ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אלול ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אלול ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ב' דראש חודש | ב' אלול | ג' אלול | ה' אלול | ו' אלול | ז' אלול | ח' אלול | ט' אלול | י' אלול | י"ב אלול | י"ג אלול | י"ד אלול | ט"ו אלול | ט"ז אלול | י"ז אלול | י"ט אלול | כ' אלול | כ"א אלול | כ"ב אלול | כ"ג אלול | כ"ד אלול | כ"ו אלול

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואסור לך להשבר משום דבר בעולם, ותזכרי עכשיו בימי אלול הקדושים עלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם להשלים אחת עם השניה, אשר אצלו יתברך מאד מאד חשוב שלום ואהבה ואחדות, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה, רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי שאת תהי בשלום ובאהבה עם כל נשות אנשי שלומינו, וכן לקבל את כל האורחות שבאות עכשיו ליבנאל בסבר פנים יפות, וזה בכלל הכנסת אורחים, והרגע שמקבלים איזה אורחת עם חיוך על הפנים ועוזרים לה, הכל משתנה לטובה, ומרבה זכויות לאדם, ולכן תרגילי את עצמך רק לקבל את כולן בסבר פנים יפות, אשר זה מאד מאד חשוב בשמים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
הקדוש ברוך הוא יעזור שיכתוב ויחתום אותנו בשנה טובה ומתוקה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך חודש מבורך ותשובה שלימה

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ב' אלול התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה עכשיו אנחנו נכנסנו לחודש אלול חודש התשובה, ולכן עלינו לחזור בתשובה שלימה על עוונותינו של כל השנה, וצריכים לבקש רחמים ממנו יתברך שיכתוב לנו שנה טובה ומתוקה בראש השנה, כי אז דנים את האדם על כל השנה, ואסור לקחת את זה בקלות, כי בראש השנה אז הוא יום המשפט, ובשעה שיש משפט באים כמה מקטריגים, שמקטרגים על האדם, ולכן צריכים לקחת את הימים האלו מאד מאד ברצינות, ולא להקל בימים האלו כלל, כי בנפשינו הוא הימים האלו, וצדיקים אמרו שבימי אלול אפילו הדגים בים רועדים וזוחלים מיום הדין, על אחת כמה וכמה איך אנחנו צריכים לפחד מיום הדין הנורא בראש השנה.
רציתי מאד לעורר את נשות אנשי שלומינו שידעו שאיסור יחוד הוא דאורייתא, וזה לא דבר פשוט, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לקחת שום טרמפ עם שום בריה שבעולם, קודם כל זה סכנת נפשות, כי לא חסר רוצחים ואנסים וכו' וכו', וכן זה איסור חמור מאד מאד כי מתייחדים עם גבר זר, ואין על זה שום היתר כלל, ומי שהיא קלת דעת וכו', צריכים לרחק אותה לגמרי ממחנינו, כי זה הפקירות גדולה מאד מאד, ואני מאד מאד מקפיד על דבר זה, וצריכים לזכור מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" ולכן צריכים מאד מאד לשמור על דברים כאלו, ונשים צריכות להזהר לא להתחבר אל אלו שהם קלי דעת, כי הם מאד מסוכנות, ויכולים להוריד את הזולת לשאול תחתית ומתחתיו, ולכן כל אשה צריכה מאד מאד לשמור מנשים קלי דעת, והם בכלל לא שייכות אל קהלתינו הקדושה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לטהר את מחנינו מכל אלו הקלי דעת, והמופקרות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אשה שהולכת בצניעות, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה א' סימן ג') על פסוק (תהילים מ"ה י"ד) "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה" מיכן אמרו אשה שהיא מצנעת עצמה אפילו היא ישראלית ראויה היא שתנשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים שנאמר "ממשבצות זהב לבושה"; אשרי האשה שנזהרת בדברים אלו, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון תזכה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ג' אלול התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה כל השבת, כי אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול חודש התשובה, ועיקר התשובה זה תשובת אהבה, שאנחנו אוהבים מאד מאד את הקדוש ברוך הוא, ומתחרטים על כל מה שעשינו טעויות בחיים, וזה צריך להיות כל מגמתינו לחזור בתשובה רק מחמת רוב אהבה, ובזה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו נדבקים בו יתברך, ולכן ראי רק לשמוח ולדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ודבר זה ידביק אותך אליו יתברך, עד שלא תפחדי משום בריה שבעולם.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
העיקר מה שאני מבקש אותך שתשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, ואני יודע מה שעובר עליך וכו', עד שקשה לך לשמוח, עם כל זאת תראי להכריח את עצמך רק להיות בשמחה, וזה יביא אותך לכל טוב אמיתי ונצחי.
.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ה' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי לעשות חסד אחת עם השניה, כי על יסוד זה נבנה קהילתינו הקדושה, רק לעשות חסד אחת עם השניה, וראוי לך לשמוח מאד מאד שאת גרה ביבנאל עיר ברסלב שהיא הגן עדן התחתון הן היופי של נוף הגשמי, והן היופי של הרוחניות שיש פה, וצריכים תמיד רק לספר על החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי האשה שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, ואז טוב לה כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של האשה שמרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהיא צריכה היא מבקשת רק ממנו יתברך, שזה החסד הכי גדול שקיבלנו מרביז"ל מתנה כזו שפתח לנו את הלב להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ועל ידי זה נפתח הפה לדבר אליו יתברך, כי אם תבחני ותראי ותביני ותשכילי אשר כל הצרות והבעיות שיש להנשים שאין להן למי לספר את כאב לבן וכו' וכו', אבל הרגע שמרגילות את עצמן לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, על ידי זה נפתח הלב והמח והדעת והן נמצאות בגדלות המוחין והן תמיד שמחות ועליזות, וכבר לא חסר להן שום דבר, כי הרגע שיכולים לדבר עמו יתברך, נפתח הלב והמח והדעת ואי אפשר לעבוד עליו וכו' וכו', ואת המתנה הזו קיבלנו מרביז"ל, אשרינו ואשרי חלקנו שזכינו לרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ו' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כי כל מה שעובר עלינו עכשיו שהס"מ וגונדא דיליה הולכים מבית לבית ומסיתים ומדיחים נגדינו, הכל הבל ורעות רוח, אנחנו נמצאים פה ביבנאל עשרים ושבע שנים חמש וחצי קדנציות, ועבר עלינו משברים וגלים, ואת הסבל שסבלנו פה זה אי אפשר להסביר לאף אחד, כי אף אחד לא ירצה להאמין איזה תנאים שמו את הילדים שלנו ללמוד, אשר אפילו בדואים וערבים לומדים בתנאים יותר טובים, ואף על פי כן זכינו להקים מערכת חינוך שלימה, שבו מתחנכים למעלה מאלף ילדים כן ירבו, וכן בנינו את המקוואות במסירות נפש הכי גדולה כמו ברוסיה לפני שבעים שמונים שנה בלי שום גוזמא כלל, ולכן המקוה מסוגלת לפקידת עקרות וכו' וכו', וכן בנינו כוללים ובתי כנסיות ובתי מדרשות שיש מנינים אחר מנינים, ובפרט העולה על הכל שנבנה הבית הכנסת הגדול שהוא יופי ופאר כעין הבית המקדש שיבנה בקרוב, והס"מ וגונדא דיליה אמרו כשיצמח להם שערות על כף היד אז יבנה הבית הכנסת, והנה על אפם וחמתם הבית הכנסת עומד לתפארת, ומי שרק בא ורואה את הבית הכנסת מתפעל מהיופי והחן שבה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תתחזקי ביתר שאת ביתר עוז לקרב את נשות תושבי המקום, ולא להתפעל מהסתות שהרשעים מסיתים יומם ולילה נגדינו, הן אמת בהבחירות לא אמרתי סוף פסוק וכו', רק זרקתי כדור באויר לראות להיכן הרוח נושבת, ואני רואה שכבר נתקיים אשר אמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד", תהלה לאל זכינו להקים פה קהילה נפלאה שאין בכל העולם כולו, תחת איומים וכו', ורדיפות וכו', והסתות מהס"מ במשך כל השנים, ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד נראה נסים נגלים שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, שידוד הטבע ממש, רק חזקי ואמצי מאד להשיח ולספר את אשר עם לבבך עמו יתברך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתפלל עלי שאזכה לבריאות השלימה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה עכשיו בימי אלול הקדושים שהשמים פתוחים והרחמים והחסדים יורדים בשפע מהשמים, עלינו לנצל את הימים הקדושים האלו ולחזור בתשובה שלימה אליו יתברך ולשמור מאד מאד מלשון הרע ורכילות וליצנות שזה עוון הכי חמור, כמאמרם ז"ל (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ורואים שהס"מ לא נח כרגע, מסית ומדיח יומם ולילה את תושבי המקום נגדינו על לא דבר, זה טומאה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל וכו', עם כל זאת אסור לנו להתפעל משום בריה שבעולם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ועלינו לברוח רק אליו יתברך, ולעשות רק חסדים אחת עם השניה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם שבזה גורמים נחת רוח גדול מאד מאד להקדוש ברוך הוא, אם היית רואה את גודל הזכות שיהיה לך כשתעזרי לעשות חסד עם הזולת בבית התבשיל - אהל אברהם, היית רוקדת מרוב שמחה, כי מכל יגיעה וטרחה שרק יגעים וטורחים לתת אוכל לרעבים ולצמאים, נברא מזה מלאכים מלאכי הזכות שמלמדים זכות על נשמות ישראל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא בן השמחה, העוסק לקשרינו אל שורש השמחה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום אפילו כמה דיבורים, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות הזה, כי מכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך נעשה מה שנעשה בכל העולמות וכו', ואל תהי שבורה וקטנה בעיניך וכו' וכו', כי בזה שתדברי אל הקדוש ברוך הוא תנצלי מכל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים שעובר על בני אדם בזה העולם, אשרי האשה מי שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, כי עובר על כל אחת ואחת משברים וגלים קשים ומרים מאד, ועיקר גדולת בר ישראל שיכול להפוך את המרירות והדכאון וכו' וכו', אל שמחה ואמונה ובטחון בו יתברך, ואיך זוכים לזה? על ידי שמדברים עם הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי לעצמך קביעות לדבר עם חברותיך ושכנותיך רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולחזק ולעודד ולשמח אותן, וזה יביא לידי קירוב לבבות, כי הס"מ עושה את שלו להסית ולהדיח נגדינו ונגד קהילתינו הקדושה, ולכן אנחנו צריכים זה לעומת זה לעמוד על המשמר ולהראות את היופי של קהילתינו הקדושה, ולא להתפעל מהסתות שמסית נגדינו, כי כך היה מעולם שהשקרנים והרמאים הצבועים וכו', הסיתו נגד אנשים תמימים החפצים לשבת בפינה שלהם ולחיות את החיים שלהם בשקט ובשלווה, ואלו הרשעים תמיד הסיתו נגדם וכו' וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא להתפעל משום בריה שבעולם, ואני מאד מבקש אותך שתחזקי את החברה שלך ותחזקי אותה ותדברי איתה רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ותראי איך שלבסוף גרמת שגם כן תחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, כי הרגע שמראים את היופי של קהילתינו רואים כבר תמונה אחרת לגמרי.
נא ונא רק תחזיקי מעמד, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וכשיש לך רק רגע או דקה פנויה, תדברי עמו יתברך, שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה זכות גדולה מאד מאד ועושה רושם גדול בשמים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה מאד, כי הנסיונות כל כך קשים ומרים על כל אחת ואחת בזה העולם, שקשה להחזיק מעמד וכו' וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שאין שום עצה אחרת בזה העולם רק לשמח את עצמו עם כל מה שיכולים, כי בוודאי יש בך הרבה טוב, ואפילו שאת מחזיקה את עצמך להכי גרועה וכו', כבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות, כי איך שהוא יש בכל בר ישראל הרבה טוב, אבל אם לא מחפשים וכו', לא מוצאים וכו', ולכן ראוי לך לשמוח מאד עם הטוב שיש בך, כי תהלה לאל יש בך הרבה הרבה טוב, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה, ועיקר השמחה יתגלה כשתשמחי גם את נשים אחרות, אשר זה מצוה גדולה מאד מאד, ובפירוש גילה לנו רביז"ל אשר להחיות את הזולת אין מצוה יותר גדולה מזו, כי לצערינו הרב עובר על נשים כל כך הרבה מרירות ועצבות ודכאונות וכו', והן לא יכולות לצאת מזה וכו', ותיכף ומיד כשבאה אשה עם פנים שמחות אנפין נהורין ועם חיוך על הפנים ומקרבת אותן, ומכניסה רוח חיים חדשה בהן, ותקוה על העתיד, זה המצוה הכי גדולה, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י"א.) כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לשמח נשים אחרות חברותיך ושכנותיך, ותמיד תקרבי את הזולת בסבר פנים יפות, שדבר זה מאד מאד יקר בעיניו יתברך כשמחזקים את בניו ובנותיו, ומזה נעשה יחוד בכל העולמות, אשרי מי שעוסקת בעבודה הקדושה הזו לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות, ואז מעלתה גדולה בשמים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ובפרט שבא שבת קודש שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ואין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של בר ישראל ששמח כל השבת ושומר את עצמו לא להיות בכעס כרגע במשך כל השבת, כי כל ההשפעות שבאים לאדם באמצע השבוע, זה בא רק בזכות שבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ואשרי האשה שמחזקת את בעלה להיות בשמחה בשבת, ומעוררת אותו שהוא ילך להתפלל בשבת במנין, כי כל הפרנסה של ששת ימי החול בא רק בזכות שמחת השבת, ולהקפיד להתפלל במנין בשבת.
תהלה לאל יש לנו קהילה כל כך קדושה, חממה של אמונה, ואנחנו מוסרים את נפשינו להחזיק מעמד ממש כשושנה בין החוחים, אנחנו נמצאים במדבר שמם, והקמנו כאן ביבנאל קהילה קדושה שכל אחד קובע עיתים לתורה, וכל אחד מתבודד להקדוש ברוך הוא, ומערכת חינוך שלימה להבנים ולהבנות שלנו, וכוללים ובתי כנסיות ומקוואות, וראוי לנו לשמוח מאד מאד, עם כל זאת אין בעולם קהילה כל כך נרדפת מהס"מ ימ"ש, כמו שקהילתינו נרדפת במשך כל השנים, מאז שאנחנו נכנסו פה, אנחנו כבר פה ביבנאל חמש וחצי קדנציות וכו', עשרים ושבע שנים, ומה שאנחנו סובלים כאן ביבנאל, זה אף אחד לא יודע, רק אנשי שלומינו שנמצאים פה מהתחלה וכו', מקוה לנשים הוצרכנו לבנות לעצמינו, כי הרשע סגר עלינו את המקוה, ולא נתן להנשים להכנס וכו', התלמוד תורה, והבית ספר, הלכנו נע ונד מדירה לדירה, עד שאחר בג"צים פעלנו שטח, ואיפה? על יד בית עלמין... ועל יד מזבלה ששרפו שמה את הזבל והעשן הלך על הילדים, אנחנו עדיין לא שכחנו את זה, ולא נשכח את זה, ולא נסלח על זה, ולא נתנו לנו את המיבנים הריקים להכנס בהם לחנך את ילדינו, ומה גם שעוד הכניסו לבית סוהר את כל המורות וכו', מי ראה כזאת? מי שמע כזאת? שמוליכים שמונה מורות בניידות משטרה וכו', וחושבים שאנחנו שכחנו את כל זה וכו', אנחנו פה כבר עשרים ושבע שנים, חמש וחצי קדנציות של ראשי מועצות וכו', ומה קיבלנו במשך כל השנים מהמועצה הדתית אחר פרוטקציה גדולה, פח של זבל שרשום על זה "גניזה" כדי להכניס בהם את השמות וכו', אגורה שחוקה לא קיבלנו במשך כל השנים, לא חשמל להבית הכנסת, לא מים למקוה, ולא סולר לחמם את המקוה, וחושבים עכשיו לפני הבחירות שיוכלו לעבוד עלינו וכו' וכו', ובאמת אם נתבונן כל ההצלחה שלנו זה רק מפני שרדפו ורודפים אותנו על לא דבר, אלא מחמת הסתת הס"מ שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו שאנחנו נסגור כבישים וכו', והוא לא מפסיק להוציא עלינו שם רע, כאילו מי יודע מה אנחנו וכו' וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה כל השבת שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ובתוקף הדחקות והעניות שעובר עלינו אנחנו מתחזקים ובונים ומתרחבים בגשמיות וברוחניות, ויש מנינים מותיקין עד חצות לילה, וכוללים לאברכים ולבעלי בתים עם כל הקשיים שאנחנו עוברים, אנחנו מחזיקים מעמד, וכן יש פעילות להנשים לילי שמחה שמתקבצות יחד ושמחות על נועם חלקינו על אשר בנחל נפל גורלינו וכו', ולכן שלא נשכח את זה בעת הבחירות, יעזור הקדוש ברוך הוא שיוציאנו מהדחקות ומהצמצומים, ונזכה כבר לראות בישועתינו הגשמי והרוחני.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא י"ב אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לקחת את עצמך בידיך ולהיות רק בשמחה, ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון יתפוס אותך וכו' וכו', וזה עיקר הנסיון של אשה שהמרירות והדכאון תופסים אותה תמיד, והכל כדי להפיל אותה ביאוש ובעצבות ובעצלות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי האשה שיש לה שכל וקולטת תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליה עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשתמשיך את עצמה אל השמחה, ולפקח את דעתה, זה בא מהקדושה, ולכן תראי מה לפניך, תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים, ועיקר העצה להיות בשמחה, הוא לדבר תמיד עם הזולת משמחה, וכן להרגיל את עצמך לחייך להזולת, שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
ראי לעזור לי בבית התבשיל - אהל אברהם שזה החסד הכי גדול שרק יכולים לעשות עם הזולת, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה לך חלק בהחסד, כי אצלו יתברך יותר חשוב חסד מכל דבר שבעולם, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט עכשיו בימי אלול הקדושים ראוי לעשות חסד אחת עם השניה, ועל ידי זה יעשה הקדוש ברוך הוא גם איתנו חסד, ויכתבינו ויחתמינו לשנה טובה ומתוקה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ב' לסדר כי תבוא י"ג אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולהיות רק בשמחה, כי השמחה זה הגאולה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ולכן את צריכה לעשות כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, שזה הגאולה, היינו בזה שמדבקים את עצמו בו יתברך, ותמיד רק חושבים ממנו יתברך, זה ישועתינו וזה נחמתינו, וצריכים הרבה כוחות הנפש להיות רק בשמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעלי בכל ליל ראשון וליל שלישי לערבי שמחה בין נשות אנשי שלומינו ולחזק ולעודד ולשמח אחת את השניה, כי רביז"ל הזהירנו על שמחה יותר מהכל.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק לדון את הזולת לכף זכות, כי בדרך כלל נכנס בכל אדם ובכל אשה דמיונות וכו' וכו' כאילו השני רוצה לעשות לי רע וכו', ובאמת הכל הבל ורעות רוח, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שצריכים לצאת מהמדמה ולבוא אל השכל, כי כל אחד נדבק בו על ידי עוונותיו דמיונות כאילו שהשני רוצה להציק לו וכו', ובזה שמתחזקים להיות בשמחה, יוצאים מהדמיונות ובאים אל השכל, ומה הוא השכל? שאדם צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא ולידע בידיעה ברורה ומזוככת אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ותאמיני לי אם מכניסים בעצמם את הידיעה הזו, וכן מתחזקים באמונה, אז כבר לא חסר שום דבר, העיקר בזה העולם הוא זה רק להחדיר בעצמו אשר הכל מושגח בהשגחה פרטיית, ואז נעשה בן חורין לגמרי, וכבר נפטרים מכל הדמיונות, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ד אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להתחזק, הן אמת אני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת את צריכה לדעת שחכמינו הקדושים אומרים (מגילה י"ד.) שבע נביאות נתנבאו להם לישראל; ואלו הן שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר; ואיך זכו לנבואה שזה גילוי אלקות במדריגה הכי גדולה? דייקא על ידי שעבר עליהן מה שעבר והתחזקו, ולא נתנו שישברו אותן, דייקא על ידי זה זכו שנתגלה אליהן מלך הכבוד בעצמו, רואים מזה כשאשה חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, ועוברת על כל הנסיונות הקשים והמרים של חיי יום יום וכו' וכו', ומחזיקה מעמד, הקדוש ברוך הוא משפיע עליה אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתחזיקי מעמד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ולשמח את בעלך, ותשתדלי שיהיה אוירה של שמחה בתוך הבית, שזה מביא את האושר בבית, וכן העשירות שבבית בא רק בזכות השמחה של האשה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שכל השפע בבית בא בזכות האשה, ולכן תראי רק להיות בשמחה, ואף שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, וכן תשמחי את שאר נשות אנשי שלומינו, וכן לשמח את השכנות שלך, שזה מצוה גדולה מאד מאד וקידוש שם שמים, ותראי שבזכות זה לא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ד' לסדר כי תבוא ט"ו אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו כבר נמצאים באמצע חודש אלול, וראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי בימים אלו מהתחלת חודש אלול עד יום הכיפורים הם ארבעים יום ימי רצון, שמשה רבינו עלה לקבל את הלוחות שניות, וביום הכיפורים מחל לעם ישראל על כל עוונותיהם, ולכן עלינו גם עכשיו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז דייקא בימים אלו לעשות צדקה וחסד עם הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי  שיהיה לך קשר עם כל אחת מנשות אנשי שלומינו, שאין לך חסד יותר גדולה מזו, כי יש הרבה נשים שהן בטבען ביישניות וכו', והן מתביישות לבוא קדימה וליצור קשר עם הזולת, ולכן אשרי האשה מקשרת קשרים עם כל נשות אנשי שלומינו, ומחזקת אותן העיקר להיות בשמחה, שאנחנו זוכים להיות בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, וכן אשרי ואשרי האשה שמתחברת אל השכנות שלה להאיר להן גם כן את הנועם של הקדוש ברוך הוא, להאיר להן מה זה שבת? מה זה טהרת המשפחה? מה זה כשרות? אשר זה זכות מאד מאד גדולה, אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ואשרי ואשרי האשה שזוכה גם כן לשמח את הזולת, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, ובפרט בארבעים ימים האלו שהם ימי רצון מתחילת חודש אלול עד יום הכיפורים, זה מאד מאד חשוב למעלה בשמים.
אני מאד מבקש אותך שתעשי את רצוני ותתפייסי עם נשות אנשי שלומינו, שלא יהיה חס ושלום מצב שאחת שונאת את השניה, כי זה מאד מאד שנואי אצל הקדוש ברוך הוא, המחלוקת והמריבות והויכוחים וכו', וכן להתפייס עם השכנות שלך, ולהראות להן את היופי של היהדות, וזה זיכוי הרבים שאין לתאר ואין לשער כלל.
ואני מוכרח להגיד לך שהקמתי את החנות הנפלאה "ברסלב סנטר", רק לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין מזוזות וכו' וכו', וכל דבר שבקדושה, ותהלה לאל נכנסים אל החנות מכל הישובים סביב יבנאל, וזה נחת לראות את גדולת נשמות ישראל שמאד משתוקקים לכל דבר השייכת ליהדות, ולכן גם את תכנסי בהחנות "ברסלב סנטר" ותעשי שמה את כל הקניות שלך, שבזה את עוזרת לי להחזיק את החנות שזה זיכוי הרבים גדול ונורא מאד שאי אפשר לתאר ולשער כלל, שאנשים שאף פעם לא ידעו מה זה ציצית, מה זה תפילין, מה זה מזוזה וכו' וכו', נכנסים ומתענינים ביהדות, אשר אין עוד חסד יותר גדול מזה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נזכה לעשות חסד, הן עם עצמינו והן עם הזולת.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבוא ט"ז אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי תמיד שמחה ועליזה, ותקני לעצמך את המדה היקרה של סבלנות, שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצלת את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה יצליחו בחיי נישואיהם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קמ"ה) אשר לזכות להגיע למדת אריכות אפים שהוא מדה היקרה של סבלנות, זה אי אפשר לזכות אלא על ידי תוקף האמונה, כי כשבר ישראל מחדיר בעצמו אשר הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ואם אדם זוכה להגיע לאמונה ברורה ומזוככת כזו, אז הוא תמיד סבלן גדול מאד, ושום דבר לא יכול לשבור אותו, הוא אדיש וכו', שלא איכפת לו משום דבר, מאחר שהוא מאמין באמונה שלימה שהכל הוא ממנו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להיות תמיד בשמחה שאת נמצאת אצל רבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, שמחזק ומאמץ ומעודד אותנו יום יום, ולא מניח אותנו לרגע, ותהלה לאל את נמצאת בקהילה קדושה חממה של אמונה, שמלא חסד שעושים אחד עם השני, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא י"ז אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה כל השבת, ותראי לשמח את שאר נשות אנשי שלומינו, ואת השכנות שלך, וכמובן את בעלך והילדים וכו' וכו', כי בשבת אז שורה גילוי אלקות במדריגה נוראה ונפלאה מאד, ואשרי מי שאינו מסיח דעת ממנו יתברך כל השבת, שאז יומשך עליו שמחה וששון על כל ימי השבוע, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את קדושת שבת על ששת ימי החול, ואמרו בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן תשמרי מאד מאד כל השבת לא להיות עצבנית, ולא להיות בכעס, רק להיות בשמחה ולהתענג מנועם זיו השבת, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
נא ונא ראי לנצל את השבת הזו בתפלה, כי התפלה בשבת מתקבלת ביותר בשמים, כי אז אין שום מקטרגים, כי הס"מ והסטרא אחרא לא שולטים בשבת, ולכן בקלות מתקבלת התפלות בשבת, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, וכמובן שלא חסר לך על מה לבקש וכו' וכו', ולכן תנצלי את יום השבת לתפלה ותחנונים, שיחה בינה לבין קונה, וכן תאמרי "יום תהלים" היינו יום של שבת, והקדוש ברוך הוא ששומע תפלות ישראל ישמע בתפלתך וימלא משאלות לבך לטובה, וכמובן תזכירי גם אותי בתפלתך שאזכה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום א' לסדר נצבים וילך י"ט אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ותמסרי את נפשך רק על שמחה, כי כשיש שמחה יש כבר הכל, וכשאין שמחה אין כלום, ולכן הס"מ עובד על כל אשה ואשה להכניס אותה בדכאון ובמרירות ובעצבות וכו' וכו', כדי לשבור אותך, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ועיקר השמחה שתמיד תדברי משמחה גם עם נשים אחרות, ועל אחת כמה וכמה שאת צריכה לדבר גם עם בעלך ועם הילדים רק משמחה, כי על ידי שמחה זוכים שיהיה שורה בבית אוירה של רגיעה וסבלנות, שזה המתנה הכי יפה שאשה יכולה לקנות לעצמה.
נא ונא ראי לעשות חסד עם הזולת, שזה המתנה הכי יפה רק לעשות חסד, וכמו שעושים חסד עם הזולת, כמו כן הקדוש ברוך הוא משלם מדה כנגד מדה ועושה איתנו חסד, ולכן אשרי האשה שיש לה חלק בבית התבשיל - אהל אברהם, ובאה לעזור מדי פעם, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; והיו המון נשים צדקניות בין נשות אנשי שלומינו שדרכן היתה לעשות חסד, והיו נכנסות אל השכנות שלהן להתוודע במה יכולים לעזור להן, שזה גם כן חסד מאד מאד גדול, אשרי האשה שעושה חסד עם השכנות שלה.
עכשיו לפני החגים, תראי לעשות את כל הקניות שלך לכבוד החגים, אך ורק בהחנות שהקמתי במסירות נפש "ברסלב סנטר", כי זה זכות הרבים גדול מאד, ובאים מארבעים ישובים סביב יבנאל לקנות ד' מינים, וסוכות, ונוי סוכה וכו' וכו', וממש משמח את הלב איך שחנות כזה במקום כזה שמנעו את היהדות, היום זה שוקק ועם ישראל עם קדוש באים ונכנסים לקנות כל אחד זה ציצית, זה מזוזה, זה תפלין, אשריהם ישראל ואשרי מי שעוזר להם, ולכן בזה שגם את תקני בהחנות "ברסלב סנטר", את עוזרת להמשיך את הפעילות של החנות.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים וילך כ' אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא ראי להתעורר מהשינה העמוקה שאת יושנת בה בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', כי הנה הנה ראש השנה שהוא יום הדין הגדול בא, ואז דנים את האדם על כל פרט ופרט  מה שיהיה איתו בכל השנה, כמאמרם ז"ל (ביצה ט"ז.) הכל נידונים בראש השנה, וכן כותבים את התקציב של כל השנה, כמו שאמרו (שם) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ולכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך בלי שום חכמות כלל, כי אצלו יתברך מאד מאד יקר הדיבורים שמדברים אליו יתברך, ואפילו שאת מרגישה סחוטה וכו' וכו', מרוב הצרות והיסורים והמרירות שעוברים עליך וכו' וכו', עם כל זאת עליך לדעת שלמעלה בשמים הדיבורים שמדברים עמו יתברך מאד מאד חשוב, ובפרט כשתבקשי ממנו יתברך ברחמים ובתחנונים כמו בת יחידה שמבקשת את אביה העשיר הכי גדול, אזי בוודאי הוא יענה לך וכו' וכו', רק תהי חזקה בדבר זה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה, כמו שכתוב (הושע י"ד) "קחו עמכם דברים ושובו אל הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ח סימן ד')
הוי איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא דברים שנאמר "קחו עמכם דברים ושובו אל הוי"ה"; ולכן אל תהי בטלנית תצאי לטייל בחוץ שאין שם אף אחד, ותדברי אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, ותספרי לו כל השברון לב שלך וכו', מה שעובר עליך וכו', והוא יתברך הוא האוזן קשבת שלך כביכול יתן לך כל מה שאת צריכה, רק שיהיה לך סבלנות לבקש ממנו יתברך יום יום, ואז תראי ישועה גדולה שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
נא ונא לקרב את השכנות שלך, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים עם הזולת.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ג' לסדר נצבים וילך כ"א אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר, תשתדלי להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', ספיקות ובלבולים וכו', עניות ודחקות וכו' וכו', עם כל זאת אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצלת את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה יצליחו בחיי נישואיהם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הרגע שיש שלום בית, השכינה שורה בתוך הבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
נא ונא אל תמנעי מבעלך שיסע אל רביז"ל על ראש השנה, אדרבה תעשי כל מיני מאמצים שבעולם יהיה בראש השנה באומן, ואשרי האשה שנותנת לבעלה לנסוע לרביז"ל על ראש השנה באומן, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, וזה שייך גם על ראש השנה, שבוודאי יביא לך בעלך חזרה מתנה שנה טובה ומתוקה, שנה של פרנסה, שנה של אושר, שנה של שמחה, ותהיו הזוג הכי מאושרים בחייכם.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ד' לסדר נצבים וילך כ"ב אלול ה'תשע"ג
 
שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שראש השנה הקדוש והנורא בא, ובוודאי נזכה להיכתב בספרן של צדיקים לאלתר לחיים טובים, כי רביז"ל אמר שאת אנשיו הוא מעביר תיכף ומיד הראשונים וכו' וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח שיש לנו שייכות אל רבי נפלא כזה, רבי נורא כזה שלא מניח אותנו כרגע, מחזק ומעודד ומשמח אותנו, לא נותן לנו ליפול וכו', ויש דיבור מרביז"ל מה אתם ששומעים ממני כל כך הרבה דיבורי התחזקות ודיבורי אמונה ועדיין עובר עליכם מה שעובר וכו' וכו', תתארו לעצמכם מה קורה עם אנשים אחרים שבכלל לא שומעים את הדיבורים האלו, מה עובר עליהם וכו' וכו', כי אף אחד לא מספר מה שעובר עליו אישית וכו' וכו', ולכן עלינו רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם גורלינו, ולא לתת לרגע שהעצבות והמרירות והדכאון יתפוס אותנו.
העיקר ראי להרגיל עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך ומבקשים ממנו, זה הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן תעשי לעצמך הרגל כל מה שאת צריכה, תבקשי רק ממנו יתברך, שהכל שלו, ואת זה לימד אותנו רביז"ל, ולכן אם אנחנו מקורבים לרביז"ל, עלינו לציית אותו בכל דבר, ובפרט בדבר כזה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה יסוד היסודות אצל רביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק; היינו תמימות ופשיטות, שזה העבודה הכי קשה להגיע אליה, ואשרי מי שמסלק את השכל שלו לגמרי, ומציית את רביז"ל, על כל אשר יאמר כי הוא זה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ה' לסדר נצבים וילך כ"ג אלול ה'תשע"ג
 
שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעבדי על נקודה אחת בחייך, ואז תהי הכי מאושרת, והנקודה הזו הוא מדת הסבלנות, כי אין לך מתנה יותר יפה כמו מדת הסבלנות, ששום דבר בעולם לא יכול לשבור אותי ולהרוס אותי, ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי הכי מוצלחת בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, אבל על זה צריכים עצבים מאד חזקים, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה כשבר ישראל מחדיר במח מחשבתו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו הוא הולך תמיד, וזה מטהר אותו כבר מכל העבר שלו וכו', וכן לא מתבלבל מאף אחד וכו', כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, ולכן אשרי האשה שזוכה להכניס במח מחשבתה תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומציירת לפניה איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והיא נמצאת בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
זכרי היטב שהחיים לא קלים לאף אחת, ומי המנצח לעבור את זה העולם, זה שהוא סבלן ולוקח את כל החיים בקלות וכו', ואף שזה הדבר הכי קשה בעולם וכו', כי על כל אחת ואחת עוברת חלישות הדעת ויסורים וקטנות וכו' וכו', עם כל זאת עיקר הגבורה של האשה שהיא אדישה וכו', ולוקחת את החיים בקלות, ואני מוכרח להגיד לך שלזה תזכי רק אם תרגילי את עצמך לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולדבר עמו יתברך כאשר תדבר אשה אל רעותה, הלוואי הלוואי שתצייתי את רביז"ל לדבר בכל יום עמו יתברך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך היות שהשבת הזו זה השבת האחרונה של שנת תשע"ג, ראי לשמוח מאד מאד כל השבת, ובזה תתקני מה שפגמת בכל השבתות של שנת תשע"ג שהיה מריבות ומחלוקות בבית שלכם וכו' וכו', ודעי לך שהשבת הזו שבת אחרונה של שנת תשע"ג יכול לתקן לך את כל מה שפגמת בכל ימות השבוע ובכל השבתות שבשנה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה כל השבת, ותשתדלי מאד מאד להראות אהבה לבעלך ולהילדים, כי הכל תלוי בהאשה, כי האשה היא עקרת הבית, היא עיקר הבית, כל הבית תלוי רק בהאשה, כי היא במטבח, והיא צריכה לשמור על כשרות המטבח וכו', ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח שאת שומרת על הכשרות וכו', כי זה המצוה הכי גדולה ששייכת לאשה שהיא שומרת שלא יתערב חס ושלום חלבי ובשרי וכו'.
ומחמת שהשבת הזו היא השבת האחרונה משנת תשע"ג, ולכן תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; וכן בראש השנה הבא עלינו לטובה בעת הדלקת הנרות גם כן תעמדי זמן הרבה אצל הנרות לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי בראש השנה יכולים לפעול אצלו יתברך הכל, ומאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה


 

בעזה"י יום א' לסדר האזינו כ"ו אלול ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאני נוסע היום אל ציון רביז"ל על ראש השנה, ובוודאי אזכיר אותך לטובה, כי יש לי את הרשימה של כל המשפחות, ויתקבל תפלתינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
רק את תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי שמחה ועליזה במשך כל ראש השנה, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד להיות בשמחה בראש השנה, וכן לחשוב מחשבות טובות שבוודאי יטיב לנו הקדוש ברוך הוא, והמחשבה יש לה כח גדול מאד לפעול כל מה שצריכים לפעול, צריכים רק לחשוב טוב, ואם חושבים טוב אזי יהיה טוב.
הקדוש ברוך הוא יעזור שאזכה לפעול בשבילך ובשביל כל המשפחה שלך כל טוב אמיתי ונצחי, ושיהיה לכם שנה של עושר והרחבה ונזכה ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה


 

1 תגובות

    • 4.
    • מאת: אורלי
      תודה להשם יתברך שזכיתי להיות חלק מהקהילה יבנאל ולזכות שהצדיק יתפללו עלי בציון של רבנו. יהי רצון שתפילותיו יתקבלו ברחמים והשם ימשוך עליו רפואה מן השמים אמן תודה כל הטוב
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup