ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו


 המכתב החדש
- מתחת למכתב זה מופיעים מכתבי החודש מסודרים בסדר כתיבתם -

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

אני כבר נוסע ביום ראשון אל ציון רביז"ל ובוודאי אזכיר אותך ואת כל המשפחה שלך לטובה אצל ציון רביז"ל, ואני מבקש אותך שתשמרי על עצמך ועל בני ביתך וכו', ותקבלי על עצמך קבלות טובות בראש השנה הקדוש והנורא הזה, ובוודאי גם עליך יומשך התיקונים שרביז"ל מתקן את כל העולם כולו, אני יתפלל עליך ועל בני ביתך שם, את תתפללי עלי ועל בני ביתך ביבנאל, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

רק חזקי ואמצי מאד לקבל על עצמך שלקראת השנה החדשה לא לדבר לשון הרע על אף אחד ולהתחזק ביתר שאת ביתר עוז באחדות שבזה תלויה הגאולה, את צריכה להיות חזקה באמונה בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ולהתחזק באמונת חכמים שמוהרנ"ת ז"ל אמר שעל זה צריכים התחזקות עצומה, כי על אמונת חכמים הס"מ אורב מאד מאד כי יודע כשיש אמונת חכמים, אין לו כבר מה לעשות אצל האדם הזה, ולכן הוא מסית ומדיח את כל אחד בשקרים ובלשון הרע וכו', ומדבר על הצדיק כל מה שרק יוצא מפיו הטמא, יעזור הקדוש ברוך הוא שכבר יתקיים הפסוקים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", (תהילים כ"ב כ"ט) "כי להוי"ה המלוכה ומושל בגוים".

אל תשכחי להזכירני בראש השנה בתפילתך, ותזכרי שצריכים לשמור מאד על הילדים איפה שהם הולכים ומסתובבים וכו' וכו'.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר שופטים ג' אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה, וזה סימן שחזרת בתשובה, כי כל זמן שאשה נמצאת בעצבות ובדכאון ובמרירות וכו' וכו', סימן שעדיין לא חזרה בתשובה, ודינים קשים שורים עליה, ולכן סימן אם חזרו בתשובה או לא, אם שמחים עם המצוות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה, זה סימן שלבו שלם לאלוקיו, ולכן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תמסרי את נפשך להיות בשמחה, ועיקר השמחה שתהלה לאל את נבראת מזרע ישראל, ואם תהי שמחה ועליזה תהי תמיד בישוב הדעת, ולא תתפרצי בבית על הבעל וכו' וכו', את לא יכולה לתאר את מעלת האשה שהיא תמיד שמחה ומשמחת את עצמה ואת הזולת, כי שמחה זה מקור הקדושה, ואת צריכה לדעת ששמחה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, ולכן תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותדברי תמיד משמחה וזה יביא אותך לשמחה.

זכרי היטב שאנחנו אוחזים עכשיו בחודש האחרון מהשנה, וזה חודש התשובה, ולכן עיקר התשובה זה רק שמחה ששמחים שתהלה לאל אנחנו נבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והשמחה הזו עולית על כל השמחות.

ראי לשפוך את נפשך בעת הדלקת הנרות שאז הוא עת רצון להאשה בשמים, וכל מה שתבקש תקבל, וכמובן צריכים גם לשפוך דמעות כמים ותהי חזקה בזה, ובפרט להתפלל על הילדים שלא יצאו לתרבות רעה רחמנא לישזבן, שזה הצער הכי גדול הן להקדוש ברוך הוא כביכול, והן לההורים, והן לכלל נשמות ישראל, כי אם הילדים יוצאים לתרבות רעה זה גלות השכינה, שהשכינה כביכול בוכה מה קרה עם הנשמות הקדושות שהורדתי לזה העולם, ולכן זכרי היטב אשר חינוך טוב להילדים זה כמו שהאמא מתנהגת כך הבת תתנהג, וכן אמרו חכמינו הקדושים (סוכה דף נו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בחוץ, הוא שמע את זה בבית או מהאבא או מהאמא, כי חינוך מתחיל מההורים, ואם רואים שילדים מתקלקלים זה סימן ששומעים את זה בבית מההורים, כי אם אין לההורים אמונת חכמים אזי גם הילדים יתקלקלו וירדו מהדרך רחמנא לישזבן, ולכן אשרי הבית שמתחזקת באמונה בהקדוש ברוך הוא, ובאמונת חכמים בצדיקים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום ושנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ה' אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, וראוי לנו לחזור בתשובה שלימה, כי הנה בא ראש השנה שאז דנים את האדם מה יקרה אתו כל השנה וכן כותבים לו את התקציב על כל השנה, ולכן צריכים לחזור בתשובה על זה שלא התנהגו בצניעות כל השנה וכו', ועכשיו זה הזמן לחזור בתשובה, אנשים עושים צחוק מהחודש הזה, אבל הם לא יודעים כי זה בנפשם, וכו', הקדוש ברוך הוא אב הרחמן ונתן לנו חודש שלם לחזור בתשובה על כל השטויות שעשינו כל השנה, ובני אדם מזלזלים מהחודש התשובה וכו', וחושבים שזה סתם וכו', ואף אחד לא שם לב שבראש השנה דנים את האדם לחיים או למוות, לעשירות או לעניות, לבריאות או למחלות וכו', וכו', וזה חסד מהקדוש ברוך הוא שנתן לנו חודש שלם לחזור בתשובה, ולכן אני מאד מבקש אותך תקחי את עצמך בידיך, ותשני את כל החיים שלך, וכן לשמור על הדיבור, לא לקלל ולנבל את הפה חס ושלום ולהשתדל מאד להיות בשלום עם הבעל ולדון אותו לכף זכות, ועל כולם תחטפי כל יום "יום תהלים" אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק  ב' סימן עג) אשר תהלים מסוגל לתשובה, ופותחת את השערים הנעולים לאדם; ולכן על כל פנים בחודש הזה חודש אלול תשתדלי לסיים בכל שבוע את כל ספר התהלים, ויכולים לסיים "יום תהלים" במשך כחצי שעה, אבל גודל התועלת שיוצא מזה זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי על ידי אמירת תהלים יכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרוצים, וכן תראי להרבות בצדקה בימים האלו, להכניס אפילו כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואין לומר שאין לי, כי את צריכה לדעת שזה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ואפילו כמה פרוטות בכל יום להכניס בקופת הצדקה זה דבר גדול מאד, כי את צריכה לדעת שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן, מצטרפת לחשבון גדול, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ולמעלה בשמים מאד מתחשבים עם אלו הפרוטות שנותנים לצדקה, ואף שפה נדמה שזה כלום, אבל למעלה בשמים זה מאד מאד חשוב, ובפרט כשאומרים לפני נתינת הצדקה הריני נותן סך ... לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס (ואומרים שבע פעמים) אלהא דמאיר ענני, ואחר כך מבקשים כל מה שצריכים, על ידי זה רואים ישועות גדולות, כי מעלת נתינת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, אין לתאר ואין לשער כלל, ולכן תעשי את זה בכל יום ותראי ישועות גדולות, וכן מה טוב ומה נעים שאת יכולה מדי פעם לנסוע אל ציון רבי מאיר בעל הנס ולהדליק שם נר ולבקש שם רחמים רבים, ואז תראי את הנסים שיעשה לך הקדוש ברוך הוא בזכות התנא רבי מאיר בעל הנס שמלומד בנסים, ואני מבקש אותך כשאת מבקש עליך תתפללי גם עלי, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ביום הזה ז' אלול מובא בספרים החזירה מרים את אמה יוכבד לעמרם, ובשביל זה יום הזה מסוגל לעשות שלום בית, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אם את רוצה להצליח בהחיים, תשתדלי שיהיה בינך ובין בעלך שלום בית אמיתי, ותעזרו אחד להשני, כי אין עוד ברכה בבית כמו שיש שלום בין הבעל והאשה, ומה טוב ומה נעים אם תלמדי בכל יום בספר שנתתי לך מתנה "לאשה ולבת", שיש שמה הלכות נחוצות מאד מאד, ובפרט טוב מאד שתלמדי עם בעלך הלכות של טהרת המשפחה כדי לא להכשל חס ושלום באיזה איסור, שזה מאד מאד חמור, רק תתחזקו יחד שיהיה ביניכם שלום ואהבה והבנה הדדית ותוותרו אחד להשני, כי באמת החיים לא קלים וכו', לכל אחד עובר מה שעובר ולמה צריכים להכביד את החיים יותר מה שכבר כבד? ובאמת הצלחת החיים תלוי רק כפי השלום בית בין הזוג, ורואים בני אדם מושכים עליהם את הגיהנם על לא דבר, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) הגן עדן והגיהנם הם נמצאים בזה העולם, ויש לומר בפשיטות הכל תלוי בבחירת האדם, אם האדם בוחר בטוב ותמיד מחפש את הטוב באשתו ובהילדים ובכל פרט מחייו, והוא מסתכל רק על צד החיובי, אזי יש לו גן עדן, ואם הוא בוחר ברע ומחפש רק את הרע וכו' וכו', והוא מסתכל רק על הצד השלילי, אזי יש לו גיהנם, ולכן אשרי האיש והאשה שתמיד מחפשים אחר צד החיובי של החיים, צד הטוב והנעים של החיים, שאז בונים לעצמם את הגן עדן, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא, שתצייתי אותי להסתכל תמיד רק על צד החיובי של החיים, ולהודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, על כל החסד שעשה איתך עד עכשיו, אז תראי עוד הרבה ישועות, רק תהי שמחה ועליזה בזה את צריכה להתחזק יותר מהכל, כי הטבע של האשה שנמשכת אחר העצבות והדכאון וכו' וכו', ופגעי ומקרי הזמן, ולכן תעבדי הרבה על מידת השמחה ואז טוב לך כל הימים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י' סימן ה') אין אשה כשירה אלא העושה רצון בעלה; ולכן איזה יופי של בית שהבעל והאשה מכבדים אחד את השני, ומבינים אחד את השני, שמבית זה יוצא אחר כך ילדים בריאים בנפשם וברוחם, וכו', וכו', מה שאין כן בית שיש שמה מריבות קללות אלימות מילולית פיזית וכו' וכו', הילדים גדלים חולים ברוחם, ובנפשם, והם תמיד מופחדים ומופרעים, וכו', כי כשהילדים רואים שההורים רבים ביניהם יומם ולילה ומנבלים את הפה אחד על השני וכו', וכו', זה משפיע עליהם לרעה, ולכן אני מאד מבקש אותך ומתחנן אליך כמו אבא שמתחנן אל הבת שלו, תעשי כל מה שביכולתך לקנות לעצמך את המדה היקרה של סבלנות לגבי בעלך, ורק תחזקי ותעודדי ותשמחי אותו, וכו', ואז תראי איזה בית שקט יהיה לך, כי זכרי היטב החיים לא קלים לכל אחד ויש את הנסיונות הקשים והמרים שלה, וכו', אין בית שלא יהיה שמה איזה צרה רחמנא ליצלן, והעיקר מה שצריכים להמתיק את הצרה, ולהפוך את המר למתוק, וכו', את החושך לאור, וכו', וכמובא (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא. העיקר מה שאת צריכה לבקש בכל יום על הצלחת הילדים שלך, כי ביותר מועיל תפילת האמא על הילדים, ובפרט בעת הדלקת הנרות, שאז הוא עת רצון גדול לאשה, שכל מה שמבקשת היא מקבלת, רק צריכים סבלנות, וחכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'. ואת צריכה לדעת שבלי תפלה לא ילך שום דבר, היה אחד מאנשי שלומינו שהיה לו ילדים מוצלחים מאד, יראי השם וחושבי שמו, ושאלו אותו איך זכית לזה? ענה ואמר, מה אתם חושבים שקטפתי אותם מהעץ? בכל יום ויום מילאתי את הכיפה שלי עם דמעות שבכיתי הרבה אליו יתברך שאזכה לילדים טובים, ואחר כך שטפתי עם הכיפה מלאה דמעות את הפנים שלי, וכך זכיתי לילדים טובים, ולכן אני מאד מבקש אותך בכל יום ויום לבקש על ילדים ועל הצלחת ילדים, ושום תפלה לא הולכת לריק, בוודאי אמא שלא איכפת לה איפה הבת שלה מסתובבת בלילות וכו', לא איכפת לה איפה הילדים מסתובבים כל היום, וכו', מבית כזה לא יצאו ילדים טובים, אלא יגרמו הרבה צער ועגמת נפש לההורים, רחמנא לישזבן, יקחו סמים, וכו', יגנבו וכו', יעשו נזקים וכו', ויגמרו בבית סוהר וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך, קודם כל תראי את להתנהג בצניעות הלבוש וכו', הדיבור וכו', ותהיי דוגמא להילדים לא לצעוק לא להתפרץ וכו' וכו', ותשפכי הרבה דמעות על הצלחת הילדים שלך, אזי אני מבטיח לך ילדים טובים, רק חזקי ואמצי לשמח את בעלך, ואז תראי שהוא ישמח אותך חזרה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י' אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, כי את מאד מאד חשובה בעיניו יתברך, וחכמינו הקדושים אמרו (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן; לאשה יש לה שכר יותר מהגבר, בזה שהיא מכינה את הילדים שילכו אל התלמוד תורה, ולהבית ספר ללמוד תורה היא מקבלת שכר גדול על זה, וכן בזה שממתנת לבעלה שהוא יושב בבית הכנסת ומתפלל, או יושב בבית המדרש ולומד, היא מתחלקת עם השכר שלו, ולכן תהיי שמחה ועליזה שאת מזרזת את בעלך ללכת להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן לדבר עם לבם של הילדים דיבורי אמונה והשגחה פרטיות, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

מתי שיש לך הזדמנות תסעי אל קברי הצדיקים, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; ואת לא יכולה לתאר את גודל המעלה של האשה שהולכת אל קברי צדיקים ומתפללת על עצמה ועל בעלה ועל הילדים, כי תפלה על קברי הצדיקים מאד מקובלת, ולכן תהיי חזקה באמונה בהקדוש ברוך הוא ותרגילי את עצמך להתפלל אליו יתברך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וירא) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל הוו זהירין בתפלה שאין מדה אחרת יפה הימנה והיא גדולה מכל הקרבנות וכו' ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו; ולכן אל תהיי שבורה וכו', אלא כל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך ותקבלי, כי מה שנדמה לך שלא שומעים את התפילות שלך זה בא מעוונות וכו', שזה מכניס כפירה באדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כב) הפשע של אדם מכניס כפירה באדם; ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה ג:) בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה השכינה שורה עם כל אחד ואחד, שנאמר (דברים כג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחניך" כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם; ולכן כדי להחזיר את השכינה בביתך, על זה צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, לידע שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא.

אני מאד מבקש אותך בשעה שאת מתפללת על עצמך ועל בעלך וכו', תזכירי אותי גם כן בתפילתך, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר כי תבא י"ב אלול ה'תש"ע
שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ואף פעם אל תסתכלי על אחרות, כי כל החלישות הדעת והירידות שיש לאשה מפני שמסתכלת על הזולת, וכו', וחושבת שלהזולת הולך יותר טוב ממה שהולך לה, וכו', ובאמת זה טעות חמורה מאד, כי על כל אשה עובר מה שעובר וכו', אף אחד לא רוצה לכבס את הכביסה המלוכלכת ברבים, וכו', היינו אף אחד לא רוצה לספר את הכשלונות שיש לה וכו', ובאמת מי שרק מתחזקת עם הברכה "שלא עשני גויה" היא תמיד שמחה ועליזה, כי באמת מה יש לנו להיות בעצבות ובדכאון? מאחר שתהלה לאל נבראנו מזרע ישראל ואנחנו מאמינים בו יתברך, בתמימות ופשיטות שהוא מחיה ומקיים את כל הבריאה כולה ושום דבר לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ודבר גדול דבר קטן הכל מושגח ממנו יתברך, ולכן למה צריכים להיות בעצבות ובדכאון? למה צריכים לקנאות את הזולת? ולכן תראי רק לשמח ולשמח את נשים אחרות שזה מצוה מאד גדולה, ובזכות זה שתשמחי את אחרות גם לך יהיה שמחה, ודעי לך שזה מהמצוות הכי גדולות, תמיד להיות בשמחה, ולשמח את הזולת, הן את הבעל, והילדים, והן את ההורים, והן את האחים ואחיות, והן את כל אשה, ודבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כי עובר על כל אחד ואחד בזה העולם צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ומי שזוכה לחזק ולעודד ולשמח את הזולת אין מספיק גן עדן לתת לה, ולכן תהיי פקחית, אל תקנאי את אף אחד, ואל תקחי אל הלב שום דבר, רק תהיי שמחה ועליזה ותמיד תדברי עם הזולת משמחה, וכן תסתכלי על החיים בצורה חיובית, וכו', וכו', אז תזכי לחיים נצחיים, ואל יקל בעיניך דבריי אלה, כי תצטרכי את זה בכל יום ויום.

נא ונא תחדירי בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבא י"ג אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שפעמיים בשבוע בליל ראשון ובליל שלישי תצאי אל ערב שמחה, ותהי ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ותכירו אחת את השניה ותחזקו ותדברו אחת את השניה, כי זה דבר גדול מאד לאשה שתצא קצת מהבית ותתחבר עם חברות טובות, וביחד ישמחו ויבלו וכו' וכו', כי הרגע שהאשה כלואה בתוך הארבע קירות וכו', לא בחנם שנופל עליה עצבות ודכאון וכו', ומרגישה את עצמה מושפלת וכו', בודדה וכו', ולכן צריכה כל אשה לחפש חברות וביחד להתחזק, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן זה דבר גדול מאד כשכל נשות אנשי שלומינו מתאחדות יחד, ואדרבה אני רוצה שכל אשה תדאג שלא ימצא בקהילתינו אשה בודדה לבד וכו' וכו', כל הנשים צריכות להתאחד יחד ולעזור אחת להשניה במה שרק יכולים, היינו עם מילה טובה יכולים להציל אשה מכל הצרות, ורביז"ל רצה מאד מאד שנדבר עם הזולת ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין בזה שמחזקים את אחרים, ולכן הלוואי שימצא בין נשות אנשי שלומינו נשים שיחפשו ויחטטו אם יש בקהילתינו אשה שמרגישה לבד ובודדה וכו', ולחזק ולעודד ולשמח אותה, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, כי העיקר הוא רק שמחה, החיים כל כך קצרים ואנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה חסד וצדקה אחת עם השניה, ולמה שלא נעסוק בזה? ולכן אני מאד מבקש אותך שאת תהי היוזמת להקדים שלום לכל אשה בקהילתינו, ולהתעניין במה יכולים לעזור לה? וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ותאמיני לי שאני רוצה רק את הטוב שלך שלא תהי לבד וכו', ממורמרת ובדכאון וכו', כי רביז"ל מאד מאד הקפיד על דבר זה ורצה שאנשי שלומינו יהיו שמחים ועליזים, ותמיד הוכיח את הגברים למה אתם לא עושים את הנשים שלכם חסידות? והיום אני חושב שזה הפוך שהנשים יותר חזקות מהגברים וכו', ולכן אני שואל אתכן מדוע אתן לא עושות את בעליכן חסידים? ולהחדיר בהם אמונת חכמים, אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה וגם משמחת את אחרים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבא ט"ו אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

רק ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ודעי לך אשר תפלה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כמאמרם ז"ל (תנחומא וירא) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל הוו זהירין בתפלה שאין מדה אחרת יפה הימנה והיא גדולה מכל הקרבנות וכו' ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו; ואם היית יודעת מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, היית מתמידה בזה, אלא הבעיה שלכל אחת נכנס בו קושיות וספיקות אחריו יתברך, וזה קליפת עמל"ק שעולה ספ"ק, כי עמלק מכניס ספיקות באדם, וממנו סובלים מה שסובלים.

ולכן אני מאד מאד מבקש אותך רק תהיי שמחה ועליזה והרגילי את עצמך לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותשמרי מאד על הברכות לברך את הקדוש ברוך הוא, כי יש לאדם בכל יום מאה ברכות, שחכמינו הקדושים אמרו (מנחות מג:) תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום; ותהלה לאל יש לנו את הברכות האלו, רק צריכים לשמוח עם זה, וכל אמא צריכה לדאוג על הבנים והבנות שלה שיברכו ברכות, וזה כל כך חשוב בעיניו יתברך וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (חולין צא:) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם; כי המלאכים הם רוחניים, ואין להם ילדים וכו', ודאגות פרנסה וכו', ועם ישראל עם כל הדאגות שיש להם האמא והאבא מברכים ברכות עם ילדיהם, וזה כל כך חשוב בשמים, ולכן הקדוש ברוך הוא מתפאר עם נשמות ישראל בכל העולמות, שהם מברכים אותו ברכות על כל פרט ופרט, וכו', וכו', וכן מכניסים בילדיהם שיברכו ברכות, וזה כל כך חשוב בעיניו יתברך, ודעי לך שכל מי שאין לה ילדים צריכים להתפלל שיהיה להם ילדים, כי התפלה שמתפללים עבור הזולת זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, רק חזקי ואמצי מאד לצאת מהעצבות והמרירות והדכאון ואז תהיי הכי מאושרת בחייך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבא ט"ז אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד לברך ברכת המזון מתוך הסידור דייקא, וזה סגולה לעשירות, ואת צריכה לדעת שברכת המזון גם אשה מחוייבת כי זה מצוות עשה מן התורה, ויש בברכת המזון ארבע ברכות, שלש של תורה, ואחת מדברי סופרים, הראשונה תיקן משה בהיותו במדבר וזן אותם, השניה תיקנה יהושע כשנכנס לארץ, השלישית תיקנו דוד ושלמה, הרביעית תיקנו על הרוגי ביתר, ומובא בספרים שארבע ברכות הם כנגד ארבע אותיות של שם הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו, ולכן אם תקפידי לברך ברכת המזון אחר האוכל מתוך הסידור, תהיי מובטחת שתזכי לעשירות.

והנה עכשיו נזכה להכנס בראש השנה יום הדין שאז כותבים לכל אחד את התקציב על כל השנה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ביצה טז.) כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה; וכן אמרו (בבא בתרא י.) כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה; כי בראש השנה זה יום הדין, ואז דנים את האדם על כל מה שיקרה אתו כל השנה, ותהלה לאל אנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא אמר כל העולם כולו עומדין על ראש השנה שלי, ולכן ראוי לנו לשמוח שיש לנו שייכות אל רבי נורא ונפלא כזה שיהיה לנו עורך דין טוב, להמליץ בעדינו ובעד כל ישראל שיהיה לנו כבר שנה טובה ומתוקה, שנה של פרנסה, שנה של בריאות, ושנה של גאולה.

רק חזקי ואמצי מאד ותשמרי על השלום בית שלך, תהיי אשה פקחית, ותהיי ותרנית, כי אין זה חכמה תמיד להסתכל על הרע שיש בתוך הבעל, וכו', וכו', החכמה הוא למצוא את הטוב שיש בו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבא י"ז אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

השבת הזו יהיה ח"י אלול יום הולדת של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ואמר על זה הבעל התניא זי"ע (שגם יום ההולדת שלו הוא בח"י אלול) שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע הכניס חיות באלול, היינו כי דרך הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שאפילו שחוזרים בתשובה צריך להיות בשמחה, כי עיקר שלימות התשובה היא כשהוא באהבה, כי תשובה מאהבה עולה על הכל, כשאדם חוזר בתשובה לא מפני שהוא מפחד מעונש, אלא הוא בא באהבת הקדוש ברוך הוא שאוהב את הקדוש ברוך הוא ולכן הוא חוזר אליו, ושמחתי לשמוע שבמוצאי שבת קודש מתארגנות הנשים לנסוע אל ציון רבי מאיר בעל הנס, ולומר שם סליחות, וזה דבר גדול מאד מאד, ובפרט שקבלנו רשות שיהיה פתוח באמצע הלילה, ואז הוא עת רצון גדול בשמים, ולכן אם את גם כן יכולה ללכת אין למעלה מזה, העיקר רק להיות בשמחה, כי נשאר שתים עשרה ימים לראש השנה, שמח"י אלול עד ראש השנה זה שתים עשרה יום, ואמר הבעל התניא זי"ע שקיבל מרבו המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע שבכל יום משתים עשרה ימים האלו מתקנים חודש אחר, היינו שיש בשנה שתים עשרה חדשים, ובשתים עשרה ימים אחרונים של השנה כל יום מתקנים מה שפגמנו וכו', בחודש אחד, ולכן כדאי מאד כבר במוצאי שבת לקבל על עצמינו קבלות חזקות לחזור אליו יתברך, וגם הבנות של התיכון יהיו שמה, ואני מאד רוצה השנה לעזור להבנות שיהיו בנות יראת שמים, וגם נשות אנשי שלומינו יתחזקו יחד באהבה גדולה, ויעזרו אחת להשניה, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך כשחיים ביחד באהבה גדולה מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן אני מאד מבקש אותך שתתאחדי יחד עם כלל נשות אנשי שלומינו, כי עיקר הכח של הס"מ הוא רק פירודים וכו', הפרד ומשול, וכו', ועיקר כח הקדושה זה רק אהבה אחדות וריעות, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שנה שתצאי מכל הצרות והחובות, שנה שיהיה לך שלום בית ואהבה, ולא יחסר לך שום דבר, והבית יהיה מלא כל טוב, וישרה בה אוירה של שמחה, ותהיי הכי מאושרת בחייך, זה הציפיות שאני מצפה שיהיה לך.

באם את תסעי במוצאי שבת אל ציון רבי מאיר בעל הנס, אבקש אותך תבקשי גם בשבילי, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר נצבים וילך י"ט אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואם זוכים להיות חזקים באמונה, על ידי זה עוברים את הכל, כי האמונה מביאה את האדם אל כל המדריגות שבעולם, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על אמונה, ואמר (שיחות הר"ן סימן לג) אצל בני אדם אמונה הוא דבר קטן אבל אצלי אמונה זה דבר גדול מאד, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע לתלמידיו, אחר כך השגותי שזכיתי להשיג בתורה וכו', אני זורק ומשליך את הכל וכו', ואני מאמין באמונה פשוטה בו יתברך בלי שום חכמות ושכל עצמי כלל, כי שלימות האמונה הוא בלי חכמות והשכלות, ולכן אשרי האשה שמכניסה את עצמה בתוך האמונה, ותזכור שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליה, וזה יכניס בה באמת יראת שמים וללכת בצניעות ולהתנהג כמו שבת ישראל ראוי להתנהג, ובפרט עכשיו שאנחנו עומדים לפני יום הדין הנורא, שאז דנים את האדם על כל השנה, ובוודאי כולנו צריכים לישועות גדולות, ולכן עלינו להתחזק באמונה ביתר שאת ויתר עוז, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר החיים, ונפעול כל מה שאנחנו צריכים לפעול בראש השנה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים וילך כ"א אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז והעיקר להחזיק את עצמו ביחד עם כלל נשות אנשי שלומינו הגרות ביבנאל, כי אם רוצים לבנות קהילה ולהצליח בה, מוכרחים את האחדות, ולא לחפש את הכשלון של הזולת, ולכן ראי שמצידך יהיה רק אהבה בין נשות אנשי שלומינו, וזה יקרב את הגאולה.

אנחנו מוצאים אצל משה רבינו שמסר את נפשו עבור כלל ישראל, ואמר לו הקדוש ברוך הוא (שמות ל"ב) "ואתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך", וראי איזה פלא שהצדיק האמת מוסר את נפשו עבור כלל ישראל, וזה אשר ו'אם א'ין מ'חני נ'א ראשי תיבות א'ו'מ'ן' כי הצדיק האמת מיחידי הדורות שנשמת משה רבינו נמצא בו טמון וגנוז בעיר אשר בחר לעצמו והיא א'ו'מ'ן', ו'הוא מ'וסר א'ת נ'פשו בשביל כלל ישראל, וזה אשר ואם אין' מ'ח'נ'י' נ'א' כשקוראין את זה מהסוף להתחלה יוצא האותיות א'נ'י' נ'ח'מ'ן', שרביז"ל מוסר את נפשו עבור כלל ישראל, ולכן את צריכה להיות מאד שמחה ועליזה שזכית להיות כבר פעם אצל ציון רביז"ל באומן, (ואם לא זכית, עוד תזכי להיות) ועכשיו בעלך נוסע, (ואם הוא לא זוכה, עוד יזכה לנסוע), העיקר צריכים להתחזק, זה יסוד היסודות ביהדות, אסור להשבר משום דבר.

היות שכמעט כל אנשי שלומינו נוסעים לאומן על ראש השנה, (בוודאי ישאר מנין גדול) עם כל זאת שכרתי חברת שמירה ואבטחה, שהשלש לילות ראש השנה ושבת, יסתובבו סביב כל הדירות של אנשי שלומינו, כדי שלא יקרה חס ושלום איזה גניבות, וזה עולה הון תועפות, ולכן רציתי שכל משפחה שתתרום ח"י שקלים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר נצבים וילך כ"ג אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

הנה ככל שמתקרב יום הדין הנורא יום ראש השנה שאז דנים את האדם על כל מעשיו, ראוי לנו לחזור בתשובה שלימה, כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב לנו שנה טובה ומתוקה, שנה לצאת מכל הצרות, שנה של פרנסה בריווח ולצאת מכל החובות, וכו', וכו', ואל תקחי את זה בקלות, כי השנה הזו היה שנה קשה מאד מאד לעם ישראל, נשים צעירות נהרגו במיתות משונות מיתות אכזריות, וכו', וכו', תאונות דרכים וכו' וכו', מחלות וחלאים רעים, וכו', וכו', ממש פחד נורא מה שהיה מאות משפחות אומללו בתוך כמה דקות רחמנא לישזבן שלא ציפו על זה, ולכן עלינו לחזור בתשובה שלימה, ולבקש סליחה אחת מהשניה, כדי שנזכה להיות שמור מכל מיני מרעין בישין, ומכל מיני גזירות רעות, וכו', וכו', ואל תקחי את זה בקלות, כי אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא ולכן ראי להרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך אפילו חמש דקות ביום וכל דבר קטן שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ואז תראי אל איזה ישועות תגיעי.

דבר אחד את צריכה לדעת, אין דבר כזה שאין כסף, אין דבר כזה שאין פרנסה, רביז"ל נתן לנו מתנה הפצה, ומי שיוצא להפצה חוזר עם שפע של כסף, וזה יכולות להעיד אלו הנשים שמפיצות לשם שמים, ובאות חזרה עם שפע, ולכן שלא יאמר אחת שאין לה כסף, הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. ואת צריכה לזכור שמי שיוצאת להפצה חוזרת עם שפע גדולה, צריכים רק עזות ועקשנות דקדושה לזכות את נשמות ישראל עם הקונטרסים אשר רוב רובם של אלו שזכו לחזור בתשובה ולהתקרב אל רביז"ל היה רק על ידי אלו החוברות והקונטרסים שמפיצים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.


המאחל לך שנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תש"ע

שלום רב אל ... תחי'

אני כבר נוסע ביום ראשון אל ציון רביז"ל ובוודאי אזכיר אותך ואת כל המשפחה שלך לטובה אצל ציון רביז"ל, ואני מבקש אותך שתשמרי על עצמך ועל בני ביתך וכו', ותקבלי על עצמך קבלות טובות בראש השנה הקדוש והנורא הזה, ובוודאי גם עליך יומשך התיקונים שרביז"ל מתקן את כל העולם כולו, אני יתפלל עליך ועל בני ביתך שם, את תתפללי עלי ועל בני ביתך ביבנאל, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

רק חזקי ואמצי מאד לקבל על עצמך שלקראת השנה החדשה לא לדבר לשון הרע על אף אחד ולהתחזק ביתר שאת ביתר עוז באחדות שבזה תלויה הגאולה, את צריכה להיות חזקה באמונה בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ולהתחזק באמונת חכמים שמוהרנ"ת ז"ל אמר שעל זה צריכים התחזקות עצומה, כי על אמונת חכמים הס"מ אורב מאד מאד כי יודע כשיש אמונת חכמים, אין לו כבר מה לעשות אצל האדם הזה, ולכן הוא מסית ומדיח את כל אחד בשקרים ובלשון הרע וכו', ומדבר על הצדיק כל מה שרק יוצא מפיו הטמא, יעזור הקדוש ברוך הוא שכבר יתקיים הפסוקים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", (תהילים כ"ב כ"ט) "כי להוי"ה המלוכה ומושל בגוים".

אל תשכחי להזכירני בראש השנה בתפילתך, ותזכרי שצריכים לשמור מאד על הילדים איפה שהם הולכים ומסתובבים וכו' וכו'.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup