ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אלול ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ב אלול  ג' אלול  ד' אלול  ה' אלול  ז אלול  ח אלול  ט אלול  י אלול  י"ב אלול  י"ג אלול
י"ד אלול
  ט"ו אלול  ט"ז אלול  י"ז אלול  י"ט אלול  כ אלול  כ"א אלול  כ"ב אלול  כ"ג אלול  כ"ד אלול


בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ב' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד נהנתי לראות איך שהקהילה שלנו פורחת, ונכנסים בכל פעם משפחות חדשות, ועלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות הרהורים סימן ז') מי שאינו מאמין בהצדיק על ידי זה אין לבו נכון עם השם יתברך, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ותראי אל מה הגענו על ידי תוקף העקשנות שהיינו עקשנים לא להתפעל משום בריה שבעולם, על אף שמונעים מאתנו כל דבר קטן וכו', ושמים לנו רגל על כל דבר וכו', ורוצים רק להכשילנו וכו', אבל על ידי תוקף העקשנות שלנו שאנחנו חזקים באמונה בו יתברך ובאמונת חכמים, על ידי זה אנחנו רק מתקדמים ומתרחבים ביתר שאת ויתר עוז, על אפם וחמתם של מתנגדינו ושונאינו, והיום זכינו שנפתח "המרפאה" שאני עוד לא ראיתי עוד מרפאה יפה כזו, ממש להפליא פלאי פלאים, יש בצפון מאה ושלושים מרפאות מלאומי, וזה שפתחו לנו ביבנאל זה הכי יפה שיש שמה ציוד חדש, וכן יהיה מוקד שבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטפד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, וכן יש לנו פה בית מרקחת, והכל מסודר בסדר נפלא מאד, ממש חסד מהקדוש ברוך הוא שפתח לנו מרפאה נפלאה כזו, והכל בזכות העקשנות שלנו, וזכינו להגיע אל זה, ולכן חזקי ואמצי מאד מאד הן באמונה בו יתברך והן באמונת חכמים, והקדוש ברוך הוא יצליח את דרכך תמיד, רק תשמרי על הבריאות שלך, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה בבית רק בריאות, ונזכה לעשות רק מצוות ומעשים טובים תמיד.


המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ג' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול חודש התשובה, ולכן אנחנו צריכים למסור את נפשינו ולקנות לעצמינו את מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יפה מזו.

אני מאד מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.

ראי להקפיד מאד מאד שקודם הדלקת נרות שתכניסי כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק" וכן בכל עת מצוא תכניסי כמה פרוטות בקופת הצדקה שזה דבר גדול מאד מאד, כי רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שיש לנו רבי כזה טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו. 

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ה' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ואת לא יכולה לתאר את גודל הזכות שיש לך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שכל מי שרק בא לבקר את קהילתינו הקדושה ביבנאל אין לו מספיק מילים להודות ולהלל ולשבח את מעלת הקהילה הקדושה שלנו, האחדות והאהבה שיש בינינו זה לא רואים בשום מקום, ואת העזרה שאשה עוזרת לרעותה וכו', את זה לא רואים בשום מקום בעולם, ולכן אני מאד מאד גאה אתך, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמשיכי במדת החסד רק לעשות חסד עם הזולת, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך.

ראי להיות חזקה במדת השמחה לשמח את עצמך, על אף שעובר עליך מה שעובר וכו', זכרי היטב שזה הכל נסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו לראות אל מי נפנה בעת צרה, ולכן אשרי האשה שלא נשברה משום דבר, רק מתחזקת ביתר שאת וביתר עוז להיות בשמחה, והשמחה מביא לידי סבלנות, שזה המדה הכי יקרה שרק יש, כי מי שקונה לעצמו מדת הסבלנות, הוא המנצח. הרי חיכינו וקיווינו וציפינו זה קרוב לחצי יובל שנים שנזכה לבנות בית הכנסת גדול ביבנאל, ואחר תפילות ובקשות של כל כך הרבה שנים זכינו שהקדוש ברוך הוא בנה לנו את הבית הכנסת הכי יפה שרק יש, ודבר זה מוציא את העינים של שונאינו ומתנגדינו, הס"מ וגונדא דיליה, וכו', וכולם שאלו האם פעם נמלא את הבית הכנסת? והיום הבית הכנסת הזה כבר קטן מאד, וכן בענין "המרפאה" שסבלו אנשי שלומינו מה שסבלו וכו', שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין יז:) עיר שאין בה רופא אסור לגור שם, ותהילה לאל אחר עקשנות גדולה מאד זכינו שנפתח "המרפאה" שאני עוד לא ראיתי עוד מרפאה יפה כזו, ממש להפליא פלאי פלאים, יש בצפון מאה ושלושים מרפאות מלאומית, וזה שפתחו לנו ביבנאל זה הכי יפה, שיש בה ציוד חדש לגמרי, וכן יהיה מוקד שבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטפד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, וכן יש לנו פה בית מרקחת, והכל מסודר בסדר נפלא מאד, ממש חסד מהקדוש ברוך הוא שפתח לנו מרפאה נפלאה כזו, והכל בזכות העקשנות שלנו.

וכן זכינו לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יהיה להשיג אצלינו ד' מינים הכי מהודרים, תחת פיקוח ה"בית הוראה" שלנו, וכן יהיה על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו' תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו בכל הצפון, אך יותר טוב מאוחר מאף פעם. כי חנות הזה לתשמישי קדושה מאד מאד נצרך, ורואים את מעלת נשמות ישראל תושבי המקום, נכנסים לקנות כיפות, טליתות, סידורים, מחזורים, מזוזות, וכו', וכו', ממש קידוש השם נורא ונפלא מאד, ועכשיו כולם כבר מודים שהיה נצרך חנות כזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות את רצונו יתברך, ולגרום לו יתברך נחת רוח, ובזכות זה נזכה לכל הישועות שבעולם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ו' אלול ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכלתך למסור את נפשך להיות רק בשמחה כי השמחה הוא רפואה לכל, בין בגשמי ובין ברוחני, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד להיות בשמחה, עד כדי כך שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן מ"ג) שצריך להזהר מאד מאד להיות בשמחה תמיד. ואפילו אם הוא כמו שהוא, דהיינו שהוא, חס ושלום, רחוק מאד מהשם יתברך אף על פי כן יש לו לשמוח מאד שלא עשהו גוי. ואמר אשר על ידי השמחה יכולין להחיות אדם אחר. כי יש בני אדם שיש להם יסורים גדולים ונוראים רחמנא לצלן ואי אפשר להם לספר מה שבלבם. והם היו רוצים לספר אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם. והם הולכים מלאים יסורים ודאגות, וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול להחיות אותם ממש, ולהחיות אדם אינו דבר רק כי הוא דבר גדול מאד. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כב.), מהני תרי בדחי שזכו למה שזכו על ידי זה שהיו משמחים בני אדם, היינו שהיו שני אנשים שאמר אליהו הנביא לרבי ברוקא על שני אנשים שהם בני עולם הבא, והלך רבי ברוקא לשאול אותם מה מעשיהם? ואמרו לו שהם אנשים שמבדחים בני אדם וכשרואים איזה אדם עצוב הם משמחים אותו, או כשרואים שני בני אדם רבים ביניהם, הם משלימים ביניהם, ומכניסים בהם שמחה, ולכן גם את צריכה להיות מאד מאד שמחה ועליזה אשר אין למעלה מזה.

ואת צריכה לדעת בענין "המרפאה" שתהלה לאל כבר נפתח "המרפאה" שיש בה ציוד חדש לגמרי, וכן יהיה מוקד שבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטפד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, וכן יש לנו פה בית מרקחת, והכל מסודר בסדר נפלא מאד, ממש חסד מהקדוש ברוך הוא שפתח לנו מרפאה נפלאה כזו. וכן זכינו לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, ויהיה לנו סופר על המקום שיוכל לבדוק את המזוזות ואת התפילין, כי צריכים מאד מאד להזהר איזה מזוזות ואיזה תפילין שקונים, כי השוק מופץ עם מזוזות ותפילין פסולות וכו' וכו', ולכן תקינתי שיהיה סופר מוסמך מבית ההוראה שישמור על דבר זה מאד, וכן יהיה להשיג אצלינו ד' מינים הכי מהודרים, תחת פיקוח ה"בית הוראה" שלנו. וכן ימכרו סוכות גמורות עם סכך, והכל לטובת ולרווחת אנשי שלומינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד במידת הסבלנות, לסבול כל מה שעובר עליך, ותעשי כל מה שביכולתך לשמור לא להכנס בלחץ זו הדחק, ותראי לשמח עוד נשים, שזה מאד מאד חשוב למעלה בכל העולמות כולם, כי לשמח בר ישראל זה פשוט הצלת נפשות, כי עכשיו עובר על כל אחת ואחת וכו', מה שעובר, זאת רווקה וכו', זאת אין לה ילדים וכו', זאת אין לה שלום בית וכו', זאת אין לה פרנסה וכו', זאת סובלת ממחלות וכו', וכשבאים ומחזקים אותן, אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, ורק בשביל זה ירדנו לזה העולם, כדי לעזור להזולת, ולכן אל יהיה דבר זה נקל בעיניך, אלא תראי להתחזק עם שאר נשות אנשי שלומינו, וכן לקרב את נשות תושבי המקום שכל כך הסית אותן הס"מ נגדינו וכו' וכו', אנחנו צריכים רק לחיות ביחד באהבה ובאחדות, ולגלות ולפרסם לכולם את אמיתת מציאותו יתברך, ואת גודל רחמנותו יתברך שמרחם על כל בריותיו, וכל מה שצריכים זה רק לדבר אליו יתברך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, ותיכף ומיד נקבל את זה.

חסדי השם יתברך שנפתח כבר המרפאה שיש בה ציוד חדש לגמרי, וכן יהיה מוקד שבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטפד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, וכן יש לנו פה בית מרקחת, והכל מסודר בסדר נפלא מאד, ממש חסד מהקדוש ברוך הוא שפתח לנו מרפאה נפלאה כזו. ואף שהס"מ משתגע לגמרי ורק רוצה לסגור את זה וכו', אבל זה לא יועיל לו שום דבר, כי רביז"ל אמר נצחתי ואנצח, וכן זכינו לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, ויהיה לנו סופר על המקום שיוכל לבדוק את המזוזות ואת התפילין, כי צריכים מאד מאד להזהר איזה מזוזות ואיזה תפילין שקונים, כי השוק מופץ עם מזוזות ותפילין פסולות וכו' וכו', ולכן תקינתי שיהיה סופר מוסמך מבית ההוראה שישמור על דבר זה מאד, וכן יהיה להשיג אצלינו ד' מינים הכי מהודרים, תחת פיקוח ה"בית הוראה" שלנו. וכן יהיה להשיג סוכות גמורות, וסכך וכו', וקישוטי סוכה וכו', וכל מה שיהודי רק צריך, ימצא בהחנות הזה, ואשרי מי שתיתן יד ועזרה בהצלחת החנות, שזה הפצה הכי גדולה להפיץ יהדות בכל המושבים סביב יבנאל, שדבר כזה עדיין לא היה, ומי שתיתן יד לעזור לפתח את החנות, אין לתאר ואין לשער את גודל מעלתה, כי יש לה חלק בלקרב נשמות ישראל אליו יתברך, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה עצומה, כי איך שהוא זכית כבר להיות אצל ציון רביז"ל באומן, אשר אין למעלה מזה, ובוודאי מי שעדיין לא הייתה, עליה להתפלל להקדוש ברוך הוא להיות שם על כל פנים פעם אחת, כי רביז"ל הבטיח לנו הבטחות גדולות מי שיזכה להיות אצל ציונו הקדוש בעיר אומן ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", אפילו אם עצמו וגברו חטאיו ופשעיו, יוציאו מהשאול תחתית, ודבר זה שייך גם להנשים, ולכן כל מי שזכתה להיות אצל ציון רביז"ל, ראוי לה לשמוח מאד מאד, ובשום פנים ואופן לא להיות שבורה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; ולכן רק תהי שמחה ועליזה שזכית פעם להיות אצל ציון רביז"ל, שהזכות הזה עולה על כל הזכויות, כי עוד לא היה צדיק בעולם שיבטיח הבטחה כזו עם שני עדים צדיקים קדושים ונוראים מאד כמו שהוא הבטיח, ולכן כל מי שזכתה להיות אצל ציון רביז"ל ראוי לה לשמוח עד מאד, ומי שעדיין לא הייתה, צריכה הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שהיא תזכה להיות אצל ציון רביז"ל.

זכרי היטב עכשיו זה חודש אלול חודש התשובה, שיכולים לתקן את כל מה שקלקלנו כל השנה, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להתחבר עם כלל נשות אנשי שלומינו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אהבה ואחדות, ולשמור מאד שלא יהיה שום ויכוח או מריבה בין הנשים.

חסדי השם יתברך שפתחנו חנות "ברסלב סנטר", שזה ישמש את כל אנשי שלומינו ואת כל יבנאל ואת כל המושבות סביב, ונזכה לזכות את נשמות ישראל עם ציצית, טליתות, תפלין ומזוזות כשרים למהדרין, וכן כל דבר שיהודי צריך, יהיה בהחנות הזה, וזה זכות הרבים גדול מאד מאד, כי עם ישראל צריכים עכשיו המון זכויות, ועם ישראל הם עם קדוש מאד, ולצערינו הרב לא נתנו להם הזדמנות לזכות אותם עם יהדות, ובפרט כאן ביבנאל שזה יובל שנים שאין פה זכר מיהדות רחמנא לישזבן, כל הראש הולך רק על כסף והשגת תקציבים וכו', ועכשיו כשפתחנו את החנות אנחנו בעצמינו מתפעלים איך שתושבי המקום באים ונכנסים וקונים זה כיפות וכו', זה מזוזות וכו', וזה תפלין וכו', ואלו באים לבדוק את התפלין והמזוזות וכו', ובפרט שעכשיו יהיה לנו מבחר גדול של ד' מינים בפיקוח של הבית הוראה שלנו, ורציתי מאד מאד שנשות אנשי שלומינו יעזרו לפתח את החנות ביתר שאת ביתר עוז, שיהיה קידוש השם גדול מאד, שבמקום שאף פעם לא היה יהדות, שנזכה לזכות את נשמות ישראל עם ציצית, מזוזות, ותפלין וכו' וכו'.

וחסדי השם יתברך שנפתח עכשיו "מרפאת ברסלב", שיהיה גם מוקד לשבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטופד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, וכן יש לנו פה בית מרקחת, והכל מסודר בסדר נפלא מאד, ממש חסד מהקדוש ברוך הוא שפתח לנו מרפאה נפלאה כזו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, העיקר תזכרו מה שאמר רביז"ל לפני שנסע לאומן להסתלק לעילא ולעילא וכו', "אם תחזיקו את עצמכם ביחד, תמשיכו אותי אליכם".

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ואף שעובר עליך כל מיני משברים וגלים עליך לדעת שעיקר גדולת בת ישראל שמתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך ויודעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן חזקי ואמצי מאד באמונה פשוטה בו יתברך ואז לא יחסר לך שום דבר, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן כ"ח) על ידי אמונה נתרבה פרנסה.

נא ונא תמסרי את נפשך ללכת עם צניעות וכו', היינו צניעות הדיבור לא לנוול את הפה שלך וכו', שזה מכלל הצניעות, לא לצרוח ולצעוק ולקלל את הבעל והילדים וכו', כי אשה שמתפרעת ומאבדת את עשתונותיה וכו', וצורחת על בעלה ועל הילדים, בזה היא מגלית שאין לה שום צניעות וכו', וכן צריכים לדאוג על צניעות לבוש, לא ללכת כפי אופנת הגויים, ועל כולם צניעות השערות, שאמרו בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה]. ואל יהיו דברים אלו קלים בעיניך, ובפרט עכשיו חודש אלול שהוא חודש התשובה על כל אשה ואשה לעשות לעצמה חשבון הנפש, ולחזור בתשובה שלימה על כל השנה שהיתה עצבנית וניבלה את פיה על הילדים ועל בעלה וכו' וכו', ואני מאד מאד מבקש אותך שתהיי חזקה בעצמך במדת השמחה, שזה יביא לך רגיעה, ותהיי תמיד רגועה ולא תצטרכי להכנס בעצבים אלא תקני לעצמך מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יפה מזו, כי הסבלנות היא המנצחת, וזה המדה הכי קשה להגיע אליה, כי טבע של אשה שמתעצבנת מאד מאד בקלות, ולכן כל אשה צריכה לעבוד על עצמה לא להכנס בלחצים, רק להתחזק ביתר שאת ויתר עוז במדת השמחה, שמרחבת את הדעת, ומרגיעה את העצבים, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבא לו שמחה בלבו; ולכן תשתדלי שיתלה בביתך תמונה של הצדיק.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, בשבת הזו תעשי כל מיני אופנים שבעולם שלא תכשלי חס ושלום בחילול שבת וכו', ואת צריכה לדעת שכעס ועצבנות וכו', זה גם כן חילול שבת, כי שבת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) מוכרחים להיות רק בשמחה, ולשמור מאד מאד שכל השבת יהיה שש ושמח, ולכן תשתדלי מאד מאד להיות בשמחה כל השבת, ותחזקי את חברותיך אשר זה המצוה הכי גדולה.

נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להיות בשלום ואהבה עם נשות אנשי שלומינו, ותשתדלי מאד לקרב את כולן, כי תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה, והיא כמו משפחה אחת גדולה, כי סוף כל סוף כולם ישתדכו זה עם זאת וזו עם זה, ולכן ראוי כבר שכל אנשי שלומינו יתנהגו כמו משפחה אחת גדולה, ואיש את רעהו יאמר חזק, ודבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

היום הוא יום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו ואמר אשרי העינים שראו את רבי פנחס, ועיקר ענינו היה רק נקודת האמת, ועבד על זה כל ימיו שיזכה לנקודת האמת, ומי שרק התקרב אליו היה צריך רק לדבר אמת, כי לא סבל בשום פנים ואופן שקר, וידוע שאמת זה רק הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר הנביא (ירמיה י' י') "והוי"ה אלקים אמת הוא אלקים חיים ומלך עולם", ואשרי מי שמכניס בדעתו תמיד את אמתת מציאותו יתברך, וחושב רק ממנו יתברך, שאין עוד תענוג יותר גדולה מזו, וזה עיקר עונג שבת, שכל השבת צריכים רק לחשוב ממנו יתברך.

רציתי מאד שתראי לטייל בשבת עם חברותיך ועם הילדים, ולא להתבייש משום בריה שבעולם, כי תהלה לאל אין לנו מה להתבייש שאנחנו שומרי שבת, ומאמינים בו יתברך, והולכים עם צניעות וכו' וכו', ואת יודעת כבר את דעתי שלא להתערב עם שום בן אדם, ואם מסכן מחלל שבת וכו', עלינו רק לאחל לו "שבת שלום", וזה המחאה הכי גדולה, ואני מאד מאד נגד אלו שצועקים שבת וכו', כי סוף כל סוף כל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה ויכירו את הקדוש ברוך הוא, וישמרו שבת קודש, עלינו רק לאחל לכולם "שבת שלום", ולא להכנס בויכוחים עם אף בריה שבעולם, אשרי מי שחזק בזה.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר כי תבא לאומן י"ב אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, כי הנה יום הדין בא, ועלינו להכין את עצמינו על זה מאד מאד שנזכה שיכתב אותנו הקדוש ברוך הוא בספרן של צדיקים גמורים, ושנזכה להיות בריאים ושלמים, ופרנסה בהרחבה, ובשלום בית אמיתי, ונחת מהילדים, וכו', וכו', ועל זה אנחנו צריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך.

רבונו של עולם הנה ראש השנה הקדוש והנורא מתקרבת ובאה, שאז אתה דן את כל העולם כולו ולכן אבקש אותך מאד שבזכות הצדיק הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב זי"ע שהוא יודע את סוד ראש השנה, ואני מאמינה בו, ולכן תעשה עמי חסד שאזכה להכתב בספרן של צדיקים גמורים, ושלא יחסר לי שום דבר כל השנה הבאה עלינו לטובה, ואזכה לצאת מכל הצרות והיסורים והמרירות והרפתקאות שסיבבו אותי, ואזכה לשלום בית אמיתי, שאף פעם לא אריב עם בעלי, ותתן לי חן בעיני כל רואי, באופן שאזכה לעשות את רצונך תמיד, ותחנני ותעזריני שאזכה לצאת מכל החובות והדחקות שנסתבכתי בהם, ויהיה לי פרנסה בשפע, ובהרחבה גדולה מאד, עד שאזכה עוד לתת צדקה ומעשר מהשפע שתשפיע עלי, ותשלח לי ולבעלי ולילדי בריאות השלימה, ושלא יהיה בביתי שום מחלות וחלאים רעים, ואזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלצי.

אתה לבד יודע את גודל הצער והיסורים והמרירות שכבר עבר עלי כל השנה, ראה שיקויים אצלי בשלימות תכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה, שתברך אותי ואת בעלי ואת כל אשר לי בשלום ואהבה, ואזכה להיות מקורב אל הצדיק האמת המאיר בנו את אמתת מציאותו יתברך ומחזק אותנו באמונה פשוטה בך, ואזכה לפרש את שיחתי לפניך כל יום, ולשפוך את נפשי האומללה לפניך, ותרחיב לי בגשמיות וברוחניות, עד שאזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.

תאמיני לי אם תקחי את עצמך בידיך, ומהיום והלאה תקבלי על עצמך רק לעשות חסד עם הזולת ולא לחטט ולחפש אחר הרע של אף אחד, אז תזכי לפעול אצלו יתברך כל מה שאת צריכה, העיקר תשתדלי מאד מאד להיות בשמחה, ועל ידי שמחה יתרחב לך לבך ודעתך, ותזכי להגיע אל מדת הסבלנות אשר אין עוד מדה יקרה כמו מדת הסבלנות, כי מי שקנה לעצמו מדת הסבלנות, הוא המנצח את המלחמה.

נא ונא ראי להתחזק, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואז תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, תמיד.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבא לאומן י"ג אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה, ואני יודע שעובר עליך בכל יום משברים וגלים צרות ויסורים ומרירות ומכאובים קטנות וחלישות הדעת וכו' וכו', עם כל זאת גדולת נשמות ישראל שמתחזקים בכל מה שעובר עליהם באמונה פשוטה, ויודעים אשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה. ולכן עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יכניס בנו אריכות אפיים שהיא מדה היקרה של סבלנות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי אמונה זוכים למדת הסבלנות; שזה המדה הכי יפה שרק יכול להיות, כי מי שיש לו מדת הסבלנות הוא המנצח, ולכן תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית. כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבא י"ד אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך שיהיה רק שלום ואהבה בתוך הבית שלך, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, אני יודע שיש לך המון טענות וכו' וכו', אבל את צריכה לדעת שהחיים כל כך קצרים, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן כל זמן שחיים, עלינו רק למסור את נפשינו להיות בשמחה שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ומובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות י"ג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה.

תאמיני לי שאנחנו צריכים לרקוד בכל יום שיש לנו רבי כזה, ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה, ועל אף שרוצים לטרוף אותנו וכו' וכו', ואף על פי כן אנחנו מחזיקים מעמד ומתרחבים, ובכל פעם נכנסים משפחות חדשות, ואני הבטחתי לכל אנשי שלומינו שהולכים לבנות אלף דירות ביבנאל, ותהלה לאל כבר רואים שעולים מבנים חדשים וכו', יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
בעזה"י יום ד' לסדר כי תבא לאומן ט"ו אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה בדיוק חצי חודש אלול, ולכן צריכים לעשות לעצמינו חשבון הנפש איפה אנחנו אוחזים עם החזרה בתשובה שלנו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי מאד על הצניעות, הן צניעות הדיבור, הן צניעות הבגדים, והן צניעות שלא יראו את שערות ראשך בחוץ, שזה עוון חמור מאד מאד, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ואני מאד מבקש אותך שאל יקל בעיניך דבר זה, כי ראיתי המון משפחות נשברו על ידי שהאשה הלכה בגילוי שער רחמנא לישזבן, אפילו בביתה, וכן הרבה מחלות וחלאים רעים היו בבית שהאשה מסתובבת בגילוי שער בלי שום בושה, ולמה לנו להכנס בסכנות כאלו? הרי סוף כל סוף הזוהר מקפיד על דבר זה עד מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך תקבלי על עצמך מהיום לשמור על מידת הצניעות, שזה היופי של בת ישראל, שלא מתביישת משום בריה שבעולם, אלא הולכת עם צניעות, וזה הגאווה והגדולה של בת ישראל שלא מתביישת ללכת עם בגדים צנועים, ולא הולכת עם בגדים צמודים וכו', או קצרים מעל הברך וכו', או שקופים וכו', מכל שכן שלא יוצאת בחוץ בלי גרבים שזה פריצות מאד גדולה, ותראי שבזכות הצניעות שלך, הקדוש ברוך הוא ישנה לך את כל החיים שלך, ויושפע עליך שפע ברכה והצלחה, וכל התפלות שתתפללי להקדוש ברוך הוא תתקבלנה לרחמים ולרצון, כי אשה שהולכת בצניעות, היא מאד מאד חשובה בשמים.

נא ונא תזכרי שאת נמצאת בקהילה קדושה שנקראת על שם רביז"ל, בואי תעשי נחת רוח לו, כי סך הכל מה הוא רוצה מאתנו? רק לעשות את רצונו יתברך, ולכן תראי להיות חזקה, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, ותראי שבזכות הקבלות טובות שתקבלי על עצמך ללכת מהיום והלאה בצניעות, יהיה לך שנה טובה ומתוקה, ולא יחסר לך שום דבר, ואני ערב בשבילך על דבר זה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבא ט"ז אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו מתקרבים אל ראש השנה הקדוש והנורא, שעם ישראל צריכים רחמים רבים, ובפרט בשבוע הבא צריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא ששונאי ישראל לא יגביהו ראשם וכו', ושיתבטל כל התוכניות שלהם וכו', ולא יארע שום רע לאף בר ישראל, ולכן נשות אנשי שלומינו החליטו לנסוע במוצאי שבת אל ציון התנא רבי מאיר בעל הנס ולומר שם סליחות ולבקש רחמי שמים על כלל נשמות ישראל, ואשרי האשה שגם כן מצטרפת אליהן, כי רביז"ל הפליג במעלת תפלת הנשים, ובפירוש גילה לנו שאשה יכולה לפעול בשמים יותר מגבר וכו', כי טבע של נשים שיש להן לב נשבר וכו', ואצלו יתברך זה מאד מאד חשוב, ולכן אשרי האשה שתצטרף ותסע במוצאי שבת אל הציון התנא רבי מאיר בעל הנס, ותבקש רחמים על עצמה ועל כלל נשמות ישראל, ובוודאי גם לא תשכחו ממני, שאני גם כן צריך רחמי שמים מרובים.

נא ונא חזקי ואמצי מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותשתדלי מאד מאד ללכת בצניעות, כי זה הגאווה של בת ישראל, שלא מתביישת ללכת בבגדים צנועים ובכיסוי ראש, שלא יראו את שערות ראשה בחוץ, שזה מעיקר צניעות האשה, וכן צניעות הדיבור וההנהגה, ובשכר נשים צדקניות זכינו לצאת ממצרים, וכמו כן בשכר נשים צדקניות נזכה לצאת מהגלות הארוך והמר הזה, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותקני לעצמך מידות טובות, ובפרט מידת החסד שבזכות זה נגאל, ויקויים (מיכה ז' ט"ו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", ואשרי האשה שמזרזת את בעלה פשוטו כמשמעו שיסע על ראש השנה באומן אל רביז"ל, ויהיה לה חלק בכל התיקונים שרביז"ל עושה עם כל העולם כולו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, כי בשכר שהיא שולחת את בעלה ללמוד תורה, וכן מזרזת את הילדים שלה ללמוד תורה, אזי השכר שלה הרבה יותר גדול משכר שמקבל הבעל, וכן הוא בענין האשה שזוכה לשלוח את בעלה אל ציון רביז"ל על ראש השנה, יהיה לה חלק גדול בגאולת עם ישראל.

רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה עצומה על נועם חלקך, על אשר בנחל שם גורליך וחלקך, ובקרוב מאד תזכי לראות נסים ונפלאות שיעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל בפרטי פרטיות, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבא י"ז אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תשפכי דמעות כמים, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לכל אשה ומה שהיא מבקשת אז היא תקבל, כי מצוות הדלקת נרות מסרו את זה לאשה דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) היא כבתה נרו של אדם דכתיב (משלי ה) "נר אלקים נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; נמצא מזה כשהאשה מבקשת אז בעת הדלקת הנרות על שלום בית ועל בריאות הבעל, ולמשוך את לבבו אליה וכו' וכו', התפילות שהיא מתפללת על בעלה אז מתקבלת מאד מאד בשמים. ומובא (בן איש חי - הלכות שנה שניה - פרשת בראשית) ב' פעמים נ"ר עולה מספר חנו"ן המרב"ה לסלו"ח כי בהדלקת נרות שבת יהיה תיקון לחטא חוה, ונסלח החטא, ולכן בליל שבת מניחים המלאכים ידיהם על ראש האדם, ואומרים לו וסר עוניך וחטאתך תכופר, ולכן טוב שהאשה תפריש קודם הדלקה שתים או שלש פרוטות לצדקה, להיות הצדקה עזר לסליחה ולכפרה, וכן נהגו פה עירנו קצת נשים להפריש לצדקה קודם הדלקה, וכו', עיין שם.

ולכן אשרי האשה שבשעה שמדלקת את נרות שבת שתשפוך דמעות כמים ולבקש אז על בעלה ועל הילדים שיצליחו, ויהיו יראי השם וחושבי שמו, וקודם שתדליק נרות שתכניסי בקופת הצדקה צדקה לזכות רבי מאיר בעל הנס, שזה דבר גדול מאד מאד.

נא ונא, אני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', למה לא תנצלי את הזמן של הדלקת הנרות שזה הזמן שלך, כי אז הוא עת רצון גדול לאשה בשמים, ותבקשי אז ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותראי אל איזה נסים תגיעי.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שמהיום בעת הדלקת נרות תצייתי אותי ותעמדי לפני הנרות, ותשפכי נפשך לפניו יתברך, ואז תזכי אל רב טוב הגנוז והצפון.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום
וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר נצבים וילך י"ט אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד שמח שרוב רובן של נשות אנשי שלומינו נסעו אתמול בלילה אל ציון רבי מאיר בעל הנס, והירבו בתפלה וכו' וכו', מה אומר לך אין עוד יותר חשוב כמו תפלה, כי בשמים מאד מאד מתקבלת תפלות של נשים, כי למעלה בשמים מאד חשוב לב נשבר, וטבע של אשה שהיא מאד שבורה, ולכן התפלות שלה מתקבלת בשמים מהרה, ולכן תרגילי את עצמך בכל יום ויום לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות גמור, וכל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך, רק אל תכנסי בעצבות ובמרירות ובדכאון, שזה עצת הס"מ לשבור אותך לגמרי וכו' וכו', הן אמת שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', אבל עליך לזכור שעם עצבות ועם מרירות וכו' וכו', לא מגיעים לשום מקום, אלא לשאול תחתית ומתחתיו, ראי להתחזק להיות בשמחה ותשמחי גם נשים אחרות, ואז מובטח לך שתהי בת עולם הבא, כי בשמים מאד מאד חשוב מי ששמח ומשמח את אחרים, ואיפה שרק תמצאי איזה אשה שבורה וכו', או נפולה ברוחה, ראי לעשות כל מה שביכולתך רק לדבר על לבה שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולא תיפול ביאוש, ואז תראי נסים נגלים שיעשה עמה הקדוש ברוך הוא, כי מה שתפלה פועלת ומה ששמחה פועלת, שום דבר לא פועל וכו' וכו', ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; וכך ראו תמיד אצל נשות אנשי שלומינו התמימות, שתמיד היו שמחות ועליזות ומשמחות את נשים אחרות, שזה הצדקה הכי גדולה, וכן הירבו לדבר עמו יתברך בלשון שרגילות בה, וכן היו אומרות הרבה תהלים, ובשביל זה זכו לשלום בית נפלא, וילדים ילדי פלא, כי התפלה והשמחה מכניס רגיעה וסבלנות באדם, והאשה שתמיד שמחה ועליזה ומתבודדות עמו יתברך, ומתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, היא תמיד רגועה וסבלנית, ויש לה לב חזק לא מפחדת מאף אחד בעולם, אשרי האשה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז טוב לה כל הימים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים וילך כ' אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך וכו' אני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת תלמדי מאסתר המלכה שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג.) שהיתה יתומה מאב ואם, כמו שכתוב (אסתר ב' ז') "ובמות אביה ואמה" עיברתה מת אביה, ילדתה מתה אמה, וכך נתגדלה בצניעות עד שזכתה לרוח הקודש כמאמרם ז"ל (מגילה י"ד:) על הפסוק (אסתר ה' א') "ותלבש אסתר מלכות" שלבשתה רוח הקודש; והכל מפני שהיתה צנועה גדולה, עד כדי כך שמובא (תרגום אסתר ב' ז') שבעים וחמש שנים לא הסתכלה בפני גבר חוץ בפני מרדכי; אף על פי כן כשלקחה אחשורוש בכח ונשבית אצלו, צעקה בקולי קולות אליו יתברך, (תהלים כ"ב ב') "אלי אלי למה עזבתני", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש שוחר טוב תהלים כ"ב ט"ז) "למה עזבתני". למה נשתנה עלי סידורו של עולם וסידורן של אמהות. מה שרה אמנו על ידי שנשבית לילה אחת, לקה הוא וכל ביתו, שנאמר (בראשית י"ב, י"ז) "וינגע הוי"ה את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו". אמרה אסתר, ואני נתונה בחיקו של אותו רשע כל השנים הללו, למה אין אתה עושה לי נסים. למה עזבתני. אלי אלי, למה שלש פעמים, אלי מבטן אמי. אמרה אסתר לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם שלש מצוות נתת לי, נדה וחלה והדלקת הנר. כלום עברתי על אחת מהן. למה עזבתני? ומה היה הסוף? על ידי שלא התייאשה מתפלה ובקשה שלא עזבה את הקדוש ברוך הוא, לבסוף זכתה להציל את כלל נשמות ישראל, מהמן עמלק, ונתהפך כל הרע עליו, ועל כל העמלקים, ומזה אנחנו רואים את גודל הכח של תפילת הנשים שנשמע בשמים בקלות מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך, יען שעם ישראל נמצאים עכשיו בסכנות גדולות, מצד אחד הפלשתים מאיימים וכו', ומצד שני התוגר (טורקיה) מאיימת, ומצד שלישי הפרסי מאיים וכו', ועם ישראל צריכים רחמים רבים, ולכן אשרי האשה שמתפללת בכל יום עבור כלל נשמות ישראל, ודייקא היא תציל את כל עם ישראל כמו שעשתה אסתר המלכה.

אני מאד מאד שמח שרוב רובם של נשות אנשי שלומינו נסעו במוצאי שבת אל קבר רבי מאיר בעל הנס לשפוך שיח ותפלה על כלל נשמות ישראל בכלליות, ועל קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה בפרטיות, ועל עצמה בפרטי פרטיות, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפילות יתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ונזכה כבר להגאל גאולת עולם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים וילך כ"א אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שעובר עליך מה שעובר תראי להתחזק עם כל הכוחות, כי רביז"ל גילה לנו שעיקר היהדות תלוי רק בהתחזקות כפי שאדם מחזק את עצמו, כי לא חסר לאף אחד צרות ויסורים וכו', כל אחד כפי בחינתו וכו', ועיקר גדולת בר ישראל תלוי כפי מידת ההתחזקות שיש בו, ולכן תעשי כל מה שבידיך רק להתחזק בחיי יום יום, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אהבה סימן ו') על ידי אהבה בא התחזקות; ולכן תשתדלי מאד שיהיה אהבה בינך לבין בעלך, אשר אין עוד דבר יותר חשוב מזה, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כשהבעל והאשה מאוחדים יחד ואוהבים אחד את השני, ומכבדים אחד את השני, כי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן רס"ג) מענין בני הנעורים ששכיח מאד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. אמר שזה מעשה בעל דבר והס"מ שמניח את עצמו על זה מאד לקלקל השלום של בני הנעורים כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. כי הוא אורב על זה מאד לתפסם בנעוריהם על ידי קלקול השלום בית חס ושלום שגורם בערמומיותו לקלקל השלום שביניהם, ולכן אשרי הבעל והאשה ששורה ביניהם אהבה והבנה הדדית, וזה עוזר להתפתחות הילדים, כי אם חס ושלום הבעל והאשה רבים ביניהם וכו', ומכל שכן שמקללים וכו', או מנוולים את הפה וכו', זה גורם שהילדים גדלים מבוהלים וכו', ומופחדים וכו', ורביז"ל אמר (ספר המדות אות בנים סימן צ"ג) איש ואשתו שהם מקללים את עצמם, אין מגדלים את בניהם; ולכן אשרי האיש והאשה שמחזיקים את עצמם ביחד, ומכבדים אחד את השני, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.

בוודאי ידוע לך שהקדוש ברוך הוא עזר לי לפתוח חנות "ברסלב סנטר", ששם יהיה כל מה שיהודי צריך בביתו וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לעזור ולקנות מהחנות כל מה שאת צריכה, הן כיפות או ציצית להילדים, ובפרט עכשיו לפני חג הסוכות נמכור את הד' מינים, וכן סוכות ונוי סוכה וכו' וכו', ורציתי שכל אחת מכן יכנסו לקנות משהו מהחנות, כי זה זכות הרבים גדול מאד מאד, כי זה חמישים שנה שעוקרים פה את היהדות רחמנא לישזבן, והנה עכשיו מאז שפתחנו את החנות, רואים את מעלת נשמות ישראל שיהודים שלקחו מהם את היהדות, נכנסים וקונים צרכי קדושה, מזוזות, תפלין, כיפות, ציצית וכו' וכו', וזה ממש נחת לראות איך תושבי המקום שהם באמת אנשים טובים, רק מי שהיה צריך להיות ממונה על הדת לא דאג כלום בשבילם, ולכן אני רוצה שכל נשות אנשי שלומינו מה שיש להן לקנות, מה שיהודי צריך בבית, שיקנו את זה בהחנות שהקמתי, ואקווה שזה יהיה מגדל אור לכל הצפון, כי אני רוצה להגדיל ולהרחיב את החנות ביתר שאת ביתר עוז, שכך כל הסופרים מאנשי שלומינו יהיה להם פרנסה, וכן יוכלו להתפרנס עוד כמה משפחות מאנשי שלומינו, כי אני רוצה לפתוח עוד חנויות באופן שיהיה לכולם פרנסה, אשרי האשה שתכנס לקנות בהחנות, ובזה היא עוזרת להתפתחות קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר נצבים וילך כ"ב אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד מאד להיות רק בשמחה, ותשתדלי מאד לקנות לעצמך מידת הסבלנות, אשר אין עוד מידה יותר יפה מזו, ובאמת זה תלוי בזה, כפי מידת השמחה שאשה עושה כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, זה מרחיב לה את הדעת וזוכה להיות סבלנית, ולא מתפעלת משום פגעי ומקרי הזמן וכו' וכו', ואת צריכה להבין שאין אשה שלא תעבור עליה איזה משבר, אבל בזה שאשה מתחזקת בכל הכוחות ולא נותנת שפגעי ומקרי הזמן ישברו אותה וכו' וכו', אזי לא די שהיא חזקה אלא היא עוד מחזקת את בעלה ואת הילדים שלה, שאין עוד דבר יותר חשוב מזה שהאשה חזקת אופי, שלא יכולים לשבור אותה בשום פנים ואופן, אלא היא עוד חזקה לחזק את בעלה וכו', ומכל שכן שהיא יכולה לחזק גם נשים אחרות, שזה מצווה מאד מאד גדולה, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה.

ידוע שרביז"ל רצה מאד שנשות אנשי שלומינו תהיו גם כן חסידות, והוכיח את אנשי שלומינו ואמר מדוע אתם לא עושים את נשותיכם חסידות? והיום אני רואה שזה בדיוק ההיפך, שהנשים כל כך חזקות באמונת חכמים וכו', עד שהאמונה שלהן יותר חזקה מהבעל וכו', ויש לשאול את הנשים מדוע אתן לא עושות את בעליכן חסידים? וראיתי כל הקיץ איך שנסעו נשים חצי מקהילתינו אל ציון רביז"ל בהתלהבות כזה וברצונות וכיסופים חזקים כאלו, שאין אצל הגברים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך, תהי חזקה אל תשברי מכל דבר קטן וכו', אדרבה תבני את האופי שלך וכו', שיהיה לך אופי חזק, לא מתפעלים מאף אחד, תהי גאה עם היהדות שלך, ותלכי בצניעות, שזה היופי והחן של בת ישראל.

בוודאי ידוע לך שפתחתי חנות "ברסלב סנטר" שבו יוכלו לקנות כל מה שיהודי צריך בבית, ואני מאד מבקש אותך שתראי לעזור לי לפתח את החנות, וכך יהיה פרנסה להרבה מאנשי שלומינו, סופרים שכותבים מזוזות ותפלין וספרי תורה וכו', וזה תחת פיקוח "בית הוראה" שלנו, וכן עכשיו אחר ראש השנה אנחנו מתחילים למכור ד' מינים מהודרים גם כן בפיקוח "בית הוראה" שלנו, ואני רוצה שתקני בהחנות שלנו פמוטים וכו', וכל מיני מתנות, ועכשיו יהיה מבחר גדול של סידורים ומחזורים של עור וכו', לרווחת כל נשות אנשי שלומינו, ויהיה גם כל מיני צעיפים מכל הגוונים והצבעים לנשות אנשי שלומינו וכו' וכו', ומה גם שהחנות הזה זה זכות הרבים נורא ונפלא מאד, כי נכנסים אנשים שעדיין רחוקים מיהדות וכו', ומתעוררים, זה קונה כיפה, זה קונה סידור ומחזור, זה קונה טלית, וזה קונה מזוזה וכו' וכו', ממש להפליא פלאי פלאים, רואים מה זה נשמות ישראל, ואנחנו הולכים עכשיו לזכות את כל הגליל, ובפרט כל המושבות שסביב יבנאל, ובזה שתקני את הקניות שלך בהחנות "ברסלב סנטר", יהיה לך חלק בזיכוי הרבים לזכות את כל אחינו בני ישראל הגרים בהגליל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר נצבים וילך כ"ג אלול ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהי שבורה וכו', ואף שעובר עליך משברים וגלים וכו', דעי לך שאין עצה אחרת אלא רק להחזיק מעמד, ולא להכנס בלחץ, הן אמת שבעלך יסע לאומן על ראש השנה ואת נשארת לבד וכו', עם כל זאת עליך לדעת שבעלך נוסע רק לפעול שנה טובה ומתוקה, שנה של פרנסה ובריאות ונחת וכו' וכו', ותאמיני לי שזה לא קל להיות שמה בין רבבות אנשים, ולכן תדוני את בעלך לכף זכות, והוא רק נוסע מפני שרביז"ל ביקש וציוה שניסע אליו, אחרת הוא לא היה נוסע, וגם אני לא הייתי נוסע אם רביז"ל לא ביקש אותנו כל כך, ולכן שלא תהי שבורה ועצובה שבעלך נוסע לאומן, אדרבה תחזקי אותו שלא יבלה את הזמן היקר שם באומן, אלא תתני לו רשימה ארוכה מה שאת צריכה, ותזהירי אותו בכל מיני אזהרות שיתעקש אצל ציון רביז"ל, ולפרש שם את שיחתו, ויבקש את כל מה שרשמת לו ברשימה הארוכה, ובוודאי אם מתעקשים אצל רביז"ל מקבלים את זה, וזה ברור בדוק ומנוסה.

אני מארגן חברת שמירה על הלילות שאנשי שלומינו לא יהיו פה, ובקשתי שכל משפחה תצטרף עם סכום פעוט של ח"י שקלים עבור חברת השמירה שזה עולה הון תועפות, והקדוש ברוך הוא אשר שומר את עם ישראל, ישמור אותנו מכל רע, אנחנו רק צריכים לשמור על מצוות התורה הקדושה, להקפיד מאד מה שאנחנו אוכלים שיהיה הכשר הכי טוב, ולשמור מאד מאד לא לאכול כל הבא תחת ידו בלי שום הכשר של בית דין יראי השם, וכן עלינו להקפיד מאד על שמירת שבת קודש, שאז השבת ישמור עלינו, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות צט:) כל המשמר תורתו, נשמתו משתמרת, וכל שאינו משמר את התורה, אין נשמתו משתמרת, ולכן עלינו לשמור על דיני התורה, ומה טוב ומה נעים שכל אשה תחזור עם בעלה על ההלכות ששייך אליה, ולרענן בכל פעם את ההלכות החמורות של טהרת המשפחה וכו' וכו', שזה מאד מאד נחוץ, ומי ששומר את המצוות, הקדוש ברוך הוא שומר אותו מכל רע.

אם המשרד יהיה עכשיו סגור, נא ונא להכניס את הח"י שקלים בתוך תיבת המשרד, ולמצוה רבה יחשב, כי זה עולה הון תועפות השמירה, ובזכות שכל משפחה משתתפת בזה, יהיה להם חלק בזכות הרבים שאין למעלה מזה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

זכרי היטב של השבת הזו היא השבת האחרונה משנת תשע"א, ולכן תראי להזהר ביותר השבת יותר מכל שבתות השנה להדליק את הנרות לכבוד שבת, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי בעת הדלקת הנרות זה עת רצון גדול בשמים לאשה, ואל תהיה בטלנית, נתנו לך עת רצון כזו למה לא תנצלי את זה? כי כל מה שהאשה מבקשת בעת הדלקת הנרות היא מקבלת, ואשה שנזהרה מאד בהדלקת נרות היא מאירה את כל העולם עם אורו יתברך, ומוהרנ"ת ז"ל הרגיל את אשתו ואת בתו שיאמרו בעת הדלקת הנרות תפלה קצרה זו, רבונו של עולם כמו שהדלקתי עכשיו נרות של שבת, כן יודלק ויאיר אורך יתברך בכל העולם כולו, ואור רביז"ל יתגלה בעולם.

נא ונא תשתדלי מאד מאד להיות שמחה ועליזה בשבת, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת אין זה עצה להמשיך את עצמו אל הצער, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) כל הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו, וכל הבורח מן הצער הצער בורח ממנו. ולכן דייקא בשבת זו תתחילי לעשות התחלה חדשה רק להיות בשמחה, וכן תחזקי שאר נשות אנשי שלומינו, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שבמקום כזה שהס"מ נמצא וכו', ועקרו את היהדות וכו', דייקא כאן זכינו לבנות קהילה קדושה חממה של אמונה, ומערכת חינוך שלימה שמחנכים את ילדינו לאמונה פשוטה בו יתברך וקיום מצוות מעשיות, ותהלה לאל אנשי שלומינו הנמצאים בקהילתינו עוסקים בצדקה וחסד, ומרבים באהבת ישראל, ואף אחד לא מעוניין להשתלט על הזולת, ואדרבה כל אחד ואחת מאנשי קהילתינו הולך לו בחיים להרבות באהבה עם תושבי המקום, ולולא הס"מ שמסית ומדיח יומם ולילה נגדינו הכל היה אחרת וכו' וכו', אבל הקדוש ברוך הוא גדול מאד, ועוד יבא היום שהכל יתהפך לטובה, שיבנאל יהיה הגן עדן התחתון, אנחנו צריכים רק להכניס את עצמינו ביחד באהבה גדולה מאד, ולא להתפעל מהסתת הס"מ וכו', וכבר לא יועיל לו שום דבר, כי הוא כבר כמו הושענא חבוטה וכו'.

אני מאד מבקש אותך שתהיי חזקה מאד באמונה פשוטה בו יתברך, ותשתדלי מאד לעזור לי לבנות את הקהילה ביתר שאת ויתר עוז, ומהשבת הזה מתחילה להיות ענין אחר לגמרי.

הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנה שנזכה כבר לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ובבנין בית המקדש, ואף שזה נראה כמו חלום וכו', אני מאד מבקש אותך תסתכלי על הבית הכנסת הגדול, שגם על זה אמר הס"מ שזה חלום וכו', והנה החלום נתגשם, שבאים מכל ארץ ישראל לראות את היופי של הבית הכנסת, וגם ביום רביעי בא אוטובוס שלם עם בחורי חמ"ד מירושלים עם המגידי שיעור שלהם, והמנהל לראות את הבית הכנסת, ובקשו להתפלל שם שחרית, ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו מתפרסמת בכל ארץ ישראל, וכבר אמר החכם מכל אדם (קהלת ז') "טוב שם משמן טוב" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה מ"ח סימן א') "טוב שם משמן טוב" כמה הולך שמן טוב מקיטון לטרקלין, ושם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו; וזה נתקיים בקהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup