ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש טבת ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש טבת ה'תשע"ג

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ראש חודש  | ג' טבת - זאת חנוכה | ד' טבת | ה' טבת | ו' טבת | ז' טבת |ח' טבת | י' טבת | י"א טבת | י"ב טבת | י"ג טבת | י"ד טבת | ט"ו טבת | י"ז טבת | י"ח טבת | י"ט טבת | כ' טבת | כ"א טבת | כ"ב טבת | כ"ד טבת | כ"ה טבת | כ"ו טבת | כ"ז טבת | כ"ח טבת | כ"ט טבת

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ ראש חודש טבת (ו' דחנוכה) התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק בשבת זו יותר מכל השבתות, כי השבת הזו זה שבת חנוכה, שבו אנחנו מחנכים את עצמינו איך להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך בכל שבתות השנה.
אני מאד מאד שמח שנשות אנשי שלומינו מחזיקות את עצמן ביחד, וזה נחת רוח גדול בשמים, כי כשנשמות ישראל מחזיקות את עצמן ביחד, גורמים על ידי זה קירוב הגאולה.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה עצומה, ותתאזרי במדת הסבלנות אשר אין עוד מדה יותר יפה מזו, וזכרי היטב אשר כל הנס של חנוכה הייתה רק על ידי אשה, וכן כל הנס של פורים היה רק על ידי אשה, רואים מזה גודל כוחה של אשה שבזכותה עם ישראל נגאלין, ולכן תשמרי מאד מאד על מדת הצניעות, הן צניעות הלבוש, והן צניעות הדיבור, ותשמרי מאד מאד על הילדים שלא יסתובבו על הרחובות, ובפרט הבנות שצריכים לשמור עליהן, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה י"א סימן ה') וישמרך בבנות שצריכות שמירה; ואת צריכה לדעת כשמשקיעים בהילדים, רואים אחר כך את התוצאות וכו', ילדים טובים לא צומחים על העץ וכו', כי גם עץ שמוציא פירות טובות, אם לא מטפלים בו וכו', ומשקים אותו בכל פעם וכו', לא היה מוציא פירות, ולכן צריכים מאד מאד להשקיע בהילדים, ולא ללכת איתם ביד קשה, אדרבה לקרב אותם שזה יסוד גדול בחינוך, לא לצאת עם הילדים ביד קשה, רק בדרך אהבה וקירוב לבבות, וכך יכולים להצליח עמהם תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש ג' טבת (זאת חנוכה) התשע"ג

שלום רב אל...  תחי' 

היום הזה נקרא "זאת חנוכה", וביום הזה יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שצריכים, ומובא מצדיקים שביום הזה נגמרים כל התיקונים שהתחלנו בימי אלול הקדושים ובראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכות והושענא רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה, ולכן ביום הזה ראוי לנו לשמח מאד מאד ולקבל על עצמנו קבלות טובות איך להתנהג כל השנה.
אני מוכרח להגיד לך שאני מסרתי את נפשי להקים את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, והכל לעסוק בחסד אשר דבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות. וכן אמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי הן בבית התבשיל עם איזה עזרה שאת יכולה, וכן לדון את כל אשה לכף זכות ולקרב אותה ולהביא אותה לאולם השמחות בלילי שמחה, שזה מצוה מאד גדולה, כי יש נשים שמתביישות לבוא לבד וכו', אם לא סוחבים אותן ומוציאין אותן מהבית וכו', הן לא יבואו, ולכן זה מצוה גדולה מאד וחסד גדול מאד לקרב את כל אשה מנשות אנשי שלומינו שבקהילתנו.
הולך לי בחיים שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו ואשה תעזור לרעותה, כי כשיש שלום על ידי זה גורמים נחת רוח גדול בשמים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ועל ידי השלום נעשים כלי להמשיך את שכינת עוזו יתברך עלינו.
אם את רוצה לגרום לי נחת רוח גדול, תקיימי את זה להוציא את נשות אנשי שלומינו מבתיהן, ולהביאן אל האולם השמחות בלילי שמחה.
הקדוש ברוך הוא שאצלו שרוי רק שמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ימשיך עלינו תמיד שמחה.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש ד' טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהנה אנחנו חוזרים אל השיגרה היום יומית וכו' וכו', ועל כן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי בבית התבשיל, שנוכל להמשיך בזה מידי יום ביומו, אשר זה הצדקה הכי גדולה שאין עוד צדקה יותר גדולה מזו, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ואני צריך את העזרה שלך שתבואי לעזור בבית התבשיל באיזה עזרה שאת רק יכולה, כי יש המון משפחות שבלי הבית התבשיל לא היה להם אוכל כלל, ומכל שכן אוכל חם, ולכן אחד מהעזרה שאני צריך ממך, שתעוררי את הנשים לא להתבייש, ולבוא לאכול בבית התבשיל, כי זה פתוח לכולם, וזה החסד הכי גדולה שיכולים רק לעשות עמי, ורק בזכות זה אני חי, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן תראי לעורר את נשות אנשי שלומינו שיבואו לאכול, כי יש המון נשים שמתביישות לבוא ולאכול וכו', עדיף להן לסבול רעבון מלבוא לאכול, כי חושבות שזה בזיון וכו', נהמא דכיסופא וכו', אבל זה לא כך, אצלי זה הכבוד הכי גדול שאני יכול לעשות חסד עם הזולת ולתת לו לאכול, ולכן תעזרי לי בזה, וכן לעזור לי להוציא את הנשים מבתיהן שיבואו ללילי שמחה ולשמוח יחד, כי זה מאד מאד חשוב בשמים, כי על פי רוב אשה כלואה בביתה כל היום, מפני הלחץ וכו', וגידול הילדים וכו', על כל פנים פעמיים בשבוע זה לא נורא אם היא תבוא ותצא להתאוורר בין נשות אנשי שלומינו, ולשמוח איתן יחד, וזה חלקי מכל עמלי שאזכה לראות משפחות שמחות ועליזות, ועושים את רצונו יתברך.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתהי לי בעזר בדברים האלו, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ה' טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, את לא יודעת אל איזה מדריגות את יכולה להגיע אם תהי בשמחה, אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו', קטנות וחלישות הדעת וכו', עניות ודחקות וכו', עם כל זאת את מוכרחה להיות רק בשמחה, כי אי אפשר לתאר את הזכות של נשמה שמסתובבת בזה העולם, אשר מלא נסיונות קשים ומרים, מצד אחד יכולים לראות את כל מיני זבל ולכלוך שבעולם וכו', ושומעים כל מיני כפירות ואפיקורסות וכו', אבל מצד שני מתחזקים באמונה פשוטה בו יתברך ויודעים שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא מסתתר בתוך הבריאה, כי אין בלעדו יתברך כלל, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך, כמו שכתוב (תהלים צ"ו ג') "ספרו בגוים כבודו", שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך. כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז להאדם שיתקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה; וכו', עיין שם, ולכן  תקחי את עצמך בידיך רק להיות בשמחה, ותכריחי את עצמך להיות בשמחה ותשמחי את בעלך ואת הילדים, ואז תראי איזה בעל טוב יש לך וכו', ותחדירי אוירה של שמחה בתוך הבית, ועל ידי זה יתבטלו כל הקליפות והמשחיתים שיש בתוך הבית, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות קליפה חלק ב' סימן א') יש שדים שמצויים בבתים, שהם מקלקלין השלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית. ועיקר הבית הוא האשה כי (יומא ב.) ביתו זו אשתו, ועל כן על פי רוב עיקר הקטטות ממנה. ולפעמים נאחזים בשאר בני הבית, ועל ידי זה נעשים הקטטות והמריבות, ועל ידי זה באים יסורים על בני הבית. וזה מפורש בפסוק (איוב כ"א) "בתיהם שלום מפחד", ודרשו חכמינו הקדושים (רש"י שם) מפחד - אלו שדים, וזהו "שלום מפחד" כי השלום היפך הפחד, שהם השדים המקלקלים השלום, וזהו "ולא שבט אלוה" וכו', היינו היסורים, עיין שם.
ואני מוכרח להגיד לך שהשדים האלו נבראים רק מהכעס והמחלוקת וכו' וכו', כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ולכן תשמרי מאד מכעס, כי כעס בבית מחריב את הבית. ורביז"ל אמר (ספר המדות אות כעס סימן ט"ו) כעס של אשה מחריב את הבית, ועל ידי שמחה זוכים לבטל מעצמו את כל הכעס והרציחה, כי מי ששרוי תמיד בשמחה, אז זוכה להרחבת הדעת, ומי שיש לו הרחבת הדעת וגדלות המוחין, הוא אף פעם לא יכעס, כמו שאמר החכם מכל אדם (קהלת ז' ט') "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", ובאמת מי שמתבונן אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה הוא אף פעם לא בכעס, כי ברגע שהוא בכעס הוא מראה לדעת שאין בו אמונה בהשגחה פרטיית וכו', כי שמצער אותי הוא גם כן שליח מלמעלה, ועלי לשוב בתשובה שלימה שהרשע הזה שרודף אותי שירד ממני וכו', ועל ידי תפלה נמתק כל הדינים.
תעזרי לי לעשות חסד בקהילתינו, שהיא חממה של אמונה, ונבנית רק על מדת החסד, ואם תשמעי שאחת מדברת נגד קהילתינו הקדושה, דעי לך שזה בא ממדת הגבורה שמשם נמשך היצר הרע של ניאוף רחמנא ליצלן, אשרי מי שמצטרף אל קהילתינו הקדושה, ואז ישכיל ויבין מה זה אמונה, ומה זה חסד, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, שזכינו להקים קהילה כל כך קדושה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ו' טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותעזרי לי בכל מה שאני מבקש אותך, הן בבית התבשיל לבוא לעזור, והן לעזור להיולדות, והן לעזור עכשיו בזה שלקחתי על עצמי להצליח לפתח יותר ויותר את קהילתינו הקדושה, זה רצוני רק לעשות צדקה וחסד עם הזולת, כי רק זה מה שישאר מאתנו, ורק זה מה שאני מלמד את תלמידיי היקרים, ותהלה לאל אין לי מה להתבייש מאף אחד, כי יש לנו קהילה קדושה ביבנאל שהיא חממה של אמונה, וכן פה בארצות הברית יש לנו קהילות מאד מאד יפות, והכל הולך על קוטב זה איך למלאות את ימינו ושנותינו בטוב ובנעימים, בתורה ובתפלה, ובפרט בעשיית חסד להזולת, ואין עוד חסד יותר גדול מזה מלהפיץ את אור רביז"ל בעולם, כי לצערינו הרב מתגלגלות נשמות לאלפים ורבבות וכו' וכו', על הרחובות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שזה מה שהנביא מקונן (איכה ד' א') "תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות", וצריכים לאסוף את אלו הנשמות אל הראש בית שהוא רביז"ל בעצמו, ולכן הולך לי בחיים שנצליח בגדול בכל מה שאני עושה, להפיץ ולגלות את דעת רביז"ל בעולם, ואני רוצה שאת תעזרי לי במה שאת יכולה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ז' טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תתחזקי, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב נשמה שיכולה להתחזק בכל מה שעובר עליה, ולא נשברה משום דבר, ואדרבה היא מהפכת את החושך לאור, ואת המר למתוק וכו' וכו', ואת לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה שהיא תמיד שמחה ועליזה, ומשמחת את בעלה ואת הילדים, ואת השכנות והחברות שלה, כי נשים צריכות שמחה יותר מכולם וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה לשמח את הזולת.
אבל אני מוכרח להגיד לך שאל שמחה לא כל כך מהר מגיעים, צריכים הרבה הרבה להתפלל להקדוש ברוך הוא לזכות להגיע אל מדת השמחה, ולכן תרגילי את עצמך לומר בכל יום את התפלה הזו, כדי שתזכי להיות תמיד בשמחה, ולשמח את נשים אחרות.
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באברי וגידי ובכל טיפי דמי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא אבי שבשמים רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ותמשיך עלי שפע שלא אצטרך שום טובות מבשר ודם, אלא תפרנסני מידך המלאה לבד, ועוד אזכה לתת צדקה להזולת, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויגש ח' טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות רק בשמחה בשבת קודש, ותשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ודעי לך אם תשמרי על עצמך כל השבת להרחיק ממך את העצבות והדכאון והדאגות וכו', על ידי זה תמשיכי על עצמך את אור השגחתו הפרטיית שמאירה בשבת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, רק חזקי ואמצי מאד מאד כל השבת להיות בשמחה, ושלא יהיה לך זמן לדאוג לרגע, כי הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בשבת אורות נשגבים, ואם תוכלי לאכול את השלוש סעודות בשבת, תנצלי מכל גזירות רעות וקשות, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ז:) מפסוק זה, יען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר ויחי עשרה בטבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי על עצמך קבלה חזקה, איך שהוא תהי תמיד שמחה ועליזה, ותעסקי במדת החסד, אשר אין למעלה מזה, כי אצלו יתברך חשוב חסד יותר מהכל, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ואני חוזר ומדגיש על זה בכל פעם ופעם, כי קהילתינו הקדושה בנויה רק על חסד, ומובא בזוהר הקדוש (פקודי רס"ו) כשישראל עושים חסד, נכנע הסטרא אחרא ונחלש לגמרי, ולהיפך צד הקדושה מתחזקת יותר ויותר, ולכן הולך לי בחיים שבקהילתינו ישרה רק מדת החסד, לעזור אחד להשני, ולכן לא בחינם שהס"מ מתנכל לנו מאד מאד, כי הוא מצד הטומאה צד החושך וכו' וכו', שלא יכול לסבול את צד הקדושה צד האור, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לעשות חסד, ועיקר החסד שתבואי באולם השמחות בלילי שמחה ולשמוח מאד מאד, וכן תביאי את הנשים שמתביישות לבוא וכו', כי יש הרבה נשים שאם לא מביאים אותן, הם לא יבואו, כי הן מרגישות כאילו אין מי שצריך אותן וכו' וכו', ולכן מצוה גדולה על כל אשה ואשה להביא את החברה והשכנה שלה, וזה החסד הכי גדולה שרק יכולים לעשות, ובשמים זה מאד מאד חשוב, ולכן אני מאד מבקש אותך שתכניסי את כל כולך בעשיית חסד הזה.
נא ונא רק תהי שמחה ועליזה, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבזכות החסד שנעשה אחד עם השני, נקרב את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי י"א בטבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי על עצמך, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל אשה להכשיל אותה במה שהוא רק יכול, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין פ:) ונשים דעתן קלות עליהן; ולכן את צריכה לשמור מאד מאד על מדת הצניעות שזה היופי של האשה, שמאד מאד דואגת שלא יראו משערות ראשה בחוץ כלל, שזה מביא קללה בבית, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] וכו', עיין שם, ואל תקחי את זה בקלות, כי חומר העוון של אשה נשואה שהולכת עם גילוי שער וכו', זה אין לתאר ואין לשער כלל, ומכל שכן כשהיא הולכת עם בגדים קצרים וצרים ושקופים וכו' וכו', הרי היא מכשילה את אחרים וכו', וצריכים כל כך לשמור על זה, כי מדת הדין מאד מקטרג, ואוי ואבוי למי שנטפל בה מדת הדין וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על הצניעות, ובפרט תקפידי עם מי את מתחברת, כי יש נשים קלי דעת וכו', וכבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק א') הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפרענות; צריכים מאד מאד להתרחק משכנים רעים, שהן מקולקלות לגמרי, ומכל שכן שאסור להתחבר עם רשעים קלי דעת, שרק רוצים לתפוס נשים במצודתם וכו', ולכן אסור לאשה לדבר עם גבר זר בשום פנים ואופן, כי רבים חללים הפילה דבר זה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי אחר כך משלמים על זה מחיר כבד מאד, וזה הקשר מה שהתנא הקדוש אומר, צריכים להתרחק משכנות רעות שהן מקולקלות, וצריכים להתרחק מרשעים נואפים ארורים, שכל מגמתם רק לשבור בתי ישראל על ידי פיתויים שיפתו את האשה וכו', ואם תאמרי מה בכך? על זה בא התנא ואומר ואל תתייאש מהפורענות, רחמנא ליצלן שומעים בכל יום מקרים מזעזעים, נשים צעירות מקבלות את המחלה הממארת רחמנא לישזבן, ואז כבר הכל מאוחר, ולכן אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה ודעתה, ובורחת רק אל הקדוש ברוך הוא, שאז נכון יהיה לבה בטוח כי הקדוש ברוך הוא ישמור אותה מכל רע.
אני מאד מקווה שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, כי היום יש רשעים נואפים וכו', אשר בחלקלקות לשונם עובדים על נשים וכו', וצריכים מאד מאד לשמור מהם יותר ממה שנשמרים מאש, יעזור הקדוש ברוך הוא שתהי תמיד שמורה מכל רע, וכל הרצון שלך יהיה רק לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי י"ב טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך ותהי רק שמחה ועליזה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואת צריכה לזכור שגדול אדונינו ורב להושיע, אם תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, תראי ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי בפירוש גילה לנו החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ועל זה צריכים הרבה תפלות לבקש ממנו יתברך שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת, ושלא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ועל הצדיקים שבכל דור ודור.
את צריכה כל כך לשמוח שאת שייכת לקהילה קדושה חממה של אמונה, ושל עשיית חסד אחד עם השני, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לבצע את החסד בין נשות אנשי שלומינו, ותסחבי את כולן לבוא אל ליל שמחה, כי השמחה ששמחים בו יתברך, מצלת את האדם מכל מיני עבירות ורעות וכו' וכו', כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", דייקא על ידי ששמחים עמו יתברך, על ידי זה כבר לא עושים שטויות בחיים, לא חוטאים וכו', ולא מחטיאים וכו', וכבר אין רשעים, כי כולם חזרו בתשובה, והכל זה על ידי השמחה, אם שמחים על ידי זה נתרחב הדעת, ותיכף שנתרחב הדעת כבר לא חסר שום דבר, אבל צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא על דעת ושכל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדרים מ"א) דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, אם יש לאדם דעת לא חסר לו שום דבר, ומסכן אם אין לו דעת, חסר לו הכל, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיתן לנו שכל ודעת שנזכה להכיר אותו יתברך מכל דבר, ונזכה לדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שאשה מדברת אל הקבהה, זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אל תהי בטלנית, תהי חזקה בדבר זה להרגיל את עצמך שכל מה שמעיק ומציק לך, תספרי להקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ואת המתנה הזו קבלנו מרביז"ל, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רבי כזה, ואמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויחי י"ג טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת משום דבר בעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
אני מאד מבקש אותך שתראי להיות חזקה במדת השמחה, וכן לשמח נשים אחרות, ובזכות זה יושפע עליך שפע הדעת ממרומים וכו', כי אי אפשר להסביר את מעלת האשה שזוכה לחזק נשים אחרות.
נא ונא תשתדלי לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם בני אדם היו יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.
אני מאד מאד רוצה שהקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, היא תהיה הקהילה שתקרב את הגאולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא.
חזקי ואמצי מאד ותעזרי לי עם מדת החסד שיהיה בקהילתינו תמיד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי י"ד טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני שומע שיש אחדות גדולה בין נשות אנשי שלומינו, ומתקבצות יחד בליל ראשון ובליל שלישי לערבי שמחה, ושמחות ועליזות ורוקדות וכו' וכו', זה דבר חשוב מאד מאד שנשמות ישראל מחזיקים את עצמם ביחד, ובפרט נשים שבדרך כלל הטבע שלהן הוא קנאה וכו', כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג.) אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה; עם כל זאת תהלה לאל בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, יש אהבה גדולה בין נשות אנשי שלומינו, שבזה מתקיים רצונו של רביז"ל, שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתמיד רק תשתדלי לדון את הזולת לכף זכות, ולמצוא אצלה רק את הנקודות טובות, ולחזקה ולאמצה מאד מאד, ואף פעם לא לחטט בעוונות של הזולת וכו', כי רביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') אף על פי שתוכחה הוא מצוה גדולה מאד, וכל אחד צריך להוכיח את חבירו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב (ויקרא י"ט) "הוכח תוכיח את עמיתך", אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח, כי מי שאינו ראוי להוכיח ומוכיח, הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו, כי על ידי תוכחתו, הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומדות רעות של אנשים שמוכיחם, ולכן צריכים מאד מאד להזהר לא לומר מוסר לחבירו, אלא אשה אחת שתחזק את השניה, ולא להלבין את פניה במוסר, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נח:) כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו', דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא, ואמרו (שם נט.) המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, ואמרו (שם) נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים; ולכן אני מאד מבקש אותך שאף פעם אל תחטטי בעוונות של הזולת וכו', רק לדון את כולם לכף זכות, ולא לרכל על הזולת וכו', רק לחזק ולעודד ולשמח אחת את השניה, אשרי האשה שיכולה להראות את זה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויחי ט"ו טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה שבת נכנסת, ועלינו למסור את נפשינו להיות כל השבת בשמחה, כי מי ששמח בשבת, מוחלין לו על כל עוונותיו, עכשיו אני שואל אותך, אנחנו מלאים עוונות וכו', וכדי לתקן את זה מי יודע כמה שנים אנחנו רק צריכים להתענות על ריבוי החטאים שלנו וכו'? ואומרים חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות; מה צריכים סך הכל, רק להתענג בשבת, ולשמוח כל השבת שאנחנו יהודים מאמינים בהקדוש ברוך הוא, ושומרים שבת, היש עבודה יותר קלה מזו? ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות בשמחה כל השבת, ואף שאני יודע שזה העבודה הכי קשה לאשה, כי אין עבודה שבא קשה לאשה כמו שמחה, כי טבע של אשה שנמשכת אחר העצבות ובפרט בשבת שיש עליה עול מאד קשה הן עם הבעל וכו', הן עם הילדים וכו', עם כל זאת אשרי האשה שמוסרת את נפשה כל השבת רק להיות בשמחה, ולא להתעצבן כל השבת, ואת צריכה לדעת שהנשמה מושכת רק לרוחניות ששם מקור השמחה, והגוף סוחב ומושך רק בגשמיות ששם מקור העצבות והמרירות והדכאון, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי האשה שיש לה שכל וקולטת תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליה עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשתמשיך את עצמה אל השמחה, ולפקח את דעתה, זה בא מהקדושה, ולכן תראי מה לפניך, תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה כל השבת, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שבזכות זה שתהי שמחה ועליזה כל השבת, ימחלו לך על כל עוונותיך, ויושפע עליך שפע גדול על כל ששת ימי החול, כי כל ההשפעות של האדם באים רק משבת, אשרי האשה שיש לה את השכל הזה להיות רק בשמחה כל השבת.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ז טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, כי השמחה היא הרפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תכריחי את עצמך להיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא ישלח לך בריאות השלימה.
נא ונא אני מאד מבקש אותך עכשיו הם ימי שובבי"ם, ארבעים יום שהאריז"ל אומר שבימים אלו יכולים לתקן את כל החטאים, ולכן תשתדלי מאד בימים אלו לעשות הרבה חסד עם נשות אנשי שלומינו, ועיקר החסד לסחוב אותן מהבית שיבואו להאולם ללילי שמחה, כי זה מצוה גדולה מאד מאד, כי יש הרבה נשים שנופל עליהן כבידות וכו', לצאת מהבית, הן מצד הדכאון שנתפס בהן, והן שהבעל לא מרשה וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש שכל אשה תשתדל מאד להוציא את אלו הנשים שלא באות בקביעות, כדי להחיות אותן ולשמחן, וזה החסד הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות, ולכן דייקא בימים אלו צריכים להרבות בעשיית חסד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ויתגלה אלינו במאור פניו.
תשתדלי להתפלל עלי, כי אני צריך רפואה שלימה, והקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל ישמע את תפלתכן שתתפללו עליכם ועלי, ותודה מראש.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ח טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כפי פגעי ומקרי הזמן מה שעובר על כל אחד ואחד, אשרי מי שלא מטעה את עצמו, ומוסר את נפשו רק להתחזק ולהיות בשמחה ולשמח גם את אחרים, ואל תחשבי שלהגיע להתחזקות ולשמחה זה קל וכו', כי זה העבודה הכי קשה לאדם, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי האשה שיש לה שכל וקולטת תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליה עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשתמשיך את עצמה אל השמחה, ולפקח את דעתה, זה בא מהקדושה, ולכן תראי מה לפניך, תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
אני מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך, הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ותזכרי שאין לך בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו שרק הוא מבין אותך, ובאמת הצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד שנכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, גם כן מבין את כל אדם וכו', ואת כל תכונת הנפש שלו וכו', ולכן הוא דייקא יודע לרחם על נשמות ישראל, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') אשר הצדיק הוא הרחמן, והוא יודע איך להתנהג עם הרחמנות לקרב את נשמות ישראל אליו יתברך, ולכן תחזיקי ברביז"ל, ואל תתני שהס"מ יקרר אותך בספיקות וקושיות עליו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) מה שקשה קושיות על הצדיקים, זהו מוכרח להיות. כי הצדיקים מתדמים ליוצרם, וכמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך, ובענין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלא בפומיה רביז"ל לומר, אדרבא, כך ראוי להיות דייקא, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם ונשא מדעתנו, שעל ידי זה קשה קושיות, ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתינו, אם כן היה, חס ושלום, דעתו כדעתינו.
נא ונא אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, שזה המצוה הכי גדולה, כמו שכתוב (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן".
אני מאד מבקש אותך שתבקשי עלי רחמים שאחזור לכוחותי ויהיה לי רפואה שלימה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שמות י"ט טבת התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, והשמחה היא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ואשה יש לה במה לשמוח, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, אשה יש לה כוחות הנפש בלתי רגילות, והיא יכולה לחזק ולעודד ולבנות את בעלה שילמד תורה ושילך לבית הכנסת להתפלל וכו' וכו', והיא מתחלקת עם השכר שלו, ולכן אל תהי בטלנית, רק תתחזקי, ורביז"ל אמר לאנשי שלומינו מדוע אתם לא רואים לעשות את נשותיכם חסידות? כי רצה שהענין שלו יכנס גם בין הנשים, כי אצל רביז"ל היה מאד מאד חשוב תפלת הנשים, ואמר שאשה קרובה מאד לבכיה וכו', ולכן התפלות שלה בוקעות רקיעים, ולכן היום אני יכול לומר לכן מדוע אתן לא עושות את בעליכן חסידות? כי תהלה לאל נשות אנשי שלומינו יותר חזקות באמונת חכמים מהגברים, ולכן חזקי ואמצי מאד מאד לשמוח על נועם חלקינו, על אשר בנחל שם גורלינו, ויש לנו רבי כזה, אשר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שמות כ' טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז להיות רק בשמחה, ויען שהיום היום הילולא של הרמב"ם ז"ל, ואנחנו לא גרים רחוק מציונו הקדוש, היה טוב מאד לנסוע אל ציונו הקדוש, ולעורר רחמים מרובים על עצמך ועל כל המשפחה וכו', וכמובן כשתהי שמה תתפללי גם עבורי, ומה גם ששמה טמונים וגנוזים רבי יוחנן בן זכאי וחמשה תלמידיו, וכן רב אמי ורב אסי, והשל"ה הקדוש, וזה דבר גדול מאד מאד להיות רגיל ללכת על קברי הצדיקים, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; ולכן אשרי האשה שרגילה לנסוע אצל קברי הצדיקים, ושם תתפלל להקדוש ברוך הוא ותבקש את כל מה שהיא צריכה.
נא ונא ראי למסור את נפשך עבור מדת החסד, כי הולך לי בחיים שקהילתינו הקדושה תהיה אך ורק מסובב עם חסד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ותאמיני שכל החיים שלי תלויים רק בבית התבשיל הזה, בלי שום גוזמא כלל, כי רק בזכות זה שאני נותן לאכול לרעבים וצמאים אני חי, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן אם את רוצה שאני יאריך ימים ושנים טובים, זה רק בזכות החסד שתעשי, ובכלל הולך לי בחיים שהקהילה שלנו תעמוד על מדת החסד, כי זה לעומת זה הס"מ ימח שמו כל ענינו רק לעשות רשעות ואכזריות ביודעים ובלא יודעים, והוא מתנכל לקהילתינו כמו זאב טורף וכו', עם הפתגם הידוע שלו "אני לא מניח עקבות", אבל יאבד הוא ואלף כיוצא בו, ולא יוכל לעשות לקהילתינו שום דבר, כי תהלה לאל אנחנו מכוסים עם מדת החסד, שזה מדתו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר שמות כ"א טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, אך אני מוכרח להגיד לך שזה בא לאדם יותר קשה מהכל, ולכן תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת מאף אחד בעולם.
חסדי השם יתברך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל פרט ופרט בהקהילה, הן שיהיה התקבצות כלל נשות אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה בלילי שמחה ליל ראשון וליל שלישי, והן בהבית התבשיל – אהל אברהם לעזור לי לפתח את זה יותר ויותר, והן במדת החסד לעזור להזולת עם מה שרק יכולים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ורק בזכות החסד נגאל גאולת עולם, והתחלה תהיה דייקא מארעא דגליל, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם.
ומאד מאד אבקש אותך שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, כי אין עוד דבר כל כך גדול כמו שיחה בינו לבין קונו, אשר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וירא) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל הוו זהירין בתפלה שאין מדה אחרת יפה הימנה והיא גדולה מכל הקרבנות וכו' ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שמות כ"ב טבת התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז באמונה בו יתברך ובאמונת חכמים, ותעשי כל מה שבידך לשמור על הצניעות, כי עיקר היופי של האשה כשהיא הולכת בצניעות, ועיקר הצניעות לא להסתובב על הרחובות, וכמובא (זוהר וירא קט"ו:) פתח רבי יוסי ואמר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך", אשתך כגפן פוריה, כל זמנא דאתתא בירכתי ביתא ולא נפקא לבר, היא צנועה ואתחזי לאולדא בנין דכשרן, כגפן, מה גפן לא אתנטעא אלא בזינה ולא בזינא אחרא, כך אתתא דכשרא לא תעבד נטיען בבר נש אחרא, מה גפן לא אית ביה רכיבה מאילנא אחרא, אוף הכי אתתא דכשרא הכי נמי, חמי מה אגרה; [כל זמן שהאשה נמצאת בביתה ולא מסתובבת בחוץ, אזי היא נקראת צנועה, וראויה להוליד ילדים כשרים, כגפן הזה כשנוטעים אותו, הוא צומח רק עם מינו, כך אשה כשירה אף פעם לא תתחבר עם גבר זר], תהלה לאל בקהילתינו הקדושה יש ערבי שמחה, פעמיים בשבוע מתקבצות נשות אנשי שלומינו, ובאות באולם לשמוח ולרקוד ולשמוע הרצאות, ומתאווררות וכו', ולכן גם את תצטרפי אליהן, העיקר תשתדלי מאד מאד על מדת הסבלנות, אשר טבע האשה שתמיד נכנסת בלחץ מכל מה שעובר עליה בבית וכו', תקחי את החיים בקלות וכו', וזה זוכים רק על ידי תוקף השמחה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה, ולא יחסר לך שום דבר.
תחדירי בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, ואל תחשבי שהעולם הפקר, איש כל הישר בעיניו יעשה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אשרי מי שמכניס בעצמו את האמונה הקדושה הזו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ"ד טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, וכן באמונת חכמים, אשר זה העיקר, כי מצינו שכתוב (שמות א' ח') "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף", ואחר כך אמר פרעה (שמות ה' ב') "לא ידעתי את הוי"ה", ואמרו על זה חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה א') קודם עשה את עצמו שלא ידע את יוסף, ואחר כך אמר לא ידעתי את הוי"ה, כי מי שכופר בהצדיק שהוא יוסף, אחר כך כופר רחמנא לישזבן בו יתברך, ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ועל דבר זה הס"מ נלחם מאד שלא יהיה לאדם אמונת חכמים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, קהילה שהיא חממה של אמונה, קהילה שהיא מלא חסד, ואין כמו הקהילה הקדושה שלנו בכל העולם כולו, ותהלה לאל יש לך חלק בהקהילה הקדושה הזו, וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו את רביז"ל, ואנחנו מאמינים בכוחו הגדול, ואמר מוהרנ"ת ז"ל ככוחו אז כן כוחו עתה ויותר ויותר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ"ה טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ותתעסקי במדת החסד, ומה את חושבת זה מדת החסד? רק בזה שתקבלי את זולתך עם חיוך וכו', זה כבר החסד הכי גדול שרק יכול להיות, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, כי לצערינו הרב יש כל כך הרבה נשים שעובר עליהן משברים וגלים, והן שבורות ורצוצות וכו', וכשבאה אשה עם פנים מאירות וחיוך וכו', ומדברת על לבה, אין עוד חסד יותר גדולה מזו, וזה לא עולה כסף וכו', ואת לא צריכה להשקיע בזה כלום וכו', רק לחייך ולגלות את השינים שלך אל זולתך וכו', את כבר תחיי אותה, וזכרי היטב שיש היום נשים קשי יום וכו', שעובר עליהן משברים וגלים וכו', הבעל משוגע וכו', אלים וכו', משפיל וכו', והאשה מסכנה גלמודה שבורה רצוצה באין עוזר וכו', ואת באה עם פנים מחייכות ומתחילה לדבר איתה על לבה, מחזקת אותה וכו', אין עוד חסד יותר גדול מזה, ורביז"ל רצה מאד מאד שנעסוק בעבודה הקדושה הזו לשמח אחרים, ולכן אני מאד מבקש אותך תכניסי בעצמך את הדיבורים האלו שאני מדבר מקירות לבי, ורוצה רק את הטובה שלך כי בזה שתחזקי נשים אחרות, גם את יהיה לך חיזוק גדול ועצום מאד, כי כשמדברים עם אחרות, נעשה אור ישר ואור חוזר, וזה שמדבר חוזר אליו הדיבורים, וגם הוא מתחזק מאלו הדיבורים, ולכן אל תהי בטלנית, תחזקי את מי שרק את יכולה, והקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
נא ונא תעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כי כל החיים שלי תלויים רק בזה, כל עזרה שרק תוכלי זה לטובתי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ו טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק לעשות צדקה וחסד אחת עם השניה, שזה היסוד אצלינו, ואת זה קבלנו מרביז"ל רק לעשות חסד עם הזולת, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"א) שבכל יום ויום יורד נועם העליון שפע אלקי שמי שנשפע עליו שפע אלקי, הוא תמיד בשמחה עצומה, ומתענג בעריבות נועם זיו שכינת עוזו יתברך, כי אין עוד נועם ועריבות יותר מזה כשאדם רק מרגיש את הקדוש ברוך הוא, ומדבר אליו כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, אבל צריכים כלי לקבל את השפע הזה, והכלי הזה נעשה על ידי צדקה, ולכן אני מאד מאד רוצה שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם שזה הצדקה הכי גדולה, לעזור לתת לאכול לרעבים וצמאים, שאין למעלה מזה, וזה מאד מאד חשוב בשמים.
והעולה על הכל רביז"ל הזהירנו מאד מאד להיות בשמחה, ובפירוש גילה לנו שכפי פגעי ומקרי הזמן שעוברים על כל אחד צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ההכרח להכריח את עצמו בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ולכן אני מאד מאד רוצה שהיום בלילה תלכי אל אולם השמחות לשמוח ביחד עם נשות אנשי שלומינו היקרים, ובזכות השמחה הזו יומתק כל הדינים מעם ישראל, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') שעל ידי המחאת כף וריקודים ממתיקים כל הדינים, ולכן תעשי חסד עם כל הנשים שלא באות, שתסחבי אותן שכן יבואו, והעיקר שיהיה אצלכן שמחה כזו שעוד לא היה שמחה כזו מימיכן.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ז טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ורוב הצרות שבני אדם סובלים, זה רק מחמת העצבות והמרירות והדכאון שתופס אותם, ורביז"ל שהוא הבן השמחה האמיתי, בא לעקור את העצבות מאתנו וכו', אבל אנחנו צריכים לציית אותו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותמיד תדברי רק משמחה, הן עם בעלך, הן עם הילדים, והן עם השכנות, וכשמדברים עם אחרים משמחה, ומחזקים אותם, על ידי זה הדיבורים חוזרים אל עצמם, היינו כשמחזקים את אחרים, מקבלים חזרה התחזקות, ולכן מה טוב ומה נעים כשאחת תמיד מחזקת את אחרות, על ידי זה היא תהיה תמיד מחוזקת, וזה דבר גדול מאד מאד, כי עובר על כל אחד ואחת משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', ואי אפשר להפטר מזה רק על ידי שמחה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תעשי כל מה שביכולתך למצוא את הטוב שיש בך, ותדוני את עצמך תמיד לכף זכות, ותזכרי כמו שיש לאו לא לשנוא את הזולת "לא תשנא את אחיך בלבבך", כך אסור לשנוא את עצמו, כי יש בני אדם שהם שונאים את עצמם וכו', ודנים את עצמם תמיד לכף חוב וכו', והם ממורמרים וכו', ולכן שונאים את אחרים וכו', ודנים את אחרים לכף חוב וכו', וזורקים את המרירות שלהם על אחרים וכו', ולכן קודם אדם צריך להיות בעצמו שמח, ולאהוב את עצמו, ולדון את עצמו לכף זכות, וכך יוכל לאהוב גם את הזולת ולדון אותו לכף זכות, אשרי מי שמציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, ומקיים את כל הדיבורים האלו, ואז יעבור את זה העולם בטוב ובנעימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ח טבת התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הנחת רוח שאת גורמת לי בזה שאת מתחזקת בכל מיני אופנים שבעולם להיות בשמחה, ואת משמחת גם נשים אחרות, וכן מה שאת עוזרת לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כדי שנצליח בגדול, ואני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מאד מאד על השלום בית שלך, את צריכה לדון את בעלך לכף זכות, ואז תראי איזה בעל נפלא יש לך, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו", כי אשה יש לה כוחות הנפש בלתי רגילות, היא יכולה לבנות את בעלה וכו', והיא יכולה להרוס את בעלה וכו', ולכן תהי אשה פקחית, ותתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתפלל עבור בריאותי, כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים, ודעי לך שכל תחינה וכל תפלה וכל בקשה שתתפללתי ותבקשי ותתחנני עבור בריאותי, זה רק עוזר לי, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תתפללי עבור הצלחתי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וארא כ"ט טבת התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתקבלי על עצמך בעת הדלקת הנרות לבקש הרבה ממנו יתברך, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה, כל מה שהיא תבקש היא תקבל, ולכן תהי חזקה בזה מאד מאד, כי התפלות שהאשה מתפללת בעת הדלקת הנרות, מאד מקובלות בשמים, ומכל שכן שמורידה גם כמה דמעות וכו', זה שובר את כל המנעולים הסגורים, ולכן תבקשי אז על עצמך ועל שלום בית, ועל פרנסה, ועל הילדים, ואם היית יודעת איזה עת רצון זה להאשה בעת הדלקת הנרות, לא היית זזה מהנרות ומבקשת ומתחננת מלפניו יתברך כל מה שאת צריכה וכו' וכו'.
אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצלת את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה יצליחו בחיי נישואיהם.
חזקי ואמצי מאד ותעשי התחלה חדשה מהשבת הזה, ותראי איך שהכל יסתדר על צד הכי טוב.

המאחל לך שבת שלום

4 תגובות

  • 2.
  • מאת: אוראלונה
   שנזכה לכל הישועות
  • 3.
  • מאת: צילה צ'יצ'ורה
   בס'ד
   אני אחת מהעם,אך בכל דגע חשה התפעמות והתפעלות ממפעלי הר"מ הצדיק ומפועלם של כל אותם האנשים והנשים המשמשים בקודש.אני יודעת מה זה'לתכמן'שיהיה ל4ילדים אוכל לאכול.בעבר נשברתי מאד עת בני ה3 נפטר זוהר-צבי זצ'ל,'הבריסלב'החזירו לי את חיותי בעולם-עשייה זה.בזכותם ולזכותם אני קיימת כאןלכעיר-בריסלב הגעתי ע'י שוטטות באינטרנט\וכי מי לא-יודע על אנשים ונשים העומדים\עומדות בכל מיני מקומות עם ספרונים בשמו של'הצדיק'?שאלה רטורית!אך זכיתי להנות מזיו פניו של כבודו-הרם להווכח שאכן צדיק הוא!ואני הקטנה באלפי מנשה,שאוהבת את השם-יתברך,המתחזקת בעבודתי אותו יתברך.מלאה בהתפעלות מחזקת בתפילתי את כל-הבריסלב באשר הם וכל היהודים-שידעו מה דרכם ומה מטרתם וישמחו על כל רגע בחייהם\מובן שהכוונה גם לנשים!הלוואיואוכל תמיד לתרום לבית-התבשיל.בברכת אהבה חינם ולבריאות תקינה וטובה.מי יתן ויאריך השם ימיו שלהקדוש-מיבניאל,וירפאו רפואה שלמה למען כל העם שלא-יחסר כי זכינו בגדול!!!!
  • 4.
  • מאת: אוראלונה
   מילים כדורבנות
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup