ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אלול ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' אלול | ב' אלול | ג' אלול | ד' אלול | ה' אלול | ו' אלול | ח' אלול | ט' אלול | י' אלול | י"א אלול | י"ב אלול | י"ג אלול | ט"ו אלול | ט"ז אלול | י"ז אלול | י"ח אלול | י"ט אלול | כ' אלול | כ"ב אלול | כ"ג אלול | כ"ד אלול | כ"ה אלול

בעזה"י יום א' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ראש חודש אלול חודש התשובה, מתחילים כבר לתקוע בשופר ולהתעורר בתשובה שלימה, וכמו שאמר הנביא (עמוס ג' ו') "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו", וידוע מה שאני תמיד חוזר בשם האריז"ל על הפסוק (דברים כ"ט י"ז) "פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה" ופירש רש"י שורש מגדל עשב מר כגידין שהם מרים כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם, היינו שהשופר צריך להוציא את הרשעות שנמצא באדם וכו', כי בר ישראל צריך תמיד לעשות רק צדקה וחסד.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ותהלה לאל יש בינינו נשים צדקניות שעושים כל כך הרבה צדקה וחסד הן להיולדות כשנולד בן או בת, כבר מוסרות את נפשן לעזור להיולדת בכל מה שרק יכולים לעזור לה, שזה מאד מאד חשוב בשמים, וכן הנשים שבאות לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכולה להיות, לתת לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים.
ולכן דייקא עכשיו בחודש אלול שאנחנו צריכים עכשיו כל כך הרבה זכויות, אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לפתח יותר ויותר את העזר ליולדות, והעזר לבית התבשיל – אהל אברהם, כי הולך לי בחיים שיהיה בקהילתינו רק חסד, כי הס"מ כל הענין שלו זה רשעות ואכזריות, כמו שמתאכזר נגדינו זה עשרים וחמש שנה, שהילדים שלנו צריכים ללמוד בפחונים סרוחים וכו', ולו יש מבנים ריקים ממש וכו', ולא איכפת לו כלום, רשע מרושע טמא מטומא, ועוד לא מתבייש להגיד שאנחנו רודפים אותו, בשעה שהוא לא מפסיק לרדוף אותנו מהרגע שהגענו ליבנאל וכו', ולכן זה לעומת זה אנחנו רק צריכים לעסוק בצדקה וחסד לעזור אחד להשני, ואוי ואבוי מי שלוקח כסף שלא בדין וכו', ושלא שייך לו וכו', כמו הס"מ הרשע וכו' וכו', כי מי שנוגע בכסף של הזולת, סוף כל סוף הוא ישלם על זה מחיר כבד מאד, ולכן עלינו לבקש בכל יום ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו שלא יהיה אצלינו שום כספי גזילה, כי אחר כך מקבלים על זה עונש גדול מאד, כמאמרם ז"ל (פאה פרק ח') וכל מי שאינו לא חיגר, ולא סומא, ולא פיסח, ועושה עצמו כאחד מהם, אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם, וזה שייך על כל מיני ערמומיות שאדם מוציא כספים בשקר ובגניבה וכו', לבסוף הוא ישלם את הכל לרופאים ולמטפלים וכו' וכו', רחמנא לישזבן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מכספי גניבה וגזילה, יהיה איך שיהיה וכו', ועלינו לעשות בדיוק ההיפך רק לעסוק בצדקה וחסד לעזור אחד להשני, שזה מקור הקדושה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים ב' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שעכשיו בימי אלול הקדושים שתקני לעצמך את המדה היקרה של סבלנות אריכת אפיים, להאריך אף על כל מה שעובר עליך, ואני מוכרח להגיד לך שזה העבודה הכי קשה, כי טבע של אדם שתיכף ומיד כשנכנס בעצבים הוא מוכרח להיות בכעס, ובפרט אשה שלא הולך לה כמו שהיא רוצה, אזי היא נכנסה בעצבים ובכעס, וצורחת ומקללת וכו' וכו', ולכן דייקא עכשיו בימי אלול הקדושים שזה ימי תשובה, תקבלי על עצמך את התשובה הזו להיות סבלנית, ולא לכעוס ולא להכנס בלחץ, ולא לצרוח ולא לקלל וכו' וכו', כי מדת הסבלנות זה המדה הכי יפה שרק יכול להיות, ואמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", כי על זה צריכים גבורה עצומה, שיזכה להאריך אפו על כל מה שעובר עליו.
מספרים על החזון איש זי"ע, שאף פעם לא היה בכעס, ופעם אמר לו אחד אני מאד מבקש אתכם שלא יהיה לכם תרעומת עלי וכו', ענה ואמר לו החזון איש זי"ע, תאמין לי שאני לא יודע מה זה תרעומת, רואים מכל זה מה זה מדת הסבלנות, עד כדי כך שהתפאר החזון איש זי"ע מימי לא התרעמתי. ולא בחינם שנתפרסם שמו בכל העולם כולו, כי כשבר ישראל זוכה להגיע למדת הסבלנות, וסובל כל אשר בא עליו, על ידי זה השכינה שורה עליו, ועל מי שהשכינה שורה, ממילא מתפרסם אחר כך קדושתו ותורתו, אשרי האשה שיכולה לעצור את הכעס והרציחה והעצבים שלה וכו' וכו', והיא תמיד שמחה ועליזה ובפנים שוחקות.
נא ונא תעזרי לי במדת החסד, כי בניתי את הקהילה הקדושה שלי רק על יסוד היסודות של צדקה וחסד שאחת תעזור להשניה, וזה חלקי מכל עמלי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לפתח יותר ויותר את בית התבשיל - אהל אברהם, וכל החיים שלי תלויים בזה, ואני מאד מבקש אותך שתתפללי לרפואתי, שאני מאד מאד חלש, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לי רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שופטים ג' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל .... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואני מאד מבקש אותך שתראי להתפלל הרבה עבור בריאותי, כי עדיין אני צריך לרחמים מרובים שאזכה להיות בריא, ואודה לך מאד מאד על התפלות שתתפללי עבורי.
אני מאד מבקש אותך שתשתדלי רק לעשות צדקה וחסד אחת עם השניה, כי זה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, וחכמינו הקדושים אמרו (ביצה ל"ב:) כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו; ולכן אשרי האשה שרק עושה צדקה וחסד עם הזולת, שבזה היא מראה שהיא מזרעו של אברהם אבינו, וכל המרחם על הבריות, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו.
אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת את מוכרחת להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אשה יכולה למדוד את עצמה אם היא בהקדושה וכו', או אם היא בהטומאה וכו', שתסתכל איך שהיא מחזקת את עצמה בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ד' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל .... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי רק להיות בשמחה, ותתחזקי ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואני מאד מאד מודה לך על העזרה שאת עוזרת ורוצה לעזור יותר ויותר בבית התבשיל – אהל אברהם, שדבר זה מאד מאד חשוב בשמים, כי אצלו יתברך רק חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ומובא ממקובלים שאלו שקיטרגו על בריאת האדם, היו הס"מ וגונדא דיליה, שהם מצד עצמם רק רע וכו', והם לא יודעים מה זה לעשות טוב עם הזולת וכו', ולכן המלאך מיכאל עם כל כיתות המלאכים שלו מלמדים זכות על נשמות ישראל, הם צעקו שכן יברא האדם, כי הם יעשו רק חסד, וזה רואים פה ביבנאל בחוש, מי עוסק בחסד? זה רק אנשי שלומינו שהולך להם בחיים שיהיה טוב לכל אחד ואחד וכו', ולכן אני מאד מודה לך שאת עוזרת לי לפתח יותר ויותר את ענין הצדקה והחסד ביבנאל, שדייקא מכאן יתחיל הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קי"ט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, ואף שהס"מ מונע ומעכב וכו', אבל כבר לא יועיל לו כבר שום דבר, כי מרוב הצדקה וחסד שנעשה כאן על ידי נשות אנשי שלומינו, הן בעזרה ליולדות, והן בעזרה בבית התבשיל וכו', זה ישרוף את כל הקליפות, ונזכה ביחד לקבל פני משיח צדקינו בקרוב מאד מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ה' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל .... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתחזיקי מעמד כי יש הרבה מסיתים ומדיחים נגד הצדיק, ולא יודעים שהקדוש ברוך הוא תובע את אלו שמדברים וכו', מחרפים ומבזים את הצדיק וכו', ולכן את תראי להתרחק לגמרי מנשים כאלו שלא מתביישות לדבר על הצדיק, חסדי השם יתברך שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, וכולן היו אצל ציונו הקדוש בעיר אומן אשר אין למעלה מזה, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו, ובפרט את שנמצאת בקהילה כל כך קדושה חממה של אמונה, יסוד של חסד, ראוי לך לשמוח מאד מאד ולשמח את שאר נשות אנשי שלומינו.
נא ונא תשתדלי לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם בני אדם היו יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ו' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת הזה בשמחה עצומה, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", כי באמת אמרו חכמינו הקדושים (עירובין מ"א:) עניות מעברת על דעתו ועל דעת קונו, ואמרו (שמות רבה פרשה ל"א סימן י"ב) אין בעולם קשה מן העניות שהוא קשה מכל יסורין שבעולם אמרו רבותינו כל היסורין לצד אחד והעניות לצד אחד וכו', אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב מה אתה רוצה עניות או יסורין? אמר לו איוב רבון העולם מקבל אני עלי כל יסורין שבעולם, ולא עניות כשאצא לשוק ואין בידי פרוטה לקנות מה אוכל וכו', ובזה שאדם שש ושמח כל השבת ושומר מאד לא להיות בכעס וקפידות כל השבת, על ידי זה זוכה לצאת מכל הדמיונות, ונשפע עליו שפע גדול מאד בפרנסתו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, רק תהי שמחה ועליזה כל השבת, ותשמרי את עצמך מאד מאד מכעס וקפידות, ותתענגי מזיו שכינת עוזו יתברך, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שהעיקר לקבל את השבת בשמחה עצומה.
רציתי מאד מאד שתתפללי עבורי שיהיה לי רפואה שלימה, אני מאד מאד חלש, וכן לעורר את שאר נשות אנשי שלומינו לומר תהלים, ולעורר רחמים עלי שאזכה לרפואה שלימה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולעסוק בצדקה וחסד, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, והרי אנחנו צריכים כל כך הרבה רחמים ממנו יתברך, ולכן זכרי היטב אשר החסד מתחיל בבית, ולכן שיהיה לך סבלנות ואל תתפרצי על בעלך וכו', רק צריכים בזה העולם הרבה סבלנות, הן להבעל והן להילדים, כי כך אמר החכם מכל אדם (קהלת ז' ט') "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח".
העולה על הכל לא לקבל שום לשון הרע משום אשה וכו', כי לשון הרע זה מאד מאד חמור, והורס את האדם בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובעוונותינו הרבים המדה הרעה הזו כל כך נכנס בבני אדם, עד שקשה להם אפילו לצאת מזה וכו', ודבר זה יותר מצוי אצל נשים כשמתיישבות לשוחח אחת עם השניה וכו', אז כבר עולה לפטפט כל העולה על רוחן וכו', ועושים ניתוח מכל אחת ואחת וכו', וזה עוון מאד חמור עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) כל המספר לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים; אשרי האשה שמקפידה לא לדבר רכילות ולשון הרע, וזה סגולה לאריכות ימים.
באתי לבקש ולהזהיר את כל אחת מנשות אנשי שלומינו שידוע ומפורסם דבר זה, שגדולי גאוני הדור מהדור הקודם אמרו בזה הלשון "אם היו הבית דין צדק מוציאים פסק למען לחוקק חוקי התנועה, היו מחמירים פי אלף מאשר המשטרה בכל מדינה ומדינה, כי רכב זה נשק מסוכן, ובטעות הכי קטנה יכולים להרוג בני אדם", ולכן אוי לו לאשה שהיא מופקרת ונוהגת בלי רשיון וכו', או עם רכב בלי טסט וללא ביטוח וכו', שהאשה הזו היא מתחייבת בנפשה, כי בקלות יכולה להרוג את מישהו רחמנא לישזבן, ואחר כך שלא תבוא לבכות שהכניסו אותה במעצר וכו', רכב זה נשק מסוכן, ומי שלא יודעת לנהוג וכו', ואם היא נוהגת היא פשוט רוצחת וכו', ולכן אשרי מי ששומרת על דברים אלו, כי בנפשה היא, כי לאחרונה שומעים תאונות מחרידות בעולם מיהודים חרדים וכו', ולבסוף מתגלה שנהגו בלי שידעו איך לנהוג, ומכל שכן בלי רשיון וכו', ולבסוף גרמו תאונה קטלנית, ולכן צריכים להזהר בזה מאד מאד, וזה בכלל מצות עשה של שמירת הנפש, אשרי מי שנזהרת בזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שזכינו להגיע ליום הזה, שנפתח שנת הלימודים בתלמוד תורה ובבית ספר ובהגנים שביחד אנו מונים למעלה מאלף ילדים, מי היה מאמין שבמושבה נידחת שאף אחד לא ידע איפה זה נמצא אפילו במפה וכו', ולא היה פה זכר של יהדות וכו', ועכשיו נתחנכים פה ביבנאל למעלה מאלף ילדים כן ירבו, זה שמחה גדולה בשמים, ומתפארים אתנו מאד מאד, אחר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים שעברנו פה מרשע מרושע וכו', ששם לנו רגלים איפה שרק יכולים וכו', והנה על אפו וחמתו נפתח עכשיו השנה החדשה שנת לימודים עם למעלה מאלף ילדים, מי היה מאמין דבר כזה? ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, ועם כוחו של אותו זקן רביז"ל, שאמר על עצמו (חיי מוהר"ן סימן רע"ב) אני סבא דסבין וכו', נצחתי ואנצח וכו', בתוקף הרצונות והכיסופים של אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב, שמוסרים את נפשם פה ביבנאל זה עשרים וחמש שנה, נזכה לפתוח את שנת הלימודים עם למעלה מאלף ילדים, זה השמחה הכי גדולה.
אני תולה את כל הזכויות שלי רק בזכות הנשים הכשרות שמתפללות בכל יום ויום על הצלחתי כאן ביבנאל, ועל רפואתי בכלליות ובפרטיות, ועל גודל מדת החסד והצדקה שנטבע בהן, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמשיכי להתפלל על הצלחתי בגשמיות וברוחניות שזה באמת הצלחתך, שאזכה לחנך את הילדים על דרך ישראל סבא, ונזכה לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, דייקא מכאן גליל התחתון מקום שהעבירו על הדת את נשמות ישראל, נוכל לקדש את שמו יתברך ברבים, ולהראות לכולם ראו גדולים שגידלנו שיהיו לתפארת לעם ישראל, ולחנך אותם לאהבת ישראל, ולעזור לכל בר ישראל, כי רק על חסד נבנה קהילתינו הקדושה.
הקדוש ברוך הוא ירחם עליך וירחיב לך בגשמיות וברוחניות, ולא יחסר לך שום דבר, ותזכי לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ובכל אשר תעשי תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא י' אלול ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אני מוכרח להגיד לך שכל הנחת רוח שלי הוא שאתמול נפתחה שנת הלימודים בתלמוד תורה ובבית ספר ובגנים אצלי ביבנאל, זה כל חיותי לראות אחר יגיעה וטרחה של עשרים וחמש שנה ששפכו את דמי פה וכו', והנה שתיפתח שנת הלימודים עם למעלה מאלף תלמידים, זה הנחת הכי גדול, וזה כל החיים שלי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מה שאת רק יכולה לפתח את הקהילה, ועיקר העזרה שיהיה בינך ובין נשות אנשי שלומינו אהבה אחווה וריעות, ואני לא רוצה שימצא אשה אחת שמחפשת מומין וחסרונות בקהילתינו וכו', ואם לא מתאים לה הקהילה וכו', אף אחד לא קרא את אף אחד וכו', ואף אחת לא עושה טובה שגרה בקהילתינו שהיא חממה של אמונה, מי שגר בקהילתינו עושה טובה לעצמה, כי תהלה לאל החסד והצדקה שיש בקהילתינו אין בשום מקום, חסדי השם יתברך שלא צריכים לשבח יותר מדי את קהילתינו, אלא השם טוב הולך לפנינו וכו', ונכנסים לגור פה מעוד קהילות של חסידי ברסלב בארץ, כי שמעו שבקהילתינו יש חינוך טוב להילדים וכו', וכן יש לילי שמחה לנשות אנשי שלומינו, שמתקבצות יחד ושמחות ועליזות, ועל כולם החסד הגדול שיש בינינו.
היום זה יום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, שידוע אצלו היה יסוד היסודות נקודת האמת, ואמר שעבד על מדת האמת עשרים ושתים שנה, ולכן האמת עד לעצמו, אנחנו לא צריכים להגזים מגדולת קהילתינו, אדרבה כל אחד יכול לבוא ולראות ולהתרשם מקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, הכל פתוח וכו', ומה שיש כמה כלבים וכו', שנובחים ומדברים שקר על קהילתינו וכו', כבר אמר הצדיק הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, "כדי לתרץ שקר אחד, צריכים לומר הרבה שקרים...", ולכן כל מי שיש לו עין חדה, יראה את יופי קהילתינו, אני מאד מאד שמח שאת חלק מקהילתינו הקדושה, ולא צריכים להתפעל מאף אחד, רק צריכים להשתדל לבנות יותר ויותר את הקהילה, ותהלה לאל בונים דירות, ובקרוב מאד יהיה לכל אחד מאנשי שלומינו למי שיש לו אמונת חכמים דירה משלו, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא י"א אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר כל כך חשוב למעלה בשמים, כמו בר ישראל שמהפך את כל הרע והחושך וכו' וכו', שעובר עליו, ומתחזק בשמחה, וכמובא בזוהר (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבוא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תתני שהעצבות תתפוס אותך בשום פנים ואופן, ועצה לבוא לגדלות המוחין, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) לחזק אחרים, ולכן תמיד תדברי עם נשות אנשי שלומינו משמחה ומאמונה ובטחון וכו' וכו', וזה יכניס גם בך שמחה אמונה ובטחון וכו' וכו', רק חזקי ואמצי מאד במדת הסבלנות שזה המדה הכי יפה שרק יכול להיות, ואשה מוכרחה להתאזר במדת הסבלנות כפי מה שעובר עליה בבית וכו' וכו', ולכן מדת הסבלנות זה עולה על הכל, ובמדה זו יכולים לעבור על הכל וכו' וכו', ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ובמקום שהשכינה שורה, שם הברכה מצויה.

המאחל לך ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא י"ב אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי מנשים שמרכלות אחת על השניה וכו' וכו', כי זה מאד מאד מגעיל, כי אין עוד דבר מגעיל כמו מי שמדבר לשון הרע על הזולת וכו', עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) אמר ריש לקיש מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך, אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון; כי יש נשים שאין להן מה לעשות רק לרכל אחת על השניה וכו', וזה גורם את כל הצרות לעם ישראל, ולכן לא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי פאה פרק ה' הלכה א') על הפסוק (דברים כ"ג י') "ונשמרת מכל רע" תני רב יהודה לא תלך רכיל בעמך זה רכילות ולשון הרע; אשה צריכה להרגיל את עצמה לדון את הזולת לכף זכות, ואף פעם שלא תלך לחטט ולחפש רע אצל הזולת וכו' וכו', הלוואי שנהיה שלימים בעצמינו וכו', ולמה צריכים לחטט אחר עוונות של הזולת?
מה אומר לך אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שיש לנו רבי כזה שעומד לנו על המשמר שלא נצא מדרכי התורה ויראת שמים וכו', והוא מעורר אותנו שנעסוק רק בצדקה וחסד, ונעזור להזולת וכו', כי הס"מ וגונדא דיליה כל הענין שלהם רק לעשות רשעות ואכזריות להשני וכו', כי בשביל הבחירה והנסיון הוא נברא, כי רואים שלהרשעים לא חסר כלום, רק גונבים וגוזלים ועושקים וכו', עושים עוול להזולת וכו', ומצליחים בגדול וכו', ואלו הצדיקים הדבקים בו יתברך צריכים לסבול בזיונות שפיכות דמים עלבונות חירופים וגידופים וכו', ועניות גדולה מאד וכו', ואף על פי כן הם מתחזקים ולא נשברים משום דבר, כי יודעים שהכל רק נסיון שמנסים אותם מהשמים, לראות אל מי יפנו בעת צרה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי שמצדך לא יהיה שום בעיה של לשון הרע ורכילות וליצנות, רק תשתדלי לעזור להזולת, כי רק בשביל זה באנו לזה העולם, הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י"ג אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי בשמחה עצומה כל השבת, ואף שאני יודע שדייקא בערב שבת ובשבת הס"מ אורב על כל בתי ישראל שיהיה שמה מריבות ומחלוקת, כדי להפר את מנוחת השבת וכו' וכו', עם כל זאת אמר לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שצריכים לקבל את השבת בשמחה עצומה, וצריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת קדושת שבת גדולה ויקרה מאד, ואסור להראות שום עצבות ודאגה כלל כל השבת, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן אכילה ושתיה, הן מלבושים כפי שיש לו, כי אכילת שבת היא כולה רוחני, ועל ידי שבת זוכים לרפואה שלימה בגשמיות וברוחניות, ולכן אשרי מי שתמיד שש ושמח בשבת, וזוכה להתענג בקדושת השבת, כי על זה צריכים זכות מאד מאד גדולה, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי לקחת את עצמך בידיך, ולציית את רביז"ל, ותקפידי מאד מאד לאכול שלוש סעודות בשבת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחת מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, ואני מאד מבקש אותך שאל תתני שהס"מ ישבור אותך וכו', כי אם תהי שמחה ועליזה כל השבת, לא יהיה לו שליטה  עליך כל ששת ימי החול, וזה בדוק ומנוסה, ומה עושה הס"מ? הוא מכניס פיצוץ ומחלוקת ומריבות בתוך הבית, וכך הוא שולט על הזוג כל ימות השבוע וכו', שנעשה החיים שלהם ממש גיהנום, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך להתאפק בשבת קודש זו לא להכנס בלחץ ובעצבים וכו' וכו', ולא להתעצבן על הבעל וכו', רק להיות בשמחה כל השבת, כמו שביקש מאתנו רביז"ל, ובזכות שמירת שבת ושמחת שבת, נזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא ט"ו אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל  תחי'

חסדי השם יתברך שהגענו כבר לשבוע האחרון של השנה, כדי לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, ולכן אני מאד מבקש אותך אף שאני יודע שזה מאד קשה לך, עם כל זאת תעשי כל מה שביכולתך שבעלך יסע לראש השנה באומן על ציון של רביז"ל, כי זה לא דבר פשוט בכלל, כי בפירוש אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.
ובאמת אף אחד לא יודע ולא מבין מה זה להיות אצל רביז"ל בראש השנה, הרי חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם; הרי שלך לפניך שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו, והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדול, וככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובך, לוקחים את העורך דין הכי גדול, ואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלן, אזי לוקחים את העורך דין הכי גדול בעולם, ואף שזה עולה הון תועפות, מוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם להעורך דין, העיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחיים, והנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש; ולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, כדי שהוא יהיה לנו עורך דין בהמשפט ששופטים אז את כל אדם, והוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה ומבקש ממנו יתברך ישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להכתב בשנה של בריאות והצלחה בהחיים, ופרנסה טובה, ושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימות, ומכל מיני מיתות משונות, כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדול, ורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל, ולכן את צריכה להבין כי בזה שבעלך נוסע אצל רביז"ל על ראש השנה, את מצילה את עצמך ואת הילדים מכל מיני מאורעות ומכשולים וסכנות שרק קורה בעולם, וכן שתכתבי בפרנסה בשפע, ובכל הישועות שרק את צריכה וכו', האם לא כדאי בשביל זה להשאר לבד עם הילדים סך הכל זה כמה ימים? הרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במליונים וכו', כל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו', ולכן למה את צריכה לדאוג ולהכנס בלחץ וכו'? אדרבה את צריכה לגרש את בעלך שיסע מה שיותר מהר ויזכה להיות בראש השנה באומן, כי אם שמה מחלקים בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים, נחת וכו' וכו', האם זה לא שווה פי מליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סין, או במערב הפרוע כמו לוס אנג'לס? ולכן כל הנשים צריכות לדעת שבעליהן לא נוסעים לחופשה כמה ימים אצל ציון רביז"ל בראש השנה, אלא שם נמצא העורך דין הכי גדול בעולם שהוא ממליץ עבורינו, ובזכותו בעלך יביא הביתה כל מה שאת צריכה וכו', וכל אשה צריכה לדעת שזה בכלל לא קל להיות שמה כמה ימים האלו, הגשמיות אינו גשמיות בכלל וכו' וכו', כל אחד עובר את התיקון שלו וכו' וכו', אבל בוודאי זה משתלם במליון אחוז, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך שבעלך יסע על ראש השנה באומן, רק תזהירי אותו ששמה לא יסתובב וכו', ושלא יהיה לו שום קשר אל סתם אורחי פורחי וכו', מבלי הזמן וכו' וכו', אלא שישב בציון רביז"ל ולא יעזוב אותו, וישפוך שיח ותפלה אל הקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק הקדוש הזה שיתן לו כל מה שצריך.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה

 

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבוא ט"ז אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך יש עוד שבועיים עד ראש השנה, שתשתדלי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה תראי להתחזק בכל מה שאת רק יכולה וכו', כי את לא יכולה לתאר איזה יחוד נעשה בכל העולמות כשבר ישראל שש ושמח עם נקודת יהדותו, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, ואפילו גדולי מובחרי הצדיקים החיו את עצמם עם זה, כמובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה.
במוצאי שבת הבא עלינו לטובה, אזי כל הנשים והבנות וגם אנשי שלומינו יהיו בציון של רבי מאיר בעל הנס, כי יפתחו את זה רק לאנשי שלומינו, ואני מאד מאד רציתי שגם את תהי שמה, כי כל אנשי שלומינו צריכים רחמים רבים בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, כי על כל אחד עובר מה שעובר, וכן כל עם ישראל צריכים רחמים מרובים בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, ויען שאנחנו גרים סך הכל חמש עשרה דקות מהתנא רבי מאיר בעל הנס, שהוא מקום נסים, ולכן מה טוב ומה נעים שאת וכל נשות אנשי שלומינו תהיו שמה, ולבקש רחמים ותחנונים לפניו יתברך שיחוס עלינו שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנה בלי הפסדים ובלי מריבות וכו', שנה של ישוב הדעת, ושנת גאולה.
ובוודאי אל תשכחי ממני שגם אני זקוק לרחמי שמים מרובים, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ז אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, אני יודע שזה קשה לך, אבל כבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, כפי הצער כך מקבלים שכר, לאשה מאד מאד קשה להיות בשמחה וכו', כי כל עול הבית נופלת רק עליה וכו', ובפרט שלהבעל יש טענות עליה וכו', אזי איך היא יכולה להיות בשמחה? ולכן אם אשה היא פיקחית ויודעת את האמת שאין לה אף אחד בעולם רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, אזי בניקל לה להגיע אל שמחה אמיתיית, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגילי את עצמך לדבר רק עמו יתברך, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ורביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, כי אשה קרובה לבכות וכו', ולכן אל תהי בטלנית, תנצלי את הכוחות שנתנו לך וכו', ובמקום לבכות לבעלך וכו', תבכי אל הקדוש ברוך הוא, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כמו שלימד אותנו רביז"ל, על ידי זה יהיה לך נסים ונפלאות שידוד הטבע, וכך הרגיל מוהרנ"ת ז"ל את אשתו ואת בתו שתמיד יפנו אל הקדוש ברוך הוא, ובפרט בשעה שעבר עליהם משברים וגלים עד מאד, שהם לא יכלו לצאת בחוץ על הרחוב וכו', כי המתנגדים שברו את החלונות שלהם וכו', והמטירו עליהם אבנים וכו', וקיפחו את פרנסתם וכו', אשר בוודאי המצב היה מר מאד מכל הצדדים וכו' וכו', עם כל זאת חיזקם מוהרנ"ת ז"ל שהכל יעבור ועוד יבוא היום שיתהפך לטובה, רק אתן תמשיכו להתפלל להקדוש ברוך הוא בעת הצרה הזו, תתארי לעצמך את הבעל (מוהרנ"ת ז"ל) לקחו לבית סוהר בבזיונות גדולים, והאשה והילדים לא יכלו לצאת על הרחוב, כי המטירו עליהם אבנים וכו', ובקושי היה להם מה לאכול וכו', עם כל זאת דייקא בצרה כזו חיזקם ואימצם מוהרנ"ת ז"ל שאין שום דרך להנצל מכל הצרות והיסורים אלא לברוח אל הקדוש ברוך הוא, כי הוא הכתובת הראשונה והאחרונה, כמו שכתוב (ישעיה מ"ד ו') "כה אמר הוי"ה מלך ישראל וגואלו הוי"ה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים", ולכן אשרי האשה שזוכה להתחזק להיות בשמחה דייקא בעת שעובר עליה משברים וגלים עניות ודחקות וכו', צרות ויסורים ומכאובים וחלישות הדעת ובזיונות וכו', שאז שכרה גדול מאד מאד, ועיקר העצה להחזיק מעמד הוא רק לחזק את הזולת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין לחזק אחרים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לחזק נשים אחרות, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ירחיב גם לך, ותזכי לשנה טובה ומתוקה, שנה מלא עושר ואושר, שנה מלאה שמחה ועליזות, שנת גאולה וישועה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבוא י"ח אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ותשתדלי מאד מאד להתחבר עם נשות אנשי שלומינו, כי אהבה ואחדות מאד מאד חשוב בשמים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ואם יהיה אהבה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו, תזכו לדברים עליונים מאד, כמו שאמר רביז"ל לאנשי שלומינו בשעה שיצא מעיר ברסלב לנסוע לעיר אומן להסתלק לעילא ולעילא וכו', "אם אתם תחזיקו את עצמכם ביחד תמשיכו אותי אצלכם", רואים מכל זה מעלת האחדות בין הנשים נשות אנשי שלומינו, וכן האריז"ל הזהיר את תלמידיו שישתדלו מאד מאד לשמור שנשותיהם יהיו באחדות, ופעם כשקיבץ את תלמידיו ורצה לנסוע איתם לירושלים וכו', ופרץ מחלוקת בין נשות תלמידיו וכו', אז הכה האריז"ל כף על כף ואמר ווי היה עכשיו עת רצון להגאולה, ומחמת שנתהווה מחלוקת בין נשות תלמידיו פספסנו את הכל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תשתדלי מאד מאד להיות בשלום ובאהבה עם כל נשות אנשי שלומינו, כדי שהשנה כבר יתקיים ת'הא ש'נת ג'אולת ע'ולם, וזה תלוי רק בך, אם את תהי בשמחה עצומה ובאחדות ובאהבה עם נשות אנשי שלומינו, נזכה כבר להגאל גאולת עולם ויקויים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", הלוואי הלוואי שהדיבורים האלו יכנסו בך, ותראי שמצדך לא יהיה שום ריב או מחלוקת או רכילות על שום אשה, אז נהיה כלים לקבל בו הארת שכינת עוזו יתברך.
במוצאי שבת קודש הזה כל נשות אנשי שלומינו והבנות הגדולות יתאספו אצל ציון רבי מאיר בעל הנס (שפותחים את זה רק עבורינו), ונעורר רחמי שמים על גאולתינו ופדות נפשינו, ומסתמא תזכירו גם אותי לטובה בתפלותיכן, שאזכה לרפואה שלימה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבוא י"ט אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שכל מה שקורה לך דבר גדול דבר קטן, הכל בא ממנו יתברך, ולכן למה את צריכה להיות בחלישות הדעת? אדרבה את צריכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לחזור אליו יתברך, והנה אנחנו מוכנים ועומדים להכנס ליום הדין הגדול והנורא, ובוודאי בזכות רביז"ל נזכה להכתב בספרן של צדיקים, ונזכה לשנה מלאה טוב וחסד, פרנסה ברווח, ונחת מהילדים, ושלום בית אמיתי, והכל תלוי כפי שנתעורר עכשיו בעשרה ימים הבאים עד ראש השנה, ולכן אל תהי בטלנית, תנצלי כל יום לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותרגילי את עצמך לפרש את כל שיחתך לפניו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, כמו שרביז"ל רצה, ובפירוש גילה לנו שלמעלה בשמים תפלת הנשים מאד מאד חשובה, כי קרובה אל בכי, ולכן אשרי האשה שמנצלת את הכוחות שלה ושופכת את שברון לבה אליו יתברך, ומי יתן שתוכלי לומר בכל יום "יום תהלים", כי התהלים נחלק לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים תזכה שדוד המלך ילמד עליו זכות ויגן עליו ויצא זכאי בדינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.
אני מאד מאד רוצה שתצטרפי לנשות אנשי שלומינו שנוסעות במוצאי שבת קודש אל ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, לומר שם סליחות, ולבקש רחמים על כלל נשמות ישראל, שכולנו נזכה כבר לשנת גאולה וישועה, וישמרנו הקדוש ברוך הוא מבני ישמעאל ומבני עשיו, ונזכה שיתקיים כבר ת'הא ש'נת ג'אולת ע'ולם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא כ' אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי על מדת הצניעות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות הצניעות שהיתה בין הנשים; וצריכים מאד מאד לשמור מהכלי משחית הנקרא אינטרנט, שיכולים להתכתב בזה בפייסבוק וכו', עם כל מיני מנוולים ונואפים, וזה מה שהורס את הבתים היום וכו', אשה שוכחת שבשעה שהיא מסתכלת בכלי משחית הזה, ונדמה לה שאף אחד לא רואה, בו ברגע עליה לדעת שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליה, וכבר גוזרים עליה גזירות רעות רחמנא ליצלן וכו', ואם הייתה יודעת את זה, הייתה נבהלת וכו', ממה שמחכה עליה וכו', ואחר כך היא באה לבכות וכו' וכו', למה קרה לה מקרה זה? ולמה קרה לה מחלה זו וכו', והיא לא יודעת או עושה את עצמה שלא יודעת מה שאפילו בלעם ידע, עד שאמר (סנהדרין ק"ו.) אלהיהם של אלו שונא זימה הוא; ואין עוד דבר שגורם קטרוג על אדם, כמו הזבל הזה וכו', שאשה לא שומרת על עצמה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך ראי לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אם יש לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שהילדים יוצאים לתרבות רעה על ידי זה, ואחר כך תהי מהצועקים ואינם נענים.
אני מאד מבקש אותך אם את יכולה להצטרף להנסיעה במוצאי שבת אל הציון הקדוש של התנא רבי מאיר בעל הנס, לעורר רחמים רבים על עצמך ועל משפחתך ועל כלל נשמות ישראל, וגם אותי תזכירי לטובה, כי עם ישראל זקוקים לרחמים מרובים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום א' לסדר נצבים כ"ב אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי להודות ולהלל להקדוש ברוך הוא על יופי קהילתינו שהתקבצו אתמול בלילה כל כך הרבה נשות אנשי שלומינו אצל ציון התנא רבי מאיר בעל הנס לסליחות ולתפלות, ואני מאד מאד מודה לכל אחת ואחת שהייתה שמה, ובוודאי גם היא תהנה מהתפלות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא צ"ב.) כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה; ותדעי לך שתפלה לא הולך לריק, כל תפלה, כל תחינה, כל בקשה, שרק מבקשים ממנו יתברך, נשמע ונתקבל בכל העולמות, ואני בטוח שהתפלות שלכן עשו רושם גדול בשמים, כי עם ישראל צריכים הרבה רחמים.
נא ונא תראי לשמוח על נועם חלקך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה לך גדלות המוחין ולא תהי בחלישות הדעת ושברון לב וכו'.
היות שכמעט כל אנשי שלומינו נוסעים השנה לראש השנה לאומן, ולכן רציתי גם השנה לשכור שמירה, מחברת שמירה, על הנשים ועל הילדים ועל הרכוש שלא יסתובבו גנבים וכו' וכו', ויען שהשנה יצא גם שבת אזי יהיה חמש לילות לשמירה, ולכן רציתי שכל משפחה תשתתף עם סכום פעוט של עשרים וחמש ש"ח, כי זה עולה קרוב לעשר אלף ש"ח, לכל הפחות שיהיה לך חלק בזה, ונראה למי איכפת שיהיה שמירה על האשה ועל הילדים ועל הרכוש שלו וכו', וזה ענין של פיקוח נפש בלי שום ספק כלל, כי בעבר הסתובבו גם ערבים וכו', ולכן רציתי מאד שתיקחי את זה לתשומת לבך וכו', כי זה מאד מאד נחוץ שמירה.
הקדוש ברוך הוא השומר את עמו ישראל, ישמור אותנו, ואמר החכם מכל אדם (משלי כ"א ל"א) "סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה".

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים כ"ג אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבימים אלו שעובר עליך קושיות וספיקות וכו', חלישות הדעת וצער וכו', שבעלך נוסע וכו', תשתדלי מאד מאד להתחזק, כי סוף כל סוף זה מאד מאד קשה שמה, וכל הסיבה שאנחנו נוסעים זה רק לעשות את הרצון של רביז"ל, שביקש מאד מאד שנבוא אליו בראש השנה, ובפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה; ולכן בזה שאת נותנת לבעלך לנסוע ועוד את עוזרת לו, יהיה לך חלק מאד מאד גדול בהנסיעה שלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, כי בזה שהאשה נותנת לבעלה לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, יהיה לה חלק יותר גדול ממה שיש להבעל, כי סוף כל סוף האשה היא עקרת הבית והיא נשארת עם הילדים, והיא מוסרת את נפשה עבור בעלה שיוכל לקיים את רצון רביז"ל להיות בראש השנה באומן, על ידי זה היא תקבל שכר יותר מבעלה וזה ברור, רק תזהירי את בעלך שינצל את הזמן היקר בראש השנה, ולבקש על כל מה שחסר לכם, ותשתדלי לעשות לו רשימה ארוכה מה שנחוץ לכם, ושלא יעזוב את רביז"ל עד שימלא את משאלות לבו לטובה, כי כך מקובל אצל אנשי שלומינו אשר אם מתעקשים אצל רביז"ל מקבלים את הכל, ובני אדם מספרים אותות ומופתים שידוד הטבע מה שזכו בציון רביז"ל, ולכן אל תהי בטלנית, תהי שמחה ועליזה ותשמחי את בעלך, ותראי שלא תפסידי כלל בזה שנסע על ראש השנה, שאז כותבים את התקציב על כל השנה, כמאמרם ז"ל (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה; וכן דנים את האדם מה יהיה איתו על כל השנה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', ואנחנו כולנו צריכים ישועות גדולות מאד, בריאות, פרנסה, נחת, לצאת מהצרות והחובות וכו' וכו', ולכן תעוררי מאד את בעלך שלא יבלה את הזמן שמה בסתם פטפוטי דברים בטלים, אלא ינצל את הזמן הקדוש של ראש השנה לבקש ממנו יתברך שימלא את משאלות לבנו לטובה.
אף שכתבתי לך אתמול כבר את כל זאת, עם כל זה מחמת נחיצות הענין אחזור על דבריי עוד פעם, דעי לך שכמעט כל אנשי שלומינו נוסעים השנה לראש השנה לאומן, ולכן רציתי גם השנה לשכור שמירה, מחברת שמירה שישמרו על הנשים, ועל הילדים, ועל הרכוש, שלא יסתובבו גנבים בכל יבנאל וכו' וכו', ויען שהשנה יוצא גם שבת אזי יהיה חמשה לילות לשמירה, ולכן רציתי שכל משפחה תשתתף עם סכום פעוט של עשרים וחמש ש"ח, כי זה עולה קרוב לעשר אלף ש"ח, לכל הפחות שיהיה לך חלק בזה, וזה מאד מאד חשוב שיסתובבו רכבים של שמירה כל החמשה לילות, וזה ענין של פיקוח נפש בלי שום ספק כלל, כי בעבר הסתובבו גם ערבים וכו', ולכן רציתי מאד שתיקחי את זה לתשומת לבך, כי זה מאד מאד נחוץ שמירה, ואני מקווה שתעשי רצוני, שתעוררי את בעלך או שיבוא מצדך שכל משפחה תשתתף עם סכום פעוט של עשרים וחמש ש"ח, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות שמורים בגשמיות וברוחניות גם יחד תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים כ"ד אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא ההילולא של החפץ חיים זי"ע, והוא זכה בדורות האחרונים לדברים כאלו שלא קודמו לו אף אחד, והוא ישב בפינה שלו, ואף על פי כן נתפרסם בכל העולם כולו, והכל בזכות השמירת הלשון שלו, ולכן אשרי האשה שגם כן שומרת על לשונה, יכולים לדבר ולפטפט וכו' וכו', אבל אף פעם לא לדבר מהזולת, זה המדריגה הכי עליונה, כי בדרך כלל כשאדם מדבר ומפטפט, תמיד הוא צריך לדבר ולהזכיר את הזולת, שזה עוון חמור, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ג) שיש צדיק שיש לו עינויים גדולים שצריך להיות בפיהם של כל בני אדם וכו', כולם לועסים אותו וכו', כי נעשה מכולו וממנו דיבור שנעשה שיחה בפי הבריות, והכל דוברים ממנו, והוא הולך נע ונד ומתפזר בפי כולם, ואצל כל אחד ואחד שבא לשם יש לו עינויים וצרות משונות וכו', כולם מדברים עליו וכו', עם כל זאת רואים את גדולת הצדיק הזה שלא מתפעל מאף אחד, אלא בורח אל הקדוש ברוך הוא, שזה השלימות הכי גדול, אשרי עין ראתה זאת.
ולכן לקראת השנה החדשה תקבלי על עצמך קבלה חזקה לדבר ולדבר ולפטפט ולפטפט וכו' וכו', אבל אף פעם לא להזכיר שמות של אשה פלונית או אשה אלמונית וכו', ואם תוכלי להראות את זה, תראי איזה ברכה זה יביא לך בחייך הפרטיים, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) שכל הלחץ במח של אדם וכו', וכל הנפילות של אדם בגשמיות וברוחניות, זה בא רק מחמת שמפקירים את הדיבור לדבר כל העולה על רוחו, ולכן אשרי האשה שיכולה להגיע למדריגה זו לא לדבר מהזולת, ולא להזכיר שמות, ועל ידי זה ניצולים מהעוון החמור של לשון הרע ורכילות וכו' וכו'.
רק חזקי ואמצי מאד מאד במדת הסבלנות, כי זה המדה הכי יפה שאדם צריך להגיע לזה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב הטרדות וכו', הלחץ והדחק וכו', שאת עוברת וכו', עם כל זאת זה גדולת אשה שמחזיקה מעמד.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, שנה מבורכת בשפע והצלחה ונחת ושלום אמיתי שישרה בביתכם, שנה של רוגע וסבלנות.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ד' לסדר נצבים כ"ה אלול ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאני נוסע היום אל ציון רביז"ל, ובוודאי אזכיר אותך לטובה, ויש לי את הרשימה של כל השמות של כל המשפחות וילדיהם וכו' וכו', הקשורים אלי, ובוודאי אעשה את שלי להיות שליח טוב, אבל אני מבקש אותך שאת תתפללי גם עבורי, וכל המברך יתברך מפי אל עליון.
נא ונא תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי הנה נכנס שנה חדשה, ולכן תבקשי ממנו יתברך במשך ראש השנה כל מה שאת צריכה בגשמיות וברוחניות, כי התפלות בראש השנה מתקבלות יותר ויותר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; ולכן אשרי האשה שמנצלת את ימי ראש השנה בתפלות לבקש את הקדוש ברוך הוא על בעלה ועל עצמה ועל הילדים וכו' וכו', כי אז התפלות מאד מאד מקובלות בשמים כי זה יום הדין, ובדרך כלל כששופט שופט וכו', אז יש גם צו הגנה שהנשפט נותנים לו רשות גם כן לדבר ולהתווכח וכו' וכו', מה מגיע לי עונש כזה? וטוען את כל הטענות שלו וכו' וכו', ולכן תהי חכמה ותנצלי את שתי הימים של ראש השנה, לבקש רק ממנו יתברך מה שאת צריכה, ואם יש לך טענות תשפכי את נפשך אליו יתברך שהוא אב הרחמן, ובוודאי הוא לא יעזוב אותך.
ועוד פעם אני מבקש אותך שתתפללי עלי ותעוררי רחמי שמים על עצמי, ואני יתפלל עליך בציון רביז"ל כאשר הבטחתי לך.
היות שאני נוסע היום, אז לא לשלוח לי יותר מכתבים עד אחר ראש השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

4 תגובות

  • 1.
  • מאת: זמירה נוי הלוי
   אמן כן יהי רצון לכל הברכות .מאחלת לצדיק אריכות ימים ושנים טובות .מבקשת ברכה לילדי ,שיאהבו האחד את השני .הילה בת זמירה נוי .יהל יהונתן בן זמירה נוי , יגל ינון בן זמירה נוי .ששום דבר לא יקלקל את אהבתם . שיכבדו אותי וילכו בדרך התורה שאני מדריכה אותם .ושהשם ישלח להם רפואת הנפש ורפואת הגוף ויתן שמחה בלבם .
  • 3.
  • מאת: מערכת האתר
   נא להתפלל לרפואת כבוד קדושת מורינו ורבינו רבי אליעזר שלמה בן מלכה שליט"א
  • 4.
  • מאת: ליאל
   תודה למערכת האתר שמשתפת אותנו גם אים אנחנו מחוף לישוב במכתבי הצדיק שממש מחיה נשמות!!!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup