ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אייר ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אייר ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אייר | ד' אייר | ה' אייר | ו' אייר | ז' אייר | ט' אייר | י"א אייר | י"ב אייר | י"ג אייר | י"ד אייר | ט"ו אייר | ט"ז אייר | כ"ב אייר | כ"ג אייר | כ"ה אייר | כ"ז אייר | כ"ח אייר | כ"ט אייר

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'  

היום הוא ראש חודש אייר, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ז) שהחודש הזה מסוגל לרפואה, ודורשי רשומות אמרו (שמות ט"ו כ"ו) כ'י א'ני ה'וי"ה ר'ופאך, ראשי תיבות א'י'י'ר', ולכן ראוי לבקש הרבה ממנו יתברך על רפואה, כי שומעים כל כך הרבה חולאים רעים, שעכשיו בחודש אייר הוא הזמן להתפלל על רפואה שלימה, ולכן תנצלי את החודש הזה להרבות בתפלה ולבקש על רפואות הן על עצמך, והן על בעלך, והן על הילדים, והן על שאר חולאי ישראל שצריכים רפואה שלימה, ואל תבזבזי את ההזדמנות להתפלל עבור רפואות, כי יש עכשיו כל כך הרבה סבל וחולאים רעים שסובלים כל כך הרבה ממחושים וממחלות וכו' וכו', ואי אפשר להנצל מזה רק על ידי תפלה, ותהי רגילה לומר תפלה זו ממוהרנ"ת ז"ל.
אל נא רפא נא לנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אתה לבד יודע גדל הצער והמכאוב של כל הסובלי חלאים ומכאובות. מלא רחמים, רחם עליהם ואל תסתר פניך מהם, ותראה ותשגיח בענים ומכאובם, ותמלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאתם להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרה. ויקוים מקרא שכתוב: "והסיר יהוה ממך כל חלי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך". ונאמר: "ועבדתם את יהוה אלהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך". ונאמר: "ויאמר, אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני יהוה רפאך", אמן כן יהי רצון.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

  

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר טהרה ב' דראש חודש אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות תמיד בשמחה עצומה, ולהחיות את עצמך עם כל נקודה ונקודה טובה שתמצאי בעצמך, אשר אין למעלה מזה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על הצניעות, כי צניעות האשה בזה תלויה הגאולה, ואשה צריכה מאד מאד להזהר מאיסור יחוד שרוב פוסקים הוא מדאורייתא, ולכן אשה צריכה מאד מאד לשמור לא לקחת שום טרמפים מגבר זר, ובכלל לקחת טרמפ זה מאד מאד מסוכן, כי יכול להיות איזה רוצח וכו', אנס וכו', גוי ארור טמא וכו', ולכן צריכים לשמור מאד מאד בדבר זה הן גברים ומכל שכן נשים, כי זה גובל באיסור חמור מאד מאד, ואסור להקל בזה בשום פנים ואופן, כי למעלה בשמים מאד מאד מקפידים על זה, ולבסוף מקבלים את העונש באופן חמור מאד מאד, ולכן מה טוב ומה נעים שאשה שומרת על עניני יחוד לא להתייחד לבד עם גבר, ורבים חללים הביא דבר זה.
כבר עוררתי אותך אשר היום יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא מחשב (מכשף) המחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית מחשב המחובר לאינטרנט אייפד בלקברי אם יש לך דבר כזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר אל אינטרנט בבית, והבעל או האשה התחילו להתכתב דרך הפייסבוק וכו' וכו', וכך נפלו בפח, ולבסוף או הבעל או האשה ברחו מהבית וכו', ודבר זה מאד מאד מצוי בעיתים הללו, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול תחתית רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר טהרה ב' אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שהשבת הזו תראי להיות מאד בשמחה, ואל תתני שהעצבות תפיל אותך, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל בית שיהיה שם מריבות בכל שבת, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של האדם שרק שש ושמח כל השבת, ומובא דבר פלא בתיקונים (תיקוני זוהר תיקון כ"ד) בשבת גיהנום לא שולט בעולם ולא הממונים שלו, בגלל זה ציוה הקדוש ברוך הוא לישראל (שמות ל"ה) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ואם אדם מבעיר בשבת אש, אומר הקדוש ברוך הוא אני הייתי מכבה את האש שלא תשרוף, ואתם מבעירים אותה? אתם תשרפו בגיהנום, בגלל זה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם", היינו אש הכעס, שזה מהפך את הגוף לגיהנום, ומה הוא הגיהנום בגוף? הכבד שבו המרה שהוא גיהנום סם המוות, סם של אל אחר, חרבו של מלאך המוות, ועליו נאמר (משלי ה') "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות", היינו שאדם בכעס הגוף שלו בוערת כמו תנור אש, והוא רותח מאד וכו'.
וצריך שלא יעיר עצב וקטטה מצד הטחול, אלא שיהיה הלב שמור מכולם, שהוא שבת שמור, והמח זכור, וצריך לקבל אורחים שהם מלאכים, האורחים של הנשמה היתרה שהיא השכינה העליונה, ונפש יתירה שהיא השכינה התחתונה, והאורחים שיורדים עמה.
וצריכה האשה לתקן נר בליל שבת לימין, ונחשב לה כאילו תיקנה מנורה בדרום ושולחן בצפון, ועליהם נאמר הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, והן שכינה עליונה ותחתונה, השכינה העליונה מנורה לדרום, צריך לתקנה בגלל ששם חכמה, ובגלל זה הרוצה להחכים ידרים.
ובאותו בית שמוצאים דירה זו מתוקנת בסדור הזה, מנורה בדרום ושולחן בצפון, ומטה בין צפון לדרום, אומרים המלאכים הללו שיורדים עם השכינה, שהיא הנשמה היתירה, אין זה מקום הדיוט של עם הארץ, אלא מקום שרצונו של הקדוש ברוך הוא בו.
ובבית שלא מתקנים התיקונים הללו בליל שבת, האורחים אומרים זו לא דירה של ישראל, שנאמר בה (שמות ל"א) "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם" לדרתם כתוב חסר, מלשון דירה.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת, שתהלה לאל בבית שלך יש שולחן שבת, ויש נרות של שבת דלוקות, אשר בזכות זה יהיה לכם בבית חכמה ופרנסה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.
אני מאד מבקש אותך שתתפללי עלי בשבת זו על בריאותי, ואהיה לך אסיר תודה כי אני זקוק לרפואות ולישועות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר אחרי קדושים ד' אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי לעשות חסד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ולכן תכריתי מעצמך את מדת האכזריות והכעס והעצבנות וכו' וכו', ואת צריכה לדעת שמי שיש לו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך הוא זוכה לדעת שלם, שאז אף פעם אינו בכעס, אלא נמצא באריכות אפיים, שהוא מדת הסבלנות, אשר אין מדה יותר יקר מזה, כי רוב בני אדם פשוט משתגעים רק מהכעס והעצבים שנכנס בהם, וזה הורס אותם לגמרי, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא חיי שרה) הזקנה קופצת על האדם מפני כעס בנים; ולכן אשרי מי שקונה לעצמו את המדה היקרה של סבלנות שנובע מאמונה ברורה ומזוככת, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קמ"ה) כפי תוקף האמונה בו יתברך כמו כן זוכה לאריכות אפיים שהיא מדת הסבלנות; ואל כל זה, היינו אל אמונה וסבלנות, יכולים להגיע רק על ידי שמטביעים בעצמם מדת החסד, כי מי שהוא בעל חסד סימן שיש לו דעת שלם.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם, במה שאת רק יכולה לעזור, כי זה הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט') אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה. ואת לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיהיה לך בשמים בזה שתבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, ורק בזכות זה אני חי.
הלוואי שהיית יכולה להתרים בני אדם שינדבו עבור בית התבשיל - אהל אברהם, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, לתת לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים, אשרי מי שחזק בזה, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי קדושים ה' אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, ואנחנו צריכים להתחזק באמונה פשוטה, ולשמור מאד מאד על כבוד הזולת לא לבזות ולהשפיל את שום בר ישראל, כי למעלה בשמים מאד מקפידים על זה, עלינו לשמור מאד מאד על כבוד כל בני ובנות ישראל שהם בני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", וזה התפארותו יתברך שמתפאר עם כל בר ישראל, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט) "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ב' סימן ה') משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך, ועבר אחד עליו אמר לו מה אתה עושה, אמר לו אני עושה עטרה למלך אמר לו כל שאתה יכול לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות קבע זמרגדין קבע מרגליות קבע למה שעתיד לינתן בראשו של מלך כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל שבח לגדלן ולפארן פאר למה שאני עתיד להתפאר בהם שנאמר (ישעיה מ"ט) "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק במידת האמונה לידע ולהודיע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה עצם עצמיות אלקותו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן כל מה שצריכים עלינו לבקש רק ממנו יתברך, שאנחנו נמצאים רק בידו יתברך, ואשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבבו, ואז חי חיים אמיתיים ונצחיים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי קדושים ו' אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך אני רואה שכל יום ויום מתגברות הצרות והיסורים המרירות והדאגות לכל אחת ואחת וכו', ואי אפשר להחיות את עצמו אלא עם העצות של רביז"ל, שגילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריך כל אדם למצוא בעצמו נקודות טובות, כי אין זה עצה לשבור את עצמו וליפול ביאוש וכו', כידוע שצריך האדם להזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק את העצבות מאד מאד, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הס"מ להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, היינו שרואה שגם המצוה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא על כל פנים היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה, ואת כל זה צריכה כל אשה להחדיר בעצמה, ובפרט אשה שחזרה בתשובה, היא צריכה להשתמש עם העצה הקדושה הזו, כי הס"מ שובר את כל חוזרת בתשובה כאילו היא כבר לא שווה לשום דבר וכו', וכאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותה וכו', וכאילו המצוות והמעשים טובים שלה זה לא מקובל בשמים וכו', ובאמת זה לא כן,  כי כל נקודה ונקודה טובה מה שאשה עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה מאד מאד חשוב למעלה בכל העולמות, ואם היית יודעת את החשיבות שיש לך למעלה בשמים, היית תמיד שמחה ועליזה ושום דבר בעולם לא היה שובר אותך, וכן היית מתחזקת יותר ויותר, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהי שבורה רק להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם להיות בשמחה, והשמחה הכי גדולה שאת עוזרת לי בבית התבשיל - אהל אברהם שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לתת לאדם, אשרינו מה טוב חלקינו שיש לנו רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומוליך אותנו על הדרך הנכונה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי קדושים ז' אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

את צריכה לדעת שכל יום ויום הוא יום חדש, ואסור לבלבל את עצמו מיום ליום, וכל אשה שעובר עליה משברים וגלים, זה רק מחמת שחושבת ודואגת מה יהיה למחר, או נכנסת בדכאון מה היה אתמול וכו', ורביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו" אם אתם רוצים לשמוע בקולו יתברך, אתם צריכים לחיות רק מה שביום הזה, לא מה שהיה אתמול, ולא מה שיהיה מחר, אין לנו רק את היום הזה, ולידע שכל יום הוא יום, ובכל יום ויום יכולים לחטוף בו טוב אמיתי ונצחי, ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על הפסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא" רבי יודן בשם רבי לוי אומר אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא, היינו שכל יום ויום הוא דור חדש, ואשרי מי שיודע איך לנצל את היום הזה שזה דור שלם, ולכן אל תהי בטלנית, תקחי את עצמך בידיך, ותפסיקי לדאוג מה יהיה מחר, ומכל שכן לא להכנס בעצבות ובדכאון מה היה אתמול, כי אין לך רק את היום הזה, ואם תלכי בצורה כזו, כל החיים שלך יהיה אחרת לגמרי, אשרי האשה שיכולה להתנהג ככה לא להתבלבל לא מהאתמול ומכל שכן לא מהמחר, ועל ידי זה היא תחיה חיים טובים, חיים נעימים, חיים מאושרים, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותה, ואל מדריגה זו רביז"ל  רוצה להביא אותנו, ולכן תקחי את עצמך בידיך, ותראי שכל החיים שלך ישתנו לטובה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה, שרק רוצה את הטוב שלנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר אחרי-קדושים ח' אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת וביתר עז, את הזכות שיש לך אי אפשר להסביר כי כך אמרו חכמינו הקודשים (ברכות דף י"ז:) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים נשים במאי כזכיין באקרויי בניהו לבאי כנישתא, השכר של הנשים זה גדול מאד מאד שהיא מעוררת ומשמחת את בעלה שילמד תורה ומכינה את הילדים לתלמוד תורה ולבית ספר אין יותר זכות גדולה מזה.
ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק ולהיות רק בשמחה ולשמח את בעלך והקודש ברוך הוא יעזור שנזכה להרחיב את פעולת הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה ונזכה לשמוח בשמחת ילדותנו.
אני מאד מבקש אותך שהלילה בשעה 9:30 תבואי אל הבית הכנסת הגדול שזה מאד הכרחי יש לי נושאים מאד חשובים ללבן ואני בטוח שתצייתי אותי ותבואי ותביאי גם את החברות שלך.
הקב"ה השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מתפלל ומבקש בעדך תמיד שבכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר אחרי-קדושים ט' אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך החיים בזה העולם לא קלים לאף אחד, כל אחד יש לו את הניסיונות הקשים והמרים שלו, אבל העיקר גדולת בת ישראל שיכולה להחזיק מעמד בזה העולם ולא נשברת משום דבר.
זכרי היטב היטב מה שדברתי עמכן אתמול בלילה, אשה חזקה היא עטרת תפארת בעלה כשאשה חזקה ביראת שמים, כשהיא חזקה בצניעות, אזי היא יכולה להשפיע גם על בעלה וגם על הילדים, כי הכל תלוי בכח האשה, האשה נקראת אשת חיל, עקרת הבית, עיקר הבית, ולכן אם את תתחזקי ביראת שמים על ידי זה תעוררי את בעלך שילך להתפלל את השלש תפילות הקבועות בבית הכנסת, אין דבר כזה שהבעל ישן לו עד אחר הצהרים ולא הולך להתפלל במנין, שיקבע לעצמו שיעור קטן במקרא קצת חומש ותרגום כל יום מפרשת השבוע, משנה לכל הפחות פרק משניות אחד שלימוד משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה אם לומדים משניות יש פרנסה, גמרא שילמד את הדף היומי דף גמרא ליום זה חיות לנפש.
תלמדי יחד עם בעלך כל יום כמה הלכות, ואם תעשי כך ותתעקשי על דבר זה בתוקף אזי תראי איך שלא יקח הרבה זמן איך השלום בית שלך יתוקן ויושלם.
אשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלים הכל תלוי בהאשה אם היא חזקה אזי גם הבעל יהיה חזק ואם היא תהיה חלשה וקלת דעת אזי הבעל ידרדר פי אלף פשוטו כמשמעו.
הכל תלוי בהאשה בבית אם היא הולכת בצניעות לא מסתובבת בחוץ בלי גרביים וכו' נזהרת שלא יראו את שערות ראשה, תברך ברכות בכלל וברכת המזון בפרט אזי היא תהיה דוגמא לבעלה ולהילדים ואז הבית יהיה בית לתפארת אבל אם האשה היא קלת דעת וכו' אזי תהיה בטוחה שמוקדם או מאוחר השלום בית שלה יתפרק פחות או יותר.
נא ונא תעשי התחלה חדשה אל תתייאשי דעי לך שיש לך כוחות הנפש בלתי רגילים אם את תהיי חזקה מאד גם בעלך יהי חזק ויהיה האהבה והכבוד שרוי ביניכם אבל אם תהיי קלת דעת הכל יתפרק לבסוף.
ולכן תצייתי אותי ואז תראי איזה בית לתפארת יהיה לך.
אל תניחי שידברו לשון הרע בתוך הבית תראי שבעלך יספר סיפור של צדיקים בשולחן השבת תשירו ביחד זמירות ואז השכינה תשרה בתוך הבית.
אני מאד מאד מקווה שמה שדברתי עמכם אתמול בלילה עדיין מעורר את לבך .
כל הדיבורים הם דיבורי רביז"ל אנחנו כולנו מקורבים אל רביז"ל קהילתנו הקדושה הולכת ומתנהגת רק על פי דרכי רביז"ל.
אשרי האשה שמדברת עמו יתברך בכל יום ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר אמור י"א אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד אבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות בשמחה עצומה על אף הצרות והבלבולים שאת עוברת וכו' וכו' כי בזה שתשמחי בזה את מכירה בטוב הקדוש ברוך הוא והכרת הטוב זו מדה יקרה עד מאד ובפרט להכיר טובה להקדוש ברוך הוא שנותן לך את כל צרכיך שזה דבר כלל הברכות שמברכים בבוקר ואלו הברכות מחויבת גם כן לברך כל יום פוקח עיוורים זוקף כפופים המכין מצעדי גבר שלא עשני גויה וכו' וכו' ובזה שמהללים את הקדוש ברוך הוא על הטובות שעושה עמך בזה בעצמו יתבטל ממך העצבות שבאים מהדאגות שלך.
את צריכה לזכור טוב טוב שבזה העולם אין לך אף אחד רק הקדוש ברוך הוא ולכן הרגילי עצמך לדבר עמו יתברך שכל דיבור עושה רושם גדול בכל העולמות ותזכרי היטיב אשר הקדוש ברוך הוא אב רחמן ורוצה רק את הטוב שלך ורוצה רק להטיב לך את מחכה שתבקשי רק ממנו יתברך כל מה שאת צריכה.
אנחנו צריכים מאד להודות לו יתברך על החסד חינם שעשה עמנו שקרבנו אל צדיק כזה כמו רביז"ל טוב להודות לו תברך תמיד על זה ובפרט שאת נמצאת בקהילה קדושה שהיא חממה של אמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר אמור י"ב אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'


מאד אני מבקש אותך שתתחזקי לעזור לזולת כי אצל הקדוש ברוך הוא מדת החסד מאד מאד יקרה וזה גדולת בני ישראל שעושים חסד ובפרט בקהילתנו הקדושה הכנסתי מאד את מדת החסד, שזה צינור להשפיע כל טוב כי אם עושים חסד עם הזולת אזי הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו חסד. נא ונא תחזיקי מעמד בענייני צניעות שזה יסוד היסודות של אשה ורק בזכות הצניעות של הנשים נגאלו אבותינו ממצרים, את צריכה להיות חזקה בדבר זה כי בדרך כלל נשים דעתן קלה עליהן ואם יש אשה אחת שיש לה דעות נפסדות וכו' בקלות יכולה לקלקל נשים אחרות, ולכן תשמרי מאד שלא יקררו אותך מיראת שמים, ורביז"ל רצה מאד מאד שנשות אנשי שלומינו יהיו גם כן חסידות שלו. רביז"ל הפליג במעלת תפלות הנשים, ולכן הרגילי עצמך לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה ותראי ניסים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר אמור י"ג אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה הוא ההילולא של התנא רבי מאיר בעל הנס מה טוב ומה נעים להיות שם אני בעצמי ראיתי שם ניסים ונפלאות.
נא ונא ראי רק להתחזק באמונה בו יתברך ותרגילי עצמך לבקש ממנו יתברך כל מה שתצטרכי ואל תאמרי מי שומע אותי? מה אני כבר שווה? אלא דעי שרביז"ל הפליג במעלת תפלת הנשים, ואשרי האשה ששמה את כל מבטחה בו יתברך.
מחר בלילה בשעה תשע וחצי יהי שיעור בבית הכנסת הגדול רציתי מאד שתבואי, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לציית את רביז"ל ולהתחזק בכל מה שעובר עלינו וכו' כי רביז"ל מחזק ומעודד ומשמח אותנו רק צריכים להטות אוזן קשבת אליו, ותאמיני לי שראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו שמתנהגת על פי דרך רביז"ל והוא ורק הוא הרב שלנו וראוי לנו לציית אותו על כל פרט ופרט בחיינו.
את צריכה מאד לשמוח שזכית כבר להיות בציונו הקדוש בעיר אומן, ואיזה אשה שעדיין לא זכתה להיות שם יעזור הקדוש ברוך הוא שתוציא את רצונה ושתזכה גם כן להיות שם.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר אמור י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתרחמי על עצמך ואל תמשיכי את עצמך אל העצבות והדיכאון כי זה לא יביא אותך לשום דבר רק לתסכול ולשברון לב ולכן למה את צריכה את זה? תתחזקי במידת בשמחה להיות רק בשמחה ואף שאני יודע שזה מאד קשה לך, אם כל זאת זה הפתרון היחידי להינצל מכל הצרות, רביז"ל הזהרנו מאד מאד  על דבר זה להיות אך ורק בשמחה אף שזה מאד מאד קשה עם כל זאת אמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא כפי שמגיע לאדם דבר בצער כמו כן גודל השכר ולכן תעשי כל מה שבידך רק להיות שמחה ועליזה ותאמיני לי שיש לך במה לשמוח שאת מקורבת אל רביז"ל ואת נמצאת בקהילה קדושה שהיא חממה של אמונה.
נא ונא תשתדלי לרחם על הזולת כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב רחמנות על הזולת עד כדי כך שאמרו חכמינו הקודשים (ביצה ל"ב עמוד ב') כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרע של אברהם אבינו, רואים מכל זה סימן של בר ישראל שהוא זרע טוהר זרעו של אברהם אבינו אם הוא מרחם על הבריות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתרחמי על בעלך ועל הילדים ועל חברותיך ותמיד תדוני אותם לכף זכות וכך תוכלו לחיות ביחד באהבה גדולה מאד שבזה תלוי כל הגאולה אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי ולא תתחרטי.
היום בלילה יהיה דרשה לנשים ורציתי מאד שתבואי כי כבר לא יוצא לי לדבר עם נשות אנשי שלומינו.
יעזור הקודש ברוך הוא שנשמע ונתבשר בשורות משמחות.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר אמור ט"ו אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי עם כל הכוחות ולהיות רק בשמחה, ואל תחשבי שמה שרביז"ל מזהיר אותנו להיות בשמחה זה איזה עצה כדי לא להישבר וכו' וכו' אלא רביז"ל אמר (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה המצווה הכי גדולה להיות בשמחה כי בזה שאדם שש ושמח מגלה את טוהר לבבו שהוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שבידך להיות רק בשמחה ותחזקי מעמד ולא להישבר משום דבר כי גדול אדוננו ורב להושיע, אם תהי שמחה ועליזה יהיה לך הכוח לסבול את כל מה שעובר ותזכי להצליח להחזיק את הבית חזק מאד מאד.
נא ונא תתאזרי במידת הסבלנות שזה המידה הכי יפה  בחיים ואי אפשר לברוח מזה וכו' וכו', ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק לשמוח ותקני לעצמך את המידה היקרה של שמחה וסבלנות וזה יקל ממך את העל הכבד של הנהגת הבית.
הקדוש ברוך הוא יתן לך כוחות הנפש להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר אני תמיד מתפלל בשבילך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אמור ט"ז אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שוב פעם ושוב פעם אם את רוצה להחזיק מעמד בזה העולם את מוכרחה להכריח את עצמך להיות בשמחה אני יודע שזה מאד קשה לך מחמת פגעי ומקרי הזמן ועובר עליך מה שעובר וכו' וכו' עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולכן דייקא השבת הזו תהי שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ואל יקל בעיניך דבר זה כי תהלה לאל הקהילה שלנו היא קהילה מיוחדת במינה מתנהגת על פי דרכי רביז"ל שהחסד והעזרה שאחד צריך לעזור לשני זה בראש מעייננו, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה אני יודע שזה מאד קשה לך וכו' וכו' אבל עליך לציית את רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא עצה שנותן רביז"ל שנהיה בשמחה אלא זה מצווה הכי גדולה להיות בשמחה כי בזה שאדם שש ושמח בזה הוא מגלה טוהר לבבו שהוא מאמין בהקדוש ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שבעת הדלקת נרות היום תרבי בתפלה ובקשה לבקש ממנו יתברך על כל מה שאת צריכה כי התפלות שהאישה מתפללת לפני הנרות של שבת מאד מקובלות בשמים כי בעת הדלקת הנרות אז זה עת רצון גדול בשמים לאשה וזכרי היטב אשר רביז"ל אמר (ספק המידות אות שלום סימן א') נרות של שבת מרבין שלום ולכן אם את רוצה שלום בית, בעת הדלקת נרות תבקשי אז ממנו יתברך על זה, וכן תבקשי על הצלחת הילדים.
רביז"ל אמר (ספר המידות אות בנים סימן נ"ט) על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים לתמידי חכמים ולכן תקפידי מאד שעל שולחן השבת יהיה הדסים.
איזה שמחה עלינו לשמוח בשבת שחכמינו הקדושים אמרו (ברכות נ"ז:) שבת היא מעין עולם הבא וזה המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש לתנה לישראל לך והודיעם ומובא מצדיקים שבכל יום שישי הקדוש ברוך הוא בא אל כל בר ישראל שיש בו ניצוץ ממשה רבנו ואומר לו זכור וגם זכור שבאה שבת שהיא המתנה הכי יפה שקיבלנו ממנו יתברך.
ולכן אני מאד מבקש אותך תקבלי את השבת בשמחה עצומה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לך שבת מיוחדת ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ה' לסדר בהר בחוקתי כ"ב אייר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עז להיות אך ורק בשמחה כי השמחה תרחיב לך את הדעת והשכל וכו' וכו', השמחה תרחיב לך שתצאי מכל הצרות והייסורים שנפלת בהם, אי אפשר לתאר ולשער אל איזה מדרגות אפשר להגיע רק על ידי שמחה לשמוח בנקודת יהדותך "שלא עשני גויה" ועם זה צריכים להתחזק מאד מאד להיות בשמחה ובכל רגע ודקה שנעשים בשמחה ועל ידי שאנחנו חזקים בנקודת יהדותנו, מקיימים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו.
אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק לשמוח ולשמח את בעלך ואת כל המשפחה שזו המצווה הכי גדולה וככל שתהיי בשמחה תזכי להיגאל מכל הצרות שלך עד שיאיר עליך מלך הכבוד בעצמו שהוא הקב"ה.
אני יודע שמאד קשה לך לבוא לידי שמחה מרב הצרות והייסורים שעוברים עלייך וכו' וכו' עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה כי אין טוב זה השמחה היא הגאולה כי מי שתמיד שמחה השכינה שורה עליה, אשרי מי שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך ליבה ומצייתת את רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ותזכרי מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי שמח היום שמח למחר, ולכן תראי לשמוח היום דייקא ואל תסתכלי מה שעבר עליך וכו' ואל תדאגי מה יהיה מחר וכו' אין לך רק היום הזה לשמוח בו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהר-בחוקתי כ"ג אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך בשבת זו מברכים את החודש סיון, תשתדלי בכל מיני אופנים שבעולם להכניס אווירה של תורה בתוך הבית, כי הכל תלוי באשה כי אשה נקראת עקרת הבית שהיא עיקר הבית ולכן את צריכה תמיד לדבר בבית עם בעלך והילדים וכו' רק דיבורי אמונה והשגחה פרטית וכן לדבר ממעלת התורה ומקיום המצוות בשמחה, ואף שנראה לך שאת לא פועלת ידוע מה שרביז"ל אמר למוהרנ"ת ז"ל "אתה תדבר כי אתה פועל" כל פיטפוט ופיטפוט שמדברים דיבורי אמונה והשגחה פרטית זה נשמע ונתקבל, כי דרך מים שמטפטפים על סלע קשה שלבסוף חודר חור וכו' וכו', כמו כן כל דיבור ודיבור שאשה מדברת בבית עושה רושם מאד גדול, ולכן אל תיקחי את זה בקלות תתחילי לדבר בבית רק דיבורי אמונה והשגחה פרטית ותראי איך שהדיבורים שלך יעשו רושם בתוך הבית.
נא ונא בעת הדלקת הנרות היום תבקשי את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה כי בעת הדלקת נרות זה עת רצון גדול לאשה בשמים וכמובן תזכרי גם אותי לטובה בתפלתך כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ה אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

אין לתאר ולשער את גדול השמחה שיש לי איך שראיתי איך שהקהילה שלנו מתפתחת יום יום שעה שעה רגע רגע, ולכן תשמחי מאד מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת, חממה של אמונה יסוד של חסד שזה חשוב אצלי יותר מהכל, כי כל זמן שעושים חסד אחד עם השני סימן שאנחנו בני הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט שופטים רמז ס"ד) כל מי שעושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא וכל מי שלא עושה חסד כאילו כופר בהכל, ולכן כל הקהילה שלנו עומדת רק על מידת החסד, ואני רוצה שאחד יעזור לשני ואוי ואבוי אם יהיה פה איזה אכזר שיתאכזר על הזולת אין לו מה לעשות בקהילתנו.
מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים לבא לערבי שמחה, כי השמחה זה יסוד האדם ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד ובפרט אשה שעובר עליה מה שעובר משברים וגלים וכו' וכו', היא צריכה ביותר להיות בשמחה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה אף שאני יודע שזה בא לך מאד קשה אם כל זאת תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר כ"ז אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, על אף כל המניעות והיסורים שאת סובלת ועוברת וכו' וכו', כי רביז"ל גילה לנו מעלת בר ישראל שזוכה להתחזק בכל המצבים שבעולם, ולכן ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
את יודעת שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה בנויה רק על חסד, ולכן תשתדלי מאד מאד בעשיית חסד אחת עם הזולת, אשר אין למעלה מזה, כי חסד מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם שהיא כלי החסד של קהילתינו הקדושה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר כ"ח אייר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה, ותעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ולא תכנסי בשום לחץ, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ובפרט שעכשיו אנחנו מתקרבים אל קבלת התורה אשר ידוע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה (שמות י"ט ג') "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", שקודם ידבר עם בית יעקב שהן הנשים, ואחר כך יגיד לבני ישראל שהם הגברים, כי באמת אשה יש לה כוחות עצומים להשפיע על בעלה, כי הכל תלוי כפי האשה, כי אם האשה היא קלת דעת, בקלות היא יכולה לקרר את בעלה ולהוריד אותו אל שאול תחתית ומתחתיו, ולהיפך אם האשה היא יראת שמים, אזי בקלות היא יכולה לחמם את בעלה לעבודת השם יתברך, ולעלות אותו מעלה מעלה, ואת צריכה להבין שחכמינו הקדושים אמרו (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי כזכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תעזבי את בעלך יום יום שילך להתפלל במנין דייקא, כי אם מתפללים במנין, אזי יש לו דבר שבמנין שזה פרנסה בנקל, ואי אפשר לתאר ולשער את מעלת הבעל כשהולך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שעל ידי זה הקשר בין הבעל והאשה מתקשר יותר ויותר, ומתחזק האהבה והבנה הדדית ביניהם, ולכן תעשי כל מה שיכולתך לטפטף לבעלך יום אחר יום שילך להתפלל במנין, ויהיה לך חלק בהמצוות שהוא קונה בבית הכנסת, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ובזכות זה שתעמדי חזק על בעלך שילך להתפלל במנין, גם את תוושעי ישועת עולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר כ"ח אייר ערב ראש חודש סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

נהוג בכל תפוצות ישראל לומר בערב ראש חודש סיון את התפלה של השל"ה לילדים טובים, ובאמת אני מוכרח להגיד לך שלזכות לילדים טובים צריכים הרבה תפלות לשפוך להקדוש ברוך הוא, כי בלי תפלה זה לא ילך, ולכן אם את יכולה לנסוע אצל ציון השל"ה הקדוש ולומר את התפלה הזו, אין למעלה מזה.

תפלה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הקדוש:

אַתָּה הוּא יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּגִין לְהִשְׁתְּמוֹדָעָא אֱלָקוּתָךְ בְּאֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֻמּוֹת, וְנָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, וְקֵרַבְתָּם לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:
וְעַל קִיּוּם הָעוֹלָם וְעַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמְּךָ יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צִוּוּיִים, כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "פְּרוּ וּרְבוּ", וְכָתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אׂתָם אֶת בְּנֵיכֶם", וְהַכַּוָּנָה בִשְׁתֵּיהֶן אֶחָת, כִּי לֹא לְתׂהוּ בָרָאתָ כִּי אִם לָשֶׁבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִיׂתָ, כְּדֵי שֶּׁנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְהׂוָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי כֻּלָּנוּ יַעַסְקוּ בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִלְמׂד וּלְלַמֵּד לִשְׁמׂר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ:
אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים וּבְרוּכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּרַחֲמִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ "לוּ [יִשְׁמָעאֵל] יִחְיֶה לְפָנֶיךָ", וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּיִרְאָתֶךָ":
כִּי עַל כֵּן, בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר, וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁר בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי מִשְׁנָה, מָארֵי תַלְמוּד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת תְּרוּמִיּוֹת, וְיַעַבְדוּךָ בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִצוֹנִית, וְתֵן לְכָל גְּוִיָּה וּגְּוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בְּכָבוֹד, וְתֶן לָהֶם בְּרִיאוּת וְכָבוֹד וָכׂחַ, וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְשָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מִזֶּרַע צַדִּיקִים, וְגַם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּמוֹתָם כְּכָל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן:
אַתָּה יְהׂוָה יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי יְהׂוָה עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקׂב, וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁרְשָׁם, וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדְּךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה, הַמְשׁוֹרֵר בְּרוּחַ קָדְשֶׁךָ:
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא יְהׂוָה הַהׂלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תׂאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּׂרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבׂרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְהׂוָה: יְבָרֶכְךָ יְהׂוָה מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָםִ כּׂל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל: אָנָא יְהׂוָה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה יְקֻיַּם בָּנוּ הַפָּסוּק וַאֲנִי זׂאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר יְהׂוָה רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְהׂוָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:  יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהׂוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

ואם את כבר אצל ציון השל"ה הקדוש, תבקשי רחמים רבים גם עלי, והקדוש ברוך הוא ששומע תפלות ישראל ישמע את תפלתך, ויעשה את בקשתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup