ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש ניסן ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ד' ניסן | ה' ניסן | ו' ניסן | ז' ניסן | ט' ניסן | י' ניסן | י"א ניסן | י"ב ניסן | י"ג ניסן | י"ד ניסן  | כ"ו ניסן

 

בעזה"י יום ג' לסדר צו ד' ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מה מאד גדלה שמחתי בהיותי עכשיו שבועיים בקהילתנו הקדושה ביבנאל, וראיתי את השמחה והאחדות שיש בין נשות אנשי שלומינו, שאין למעלה מזה, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותהילה לאל זכיתי לראות את זה בקהילתנו הקדושה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תשרה בינינו האהבה והאחדות, ונקיים את רצון רביז"ל.
אף שעכשיו זה לפני פסח, ואת טרודה בהכנות לפסח וכו' וכו', עם כל זאת זכרי היטב אשר אסור להכנס בלחץ, רק להיות בשמחה עצומה שאנחנו מכינים את עצמינו לקראת חג החירות, שנהיה בני חורין מהיצר הרע שהוא הס"מ והשטן שרוצה לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ונזכה כבר להגאל גאולת עולם, והעולה על הכל שאנחנו הולכים לאכול בפסח מצה, שהוא מאכל האמונה הקדושה, היינו בזה שאוכלים מצה, מזדככים וזוכים לאמונה ברורה ומזוככת, כמובא (זוהר בראשית מא.) פקודא לאכול מצה בפסח, בגין דאיהו דוכרנא לדרי דרין על רזא דמהימנותא, דישראל נפקו בההוא זמנא מרזא דטעוון אחרן, ועאלו ברזא דמהימנותא, [מצוה לאכול מצה בפסח בשביל שהוא זכרון על אמונה לדורי דורות, שעם ישראל יצאו אז ממצרים מכל הטומאות והזוהמות, ונכנסו בסוד האמונה], ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת את מוכרחת להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יכול לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אשה יכולה למדוד את עצמה אם היא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שתסתכל איך שהיא מחזקת את עצמה בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר צו ה' ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

עכשיו שאנחנו עומדים לפני חג הפסח, עלינו להוציא את החמץ הרוחני מקרבינו שהיא העצבות ומרירות והדכאון, הלשון הרע והרכילות, והכפירות והאפיקורסות וכו' וכו'.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
את צריכה לדעת אשר החיים כל כך יפים וצריכים תמיד להסתכל על יופי החיים וכו', ולהסתכל על החצי כוס המלאה, לא על חצי כוס הריקה, ואז נהנים מהחיים כל דקה, ונותנים תודה להקדוש ברוך הוא בכל יום בכל שעה ובכל רגע, ולכן תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ה' לסדר צו ו' ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שבידיך רק להיות בשמחה, ואני מעורר אותך יותר מהכל על שמחה, כי עכשיו לפני חג הפסח האווירה מאד מתוחה מרוב טרדות החג, וזה מכניס לחץ גדול להאשה, ולכן אני מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות, בעזרתו יתברך שמו אני דואג שיהיה לכם מכל טוב על חג הפסח, ואני לא נח לרגע עד שיהיה לכולם על צרכי חג הפסח, אך אני מבקש דבר אחד שתשתדלי להתפלל עבורי שאזכה לבריאות וכו' וכו', כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל מעלת תפלת הנשים, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת האשה, ולכן אם היית יודע כח התפלה שיש לך וכו', היית עוסקת בזה כל ימי חייך, כי אשה קרובה לבכי וכו', ולכן תפלותיה נשמעת בשמים, ועל כן אל תהי בטלנית, כל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך, ולא לעזוב אותו, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא פועלת, וחכמינו הקדושים אמרו (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
העיקר תתחזקי באמונת חכמים ושלא יהיה לך שום קושיות, כי יש הרבה דברים שאת לא יודעת ולא מבינה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) מה שקשה קושיות על הצדיקים, זהו מוכרח להיות. כי הצדיקים מתדמים ליוצרם, כמובא, וכמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך, ובענין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלא בפומיה רביז"ל לומר, אדרבא, כך ראוי להיות דייקא, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם ונישא מדעתנו, שעל ידי זה קשה קושיות, ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתינו, אם כן היה חס ושלום דעתו כדעתינו, אשרי האשה שחזקה באמונת חכמים, שזה יביא לה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה; וכן אמר (שם אות בנים סימן ק"א) על ידי אמונת צדיקים הבנים חיים וקיימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר צו ז' ניסן (שבת הגדול) ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בשבת הזו יותר מאי פעם, כי השבת הזו נקראת שבת הגדול, כי הנס של יציאת מצרים התחיל עוד בשבת הזו, שהבכורים הרגו ביניהם וכו' וכו'.

נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, אני יודע שזה קשה לך, כי את נמצאת עכשיו שבוע לפני חג הפסח, אבל עם עצבות לא תפעלי כלום, ולכן תמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי השמחה היא הגאולה, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולאת הבאין על האדם, כולם באין רק מקלקול השמחה. כי יש עשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה, כמו שכתוב (תהלים צ"ב) "עלי עשור וגו' כי שמחתני הוי"ה בפעלך" וגו' וכו', וכפי קלקול השמחה והניגון, כן באים כל מיני מחלות וחלאים רעים, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה, שכל החולאת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה הוא רפואה גדולה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לך על חג פסח הזה שפע גדול מאד מאד, רק תתפללי עלי שאזכה להיות בריא ושלם וכו', ותשואת חן לך על התפלות שתתפללי השבת עלי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחג כשר ושמח

 

בעזה"י יום א' קודם החג ט' ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל  תחי'

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקרבים אל החג הקדוש, חג הפסח, חג החירות, חג שנצא מהגלות שנפלנו אליה.
אף שאני יודע שזה קשה לך מאד מאד וכו', ויש לך הרבה לחצים וכו' וכו', עם כל זאת אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות, ולא להכנס בלחץ, ולא להיות בעצבות ועצלות, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותזכרי שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שאין בכל העולם כולו, ובפרט במידת החסד שהכנסתי באנשי שלומינו, זה אין בשום מקום, ותאמיני לי שהמידת החסד הזה שיש בקהילתינו, זה יקרב את הגאולה בלי שום ספק, ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח שאת חלק מהקהילה הקדושה שלנו, והשמחה הזו צריך להתראות על פניך, כי רביז"ל מאד מאד שם דגש על שמחה, ועל אנפין נהורין, פנים מאירות, תמיד צריכים שיהיה חיוך על הפנים, שזה מחיה גם את השני, כמו שאמרו חכמינו הקדושים  (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אל תדאגי, השנה יהיה לך שפע כזו על חג הפסח, שלא קיבלת אף פעם, סל נפלא כזו, יתן הקדוש ברוך הוא שתמיד נעסוק במידת החסד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ב' קודם החג י' ניסן ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועיקר ההתחזקות הוא שמחה, שתמיד תהי שמחה ועליזה, ואני יודע שזה בא לך יותר קשה מכל העבודות של נקיון חג הפסח וכו' וכו', כי השמחה היא הרפואה לכל, עם כל זאת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, ולכן ראי למסור את נפשך רק על שמחה, שיהיה לך שמחת החיים, ותמיד תזכרי אשר החיים כל כך יפים וצריכים תמיד להסתכל על יופי החיים וכו', ולהסתכל על החצי כוס המליאה, לא על חצי כוס הריקה, ואז נהנים מהחיים כל דקה, ונותנים תודה להקדוש ברוך הוא בכל יום בכל שעה ובכל רגע.
נא ונא הרגילי את עצמך לבקש את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה, כי את לא יכולה לתאר מה התפלה פועלת בשמים, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שאין תפלה בעולם שלא יתקבל בשמים, אלא יש תפלות שלוקח הרבה זמן עד שמתגשמות ומתקבלות וכו', אבל אין תפלה הולכת לריק בשום פנים ואופן, ולכן כל מה שאת צריכה עכשיו לכבוד החג, תבקשי ממנו יתברך, ומוהרנ"ת ז"ל סיפר שפעם היה בגדו קרוע והיה חסר כמה כפתורים וכו', כי אז בתקופה ההוא היה לו עניות גדול ודחקות מאד וכו', ועמד לפני רביז"ל, ואמר לו אז תתפלל גם על זה, והתפלא מוהרנ"ת ז"ל שגם על דבר כזה הוא צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא שיתן לו כפתורים? על זה אמר לו רביז"ל מה זה לא מתאים לך לבקש את הקדוש ברוך הוא דברים פעוטים כאלו? ואז גילה לו רביז"ל אשר צריכים לבקש את הקדוש ברוך הוא כל פרט ופרט  בחיים, אדם צריך תמיד רק לחשוב שכל עניניו תלויים רק בידי הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיי בטלנית, תהיי שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואת לא יודעת מה אני מכין לך סל נפלא על חג הפסח, שיהיה לך שפע על כל השנה, ובפרט כל אלו שיצטרפו בעשר פעמים ח"י עבור קימחא דפסחא, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם כל השנה השפעה כזו שלא יצטרכו לקחת מהזולת, אלא יהיה להם משלהם.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ג' קודם החג י"א ניסן ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

היום הזה זה אצלי שמחה גדולה מאד, שבו אני יכול לחלק שפע לכל אנשי שלומינו בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה, והכל אודות האחדות שיש בין נשות אנשי שלומינו, אשר זה דבר מאד חשוב בשמים, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת ולכן מאחר שרובם של קהילתינו משתתפים עמי בסכום לקמחא דפסחא אודותיהם אני יכול לחלק היום שפע גדול מאוד.
אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
אף שאני יודע שעכשיו את מאד עסוקה לכבוד חג הפסח וכו', עם כל זאת מה טוב ומה נעים אם תוכלי לומר בכל יום "יום תהלים", כי מעלת אמירת תהלים, זה אין לתאר ואין לשער כלל, כי זה ממשיך לאדם כל מיני ישועות שבעולם, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח סך הכל בין עשרים דקות לחצי שעה, וכך תזכי לסיים את כל ספר התהלים בכל שבוע, ובזכות זה תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' קודם החג י"ב ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שכל המשפחות של קהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה שמחים ועליזים לקראת החלוקה של שפע שהיה אתמול, ששפע כזה לא היה בשום קהילה בעולם.
את צריכה לדעת שאני לא מחכה על שום תודה מאף אחת, אני עושה את זה בלב שלם, ואם היה אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו בקהילתנו הייתי יכול להשפיע שפע כזה בכל ערב שבת בלי שום גוזמא כלל, והלוואי שאזכה לראות את האהבה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו כמו שאני רוצה, וכמו שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה כל תשוקתי להקים לרביז"ל קהילה של נשים שהן מסורות אליו בלב ונפש, ומפיצות את האור שלו בכל העולם כולו, שעל ידי זה מקרבים את הגאולה.
שנים שנים היה לי עניות ודחקות גדולה מאד מאד, יום יום ושבת שבת וכו' וכו', ואדוני אבי מורי זי"ע על אף שלא היה לו וכו', היה מדי פעם עוזר לי, ואני ידעתי שאין לו, ולכן לא רציתי לקחת ממנו, ואמר לי אז פתגם זה שעד עכשיו אני זוכר את זה "תזכור יגיע היום שאתה תוכל לחלק, איזה שמחה ואיזה נחת רוח יהיה לך מזה" ולכן ביקש ממני תיקח, שאתה גורם לי בזה נחת רוח, ואת זה אני יכול להגיד בלב שלם מה שהיה החלוקה אתמול שפע כזה לכל משפחות של קהילתינו הקדושה ביבנאל, זה גרם לי שמחה עצומה, ומי יתן שאזכה להשפיע עליכן בכל ערב שבת שפע כזה, ומלבד מה שאני משפיע בכל ערב בבית התבשיל, זה כל התענוג שלי להשפיע להזולת, ומי יתן שכל אחת מנשות אנשי שלומינו תצא מהקטנות שלה, וגם כן תעסוק להשפיע להזולת.
אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת את מוכרחת להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אשה יכולה למדוד את עצמה אם היא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שתסתכל איך שהיא מחזקת את עצמה בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ה' קודם החג י"ג ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהיום בלילה בודקים את החמץ לאור הנר, והכוונה הפשוטה לבדוק שלא ישאר בבתינו שום חמץ בגשמי וכן לבדוק את החמץ הרוחני שלא יהיה בינינו והוא חימוץ המח, שלא יהיה לנו שום קושיות וספיקות על הקדוש ברוך הוא אלא לידע אשר (תהלים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו" וכן (דברים ל"ב) "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" ולכן תכניסי בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלכי, וזאת המחשבה תטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האשה שזוכה להכניס במוח מחשבתה תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומציירת לפניה איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והיא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזאת.
וכן צריכים לשרש מעצמה את העצבות והמרירות והדיכאון שזה חמץ גמור, וכן מחלוקת לשון הרע ורכילות וליצנות שזה אבי אבות הטומאה צריכים לבער בערב פסח  לגמרי.

הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להוציא את החמץ שהם הקושיות והספיקות מלבנו, וכן העצבות והמרירות והדיכאון, והמחלוקת והמריבות, עד שנהיה דבקים בו יתברך, ונהיה מאוחדים עם כלל נשמות ישראל.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' עש"ק ערב חג הפסח י"ד ניסן ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

על הלילה הזה חיכינו וציפינו כל השנה, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי להיות בשמחה עצומה, כי הלילה הזה את המלכה, ובעלך הוא המלך, והמלך והמלכה צריכים להיות מאד מאד שמחים ועליזים כי זה עיקר המלוכה שמגלה אשר הוא יתברך מלך ומלכותו בכל, ומובא בזוהר שבלילה הזה הקדוש ברוך הוא מבקר בכל בתי ישראל לראות איך שעורכים את הסדר, ולכן צריכים לשמור מאד מאד מעצבות וממריבות וכו' וכו', כי הקדוש ברוך הוא עם הפמליא של מעלה בא לבקר את ביתכם.
זכרי שבלילה הזה ליל פסח את יכולה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה, ולכן אל תהיי בטלנית, ובלילה הזה תבקשי כל מה שאת רק צריכה, וכמו שאמרו צדיקים "וכאן הבן שואל" היינו כאן בעת הסדר הבן שהם נשמות ישראל בנים למקום שואלים ומבקשים ממנו יתברך כל מה שהם צריכים, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך שכל לבקש על הכל, ובוודאי תקבלי את זה.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני כ"ו ניסן ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך אשר עד כה עזרני, ואני מאד מאד מודה לך על כל התפילות שאת ובעלך וכל ביתך מתפללים עבורי, יעזור הקדוש ברוך הוא שבקרוב מאד נתראה בשמחות, ואני מאד מאד מעריך את התפילות שכל נשות אנשי שלומינו מתפללות עבורי, בפרט אצל התנא רבי מאיר בעל הנס ואצל התנא רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא יעזור שאזכה לשלם לך את זה בשמחות, רק תמשיכו להתפלל עבורי ואהיה לכם אסיר תודה.

הקדוש ברוך הוא אב הרחמן עשה עמי ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע, וכן ימשיך לעשות עמי נפלאות, ונזכה להתבשר תמיד בשורות טובות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

2 תגובות

  • 1.
  • יפה ומחזק!
   מאת: החפצה בגאולה
  • 2.
  • מאת: יאיר אנסבכר
   איך שהצדיק מקפיד על האהבה והאחדות ...זה אמת. והשמחה היא ממילא נגזרת מכך.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup