ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש סיון ה'תשע"ב

  
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' סיון | ב' סיון | ג' סיון | ד' סיון | ח' סיון | ט' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון | ט"ז סיון | י"ז סיון | י"ח סיון | כ' סיון | כ"א סיון | כ"ב סיון | כ"ג סיון | כ"ד סיון | כ"ז סיון | כ"ח סיון

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר ראש חודש סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה היום זה ראש חודש סיון, חודש שבו אנחנו מקבלים את התורה, ועלינו לשמוח מאד מאד שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו כגויי הארצות, שזה השמחה הכי גדולה, כי עם ישראל הם עם בעלי חסד ובעלי רחמנות, כמאמרם ז"ל (יבמות עט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שגם את תקני את המדות היקרות האלו של עם ישראל, להיות רחמן לרחם על הזולת, ולהתבייש לא לעבור על רצונו יתברך, אלא ללכת בצניעות, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, והוא מסתכל על כל אחת ואחת וכו', ואי אפשר להתחבאות ממנו יתברך וכו', כמו שכתוב (ירמיה כ"ג כ"ד) "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום הוי"ה, הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום הוי"ה", וכתיב (תהילים קל"ט) "פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה: אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך: אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים: גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך: ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני: גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה": כי ממנו יתברך אי אפשר להסתתר, וכן לגמול חסד עם כל אחת, ועל זה נבנה כל קהילתנו הקדושה שבניתי ביזע ובדם במסירות נפש הכי גדולה, ומה שסבלתי במשך חצי יובל שנים פה ביבנאל, רק הקדוש ברוך הוא יודע, ומה עברנו פה וכו', אף אחד לא ירצה להאמין, ותהלה לאל עכשיו רואים את הפירות שיש לנו כבר ברוך השם קהילה מבוססת וחזקה עם קרוב לארבע מאות משפחות, כן ירבו, ולאט לאט בונים בתים לתפארת, וממש כמו שהבטחתי שפה הולכים לבנות בקרוב אלף דירות לרווחת אנשי שלומינו, וכל מה שבונים זה הכל בשבילנו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ובפרט אני נותן לך תודה על העוגה שאת אופה בשביל בית התבשיל - אהל אברהם, כי כך תיכף ומיד אחר ותיקין ואחר כל מנין של תפלת שחרית, יש כבר לגברים מה לאכול ולטעום, זה זכות מאד מאד גדולה, ולכן תהי חזקה מאד מאד בעבודת הקודש לעזור בבית התבשיל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ואין לנו רק המדה היקרה הזו של גמילות חסד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן תראי להמשיך במעשה החסד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ימשיך גם עליך חסד, ותצאי מכל הצמצומים והקטנות המוחין, ויומשך עליך אור וזיו וחיות ודביקות בו יתברך.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר ב' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שנותן לנו כל יום ויום יום חדש, ועלינו למלאות את היום עם הרבה מצוות ועם הרבה חסד, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ואם תהי בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכי לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסרי את נפשך להיות בשמחה ואז תזכי לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאת עושית חסד בזה שאת עוזרת בבית התבשיל - אהל אברהם, באיזה עזרה שרק את יכולה, כי הקדוש ברוך הוא יחזיר לך עם מדת החסד, ידוע שהרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זי"ע פגש יהודי עני גדול, אף על פי כן מסר את נפשו לעשות חסד עם הזולת, ואף שלו בעצמו לא היה כלום, והתפלא ממנו מאד, וברכו בעשירות גדולה, וכיון שנעשה עשיר, התחיל למעט בחסד, עד שלבסוף שנעשה עשיר גדול, הפסיק לגמרי עם מדת החסד, והפסיק לעזור לבני אדם, וכששמע זאת הצדיק הקדוש, קרא אותו שיבוא אליו, ואמר לו "חלון רואים דרכו משני הצדדים, אבל ראי רואים רק מצד אחד, היינו את עצמו", כל זמן שהיית רק חלון, ראו אותך ואתה ראית את אחרים, הרגע שציפו את החלון שלך עם כסף, אזי נפסק להיות שקוף החלון, ואתה רואה רק את עצמך, ולכן אני מזהיר אותך אם לא תפסיק להסתכל רק על עצמך, ולא לעזור להזולת, אז אני יגרד את הכסף מהזכוכית של צד השני, ותחזור לראות גם את אחרים, ותיכף ומיד כששמע זה העשיר מאד נבהל וחזר והתחיל לעשות יותר ויותר חסד, רואים מכל זה את מעלת החסד שעושים עם הזולת, זה כמו זכוכית שרואים משתי הצדדים, אם עושים חסד עם הזולת, הקדוש ברוך הוא מחזיר חסד לו, ולכן אני מאד מודה לך על כל העזרה שאת עוזרת בבית התבשיל - אהל אברהם, מה שאת רק יכולה, כי תהלה לאל אומרים הרבה ברכות שמה, וזה הכל נזקף לזכותך, ובוודאי בזכות הברכות שאומרים שמה, תתברכי מפי אל עליון בכל הברכות הכתובות בתורה.
נא ונא תמשיכי להתפלל בשביל בריאותי, כי עדיין אני מאד מאד חלש, יעזור הקדוש ברוך הוא שהתפלות שלכן תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ואזכה לחזור ליבנאל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר ג' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד להיות רק בשמחה עצומה, ואף שעובר עליך מה שעובר וכו', עם כל זאת את מוכרחה להיות בשמחה, ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ומי יתן שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם עם מה שרק את יכולה לעזור, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחד יעשה עם השני, וגורמים נחת רוח גדול בשמים עם החסד הזה.
אני מאד מאד מבקש אותך על מדת הצניעות, שצריכים להקפיד על זה מאד מאד, ובפרט שלא יראו משערות הראש כלום וכו', כי כך מובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], אשרי האשה שנזהרה מאד מאד שלא ללכת בגילוי שער אפילו בביתה, כי זה גורם להמון צרות, ושומעים בכל יום מקרים מזעזעים מה שקורה אצל אחרים, אז ראוי לנו להתעורר בתשובה שלימה ולתקן את מעשינו, וכל אחד ואחת צריך לדאוג לעצמו ולא להגיד שבשביל ההוא בא האסון הזה וכו', או בשביל חטא זה בא האסון הזה וכו', אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים רק דבר אחד שאנחנו צריכים כל אחד ואחת לתקן את מעשינו, ולשמור על עצמינו, ובזה ישמור אותנו הקדוש ברוך הוא מכל רע, מכל מיני דינים ומכל מיני פורעניות המתרגשות בעולם.
את לא יכולה לתאר את גודל השמחה שתגרמי לי בזה שתעזרי לי בבית התבשיל - אהל אברהם עם איזה עזרה שרק את יכולה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר במדבר ד' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, ואשה צריכה לשמוח מאד מאד כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, ולכן בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד שגם לך יש חלק בקבלת התורה, כי כשאשה מעוררת את בעלה שילך ללמוד תורה, זה הזכות שלה, וכן בזה שהיא מכינה את הילדים שיוכלו ללכת לתלמוד תורה ולבית ספר, זה הזכות של האשה, וזה עולה על כל הזכויות, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד, והעיקר שלא תשברי משום דבר, וזכרי מאד שעבודת השמחה זה מהעבודות הכי קשות, אבל הכי קדושות, כי כשבר ישראל שש ושמח בו יתברך, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל העוונות וכו', וכן יכול לעורר את כלל ישראל לשוב בתשובה, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה ומתאזרת במדת הסבלנות, כי שמחה וסבלנות תלויים זה בזה, ושתיהם תלויים באמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שש ושמח, כי הוא יודע שכל מה שעובר עליו זה רק ממנו יתברך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ובפרט עכשיו שאני משפץ את האולם עבור אנשי שלומינו שיהיה לרווחת כולם ונוכל לעשות שמה שמחות, מי יתן שכל אחת ואחת שתעשה מבצע אצל קרובי משפחתה, ושכל אחת תעזור אפילו עם סכום פעוט של מאה שקל, כי אני רוצה לעשות מהאולם פנינה, והגיע הזמן שיהיה לנו כבר מקום מרווח לשמחות, אשר זה היה כל השנים החלום שלי שנוכל להרבות בשמחות בקהילתינו, ושלא יהיה הוצאות מיותרות לאנשי שלומינו היקרים, ולכן תעשי מבצע אצל קרובי משפחתך וידידיך וכו' וכו', שכל אחד יתרום מאה שקל למען שיפוץ האולם, אני מאד מאד מקווה שנוכל לגמור את שיפוץ האולם, ולעשות מזה פנינה מה שיותר מהר, כדי שתתרבה השמחות אצלינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחג שמח

בעזה"י יום ג' לסדר נשא ח' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אנחנו יצאנו עכשיו מקבלת התורה, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו.
אני מאד מבקש אותך שתראי לשתף פעולה עם המנהל של התלמוד תורה וכן עם המנהלת של הבית ספר איפה שהילדים שלך לומדים, כי צריכים להשקיע בהילדים, ואם לא יכולים, לכל הפחות שישתפו פעולה עם התלמוד תורה והבית ספר עם המלמדים והמורות של ילדיכם, כי זה מאד מאד חשוב, ובפרט עכשיו שהנוער כל כך פרוע והס"מ רוצה רק לתפוס את הנוער, ועלינו למסור את נפשינו עבור ילדינו, ואם אנחנו לא נעשה את זה מי יעשה את זה בעדנו?
נא ונא תעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נשא ט' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שיש לך הרבה מניעות וחלישות הדעת מעצמך וכו', ומכל מה שעובר עליך וכו', עם כל זאת אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; אבל על זה צריכים הרבה רחמים שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת, ולא יכנס לו שום קושיות עליו יתברך כלל, כמו שאמר רביז"ל (שם סימן ל"ב) דע כי יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם. ויש שבאים עליהם מחשבות על האמונה מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי. ויש שהוסיפו על זה מעשיהם הרעים שעשו בעצמם, כי יש עבירות שהם מזיקים ופוגמים את האמונה, ולזה צריכין בושה ולב נשבר, שמי שיש לו חקירות ומחשבות אלו חס ושלום ראוי לו להתבייש מאד על אשר נולד בגשמיות כזה או שעשה מעשים כאלו שבא לזה שיבואו לו מחשבות כנגד אמונתנו הקדושה, כי הרי כתיב (במדבר י"ד כ"א) "וכבוד הוי"ה מלא את כל הארץ", וכתיב (ישעיה ו' ג') "מלא כל הארץ כבודו", ועליו באים מחשבות חס ושלום לגרשו ולעקרו חס ושלום מאלקים חיים אשר הוא חי החיים יתברך ויתעלה שמו. ואין צריך לבאר גודל הבושה שראוי שיהיה לו כשבאים עליו מחשבות כאלו חס ושלום. ועל ידי בושה ולב נשבר על ידי זה מגרש ומשבר החקירות והמחשבות, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, שזה מביא את כל הישועות לאדם, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שכל מה שעובר עליך זה רק לטובתך הנצחי, ועל ידי תוקף האמונה הכל יתהפך לטובה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שמחדיר בנו אמונה, ולא נותן לנו לנוח יום אחד, הקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת נזכה להיות מקורבים אליו, ואז טוב לנו כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נשא י' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד ואל תתני שהעצבות והמרה שחורה וכו', ישלוט עליך וכו', כי כלל זה תקחי בידיך, שמחה הוא צד הקדושה, עצבות הוא צד הסטרא אחרא, ולכן יכולים לבדוק בעצמו מי שולט עליו? אם אדם תמיד שמח, סימן שהקדושה שולטת עליו, ואם אדם תמיד בעצבות, סימן שהסטרא אחרא שולטת עליו, ולכן תראי מה לפניך, תשתדלי בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, ואת צריכה להיות כל כך שמחה ועליזה, עד שתשפיעי עם השמחה גם על הזולת, וזה סימן ששמחים ועליזים, שיכולים גם להשפיע על הזולת עם שמחה.
אני יודע שזה הדבר הכי קשה להגיע להיות תמיד בשמחה כפי פגעי ומקרי הזמן מה שעוברים על כל אחת ואחת, עם כל זאת צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, ולדבר תמיד משמחה, ומובא בזוהר (תצוה קפד:) על הפסוק (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, השמחה של אדם זאת אומרת כשאדם שמח, הוא ממשיך על עצמו מהעולמות העליונים שמחה גדולה, ועל ידי שמחה נתרחב הדעת, ויש להאשה סבלנות לבעלה ולהילדים ואל השכנות וכו' וכו', כי שמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מרחבת את הדעת, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שמחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ומחזק ומעודד ומשמח אותנו, וראוי לנו לשמוח מאד מאד עמו, כמו שאמר רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית; ולכן מה טוב ומה נעים באם שתלכי פעמיים בשבוע אל לילי שמחה שעושות נשות אנשי שלומינו.
נא ונא ראי כמה מסירות נפש אני מוסר את נפשי מאחורי הקלעים שיהיה הבית התבשיל - אהל אברהם, וזה כל חיותי, ורק בזכות זה אני חי, ולכן תראי לעזור לי במה שאת רק יכולה, וזה נחת לראות איך שהבית התבשיל - אהל אברהם מופעל, וגברים ונשים וילדים נהנים מזה, וזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי לתת אוכל לרעבים וצמאים אין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נשא י"א סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה נכנס היום שבת חדש שעדיין לא היה שבת הזה בעולם, והקדוש ברוך הוא מצפה מאתנו שנמסור את נפשינו להיות כל השבת רק בשמחה, ולשמור לא לדבר לשון הרע ורכילות אחת על השניה, ובזה אנחנו נגרום לו נחת רוח גדול מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקונה, מיד היה בן דוד בא, ולכן אשרי האשה שמתחזקת להיות בשמחה בשבת קודש, ושומרת את עצמה לא להכנס בלחץ או בדחק או בעצבים וכו', אלא היא שמחה ועליזה כל השבת, ומחזקת נשים אחרות שזה הדבר הכי חשוב אצלו יתברך, וזה התענוג הכי גדול שיכולים להתענג בשבת כשנשים מתקבצות יחד ומדברות דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, וסיפורי צדיקים, ואשרי ואשרי האשה שזוכה לומר בשבת את "יום שבת בתהלים", שאי אפשר לתאר ולשער כלל את גודל מעלתה, והבעל שם טוב הקדוש זי"ע הראה פעם לתלמידיו מה קורה עם נשמות ישראל בכל העולמות בשעה שהם אומרים בשבת תהלים וכו', שעולה שעשועים גדולים אצלו יתברך, ולכן תהי חזקה לומר בשבת הזו את "יום שבת בתהלים", ותזכירי אותי לרחמים ולרצון, כי עדיין אני צריך לרחמים מרובים להתרפאות לגמרי, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי בשבת שמחה ועליזה, וזה יביא לך פרנסה בששת ימי החול, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, ומי שמענג את השבת הקדוש ברוך הוא מענגו בעולם הזה.
נא ונא תשתדלי להיות וותרנית ולא ללכת ראש בראש וכו', כי בזה לא מגיעים לשום דבר, והקדוש ברוך הוא יאיר לכם בתוך ביתכם שלום בית אמיתי, ויושפע עליכם שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך י"ג סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, ואני יודע שמאד מאד קשה לך להגיע אל שמחה מרוב הצרות והתלאות והחלישות הדעת שעובר עליך בכל יום ויום מחדש, עם כל זאת עליך למסור את נפשך להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, ורביז"ל הזהירנו ביותר על מידת השמחה, ולכן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ותמיד תבקשי ממנו יתברך תפלה אחת רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ועל ידי זה אזכה לרפואת הנפש ורפואת הגוף, ואקנה לעצמי את מדת הסבלנות, עד שאהיה נעשה כלי להשיג את האמונה הקדושה, ולהרגיש שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, והכל לכל זה אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחתך הפרטיית, ובזה אזכה לדבק את עצמי תמיד בך, ואזכה לעשות לך נחת רוח, ותשמרני ממדת הכעס והעצבנות, ושיהיה לי שלום בית אמיתי עם בעלי, ונרווה יחד נחת מכל יוצאי חלצינו, ותרחיב לנו בגשמיות וברוחניות, ונזכה לעשות רצונך תמיד אמן כן יהי רצון.
העיקר ראי למסור את נפשך בענין חינוך הילדים, ותראי להם דוגמא חיה איך בית יהודי צריך להיות וכו', קודם מתחילים תמיד עם חינוך עצמי, ואחר כך יכולים לדבר עם הילדים, כי ילדים מחקים את ההורים, והם צריכים להיות דוגמא חיה להילדים וכו', אם הבן רואה שהאבא מקפיד ללכת שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, הוא יחקה את האבא, ולא יזלזל בתפלה בציבור, אם הבן יראה שהאבא קובע עיתים לתורה, הוא יחקה את האבא, וגם הוא ירצה ללמוד, מה שאין כן כשהוא יראה את ההיפך, פשוט שהוא יחקה את האבא וכו' וכו', וכן אם הבת תראה את האמא שומרת על כל כללי הצניעות, גם היא תלך ככה, ואם הבת תשמע תמיד שהאמא מזכירה את הקדוש ברוך הוא בבית, וכן היא מברכת את הברכות בקול רם, ובפרט ברכת המזון מתוך הסידור, זה ישפיע על הבת ליראת שמים שלימה, וזה ברור כשמש, ולכן אשרי ההורים שהם מחנכים את עצמם ועל ידי זה גם הילדים יקבלו דוגמא חיה מהם.
ראי להתפלל עבורי שאזכה לרפואה שלימה, ולבוא מה שיותר מהר ליבנאל.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך י"ד סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואני מאד מבקש אותך שתשתדלי לעזור בבית התבשיל, כי סוף כל סוף זה הנשים שאוכלות שמה, ובעלך והילדים וכו', ולכן מי יתן שכל אשה שתבוא לעזור קצת בבית התבשיל – אהל אברהם, ואני כל כך הרבה פעמים מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם, כי היום התרחב כבר הבית התבשיל בצורה מדהימה, כי כבר מותיקין יש שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', ואת צריכה לדעת כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, שתבואי לעזור אפילו לשעה בשבוע, וכך תמיד יהיה עזרה בהמטבח, ואת גודל הזכות הזה אי אפשר להסביר כלל, וסוף כל סוף מה ישאר מאתנו? רק החסד שאנחנו גומלים עם השני, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה רק הסתות בין אחת להשניה, ועל זה צריכים מאד מאד לשמור, כי אצלו יתברך מאד מאד שנוא המחלוקת והויכוחים והאי הבנות, ולכן תשתדלי לעזור והקדוש ברוך הוא יעזור לך, כי מי שעוזר להזולת הקדוש ברוך הוא עוזר לו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך ט"ו סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 

החכם מכל אדם אומר (משלי י"ד) חכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנו, אשה חכמה היא בונה את הבית שלה, היא יודעת איך לחזק לעודד ולשמח את בעלה, אבל אשה איוולת שאין לה שכל וכו' בידיה היא הורסת את ביתה, כי לא מספיק שהבעל סובל עלבונות בזיונות ושפיכות דמים וכו' מבחוץ, אזי היא עוד מוסיפה לו שמן על המדורה וכו', ולכן תהי אשה פיקחית תחזקי ותעודדי ותשמחי את בעלך ואז כל הבית יהיה אחרת לגמרי, כי הכל תלוי כפי האשה, אם האשה חזקה אזי כל הבית חזק, ואם האשה חלשה אז כל הבית חלש, ולכן תקחי את עצמך בידך, תוציאי את עצמך מקטנות הדעת שנפלת בו וכו', ותתחילי להסתכל רק על הצבע הוורוד של החיים וכו', ואז הכל יתהפך לך לטובה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל אהל אברהם, כי זה הצדקה הכי גדולה לבוא ולעזור, וזה מצוות הכנסת אורחים בשלימות בתכלית השלימות, כי באים לאכול ולשתות רעבים וגם צמאים גברים נשים וילדים.
ידוע שהרב הקדוש רבי ישעיהו מקרעסטעיר זי"ע היה יחיד בדורו בעניין לתת לכל רעבים וגם צמאים, ואמר לאשתו הרבנית בזה הלשון "כל הצדיקים וכל החכמים מחברים ספרים מהחידושים שלהם, אבל כשיבואו לשמיים יכול מאד להיות שיאירו להם את העיניים, וימצאו בחידושים טעויות רבות, אבל בזה שאני ואת ניתן לאכול לרעבים ולצמאים לשובע, וכשנגיע למעלה אזי אף אחד לא יוכל לבטל אותנו, כי סוף כל סוף אכלו ושתו רעבים וצמאים", רואים מכל זה את מעלת המצוה של הכנסת אורחים, ואין הכנסת אורחים יותר גדול כמו בית התבשיל שלנו שפתוח לכל רעב וצמא, ולכן אני מאד מבקש אותך שיהיה לך חלק בזה, הן בעזרה פיזית, והן בעזרה כספית שתעזרי לי להמשיך את זה, כי אין עוד מצוה יותר גדולה מזו.

המאחל ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך ט"ז סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שכבר כתבתי לך הרבה פעמים, עם כל זאת ראוי לחזור על זה עוד פעם פעמים אין מספר איך שאשה צריכה להתאזר במדת הסבלנות, שאין לך מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס ולא לצרוח וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', מסובבת בעצבות ובמרה שחורה ובדכאון וכו', אם היא רק עוצרת עצמה בסבלנות גדולה לסבול את כל אשר עובר עליה וכו', על ידי זה היא עולה עד עולם האצילות, שהיא נעשית בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ואני יודע שזה מהעבודות הכי קשים, כי הס"מ הורס את האשה לגמרי, ומכניס אותה בלחץ שלא תחזיק מעמד, לזאת אני מאד מאד מבקש אותך תתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות סבלנית, ותשתדלי תמיד להיות שמחה ועליזה, ותעשי כל מיני מאמצים שבעולם להתחבר עם נשות אנשי שלומינו, ואת תחזקי את הזולת בשמחה, על ידי זה גם לך יהיה שמחה.
הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאת צריכה בין בגשמי בין ברוחני תבקשי רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך הכתובת, וכל מה שאשה מבקשת ממנו יתברך, היא תקבל, ורביז"ל הפליג מאד בתפלת הנשים, ואמר מאחר שזה יוצא מלבן מלא תמימות ופשיטות, בשביל זה תפלתיהן נשמע ונתקבל בשמים, ולכן תבקשי הרבה ממנו יתברך על מדת השמחה והסבלנות, ותראי שהכל יתהפך לך לטובה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר בהעלותך י"ז סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד להיות חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, ותראי שזה יביא לך רק ישועות, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", על ידי אמונה ממשיכים על עצמו כל מיני ברכות, ובאמת אנחנו רואים בחוש שמי שחזק באמונה, החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי, ושום דבר לא יכול לשבור אותו, וכך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע "האמונה זה הדביקות, והדביקות זה אמונה", בזה שאדם מכניס את עצמו באמונה הוא מתדבק בו יתברך, ולכן אשרי האשה שחזקה באמונה, וזה ימשיך לה כל מיני ישועות והצלחות בהחיים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני השתדלות שבעולם לעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כי אין למעלה מזה לתת לרעבים ולצמאים לאכול ולשתות, וזה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, והזכות הזה תגן עליך מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וימשיך לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה נעשה תהלה לאל הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יש על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו', תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון, ורואים איך שישראל קדושים הם, שבאים ונכנסים בהחנות וכל אחד קונה מה שהוא צריך ליהדות, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ואוי להם להרשעים הארורים שמנעו מהם עד עכשיו יהדות, ולכן ראי גם את להכנס בחנות, ולקנות שמה כל מה שאת צריכה, כי עכשיו יש לנו מבחר של צעיפים של נשים וכו', ועוד מתנות ששייך להנשים וכו', ודעי לך שהחנות הזה בנוי לזיכוי הרבים, וזה אחד מהמתנות שנתן לי הקדוש ברוך הוא, שנזכה להיות ממזכי הרבים, כי אם היית יודעת איך אנשים שהיו עד עכשיו רחוקים לגמרי מהיהדות וכו', נכנסים ומתענינים לקנות ציצית או תפילין או מזוזות וכו', זה הנחת הכי גדולה, ולכן גם את תקני את כל מה שאת צריכה בהחנות שפתחתי, והקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נזכה להיות ממזכי הרבים, שזכות הרבים תלוי בו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך י"ח סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'
 

הנה השבת הזה זה שבת חדשה שעדיין לא היה לנו בזה העולם, וכבר לא יהיה לנו גם כן, ולכן ראוי לך לשמוח כל השבת בשמחה עצומה, ומספרים על הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (הטמון בבית החיים הישן בטבריא), שאצלו ראו בחוש שכל שבת שבאה היה אצלו שבת חדשה כאילו הוא לא טעם טעם שבת, וכאילו כבר אף פעם לא יהיה לו עוד שבת, הוא היה כל כך שמח כל השבת בשמחה עצומה, ולכן זכה למדריגות גדולות על ידי זה וכו', ועל כן אני מאד מבקש אותך שתשמרי בשבת לא לפטפט סתם דיבורים וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קיג:) ודבר דבר שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול, כי אסור לדבר דיבורים בטלים בשבת, צריכים להרבות בשבת לדבר דיבורי אמונה וסיפורי צדיקים, ולחזק ולעודד ולשמח את הבעל ואת הילדים, ואשה תחזק את רעותה, וזה גורם יחוד גדול בכל העולמות וכו'.את צריכה מאד מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כקהילתינו, שהיא חממה של אמונה, ותהלה לאל אין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן רציתי מאד שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, כי אין עוד דבר חשוב אצלו יתברך כמו השלום והאהבה בין נשמות ישראל, והס"מ אורב על זה מאד מאד, ותמיד הוא מסכסך בין זאת לזאת וכו' וכו', ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר שלא יוכל לשבור אותנו, אדרבה אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שרק יהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, כידוע שהאריז"ל רצה להביא את הגאולה, אלא שנעשה מריבות בין נשי תלמידיו וכו', אז התאנח ואמר חבל חבל וכו', רואים מזה אם יש שלום בין נשות התלמידים, בקלות יכולים להגאל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתדוני את כולן לכף זכות, ולשמור מאד מאד מקנאה שנאה וכו', ואני רגיל לומר בכל שנה בראש השנה לפני תקיעת שופר, אם יש פה בינינו אחד ששונא את השני, שיעשה לי טובה ויעזוב את הבית הכנסת, אני לא מעוניין שבתוך הד' אמות שלנו ימצא שני אנשים ששונאים אחד את השני, כי זה גורם קטרוג גדול למעלה, ואותו דבר אני אומר פה ביבנאל, מי שרוצה לגור פה צריך להתאמץ מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו ובפרט בין נשות אנשי שלומינו, ומי שלא יכול לעמוד בזה, שיעשה לי טובה שילך לחפש קהילה אחרת במקום אחר, כי אצלינו העיקר הוא השלום והאהבה והאחדות.את רואה במו עיניך את המסירות נפש שאני מוסר את נפשי פשוטו כמשמעו שהבית התבשיל יהיה כבר פתוח כל היום, ולכן תני יד לעזור שאוכל לעמוד בזה, כי זה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא על ידי זה.הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי. 

המאחל לך שבת שלום


 

בעזה"י יום א' לסדר שלח כ' סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה תמיד, ותשמחי את בעלך ואת הילדים, ואז כל הבית יהיה מלא שמחה, ואת צריכה לדעת ששמחה זה הקדושה, כי אצלו יתברך שורה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן בזה שאת תהי שמחה ועליזה, אז דעי לך שאת נמצאת אצלו יתברך, אבל אם חס ושלום שישרה בך עצבות והמרירות והדכאון וכו', בו ברגע את יוצאת מהקדושה, ולכן ראי מה לפניך? בוודאי זה נסיון קשה מאד מאד להיות בשמחה מרוב הצרות והתלאות שאת עוברת וכו', עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודכאון לא תפעלי שום דבר, אדרבה תסתבכי יותר ויותר וכו' וכו', ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ומי יתן שתהי מעורבת ומחוברת אל שאר נשות אנשי שלומינו ואשה תחזק את רעותה, אשר זה דבר גדול מאד, וראוי לך לשמוע כלי זמר על ידי קלטות של שמחה, באופן שתהי תמיד רגועה וכו', ולא להכנס בעצבים וכו', ואז תהי בריאה ושום דבר לא יחסר לך, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמיות בין ברוחניות.
נא ונא תתני יד ותעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כי כל עזרה שרק תעזרי זה בשבילך ובשביל הילדים וכו', וזה זכות גדולה מאד מאד לעזור בבית התבשיל, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעשות חסד ולרחם על הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא, [שאמר הקדוש ברוך הוא כמו שאני רחמן בשמים, כך אני רוצה שאתם תהיו רחמנים בארץ], כי מדת הרחמנות זה מדתו של יהודי, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות עט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; אשרי מי שקונה לעצמו מדת הרחמנות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שלח כ"א סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, וכן תשתדלי לחזק נשים אחרות אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, כידוע שעובר על כל אחד ואחת משברים וגלים וכו' וכו', וכשאחת מחזקת את השניה, היא מקיימת בזה מצוה מאד מאד גדולה, ואת לא יכולה לתאר ולשער איך שאת יכולה לקנות את עולמיך בשעה אחת, בזה שדיברת על לב אשה וחיזקת אותה, זה הצדקה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) אשרי אדם שמכניס שכל בדל, כי יש אנשים שנפלו בדעתם וכו', וצריך הבעל שכל להשכילם וכו'.
נא ונא תתעסקי רק במדת החסד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; רואים מזה שמדת החסד עולה על הכל, ואנחנו יודעים שהס"מ רק עושה פירודים, כי זה כל הכח של הטומאה "הפרד ומשול", והחושך לא יכול לסבול אור, והשקר לא יכול לסבול אמת, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור על עצמינו רק לעשות חסד עם זולתינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר שלח כ"ב סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שאנחנו נמצאים בקהילה כזו שבנויה על חסד, ותהלה לאל הבית התבשיל – אהל אברהם כבר מתפקד מותיקין עד הלילה, ומחייה נפשות ממש, ודבר זה אין בשום קהילה בעולם, ואנחנו עניים ואביונים וכו', כן מראים את זה על הצד הכי יפה והכי מכובדת וכו', ולכן ראוי לך לשמוח מאד שאת חלק מהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ואני מאד רוצה שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם עם איזה עזרה שאת רק יכולה, ובפרט לשמור על הבנות של יסתובבו בין הבנים וכו', ואני מוכרח להגיד לך שכל הזכות שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את החיים פשוטו כמשמעו, הכל הוא בזכות הבית התבשיל, וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי עמי חסד ותעזרי בבית התבשיל באיזה עזרה שאת רק יכולה, כי רק בזכות זה אני חי, ועל כולם תראי להמשיך להתפלל על רפואתי, כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים.
רק תתחזקי מאד להיות בשמחה, כי השמחה זה ההצלחה של אדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש עליך שתצליחי בכל אשר תפני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר שלח כ"ג סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני רואה איך שהבית התבשיל - אוהל אברהם מתפקד, ותהלה לאל זה מחייה את אנשי שלומינו היקרים, ונשותיהם וילדיהם, זה כל חיותי, ואני חי רק בזכות זה, כעין שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ואני בטוח שרק בזכות זה האריכו לי את החיים, ולכן אני מאד מודה לך על התפלות שאת מתפללת עלי, ורק בזכות זה אני חי, ולכן תמשיכי להתפלל עלי כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים.
העיקר מה שאני מבקש אותך שאל תכנסי בלחץ משום דבר, רק לקחת את החיים בקלות מאד וכו', לא כדאי לקחת כל דבר ללב וכו', את רואה מה שקרה לי וכו', ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא להשבר משום דבר, כי החיים כל כך קצרים שלא כדאי בכלל להתבלבל וכו', ואף שכואב הרבה דברים וכו', עם כל זאת לא כדאי לבזבז את הבריאות וכו', ואני יכול להגיד את זה כי עברתי את זה וכו', ולכן אני מייעץ את אחרים שלא יקחו יותר אל הלב, עם כל זאת היום אני רואה שעלינו רק לעשות ולהגביר חיל ביהדות, ובשביל זה פתחתי את החנות "ברסלב סנטר", שנוכל תיכף ומיד לקנות ציצית תפילין מזוזות וכו' וכו', וכל מה שיהודי צריך, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואין מילים בפי להודות ולשבח את הנשים שעוזרות ליולדות וכו', ממש בצורה כזו שלא רואים בשום מקום בעולם, כל יולדת מקבלת שבוע אוכל בשפע, וסלסל עם כל טוב ששייך ליולדת וכו', זה חסד מאד מאד גדולה, ורק בזכות החסדים האלו שנעשים בקהילתינו, נזכה להגאל, כי אצלו יתברך חביב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר שלח כ"ד סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי באמונה ובבטחון בו יתברך, שאז לא יחסר לך שום דבר, כי האמונה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, זה ממשיך כל ההשפעות, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", ואמונה מביא לבטחון, כי מי שמוסר את עצמו לגמרי אליו יתברך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.
היה צדיק גדול מאד בשם רבי יצחק מדורביטש זי"ע (אביו של הצדיק הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע), והנה בצעירותו היה עני גדול מאד, עד כדי כך שלא היה לו מה לתת לאכול לילדיו, והוא ישב ולמד בהתמדה רבה גדולה והתבודד להקדוש ברוך הוא, ואשתו אף פעם לא התלוננה אליו שצר ומר לה וכו', והנה פעם הגיע ערב שבת שעדיין לא היה להם אפילו פרוטה לפורטה, לא היה להם לא חלות ולא דגים ולא בשר על שבת וכו', אבל אשתו הרבנית מתוקף האמונה והבטחון שהיה לה בו יתברך לא דאגה כלל, ובעלה ישב בבית המדרש ולמד תורה לשמה לשם אל עולם, והיא לא רצתה להפריע לו אף שהיה ערב שבת ואין בבית כלום, ושפכה את מר נפשה לפניו יתברך, וסיפרה לו יתברך כל מה שעובר עליה עניות ודחקות וכו', והנה דופק גוי על הדלת עם תרנגול גדול ושואל את הרבנית אם היא מוכנה לקנות את זה במחיר זול? ענתה ואמרה הרבנית כן אני רוצה לקנות את זה אבל אין לי כסף, ענה ואמר הגוי שהוא נותן את זה בהקפה, וכשיהיה לה תחזיר לו את הכסף, והבן יחיאל מיכל שעוד היה קטן מאד התחיל לצעוק לאמו, אל תקחי ממנו כי הוא גנב, איך יכול להיות שימכור לך תרנגול גדול במחיר כה פעוט וכו', וגם שיתן לך בהקפה בשעה שהוא לא מכיר אותך וכו', מוכרח להיות שהוא גנב את זה מאיזה מקום, והרבנית לא שתה לב על דברי בנה ולקחה את התרנגול והוליכה אותו אל השוחט והכשירה את זה ובישלה את זה לכבוד שבת, והנה לא לקח הרבה זמן ובא הגוי חזרה עם שק קמח, ושואל אותה אם היא רוצה לקנות אצלו קמח במחיר מאד זול, אבל היא ענתה לו כן אני רוצה לקנות את זה אבל אין לי כסף, ענה ואמר הגוי שהוא נותן את זה בהקפה, וכשיהיה לה תחזיר לו את הכסף, והבן יחיאל מיכל שעוד היה קטן מאד התחיל לצעוק לאמו, אל תקחי ממנו כי הוא גנב, איך יכול להיות שימכור לך קמח במחיר כה פעוט וכו', וגם שיתן לך בהקפה בשעה שהוא לא מכיר אותך וכו', מוכרח להיות שהוא גנב את זה מאיזה מקום, והרבנית לא שתה לב על דברי בנה ולקחה את הקמח ותיכף ומיד לשה ואפתה חלות לכבוד שבת, ולא לקח הרבה זמן, ובא הגוי חזרה עם דג גדול, ושואל אותה אם היא רוצה לקנות אצלו דג במחיר מאד זול, אבל היא ענתה לו כן אני רוצה לקנות את זה אבל אין לי כסף, ענה ואמר הגוי שהוא נותן את זה בהקפה, וכשיהיה לה תחזיר לו את הכסף, והבן יחיאל מיכל שעוד היה קטן מאד התחיל לצעוק לאמו, אל תקחי ממנו כי הוא גנב, איך יכול להיות שימכור לך דג במחיר כה פעוט וכו', וגם שיתן לך בהקפה בשעה שהוא לא מכיר אותך וכו', מוכרח להיות שהוא גנב את זה מאיזה מקום, ובין כך בישלה גם את הדג, והכינה הכל לכבוד שבת, וחיכתה בליל שבת שבעלה יחזור מהבית המדרש ומבית הכנסת ויעשה קידוש, וכן היה שהצדיק הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע חזר מבית הכנסת ונכנס בשמחה עצומה ועשה קידוש, ונטל ידים לסעודה, ולא הראה שום התפעלות וכו', כי הרי ידע שאין בביתם כלום וכו', והרבנית כבר לא יכלה להתאפק, אזי שאלה את בעלה "בעלי היקר לכל הפחות תשאל אותי מאיפה קיבלתי את כל השפע הזה"? ענה ואמר בעלה הצדיק אני יודע כבר מאיפה וכו', כי אליהו הנביא בא להתלונן על הבן שלנו יחיאל מיכל שקרא אותו גנב, ואז התוודע לה מאיפה קיבלה את השפע.
נשות אנשי שלומינו והבעלים והילדים כל כך רגילים לטוב בקהילתינו הקדושה, ובפרט בבית התבשיל – אהל אברהם שרואים את זה לדבר טבעי, שלא חסר כלום, שהנה יש מכל טוב, בבוקר אחר התפלה ארוחת בוקר, ובצהרים מרק חם, ובערב סעודה דשינה וכו', ואף אחת כבר לא שואלת מאיפה זה? כאילו זה דבר טבעי שכך צריך להיות וכו', ולכן ראי מה לפניך ותתחילי לתת תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה עמך, שאת נמצאת בקהילה כל כך קדושה חממה של אמונה.
נא ונא תשתדלי לעזור במה שאת יכולה, וכל אשה שיכולה לאפות על כל פנים פעם אחת בחודש עוגה ולהביא את זה לבית התבשיל, כדי שיהיה על ארוחת בוקר, והיה זה שכרי מהשמים, שתקבלי את זה חזרה ממנו יתברך בכפליים.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר קרח כ"ז סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ואני מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל באיזה עזרה שאת רק יכולה לעזור, כי אני רוצה להרחיב את זה לרווחת אנשי שלומינו, ובפרט שאנחנו מתחילים לשפץ יותר ויותר את המקום, כי תהלה לאל נכנסים משפחות חדשות, וככל שהס"מ הרשע פיחד וכו', ומסית ומדיח נגדינו וכו', לא מועיל לו שום דבר, כמו שאמרו חכמינו הקדושים על פרעה (סוטה יא.) "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" כן רבו וכן פרצו מיבעי ליה, אמר ריש לקיש רוח הקדש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ; לא יועיל להטמא הזה כלום. העיקר מה שאנחנו צריכים לראות שיהיה בינינו אהבה גדולה מאד, ואחדות מלאה בין נשות אנשי שלומינו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אשרי הנשים שמתקבצות יחד לשמוח על נועם חלקינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה ושל חסד, שאין דבר יקר בעיניו יתברך יותר מאחדות בין נשמות ישראל, ומעשיית חסד בין אחד להשני.
הן אמת שעובר עליך מה שעובר וכו', עליך לדעת שעל כל אחת ואחת בזה העולם עובר בכל יום צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', ועיקר גדלות בר ישראל שיכול להפוך את המרירות למתיקות, את החושך לאור, את העצבות לשמחה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר קרח כ"ח סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להתחזק ולחזק נשים אחרות, אשר זה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לעשות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) על הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל" אשרי אדם שמכניס שכל בדל, כי באמת מי שאין לו שכל, אמרו חכמינו הקדושים (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, מי נקרא עני, שאין לו שכל, ולכן אשרי האשה שזוכה לחזק נשים אחרות, ולשמח אותן, שזה המצוה הכי גדולה, ובזה שאת מחזקת את הזולת, בזה יהיה גם לך התחזקות, ולכן תקבלי על עצמך את המצוה הזו תמיד לחזק נשים אחרות, ולהחדיר בהן אמונה פשוטה בו יתברך, שזה מביא את כל העשירות שבעולם, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות".
אסור לך להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', כי שכרך גדול מאד, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, העיקר תמיד תהי בגדלות המוחין, וזה לא נורא אם את תחזקי את בעלך וכו', אל תחכי לתשומת לב ממנו, אלא את תתני לו את התשומת לב, ואז תראי איזה שלום בית יהיה לך, כי בזה העולם צריכים המון המון התחזקות, ולכן תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ובמקום שהשכינה נמצאת, שם הברכה מצויה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

3 תגובות

  • 1.
  • המכתבים האלה ממש מחיים אותנו!
   מאת: מתן
  • 2.
  • מאת: נירית
   חזק ואמץ! בכל פעם שמשהו מטריד אותי, אני קוראת את המכתב של אותו היום ומוהראש כאילו מדבר ישירות אליי, פשוט מעודד אותי ומחזק אותי.
   שתהיה לו רפואה שלימה! אוהבים אותו מאוד!!!!!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup