ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש ניסן ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש ניסן ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ראש חודש | ג' ניסן | ד' ניסן | ו' ניסן | ז' ניסן | ח' ניסן | ט' ניסן | י' ניסן | י"א ניסן | י"ג ניסן | י"ד ניסן | כ"ג ניסן | כ"ד ניסן | כ"ה ניסן | כ"ז ניסן | כ"ח ניסן | כ"ט ניסן

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ג' לסדר ויקרא א' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הייתי פה סך הכל שבוע ימים והיו לי שני דרשות לנשים ואני מוכרח להגיד לך שאת גודל הנחת רוח שהיה לי אין לתאר ולשער כלל כי אני רואה את גודל מידת החסד של נשות אנשי שלומינו שעוזרות אחת לשניה וזה חלקי מכל עמלי אשר אני עמל תחת השמש.
נא ונא עם כל זאת באתי לבקש ממך מאד מאד שתשמרי שהס"מ ימ"ש לא יכנס במחנינו שלא יגרום פירודים בנשות אנשי שלומינו.
אף אישה שלא תדבר בשם מוהרא"ש כי מה שיש לי לומר כתבתי בשו"ת 'אשר בנח"ל' אשר שם אני גנוז וטמון וכו' רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קע"ג) שהנפש ופנימיות הנפש נמצאים בתוך הכתב .
אם יש לך משהו לשאול תשאלי את זה דרך האתר שלנו ויודפס בשאלות ותשובות בחסידות ברסלב ועל ידי זה תהיי ממזכי הרבים .
נא ונא רק תהיי שמחה ועליזה שזה יכניס בך סבלנות גדולה מאד שזה המתנה הכי יפה שאדם צריך לקבל על עצמו להיות סבךן וותרן וזה היופי של בר ישראל שהוא מוותר תמיד לזולת וסובל את כל מה שועבר עליו.
אני מאד מקווה להקב"ה שאזכה עוד לראות נחת מכל קהילתנו הקדושה שבניתי ביזע ובדם.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא ג' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה, וכשאשה שמחה, על ידי זה השכינה שורה בתוך הבית, ועיקר השראת השכינה בתוך הבית, זה רק בזכות האשה, כשהיא הולכת בצניעות, ומשתדלת מאד שיהיה שלום ואהבה בתוך הבית, וכן הוא בזוהר (וישב ק"פ:) דהא חמינן דשכינתא לא שריא באתר עציבו אלא באתר דאית ביה חדוה. אי חדוה לית ביה לא שריא שכינתא בההוא אתר. כמה דאת אמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה" דהא שכינתא ודאי לא שריא באתר עציבו; [אנחנו רואים שהשכינה לא שורה במקום של עצבות, אלא במקום שיש שמה שמחה וחדוה, אם אין בבית שמחה וחדוה, אזי השכינה לא נמצאת שם, כי השכינה לא נמצאת במקום של עצבות], ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, מרוב הצרות והיסורים והחלישות הדעת שאת עוברת וכו', עם כל זאת אם תכריחי את עצמך להיות בשמחה, זה ישרה את השכינה בבית, ובמקום שהשכינה מצויה שם הברכה מצויה.
את צריכה לזכור כשאשה תמיד שמחה ועליזה, בזה היא מגלה את טוהר לבבה שהיא מאמינה בהקדוש ברוך הוא, ועל ידי אמונה, להאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה אף פעם לא נמצאים לבד, כי בכל מקום שהולכים, הקדוש ברוך הוא הולך איתנו, וכמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ב' סימן ט"ז) אמר רבי תנחומא מעשה בספינה אחת שהיתה כולה של עובדי כוכבים והיה בתוכה יהודי אחד הגיעו לנס אחד אמרו לאותו יהודי פלוני טול מעות ועלה לנס הזה וקח לנו משם מאומה אמר להם לא אכסנאי אני מכיר אני להיכן אלך אמרו ויש אכסנאי יהודי בכל מקום שאתה הולך אלקיך עמך הרי (דברים ד' ז') "אשר לו אלקים קרובים אליו"; ועל ידי זה יכולים תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ב' סימן י"ז) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מהו בכל קראנו אליו? אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום, ממי את למד ממשה, דכתיב (דברים י"ח) "ואתנפל לפני הוי"ה ארבעים יום" וגו', ויש תפלה שנענית לכ' יום, ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י') "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים ואחר כך אמר הוי"ה שמעה הוי"ה סלחה" וגו', ויש תפלה שנענית לשלשה ימים, ממי את למד מיונה, דכתיב (יונה ב') "ויהי יונה במעי הדגה" וגו' ואחר כך "ויתפלל יונה אל הוי"ה אלהיו ממעי הדגה", ויש תפלה שנענית ליום אחד, ממי את למד מאליהו, דכתיב (מלכים א' י"ח) "ויגש אליהו הנביא ויאמר" וגו', ויש תפלה שנענית לעונה, ממי את למד מדוד, דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון", ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקדוש ברוך הוא יענה, שנאמר (ישעיה ס"ה) "והיה טרם יקראו ואני אענה", רואים מזה גודל המעלה שאדם שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, בין בגשמי ובין ברוחני.
ולכן חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה תמיד, והשמחה יביא אותך לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, ועל ידי זה תהי רגילה לדבר אליו יתברך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקרא ד' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם בשבת הזו רק להיות בשמחה, ואל תכנסי בלחץ ובדחק וכו' וכו', רק שיהיה לך סבלנות ותהי רק שמחה ועליזה, ולא תתפעלי משום בריה שבעולם כלל.
אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
ולכן אבקש אותך מאד שתשתדלי שבעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר צו ו' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה נשאר עוד שבוע עד חג הפסח, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתאזר במדת הסבלנות, כי עכשיו לפני חג הפסח כל בית הוא בלחץ ובדחק וכו', ולכן צריכים ביותר מדת הסבלנות בכל הבחינות, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעיקר מדת אריכות אפים שהיא המדה היקרה של סבלנות, זוכים על ידי תוקף אמונה, כי כשיודעים שהכל ממנו יתברך, אזי בנקל להיות סבלן ולהאריך אפו ולא להכנס בכעס ובעצבים.
חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שיהיה שפע גדול על חג הפסח, כי זה חפצי ורצוני וכיסופי לעזור לאנשי שלומינו היקרים שיהיה להם שפע על חג הפסח.
פעם באה בתו של מוהרנ"ת ז"ל אליו בשליחות אמה, שעדיין אין להם כלום על חג הפסח, ענה ואמר לה אביה תאמרי לאמך על פסח יהיה, אבל איך לוקחים את הפסח בעצמו, היינו קדושת הפסח, שנרגיש את אמתת מציאותו יתברך.
ראי להתפלל עלי שאזכה להשיג שפע גדול בשביל כל אנשי שלומינו על חג הפסח, כי עדיין אני צריך רחמי שמים שאוכל להשלים את אשר חסר וכו' וכו'.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר צו ז' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז דייקא בימים אלו, שכל אשה עסוקה בעניני הכנה לחג הפסח, וצריכים להתאזר במדת הסבלנות, אשר תלוי באמונה הקדושה בו יתברך.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
ראי להתחזק במידת האמונה לידע ולהודיע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה עצם עצמיות אלקותו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן כל מה שצריכים עלינו לבקש רק ממנו יתברך, שאנחנו נמצאים רק בידו יתברך, ואשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבבו, ואז חי חיים אמיתיים ונצחיים, ודייקא על ידי זה נזכה להגאולה, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקי"ט) שאין הגליות מתכנסות אלא בשכר אמונה, וכן את מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות אמונה, אף אברהם לא ירש העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות האמונה שהאמין בהקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר צו ח' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותך, אנחנו צועדים יום יום לקראת חג הפסח חג החירות, שבו נצא מגלותינו הגשמית והחומרית ונזכה להאיר על עצמינו אורו יתברך, שזה החירות הכי גדולה, כי אין עוד חירות כמו שאדם מחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, מי שמגיע להכרה זו הרי הוא תמיד שש שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמחי עם נקודת יהדותך שנבראת יהודית ושלא עשני גויה כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.
נא ונא רק תתחזקי בכל הכוחות להיות בימים אלו שמחה ועליזה, ובסבלנות גדולה, אשר אין טוב מזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר צו ט' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך בימים אלו שאת כל כך טרודה בענין הנקיון של פסח, שאל תשכחי שהעיקר הוא לשמוח מאד מאד, ולשמור מעצבות ועצלות שזה בעצמו החמץ, ולכן אנחנו צריכים לנקות את החמץ הזה מאתנו, שלא ימצא אצלינו שום עצבות ועצלות כלל, אלא נזכה להיות רק שמחים ועליזים, ולעשות צדקה וחסד עם הזולת, כי רק על זה נבנה קהילתינו הקדושה לעזור אחת להשניה, וכל זה רצוני וכיסופי לבנות קהילה קדושה כזו שיעזרו אחת להשניה, ושישרה אהבה בין נשות אנשי שלומינו, ובזה נקיים את הרצון של רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותיכף ומיד כשיהיה בינינו חסד, על ידי זה הקדוש ברוך הוא ישמע את תפלתינו, וימלא את כל משאלות לבנו לטובה.
חכמינו הקדושים מספרים לנו (ברכות ל"א:) שחנה התפללה לפני הקדוש ברוך הוא, שיתן לה הקדוש ברוך הוא בן, והיה לה טענות צודקות להקדוש ברוך הוא, עד שענה לה הקדוש ברוך הוא, רואים מזה את מעלת התפלה שמתפללים להקדוש ברוך הוא, ומתחננים ומבקשים ממנו יתברך כל מה שרוצים, ומקבלים ממנו, והכל תלוי כפי תוקף האמונה, וחכמינו הקדושים מספרים שחנה התפללה תשע עשרה שנה עד שזכתה לישועה, ותהלה לאל הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בנסים נגלים על כל שעל ושעל, מי היה מאמין לפני עשרים וחמש שנה שנקים פה ביבנאל קהילה קדושה כזו המונית כבר למעלה מארבע מאות משפחות, שכולם אהובים, וכולם בעלי חסד וכו', ומי שיש לו מדות רעות מדות מגונות רק להסית אחד נגד השני, הוא ממילא לא ישאר בקהילתינו וכו', כי הקהילה שלנו תפלוט אותו מקהילתינו, כי אין לו מקום אצלינו כלל, כי אצלינו חשוב רק חסד ואהבה ולעזור אחד להשני וכו'.
תאמיני לי שאני מוסר את נפשי כדי שיהיה לך סל מלא כל טוב על חג הפסח, יין בשר דגים, ומצות וירקות, רק תתפללי עלי שאצליח בגדול לעזור לך ולכל המשפחה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ה' לסדר צו י' ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה על נועם גורלינו שנפלנו בחלקו של רביז"ל, וראוי לנו לשמוח מאד מאד בזה, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; כי תהלה לאל רביז"ל הוא הרבי שלנו, והוא מחזק אותנו בכל יום ויום מחדש, ולא נותן לנו מנוח ליום אחד שחס ושלום ניפול בדעתינו, אלא מחזק ומעודד ומשמח אותנו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו בחלקו של רביז"ל, ולא להתבלבל משום בריה שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וככל שנהיה חזקים להיות באחדות אחד, כן יושפע עלינו אורו הגנוז שישפיע עלינו שמחה עצומה, שזה הקדושה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", כי שם שרוי רק השמחה, ולכן כשבר ישראל שמח, הוא נכלל בו יתברך, ולכן תראי מאד מאד לשמוח לקראת חג הפסח שנכנס ובאה.
תאמיני לי אשר הרבה תפלות ודמעות שפכתי כדי שיהיה לך סל של שפע לקראת החג, יין מצות דגים ובשר וירקות וכו' וכו', ולכן תתפללי גם עלי שאזכה לרפואה שלימה, ולבוא לגור בארץ ישראל.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר צו י"א ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי מאד שמחה ועליזה כל יום השבת, ותשמרי מאד על הבריאות שלך, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים באים לאדם רק מחמת העצבות שמסבבים אותו וכו', ולכן תעשי כל מיני מאמצים להיות בשמחה כל השבת, ובפרט שבשבוע זו נזכה לחג החירות חג הפסח, להיות בחירות עם גדלות המוחין, ולא יחסר לנו שום דבר, כי כל העניות והדחקות והצמצומים והמחלוקת והמריבות, באים לאדם רק על ידי קטנות המוחין, ותיכף ומיד שזוכים לגדלות המוחין רק לחשוב ממנו יתברך, על ידי זה נגאלים מכל הצרות, ולכן תשמרי מאד מאד שלא יתגבר עליך הס"מ להפיל אותך בעצבות ובעצלות, אלא תהי שמחה ועליזה, ותתחזקי שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב שיהיה לך טוב בגשמיות וברוחניות גם יחד.
אני לא צריך שום תודה על הקימחא דפסחא, רק דבר אחד מה שאני מבקש אותך, שתתפללי על בריאותי, ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך שבת שלום וחג כשר ושמח

 

בעזה"י יום א' קודם החג י"ג ניסן התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך ביומיים אלו שאנחנו מכינים את עצמינו לחג הפסח, שתשמרי מכעס וקפידות ועצבים וכו' וכו', כי מי שזוכה לאריכות אפיים שזה המדה היקרה של סבלנות, על ידי זה נפתח לו שפע ממקור השפע, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי מאד מאד במדת הסבלנות, ואל תכנסי בלחץ ובדחק, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ולשמח את הילדים, כי השמחה היא הגאולה, וככל ששמחים יותר, ממשיכים על עצמם יותר את אור הגאולה, ובפרט עכשיו שאנחנו קרובים אל חג הפסח חג הגאולה, ראוי לנו לשמוח מאד מאד, שזכינו להיות בקהילה כל כך קדושה, חממה של אמונה, ואני מאד מאד שמח עם הקהילה שהקמתי ביבנאל, ובעוד כמה מקומות בעולם, אשר נטבע בהם מדת החסד והצדקה, שזה יותר חשוב אצלו יתברך מכל המדות, כי כפי שאדם מתנהג בצדקה וחסד עם הזולת, כך משפיעים עליו צדקה וחסד מלמעלה, ולכן אשרי מי שעוזר לי בצדקה וחסד, היינו שמציית אותי שהוא גם כן עושה צדקה וחסד עם הזולת, ורק בשביל זה ירדנו לזה העולם, לעשות צדקה וחסד עם הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ורק בזכות אלו שעושים חסד העולם עומד, והס"מ ימח שמו כל ענינו הוא רק למנוע את החסד מנשמות ישראל, ולכן בקהילה שעושים הרבה חסד אחד עם השני, הוא לא יכול לשלוט, וזה יהיה המפלה שלו בערב פסח, כמובא שבערב פסח בעת ששורפים את החמץ, אז נשרף הס"מ ימח שמו, המונע חסד מעם ישראל.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להשבר משום דבר, רק להמשיך לעשות חסד אשה עם חברתה, אשר אין עוד טוב מזה, ורק בזכות זה נגאל.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ב' ערב חג הפסח י"ד ניסן התשע"ג

שלום רב אל... תחי' 

היום בלילה יהיה הסדר, ומובא מהרב הקדוש רבי אהרן מקרלין זי"ע, שאיך שאדם מתנהג בלילה הזה, כך יתנהג כל השנה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיי הלילה הזה שמחה ועליזה מאד מאד, ותתענגי מזיו שכינת עוזו יתברך, ואת צריכה מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, יסוד של חסד, ותרגילי את עצמך במדת הסבלנות, כי אין עוד מדה יותר חשובה מזו, כי הסבלן הוא המנצח, והאמונה בו יתברך מביאה את האדם לסבלנות, ותזכרי טוב מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) עם ישראל נגאלו אלא בזכות הנשים הצדקניות, ולכן תקבלי על עצמך הנהגה טובה להתנהג בצניעות כל השנה, ובזכות זה תזכי את ובעלך וכל המשפחה להגאל גאולת עולם, וכבר לא יהיו שום עצבות ומרירות ודכאון ועצבים בביתכם, אלא השמחה תשרה ביניכם, ולא יחסר לכם שום דבר.
ודעי לך שבליל פסח בסדר יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, כמו שאמרו צדיקים על מה שכתוב "וכאן הבן שואל", היינו כאן בליל הסדר בשעה שהמצות מונחות לפנינו, הבן יכול לשאול מהאבא שבשמים כל מה שהוא רוצה, ולכן תנצלי את הלילה הקדוש הזה בשמחה עצומה עם כל משפחתך, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותראי איך שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבך לטובה.
אני מאד מבקש אותך שתתפללי גם עבורי לבריאות הגוף ולנהורא מעליא.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני כ"ג ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הרב הקדוש מטשערין ז"ל היה תמיד אומר, כשאחד אמר לו הנה עבר ימי הפסח הקדושים וכו', אזי הוא תיקן ואמר אסור להגיד שעבר ימי הפסח הקדושים, אלא ימי הפסח הקדושים נכנסו בנו.
תהלה לאל נזהרנו ממשהו חמץ וכו', ואכלנו מצה, שזה מאכל האמונה, מאכל רפואה, ולכן ראוי לנו לשמוח בזה כל השנה, ואמר האריז"ל מי שנזהר ממשהו חמץ בפסח, הרי זה מובטח לו שלא יחטא כל השנה, העיקר רק להיות בשמחה עצומה על שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ונזהרנו מאכילת חמץ וכו' וכו', בזה ראוי לשמוח כל השנה על גודל הזכות שיש לנו.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
תאמיני לי כפי שאני רואה ושומע מה שקורה בקהילות אחרות, ראוי לנו לשמוח מאד מאד עם הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שאשה עוזרת לרעותה, ואת גודל החסד שיש בקהילתינו לא שומעים במקומות אחרים, וזה לא גוזמא, אלא זה מציאות, יעזור הקדוש ברוך הוא שבקיץ הזה שנוכל להפעיל את החסד בין אנשי שלומינו יותר ויותר, ולהרחיב את זה ביתר שאת ביתר עוז, וכן את הערבי השמחה לנשות אנשי שלומינו, כדי שהשמחה תשרה בינינו תמיד, כמו שהזהירנו רביז"ל ביותר על דבר זה, כי עובר על כל אחת ואחת מה שעובר צרות ויסורים ומרירות וכו' וכו', וצריכים הרבה הרבה התחזקות, ואין עוד חיזוק יותר גדול מלחזק את הזולת, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמיני כ"ד ניסן התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, אף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה להגיע אל זה בזה העולם, ובפרט לאשה שעובר עליה מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת עיקר חשיבות האשה שזוכה להפוך את המרירות למתיקות, את החושך לאור, את העצבות לשמחה עצומה, ולכן ראי להיות בריה וכו', לחזק ולעודד את בעלך ואת כל המשפחה, ובזה שתחזקי את הזולת, הדיבורים יחזרו אליך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם חבירו ביראת שמים, נעשה אור ישר ואור חוזר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר, כשהמקבל יש לו מח קטן ואין יכול לקבל דברי חבירו, כי אז קודם שמקבל חבירו ממנו שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחבירו, ואזי האור חוזר קודם לאור ישר, כי כשמדברין עם חבירו ביראת שמים. אף שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחבירו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחבירו, על ידי זה חוזר האור אליו; ולכן בזה שמדברים עם הזולת, חוזר הדיבורים אליו.
נא ונא אל תפלי בדעתך בשום פנים ואופן, מיום ראשון הבא עלינו לטובה יפתח עוד פעם הבית התבשיל – אהל אברהם, ולא יחסר כל טוב לאנשי שלומינו ולמשפחותיהם, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ל"ג) בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים.
אני מאד מאד מבקש אותך תשמרי עצמך מאשה רעה שלא מתביישת לדבר על הצדיק, שזה מראה שהיא רקובה בפנים לגמרי, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע; ולכן תראי לסתום לה את הפה אם את שומעת לדבר רע על הצדיק, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה תמיד להיות מקורבים אל הצדיק, והוא ישפיע עלינו שפע הדעת בגשמיות וברוחניות גם יחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שמיני כ"ה ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהשבת הזאת מתחילה ענין חדש לגמרי, כי השבת אחר חג הפסח נקראת אצל חסידים "שבת מפתח" (ומנהג לאפות חלה כדמות מפתח) והטעם הוא כי על חג הפסח נאמר (שמות י"ב ל"ט) "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם", ועכשיו מתחילים לאכול חמץ, כי בשבת מצוה וחיוב לבצוע על לחם משנה, וכל ההשפעות של ששת ימי החול מתחיל משבת, ולכן משבת הזו נפתח מפתח הפרנסה לכל השנה, ולכן אשרי האשה שמתפללת בשבת הזו על פרנסה, כי חבל מאד נתנו לנו הזדמנות בשבת הזו להתפלל על פרנסה, ומבזבזים את השבת הזו בשטויות וכו', ובדברים בטלים וכו', ומחלוקות ומריבות וכו'.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום ויום להשיח ולספר את כל אשר עם לבבה עמו יתברך.
אני מוכרח לבקש ולהזהיר אותך עוד פעם על גודל האסון שיש עכשיו בבתי ישראל וכו', מאבדים את הילדים בידים וכו', ויש שמאבדים גם את הבעל בידים, על ידי הכלי משחית הנקרא מחשב שמחובר אל אינטרנט, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר אל אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, וכן נתנו להילדים לשחק עם זה, והם גלשו למקומות המטונפים והמזוהמים וכו', ועל ידי זה יצאו לתרבות רעה רחמנא ליצלן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר אל אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי בזה ולא תתחרטי לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תזריע מצורע כ"ז ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

היום מתחיל עוד פעם לפעול הבית התבשיל – אהל אברהם, ואני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור, שזו זכות מאד גדולה, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב החסד שאחת עושה עם השניה, ואין לך חסד יותר גדול מלעזור לרעבים ולצמאים לאכול ולשתות, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לבוא ולעזור.
אני מוכרח לעורר אותך על נקודה חשובה מאד מאד, שנשים לוקחות את זה בקלות מאד, והוא ברכת המזון, שהוא מצוה מדאורייתא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקפידי מאד מאד על דבר זה, לברך ברכת המזון מתוך הסידור דייקא, ובקול, ואני מוכרח להגיד לך שסגולה לפרנסה בשפע ובקלות וכו', לברך ברכת המזון מתוך הסידור דייקא, ובקול ובשמחה, וזה מסוגל לעשירות נפלאה, כמו שכתוב (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה", היינו אשה שמברכת את ברכת המזון בשמחה עצומה, זה מסוגל לעשירות, וכן להזהר מאד על נטילת ידים וכו', ולכן מהיום והלאה תקפידי מאד מאד על נטילת ידים כשאת קמה בבוקר וכו', וכן כשיוצאים לשירותים וכו', וכן לפני האכילה ליטול ידים עם נטלה דייקא וכו', כי נטילת ידים מסוגלת להנצל מעניות, כי ע'ל נ'טילת י'דים ראשי תיבות ע'נ'י', מי שמזלזלת בנטילת ידים נעשית עניה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ס"ב:) אמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותא; [אני נטלתי ידי עם מלא מים, נתנו לי חופנים מלא טוב, כי רב חסדא היה עשיר גדול מאד, והכל בזכות נטילת ידים שהיה מקפיד על זה], ואל תקחי את זה בקלות, כי הרבה נשים מזלזלות בברכת המזון, כי חושבות שזה רק איזה מנהג וכו', אבל באמת זה מצות עשה מן התורה לברך ברכת המזון אחר אכילת פת.
יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך פרנסה בשפע, ותצאי מכל הצרות והחובות שלך, רק תתחזקי להיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר טהרה כ"ח ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד שמח שתהלה לאל אתמול באו הרבה נשות אנשי שלומינו, לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, ולכן אני מבקש אותך שגם את תבואי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות שיש לך אם תעשי חסד עם הזולת, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד.
נא ונא ראי להחזיק מעמד ולא ליפול בדעתך כלל, וזכרי היטב שעיקר היופי והפאר של אשה היא הצניעות שבה, ולכן תשמרי מאד מאד על מדת הצניעות, הן צניעות הלבוש, הן צניעות הדיבור, וצריכים מאד מאד לשמור מהאופנה המגעילה של לצבוע את העינים וכו', שזה עוון חמור מאד, כי זה חציצה וכו', ובכלל כדאי לברוח מכל אופנות הגויים שמייבאים בינינו וכו' וכו', ואני מאד מקפיד על זה, כי רביז"ל רצה מאד שנשות אנשי שלומינו יזכו להיות החסידות שלו, זה לא מספיק שנוסעים אל הציון שלו וכו', אלא אשה צריכה ללכת בצניעות השייכת לבת ישראל, ולא לצבוע לא את העינים ולא את הציפורנים וכו' וכו', שזה גועל נפש מאד, מלבד האיסור שיש בזה, ואל יקל בעיניך דבר זה.
חסדי השם יתברך הקמתי קהילה קדושה חממה של אמונה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בחממה כזו, וזה חלקינו לנצח, ולכן אני מאד מבקש אותך מאחר שאת נמצאת בהד' אמות שלנו קהילה קדושה וחסודה, שתתנהגי בדרך ארץ גדול מאד, ותהי דוגמא להבנות שלך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; [כאמה כן בתה], היינו הבת מחקה את האמא, את לא יכולה לתאר ולשער את גודל העונש שיש למעלה על אשה שמפקרת את עצמה וכו', ומתנהגת כמעשה הגויים וכו', והולכת אחר האופנה שלהם וכו', למה תשכחי את רשעות ואכזריות הגויים איך שהרגו ושחטו ושרפו וחנקו בכל מיני מיתות משונות מיתות אכזריות מילי מליונים מאחינו בני ישראל [הרבה יותר משש מליון כאשר לאחרונה מתחיל להתגלות את האמת], ועכשיו דייקא נשות ישראל צריכות לחקות את אופנת הגויות המטונפות האלו שששו ושמחו כשהתעללו בנשות ובנות ישראל וכו', והלוואי והלוואי שהיית הולכת עם הבנות שלך פעם אחד במוזיאון יד ושם, ושם היית רואה רק אחד מיני אלף אלפי אלפים תמונות וסרטים איך שהתעללו וכו', והרגו ושחטו וחנקו נשות ובנות ישראל וכו', ועשו עליהם נסיונות קשות ומרות וכו', וצרחו וצווחו מרוב כאבים וכו', ולא חמלו וריחמו עליהם כלל, אלא צחקו מפניהם, ומסכנות כולן מתו תחת נסיונות והתעללויות כל כך קשות וכו', לכל הפחות נשות ובנות ישראל צריכות לזכור את זה, ולא לחקות את מעשה ותועבות הגויות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שיקויים אצלינו הפסוק (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו שכתבתי בדם לבי ולא בדיו, יכנס בלבך, ותתחילי להתנהג כמו בת ישראל צריכה להתנהג, בצניעות גדולה, ולא לחקות מעשה הגויות הנבזות שרצחו באופן הכי אכזרי את נשות ובנות ישראל, ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר טהרה כ"ט ניסן התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמשיכי לעשות חסד, כי רק על ידי זה נזכה להגאל, וכן תשתדלי מאד מאד להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי בזה העולם צריכים התחזקות בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כפי פגעי ומקרי הזמן, ורביז"ל צעק בקול גדול (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ואפילו שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', זכרי היטב אשר דוד המלך אומר (תהלים קמ"ה) "קרוב הוי"ה לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת", הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדבר אליו, ונבוא ונבקש ממנו כל מה שאנחנו צריכים בכל יום מחדש, כמאמרם ז"ל (ילקוט שמות רמז ר"ס) שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה לא ירד מן לישראל פעם אחת בשנה? אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. חזר וקבע לו בכל יום והיה מקביל פניו בכל יום. אף ישראל מי שהיו לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא למחר לא ירד מן ונמצאו כולם מתים ברעב, ונמצאו כולם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים; ולכן כשבר ישראל בא בכל יום ומבקש ממנו יתברך פרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן לו, כי הוא יתברך אב הרחמן, וצופה ומביט ומחכה שאנחנו בניו נבקש ממנו, ואז יתן לנו בשפע גדול, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע תפלת אשה ששופכת את מר לבבה אליו יתברך, כי אשה קרובה מאד לדמעות וכו', מרוב שברון לבה, ולכן לא בחינם שרביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, שמאד מקובלת בשמים, ולכן כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ואל תתייאשי מן הרחמים כרגע, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וככל שתרבי בתפלה תראי ישועות גדולות ונסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואל תאמרי שכבר התפללת ועדיין את לא רואה ישועה וכו', אל תאמרי זאת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

6 תגובות

  • 1.
  • מאת: בר-עמי שפירא
   בס"ד
   כבוד הרב מוהרא"ש,
   השתתפתי בשבת שעברה בתפילות בקהילתך, התארחתי במשפחה שהפסוק "ואהבת לרעך כמוך" בדם נשמתם,ולאחר סיום השישי והשבת בנסיעה בחזרה לגוש עציון הייתי בשקט רב החוויה הייתה עוצמתית,השקט עוד קיים בי(יש לי נפש סוערת)ושאלו אותי ברכב נו איך היה לך? חשבתי ומה שיצא לי,, היום הייתה לי חזרה בתשובה חדשה ברמה שלא הכרתי לפני, תודה לך כבוד הרב, ואיני יודע אם במעט המילים שלי אני מעביר את עוצמת החוויה, מה להוסיף כי מתרגש אני עכשיו?,ושוב תודה רבה לך,,, בר-עמי שפירא
  • 2.
  • מאת: יעקוב
   לשבות במחיצת צדיק האמת. ובלי קשר,לפני שנים עשיתי מילואים בגוש עציון,ובמהלך הסיור היינו מגיעים לבת עין,חברה מופלאים, היו מפנקים אותנו מכל טוב,אוכל ושתייה חמה, באמצע הלילה, יש אצלכם הרבה אהבה.
  • 3.
  • מאת: אוראלונה
   דברים כמים צוננים לנפש עיפה תמיד מעודד ומחזק דחוף ברכה למציאת דירה ביבניאל פסח כשר ושמח
  • 4.
  • מאת: רחל
   בס"ד
   לכבוד קדושת המוהרא"ש שליט"א,
   תודה על ברכת הרב לנשים,
   אמנם אנו לא מיבנאל, אנו ממעגלים שבדרום,
   שנה שעברה אחרי סוכות זיכה אותנו בורא עולם לשבות במחיצת הרב שליט"א ביבנאל, והעוצמה היתה אדירה.
   נשמח לקבל את ברכת הרב- רחלי בת תמו-תמר, ולהצלחת הבן יעד בן רחלי.
   מועדים לשמחה
  • 5.
  • מאת: סהר אדרי
   אני מודה להשם יתברך שיש לי צדיק שמחזק אותי ונותן לי כח להמשיך ליחיות בשמחה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup