ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש סיון ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' סיון | ג' סיון | ד' סיון | ה' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ב סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון | י"ז סיון | י"ח סיון | י"ט סיון | כ' סיון | כ"ב סיון | כ"ד סיון | כ"ה סיון | כ"ו סיון | כ"ז סיון | כ"ט סיון


בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר נשא ראש חודש סיון ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נמצאים כבר בחודש סיון חודש קבלת התורה, עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו ששם גורלינו אצל רביז"ל, שהוא לא עוזב אותנו יומם ולילה, ומעורר אותנו שנברח אל התורה הקדושה, עד שאמר והתבטא רביז"ל לאחד מאנשי שלומינו אם התורה תראה לך את הפנים, לא תרצה שום שכר על התורה, כי אי אפשר להסביר מה זה לימוד תורה הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה לעצמך שיעורים כסדרן במשנה בגמרא במדרש בזוהר בתיקונים וכו' וכו', כי זה חיות להנפש, כי אתה לא יכול לתאר ולשער מעלת הזוכה ללמוד תורה הקדושה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כל עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה הקדושה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ולכן אל תהיה בטלן, עכשיו נכנס חג השבועות, תקבל על עצמך ללמוד כל יום אפילו קצת דקצת תורה, שזה מכפר את כל העוונות, ומי שלומד תורה, הוא נכלל בו יתברך, כי התורה והקדוש ברוך הוא אחד הם, כי התורה היא חכמתו יתברך, כשאדם לומד תורה הוא נכנס בתוך חכמתו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, אתה כן יכול ללמוד וכו', אתה רק לא רוצה ללמוד מפני שנדמה לך שיש כל כך הרבה ללמוד ומתי תלמד את זה, ואתה שוכח מה שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה י"ט סימן ב') מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל' פרקים כלים ל' פרקים, מי שפיקח מהו אומר הריני שונה שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה, ולכן דייקא מעכשיו תעשה התחלה חדשה, כי אני רוצה שהקהילה הקדושה שלנו יהיה קהילה של תורה, ואנשי שלומינו היקרים יהיו קדושים וטהורים, כמובא ברמב"ם (פרק י"ג מהלכות שמיטה ויובל הלכה י"ג) ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני הוי"ה לשרתו ולעובדו לדעה את הוי"ה והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה הוי"ה חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד אומר (תהלים ט"ז) "הוי"ה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי"; אשרי מי שיכניס את הדברים האלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך ג' סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו מכינים את עצמינו לקראת קבלת התורה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והשמחה הזו עולה על כל השמחות, ולכן תהיי רק שמחה ועליזה, ותרחיקי מעצמך את כל הדכאונות והמרירות והעצבות שנדבק בך וכו', ומי יתן שתלכי היום בערב לערב שמחה, ולשמוח בנקודת יהדותך שלא עשני גויה.
מובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, ואם מדברים מצדיק קדוש כזה שרביז"ל כל כך הפליג במעלתו עד שקרא אותו "פאר הדור" התפילין של הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', ואם לו לא היה במה להחיות את עצמו רק עם שלא עשני גוי, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לשמוח עם זה, כי סוף כל סוף אנחנו חיים עכשיו בדור תהפוכות וכו' שיש כל כך הרבה דיעות נפסדות וכפירות ואפיקורסות וכו' וכו', ואף על פי כן אנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא, ושומרים את מצוותיו הקדושים בשמחה עצומה, ומחנכים את ילדינו לאמונה ברורה ומזוככת, בזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך בשום פנים ואופן, ואדרבה תשתדלי מאד לבא בערב לליל שמחה, כי עיקר קבלת התורה צריך להיות רק עם שמחה, ובפרט נשות ישראל צריכות מאד מאד לשמוח, כי קודם קבלת התורה דיבר הקדוש ברוך הוא עם הנשים, כמו שכתוב (שמות י"ט ג') "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ח סימן ב') 'כה תאמר לבית יעקב' אלו הנשים, אמור להן ראשי דברים שהם יכולות לשמוע, 'ותגיד לבני ישראל' אלו האנשים אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולין לשמוע, דבר אחר למה לנשים תחלה, שהן מזדרזות במצות. דבר אחר כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורה. רואים מזה מעלת הנשים יותר מהגברים, ולכן ראוי לכל אשה להיות בשמחה עצומה עכשיו לקראת קבלת התורה, ולהוציא את המרירות והדכאון הפנימי שיש לה בתוך לבה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך ד' סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה, ועיקר השמחה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שהיא חממה של אמונה, ויסוד היסודות של קהילתינו זה מדת החסד, ורואים בחוש את מדת החסד שהכנסתי בנשות אנשי שלומינו שפשוט מדהים לראות כשיש יולדות וכו' כולן נותנות כתף ויד לעזור, ולכן ראוי לך לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, ואני מאד מבקש אותך שגם את תעזרי לי לפתח את הקהילה ביתר שאת ויתר עוז במדת הצדקה, ובמדת החסד, לעזור אחת להשניה, וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, ולכן אני מאד מאד רוצה שכל אשה תעשה חסד עם הזולת, ולשמור מאד מאד לא להציק ולהזיק להשניה, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת שעושים עם הקדוש ברוך הוא כשיש אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ולהיפך גודל הצער שיש להשכינה כשהנשים רבות ביניהן זה אין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך, רק תעשי חסד עם הזולת, ועיקר החסד לשמח את הזולת, ובזכות זה גם לך יהיה שמחה, ותאמיני לי שאין טוב משמחה, שזה מרחיב את הדעת והשכל וממשיך לאדם רפואה בגשמיות, ורפואה ברוחניות, ומבטלת את העצבים מן האדם, כי מי שתמיד בשמחה אזי אף פעם לא יכנס בעצבים, ולכן תשתדלי מאד להיות בשמחה ולשמח נשים אחרות, ותזכרי מה שחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן אשרי מי שמתחזקת להיות תמיד בשמחה, שזה היה הרצון של רביז"ל תמיד להיות בשמחה, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך ה' סיון (ערב חג השבועות) ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

זכרי היטב שעכשיו אנחנו הולכים לקבל את התורה בשמחה עצומה, ובעת קבלת התורה ציוה הקדוש ברוך הוא אל משה שידבר קודם אל הנשים, כי אשה יש לה יותר תמימות מגבר וכו', ולכן תנצלי את התמימות שלך ותרגילי את עצמך לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותקבלי על עצמך עכשיו בעת קבלת התורה שתזכי ללכת בצניעות, כי בשכר הצניעות שהיה בנשות ישראל, זכינו לצאת מגלות מצרים, ובזכותן נזכה גם כן לצאת מהגלות המר והארוך הזה, ולכן תשתדלי מאד מאד על צניעות הלבוש צניעות הדיבור, ויהיה לך חלק בהגאולה.
נא ונא חזקי ואמצי מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, תהי רק בשמחה עצומה, שזה רפואה בגשמיות וברוחניות, ואל תסתכלי על אף אחת בעולם, וכתב הרמב"ן ז"ל למה עשרת הדברות שהיא כלולה מכל התורה כולה, מדברת בלשון יחיד אנכי הוי"ה אלקיך וגו', לא יהיה לך וגו', זכור את יום השבת לקדשו וגו', לא תרצח לא תגנוב לא תנאף וגו', הכל בלשון יחיד, אלא להורות לבר ישראל שכל התורה ניתנה רק לו לבד, ואסור לו להסתכל על אחרים כלל, כי לפעמים אדם מתרחק מהתורה ומקיום מצוות מעשיות, כי רואה שגם אחרים לא מקיימים וכו', אזי עושה לעצמו את החשבון מה אני צריך כן לקיים? לפיכך כתוב בלשון יחיד שכל אחד צריך לדעת שהוא יחיד בעולם, ואין לו להסתכל על אף אחד, כמו שגילה לנו רביז"ל על הפסוק (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם" שאברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא בבחינת אחד, שלא הסתכל על אף אחד, ולכן גם את תתחזקי במידת הצניעות ובמידת החסד והצדקה, ובמידת השמחה לשמוח ולשמח נשים אחרות, ובזכות זה תזכי לכל טוב אמיתי ונצחי.

המאחל לך קבלת התורה בשמחה

בעזה"י יום א' לסדר שלח י' סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ועיקר ההתחזקות הוא רק על ידי שמחה, שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואל תחשבי שזה בא לאדם קל, ובפרט לאשה שכל עול הבית עליה וכו', לה יותר קשה להיות בשמחה וכו', ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים למסור את נפשו על מידת השמחה, כי זה לא בא קל, כי טבע של אדם שנמשך אחר העצבות והעצלות, שזה ממילא מביא אחר כך כל המחלות והחלאים רעים, כי גם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים מחמת חסרון השמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה, וכן תראי לשמח נשים אחרות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין שהוא מידת השמחה, על ידי שמשמחים את אחרים, ומוציאים את אחרים מקטנות המוחין, ולכן תרגילי את עצמך תמיד רק לדבר משמחה, כי מה שאדם מדבר, זה ממשיך על עצמו, ולכן אם מדברים תמיד משמחה, ממילא נעשים בשמחה, ורציתי מאד שתשתדלי לבוא בליל שמחה ולשמוח ביחד עם נשות אנשי שלומינו, (ואף שהמקום עכשיו צר וכו', יבוא היום שהכל יתהפך לטובה ויתרחב לנו), רק תעבדי על מידת השמחה שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן אסור לדחוף את השמחה להגיד מחר אני יהיה בשמחה, מחר אני יחזק את הזולת, אין דבר כזה מחר, רביז"ל לימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ה) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו" אם אתם רוצים לשמוע בקולי, אומר הקדוש ברוך הוא דעו לכם שאין לכם רק היום הזה, תשתדלי מאד להיות אשה טובה, כמאמר החכם "אשה לבעלה – כנר בבית", ואמר "הטובה שבעוזרים לקיים הדת – היא האשה הטובה", כי באמת לאשה יש כוחות הנפש בלתי מוגבלות, ואם היא היתה משקיעה הרבה אהבה לבעלה, אזי הבעל אף פעם לא היה עוזב אותה, ולכן לא בחינם שהחכם מכל האדם אמר (משלי י"ד א') "חכמת נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו", אשרי האשה שהיא יודעת לבנות את ביתה ולא להרוס את ביתה, כי עם מילה ודיבור חמה יכולים לקנות את לב הבעל, ואמר החכם "הציפורים ייבחנו לקול ולנוצה – והנשים לפי מעשיהן הנאים", אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז כל החיים שלך יתהפך לטובה, ותאמיני לי שאני רוצה רק את הטוב שלך, יעזור הקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו בלבך, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שלח י"א סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתהי חזקה מאד, ואף שאני חוזר על זה יום יום, תאמיני לי כפי הצרות והיסורים והמרירות העניות והדחקות וכו' וכו', שעוברים על כל אחד ואחד בזה העולם, צריכים התחזקות חדשה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד על התחזקות, והוא בעצמו סיפר לנו איך זכה להגיע אל מדריגתו הגדולה וכו' וכו', אשר אי אפשר אפילו לדבר מזה וכו' וכו', היה רק על ידי התחזקות שהתחזק בכל מה שעבר עליו וכו', ורביז"ל הזהירנו להתחזק בעצמינו ולחזק גם את אחרים, שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו, בזה שמחזקים את הזולת יש גם לו התחזקות, ולכן ראי רק להיות חזקה ותחזקי את שאר נשות אנשי שלומינו, ובפרט כשתראי אשה ממורמרת וכו' וכו', תדוני אותה לכף זכות, ותדעי שבוודאי עובר עליה מה שעובר וכו', הן מעצמה וכו', והן מבעלה וכו', והן מהילדים וכו', ולכן מצוה גדולה לחזק אותה לשמח אותה, וזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כשזוכים לחזק את נשמות ישראל, והלוואי שתזכי גם את להיות תמיד שמחה ועליזה, ולחזק את עצמך, עד שיהיה לך כח גם לחזק נשים אחרות, ואם היית יודעת מה זה לחזק נשים שבורות וממורמרות וכו' וכו', ואיזה זכות זה בשמים, אזי תמיד היית עוסקת בזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב מי שמחזק את בניו, כי עם ישראל נקראים בנים, כמו שכתוב (דברים י"ד) "בנים אתם להוי"ה אלוקיכם", ולכן ראי להתחזק באמונה פשוטה לידע אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ואין דבר כזה הסתרה וכו', כי הרי הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, אך בשביל הבחירה והניסיון ברא הקדוש ברוך הוא את הס"מ שכל ענינו רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל וכו', ולעורר מחלוקת ושנאה בין אחד להשני וכו', ואנחנו צריכים לראות לשרש מעצמינו את הרוק שיורק הס"מ הרשע מפיו הטמא, להסית ולהדיח אחד נגד השני וכו' וכו', שעל ידי זה נפרדים ממנו יתברך, כי אם יש אהבה ואחווה בין נשמות ישראל, אזי בקלות יכולים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, אשרי האשה שעוסקת תמיד במצוה הגדולה הזו לחזק את הזולת, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שלח י"ב סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך, אני כותב לך כמעט כל יום מכתב לחזק ולאמץ אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותשתדלי מאד ללכת במדת הצניעות, כי באמת מה יש לאדם בזה העולם אם לא שאיפה שיהיה לו ילדים טובים, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן ט') צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תעשי כל מה שביכלתך לעזור לי לבנות קהילה קדושה שרק הצניעות יהיה בין הנשים, הן צניעות הדיבור והן צניעות הלבוש, וזה יזכה אותך לילדים טובים, צריכים כל כך לשמור עם מי הבנות מתחברות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"א סימן ה') 'וישמרך' בבנות, שצריכות שמירה; ואמרו (סנהדרין ק:) בת לאביה מטמונת שוא, מפחדה לא יישן בלילה, בקטנותה שמא תתפתה, בנערותה שמא תזנה, בגרה שמא לא תינשא, נישאת שמא לא יהיו לה בנים; ואם זה נאמר על הבנות, על אחת כמה וכמה זה נאמר על הבנים, ופעם בא אחד אל הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע, ובכה מאד שבנו יצא לתרבות רעה, ענה ואמר הצדיק, לך ובדוק בישיבה עם מי הוא מתחבר, ותיכף ומיד הלך וראה שכל הבחורים הם יראים ושלמים, וכן שאל את הראש ישיבה, והוא אמר שכל הבחורים כאן הם יראי השם ומתמידים בתורה, וחזר אל הצדיק ואמר שראה שכל הבחורים יראים ושלמים, והצדיק התחיל להזדעזע באימה וברתת ובזיעה וחזר על עצמו, הרי אמרתי לך, לך תבדוק עם מי בנך מתחבר? וחזר ועוד פעם בדק, היטב הדק, הדק היטב, וראה שכולם מלובשים בלבושי חסידות וכו', ונראים יראים ושלמים וכו', אך התבייש לחזור אל הצדיק כי הוא נזכר איך שהצדיק הזדעזע באימה וביראה וכו', אזי הלך והתחבא שאף אחד לא יראה אותו, ומה הוא ראה איך שבחור מלובש בלבוש חסידי עם פיאות מסולסלות וכו' וכו' אך הוא רקוב מאד מאד וכו' וכו' והוא המתחבר עם בנו וכו', ושניהם מקולקלים וכו' וכו', ואז הבין את צדקת דברי הצדיק, וחזר אליו בבכיה רבה והתאנח לפני הצדיק, הוי רבי מה אני עושה? ענה ואמר לו קודם תרחק אותו מהחבר הרע הזה וכו', ותיכף ומיד שיתרחק ממנו, אזי כבר יהיה לך ישועה, ענה ואמר בבוקר בשעה שאנחנו מברכים ברכת התורה אנו מזכירים "והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע" וכו', ואחר כך אומרים עוד פעם "יהי רצון מלפניך וכו', שתצילני וכו', מאדם רע ומיצר רע ומחבר רע" וכו', ולכאורה כבר אמרו פעם אחד שהרחיקנו מחבר רע, ולמה צריכים לומר עוד פעם ותצילינו מחבר רע? אלא הנראה שהעיקר תלוי בחברים, אם יש לאדם חברים מקולקלים המדברים ניבול פה וכו' וכו', הם יהרסו את הילדים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על הבנים והבנות, ותעזרי לי לבנות את הקהילה הקדושה שלנו, כי השקעתי פה חצי יובל שנים, ומסרתי את נפשי פשוטו כמשמעו יומם ולילה ולילה ויום לא נחתי ולא שקטתי רק להקים קהילה קדושה לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו, ואני לא יתן בשום פנים ואופן שיקלקלו לי את הקהילה, הקהילה הקדושה שלנו היא הקהילה הכי יפה בעולם, אין אצלינו גזענות הארורה, אצלינו מתפללים תחת גג אחד כל העדות פשוטו כמשמעו, וכל הנוסחאות, ואוהבים את כל אחד, אזי אני לא יתן שתולעים מבפנים יהרסו את הכרם היפה שנטעתי ביזע ובדם, ולילה ויום, ויום ולילה, שמרתי על הכרם מכל מיני תולעים וכו' וכו', ותהלה לאל מי שרק בא מבחוץ לא יכול להתפלאות על יופי קהילתינו, ובפרט על הצניעות של נשות אנשי שלומינו, זה כל הנחת שלי שבאים ומספרים לי את היופי של קהילתינו, את האחדות שיש בקהילתינו, ובפרט אצל הנשים שהם מוסרות את נפשם לעזור אחת להשניה, ולכן אני מבקש אותך מאד שתעזרי לי להמשיך לבנות ולהרחיב את הקהילה בקדושה ובצניעות, שקהילתינו בנויה על פי התורה הקדושה ועל פי דעת רביז"ל, וכל כוונותינו רק לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו, ולכן אשרי האשה שנזהרה על צניעות הבגדים צניעות הדיבור וכו' וכו', והעיקר שלא יראו את שערות ראשה, שזה עון חמור מאד מאד, עד שהזוהר הקדוש מקלל בקללות לאשה שהולכת בגילוי שער, וכך כתוב בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה]. תאמיני לי שאני רוצה רק הטוב שלך, אין לי פה שום כוונה אחרת, כי בא יבוא היום ונצטרך לתת דין וחשבון למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואדם צריך להגיע למדריגה כזו שלא יחכה עד שיצא מזה העולם אלא עוד בחיים חיותו ירגיש את אמתת מציאותו יתברך, ויתן דין וחשבון לכל יום לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יושפע עליו שפע גדול מאד בגשמיות וברוחניות, כי מי שמתבודד בכל יום אליו יתברך, ומוריד כמה דמעות לפניו יתברך, אין שער בשמים שלא יהיו נפתחים לפניו, אשרי האשה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבם ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שלח י"ג סיון ה'תשע"א

שלום רב אל תחי'

ראי רק להתחזק להיות תמיד בשמחה, ואף שאני מחזק אותך בכל פעם להיות בשמחה, תאמיני לי כפי המרירות והירידות והחלישות הדעת וכו' וכו', שעובר על כל אחד ואחת בזה העולם, צריכים התחזקות בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, ולכן ראי רק להתחזק ולא להשבר משום דבר, ולזכור שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, רק תהי חזקה לגנוב בכל יום חמש או עשר דקות וכו', (כמה שאת יכולה) לדבר אליו יתברך, ולספר לפניו יתברך את כל מה שמעיק לך ומציק לך, כי מעלת השיחה בינו לבין קונו, אי אפשר להסביר כלל, ואף שכמה וכמה פעמים ניסית כבר ונדמה לך שלא שומעים אותך, תדעי לך שהכל דמיון, כי כל דיבור ודיבור שמתפללים ומדברים אליו יתברך, נשמע ונתקבל, ולכן שלא יכנס בך שום חלישות הדעת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
אני מאד מאד מבקש אותך אם את יכולה להתנדב לאיזה יום לעזור בבית התבשיל, זה יהיה ממש חשוב כאילו את נותנת צדקה, כי יש המון משפחות שלולי הבית התבשיל לא היה להם אוכל חם בכלל, ולכן אשרי האשה שעוזרת בבית התבשיל, שזה מצוה מאד גדולה, מצוות צדקה אמיתיית, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא משפטים) אמר הקדוש ברוך הוא נפשו של עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה הוי וגמולו ישלם לו שאני משלם לך נפש תחת נפש; ולכן אשרי האשה שתעזור פעם בחודש בבית התבשיל אוהל אברהם, והיה זה שכרה במצוות צדקה.
היום בערב בשעה תשע בדיוק יהיה שיעור בבית הכנסת, והעזרת נשים תהיה פתוחה להנשים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שלח י"ד סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שאין בכל העולם, ממש חממה של אמונה, וסיפרו קבוצה של חסידים שבאו מארצות הברית ומירושלים, וביקרו את הקהילה הקדושה שלנו, והם לא האמינו מה הם ראו, ופירסמו את הקהילה שלנו, וזה היה ממש קידוש שם שמים איך דיברו טוב על הקהילה הקדושה שלנו, ועל המוסדות שהקמנו, תלמוד תורה לבנים, ובית ספר לבנות, בנים ובנות עם חן של יהודי נסוך על פניהם, ושיבחו את הצניעות שיש בין נשות אנשי שלומינו, ועל כולם את המניינים שיש כאן מוותיקין עד חצות לילה, שדבר זה לא רואים בכל הצפון, רק בערים הגדולות כמו ירושלים ובני ברק וכו' וכו', ואני מוכרח להגיד לך שזה פשוט שימח אותי מאד מאד, כי מצד אחד לבי נשבר בקרבי מאד, כי זה חצי יובל שנה אנחנו סובלים פה סבל שאי אפשר להסביר לאף אחד וכו', כי אף אחד לא יאמין מה שעברנו וסבלנו וכו', ועדיין סובלים וכו', עם כל זאת אנחנו מסרנו את נפשנו פשוטו כמשמעו והקמנו קהילה קדושה כזו, ואת חלק מהקהילה הקדושה שלנו חממה של אמונה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לבנות את הקהילה ביתר שאת ביתר עוז, לקדש שם שמים ברבים, ואני מאחל לכל אחד מאנשי שלומינו שיהיה לו בית דירה משלו, ושלא יצטרך לגור בשכירות, ושיהיה לכולם רכב משלהם, ופרנסה ברווח וכו' וכו', ותאמיני לי שעם אמונה בו יתברך ובתפלה ושיחה בינו לבין קונו, נזכה להגיע אל זה.
העיקר שכל נשות אנשי שלומינו יחזיקו את עצמן ביחד, ואשה תעזור לרעותה, ואחת תפרגן להשניה וכו', וכך נצליח להתגבר על כל המכשולות שבדרכינו וכו', יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך שמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר שלח ט"ו סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

אני מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת כולה, כי עכשיו אנחנו נכנסים לשבת חדשה, שבת כזו שעדיין לא היה לנו וכבר לא יהיה לנו, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלהים את יום השביעי", כי כל העשירות של האדם בא רק בזכות השבת, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה כל השבת, תשמרי מאד מאד לא להכנס בדכאון או בעצבות או במרירות כל השבת, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה, עם כל זאת אם את רוצה כבר להגאל מכל הצרות שלך, תשתדלי בשבת אחד תעצרי את עצמך מלהיות בכעס ועצבים וכו', ולהיות רק בשמחה כל השבת, מכניסת השבת עד מוצאי שבת.
יש מצוה שנתנו להאשה והיא הדלקת נרות, שאז היא עת רצון גדול מאד להאשה, ולכן תשתדלי מאד לנצל את הזמן הזאת בעת שאת מדליקה את נרות שבת, תעמדי שמה ותבכי להקדוש ברוך הוא, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי אז הוא עת שיכולה אשה לפעול אצלו יתברך כל מה שהיא צריכה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בראשית רמז כ"ג) מפני מה ניתן לאשה מצות נר שבת? על ידי שכבתה נשמתו של אדם שקרוי נר הוי"ה נשמת אדם, כי באמת חוה היתה צריכה לחזק את בעלה שיקיים את רצון הבורא יתברך שמו, אבל הנחש שרכב עליו הס"מ הסית אותה לעבור על ציווי של הקדוש ברוך הוא, והיא הלכה והסיתה את בעלה אדם הראשון, וכדי לתקן את זה, נתנו לה מצוות נר שבת, ולכן המצוה הזו מאד מסוגלת להאשה לתקן את כל העבר שלה וכו', ולבקש ולהתחנן על כל מה שהיא רוצה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, בעת הדלקת הנרות זה הזמן שלך לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה, ולכן תנצלי את הדקות האלו בעת הדלקת הנרות ולבכות להקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, שלום בית, ילדים בריאים ומוצלחים בתורה, דירה יפה, פרנסה בשפע וכו' וכו', וכל כך חבל שאשה לא יודעת מהכוחות שלה, ובפרט בעת הדלקת הנרות, שאז הוא הזמן שלה, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחילי מהיום בעת הדלקת הנרות לבקש ממנו יתברך שכל השבת תהי רק שמחה ועליזה, ולא תריבי עם בעלך וכו' וכו', ואז תראי איזה שבוע טוב יהיה לך, עד שלא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך ברכה שבת שלום

יבעזה"י יום א' לסדר קרח י"ז סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה אני מחתן נכד, יעזור הקדוש ברוך הוא שגם אצלך יהיה רק שמחות, וכן בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, יהיה רק שמחות, וכל אחד ואחת ירוו רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, אשר על זה אנחנו מתפללים בכל יום ויום כי (קהלת א' ג') "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש", ומה נשאר מהאדם? רק הילדים שזוכה להוליד, והעיקר שיתנהגו על פי דרך התורה המסורה לנו מדור דור, ושיהיו יראי השם וחושבי שמו, ועל זה צריכים הרבה תפלות לבקש את הקדוש ברוך הוא, ולהרבות בצדקה לזכות הילדים, ולכן תהי חזקה מאד רק לבקש את הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום על ילדים טובים, כי בלי תפלה זה לא הולך, מכל שכן כשהתפלה היא עם דמעות, שאז תפלה כזו שוברת את כל המחיצות וכו'.
פעם באו איש ואשה אל החפץ חיים ז"ל ומאד ביקשו ממנו שיברך אותם שיהיה להם ילדים צדיקים כמוהו וכו', ענה ואמר תתפללו כמו שהאמא שלי התפללה עלי, ענו ואמרו שהם מתפללים על זה, אזי קם החפץ חיים ז"ל והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיה נפוח מרוב דמעות, וכל דף היה מלא כתמים וכו' וכו', והראה להם זה התהלים שקיבלתי בירושה מהאמא שבו התפללה עלי וכו', ושאל אותם האם אתם מתפללים בתהלים שלכם כמו התהלים הזה שבו התפללה אימי? היינו שרצה לרמז להם מה זה נקרא תפלה, שיסתכלו איך האמא שלו הרטיבה את התהלים שלה עם דמעות כמים, והכלל שאת צריכה לזכור אם לא משקיעים בהילדים, לא מוציאים כלום, ואדרבה יוצא מהם קוצים ודרדרים וכו' וכו', ואחר כך ההורים אוכלים את הלב שלהם מרוב צער ויסורים שיצאו לתרבות רעה, ותולשים את שערות ראשם שהילדים יצאו לגמרי מגדר האנושי וכו', והדרדרו לגמרי וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך הדבר הראשון להתפלל על ילדים ועל הצלחתם בגשמיות וברוחניות, והדבר השני שצריכים להשקיע בהם הרבה הרבה דיבורים, ולא לקרוא אותם עם שמות גנאי וכו', אלא להסביר להם את חומר העוון של ניבול פה, שאמרו חכמינו הקדושים (שבת לג.) בעון נבלות פה צרות רבות, וגזירות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין וכו' וכו', כי זה הדבר הראשון שההורים צריכים להקפיד, שהילדים לא ינבלו את פיהם, וכמובן שזה מתחיל מהבית, אם האשה לא מנבלת את פיה על בעלה בקללות וכו', וכן להיפך אם הבעל לא מנבל את פיו על אשתו וכו', אז זה דוגמא חיה להילדים, ולא יכולים לבקש מהילדים שיתנהגו כמו שצריך, בשעה שההורים בעצמם לא שומרים על פיהם וכו', וכן לא מתנהגים כמו שצריך וכו', אם כן איך יכולים לצפות מהילדים שישתנו, ולכן חינוך מתחיל בבית, שהילדים צריכים לראות דוגמא חיה מההורים שלהם וכו', ואחר כך צריכים הרבה לדבר איתם שלא יתחברו עם חברים רעים ומקולקלים, ולהסביר להם בהסבר שכלי שלא יצא מזה שום דבר וכו', כי טבע של אדם שנמשך אחר חבירו וכו', ולכן אשרי מי שמחבר את עצמו רק עם חברים טובים ששומרים על דיבורם, ומתנהגים בדרך ארץ גדול, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פו.) ואהבת את הוי"ה אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר (ישעיה מ"ט ג') "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו וכו', עיין שם.
אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי בזה, כי לזכות לילדים טובים צריכים הרבה תפלה ודמעות, והרבה השקעה וכו', ילדים טובים לא צומחים על העץ.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר קרח י"ח סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל המצבים שרק עובר עליך וכו' וכו', וזה גדולת בת ישראל שמתחזקת ביהדות בצניעות, ולא מתביישת מאף אחת בעולם, כי מה יש לך להתבייש? וממי יש לך להתבייש? אדרבה בת ישראל שמאמינה בו יתברך צריכה להיות גאה ולא להתפעל מאף אחת, ושיהיה לך עזות ועקשנות דקדושה, אדרבה תהי גאה עם יהדותך, ואני רוצה להקים קהילה קדושה שלא נצטרך להתבייש משום קהילה בעולם, שהנשים הולכות בצניעות, ומגדלות את הילדים בצניעות, הבנים עם פיאות מסולסלות, והבנות עם צניעות, ואני מאד מבקש אותך שתשתדלי מאד מאד לעזור לשמור על הילדים, ושלא יצאו לתרבות רעה, ומי יתן שכל אשה תוכל לאמץ איזה בת לדבר איתה לחזק אותה לעודד אותה, כי לפעמים אין לההורים את הדיבורים לדבר עם בתם וכו', ומאשה אחרת הן כן מקבלות וכו', וכך עשיתי שאברכי הכולל להוראה כל אחד אימץ בחור, ומחזקו ומאמצו ומדבר על לבו, ומי יתן שגם נשות אנשי שלומינו יעשו ככה להבנות, כי תהלה לאל הקהילה שלנו זה חממה של אמונה, ואני לא רוצה שזר יתערב בינינו, חסדי השם יתברך שאנו נמצאים במקום קדוש כל כך כמו יבנאל, ובוודאי כפי ריבוי הקדושה שיש פה, אזי זה לעומת זה הטומאה מתגברת ומתפשטת עד מאד, אבל סוף כל סוף הכל יתהפך ויקויים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", וכולם יחזרו בתשובה, כי עם ישראל הם עם קדוש, לולי הרע בנים שהם קלים ורקים ופוחזים, היו כבר מזמן כל עם ישראל חוזרים בתשובה, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי רק להיות בשמחה, ואף שזה בא לך מאד מאד קשה, דעי לך שאין עוד טוב מזה, כי השמחה מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות גם יחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר קרח י"ט סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ואני מאד מאד מבקש אותך ששום דבר לא יכניס אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון, אדרבה תהי כל כך חסונה עם אמונה בו יתברך, שאז שום דבר לא יוכל להפיל אותך, והרגע שאשה חזקה באמונה, אז היא בונה את עצמה, וזוכה להיות עם בטחון עצמי.
אני מאד מאד מבקש אותך לא לדבר רע על נשות אנשי שלומינו, ולא להלשין אחת על השניה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק א') אל תלשין את חבירך שכל המלשין את חבירו אין לו רפואה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על הילדים, ולבדוק תמיד עם מי הם מתחברים, ואל תניחי אותם הפקר חס ושלום, כי זה מאד מאד מסוכן, וכבר סיפרו לנו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.
היות שאנחנו מוכרחים לעשות מאגר מים למי גשמים למקוה הנשים, בשביל הידור מצוה, ולכן אני מאד מבקש אותך אם את יכולה להשתתף בהוצאות המקוה על כל פנים ח"י שקלים, או עשר פעמים ח"י, שרוב אנשי שלומינו כבר תרמו את זה, כי ידוע שמי שעוזר לבניית מקוה, ינצל ממחלות וחלאים רעים, ויזכה לראות נחת מילדיו, מאד מאד נדיר שאני עושה מגבית, אבל היות שזה בא פתאום שאנחנו צריכים לעשות מאגר מים למי גשמים, אזי אני רוצה לשתף אותך שיהיה לך חלק במצוה זו, כי מי שזוכה לנדב למקוה, אזי לא לוקחים לו את הכסף או לתרופות וכו', או שגונבים ממנו את הכסף וכו', או שצריך לשלם קנסות וכו', כי אי אפשר להסביר מה זה להשתתף בהוצאה של מקוה טהרה, וממש עם שיבוש יכולים לקנות לעצמו עולמות, אשרי מי שיצטרף לעזור, נא לפנות אל המשרד לקבל קבלה על זה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר קרח כ' סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה עצומה, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שאני חוזר על זה כמעט יום יום, אבל אני מוכרח לחזור על זה, כי הצרות והיסורים והמרירות שעוברים על כל אחד ואחת, זה אי אפשר להסביר, וכל אחד מוכרח לעבור את הנסיונות הקשים והמרים האלו שמנסים את כל אחד, ומי שזוכה לעמוד בנסיון הקדוש ברוך הוא עושה איתו נסים ונפלאות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ד') על ידי נסיון עושין לו נס, ולכן חזקי ואמצי מאד, ותדעי לך שהכל זה נסיונות שמנסים אותך מהשמים, והעיקר תקבלי הכל באהבה גדולה מאד, וכך אמר רביז"ל (שם אות התנשאות סימן י') כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה, ולכן אסור לך להשבר משום דבר שבעולם, ותזכרי את זה, כי רוב הנסיונות של האדם, שלא יודע שמנסים אותו, בשביל זה הוא לא יכול לעמוד בנסיון, אבל כשאדם יודע שמנסים אותו, אז הוא יכול לעמוד בנסיון, ולכן אני מודיע לך שכל מה שעובר עליך זה רק נסיונות מהשמים לראות אל מי תברחי בעת צרתך, ואם תברחי רק אליו יתברך, על ידי זה יומתק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון.
העיקר מה שאת צריכה לשמוח שנבראת מזרע ישראל, ולא עשני גויה כגויי הארצות, ומובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, ואם צדיק קדוש ונורא כזה כמו הצדיק מבארדיטשוב זי"ע שרביז"ל אמר שהוא התפלין של הקדוש ברוך הוא, והוא הפאר של כל הדור וכו' וכו', ולא היה לו להחיות את עצמו רק עם הברכה הזו, על אחת כמה וכמה קטני ערך כמונו, צריכים לשמוח עם זה, ובזכות השמחה יומתק מאתנו כל הדינים, ואיך שהקהילה הקדושה שלנו תתרחב ביתר שאת ביתר עוז, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר קרח כ"ב סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם רק לא להכנס בלחץ זו הדחק, ותשתדלי מאד מאד להיות בשמחה, ומתי שיש לך רק פנאי, תברחי אל קברי צדיקים, ושם תשפכי את נפשך לפניו יתברך, והיות שטבריה רחוקה סך הכל חמש עשרה דקות מיבנאל, אזי כדאי לך לבקר מידי פעם אצל הציון של רבי מאיר בעל הנס, ושם תשפכי את נפשך לפניו יתברך, וכן להיות אצל ציון של רבי חייא ובניו, וכן אצל רבי יוחנן בן זכאי וחמשת תלמידיו, וכן אצל רבי עקיבא, וזה דבר גדול מאד מאד להיות על קברי צדיקים, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי ההשתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך, ואמר רביז"ל (שם אות אמונה סימן ט') מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי הצדיקים ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להסביר את המעלה של האשה ששופכת דמעות כמים אצל קברי צדיקים, ששם הוא מאד מסוגל שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, ואני מאד מאד מבקש אותך שתהי חזקה בשתי דברים, א' להיות רק בשמחה ולשמח נשים אחרות, שזה המצוה הכי גדולה, ב' לשפוך את נפשך לפניו יתברך, ולבכות אליו בדמעות שליש, שאז תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי תפלה עם דמעות שוברות את כל השערים הסגורים, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן נ"א) תפלה שהיא בדמעות היא מתקבלת, ובפרט כשתזכי לילך אל קברי צדיקים, אין למעלה מזה, ודעי לך שהיום נעשה אופנה לצאת לחופשה באיזה מלון וכו', בילויים וכו', ומבזבזים כסף על שטויות וכו', ולבסוף באים לעבירות חמורות וכו', שקשה אחר כך לתקנם וכו', עדיף יותר לנסוע אל קברי צדיקים, ובפרט כשזוכים לנסוע אצל ציון רביז"ל שהבטיחנו הבטחות כל כך גדולות, עדיף לבזבז את הכסף על זה ולא על בילויים וכו'.
נא ונא תשמרי עצמך לא לדבר עם גברים זרים, שזה עוון חמור מאד מאד, ופריצות גדולה, וזה מביא אחר כך לידי קלקול גדול מאד, כי אשה שרגילה לדבר עם גברים זרים וכו', לבסוף היא תכשל חס ושלום, ולכן תתרחקי מהם מאד, וזה מגדר הצניעות, וזה איסור חמור מאד מאד להתייחד עם גבר זר, והקדוש ברוך הוא מגלה אחר כך את קלונם ברבים, ולכן אשרי האשה ששמורה לא להתייחד עם גבר זר, ולא לפטפט איתו, שזה עוון חמור מאד מאד, ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח לאשה שמפטפטת עם גברים זרים וכו', ואחר כך באים לידי יחוד שזה העוון הכי גדול, כי לא ימלט שלא יצא מזה אחר כך קלקולים גדולים, ואלו שחוזרות בתשובה חושבות שזה איזה חומרה, אבל באמת זה עוון חמור מאד מאד, ולצערינו הרב הערב רב הורידו את מידת הצניעות מבנות ישראל, ומתייחדים יחד וכו', ומפטפטים יחד וכו', והכל לעקור את הצניעות מבנות ישראל, ולכן מאחר שחזרת בתשובה, את צריכה לדעת שזה עוון חמור מאד מאד, ולא ימלט שאשה שמפקירה את עצמה לפטפט עם גברים זרים וכו', שלא תכשל בעוונות חמורים, ולכן שמרי מאד מאד על דבר זה, כי איסור יחוד זה דאורייתא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ושיהיה לך אמונת חכמים, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר חקת כ"ד סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי למסור את נפשך תמיד להתעלות ברוחניות ביתר שאת ויתר עוז, שאת צריכה לזכור מאחר שחזרת בתשובה זה צריך להיות עד הסוף אין דבר כזה תשובה לחצאין, ואי אפשר להסביר מעלת האשה שחוזרת בתשובה אמיתית ומתנהגת כמו שראוי לבת ישראל, ועיקר התשובה כתב הרמב"ם (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" זה וידוי דברים וידוי זה מצות עשה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וזה מה שהזהירנו רביז"ל להיות רגילים לדבר הרבה עמו יתברך, וכמו שגילה לנו בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שהעיקר מה שהגיע למדריגתו היה רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר 'איי איי פראסטיק'. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ולכן אם את חוזרת בתשובה עליך לקחת את עצמך בידיך ולהתוודות לפניו יתברך, ולא תזוזי משם עד שימחול לך על כל עוונותיך, העיקר שיהיה בלב אמת לב נכון, וכמו שכתוב (תהלים נ"א) "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" ולכן מאחר שחזרת בתשובה זה צריך להיות אמיתית.

נא ונא תשמרי במידת הצניעות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן ס"ד) הצניעות מסוגל לעשירות, ולכן אם את רוצה לצאת מהעניות שמסבב אותך, עליך להקפיד ללכת בבגדים צנועים, ולא להתבייש מאף אחד, וכן אמר רביז"ל (שם אות בנים סימן ט') צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים, ואת צריכה לשמור מאד לא להתחבר עם חברות רעות שמנבלות את הפה וכו' וכו', כי כך אמר רביז"ל (שם אות הרחקת רשעים חלק ב' סימן ד') יש בני אדם שהם מינים ואפיקורסים גדולים, אבל הם אינם מגלים אפיקורסות, ואין בן אדם יודע לשמור את עצמו, אבל על ידי מידת הצניעות אדם ניצול מאלו האפיקורסים,ולכן אם את תלכי בצניעות ותקפידי על זה מאד מאד, אזי ממילא יתגלה לך מי הוא אלו האפיקורסים, שמבחוץ מראים את עצמם ככשרים וכו', אבל אין תוכם כברם, כי הם רקובים מאד מאד, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתתחזקי, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואז טוב לך כל הימים.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חקת כ"ה סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום באתי והיום הגעתי בסימן טוב ומזל טוב, שנזכה להרחיב את קהילתנו בגשמיות וברוחניות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שהלילה בשעה תשע וחצי בדיוק תבואי במתחם הבית הכנסת לשיחה מאד מאד דחופה.

אם יש לך איזה בקשה וכו' וכו', או איזה תלונה וכו' וכו' תרשמי את זה על הדף ולמסור לי את זה הלילה.

העיקר ראי להתחזק כי החיים לא קלים ועיקר גדולת בת ישראל שיכולה להתמודד עם כל המצבים וכו' וכו', כי אדם נמצא בזה העולם כמו על אונייה קטנה בלב ים סוער, ותתארי לעצמך איך הרב החובל צריך לנווט את האונייה כדי שלא תטבע וכו' וכו', ולכן גם את תהי חזקה, ותדעי לך שהחיים בכלל לא קלים, ועיקר הגדולה איך יכולים להתחזק ולא להישבר וכו' וכו', אלא עוד לחזק ולעודד ולשמח אחרים, אשרי מי שיכול להראות את זה.

שוב פעם אני מבקש אותך שתשתדלי מאד מאד לבוא הלילה, ללא הבנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חקת כ"ו סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך היום היה ברית בקהילתנו יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרבה השמחות אצלינו ורק נזכה להתרבות ויהיה בכל יום ויום אצלינו שמחות ולעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו.
זה דבר גדול להיות בברית כי כל מי שמשתתף אז, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עונותיו, וגם אליהו הנביא נמצא שם, ויכולים לבקש ממנו יתברך כל מה שרוצים אשרי המאמין ואשרי ואשרי מי שמציית את החכמים. כי באמת אמונת חכמים זה יסוד היסודות שכל התורה תלויה בה ולכן הס"מ עושה כל מה שביכולתו לקרר את האדם מאמונת חכמים כי הוא יודע אשר תיכף ושלוקח מהאדם את האמונת חכמים הוא כבר יקח ממנו את האמונה בבורא כל העולמים כי זה תלוי בזה כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו אם במשה האמינו על אחת כמה וכמה שהאמינו בהוי"ה אלא אי אפשר להגיע לאמונה בו יתברך רק על ידי שמקדימים קודם אמונה במשה עבדו שזה כלל האמונת חכמים, כי אם אין אמונת חכמים, אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, בשביל זה הס"מ אורב מאד מאד לחלוק על חכמי ישראל על צדיקי אמת הדבוקים בו יתברך כי הוא יודע באם יהיה האדם חזק באמונת חכמים אין לו כבר מה לעשות אצל האדם הזה.
ולכן חזקי ואמצי, מאד באמונת חכמים ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חקת כ"ז סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא תקחי את עצמך בידך, ואל תכנסי בחלישות הדעת ובעצבות ומרירות ודיכאון וכו' וכו', כי זה לא יביא אותך לשום דבר, מה שאין כן השמחה, ולהיות תמיד שמחה ועליזה זה רק יצליח את דרכך, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי ששמח תמיד מצליח, עצם זה שתהי שמחה ועליזה תצליחי בחייך.

העיקר תזכרי שלא צריכים לזכור את העבר וכו' וכו', רביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן כ"ח) שאצל העולם השכחה מידה רעה מאד, אבל אצלי שכחה היא המידה הכי יפה, כי תיכף ומיד שעבר משהו כבר צריכים לשכוח ולא לזכור, וכך זוכים לחיות חיים נעימים, כי רוב בני אדם שהם תמיד ממורמרים ועצובים ועצבנים וכו' וכו' זה רק מחמת שזוכרים את העבר שלהם, וזה לא יכול להיפרד מהם, אבל רביז"ל גילה לנו דרך חדשה בעבודת השם יתברך, לשכוח את העבר ולהתחיל כל פעם התחלה חדשה, ואם תלכי בדרך זו, אזי תמחלי לבעלך וכו', ולא יהיה בניכם כעס וברוגז וכו', כי לך יש טענות על בעלך וכו', ואת צריכה לזכור שגם לבעלך יש טענות עלייך וכו', ולכן עצתי ששניכם תמיד תשכחו את העבר, ולעשות התחלה חדשה כאילו היום התחתנתם, ואז תהיו שניכם שמחים ועליזים.

הקדוש ברוך הוא יעזור שהדיבורים האלו יכנסו טוב טוב בליבך, ואז תתחילי לחיות חיים חדשים, ותהי הכי מאושרת.

רציתי מאד לבקש אותך אם את יכולה להתנדב פעם או פעמיים בחודש לעזור לבית התבשיל, תהי בקשר עם הגב' יפה ריינר תחי'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצליחי דרכך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חקת כ"ט סיון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נכנסים אל שבת חדש שעדיין לא היה ואיך שיצא כבר לא תהיה ולכן תעשי יוצא מהכלל שבת זו צריכים רק לשמוח ובזכות שמירת ושמחת שבת הקדוש ברוך הוא מוחל על כל העוונות וחבל מאד מאד לפספס שבת קודש שאז מאיר אורו יתברך בגילוי רב לזכי הראיה ויכולים להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך.
ולכן תהי פקחית כל השבת תהי רק שמחה ועליזה ותשמרי מכעס ועצבנות וכו' ולא להיכנס בקטנות המוחין רק תהי שמחה ועליזה עד מאד על נועם חלקך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה זכרי היטב כי על ידי הדלקת נרות שלך את מאירה את העולם עם אורו יתברך ומוהרנ"ת ז"ל ביקש את אישתו ובתו בשעה שמדליקות את הנרות שיבקשו אז בזה הלשון ריבונו של עולם כמו שאני מדלקת את הנרות שבת כן יודלק ויאיר אורו של רבינו נחמן בן פיגא מברסלב זי"ע בעולם.
את לא יכולה לתאר את מעלת הדיבורים שמדברים אליו יתברך אפילו דיבור אחד בוקע רקיעים. ולכן תשתדלי לבקש ממנו יתברך בשבת קודש כל מה שאת צריכה ותראי שתקבלי ממנו יתברך הכל גם תאמרי בשבת את "יום תהילים" של שבת ותתפללי עלי כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: אורלי
      ממש מרגש והייתי רוצה להיות חלק מהקהילה הקדושה הזאת בעזרת השם. זכיתן
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup