ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש טבת ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש טבת ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' טבת | ב' טבת | ג' טבת | ה' טבת | ו' טבת | ז' טבת | ח' טבת | ט' טבת | י' טבת | י"ב טבת | י"ג טבת | י"ד טבת | ט"ו טבת | ט"ז טבת | י"ז טבת | י"ט טבת | כ' טבת | כ"א טבת | כ"ב טבת | כ"ג טבת | כ"ד טבת | כ"ו טבת | כ"ז טבת | כ"ח טבת | כ"ט טבת

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש א' טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שיש בכל לילה שמחות בין נשות אנשי שלומינו, כי זה היה רצונו של רביז"ל שתמיד ישרה השמחה והאחדות בין אנשיו, ומאד מאד רצה שגם נשות אנשי שלומינו יתקרבו אליו, כמו שהתבטא פעם לאנשי שלומינו בקפידא "למה אין אתם לא עושים את נשותיכם חסידות", כי רביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים, ואמר שאי אפשר לתאר ולשער מה שאשה יכולה לפעול בשמים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט) לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה, שאשה קרובה מאד אל בכי וכו', ולמעלה בשמים מאד מאד חשוב תפלות עם דמעות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) אמר רבי אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר (איכה ג' ח') "גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי" ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר (תהלים ל"ט י"ג) "שמעה תפלתי הוי"ה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש", ולכן רצה מאד רביז"ל שגם נשות אנשי שלומינו יהיו חסידות שלו, כי להן יש את התמימות מה שאין להגברים וכו' וכו', ולכן כשאתן מתקבצות יחד בכל לילה עכשיו בימי חנוכה הקדושים ושמחות ועליזות ועושות כל מיני הצגות ואירועים וכו' וכו', העיקר שיהיה ביניכן שמחה ואהבה זה עולה על הכל, וזה מה שרצה רביז"ל שיהיו תמיד שמחים ועליזים, וכל מה שצריכים לבקש רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך הכתובת לפנות בעת צרה וכו'.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
הקדוש ברוך הוא יאיר עליך את אור החנוכה, ותהי רק שמחה ועליזה, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך ויפיל אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון שזה אבי אבות הטומאה, רק תעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, וזה ידביק אותך אליו יתברך אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה כשיודעים שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל בהשגחה פרטיית, ולא צריכים לפחד מהיוונים ומהמתיוונים למיניהם שהם פוערים פיהם הטמא עלינו וכו', שיציקו לנו וכו', הכל הבל ורעות רוח, ואמר דוד המלך (תהלים ב' ד') "יושב בשמים ישחק אדנ"י ילעג למו", אדם חושב שהוא יכול לעשות להשני רע, והקדוש ברוך הוא צוחק ממנו וכו', כי פתאום הוא נכנס בצרה כזו שלא חלם על זה, כמו שכתוב (תהילים ז') "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל: ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד", וכתיב (משלי כ"ו כ"ז) "כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב", ולכן אשרי מי שרק עושה חסד עם הזולת, ואינו חושב איך להתנקם בהזולת, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו אור וזיו וחיות ודביקות, ואף אחד לא יוכל לעשות לו שום רע וינצל מהכל.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ב' טבת זאת חנוכה ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם שרק יהיה שמחה בביתכם, ואל תהי שבורה משום דבר שעובר עליך, כי אין בן אדם בזה העולם שלא יעבור עליו איזה משבר בחיים, ועיקר גדולת בר ישראל שזוכה להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר.
ההצלחה הכי גדולה שלנו זה האחדות והאהבה, כי אלו הרשעים רוצים לראות רק הכשלון שלנו, כי כך אמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד", ולכן אנחנו צריכים להתאחד באחדות אחד כמו שהיה עכשיו בימי חנוכה הקדושים, שבכל לילה היתה שמחה חדשה, כן אני רוצה שיהיה במשך כל השנה, כל לילה איזה שמחה, ואפילו קבוצות קבוצות של נשות אנשי שלומינו שיתקבצו יחד וישמחו יחד וידברו יחד, כי האחדות זה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, וזה החידוש של קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה שהנשים אוחזות את עצמן ביחד ואשה עוזרת לרעותה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנמשיך ככה ונגרום על ידי זה נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה דייקא נזכה שיבוא הגאולה.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויגש ג' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותשתדלי להיות בשמחה כל השבת, כי אם שמחים ועליזים בשבת, על ידי זה נשפע שפע ברכה והצלחה לששת ימי החול, ורביז"ל הזהירנו על זה להיות בשמחה בשבת יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת, והיום יש ספרים שנכתבו בלשון קלה ושוטפת וכו', בשביל נשים שידעו את עיקרי ההלכות של שמירת שבת, וזה מאד מאד חשוב שאשה תעיין בזה, כי רוב הכשלונות שיש בשבת זה רק מחמת חסרון ידע.
נא ונא תעשי כל מה שבידיך לקנות לעצמך את המדה היקרה של סבלנות, כי אשה שזוכה להמדה היקרה של סבלנות היא המנצחת, והיא יוצאה החזקה, כי החיים כל כך קשים ועוברים על כל אחד ואחת כל כך הרבה צרות ומרירות, עד שאי אפשר לעבור את זה העולם אלא על ידי המדה היקרה של סבלנות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שסבלנות תלוי במדת האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה הוא יכול לסבול את הכל ולא להכנס בלחץ זו הדחק, ומכל שכן לא להכנס בכעס וקפידות, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ה' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שעכשיו מתחיל שבוע חדשה, תשתדלי מאד מאד רק להיות בשמחה כל השבוע, ותשתדלי לעזור שיהיה שמחה בתוך הבית שלך, ואף שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת דעי לך שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ותיכף ומיד כשרוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא עבירה גדולה כשהוא בעצבות, וגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תעשי ככל שבידיך רק לשמוח וכן לשמח נשים אחרות, שזה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות, ואי אפשר להסביר את זה כלל.
רציתי מאד שתתאזרי עם מדת הסבלנות כי זה המדה הכי יפה שאשה צריכה לקנות לעצמה, כי זה היופי של האשה שהיא סבלנית, והיא צריכה לזכור שהסבלן זה המנצח בהכל וכו' וכו', וכדי לזכות להגיע למדת הסבלנות גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שצריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, לידע ולהודיע אשר רק הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וכשמחדירים בעצמם שהכל זה מהקדוש ברוך הוא אז מה יש להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון? יש רק עצה אחד כשעובר עלי איזה משבר וכו', או יש לי חלישות הדעת וכו', עלי לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך את כל לבבי בשפת האם, וזה העצה היחידה שגילה לנו רביז"ל שבה תלוי כל העצות שבעולם, שאדם צריך תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ודעי לך שאפילו דיבור אחד שאת מדברת עמו יתברך מאד מאד חשוב בשמים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ודעי לך שכל עבודת התפלה למדו חכמינו הקדושים דייקא מאשה שהיא חנה, כמאמרם ז"ל (מדרש שמואל פרשה ב') "והיה כי הרבתה להתפלל אל ה" וגו', מכאן שכל המרבה בתפלתו נענה; ולכן תהי חזקה בדבר זה מאד מאד, שכל מה שאת צריכה תבקשי את הקדוש ברוך הוא כמו בת יחידה מבקשת מהאבא שלה, והוא מרוב אהבה נותן לה, כמו כן ויותר מכן באין ערך כלל כשבת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא, ומרבת בתפלה אזי היא מקבלת כל מה שמבקשת.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכי לקיים את כל זה, ואז תהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותצאי מעצמך וכו', ואל תהי ממורמרת וכו', ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזה גדולת בת ישראל שיש לה אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, וכל מה שהיא צריכה היא מבקשת רק ממנו יתברך בשפת האם שלה, ועל ידי זה שהיא חזקה בנקודת האמונה, אזי יש לה מדת הסבלנות ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותה, כי באמת מי שחי עם אמונה החיים שלו חיים אחרים לגמרי, חיים מאושרים, חיים נעימים, כי האמונה מביא את האדם לידי בטחון עצמי, כי הרגע שמדביקים את עצמו בו יתברך, אזי לא מפחדים משום דבר, ומקבלים לב חזק ואומץ גדול מאד מאד, וכבר אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות וליכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות, וכל חולשת הנשים וכו', זה רק מחמת שאין להן בטחון עצמי וכו', ותיכף ומיד כשעובר עליהן איזה משבר בבית או מהבעל או מהילדים כבר נשברות וכבר בוכות וכו' וכו', ובאמת אם תהי חזקה באמונה בו יתברך אזי תפתחי את הפה ותדברי רק אל הקדוש ברוך הוא, ותספרי לו כל מה שאת צריכה בין בגשמי בין ברוחני, וזה יבנה לך את הבטחון עצמי לגמרי, ואז תמיד תהי שמחה ועליזה, ומה גם שתשמחי גם נשים אחרות שזה עיקר מצות צדקה לשמח את אחרות, כי צדקה לא צריך להיות דווקא עם כסף, כי אפילו עם מילה טובה שאומרים לאשה זה הצדקה הכי גדולה, ואפילו חיוך שמחייכים לאשה ומקבלים את פניה בשמחה, זה כבר עושה להזולת טוב, ולכן לא בחינם שהפליגו חכמינו הקדושים במעלת המחייך להזולת, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדירי את הדיבורים האלו בתוך לבך ואז טוב לך כל הימים, רק אל תהי בטלנית ותתחזקי ביתר שאת ביתר עוז ואז שום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי הכי מאושרת בחייך.
אני מאד מאד שמח שנשות אנשי שלומינו החליטו לנסוע בליל שישי בהילולא של מוהרנ"ת ז"ל אל ציון רבי מאיר בעל הנס, להתפלל עלי ועל אשתי כי שנינו צריכים ישועות ורפואות ורחמים מרובים, ותשואת חן לכן על זה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעזרי לי שיהיה אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, שזה היה הרצון של רביז"ל שבפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואנחנו צריכים לעבוד על זה מאד מאד קשה, כי הס"מ רוצה רק להפריד בינינו ולעשות סכסוכים בין נשות אנשי שלומינו, כידוע איך שהאריז"ל רצה פעם לעלות עם התלמידים שלו לירושלים וכו', ונעשה סכסוך בין נשות התלמידים, ענה ואמר האריז"ל חבל חבל רציתי להביא את הגאולה, אבל מפני המריבות שהיה בין הנשים הפסדנו את הכל, רואים מזה אם יש אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, אל איזה טובות וישועות יכולים להגיע.
וידוע מה שמוהרנ"ת ז"ל תמיד היה חוזר לפני אנשי שלומינו, אין אתם יכולים לתאר ולשער את גודל המדריגה שהייתם מגיעים אם הייתם מחזיקים את עצמכם ביחד, כי רביז"ל רוצה רק אחדות ואהבה, והס"מ ששונא את רביז"ל בתכלית השנאה גורם שיהיה כל מיני פירודים, ועד היום אנחנו רואים את זה שגם בתוך חסידות ברסלב יש בלי סוף פילוגים, וזה הכל מהס"מ העיקר שלא יחזיקו את עצמם ביחד, וידוע איך שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמר (חיי מוהר"ן סימן קפ"ז) קודם שיצא מברסלב לאומן להסתלק שם לעילא ולעילא וכו' וכו', בעת שיצא מפתח הבית לעלות על העגלה, עמד אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה, ענה ואמר להציבור שהיו שם, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, תוכלו להמשיך אותי לכאן; רואים מכל זה איך שרצונו של רביז"ל היה שנחזיק את עצמינו ביחד, שנתקבץ יחד, כי זה היה רצונו שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמרו אנשי שלומינו שראו את זה בחוש, שבכל קיבוץ של אנשי שלומינו היקרים שהחזיקו את עצמם ביחד, ותמיד דיברו ביניהם רק את דברי רביז"ל, על ידי זה גדלו והצליחו, ולכן אני מאד מבקש אותך אישית, תעשי כל מה שביכולתך רק להתקבץ יחד עם נשות אנשי שלומינו, ולעזור לי לאחד יותר ויותר את הקהילה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; הלוואי הלוואי שאוכל לפעול אצל נשות אנשי שלומינו שיהיה אחדות ביניהן, ושיפרגנו אחת להשניה, שאז אנחנו יכולים לצפות על הגאולה, כי כך כתוב בזוהר (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויחי ח' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני אופנים שבעולם שתגיעי בלילי שמחה אצל נשות אנשי שלומינו באולם השמחות, ותעשי כל מה שבידיך רק להיות בצוותא עם נשות אנשי שלומינו, ולשמוח יחד, כי השמחה זה מקרב את הגאולה, כי בר ישראל כששמח הוא שמח רק בשביל דבר אחד שהוא נברא מזרע ישראל ולא עשנו כגויי הארצות, והשמחה הזו על כל השמחות, וזה גורם יחוד עליון בכל העולמות.
נא ונא תשתדלי מאד מאד ללכת בצניעות שזה יסוד גדול ביהדות, כמו שכתוב (תהילים מ"ה י"ד) "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה א' סימן ג') מיכן אמרו אשה שהיא מצנעת עצמה אפילו היא ישראלית ראויה היא שתנשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים שנאמר "ממשבצות זהב לבושה"; והצניעות היא שלא צריכים לבלוט בעיני גברים וכו', ואדרבה דרכה של אשה שלא תסתובב איפה שגברים מסתובבים, אלא תהי צנועה מאד, וכן ללכת עם בגדים צנועים לא קצרים מדי מעל הברך וכו', ולא עם שסע וכו', ולא צמודים יותר מדאי וכו', ולא שקופים וכו', כי כל זה פריצות וגועל נפש וכו', וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר; והיא הצילה את כלל ישראל מכליון שהיה נגזר עליהם, רואים מזה שבת אחת שמתנהגת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, ותמיד תחשבי אולי את הבת ישראל הזאת שבזכותך, ובזכות הצניעות שלך, נזכה להגאל גאולת עולם, ואל תקחי את זה בקלות, כי אם היית יודעת איך שאת חשובה למעלה בשמים, היית נזהרת בדברים אלו מאד מאד, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לשמוע אצלך בשורות משמחות, ואיך שאת שמחה ועליזה, וכן משמחת את אחרות, אשר אין למעלה מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי ט' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להחזיק את עצמך ביחד עם שאר נשות אנשי שלומינו שזה דבר גדול מאד מאד להיות ביחד, וזה היה רצונו של רביז"ל שאנשיו יחזיקו את עצמם ביחד, וכן אמר לתלמידיו למה אתם לא עושים את נשותיכם חסידות? כי הוא רצה שגם נשות אנשי שלומינו יהיו מקורבות אליו עם אמת ועם אמונת חכמים, ולכן מה טוב ומה נעים אם היית מרגילה עצמך ללמוד ולעיין בכל יום קצת בסיפורי מעשיות, שיש בסיפורים האלו סודות נוראים ונפלאים מאד המעוררים את הנפש לחזור אליו יתברך בתשובה שלימה, וקצת תראי בהפירוש "נהר אפרסמון" שפירשתי קצת את דבריו הקדושים והנוראים כדי שגם לנו ירד קצת נועם ועריבות מצוף דבריו הקדושים, ולהוציא לעצמינו עצות נוראות ונפלאות מאד איך להתחזק בעולם העובר הזה שעובר עלינו וכו' וכו', כי אין אדם שלא יעבור עליו איזה משבר בחיים זה בכה וזה בכה וכו', זה מפרנסה וכו', זה משלום בית וכו', זה מהילדים וכו', זה מהמשפחה וכו', זה מהשכנים וכו', וזה מעצמו וכו', אין אדם אחד שלא יסבול בזה העולם איזה סבל, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) כנראה שכאן הגיהנום לא עולם הזה, עיין שם, ולכן אנחנו צריכים הרבה התחזקות לחזק את עצמינו בכל יום מחדש, ולא לתן שהס"מ ישבור אותנו ויכניס אותנו ביאוש ובהתרשלות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, וביחד תשמחו בכל יום ויום מחדש, ותעזרי לי להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם לעשות חסד עם אנשי שלומינו, כי הולך לי בחיים שהקהילה הקדושה שלנו ביבנאל יעסקו רק בחסד לעזור אחד להשני, ובפרט שיש רעבים וצמאים ואלמלא לא היה בית התבשיל - אהל אברהם לא היה להם מה לאכול עד כדי כך יש משפחות עניות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתנדבי פעם בחודש לבוא לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, שזה זכות מאד גדולה, כי אצלו יתברך מאד מאד יקר חסד שעושים עם הזולת, ואין עוד חסד יותר גדול מלתת אוכל לרעבים ולצמאים וכו'.
אשרינו מה טוב חלקינו שאנו זוכים לדעת מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שקירבנו אל רביז"ל, וכולנו זכינו כבר להיות פעם אחת או יותר אצל ציונו הקדוש באומן אשר אין למעלה מזה, וכן זכינו להיות גם אצל ציון מוהרנ"ת ז"ל, אשרינו ועוד פעם אשרינו וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויחי עשרה בטבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תתחזקי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי לעשות חסד עם נשות אנשי שלומינו, כי הקהילה שלנו מיוסדת רק על חסד, ואני חוזר על זה יום אחר יום אשר החסד מה שנשות אנשי שלומינו עושות, זה מאד מאד חשוב למעלה, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, ותהלה לאל כל שבוע יש לנו כמה יולדות כן ירבו, והחסד שנשות אנשי שלומינו עושות עם כל יולדת בפרט, זה אין בשום קהילה בעולם, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם לך יהיה חלק בזה, וכן לעזור לי בבית התבשיל - אהל אברהם שכל החיים שלי תלויים בזה.
מאד מאד אני אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי ועל אשתי שאנו צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתהי שמחה ועליזה כל השבת, וכן תמשיכי את שמחת השבת לששת ימי החול.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ב טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, בפרט באלו הימים שנקראים ימי שובבי"ם, היינו בארבעים יום אלו שקוראים את פרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים, אמר האריז"ל שהם ימים מיוחדים מאד מאד לתקן את כל מה שקלקל, כי קוראים בפרשיות האלו גלות מצרים מה שעם ישראל עברו בהשעבוד הכי גדול מהמצריים, שהוצרכו לעבוד עבודת פרך וכו', ואחר כך יציאת מצרים, ואחר כך קריעת ים סוף, וביזת ים סוף, ואחר כך קבלת התורה, ולכן דייקא בארבעים ימים אלו שקוראים את הפרשיות האלו הם ימים מאד מסוגלים לתקן את כל הפגמים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך לטובתך ולטובת בעלך ולטובת הילדים שאת צריכה לדעת טוב טוב היום יש כלי משחית הנקראים איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', שזה קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית מחשב (מכשף) המחובר אל אינטרנט, וכן אייפד, או בלקברי, או אייפון וכו' וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית את המחשב שמחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה לך כאילו זה הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בדבר זה, לפני שיהיה מאוחר מאד, שאז תהי הכי אומללה בחייך, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) הלא האדם בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון: א מענטש פון איין תענוג'ל וועגן פון א פערטל שעה, קאן ער אן ווערן גאר דעם עולם הזה מיט דעם עולם הבא; ואני מאד מבקש אותך שאל תקחי את הדבר הזה קל בעיניך, כי רבים חללים הפילה הכלי משחית הזה, ובפרט הנוער בעולם יצאו לתרבות רעה הן הבנים והן הבנות רק בשביל כלי משחית האלו, ולכן אשרי מי שפותח את העינים וזורק את הזבל והלכלוך הזה מתוך הבית, ומזהיר את הילדים שלא יהיה להם כלי משחית הזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ג טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעזרי לי לעשות חסד עם נשות אנשי שלומינו כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ומי שעושה חסד עם הזולת הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, כי בעשיית חסד שעושים חסד עם הזולת, בזה מגלים את טוהר לבבו. ואמר רביז"ל (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות; ולכן תרבי לעשות חסד, ותעזרי לי להמשיך בבית התבשיל - אהל אברהם, שזה החסד הכי גדול שנותנים לאכול לרעבים ולצמאים, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
ידוע שמחלת העצבים באים להאדם העיקר מחמת חסרון השמחה, כי תיכף ומיד כשאדם נופל במרה שחורה ובעצבות ובדכאון פנימי רחמנא ליצלן זה מחלת העצבים וכו' וכו', ולכן עיקר הרפואה לצאת מזה זה רק שמחה, ולהכריח את עצמו בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, ולא בחינם שרביז"ל הזהיר אותנו על שמחה יותר מהכל, כי על כל אחד ואחת עובר בכל יום כל מיני משברים וגלים, צרות ויסורים ומכאובים, עניות ודחקות וצמצומים וכו' וכו', שזה מושך את האדם אל העצבות ואל העצלות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן מוכרחים להכריח את עצמו עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, וזה לא עבודה קלה ופשוטה, אלא עבודה הכי קשה, ואשרי מי שמכריח את עצמו להיות תמיד בשמחה, אזי לא יסבול משום מחלות הקשורים אל מחלת העצבים וכו'. ולהגיע אל שמחה אי אפשר רק על ידי תפלה, וצריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך על מדת השמחה, ולכן תראי לומר בכל יום את התפלה הזו, וזה יועיל לך מאד מאד לבא לשמחה.
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באברי וגידי ובכל טיפי דמי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא אבי שבשמים רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותך יתברך, איך שאתה מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ותמשיך עלי שפע שלא אצטרך שום טובות מבשר ודם, אלא תפרנסני מידך המלאה לבד, ועוד אזכה לתת צדקה להזולת, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שמות י"ד טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים בעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה זה הקדושה, ולהיפך העצבות זה הטומאה, ולכן תמסרי את נפשך על מדת השמחה, ועל ידי זה הכל ילך לך כסדר, ורואים בני אדם מסתובבים ממש בעולם הדמיון וכו', והכל מחמת העצבות והעצלות שמסבב אותם וכו', ולכן את צריכה לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, שזה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, וזה מביא לאדם את מדת הסבלנות לסבול את כל הבא עליו וכו', כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחד מה שעובר וכו', אבל אם הוא תמיד שמח הוא לא מרגיש את הסבל שסובל וכו'.
ידוע כשרביז"ל היה ילד קטן לפני שהיה לו תספורת (שקוראין חלאקה) וכשאמו מרת פייגא ע"ה סרקה לו את השערות כאב לו מאד כדרך ילד קטן שבוכה בשעה שסורקים לו את השערות, ואמר רביז"ל שכבר אז הבנתי שבזה העולם צריכים הרבה לסבול וכו', ואף שכאב לי שתקתי וכו', וזה היה עוד לפני שהגיע לגיל שלוש, רואים מזה איך שאנחנו צריכים לכל הפחות עכשיו להכניס בעצמינו מדת הסבלנות לסבול את כל מה שעובר עלינו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה שצריכים לשמוח מאד מאד, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו מקורבים אל רבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום.
זכרי היטב אשר אצל רביז"ל היה יסוד גדול לדבר עמו יתברך, ולספר לפניו יתברך את כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, ואת לא יכולה לתאר איזה רעש הדיבורים שתדברי עמו יתברך יעשה בכל העולמות וכו', כי אם היית יודעת היית חוטפת בכל יום עוד תפלה עוד תחינה עוד בקשה עוד דיבור וכו', כי למעלה בשמים התפלות שבר ישראל מתפלל אל הקדוש ברוך הוא עושה זעזוע בכל העולמות, ומכל שכן כשזוכה גם לבכות בעת התפלה, זה שובר את כל המנעולים, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נ"ט.) אמר רבי אלעזר מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה שנאמר (איכה ג' ח') "גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי" ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר (תהלים ל"ט י"ג) "שמעה תפלתי הוי"ה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש", ולכן תראי כל יום ויום לבקש ממנו יתברך, ורק ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותראי אל איזה ישועות תגיעי, ותתפללי גם עבורי, ואהיה לך אסיר תודה.
היום בערב יהיה שיעור בענין טהרת המשפחה מפי הרב גד סולמון נ"י שזה מאד מאד הכרחי ללמוד את ההלכות האלו, ולחזור אליהם, ולא לומר שאני כבר יודעת את זה, כי בכל פעם שומעים דברים חדשים, ולכן מאד מאד נחוץ שאשה תבוא לפני ערב שמחה ולשמוע את ההלכות הכי נחוצות בטהרת המשפחה, כי אם לא לומדים יכולים להכשל באיסור כריתות חס ושלום.
מחר בערב בשעה תשע וחצי רציתי מאד שתבואי לבית הכנסת הגדול שאתן דרשה לכל הנשים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר שמות ט"ו טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ועל ידי שמחה תזכי להמדה היקרה של זריזות, לעשות כל דבר בזריזות, כי להיפך על ידי עצבות ומרירות ודכאון באים לידי עצלות שזה המדה הכי רעה שנובע מיאוש פנימי, כי מי שמיואש מהחיים שלו כבר לא איכפת לו שום דבר וכו', ולא מעניין אותו שום דבר וכו', ותמיד הוא בעצבות ובדכאון, מיואש מאד מהחיים שלו, עד שכבר לא מעניין אותו כלום מה שקורה בעולם, אבל זה המדה הכי גרועה שרק יכול להיות, ורביז"ל בא לעקור מאתנו את מדת העצלות, ורצה שנהיה זריזים, כל דבר לעשות תיכף ומיד בזריזות עצומה שנובע מתקווה, שאדם מתחזק ומקווה לכל טוב אמיתי ונצחי, ואינו מייאש את עצמו משום דבר, אבל זה לעומת זה הס"מ מכניס באדם עצלות, עד שכל דבר קטן מפחיד אותו וכו', ונכנס בדמיונות כאילו אורבים עליו ורוצים להרוג אותו וכו', וכמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו) "אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחובות: הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו: טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ח' סימן ו') רבנן אמרי ז' דברים אמר שלמה על העצל, ומה שאמר משה היה גדול מכולם, כיצד אמרו לעצל רבך בעיר לך ולמוד תורה ממנו, והוא משיב אותן ואומר להן, מתיירא אני מן הארי שבדרך, מנין, שנאמר (משלי כ"ו) "אמר עצל שחל בדרך" אמרו לו הרי רבך בתוך המדינה עמוד ולך אצלו, אמר להן מתיירא אני שלא יהא ארי בתוך הרחובות, שנאמר "ארי ברחובות", אמרו לו הרי הוא דר אצל ביתך, אמר להן והארי בחוץ, שנאמר "אמר עצל ארי בחוץ" אמרו לו בתוך הבית, השיב להן ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול אני מחזר ובא, אמרו לו פתוח הוא, מנין שנאמר (שם) "הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו" לסוף שלא היה יודע מה להשיב, אומר להן או הדלת פתוח או נעול מבקש אני לישן עוד מעט, מנין שנאמר (שם) "עד מתי עצל תשכב" וגו', עמד משנתו בבוקר נתנו לפניו לאכול הוא מתעצל לתת לתוך פיו, מנין שנאמר (שם י"ט) "טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו" וכו', עיין שם, ולכן ראי לקנות לעצמך את מדת הזריזות שזה יביא לך את כל הברכות.
היום בערב בשעה תשע וחצי רציתי מאד שתבואי לבית הכנסת הגדול שאתן דרשה לכל הנשים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום חמישי לסדר שמות ט"ז טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה, ואל תבלבלי את עצמך משום בריה שבעולם ותשתדלי להוציא את הקנאה מליבך, כי בדרך כלל מדת הקנאה נתפסת יותר בנשים מבגברים, כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג) אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה, כל אשה חושבת שלזולתה הולך יותר טוב ממנה, וזה אוכל אותה וכו', ובאמת הכל דמיון גדול מאד וכו', כי על כל אשה עובר מה שעובר וכו', ויש נשים פקחות שלא מגלים כלפי חוץ מה שקורה בבית וכו', ויש נשים שכן מגלים כלפי חוץ מזה שקורה בבית וכו', ומזה בא מידת הקנאה שכל אחת חושבת שלשניה יותר טוב ממנה אבל באמת זה לא כן, כי על כל אחת ואחת עובר בזה העולם מה שעובר, ועיקר גדולת נשמות ישראל שיכולות להתגבר על המשברים והגלים שעובר עליהם, ולכן אני מאד מבקש אותך תהיי רק שמחה ועליזה ואל תבלבלי את עצמך משום אשה בעולם.
הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך, ולכן אל תהיי בטלנית במקום לדבר לשון הרע ורכילות וליצנות וכו' וכו', במקום לרכל אחת על השניה וכו', יותר טוב לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם בשמים ומנענע ומזעזע את כל העולמות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע תפילתך, וכל מה שתבקשי תקבלי, ובעת שאת מתפללת אל הקדוש ברוך הוא תתפללי גם עלי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים, ויומתק ממני כל הדינים על ידי פלא עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שמות י"ז טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי, ובפרט בשבת קודש צריכים לראות שבבית יהיה אווירה של שמחה ורגיעה, שלא ישרה שום מתח בבית, ומכל שכן שלא יהיה חס ושלום שום מריבות בבית, כי הס"מ אורב מאד מאד להפיל את בני הבית דייקא בשבת שיהיה אז מריבות צעקות וצרחות וכו' וכו', כדי להפר את מנוחת השבת, ולכן תהי פקחית ותשתדלי שמצידך לא יהיה שום מתח חס ושלום וכו' ושום ריב ומחלוקת בשבת.את צריכה לדעת שבבית שיש שמחת השבת שמה שורה השכינה ובמקום ששורה השכינה שם שורה הברכה, ולכן תעשי כל מה שבידך שיהיה רק שמחה בשבת.נא ונא תשתדלי מאד לדון את בעלך ואת ילדיך לכף זכות, סוף כל סוף האישה נקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, ולכן דעי לך שכל שמחת השבת תלוי רק בך ככל שתתאזרי במידת הסבלנות שזה המידה הכי יפה, כן יומשך רגיעה בשבת ובבית יהיה אור השבת.בעת הדלקת הנרות תבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים להאישה, אם היית יודעת שבאלו החמש דקות שאת עומדת בפני הנרות איך פתוח לפניך כל העולמות ורוצים בהשמים לשמוע את קולך, היית עושה כל הפעולות שבעולם לשפוך את ליבך השבור אליו יתברך, כביכול הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתך, וזה העת רצון של האישה, ולכן תנצלי את הדלקת הנרות לבקש אז ממנו יתברך כל מה שאת צריכה בתמימות ובפשיטות, כמו שלימד אותנו רביז"ל שעל ידי שיחה בינו לבין קונו, שמדברים אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו זה בוקע רקיעים, ואמר רבזי"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ט) שעל ידי שיחה בינו לבין קונו גורמים שעשועים גדולים למעלה שלא עלו שעשועים כאלו מימות עולם, ולכן אל תהיי בטלנית בעת הדלקת הנרות תבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה וכו', כי אני יודע את מרירות לבבך מה שעובר עליך וכו', ומה שאת צריכה וכו', למה שלא תבקשי עכשיו בעת הדלקת הנרות, וזה יועיל לך מאד מאד.הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מתפלל עליך כל יום שתצליחי בחיים ויתרחב לך בגשמי וברוחני, ושתהיי שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כמו הקהילה הקדושה שלנו ביבנאל שהיא חממה של אמונה ושל עמוד החסד, שנשות אנשי שלומינו עושות חסד אחת עם השניה, שלא רואים דבר כזה בשום מקום בעולם, רק בקהילתינו הקדושה, ולכן תשמחי מאד מאד שאת נמצאת במקום כזה בקהילה קדושה כזאת.אני יודע שאת רוצה מאד לדבר עמי ולספר לי את כל מה שעובר עליך וכו', אבל לצערי הרב הפעם זה לא מתאפשר, כי אני מאד מאד חלש, ולכן תבקשי עלי שיהיה לי רפואה שלימה.  

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וארא י"ט טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי בשמחה עצומה שזכית להיות בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה, ולכן תראי להצטרף עם כל נשות אנשי שלומינו שמתקבצות בערבי שמחה ולשמוח אתם ביחד, כי רביז"ל הזהירנו על שמחה יותר מהכל, ולכן שיהיה לך חלק בשמחה, ואל תתדחי את השמחה למחר, כי כך אומרים חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן תחטפי עוד היום שמחה.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) כשאדם נכנס בקטנות המוחין העצה לחזק את אחרות ואז גם את תהי שמחה ועליזה, ולכן תעשי לעצמך הרגל תמיד לשמח נשים אחרות ואז יהיה לך שמחה אמיתת.
מה אומר לך אין עוד דבר יותר חשוב מלהיות בשמחה, כי השמחה זה הקדושה, ואמרו חכמינו הקדושים  (ירושלמי מועד קטן פרק ב' הלכה ד') שמחה לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו, אין עוד שמחה כמו השמחה שאדם גר בתוך עולמו, זאת אומרת כשאדם מסובב עם אלוקתו יתברך ויודע שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, ומתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ויודע שהקדוש ברוך הוא מסובב אותנו ושומר עלינו, זה השמחה הכי גדולה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתהי תמיד שמחה ועליזה ותשמחי את בעלך ואת הילדים ובתוך הבית ישרה אוירה של שמחה ואז תחיי כמו בגאולה העתידה שאז כולם ישמחו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום שני לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות חזקה באמונה בו יתברך, כי על ידי אמונה כל החיים שלך ישתנו לטובה, כי מי שאין לו אמונה הוא פשוט נמצא בגלות גדול ולא מוצא את המקום שלו, מה שאין כן אם אדם מאמין בהקדוש ברוך הוא איפה שרק לא יהיה נמצא איתו השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ולכן תהי חזקה באמונה שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא ועל ידי זה תוכלי לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה.
הרגילי עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך כמו שאת מבקשת מאמא או מדברת עם חברה טובה וכו' וכך תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין למעלה מזה ואם היית יודעת מה התפילות שלך פועלות בשמים היית תמיד מדברת אל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא תעשי צדקה וחסד עם נשות אנשי שלומינו ועיקר הצדקה והחסד הוא לקבל את פניהן בשמחה ובחיוך כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחת מה שעובר מבית ומחוץ וכשבאה אישה עם פנים שמחות ועליזות על ידי זה מחייה אותה, ואמר רביז"ל להחיות בן אדם זה לא דבר פשוט, זה מאד מאד חשוב בשמים, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם לשמח עוד אישה ועוד אישה וכו', שזה הצדקה הכי גדולה שיכולים לעשות עם נשמות ישראל.
אני מאד מבקש אותך שתראי להתפלל על בריאותי ובריאות אשתי אני בטוח שרצית לדבר איתי, אבל את צריכה להבין שאני מאד מאד חלש ולכן תכתבי לי מכתב ואני יענה לך.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"א טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדוננו ורב להושיע, ואז תזכי בזה העולם לעשות הרבה צדקה וחסד שזה מאד מאד חשוב בשמים.
העיקר תשתדלי שמצידך לא יהיה שום מחלוקת בבית, כי החכם מכל האדם אמר (משלי כ"א ט') "טוב לשבת על פינת גג מאשת מדנים", אדם יותר טוב לו לגור באיזה פינה בגג, מלגור בארמון שיש שמה אישה שהיא תמיד רבה עם בעלה, ולכן תהי פקחית ותשתדלי מאד מאד לשמח את כל הבית ותשמחי את בעלך ואת הילדים, ואז תראי איך שכל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי.
את צריכה לדעת שהאישה נקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, ולכן עליך תמיד לדבר דיבורי אמונה והשגחה פרטית, כי כשאשה מדברת עם בעלה ועם הילדים מהקדוש ברוך הוא, זה מאד מאד מקובל עליהם, ולכן תהי חזקה מאד מאד באמונה פשוטה בו יתברך וזה יביא לך הרבה ישועות, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות, כשאדם חזק באמונה ממשיך על עצמו הרבה הרבה ברכות.
ולכן תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדיו נמצא. ואמר הצדיק הקדוש רבי ישראל דב מוולעדניק, שהיום הוא יום ההילולא שלו, כשבר ישראל מדבר מאמונה הוא נעשה בסוד המשכן ששוכן בו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן תמיד תדברי דיבורי אמונה, ועל ידי זה יבוא לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך ותהי הכי מאושרת בחייך.
זכרי היטב אשר עיקר שלמות האישה זה שהיא מתנהגת בצניעות, הן בצניעות הלבוש, והן בצניעות הדיבור וכו' וכו', והעיקר שאישה צריכה לשמור מאד מאד שלא יראו את שערות ראשה וזה עוון חמור מאד מאד, כתוב בזוהר (נשא קכ"ה) קללה תבוא בבית שהאישה הולכת בשערות מגולות, או עניות יחגוג שמה ולילדים לא יהיה להם שום שלמות וכו' וכו', ולכן אישה נשואה מוכרחת לשמור שלא ללכת בגילוי שער שזה עוון חמור מאד מאד, ואל יקל בעיניך דבר זה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה שזכית לדעת מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה רבי שמחיה ומחזק ומעודד ומשמח אותנו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה במשך שבוע ימים שאני נמצא בקהילה שראיתי איך שקהילתינו שהיא חממה של אמונה מתפתחת ומתרחבת בכל יום מחדש, ובפרט הערבי שמחה שנשות אנשי שלומינו מרחיבות פעילויותיהם וכו', להחדיר שמחה בכל אישה ואישה שזה עולה על הכל וזה כלילת היופי של קהילתינו הקדושה וכו', אני מאד מבקש שתשתפי פעולה עם שאר נשות אנשי שלמינו ותקפידי מאד מאד לבוא לערבי שמחה, וזה רק יעזור לך מאד מאד להמשיך בחיים להתאוור וכו', כי השמחה זה הגאולה שאדם נגאל מכל צרותיו.
אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות, אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים צרות ויסורים ומכאובים וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שאסור להשבר משום דבר, וזה גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד עם כל המשברים שעובר עליו בחיים וכו', ולא רק שלא נשבר אלא הוא עוד מחזק את אחרים וכו', ולכן אל תהי בטלנית תקחי את עצמך בידך, ותראי לרקוד בכל יום ולשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת, חממה של אמונה, וכן תחזקי את בעלך ואת הילדים במידת השמחה אשר אין למעלה מזה, ותראי שבזה שתהי שמחה איזה טובה זה יביא לכל הבית, כי בית שיש שמה אוירה של שמחה יש שמה הכל.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד תהיי שמחה ועליזה ותשמחי את בעלך ואת הילדים וישרה בבית אוירה של שמחה תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי לעזור לי בבית התבשיל אשר כל החיים שלי תלוים בזה, כי רק בזכות זה אני חי, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי כשעושים חסד עם הזולת זוכים לשרות בצל השכינה, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט רות רמז תר"ב) גדול כוחן של גומלי חסדים שאין חסים לא בצל כנפי הארץ, ולא בצל כנפי השחר, ולא בצל כנפי השמש, ולא בצל כנפי הכרובים, אלא בצלו של הקדוש ברוך הוא, ולכן בזה שתעזרי לי להרחיב את הפעילות של בית התבשיל אהל אברהם, בזה תשרי עליך את שכינת עוזו יתברך, ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה.
נא ונא תראי להתפלל עלי ועל אשתי שנזכה לבריאות השלמה, וכן תתפללי עליך ועל בעלך ועל הילדים, כי מה שתפילה פועלת שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ולכן אל יקל בעיניך כל העניין של התפילה, כי התפילה זה צינור להמשיך עליו אורו יתברך בזה העולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שמות כ"ד טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזרי במדת השמחה, ותשמרי שכל השבת יעבור עליך רק עם שמחה, כי אין עוד דבר שמוחל את העוונות של אדם כמו שמחת השבת, לצערינו הרב שומעים כל כך הרבה מקרים מזעזעים מה שקורה עם נשים צעירות שנחטפו בגיל צעיר מהעולם שנפטרו פתאום וכו' וכו', ולא יודעים ממה זה וכו' וכו', אבל בוודאי יש בזה חשבון עמוק שנכשלו באיזה עוון חמור ששילמו על זה עם החיים וכו', ולכן כל אשה שזוכה לשמור שבת קודש והיא בשמחה עצומה כל השבת, על ידי זה מוחלין לה כל עוונותיה, ומארכת ימים ושנים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה כל השבת, כי בזה שאשה שמחה כל השבת, על ידי זה מגלית את טוהר לבבה שהיא מאמינה בקדושת שבת.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להתאזר במדת הסבלנות שכל השבת תהי רגועה מאד מאד אף שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת אל תתני שיפרו לך את קדושת השבת על ידי שיכניסו אותך בלחצים וכו' וכו', כי בדרך כלל אשה מאד מאד טרודה בשבת, הבעל בבית והילדים בבית וכו' וכו', וקרובים מאד מאד להכנס בכעס ובעצבים, ולכן אשרי האשה שקונית לעצמה את מדת הסבלנות וזוכה להחדיר בבית אוירה רגיעה של שמחה, ואז היא ניצלה מכל מיני גזירות רעות שרק נגזרו עליה וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) שאם שומרים ומכבדים את השבת ושמחים עם השבת, על ידי זה ניצלים מעונשים קשים שבאים על חילול שבת שחיללו פעם את השבת, ולכן תשתדלי בכל הכוחות שבעולם רק להיות בשמחה כל השבת כולו, ואז טוב לך כל הימים.
מי יתן שתוכלי לומר בכל יום "יום תהלים", כי אמירת תהלים מביא את כל הישועות בעולם, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", כדי שתוכלי לסיים במשך השבוע את כל ספר התהלים, ועל כל פנים אם היא לא יכולה לומר בכל יום את היום תהלים, שעל כל פנים בשבת שתאמרי את היום תהלים השייך לשבת הזה.
אשתי צריכה לעבור ניתוח ביום שני, אבקש מאד להתפלל עליה שהכל יצליח ויעבור בקלות ותתרפא לגמרי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ו טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ותרבי לעשות צדקה וחסד, כי לאחרונה שומעים כל כך הרבה אסונות שקורה עם נשים צעירות שנחטפים מן העולם בצורה איומה מאד, ולכן אשרי מי שמרבה לעשות צדקה וחסד, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי י' ב') "וצדקה תציל ממות", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) שתי צדקות הללו למה? אחת שמצילתו ממיתה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהנם; כי כשעושים צדקה וחסד עם הזולת, על ידי זה ניצולים ממיתה משונה בזה העולם, וניצולים מדינה של גיהנום בעולם הבא, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לעשות חסד עם הזולת, ואם את יכולה לבוא לעזור לי בבית התבשיל - אהל אברהם אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות שיהיה לך בזה, כי סוף כל סוף הקמתי את זה רק בשביל להאכיל רעבים וצמאים, אשר זה הצדקה הכי גדולה, ולכן בזה שתעזרי לי זה חשוב ממש כאילו את נותנת את הצדקה.
נא ונא ראי להתחזק ביראת שמים שלימה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי את צריכה לדעת שעכשיו הנסיון הכי קשה זה לגדל ילדים, והעיקר לשמור עליהם שלא יצאו לתרבות רעה, ולא יהיו נושרים עד שרחמנא ליצלן יפלו אל סמים ואל הדברים הכי גרועים וכו' וכו', וזה תלוי בחינוך עצמי, כי כשהאמא מתנהגת בצניעות הדיבור שלא מנוולת את פיה, ולא מקללת את הילדים ואת בעלה, וכן היא שומרת על ההתנהגות שלה, מברכת ברכת המזון מתוך הסידור, ואומרת את הברכות בקול, על ידי זה הילדים יחקו אותה, כי הילדים מחקים את ההורים, וכמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, וכן אמרו (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן אני מאד מבקש אותך שתיקחי את עצמך בידיך ותתנהגי בדרך ארץ גדול ובצניעות הלבוש, כדי שהילדים שלך לא יחקו אותך, ואחר כך יהיה כבר מאוחר, ואל תקחי את זה בקלות, כי כשהילדים פורשים מהיהדות ונושרים מהאנושיות וכו' וכו', ומתחילים לקחת סמים, ועושים כל מיני שטויות, אז ההורים תולשים את שערות ראשם וכו', ושואלים למה מגיע להם עונש כזה? והם לא יודעים שהם חייבים בזה, כי אם הם היו מתנהגים בצניעות הדיבור, בצניעות הלבוש, והיו מוסרים את נפשם על המצוות כקלה כחמורה, אז היו זוכים לרוות רוב נחת מילדיהם, ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תקחי את זה בקלות, כי מהבתים הכי טובים כבר קרה דבר כזה שהילדים פרשו ופרקו עול לגמרי וכו', וזה בכיה לדורות, ועכשיו זה כבר מאוחר, ולכן תהי חכמה ומהיום והלאה תשמרי מאד מאד איך שאת מתנהגת, כי את צריכה לדעת שהילדים יחקו אותך וכו'.
מאד מאד אני מבקש אותך שתדעי שלעשות כתובת קעקע וכו', כגון איפור קבוע וכו', על העינים ועל השפתיים וכו' וכו', יש בזה שאלה מאד מאד קשה בענין טבילה וכו', והיא כמו שלא טבלה רחמנא ליצלן, ואסור לקחת סיכון כי את צריכה לדעת שזה בנפשך וכו', ולכן צריכים לשאול כל דבר ב"בית הוראה" מה מותר ומה אסור, כדי שלא תהיה מהצועקות ואינה נענית, ולאחרונה יש זוועה בהרבה דברים חמורים מה שקורה שנשים צעירות נחטפו במיתות משונות רחמנא ליצלן, ובפרט בעת לידה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על דבר זה, ולא לקחת את זה בקלות.
מחר אשתי צריכה לעבור ניתוח, אבקש אותך מאד מאד להתפלל על רפואתה, ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בא כ"ז טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי במדת השמחה שאין למעלה מזה, וטבע של האשה שתמיד היא נמשכה אחר העצבות והמרירות והדכאון וכו', מרוב העומס שיש עליה מעבודות הבית, כי סוף כל סוף אשה נקראת עקרת הבית כי היא עיקר הבית, ולכן אשה צריכה להיות יותר בשמחה מהבעל, כי אם האשה שמחה ועליזה על ידי זה כל הבית הולכת כבר בצורה אחרת לגמרי, ואת צריכה לדעת כי אשה יש לה גם כח הסבל שהיא יכולה לסבול יותר ממה שגבר יכול לסבול, כי היא עוברת צער עיבור, צער לידה, צער גידול וכו' וכו', אשר גברים לא יכולים להראות את זה, ולכן אשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלות, ולכן תראי להוציא מכח אל הפועל את כל הכוחות הטמונים בך וכו' וכו', העיקר שתמסרי את נפשך על מדת השמחה, שזה עולה על הכל, ותיכף ומיד כשזוכים לשמחה זוכים כבר להכל, ואי אפשר להסביר את מעלת האשה שהיא תמיד שמחה ועליזה ומחייכת לכולן, ומקבלת את כולן בסבר פנים יפות, שעל ידי זה היא קונה לעצמה המון חברות וידידות וכו' וכו', כי על כל אשה ואשה עובר מרירות דמרירות עד אין סוף וכו', וכשבאה אשה מחייכת ומקבלת אותה בסבר פנים יפות, היא פשוט מחייה אותה, ואמר רביז"ל להחיות בר ישראל זה דבר גדול מאד מאד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בא כ"ח טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי להודות לך על המסירות נפש שמסרת את נפשך להתפלל על בריאות זוגתי תחי', תהלה לאל הניתוח עבר בקלות מאד למעלה מהמשוער, והקדוש ברוך הוא ישלח לה החלמה מהירה, ותשואת חן לך על זה מאד מאד.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזכרי היטב מה שלימד אותנו רביז"ל שכל דבר שאדם צריך בזה העולם, עליו רק לבקש ממנו יתברך, כי אין לנו רק את הקדוש ברוך הוא, ואשרי האשה שמכניסה את הדעת הזו בתוך לבה וכו', שאין לה בזה העולם אל מי לשפוך את לבה אלא אל הקדוש ברוך הוא, ואת צריכה לדעת שאצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ואפילו שמתפללים על דבר אחד ולא רואים תיכף ומיד ישועה, אסור להתייאש בשום פנים ואופן, כי כל תפלה כל תחינה כל בקשה מקרבת את הישועה, וחכמינו הקדושים אמרו (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ואפילו שמבקשים על דבר אחד הרבה זמן ולא רואים שום ישועה וכו', צריכים להאמין שאין שום תפלה הולכת לריק, כי הכל בחשבון גדול ממנו יתברך, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ויראו ישועות גדולות, כמאמרם ז"ל (יבמות ס"ד.) אמר רבי יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, אמר רבי יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקדוש ברוך הוא ממדת רגזנות למדת רחמנות; ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי רגילה מפעם לפעם לנסוע אל ציון רבי מאיר בעל הנס שזה סך הכל שתים עשרה דקות מיבנאל, ושם תשפכי את נפשך לפניו יתברך, ותכניסי בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת "קרן הצדיק" לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, אשר אמרו צדיקים שהוא ממונה עד היום לנסים גדולים, ועל שולחן הצדיקים תמיד היה קופה צדקת לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ואל תהי  עצובה וממורמרת ומודאגת וכו', כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב אם לא תייאשי את עצמך מתפלה ובקשה, וכן תשמחי את עצמך ותשמחי את אחרות, שזה יסוד גדול בחסידות ברסלב רק לשמח את הזולת, יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בא כ"ט טבת ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני שמח שנשות אנשי שלומינו מתאספות יחד לשמוח בכל מיני אופנים שבעולם, כי זה היה הרצון של רביז"ל שנחזיק מעמד בזה העולם העובר, ונרבה בעשיית חסד אחת עם השניה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד יותר מהכל, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, וכן לפני שברא הקדוש ברוך הוא את האדם קטרגו מאד מאד שלא לברוא אותו, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; רואים מזה כשבר ישראל עושה חסד עם הזולת, הוא משלים את כוונת הבריאה, ולכן אני מאד מאד שמח כשנשות אנשי שלומינו מתקבצות יחד ומחזקות אחת את השניה להיות בשמחה, שזה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אשרי האשה שזוכה לשמח את זולתה, וכן להחדיר בה אמונה פשוטה בו יתברך, כדי שתהיה רגילה גם כן לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין עוד דבר יותר חשוב ויותר יקר מזה.
אני מאד מאד מבקש אותך שבכל פעם שנשות אנשי שלומינו עושות הצגה וכו', או ערב שמחה, שתשתדלי גם כן לבוא, וכן להביא חברות, כי יש המון נשות מאנשי שלומינו שעובר עליהן מה שעובר וכו', והן נסגרות בתוך עצמן וכו', ועל ידי שאת תביאי אותן אל הערבי שמחה תוציאי אותן מהעצבות והמרירות והדכאון שנכנס בה וכו' וכו', ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) שצריכים להכניס את אלו שנמצאים בעצבות לחטוף אותם גם כן בתוך השמחה, אשר אין ערוך אליה, וזה סימן שאדם נמצא בקדושה כשהוא שש ושמח, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולשמח את בעלך ואת הילדים ואת החברות שלך, ובזה תשרי את השכינה עליך, ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שיש לנו רבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם הזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

1 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup