ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש כסליו ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' כסליו | ב' כסליו | ג' כסליו | ד' כסליו | ה' כסליו | ו' כסליו | ח' כסליו | ט' כסליו | י' כסליו | י' כסליו - מכתב שני | ט"ו כסליו | י"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ' כסליו | כ"א כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו | כ"ה כסליו | כ"ו כסליו | כ"ז כסליו | כ"ט כסליו | ל' כסליו


בעזה"י יום א' לסדר ויצא ראש חודש כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את היום הזה ראש חודש שהוא חג להנשים, כי הן לא רצו לתת את הזהב שלהן לעשות את העגל, בשביל זה שילם להם חזרה הקדוש ברוך הוא מתנה חג שהוא ראש חודש, שאז אסור לאשה לתפור וכו', ולארוג וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ"א סימן י') הנשים גודרות מה שאנשים פורצים שכן את מוצא שאמר להן אהרן (שמות ל"ב) "פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם" ולא רצו הנשים ומיחו בבעליהן, שנאמר (שם) "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב" וגו', והנשים לא נשתתפו עמהן במעשה העגל, ואמרו (פסיקתא) הנשים לא רצו ולא קיבלו עליהן ליתן נזומיהן לבעליהן שאמרו לעשות שיקוץ ותועבה, ונתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ונתן להן שכר לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראש חודש, ולכן אשרי הנשים שעושות סעודת ראש חודש ביחד, ושמחות ועליזות בכל ראש חודש, וכבר אמר מוהרנ"ת ז"ל בספר הנשרף שהעתקתי לרביז"ל היה כתוב שם ממעלת הכנסת אורחים וכו', וממעלת סעודת ראש חודש וכו', אבל אני לא זוכר אם שמירת ראש חודש מסוגל להוליד בנים או לגדל בנים, וסיים ואני אומר שהם מסוגלים לשניהם, הן להוליד בנים מי שעדיין אין לה, והן לגדל בנים טובים מי שיש לה, אשרי האשה ששמחה בראש חודש שזה החג שלה.
העיקר תזכרי שאת לא לבד, כי אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכשתחדירי בעצמך את האמונה הפשוטה הזו, אז תהי הכי מאושרת בחייך, ותחיי חיים מאושרים וכו' וכו', כי אין עוד כשלון בהחיים כמו מי שמחזיק שהוא לבד בודד גלמוד, ובאמת יהודי אסור לו להגיד דבר כזה שהוא לבד, כי הקדוש ברוך הוא תמיד עמו, כמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ב' סימן ט"ז) אמר רבי תנחומא מעשה בספינה אחת שהיתה כולה של עובדי כוכבים והיה בתוכה יהודי אחד הגיעו לנס אחד אמרו לאותו יהודי פלוני טול מעות ועלה לנס הזה וקח לנו משם מאומה אמר להם לא אכסנאי אני מכיר אני להיכן אלך אמרו ויש אכסנאי יהודי בכל מקום שאתה הולך אלהיך עמך הרי (דברים ד' ז') "אשר לו אלהים קרובים אליו"; ולכן את יכולה תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שזה מה שרביז"ל רצה שכל אחד ידבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו בתמימות ובפשיטות גדול, ולא יתפעל משום בריה שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואסור להתייאש אפילו שכבר התפללת כבר, תמשיכי להתפלל, כי סוף כל סוף כל תפלה כל תחינה כל בקשה שאת מבקשת ומתחננת ומתפללת אליו יתברך, נשמע ונתקבל, אך לוקח קצת זמן, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ב' סימן י"ז) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מהו בכל קראנו אליו? אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום, ממי את למד ממשה, דכתיב (דברים י"ח) "ואתנפל לפני הוי"ה ארבעים יום" וגו', ויש תפלה שנענית לכ' יום, ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י') "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים ואחר כך אמר הוי"ה שמעה הוי"ה סלחה" וגו', ויש תפלה שנענית לשלשה ימים, ממי את למד מיונה, דכתיב (יונה ב') "ויהי יונה במעי הדגה" וגו' ואחר כך "ויתפלל יונה אל הוי"ה אלהיו ממעי הדגה", ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי את למד מאליהו, דכתיב (מלכים א' י"ח) "ויגש אליהו הנביא ויאמר" וגו', ויש תפלה שנענית לעונה, ממי את למד מדוד, דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון", ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקדוש ברוך הוא יענה, שנאמר (ישעיה ס"ה) "והיה טרם יקראו ואני אענה".
דעי לך שקיבלנו מרביז"ל מתנה שנקרא הפצה, להפיץ את ספריו הקדושים בתוך שכבת העם, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פח.) על פסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, ולכן כל מי שתלך להפיץ, תמיד יהיה לה כסף בכיס, וזה בדוק ומנוסה, כי מי שזורעת רוחניות צומח לה גשמיות, הלוואי היית מציית את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבע ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ואז אף פעם לא היה חסר לך כסף, והיית צוחקת מכל המתנגדים והליצנים על זה, בוודאי אשה צריכה להיות צנועה מאד ולגשת להפיץ רק אל אשה, ולא אל גבר, שזה פריצות גדולה, כי אין לאשה לדבר אל גבר זר כלל, וזה עזות וחציפות גדולה, ולכן תשמרי להפיץ רק להנשים ולא להתבייש, אדרבה דעי לך שלהחזיר אשה בתשובה אין למעלה מזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי. 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, שזה יסוד היסודות בהיהדות, והס"מ אורב מאד לקלקל את האמונת חכמים, כי כל זמן שיש אמונת חכמים, על ידי זה יהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשמתקרר האמונת חכמים, ממילא מתקרר האמונה בו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את האדם, לוקח ממנו את האמונה והבטחון וכו', ואז הוא כבר מוענש מעצמו, ולכן אשרי האשה שהיא מתחזקת באמונת חכמים בצדיקי הדור, ועל ידי זה יושפע עליה שפע גדול מאד, וכמובא מהרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע (נועם אלימלך בהעלותך) כשהצדיק רוצה לעורר רחמים ושפע לעולם, צריך לעורר מתחילה חדוה ושמחה להבורא ברוך הוא, ועל ידי זה משפיע השם יתברך טובות לעולם, וזה נעשה על ידי שהצדיק מכיר ורואה בנסים ונפלאות שעושה עמנו יוצרנו בוראנו, אז בא לו שמחה מזה, וכיון שיש שמחה להצדיק, על ידי זה הוא מעורר שמחה למעלה. אבל מי שאינו מכיר בנפלאות ונסים בלתי אפשר לו לעורר רחמים וכו', עיין שם, היינו כי הצדיק מחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום ויום, ומעיר אותנו שנסתכל על הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כי אין לך אדם שלא יהיה לו נסים, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (נדה ל) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, הקדוש ברוך הוא עושה נסים עם כל אחד ואחד בכל יום בכל שעה ובכל רגע, אבל האדם לא קולט על הנסים, וממילא הוא לא מודה ומשבח את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן הצדיק שהוא תמיד דבוק בחי החיים בו יתברך, הוא רואה בכל פעם את הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה, ואת זה הוא מכניס בנו שגם אנחנו נכיר את הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שהצדיק מכניס בנו אמונה בו יתברך, ומעורר אותנו על תפלה לשפוך את לבבנו אליו יתברך, ועל ידי זה נזכה לראות נסים, ולכן תהי חזקה באמונת חכמים, אשר אין טוב מזה.
תשמרי מאד מאד על איסור יחוד, שזה איסור חמור מאד מאד, אסור לאשה להתייחד עם גבר זר, וכן צריכה לשמור מאד מאד לא לפטפט עם כל גבר, כי זה עוון חמור מאד מאד, ודוד ובית דינו גזרו על איסור יחוד, כי הרבה קלקולים יוצא מזה, ובזכות הצניעות שיהיה בך, תראי ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תניחי את העצבות והמרירות והדכאון שיכנס בך, ומכל שכן שלא יחלש דעתך משום דבר, את צריכה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה פרטיית, ולכן אין שום עצה אחרת רק לבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים בגשמיות וברוחניות, ואף שמתפללים ועדיין לא רואים שום ישועה, צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
עליך לדעת שבכל יום נופל על כל אשה כבדות מאד גדולה, וזה בא מחמת חסרון השמחה, כי אין עוד דבר שמעורר את האדם מהשינה העמוקה, מעצלות הכבדה שנופלת עליו בכל פעם, כמו השמחה התמידית, ולכן צריכים למסור את נפשה להיות בשמחה ולשמוע כלי זמר, שזה מגביה את רוח האדם, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער, ולכן אל תהי בטלנית, תשמעי כל יום קלטת של שמחה, ובכלל תשתדלי מאד שבביתך ישרה אוירה של שמחה, כי השמחה מבטלת את כל הקליפות והסטרא אחרא, ואם אשה היתה יודעת מעלת השמחה, היתה עושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה.
אני מאד מבקש אותך בעת שאת מתפללת על עצמך, תתפללי גם עלי, שאני זקוק לרחמי שמים מרובים, והמתפלל בעד הזולת תפלתו על עצמו נשמעת תיכף ומיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ותשמרי מאד שלא יפול עליך חלישות הדעת וקטנות המוחין וכו' וכו', כי זה עצת הס"מ לשבור את כל אשה כאילו היא כבר לא שווה לשום דבר וכו' וכו', והיא מתייאשת מחייה, עד שיש נשים שמבקשים למות רחמנא ליצלן מרוב מרירות שעובר עליהן וכו' וכו', אבל זה טעות מאד מאד גדולה, כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ושלח אותך לזה העולם למשימה קדושה, ולכן הרגילי את עצמך לדבר אליו יתברך כאשר תדבר אשה אל רעותה, וכל מה שעובר עליך תספרי להקדוש ברוך הוא כמו שמספרים לחברה טובה וכו', ותאמיני לי שבמקום לפטפט עם חברות וכו' וכו', יותר טוב לספר את כל מה שמעיק ומציק לך לפניו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור הוא נשמע ונתקבל בשמים, ואם היית יודעת את מעלת הדיבורים והתפלות שאת מדברת ומתפללת לפניו יתברך, היית מתמידה בדבר זה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה, ורביז"ל הפליג במעלת תפלת הנשים, ואמר מאחר שהאשה יש לה ממילא לב נשבר וכו', וקרובה לבכות וכו', למה לא תשפכי את לבך השבור לפניו יתברך, ולבכות בבכיות עצומים אליו יתברך, ואז תראי איזה ישועות הקדוש ברוך הוא ימשיך עליך.
ולכן חזקי ואמצי מאד שלבל תכנסי בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', ואל תכנסי בחלישות הדעת אשר זה הסתת הס"מ, לשבור את האשה לגמרי כאילו היא לא שווה לשום דבר וכו' וכו', תלעגי לו וכו', כי אדרבה עליך לדעת שהקדוש ברוך הוא שומע תפלת כל פה, ואצלו יתברך כל בר ישראל חשוב מאד, ובכל יום ובכל שעה ובכל רגע יוצא בת קול על כל בר ישראל (ישעיה מ"ט ג') "ישראל אשר בך אתפאר", ועיקר הבעיה של כל אחד ואחת מנשמות ישראל, שנפלו כבר כל כך בעומק בור ודות וכו', עד שלא מאמינים לעצמם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כשם שאדם צריך שיהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, כך צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שהוא גם כן שווה אצלו יתברך, וזה יסוד גדול באמונה פשוטה בו יתברך, כמו שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כך כל בן ובת ישראל מאד מאד חשובים אצלו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה, ואל תסתכלי על שום מחשבה זרה וכו', שמבלבלת אותך ושובר אותך, ומכניס בעצמך איזה קטנות וחלישות הדעת כאילו את לא שווה כבר לשום דבר וכו' וכו', תלעגי לו, ונכון לבך יהיה בטוח שאת מאד מאד חשובה בעיניו יתברך, ולכן הרגילי את עצמך לדבר עמו יתברך, ובכל יום תכניסי כמה פרוטות לצדקה, שרק זה ישמור אותך וילווה אותך תמיד, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.   

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד אני מבקש אותך שתמיד תהי שמחה ועליזה, ותשתדלי לעשות חסד עם הזולת, כי מידת החסד זה עולה על הכל, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב כשנשמות ישראל עוסקים בחסד ולעזור אחד להשני, ואמר האריז"ל (טעמי המצוות קדושים) בכל פעם שעושה מצוה אין לו מספיק לו במה שעושה אותה, אלא שיכוון בעשיתה לקיים מצוות בוראו שציוהו בכך, ולכן כשאת עושה חסד תזכרי שאת עושה עכשיו את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ועיקר החסד תעשי עם בעלך לשמחו ולבדחו, ואז תראי איזה חיים טובים יהיה לך, והעיקר תשתדלי לקבל את פניו בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים.
את לא יודעת מהכוחות הנפש שהטביע בך הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', ובשביל זה את נשברת מכל דבר קטן, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תקחי את עצמך בידים, ואל תמשיכי עצמך אל העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', שזה בא מהס"מ השונא את האדם אפילו בגשמיות וכו', שרוצה לראות את הכשלון של האדם שנופל וכו' וכו', ורביז"ל בא לזה העולם לעקור את טומאת הס"מ וכו', ולהחדיר בכל הנשמות הנפולות המושלכות וכו' וכו', תקוה ושמחה, אשרי מי שמציית את רביז"ל, ואז טוב לו בזה ובבא כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויצא ו' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתהי סבלנית ולא להכנס בלחץ, ובפרט בשבת קודש שאז נתגלה האור אין סוף ברוך הוא, עצם עצמיות אלקותו יתברך, וכל ההשפעות באים לאדם משבת, כי ששת ימי החול יונקים מהשבת דייקא, ולכן הס"מ אורב מאד על בתי ישראל להפיר להם את השלום בית בשבת, ולכן תהי חכמה תהי שמחה ועליזה, ותראי פנים שוחקות לבעלך כל השבת, וכן תשמרי מאד מאד על יום השבת, שכל הדיבורים שלך יהיה עם נשים אחרות רק מאמונה ומאמונת חכמים וסיפורי צדיקים וכו' וכו', לא להכנס בלחץ בשום פנים ואופן, כי השמחה בשבת זה מביא כל הברכות והישועות לאדם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תעשי התחלה חדשה מהשבת הזה רק להיות בשמחה, ואז תראי אל איזה ששת ימי החול מאושרים תגיעי וכו' וכו'.
אדרבה תראי לנסות את השבת הזה להיות כל השבת רגועה ולא להתעצבן, ולא לצעוק ולצרוח, ולא להתפרץ וכו' וכו', אז תראי איך יומשך עליך אור וזיו וחיות ודביקות מאין סוף ברוך הוא.
נא ונא דעי לך שכל הקהילה שלנו בנויה על יסוד מוסד של עשיית חסד אחת עם השניה, וזה סוד הצלחתנו, כי הס"מ רוצה לעשות בינינו פירודים, אבל הוא לא יחיה לראות את זה, כי קהילתנו בנויה רק לעשות טובות אחד עם השני, אשרי האשה מי שתכניס את הדברים האלו בתוך לבה, ואז תזכה להיות הכי מאושרת בהחיים, כי שמחת השבת עולה על הכל, ומי ששמח כל השבת, על ידי זה מוחלין לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם לא כדאי להיות בשמחה רק בשביל זה שימחלו לך על כל עוונותיך? האם לא כדאי להיות בשמחה כדי שיומשך עליך ברכה והצלחה בפרנסה בששת ימי החול? הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד מתנה שהוא יום השבת, והוא אומר לנו תשמרו את היום שלי, אז אני אשמור לכם את הששה ימים שלכם, ולכן תהי פקחית, ואף שהיצר יסית אותך להיות עצבנית וכעסנית וכו' וכו', בשבת, תעשי כל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, ולא לכעוס בשבת, ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ח' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'
 
ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במידת החסד, ואני מתפאר עם קהילתינו הקדושה על גודל החסד שיש בינינו, ובפרט לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, כי כל החיים שלי תלויים בזה בלי שום גוזמא כלל, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ופה תהלה לאל אנחנו מחיים קהילה שלימה, כל ערב מחלקים למעלה משש מאות מנות חמות, ולכן אשרי האשה שתבוא לעזור במה שהיא רק יכולה, ובקרוב מאד יהיה לנו מטבח מסודר וכו', והכל ילך על צד הכי טוב.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי שיהיה רק שלום ואהבה ואחווה בין נשות אנשי שלומינו, ולשמור מאד מאד על העוון החמור של לשון הרע רכילות וליצנות, וכלל זה תזכרי, מי שמביאה לך לשון הרע, היא מוליכה ממך לשון הרע וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור מבעלי לשון הרע שלא יביאו לך מאף אחת לשון הרע, כי זה העוון הכי גרוע, שאנחנו רואים שהמון בתים נהרסו רק בשביל לשון הרע של הבל וריק וכו', ולכן תשמרי מאד לא לקבל מאף אחת לשון הרע, והקדוש ברוך הוא ימתיק כל הדינים ממך על ידי פלא עליון.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וישלח ט' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'
 
אני מאד מאד מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ועיקר השמחה שעליך לשמוח שנבראת מזרע ישראל, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שעל שמחה זו הס"מ לא יכול לנצח את האדם כלל, כי איך שהוא נבראתי מזרע ישראל ולא עשני גוי כגויי הארצות, וזה השמחה הכי גדולה, וכשאשה תמיד שמחה ועליזה, אז כל החיים שלה הולכת בצורה אחרת, ולכן מאחר שחזרת בתשובה אליו יתברך, למה לך להיות ממורמרת מדוכאת וכו' וכו', רביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, רביז"ל לא נותן עצה שצריכים להיות בשמחה, אלא אומר שזה מצוה גדולה מאד מאד להיות בשמחה, ובאמת המצוה הזו כלול מכל המצוות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותהלה לאל אנחנו צריכים להיות מאד מאד שמחים ועליזים שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שאין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, כי סוף כל סוף החסד שיש בקהילתינו, זה קשה למצוא במקומות אחרים, ולכן אני רוצה מאד מאד שאת תהי חלק מקהילתינו, גם את תהי שמחה ועליזה, תשמרי מאד מאד מכמה שועלים קטנים שרק מוצאות את הרע וכו', אצל הזולת וכו', אצל הקהילה וכו', הן ממורמרות מעצמן וכו', אז ממילא זורקות את המרירות על השניה, ולכן את תהי פיקחית, ותהי רק שמחה ועליזה, ותהי הכי מאושרת, וכך תוכלי לשמח גם נשים אחרות, וזה המצוה הכי גדולה, כמו שפירוש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 
 
אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ואל תמשיכי את עצמך אל העצבות והעצלות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) שעיקר נשיכת הנחש זה עצבות ועצלות, ולכן תקחי את עצמך בידיך ותהי הכי שמחה בעולם, וכלל זה את צריכה להכניס בעצמך, שאת מוכרחה להתחזק להיות תמיד בשמחה, וכך אמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר, ולדואגים ולמצטערים ייראה הזמן יותר ארוך", ולכן למה לך להיות שבורה ולדאוג וכו', תסתכלי על החסד של הקדוש ברוך הוא שעשה עמך, העיקר ראי לברוח מהדאגות לא לדאוג שום דאגות, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק:) לא תעיל דויא בלבך דגברי גיברין קטל דויא; [לא תכניס דאגה בלבך, כי הרבה גיבורים הרגה הדאגה], ואז את תהי הכי מאושרת בחייך, וכבר אמר רביז"ל מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם, ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, שאנחנו חיים תחת השראת רביז"ל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.
ולכן תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה בא מאד מאד קשה, עם כל זאת אין עצה אחרת רק לשמוח ולשמח את אחרים, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה", וזכרי היטב כי במקום שהשכינה נמצאת, שם הברכה מצויה, ולכן אם תקחי את עצמך בידיך ותהי שמחה ועליזה ותשמחי נשים אחרות, אז השכינה תשרה במעשי ידיך תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 
 
חסדי השם יתברך שזכינו הקדוש ברוך הוא לחזור לקהילתינו הקדושה כאן ביבנאל איזה שמחה זה, איזה חדווה זה לראות התרחבות ושיפור קהילתנו הקדושה בגשמיות ורוחניות גם יחד, זה שמחתי, זה תקוותי,זה כל הנחת רוח שלי, כי אין לי בעולם רק הטוב שאני ראוה שזכיתי לפעול כאן במדבר שמם המלא נחשים ועקרבים וכו' ותהלה לאל היהדות פורח בו.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לפתח את הקהילה יותר יותר כי המקום הזה, זה מקום מיוחד, ומכאן תתחיל הגאולה ועל כן מה טוב ומה נעים שתראי דוגמא חיה לכל הנשים הן עם הצניעות הלבוש, והן עם צניעות הדיבור וכו' וכו' והבנות שלנו יראו דוגמא חיה מנשות אנשי שלומינו שמתנהגות על דרך ישראל סבא, ונזכה לעשות נחת רוח להבורא יתברך בכל התנהגותינו.
אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ואל תכנסי בדיכאון ובמרירות ועצבות וכו' כי תהילה לאל יש לנו רבי גדול שאמר "מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם" וכן תבואי בליל שמחה היום בערב לשמוח עם נשות אנשי שלומינו.

מחר בערב בשעה 9:30 (תשע וחצי) יהיה שיעור בבית הכנסת הגדול ורציתי מאוד שתבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישב י"ז כסלו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך הייתי פה שבוע אחד, וראיתי את השינוי הגדול שקורה בהקהילה שלנו, אין לתאר ואין לשער את שמחתי, ורואים את ההשקעה שמשקיעים פה, ואני מוכרח לתת תודה לכל אלו הנשים שעוזרות לפתח ולייפות ולהרחיב את קהילתנו, תבוא עליהם ברכה מן השמים.

וזכרי היטב שכל השיפור והיופי של קהילתנו זה בשבילך ובעלך והילדים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות לעזר לפתח את קהילתנו הקדושה, שהולכת על פי דעת רביז"ל, העיקר שתבואי לערבי שמחה, ותשתדלי מאד להיות חלק בפעילות של קהילתנו הקדושה, במה שאת רק יכולה, כי עצם ההתערבות שלך עם נשות אנשי שלומינו ולחזק אשה את רעותה זה כבר עזרה גדולה להרחיב ולבנות את קהילתנו הקדושה.

רק תשתדלי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז עם מידת האמונה הקדושה שעל ידה זוכים לסבלנות שזה יסוד מוסד בחיי אדם, כי בלי סבלנות אי אפשר להתקיים אפילו יום אחד.

מה לעשות זה החיים מנסים את כל אחד בנסיונות אחרים ורוצים לראות איך שיוכל להחזיק מעמד, ולכן אל תהיי בטלנית רק תהי שמחה ועליזה, ותמיד תחפשי את הטוב של בעלך ושל הזולת, ואז תראי אל איזה הישגים תגיעי.

חזקי ואמצי מאד להיות חלק מקהילתנו הקדושה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 
 
מה אומר לך זכיתי להיות בקהילתנו הקדושה ביבנאל שבוע שלם, וראיתי את השינוי לטובה בין אנשי שלומינו, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק במידת האמונה לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה עצם עצמיות אלקותו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן כל מה שצריכים עלינו לבקש רק ממנו יתברך, שאנחנו נמצאים רק בידו יתברך, ואשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבבו, ואז חי חיים אמיתיים ונצחיים, כי רביז"ל הזהרינו מאד מאד על אמונה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') אשר יש סובלי חלאים שעיקר הסבל שלהם מחמת חסרון אמונה, ובפרט אלו שסובלים על העצבים זה בא מחסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך, אז אף פעם לא יכנס בעצבים וכו' וכו'.
את צריכה לדעת שחכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין, ואת צריכה לזכור אם האשה חזקה באמונת חכמים, אזי גם הבעל יהיה חזק באמונת חכמים, ולכן תראי מה לפניך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 
 
היום היא יום ההילולא של המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, שרביז"ל הפליג מאד במעלתו, וידוע שהוא ואשתו הרבנית עברו עניות ודחקות גדול מאד, ואף על פי כן לא התלוננו וכו' וכו', אלא התחזקו באמונה פשוטה בו יתברך, ועל ידי זה זכו להגיע אל מה שהגיעו וכו', ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ותזכרי מאד חזרת בתשובה, זה צריך להיות עם כל הלב וכו', ותשמרי מאד מחברות מקולקלות וכו', שבניקל יכולות להפיל אותך לשאול תחתית ומתחתיו וכו' וכו', אשה צריכה לשמור מאד מאד על הצניעות, הן על הלבוש והן על הדיבור והן על ההתנהגות וכו' וכו', זה גועל נפש אם אשה מעשנת סיגריות וכו', אוי לה לאשה שמפקרת את עצמה ומדברת עם כל גבר, אין לתאר ואין לשער את גודל העוון הזה וכו', זה מראה קלות דעת גדול מאד.
זכרי היטב שחזרת בתשובה רק בשביל הקדוש ברוך הוא, ומסרת את נפשך בשבילו יתברך, ועזבת את הכל וכו', כדי לקיים את רצונו יתברך, ולעשות לו יתברך נחת רוח, ולבסוף מחמת פגעי ומקרי הזמן וכו', נחלשת וכו', ונפלת חזרה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ותזכרי שהקדוש ברוך הוא נמצא ובלעדו אין שום נמצא, ואשה שמפקרת את עצמה, לבסוף תקבל את עונשה מן השמים, והיום זה זוועה מה שנמצא בין בעלות תשובה וכו', לאחר כמה שנים טובות שחזרו בתשובה וכו', מתחברות אל נשים קלי דעת וכו', וריקות מכל תוכן וכו', ולבסוף מתקררות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ותחזרי אליו יתברך ביתר שאת ביתר עוז, הן בצניעות הלבוש, הן בצניעות הדיבור, והן בצניעות ההתנהגות.
היום זה גם חג הגאולה של הבעל התניא זי"ע, שנגאל מבית האסורים שהכניס אותו איזה רב טמא מטומא וכו', שנתגלה לבסוף קלונו ברבים שהיה גנב מפורסם ונואף ושיכור וכו' וכו', ורואים מזה אל מה אדם יכול להתגלגל וליפול בשאול תחתית ומתחתיו, עד שילך וימסור איש אלקי נורא מאד כמו הבעל התניא זי"ע, שרביז"ל הפליג מאד במעלתו ואמר שהוא שר האלף.
יעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיקים הקדושים יקויים אצלינו (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ונזכה כבר להגאולה שיתחיל כאן ביבנאל, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם.
ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי ביתר שאת וביתר עוז בצניעות, כי הנה אנחנו הולכים להגאל בקרוב מאד, ובאיזה פנים נתראה לפני משיח צדקינו? אם לא יהיה בינינו צניעות וקדושה וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וישב כ' כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחוסי ותרחמי על עצמך ותתנהגי במידת הצניעות, הן צניעות הדיבור, והן צניעות הלבוש וכו' וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב צניעות.
פעם שאלו אנשי שלומינו את רביז"ל מה ולמה עשה זקניכם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע עסק כל כך גדול מבתו אדל ע"ה? ענה ואמר רביז"ל כי זקנתו אדל ע"ה הלכה תמיד עם רצונות וכיסופים עצומים אחריו יתברך, שזה דבר מאד נדיר שאשה שיהיה לה רצונות כל כך חזקים רק לעשות רצונו יתברך, ולכן אל תהי בטלנית, תעזבי כבר את כל הדמיונות של הבלי עולם הזה, ותתחילי להשתוקק להיות אשה צנועה, אשה צדקת, כי כל כך חבל על כל יום ויום שעובר בהבל ובריק, בשעה שאת יכולה לעשות חסד עם הזולת, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואני מוכרח להגיד לך שתהלה לאל השקעתי בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, מידת החסד, עד שכמעט אין לו רע בכל קהילות ישראל את החסד שנשות אנשי שלומינו עושים אחת עם השניה, וזה חלקי מכל עמלי, אבל אני רוצה שיהיה עוד יותר ועוד יותר וכו' וכו', עשיית חסד אחת עם השניה, כי רק בזה נביא את הגאולה, וחכמינו הקדושים אמרו (מדרש אגדה) אין ישראל נגאלין אלא על ידי חסד שבהם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, וכל הרצונות והכיסופים שלך יהיה רק לעשות צדקה וחסד עם הזולת, הגיע הזמן שיהיה לך כבר רצונות להיות אשה צדקת, וזה היה רצונו של רביז"ל, עד שאמר פעם מוסר לאנשי שלומינו למה אתם לא עושים את נשותיכם חסידות?
נא ונא תראי להרבות בכל יום עם פרוטות לצדקה להכניס בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ואל תחשבי מה כבר יהיה כשאני יכניס כמה אגורות בקופת הצדקה? אל תאמרי זאת, כי אצלו יתברך חשוב כל פרוטה ופרוטה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ולכן תהי חזקה בזה, ואל תאמרי מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמרי דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת כל יום ישמור אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" את לא יכולה לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר.
אשרי האשה שמחלקת קופות צדקה "קרן הצדיק" להורים שלה, ולאחים ולאחיות ושאר קרובי משפחה, ותהי ממזכי הרבים, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ל"א) על ידי צדקה מהפך המשפט ודין למידת חסד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר וישב כ"א כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה השבוע נזכה שיהיה ימי חנוכה הקדושים, שאז מאיר אור הגנוז שעל ידה אנחנו מכניעים את קליפות היוונים והמתיוונים שבכל דור ודור, שהם גזרו (ראש השנה יח:) שלא להזכיר שם שמים על פיהם, והחשיכו עיניהם של ישראל, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ב' סימן ד') וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל; ובאמת למה אמרו לחקוק על קרן השור דברי כפירות ואפיקורסות? אלא פעם השתמשו לבקבוק חלב לתינוק עם קרן, היינו שהכניסו את החלב בצד הרחב, והתינוק שתה מצד הצר, ולכן הם רצו שעוד התינוק בעת שיונק חלב מבקבוק שזה קרן, שיהיה חקוק שמה דברי כפירות ואפיקורסות וכו' וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז עכשיו באמונה, ולדבר רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ובזכות זה ימחול לנו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותינו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
רק תהי בשמחה כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן צריכים להתאמץ ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריחי את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראי לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לקבל את ימי החנוכה בשמחה עצומה.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים שנכנסים ובאים, שראוי לתת לנו תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על הנסים והנפלאות שעשה עמנו, כי גם עכשיו עם ישראל נמצאים בסכנה גדולה מהיוונים והמתיוונים שרק רוצים להחדיר בעם ישראל רחמנא לישזבן כפירות ואפיקורסות וכו' וכו', הפקירות וניאוף וכו' וכו', ועלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, כי כל ענין חנוכה הוא חג של אמונת חכמים, כי היוונים רצו לעקור לגמרי את דברי חכמינו הקדושים ולהלביש הכל בטבע מקרה ומזל, ועלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים בצדיקי אמת הדבוקים באין סוף ברוך הוא.
מה אומר לך תהלה לאל זכיתי להקים קהילה קדושה שהיא חממה של אמונה במדבר שמם, אשר נחשים ועקרבים נמצאים שם, עם כל זאת לא יועיל להם שום דבר, ותהלה לאל הקמנו מערכת חינוך שלימה עם כל הקשיים שעברנו, ואנחנו עדיין עוברים וכו', ומתחנכים אצלינו למעלה משבע מאות תלמידים מפעוטונים וגנים, עד סמינר לבנות וישיבה קטנה וגדולה לבנים, שמי שמכיר את יבנאל היטב יודע ורואה שזה אחד מפלאי פלאים, וכן הקמתי שני כוללים שלומדים בהתמדה גדולה מאד, שזה כל הנחת שלי, עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך שהשמחה הכי גדולה שיש לי, זה בהקמת "בית התבשיל" לתת לאכול לכל רעב, וכן בהקמת "ברסלב סנטר", שזה זיכוי הרבים גדול מאד, כי על שתי הדברים האלו לא תיארתי שיהיה בהצלחה כל כך מופלגת, בבית התבשיל באים לאכול כלל אנשי שלומינו ובתוכם אנשים שאין להם פשוט מה לאכול וכו', ובברסלב סנטר נכנסים אנשים שעדיין רחוקים לגמרי מהיהדות, וכל אחד קונה משהו, ובפרט עכשיו בחנוכה, זה חידוש שבחידושים, אדם שהיה כל כך רחוק מהקדושה, פתאום נתעורר אצלו ניצוץ של קדושה ובא לקנות חנוכיה ונרות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לפתח ביתר שאת ביתר עוז את הבית התבשיל, וכן להכנס לקנות בברסלב סנטר כל מה שאת צריכה בחנוכה, וטוב שתקני איזה מתנה להילדים לכבוד חנוכה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק בכל הכוחות ואל תתני שהס"מ ישבור אותך ויפיל אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון, וזכרי היטב אשר אשה שזוכה לעשות חסד עם רעותה, זה אשר מקרב את הגאולה, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת מידת החסד שנשמות ישראל עושים אחד עם השני, וזה מאד מאד חשוב בשמים, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, אבל כדי לעשות חסד צריכים דעת ושכל, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ל"ד) על ידי דעת נמשך חסד, ואמר (שם אות דעת סימן כ"ד) כשאין אתה עושה חסד, על ידי זה אין לך דעת, ולכן אני מאד מבקש אותך תעזרי לי לעשות חסד בין נשות אנשי שלומינו, ולהשתדל לקרב את כולם, לחזק לעודד ולשמח בכל מיני אופנים שבעולם, כי זה מאד מאד חשוב למעלה, ורק על ידי חסד נזכה להגאל, ולכן הולך לי בחיים שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה שישרה בין אנשי שלומינו רק מידת החסד, ואחד שלא יסית נגד השני, כי זה הדבר הכי מגונה וכו' וכו'.
נא ונא ראי לעשות כל מה שביכולתך להיות בשמחה עצומה, ובפרט עכשיו שנכנסים ימי חנוכה הקדושים, שהנס הייתה על ידי אשה וכו' וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) גאולה הראשונה במצרים היה בזכות הנשים הצדקניות, כמו כן גאולה האחרונה על ידי משיח יהיה בזכות הנשים הצדקניות, כי בוודאי יהיה בירור גדול מאד וכו' וכו', וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שפשוט אמונה יהיה נסיון קשה, ולכן אשרי האשה שמתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, שבזה בעצמו היא נקראת אשה צדקת שחזקה באמונה בו יתברך, ועוד מאירה את האמונה גם על נשים אחרות, ודייקא בזכות נשים כאלו נזכה להגאולה השלימה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ד כסליו ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהלילה יתחילו ימי חנוכה הקדושים, וראוי לך לשמוח מאד מאד, כי כל הנס היתה על ידי אשה יהודית כמובא בספר "כל בו" שהאכילה יהודית שהיא היתה בתו של יוחנן כהן גדול והיתה גזירה שכל ארוסה תבעל לטפסר תחלה והאכילה לראש הצוררים גבינה לשכרותו וחתכה את ראשו וברחו כולם; ולכן מובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תר"ע סעיף א') ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ויש מי שאומר שאין להקל להם; ולכן תשתדלי מאד להיות חלק במצוות הדלקת נר חנוכה, ותעמדי שם בעת שבעלך וכן הילדים מדליקים את נרות חנוכה, וזה שמחה גדולה מאד, שתהלה לאל הקדוש ברוך הוא עזר לנו שנפלו רבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ואז היא עת רצון גדול בשמים לפעול שגם עכשיו יעשה עמנו הקדוש ברוך הוא נסים ונפלאות, וישמור אותנו מכל שונאינו שמתגרים בעם ישראל כבר אלפיים שנה, והגיע הזמן שנגאל, ולכן התפילות והבקשות שמבקשים בעת הדלקת הנרות, מאד רצויה בשמים, כי אז נפתח האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון קודם החטא, ועל כן תשתדלי מאד שיהיה בבית שמחה ורגיעה בעת הדלקת הנרות, ואת צריכה מאד מאד לשמור לא להיות עצבנית, ולא לקחת כל דבר אל הלב וכו', כי את צריכה לדעת שלאף אחד לא הולך כמו שרוצים, ועיקר גדולת בר ישראל שיכולים להפוך את החושך לאור, ואת המר למתוק וכו', אשרי האשה שמכניסה שמחה בבית.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ה כסליו א' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד שמח שנשות אנשי שלומינו היקרות מתאספות יחד והן שמחות ועליזות בכל מיני הצגות וכו', כי זה מאד מאד חשוב לבנות ישראל להיות רק בשמחה כל ימי חנוכה הקדושים שמאיר האור האין סוף ברוך הוא בהארה נוראה ונפלאה מאד.
אני מאד מאד מבקש אותך שבימים אלו ימי חנוכה הקדושים תשתדלי שיהיה מוכן תיכף ומיד אחר ערבית המנורה עם השמן והנרות, באופן שבעלך והילדים יוכלו להדליק נרות חנוכה, ולשיר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, כי מכל זה נבראים מלאכים, ואם היית יודעת איזה נחת רוח גורמים להקדוש ברוך הוא עכשיו בימי חנוכה הקדושים, היית רוקדת מרוב שמחה וכו' וכו', אך מה עושה הס"מ, דייקא עכשיו הוא מטמטם את לבות בני ישראל בטיט היוון שהם כלל הלכלוך והזוהמה, השיקוץ והתיעוב עירום וזיהום וכו', שמראה לאדם על ידי כל מיני סרטים מלוכלכים הטמטמים את לב האדם שלא יראה רוחניות חיות אלקות, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לנקות את הבית שלא ימצא שם שום מחשב (מכשף) אינטרנט או אייפד או בלקברי וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב (מכשף) אינטרנט בבית, שהתכתבו בפייסבוק עם כל מיני נואפים ככלבים וכו', אשר הרבה בתים נשברו על ידי זה, והילדים נשארו יתומים חיים, כי תאוות ניאוף זה אבי אבות הטומאה, זה קליפת יוון של הדור הזה, ואשרי מי שמוציא את הכלי שופכים האלו מתוך ביתו וכו', ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב (מכשף) אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן.
אם תשמעי שאחד מדבר על הצדיק, תדעי שזה נואף או נואפת וכו', כי לא יתכן שנשמה טהורה ידבר על הצדיק הדבוק בו יתברך, אלא אם כן הוא נואף או היא נואפת, אשר אויר פיהם מסוכן מאד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) שהדיבור של אלו הנואפים מזיק מאד מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי שבקהילתינו לא ימצא שום זבל ולכלוך, כי כבר אמרה התורה (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", אשרי האשה שמכניסה את הדברים האלו בתוך לבה, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים שמאיר האור האין סוף ברוך הוא, ותקיים כל הנאמר כאן, ואז יהיה לה בית של גן עדן, ולא תצטרך אף פעם להתגרש חס ושלום.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז עכשיו בימי חנוכה הקדושים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שימי חנוכה הקדושים הם ימי תודה והודאה, ואת צריכה להרגיל את עצמך לתת תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעשה עמך עד עכשיו, ואז תראי איך שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות לך עוד חסדים מרובים, כי כשאדם נותן תודה להקדוש ברוך הוא על העבר, על ידי זה ממשיך עליו עוד חסדים על ההווה ועל העתיד, מה שאין כן כשאדם תמיד מתלונן על כל מה שעובר עליו וכו', על ידי זה ממשיך על עצמו יותר ויותר צרות ויסורים, וזה בדוק ומנוסה, ולכן ראי רק להתחזק להיות בשמחה, ותשמחי נשים אחרות שזה מצוה מאד מאד גדולה, ואני מאד מאד שמח שנשות אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה מאוחדות יחד, כי רק זה העצה להיות באחדות אחד ואשה תעזור לרעותה, ואז גם הבעלים יתאחדו יחד באהבה גדולה מאד, כי הכל תלוי בהנשים, ולכן לפני קבלת התורה אמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמות י"ט ג') "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", כי אם ידבר עם הנשים קודם, אזי גם הגברים ימשכו אחריהן, כי לאשה יש כוחות עצומים, כי הנה נקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולהכניס אוירה של שמחה בבית, ורביז"ל אמר לאנשי שלומינו למה אתם לא עושים את נשותיכם חסידות, כי כשאשה היא החסידה וחזקה באמונת חכמים, אזי ממילא הילדים נמשכים אחריה, ומכל שכן הבעל, אבל אם האשה היא קלת דעת, ואינה זהירה במצוות, על ידי זה היא גורמת ירידה גדולה לבעלה ולהילדים, ולכן ראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותתני עכשיו בימי חנוכה הקדושים תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שעשה עמך, ועל ידי זה יתרחב לבך יותר ויותר עד שתראי איך שכל הבית שלך תשתנה לגמרי, ודעי לך שאת צריכה למסור את נפשך שלא יהיה בבית שום טינוף וזיהום וכו', שזה מחשב (מכשף), שזה קליפת יוון בדור הזה, שמושכת את האדם אל מקור הטומאה, והרבה בתים נהרסו על ידי זה, כי מי שממשיך עצמו אל הטומאה והזוהמה הזו וכו', מתרחק ממנו השכינה, וכשהשכינה מתרחקת, אזי הבית מוכנת לכל מיני פורעניות שבעולם וכו', כי כך אומר היצר הרע, היום תעשה את זה וכו', מחר אומר לך תעשה את זה וכו', עד שאומר לך תעבוד עבודה זרה רחמנא לישזבן, שזה קלקול האמונה, ואדם לא תופס את זה ונמשך אחר הרע והזוהמה הזו, עד שנעקר לגמרי ממנו יתברך, והילדים נעשים גויים גמורים רחמנא לישזבן, לא מתפללים לא מניחים תפלין, עד שלא שומרים שבת ואוכלים טריפות ונבילות וכו' וכו', וזה לא סתם איזה אימרה וכו', זה מציאות המרה, והכל התחיל מקלות דעת של האשה שלא הקפידה על צניעות וכו', וכן שהיה לה מחשב (מכשף) בתוך הבית, ואמרה מה בכך? ולבסוף רואים אל מה זה הביא? ולכן אני מאד מבקש אותך היות שאת עקרת הבית עיקר הבית, תהי חזקה מאד שלבעלך לא יהיה כלי שופכים הזה, שזה טיט היוון וכו', ודייקא עכשיו בימי חנוכה הקדושים זה הזמן לטהר את הבית מזוהמת היוונים והמתיוונים למיניהם, אשרי האשה שמכניסה את הדברים האלו בתוך לבה, ואז הבית שלה יהיה משכן לשכינת עוזו יתברך, והברכה תהיה מצויה שם.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ו' לסדר מקץ כ"ז כסליו ג' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה עכשיו אנחנו נכנסים בשבת חנוכה שזה שבת מיוחדת במינה, כי בחנוכה נפתח האור הגנוז מששת ימי בראשית, ומי שזוכה ויש לו עינים נקיות רואה דברים נוראים ונפלאים מאד מה שאינו יכול לראות כל השנה, ובפרט בשבת זו שאז אם אדם חוזר בתשובה מוחלים לו על כל עוונותיו.
ולכן אני מבקש אותך מאד מאד אם יש לך מחשב (מכשף) אינטרנט או שאר כלי משחית שרואים וצופים בזה עירום זיהום ותיעוב וכו' וכו', ראי לזרוק את זה מהבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב (מכשף) אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם על ידי שהתכתבו בפייסבוק עם כל מיני מנוולים ומושחתים וכו' וכו', ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב (מכשף) אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי לעצמך חשבון הנפש, כי בשבת זו מוחלים על כל העוונות אם מקבלים על עצמם קבלה חזקה לעזוב את השטויות ואת הרע.
אני מאד מקווה שתכניסי בלבך דבריי אלו, וכן תקראי את המכתב שכתבתי לבעלך, כי גם אליך נאמר דבר זה.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי למסור את נפשך על מדת השמחה, ואת צריכה לדעת ששמחה לא בא בקלות לאדם וכו', כי השמחה זה הקדושה, ולכן כל מי שחטא בימי חייו, מאד מאד קשה לו להשיג שמחה, כי הקליפות והסטרא אחרא שברא מחמת עוונותיו מסבבים אותו בעצבות ובמרירות ודכאון, וקשה לו מאד לצאת מזה וכו' וכו', ולכן הזהירנו רביז"ל מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" וצריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים צריכים לעשות כל מה שביכלתו רק להיות בשמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתצייתי את רביז"ל, ותשתדלי מאד מאד להיות בשמחה, ואל תמשיכי את עצמך אל הקטנות והחלישות הדעת שבך וכו' וכו'.
ולכן חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, ועיקר השמחה הוא שמחת המצוות, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך אברי וגידי, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשי, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה, ואשמח את עצמי, וכן אזכה לשמח את נשים אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, אמן סלה. כך תתפללי כל יום וזה יועיל לך מאד.
בזה שתזכי להיות בשמחה תזכי להנצל מהעוון החמור של לשון הרע רכילות וליצנות, ומקנאה ושנאה שזה הורג את האדם לגמרי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש א' דראש חודש טבת ו' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל  תחי' 

ראי לשמוח מאד מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, מלא חסד שאחת עושה עם השני, יש לנו מוסדות של צדקה וחסד, מבית התבשיל – אהל אברהם שמחלקים בכל יום אוכל בחינם ובשפע וכו', עד העזר ליולדות שעוזרים לכל יולדת בשפע גדול מאד וכו', וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך כשהנשים עוזרות אחת להשניה, והעולה על הכל את הערבי שמחה שנשות אנשי שלומינו עושות, בזה את צריכה מאד מאד לשמוח וגם להיות חלק מזה, אל תרגישי את עצמך חוץ מהקהילה, אדרבה תראי להיות מעורבת בכל פרט ופרט מקהילתינו הקדושה, כדי שנוכל להרחיב את כל הפעילות שלנו וכו', ואף שמגבילים אותנו וכו', ועושים הפליות גדולות מה שאנחנו כבר חצי מהמושבה וכו', וכולנו משלמים מיסים וארנונות, עם כל זאת מפלים נגדינו בכל מיני רשעות ואכזריות וכו' וכו', אבל הקדוש ברוך הוא מחכה ומחכה ומחכה וכו' וכו' וכו', ובסוף הוא נותן את המכה, ולכן עלינו להתאזר בסבלנות מאד גדולה, כי בקרוב הכל יתהפך לטובה, יהיה דירות לכל אחד מאנשי שלומינו, וכן יהיה פרנסות לכולם וכו' וכו', עברנו כבר פה שבעה מדורי גיהנום, עם כל זאת החזקנו מעמד, והקדוש ברוך הוא רואה בענינו וכו', וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי עכשיו בימי חנוכה הקדושים רק להיות בשמחה, ולשמח את בעלך ואת הילדים, ותעשי כל מה שביכולתך להתאחד עם נשות אנשי שלומינו, וביחד תשתדלו לטכס עצה איך שאנחנו יכולים עוד ועוד לבנות ולהתרחב בכל המובנים וכו', ותזכרי טוב שהקדוש ברוך הוא איתנו עמנו ואין לנו מה להתפחד כלל, כי גדול אדונינו ורב להושיע, העיקר תשתדלי מאד ללכת בצניעות, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח


1 תגובות

    • 1.
    • מחכה כל יום למכתב המחזק
      מאת: חיה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup