ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש סיון ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש סיון ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ראש חודש | ג' סיון | ד' סיון | ה' סיון | ח' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ב סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון | י"ז סיון | י"ח סיון | י"ט סיון | כ' סיון | כ"א סיון | כ"ב סיון | כ"ד סיון | כ"ה סיון | כ"ו סיון | כ"ז סיון | כ"ח סיון | כ"ט סיון

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר ראש חודש סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבת זו תהי מאד מאד שמחה ועליזה, כי הנה אנחנו מתקרבים אל קבלת התורה שאז נבחרו עם ישראל להיות עם לו יתברך, ואנחנו בחרנו בו יתברך, וכל עם ישראל ביחד אמרו נעשה ונשמע, והיה אחדות גדול מאד מאד, כי הס"מ לא היה לו שליטה אז על נשמות ישראל, ולכן זה חלקי מכל עמלי אם את תהי שמחה ועליזה על נועם חלקך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי מאד שיהיה אחדות ואהבה גדולה בין נשות אנשי שלומינו, ולשמור מאד מאד מכמה שועלים קטנים המחוברים אל הס"מ הרשע ימ"ש, שלא יהיה להאשה הזו שום שייכות אל קהילתינו, נא ונא לקיים את רצוני וכיסופי שיהיה ביניכן אהבה  אחווה וריעות, ולא ליתן את הקנאה והשנאה להתקרב אלינו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אהבה ואחדות בין נשמות ישראל, ואמר הבעל התניא זי"ע ששמע מרבו המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, ששמע מרבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שאם עשרה יהודים ישבו יחד בלב אחד ואפילו שלא ידברו ביניהם, רק ישבו באהבה אחווה וריעות, על ידי זה אפילו מלאך מיכאל המלמד זכותם של ישראל, לא יכול לגשת אליהם, מכל שכן כשמדברים יחד דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ומחזקים אחד את השני, אין למעלה מזה, וזה שייך גם לנשות בנות ישראל.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיו שמחות ועליזות ותעזרו אחת להשניה, ולא תתנו שהס"מ ימ"ש ושלוחיו יגיעו אלינו באיזה אופן שרק יכול להיות, כי תהלה לאל אנחנו מקורבים אל רביז"ל, שהס"מ שונא אותו בתכלית השנאה, ועלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ושום בריה לא יוכל לשבור אותנו ולהפריד אותנו מחיות נפשינו.

  

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך
בעזה"י יום א' לסדר נשא ג' סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ובפרט עכשיו שאנחנו עומדים לפני קבלת התורה, וזה צריך להיות אצלינו השמחה הכי גדולה, כי כל הנשמות היו על הר סיני בעת קבלת התורה, ובכל שנה ושנה מתעוררת ההארה הזו, ולכן נכנסה תשוקה לכל נשמה מנשמות ישראל חזרה אליו יתברך ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולחזור בתשובה שלימה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשובה תשובה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקל"ב) "שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך" אדם עומד ומחרף ומגדף בשוק והקדוש ברוך הוא אומר לו עשה תשובה ביני לבינך ואני מקבלך; היש עוד עוון כל כך חמור שאדם מחרף ומגדף כלפי מעלה? אף על פי כן אומר לו הקדוש ברוך הוא בוא תחזור בתשובה ואני מוחל לך, וכן אמרו (מדרש תהילים מזמור י"ח) שכל העושה תשובה מעבירה שבידו, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב; ואמרו (פסחים קיט.) ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין; ולכן למה תאמרי שהקדוש ברוך הוא יעניש אותך? אדרבה אם את תחזרי בתשובה שלימה, העוונות שלך יתהפכו לזכויות, ולכן תיקחי את עצמך בידיך ותחזרי בתשובה שלימה עם לב אמת לב נכון, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה י"ט סימן ד') על הפסוק (איוב ל"א) "בחוץ לא ילין גר" שאין הקדוש ברוך הוא פוסל לבריה, אלא לכל הוא מקבל, השערים נפתחים בכל שעה וכל מי שהוא מבקש להכנס יכנס, לכך הוא אומר "בחוץ לא ילין גר"; ולכן ראי דייקא עכשיו לחזור בתשובה שלימה, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו; ומי יודע אם לא את שזוכה לחזור בתשובה שלימה שבזכותך ימחלו לכל העולם כולו, ולכן תקחי את עצמך בידיך, ודייקא עכשיו בקבלת התורה תחזרי בתשובה שלימה, והקדוש ברוך הוא ימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ב' לסדר נשא ד' סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו מכינים את עצמינו לקבלת התורה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהי בת ישראל צנועה, ותשמרי מאד מאד שלא יתגלו שערות ראשך בשום פנים ואופן, כי הזוהר הקדוש מקפיד על זה ביותר, כמובא (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ואני לא רוצה שיהיה בקהילתינו אשה שהולכת בגילוי שער, כי יש על זה עונש גדול מאד מאד, והס"מ ימ"ש עובד שעות נוספות לקלקל את נשות אנשי שלומינו, ולהתיר להן ללכת עם חצי ראש מגולה בשערות, וזה עוון חמור מאד, ועל זה מגיע גט, כמאמרם ז"ל (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית, יוצאה וראשה פרוע, וטווה בשוק, ומדברת עם כל אדם; וזה עוון חמור מאד ואל תקחי את זה בקלות, והס"מ רוצה להכניס בינינו אשה מקולקלת וכו', כדי לקרר את נשותינו וכו', ולכן תהי בכוננות שלא יכשילו אותך וכו' וכו', ובפרט עכשיו לפני קבלת התורה צריכים מאד מאד להקפיד על זה, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לנקות את קהילתינו הקדושה משליחות הס"מ ימ"ש שרוצה רק לקרר את נשות אנשי שלומינו, ולהכשילן ללכת בגילוי שער רחמנא ליצלן.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג' ערב חג השבועות התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

הנה נכנס עכשיו חג השבועות חג קבלת התורה, ולכן תשתדלי מאד מאד רק להיות בשמחה עצומה, וגם הנשים היו בהר סיני לקבל את התורה, ולכן גם האשה צריכה מאד מאד לשמוח בחג השבועות שזכתה להבראות מזרע ישראל, ובפרט נשות אנשי שלומינו צריכות מאד מאד לשמוח שהן יודעות מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום ולא נותן לנו ליפול בדעתינו, כי סוף כל סוף עובר על כולנו מה שעובר חלישות הדעת בלבולים ירידות ונפילות וכו' וכו', ורביז"ל מחזיק בידינו ומפיח בנו רוח חיים חדשה, ולכן ראי לשמוח כל חג השבועות שהוא חג קבלת התורה, ובזכות השמחה הזו יאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.
יען שבחג השבועות הוא יום ההילולא של דוד המלך, ולכן תקבלי על עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" שזה לוקח סך הכל חצי שעה, וכך תזכי לסיים כל שבוע את ספר התהלים, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה ולפתוח את כל השערים הנעולים, ומעלת אמירת תהלים של נשות ישראל, זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב אמירת תהלים עם דמעות של נשות ישראל, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל זכותן, ולכן תעשי התחלה חדשה מחג השבועות הזה לומר בכל יום "יום תהלים" שזה לא לוקח יותר מחצי שעה, אבל זה יביא לך ברכה והצלחה בתוך הבית שלך, וזה יביא לך פרנסה ושפע וכו', וזה יביא לך שלום בית אמיתי, אהבה והבנה הדדית בינך לבין בעלך וכו', וזה יביא לך נחת מהילדים, כי כשאשה אומרת תהלים ומורידה דמעות, נעשה מזה למעלה מה שנעשה, והיא פותחת את כל העולמות, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים.
אשה לא צריכה להיות ערה כל הלילה בליל שבועות, רק להתחזק להיות בשמחה ולשמח את בעלה ואת הילדים, שזה משרה את השכינה בתוך הבית.

המאחל לך חג שמח
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נשא ח' סיון התשע"ג

שלום רב אל  תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי כל השבת קודש לא להכנס בעצבים ובעצבות ובמרירות וכו', ותהי שמחה ועליזה עד מאד, ותקני לעצמך מדת הסבלנות, כי אין עוד מדה יותר יפה ממדת הסבלנות, וכן את צריכה לדעת שכל ההשפעות שבאים לאדם בששת ימי החול מתחיל משבת, ולכן מי ששומר שבת ושמח עם השבת, ועושה כל מיני דרכים שבעולם רק להיות בסבלנות בשבת, לו נמשך כל ההשפעות הטובות בששת ימי החול, והס"מ יודע את זה, ולכן הוא מביא מריבות לאדם בביתו ביום השבת דייקא, שעל פי רוב זה מתחיל עם שטויות ודברים קטנים וכו', והכל כדי למנוע מהאדם שיהיה לו טוב בששת ימי החול, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה עצומה על נועם חלקך שאת נמצאת בחממה של אמונה, קהילה קדושה שמתנהגת על פי דרכי רביז"ל, וכל היסוד של קהילתינו הקדושה מיוסדת רק על חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי חסד עם חברותיך ותשתדלי לעזור להן עם כל מה שאת רק יכולה, ותאמיני לי שהרבה פעמים עם מילה טובה וכו', ועם חיוך וכו', יכולים לעזור להזולת יותר מהכל, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק לקרב את כל אשה ולדבר על ליבה דיבורי התחזקות וניחומים וכו' וכו', כי יש הרבה נשים שעוברות עליהן כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', ומילה טובה שרק מדברים איתה וחיוך שמחייכים אליה, בזה מחיים אותה, ולכן תעשי חסד הזה שעולה על כל החסדים רק לחזק ולעודד ולשמח את הזולת, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יחזק וינחם אותנו, וימשיך עלינו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו.

המאחל לך שבת שלום
בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך י' סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תחשבי שזה בא קל לאשה להיות בשמחה, מרוב הצרות והיסורים שעובר עליה וכו' וכו', עם כל זאת אשרי האשה שמוסרת את נפשה על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ולכן אם תהי בשמחה, אזי כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכי לישוב הדעת, כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסרי את נפשך להיות בשמחה ואז תזכי לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר, ועיקר השמחה לשמח גם נשים אחרות, שזה הצדקה והחסד הכי גדולה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לשמח את בעלך ואת הילדים ואת החברות שלך, תמיד תהי אשה שמחה ועליזה, ואף שזה מאד מאד קשה לך להגיע אל זה, אבל זה צריך להיות השאיפה שלך בחייך, להיות אשה שמחה שעוד משמחת נשים אחרות, וזה החסד הכי גדול שרק יכולים לעשות עם הזולת, כי לצערינו הרב עובר על כל אשה ואשה כל כך הרבה צרות מבית ומבחוץ, ויש לה חלישות הדעת ועגמת נפש וכו' וכו', וכשבאה אשה שמחה ומשמחת אותה, זה החסד שמאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; וזה היה הרצון של רביז"ל, שתמיד נשמח את הזולת, ועל ידי זה גם לנו יהיה שמחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך י"א סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז על גודל הזכות שיש לך שאת נמצאת אצל רביז"ל, שהוא מחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שנפלנו בחלקו של רביז"ל, וזה צריך להיות שמחתינו תמיד.
והנה מובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שלבו שלם עם השם יתברך, ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה אלא בהשגחתו הפרטי פרטיות, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך? ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום, אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך שמביא עליו היסורין, הוא רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה וכו', או אם למרק עוונותיו וכו', ולכן כל מה שעובר עליו זה רק לטובתו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ולכן כל היסורים הבאים על האדם צריכים לדעת הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי לטובה, ובוודאי ישוב השם יתברך וירחם עליו וייטיב אחריתו, וכל היסורים שרק עוברים עליו לבסוף יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואת צריכה להיות מאד מאד חזקה באמונה בו יתברך, שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובוודאי יש ענין שהכל יתהפך לטובה, ועלינו לשמוח שיש לנו רבי כזה שרק מחזק ומעודד ומשמח אותנו תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך י"ב סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, אשר על ידי זה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ואף שזה נסיון קשה מאד מאד, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ר"כ) שקודם ביאת המשיח יהיה הנסיון הכי גדול של אמונה פשוטה בו יתברך, כי יתגברו המינים והאפיקורסים, ויתלוצצו מכל המצוות, ומכל הקדוש לעם ישראל וכו' וכו', ואף על פי כן מי שיתחזק אז באמונה ויחזיק מעמד, אזי זכותו יהיה גדול בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וסוף כל סוף אם תהי חזקה לדבר עמו יתברך, על ידי זה יאיר לך מלך הכבוד בעצמו, ויכנס בך שמחה אמיתית, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, כשאשה מתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, ומתחילה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלה כמו שמדריך אותנו רביז"ל, זה עיקר הנועם והחיות בזה העולם, אשרי האשה שמכניסה את עצמה באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יביא אותה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי סוף כל סוף אין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, ורק אליו עלינו לספר את כל אשר עם לבבינו, וזה מכניס בהאשה שמחה אמיתית, כי רוב בני אדם הן הגברים והן הנשים שנמצאים בעצבות ובמרירות ובדכאון פנימי וכו' וכו', מפני שאין להם אמונה בהקדוש ברוך הוא, שחושבים שהכל טבע מקרה ומזל וכו', וזה מה ששובר אותם לגמרי, ולכן אשרי האשה שמתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, וזה מכניס בה שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כמו שאשה יודעת שיש לה אל מי לדבר ולשפוך את הלב, ואת צריכה לדעת שהוא יתברך אב הרחמן ושומע תפלת כל פה, ומחכה על התפלות שלך, ולכן תרגילי את עצמך לדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך י"ג סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה שמתפללת אל הקדוש ברוך הוא, וחכמינו הקדושים למדו את כל הלכות תפלה דייקא מחנה, כי היא התעקשה בתפלה, והקדוש ברוך הוא ענה לה לתפלתה, רואים מכל זה מעלת תפלת אשה אצלו יתברך, ובפרט כשמתעקשת בתפלתה, הקדוש ברוך הוא עונה לה, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של האשה שמתפללת תמיד להקדוש ברוך הוא, ומבקשת ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה בגשמיות וברוחניות גם יחד, עד שרביז"ל בעצמו הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, ואמר שתפלת הנשים מאד מקובלת בשמים, ולכן אל תהי בטלנית, תשתמשי עם הכוחות שיש לך, ותמיד תתפללי אליו יתברך, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, והעיקר לבקש על שמחה, ומי יתן שתתפללי את התפלה הזאת בכל יום, וזה יכניס בך שמחה אמיתיית, שעל ידי שלימות השמחה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, כמו שכתוב (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באברי וגידי ובכל טיפי דמי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא אבי שבשמים רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ותמשיך עלי שפע שלא אצטרך שום טובות מבשר ודם, אלא תפרנסני מידך המלאה לבד, ועוד אזכה לתת צדקה להזולת, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ה' לסדר בהעלותך י"ד סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתחדירי בעצמך את מדת הסבלנות, ואף שאני יודע שכל העול של הבית והילדים מונח רק עליך, וקשה וכבד לך מאד מאד להגיע אל מדת הסבלנות שזה המדה הכי יפה ויקרה שרק יכולים לקנות לעצמו, כי כלל זה תקחי בידיך כי רק הסבלן מנצח, והחכם מכל אדם אומר (קהלת ז' ט') "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", ובאמת מי שמתבונן אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה הוא אף פעם לא בכעס, כי ברגע שהוא בכעס הוא מראה לדעת שאין בו אמונה בהשגחה פרטיית וכו', כי מי שמצער אותי הוא גם כן שליח מלמעלה, ועלי לשוב בתשובה שלימה שהרשע הזה שרודף אותי שירד ממני וכו', ועל ידי תפלה נמתק כל הדינים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז במדת הסבלנות, ואל תכנסי בלחץ ובכעס, לא על בעלך ולא על הילדים ולא על השכנות וכו' וכו', אלא תהי תמיד רגועה ושמחה ועליזה על נועם חלקך שאת נמצאת אצל צדיק כזה, שבפירוש אמר לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי לעזור לי בבית התבשיל - אהל אברהם, ותבואי ותתנדבי לעזור שמה, כי אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיהיה לך, כי סוף כל סוף באים לאכול שמה מי שמחוסר אמצעים וכו', וזה הצדקה הכי גדולה, ולכן אני רוצה מאד מאד שאת תעזרי לי בזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב צדקה וחסד שעושים אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה עם זה יותר מאלף עולות שהקריב לפני שלמה, היינו שלמה המלך הקריב אלף עולות בכל יום, ואף על פי כן חסד אחד שיהודי עושה עם השני, זה יותר שווה מהכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כי (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד, וכן אמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן תבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, ובזכות זה לא יחסר לך שום דבר.
את צריכה מאד מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ועמוד של חסד, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסדים והרחמים גמורים שעושה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך ט"ו סיון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת בשמחה עצומה, ותשמרי מאד מאד לא להכנס בלחץ זו הדחק כל השבת, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל אשה שתהיה עצובה וממורמרת ובדכאון פנימי כל השבת, כי כל ההשפעות של האדם בא רק משמחת השבת, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", ולכן אני שואל אותך מדוע שלא תהי שמחה כל השבת? ומה  צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים, וחכמינו הקדושים (שבת קי"ז:) מפסוק זה, יען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים בעולם רק להיות בשמחה כל השבת, ולשמור לא להכנס בעצבים ובמריבות ביום השבת, שזה מאד מאד מסוכן.
ומובא (תיקוני זוהר תיקון כ"ד) שצריך להזהר בשבת שלא יעיר עצב וקטטה מצד הטחול, אלא שיהיה הלב שמור בשבת מעצבות וממרירות ומדכאון, ואת צריכה לדעת שבשבת הלב הוא 'שמור', והמח הוא 'זכור', וצריכים לקבל אורחים שהם המלאכים, האורחים של הנשמה היתירה שהיא השכינה העליונה, ונפש יתירה שהיא השכינה התחתונה, והאורחים שיורדים עמה למטה ובאים בשבת לכל בר ישראל, וצריכה האשה לתקן נר בליל שבת לימין, ונחשב לה כאילו תיקנה מנורה בדרום ושולחן בצפון, ועליהם נאמר הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, והן שכינה עליונה ותחתונה, השכינה העליונה מנורה לדרום, צריך לתקנה בגלל ששם חכמה, ובגלל זה הרוצה להחכים ידרים, וכן השכינה התחתונה שהיא הנשמה בגוף של האדם, צריך לתקנה עם שולחן נאה ומסודרת וכו', בגלל ששם הבינה, וזה הרוצה להעשיר יצפין וכו', ובאותו בית שמוצאים דירה זו מתוקנת בסדור הזה, מנורה בדרום ושולחן בצפון, ומטה בין צפון לדרום, אומרים המלאכים הללו שיורדים עם השכינה, שהיא הנשמה היתירה, אין זה מקום הדיוט של עם הארץ, אלא מקום שרצונו של הקדוש ברוך הוא בו, ובבית שלא מתקנים התיקונים הללו בליל שבת, האורחים אומרים זו לא דירה של ישראל, שנאמר בה (שמות ל"א) "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם" לדרתם כתוב חסר, מלשון דירה; ולכן אני מאד מבקש אותך שבבוקרו של ערב שבת, כבר תכיני את שולחן השבת עם הנרות, כדי שירגישו את השבת הבאה, ובזכות זה תצליחי בחייך.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר שלח י"ז סיון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מה אומר לך את צריכה מאד מאד לשמוח על נועם חלקך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שהס"מ הרשע רק רוצה להכשיל אותנו ולהפיל אותנו וכו' וכו', אבל הוא לא יחיה לראות את זה, כי תהלה לאל בכל פעם נכנסים משפחות חדשות, והקהילה הקדושה שלנו שבנינו ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה, רק גודלת וגודלת וכו' וכו', ותהלה לאל הילודה הטבעית גם כן מתרבה אצלינו, כן ירבו, כל שבוע יש אצלינו שמחות, יעזור הקדוש ברוך הוא שהשמחות האלו יביא כבר את השמחה הגדולה שנזכה להגאל בגאולת עולם, ונראה במו עינינו בגילוי שכינה.
והנה כדי שאדם יזכה להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, את הזיו והנועם האלקי, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"א) צריכים להרבות בצדקה וחסד, כי הצדקה והחסד שאדם עושה, זה כלי לקבל בו את הנועם העליון, ולכן אני מאד מבקש אותך שתרגילי את עצמך לעסוק במדת החסד, אשר אין למעלה מזה, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ואל איזה חסד את חושבת אני מתכוון? חיוך לחברה או לשכנה וכו', דיבור טוב לחברה או לשכנה וכו', זה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ואם היית יודעת איזה נחת רוח את גורמת להקדוש ברוך הוא כשתראי פנים שמחות פנים עליזות לאשה אחרת, לא היה לך בכלל נסיון על זה, כי זה הצדקה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) על הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; ולכן בזה שתחייכי לחברה או לשכנה וכו', בזה יכנס גם בך שמחה אמיתית, ולכן אל תהי בטלנית, תצאי מעצמך ותשתדלי מאד מאד לשמח נשים אחרות, ועל ידי זה גם לך יהיה שמחה, ואני מאד מבקש אותך שתראי לבוא בערבי שמחה ולשמוח ביחד עם שאר נשות אנשי שלומינו, ולרקוד ביחד וכו' וכו', העיקר לצאת מעצמך, כי המרירות והדכאון וכו', זה הורס את האשה לגמרי, ולכן אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ומשמחת גם את אחרות, שזה החסד הכי גדול שרק יכול להיות, וזה מה שאני מבקש ממך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שלח י"ח סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקפידי על הצניעות שזה הא' ב' של היהדות, כי בפירוש הזהירנו התורה הקדושה (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", כי אין השכינה שורה במקום פרוץ וכו', היינו נשים שהולכות בפריצות וכו', עם בגדים צמודים וכו', או שקופים וכו', או שאר אופנת הגויים וכו', את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה שתהיה לשם ולתפארת לכל הארץ ובכל העולם.
ודעי לך שהסמ"ק מצוה נ"ז כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל, ובפרט שכל הבריאות שלי תלוי בזה, כי כשרואים קהילה כל כך יפה, ונשים הולכות בצניעות, ולא כמו אופנת הגויים וכו', לצבוע את העינים וכו', או עגילים משונים וכו', או שאר מיני אופנות של שגיונות שלא מתאים לבת ישראל וכו', זה נותן לי את כל החיים, כי מספיק סבלתי ועדיין אני סובל פה מהס"מ הרשע, שהוא רק רוצה לראות את הכשלון של קהילתינו, ולכן אני מתחנן אליך תקפידי מאד מאד על הצניעות, ובזה תגרמי לי שם טוב וחיים בריאים.
את צריכה לדעת שאפילו גבר הזהיר רביז"ל לא לעשן סיגריות, ומכל שכן אשה אסור לה לעשן מטעמי צניעות וכו', וזה פריצות גדולה מאד, ולכן אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותעשי לי נחת רוח גדול מאד, ואקווה להקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג' לסדר שלח י"ט סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

כמה שאני לא יחזור על ענין הצניעות אצל הנשים, זה לא מספיק, כי חכמינו הקדושים אמרו (קידושין פ:) ונשים דעתן קלות עליהן; ולכן צריכים לחזור על זה כל יום כמה פעמים, כי הצניעות של האשה מהפאר והיופי של האשה, וזה שלימות של האשה כשהיא צנועה בלבושה ובהתנהגותה ובדיבורה, כאשר בנות ישראל צריכות להיות.
אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק להיות בשמחה עצומה, כי אשה כשהולכת בצניעות היא גורמת נחת רוח לו יתברך, וכן מקדשת את שמו יתברך ברבים, והקדוש ברוך הוא מתפאר איתה לפני כל מלאכי מעלה וכו', ואומר להם ראו האשה הזו יש לה נסיונות קשים להחזיק בהצניעות, ואף על פי כן היא מוסרת את נפשה עבורי וכו', ואם היית יודעת איזה נחת רוח את גורמת להקדוש ברוך הוא בזה שאת מקפדת על צניעות הלבוש, ועל צניעות הדיבור, היית נזהרה בזה מאד מאד.
מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר; והיא הצילה את כלל ישראל מכליון שהיה נגזר עליהם, רואים מזה שבת אחת שמתנהגת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, ותמיד תחשבי אולי את הבת ישראל הזאת שבזכותך, ובזכות הצניעות שלך, נזכה להגאל גאולת עולם.
היום יש כל כך הרבה מחלות בנשים צעירות וכו', והכל בא מחמת שהולכים אחר אופנת הגויים, שאמר הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע שבכל דור ודור הגויים ממציאים אופנה חדשה, ועל ידי זה גורמים מחלה חדשה שיבוא לעולם, ואינה מתחילה אלא מן הנשים הצעירות וכו', מפני שהן לא מקפידות על צניעות הלבוש וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תהי בת ישראל גאה, ללכת רק עם בגדים צנועים, שבזכות זה תזרזי את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ד' לסדר שלח כ' סיון התשע"ג

שלום רב אל... תחי' 

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שסוף סוף כל נשות אנשי שלומינו מתקבצות פעמיים בשבוע בערבי שמחה, לשמוח יחד, שזה מה שרצה רביז"ל, העיקר להכניס שמחה בין עם ישראל, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') על ידי מחאת כף וריקודין ממתיקים את כל הגזירות, לצערינו הרב יש כל כך הרבה גזירות, נשים צעירות, ילדים קטנים וכו' וכו', ממלאים את הבתי חולים ונדבקו עם סרטן וכו', שצריכים לבקש רחמים רבים בכל יום על כל חולי ישראל שיהיה להם רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלות ישראל שמתפללים על הזולת, ורביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד תמיד להתפלל על עצמינו ועל הזולת וכו', והעיקר מה שגילה לנו רביז"ל שעל ידי שמחה וריקודין נמתקים כל הדינים, ולכן זה אצלי שמחה מאד גדולה שסוף סוף כל נשות הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה מתקבצות פעמיים בשבוע, ושמחות ורוקדות יחד, שזה גורם נחת רוח גדול בשמים, ובפרט עכשיו שיש כל כך הרבה גזירות כלכליות שישפיע העיקר לשכבות החלשות וכו', שחושבים שעל ידי זה יחסכו כסף וכו', זה הכל דמיון אחד גדול וכו', כי הכסף בא רק מהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (חגי ב' ח') "לי הכסף ולי הזהב נאום הוי"ה צבאות", והשליח טוב זה הדוד מארצות הברית וכו', אזי הוא ישחרר עוד כסף וכו', כמו שהוא עושה כבר ששים וחמש שנה וכו', עם כל זאת קטני דעת וכו', חושבים שבזה שישימו גזירות על העניים, יקצצו בתקציבי הילדים, יכנס יותר כסף וכו', וזה גזירה מאד גדולה, כי פשוט זה איבוד דעת ושכל וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי להתאסף יחד עם נשות אנשי שלומינו בכל ליל ראשון וליל שלישי, שהם ערבי שמחה בקהילתינו, ורק לשמוח ולרקוד שעל ידי זה יומתק כל הדינים מעם ישראל, ואם היית יודעת איזה נחת רוח את גורמת להקדוש ברוך הוא בזה שאת שמחה ועליזה ורוקדת עם שאר נשות אנשי שלומינו, לא הייתן מפסיקות לרקוד.
הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע אמר, בכל דור ודור מתחדשות אופנת הגויים ופריצות ועזות גדולה וכו', ואם נשות ישראל מחקות אותן, על ידי זה מתחדשות מחלות חדשים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מאד לא לחקות את אופנת הגויים בשום דרך ואופן כלל, רק להתנהג בצניעות הלבוש וצניעות הדיבור, ובזכות זה תהי שמורה מהכל, היינו מכל מיני מחלות וחולאים רעים, ויומשך עליכם ברכה והצלחה בתוך ביתכם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ה' לסדר שלח כ"א סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי לבנות את הבטחון עצמי וכו', כי כל הכשלונות שלך זה רק שאין לך בטחון עצמי וכו', ואת נופלת בדעתך בכל פעם מחדש, כאילו את לא שווה לשום דבר, וכאילו את לא חשובה וכו', כי באמת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך שיהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, כך צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שהוא גם כן שווה וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ו) שכל הכשלונות של האדם רק כשלא מאמין בעצמו, אז הוא צריך לעבוד מאד מאד קשה, ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ח:) מאי דכתיב (זכריה ד' י') "כי מי בז ליום קטנות", מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא; כי כשאדם אין לו אמונה בעצמו שגם הוא יכול לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בזה הוא מראה שאין לו אמונה גם בו יתברך, ולכן הוא מתרשל מקיום מצוות מעשיות וכו' וכו'.
ועל כן את צריכה לקחת את עצמך בידיך ולבנות לעצמך את הבטחון עצמי שלך, עד כדי כך שלא תצטרכי להגיע לטובות מאף אחד, שזאת תיתן לך מחמאה וכו', וזאת תשבח אותך וכו', הרגע שיש לך בטחון עצמי, את לא צריכה טובות מאף אחד, אדרבה את יכולה רק לעזור להזולת, שזה עיקר השלימות לא לחכות שההיא תיתן לי מחמאה, או תשבח אותי וכו' וכו', אדרבה את צריכה להיות חזקה בעצמך כל כך, עד שאת תתני מחמאות לכולן וכו', ואת תשבחי את כולן וכו', ולהגיע לבטחון עצמי זה זוכים על ידי שמרגילים את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וככל שנפתח הלב לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כך בונה לעצמו את הבטחון העצמי, ולכן ראי לדבר בכל יום עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אשרי האשה שחזקה בזה, ומצייתת את רביז"ל ומתבודדת עמו יתברך בכל יום, שאז היא הכי מאושרת, כי היא חזקה בעצמה, ויש לה בטחון עצמי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שלח כ"ב סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת הזו בשמחה עצומה מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ועל כן בזה שתהי שמחה ועליזה כל השבת, ותעצרי עצמך לא להכנס בלחץ ודחק וכו', ולא לכעוס ולהתפרץ וכו', אזי הקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך, ואת צריכה לדעת כי עם ישראל הם בן זוגה של השבת, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א ח') תני רבי שמעון בן יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דבור (שמות כ') "זכור את יום השבת לקדשו".
ראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ואנחנו זוכים לשמור את השבת שזה נחלת ישראל, ולא לתת שהס"מ ישבור אותנו כאילו אנחנו כבר לא שווים לשום דבר וכו', וכאילו איתנו כבר לא יהיה שום דבר וכו', אדרבה עלינו ראוי לשמוח מאד מאד בזה שאנחנו שומרים שבת, ומכבדים אותה.
את צריכה לדעת מעלתך בשמים בעת שאת מדליקה את נרות שבת, אז נדלק אורו יתברך בכל העולמות, ואם אשה היתה יודעת מה היא יכולה לפעול בעת הדלקת הנרות, היתה עומדת לפני הנרות ומבקשת ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה וכו', כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ולכן אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה תפילתו נשמעת ונתקבלת בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, ואשה שיכולה לפעול בעצמה ללכת בצניעות כל השבוע ובפרט בשבת, מעלתה גדולה בשמים, ולכן תשמרי מאד מאד מנשים קלות דעת שלא תכניס בכן התקררות ביראת שמים וכו', כי סוף כל סוף חזרת בתשובה, את צריכה להיות מאד מאד חזקה בזה, ולא לחזור אחורנית חס ושלום, חוסי וחמלי על עצמך, עברת כבר בחיים כל כך הרבה וכו', ודייקא עכשיו שאנחנו מוכנים לקבל פני משיח צדקינו אז תחזרי אחורנית? מה איתך? הקדוש ברוך הוא יעזור שמהשבת הזו תקבלי על עצמך ללכת בצניעות, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך שבת שלום
בעזה"י יום א' לסדר קרח כ"ד סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במדת השמחה, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר כל מיני מרירות ויסורים וכו' וכו', עם כל זאת תעשי כל מה שבידיך רק להיות בשמחה, ודעי לך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן אם תכניסי את זה טוב טוב בדעתך, אזי תמיד תהי שמחה ועליזה, כי מה את צריכה לדאוג דאגת חינם, כי הדאגות רק עוקרים את האדם ממנו יתברך, וכן מחליא את האדם וכו', וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ק:) לא תעיל דויא בלבך דגברי גיברין קטל דויא; [לא תכניס דאגה בלבך, כי הרבה גיבורים הרגה הדאגה], ותהלה לאל יש לך במה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, וכן חממה של חסד, ואני מאד מאד גאה עם נשות אנשי שלומינו שמוסרות את נפשן עבור הזולת, ולעשות חסד, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי גם כן בבית התבשיל - אהל אברהם, שבזה תלויים כל החיים שלי, כאשר סיפרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן דייקא על ידי בית התבשיל - אהל אברהם הקדוש ברוך הוא החזיר לי את החיים, ולכן תעזרי לי לפתח את הבית התבשיל - אהל אברהם הן שבעצמך תבואי לעזור, והן שתראי להתרים בני אדם עבור בית התבשיל שיהיה להם חלק במצוה גדולה זו, אשר אין מצוה יותר גדולה מזו, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעזרי לי שאוכל להמשיך בעבודה הקדושה הזו, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.
בליל רביעי רציתי מאד שתבואי לבית הכנסת הגדול לדרשה בשעה 9:30.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ב' לסדר קרח כ"ה סיון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ותהי הכי מאושרת בחייך, ועיקר האושר הוא שאת יודעת מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, ומה גם שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, אשר אין למעלה מזה, והלוואי שמדי פעם תברחי אל ציון של רבי מאיר בעל הנס, שזה מאד מאד קרוב אלינו ביבנאל, ושם יכולים לפעול נסים ונפלאות כמו שאני בעצמי ראיתי שמה נסים גלויים, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה העבודה הכי קשה לאשה, כי אין עבודה שבא קשה לאשה כמו שמחה, כי טבע של אשה שנמשכת אחר העוביות והגשמיות, וכל כך חבל כי הנשמה מושכת רק לרוחניות ששם מקור השמחה, והגוף סוחב ומושך רק בגשמיות ששם מקור העצבות והמרירות והדכאון, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי האשה שיש לה שכל וקולטת תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליה עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשתמשיך את עצמה אל השמחה, ולפקח את דעתה, זה בא מהקדושה, ולכן תראי מה לפניך, תמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
העיקר תקפידי מאד מאד על מדת הצניעות, הן הלבוש והן הדיבור, כי מאד מאד מתפארים בשמים עם אשה שהולכת בצניעות כראוי לבת ישראל, ותשמרי מאד לא להתחבר עם נשים קלות דעת וכו', שיורידו אותך לשאול תחתית וכו', ואני מאד מאד מקפיד שבהקהילה שלנו שהנשים ילכו בדרכי הצניעות וכו', ולא לחקות פרוצות וכו', סוף כל סוף חזרת בתשובה, אזי תחזיקי בזה עד הסוף, ודעי לך אשר חכמינו הקדושים אמרו (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר; והיא הצילה את כלל ישראל מכליון שהיה נגזר עליהם, רואים מזה שבת אחת שמתנהגת בצניעות, היא יכולה להציל את כלל נשמות ישראל, ותמיד תחשבי אולי את הבת ישראל הזאת שבזכותך, ובזכות הצניעות שלך, נזכה להגאל גאולת עולם.
בליל רביעי רציתי מאד שתבואי לבית הכנסת הגדול לדרשה בשעה 9:30.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ג' לסדר קרח כ"ו סיון התשע"ג

שלום רב אל...  תחי' 

עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד חינם שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שקירבנו אל רביז"ל, והוא פותח לנו את הדעת ואת השכל איך שנתחזק בכל מה שעובר עלינו, ונשתדל להפוך את המרירות למתיקות, החושך לאור, הרע לטוב, על ידי שנזכה לחפש בעצמינו נקודות טובות, ולדון את עצמינו ואת הזולת לכף זכות, ועל ידי זה נזכה תמיד לשמוח, אשר אין עוד דבר יותר גדול משמחה, כי שמחה הוא הגאולה פרטיית של כל אדם, ולהיפך כשאדם מסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון, זה הגלות שלו, ולכן אשרי מי שתמיד שש ושמח.
תאמיני לי שיש לך במה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, מקור החסד, ואשה עוזרת להשניה, אשרי עין ראתה זאת.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
בליל רביעי רציתי מאד שתבואי לבית הכנסת הגדול לדרשה בשעה 9:30.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ד' לסדר קרח כ"ז סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת וביתר עז לא להיכנס בלחצים וכו', רק להיות בשמחה עצומה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה יסוד של חסד, ולמה את צריכה להיות כל כך שבורה?
דעי לך שחכמינו הקדושים אמרו (כתובות ע"ב.) הזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש, ואמרו (שם) דת יהודית זה אשה שלא רואים את שערות ראשה וזה מצווה מן התורה, ולכן תשמרי מאד מאד על זה כי אשה שמצניעה את עצמה אפילו בתוך ביתה ולא רואים את שערות ראשה היא זוכה לילדים טובים ילדים מוצלחים, ואני מאד מאד מבקש אותך שתמיד יהיה חיוך על הפנים שלך ותמיד תהיי שמחה ועליזה ותקבלי את בעלך בפנים שוחקות ואז תראי איזה שלום בית יהיה לך וכו', כי אישה שהיא שמחה ועליזה תמיד אזי יש לה שלום בית נפלא מאד.
ולכן תראי ותשתדלי להיות רק בשמחה ואף שאני יודע שזה בא לך מאד קשה וכו' כי עובר עליך משברים וגלים וכו', עם כל זאת עליך לדעת כשאת תהיי רק בשמחה תוכלי להתמודד עם כל הבעיות היום יומיות וכו' וכו'.
רביז"ל אמר (ספר המידות אות ממון סימן מ"ז) השמחה התמידית מסוגלת להצלחה, ולכן תהיי תמיד שמחה ועליזה ותראי איך שתוכלי אחר כך לעבור על הכל.
כל כך חבל שאת ממשכת על עצמך עצבות ומרירות ודכאון וכו' שזה לא מביא אותך לשום דבר אלא לכשלון גדול, ולכן למה את צריכה להיות עצובה וממורמרת ומדוכאת? תעשי כל מה שבידך להיות רק בשמחה ואמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך רק תהיי בשמחה עצומה ותראי אל איזה ישועות תבואי.
היום בלילה יהיה דרשה מאד מאד נחוצה ורציתי שתבואי ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ה' לסדר קרח כ"ח סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תהיי עצבנית, אל תוצאי את העצבים שלך על בעלך או על הילדים וכו' כי עם כעס לא מגיעים לשום מקום, היופי של האישה שהיא תמיד שמחה ועליזה ויש לה סבלנות חזקה כמו פלדה, זו נקראת אישה חזקה אישה עם בטחון עצמי, אבל הרגע שהיא מאבדת את הסבלנות ונכנסת בלחץ וכו' אזי מגלה שאין לה בטחון עצמי וכו'.
ולכן אל תהיי בטלנית תהיי חזקה באמונה בו יתברך ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך וזה יבנה את הבטחון העצמי שלך, ותהיי סבלנית לא להתפרץ על בעלך ועל הילדים ומכל שכן לא על שכנות.
את צריכה להיות מאד מאד שמחה ועליזה שאת נמצאת כאן בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה ולכן תצייתי אותי מה שאני מבקש אותך תמיד להיות בשלום עם השכנות ולקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא כי אין עוד דבר כל כך יפה כמו שכנות טובות, ותתרחקי משכנים רעים כמו שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה ז') הרבה שכנים רעים עושין, יש נשים קלות דעת שמעשנות סגריות ושותות משקאות חריפים וכו' וכו' מהם תבריחי כמו שבורחים מאש כי הם מאד מסוכנות ויגרמו לך להפקרות וכו' לשבור את הבית שלך וכו' וכו', והם יכולות לאמלל אותך ולכן תתרחקי משכנות מופקרות כאלו.
רק תדברי עם השכנות אמונה שזה מצווה גדולה לחזק ולעודד ולשמח אותם ואמרו חכמינו הקדושים (יבמות סב' עמוד ב') האוהב את שכניו והמקרב את קרוביו עליו הכתוב אומר אז תקרא והוי"ה יענה, לכן תהיי חזקה בזה לחזק את השכנות שלך שעדיין רחוקות מקיום התורה והמצוות וכו' כי הס"מ הרשע אורב  על זה מאד מאד לרחק את השכנים הטובים האלו מאיתנו ומסית אותם נגדנו כאילו מי יודע מה אנחנו? ולכן תקרבי אותם ותדברי איתם ותראי את היופי של קהילתינו.
זכרי היטב מה שדברתי אתמול בדרשה עם כל נשות אנשי שלומינו איך שצריכם לשמור על מידת החסד ואהבה ולהתרחק מכל מיני ויכוחים ומחלוקות וכו' וכו', ולדון את כל אחת ואחת לכף זכות.
ראי לשמוח מאד שאת מקורבת אל רביז"ל שהוא המחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח כ"ט סיון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך השבת הזו תשתדלי שיהיה לך שמחה עצומה יותר מכל השבתות, כי השבת הזאת היא גם ראש חודש תמוז וידוע שהשם נתן מתנה לאשה את ראש חודש כי הנשים לא רצו לתת את הזהב שלהם לעגל וכו', ולכן השם נתן לנשים מתנה את ראש חודש, לכן ראש חודש אשה אסור לה לתפור או לכבס וכו' וכו' כי זה החג שלה כי האשה לא היה לה חלק בחטא העגל, ולכן בשבת הזאת כיוון שהוא גם ראש חודש עליך לשמוח מאד מאד ולשמור שלא יהיה שום צער ועגמת נפש כל יום השבת, רק תשתדלי מאד מאד להיות בשמחה במשך כל השבת ותראי אם את תהיי שמחה אז גם בעלך יהיה שמח והילדים יהיו שמחים, כי הכל תלוי באשה כי נקראת עקרת הבית שהיא עיקר הבית.
לפני הדלקת הנרות תשתדלי להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה קרן הצדיק לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס ואחר כך תדליקי את הנרות ודעי לך שאז הוא עת רצון גדול לאשה בשמים ותשפכי את נפשך לפניו יתברך כי אז כשאשה מתפללת להקדוש ברוך הוא אז התפילות מתקבלות ברחמים וברצון ואני בטוח שיש לך על מה להתפלל וכו' וכו', ולכן דייקא בעת הדלקת הנרות תעמדי לפני הנרות ותשפכי את נפשך לפניו יתברך וכל מה שאת רק צריכה תבקשי ממנו יתברך אם תרגילי את עצמך בצורה כזו להתפלל ולבקש ממנו יתברך לפני הנרות אז תראי ניסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
ולכן תנצלי את הדקות האלו של הדלקת נרות לשפוך שיך ותפילה לפניו יתברך ותבקשי אז ממנו יתברך כל מה שאת צריכה ותבקשי גם עלי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים.
רק חזקי ואמצי להיות בשמחה ותשמחי את חברותיך ותמיד תדברי רק משמחה ואז גם עליך ישרה שמחה מה שאין למעלה מזה ובפרט ששמחים בשבת על ידי זה נשפע לאדם שפע על כל ימות השבוע ואנחנו רואים אנשים סובלים עניות ודחקות צרות ויסורים וכו' כו', זה אך ורק מפני שהם לא שמחים בשבת כי אם היו שמחים בשבת לא היה חסר להם שום דבר כמאמרם ז"ל (ירושלמי ב' ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זה ברכת שבת, כל העשירות בא לאדם משמחת השבת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

2 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup