ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש כסלו ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש כסלו ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' כסליו | ג' כסליו | ד' כסליו | ה' כסליו | ז' כסליו | ח' כסליו | ט' כסליו | י' כסליו | י"א כסליו | י"ב כסליו | י"ד כסליו | ט"ו כסליו | ט"ז כסליו | י"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסלו | כ"א כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו | כ"ה כסליו | כ"ו כסליו | כ"ח כסליו | כ"ט כסליו | ל' כסליו

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום א' לסדר ויצא א' דראש חודש כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

אני מאד מאד מבקש אותך שתצטרפי עם נשות אנשי שלומינו שמתאספות יחד פעמיים בשבוע לערבי שמחה ושרות ורוקדות יחד, שדבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כשעם ישראל שמחים ועליזים, שזה מקרב אחד להשני, והס"מ מאד מאד מפחד שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, ולכן הוא עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה רק פירודים, כי זה הכח הטומאה שלו "הפרד ומשול", ולכן זה לעומת זה אנחנו צריכים לראות להתאחד יותר ויותר, ולשמוח ולרקוד בכל יום ויום.
ואני מאד מבקש אותך שלא יזכר ולא ימצא במחנינו שום אשה שמדברת לשון הרע על השניה ומרכלת מזאת על זאת וכו' וכו', כי אני לא יכול לסבול אשה כזו שיש לה עזות מצח לרכל מאחת על השניה וכו' וכו', בשעה שכל אחד יש לו פצע פתוח וכו', מרוב הצרות והיסורים והמרירות שעובר על כל אחת ואחת וכו', ועוד זאת באה בלי בושה לרכל מזאת על זאת וכו', ועוד שמים מלח על פצע הפתוח וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי שלא יהיה במחנינו שום אשה שמרכלת אחת על השניה, כי אין לה מה לעשות אצלינו כלל, יש כמה נשים גרושות שאין להן מה לעשות רק לרכל מאחת על השניה, ולכן אני מאד מאד מקפיד על דבר זה כי הקהילה שלנו היא קהילה מיוחדת במינה, חממה של אמונה, ואני לא רוצה שימצא בינינו איזה תולעים וכו', שרוצות לקלקל את הכרם שנטעתי ביזע ובדם זה חצי יובל שנים, ולכן אל תתני שאיזה אשה תרכל על השניה, כי אני מאד מאד מקפיד על זה.
רציתי מאד שכל אשה שיש לה איזה כשרון לאיזה עסק, שתשתדל מאד מאד לפתוח עסק עצמאי, כדי שכל אחת תתפרנס בכבוד, ותהלה לאל יש בין נשות אנשי שלומינו מאד מוכשרות להרבה תחומים, ולכן רציתי שיפתחו עסק עצמאי מעצמם, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ג:) בשעה שנכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך, אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה, כי רק זה העצה שאחת תעזור להשניה, ותפרגן להשניה.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' דראש חודש כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, אשר אין למעלה מזה, כי כשבר ישראל חזק באמונה ויודע ועד אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי יתפרדו כל פועלי אוון שהס"מ וגונדא דיליה מתבטלים לגמרי, כי אין כוחם אלא מהטומאה והסטרא אחרא, שזה הכפירות ואפיקורסות וכו' וכו', ותיכף ומיד כשבר ישראל מתחזק באמונה פשוטה שהכל ממנו יתברך, אזי נכנס בו שמחה אמיתית, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, ואמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתחדירי בעצמך את האמונה הקדושה הזו, ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה בלי שום חכמות כלל, רק בפשיטות גמור כמו שהנשים הכשרות מאמינות, אשרי האשה שחזקה באמונה ומדברת תמיד רק ממנו יתברך, שאז אל רב טוב הגנוז והצפון תזכה, כמו שכתוב (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", מי שחזק באמונה נמשך עליו כל הברכות, ועוד תראי ישועות גדולות שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, ויקויים על כל שונאינו ומתנגדינו מה שכתוב (תהילים ז') "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל: ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד", וכתיב (משלי כ"ו כ"ז) "כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב", יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד שמחתי לשמוע שאתמול התקבצו נשות אנשי שלומינו יחד באולם השמחות, ושמחו יחד, שזה אצלי חשוב יותר מהכל, כי רביז"ל הקפיד מאד מאד על מדת השמחה, ובפרט אשה שיש לה כל כך הרבה לחצים מהבית מהעבודה יום יומית וכו' וכו', אין עוד דבר יותר חשוב מזה שהיא יוצאה לעת ערב להתקבץ יחד עם נשות אנשי שלומינו ולשמוח יחד, ולדבר ולפטפט יחד וכו' וכו', ולראות איזה הצגה וכו', העיקר רק שכל אשה צריכה להיות שמחה ועליזה, כי אין עוד דבר שמציל את האדם מפגעי ומקרי הזמן כמו השמחה, ככל שהאשה שמחה ועליזה כך היא זוכית שגם בעלה והילדים הם ברגיעה וכו', ובבית שורה אוירה של סבלנות ושמחה וכו'.
מה אומר לך בזה העולם עובר על כל אחד משברים וגלים, ואין בית שלא יעבור שמה איזה משבר וכו', ועיקר גדולת בר ישראל כשזוכה להפוך את הרע לטוב, ואת החושך לאור גדול, ולהפוך את המרירות למתיקות, וזה צריך להיות עבודת בר ישראל בעולם, וזה זוכים רק על ידי תוקף האמונה שמחדירים בעצמם אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן אין להצטער עם מה שקרה עם האדם וכו', כי יודע שהכל היה רצונו יתברך, ולכן למה צריכים להיות שבור? ולמה צריכים להתבלבל? מאחר שיודעים שהכל הוא רק ממנו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') תיכף ומיד כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי על עולם הבא נאמר (ישעיה ס"ד ג') "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו", ועל דרך זה עבד רבי עקיבא את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש הכי גדולה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס:) שאמר רבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד; ולא בחינם שאמר האריז"ל לתלמידו רבי חיים ויטאל ז"ל, בדורות אלו אפילו עם מיעוט פעולות יכולים להגיע למדריגת רבי עקיבא, היינו אם אדם מחדיר בעצמו אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואפילו את הצער שהוא צריך לסבול מאיזה רשע עריץ וכו', הוא גם כן שליח ממנו יתברך וכו', ואומר הכל לטובה, אזי זוכה להגיע למדריגת רבי עקיבא, וידוע שדורשי רשומות דרשו ע'ק'י'ב'א' ראשי תיבות י'ש ק'ונה ע'ולמו ב'שעה א'חת, ולכן אשרי האשה שתמיד מתחבאת אצל הקדוש ברוך הוא, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שרק תהי שמחה ועליזה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה לך, עם כל זאת תעשי כל מה שביכולתך רק לשמוח וגם לשמח נשים אחרות, אשר זה הגמילות חסד הכי גדול, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל אשר מצות צדקה זה לאו דווקא עם כסף, אלא אפילו עם מילה טובה ועם חיוך רחב זה כבר הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא ליבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אני מוכרח להגיד לך שכל האורחות שרק הגיעו ליבנאל הן לא יכולות להתפעל יותר ממה שנשות אנשי שלומינו קיבלו אותן בסבר פנים יפות ובשמחה עצומה, דבר כזה שלא רואים בשום מקום, ואני מוכרח להגיד לך שזה הנחת רוח הכי גדולה שלי שאני רואה שהנשים מצייתות אותי, כי באמת זה חסד מאד מאד גדול לקבל את הזולת בסבר פנים יפות, כי עובר על כל אחת ואחת מה שעובר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', אין בית שלא יהיה שמה איזה ויכוח או מריבה או איזה קטטה וכו' וכו', והאשה שבורה ורצוצה, וכשבאה אשה אחרת ומחייכת אליה, ומחזקת אותה, ומדברת על לבה, זה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לעשות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שגם את תראי להכניס את עצמך בעבודה הקדושה הזו רק לעזור להזולת עם דיבור טוב, ועם חיוך יפה, שבזה את מחייה את אשה אחרת, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נעסוק במדת החסד, ואשה תחזק את רעותה.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר בכל יום אליו יתברך, וכל מה שמעיק ומציק לך וכו' וכו', תראי לספר להקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך, ואל תבטחי באף אחד, כמו שאמר דוד המלך (תהילים קמ"ו ג') "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יכול לעזור לך? ולכן צריכים רק לבטוח בו יתברך, שזה מה שדוד המלך שר (תהילים כ"ב) "בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו: אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו", הלוואי הלוואי שנזכה לקיים את זה בשלימות, ואז עולמינו נירש בחיינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר שבעולם, ותשמרי על הבית שלך עם כל הכוחות, כי היום הזה יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא מחשב (מכשף) המחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ומאמללים את עצמם וכו', כי על ידי שמסתכלים בהזבל והלכלוך הזה וכו', נדבק בו כל הזוהמא של העירום והתיעוב וכו' וכו', עד שנעשים מכורים לזה וקשה מאד מאד לצאת מזה, כי זה בדיוק כמו שאחד מכור לסמים וכו', או אחד מכור לשתיית אלכוהול וכו', כמו כן מי שיש לו מחשב המחובר לאינטרנט או שאר כלי משחית שיכולים לראות בזה כל מיני עירום וזיהום וכו' וכו', אדם נעשה מכור לזה וקשה לו לצאת מזה וכו', וזה שורף לו את כל המח ובוער בו כל התאוות רעות, והראש והמח שלו נעשה מטומטמים לגמרי מרוב הניאוף והלכלוך שמסתכלים בזה, והלב מתעקם בעקמומיות עד שנכנס בו ספיקות באמונה, ונעקר ממנו יתברך, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית מחשב שמחובר אל אינטרנט או אייפד או בלקברי וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר אל אינטרנט בבית, והבעל או האשה התחילו להתכתב דרך הפייסבוק וכו' וכו', וכך נפלו בפח, ולבסוף או הבעל או האשה ברחו מהבית וכו', ודבר זה מאד מאד מצוי בעיתים הללו, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול תחתית רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד או ילדה שלוקחים כלי משחית כזה בתוך ידיהם וכו', הם כבר נופלים בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו, ואל תקחי את זה בקלות, כי זה מושך מאד מאד, ומי שנכנס בזה קשה לו מאד מאד לצאת מזה, אבל הוא לא קולט שעל ידי זה הוא הורס לעצמו את הבית במו ידיו, ומכל שכן שמאבד את הילדים שלו, כי זה סם המוות הן להגדולים והן להקטנים, כי זה ממש כמו סמים, מי שרק נכנס בזה קשה לו מאד לצאת מזה, ולכן אשרי האיש והאשה שלוקחים את היוזמה וזורקים את הכלי משחית הזה מהבית לפני שיהיה מאוחר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו זוכים עכשיו להיכנס בשבת חדשה, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד עם השבת הזה, וכך מסופר על הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (מנוחת כבודו הוא בבית עלמין הישן בטבריה), שכל שבת היה אצלו שבת חדש, כאילו עדיין עוד לא היה לו אף פעם שבת, כי כל שבת היה אצלו שבת חדש לגמרי, ולכן היה שמח כל השבת, ובאמת רביז"ל הזהירנו על דבר זה מאד מאד, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול; ולכן אשרי הבית שיש שם בשבת אוירה של רגיעה ושל מנוחה, כי שבת הוא מעין עולם הבא, ואז יכולים להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, עד כדי כך אפילו אדם שעבר כל מיני עבירות שבעולם, אומרים חכמינו הקדושים (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם שבבית ישרה בשבת מנוחה שלימה, ושלא יהיה שום ויכוחים או מריבות או אי הבנות בבית, כי הס"מ אורב מאד מאד לשבור את בתי ישראל, ולכן עלינו לשמור מאד מאד לא ליפול ברשתו, ועלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם שיהיה שלום בית בבית ביום השבת יותר מכל ששת ימי החול, ואם זוכים שעובר שבת בלי ויכוחים או מריבות או אי הבנות, אזי זוכים בששת ימי החול לשפע גדול מאד, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת].
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שאת גורמת לי בזה שאני שומע שנשות אנשי שלומינו הולכות מדי פעם בציון רבי מאיר בעל הנס לבקש עלי ועל אשתי, תשואת חן לכן על זה, כי אנחנו זקוקים לרחמי שמים מרובים ולרפואה שלימה, ורק התפלות שלכן עוזרות לנו, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ז' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז במדת החסד, כי קהילתינו הקדושה בנויה אך ורק על חסד, ולכן הולך לי בחיים שאשה תעשה חסד עם רעותה, ולכן ראי לקבל את כל אשה בסבר פנים יפות, ואף פעם לא להכנס בויכוחים או במריבות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ומוהרנ"ת ז"ל היה רגיל לומר לאנשי שלומינו שאת כולם רביז"ל יכול לקחת ולתקן, אבל לא בעל מחלוקת ובעל לשון הרע, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני אופנים שבעולם שלא יהיה לך שום שייכות לבעלי לשון הרע ורכילות, אני רוצה לעקור אותם מקהילתינו הקדושה, שלא ימצא מנוולת אחת מדברת לשון הרע ורכילות מזאת על זאת או מזאת על זאת, ובפרט מי שמדברת על הצדיק היא מראה לדעת שהיא סתם נואפת, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"ז) הנואפים לרוב הם מתנגדים לצדיקים ומתלוצצים מהם; ולכן צריכים להתרחק מהם כמו שמתרחקים מאש שורף, כי הם מאד מאד מסוכנים כמו נחש שרף, ולכן אם את שומעת אחת מדברת לשון הרע נגד הקהילה הקדושה שלנו, דעי לך שזה נחש שהס"מ רוכב עליה, והיא מסוכנת מאד, כי (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; וכן מובא (זוהר חדש כי תשא) דא נחש דרכיב עליה סמאל; ולכן אם תשמעי איזה לשון הרע או בעלי רכילות, תתרחקי ממנה כמו שמתרחקים מנחש מסוכן.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ובזכות צדקה וחסד שנעשה בקהילתינו, שום קליפות וסטרא אחרא לא יוכלו לגשת אלינו ולהזיק לנו, כי הוא יתברך שומר את המקום שעושים שמה חסד וצדקה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה  נעים גורלינו שיש לנו קהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר וישלח ח' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ולהתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כי אין עוד תענוג כתענוג האמונה, כי מי שמחדירה בעצמה אשר הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל מושגח ממנו יתברך בהשגחה פרטי פרטיית, אז החיים שלה הולכת בצורה אחרת לגמרי לגמרי, וכשאשה יודעת שכל מה שקורה איתה זה רק ממנו יתברך, כדי להמשיך את לבבה אליו יתברך, אזי מהפכת את הכל אל השמחה האמיתית, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, ולכן תהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יכניס בך שמחה אמיתית, ותשתדלי לשמח את בעלך ואת הילדים, ועל ידי זה יהיה אוירה של רגיעה בתוך הבית, ותצליחי עם הילדים, כי בבית שיש שמה אוירה של רגיעה וסבלנות, כל הבית מתנהגת אחרת לגמרי, מה שאין כן כשיש לחץ בבית, וכן צעקות  וצרחות ומריבות בבית, אזי הילדים יותר מתפרעים וכו', וקשה אחר כך לשלוט עליהם, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה עצומה, ואף שזה בא לך מאד מאד קשה, ולהחיות את עצמך עם האמונה בו יתברך, ועיקר שלימות האמונה הוא לדבר עמו יתברך כאשר מדברים עם חברה טובה, שזה מה שרביז"ל רוצה להביא אותנו, שנרגיש כל כך את הקדוש ברוך הוא עד שנוכל לדבר אליו, אשר אין עוד תענוג יותר גדול מזה, וזה זוכים על ידי שמחה ואמונה, אשרי האשה שמתחזקת בזה ואז טוב לה כל הימים.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק לקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ודעי לך שהבחירה בידיך, ואל תאמרי שאת לא יכולה להגיע לזה מרוב הלחץ והדחק שנמצא בתוך הבית וכו', כי הבחירה חופשית, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"י) לאחד ששאל אותו כיצד הוא הבחירה, השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה וכו', [וכתב מוהרנ"ת ז"ל ודבר זה הוא נצרך מאד לדעת, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה], ולכן אני מאד מבקש אותך תיקחי את עצמך בידיך, ותשתדלי רק להיות בשמחה ותשמחי נשים אחרות, ואז תראי שהחיים שלך ישתנו לגמרי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח ט' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי ללכת בצניעות, כי כך כותב הרמב"ם (פרק י"א מהלכות עכו"ם הלכה א') אין הולכים בחוקות הגויים ולא מדמין להם, לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהם, שנאמר (ויקרא כ' כ"ג) "ולא תלכו בחוקות הגוי", ונאמר (שם י"ח ג') "ובחוקותיהם לא תלכו", ונאמר (דברים י"ב ל') "השמר לך פן תנקש אחריהם", ובפסוקים אלו מזהיר הקדוש ברוך הוא שיהיה יהודי מובדל מהגויים בהליכותיהם ובדיעותיהם, וכמו שכתוב (ויקרא כ' כ"ו) "ואבדיל אתכם מן העמים", יהודי צריך ללכת אחרת מגוי, ולהתנהג מההפך אל ההפך, וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (יורה דעה סימן קע"ח סימן א') אין הולכין בחוקות העכו"ם, ולא מדמין להן, ולא ילבש מלבוש המיוחד להן, אלא יהיה מובדל מהן במלבושיו ובשאר מעשיו; וכן מביא הבית יוסף שכל בגד של שחץ וגאוה הוא אסור, ולא באלה חלק יעקב שדרך ישראל להיות צנועים וענוים ולא לפנות אל האלילים, הרי שלך לפניך איך בת ישראל צריכה להזהר לא להמשך אחר חוקות הגויים דרכיהם ולבושיהם, כהיום נתרבה רחמנא לישזבן הסרטן בהנשים, הן סרטן הרחם, הן סרטן החזה וכו', ולא יודעים שהכל בא שהתחילו לדמות את עצמן אל מעשה הגויים, הן בלבוש שזה בכלל לא צנוע החצאית זה למעלה מהברך, החולצה למעלה מהמפרק, והצוואר פתוח מאד, מסתובבות בלי גרבים, עד שיש נשים שגם מעשנות סיגריות ושותות משקה המשכר, ומנבלות את הפה שלהן וכו', ועל ידי זה דוחים את השכינה מהעולם, כמו שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תראי לשנות את הלבוש שלך, ואת סגנון הדיבור שלך, ואת דרך ההפקירות שהלכת עד עכשיו, כי הקדוש ברוך הוא מחכה ומחכה ואחר כך מקבלים את המכה וכו' וכו', שאז כבר מאוחר, ולכן אני מאד מבקש אותך חמלי וחוסי על נפשך לפני שיהיה מאוחר.
אשה היא הכתר של עם ישראל, כי היא נקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, אוי להאשה שלוקחת את הכתר ושמה את זה בתוך הבוץ והלכלוך וכו', שאין עוד בושה וחרפה יותר גדולה מזו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך היות שאת נמצאת בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שתתנהגי בדרך ארץ גדולה מאד ובצניעות כמנהג בנות ישראל, ואז אני לוקח עלי את האחריות שלא יקרה לך שום דבר, מה שאין כן כשלא מצייתים, דעי לך שהקדוש ברוך הוא אינו וותרן, כמאמרם ז"ל (בבא קמא נ.) כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו; שומעים היום כל כך הרבה אסונות שקורה לנשים צעירות וכו', ומחפשים מזור ועצות איך להנצל מזה וכו', ואף אחד לא יודעת שזה רק בשביל אי הצניעות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תצייתי את רביז"ל שהזהירנו מאד מאד על הצניעות, ואמר לאנשי שלומינו למה לא תעשו מנשותיכם גם כן חסידות? כי רביז"ל רצה שהנשים גם כן יהיו בנות יראות שמים, ותמיד יתפללו להקדוש ברוך הוא, והפליג מאד במעלת תפלת האשה שיכולה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שהיא רוצה, ולכן ראי לקיים את כל זאת ואז טוב לך כל הימים, ותזכי שביתך יהיה משכן השכינה, ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה והשלום מצויה, ויהיה לך שלום בית אמיתי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, אשר אין עוד דבר יותר גדול מזה, כשנשמות ישראל מתאחדים יחד ושמחים יחד ועוזרים אחד להשני, על ידי זה משרים על עצמם שכינת עוזו יתברך, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, ולכן הולך לי בחיים שתמיד תהי ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ותעזרו אחת להשניה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (סוטה י"א:) בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכותן עתידין להגאל, וכן מובא בילקוט (רות רמז ד') אין הדורות נגאלין אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ח ג') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר, אלא לבית ישראל, היינו הנשים, כי בשכר הצניעות שיש בין נשות ישראל, על ידי זה נזכה להגאל, ולכן רציתי מאד מאד שאצלינו בהקהילה ישרה הצניעות במלוא מובן המילה, ואין לנו להתבייש מזה, אדרבה זה הגיאות של אשה שלא להתבייש מאף אחד, אלא ללכת בגאון ובגאווה עם הלבוש היהודי שלנו, שזה רק צניעות, ואשה צנועה היא חיילת של הקדוש ברוך הוא, ועיקר הצניעות היא בהשלוש דברים, בדיבור, ובמעשה, ובחברותה, היינו בדיבור שצריכים לדבר תמיד רק דיבורים נקיים, ולא להשתמש בדיבורים גסים ומאוסים בלשון שאינה נקיה, וביטויים שאינם מתאימים לרוח ישראל, וכן במעשה שכל המעשים יהיה נעשה בצניעות ולא למשוך תשומת לב של גברים, וכן בענין חברותות להתחבר רק עם נשים שיש להן אמונה בהקדוש ברוך הוא וחוזרות בתשובה, ולא להתחבר אל נשים קלי דעת שמנבלים את פיהם, או מעשנים, או שותים משקה חריף וכו' וכו', שכל זה לא שייך לבנות ישראל הכשרות.
זכרי היטב חזרת בתשובה את צריכה להיות עד הסוף, אין פשרות ביהדות, ואזי תזכי בזכות הצניעות לילדים ממושמעים, ילדים טובים ויראי השם וחושבי שמו.
תמיד תזכרי שכל מה שקורה בעולם בכלליות, ובפרטיות אצל כל אחד, הכל כבר נכתב בראש השנה, ונחתם ביום הכיפורים, ומספרים על הצדיק רבי יצחק בלאזר זצ"ל (המכונה רבי איצל'ה פטרבורגר שהיה מגדולי בעלי מוסר) שפעם באמצע החורף נתקף בצינון חזק וקשה מאד, ושאלה אותו אשתו מתי תקפה אותך הצינון? ענה ואמר ביום הכיפורים, והתפלאה אשתו ושאלה אותו קודם כל ביום הכיפורים לא היה קר, איך הצטננת אז? ושנית לא ראיתי אותך מצונן עד עכשיו, ואיך אתה אומר שהצטננת ביום הכיפורים? ענה ואמר ההחלטה שאני יצטנן כבר נחתם ביום הכיפורים, בשביל זה אמרתי לך שנצטננתי אז, רואים מכל זה שהכל מושגח בהשגחה פרטיית, ואסור להתבלבל משום דבר בעולם, ואני מאד מבקש אותך שתתחברי עם נשות אנשי שלומינו בערבי שמחה בליל ראשון ובליל שלישי, ללכת לרקוד ביחד, שזה דבר גדול מאד, כי על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') ממתיקין את כל הדינים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להתבשר תמיד בשורות משמחות, ולא יחסר לנו שום דבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישלח י"א כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם במה שאת רק יכולה, כי הקהילה שלנו בנויה רק על חסד שאחד יעשה עם השני, כי הס"מ אצלו רק פירודים להפריד בין נשמות ישראל, ולהיפך זה לעומת זה אצל רביז"ל היה העיקר אחדות גדול מאד, וזה נעשה על ידי מדת החסד, ולכן הולך לי בחיים שנשות אנשי שלומינו יעזרו לי בבית התבשיל במה שרק יכולות לעזור, ובזה אנחנו מאחדים ומאגדים את הקהילה יותר ויותר, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ועיקר האגודה שמאגדת את נשמות ישראל זה רק על ידי עשיית חסד אחת עם השניה, ולכן אני מאד מאד מקפיד על זה שיהיה אהבה גדולה בין נשות אנשי שלומינו, ויעזרו אחת להשניה, והכל יסתובב סביב בית התבשיל - אהל אברהם שנעשה חסד אחת עם השניה, ולעזור לכל מי שצריך עזרה.
יען שעכשיו ימי חנוכה הקדושים מתקרבים והולכים לעשות הצגות והופעות בקהילתינו לשמח את נשות אנשי שלומינו, עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך שהכל צריך להיות על פי רוח התורה ויראת שמים, ולא חס ושלום ליצנות שזה עוון חמור מאד מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ח:) דרש רבי שמעון בן פזי מאי דכתיב (תהלים א' א') "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", וכי מאחר שלא הלך היכן עמד, ומאחר שלא עמד היכן ישב, ומאחר שלא ישב היכן לץ, אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ, ואם לץ עליו הכתוב אומר (משלי ט' י"ב) "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"; ולכן אני מאד מאד מקפיד שלא יהיה בקהילתינו שום ליצנות, כי הליצנות זה אבי אבות הטומאה, כמאמרם ז"ל (דרך ארץ זוטא פרק ו') תחילת עבירה הרהור הלב, שניה לה ליצנות, זאת אומרת קודם שאדם עושה ליצנות, עשה עבירה חמורה וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור מכל מיני ליצנות שבעולם, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') קשה היא הליצנות שתחילתה יסורין וסופה כליה; ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א' סימן כ"א) מה השמן הזה כוס מלא אינו מזרזיף כשאר כל המשקים כך דברי תורה אין מזרזפים בדברי ליצנות, מה השמן הזה כוס מלא שמן בידך ונפל לתוכו טיפה של מים ויצאת כנגדה טיפה של שמן כך אם נכנס דבר של תורה ללב, יצא כנגדו דבר של ליצנות, נכנס ללב דבר של ליצנות, יצא כנגדו דבר של תורה; ולכן אני לא רוצה ששום הופעה אצלנו שיהיה עם ליצנות, ומכל שכן חס ושלום מליצנות מאיזה יהודי יהיה מי שיהיה וכו', אני מקווה שתביני אותי, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישלח י"ב כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי שכל השבת יהיה לך שבת של שמחה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שהוא שש ושמח כל השבת, כי שבת אז מאיר אורו יתברך בלי שום לבושים כלל, ומי שזוכה לשמוח בשבת קודש, על ידי זה נשפע עליו בששת ימי החול פרנסה בשפע, ורואים שהס"מ אורב מאד מאד על כל אדם שלא יהיה שמח בשבת, ובמקום לבלות את השבת עם שמחה וללכת להתפלל שלוש פעמים בבית הכנסת ולשמוע קריאת התורה ולאכול את השלוש סעודות של שבת וכו' וכו', הוא נשאר בבית וקורא עיתונים, והס"מ כבר הכין הן להחילונים והן להחרדים שיהיה להם במה לבלות את השבת שמוסיפים להעיתונים "מוסף שבת" העיקר שישכחו משבת קודש שהיא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן ראי לשמוח מאד מאד בכל השבת, ותשמחי את בעלך, וביחד תשירו שירי שבת, בשולחן השבת, והילדים יקחו דוגמא חיה מכם שזה עיקר החינוך, כי הילדים תמיד מחקים את ההורים, מה שרואים אצלהם הם עושים, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ולכן אשרי הבעל והאשה שמקבלים את השבת בשמחה עצומה, ומשלימים אחד עם השני, ובבית שורה אוירה של שמחה ורגיעה כל השבת, שאין עוד מתנה יותר יפה מזו, אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסו את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותתחילו מהשבת הזה רק להיות בשמחה עצומה, ואז תראו שבזכות שבת תתעשרו בששת ימי החול, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", ואמר רביז"ל לאחד מאנשי שלומינו מדוע שלא תהיה שמח כל השבת? ומה  צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים?
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר וישב י"ד כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתאחד יחד עם נשות אנשי שלומינו, ותבואי ללילי שמחה הן בלילי ראשון והן בלילי שלישי, כי אני רוצה להרחיב את הפעילות להנשים שיהיה להן רק שמחה והצגות וכו' וכו', כי רביז"ל הקפיד מאד מאד על מצות השמחה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים, ואמר אם האשה היתה יודעת איך שתפלתה מתקבלת בשמים ומכל שכן כשגם מורידה דמעות וכו', לא היתה מפסיקה מלהתפלל ולבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, ולכן תהי חזקה בזה מאד מאד, ואל תאמרי מה יהיה כבר אם אני ידבר כמה דיבורים אל הקדוש ברוך הוא, האם זה יעזור לי? אל תאמרי זאת, אלא כל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר אל הקדוש ברוך הוא זה עושה רעש בכל העולמות, ומחמת שאדם לא יודע מכוחו, בשביל זה הוא מתרשל בזה מאד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך שיהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כך אדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, ולכן תהי חזקה בדבר זה, והקדוש ברוך הוא יצליח את דרכך תמיד.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, וכל החיים שלי תלויים רק בזכות הבית התבשיל - אהל אברהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישב ט"ו כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להיות שבורה משום דבר, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') שהצדיק האמת נקרא מרדכי שהוא מלשון 'מר' 'דרור' (חולין קל"ט:), שאפילו שאדם נמצא במרירות ונדמה לו שהוא לא יכול לצאת כבר מהמרירות שלו, אף על פי כן הצדיק הוציא אותו לחירות שהוא 'דרור', ואסתר היא השכינה נשמת האדם שנמצאת בהסתרה שבתוך הסתרה, שזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (שם) אסתר מן התורה מנין (דברים ל"א י"ח) "ואנכי הסתר אסתיר"; אפילו שאדם נמצא בהסתרה שבתוך הסתרה ונדמה לו שבמקומו אי אפשר למצוא את אלקותו יתברך, עם כל זאת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) הצדיק האמת יכול לגלות את ההסתרה שבתוך הסתרה, ולמצוא גם שמה את אלקותו יתברך, ולהחיות את כל אלו שנפלו וירדו לנוקבא דתהומא רבה, כי גודל כח הצדיק לרדת לעמקי עמקים וכו', ששם מונח הנשמה ולהעלותה אל תכלית העליה אל שער נ' דקדושה, וזה לעומת זה עומד עליו המן מזרע עמלק שהוא נכדו של עשיו ששרו זה הס"מ, וזה היה המריבות בין עשיו ליעקב, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') אשר עשיו רצה להראות שהכל טבע מקרה ומזל, ולכן שמו הוא עשיו לשון עשוי, כאילו הכל כבר עשוי וטבע ובמקרה וכו', לא כן יעקב הוא אשר מסתכל על השכל שיש בכל דבר שזה אלקות המתלבשת בכל פרט מפרטי הבריאה, ומגלה שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, ולכן עלינו לשמוח מאד שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שיכול לחזק ולעודד ולשמח אותנו, ולהוציא אותנו מהבוץ שבה אנחנו נמצאים, וצריכים לבקש מאד את הקדוש ברוך הוא בכל יום שלא יהיה לנו שום שייכות עם הס"מ וגונדא דיליה שהם רק רוצים להחליש אותנו באמונה בהקדוש ברוך הוא ומאמונת חכמים.
נא ונא ראי רק לשמוח שאת חלק מקהילתינו הקדושה, קהילה שהיא חממה של אמונה, קהילה שיסודה חסד, טוב להודות להקדוש ברוך הוא שאנחנו נמצאים בקהילה כל כך קדושה, ולא בחינם שהס"מ רודף אותנו כל כך, כי הטומאה לא יכול לסבול את הקדושה, חושך לא יכול לסבול את האור וכו', וכבר אמר דוד המלך (תהילים צ"ב ט') "ואתה מרום לעולם הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ב') לעולם ידך בעליונה; כי סוף כל סוף הקדושה תנצח, ומה שיקרה ביבנאל יקרה בכל ארץ ישראל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב ט"ז כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך ליפול בעצבות ובמרה שחורה ובדכאון, כי זה לא יביא אותך אל שום דבר, כי עם עצבות ועם מרירות לא מגיעים אל שום מקום, אלא ישר אל השאול תחתית ומתחתיו, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות שמחה ועליזה, שתהילה לאל את נמצאת בקהילה קדושה כזו קהילה שהיא חממה של אמונה ויסוד של חסד, ואני רוצה שתעזרי לי גם כן לעסוק בחסד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; והרב הקדוש הבעל התניא זי"ע אמר ששמע מרבו המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, שכדאי לחיות בזה העולם שבעים שמונים שנה ולעשות רק פעם אחת טובה ליהודי, ומכל שכן וכל שכן כשזוכים לעשות כל יום ויום טובות ליהודים, אין למעלה מזה, ואנחנו רואים איך שהס"מ מחדיר באדם רשעות ואכזריות, כי כל הענין שלו זה "הפרד ומשול", ולכן עלינו להתרחק ממנו כמו שמתרחקים מאש שורפת וכו' וכו'.
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהילה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנסי לקנות בהחנות שהקמתי את מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר וישב י"ז כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמוח מאד מאד על נועם חלקך שנבראת מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, שזה השמחה העולה על כל השמחות, ותהלה לאל יש לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רביז"ל ועלינו לחזור על נקודה זו בכל יום ויום ובכל שעה ושעה ובכל רגע ורגע, כי עצבות זה הסטרא אחרא, והקדושה זה השמחה, וככל שאשה שמחה ועליזה מאד מאד וממשכת גם את בעלה ואת ילדיה לתוך השמחה, על ידי זה יש בבית אוירה אחרת לגמרי, ואם היית יודעת מה זה שמחה לא היית כרגע מהססת להיות בשמחה, אלא הס"מ שובר את כל אדם, ומכניס בו עצבות ומרירות ודכאון פנימי, עד שיחשוב כאילו אין לו כבר שום תקוה ותוחלת בחייו, ולכן את מוכרחה לעבוד על נקודת השמחה, וככל שתהי בשמחה אזי יקרן עליך חן דקדושה, כי אשה שתמיד שמחה ועליזה ותמיד יש לה חיוך על הפנים וכו', על ידי זה זוכה לשלימות הדעת ואזי הולכת בצניעות, אשר זה עיקר החן דקדושה של בת ישראל.
אני מוכרח להגיד לך בת ישראל כשיוצאת לרחוב היא צריכה להזהר מאד שלא תגרום שגברים יסתכלו עליה, או יחשבו ממנה, כדי שלא תעבור על הלאו של (ויקרא י"ט י"ד) "ולפני עיור לא תתן מכשול", ולכן תמיד אשה צריכה להיות צנועה, ותשתדל ללכת במקום שקט וצדדי שאינו הומה אדם, והעיקר לא לעמוד ליד גברים שזה גורם אחר כך צרות רבות מאד, אשרי האשה שזוכה ללכת בדרך התורה ולא עומדת על יד גברים ומכל שכן וכל שכן שלא מדברת עם אף גבר זר, שהיום יש כל מיני אנשים חולים וכו', שרק רוצים להתחיל עם נשים וכו', ולכן אשרי האשה שמתרחקת מהמטורפים האלו ולא שמה לב אליהם, אלא הולכת לה לדרכה בתמימות ובפשיטות גמור כמו שבת ישראל צריכה ללכת, כי הצניעות של האשה זה החן והיופי שלה, רק תתאספי תמיד עם נשות אנשי שלומינו ולדבר ולפטפט וכו', העיקר שיצא מהדיבורים האלו המצוה הכי גדולה לשמח את הזולת, כי בעוונותינו הרבים יש נשים מוכות וכו', או מושפלות וכו', שהן מונחות בעצבות ובמרירות ובדכאון פנימי, וכשבאה אשה יראת שמים והיא מלאה שמחה שזה החן שלה, והיא משמחת את הזולת, אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות שיש לה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך שרק תהי שמחה ועליזה, ותמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ותשמחי את בעלך ואת הילדים שלך באופן שבבית ישרה אוירה של שמחה ורגיעה, וכן תחדירי בשאר נשות אנשי שלומינו את מצות השמחה, שזה עולה על הכל, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, אשרי מי שמקיים את כל זאת ואז כל החיים שלה ישתנה לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שיש לך נסיונות קשים ומרים הן בענין פרנסה וכו', הן בענין שלום בית וכו', והן כל מיני צער ובלבולים, תזכרי טוב טוב מה שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ב' סימן ג') אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה; ולכן ראי להחזיק מעמד ולא להכנס בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', מכל מה שעובר עליך, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ג') אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה, העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול לקבל יסורין ואינו כועס; ולכן צריכים להחזיק מעמד בכל מיני מצבים שבעולם, ולא להשבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואם תהי חזקה ולא להשבר משום דבר, אז פתאום יתגלה אליך מלך הכבוד בעצמו והקדוש ברוך הוא ירחיב לך בכל הענינים, רק תהי חזקה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, שזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, ולא בחינם שהס"מ אורב עליו מאד מאד, כמו שסיפר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ז' מהזבוב והעכביש) שקודם שירדה נשמתו לזה העולם, עשה הס"מ רעש בכל העולמות אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות בזה העולם, כי הוא יחזיר את כולם בתשובה, ואמרו לו הנשמה הזו מוכרחת לרדת, ואתה צא ותמצא לעצמך עצה וכו', ויצא וחזר עם איזה זקן וצחקו, ואמר אני כבר לא מפחד מהנשמה הזו כי יכולה לרדת וכו' וכו', ואמרו על זה אנשי שלומינו שזה העצה שמצא הס"מ שתמיד יעשו צחוק ולעג מחסידי ברסלב וכו' וכו', ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שהתקרבנו אל רביז"ל ואנחנו שמחים ועליזים עמו, ונחזיק בו תמיד, ולכן אל תהי שבורה כלל, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
תראי לומר בכל יום "יום תהלים", כי התהילים נחלק לשבע חלקים כמו ימי השבוע, ומעלת אמירת תהלים, זה אין לתאר ואין לשער כלל, כי זה ממשיך לאדם כל מיני ישועות שבעולם, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח סך הכל בין עשרים דקות לחצי שעה, וכך תזכי לסיים את כל ספר התהלים בכל שבוע, ובזכות זה תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"ח) אמירת תהלים מעלה גדולה כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. והוא מסוגל מאד לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך, שעל ידי אמירת תהלים יושיעו השם. והבטחון הוא בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד (תהלים י"ח י"ט) "ויהי הוי"ה למשען לי". ועל כן על ידי זה נתרפא החולה, כמו שכתוב (שמות כ"א י"ט) "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה"; וכן הוא משענת על פרנסה, כשאדם אין לו פרנסה, ראוי לו לשפוך את לבבו אליו יתברך, הן בשיחה בינו לבין קונו, והן באמירת תהלים, אשרי האשה שחזקה מאד לומר בכל יום "יום תהלים" ואז אל רב טוב הצפון תזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות רק בשמחה כל השבת, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה ששמחה בשבת, כי בשבת מאיר אור הקדוש ברוך הוא בגילוי רב ונפלא מאד באופן שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ולכן בשבת טוב לומר מגילת "שיר השירים" שמסוגל לכל טוב אמיתי ונצחי, כי כל הסודות התורה גנוזים שם, כמאמרם ז"ל (ידים פרק ג') כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשים; ולכן מנהג ישראל לומר מגילת "שיר השירים", והבעל התניא זי"ע ושאר צדיקים היו דרכם לומר מגילת "שיר השירים" תיכף ומיד בליל שבת קודש אחר התפלה, ואמר את זה בדביקות נורא ונפלא מאד, והרבנית שלו היתה מסתכלת דרך החלון איך שבעלה הקדוש אומר את זה בדביקות נורא ונפלא מאד, וכל פסוק ופסוק אמר בניגון המיוחד לו באופן נפלא שכל מי שרק שמע את זה נמס לבבו לגמרי, וכבר לא רצה רק את הקדוש ברוך הוא, ופעם חזר הרבה על הפסוק הזה (שיר השירים ב' ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו" ואיך שפירש את זה בגילוי אלקות נפלא "הנה זה עומד" הקדוש ברוך הוא עומד פה על ידי, "אחר" איי אם תאמרו שזה אחר כביכול לא הקדוש ברוך הוא, דע לך "כתלנו" שעשינו כותל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי באמת הוא יתברך "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים", והיה שופך דמעות כמים באומרו את פסוק זה מרוב דביקות שהיה לו בו יתברך.
וידוע מה שכתב מוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן רמ"ג) שרביז"ל ציוה לאחד שהיה לו חולה בתוך ביתו שיקום קודם  אור היום ויגיד שיר השירים כולה, ואמר שכל הרפואות שבעולם כולם כלולים בשיר השירים, וכן היה שתיכף היה שינוי בהחולה וחזר לאיתנו ונתרפא לגמרי, ולכן אם אפשר לך לומר בשבת עוד פעם בלילה או קודם אור היום או במשך היום את מגילת "שיר השירים", אין לתאר ואין לשער איזה טוב אמיתי ונצחי תזכי, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי חבל בשבת מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא כזה, וכפי שמקבלים את השבת בשמחה עצומה, כן זוכים שהששת ימי החול יאיר לו באור נערב לגמרי ובאופן אחר, אשרי האשה שמשתדלת לשמוח כל השבת.
מה טוב ומה נעים שאם תשלחי את הבנות בשבת לומר תהלים, שאז הוא הזמן לזה, כי בשבת נתעוררת רחמים רבים בכל העולמות, ואשרי האשה או הבת שזוכות לומר תהלים בשבת, ועל ידי זה ינצלו מכל מיני מקרים ופגעי הזמן, וימשיכו על עצמן אור זיו חיות אלקותו יתברך, אשריהן ואשרי חלקיהן.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"א כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז במדת הצניעות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש עכשיו מבנות ישראל, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי השבוע שעברה היה שלוש מקרים מזעזעים שנשים צעירות נפטרו בעת לידתן רחמנא ליצלן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על מדת הצניעות, וכן עלי לעורר עוד פעם ועוד פעם על הכלי משחית איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, וכו' וכו', אני מוכרח להגיד לך שהקליפה הזו כובשת את כל חלקי טובה מעם ישראל, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מכל בר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, כי הכלי משחית מחשב (מכשף) המחובר אל אינטרנט, וכן אייפד, או בלקברי, או אייפון וכו' וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית את המחשב שמחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו' וכו', כי בקלות את יכולה להדרדר לשאול תחתית על ידי זה, וכן הילדים יתקלקלו בקלות, וזה יהיה בכיה לדורות וכו' וכו', כי ילדים שיוצאים לתרבות רעה מאד מאד קשה אחר כך להחזיר אותם, ובפרט מי שנופל בניאוף מאד מאד קשה להוציא אותו משם, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה לך כאילו זה הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו, ולא בחינם שקרה מקרה מזעזע כזה ששלוש נשים צעירות שמתו בעת לידתן דייקא, וצריכים לקבל מוסר השכל מזה לחזור בתשובה שלימה ולהעיף את הכלי משחית שנמצא בבית, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לחזור בתשובה שלימה, ולזרוק את הזבל הזה מתוכינו.
אני רוצה מאד שתעשי את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנסי לקנות בהחנות שהקמתי את מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני שומע את החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, זה פשוט מדהים ובני אדם לא מאמינים שיש קהילה קדושה כזו שאשה  עוזרת להשניה, וכן שיש בית התבשיל - אהל אברהם, שנותן לאכול ולשתות לכל רעב ולכל צמא, והנשים עוזרות שם, וכן כשאשה יולדת פשוט מפנקים אותה כל כך עם כל טוב, באות נשים לעזור לה, וכן מבשלים לה את כל הארוחות וכו' וכו', וכן עוזרות לנשים שאין להן את היכולת וכו', זה פשוט לא יאומן שיצאו בדור הזה שכל אחד רק חושב מעצמו, והנה יש קהילה קדושה חממה של אמונה שאחת דואגת בשביל השניה, זה נפלאות פלאי פלאות, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רבי כזה שמעורר אותנו על מדת החסד יום יום, כי רביז"ל הוכיח הרבה פעמים את אנשי שלומינו על ענין צדקה וחסד שנעשה מצוות לעזור אחד להשני, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו, ואשה מוכרחה לעזור לרעותה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נעשה לו יתברך נחת רוח, כי רק בשביל זה אנחנו מסתובבים בזה העולם לעשות לו יתברך נחת רוח על ידי מדת החסד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ובזה שאדם עושה חסד עם הזולת, הרי הוא מטה כביכול אותו יתברך שיעשה חסד עמנו, כי במדה שאדם מודד בו מודדים לו, ולכן למעלה בשמים מאד מאד חשוב חסד לעזור אחד להשני, ולקבל את הזולת בסבר פנים יפות, כי הס"מ לא יכול לסבול את זה, כי כל הענין שלו זה רק רשעות ואכזריות וכו' וכו'.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להתחזק מאד במדת השמחה היינו תמיד להיות בשמחה, ובחיוך על הפנים וכו', כי השמחה זה ההצלחה של אדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם כל הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שבעזרתו יתברך שמו בימי חנוכה הקדושים יהיה כמה הצגות להנשים, כדי שיהיה להן במה לשמוח, ויוכלו להתקבץ יחד אשר זה דבר גדול מאד מאד.
רציתי שתעשי את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנסי לקנות בהחנות שהקמתי את מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להכין את עצמך לכבוד ימי חנוכה הקדושים שהם ימי תודה והודאה, וראוי לנו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ויסוד של חסד, ולכן אני רוצה שכל אשה ואשה מנשות אנשי שלומינו שתבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, וכן לעזור ליולדות, וכן שאר עזרה שרק צריכים אחת להשניה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד.
נא ונא ראי להחזיק מעמד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, שלא תכנסי בחלישות הדעת כרגע, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד נזכה לראות דברים יפים איך שקהילתינו הקדושה תתפתח יותר ויותר בכל התחומים, על אף שמאיימים עלינו בכל מיני איומים וכו', אבל כבר היה לעולמים שהיוונים והמתיוונים וכו' וכו', חשבו שהנה ניצחו, ולבסוף הנצחון שלהם היה מפלתם, כן נזכה גם אנחנו לראות במפלת שונאינו, ואסור להתבלבל מכל האיומים והפחדים שמפחידים אותנו, כי כך כתוב (תהילים צ"ב ט') "ואתה מרום לעולם הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ב') לעולם ידך בעליונה; כי סוף כל סוף הקדושה תנצח, ומה שיקרה ביבנאל יקרה בכל ארץ ישראל.
אנחנו צריכים רק להתאחד יחד ביתר שאת ביתר עוז, ואשה תעזור לרעותה בכל הבחינות, כי אצלו יתברך זה מאד מאד חשוב יותר מהכל, וגם קיום קהילתינו תלוי בזה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
אני רוצה מאד שאת תעשי את כל הקניות שלך עבור צורכי חג החנוכה ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראי לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג החנוכה, הן חנוכיות או שמן וכו', או מתנות, הן לבעלך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, ובזה את מחזקת את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', וכן באים מכל הישובים מסביב ליבנאל לקנות בחנות "ברסלב סנטר", אשרי עין ראתה זאת, ולכן בזה שתכנסי לקנות בהחנות שהקמתי את מזכה את הרבים, כי כך אנחנו יכולים להחזיק את החנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה מתחיל להיות חג האורים שהוא חג החנוכה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') ימי חנוכה הם ימי הודאה שצריכים בימים אלו רק לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעשה עמנו, כי באמת כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, והוא מלא נסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו שהוא בעצמו לא יודע את הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, כמאמרם ז"ל (נדה ל"א.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו; ואמרו (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל תרד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע, ואמרו (שוחר טוב תהלים ק"ו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר (תהלים קל"ו ד') "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו; אדם אפילו לא שם לב אל גודל הנסים והנפלאות שיש איתו כל יום וכל שעה וכל רגע ממש, שומעים היום כל כך הרבה מקרים מזעזעים, אנשים בריאים ושלמים, נשים בריאות ושלמות וכו' וכו', תוך כמה שניות הכל התהפך רחמנא ליצלן, יש תאונות דרכים וכו', יש כל מיני מיתות משונות וכו', כמה נשים צעירות מתו השבוע, וזה זעזע את כל העולם החרדי וכו', ולבסוף יש זמן לדבר לשון הרע אחד על השני, להחזיק במחלוקת, או לחשוב לנקום וכו' וכו', ולא יודעים שהנה יגיע גם זמן ועידן של הרודף את חברו שיפול לאיזה מחלה ממארת וכו', או ימות מיתה משונה וכו', אנשים טיפשים חושבים שהעולם הפקר, הם יכולים לעשות עם הזולת מה שהם רוצים, אבל הם לא חולמים שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט על הכל, כמו שכתוב (תהלים ב' ד') "יושב בשמים ישחק אדנ"י ילעג למו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) אדם חושב לנקום בחבירו, ואינו יודע שהקדוש ברוך הוא, ינקום בו; וכתיב (תהילים ז') "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל: ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד", וכתיב (משלי כ"ו כ"ז) "כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב", ולכן אין לנו מה לפחד משום בריה שבעולם כי גדול אדונינו ורב להושיע, והכל יתהפך לטובה.                                                                                                                                                                
נא ונא תראי שיהיה שלום ואהבה בבית עם בעלך, תראי לכבוד אותו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י' סימן ה') אין אשה כשירה אלא העושה רצון בעלה; וזה יביא רגיעה בתוך הבית, ובפרט בימי חנוכה הקדושים צריכים לראות שבבית יהיה אוירה של שמחה ורגיעה, והנשים צריכות מאד מאד לשמוח בעת הדלקת הנרות, כי הנס של חנוכה היתה על ידי יהודית בת יוחנן כהן גדול, ובכל זה יכולים לראות גדולת אשה שעל ידי הצניעות שלה והעקשנות שלה היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, יעזור הקדוש ברוך הוא שגם את תלכי בצניעות, ותהי אשה חסידה לעשות רק חסד עם הזולת, ונזכה לקדש את שמו יתברך.
היום זה אצלי שמחה מאד מאד גדולה, כי זה לי בדיוק חמישים שנה מאז שהתחלתי לכתוב את שו"ת "אשר בנחל" ערב חנוכה תשכ"ד עד עכשיו חנוכה תשע"ד, יש כבר למעלה משבעים אלף מכתבים, ועד עכשיו נדפס מאה ועשרים כרכים מכתבים עד שנת תש"ס שמסתכם כשלושים אלף מכתבים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להדפיס את שאר הכרכים, ושם תראו מה שעבר עלי במשך החמישים שנה וכו', ובפרט מה שעברתי ועובר ביבנאל וכו', ואיך שהקדוש ברוך הוא שמר עלי והציל אותי, וכן ישמור ויציל גם עכשיו, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ה כסליו ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאת ונשות אנשי שלומינו מתקבצות בכל לילה מלילי חנוכה ורוקדות ושמחות יחד, שזה השמחה הכי גדולה שלי, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן את צריכה למסור את נפשך בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, וכן תשמחי את בעלך ואת הילדים ואת כל המשפחה, כי עליך לדעת אשר על ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים עלינו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שהביא אותנו אל יבנאל, ובנינו פה קהילה קדושה חממה של אמונה, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמור על הילדים שלנו, כי היוונים והמתיוונים תמיד מתנכלים לבנינו ולבנותינו לעקור אותם מהאמונה הקדושה רחמנא ליצלן, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') "וחושך" זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל; ושמעתי אחד מאנשי שלומינו שעוד היה באומן בשנת תר"ע, ושם שמע מזקן אחד שעוד היה מתלמידי מוהרנ"ת ז"ל, שאמר למה דווקא רצו לחקוק על קרן השור, אלא חכמינו הקדושים אמרו (שבת ל"ו.) שקרן השתמשו לגמע בו מים לתינוק, (היינו עשו מזה בקבוק לתינוק) ששתה מהמקום הצר, זאת אומרת שחקקו כבר על הבקבוק של התינוק, שהוא יראה בעת שהוא יונק ושותה חלב או מים מהקרן שכתוב אין לכם חלק באלקי ישראל, היינו שאצליהם הלך בנפשם שאפילו תינוק של ישראל יכנס בו מינות, ולכפור בכל, כי הם גזרו שישכח שמו יתברך מפיהם של ישראל, ולכן עלינו למסור את נפשינו עבור הבנים והבנות שלנו שילכו בצניעות, ותראי שכל לילה יתקבצו יחד ולרקוד יחד, ובזה תגרמו נחת רוח להקדוש ברוך הוא, כי אין עוד נחת רוח יותר גדולה מזו כמו נשמות ישראל שמחים ורוקדים יחד, ונותנים לו תודה והודאה על כל החסדים שעשה עמנו, ועל ידי זה יעשה איתנו עוד חסדים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבת הזה תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותהי יותר שמחה מאי פעם, כי שבת הגנה על אדם הראשון, כי מאז שחטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, גרם שיש בכל אחד טוב ורע, ומתהפך אצלו פעם הוא טוב ופעם הוא רע, פעם הוא עצוב ופעם הוא שמח וכו', וזה גרם על כל הדורות על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ולולי שבת קודש שהגנה עליו היה נאבד לגמרי, וכמו כן כל בר ישראל לולי שבת לא היה לו קיום כלל, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד על שמחת השבת, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת וכו' וכו'.
ומאד מאד אני מבקש אותך שתעשי חסד עם נשות אנשי שלומינו, תשתדלי לדבר איתן ולקרב אותן אליו יתברך, ודעי לך שכל דיבור ודיבור שמדברים עם הזולת זה פועל, והעיקר לשמח את אלו שתראי שהן בעצבות ובמרירות ובדכאון, כי חבל מאד מאד שילכו לאיבוד וכו', והס"מ לוקח את עצמו העיקר על חלושי דעת וחלושי כח וכו' וכו', לשבור אותן ולהפילן בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן מצוה רבה לעזור להן, ולהאיר להן את הדרך ילכו בה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.
אבקש אותך מאד שתעוררי גם את שאר נשות אנשי שלומינו ותתפללי עלי ועל אשתי שנהיה בריאים, כי אנחנו צריכים רפואה שלימה מן השמים.

 

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ח כסליו ד' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לשמוח מאד בימי חנוכה הקדושים האלו, אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שימי חנוכה הם ימי הודאה, כי אדם צריך להרגיל את עצמו תמיד להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו על גודל הנסים והנפלאות שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, כי בדרך כלל אדם לא שם לב על גודל הנסים שעושה אתו הקדוש ברוך הוא ולכן הוא ממורמר ומדוכא, כי הס"מ מחדיר באדם יאוש ועצבות ומרירות ודכאון וכו' וכו' העיקר שלא יזכור את החסדים המרובים שהקדוש ברוך הוא עושה אתו, ולכן זה לעומת זה בימי חנוכה הקדושים עלינו להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו על הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה אתנו בכל עת ובכל רגע, ועל ידי שאדם זוכה לשים לב אל גודל רחמיו וחסדיו יתברך שעושה עמנו נסים ונפלאות, על ידי זה זוכים לשיר שירה להקדוש ברוך הוא, וזה המעלה כשבנות ישראל מתקבצות יחד בימי חנוכה הקדושים, ורוקדות בשמחה עצומה על הנסים ועל הנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וגם שאנחנו לא מתערבים בדרכי הגויים, אלא הולכים בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, זה השבח הכי גדול שעלינו לשבח את בנות ישראל שהן מובדלות ומופרדות מדרכי הגויים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אשה שמתנהגת בצניעות והולכת עם בגדים צנועים, ונפרדת לגמרי מאופנת הגויים, אשרי האשה שזוכה להיות תמיד שמחה ועליזה והולכת בצניעות כמו שמתאים לבת ישראל, והיא תמיד שמחה ועליזה על חלקה, ולכן דבר גדול מאד שהנשים תתאספנה יחד בכל לילה מלילי חנוכה, ותבלו ביחד בשמחה עצומה על נועם חלקינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל,  והוא אשר מעורר ומחזק אותנו בכל יום ובכל שעה ובכל רגע רק להיות בשמחה, ולעשות חסד עם הזולת.
אין מילים בפי להודות לָכֶן על החסדים שאתן עוזרות אחת להשניה, זה פשוט מדהים ומי שרק באה ליבנאל היא עומדת ומשתוממת על המראה מה שהיא רואה, איך שנשות אנשי שלומינו מקבלות את כולם בחיוך ובסבר פנים יפות, ואת גודל אהבה שיש בין נשות אנשי שלומינו, וזה השמחה העיקרית אצלי שזוכים לעשות חסד, כי בניתי את הקהילה רק על יסוד אחד שיהיה חסד וחסד וחסד וכו' וכו', ובזכות זה אנחנו קיימים, כי הס"מ עיניו לטש ושיניו חרק על קהילתינו הקדושה, ומסית ומדיח נגדינו יומם ולילה ביודעים ובלא יודעים וכו' וכו', ובזה שאנחנו מחזיקים את עצמינו ביחד, זה המפלה שלו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר להתפטר מהנחש הזה על ידי משיח צדקינו שבא יבא ויתגלה בעולם.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתני תודה והודאה להקדוש ברוך הוא שאת שייכת לקהילה קדושה כזו קהילה שהיא חממה של אמונה, וזה שכל הנשים מתקבצות יחד בכל לילה ורוקדות ונותנות תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, השמחה הזה עולה על כל השמחות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל שש ושמח בו יתברך, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל על כל עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", כי בזה שאדם שש ושמח עמו יתברך, בזה מגלה את טוהר לבבו שהוא מאמין בהקדוש ברוך הוא, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ולהיפך כשבר ישראל חס ושלום חוטא, אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ב) הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם; וכמו שאמר הנביא (ישעיה נ"ט ב') "כי אם עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלקיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע", נמצא כשבר ישראל שש ושמח על ידי זה הוא מוריד ממנו את כל העלמות והסתרות, וזוכה לאמונה ברורה ומזוככת שזה בעצמו היתה נס חנוכה, שהיוונים רצו להחדיר בעם ישראל טבע מקרה ומזל, ולכן גזרו גזירות על עם ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה י"ח:) שגזרה מלכות יון גזרה שלא להזכיר שם שמים על פיהם וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות; היינו זה לעומת זה אפילו על סתם שטר, להזכיר את שמו יתברך, כי היוונים החשיכו עיניהם של ישראל, להוציא להם כל זיק של אמונה בו יתברך, והנס היתה על ידי בת ישראל יהודית בתו של יוחנן כהן גדול, ולכן ראוי לכל נשות עם ישראל לשמוח מאד מאד בימי חנוכה הקדושים, כי על ידיהן נעשה הנס, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) שלא נגאלו ישראל אלא בזכות צניעות שהיתה בהן בבנות ישראל, וכמו כן נזכה להגאל בזכות הנשים שחזקות באמונה והולכות בצניעות, ולכן ראוי לכן להתאסף כל לילה ולרקוד מרוב שמחה שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והשמחה הזו עולה על כל השמחות.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש א' דראש חודש טבת ו' דחנוכה ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שתהלה לאל בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה הנשים מתקבצות בחנוכה יחד ושמחות יחד, שזה קידוש שם שמים נורא ונפלא מאד, אנחנו נמצאים במקום מדבר שמם המלא נחשים ועקרבים וכו', שרק רוצים לטרוף אותנו, ותהלה לאל דייקא במקום כזה זכינו להקים קהילה קדושה שאין לנו במה להתבייש מהקהילה הזו משום קהילות בעולם, ותהלה לאל כל לילה יש להנשים שמחה והצגות וכו', זה מאד מאד חשוב בשמים, כי למעלה בשמים מאד מאד מתפארים עם נשמות ישראל השמחות בקדושת יהדותן, וכן עוזרות לבעליהן ולילדיהן ללמוד תורה, כמאמרם ז"ל (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה.
ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח, ועיקר השמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) להכניס בשמחה גם אלו שהיו רחוקים מהשמחה, היינו שיש הרבה נשים שמתביישות לבוא בלילי שמחה אצל הנשים המשמחות וכו', הן מצד בושה, והן מצד עצבות ומרירות שעובר עליהן, והן מצד עניות וכו', ולכן זה מצוה גדולה גם אותן לחטוף בתוך השמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל אשר אין עוד דבר יותר חשוב בשמים כמו לשמח את הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך שאת תהי שותפת בעבודה הקדושה הזו להביא מה שיותר נשים מנשות אנשי שלומינו ללילי שמחה, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים שהוא זמן של תודה והודאה להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעשה איתנו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתראי לדון את כל נשות אנשי שלומינו לכף זכות, כי עובר עלינו מה שעובר וכו', מחמת רשעות הס"מ ימ"ש שמתנכל לנו כמו היוונים בשעתו, אבל גם עכשיו אנחנו נזכה להנצל ממנו על ידי נשות אנשי שלומינו שחזקות באמונה ומשמחות את שאר נשות אנשי שלומינו, כי על ידי שמחה יכולים לעבור על הכל, מי יתן שנשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך חנוכה שמח

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup