכָל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן:
אַתָּה יְהׂוָה יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי יְהׂוָה עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקׂב, וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁרְשָׁם, וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדְּךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה, הַמְשׁוֹרֵר בְּרוּחַ קָדְשֶׁךָ:
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא יְהׂוָה הַהׂלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תׂאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּׂרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבׂרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְהׂוָה: יְבָרֶכְךָ יְהׂוָה מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָםִ כּׂל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל: אָנָא יְהׂוָה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה יְקֻיַּם בָּנוּ הַפָּסוּק וַאֲנִי זׂאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר יְהׂוָה רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְהׂוָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:  יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהׂוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

  0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup